Page 84

Nå Nå har vi biler med Nå Nåhar har harvi vi vibiler biler bilermed med med Nå Nåhar harvivibiler bilermed med

rask rasklevering! levering! rask rasklevering! levering! YPPERLIG TIL EN TUR TIL BUTIKKEN NYE ŠKODA KAROQ SIMPLY CLEVER

DenDen 6. desember 6. desember 2018 2018 kåret kåret Motor Motor til årets til2018 årets beste beste bilkjøp. bilkjøp. Den Den 6.e-Golf desember 6.e-Golf desember 2018 kåret kåret Testen Testen finnes finnes på på Motor Motor e-Golf e-Golf til www.motor.no. årets til www.motor.no. årets beste beste bilkjøp. bilkjøp. Testen Testen finnes finnes på www.motor.no. på www.motor.no. DenDen 6. desember 6. desember 2018 2018 kåret kåret Motor Motor e-Golf e-Golf til årets til årets beste beste bilkjøp. bilkjøp. Testen Testen finnes finnes på www.motor.no. på www.motor.no.

Kjøp Kjøptestvinneren testvinnerene-Golf e-Golfnå nå

--få få35.560,35.560,-i irabatt rabatt ++1,99% 1,99%* *rente rente ŠKODA KAROQ fra *

319.500,-

le.

Nye ŠKODA KAROQ – den store lillebroren Nye ŠKODA KAROQ harenkelt. altHos duHos forventer averen SUV, tøff og og som du kan selvfølgelig velge både automat Vurderer Vurderer du elbil? du elbil? Volkswagen Volkswagen e-Golf e-Golf gjør gjør valget valget enkelt. Volkswagen Volkswagen vieropptatt vi opptatt av åav tilby åvelutstyrt, tilby løsninger løsninger som er gode er gode for for og Den er smart som pleier å vi være, og pååav topp når det gjelder både både degdeg og og for miljøet. Når4x4. Når du skal du skal velge velge en elbil en elbil er det erŠKODAer det viktig viktig å tenke å tenke på mer på mer enn bare bare lang lang rekkevidde. rekkevidde. e-Golf e-Golf kommer kommer som som assistentfunksjoner og Vurderer Vurderer du for elbil? dumiljøet. elbil? Volkswagen Volkswagen e-Golf e-Golf gjør gjør valget valget enkelt. enkelt. Hos Hos Volkswagen Volkswagen er er opptatt vienn opptatt av tilby å tilby løsninger løsninger som som er gode ersikkerhet, gode for for tilkoblingsmuligheter. vil kalle den KODIAQs lillebror – vitillegg kaller den store lillebroren. standard standard et svært et svært høyt høyt komfortog velge sikkerhetsnivå ogen sikkerhetsnivå og iog prisen i åprisen får du får du mye mye -bare ilang tillegg - ilang til rekkevidden. tilden rekkevidden. både både degmed deg ogmed for og miljøet. for miljøet. Når Når dukomfortskal du skal velge elbil enNoen elbil er det er det viktig viktig tenke å tenke pålatterlig mer pålatterlig mer enn enn bare rekkevidde. rekkevidde. e-Golf e-Golf kommer kommer somsom For selv om KAROQ Volkswagen. Volkswagen. Innovasjoner du har du har bruk bruk for. for. ikke er en veldig stor bil, har motorjournalistene allerede kalt imponerende standard standard medmed et Innovasjoner svært et svært høythøyt komfortkomfortog sikkerhetsnivå og sikkerhetsnivå og iog prisen i prisen får du får latterlig du latterlig myemye - i tillegg - plassen i tillegg til rekkevidden. til rekkevidden. både for passasjerer og bagasje. Vurderer Vurderer du elbil? du elbil? Volkswagen Volkswagen e-Golf e-Golf gjørgjør valget valget enkelt. enkelt. HosHos Volkswagen Volkswagen er vieropptatt vi opptatt av åav tilby å tilby løsninger løsninger somsom er gode er gode for for Volkswagen. Volkswagen. Innovasjoner Innovasjoner du har du har bruk bruk for.for. Nye ŠKODA KAROQ er på plass hos oss. Bestill prøvekjøring i dag! e-Golf både både degblandet deg ogblandet for og miljøet. for miljøet. Når Når du skal duCO2-utslipp skal velge velge en elbil en elbil er det er det viktig viktig åetter tenke åetter tenke på mer på mer enn enn bare bare lang lang rekkevidde. rekkevidde. e-Golf kommer kommer somsom Strømforbruk Strømforbruk kjøring kjøring fra 15,9 fra kWh/100km. 15,9 kWh/100km. CO2-utslipp fra 0 fra g/km. 0 g/km. Verdiene Verdiene vil endres vil endres valgt valgt utstyr. utstyr. Avbildet Avbildet modell modell kan avvike. kan avvike. Vi tarVi forbehold tar forbehold om feil. om feil. standard med svært et svært komfortkomfortog sikkerhetsnivå og sikkerhetsnivå og og prisen prisen får Forutsetter du får latterlig du myemye - finansiering i tillegg - finansiering i tillegg til rekkevidden. til rekkevidden. *standard Eff. *rente Eff. rente 4,06med % 4,06 ved %et lånebehov ved lånebehov krhøyt 150.000 krhøyt 150.000 o/5år, o/5år, etableringsgebyr etableringsgebyr kr 2.724,-. kr 2.724,-. Totalt Totalt kr i165.674,-. kr i165.674,-. Forutsetter 35%latterlig egenkapital 35% egenkapital og og i Volkswagen i Volkswagen Financial Financial Services. Services. Strømforbruk Strømforbruk blandet blandet kjøring kjøring fra 15,9 fra kWh/100km. 15,9 kWh/100km. CO2-utslipp CO2-utslipp fra 0 fra g/km. 0 g/km. Verdiene Verdiene vil endres vil endres etter etter valgt valgt utstyr. utstyr. Avbildet Avbildet modell modell kan avvike. kan avvike. Vi tarVi forbehold tar forbehold om feil. om feil. Renten Renten er subsidiert er subsidiert i tre år, i tre forår, deretter for deretter å blidu justert å blihar justert til har normal til normal produktrente Volkswagen. Innovasjoner Innovasjoner du bruk bruk for.produktrente for. * Eff.Volkswagen. *rente Eff. rente 4,06 % 4,06 ved %lånebehov ved lånebehov kr 150.000 kr 150.000 o/5år, o/5år, etableringsgebyr etableringsgebyr kr 2.724,-. kr 2.724,-. TotaltTotalt kr 165.674,-. kr 165.674,-. Forutsetter Forutsetter 35% egenkapital 35% egenkapital og finansiering og finansiering i Volkswagen i Volkswagen Financial Financial Services. Services.

lassens sjerom.

Renten Renten er subsidiert er subsidiert i tre år, i tre forår, deretter for deretter å bli justert å bli justert til normal til normal produktrente produktrente Strømforbruk Strømforbruk blandet blandet kjøring kjøring fra 15,9 fra kWh/100km. 15,9 kWh/100km. CO2-utslipp CO2-utslipp fra 0 fra g/km. 0 g/km. Verdiene Verdiene vil endres vil endres etter etter valgt valgt utstyr. utstyr. Avbildet Avbildet modell modell kan avvike. kan avvike. Vi tarVi forbehold tar forbehold om feil. om feil. * Eff. *rente Eff. rente 4,06 % 4,06 ved%lånebehov ved lånebehov kr 150.000 kr 150.000 o/5år,o/5år, etableringsgebyr etableringsgebyr kr 2.724,-. kr 2.724,-. TotaltTotalt kr 165.674,-. kr 165.674,-. Forutsetter Forutsetter 35% egenkapital 35% egenkapital og finansiering og finansiering i Volkswagen i Volkswagen Financial Financial Services. Services. Renten Renten er subsidiert er subsidiert i tre år, i tre forår, deretter for deretter å bli justert å bli justert til normal til normal produktrente produktrente

Hvam

Enebakkveien Enebakkveien 154, 154, 0609 0609 Oslo. Oslo. Tlf.: Tlf.: 2424 0303 2323 0000 Hvamstubben 8, 2013 Skjetten v/Olavsgaard Enebakkveien Enebakkveien 154, 154, 0609 0609 Oslo. Oslo. Tlf.: Tlf.: 2424 0303 2323 0000 oslo-ryen.volkswagen.no oslo-ryen.volkswagen.no Web: hvam.volkswagen.no | : facebook.com/volkswagenmollerbilhvam oslo-ryen.volkswagen.no oslo-ryen.volkswagen.no Tlf:0609 24 Oslo. 03 Oslo. 26 Tlf.: 00 Tlf.: | 24 Epost: Enebakkveien Enebakkveien 154, 154, 0609 24 03nybil.550@moller.no 03 2323 0000

Profile for IN magasinet

IN Romerike 01-2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Romerike 2019

IN Romerike 01-2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Romerike 2019

Profile for inmag
Advertisement