Page 78

Interiør & design

Louis Poulsen feirer Poul Henningsens 125 årsdag

Slaattos Paterapendel ble lansert første gang i 2015. Den gang i hvitt. Lampen, som er en moderne utgave av den klassiske lysekronen, gir et glødende fokuspunkt og myk, dynamisk belysning til moderne rom.I år lanseres den i et nytt sølvfoliemateriale.

år lanserer Louis Poulsen både PH 5 og PH

sin viktigste inspirasjonskilde, og prøver å

kevel et modig skritt bort fra minimalismen.

5 Mini i jubileumsutgaver som kombinerer

overføre egenskaper som rasjonalitet, logikk

Den reflekterende profilen fanger umid-

messingnyanser og hvite sjikt.

og harmoni til designene sine.

delbart øyet enten lampen lyser eller ikke og

Dette er også første gang PH fremstilles

Slaatto har en mastergrad fra Danmarks

blir et uimotståelig fokuspunkt og en viktig

med messingfinish. Med den varme, speillig-

designskole, en grad han tok etter at han

del av stemningen. Lampen er ideell for rom

nende messingen som reflekterer omgivel-

studerte musikk ved Det Kongelige Danske

som ikke er redd for å skille seg ut, uansett

sene blir pendelen et elegant og skulpturelt

Musikkonservatorium. Denne bakgrun-

lokale og fasilitet. Den er vakker å se på fra

tilskudd til rommet, både når den er slått på

nen gjenspeiler seg i verkene hans, som

alle vinkler; den er sofistikert og dristig.

og av. Den nye, gylne tonen passer vakkert

gjerne oppleves like enkle og lette som et

– Lyset fra Patera i sølv er mer lekende

inn i moderne rom, hvor tendensen går mot

musikkstykke. Slaattos arbeider omfat-

sammenlignet med den klassiske hvite

varme, organiske nyanser.

ter alt fra høyttalere og biler til møbler og

versjonen, sier Slaatto.

lysarmaturer. Å utvikle belysningsløsninger

– Men dette er fortsatt en Louis Poulsen-

Patera i sølv

har alltid vært en lidenskap for designeren,

lampe, så den er blendingsfri og preget av

Selv om de gamle mesternes design ennå

som har en forkjærlighet for lys og et ønske

den komfort, atmosfære og funksjon som

står fjellstøtt, kan ingen beskylde Louis

om å optimalisere våre opplevelser av lys og

Louis Poulsen er kjent for.

Poulsen for utelukkende å hvile på fordums

stemning.

Som alle av Slattos arbeider er Patera i sølv

suksess. Like mye krefter legges i satsnin-

Slaattos Paterapendel ble lansert første

ansett å være et tidløst tillegg til interiør, og

gen på nye talenter, og firmaet behersker

gang i 2015. Den gang i hvitt. Lampen, som

overgår trender med sin universelle appell.

balansen mellom moderne og tradisjonsrik

er en moderne utgave av den klassiske lyse-

– Jeg prøver å designe for generasjoner,

design med utsøkt finesse.

kronen, gir et glødende fokuspunkt og myk,

ikke for trender, avslutter Slaatto.

Ett av disse talentene er den danske desig-

dynamisk belysning til moderne rom.

neren Øivind Slaatto, kjent for sine enkle og

I år lanseres den i et nytt sølvfoliemateriale.

poetiske løsninger. Han ser naturen som

Patera i sølv er klassisk i formen, men tar li-

78

Nº1 2019

Profile for IN magasinet

IN Romerike 01-2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Romerike 2019

IN Romerike 01-2019  

Vårutgaven av IN magasinet for Romerike 2019

Profile for inmag
Advertisement