Page 172

Mat & drikke

Tyttebær

Stipendiat Mathias Amundsen registrerer bær i forsøksfeltene i Kongsvingerområdet.

Kilde: Nofima

Målsetning med prosjektet WILDBERRIES er å fremskaffe kunnskap og innovative løsninger slik at man får økt utnyttelse og verdiskaping fra ville bær.

Nofimaforsker Kjersti Aaby registrerer bær i forsøksfeltene i Kongsvingerområdet.

– Få øynene opp for tyttebær OPPFORDRINGEN KOMMER FRA FORSKERE

som kan utnyttes uten inngrep i naturen.

I dag er det liten produktdifferensiering og

OG MATPRODUSENTER SOM ØNSKER BÅDE

Jeg tror vi har en del å hente ved å se hva

innovasjon basert på tyttebær som råvare.

Å UTVIKLE NYE PRODUKTER AV TYTTEBÆR

andre land har gjort for å øke tyttebærets

Dagens produkter er gjerne tradisjonelle, av

OG Å GJØRE DET ENKLERE OGSÅ FOR

popularitet, sier Mathias Amundsen. Han er

lav i verdi og basert på importerte tyttebær.

UVANTE BÆRPLUKKERE Å FINNE STEDENE

selv halvt finsk og vet at bruken av tyttebær

– Innovative løsninger og ny kunnskap

MED MYE BÆR.

er større og mer mangfoldig i Finland, og

om kvalitet kan åpne muligheter for økt

synes det er spennende at det er flere finske

verdiskaping. Vi vil også undersøke inno-

partnere i prosjektet.

vasjonspotensialet og finne nye muligheter

– Tyttebær inneholder omtrent de samme helsekomponentene som tranebær, som

innen produkt-, tjeneste-, forretningsmo-

har vist seg å ha gunstige helseeffekter,

På naturens premisser

dell- og teknologiinnovasjon for tyttebær

spesielt med tanke på urinveisinfeksjon. For

Å kartlegge områder der avlingene er store

og andre ville bær, avslutter seniorforsker

å kunne utvikle nye og attraktive produkter

og bærene har god kvalitet vil være en viktig

Antje Gonera i Nofima. Hun er ansvarlig for

av tyttebær skal vi skaffe oss kunnskap om

del av prosjektet. For tilgjengeligheten og

innovasjonsarbeidet i prosjektet.

hva som påvirker innholdet av disse plan-

kvaliteten på ville bær varierer mye fra år til

testoffene og hvilken betydning det kan ha

år. Det er forskere fra NIBIO som har ansvar

Fakta om forskningen

for både helse og smak, sier forsker Kjersti

for denne delen av prosjektet. De har satt opp

Prosjektet Wildberries er et fireårlig

Aaby. Hun er ansvarlig for Nofimas forskning

forsøksfelt flere steder i landet, fra Agder

prosjekt, finansiert av Norges forsknings-

i prosjektet.

i sør til Finnmark i nord. De skal kartlegge

råds Bionærprogram. Målet er å fremskaffe

forholdene på forsøksfeltene flere år på rad,

kunnskap og innovative løsninger slik at man

Tyttebærenes kjemi

og se på hvordan kvalitet og mengde bær blir

får økt utnyttelse og verdiskaping fra ville

Forskerne skal undersøke hvordan forhold

påvirket av faktorer som klima, terreng og

bær. Prosjektet er også tett knyttet til det

som voksested, klima og prosessering

tilgang til lys.

strategiske forskningsprogrammet SunnMat.

påvirker sammensetningen og mengden av

Prosjektet ledes av NIBIO. I tillegg deltar

plantestoffer. Til å dykke ned i tyttebærenes

Sunne og klimavennlige bær

Nofima, Universitetet i Tromsø og Universite-

kjemi vil Kjersti Aaby få hjelp av blant annet

– Det er viktig at de gode stoffene i bærene

tet i Turku og forskningsinstituttet LUKE på

doktorgradsstipendiat Mathias Amundsen.

er bevart i produktene vi skal spise. I

forskningssiden. Matprodusenter som deltar

Han ser frem til å studere disse bærene, som

prosjektet skal vi optimalisere prosessering

er BAMA, Røyland gård og Askim Frukt- og

han har plukket i store mengder opp gjen-

for å sikre sunne og smakfulle produkter

Bærpresseri.

nom oppveksten.

der bærenes unike egenskapene er bevart,

– Tyttebær er en god og bærekraftig råvare,

sier Kjersti Aaby.

172

Nº3 2019

Profile for IN magasinet

IN Oslo 03-2019  

Advertisement