Page 176

Helse & velvære

1 av 5 irriterer seg over støy fra naboen

Kilde: Codan Forsikring

STØY TIL IRRITASJON: Støy er det som irriterer flest med naboen.

Plagsomme naboer EN NY UNDERSØKELSE VISER AT STØY ER

prosent at naboens støy irriterer dem, mens

DET SOM IRRITERER FLEST MED NABOEN.

25 prosent av nordlendingene og 13 prosent

Lovregulert

HELE 20 PROSENT IRRITERER SEG OVER

av vestlendingene svarer det samme.

– Støy fra naboleiligheten kan være til stor

NABOENS STØY, OG VERST ER DET FOR DE

– Det er også langt flere unge enn eldre

irritasjon, men etter det vi erfarer, er det

SOM BOR I BLOKKLEILIGHET

som irriteres av naboens bråk. Rundt 30

er få som til syvende og sist går rettens vei

prosent av de mellom 18 og 39 år irriteres

med slike saker, sier Richvoldsen.

Norstat har på vegne av Codan Forsikring

av støy fra naboer, mot åtte prosent av de

Naboloven regulerer støy fra blant annet

undersøkt hva som irriterer folk med

over 60 år. Dette kan virke overraskende

høy musikk, bygging og hagearbeid, og det

naboen. Undersøkelsen viser at hele 36

ved første øyekast, men henger trolig

finnes egne husordensregler i sameier og

prosent som bor i blokkleilighet sjeneres av

sammen med boform, der eldre mennesker

borettslag. Borettslagsloven sier at bruken

støy fra naboen.

i større grad bor i eneboliger enn yngre,

av boligen og fellesarealer ikke skal være til

­– Vi ser at mange flere som bor i leilighet,

sier Richvoldsen.

urimelig ulempe for andre andelseiere.

rekkehus og tomannsboliger irriterer seg

– Skal man søke om rettshjelpsdekning,

over naboen, sammenlignet med de som

Eneboligeiere tar mest kontakt

må det dokumenteres at en av partene har

bor i eneboliger. Det er naturlig at jo tettere

Georg Richvoldsen forteller at forsikrings-

et økonomisk krav. En advokat kjenner

du har naboen på deg, og jo flere ting du

selskapet jevnlig mottar telefoner om

normalt godt til rettshjelpsordningen, og

må samarbeide med naboen om, desto

nabotvister og støy.

hvilke type tvister som er omfattet og hvilke

flere kilder har du til irritasjon, sier kom-

– Samtidig som støyirritasjonen er størst

som ikke er det, sier Richvoldsen.

munikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan

blant beboere i leiligheter, er det flest

Forsikring.

eneboligeiere som melder nabosaker til forsikringsselskapet, og som ønsker retts-

Mest plaget i Oslo og Nord-Norge

hjelpsdekning. Rettshjelpsdekning er vanlig

Undersøkelsen viser at det er flest i Oslo

del av innboforsikringen som kan benyttes i

som plages av nabostøy. Her sier hele 38

tvister, sier Richvoldsen.

176

Nº1 2020

FAKTA

Om undersøkelsen

• Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på oppdrag av Codan Forsikring i januar 2020, blant et representativt utvalg på 1005 respondenter.

Profile for IN magasinet

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

Profile for inmag
Advertisement