Page 9

VÄRDERINGAR GRUNDEN FÖR VÅR VERKSAMHET, VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH HUR VI VILL UPPFATTAS, HAR VI SAMMANFATTAT I VÅRA LEDORD: PERSONLIG Vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska få ett personligt bemötande. Det gör vi genom att visa engagemang för och en genuin vilja att möta den enskilda personens behov. Verksamheten är organiserad utifrån tydliga ansvarsfördelningar och korta beslutsvägar vilket gör det möjligt att snabbt gå från ord till handling. Vår småskalighet gör det möjligt att vara både personliga och flexibla. Vi värdesätter relationen med våra intressenter högt genom att löpande följa upp våra åtaganden.

OFFENSIV Vår strävan efter regional utveckling, genom ett offensivt arbete för att integrera Inlandsbanan med det nationella järnvägsnätet, är vägledande för vår verksamhet. De analyser som ligger till grund för våra förbättringsförslag är väl genomarbetade och utgår från vår egen och våra kunders samlade kunskap om Inlandsbanans potential. Vi strävar efter att resenärer, kunder och operatörer ska uppleva våra erbjudanden som unika genom att uppmuntra våra medarbetares kreativitet och handlingskraft.

PÅLITLIG Relationen med våra uppdragsgivare, resenärer, kunder och operatörer ska präglas av förtroende. Vi handlar utifrån den kunskap och den erfarenhet vi har. Vi utgår från mottagarens perspektiv med målsättningen att lösa dennes behov. Vår grundidé är lika enkel som självklar: Värdet av att skapa lösningar i samverkan med våra intressenter är större än värdet av färdigdefinierade erbjudanden. Genom att följa upp resultat och kundnytta i redan genomförda uppdrag, utvecklar vi kvaliteten i kommande uppdrag.

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

9

Profile for Destination Inlandsbanan AB

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan