Page 33

Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795 Not 4 Inköp och försäljning inom koncernen

Koncernen 2016

Moderbolaget 2015

Andel av försäljningen som avser koncernföretag Andel av inköpen som avser koncernföretag Not 5 Transaktioner med närstående

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Lokalhyra Fordonshyra Administrativa tjänster

0 0 0 0

Not 6 Leasingavtal - Finansiell leasing leasegivare

0 0 0 0

Koncernen

Ej intjänade finansiella intäkter Ej garanterade restvärden Not 7 Leasingavtal - Operationell leasing leasegivare

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom 1 år Mellan 2 till 5 år

2015

65 %

7%

5%

6%

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31 1 791 372 0 1 099 920 2 891 292

452 227 9 487 122 1 113 622 11 052 971

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

0 0

952 000 800 000

0 0

952 000 800 000

Koncernen

I nettoomsättningen ingår variabla avgifter med

2016

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

2 179 350

5 839 641

2 916 362

15 778 992

545 479 401 792 947 271

599 479 401 792 1 001 271

2 043 823 401 792 2 445 615

2 390 851 401 792 2 792 643

Sida 13 av 20

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

33

Profile for Destination Inlandsbanan AB

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan