Page 29

Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta m.m. Erlagd ränta Betald inkomstskatt

2

-5 416 012

1 712 459

-7 259 110

2 277 091

-37 938 880 675 332 -201 607 53 777

4 842 120 275 443 -336 936 421 448

-40 069 095 83 802 -93 687 27 926

5 192 052 70 922 -322 209 361 184

-42 827 390

6 914 534

-47 310 164

7 579 040

119 492 -1 726 782 -5 516 393

-113 772 -2 604 464 11 563 641

84 559 1 877 541 -4 965 470

-116 109 -1 459 831 10 185 999

9 289 168

368 950

8 701 976

1 192 091

14 195 449

11 093 871

5 079 970

10 481 765

-26 466 456

27 222 760

-36 531 588

27 862 955

0

-3 530 171

0

-3 530 171

0

1 736 419

0

1 736 419

-498 561 3 446 000

0 882 000

-498 561 0

0

2 947 439

-911 752

-498 561

-1 793 752

Finansieringsverksamheten Ändring kortfristiga finansiella skulder Amortering långfristiga lån

-6 471 376 -1 997 330

1 110 156 -1 474 252

-4 857 735 0

1 110 156 -1 474 252

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-8 468 706

-364 096

-4 857 735

-364 096

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Amortering långfristig fordran

13

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Sida 9 av 20

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

29

Profile for Destination Inlandsbanan AB

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan