Page 27

Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

BALANSRÄKNING

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

12 379 925 18 490 084

12 947 090 21 536 466

12 379 925 1 610 397

12 947 090 22 533 657

498 561 31 368 570

947 573 35 431 129

498 561 14 488 883

947 573 36 428 320

0 0 1 000 0 1 000

0 0 1 000 3 446 000 3 447 000

1 940 000 12 353 715 1 000 0 14 294 715

1 940 000 0 1 000 0 1 941 000

31 369 570

38 878 129

28 783 598

38 369 320

72 190 72 190

191 682 191 682

31 550 31 550

116 109 116 109

8 767 897 0 414 372 10 597 347 7 454 546 27 234 162

7 041 203 0 265 603 8 705 915 3 829 585 19 842 306

402 906 2 903 155 0 10 595 973 4 970 170 18 872 204

2 280 447 2 518 095 0 7 453 829 2 296 504 14 548 875

20 886 344 20 886 344

52 874 068 52 874 068

7 677 507 7 677 507

49 565 391 49 565 391

Summa omsättningstillgångar

48 192 696

72 908 056

26 581 261

64 230 375

SUMMA TILLGÅNGAR

79 562 266

111 786 185

55 364 859

102 599 695

Not TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

12 13 14

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar

15 16 17

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror

18

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

Kassa och bank Kassa och bank

Sida 7 av 20

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

27

Profile for Destination Inlandsbanan AB

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan