Page 26

Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

RESULTATRÄKNING

Koncernen 2016-01-01 2015-01-01 2016-12-31 2015-12-31

Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter

3, 2, 4, 6, 7

Moderbolaget 2016-01-01 2015-01-01 2016-12-31 2015-12-31

43 246 936 195 004 402 238 251 338

45 761 057 169 334 591 215 095 648

5 394 194 188 274 945 193 669 139

21 617 371 167 721 336 189 338 707

-173 070 095 -139 206 -23 950 141 -41 970 464

-144 856 040 -207 057 -22 072 627 -40 671 644

-152 740 808 -84 559 -23 564 270 -23 479 742

-131 755 317 -199 391 -23 178 843 -26 014 450

-4 524 076 -11 403 -243 667 350

-4 875 240 -700 581 -213 383 189

-1 056 905 -1 965 -200 928 249

-5 213 034 -700 581 -187 061 616

-5 416 012

1 712 459

-7 259 110

2 277 091

675 333 0 -201 607 473 726

275 443 0 -336 936 -61 493

4 232 79 570 -93 687 -9 885

24 414 46 508 -322 209 -251 287

-4 942 286

1 650 966

-7 268 995

2 025 804

0 0 0

0 0 0

6 010 000 1 374 000 7 384 000

-1 500 000 0 -1 500 000

-4 942 286

1 650 966

115 005

525 804

1 652 784

-254 862

-103 151

-34 105

Årets resultat

-3 289 502

1 396 104

11 854

491 699

Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintressen

-3 277 448 -12 055

1 382 487 13 617

Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader

8, 9 10

Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga ränteintäkter från koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan Erhållna koncernbidrag

Resultat före skatt Skatt på årets resultat

11

Sida 6 av 20

26

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

Profile for Destination Inlandsbanan AB

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan