Page 20

STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET

U

nder början av 2016 rekryterades en ny vd till Inlandsbanan och dess dotterbolag. Vi fick då glädjen att välkomna Peter Ekholm som under året arbetat hårt med att visa hur viktigt det är med modern infrastruktur i inlandet och hur den bidrar positivt till destinationsutveckling och tillväxt. Vid stämman 2016 beslöts enhälligt att Inlandsbanans vision för dom kommande åren ska vara ”Dragkraften som utvecklar inlandet”. Vidare antog ägarna sex stycken utvecklingspunkter, varav en är att vi ska verka för reguljär kollektivtrafik på banan. Vi arbetar ständigt med att höja banstandarden och hela sträckan Arvidsjaur – Mora har nu en bärighet på 22,2 ton. Detta tack vare den sista bärighetshöjande åtgärden mellan Brunflo – Östersund som blev klar hösten 2016. Destination Inlandsbanan AB arbetar vidare med utvecklingen och ett fördjupat samarbete med de olika destinationerna längs banan.

Arbetet med att de fyra sydligaste kommunerna ska bli delägare i IBAB har påbörjats och till stämman våren 2017 ska det vara klart. Detta är ett led i att verka för att hela banan ska leva. Jag är fortfarande övertygad om att Inlandsbanan är och kommer att bli en stark part till utvecklingen av inlandet och ett komplement till det övriga järnvägsnätet i Sverige. Tillsammans med våra ägarkommuner blir vi dragkraften som utvecklar Inlandet.

Caisa Abrahamsson, Styrelseordförande Inlandsbanan AB

Vi arbetar hela tiden med berörda orter om att öppna tvärbanorna, bl.a Arvidsjaur - Jörn där vi äskat medel från Nationella planen. Under tidig höst så fick Sweco ett uppdrag om att göra en fördjupad kapacitetsanalys för Inlandsbanan kallad ”Tredje spåret”. Denna analys kommer att presenteras under våren 2017.

20

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

Profile for Destination Inlandsbanan AB

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan