Page 16

T

illgänglighet

Ett långsiktigt arbete med att höja tillgängligheten längs Inlandsbanan pågår. Under 2016 genomfördes tillgänglighetshöjande åtgärder i form av upprustning av perrongen i Dorotea och utbyte av plattformar vid Mora lasarett, Fågelsjö, Åsarna, Överhogdal, Ytterhogdal, Jamtli, Porjus och Vaikijaur. Nya väntkurar är utplacerade i Orsa, Åsarna, Hackås, Fåker och Tandsbyn för pendlingstrafikens behov.

MILJÖARBETE

F

ossilfri Inlandsbana

Inlandsbanan vill ta sitt ansvar för att möjliggöra att Sverige når de uppsatta nationella miljömålen genom att begränsa klimatpåverkan i egna transportupplägg. Då Inlandsbanan inte är elektrifierad drivs fordonen idag på fossil diesel.

R

ME

För att konvertera till fossilfritt biodiesel har en förstudie genomförts på lok 273 av typen T44 med 100 % RME (Raps Metyl Ester) som är helt förnyelsebar. Den RME som Inlandsbanan AB valt att testa i verksamheten kommer från raps odlad i södra Sverige och Danmark. Rapsoljan förestras i Stenungssund med metanol från svensk skog. Utvärderingen har visat att lokets prestanda inte har påverkats samt att lokförarna har varit positiva till köregenskaperna. Utsläppen för loket och den körning som genomfördes minskade koldioxidutsläppen med 63 % sett ur ett livscykelperspektiv. Förstudiens avsikt var att se om det var möjligt att köra äldre diesellok på RME, resultatet visar på att detta är möjligt. Förstudien hade även som mål att undersöka hur marknad och kund ser på en omställning till förnyelsebart bränsle för Inlandsbanan samt hur

16

de ställer sig till eventuell kostnadsökning. Sammanfattningsvis visade kundundersökningen på att samtliga anser att en omställning är positiv och att man kan tänka sig att betala något mer för bra klimat men inte för mycket. Flertalet har uttryckt att de ser att det behövs krav från politiken, kommun, samhälle för ökad vilja att betala för klimatvänliga alternativ. Det finns viss potential att attrahera en ny marknad. För en omställning behöver även infrastrukturen med tankstationer tas med i beräkningen vilket är en utmaning för Inlandsbanan. Frågan är lyft till Jämtlands läns klimatråd för ett gemensamt och samordnat behov i regionen. Inlandsbanan AB har även deltagit i ett projekt där RME blandas med oktanol. Syftet är att förbättra egenskaperna på bränslet. Oktanolen tillverkas av svensk skogsråvara. Som mest har blandningen varit med nio procent oktanol. Loket har fungerat mycket bra med RME-blandningen och vi har inte sett några problem. Projektet ska fortlöpa år 2017.

K

ompositsliprar

EU har beslutat att på sikt fasa ut kreosotimpregnerade träsliprar vilket öppnar för andra materialalternativ för sliperstillverkning. I samarbete med TMR AB och Plaståtervinning AB har Inlandsbanan under hösten förlagt 100 plastsliprar på en sträcka för att se hur de klarar vinterförhållanden. Slipern är framtagen av TMR AB inom ramen för Trafikverkets innovationsupphandling. Kompositslipern är helgjuten av återvunnen plast och väger ca 100 kg styck, förebilden kommer från USA där de används i stor utsträckning. Befästning av rälsen kan både ske med traditionell spikning liksom med klämbefästningar typ Heyback, i båda fallen krävs det att kompositslipern förborras. Nästa steg efter att sliprarna utvärderats kan bli en upphandling i en

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

Profile for Destination Inlandsbanan AB

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan