Page 15

HÅLLBARHETSARBETE Inlandsbanan ABs hållbarhetsredovisning täcker in hela koncernens verksamheters hållbarhetsarbete 2016. Ambitionen är att årsredovisningen inklusive hållbarhetsredovisningen för 2016 ska möta informationsbehovet och ge en god bild av Inlandsbanan ABs sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan och resultat.

B

anan har i dag en väl underhållen infrastruktur utifrån de förutsättningar som givits. Det finns trots det relativt stora åtgärdsbehov på grund av tidigare eftersatt underhåll och ersättning av omodernt banmaterial. En detaljerad underhållsplan är framtagen som sträcker sig över en tioårsperiod och ger god möjlighet att prioritera vart underhållsarbetet ska genomföras. En förutsättning för att skapa hållbara transporter på Inlandsbanan är ständig utveckling av banan. Under året genomfördes bärighetshöjning till STAX 22,5 ton på sträckan Röjan till Brunflo, en sträcka på 58 km. På två driftplatser har nya ställverk monterats och fyra stycken planeras att installeras. Det arbetet är förberedande för nytt trafikledningssystem som planeras till år 2020. Inlandsbanan AB har investerat i ett verksamhetssystem som hanterar dokument, processer och ärenden. Verksamhetssystemet ska ge administrativt stöd i dagliga verksamheten. Genom systemet kvalitetssäkrar vi information och gör det enkelt för medarbetarna att söka information. Det medför även kvalitetssäkring av koncernens styrning av verksamheten. I samband med utveckling av verksamhetssystemet har arbete med att skapa ett integrerat verksamhetsledningssystem pågått. Inlandsbanan AB och Inlandståget AB säkerhetsstyrningssystem och arbetsmiljösystem har konverterats från att varit upprättade i föreskrifter till ”high level” struktur, med nya dokumenttyper. Arbetet med att integrera miljöoch kvalitetsledning i systemet pågår. Ledningssystemets struktur utgår från modellen PDCA-cykeln vilket alla processer i ledningssystemet bygger på. PDCA står för planera, genomföra, följa upp/analysera, förbättra (Plan, Do, Check, Act). Syftet är att genom att förbättra processer och rutiner effektivisera och öka lönsamheten för den dagliga verksamheten och strategiska affärsplaneringen.

SAMHÄLLE

K

ollektivtrafik i inlandet

Ett av Inlandsbanans prioriterade mål är att minska restiden på banan. Projekt Inlandspendeln som startade i december 2016 bidrar till att skapa en bättre kommunikation och överbrygger de långa avstånden i inlandet. Dessutom är besöksnäringen en basnäring i regionen. Projektet bidrar till att stimulera besöksnäringen ytterligare samt genererar fler arbetstillfällen. En utvecklad och fungerande kollektivtrafik är en av de viktigaste pusselbitarna för en miljömässigt hållbar uveckling. Den har stor betydelse för en social hållbar integration och social rättvisa. Ett tillgängligt och modernt transportsystem kan hjälpa till att utjämna könsoch klasskillnader. Undersökningar visar att kvinnor i högre grad än män utnyttjar allmän kollektivtrafik istället för bil. Fler kollektiva resesätt skapar bättre förutsättningar för en mer jämställd arbetsmarknad. Vi ser att projektet Inlandspendeln på längre sikt skapar förutsättningar för ett förändrat beteende hos resenärer att lämna bilen och välja ett bekvämt och säkert alternativ med lägre miljöbelastning som kollektivt resande och tågtrafik i synnerhet innebär.

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

15

Profile for Destination Inlandsbanan AB

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan