Page 32

BALANSRÄKNING

Koncernen Not

Moderbolaget

2017-12-31

2016-12-31

Aktiekapital

2 794 000

2 780 000

Annat eget kapital inklusive årets resultat

7 727 883

9 867 102

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

10 521 883

12 647 102

0

64 615

10 521 883

12 711 717

2017-12-31

2016-12-31

2 794 000

2 780 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPTIAL, KONCERN

Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital, koncern EGET KAPITAL, MODERFÖRETAG Bundet eget kapital Aktiekapital

20

Reservfond

539 000

539 000

3 333 000

3 319 000

57 000

0

3 531 265

3 519 410

Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat

Summa eget kapital, moderföretag

-536 494

11 854

3 051 771

3 531 264

6 384 771

6 850 264

OBESKATTADE RESERVER Ackumulerade avskrivningar utöver plan

0

0

0

810 266

Summa obeskattade reserver

0

0

0

810 266

808 500

774 762

0

0

808 500

774 762

0

0

2 923 582

5 651 007

0

1 470 000

2 923 582

5 651 007

0

1 470 000

0

328 000

0

328 000

40 961 968

35 378 605

38 230 740

32 556 538

0

0

2 001 264

3 893 505

AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld

21

Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut

22

Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld

0

0

0

132 960

4 207 534

12 478 683

1 076 979

925 013

2 937 916

12 239 492

1 662 228

8 398 313

Summa kortfristiga skulder

48 107 418

60 424 780

42 971 211

46 234 329

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

62 361 383

79 562 266

49 355 982

55 364 859

Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

32

23

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

Profile for Destination Inlandsbanan AB

Inlandsbanan årsredovisning och hållbarhetsarbete 2017  

Koncernen Inlandsbanans årsredovisning innehåller också redovisning av hållbarhetsarbetet. Ambitionen är att denna ska möta informationsbeh...

Inlandsbanan årsredovisning och hållbarhetsarbete 2017  

Koncernen Inlandsbanans årsredovisning innehåller också redovisning av hållbarhetsarbetet. Ambitionen är att denna ska möta informationsbeh...