Page 29

Förändringar i eget kapital, koncern Aktiekapital

Belopp vid årets ingång Förändring i koncerns struktur Nyemission

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital inkl årets resultat

2 780 000

0

0

0

14 000

Överkursfond Förvärv minoritetsandel

0

Innehav utan bestämmande inflytande

Summa eget kapital

9 867 103

64 615

12 711 718

0

-64 615

-64 615

0

0

0

14 000

0

57 000

0

57 000

0

48 827

0

48 827

-2 245 047

0

-2 245 047

Årets resultat Belopp vid årets utgång

2 794 000

0

7 727 883

0

10 521 883

Aktiekapital

Övrigt bundet eget kapital

Övrigt fritt eget kapital

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

2 780 000

539 000

3 519 411

11 854

3 531 265

14 000

0

0

0

0

11 854

-11 854

0

57 000

0

57 000

-536 494

-536 494

-536 494

3 051 771

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång Nyemission Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma: Överkursfond

0

0

Årets förlust Belopp vid årets utgång

2 794 000

539 000

3 588 265

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst överkursfond årets förlust

3 531 265 57 000 -536 494 3 051 771

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

3 051 771 3 051 771

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Inlandsbanan | Årsredovisning med hållbarhetsarbete 2017

29

Profile for Destination Inlandsbanan AB

Inlandsbanan årsredovisning och hållbarhetsarbete 2017  

Koncernen Inlandsbanans årsredovisning innehåller också redovisning av hållbarhetsarbetet. Ambitionen är att denna ska möta informationsbeh...

Inlandsbanan årsredovisning och hållbarhetsarbete 2017  

Koncernen Inlandsbanans årsredovisning innehåller också redovisning av hållbarhetsarbetet. Ambitionen är att denna ska möta informationsbeh...