Page 1

ÅRSREDOVISNING INLANDSBANAN AB 2013 Årsredovisning & Koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Inlandsbanan AB Organisationsnummer: 556438 -1795 Årsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB

1


Innehåll Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning

11

Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 15 Allmänna upplysningar, noter 16

Underskrifter 22 Revisionsberättelse

23

Granskningsrapport 24 Presentation av styrelse 25


Vd har ordet

2013 var ett händelsrikt år, nu satsar vi inför 2014 Under 2013 inträffade flera urspårningar både på stambanan genom övre Norrland och på Malmbanan.

För första gången kunde Inlandsbanans norra omlopp användas för omleding av godstrafik.   Detta var möjligt genom den upprustning av banan som genomfördes 2012 på sträckan mellan Arvidsjaur och Jokkmokk. Sammanlagt omleddes ett tjugotal tåg via Inlandsbanan.   Detta visade att Inlandsbanan är ett alternativ till de omkringliggande järnvägarna. Transport av kalk och massaved Under september månad började kalktransporterna att rulla mellan Orsa och Gällivare, även detta möjligt efter att vi har genomfört en bärighetshöjning i norr. Samtidigt började också Trätåg AB köra massaved från sin terminal i Sveg, vilken inte har använts under de senaste femton åren. Under hösten kördes cirka trettiotusen kubikmeter. Ökning av bruttotonkilometer Godstrafikarbetet ökade under 2013 med tio miljoner bruttotonkilometer. Utveckling Under året har vi arbetat med att utveckla terminalsystemet kring Inlandsbanan. År 2015 ska det finnas lastnings- och lossningsmöjligheter var tionde mil längs Inlandsbanan.   Terminalerna ska vara öppna för alla aktörer, ha tillgång till oberoende mätning, stora lagringsytor samt delvis hårdgjorda ytor för hantering av skogsbränslen.   Etableringen av terminaler ska realiseras genom att utveckla och använda befintliga anläggningar eller genom att öppna helt nya tillsammans med andra intressenter.   För att stimulera och bidra till utvecklingen av logistiken för skogsbränslen arrangerade Inlandsbanan AB under våren 2013 en Skogsbränslekonferens i Östersund.

Snötåget Den 22 december 2012 var det premiär för ”Snötåget” – ett nattåg som går från Malmö via Göteborg till Röjans station i Bergs kommun.   Snötåget är ett samarbete mellan Destination Vemdalen och Inlandsbanan. Tåget gick fram till påsk och hade säsongspremiär den 21 december 2013. För att erbjuda resenärerna en fungerande station förlängdes plattformen i Röjan till 220 meter och den fick också förbättrad belysning.   Byggnationen blev möjlig genom ett samarbete mellan Inlandsbanan AB, Regionförbundet i Jämtland, Destinaton Vemdalen samt Bergs- och Härjedalens kommuner. Daglig förbindelse mellan Vemdalen - Stockholm Samtidigt som Snötåget startade började vi köra en daglig förbindelse med motorvagnar mellan Östersund och Mora.   I Mora har tåget förbindelse med ett SJ Intercitytåg till och från Stockholm. Detta gjorde att Vemdalen fick en daglig förbindelse med Stockholm med en restid på lite över sju timmar. Persontrafiken ökar Persontrafiken på Inlandsbanan ökade under 2013 med 1,1 miljoner personkilometer och är nu uppe i sju miljoner personkilometer. Personliga, Offensiva och Pålitliga Sist men inte minst hoppas jag att alla har märkt att vi har bytt grafisk profil. Bytet av profil är ett resultat av vårt arbete med kommunikation och tydliga visioner och mål. Ett av våra mål är att vara POP – Personliga, Offensiva och Pålitliga.   Vi är inte framme vid målet ännu, men resan dit har börjat!

// Otto Nilsson, vd

Årsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB

5


Förvaltningsberättelse Styrelse och vd för Inlandsbanan AB, organisationsnummer 556438-1795, får härmed avge redovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

Moderbolaget Inlandsbanan AB bildades 1992 och har enligt avtal med staten till uppgift att förvalta och utveckla Inlandsbanan från Mora till Gällivare. Ägare Inlandsbanan AB (IBAB) ägs av 15 kommuner utmed sträckan Gällivare – Mora. Största aktieägare är Östersunds kommun med 15 % av aktiekapitalet. Mora kommun respektive Gällivare kommun äger vardera 10,8 % av aktiekapitalet. Företagets uppgift Enligt gällande avtal har staten överfört ansvaret för Inlandsbanan till Inlandsbanan AB (IBAB) i syfte att såväl gods- som persontrafiken på Inlandsbanan skall ha möjlighet att utvecklas. Enligt gällande bolagsordning och utfärdade ägardirektiv är bolagets uppgifter, i sammanfattning att: • Utveckla, driva och förvalta Inlandsbanan på sträckan Mora - Gällivare samt anslutande järnvägar • Utveckla inlandets infrastruktur (Inlandsbanan med anslutande tvärbanor) för kommunernas och näringslivets behov. • Skapa förutsättningar för en miljövänlig, samhällsekonomisk och företagsekonomisk lönsam trafik. • Aktivt delta i utvecklingen av inlandsbaneturismen. • Sträva efter att bevara gamla stationskulturmiljöer i funktionell standard • På sikt skapa möjligheter för person- och godstrafik på hela Inlandsbanan, delen Gällivare - Kristinehamn.

6

Årsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB


Styrelse och ledning Styrelse Styrelsen har under året bestått av 5 ledamöter valda av årsstämman samt 2 personalrepresentanter. Till styrelsen har en ledamot, representerande minoritetsägarna i Inlandsbanan Turism AB (ITAB), varit adjungerad. Vd Vd i Inlandsbanan AB är Otto Nilsson. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hölls i Östersund den 18 april 2013. I anslutning till bolagsstämman informerades om styrelsens beslut gällande ”Vision och mål” för IBAB och dotterbolagen. Styrelsens sammanträden Styrelsen har under 2013 hållit sju styrelsesammanträden. Under årets styrelsesammanträden har främst frågor av ekonomisk karaktär samt strategi-, organisations- och verksamhetsfrågor diskuterats. Samtliga styrelsemöten har hållits i Östersund.

Viktiga händelser under verksamhetsåret och efter bokslutstillfället Trafikutvecklingen Under året har såväl gods- som persontrafiken ökat. Persontrafiken har ökat från 6,09 miljoner personkilometer 2012 till 7,02 miljoner personkilometer under 2013. Turistresandet har ökat marginellt varav merparten av ökningen kan hänföras dels till ”Snötåget” från Malmö – Göteborg till Röjan och Vemdalsfjällen, dels till dagtågförbindelsen Östersund – Mora – Östersund, med anslutningsmöjligheter till Stockholm respektive Göteborg. Godstrafiken har ökat från 50,2 miljoner bruttotonkilometer 2012 till 62,1 miljoner bruttotonkilometer under 2013. Ökningen handlar framför allt om ökade transporter av skogsprodukter, transport av kalk från Orsa till Gällivare samt omledningstrafik vid ett antal tågstopp på stambanenätet efter urspårningar. Omledningstrafik I samband med ett antal urspårningar efter stamnätet skedde omledningstrafik av godstransporter via Inlandsbanan. Bland annat skedde omledning av den s.k. ”Stålpendeln” från Luleå via Gällivare och vidare efter Inlandsbanan till Mora.

Årsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB

7


Ägarträffar Under andra halvåret 2013 genomfördes ägarträffar i enlighet med ägardirektiven fastställda vid bolagsstämma 2011. Vid ägarträffarna deltog styrelsens ordförande och i vissa fall vd. Vid träffarna behandlades aktuella frågor i IBAB:s och dotterbolagens verksamhet. Avtalet med staten 2005 tecknades ett nytt avtal mellan IBAB och staten. Avtalet hade en löptid på 8 år med möjlighet till förlängning om ytterligare en 5-årsperiod om IBAB så begär.

I enlighet med avtalets innehåll gjorde IBAB framställan om förlängning av avtalet och i samband därmed begärdes även överläggningar gällande vissa avtalspunkter. Utifrån IBAB:s begäran uppdrog regeringen till Trafikverket att för statens räkning föra förhandlingarna med IBAB. Förhandlingarna genomfördes under 2012 och efter slutförda förhandlingar enades förhandlingsparterna om att lämna förslag till regeringen om ett antal ändringar i avtalets p. 8 ”Bidrag till drift och underhåll samt investeringar”. Föreslagna ändringar har, trots ett flertal förhandlingar med departementet, inte föranlett något beslut från Regeringen utan 2005 års avtal har, utan revidering, prolongerats till 2018. Trafikverkets utredning om Inlandsbanan Under året har Trafikverkets redovisat utredning om ”Inlandsbanans roll och funktion i transportsystemet”. Efter att IBAB tagit del av den preliminära slutrapporten, vars slutsatser inte kunde delas av IBAB, beslutade IBAB att avge ett eget yttrande. Delupprustning Sveg – Brunflo Under året beviljades IBAB bidrag med 19,7 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder som delfinansiering av kostnader för bärighetshöjande åtgärder för del av banan Sveg – Brunflo. Bidrag har även beviljats av Regionförbundet Jämtlands län med 7 miljoner kronor. De åtgärder som skall genomföras är en höjning av högsta tillåtna axeltryck (STAX ) från 20 ton STAX till 22,5 ton STAX. Totala kostnaden beräknas till 54 miljoner kronor. Arbetet skall genomföras och slutredovisas under 2014. Nytt huvudkontor Under året beslutades att bygga ett nytt huvudkontor i delar av lokstallarna. Byggnationerna slutfördes under januari 2014 och inflyttning sker under början av februari 2014. I och med bygget av nytt huvudkontor har samtlig, i Östersund placerad personal, tillgång till gemensamma personal- och konferenslokaler samt arbetsplatser för all lednings- och administrativ personal.

8

Årsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB


Dotterbolagen Inlandsbanan Turism AB (ITAB) Turismverksamheten bedrivs sedan 2004 i särskilt dotterbolag, Inlandsbanan Turism AB

(ITAB). Ägare

Inlandsbanan Turism AB ägs till 92,7 % av Inlandsbanan AB. Övriga ägare är kommunerna Vansbro, Filipstad, Storfors och Kristinehamn. Styrelse Styrelsen i Inlandsbanan Turism AB har under året bestått av 6 ledamöter. Vid bokslutstillfället är en plats vakant sedan styrelseledamoten och v. ordförande Gunnar Magnusson avlidit i början av december 2013. Vd Otto Nilsson är bolagets vd. Årsredovisning och förvaltningsberättelse Styrelsen och vd i Inlandsbanan Turism AB upprättar i särskild ordning årsredovisning och förvaltningsberättelse för företaget.

Inlandståget AB (Itåg) Bolaget etablerades 1 juni 2009 med uppdrag att bedriva person- och godstrafik. Ägare Bolaget är helägt dotterbolag till IBAB Styrelse Styrelsen i Inlandståget AB består av tre ledamöter Vd Otto Nilsson är bolagets vd.

Årsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB

9


10

Ă…rsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB


Ă…rsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB

11


12

Ă…rsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB


Ă…rsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB

13


14

Ă…rsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB


Ă…rsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB

15


16

Ă…rsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB


Ă…rsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB

17


18

Ă…rsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB


Ă…rsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB

19


20

Ă…rsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB


Ă…rsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB

21


22

Ă…rsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB


Ă…rsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB

23


24

Ă…rsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB


Styrelsemedlemmar Presentation av styrelsemedlemmarna i Inlandsbanan AB:s styrelse

Styrelsen i Inlandsbanan AB 2013, från vänster: Christoffer Frost, Robert Taflin, Kjell Svantesson, Stig Eriksson. Sittande: Gunnar Olofsson, Jan-Eric Sandberg, Sten-Börje Stenberg

Presentation av styrelsemedlemmar Christoffer Frost

Kjell Svantesson

Ålder: 30 år Bostadsort: Östersund Tidigare styrelseuppdrag: Inga tidigare styrelseuppdrag Bakgrund i yrkeslivet: Jobbat inom industri I Inlandsbanan ABs styrelse sedan: Facklig företrädare SEKO, sedan 2012.

Ålder: 71 år Bostadsort: Östersund Tidigare styrelseuppdrag: Ledamot och ersättare i Jämtkraft. Diverse politiska uppdrag, just nu kommunfullmäktiges ordförande i Östersund. Diverse föreningsuppdrag Bakgrund i yrkeslivet: Teletekniker, chef för Folkets Hus i Jönköping och Strömsund, Ombudsman SEKO I Inlandsbanan ABs styrelse sedan: 2007

Robert Taflin Ålder: 67 år Bostadsort: Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseordförande Biototal Group AB. Styrelseledamot Cranab AB, Inlandsbanan AB, Nordisk Torv AB, Flooré AB, Z-Forest AB, m fl. Bakgrund i yrkeslivet: Entreprenör och ägare Idlecapital Sweden AB, Uppsala och tidigare i bl.a. HMAB Härjedalen. Rådgivare i Hakan Peat Power Project Afrika och tidigare i Q Management AB. Tidigare vd och koncernchef Swerock AB, Econova AB och Mindab AB, Sr Vice President Assidomän AB. I Inlandsbanan ABs styrelse sedan: 2007

26

Stig Eriksson Ålder: 64 Bostadsort: Gällivare Tidigare styrelseuppdrag: Länstrafiken i Norrbotten, Gällivare Energi Bakgrund i yrkeslivet: Gruvarbetare, Riksdagsledamot I Inlandsbanan ABs styrelse sedan: 2003

Årsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB


Gunnar Olofsson

Sten-Börje Stenberg

Ålder: 58 år Bostadsort: Östersund Tidigare styrelseuppdrag: Styrelseordförande i SVEBIO, Svenska biobränsleföreningen AB och i Ersättningsmark i Sverige AB, Styrelseledamot i Bergkvist-Insjön Ab och i Statskog SF. Bakgrund i yrkeslivet: Civ. jägmästare. Tidigare vd och koncernchef i Sveaskog AB. Ett antal chefsbefattningar inom Persson Invest Koncernen, samt nu senast vd i Inlandsinnovation AB. I Inlandsbanan ABs styrelse sedan: 2011

Ålder: 65 år Bostadsort: Dorotea Tidigare styrelseuppdrag: Inga tidigare styrelseuppdrag Bakgrund i yrkeslivet: Tågklarerare och stälföreträdande trafikchef på Inlandsbanan. I Inlandsbanan ABs styrelse sedan: Facklig företrädare TJ, sedan 2008.

Jan-Eric Sandberg Ålder: 72 år Bostadsort: Östersund Tidigare styrelseuppdrag: Bland annat ledamot i kommunfullmäktige Arvidsjaur 1980-1993, Kommunalråd Arvidsjaur 1980 - 1993, styrelseledamot Sparbanken Nord 1977 - 2002 Bakgrund i yrkeslivet: Ombudsman SSU och SAP i Jämtland och Ångermanland, Ombudsman ABF Arvidsjaur-Arjeplog 1968-1976 I Inlandsbanan ABs styrelse sedan: 2005

Årsredovisning 2013 | Inlandsbanan AB

27


www.inlandsbanan.se

Inlandsbanan årsredovsning 2014