Page 1

RES ANVÄND UTVECKLA

FICKFAKTA 2016

1Om oss Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 15 kommuner längs banan. Destination Inlandsbanan ägs förutom av moderbolaget även av kommunerna Kristinehamn, Filipstad, Storfors och Vansbro. Inlandståg ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora. Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan. Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

3


Vår vision ”Dragkraft som utvecklar inlandet”

4


Mål Siktet är inställt på att inta positionen som den viktigaste transportleden för gods- och persontrafik. Att frakta gods på tåg har många fördelar. Både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är nödvändiga för tillväxten.

Nyckeltal Koncernen Nettoomsättning: Årets resultat: Banunderhållets del av driftbidraget: Koncernen Anställda totalt: Anställda män: Anställda kvinnor:

2015 2014 215 095 648 1 650 966

229 001 787 1 693 957

78 %

74 %

2015 2014 55 45 10

62 49 13

Kvinnor i ledningsgruppen: 3 av 7 5


Prioriterade mål • Bärighet År 2020 ska vi ha en bana som klarar 22,5 tons axellast. • Lägre miljöbelastning År 2020 ska den egna trafiken på Inlandsbanan vara fossilfri.

STAX 22,5 ton STAX 20 ton

6


• Hastighet År 2020 ska restiden på sträckan Mora – Östersund minska med 20 %. På sträckan Östersund – Gällivare så ska restiden minskas med 5 %. • Hela sträckan År 2021 ska minst en av tvärbanorna vara öppen för trafik och arbetet för att återöppna sträckan Mora – Kristinehamn ska presentera en tidsplan.

7


22,5 tons bärighet på hela banan Vi jobbar för att höja bärigheten så att hela Inlandsbanan senast år 2020 ska klara ett axeltryck på 22,5 ton, vilket är den europeiska standarden för järnväg. Från hösten 2016 kommer Inlandsbanan ha 22,5 ton bärighet på 75 procent av banan. En bärighetshöjning på sträckan Arvidsjaur-Gällivare som idag har en bärighet på 20 ton skulle gynna såväl Inlandsbanan, näringslivet och det nationella järnvägsnätet. En höjning skulle bland annat innebära att både planerade och akuta omledningar kan hanteras på ett mer effektivt sätt än idag. Vi skulle kunna erbjuda mer avlastning för stambanan och andra järnvägar som i dagsläget är i stort behov av underhåll. Dessutom skulle det möjliggöra för fler operatörer att trafikera banan vilket skulle leda till att det skapades fler arbetstillfällen som gynnar både näringslivet och den regionala utvecklingen.

8


Bildtext

9


Snabbare järnväg Vårt mål är att minska restiden på hela banan. Med kortare restid minskas avstånden och det skapas bättre förutsättningar för tillväxt i inlandet. 1992 upphörde den reguljära persontrafiken på Inlandsbanan och trafiken på sträckan Mora – Gällivare ersattes med buss. Med snabbare förbindelser mellan orterna längs efter Inlandsbanan skapas nu förutsättningar för att åter öppna den reguljära persontrafiken på banan.

Inlandsbanan - en dragkraft som utvecklar inlandet.

10


Fossilfri bana Vi har tagit beslutet att aktivt arbeta med miljöanpassningsfrågan, dels för vår egen attraktionskraft, för att kunna erbjuda våra kunder ett miljövänligt alternativ för transport av gods och passagerare. Men även för att arbeta för de klimatmål som satts upp på EU-, nationell och lokal nivå. Vi arbetar för att den egna trafiken på Inlandsbanan ska vara fossilfri år 2020. Genom differentierade trafikavgifter ska även övriga trafikföretag på Inlandsbanan motiveras att köra fossilfritt. Sommaren 2015 beviljades vi EU-medel till en förstudie att driva lok på förnyelsebart bränsle. Eftersom Inlandsbanan inte är elektrifierad drivs fordonen idag på fossil diesel. Inga tidigare tester hade gjorts på den motortyp som dessa lok har varför möjligheten att byta fossil diesel till förnyelsebart bränsle behövde utredas. Resultaten av dessa tester har varit endast positiva och en utveckling av projektet pågår nu med ”vässat” biobränsle. Bränslet är tillverkat av rapsolja samt metanol och oktanol, som båda kommer från svensk skogsråvara. Läs mer om projektet på vår hemsida, inlandsbanan.se/ utveckla.

11


Transportsystemet Inlandsbanan En utredning från Forskningsinstitutet Skogforsk redovisar en möjlig ökning av gods- och persontrafik på Inlandsbanan med drygt 200 procent till år 2020.

12


Forskningsinstitutet Skogforsk har på uppdrag av Inlandsbanan AB, genomfört en oberoende logistikutredning av transportsystemet Inlandsbanan. Utredningen har haft till uppgift att söka svar på hur ett kostnadseffektivt och effektivt transportsystem med Inlandsbanan som utgångspunkt kan utformas utifrån befintliga och uppskattade framtida behov. En analys av marknaden och de planer som Inlandsbanan har för utvecklingen visar på en trolig trafikökning på 210 procent om planerna fram till 2020 kan verkställas. Från dagens ca 1 600 tåg årligen till omkring 4 800 tåg. Nya turer för persontrafiken är det som främst bidrar till ökningen, men även ökad godstrafik för skogsprodukter genom överflyttning från lastbilstransporter. För detta krävs investeringar i fjärrstyrning, höjning av bärighet på sträckan Arvidsjaur-Gällivare till 22,5 ton samt investeringar i strategiskt placerade lastningsplatser längs banan. På längre sikt finns planer på ökad person- och godstrafik som skulle ge upp till en åttafaldig ökning jämfört med nuvarande trafik på Inlandsbanan, eller omkring 13 000 nya tågtransporter årligen. I detta längre perspektiv bidrar transporter av kalk och porfyr samt även gruvtransporter till trafikökningen.

13


En järnväg - tre spår För att enklast beskriva Inlandsbanan och vad vi gör så har vi tagit fram tre spår som omfattar hela vår verksamhet. Vill du veta mer om oss så hittar du all den information som du är ute efter på vår hemsida, inlandsbanan.se.

Utveckla Vi arbetar för att utveckla Inlandsbanan och vi vill påvisa Inlandsbanans vikt för den svenska infrastrukturen och den regionala utvecklingen i Inlandsregionen.

Använd Har du behov av kvalitativa transportlösningar eller är du intresserad av att trafikera eller transportera på Inlandsbanan? Läsa mer det och om våra andra tjänster på: inlandsbanan.se/anvand

Res Är du ute efter en unik reseupplevelse? Då rekommenderar vi dig att resa med Inlandsbanan. Använd din upptäckarglädje och äventyrslust på en tågluff genom Sveriges unika inland eller åk på en färdig paketresa och spendera tid med dina familj eller dina vänner. 14


Planerade omledningar Som ett steg i vår offensiva satsning för att använda och utveckla Inlandsbanan vill vi lyfta Inlandsbanans vikt för den svenska infrastrukturen. Därför har vi gått ut till samtliga järnvägsföretag som trafikerar omkringliggande banor och ger dem möjlighet till planerade omledningar. Tar de möjligheten så kan de använda sig av Inlandsbanan för godstrafik under de perioder som underhållsarbete är planerat på dessa järnvägar.

15


Utveckla Dragkraft för Sveriges inland Inlandsbanan har en unik position som transportled för gods- och persontrafik. Vi vill stärka den genom en höjning av bärigheten på banans norra sträckning. Ökade investeringar skulle säkerställa ett roboust transportsystem från och till norra Sverige. Då skapar vi den redundans som idag saknas.

110 mil tillgänglig bana Aldrig tidigare har så mycket och så många fraktats på järnväg. Vårt mål är att stärka utvecklingstrenden med ökad kapacitet. Genom fortsatt utveckling blir Inlandsbanan ett naturligt alternativ för transport av människor och gods. Vi vill utveckla Inlandsbanans transportkapacitet. Ökade resurser för att göra det skulle gynna näringslivet i inlandsregionen men också det nationella järnvägsnätet. Det skulle motverka den kapacitetsbrist som finns inom järnvägen och som idag skapar ekonomiska förluster och är ett hot mot tillväxten.

16


Regional utveckling Att frakta gods på tåg har många fördelar. Både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är en viktig faktor för tillväxten.

17


Använd Din resurs i inlandet Inlandståg AB är ett helägt dotterbolag till Inlandsbanan AB som erbjuder transport- och logistiklösningar i form av gods-, person- och turisttrafik. Att välja järnväg är både ett smidigt och miljövänligt alternativ. Inlandståg står för snabba och säkra godstransporter året runt. Vi skapar kundspecifika, intermodala helhetslösningar, med hög säkerhet och kvalitet. I verksamheten ingår även uthyrning av fordon, verkstadsarbeten och möjligheter för olika operatörer att trafikera banan. Inlandståg är ett flexibelt företag med stark lokal förankring. Med fokus på kunskap och service är vi en pålitlig partner och en naturlig del av transportsystemet i Sverige. Våra tjänster: Trafikera, transportera, hyr, samarbeta, charter och event, verkstad och reparation. Läs mer på: inlandsbanan.se/anvand

18


Inlandsbanan består av: •

19 stycken driftplatser

65 hållplatser/stationer

195 broar (60 % stålbroar)

1,75 miljoner slipers på huvudspår

Antal bruttotonkilometer 2015: 68 960 903 km

Antal persontåg 2015: 929 stycken

Inlandsbanan får årligen ett driftbidrag från Trafikverket. 2015 var summan 147 miljoner kronor, varav 78 % går direkt till infrastrukturen.

Inlandsbanan förvaltar 10 % av Sveriges järnvägsnät, det övriga 90% förvaltas av Trafikverket.

Inlandsbanan AB förvaltar banan mellan MoraGällivare, en sträcka på nästan 110 mil. Banan anknyter till tvärbanorna Arvidsjaur-Jörn, StorumanHällnäs, Hoting-Forsmo och Furudal (Orsa)-Bollnäs.

19


Res med oss Kliv av mitt i äventyret Inlandsbanan är inte som andra tåg. Visst, här finns tågräls, tillgänglighet och wifi. Men vi har också tågvärdar, gott fika och plats för egen cykel. När andra tåg stannar mitt i stan, släpper Inlandsbanan av dig mitt i äventyret.

130 mil av upplevelser Koka kaffe över öppen eld, fiska, spana efter älgar, cykla på skogstigar eller över fjällen och tälta under midnattssolen. Längs Inlandsbanan finns mängder av små äventyr i storslagen natur. Res tryggt och lättsamt med en paketresa eller tågluffa fritt i en tredjedel av Sverige, så mycket äventyr som du själv vill.

20


Paketresor: Med Inlandsbanan kan du göra din drömresa på ett enkelt och bekvämt sätt. Välj någon av våra paket fyllda med unika reseupplevelser. Kombinera till exempel tågresan och den svenska vildmarken med en av världens vackraste sjöresor, Hurtigruten. Sveriges enda tågluff: Älskar du friheten att bestämma själv och att utforska på egen hand? Tågluffa obegränsat under två veckor med Inlandsbanekortet och lägg upp din resa som du själv vill. Så mycket äventyr som du vill: Inlandsbanan går rakt genom Sapmi, upplev den samiska kulturen och vardagslivet. Boka in dig och din cykel på våra tåg, det finns fantastiska cykelmöjligheter längs banans sträckning. Fjällvandra, cykla, rid, spring, campa, umgås med nära och kära, upplev Sveriges inland på det sätt som passar dig bäst. Inlandsbanan tar dig dit.

21


INFO Hemsida: www.inlandsbanan.se Postadress: Inlandsbanan AB Box 561 831 27 Östersund Besöksadress: Storsjöstråket 19 Östersund Fakturaadress: Motkod: 7365564381792 (Inlandsbanan) Motkod: 7365567819322 (Inlandståg) Box 171 831 22 Östersund Huvudkontor: Tel: 063-19 31 00 Fax: 063 - 19 31 09 E-post: info@inlandsbanan.se Organisationsnummer: 556438-1795

22


Destination Inlandsbanan AB Box 561 831 27 Östersund Tel: 0771 - 53 53 53 Fax: 063-19 31 09 E-post: info@inlandsbanan.se Besöksadress Storsjöstråket 19, Östersund Öppettider: Mån-Fre: 9-16 Lunchstängt: 12-13 lördag och söndag stängt

Inlandståget AB Box 561 831 27 Östersund Tel: 063 - 19 31 80 E-post: info@inlandstag.se Besöksadress: Storsjöstråket 19, Östersund

23


”Dragkraft som utvecklar Inlandet!”

www.inlandsbanan.se