Page 1

ÅRSREDOVISNING 2015

Årsredovisning & Koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31 Inlandsbanan AB Organisationsnummer: 556438 -1795Innehåll Styrelseordförande har ordet 5 Vd har ordet 6 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys 16 Allmänna upplysningar, noter 18 Underskrifter 28 Revisionsberättelse 29 Granskningsrapport 30


Ă…rsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB


Styrelseordförande har ordet Under hösten 2015 arbetade styrelsen tillsammans med delar av ledningen fram en ny vision för koncernen, som sedan presenterades för ägarna vid en ägarträff i början av november. Vår vision är att vara en “Dragkraft som utvecklar Inlandet”. En förutsättning för att Inlandsbanan ska vara konkurrenskraftig och ett naturligt komplement till exempelvis norra stambanan är att vi fortsätter fokusera på höjd bärighet. Vår målsättning är att år 2020 ha en bana mellan Mora och Gällivare som har 22,5 tons bärighet. Ett prioriterat mål som vi också verkar starkt för är att få igång persontrafik på Inlandsbanan året runt, från senast år 2020. Vi fortsätter att utveckla vårt dotterbolag Destination Inlandsbanan att bli en stark aktör längs Inlandsbanan, med ökat resande och en utveckling av besöksnäringen som mål. Inlandsbanan har även haft ett vd-skifte vid årsslutet 2015. Jag vill tacka Otto Nilsson för den starka grund han byggde upp under sina fem år som vd. Från februari 2016 så har vi haft glädjen att få välkomna Peter Ekholm som ny vd. Peter har goda meriter från både tågtrafik och besöksnäring. Med sin bakgrund som sportchef i Klövsjö och hans drivkraft och engagemang för Snötåget så har han en bra profil att fortsätta driva Inlandsbanan framåt. Jag ser med positiv tillförsikt på att Inlandsbanan kommer att utvecklas och vara en stark partner för utvecklingen av inlandet. Tillsammans med våra ägarkommuner blir vi Dragkraften som utvecklar Inlandet.

Caisa Abrahamsson, Styrelseordförande Inlandsbanan AB

Caisa Abrahamsson, Styrelseordförande IBAB tillsammans med nye vd:n Peter Ekholm

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

5


Vd har ordet Arbetet med att höja bärigheten på Inlandsbanan fortsatte under 2015.

Under sommaren 2015 genomfördes bärighetshöjande åtgärder genom slipersförtätning på sträckan RöjanBrånan som bara är 23 km lång. Åtgärden finansierades inom ramen för den ordinarie underhållsbudgeten. Inlandsbanan AB ansökte om ett bidrag på 22,9 miljoner kronor från EU strukturfond för att kunna slutföra bärighetshöjningen till 22,5 ton på sträckan Sveg-Brunflo under 2016. Vi beviljades medel från strukturfonden och Trafikverket gick med på att betala ut motsvarande summa som motfinansiering som ett förskott av driftbidraget för perioden 2014-2025. Detta innebär att hösten 2016 har Inlandsbanan en högsta tillåtna axellast på 22,5 ton på sträckan Mora-Arvidsjaur. Enligt den plan som finns men ännu inte är finansierad kan de återstående 290 km Arvidsjaur-Gällivare nå högre bärighet 2020. Under 2015 slutfördes även förstärkningsarbetet med att komplettera sträckan Arvidsjaur-Gällivare med underläggsplattor. Arbetet med bärighetshöjning är strategiskt sätt en av de viktigaste frågorna för att stärka Inlandsbanans konkurrenskraft och utvecklingsmöjlighet. Under hela 2015 har Inlandsbanan och staten genom näringsdepartementet diskuterat implementering av nytt EU-direktiv samt en allmän revidering och översyn av avtalet mellan staten och Inlandsbanan AB. Arbetet går långsamt och fastnar i frågor gällande tilldelning av medel och hur det eftersläpande underhållet ska hanteras. Det nya EU-direktivet som nu inarbetats i nationell lagstiftning ger dock Inlandsbanan AB en starkare ställning mot staten i diskussionerna samt stöd för de krav som bolaget kan ställa på motparten. Hösten 2014 beslutade den dåvarande styrelsen för Destination Inlandsbanan AB att en långsiktig plan för verksamheten skulle tas fram. Förutsättningarna var att bolaget senast 2017 skulle visa ett positivt resultat av egen kraft. Ett omfattande omstruktureringsprogram beslutades av ledningen efter direktiv av styrelsen. Som konsekvens av det beslutade omstruktureringsprogrammet fick tre av fyra medarbetare lämna företaget. Ny kompetens tillfördes bolaget under 2015 för att möta de krav som den nya digitala vardagen ställer på förmåga gällande marknadsföring och försäljning. Under hösten 2015 startade ett utvecklingsarbete gällande Destination Inlandsbanans framtida produktutbud. Turisttrafiken sommaren 2015 kortades ner till endast åtta veckor mot de tolv som varit vanligt de senaste åren. Trots kortare säsong reste samma mängd kunder som under 2014. Tidigast under 2017 förväntas de första effekterna av förändringsarbetet ge effekt på antalet kunder och ett bättre ekonomiskt resultat. Koncernens järnvägsbolag Inlandståg AB fortsätter öka sin omsättning trots hård konkurrens från andra järnvägsföretag och lastbilstransporter. För att effektivisera Inland6

stågets produktion och effektivitet sålde Inlandsbanan AB all rullande materiell och inkråmet i verkstadsrörelsen till Inlandståget AB. I och med denna förändring beräknas högre effektivitet kunna uppnås i fordonsutnyttjande underhållskostnader. I augusti var regeringen på besök på Inlandsbanan för femte gången på fyra år. Det var infrastrukturminister Anna Johansson som representerade regeringen. Besöket genomfördes med en tågresa mellan Östersund och Arvidsjaur. Längs resan på Inlandsbanan klev det på och av representanter från näringsliv, branschorganisationer, kommuner, regioner samt styrelsen och ledningen för Inlandsbanan. Stadsrådet utryckte efter besöket att Inlandsbanan inte var vilken järnväg som helst. Hon uppfattade ett stort engagemang hos företag och regionala myndigheter samt en ledning ”som inte satt och väntade på att någon annan ska göra någonting”. Hon upplevde att det fanns ett ”affektionsvärde” på Inlandsbanan och att den även har ett stort symbolvärde som beslutsfattarna bör vissa respekt och förståelse för. I sann Inlandsbanetradition fick Anna Johansson vid ankomsten till Hoting namnge ett lok uppkallat efter henne. Loket Anna är Inlandsbanans provlok för test av fossilfritt drivmedel av typen RME som egentligen är vanlig rapsolja. Inslaget i programmet var uppskattat trots lite blodvite på departementstjänstemän och styrelseledamöter. Jag vill betrakta ministerns besök som mycket lyckat och givande för oss på Inlandsbanan. Ministerbesöket och allt annat som genomförts inom koncernen under 2015 var möjlig tack vare goda insatser och hårt arbete från Inlandsbanans fantastiska medarbetare i alla tre bolagen. Nu vill jag slutligen tacka ägare, styrelser och medarbetare för fem fantastiska år på Inlandsbanan. Jag hoppas ni tycker jag gjort ett positivt avtryck i Inlandsbanans utvecklingsresa och bidragit till att stärka dess varumärke. Jag lämnar med varm hand över stafettpinnen till den nya verkställande direktören Peter Ekholm. Peter är redan känd inom bolagen då han varit en helt avgörande kraft vid skapandet av ”Snötåget” och nattågen till Röjan i sin tidigare roll inom Destination Vemdalen och Skistar AB. För er som inte vet så det blev Peter Ekholm utsedd till Inlandsbaneambassadör 2013 för sina insatser för Inlandsbanans utveckling.

// Otto Nilsson, Verkställande direktör Inlandsbanan AB med dotterbolag 2011-2016

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB


Förvaltningsberättelse Styrelse och vd för Inlandsbanan AB, organisationsnummer 556438 -1795, får härmed avge redovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Inlandsbanan AB bildades 1992 och har enligt avtal med staten till uppgift att förvalta och utveckla Inlandsbanan från Mora till Gällivare. Företagets uppgift Enligt gällande avtal har Staten överfört ansvaret för Inlandsbanan till Inlandsbanan AB (IBAB) i syfte att såväl gods- som persontrafiken på Inlandsbanan skall ha möjlighet att utvecklas. Enligt gällande bolagsordning och utfärdade ägardirektiv är bolagets uppgifter, i sammanfattning att: • Utveckla, driva och förvalta Inlandsbanan på sträckan Mora-Gällivare samt anslutande järnvägar. • Utveckla inlandets infrastruktur (Inlandsbanan med anslutande banor) för kommunerna och näringslivets behov. • Skapa förutsättningar för en miljövänlig, samhällsekonomisk och företagsekonomisk lönsam trafik. • Bolaget ska vidare, i alla delar av sin verksamhet, sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av bolagets aktiviteter ska minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön. • Bolaget skall verka för att tvärbanorna återöppnas för spårbunden trafik. • Aktivt delta i utvecklingen av inlandsbaneturismen. • Sträva efter att bevara gamla stationskulturmiljöer i funktionell standard. • På sikt skapa möjligheter för person- och godstrafik på hela Inlandsbanan, delen GällivareKristinehamn. Företagets vision En dragkraft som utvecklar Inlandet. Företagets verksamhetsidé Inlandsbanan erbjuder transporter på ett prisvärt och säkert sätt.

Styrelse och ledning Styrelse Styrelsen har under året bestått av 5 ledamöter valda av årsstämman samt 1 personalrepresentant.

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

7


Företagets uppgift: Enligt gällande avtal har Staten överfört ansvaret för Inlandsbanan till Inlandsbanan AB (IBAB) i syfte att såväl gods- som persontrafiken på Inlandsbanan skall ha möjlighet att utvecklas. Enligt gällande bolagsordning och utfärdade ägardirektiv är bolagets uppgifter, i sammanfattning att: Utveckla, driva och förvalta Inlandsbanan på sträckan Mora-Gällivare samt anslutande järnvägar. Utveckla inlandets infrastruktur (Inlandsbanan med anslutande banor) för kommunerna och näringslivets behov. Skapa förutsättningar för en miljövänlig, samhällsekonomisk och företagsekonomisk lönsam trafik. Bolaget ska vidare, i alla delar av sin verksamhet, sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av bolagets aktiviteter ska Vd minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön. Bolaget skallVd verka för att tvärbanorna för spårbunden för Inlandsbanan AB återöppnas under räkenskapsåret vartrafik. Otto Nilsson Aktivt delta i utvecklingen av inlandsbaneturismen. Sträva efter att bevara gamla stationskulturmiljöer i funktionell standard. På sikt skapa möjligheter för person- och godstrafik på hela Inlandsbanan, delen Gällivare-Kristinehamn.

Bolagsstämma

Företagets vision Ordinarie bolagsstämma hölls i Östersund den 20 maj 2015. I anslutning till bolagsstämman En dragkrafthölls som även utvecklar Inlandet.och en workshop,”Framtidens Inlandsbanan Turism”. ägarsamråd Företagets verksamhetsidé Inlandsbanan erbjuder transporter på ett prisvärt och säkert sätt.

Styrelsens sammanträden

Styrelse ochStyrelsen ledning har under 2015 hållit 11 styrelsesammanträden. Styrelsen harUnder under årets året bestått av 5 ledamöter valda årsstämman 1 personalrepresentant. styrelsesammanträden haravfrämst frågorsamt av ekonomisk karaktär samt strategi-,

organisations- och verksamhetsfrågor diskuterats. Samtliga styrelsemöten har hållits i Östersund.

Vd för Inlandsbanan AB under räkenskapsåret var Otto Nilsson.

Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hölls i Östersund den 20 maj 2015. I anslutning till bolagsstämman hölls även ägarsamråd och en workshop,"Framtidens Inlandsbanan Turism". Flerårsjämförelse*, koncernen Rörelsens intäkter Res. efter finansiella poster Balansomslutning Banunderhållets andel av driftsbidraget

2015 215 095 648 1 650 966 111 786 185 77 %

2014 229 001 787 1 693 957 98 738 322 74 %

2013 181 646 280 1 287 283 96 466 741 75 %

2012 176 354 545 -2 148 837 62 485 020 74 %

2011 166 547 247 1 867 495 81 139 028 69 %

2015 189 338 708 2 025 804 102 599 695 77 %

2014 195 909 051 -1 736 925 90 150 302 74 %

2013 152 657 454 607 184 90 297 971 75 %

2012 139 366 949 -2 958 954 56 006 926 74 %

2011 132 201 162 726 364 76 062 070 69 %

Flerårsjämförelse* Rörelsens intäkter Res. efter finansiella poster Balansomslutning Banunderhållets andel av driftsbidraget

Sida 2 av 21

Ägarförhållanden Inlandsbanan AB (IBAB) ägs av 15 kommuner utmed sträckan Gällivare - Mora. Största aktieägare är Östersunds kommun med 15,0% av aktiekapitalet. Mora kommun resp. Gällivare kommuner äger vardera 10,8% av aktie-kapitalet.

8

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB


Väsentliga händelser under räkenskapsåret Trafikutvecklingen Godstrafiken uppnådde 68 960 903 bruttoton km 2015 vilket var en minskning jämfört med 2014 (93 110 380 bruttoton km). Skillnaden beror främst på stora mängder stormfälld skog som transporterades under 2014. Sommarsäsongens antal sålda resor var i stort sett detsamma som föregående år trots en nedkortad säsong från 12 till 8 veckor. Persontrafiken totalt över året uppnådde 5 460 638 person km vilket var en minskning med ca 18 % jämfört med 2014. Bärighetshöjning Arbetet med att höja bärigheten på Inlandsbanan fortsatte under 2015. Under sommaren 2015 genomfördes bärighetshöjande åtgärder genom slipersförtätning på sträckan Röjan-Brånan som är 23 km lång. Åtgärden finansierades inom ramen för den ordinarie underhållsbudgeten. Beslut om motfinansiering med EU-medel avseende bärighetshöjning mellan Brånan-Brunflo 2016 har erhållits av Tillväxtverket. Förstärkt underhåll Planerat banunderhåll har genomförts enligt plan varvid 37 000 sliprar har bytts ut med prioritering av sträckan Östersund-Storuman till en kostnad av cirka 30 Mkr. Under 2015 slutfördes även förstärkningsarbetet med att komplettera sträckan Arvidsjaur-Gällivare med underläggsplattor. Driftplats Röjan Särskilda investeringsmedel tilldelades 2015 som möjliggjorde ombyggnationen av Röjans hållplats till driftplats till en kostnad av ca 8mkr Bättre tillgänglighet Tillgänglighetshöjande åtgärder har påbörjats genom upprustning av perrongen i Orsa och utbyte av plattformar i Vilhelmina norra och Polcirkeln. Det är en del av ett förbättringsarbete som kommer att fortsätta för övriga hållplatser de kommande åren. Testkörning med förnyelsebart bränsle Under 2015 beviljades Inlandsbanan EU-medel till förstudie att driva lok på förnyelsebart bränsle, RME. Under sommaren har tester utförts genom att ställa om ett av Inlandsbanans lok till att köra på 100 % RME. Detta har visat sig fungera över all förväntan och resultatet har varit positivt. Ny vision och verksamhetsidé En workshop genomfördes i augusti där ny vision och verksamhetsidé arbetades fram av styrelse och ledning. Dessa godkändes av styrelsen i september och presenterades sedan för ägarna vid den ägarträff som ägde rum i Östersund i början av november. Bolagets vision är att vara en dragkraft som utvecklar Inlandet. Bolagets verksamhetsidé är att erbjuda transporter på ett prisvärt och säkert sätt. Försäljning av materiel I slutet av 2015 togs beslutet att sälja verkstadsrörelsen och all rullande materiel till Inlandståget AB. Försäljningen äger rum under 2016. I och med denna förändring beräknas högre effektivitet kunna uppnås i fordonsutnyttjande underhållskostnader.

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

9


Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst årets vinst Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

3 027 711 491 699 3 519 410 3 519 410 3 519 410

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

10

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB


Dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB (DIAB) Turistverksamheten bedrivs sedan 2004 i ett särskilt dotterbolag. Under 2015 ändrades namnet från Inlandsbanan Turism AB (ITAB) till Destination Inlandsbanan AB (DIAB) Ägare Destination Inlandsbanan AB ägs till 92,7 % av Inlandsbanan AB. Övriga ägare är kommunerna Vansbro, Filipstad, Storfors och Kristinehamn. Styrelse Styrelsen i Destination Inlandsbanan AB har under året bestått av 5 ledamöter samt en adjungerad. Vd Vd för Destination Inlandsbanan AB under räkenskapsåret var Otto Nilsson Årsredovisning och förvaltningsberättelse Styrelsen och vd i Destination Inlandsbanan AB upprättar i särskild ordning årsredovisning och förvaltningsberättelse för företaget. Inlandståget AB (ITÅG) Bolaget etablerades 1 juni 2009 med uppdrag att bedriva person- och godstrafik. Ägare Bolaget är helägt dotterbolag till IBAB Styrelse Styrelsen i Inlandståget AB består av tre ledamöter Vd Vd för Inlandståget AB under räkenskapsåret var Otto Nilsson Årsredovisning och förvaltningsberättelse Styrelsen och vd i Inlandståget AB upprättar i särskild ordning årsredovisning och förvaltningsberättelse för företaget.

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

11


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

RESULTATRÄKNING

Koncernen 2015-01-01 2014-01-01 2015-12-31 2014-12-31

Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter

45 761 057 169 334 591 215 095 648

45 518 655 183 483 132 229 001 787

21 617 371 167 721 336 189 338 707

20 079 822 175 829 229 195 909 051

-144 856 040 -207 057 -22 072 627 -40 671 644

-155 808 819 -25 674 -23 832 159 -42 078 842

-131 755 317 -199 391 -23 178 843 -26 014 450

-142 368 028 0 -21 357 802 -27 773 365

-4 875 240 -700 581 -213 383 189

-5 176 628 -120 804 -227 042 926

-5 213 034 -700 581 -187 061 616

-5 531 642 -120 804 -197 151 641

1 712 459

1 958 861

2 277 091

-1 242 590

275 443 0 -336 936 -61 493

352 263 0 -617 167 -264 904

24 414 46 508 -322 209 -251 287

79 020 0 -573 355 -494 335

1 650 966

1 693 957

2 025 804

-1 736 925

0 0

0 0

-1 500 000 -1 500 000

1 677 638 1 677 638

1 650 966

1 693 957

525 804

-59 287

-254 862

-433 513

-34 105

0

Årets resultat

1 396 104

1 260 444

491 699

-59 287

Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintressen

1 382 487 13 617

1 245 854 14 591

Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader

1, 2, 4, 5, 6 3

Moderbolaget 2015-01-01 2014-01-01 2015-12-31 2014-12-31

6, 7 8

Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Övriga ränteintäkter från koncernföretag Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan

Resultat före skatt Skatt på årets resultat

12

9

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

Sida 5 av 21


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

BALANSRÄKNING

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Moderbolaget 2015-12-31 2014-12-31

10 11 12

12 947 090 21 536 466

13 514 258 23 328 955

12 947 090 22 533 657

13 514 258 24 663 940

947 573 35 431 129

1 648 422 38 491 635

947 573 36 428 320

1 648 422 39 826 620

13 14 15

0 1 000 3 446 000 3 447 000

0 1 000 4 328 000 4 329 000

1 940 000 1 000 0 1 941 000

1 940 000 1 000 0 1 941 000

38 878 129

42 820 635

38 369 320

41 767 620

191 682 191 682

77 910 77 910

116 109 116 109

0 0

7 041 203 0 265 603 8 705 915 3 829 585 19 842 306

4 578 939 0 745 283 9 057 281 14 531 119 28 912 622

2 280 447 2 518 095 0 7 453 829 2 296 504 14 548 875

820 616 2 847 221 393 406 7 967 517 12 493 637 24 522 397

52 874 068 52 874 068

26 927 155 26 927 155

49 565 391 49 565 391

23 860 285 23 860 285

72 908 056

55 917 687

64 230 375

48 382 682

111 786 185

98 738 322

102 599 695

90 150 302

Not TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

Kassa och bank Kassa och bank

17

Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

Sida 6 av 21

13


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

BALANSRÄKNING

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Not

Moderbolaget 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (2 780 aktier) Reservfond

18 19

2 780 000 0 -

2 780 000 0 -

2 780 000 539 000 3 319 000

2 780 000 539 000 3 319 000

13 144 551 0 -

11 762 062 0 -

0 3 027 711 491 699 3 519 410

0 3 086 998 -59 287 3 027 711

15 924 551

14 542 062

6 838 410

6 346 711

76 669

75 191

-

-

16 001 220

14 617 253

6 838 410

6 346 711

0 0

0 0

6 820 266 6 820 266

5 320 266 5 320 266

2 225 000 2 225 000

2 028 370 2 028 370

0 0

0 0

7 648 337 7 648 337

13 337 557 13 337 557

7 648 337 7 648 337

13 337 557 13 337 557

6 799 376 26 089 435 0 0 2 234 768 50 788 049 85 911 628

1 474 252 25 720 488 0 0 2 679 165 38 881 237 68 755 142

6 799 376 23 854 562 894 644 1 883 953 158 48 789 059 81 292 682

1 474 252 24 451 759 0 0 1 275 486 37 944 271 65 145 768

111 786 185

98 738 322

102 599 695

90 150 302

Fritt eget kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar

20

Långfristiga skulder

21

Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14

22

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

Sida 7 av 21


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

BALANSRÄKNING

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Moderbolaget 2015-12-31 2014-12-31

Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar

8 200 000 10 200 000 18 400 000

8 200 000 10 200 000 18 400 000

8 200 000 10 200 000 18 400 000

8 200 000 10 200 000 18 400 000

Summa ställda säkerheter

18 400 000 Inga

18 400 000 Inga

18 400 000

18 400 000

POSTER INOM LINJEN

Not

Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar

Ansvarsförbindelser

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

Sida 8 av 21

15


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta m.m. Erlagd ränta Betald inkomstskatt

1 23

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Emission i dotterföretag Amortering långfristig fordran

10 11

15

Kassaflöde från investeringsverksamheten

16

1 712 459

1 958 861

2 277 091

-1 242 590

4 842 120 275 443 -336 936 421 448

3 835 966 114 263 -617 167 -249 390

5 192 052 70 922 -322 209 361 184

5 346 832 79 020 -573 355 0

6 914 534

5 042 533

7 579 040

3 609 907

-113 772 -2 604 464 11 563 641

283 647 259 927 -10 855 112

-116 109 -1 459 831 10 185 999

323 036 558 616 -10 877 137

368 950

133 532

1 192 091

320 859

11 093 871

2 357 304

10 481 765

3 150 542

27 222 760

-2 778 169

27 862 955

-2 914 177

0

-2 433 853

0

-2 433 853

-3 530 171

-2 871 908

-3 530 171

-2 871 908

1 736 419

1 378 481

1 736 419

3 217 286

0 0 882 000

-1 648 422 0 0

0 0 0

-1 648 422 -779 000 0

-911 752

-5 575 702

-1 793 752

-4 515 897

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

Sida 9 av 21

Moderbolaget 2015-12-31 2014-12-31


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

KASSAFLÖDESANALYS Finansieringsverksamheten Avsättning Upptagna långfristiga lån Ändring kortfristiga finansiella skulder Amortering långfristiga lån

Not

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Moderbolaget 2015-12-31 2014-12-31

0 0 1 110 156 -1 474 252

-600 000 -6 479 748 328 000 5 246 703

0 0 1 110 156 -1 474 252

-600 000 0 328 000 -1 233 045

-364 096

-1 505 045

-364 096

-1 505 045

Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början

25 946 912 26 927 155

-9 858 916 36 786 071

25 705 107 23 860 285

-8 935 119 32 795 404

Likvida medel vid årets slut

52 874 068

26 927 155

49 565 391

23 860 285

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

Sida 10 av 21

17


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: Varulager Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans. Leasing Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal. Leasetagare Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna, fastställda vid leasingavtalets ingående. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer. Leasegivare Operationella leasingavtal intäktsförs linjärt över leasingperioden.

18

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

Sida 11 av 21


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Finansiella leasingavtal redovisas som en fordran i balansräkningen. Det redovisade beloppet motsvarar nettoinvesteringen i leasingavtalet, det vill säga summan av framtida leasingavgifter. Den finansiella intäkten fördelas så att jämn förräntning erhålls. Inkomstskatt Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Ersättningar till anställda Pensioner Avgiftsbestämda pensionsplaner Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande. Offentliga bidrag Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få. Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation, så kallade ovillkorade bidrag, intäktsförs när villkoren för att få bidraget uppfyllts, det vill säga oftast i samband med att bidrag erhålls. Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation, så kallade villkorade bidrag, skuldförs när bidraget erhålls och intäktsförs därefter när prestationen utförs. Koncernredovisning Dotterföretag Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

Sida 12 av 21

19


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Koncernen

Not 1 Nettoomsättning Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren Uthyrning av fordon och lokaler Administrativa tjänster Övrigt

Not 2 Leasingavtal - Operationell leasing leasegivare

Not 3 Övriga rörelseintäkter

2015

2014

5 123 420 1 752 435 38 885 202 45 761 057

3 026 487 2 537 647 4 417 749 9 981 883

15 778 992 3 971 964 1 866 416 21 617 372

15 063 553 4 187 186 829 084 20 079 823

Moderbolaget

2015

2014

2015

2014

5 839 643

3 026 487

15 778 992

15 063 553

2014

Moderbolaget 2015

2014

165 000 000

145 000 000

165 000 000

145 000 000

0 4 334 591 169 334 591

27 000 000 11 483 132 183 483 132

0 2 721 336 167 721 336

27 000 000 3 829 229 175 829 229

Koncernen

Andel av försäljningen som avser koncernföretag Andel av inköpen som avser koncernföretag

Moderbolaget

2015

2014

2015

2014

12,3

10,3

7,2

7,0

15,3

11,5

6,1

3,4

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Lokalhyra Fordonshyra Administrativa tjänster

20

2014

Koncernen 2015

Not 4 Inköp och försäljning inom koncernen

Not 5 Transaktioner med närstående

2015

Koncernen

I nettoomsättningen ingår variabla avgifter med

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag Drifts och underhållsbidrag Extra medel för standardhöjning infrastruktur Övriga intäkter

Moderbolaget

0 0 0 0

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

Sida 13 av 21

0 0 0 0

Moderbolaget 2015-12-31 2014-12-31 452 227 9 487 122 1 113 622 11 052 971

567 854 10 604 518 1 161 775 12 334 147


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 6 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare

Koncernen

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom 1 år Mellan 2 till 5 år

Not 7 Ersättning till revisorer

2015

2014

2015

2014

4 506 530

6 724 957

3 062 843

4 104 434

2 200 020 693 081 2 893 101

1 206 758 485 773 1 692 531

2 200 020 693 081 2 893 101

1 206 758 485 773 1 692 531

Koncernen 2015

Deloitte AB Revisionsuppdrag Övriga tjänster

Moderbolaget

2014

Moderbolaget 2015

2014

82 000 35 000

75 000 50 000

45 000 35 000

42 000 35 000

117 000

125 000

80 000

77 000

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

Sida 14 av 21

21


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 8 Personal

Koncernen 2015

2014

Moderbolaget 2015

2014

10,00 45,00

13,00 49,00

5,00 30,00

5,00 35,00

1 609 381 0 1 609 381

1 267 414 257 457 1 524 871

1 242 915 0 1 242 915

1 101 835 257 457 1 359 292

26 089 820 2 141 322 28 231 142

28 601 117 1 540 027 30 141 144

16 205 437 1 533 410 17 738 847

18 309 042 1 031 400 19 340 442

9 008 806

9 260 718

5 743 157

6 401 782

38 849 329

40 926 733

24 724 919

27 101 516

9 3 6

9 0 3

6 2 4

6 0 0

7 2 5

7 3 4

7 2 5

7 3 4

Medelantalet anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. varav kvinnor varav män Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter varav kvinnor varav män Antal övriga befattningshavare inkl. VD varav kvinnor varav män

22

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

Sida 15 av 21


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 9 Skatt på årets resultat Koncernen

2015

2014

-58 232 -196 630 -254 862

-17 885 -415 628 -433 513

1 650 966

1 693 957

Skattekostnad 22,00% (22,00%)

-363 213

-372 671

Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Skattemässiga justeringar Schablonintäkt periodiseringsfond Underskottsavdrag som nyttjas i år Skatt hänförlig till tidigare år I år uppkomna underskottsavdrag Summa

-18 421 1 413 2 672 0 148 185 -110 -25 388 -254 862

-15 672 1 855 -46 346 -679 0 0 0 -433 513

2015

2014

-34 105 -34 105

0 0

525 804

-59 287

-115 677

13 043

-15 785 606 96 750 -34 105

-14 647 1 604 0 0

Aktuell skatt Uppskjuten skatt Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt

Moderbolaget Aktuell skatt Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skattekostnad 22,00% (22,00%) Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Underskottsavdrag som nyttjas i år Summa

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

23


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 10 Byggnader och mark

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Moderbolaget 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

14 627 921 0 0

2 350 000 2 433 853 9 844 068

14 627 921 0 0

2 350 000 2 433 853 9 844 068

14 627 921 -1 113 663 -567 168

14 627 921 -644 898 -468 765

14 627 921 -1 113 663 -567 168

14 627 921 -644 898 -468 765

-1 680 831 12 947 090

-1 113 663 13 514 258

-1 680 831 12 947 090

-1 113 663 13 514 258

Redovisat värde byggnader Redovisat värde markanläggningar Redovisat värde mark

11 830 519 463 682 652 889 12 947 090

12 372 403 488 966 652 889 13 514 258

11 830 519 463 682 652 889 12 947 090

12 372 403 488 966 652 889 13 514 258

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: Not 11 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

24

Koncernen

Moderbolaget

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

62 701 698 3 530 171 -1 812 800

77 557 614 2 871 908 -17 727 824

71 219 381 3 530 171 -1 812 800

76 845 881 2 871 908 -8 498 408

64 419 069 -39 372 743 798 212 -4 308 072

62 701 698 -47 005 785 12 340 905 -4 707 863

72 936 752 -46 555 441 798 212 -4 645 866

71 219 381 -46 581 396 5 160 318 -5 134 363

-42 882 603 21 536 466

-39 372 743 23 328 955

-50 403 095 22 533 657

-46 555 441 24 663 940

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

Sida 17 av 21


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen

Ingående anskaffningsvärde Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

1 648 422 0 0

9 844 068 1 648 422 -9 844 068

1 648 422

9 844 068 1 648 422 -9 844 068

1 648 422 -700 849

1 648 422 0

1 648 422 -700 849

1 648 422 0

-700 849 947 573

0 1 648 422

947 573

0 1 648 422

Not 13 Moderbolaget Företag Organisationsnummer Destination Inlandsbanan AB 556629-7692 Inlandståget AB 556781-9320

Säte Östersund Östersund

2015-12-31

2014-12-31

Redovisat värde 1 340 000

Redovisat värde 1 340 000

600 000

600 000

1 940 000

1 940 000

2015-12-31

2014-12-31

1 000

1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

2015-12-31

2014-12-31

1 000

1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

Antal/Kap. andel % 1 340 95,71% 1 000 100,00%

Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 15 Leasingavtal - Finansiell leasing leasegivare Ej intjänade finansiella intäkter Ej garanterade restvärden

Moderbolaget

Koncernen

Moderbolaget

2015

2014

2015

2014

952 000 800 000

1 190 000 800 000

952 000 800 000

1 190 000 800 000

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

25


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen 2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

0

2 000 000

0

2 000 000

0 3 829 585 3 829 585

7 180 000 5 351 119 14 531 119

0 2 296 504 2 296 504

7 180 000 3 313 637 12 493 637

Drift- och underhållsbidrag Extra medel för standardhöjning infrastruktur Övrigt

Not 17 Checkräkningskredit

Moderbolaget

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

3 000 000

Moderbolaget 2015-12-31 2014-12-31

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Annat eget kapital 11 762 064 1 382 487

Minoritetsintresse 75 191 1 478

Summa fritt eget kapital 11 837 255 1 383 965

Not 18 Eget kapital Koncernen

Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång

Aktiekapital 2 780 000 2 780 000

0

13 144 551

76 669

13 221 220

Aktiekapital 2 780 000

Övrigt bundet eget kapital 539 000

Övrigt fritt eget kapital 3 086 998

Årets resultat -59 287

Summa fritt eget kapital 3 027 711

-59 287

59 287 491 699

0 491 699

3 027 711

491 699

3 519 410

Moderbolaget

Belopp vid årets ingång Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma: Årets vinst Belopp vid årets utgång

2 780 000

539 000

Not 19 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Antal/värde vid årets ingång Antal/värde vid årets utgång

26

2 780 2 780

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

Sida 19 av 21

Kvotvärde per aktie 1 000,00 1 000,00


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 20 Uppskjuten skatt Koncernen

2015-12-31 Temporär skillnad 716 539 0

Finansiella anläggningstillgångar Obeskattade reserver

Uppskjuten skattefordran 0 0 0

Uppskjuten skatteskuld 716 539 1 508 461 2 225 000

Uppskjuten skattefordran 0 0 0

Uppskjuten skatteskuld 812 774 1 215 596 2 028 370

2014-12-31 Temporär skillnad 812 774 0

Finansiella anläggningstillgångar Obeskattade reserver

Not 21 Långfristiga skulder

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Amortering inom 2 till 5 år Amortering efter 5 år

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7 170 379 477 958 7 648 337

Koncernen

7 170 379 477 958 7 648 337

12 211 008 1 126 549 13 337 557

Moderbolaget

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2 529 848 803 704 42 500 000 4 954 497 50 788 049

1 582 318 506 359 32 250 000 4 542 560 38 881 237

1 758 113 566 685 42 500 000 3 964 261 48 789 059

1 582 318 506 359 32 250 000 3 606 044 37 944 721

Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Underhållsbidrag Övrigt

Not 23 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

12 211 008 1 126 549 13 337 557

Moderbolaget 2015-12-31 2014-12-31

Koncernen

Moderbolaget

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

4 875 240

5 248 114

5 213 034

5 603 128

-1 422 412

-2 873 853

-1 422 412

120 804

1 401 430 0 -12 138 4 842 120

1 838 805 -377 100 0 3 835 966

1 401 430 0 0 5 192 052

-377 100 0 5 346 832

Avskrivningar Vinst vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Förlust vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Avsättningar Övriga poster

Årsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

Sida 20 av 21

27


28

Ă…rsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB


Ă…rsredovisning 2015 | Inlandsbanan AB

29


30

Ă…rsredovisning 2015 | Inlandsbanan ABwww.inlandsbanan.se