Page 1

Univerzita Palackého v Olomouci

Název projektu: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003

Kurz: Práce s předsudky na českých školách Zařazení do kurzu Garantující pracoviště Odborný garant kurzu Lektor Kurz určen pro

Požadavky k přijetí Rozsah / celková kurzu Místo konání kurzu Cíl kurzu

Formy práce

Obsah kurzu

Sociální znevýhodnění Varianty, Člověk v tísni, o.p.s. Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. Mgr. Adéla Lábusová, Mgr. Markéta Hajská, Mgr.et Mgr. Zdeňka Kučerová, Mgr. Lucie Pivoňková, Mgr. Pavel Košák, Mgr. Vratislav Hadraba Pedagogy ZŠ a SŠ, speciální pedagogy, psychology, pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke studiu, prohlášení účastníka kurzu dle potřeb projektu financovaných ESF programu. OPVK. Výkon praxe ve výše uvedených oborech v regionech ČR mimo území hl.m. Prahy. délka 16 hodin Česká republika Cílem kurzu je připravit účastníky na práci s předsudky a stereotypy u žáků a studentů. V průběhu kurzu se seznámí s technikami vedení hodiny MKV dle kulturně standardní ho a transkulturní přístupu a dále podle přístupu Anti–Bias. V rámci kurzu budou použity různé formy výuky – výklad s podporou digitálních prezentací, interaktivní aktivity (brainstorming, práce v menších skupinách, skupinová reflexe, sebezkušenostní techniky – individuální práce), práce s textem. Bude se dále pracovat s kritickou analýzou textu a v neposlední řadě s videomateriály založenými na osobnostním přístupu.  Kurz bude založen na opozici dvou výkladů multikulturní výchovy, tzv. standardního a transkulturního. Transkulturní přístup je inspirovaný nejnovějšími zahraničními metodami pro multikulturní výchovu, pojímá kulturu v diskuzi teorií kulturní a sociální antropologie, zdůrazňuje roli jedinečnosti člověka a je postaven na reflexi vnímání vlastní socializace a kulturního ukotvení.  V kurzu představen přístup Anti-Bias, který byl vyvinut v USA v 80. letech a je ověřený i v zemích západní Evropy. Přístup zohledňuje především distribuci moci ve společnosti a vlastní životní zkušenosti s jakýmkoliv předsudečným jednáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Univerzita Palackého v Olomouci

Název projektu: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003  Kurz bude tematicky zaměřen na aktuální témata v českých školách.  Kurz bude podán interaktivními metodami, pomocí aktivit a reflexe vlastní zkušenosti s utvářením identity a kulturního zázemí.  V celém kurzu bude kladen důraz na propojení samotné práce s předsudky a stereotypy s tím, co obnáší práce v heterogenním kolektivu žáků.  Stávající pojetí multikulturní výchovy tak bude rozšířeno na oblast celé kultury školy, metod požívaných pedagogy a učebních stylů žáků. Součástí kurzu proto bude i základní výklad inkluzívního pojetí vzdělávání. Požadavky k ukončení Aktivní účast v plném rozsahu výuky, vyplnění evaluace. Počet účastníků (min. / 20 až 25 max.) Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se Doklad o absolvování zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a studia o změně některých zákonů. Kurz bude uzpůsoben tak, aby mohl být realizován nezávisle na prostorách, ve kterých probíhá. Požadavky na učebnu Jakékoliv prostory s uspořádáním sezení v kruhu s možností manipulace s židlemi a možností využití dataprojektoru. Vymezení teoretických výstupů v kontextu praktických Poznámka cvičení. Kontakty Koordinátorka kurzu

Klára Doudová Mail: klara.doudova@clovekvtisni.cz Tel: 605 179 009

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

sablona_pro_kurikulum_prace_s_predsudky  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you