Statut

Page 1

1


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Зареєстровано Головним управлінням юстиції у Полтавській області наказом №222/5 від 07 квітня 2008 року, № свідоцтва 138, начальником відділу Кочук О.В. 1.2. Полтавський обласний благодійний фонд «Фонд розвитку громади «Ініціатива» (далі за текстом – «Фонд») є місцевою благодійною організацією, добровільним громадським об'єднанням, яке об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом. 1.3. Повне найменування Організації - Полтавський обласний благодійний фонд «Фонд розвитку громади «Ініціатива». 1.4. Скорочене найменування – ПОБФ «Фонд розвитку громади «Ініціатива». 1.5. Полтавський обласний благодійний фонд «Фонд розвитку громади «Ініціатива» створений та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» та іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом. 1.6. Фонд здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності. 1.7. Фонд набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Фонду реєструється у встановленому законодавством порядку. 1.8. Організаційно-правова форма Фонду – благодійний фонд. 1.9. Фонд має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також є стороною в судах загальної юрисдикції та юрисдикційних органах інших держав, від свого імені укладати угоди (правочини), мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті. 1.10. Діяльність Фонду поширюється на територію Полтавської області.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНI НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ 2


2.1. Головною метою діяльності Фонду є благодійництво та благодійна діяльність, спрямована на надання матеріальної, фінансової, організаційної та іншої допомоги його набувачам, а саме здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства, розвитку громади та задоволення інтересів її членів, а також надання благодійної допомоги та послуг незахищеним верстам населення, насамперед дітям які потребують соціальної допомоги і захисту (дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей тощо) 2.2. Основними завданнями Фонду є: 2.2.1. розвиток благодійності та відродження традицій філантропії на Полтавщині, сприяння залученню коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів для здійснення благодійницької діяльності Фонду; 2.2.2. організація та проведення благодійних акцій тощо; 2.2.3. сприяти розвитку спорту, мистецтва, а також у виховної, наукової, журналістської, політичної, громадської, духовної сфери життя громади, шляхом преміювання вагомих досягнень у цих галузях та реалізації стипендіальних та іменних програм; 2.2.4. підтримка здійснення державних та недержавних благодійних програм та проектів, а також розробка власних благодійних програм та проектів, спрямованих на досягнення основної мети діяльності Фонду» здійснення іншої діяльності, яка не заборонена чинним Законодавством України. 2.3. Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Фонд в установленому законодавством порядку має право:  вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);  надавати одноразову фінансову, матеріальну та інші допомоги;  надавати систематичну фінансову, матеріальну та інші допомоги;  фінансувати конкретні цільові програми;  надавати допомогу на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;  дарувати або надавати дозволи на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності Фонду;  надавати безпосередньо допомогу особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності набувачам;  приймати на себе витрати по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;  самостійно визначати форми, об’єкти та обсяги благодійної діяльності, затверджувати і виконувати благодійні програми, в тому числі на підставі пожертвувань та контрактів про благодійну допомогу; 3


 вносити пропозиції і порушувати клопотання перед органами державного управління і місцевого самоврядування, а також іншими особами стосовно виконання мети і статутних завдань Фонду;  брати участь у розробці, громадському обговоренні, експертизі та моніторингу регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань Фонду;  укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, громадянами та об’єднаннями громадян;  організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;  реалізовувати власні цільові та комплексні благодійні програми, підтримувати програми інших благодійних організацій та ініціативи громадян, які не суперечать статутним цілям та завданням Фонду;  у встановленому чинним законодавством порядку набувати у власність, володіти, користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами тощо;  відкривати рахунки в установах банків, мати самостійний баланс;  засновувати засоби масової інформації, підприємства, установи та організації з правом юридичної особи, необхідні для статутної діяльності Фонду, сприяти видавничій діяльності та бути її суб’єктом;  об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Фонду;  обмінюватися інформацією, знаннями та досвідом щодо здійснення благодійній діяльності, а також фахівцями та спеціалістами Фонду з відповідними благодійними організаціями як зарубіжних країн, так і України;  мати інші права згідно з чинним законодавством України.

3. ЧЛЕНИ ФОНДУ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 3.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку років (індивідуальне членство), а також юридичні особи (резиденти та нерезиденти України) незалежно від форм власності, трудові колективи підприємств, організацій, установ, які підтримують мету і завдання Фонду і визнають його Статут, сплачують вступні та членські внески, виконують рішення органів управління Фонду та приймають участь у його діяльності. 3.2. Прийом до членів Фонду здійснюється на підставі заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства. Заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає 4


рішення у відповідності з порядком, визначеним у Положенні про членство в Фонді. Прийняття у члени Фонду або вибуття з членів Фонду юридичної особи здійснюється на підставі рішення відповідного органу управління такої особи про вступ до або вибуття з членів Фонду. 3.3. Члени Фонду мають право: - обирати і бути обраними до керівних органів Фонду, брати участь у статутній діяльності та заходах Фонду; - отримувати повну і достатню інформацію з питань діяльності Фонду; - виносити на розгляд органів управління пропозиції та зауваження щодо усіх питань роботи Фонду; - приймати участь у підготовці і обговоренні рішень та планів роботи Фонду; - звертатися до Фонду за благодійною допомогою та для захисту своїх прав та інтересів; - добровільно припинити членство у Фонді в будь-який час. 3.4. Члени Фонду зобов’язані: - дотримуватись положень Статуту Фонду і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Фонду; - сплачувати членські внески; - пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду; - сприяти розширенню зв'язків та розповсюдженню інформації про діяльність Фонду; - брати активну участь у діяльності Фонду, реалізації його статутних цілей та завдань; - надавати Фонду інформацію, необхідну для його діяльності; - виконувати доручення, покладені на них Фондом. 3.5. Припинення членства в Фонді відбувається на підставі: - виходу із Фонду за власним бажанням, відповідно до заяви; - виключення із Фонду, рішенням Правління у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Фонду, або якщо член втратив зв’язок із Фондом без поважних причин, вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Фонду, а також за систематичну несплату членських внесків. 3.6. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді. 5


4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ 4.1. Органами управління Фонду є: Загальні збори членів Фонду, Правління Фонду, голова Правління Фонду, Наглядова рада Фонду. Органи управління Фонду мають право створювати і припиняти інші постійні і тимчасові допоміжні органи, затверджувати положення про допоміжні органи і призначати членів цих органів. 4.2. Загальні збори Фонду: 4.2.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори членів Фонду (надалі – «Збори»), які скликаються Правлінням Фонду не рідше одного разу на рік. 4.2.2. Позачергові Збори можуть бути скликані за рішенням Правління, на письмову вимогу голови Правління, Наглядової ради або 1/10 членів Фонду. Правління зобов’язане протягом одного календарного місяця з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів. Про дату і час проведення Зборів та порядок денний члени Фонду повідомляються Правлінням завчасно. Якщо вимога членів Фонду про скликання Зборів на виконана, члени Фонду можуть самі скликати Загальні збори, якщо їх кількість складає 1/10 загальної чисельності членів Фонду. 4.2.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані Зборами до компетенції виконавчого органу. 4.2.4. До виключної компетенції Загальних Зборів Членів Фонду належить вирішення наступних питань: - внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Фонду; - затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Фонду; - обрання Правління Фонду та відкликання Правління, або окремих членів Правління. Обрання та відкликання Голови Фонду; - прийняття рішення про реорганізацію, а також рішення про припинення діяльності Фонду; - призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; - визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією; - участь Фонду в інших юридичних особах, а також в об'єднаннях юридичних осіб; - розпорядження майном Фонду, делегування окремих повноважень іншим органам або особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень вищого керівного органу); - проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Фонду; - прийняття рішення про саморозпуск/реорганізацію. 6


4.2.5. Члени мають право призначити для участі у Зборах своїх представників. Повноваження представника члена підтверджуються довіреністю, виданою відповідно до чинного законодавства. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Член має право у будьякий час замінити свого представника, повідомивши про не Фонд. Член Фонду має право передати свої повноваження по Зборах Іншому члену чи його уповноваженому представнику. 4.2.6. Збори визнаються правочинними, якщо в них беруть участь більше 2/3 загальної кількості членів Фонду (їх представників). 4.2.7. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників. При голосуванні на Зборах кожний член Фонду (його представник) має один голос Рішення про внесення змін до статуту, відчуження майна на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Фонду та про ліквідацію Фонду приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів членів Фонду. 4.2.8. Рішення, прийняті на Зборах, оформлюються протоколом Зборів, що підписується головою Зборів та секретарем. 4.3. Виконавчі органи Фонду: 4.3.1. Виконавчим органом Фонду є Правління, що здійснює керівництво діяльністю Фонду в період між скликанням Загальних зборів, яке очолює голова Правління. 4.3.2. Голова Правління обирається Зборами Фонду з числа членів Фонду строком на 5 (п’ять) років. 4.3.3. Кількісний склад Правління визначається Загальними зборами Фонду. Члени Правління обираються Зборами Фонду за поданням Голови Правління строком на 5 (п’ять) років. 4.3.4. Правління Фонду забезпечує виконання рішень Зборів та Наглядової ради, здійснює господарське управління майном та коштами, виконує інші повноваження в межах затверджених Зборами. 4.3.5. Правління скликається Головою Правління на свої засідання не менше І разу на півроку і є правочинним у разі присутності 2/3 його членів. Рішення приймається більшістю голосів присутніх. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Правління. 4.3.6. До компетенції Правління належить: 7


- розгляд поточних питань діяльності Фонду, а також структурні зміни, що вносяться на розгляд і затвердження Загальних зборів; - облік членів Фонду; - організація виконання рішень Загальних зборів; - визначення розміру членських внесків та порядок їх сплати; - приймає положення про штатний розпис, виконавчого, фінансового, програмного директорів, інші структурні підрозділи Фонду, програми тощо; - розгляд інших питань, внесених на обговорення за ініціативою членів. 4.3.7. Голова правління Фонду вирішує всі питання діяльності Фонду за винятком тих, що віднесені до компетенції Зборів та Наглядової ради, в тому числі: - відкриває та закриває рахунки в банківських та інших фінансово-кредитних установах; - затверджує зразки печаток, штампів, бланків, символіки Фонду; - затверджує внутрішні документи Фонду, його організаційну структуру, чисельність штатного апарату, приймає та звільняє з роботи штатних та позаштатних працівників Фонду, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення; - призначає виконавчого, фінансового, програмних директорів, керівників інших структурних підрозділів відповідно до прийнятих Правлінням Положень; - здійснює будь-які інші дії, необхідні для діяльності Фонду. 4.3.8. Для забезпечення поточної діяльності Фонду може призначатися адміністративно-виконавчий орган - Виконавча дирекція, яка очолюється виконавчим директором. Члени Виконавчої дирекції є найманими працівниками, які за свою роботу отримують заробітну плату, діють на підставі Статуту Фонду та відповідно і в межах Положень, затвердженими Правлінням Фонду. 4.4. Наглядова Рада Фонду: 4.4.1. Контролюючі функції у Фонді здійснює Наглядова рада. Строк повноважень Наглядової ради 5 (п’ять) років. Кількісний та персональний склад Наглядової ради Фонду визначається Загальними зборами Фонду.

8


4.4.2. Члени Правління та голова Правління не можуть входити до складу Наглядової ради Фонду. 4.4.3. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради або Головою Правління Фонду. Відповідальність за належне повідомлення членів Наглядової ради про проведення позачергового засідання несе Голова Наглядової ради. 4.4.4. Наглядова Рада Фонду: - здійснює контроль за цільовим використанням коштів та майна Фонду; - проводить ревізії фінансової діяльності Фонду; - подає на затвердження Зборами річний звіт про свою діяльність; - здійснює попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків Фонду; - проводить аналіз дій Правління та Голови правління щодо управління Фондом; - здійснює організацію проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансової діяльності Фонду та інших юридичних осіб, утворених за рішенням Зборів Фонду; - виступає з ініціативою проведення позачергових Зборів Фонду; - здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Фонду, зокрема за цільовим використанням його майна та коштів; - вирішує інші питання діяльності Фонду в межах повноважень, наданих їм Зборами. 4.4.5. Наглядова Рада уповноважена приймати рішення, якщо в її засіданні беруть участь більше половини її членів. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх та оформлюються відповідними протоколами чи постановами. Принцип голосування: один член Наглядової ради – один голос. 4.4.6. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається її членами зі складу Наглядової ради на першому засіданні. Голова Наглядової ради має право здійснювати представництво ПОБФ «Фонд розвитку громад «Ініціатива» на заходах будь-якого рівня. 4.4.7. Правління, голова Правління, працівники та члени Фонду зобов’язані надавати у розпорядження Наглядової ради всі необхідні для контролю документи, матеріали та особисті пояснення. 9


5. КОШТИ ТА МАЙНО ФОНДУ 5.1. Фонд може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Фонду. 5.2. Фонд набуває права власності на кошти та інше майно, передане йому членами Фонду або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом. Кошти та інше майно Фонду, не можуть перерозподілятись між його членами і використовуються для виконання статутних завдань відповідно до закону та статуту Фонду. 5.3. Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути : - внески Засновників, членів Фонду та пожертвування благодійників; - благодійні внески, пожертвування, що мають цільовий характер(благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та/або натуральній формі; - надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників; - доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності Фонду; - інші джерела, не заборонені законодавством України. 5.4. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити. 5.5. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави. 5.6. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства. 5.7. Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати граничного розміру, встановленого чинним законодавством України. 5.8. Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність, користуються податковими та іншими пільгами відповідно до чинного законодавства України. 10


6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 6.1. Фонд у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України 6.2. Міжнародна діяльність Фонду здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права. 6.3. При здійсненні міжнародної діяльності Фонд користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи. 6.3. Фонд: - організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України; - проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати; - реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України. 6.4. Фонд має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників організації для участі в освітніх заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 7.1. Зміни та/або доповнення до Статуту Фонду приймаються Зборами у відповідності до п.6.2.4 цього Статуту. 7.2. Про зміни та/або доповнення Статуту Фонду останній зобов’язаний повідомити відповідні органи державної реєстрації у термін, що не перевищує 10 (десять) календарних днів з дати внесення відповідних змін та/або доповнень.

11


7.3. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ 8.1. Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом її саморозпуску, реорганізації або ліквідації. 8.2. Діяльність Фонду може бути припинена шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розділу, виділення) або ліквідації. 8.3. Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів відповідно до п. 6.2.4., 6.2.7. цього Статуту. При реорганізації Фонду його права та обов'язки переходять до його правонаступників. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої г одержання прибутку. 8.4. Ліквідацію Фонду провадить ліквідаційна комісія, яка призначається Зборами, а у випадках припинення діяльності Фонду за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається судом, який приймає рішення про припинення діяльності. 8.5. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Фондом. 8.6. У разі ліквідації Фонду його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до бюджету у відповідності до норм чинного законодавства України. 8.7. та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Фонду, його посадових осіб, а використовуються на благодійні цілі або передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду. 8.8. Ліквідація вважається завершеною, а Фонд таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це у державний реєстр.

12


13


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.