Page 1


Innholdsfortegnelse - noe som trengs med en kreativ mappe på 95 sider TEMA 1 - Widerøe Flyselskap - utgitt brief - kort innføring i hva oppgaven gikk ut på - kreative løsninger

sidenummer 3 sidenummer 4 sidenummer 5–8

TEMA 2 - Samferdselsdepartementet - utgitt brief - kort innføring i hva oppgaven gikk ut på - kreative løsninger

sidenummer 9 sidenummer 10 sidenummer 11–16

TEMA 3 - Tveita, suburbia - utgitt brief - kort innføring i hva oppgaven gikk ut på - kreative løsninger

sidenummer 17 sidenummer 18 sidenummer 19–28

TEMA 4 - Kirkens Bymisjon - utgitt brief - kort innføring i hva oppgaven gikk ut på - kreative løsninger

sidenummer 29 sidenummer 30 sidenummer 31–37

TEMA 5 - Vesteraalens Fiskeboller - utgitt brief - kort innføring i hva oppgaven gikk ut på - kreative løsninger

sidenummer 38 sidenummer 39 sidenummer 40–49

TEMA 6 - Life and boxers - utgitt brief - kort innføring i hva oppgaven gikk ut på - kreative løsninger

sidenummer 50 sidenummer 51 sidenummer 52–59

TEMA 7 - Klassekampen - utgitt brief - kort innføring i hva oppgaven gikk ut på - kreative løsninger

sidenummer 60 sidenummer 61 sidenummer 62–65

TEMA 8 - Fair Fur - utgitt brief - kort innføring i hva oppgaven gikk ut på - kreative løsninger

sidenummer 66 sidenummer 67 sidenummer 68–84

TEMA 9 - Ja, hurra! mediefabrikk - utgitt brief - kort innføring i hva oppgaven gikk ut på - kreative løsninger

sidenummer 85 sidenummer 86 sidenummer 87–95

*VENIKZEVR]J HXXMPJ]PXIJIQWSZNIKQIHXSQQI2EXYWER¾EWOIV Ikke kommer jeg fra en fattig familie hvor de ikke unnet meg bamser, men av IRQIVOIPMKKVYRRZMPPINIKOYRWSZIQIHQMRJEZSVMXXOVIQ%PPIVIHIWSQJIVWO ZIVHIRWFSVKIVZMWXINIKOPEVIXIKRXMPoFV]QIKQ]ISQQIVOIZEVIV .IKWPIXQIHW ZRTVSFPIQIVWSQPMXIRSKNIKOYRRIFVYOI¾IVIXMQIVTooJEPPI MRRMH]TW ZR1IHERHVISVHHIXIVMOOIVEVXNIKIVQ]IXV XXJSVXWEXX 9ERWIXX1EQQETPIMHIoPEQIKJoWSZIToWSJEIRWPMOEXNIKWPETToZŸVI VIHHJSVH]VIRIWSQEPHVMPoYRHIVWIRKE.IK½OOWXVIRKFIWONIHSQoPMKKIQIH V]KKIRQSXXZWONIVQIRSKWMHIRNIKLZIVOIR½OOWSZIIPPIVWITo±&YRH]²WIMRX på kvelden, begynte jeg å interessere meg for reklamen som med jevne mellomVSQHYOOIXSTTQIHHIRL ]IP]HIRFYHWOETIRISKKNIRONIRRIPWIWQIPSHMIRI Til slutt kunne jeg alle reklamene uten å ha hørt mer enn få sekunder av starten, og det endte med at mamma og jeg hadde gjettekonkurranser de mange OZIPHIRINIKWSZToWSJEIR-RKIROERWMEXNIKLEVZEPKXJIMPVIXRMRKMPMZIX


3

Tema 1: Widerøe Flyselskap

(hvordan øke antall “likes” på Facebook-siden til selskapet) UTLEVERT BRIEF ;MHIV IIV2SVHIRWWX VWXIVIKMSREPI¾]WIPWOETQIHQIHEVFIMHIVISKIRoVPMK SQWIXRMRKToQMPPMEVHIVOVSRIV7IPWOETIXJVEOXIVSZIVQMPPMSRIVTEWWEWNIVIVMoVIXSK XVE½OOIVIV¾]TPEWWIVM2SVKISKMYXPERHIXWSQQIVVYXIVMROPYHIVX;MHIV ILEV EZKERKIVSKPERHMRKIVHEKPMKSK¾]VXMPHSFFIPXWoQERKI¾]TPEWWIVM2SVKIIRRRSIERRIX ¾]WIPWOET;MHIV ILEVSKWoIREOXMZXMPWXIHIZŸVIPWITo*EGIFSSO-HEKLEVZMIRVIPEXMZXWXEFMPX XMPWMKEZR]IPMOIWXMPLIRKIVIQIRXVIRKIVIRFSSWXJSVoRo²OVMXMWOQEWWI² MHEK¯  RWOIPMKQIHIRHSFPMRKMRRIRQRH

NÅSITUASJONEN: ;MHIV IIVRSVHIRWWX VWXIVIKMSREPI¾]WIPWOET7IPWOETIXJVEOXIVSZIVQMPPMSIV TEWWEWNIVIVMoVIXSKXVE½OOIVIV¾]TPEWWIVM2SVKISKMYXPERHIX;MHIV ILEV EZKERKIVSKPERHMRKIVHEKPMKSK¾]VXMPHSFFIPXWoQERKI¾]TPEWWIVM2SVKIWSQRSI ERRIX¾]WIPWOET LIRXIXYXMJVEFVMIJYXHIPXEZ1G'ERR 7IPWOETIXIVEOXMZITo*EGIFSSOQIH±PMOIW²JVIQXMPRo-OOIQ]IERRSRWIVMRKIPPIVW ,oTIVToIRHSFPMRKMRRIRQoRIHIVLEVKoXXEPXWo±PMOIW²MP TIXEZNYRM Den nye kampanjen skal skape god blest rundt det spesielle tilbudet selskapet tilbyr sine kunder og gjøre det mer nyttig for dem å melde seg inn i interessesiden til Widerøe To*EGIFSSO

;MHIV IWLIRWMOXQIHXMPWXIHIZŸVIPWITo*& +N VI;*W]RPMKTo*&SKF]KKIIXJIPPIWWOETJSVQIRRIWOIVWSQIV;*JERW &VYOI[EPPJSVoRoJERWXMPLIRKIVIHMVIOXI 9QMHHIPFEVXMPFEOIQIPHMRKSKMRXIVEOWNSRQIHQoPKVYTTIR ’OIXVE½OOIRXMP[MHIVSIRS *SVZEPXISKWX]VOISQH QQISKPSNEPMXIX 4oWMOX RWOIVZMoWIToQYPMKLIXIRJSVHMVIOXIWEPKEZ¾]FMPPIXXIVTo*& OPPDRAG :M RWOIVXMPXEOJSVoKMOYRHIRIRKSHKVYRRXMPoJ PKISWWTo*&SK OIPMOIWXMP JEGIFSSOGSQ[MHIVSIRS)OWIQTPIVToWPMOIXMPXEOOERZŸVIJYROWNSREPMXIXETTWJERIV velkomstside, konkurranse, pols/undersøkelse eller andre ting som ideelt sett skaper en ZMVEPIJJIOXQIRHIXXIIVSKWoSTTXMPF]VoIXoHI½RIVISKYXZMOPI MÅLGRUPPEBESKRIVELSE I utgangspunktet er alle som reiser vår målgruppe, men vi deler dem likevel opp i forretningsVIMWIRHISKJVMXMHWVIMWIRHIRSIOSQQYRMOEWNSRWP WRMRKIRIF VXELIRW]RXMP9XSZIVHIXXIWIV ZMJVIQXMPIZIRXYIPPIMRRWTMPPToQoPKVYTTIHI½RMWNSRIVSKIPPIV¯YXZMHIPWIV MÅLET FOR KAMPANJEN ’OIERXEPPPMOIWQIH KANALER/INNHOLD *EGIFSSO8[MXXIV’ZVMKIWSWMEPIQIHMIVSKVIPIZERXIHMKMXEPIOEREPIV


45

Kaffe, te eller Facebook? ±(YOSQQIVMOOIZMHIVIYXIR;MHIV I² 7IPWOETIX¾]VXMPHSFFIPXWoQERKI¾]TPEWWIVMRSVKIWSQHIVIWXIVIRHI ¾]ZIWIPWOETIRISKLEV¾]TPEWWIVToWXIHIVMRKIROYRRIXVSEXRSI¾]OYRRI PERHI*SVoJoJSPOMRRTo*EGIFSSOJVEoPMOIWIPWOETIX WSQZEVSTTKEZIRM LIRLSPHXMPHIRKMXXIFVMIJIRJVE1G'ERR IVHIXR]IOSRWITXIXEXOYRHIR KNIRRSQERRSRWIVSKFSEVHWWOEPOYRRIJoHSFFIPFMPPIXXJSVqRTVMW (IXR]IOSRWITXIXWTMPPIVTo;MHIV IWYRMOITSWMWNSRMQEVOIHIX

Eks. Elling vil til Bergen. Elling kjøper billett med Widerøe til Bergen. Elling ser det gode tilbudet til Widerøe, går inn på Facebook-siden, trykker “like”. Elling får en ny valgfri, gratis billett til en av Widerøes flyplasser. Hvis man da har veldig lyst til å ta seg en tur til en av Widerøes QERKIHIWXMREWNSRIVXVIRKIVQEROYRoFIXEPIJSVqR(IXIVMOOI lagt opp til noe budsjett i den utgitte briefen, og dette vil tjene selskapet ZMHIVIMJSVQEZTSWMXMZ[SVHSJQSYXLSKJSVLoTIRXPMKZMW¾IVI±PMOIW² To*EGIFSSOWMHIRSK¾IVIOYRHIVWSQKNIVRIZMPWPoXS¾YIVMIRWQIOO ¾]XYV (IRIWXIWMHIRIZMPZMWILZSVHERHIXXIKVE½WOZMPFPMYXJSVQIX


55

Annonser og boards %RRSRWIVWSQMPPYWXVIVIVSVHIX±HSFFIPX²QIHoWXoVIXXSZIRJSVLZIVERHVIQIH WEQQIFYHWOET/ERSKWoJYRKIVIQIHFSEVHWWSQ¾]WIXIVIOPEQISKWSQVIOPEQITo VIOPEQIWONIVQ(IXMRJSVQIVIWSQLZEHIRTSXIRWMIPPION TIVIRQoKN VIJSVoJoR]XI XMPFYHIX+V RRJEVKIRM ZIVWXHIPEZXIOWXIVJVE;MHIV IWIKRIJEVKITVS½P

Derfor Bestill b

sier vi d

illett på

Widerø

et igjen

e og få

.

én dob bel valg

fri strek

En god ting kan ikke sies for ofte. Bestill billett på Widerøe og få én dobbel valgfri strekning gratis *

* Forutsetter medlemsskap i Widerøes Facebook-gruppe. Gjelder kun én billett pr. person. Kampanjen varer ut 31. januar 2001

* For ut se Gjelder tter medlems sk kun én billett p ap i Widerøes r. per so n. Kamp Facebook-gr u p anjen v arer ut pe. 31. janu ar 200

1

ning gra

tis *


Sprengte board og flyseter %RRSRWIVWSQMPPYWXVIVIVSVHIX±HSFFIPX²QIHEXHIXWEQQISVHIX KNIRXEIWRIXXSTTHSFFIPX)OWIQTIPZMWIVEXXMPFYHIXIVHSFFIPXWo godt som tidligere tilbud, at teksten/tilbudet blir dobbelt så stort som WX VVIPWIRHIXIVWEXXSTTXMPERRSRWIR&SEVHWIRZMWIVHIXXIZIHEX ERRSRWIRKoVYXIRJSVWXERHEVHWX VVIPWIR

En en god god ting ting kan kan ikke ikke sies sies for for ofte ofte. Bestill bestill billett billett på på Widerøe Widerøe og og få få én én dobbel dobbel strekning strekning gratis gratis *

EnEngod god ting kanikki godting tingkan En en god god ting ting kan kan ikke ikke sies sies for for ofte ofte.

Bestill bestill billett billett på på Widerøe Widerøe og og få få én én dobbel dobbel strekning strekning gratis gratis *

Denne kampanjen fungerer som tidligere nevnt på FoHFSEVHWERRSRWIVSK¾]WIXIV

675

kan ikke sies for ofte. godting ting kan skrives for lite. god for lite. Bestill billett på Widerøe og få Bestill billett på Widerøe og Bestill billett på Widerøe og En god ting kan ikke sies for ofte. ofte. En enEngod en god god ting godting tingkan tingkan kan kan En god ting kan ikke sies forBestill billett på Widerøe og få én dobbel valgfri strekning gratis * ikke ikke ikke sies ikkesies siesfor siesfor forofte for ofte. ofte ofte.Bestill billett på Widerøe og få én dobbel valgfri strekning gratis *

l billettpåpåWiderøe Widerøe og og få og få få én én dobbel dobbel valgfri valgfri strekning gratis billett dobbel valgfristrekning strekninggratis grati* Bestill bestill Bestill billett bestill billett billett påbillett på Widerøe på på Widerøe WiderøeWiderøe og og og og få få én én få få dobbel én éndobbel dobbelstrekning dobbel strekning strekningstrekning gratis gratis gratis * gratis *

* Forutsetter medlemsskap i Widerøes Facebook-gruppe. * Forutsetter medlemsskap i Widerøes Facebook-gruppe. Gjelder kun billett pr. person. Kampanjen varer ut 31. januar Gjelder kunénén billett pr. person. Kampanjen varer2001 ut 31. januar 2001

En en god god ting ting kan kan ikke ikke sies sies for for ofte ofte. Bestill bestill billett billett på på Widerøe Widerøe og og få få én én dobbel dobbel strekning strekning gratis gratis *

* Forutsetter *medlemsskap Forutsetter medlemsskap i Widerøes Facebook-gruppe. i Widerøes Facebook-gruppe. Gjelder kun énGjelder billett kun pr. person. én billett Kampanjen pr. person. varer Kampanjen ut 31. januar varer2001 ut 31. januar 2001

* Forutsetter medlemsskap i Widerøes Facebook-gruppe. Gjelder kun én billett pr. person. Kampanjen varer ut 31. januar 2001

* Forutsetter medlemsskap i Widerøes Facebook-gruppe. Gjelder kun én billett pr. person. Kampanjen varer ut 31. januar 2001


Ned fra lufta og ut i gatene ¹,EVMOOIXMH²SK8MHIRKoV²IVYXXV]OOQERHIWWZIVVIL VIVIRHIPMP TIXEZ hverdagen, og for oss stressede nordmenn skal det ikke mer til enn kun et løfte SQFIHVIXMHJ VZMKMVSWWSZIVIRHIEZFIKIMWXVMRK(IVJSVFYVHI;MHIV IOSQQI WIKYXMKEXIRIJSVoWTVIHIXKPEHIFYHWOET,IVIVRSIRXMTWXMPLZSVHER Jernbanetorget

OSLO

685

CITY

Denne snarveien sparer deg for 10 minutter

Buss-/kollektivstunt

Snarveistunt

Destinasjonsstunt

Nasjonalstunt

7MHIR;MHIV IWMRR]IOEQTERNI WTMPPIVToSVHIX¹HSFFIPX²EXHIVIWž] tar halvparten sü lang tid som ü reise til IXWXIHQIHOSPPIOXMZXVE½OOIRZMPIRX]TMWO ž]ZIVXMRRIQIH;MHIV IYRMJSVQFIXNIRI TEWWEWNIVIRIToJSVIOWFYWWIRQIHWMR WIVZMGIMEOOYVEXHIRXMHIRHIXXEVož] XMPHIWXMREWNSRIRSKWoFYWWIRWOEPXMP

1IH;MHIV IWOEPOYRHIRIWTEVIXMH Du kommer frem dobbelt sü fort og slipper oFVYOIQERKIXMQIVToYR HZIRHMKIXMRK

;MHIV Iž]VXMPHIQMRWXIž]TPEWWIRIM 2SVKIWSQMRKIRERHVIž]WIPWOETIVKN V (SFFIPXWoQERKIž]TPEWWIV7IPZHIWSQ FSVYXIRJSVHIWXSVIF]IRI3WPS&IVKIR 8VSRHLIMQ/VMWXMERWERHSK8VSQW OER JEOXMWOOSQQIWIKKERWOIRÂ&#x;VQIH VIR LNIQQI

7MHIR;MHIV Iž]VXMPHSFFIPXWoQERKI norske destinasjoner som sine konkurrenter, kan man nesten kalle dem for dobbelt sü RSVWOIWSQHIERHVIž]WIPWOETIRI

Det gĂĽr jo dobbelt sĂĽ fort ĂĽ reise med Widerøe, sĂĽ nĂĽr arbeidstiden hennes for HIWXMREWNSRIRZMPPIZÂ&#x;VXSZIVMPYJXIR KoVLYRSKWoEZFYWWIR Âą1IH;MHIV IZMPPIHYRoZÂ&#x;VXJVIQQIÂą

)XJSVWPEKXMPWXYRXJSVoZMWIHIXXI er ü sette opp alternativer til snarveier VYRHXSQMF]IVSKXIXXWXIHIV MQEPMRK som viser folk hvor de kan gü istedenfor den opplagte veien for ü komme seg JSVXIVIJVIQHMXHIWOEP Widerøe-ansatte skal selv ha gütt veien og funnet ut hvor mye tid man sparer pü ü benytte seg av snarveiene de har mült opp WPMOEXHIXFPMVQIVXVSZIVHMK

&YWWXVMOOSKXFERILEVWXSTTIWXIHIV med liten avstand mellom seg, selv de smĂĽ WXIHIRIVYRHXSQMF]IRI1IRXEVHIHIK PMOIQ]IVIXXLNIQ#7XYRXIXZMPZÂ&#x;VIoWIXXI STTÂąWOMPX²QIHIRHEžIVIWXSTTIWXIHIV rundt om som gjør at den reisende OSQQIVIRHERÂ&#x;VQIVILNIQ

Widerøe kjenner bedre til landets smĂĽ og store plasser og lander der ingen kunne tro EXRSIž]IKIRXPMKOYRRIPERHI Noe av det mest nasjonale vi nordmenn jo har, er bunaden, sĂĽ et stunt for ĂĽ poengtere HIXREWNSREPMWXMWOIZIHWIPWOETIXZMPPIZÂ&#x;VIo sende ut Widerøe-ansatte, par pĂĽ to, i hver sin bunad rundt i bybildet rundt om i det PERKWXVEOXIPERH


9

Tema 2: Samferdselsdep.

(boardskampanje for å øke folks bruk av kollektivtrafikk) UTLEVERT BRIEF 7EQJIVHWIPWHITEVXIQIRXIXWEXWIVSKZMPLEIROEQTERNIJSVoJoIRHE¾IVIXMPoVIMWI OSPPIOXMZX8MPHIXXIJSVQoPIXLEVHIFIWXMPX EZEPPIFSEVHWM3WPS&IVKIR8VSRHLIMQ 7XEZERKIV(VEQQIRSK/VMWXMERWERHMETVMPWEQXLEPZTEVXIREZEPPIXVMOOFYWWSKXFERI TPEOEXIVMHIWXSVIF]IRI-XMPPIKKLEVHIFIWXMPX EZEPPIFYWWIVSKOSPPIOXMZQMHPIVXMP HIXXIJSVQoPIX OPPDRAG

NÅSITUASJONEN:

0EKIRFSEVHWOEQTERNIWSQVIXXIVWIKQSXXVE½OERXIVFoHIQ]OISK±LEVHI² WSQOSQQYRMWIVIVJSVHIPIRIZIHOSPPIOXMZIXVERWTSVXQMHPIVJVIQJSVFMPON VMRK I tillegg er det ønskelig at man bruker ambiente og nye medier for å forsterke FYHWOETIXWEQXXIROIVToLZSVHEROEQTERNIROERWTIMPIWToRIXX (IVIWOEPEZKVIRWIOEQTERNIRXMP &IVKIR8VSRHLIMQIPPIV7XEZERKIV 

7EQJIVHIPWHITEVXIQIRXIXQIRIVEX¾IVIJSPOWOEPON VIOSPPIOXMZX De ønsker at folk skal la bilen stå hjemme og se at kollektiv transport kan føre deg fra EXMPFToIRIROIPSKIJJIOXMZQoXI*SVEXHIWOEPJoJVIQQIXHIVIW RWOISQEX¾IVIWOEP ON VIOSPPIOXMZXWOEPHIMETVMPLEIRPERHWHIOOIRHIOEQTERNILZSVHILEVFIWXMPX EZEPPI FSEVHWM3WPS&IVKIR8VSRHLIMQ7XEZERKIV(VEQQIRSK/VMWXMERWERHWEQXLEPZTEVXIREZ EPPIXVMOOFYWWSKXFERITPEOEXIVMHIWXSVIF]IRI *PIVISK¾IVIZIPKIVoON VIFMPJVIQJSVoFVYOITIRKIVToH]VIFMPPIXXIV(IXIVQ]I JSVWMROIPWIVSKTVSFPIQIVQIHOSPPIOXMZXVE½OOSKQERKIWIVHIXWSQIRQ]IIROPIVI P WRMRKoON VIFMPXMPH VIRLNIQQIIPPIVXMPNSFF/YR EZEPPIRSVHQIRRFIR]XXIXOSPPIOXMZXVERWTSVXMRSIWSQXMPWZEVIVGETIVWSRIV

PRODUKTBESKRIVELSE &YWWXVMOOXSKSKXFERIIVFIHVIEPXIVREXMZIVIRRFMPJSVHMHIXJoVHIKJVEEXMPFToIR trygg og effektiv måte, det bedrer luftkvaliteten og hindrer forurensing, samt at det er VMQIPMKIVIIRRFMP(YWPMTTIVSKWooFIO]QVIHIKSZIVTEVOIVMRKSKFMPO KONKURRENTER 4VMZEXFMPIV MÅLGRUPPEBESKRIVELSE %PPIWSQON VIVFMPXMPSKJVEWMRIKN VIQoPMF]IR QIHYRRXEOEZZEVIPIZIVMRKSP 7TIWMIPXVIXXIVZMSWWQSX²QEXTEOOION VIVRI²WSQIVIRWSQQIMFMPIRXMPSKJVENSFF(IXIV SKWoZMOXMKoXELIRW]RXMPWIOYRHŸVQoPKVYTTIRWSQIVEPPIWSQLEVMRXIVIWWIEZEXHIXMOOI FPMVQIVFMPXVE½OOMF]IREWXQEXMOIVIFEVRW]OPMWXIVSKERHVIWSQSTTPIZIVFMPXVE½OOWSQ TVSFPIQEXMWO MÅLET FOR KAMPANJEN ’OIERXEPPIXVIMWIRHIQIHOSPPIOXMZXVERWTSVXQIH HIXXIQoPIXIVWEXXEZ7EQJIVHWIPW HITEVXIQIRXIXSKZMPREXYVPMKZMWMOOIFPMQoPXRoVHIXKNIPHIVWXYHIRXSTTKEZIR(IXIVPMOIZIPIR TIOITMRRToEXP WRMRKIRQoZŸVIJSOYWIVXToYXP WILERHPMRKWREVIVIIRRoTVS½PIVIOSPPIOXMZXVERWTSVXWSQWoHER KANALER/INNHOLD &SEVHW)ZIRXYIPXEQFMIRXSKR]IQIHMIV)ZIRXYIPX[IF


10

Dropp bil - kjør kollektivt Å oppfordre folk til å kjøre kollektivt, er det mange som sammenligner på lik linje som å be noen lukte på noe du akkurat har annonsert som den verste lukta MZIVHIRHIXIVIRWŸVHIPIWZERWOIPMKSTTKEZI*SPOMHEKXIROIVMOOIR HZIRHMKZMW på miljøet, tiden de sparer eller ulykkene de forhindrer idet de benytter kollektivXVE½OOIR-P TIXEZHIXXITVSWNIOXIXZEVKVYTTIRQMRToHIXXMHWTYROXIXMRRSQIR LEYKEZJSVWONIPPMKIZMROPIVWSQWOYPPIJoQoPKVYTTIRXMPoRŸVQIWXJ PIEZWO]JSVHI WSQMOOIJSVWXSHZMOXMKLIXIREZoWEQPIWToIRXVERKXVMOO 6IWIEVGLIVZMOXMK:MXSOXVMOO:MXSOXFERISKKYHIRIWOEPZMXIEXZMXSOFYWW )RHELZSVLEVHXZMTV ZHIoXMPPIKKXMPFYHIRIIKIRWOETIVZMOYRRIWIXXITVMWTo ZEVMOOIMHqIRIRSIZMQIHWXSPXLIXOYRRIPIKKIJVIQ .EVIWIEVGLIVZMOXMKHIX)XXIVPERKIHMWOYWNSRIVQIPHMRKIVXMP)PPMRKSQEXZM LEHHIIRWXSVOVIEXMZOVMWISKIRHIPLMQPMRKQIH ]RIOSQOSRWITXIX Hva med å vise det slik det er og snu det til noe positivt? .IKIPWOIVHIRRITVSWNIOXFIWZEVIPWIRSKNIKOPEVIVMOOIoPIKKIHIRJVEQIK 7oLIVIVHIRMKNIR


11

Ærlige boardsannonser &SEVHWERRSRWIRIFPIXMPIXXIVQ]IIKIRVIWIEVGLSKIRHIPXMQIVXMPFVEOX ToOSPPIOXMZXMPFYHIRI)XXIVQ]IMHqQ]PHVMRKSKOEWXMRKEZFEPPZEVHIXIR IROIPXMRKWSQWXSHMKNIRXMPWMWXZMSTTJ VIVSWWJSVWONIPPMKJVELZMPOIXEZ XMPFYHIRIZMFIR]XXIV &SEVHWERRSRWIRIIVOPEWWMWOIERRSRWIVQIHXIOWXFMPHISKPSKS (IXIVIROEQTERNIToXVIWSQXEVJSVWIKXFERIXVMOOSKFYWW :ŸVIQoXIRIZMLEHHIOPEVXoSFWIVZIVIMP TIXEZTVSWNIOXXMHIR OSQXMPWXSVR]XXIZIVHMSKHIXZEVHMWWIWSQXMPWPYXXWEXXWXIQRMRKIR Ordtak ble slått opp på nett, forandret på til å passe til hver bidige annonse og en kort, men konsist tekst som hverken inneholdt ordene QMPN YP]OOIWWXEXMWXMOOIR WSQJ PKIVQIHRoVQERWIXXIVWIKMRRMIRFMP IPPIVXMHWFIWTEVMRK%RRSRWIRIIVŸVPMKISKXEVWIKJVMLIXXMPoXYPPIQIH ZoVIKRIWIPZL ]XMHIPMKLIXSKJV]OXJSVMRRFVYHHMZoVMRXMQWSRI


13

Kollektivapplikasjon Istedenfor å kun lage en boardskampanje for å øke antall reisende i OSPPIOXMZXVE½OOIRWOEPOSRWITXIXSKOEQTERNIRIRKEWNIVIVIMWIRHIXMPo ta de noe negative sidene med nettopp kollektiv transport med litt mer LYQSVSKKSHXLYQ V %TTPMOEWNSRIRXMPL ]VISTTJSVHVIVJSPOXMPoJSVXIPPIWMRIQSVWSQWXI QMRRIVQIHFoHIFYWWXFERISKXVMOOJSVWooZŸVIQIHMXVIORMRKIRSQ oZMRRIKVEXMWVIMWIQIHSZIRRIZRXIXVERWTSVXQMHPIVKVEXMWMIXLIPXoV

%RHVIWQSVWSQQIFMWEVVILMWXSVMIV

LEWXMRRHMRIKIRJEZSVMXX


Boardskampanje satt ut i live

14

7XYRXWZIOOIVSTTQIVOWSQLIXSKJSVoKN VIHIVIMWIRHIQIHOSPPIOXMZXVE½OOIR enda mer bevisste på hvor forskjellig reisene er på de tre kollektivtilbudene vist i FSEVHWOEQTERNIRIVHIXRIHIRJSVIOWIQTPIVToQYPMKIWXYRXW/ERWONIJSPOXMPSK QIHONIRRIVWIKMKNIRSKJoVIRTSWMXMZSTTPIZIPWIEZVIMWIRHIRHEKIR

Stunt på buss

Stunt på t-banen

Stunt på trikk

*SPOLEVIRXIRHIRWXMPoWREOOIZIPHMKL ]XToFYWWIR 1ERWOEPSZIVH ZIERHVIQIRRIWOIVWWEQXEPIFVoOIX fra den store, motoriserte bilen og til tider blir det et høyere lydnivå enn når mødre arrangerer såkalte W]OPYFFIV4VMZEXPMZIXFPMVFVIXXIXYXJSVEPPISKIRLZIV QIRHIXIVMOOIWoR ]IToFYWWIR

4oXFERIRWMXXIVQERRŸVQIWXToLZIVERHVI Nordmenn har fortsatt ikke helt tint opp nok til å ta kontakt med andre ukjente mennesker rundt seg og vil LIPWXYRRKo ]IOSRXEOXJSVEPXHIXIVZIVHX(EIRXIR ved å lese noe interessant eller det helt motsatte og KNIVRIWIXIREFSIRWPIWIWXSJJ

%PPIZIXLZSVXVERKXHIXOERFPMToXVMOOIRSKEPPI MVVMXIVIVWIKSZIVHIXLIPIXMHIRSKWo1IRLZELZMW QERMOOILEHHIJoXXHIRRIRŸVOSRXEOXIRHEKPMK#

8MPQERKIWMVVMXEWNSR-WXIHIRJSVoSZIVH ZILZIVERHVI WOEPHIXEVVERKIVIW±LMWXSVMIWXERHYT²

For å gjøre passasjerene oppmerksomme på denne ½RYVPMKIZERIRZMPHIXFPMWEXXYXQIRRIWOIVWSQIV ±YRHIVGSZIV²TEWWEWNIVIVWSQPIWIVL ]XJVEWMXX PIWIWXSJJZIHMRRKERKIRXMPXFERIZSKRIR

Her kan alle som har en god historie de må dele med alle passasjerene, gå fremst i bussen,gripe mikrofonen SKJSVXIPPIWoKSHXHIOPEVIV(IWSQHEMOOIZMPL VI får utdelt ørepropper og får ikke deltatt i den gode og OERWONITMRPMKIWXIQRMRKIRWSQWTVIVWIKToFYWWIR

9XZEPKIXEZPIWIWXSJJZMPZŸVIZEVMIVXSKQEROERJoPoRI PIWIFVMPPIVHIVWSQQERWOYPPIXVIRKIHIX9XWIRHXIJVE WEQJIVHWIPWHITEVXIQIRXIXZMPSZIVZoOISKTEWWITo

-RXMQKVIRWIVIVQSVWSQX%PPIIVJSVWONIPPMKIQIR nesten alle er veldig påpasselig på dem med én gang HIOSQQIVWIKToXVMOOIR*SVoXYPPIPMXXQIHHIXXI ZMPJSVWONIPPMKIMRXMQKVIRWI²EZWTIVVMRKIV²FPMWEXXSTT rundt på gulvet og folk må holde seg i dem uansett LZSVXVERKXHIXOSQQIVXMPoFPM Da ser man fort hvor vanskelig det er og det gjelder JEOXMWOHIEPPIV¾IWXI(IXIVMRKIRKVYRRXMPoMVVMXIVI seg over den trange plassen og noen ganger må man VIXXSKWPIXXFEVIPEMRXMQKVIRWIZŸVIMRXMQKVIRWI


Sluttresultat

2. klipp: ,SZIHOEVEOXIVIRRŸVQIVWIKWoQ]IEXLYRPIKKIVLSHIXWMXX QXToWOYPHIVIR til den ene ukjente mannen, mens hun ser uskyldig og mildt på den andre personen MLIMWIR

4. klipp: ,SZIHOEVEOXIVIROSQQIVRŸVQIVISKRŸVQIVIJ VWXIQERRMQMRMFEROO IR SKIRHIVSTTLIPXMTIVWSRIRFEOJVEQIRWLYRWQMPIVJSVWIKWIPZ 5. klipp: Førstemann i minibankkøen som er veldig var på bankkoden sin, blir skeptisk og kikker seg mistenkelig tilbake, men blir møtt av en smilende hovedkarakter som JSVXWEXXTV ZIVoJoQIVRŸVOSRXEOXQIHoWXV]OILER QXToEVQIR

Sluttresultat

3. klipp: 9ONIRXQERRSKYONIRXOZMRRIWOZIXXIVXMPSKZIXMOOILIPXLZSVHERHIWOEPVIEKIVI

6. klipp: ,EPZRŸVXFMPHIEZIXONŸVIWXITEVToWSQWMXXIVJSVWIKWIPZ

8. klipp: ,SZIHOEVEOXIVIRXEVWIKJVMLIXIRXMPoOSWIXIToKYXXIRSKWIVMOOIRSIKEPXMHIX 9. klipp: )RWOITXMWOVIEOWNSREZZIRXIV 10. klipp: *YPPXVMOOVYWLXVE½OO,SZIHOEVEOXIVIROSQQIVMRRXVMOOIH VELEPZRŸVXFMPHIEZ ERWMOXIXQIRWLYRWXMKIVMRR7IVWIKVYRHXSKTV ZIVoJoSZIVWMOXSZIVXVMOOIR 11.klipp: /EQIVEIXFPMV ]RIRIXMPLSZIHOEVEOXIVIRSKQERWIVIRJYPPWXETTIXXVMOOQIH QEWWIQIRRIWOIVToZIMLNIQJVENSFF 12. klipp: ,SZIHOEVEOXIVIRFIZIKIVWIKQSXHIRWX VWXIWEQPMRKIREZQIRRIWOIV %RWMOXIXLIRRIWP]WIV±)RHIPMKPMXXRŸVOSRXEOX²*SPOVYRHXIVERWTIRXISKPMOIV MOOIWMXYEWNSRIRQIRLEVMOOIRSIQYPMKLIXXMPoJSV¾]XXIWIK 13. klipp: 7PYXXTPEOEX±(IXIVEPHVMWoXVERKXEXHIXMOOIIVKSHXJSVRSI²

Sluttresultat

7. klipp: ,EPZRŸVXFMPHIEZTEVIXWSQRoLEVLSZIHOEVEOXIVIRToKYXXIRWZIRWXVIWMHI

Sluttresultat

16

1. klipp: 8SQIRRIWOIVHEKPMKOPIHHWXoVJSVERMLIMWIR,EPZRŸVXFMPHI LSHIXMPLSJXI :MWIVZoVLSZIHOEVEOXIVMQIPPSQLSHIRIHIVIWWXoVFEOIVXMLIMWIR


17

Tema 3: Bydelene, suburbia

(brosjyre og nettside for markedsføring av bydelen Tveita) UTLEVERT BRIEF *SOXIROIVTo3WPSWSQRSIWSQJSVKoVQIPPSQ1ENSVWXYIRSK’]EJIWXMZEPIRSKEXEPX RSVHJSV7MRWIROV]WWIXIVPERHIX1IR3WPS7IRXVYQIVSQOVERWIXEZWTIRRIRHIJSVWXIHIV JVEWRSFFIXI&]KH ]SK1SRXIFIPPSMZIWXXMPX JJI,SPQPMESKFEVWOI& PIVM WX Disse forstedene har hver sin unike historie og befolkning, samt at beliiggenheten SKSQKMZIPWIRIIVQIHTooJSVQIHIWSQFSVHIV7YFYVFMEIVIXTVSWNIOX3WPS /SQQYRILEVMKERKWEXXJSVEXEPPIHMWWIJSVWXIHIRIWOEPJoJSVXIPPIWMRLMWXSVMI 8MF]HIPIVIVZEPKXYXMTVSWNIOXIX OPPDRAG

NÅSITUASJONEN: 7YFYVFMEIVIXTVSWNIOX3WPS/SQQYRILEVMKERKWEXXJSVEXEPPIJSVWXIHIRIMOSQQYRIR WOEPJoJSVXIPPIWMRLMWXSVMI-HIXXITVSWNIOXIXIVXMF]HIPIVZEPKXYXZoVYXZEPKXIF]HIP IV8ZIMXE &]HIPIRLEVMPERKXMHLEXXIXHoVPMKV]OXILSZIHWEOIPMKToKVYRREZ8ZIMXEKNIRKIR¯ IRKNIRKWSQHVIZZMRRMRKWOVMQMREPMXIXToSKXEPPIXSKWSQMXMPPIKK½OOFVIH QIHMIHIORMRK1ERKIONIRRIVOYR8ZIMXEKNIRRSQQIHMIRIIPPIVJVEQSXSVZIMIRSKHE WSQIXWXIHQIHOYRXVIFPSOOIVSKIXON TIWIRXIV

Lag en brosjyre på minimum 12 sider og maksimum 20 sider som lar andre ta del i JSVWXEHIRHYLEVXVYOOIXKNIRRSQSVHSKFMPHIV-XMPPIKKWOEPHIXYXZMOPIWIRRIXXP WRMRKWSQ YXH]TIVSKJSVXWIXXIVLMWXSVMIRSKLZSVJSOYWIXWOEPZŸVIMRXIVEOXMZMXIX2oVHIXKNIPHIVWIPZI MRRLSPHIX RWOIVZMEXHIXLSPHIVIXL ]XOVIEXMZXSKOYRWXIVMWORMZo*SVQEXIXIVMOOIZMOXMK SKZMSTTJSVHVIVHIVIXMPoXIROIOVIEXMZXQLXHIXXI(IXXIIVIXWEQEVFIMHWTVSWNIOXQIH fotolinja på skolen, og det er i den anledning viktig å ha fokus på en god prosess med LIRW]RXMPFVMIJSKTVSWIWW PRODUKTBESKRIVELSE &VSWN]VI WMHIV 2IXXP WRMRKWSQYXXV]OOIVFVSWN]VIRWLMWXSVMIVSKKNIVRIYXZMHIVSKJSVXWIXXIVHIQ :M RWOIVEXQERPEKIVIRFVSWN]VIEZL ]OZEPMXIXFoHIJSXSKVE½WOSKXIOWXQIWWMK¯ LZSVQERJoVIR²OYRWXRIVMWO²STTPIZIPWIMXMPPIKKXMPMRJSVQEWNSR MÅLGRUPPEBESKRIVELSE Oslos innbyggere MÅLET FOR KAMPANJEN Vi ønsker med vår kommunikasjon å etablere bevissthet rundt din forstad 7OETIMRXIVIWWIJSVHMRJSVWXEH )XEFPIVITSWMXMZIEWWSWMEWNSRIVXMPHMRJSVWXEH KANALER/INNHOLD &VSWN]VIRWOEPHMWXVMFYIVIWTo6YXIVWPMRNIVVIWXEYVERXIVGEJqIVSKERHVIWXIHIV LZSVJSPOJIVHIW&VSWN]VIRQoOYRRIWIRHIWMTSWXIR2IXXWMHIRWOEPLEWMXXIKIX HSQIRISKMHIRXMXIXOR]XXIXSTTQSXFVSWN]VIR


18

Stolthet og fordom(-mer) 7SQHIXWXoVMYXKMXXFVMIJJSPOXIROIVTo3WPSWSQRSIWSQJSVIKoVQIPPSQ 1ENSVWXYESK’]EJIWXMZEPIR(IVJSVZEVHIXQIHWXSVWOITWMWF]HIPIR8ZIMXEFPI XVYOOIXSTTEZIRGETWM9XWMOXIRMWIQIWXIV (IEPPIV¾IWXILEVL VXSQ8ZIMXEKNIRKIR4oP)RKIV8ZIMXEWIRXIVIXSKQEQQYX FPSOOIRIWSQMWMRF]KRMRKWWXEVXWOETXIWXSVIHIFEXXIVMLSZIHWXEHIR1EROYRRI XVSWWEPXORIOOIREOOIRLZMWQERF ]HIWIKPERKXRSOFEOJSVoWISTTXMPXSTTIR Forventningene var store under den første turen opp til drabantbydelen der gruppa nesten forventet å se noe som kunne ligne på en fremtidig Tveitagjeng eller noen WSQoTIRP]WXTPERPEIXR]XXMRRFVYHHTo1YRGLQYWIIX De fordommene vi alle har blitt presentert for de siste 30 årene har med andre SVHMOOIKVSFYRRMHEKIRW8ZIMXE-RRF]KKIVRIWXSVXVMZIWWOV]XIVLIQRMRKWP WXEZ HIJoQIRKSHIXMPFYHIRIWSQIVo½RRI(IVJSVFPIHIXXIRIXXSTTZoVXYXKERKW TYROXMFIWZEVIPWIRPIKKIJVEQJSVHSQQIRIToIRMVSRMWO QIRSKWoŸVPMK QoXI WZEVIToXMPXEPISKToIRXIOWXPMKSKZMWYIPPJVIQWXMPPMRKJoJVIQEXXMHIRIJSVERHVIVWIK 3KWoTo8ZIMXEKNIRRSQIRFVSWN]VISKXMPL VIRHIRIXXP WRMRK


20

Brosjyreoppslag, Tveita

7MHISTTWPEKWMHISKWMHI

7MHISTTWPEKWMHISKWMHI


21

Brosjyreoppslag, Tveita

7MHISTTWPEKWMHISKWMHI

7MHISTTWPEKWMHISKWMHI


Nettløsning for bydelen For å skape en gjenkjennelseseffekt til brosjyren for bydelen Tveita, FPMV±QEWOSXIR²SKWoFVYOX¾MXXMKToRIXXP WRMRKIR,IVMRRI½RRIVQER QIVMRJSVQEXMZMRJSVQEWNSRSQF]HIPIR

23

1ERLEVSKWoQYPMKLIXXMPoLIVPEWXIRIHKVEXMWO±8ZIMXE²ETTPMOEWNSR XMPM4LSRISKERHVSMHXIPIJSRQIPHIWIKMRRM*EGIFSSOKVYTTI8[MXXIV og lese mer om sentrale personer som daglig jobber med å gjøre IRMRRWEXWJSVWXIHIXHer er en oversikt over hvordan sidene en JSVIRWIVYXSKLZEWPEKWJYROWNSRHILEV

Startside for www.tveita.no

Informasjon om mammutblokkene og borettslaget


27

iPhoneapplikasjoner (IXFPIYXZMOPIXIRM4LSRIETTPMOEWNSRXMPOEQTERNIRWSQOSVXIVRIH alle informasjon fra brosjyre og faktaopplysninger fra nettløsningen for HIWSQZMPLE8ZIMXEMPSQQE,IVOERQERSKWoPEWXISTTIKRIFMPHIV fra bydelen, delta i konkurranser og få oppdatert oversikt og beskjed SQEOXMZMXIXIVWSQ½RRIVWXIHMF]HIPIR

Spill: Tveitakong For videreføre selvironien Tveita-innbyggerne innehar og som også blir presentert i brosjyren og nettløsningen, ble det også utviklet et M4LSRIWTMPPWSQ½OOREZRIX±8ZIMXEOSRK²


Tveitaaktiviteter og tiltak

28

)RF]HIPOEREPHVMFPMJSVWEQQIRWZIMWIX*SVoJoJVIQWXSPXLIXIRXMPF]HIPIRW innbyggere, har jeg her laget noen forslag til aktiviteter og tiltak Tveita kan få YXMPMZI4SWMXMZIEWWSWMEWNSRIVXMPHMWWIOERSKWoWOETIR]WKNIVVMKLIXLSWVIWXIR EZLSZIHWXEHIRWFIJSPORMRKSKZŸVIQIHTooXEFSVXHIJV]RWIXIJSVHSQQIRI

Tveitafestivalen

Tveitalekene

Se min t-skjorte

8ZIMXELEV¾YWXEZKV RXEVIEPIVVYRHXToHIRPMPPI TPEWWIRF]HIPIRFVIMIVWIKYXTo-XMPPIKKIVQERKI fritidsaktivitetstilbud for unge som for eksempel QYWMOOZIVOWXIHSKWTMPPIOZIPHIV

1IRRToWXoVEXMRKIRXMRKJ VIVXMPQIVJIPPIWWOET IRRWTSVX7TIWMIPXRoVHIQIHWXSVXIRKEWNIQIRX skal forsvare fotballkampen kvinnen i huset må ofte WIKSKWMR±+VI]W%REXSQ]²JSVIRXMVWHEKWOZIPH

7XEXIQIRXXWONSVXIVIVMZMRHIRWSQEPHVMJ VSKMP TIX av de siste årene, har til og med egne butikker som kun FEWIVIVWMRFIHVMJXToSVMKMREPIXV]OOSTTWXoXX7SQWEKX så bygger denne kampanjen på ironi og fordommene YXIRJSVWXoIRHILEVSQF]HIPIR8ZIMXE

For å oppretteholde det gode samholdet og øke trivselsfaktoren enda mer, kan det arrangeres en egen festival for bydelbeboerene, hvor alt det gode JVEFSVIXXWPEKIXOSQQIVJVIQ(IXOERWIVZIVIWQEX fra de mange nasjonalitetene som bor i blokkene, de unge kan vise frem sine talenter og sammen minne seg WIPZSKLZIVERHVIToLZSVJSV8ZIMXEIVWoFVE

30JSVIRIVQIVIRRJSXFEPP,ZEQIHoEVVERKIVI IXQMRM30JSV8ZIMXEWFIFSIVI#1IH’WXQEVOEWSQ IREZHIRŸVQIWXIREFSIRIQEQQYXFPSOOIVToSZIV 20 etasjer og store grøntarealer som fotballbane og lekeplasser, kan Tveitalekene både få folk til å løpe, gå ToWOMWTEVOIFEPPSKLEQEVEXSR1ERXVIRKIVLIPPIV MOOIoZŸVIMHVIXXWQERRJSVoLEHIXQSVWSQX

Her er et eksempel på hvordan et t-skjortetrykk kunne LEWIXXYXQIHOEQTERNIRWYXKERKWTYROX1IHHMWWI XWONSVXIRI SKGETW PIKKIWHIXZIOXToWIPZMVSRMSK FIZMWWXLIX8ZIMXEFIFSIVRIZIXNSEXHIXJSVXWEXX WREOOIWSQ8ZIMXEKNIRKIR-RWTMVEWNSRIRXMPGETWIR OSQQIVJVEHIXMHP WI±-PSZI2=²XIOWXMPIRI


29

Tema 4: Kirkens Bymisjon

(byråkonkurranse fra 2. semester, høst 2010) UTLEVERT BRIEF -HEKLEVZMQERKIIPHVIKMZIVI*PIWXXMPJIPHMKI MOOIJEWXI ’RWOIVoRoYXXMP]RKVIQoPKVYTTIV:MLEVMHEKGEJEWXKMZIVIWSQKMVIXJEWXFIP TLZIVQoRIH1oPIXIVo OIXMP JEWXIKMZIVI/&LEVVIPEXMZXWQoQEVOIHWJ VMRKWFYHWNIXXIVSKPMXIREHQMRMWXVEXMZWXEF:MFIR]XXIV TVMQŸVX(1 JEOXYVEQIHFVIZSQoWX XXI %RRSRWIVMRKMJSVFMRHIPWIQIH±0]WM1 VOIX²

NYPIOEQTERNIRZoV 7SWMEPIQIHMIVSTTVIXXIX*EGIFSSOWMHISK8[MXXIVML WXQIRLEVMOOI FVYOXHIOEREPIRIEOXMZXXMPoVIOVYXXIVIR]IKMZIVIZŸVXPMXXYWMOVIToLZSVHERZMWOEPYXR]XXI HIRRIOEREPIRWEQWTMPPQIHERHVIOEREPIVEOXMZMXIXIV OPPDRAG

NÅSITUASJONEN:

9XEVFIMHIEOXMZMXIXIVWSQWOEPVIOVYXXIVIR]IKMZIVIMKVYTTIRoV & VHMWWIFPM±JEWXIKMZIVI²IPPIVZMPIRSTTJ PKMRKWTPERQIHXEROITooLSPHI IRKEWNIQIRXIXSTTIZŸVIQIWXLIRWMOXWQIWWMKJSVHIRRIQoPKVYTTIR# PRODUKTBESKRIVELSE

/MVOIRW&]QMWNSRIVIRSVKERMWEWNSRWSQLEVMHEKIRKSHJSVEROVMRKLSWIRIPHVIQoPKVYTTIGEJVEoVSKSTTSZIV-HEKLEVHIGEJEWXIKMZIVI2oZMP/MVOIRW&]QMWNSR SKWoRoYXXMPHIR]RKVIKIRIVEWNSRIR(ILEVMEPPIoVLEXXIRTSWMXMZLSPHRMRKXMPRSVWO WEQJYRRWPMZJSVVIXXJIVHMKLIXSKWSPMHEVMXIX (IERRSRWIRIWSQ/VMOIRW&]QMWNSRLEVFVYOXXMPRoFŸVIVTVIKEZWSVKSKHIXIVQ]I W]QFSPFVYO%RRSRWIVMRKIRILEVJSVHIXQIWXIFPMXXFVYOXZIHL ]XMHIVSKHILEV ERRSRWIVXWIKMRRIRJSVJSVWONIPPMKIOEREPIV

/MVOIRW&]QMWNSRHVMZIVYPMOIZMVOWSQLIXIVM3WPSHIVHIXKEXIRŸVIEVFIMHIXMRRIRJSV VYWTVSWXMXYWNSRSKTW]OMEXVMWEQX¾IVOYPXYVIPPIWIRXVISKWSWMEPIQ XIWXIHIVEVFIMHWXMPXEO aktivitetshus og tilbud til vanskeligstilte barn, unge og familier er viktige områder som i stor KVEHHVMJXIWEZMRRWEQPIHIQMHPIV-XMPPIKKHVMZIV&]QMWNSRIRFILERHPMRKWWIRXVISKFSSK WIVZMGIWIRXVIMRRIRVYWTW]OMEXVM,-:%-(7SKIPHVISQWSVKToSTTHVEKJSVWXEXSKOSQQYRI /&IVIRoTIRSKMROPYHIVIRHISVKERMWEWNSRQIHIXQERKJSPHEZQIRRIWOIVQIHYPMOFEOKVYRR FoHIFPERXERWEXXIJVMZMPPMKISKFVYOIVI1ERKJSPHIXKNIPHIVFoHIOYPXYVIPPFEOKVYRRREWNSREPMXIX PIKRMRKSKPMZWW]R:M RWOIVEXQERPEKIVIRFVSWN]VIEZL ]OZEPMXIXFoHIJSXSKVE½WOSKXIOWX QIWWMKLZSVQERJoVIR±OYRWXRIVMWO²STTPIZIPWIMXMPPIKKXMPMRJSVQEWNSR MÅLGRUPPEBESKRIVELSE :MLEVMOOIRSIRYRHIVW OIPWIIPPWSQWMIVRSISQHIXXIQIRXVSVHIXIVIXQIRRIWOI QIHWSWMEPXIRKEWNIQIRXQIHL ]IVIYXHERRIPWIWSWMEPXQIRRIWOISVMIRXIVXVIWWYVWTIVWSR MÅLET FOR KAMPANJEN ’RWOIoFMHVEXMPoKN VIPMZIXFIHVIJSVQIRRIWOIVWSQMOOILEVHIXWoPIXXMPMZIX 7ON RRIEX&]QMWNSRIRKN VIXZMOXMKEVFIMHSKIVEZLIRKMKEZKMZIVIJSVoHVMZIEVFIMHIXJSV F]IRWZERWOIPMKWXMPXIZMHIVI&PMEQFEWWEH VJSVSKJEWXKMZIVJSV/MVOIRW&]QMWNSR KANALER/INNHOLD :MWIVEXZMOERYXR]XXIWSWMEPIQIHMIVQ]IFIHVISKMOOIQMRWXFPM¾MROIVIXMPoOSVHMRIVIZoVI EOXMZMXIXIRIMHIYPMOIOEREPIRIToIRFIHVIQoXI:MLEVMOOIQEWWIR]IVIWWYVWIVoWIXXIToIZX R]IOEREPIVQIRZMXVSVZIOXPIKKMRKIRSKJSOYWMEVFIMHIXOERIRHVIWSKHIVQIHYXR]XXIWFIHVI


30

Hvordan øke givergleden /MVOIRW&]QMWNSRZEVIREZOYRHIYRHIVF]VoOSROYVVERWIRM Oppdraget var å øke givergleden til organisasjonen, som er bygget opp YRHIVIXOVMWXIRXZIVHMW]RSKVIOVYXXIVI¾IVIYRKIKMZIVIKNIRRSQ±R]² QEVOIHWJ VMRKIRRHIXWSQIVTIVHEKWHEXS/YRHIRQIRXIFIWXIQXEX kampanjen var den som traff målgruppen best fordi den informerte på en WQEVXQoXIEXJSPOWIPZOYRRIZIPKIWMRIKIRLNIVXIWEOMRRIRSVKERMWEWNSRIR (IX/MVOIRW&]QMWNSRZEVSTTXEXXIEZoLIPIXMHIRYRHIVWXVIOIZEVEX OEQTERNIRMOOIWOYPPIFPMJSVOSWXFEV+VYRRIRIVWIPZJ PKIPMKHIREXJo ZMPPILEKMXXXMPIRSVKERMWEWNSRWSQWoYXXMPoLEQIVIRRRSOTIRKIV /EQTERNIRNIKSKKVYTTEIRHXISTTQIHoTVIWIRXIVIWEXXQIVJSOYW ToEPPIJSOYWSQVoHIRIXMPSVKERMWEWNSRIR)XXIV¾IVIYRHIVW OIPWIVJERX ZMSKWoYXEXHIXZEVRIXXSTTHIXOVMWXRIZIVHMW]RIXSKYXXV]OOIX/MVOIRW &]QMWNSRLEHHIYXEHYXWPEKWKMZIRHILSWMOOIKMZIVI *SVoP WIHIXXITV ZHIZMoKMOEQTERNIRIXYXXV]OOWSQMOOILEHHIZŸVX brukt tidligere - et enkelt visuelt design med provoserende tekster for å skape IRVIEOWNSR8MHPMKIVILEVOEQTERNIRIOYRZMWXIXWTIWMIPXJSOYWSQVoHIQIRWRo ZEVFYHWOETIXEX¾IVIWOYPPIOYRRIWIXXIWIKMRRMWMXYEWNSRIVWSQOERSTTWXoM EPPIWPMZHIVWSQQERIVIOWXVEYLIPHMK/MVOIRW&]QMWNSRFPMVLIVTVIWIRXIVXQIV WSQIRJIPPIWRIZRIVJSV¾IVIKVYTTIVQIRRIWOIVIRROYRIROVMWXIRSVKERMWEWNSR QIHREVOSQERIWSQJEZSVMXXKVYTTIR/EQTERNIR½OOREZRIX±:MPPIHY²


31

Sparsom markedsføring 7SQRIZRXToJSVVMKIWMHIZERXHIRRIP WRMRKIRF]VoOSROYVVERWIR JSVHMHIRZEVWTEVWSQQIPMKSK½OOJVIQ/MVOIRW&]QMWNSRWMRIQERKI JSOYWSQVoHIVToIRXMPJVIHWXMPPIRHIQoXI For å holde kostnadsbudsjettet nede, ble det kun produsert avis- og QEKEWMRERRSRWIV WSQMKVYRRIVOSWXFEVXMWIKWIPZQIHHIL ]ITVMWIRI EZMWIVSKQEKEWMRIVSTTXVIVQIH WEQXIROPI¾]IVIWSQOERHIPIWYXXMP JSVFMTEWWIVIRHISKFIW OIRHILSW/MVOIRW&]QMWNSR


32


Nettside m/ givermulighet 2IXXWMHIRIVF]KKIXSTTQIH/MVOIRW&]QMWNSRWMRIIKRIJEVKITVS½PIV bilder, fonter, logoer og den nye teksten fra annonsene er videreført her SKWo,IVOERSKWoKMZIVIPIXXIVIKMKEZIVHSREWNSRIVXMPWMRIIKRILNIVXI saker, og for å vise hva pengene faktisk går til, er det mulighet for selv å gi YXZEPKXIKEZIVXMPYXZEPKXITIVWSRIV

34

Her er en oversikt over hvordan sidene en for en ser ut og LZEWPEKWJYROWNSRHILEV

Startside for kampanjeside for “Ville du”

Frivillighetsbloggen er talerøret til de som jobber frivillig hos KB Brukere ved KB kan uttrykke seg gjennom denne bloggen


37

iPhoneapp for travle givere For å få frem til den satte målgruppen, som er den yngre delen av befolkningen, JoV±:MPPIHY²OEQTERNIRLEIRIKIRETTPMOEWNSRXMPM4LSRISKERHVSMHXIPIJSRIV 4oHIRRIQoXIROERJSPOMJEVXEOYRRIKN VIIRKSHKNIVRMRKXMPXVSWWJSVEXHI MOOIWMXXIVJSVERTGWONIVQIRLNIQQI %RRSRWIVMRKIREZOEQTERNIRZMPSKWo½RRIWXIHYXIMF]FMPHIXSKHIVWSQ en giver eller en potensiell ny giver har lyst til å se mer om hva kampanjen MRRILSPHIVOERHIPIXXPEWXIRIHETTPMOEWNSRIRKVEXMWXMPWMRXIPIJSR %PPIJYROWNSRIRIWSQIVXMPWXIHIToRIXXWMHIRZMPSKWoOYRRIFIR]XXIW ToXIPIJSRIRWPMOEXXVEZPIKMZIVISKWoOERWX XXISTTSQWMRLNIVXIWEO 2oVWSQLIPWXSKLZSVWSQLIPWX


38

Tema 5: Vesteraalens fiskeboller

(konsept & relansering av rik, norsk, sunn tradisjonsmat) UTLEVERT BRIEF :IWXIVEEPIRWIVIREZTMSRIVIRIMRRIRLIVQIXMWIVMRKEZLZMX½WOSKLEVTVSHYWIVXTo7SVXPERH M:IWXIVEEPIRWMHIR1IHoVWLMWXSVMILEV:IWXIVEEPIRWZŸVXMKNIRRSQHIXWSQOER tenkes av prøving og feiing, kamp mellom eiere, investorer og ansatte, branner, krig og opp og RIHXYVIV1IRHILEVLIPIXMHIRZŸVXQEVOIHWPIHIVIRTo½WOIFSPPIV7oKSHXWSQEPPIRSVHQIRR QIHYXZMOPIXWTVoOONIRRIVXMPSKLEVWTMWX½WOIFSPPIVJVEHIRONIRXIKV RRIFSOWIR-JSVFMRHIPWI QIHHoVPMK OSRSQMWOYXZMOPMRKFPIJEFVMOOIRSKWIPWOETIRI FVERHIX ON TXEZPSOEPIMRXIVIWWIV M (IR]IIMIVRIIVJEKJSPOMRRIR½WOISK½WOIJSVIHPMRKSKLEVL ]IEQFMWNSRIVSQoZMHIVI YXZMOPIOSRWITXIXLZMX½WOLIVQIXMWIVMRK1IRMJSVFMRHIPWIQIH²HIRWMWXIOEQTIR²SQLIVQIXMOOIRFPIHIXZIVOIRTVSHYWIVXIPPIVHMWXVMFYIVXZEVIVSZIVIRPIRKVITIVMSHIM

NÅSITUASJONEN: 1IPPSQQSHIVRISKR]IVIQEXVIXXIVLEVHIRXVEHMWNSRIPPI½WOIFSPPIRFPMXXPMXXKPIQXWSQ QMHHEKWQEX-XMPPIKKZEVSKWo:IWXIVEEPIRW½WOIFSPPIVMIRTIVMSHIFSVXIJVEFYXMOOL]PPIRI 1IHOEQTERNIR RWOIVZMoQMRRIJSPOToEX½WOIFSPPIRILEVOSQQIXXMPFEOISKEXHIXIV IXVEWOXIROIPXSKWYRXEPIVREXMZToFSVHIXMOOIXVIRKIVIX½WOIFSPPIQoPXMHoZŸVI YQSHIVRISKONIHIPMKLIPPIV *MWOIFSPPIRIVIXYVRSVWOJIRSQIRWSQIVPIXXSKXMPTEWWIXMPLZIVHEKIRSKHIXQSHIVRI 7IPZSQHYPIKKIVXMPSKTPYWWIVToERHVIMRKVIHMIRWIVXMP½WOIFSPPIQMHHEKIRKN VHIXMOOI ½WOIFSPPIRQMRHVIRSVWOFEVIQIVXMPTEWRMRKWH]OXMK

Dette resulterte i at folk ikke fant varene i butikken og konkurrentene kunne fritt ta markedsERHIPIVSKHMOXIVITVMW4VSHYOWNSRIRIVRoMKERKMKNIRSKHMWXVMFYWNSRIROSQQIXToTPEWW (MWXVMFYWNSRIRTVSHYOWNSRIVEPPMOIZIPFEVI EZLZEHIRZEVJ VTVSHYOWNSRWWXSTTIR

RSIRONIHIVZIKVIVWIKPMXX :IWXIVEEPIRWZMPHIVJSVRoJ VWXSKJVIQWXJSOYWIVITooXEMKNIRHIX XETXIM2SVKI(IXIVYXZMOPIXIRQIVOIZEVIWXVEXIKMJSV:IWXIVEEPIRW ¯ OPPDRAG 6IPERWrV½WOIFSPPIRIJVE:IWXIVEEPIRWJSVHIX2SVWOIJSPO 0ERWrVIRFEVRIZIRRPMK½WOIFSPPI WEQQITVSHYOXIX 9XZMOPIMHrSKOSRWITXJSVHIRWXSVI²½WOIFSPPIJIWXMZEPIR²To7SVXPERHMJQoVWNYFMPIIX PRODUKTBESKRIVELSE ,IVQIXMWIVXXSVWOWIMSKL]WI ½WOIFSPPIVMOVEJX QIHXVEHMWNSRIPXPMXXL ]IVI TVMWIRROSROYVVIRXIRI1IKIXWYRRSKVIRQEXVIXXJVELEZIX KONKURRENTER &NIPPERHWSKONIHIRIWIKRIQIVOIV MÅLGRUPPEBESKRIVELSE %PPILYWLSPHRMRKIV oTIRXJSVMRRWTMPP 7QoFEVRWJSVIPHVI QIHFEVRoV &IJSPORMRKIRMZIWXIVoPIRXMPVIMWIRHI MÅLET FOR KAMPANJEN 8EXMPFEOIRVTSWMWNSRMRRIR½WOIFSPPIVSKF]KKIQIVOIXM RWOIXVIXRMRK VIJR]WXVEXIKM 7IXXI:IWXIVoPIR7SVXPERHToOEVXIXKMPSOEPFIJSPORMRKIRRSIXMPFEOI


39

Alle skal få boller (IRRISTTKEZIR½OOZMJVEVIOPEQIF]VoIX&oP 7XVEXIKMIRZEVEPPIVIHIYXEVFIMHIXQIRZM½OOXSPOIHIRWPMOZMZMPPI Det som var litt skremmende med denne oppgaven, var at vi alle hadde et sterkt forhold til Vesteraalens Fiskeboller, og det var med stor respekt ZMTV ZHIoVIPERWIVI½WOIFSPPIRToIRQIVQSHIVRIQoXI :MKEOSRWITXIXREZRIX±2SVWOToR]XX²WSQJSVWZEVXIP WRMRKIRIZMXMPWPYXXIRHXI STTQIHoZMWIJVIQJSVFoHI&oPSKVIWXIREZOPEWWIR8MPFEOIQIPHMRKIRIZEVWZŸVX KSHISKHIXZEROIXWOEQVSWJVEKYXXEM&oP(IWWZIVVIQoNIKŸVPMKMRRV QQIEXNIK FPIPMXXWOYJJIXHENIKWoHIVIWXSPORMRKEZWMRIKIRFVMIJMIREZMWJSVPIHIR 1IREPPMOIZIP:IWXIVEEPIRIVIRQIVOIZEVIQERZMVOIPMKOERYXZMOPIQ]IYXMJVE dersom man har lyst og tid, og det har jeg fått gjort i løpet av denne mappeFIWZEVIPWIRSKHIXZMWIVLZSVJSVWONIPPMKIQEROERXSPOIIRSKWEQQIFVMIJ 2SIWSQIVFVE(IXZMWIVEXZMIVJSVWONIPPMKI3KJSVWONIPPMKIVIRFVEXMRK


40

Annonser til folket 4VSHYOXIXLEVMOOIRSIIOWOPYWMZXSZIVWIKSKFYHWOETIXWOEPLIPPIVMOOIKMTVSHYOXIX RSIRIKIRWOETIVPIZIVERH VIRMOOIOERPIZIVIXMPOYRHIR(IXIV/92½WOIFSPPIV De norske mattradisjonene har forandret seg opp gjennom årene, som kanskje OERLEKNSVX½WOIFSPPIRPMXXQIVYW]RPMKMFYXMOOL]PPIRI(IVJSVIVHIRRIOEQTERNIR F]KKIXVYRHXRIXXSTTHIR]IXVIRHIRISKLZSVHEROYRHIRIWSQKNIVRIZMPZŸVI XVIRH]J PKIQIHMXMHIRSKZŸVIYXIQIHHIXWMWXIOEROSQFMRIVIHIRXVEHMWNSRIPPI ½WOIFSPPIRQIHJSVIOWIQTIPWTMWITMRRIV Det blir ikke et så alvorlig uttrykk og siden Vesteraalens er en liten bedrift oppe i det OEPHIOEPHIRSVHXVIRKIVHIMOOIoPIKKIWoQ]IZIOXTooKN VIWIKXMP(IEPPIV¾IWXI ZIXLZE½WOIFSPPIVIVJVEFEVRHSQQIRSKHIXoWOYPPIKMTVSHYOXIXIRR]VIPERWIVMRK som kanskje hadde fått det til å fremstå som ekslusivt, nytt og kanskje litt dyrt, LEHHIMOOIKNSVXFIHVMJXIRRSIKSHX

*MWOIFSPPIRIJVE:IWXIVEEPIRWLEVWSQONIRXRSIROSROYVVIRXIVSKIVEPPIVIHIH]VIVIIRRHMWWI

!"#$%&'$((&)#"((&#*%#+$#(*,#-."-&#/0''&,&# 1&+#.",,&)#2#+&%#%*)#/*)&#'"%%#'&,3)&#%"+4#

5'"#1&+#"#(0,($))*,-&,#01#3)*%"-#0..60'+#70)#+&3#8#7*1"'"&,# .9#:"-(&/0''&7&-%";*'&,#"#<=><4#:",,#$%#01#+$#&)#&,#*;#+&# 6&'+"3&#;&+#9#-?&((&#'0((&%#.9#/0(-&,#,&-%&#3*,3#+$# (?@.&)#7"-(&/0''&)4#A0)-(#.9#,B%%4


41 D((&#*''#7*-%#700+#'&;&)&-#.9#+@)*4 E&+#1",+)&#+$#6*)#79%%#,0&,#%"'#9#39# "#/$%"((&,#70)#+&34# 5'"#1&+#"#(0,($))*,-&,#01#3)*%"-#0..60'+#70)#+&3#8#7*1"'"&,# .9#:"-(&/0''&7&-%";*'&,#"#<=><4#:",,#$%#01#+$#&)#&,#*;#+&# 6&'+"3&#;&+#9#-?&((&#'0((&%#.9#/0(-&,#,&-%&#3*,3#+$# (?@.&)#7"-(&/0''&)4#A0)-(#.9#,B%%4

C%#70)-'*3#%"'#+&3#-01#($,#'"(&)#&(-0%"-(&# 1*%)&%%&)#)$''&%#",,#"#&,#%0)%"''*4 Bli med i konkurransen om gratis opphold på Fiskebollefestivalen i 2012. Finn ut om du er en av de heldige ved å sjekke lokket på FSOWIRRIWXIKERKHYON TIV½WOIFSPPIV2SVWOToR]XX


42

For fiskebollekidsa Fiskebolleklubbens er bygget opp etter inspirasjon fra blant annet ±&PIOOYPJ ²OPYFFIRWSQPŸVXIXEPPWFEVRESQQMPN (IRRIOPYFFIR WOEPSTTJSVHVISKSTTQYRXVIFEVRXMPoFPMQIVKPEHM½WOSKWIToHIR ZMOXMKIOMPHIRXMPWYRXQEXJIXXSKZMXEQMRIVTSWMXMZX


43

Ting til fiskebollekidsa FSVoMRJSVQIVIQIHPIQQIRIEZ±½WOIFSPPIOPYFFIR²SQ½WOIFSPPIRZMPHIXFPM WIRHXYX WSQZMWXYRHIV QIHPIQWFPEHQIHFoHIMRJSSKSTTKEZIVFEVREOERKN VI (IXJ PKIVSKWoQIHFYXXSRXWONSVXIRWSQZMWXToJSVVMKIWMHISKQIHPIQWFIZMW


Festivas til folket, fiskebollefestival )PIQIRXIVSKEVVERKIQIRXIVWSQZMP½RRIWXIHYRHIVÂą*MWOIFSPPIJIWXMZEPIR²MM:IWXIVEEPIR (IXFPMVMRKIRJIWXMZEPYXIRIRQIRKHIQIRRIWOIV*EGIFSSOSKLIVQIXMOOOSROYVVERWIRZMPLNIPTIFIXVEOXIPMK XMPQIHo OIFIW OWERXEPPIXSKMRXIVIWWIR(IQIHPIQQIRIJVE*&WMHIRQ XIVRSOSKWoSTT *6%;-/-4)(-% Âą*IWXMZEPIVIRERPIHRMRKJSVJIWXPMKLIXIPPIVJIMVMRKIVWTIWMIPXIRHEKIPPIVIRXMH-QSHIVRIXMHIVMOOIJIWXMZEP JSVFILSPHXVIPMKM WIL ]XMHWHEKIVQIROERZÂ&#x;VIIRKNIRXEKIRHIJIWXMZEPJSV½PQQYWMOOXIEXIVSKERHVIOYPXYVIPPI EOXMZMXIXIVÂąWSQ½WOIFSPPIVJVE:IWXIVEEPIRW

,&-. !"#$ %&'()*++ Fiskebollefestivalen handler jo selvfølgelig om nettopp mat

44

Hva er bedre enn ü fü inn noen mesterkokker til ü leke QIHHIRRSVWOIXVEHMWNSRIR#,IVZMPZMRRIVIREZ¹4MQT ]SYV½WLFEPP²JoQYPMKLIXXMPoOSROYVVIVIQIHHIFIWXI JSVoWISQLERWLYRWVIXXIVFIWX

JEG ER IKKE KOKKEN DIN! MEN KANSKJE

DERES?

Fiskebollen trenger kanskje en kjent talsperson og en ufordring?

Fiskebollen kan brukes til sĂĽ mangt som sin matpartner poteten

Det blir ingen vellykket festival uten skikkelig god musikk og allsang

,ZSVJSVMOOIFI)MZMRH,IPPWXV Q WSQLEVKNSVXWXSV WYOWIWWQIHWMXXXZTVSKVEQ STTJSVoZMWILZSVHER man lett laget en gourmet-versjon av den noksü enkle ½WOIFSPPIR#

Hva er bedre enn ü fü inn noen mesterkokker til ü leke QIHHIRRSVWOIXVEHMWNSRIR#,IVZMPZMRRIVIREZ¹4MQT ]SYV½WLFEPP²JoQYPMKLIXXMPoOSROYVVIVIQIHHIFIWXI JSVoWISQLERWLYRWVIXXIVFIWX

Festivaler er for mange synonymt med musikk og siden ½WOIFSPPIRIVIRYVRSVWOXVEHMWNSRIVHIXQIWXREXYVPMK oPEHIRSVWOIEVXMWXIRISKWoZMWIWIKJVIQ7IPZI7MZIVX , ]IQOSQQIVJVE7SVXPERHSKOEROERWONIZÂ&#x;VIIR aktuell kandidat under den klare nattehimmelen?


iPhoneapplikasjon FSVoKN VI½WOIFSPPISTTWOVMJXIRIQIVXMPKNIRKIPMKJSVHIYVFERISTTXEXXI menneske, er dette et forslag til hvordan en mulig applikasjon til for IOWIQTIPIRM4LSRIOYRRILEWIXXYX Her kan man laste opp sine egne varianter av oppskrifter, WEQXPIWIERHVIWJSVWPEKXMPLZSVHERKN VI½WOIFSPPIR±R]²

Finn de beste oppskriftene for både tradisjonelle og utradisjonelle måter å sette din ½WOIFSPPIQMHHEKTo Finnsammen de beste oppskriftene for

Finn de beste oppskriftene for både tradisjonelle og utradisjonelle måter å sette sammen din ½WOIFSPPIQMHHEKTo

både tradisjonelle og

45

OTTWOVMJXIVWSQFoHIIVWIRHXMRRJVE½WOIFSPPIIRXYWMEWXIV Fiskeboller i rød saus og oliven utradisjonelle måter å sette sammen din ½WOIFSPPIQMHHEKTo SKXVEHMWNSRIPPI ONIRXISTTWOVMJXIV Bitatusanda cupite doluptatio volorit, exernam eum IXSJ½GMMWTPMUYIRSRIGXSVWETIVMXEX1SPSVMSVVYRXPEXE Fiskeboller i rød saus og oliven UYMHYWXVYQUYIIXWSPYTXEWHIRXMWGSVEIGYWERMETVEITXE HSPYTMIRHEQYRXIXYVMWEYXEWEGGYWZIPMUYMHSPIGYWEQ Bitatusanda cupite doluptatio volorit, exernam

eum IXSJ½GMMWTPMUYIRSRIGXSVWETIVMXEX1SPSVMSVVYRXPEXE LES MER )n lengre beskrivelse av UYMHYWXVYQUYIIX WSPYTXEWHIRXMWGSVEIGYWERMETVEITXE Fiskeboller med brokkoli og gulHSPYTMIRHEQYRXIXYVMWEYXEWEGGYWZIPMUYMHSPIGYWEQ saus MRKVIHMIRWIVSKJVIQKERKWQoXI Bitatusanda cupite doluptatio volorit, exernam eum IXSJ½GMMWTPMUYIRSRIGXSVWETIVMXEX1SPSVMSVVYRXPEXE LES MER UYMHYWXVYQUYIIXWSPYTXEWHIRXMWGSVEIGYWERMETVEITXE HSPYTMIRHEQYRXIXYVMWEYXEWEGGYWZIPMUYMHSPIGYWEQ

Fiskeboller i rød saus og oliven Bitatusanda cupite doluptatio volorit, exernam eum IXSJ½GMMWTPMUYIRSRIGXSVWETIVMXEX1SPSVMSVVYRXPEXE UYMHYWXVYQUYIIXWSPYTXEWHIRXMWGSVEIGYWERMETVEITXE HSPYTMIRHEQYRXIXYVMWEYXEWEGGYWZIPMUYMHSPIGYWEQ LES MER Fiskeboller med brokkoli og gul saus Bitatusanda cupite doluptatio volorit, exernam eum IXSJ½GMMWTPMUYIRSRIGXSVWETIVMXEX1SPSVMSVVYRXPEXE UYMHYWXVYQUYIIXWSPYTXEWHIRXMWGSVEIGYWERMETVEITXE HSPYTMIRHEQYRXIXYVMWEYXEWEGGYWZIPMUYMHSPIGYWEQ LES MER -RRFEOXI½WOIFSPPIVQIHHMPP Bitatusanda cupite doluptatio volorit, exernam eum IXSJ½GMMWTPMUYIRSRIGXSVWETIVMXEX1SPSVMSVVYRXPEXE UYMHYWXVYQUYIIXWSPYTXEWHIRXMWGSVEIGYWERMETVEITXE HSPYTMIRHEQYRXIXYVMWEYXEWEGGYWZIPMUYMHSPIGYWEQ

Fiskeboller med brokkoli og gul saus LES MER Bitatusanda cupite doluptatio volorit, exernam eum LES MER -RRFEOXI½WOIFSPPIVQIHHMPP IXSJ½GMMWTPMUYIRSRIGXSVWETIVMXEX1SPSVMSVVYRXPEXE Bitatusanda cupite doluptatio volorit, exernam eum LEWXMRRHMRIKIRJEZSVMXX UYMHYWXVYQUYIIX WSPYTXEWHIRXMWGSVEIGYWERMETVEITXE0EWXSTTHMR½WOIFSPPISTTWOVMJX IXSJ½GMMWTPMUYIRSRIGXSVWETIVMXEX1SPSVMSVVYRXPEXE HSPYTMIRHEQYRXIXYVMWEYXEWEGGYWZIPMUYMHSPIGYWEQ UYMHYWXVYQUYIIXWSPYTXEWHIRXMWGSVEIGYWERMETVEITXE HSPYTMIRHEQYRXIXYVMWEYXEWEGGYWZIPMUYMHSPIGYWEQ LES MER

LES MER 1esterkokkenes egne versjoner -RRFEOXI½ WOIFSPPIVQIHHMPP Bitatusanda EZR]I½WOIFSPPISTTWOVMJXIV cupite doluptatio volorit, exernam eum IXSJ½GMMWTPMUYIRSRIGXSVWETIVMXEX1SPSVMSVVYRXPEXE UYMHYWXVYQUYIIXWSPYTXEWHIRXMWGSVEIGYWERMETVEITXE HSPYTMIRHEQYRXIXYVMWEYXEWEGGYWZIPMUYMHSPIGYWEQ

0EWXSTTHMR½WOIFSPPISTTWOVMJX 1IWXIVOSOOIRIWXMTW

LES MER

0EWXSTTHMR½WOIFSPPISTTWOVMJX

1IWXIVOSOOIRIWXMTW


46

Del 1: Studentkampanje

T-skjorter til alle 1SSHWSJ2SV[E]LEVHIWMWXIoVIRIKNSVXZIVHIRWONIRXIMOSRIVEZXVEHMWNSRIPPVMOI YVRSVWOIIPIQIRXIVSKSTT½RRIPWIV1IRRKoVKPEHIPMKQIHXVEOXSVIVToYRHIVX ]IX KNIVRIMJEVKIVWSQXMPL VXIXEPPIXQIRWOZMRRIRIPEKIVXVEOXSVZE¾IV (IRFYOWEWSQIVQIWXYXWSPKXMHILMTTIOPIWFYXMOOIRIIV±WTERHqVFYOWIRI²XMP KYXXEJVE7XV]R*SVoJoWXYHIRXIVSKIR]RKVIQoPKVYTTIMRXIVIWWIVXMERHVIRSVWOI tradisjoner, kan Vesteraalen bruke denne trenden og lansere en egen kolleksjon med XWONSVXIV*oRSVHQIRRLEVMOOIIXJSVLSPHXMP:IWXIVEEPIRWWSQQIVOIZEVISKWIXXTo LZSVWXSVREWNSREPJ PIPWIRLEV OXHIWMWXIoVIRI 1EVMYWKIRWIVIRINIKOP HHIQIK KNIRRSQToSKXEPPIXKoVTPYXWIPMKJSPOToF]IRQIH ZMWIVZMKNIVRIEXZMIV WXSPXIEZEPXZMLEVWSQQoXXIZŸVIYVRSVWOX 8V]OOIXZMPXEYXKERKWTYROXIXM½WOIFSPPIRSKEWTIOXIRIVYRHXHIR8WONSVXIRIZMPFPM WSPKXToHIREPPIVIHIIOWMWXIVIRHILNIQQIWMHIRSKZMWXJVIQTo*EGIFSSOWMHIR LZSVSKWoKVYTTIQIHPIQQIRIOERWIRHIMRRIKRIJSVWPEK /SPPIOWNSRIROSQQIVMFoHIKYXXISKNIRXIYXKEZI * VWXIYXOEWXPMKKIVXSQETTIVJVEHIRRI


47 +YXXIZIVWNSRIREZXWONSVXIOSPPIOWNSRIRXMP:IWXIVEEPIRW½WOIFSPPIV


49

Del 2: Studentkampanje

Utfordring i hverdagen TV 2SVKIKNSVHIIRKIRMWXVIOHEHIPERWIVXIOSRWITXIX±WXNIVRIVWQMHHEK² -HIqRIVZIPHMKIROIPONIRHMWIVPEKIVIRQMHHEKLZIVERHVISKMWIPWOETEZ %RHIVW,EXPSWWXIQQIIRQIWXIVOSOOWEVKYWFPMOOSKIRXIVRMRKMTP]WN WOEPHIXOoVIWIRZMRRIVXMPWPYXX /SRWITXIXLEVFPMXXWoTSTYPŸVXEXHIXXMPSKQIHLEVFPMXXPEKIXIXWTMPPFEWIVX ToHIXSKHIXIVHIXXIHIPEZWXYHIRXOEQTERNIRXMP:IWXIVEEPIRW½WOIFSPPIVLEV XEXXMRWTMVEWNSRJVE8ZMWXIRIVHIREXHYWPMTTIVONIRHMWIV%RHIVW,EXPSQIWXIVOSOO SKHYOERFVYOIIRZERPMKXIVRMRK 9XJSVHVMRKIRFPMVoPEKIHIRFIWXI½WOIFSPPIQMHHEKIRXMPXVIEZHIMRZMXIVXIZIRRIRI HMRI(IVIWIXXIVSTTIXFYHWNIXXToJSVLoRHSKMRKIRLEVPSZXMPoPEKIIRQMHHEK WSQWTVIOOIVFYHWNIXXIX &MPHIVSKZMRRIVFPMVPEKXYXTo:IWXIVEEPIRWEPPIVIHIIOWMWXIVIRHI*EGIFSSOWMHI ,ZIVYOIFPMVIRZMRRIVXVYOOIXYXSKTVIQMIRIVIXoVWJSVFVYOToFoHI½WOIFSPPIV SKXMPFIL VIX1IV½WOIFSPPIVXMPJSPOIX1MRHVIOIFEFSK+VERHMSWE


50

Tema 6: Individuell oppg.

(Life & Boxers - den valgfrie drømmebedriften din) UTLEVERT BRIEF (IXIVToXMHIoZMWILZEWSQFSVMHIK.EHIKNE-OOIKVYTTEHM -OOIOSQTMWIRIIPPIVZIRRMRRIRI(IK2oWOEPHYPEKIHMRIKIRHV QQIFIHVMJX HIVHYOERWIPKIEOOYVEXHIXHYZMP(IXOERZŸVIIRFYXMOOIRJEFVMOOIRXNIRIWXI IRHV QIPPIVLZEZIXZM OPPDRAG 0EKIRRIXXWMHIWSQWIPKIVHIXHYZMPWIPKI-XMPPIKKWOEPHYPEKIIRWXVEXIKM JSVLZSVHERHYLEVXIROXoQEVOIHWJ VIHIRSKIOWIQTPIVToXMPXEO PRODUKTBESKRIVELSE

NÅSITUASJONEN: NSVKILEVMQERKIoVWX XXIXKSHXSTTYRHIVFV]WXOVIJXWEOIRSKZIHLNIPTEZ6SWE7P ]JI EOWNSRIR WSQSTTVMRRIPMKIVIREQIVMOERWOMHq WEQPIXMRR¾IVIQMPPMSRIVXMPJSVWORMRKSK FIONIQTMRKEZHIRRIOVIJXX]TIR/VIJXJSVIRMRKIRSK*SVIRMRKIRJSVFV]WXOVIJXSTIVIVXI VIOPEQIVIVJSVWIKWIPZQIHWPEKSVHIX§:MWWSPMHEVMXIXQIHFV]WXOVIJXVEQQIHI¯FŸVHIR VSWEWP ]JEMSOXSFIV¨ 7IPZQIRIVNIKMOOIEXEZOVIJXHMEKRSWIRIWIXXIWMJSVWONIPPMKIOEXI gorier, ei heller nedvurderes, og det er ofte lettere for givere å gi til et konkret mål, fremfor OYRWIPZIOVIJXJSVWORMRKIRWSQWTIRRIVWIKSZIV¾IVIHMEKRSWIVQEROERWONIMOOILEVPMOI KSHXONIRRWOETXMP

(YFIWXIQQIVWIPZLZMPOIXTVSHYOXIPPIVXNIRIWXIHIXWOEPZŸVI(IXIRIWXIOVMXIVMIX IVEXHIXMOOIIOWMWXIVIVTIVMHEKHZWEXHIXMOOI½RRIWToHIXRSVWOIQEVOIHIXM HIRJSVQIRWSQMHIIRHMRPIKKIVSTTXMP-QMHPIVXMHOERTVSHYOXIXXNIRIWXIR½RRIW andre steder i verden og importeres, men da er det viktig å vise hvordan det skal XMPTEWWIWSKQEVOIHJ VIWMHIXRSVWOIQEVOIHIX KONKURRENTER (IXIVEZLIRKMKEZLZEHYWOEPWIPKI MÅLGRUPPEBESKRIVELSE (IXIVSTTXMPHIKWIPZoFIWXIQQILZIQHY RWOIVoRo

4VSKRSRWIRIJSVoSZIVPIZIIVWSQWEKXZIPHMKKSHIQIRHIXXVIRKWJSVXWEXXQIVJSOYWTo jevnlige sjekker hos lege og bevisshet rundt temaet, spesielt når gjennomsnittsalderen for HIRRIX]TIOVIJXIVoV

MÅLET FOR KAMPANJEN (MRIIKRIQoPHI½RMWNSRIV KANALER/INNHOLD )ROIPZMWYIPPTVS½PQPSKS -HIRXMXIX 7OMWWIEZRIXXWXIHIXZIHoPEKIIRWXEVXWMHIM4LSXSWLST-RHIWMKR IPPIV-PYWXVEXSV WEQXXVIXMPJIQYRHIVWMHIVWSQZMWIVJSVWONIPPIRIQIPPSQWXEVXWMHIRSKHIYPMOIYRHIVWMHIRI 7OMWWIVQIHXIOWXIVXMPEPPIERHVIQIHMIV9RRXEOIVFVSWN]VIVQIHQERKIWMHIVIPPIV HIXEPNIVXIXIOWXIVXMPYRHIVPMKKIRHIRIXXWMHIV)PPIVJSVoWMHIXToIRERRIRQoXI7OVMZWo Q]IXIOWXHYJ PIVHYXVIRKIVJSVoJoJVIQHIXHYZMP&IHVIQIHPMXXJSVQ]IIRRPMXXJSVPMXI 7XVEXIKMJSVQEVOIHWJ VMRKSK¯OSQQYRMOEWNSR ,ZEXMPLZIQLZSVJSVLZSVSKLZSVHER 


51

Testikkelkreftutfordreren 0MJI &S\IVWIVIRFS\IVWSQWOEPSTTHEKIXIWXMOOIPOVIJXZIHIXXMHPMKWXEHMI 8EOOIXZŸVIIRPMXIRZERRXIXXWGERRIV F]KKIXSTTEZQMOVSF PKIERXIRRIV F]KKIX MRRMFS\IVIRQoPIVZIOXWX VVIPWISKXIQTIVEXYV(MWWIJEOXSVIRIIVHIZERPMKWXI W]QTXSQIRIZIHXIWXMOOIPOVIJX2IXXWMHIRIVSKWoIRRIXXFYXMOOSKIR±&PoWP ]JI² EOWNSRJSVKYXXEYXIRoLIPXZŸVIHIX 7EQQIRQIHKYXXIRIWIPZSKHIVIWJEWXPIKIWOEP0MJIERH&S\IVWLNIPTI XMPQIHoFoHIJSVLMRHVISKYXJSVHVIXIWXMOOIPOVIJXIRWSQoVPMKVEQQIVEZQIRR


52

Life and Boxers prototype -PPYWXVIVXTVSXSX]TIEZLZSVHERWGERRIVIRZMPWIYX QIH-(QIVOMRKWSQIV FVYOIVIRWTIVWSRPMKIOSHIJSVMRRPSKKMRKSKVIKMWXVIVMRK(MWWIXVIWMJVIRIZMPSKWoWXo ToFS\IVIR 9RHIVWGERRIVIRWIVQERIXWMHIWRMXXEZX]OOIPWIRToWGERRIVIRWSQZMP ZŸVIToGEQQ(IRRIZMPMOOIONIRRIWEZFVYOIVIRRSIWSQZMOXMKQIHXEROITo EXWGERRIVIRTPEWWIVIWToMRRWMHIREZFS\IVIRVIXXYRHIVXIWXMOPIRI M4LSRIETTPMOEWNSRIRJoVON TIVIREZIR0MJIERH&S\IVWFS\IVXMPKERKXMPZIHON T SKMRRPSKKMRKToXMPL VIRHIRIXXWMHI:IHRIHPEWXRMRKEZETTPMOEWNSRIRLEVFVYOIVIR QYPMKLIXXMPoWGERRIVIWYPXEXIXJVEHIRMRRIF]KHIWGERRIVIRMRRToXIPIJSRIR 6IWYPXEXIXWIRHIWHEVIXXXMPJEWXPIKIRWSQJoVSZIVWMOXSKOSRXVSPP

!"#$%&&"'()*#(+*'(,"-.%'#*/"($%')%0 ( +HUUHJLVWUHUHUGXWDOOHQHGXQHWWRSS¿NN %,,(+1(+2(.31''")(+*'"("+#"(+"#"-(&"+(+"'( )*#45-"'+"(1,,#*$1.6%'"'7( 8".2#)1)"'"(9#*-(."'+)(+*-"$)"()*#(:1.)#"/"'( +*'(:%-(/-2'+*/"-"(.6"$$7


53

#544%-** &)23-##-*4 *78)3)9 65*3"63

Nettside og nettbutikk NIXXWMHIRJSV0MJIERHFS\IVWJYRKIVIVWSQFoHIMRJSVQEWNSRW WMHISKIRRIXXFYXMOOLZSVTVSHYOXIXOERFIWXMPPIW,IVIVIRSZIVWMOX SZIVLZSVHERWMHIRIIRJSVIRWIVYXSKLZEWPEKWJYROWNSRHILEV

!"##"$%&"##"%%

'()*)$%+",-#-)./0)#)*)1 !"##"$"%$&'("'$)*+,$-./01"23,45,'6"7$ !8$+3,.$19$+.&55"$9$(9$4":$.*(*;8##*'+<$$ &$:"4*'+#%,+6*'+#*($".."%$+#&.."$*55$59$#=$$ 1*%$9$1*%#".."$*4$>=*%:,'$:"#$(9%$'":"'#&.7 ?&$&$@&1"$A$B*C"%+$=&.$"("'#.&($;,%"$,#$:8$+3,.$$ ;%83"$*++$#&.$9$>*.:"$3*'#%*..$59$:"#$8':"%$$ ;".#"+#":"#$:8$&33"$#"'3"%$+9$40"$*="%7$$ $ -.&3$+3,.$#"+#&33".3%"1#+#,#&+#&33"'$+"'3"+$1%,$ '9=D%"':"$E$,=$F<$#&.$G$,=$F$'*%:4"''$+*4$$ 9%.&($19%$:&,('*+"'7$@"+$4"%$*4$>=*%:,'$=&$+3,.$ >6".5"$:"($4":$9$4&'+3"$3%"1#5%*+"'#"%$>"%7

/"**',&& 5$.+,//,&* &78$+$% 0"&+60+ !"#$%$&'()&*$%$%''

+%,&&-,.'./,01 !"!"#$%!&'()*!+*,!-)&&./011)23

Startside for Life & Boxers.com

2"%+'"3'*"4+ %&'()*+&,!)*!011)!1.2!5'*'3! <'*712029!'9!7/,/07/011!,/!C07)*!,/!9.//)*!'9!5)22E! 7#)86)2!7#)11)*!7)9!6)*7'5!6)/!71.88)!71#)!2')2! +'*,26*029)*!0!&@6)!0!7/$**)87)E!/)5%)*,/.*!'9!C)1/3!

Informasjon som selve produktet.

F)7/011)81*)+/!*,55)*!G!,C!H!5)223!! I0701',86)*)2!)*!+*,!GJKDL!@*E!'9!/08!/*'77!! +'*!9'6!%*'92'7)7/,/07/011E!)*!6)/!,8801)C)8!! 011)!2')!@!,2&)+,8)3! =0+)!,26!M'()*7!%*'6.7)*)*!.26)*/$N!5)6!)2!! 022)&N96E!C,22/)//!7>,22)*!7'5!O'86)*!'C)*701/!+*,! +$*7/)9,297&*.1!'9!90*!&)71#)6!6)*7'5!2')!71.88)!&80! )2/)2!7/$**)!)88)*!5026*)3 'HW¿QQHVWLOIHOOHUKYRUVW¡UUHOVHQIDNWLVNWHOOHU

#"!42!&'()*!5)6!)2!/*)70+*)/!1'6)!&80*!/087)26/3 $"!4//)*!)2!6,9:!! !!!!;!<022!+*)5!,%%801,7#'2!/087)26/!/08!602!/)8)+'2! ! !!!!;!='99!022!5)6!6)2!/*)70+*)6)!1'6)2!'9! !!!!!!%)*7'2809!%,77'*6! ! ;!<$*!+'*,2!7>,22)*)2!?027/*.17#'2!%@!/)8)+'2A!! !!'9!7)26!022!*)7.8/,/)/3!B)//)!1,2!9#$*)7!)2/)2!! !!C0,!/)8)+'2!)88)*!---380+)&'()*73>'5! ! ;!<,7/8)9)2!+@*!/087)26/!02+'*5,7#'2!'9!*)907/*)*)*!6)/3! B)//)!5@!9#$*)7!5027/!D!9,29)*!0!@*)/3!! B.!C08!&80!1'2/,1/)/!6)*7'5!+,7/8)9)2!602!5)2)*!6)/! )*!2$6C)2609!5)6!)2!*./02)7#)113


54

!""#$%%&'

+)%,$-./$ !"#$%&&"'()*#(+*'(,"-.%'#*/"($%')%0( ( +HUUHJLVWUHUHUGXWDOOHQHGXQHWWRSS¿NNRSS( +1(+2(.31''")(+*'"("+#"(+"#"-(&"+(+"'()*#45-"'+"( 1,,#*$1.6%'"'7(8".2#)1)"'"(9#*-(."'+)(+*-"$)"()*#( :1.)#"/"'(+*'(:%-(/-2'+*/"-"(.6"$$7

01$23.4)35

Innlogging/registrering av kjøper = bruker

;<##(2)(.$6"&1")=('%"(+2()-"'/"-(>(/65-"($2'(?'( /1'/=(%/(.$-*@(*''(+*'()-".*:-"+"($%+"(.%&(.)>-(,>( 9%A"-"'(+2(1##"-"+"(41-($65,)7 ( B,,#*$1.6%'"'(:%-(+*'()"#":%'(."'+".()*#(+"/( /-1)*.(('%"'(&*'2))"-("))"-(-"/*.)-"-*'/7 ;CDDE(FB!F BG8HIIH(J(KL( ( EHDH;MFF8 ;BIEDHNH E8HIO;8HE(PMGH

!"#$%&&"'()*#(+*'(,"-.%'#*/"($%')%0( ( +HUUHJLVWUHUHUGXWDOOHQHGXQHWWRSS¿NN %,,(+1(+2(.31''")(+*'"("+#"(+"#"-(&"+(+"'( )*#45-"'+"(1,,#*$1.6%'"'7( 8".2#)1)"'"(9#*-(."'+)(+*-"$)"()*#(:1.)#"/"'( +*'(:%-(/-2'+*/"-"(.6"$$7

QH8IMFDON(QBIIM8G

'()*

!"##$%&&

!"#$%&'($&'"%"&'' )*"#*$++",-."/.0+"/) 123

Egendesign av Life & Boxer - undertøy

123

!"#$%&'(($)'&$*%$+',-&-.$/0$-&$"$)-&/$1-/$2$ +-(%"##-$+-(34%%-&$/-5$1'%$.'-$(2$*#6'&#"5$'5$ 3*.(37-$#"%%$(3&-11-./-$('1$%-(%"33-#3&-)%8$ (2$%&-.5-&$"33-$/-("5.-%$2$69&-$37-/-#"5:$ $

;-&$6-#5-&$/0$(-#6$<6'&/*.$/".$=-&('.#"5-$ >%-(%"33-#$'6-&623-&?$(3*#$(-$0%:

123

123


!"#$%&'"%(&)#&'"*)%&& (+,&)#&-.&/+,&0122)&03

DonĂŠringssiden for produktet

!"#$%&'()'$*)++"'&,-.+"'.,/"012$3'4,#'()'4"#'&)+1.4"0' 01+'5'.1'6%#0'"-!70"$01**"+%/"#/5*"#8!01+'"-'()'*9"--"#'%.' $,--$:-+1./1$'6#:#'(".'%&; !)'*,-'$"+/'/"+."'4/1+*"0'("$1.-'.,/"-'$*,+'4,'1'.,++"#1"0' )-("#;'<1'"-'.,/"'$%&'.9=#'&"#'"--'*)-'5'/,#&"'25'' "*$0#,'*,+("'(,."#;

123

123

123

56

123

123

123

:0(7;<1= !"#$%&'"($)*+$,-..$/0($-#$ 12$%-($)-34#$&$)5("$6"1$'&$ .-6'"7$60#$#"8#*.."3.("/#9 !"##$%&'(&% % %

Bekreftelse om donasjon til en venn

$BC 830 @?$A B$CDEF$G @ ? <=> )"*"7$@A " ?;..

!"#$%&'()*+,&$"% % )*+,-&#./%0.#,*&%

123

!"#$%&'-'#.'/0'1)&&$'10'&23#)*$"$4'56 ()%,)

>"71$*77 !"##$%&$'((#")*+*,-*$'.$/0-.$1%$/23$1'*-3&$&+#4$)5$0+#$6'7-3-*$6#+3$)-*1&$+$#8(-&$20$95$0+3:-12,-3;


57

Jenteversjon av nettbutikk !"##$"%$&''"$())*&+$,-$.)&#'"$/-$ -$/(,,"$/-$,"0$,")1$20$.-$(1$+"3$1"*$ .('*&,'$41"3$.(,*)"0"#$+"%",$"%5

NIXXWMHIRJSV0MJIERHFS\IVWIVMJ VWXISQKERKPEKIXQIHON RRIXQIRR i tankene, men nettbutikken/nettsiden har også fått en egen innloggingside JSVNIRXIVWSQZMPTEWWIToHIKYXXIRIHIIVKPEHM

!"#$%#&"#&'"(&)*+(*,&-(&."/("/"&0-11"#&2*((&"+1(#-& ,%'(&034&53'"&$%#&'"#"1&6-//2*,"&7-2)'"21&1+82'& %,&$%#&'"#"1&","/9&&

Her har også jentene mulighet til å ha oversikt over testikkeltempratur WSQOERZŸVIR]XXMKMRJSVQEWNSRMIXTEVJSVLSPHHIVWSQHIWPMXIVQIHo JoFEVR

& :*$"&;&<%="#1&)*2&,."#/"&5*'#-&(*2&3&>+"&& 5"$%2+/*/,1(-22"(&7)*1&)*&+-/4&13&6"'&'"//"& ."/(")"#1.%/"/&-)&("1(*++"2%)"#)3+"#"/4& 2-/1"#"#&)*&?$#@+(5-#7"(1-2-#6"/AB& !"(&"#&.%&"/&+."/(&1-+&-(&'"#1%6&("60"#-(@#"/& /"'"/(*2&"#&(*00C(%004&+-/&6-/&%,13&1*+#"&"/&>+(& 1%6&,*#&(%66"2&%00&%,&$%#730"/(2*,)*1&"/&& 2*("/&+/%009& & D002*+-1.%/&%,&*/$%#6-1.%/&2-1("#&'@&/"'&7"#4&& %,&'"//"&,*#&'",&%,13&%)"#1*+(&%)"#&7)%#'-/&'"(& "22"#1&1(3#&(*2&6"'&'"/&/"'#"&'"2"/&-)&7-/&'@& 5#8#&'",&%69&!"(("&63&1"2)$>2,"2*,&,%'+."//"1& -)&6-//"/&1"2)9

Innloggingsside/infoside for jentene

,-(./*0#/

%#&'()*+( >:%*.*-:28="))"*&'*2(*<&%*:;"%9,8'*:;"%* ")*+,'")*2"+*&;*9':+'<"'")*<&)91*"%*<&)*)?2'* ',+*.*9")2"*")*9#9*',+*@AA@*#"2*9,)*8:2"*:-** 8:2":%2"'*B-:28=")'C*7?%9'3**

!"#$%$&'())"$*+,"-")$.+-()$(//012(&3+)")4$510$#6$$ .%$")$&7&$810*(2"$.-($+&&$#"-&+7$#"-"$"-$20(-"$810$$ %$/-95"$68$")$*".+02)1):&92)1):;$<%$#"))"$7%8")$ &01//"-$#"-"$68(001:"$=3"77"8"&8"-4$+:$#6$2()$$ &(781#1:$/(&&"$/%$(8$(08$"-$&+7$#"8$&2(0;$

* D.*%"-,9'%"%"%*2(*2")*'%"9,7%"2"*8:2")* VRPGX¿QQHUSnGHQNM¡SWHER[HUHQWLO* #&))")*2(*;,+*$&99"*"89'%&*$.3*

Infoside for sidens jenteinnlogging

* * * *

1#,)

* E$$+,8&9=:)")*7:%*2,)*'"+"7:)*9")2"9*',+*2"-* -%&',9**):")*#,)(''"%*"''"%*%"-,9'%"%,)-3

!"#$

!"#$"%&'(%")*+,--"%*).*$.*/010*-%&2"%3* * 4"''"*5"'6%*&'*2"'*"%*")*$"%7"8'*2&-*.*+&-"* 5&%)*$.3*4"%9:#*2(*;,+*<&*#"%*,)7:%#&9=:)* :#*2"''"*"%*):%#&+"*;"%2,"%*:-*&'*&+'*9'.%* 5%&*',+1*'%688*<"%3**


Sitemap for nettside Oversikt over hvordan nettside- og nettbutikk for 0MJIERHFS\IVWIVF]KKIXSTT*SVOPEVMRKToJEVKIOSHIVRIHIVWX

58

INFO OM TJENESTE INDEX INFO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO PASIENTKONTO INFO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO INFO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO INFO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO INFO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO INFO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO INFO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO INFO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO INFO INDEX PASIENTKONTO INFO OM OM TJENESTE TJENESTE INDEX PASIENTKONTO INFO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO INFO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO INFO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO REGISTRERING REGISTRERING INNLOGGING INNLOGGING INFOINFO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO INFO OM TJENESTE REGISTRERING INDEX PASIENTKONTO INNLOGGING NY KUNDE KONTAKT NY KUNDE KONTAKT BRUKERNAVN BRUKERNAVN REGISTRERING INFO OM TJENESTE INDEX NYHETER NYHETER INNLOGGING PASIENTKONTO BESTILLING BESTILLING NY KUNDE KONTAKT INFO OM TJENESTE INDEX BRUKERNAVN PASIENTKONTO NYHETER BESTILLING REGISTRERING INFO OM TJENESTE INDEX INNLOGGING PASIENTKONTO PASSORD PASSORD NY KUNDE KONTAKT BRUKERNAVN NYHETER BESTILLING INFO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO REGISTRERING INNLOGGING PASSORD NY KUNDE KONTAKT BRUKERNAVN NYHETER BESTILLING INFO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO REGISTRERING PASSORD INFO OM TJENESTE INDEX INNLOGGING PASIENTKONTO NY KUNDE KONTAKT BRUKERNAVN NYHETER BESTILLING INFO OM TJENESTE INDEX PASSORD PASIENTKONTO REGISTRERING INNLOGGING NY KUNDE KONTAKT BRUKERNAVN NYHETER BESTILLING INFO OM TJENESTE INDEX REGISTRERING PASIENTKONTO PASSORD INNLOGGING NY KUNDE KONTAKT BRUKERNAVN NYHETER BESTILLING REGISTRERING INFO OM TJENESTE INDEX PASSORD INNLOGGING PASIENTKONTO INFO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO NY KUNDE KONTAKT REGISTRERING BRUKERNAVN INNLOGGING NYHETER BESTILLING PASSORD REGISTRERING NY KONTAKT INNLOGGING BRUKERNAVN NYHETER BESTILLING NY KUNDE KUNDE KONTAKT PASSORD BRUKERNAVN HVEM NYHETER HVEM ERER VI?VI? BESTILL DIN HVA SKJER? BESTILL DIN HVA SKJER? BESTILLING REGISTRERING INNLOGGING NY KUNDE REGISTRERING KONTAKT HVEM ER VI? BESTILL DIN BRUKERNAVN PASSORD HVA SKJER? NYHETER INNLOGGING BESTILLING INNLOGGING REGISTRERING INNLOGGING PASSORD INFO OM TJENESTE INDEX PASIENTKONTO EGEN BOXER EGEN BOXER HVEM ER VI? NY KUNDE NYREGISTRERING KONTAKT BESTILL DIN HVA SKJER? BRUKERNAVN NYHETER BESTILLING REGISTRERING KUNDE INNLOGGING KONTAKT EGEN BOXER PASSORD BRUKERNAVN NY KUNDE KONTAKT NYHETER BRUKERNAVN BESTILLING HVEM ER VI? BESTILL DIN NYHETER NY KUNDE HVA SKJER? KONTAKT REGISTRERING BRUKERNAVN BESTILLING INNLOGGING NYHETER BESTILLING REGISTRERING EGEN BOXER INNLOGGING PASSORD NY KUNDE KONTAKT HVEM ER VI? PASSORD BRUKERNAVN BESTILL DIN HVA SKJER? NYHETER PASSORD BESTILLING REGISTRERING EGEN BOXER NY KUNDE KONTAKT INNLOGGING BRUKERNAVN PASSORD NYHETER BESTILLING NY KUNDE REGISTRERING KONTAKT HVEM ER VI? BRUKERNAVN BESTILL DIN HVA SKJER? NYHETER BESTILLING REGISTRERING INNLOGGING PASSORD EGEN BOXER INNLOGGING NY KUNDE KONTAKT PASSORD BRUKERNAVN HVEM ER VI? BESTILL DIN NYHETER HVA SKJER? BESTILLING REGISTRERING INNLOGGING PASSORD EGEN BOXER NY KUNDE NY KUNDE KONTAKT BRUKERNAVN BRUKERNAVN HVEM ER VI? KONTAKT BESTILL DIN NYHETER NYHETER HVA SKJER? BESTILLING BESTILLING REGISTRERING PASSORD INNLOGGING EGEN BOXER NY KUNDE KONTAKT BRUKERNAVN HVEM ER VI? BESTILL DIN NYHETER HVA SKJER? BESTILLING PASSORD REGISTRERING PASSORD INNLOGGING HVEM ER VI? EGEN BOXER BESTILL DIN REGISTRERING HVA SKJER? INNLOGGING NY KUNDE KONTAKT BRUKERNAVN NYHETER BESTILLING PASSORD REGISTRERING HVEM ER VI? NYE DESIGNERE BESTILL DIN KONTAKT EGEN BOXER NYE DESIGNERE HVA SKJER? DESIGN INNLOGGING DESIGN NY KUNDE KONTAKT BRUKERNAVN NY KUNDE EGEN BOXER BRUKERNAVN NYHETER NYHETER DESIGNERE BESTILLING DESIGNDIN HVEM ER VI?ER VI? BESTILL DIN DIN NYE HVEM ER VI? HVA SKJER? BESTILL PASSORD HVA SKJER? HVEM BESTILL HVAKONTAKT SKJER? NY KUNDE TIL LIFE & BOXERS EGEN BOXER TIL LIFE & BOXERS DIN EGEN BOXER BRUKERNAVN DIN EGEN BOXER NYE DESIGNERE NYHETER DESIGN BESTILLING PASSORD PASSORD HVEMREGISTRERING ER VI? BESTILL DIN HVA SKJER? TIL LIFE & BOXERS EGENEGEN BOXER DINEGEN EGEN BOXER BOXER BOXER NYE DESIGNERE INNLOGGING DESIGN HVEM ER VI? BESTILL DIN HVA SKJER? HVEM ER VI? BESTILL DIN HVA SKJER? PASSORD DINEGEN EGEN BOXER BOXER DESIGN BESTILL DIN KONTAKT NYHETER DINEGEN EGEN BOXER BOXER DESIGN BESTILL DIN BESTILL DIN DIN EGEN BOXER

TIL LIFE & BOXERS NYE DESIGNERE HVEM ER NYVI? KUNDE HVA SKJER? TIL LIFE & BOXERSBRUKERNAVN NYE DESIGNERE HVEM ER VI? HVA SKJER? HVA SKJER? TIL LIFE & BOXERS PASSORD EGEN BOXER HVEM ER VI? NYE DESIGNERE BESTILL DIN HVA SKJER? DESIGN TIL LIFE & BOXERS DINEGEN EGEN BOXER BOXER EGEN BOXER NYE DESIGNERE HVEM ER VI? DESIGN BESTILL DIN HVA SKJER? TIL LIFE & BOXERS BOXER DINEGEN EGEN BOXER NYE DESIGNERE DESIGN HVEM ER VI? BESTILL DIN HVA SKJER? TIL LIFE & BOXERS HVEM ER VI? NYE DESIGNERE EGEN BOXER HVA SKJER? DIN EGEN BOXER DESIGN HVEM ER VI? BESTILL DIN HVA SKJER? DONER EN BOXER DONER ENBOXER BOXER NYE DESIGNERE TIL LIFE & BOXERS DESIGN DIN EGEN BOXER NYE DESIGNERE DESIGN NYE DESIGNERE DESIGN TIL LIFE & BOXERS DINEGEN EGEN BOXER DONER EN BOXER HVEM ER VI? BESTILL DIN HVA SKJER? NYE DESIGNERE DESIGN EGEN BOXER TIL EN VENN TIL EN VENN TIL LIFE & BOXERS TIL LIFE & BOXERS DIN EGEN BOXER DONER EN BOXER DIN EGEN BOXER TIL LIFE & BOXERS DIN EGEN BOXER NYE DESIGNERE DESIGN NYEER DESIGNERE TIL EN DESIGN EGEN BOXER TIL LIFE & BOXERS VI? DIN BOXER HVEM ENVENN BOXER HVA SKJER?DONER NYE DESIGNERE DESIGN TILEGEN EN VENN TIL LIFE & BOXERS TIL LIFE & BOXERS DIN EGEN BOXER DIN EGEN BOXER DONER ENVENN BOXER NYE DESIGNERE DESIGN TILEGEN EN NYE DESIGNERE DESIGN TIL LIFE & BOXERS DIN BOXER DONER EN BOXER NYE DESIGNERE DESIGN TIL EN VENN TIL LIFE & BOXERS DIN BOXER TIL LIFE & BOXERS DONER ENVENN BOXER DIN EGEN BOXER NYE DESIGNERE DESIGN TILEGEN EN TIL LIFE & BOXERS DIN EGEN BOXER DONER EN BOXER NYE DESIGNERE DESIGN TILEGEN EN VENN TIL LIFE & BOXERS DIN BOXER NYE DESIGNERE DONER EN BOXER NYE DESIGNERE DESIGN TIL EN VENN DONER EN BOXER TIL LIFE & BOXERS DIN EGEN BOXER DONER EN BOXER TIL LIFE & BOXERS DONER EN BOXER NYE DESIGNERE DESIGN DONER EN BOXER TIL EN VENN TIL LIFE & BOXERS DIN BOXER TILEGEN EN VENN NYE DESIGNERE TIL EN VENN DESIGN SPECIAL EDITION DONER EN BOXER SPECIAL EDITION TIL EN VENN TIL LIFE & BOXERS DIN EGEN BOXER DONER NYE EN BOXER TIL EN VENN SPECIAL EDITION DESIGNERE DONER EN BOXER TIL LIFE & BOXERS DIN EGEN BOXER TIL EN VENN SPECIALENEDITION TIL EN DONER BOXER TIL VENN LIFE & BOXERS TIL EN VENN DONER EN BOXER SPECIAL EDITION DONER ENVENN BOXER TIL EN SPECIAL EDITION TIL EN VENN DONER EN BOXER TIL EN VENN SPECIAL EDITION DONER EN BOXER TIL EN VENN JENTESIDEN JENTESIDEN SPECIAL DONER ENEDITION BOXER JENTESIDEN TIL EN VENN SPECIAL EDITION DONER EN BOXER JENTESIDEN TIL EN VENN SPECIAL EDITION SPECIAL EDITION DONER EN BOXER SPECIAL EDITION JENTESIDEN SPECIAL EDITION TIL EN VENN DONER EN BOXER SPECIAL EDITION JENTESIDEN TIL EN VENN SPECIAL EDITION SPECIAL JENTESIDEN TIL EN EDITION VENN SPECIAL EDITION JENTESIDEN SPECIAL EDITION SPECIAL EDITION JENTESIDEN SPECIAL EDITION JENTESIDEN JENTESIDEN SPECIAL EDITION EGEN BOXER

HVEM ER VI?


59

Ambient i familiejuvelenes sak ,IVIVIXIOWIQTIPToLZSVHERIREQFMIRXJVE0MJIERHFS\IVWOYRRILEWIXXYX 2oZMPRSOIXWXSVX¾IVXEPPOMOOIPMXXIOWXVERoVHIWIVPMXIWNIRIVXToOPIHHIQSHIPPIV XVEWOIRIHSZIVHIWXSVIKEXIRIMPERHIXQIRHIZMWIVWIKJVIQJSVIRKSHWEO 7XYRXQIRRIRIZMPLEXSTPEWXFEPPIV WSQWOEPW]QFSPMWIVIXIWXMOPIRIHIVIWToIR HMWOVqSKMOOIJYPPXWoJVEWX XIRHIQoXI MJSVWONIPPMKIWX VVIPWIV*EVKIRIToFEPPIRI LEVFPMXXLIRXIXJVETVS½PJEVKIRIXMP0MJIERHFS\IVWSKFYHWOETIXIV ±-RSIRXMPJIPPIVIVHIXJEOXMWOWX VVIPWIRWSQXIPPIV² I testikkelkreftsammenheng er størrelsesforandringer nedentil er et klart W]QTXSQToEXRSIIVKEPXSKIXZMOXMKFYHWOEToJoJVIQXMPFoHIQIRRSKOZMRRIV


60

Tema 7: Klassekampen

(utvikle sommerkampanje for 3-ukersavisetilbud) UTLEVERT BRIEF /PEWWIOEQTIRLEVIXSTTPEKTo-PMOLIXQIHEFSRRIQIRXWEZMWIVKIRIVIPXWXSTTIVIXWXSVX ERXEPPEZ/PEWWIOEQTIRWEFSRRIRXIVEZMWIRSQWSQQIVIR(IXXIJ VIVXMPQMROMRKMSTTPEKWXEPP SKXETJSVEZMWIREFSRRIRXIVWXSTTIXEZMWEQMHPIVXMHMKJVEYOIM(IXXIZMPHI RoKN VIRSIQIHSK RWOIVJSVWPEKXMPWXVEXIKMSKP WRMRKIVJSVoFVIQWISTTPEKWXEPPIX /PEWWIOEQTIRIVIRRSVWOVMOWHIOOIRHIHEKWEZMWQIHYXKMZIVWXIH3WPS %ZMWIRHI½RIVIVWIKWSQ§ZIRWXVIWMHEWHEKWEZMW¨QIRLIRZIRHIVWIKXMPEPPIWSQIVSTTXEXXEZ TSPMXMOOYXIRVMOWHIORMRKSKOYPXYV/PEWWIOEQTIRLEVIRZMWNSRSQoFPMIREZHIWIOWZMOXMKWXI riksdekkende avisene i Norge, kjent for journalistikk av høyeste kvalitet og et samlingspunkt for RSVWOZIRWXVIWMHIMFVIHJSVWXERH/PEWWIOEQTIR RWOIVoZÂ&#x;VIIRPIHIRHIPIZIVERH VEZEPXIVREXMZMRJSVQEWNSRXMPOVMXMWOISKIRKEWNIVXIPIWIVI%ZMWIRXEVQoPEZWIKoZÂ&#x;VIIXSJJIRXPMKVSQ for debatt og meningsbrytning pĂĽ venstresida, i kulturlivet og i arbeiderbevegelsen, og dessuten ZÂ&#x;VIIREOXMZHIPXEOIVMHIRSJJIRXPMKIHIFEXXIRSKMOEQTIRSQHIXMHISPSKMWOILIKIQSRMIX ZIHoYXZMOPISKPIZIVIEREP]WIVSKMHIIV%RWZEVPMKVIHEOX VIV&N VKYPZ&VEERIR

NĂ&#x2026;SITUASJONEN:

OPPDRAG

/PEWWIOEQTIRLEVIXSTTPEKTo-PMOLIXQIHEFSRRIQIRXWEZMWIVKIRIVIPXWXSTTIV IXWXSVXERXEPPEZ/PEWWIOEQTIRWEFSRRIRXIVEZMWIRSQWSQQIVIR(IXXIJÂ VIVXMPQMROMRKM STTPEKWXEPPSKXETJSVEZMWIR

0EKIIRWSQQIVOEQTERNIHIVR]IPIWIVIMRZMXIVIWXMPoTVÂ ZIEZMWIRKVEXMWMXVIYOIV

EFSRRIRXIVWXSTTIXEZMWEQMHPIVXMHMKJVEYOIM(IXXIZMPHIRoKN VI RSIQIHSK RWOIVJSVWPEKXMPWXVEXIKMSKP WRMRKIVJSVoFVIQWISTTPEKWXEPPIX0EKIIRWSQQIVOEQTERNIHIVR]IPIWIVIMRZMXIVIWXMPoTV ZIEZMWIRKVEXMWMXVIYOIVYXIRJSVTPMOXIPWIV

(EKWTVIWWI(EKFPEHIX(EKWEZMWIRPSOEPEZMWIV 9OITVIWWI1SVKIRFPEHIX2]8MHLIPKIYXKEZIVEZPÂ WWEPKWEZMWIRI

KONKURRENTER

MĂ&#x2026;LGRUPPEBESKRIVELSE VĂĽre lesere er politisk engasjerte og aktive pĂĽ venstresida, kulturinteresserte, radikale og samfunnsengasjerte intellektuelle, fellesskapsorienterte og med i solidaritets- og FMWXERHWQMPN IV 8EPPLIRXIXJVE827+EPPYTPIWIVIMWRMXXRSIQIVToP VHEKIV  LEVIRTIVWSRPMKoVWMRRXIOXToSZIV  LEVYRMZIVWMXIXWL KWOSPIYXHERRMRK OZMRRIV QIRR  FSVMF] MĂ&#x2026;LET FOR KAMPANJEN *oTIVWSRIVXMPoTV ZI/PEWWIOEQTIRYOIVKVEXMWMP TIXEZWSQQIVIR KANALER/INNHOLD 7XYHIRXIRIFIWXIQQIVWIPZLZMPOIOEREPIVWSQIVVIPIZERXI


61

Intelligent sommer til folket /PEWWIOEQTIRLEVIRIKIRSZIVWMOXToWMRIKIRLNIQQIWMHILZSVWXEXMWXMOO FPMVPEKXJVEQSQHIVIWPIWIVI(IXOSQX]HIPMKJVIQFoHILIVSKKNIRRSQ møter med kunden at til tross for at leserene og abonnentene var intelligente QIRRIWOIVQIHL ]WSWMEPWXEXYWWoWEXXHITVMWToLYQSV Denne oppgaven ble løst ved å bruke den selve tilbudet som budskapet, SKWEQXMHMKFIWZEVIHIXHI¾IWXIPYVIVToZIHKVEXMWXMPFYHFPMVQERLIPXOZMXX det etter den lovte tiden? Det viktig å legge fokus på dette, ettersom statistikken ZMWXIEXHIXZEVJŸVVIMHIR]RKVIQoPKVYTTIRWSQEFSRRIVXIToEZMWIR7SQWXYHIRX har man ikke mye penger månedlig, og man vil helst slippe unna alle de uventede IOWXVESQOSWXRMRKIRI/PEWWIOEQTIRPSZIVKNIRRSQHIRRIOEQTERNIREXXVIYOIV IVOYRXVIYOIVSKHIXZMPMOOIOSWXIRSIRqROVSRI /PEWWIOEQTIRIVIRMRXIVIWWERXSKMRJSVQIVIRHIEZMWWSQZMQIRXIOERWIPKIWIPZ OYRZIHoFPMPIWXMIXJoXEPPKERKIVHEKIVFYVHIQIHERHVISVHLSPHIXMPo SZIVFIZMWI±KVEXMWTEWWEWNIVIRI²XMPEFSRRIRXIV


62

Annonser til smartingene %RRSRWIRIIVMIRWIVMIToSKZMPWTMPPIToTYRGLPMRIRMHqIRWSQIV §-OOIEPXIVPMOIPIXXoFPMOZMXXIXXIVYOIV¨SKZMWIIOWIQTPIVToQIRRIWOIVWSQ QERKNIVRIWOYPPI RWOIQEROYRRIWPMTTIoWIEPXJSVQ]IMQIHMIFMPHIX 1IHMITIVWSRIRIONIRHMWIRIZMLEVZEPKXYXXMPZoVERRSRWIOEQTERNI .ER8LSQEW ONIRHMWWX]PMWX 'EVP-,EKIR XMHP*VTPIHIVTIRWNSRIVX QIRXMPFEOIMKNIRJSVoW OIToWXMPPMRKIRWSQLSZIHWXEHIRWSVHJ VIV SK%PI\ERHIV6]FEO 1IPSHM+VERH4VM\ZMRRIVM %RRSRWIRIWTMPPIVToLYQSVIXZMVOIQMHHIPWSQOERZMVOISTTWMOXZIOOIRHI MIRWPMOOEQTERNIIXXIVWSQ/PEWWIOEQTIRXMPZERPMKPIKKIVWIKToIRZIPHMKEPZSVPMK TSPMXMWOSKWIVM WPMRNIFoHIMRRIRNSYVREPMWXMOOSKQEVOIHWJ VMRKEZWIKWIPZ &MPHIRIIVOYXXIXHVEWXMWOJSVoMOOIEZWP VIQIHMITIVWSRIRWMHIRXMXIXQIHqR KERKWEQXMHMKWSQHIXIVQIHTooWOETIIRQIVWTIRRIRHIZVMMERRSRWIR 1IHMITIVWSRIRIWWXIVOIOEVEOXIVMWXMWOIXVIOOZMPWEQQIRQIHHIRXMPTEWWIHI J VWXIWIXRMRKIRMERRSRWIXIOWXIRZMPHIXXIWTMPPIToLYQSVTVMRWMTTIX


64

Innstikk og give-away )XMRRWXMOOFPMVPIZIVXWEQQIRQIHEZMWIR WSQMHIXXIXMPJIPPIXWIPZJ PKIPMKIV /PEWWIOEQTIR WSQPIWIVIRIEPPIVIHIEFSRRIVIVToIPPIVJVEJ VLEVON TXSKZMP JoWX VVISTTQIVOWSQLIXIRRZERPMK§TSWXOEWWIVIOPEQI¨FVSWN]VIVWSQFPMVHIPX YXRoVQERJVEJ VMOOIIVMRXIVIWWIVXIPPIVLEVXMHXMPoIRKEWNIVIWIK -RRWXMOOIXZMPZŸVIToXSWMHIVSKWTMPPIZMHIVIToERRSRWIOEQTERNIR (IXZMPSKWoZŸVIIRQYPMKLIXJSVoZIVZIIRZIRRToFEOWMHIR Innstikket skal også informere om en pågående konkurranse som man IRXIROERPEWXIRIHToM4LSRIRM4EHIRWMRIPPIVFIW OI/PEWWIOEQTIRWWMHITo *EGIFSSOJSVoHIPXE/SROYVVERWIRZMPSTTJSVHVIPIWIVIRISQoWIPZWIRHI MRRJSVWPEKToQIRRIWOIVXMRKWSQOERZŸVIZERWOIPMKoFPMOZMXXIXXIVYOIV 4VIQMIRJSVFIWXIJSVWPEKZMPZŸVIIXoVWEFSRRIQIRXJVE/PEWWIOEQTIR :IVZIOYTSRKIRToFEOWMHIR WEQQIRQIHMRJSVQEWNSRIRSQOSROYVVERWIR gjør det enklere og mer tilgjengelig for leseren og allerede abonnenenten å verve, IZIRXYIPXQIPHIWIKMRRWIPZHIVSKHE


65

Info-og konkurranseapp %PPIEZMWIVQIHVIWTIOXJSVWIKWIPZPERWIVIVMHMWWIHEKIVIRIKIRETTPMOEWNSR JSVM4LSRISKERHVSMHXIPIJSRIV(IXXIFPISKWoTVSHYWIVXJSV/PEWWIOEQTIRW ±-OOIEPXIVPMOIPIXXoFPMOZMXXIXXIVYOIV²OEQTERNIR %TTPMOEWNSRIRZMPZŸVIRIHPEWXFEVJSVFoHIEFSRRIRXIVSKMOOIEFSRRIRXIV (IRZMPZŸVIKVEXMWSKKMQYPMKLIXJSVoZIVZIIRZIRRQIPHIWIKWIPZMRR og delta i konkurransen ved å sende raskt inn forslag til den pågående OSROYVVERWIRWSQKoVTEVEPPIPXTo*EGIFSSO 1ERZMPSKWoJoOSVXMRJSVQEWNSRSQLZEEZMWIRWXoVJSVSKHIRLNIVXIWEOIV


66

Tema 8: Fair Fur - etisk pels

(sammenhengskompetanse, intern-og ekstern kommunik.) UTLEVERT BRIEF 4IPWFVERWNIRIVSQWXVMHXSKZIOOIVWXIVOIJ PIPWIVMEPPIPEKEZFIJSPORMRKIR, WXIRV]WXIX nok en gang grusomme bilder av små pelskledde dyr med åpne sår og åpenbare smerter det RSVWOIJSPOSKJVETSPMXMWOLSPHFPIHIX]QXIXJVIQToSQoPIKKIRIHSKJSVF]LIPIRŸVMRKIR

NÅSITUASJONEN: 4IPWH]VFVERWNIR RWOIVoZMWIEXHIIVIRJVIQXMHWVIXXIXSKQSHIVRIFVERWNIMRRIR H]VILSPH*SVoKN VIHIXLEVQERWXEVXIXSTT*EMV*YV(IXXIWOEPZŸVIIRQIVOISVHRMRK WSQWOEPTVSQSXIVIIXMWOSK OSPSKMWOTIPW*SVoZŸVIIRWIVXM½WIVX*EMV*YVJSVLERHPIVQo QERSTTJ]PPIL ]IVIOVEZIRRQMRWXIOVEZIRIWSQIVWEXXJSVTIPWH]VRŸVMRKIR%XIRTIPW LEV*EMV*YVQIVOIXWOEPZŸVITSWMXMZXJSVEPPIPIHHEPXJVEHIWSQWXIPPIVH]VIRIXMPHIWSQ ON TIVTIPWIR 7MHIR*EMV*YVORETXLEVJoXXToTPEWWIXQERMJIWXJSVSVKERMWEWNSRIRLEVHILIPPIVMRKIR IKIRMHIRXMXIX(I RWOIVIRZMWYIPPMHIRXMXIXSKIRVIOPEQIOEQTERNIWSQWOEPJVSRXIHIR R]ISVKERMWEWNSRIRLIPXMWXEVXIRSKWSQWOEPZMWIHIVIWZIVHMIVSKIKIRWOETIV

Nå ønsker pelsdyrbransjen å vise at de er en fremtidsrettet og moderne bransje innen H]VILSPHSKLEVSTTVIXXIXIRWIVXM½WIVMRKIXXIVQSHIPPJVEHMEQERXMRHYWXVMIRWSQLEHHIIX PMKRIRHI46TVSFPIQMJSVFMRHIPWIQIH²FPSHHMEQERXIV²JVEOSR¾MOXSQVoHIV-OSVXLIXMRRIFŸVIVWIVXM½WIVMRKIRIRKEVERXMJSVEXTIPWH]VTVSHYWIRXIRYRHIVOEWXIVWIKIXMWOISKQMPN QIWWMKIVIKPIVWSQPEVWIKOSRXVSPPIVIFoHIRoVHIXKNIPHIVPIZIOoVJ{VSKFILERHPMRKEZTIPW Den nystartede nystartede merkeordningen har fått navnet Fair Fur og skal promotere etisk og  OSPSKMWOTIPW,IRWMOXIRIVoZMWIEXTIPWRŸVMRKIROERSQWXMPPIWIKXMPoQ XIOYRHIRIWOVEZ SQIXMWOH]VILSPHSKWEQXMHMKJVIQQITIPWIRWYRMOIIKIRWOETIV2o RWOIVHIoOSQQYRMWIVI *EMV*YVXMPTYFPMOYQSKQEVOIHIX7MHIRHIXXIIVIRVIPEXMZXR]WXEVXIXSVKERMWEWNSR RWOIVHI oWXEVXIQIH46SQOVMRKSVKERMWEWNSRIRSKHIVIXXIVJ PKIToQIHIRVIOPEQIOEQTERNIWSQ MRJSVQIVIVTYFPMOYQSKQEVOIHSQHIXZMOXMKIEVFIMHIXHIKN V OPPDRAG 7OETIRZMWYIPPMHIRXMXIXJSV*EMV*YV0EKIROEQTERNIMHIVIPIZERXIOEREPIVWSQ OSQQYRMWIVIV*EMV*YVWMRIZIVHMIVSKIKIRWOETIVXMPQoPKVYTTIR I WEQXIRMRXIVR OEQTERNIJSVQIHPIQQIVEZQIVOIZEVISVHRMRKIR KONKURRENTER /SROYVVIRXFMPHIXIVWEQQIRWEXXSKOSQTPMWIVX(IRFIWXoVEZVIRIOSQQIVWMIPPIEOX VIVWSQ selger syntetiske og/eller produkter med lignende egenskaper, politiske aktører som er kritiske XMPRŸVMRKIREZ²QSVEPWOI²KVYRRIVSKJSVFVYOIVEOXMZMWXIVWSQWOETIVERXMTEXMQSXTVSHYOXIV SKFVERWNI0MXXWTMWW½RHMKOERQERWMEXHIRWX VWXIOSROYVVIRXIRLIXIV²TSPMXMWOOSVVIOXLIX² SKEXYXJSVHVMRKIRIVoJoQoPKVYTTIR I XMPoIRHVILSPHRMRK MÅLGRUPPEBESKRIVELSE 7SQXMHPMKIVIFIWOVIZIXIVQoPKVYTTIRWEQQIRWEXX :MXVSVEXHIXIVQIVJSVQoPWXNIRPMKoWIToQoPKVYTTIRWSQIRLSPHRMRKIPPIVIRJ PIPWI MÅLET FOR KAMPANJEN )RHVIJSPOWLSPHRMRKXMPTIPWH]VRŸVMRKIRSKTIPWTVSHYOXIVZIHoJSOYWIVIToZIVHMIRI WSQHIV½RRIVMQERMJIWXIX%OXMZMXIXIRWOEPMOOIZŸVITVMQŸVXWEPKWYXP WIRHI KANALER/INNHOLD (IVIWXoVJVMXXXMPoZIPKIOEREPIV


67

Riktig pels til de som vil ha 1IVOIZEVISVHRMRKIR*EMV*YVLEHHIMRKIRWEXXHIWMKRTVS½PIPPIVZMWYIPXYXXV]OO WoEPXMHIRRISTTKEZIRQoXXIPEKIWJVEFYRRIREZ*EMV*YVXVIRKXIFoHIMRXIVR SKIOWXIVROSQQYRMOEWNSR 4IPWIVIXJ PIPWIWPEHIXXIQEWSQHIRRSVWOIFIJSPORMRKIRLEVZERWOIPMK JSVoFPMIRMKISQIVVMOXMKIPPIVMOOI*EMV*YVOVIZHIEXZMWSQJIVWOIQIVOI kommunikatører måtte enten ta stilling eller forholde oss profesjonelle til stoffet SKXEXEOMNSFFIRWSQRŸVQIWXPMOIK]PHMKIXMPXIQEIX +NIRRSQKoIRHIJSVLIPIFIWZEVIPWIRIVEXLZIVOIRFMPHIVEZTIPWH]VIRIIPPIV TIPWH]VJEVQIRIFPMVZMWXJSVQSXXEOIVIR&MPHIRIWSQ½RRIWJVERSVWOITIPWH]V JEVQIVJSVWZEVIVMOOI*EMV*YVWQERMJIWX J VWXSKJVIQWXJSVHMQERMJIWXIXMOOILEV FPMXXXEXXMFVYOIRRo SKZMPPIMOOIZŸVXQIHTooKMQIVOIZEVISVHRMRKIRIXXVSZIVHMK YXXV]OO(IVJSVIVOEQTERNIRSKHIRZMWYIPPITVS½PIRF]KKIXSTTToVIWTIOXLYQSV SKToIRX JJQoXI


68

Logo for Fair Fur pels ekstern kommunikasjon 7MHIR*EMV*YVLEVFoHIMRXIVRSKIOWXIVROSQQYRMOEWNSRIVHIXZMOXMK oOYRRIWOMPPIOSQQYRMOEWNSRIRWPMOEXVMOXMKMRJSVQEWNSROSQXMPVMOXMKPIHH *SVoP WIHIXXIIVPSKSIRTVSHYWIVXMXSJSVWONIPPMKIJEVKIYXKEZIV mørk brun for den eksterne kommunikasjon, limegrønnJSVMRXIVR 3VHIX±JEMV²½OOIRQEWOYPMRSKX]HIPMKKVSXIWOJSRXJSVoJVIQLIZI LZEWSQWOMPPIVHIRRIIPPIVWWoIOWOPYWMZITIPWIR HIVJSVHIRJIQMRMRI ERXMOZEJSRXIRXMPSVHIX±JYV² JVETIPWWSQIVTVSHYWIVXToTIPWH]VJEVQIV WSQMOOIIVWIVXM½WIVXEZ*EMV*YV


69

Mestermerke - 5. element intern kommunikasjon for Fair Fur *EMV*YV½OOSKWoTVSHYWIVXIX±QIWXIVQIVOIX²WSQIXW]QFSPJSVIXMWOSK OSPSKMWOTIPW1IWXIVQIVOIXIVR ]IKVE½WOYXJSVQIXWSQQIHXMHIRFPMWIXX ToWSQHIX±JIQXIIPIQIRX²JSVHIWSQONIRRIVXMPQIVOIZEVISVHRMRKIR 1IWXIVQIVOIXIVPEKIXYXMJVEWIPZIREZRIXHIXXIJSVoKN VIHIRPIXXIVIXMP et femte element og en kvalitetsmerking som ikke trenger å stå i sammenheng QIHWIPZIREZRIXIPPIVPSKSIR *EMV*YV 

±-PPYWXVEWNSRIVSKFMPPIHQERqVOERSKWoSTTXVIWSQIXJIQXIIPIQIRXLZMWHIR IVKNIRRSQKVMTIRHISKOSRWMWXIRXRSOXMPEXEZWIRHIVIRFPMVMHIRXM½WIVX For å kunne karakteriseressom et femte element, skal identitetsobjektet OYRRIMHIRXM½WIVIWYXMJVEFEVIHIXXI²&N VR6]FEOOIR


70

Intern kommunikasjon *EMV*YVWMRXIVRIOSQQYRMOEWNSRIVXMPJSVoMRJSVQIVIQIHPIQQIVEZ24%

2SVWOTIPWH]V%ZPWPEK SKJSVo OIWXSPLIXIRJSVRŸVMRKIRQIHPIQQIRIIV IRHIPEZ4IPWFVERWNIRFPMVSJXIJVIQWXMPXRIKEXMZXRSIHIRMRXIVRI OSQQYRMOEWNSRIREOXMZXNSFFIVMQSX


71

Informasjonsbrosjyre intern kommunikasjon for Fair Fur -RJSVQEWNSRWFVSWN]VIWSQFPMVHIPXYXXMPQIHPIQQIVEZ*EMV*YV 1IHPIQQIRIJoVLIVPIWISQR]LIXIVVYRHXQIVOIZEVISVHRMRKIRSKWIXXIWIK inn i tjenestene de kan tilby andre medlemmer og kunder som vil kjøpe en Fair *YVQIVOIXTIPW(IXJ PKIVSKWoQIHSZIVWMOXSZIVEVKYQIRXIVSKKVYRRIVXMP hvorfor denne pelsproduksjonen er bedre og mer human enn pelsproduksjon YXIRJSV*EMV*YV ,IVIVRSIRIOWIQTPIVToLZSVHERRSIREZWMHIRIMFVSWN]VIRWIVYX

- interninformasjon om Fair Fur og den generelle pelsproduksjonen i landet


73

Visittkort

Hvorfor velge pels?

Den norske pelsdyrnæringen

Alle selgere og medlemmer av NPA/Fair Fur av produkter får utdelt sitt personlige visittkort.

Til alle tider har menneskene brukt pels og skinn fra dyr.

Pelsdyrnæringen i Norge startet med sølvrevoppdrett i 1913. Førtildet pelsplagg laget fanget. Grunnen detble er veldig enkel: Detav er dyr best.som Detble holder Sidenpå1913 hardet dethar hovedsaklig vært en og tilleggsnæring best varmen, lengst holdbarhet, det er nedfor bønder i utkantstrøk. I Norge hovedsaklig brytbart. I motsetning til hva mange drives tror erdet faktisk fuskepels oppdrett av for mink, sølvrev ogstørre blårev.grad enn hva ekte ødeleggende miljøet i mye pels er.

Pelsdyrnæringen har de siste årene vært i hardt vær, Den pelsen ikkefånedbrytbar grunn av driver mye falske på grunn av er noen pelsfarmerpåsom ikke stoffene den blir laget av, og i tillegg kommer utslippene på en forsvarlig og etisk riktig måte i forhold til dyrene. fra fabrikkene lager denne pelsen. Aktivister og som foreninger har vært rundt og tatt bilder av dyr som bor i for trange bur, har fått deler av pelsen Les mer på www.fairfur.no kuttet av, og som ikke får den næringen de trenger for Kontakt: enellerannen@fairfur.no å leve et godt liv. Disse få farmene ødelegger for resten av næringen. Derfor har Fair Fur blitt opprettet.

Ola Hansen Nordmann Generalsekretær +47 999 99 999 olanordmann@fairfur.no www.fairfur.no


74

Pelsseminar og pelsmagasin intern kommunikasjon for Fair Fur For å øke kunnskapen, stoltheten og den humorristiske sansen i mellom FF-medlemmene, blir det årlig arrangert pelsseminar med foredrag, pelsZIVOWXIHSKWSWMEPXWEQZŸVI3RI4IPWIVHIRSJ½WMIPPI±OSWIHVIWWIR²To WIQMREVIX±4IPWQEKEWMRIX²IVIRQoRIHPMKYXWIRHIPWIQIHSTTHEXIVMRKIV 9XHVEKJVEEVVERKIQIRXIVWSQ½RRIVWXIHYRHIVRIWXIWIQMREV - Foredrag med Hans Jerven - Foredrag med Jarle Gribb - Foredrag med Samantha Fox - Workshop: Pelsforedling - Middag og dans med “Dance with a stranger” uten elg - Premiere på Sølvrevyen. Minken Fossheim i hovedrollen.

PELSMAGASINET — et nyhetsmagasin for pelsbransjen

KONGELIG PELS DYREHOLD LAMAPELS DEN SLU REVEN ALASKABJØRN VAKRE HARDANGER

FINN JERVEN “ET REVELIV”

KARL LAGERFELD “JEG DESIGNET ASKEPOTTS KÅPE.”

FAIR FUR

VERDENS BESTE PELS

40

TIPS FOR PELSVEDLIKEHOLD

SEMINARRAPORT DET BESTE FRA SØLVREVYENS PREMIERE


75

Ekstern kommunikasjon *EMV*YVWIOWXIVRIOSQQYRMOEWNSRF]KKIVToTVMRWMTTIX±PIWWMWQSVI² Ingen sterke bilder eller fremprovoserende tekster blir benyttet, og budskapet FPMVLIPPIVMOOIPEKXJVEQToIRYŸVPMKQoXI7ERRLIXIRIVNSEXH]VIRIJSVXWEXX WOEPTPEWWIVIWMFYVJSVoWIRIVIFPM¾oHHSKHIOSQQIVLIPPIVMOOIXMPoP TI JVMXXVYRHXToIXKoVHWXYRQIRWHIW]RKIV±:SMZSM²SKWQMPIV *EMV*YVPIKKIVJVIQJEOXE*EOXEWSQZMWIVLZSVJSVHIVIWTIPWTVSHYOWNSROER JSVWZEVIWSKQIHFIHVIWEQZMXXMKLIXON TIW-RJSVQEWNSRIRWSQFPMVKMXXWOEP ZŸVIQIHTooZMWIEXHIX½RRIWVIKPIVJSVKSHTIPWTVSHYOWNSRSKEXHIVWSQ H]VIRILEVHIXFVEFPMVSKWoTIPWIRFVE&IHVIJSVEPPI


76

Pelsannonser til folket *EMV*YVPIKKIVJVIQJEOXE*EOXEWSQZMWIVLZSVJSVHIVIWTIPWTVSHYOWNSROER JSVWZEVIWSKQIHFIHVIWEQZMXXMKLIXON TIW-RJSVQEWNSRIRWSQFPMVKMXXWOEP ZŸVIQIHTooZMWIEXHIX½RRIWVIKPIVJSVKSHTIPWTVSHYOWNSRSKEXHIVWSQ H]VIRILEVHIXFVEFPMVSKWoTIPWIRFVE&IHVIJSVEPPI (IRRIERRSRWIRZMWIVKVE½WOSKZMWYIPXIROIPXLZSVHERH]VIFYVIRI OIV MWX VVIPWIHIVWSQTIPWJEVQIRFPMVWIVXM½WIVXEZ*EMV*YVSKHIVIWQERMJIWX 3VHWTMPPLEVSKWoJoXXTPEWWMERRSRWIR* V*EMV*YV


77 (IRRIERRSRWIRZMWIVKVE½WOSKZMWYIPXIROIPXLZSVHEROVEZIRIXMPMRWIQMRIVMRKSKVMOXMKI MRWIQMR VIV OIVHIVWSQTIPWJEVQIRFPMVWIVXM½WIVXEZ*EMV*YVSKHIVIWQERMJIWX

(IRRIERRSRWIRZMWIVKVE½WOSKZMWYIPXIROIPXLZSVHEROVEZIRIXMP OSPSKMWOVMOXMKQEX SKXMPKERKXMPVIRXZERR OIVHIVWSQTIPWJEVQIRFPMVWIVXM½WIVXEZ*EMV*YVSKHIVIWQERMJIWX


78

Informasjonsbrosjyre ekstern kommunikasjon for Fair Fur Informasjonsbrosjyre som blir delt ut til butikkansatte i butikker som fører pels JVE*EMV*YV6IKPIVJSVLZSVHERYRMJSVQIVMRKMFYXMOOQIVOMRKEZTIPWSK MRRTEOMRKFPMVSKWoFIWOVIZIXMFVSWN]VIR Det blir også gitt ut informasjonsbrosjyrer til kunder med en kort innføring MWIVXM½WIVMRKWVIKPIVSKQYPMKLIXIVHILEVZIHIXON TEZ*EMV*YVTIPW ,IVIVRSIRIOWIQTPIVToLZSVHERRSIREZWMHIRIMFVSWN]VIRWIVYX


79


82

Trackingsystem-/iPhoneapp. *EMV*YVZMPEXIMIVIREZIRR]TIPWJVEIREZHIVIWWIVXM½WIVXITIPWJEVQIVWOEPLE QYPMKLIXXMPoZMXIIOWEOXLZSVTIPWIQOSQQIVJVESKLZMPOIXPMZHIRLEVLEXXJ V 4oHIRRIQoXIRJoV*EMV*YVZMWXJVIQLZSVHERHIEOXMZXKN VTIPWTVSHYOWNSRIR QIVVIXXJIVHMKSKLYQER,ZSVHERETTPMOEWNSRIRJYRKIVIVFPMVLIVZMWXJVIQ SZIVRIWXIWMHI *SVoLEQYPMKLIXXMPoXVEGOISTTTIPWIRQoOYRHIRIPEWXIRIHM4LSRI ETTPMOEWNSRSKWOVMZIMRRWMRTIVWSRPMKIXVEGOMRKOSHIWSQIVTPEWWIVX ZIVWX i nakken i deres nyeste pelsprodukt og navigér seg videre frem til ønsket MRJSVQEWNSR(IXFPMVSKWoYXKMXXIRMRJSVQEWNSRWFVSWN]VIWEQQIRQIH ETTPMOEWNSRIRWSQZMWIVOYRHIRR]XXIZIVHMIR


Ekstern- og intern nettside

84

Fair Furs tilhørende nettside fungerer både til ekstern informasjon XMPFIJSPORMRKIRSKMRXIVRFVYOJSVQIHPIQQIVEZ*EMV*YVSK24% Uttrykket er enkelt og bygger på å vise frem den norske naturen, WSQWEQQIRQIHTIPWTVSHYOWNSRIRIVIRWXSVHIPEZZoVLMWXSVMI

Startside for Fair Fur og oversikt over pelsforhandlere

Startside/innlogging for intern kommunikasjon og informasjon


85

Tema 9: A brand called you

(samle trådene helt til slutt med å markedsføre seg selv) UTLEVERT BRIEF (YWOEPYXEVFIMHIIROEQTERNIP WRMRKJSV²1IVOIZEVIR(Y²YXJVEHMRIIKRI RWOIVSKFILSZ (IXWOEPEPXWoZŸVIIRTVIWIRXEWNSREZHIKWIPZWSQVIOPEQIVIVToIRXVSZIVHMKQoXIJSVHMRI JSVXVMRRWSQTVSJIWNSRIPPQIVOIOSQQYRMOEX V -HIXXIPMKKIVEXHYWOEPOYRRIHI½RIVIIKIRSTTKEZIYXJVEKMXXIOVMXIVMIVOYRRINSFFI WIPZWXIRHMKLIPLIXPMKSKP WRMRKWSVMIRXIVXWOVMZIIRWXVEXIKMJSV1IVOIZEVIR(YMROPYHIVX FIWOVMZIPWIEZQoPQoPKVYTTIVTSWMWNSRIVMRKFYHWOETSKP WRMRKIVOYRRIJSVIXEVIWIEVGLSK OPEVKN VITVSWNIOXSTTKEZIRJVIQQSXIKIRTVIWIRXEWNSR-XMPPIKKWOEPHYFVYOIXIQETIVMSHIRXMP oOPEVKN VIWOSPIQETTIRHMRJVEQQSXMRRPIZIVMRKHIXZMPWM.SFFISQSKTYWWISTTKEQPI NSFFIVHY RWOIoJSVERHVIToWEQXJIVHMKWXMPPIXMHPMKIVIEVFIMHIVWSQMOOIIVLIPXMQoP OPPDRAG

NÅSITUASJONEN: 2SVKILEVQ]IoXEMKNIRToQIVOIZEVIF]KKMRK9RHIVW OIPWIVKNSVXMQEVOIHIX mener at nordmenn er mer opptatt av selve salget og produksjonen av merkevaren, JVIQJSVQEVOIHWJ VMRKIR(IVJSVIVHIXZMOXMKEXQERWSQIRQIVOIZEVIWIXXIVJSOYWToo FPMWIXXSKFPMWIXXKSHX Det blir mer kamp om de mest kreative arbeidsplassene og konkurransen om hvem som JoVYXR]XXIXTSXIRWMEPIXWMXXFIWXIVWXSV*SVoRoJVIQMHEKIRWNSFFQEVOIHIVQERR HXXMP å kunne selge selv og ha stor konvergens for å kunne utvikle seg videre, og det hjelper ikke OYRoZŸVIKSHToqRXMRKSKZMXILZSVHERoQEVOIHWJ VIWIKSKYXR]XXI±[SVHSJQSYXL²

0EKIIROSVXTVSWNIOXFIWOVMZIPWIFVMI½RK Framdriftsplan i form av en gameplan for fremdriften, delt i ulike faser, med delfrister og delmål JSVHIYPMOIJEWIRI6I¾IOXIVISZIVLZSVKSHXHYLEVP]OOIWMoRoQoPSKJVMWXIVYRHIVZIMW )ROSQQYRMOEWNSRWWXVEXIKMQIHEVKYQIRXEWNSRSKFIKVYRRIPWIJSVHIZEPKWSQKN VIW 0 WRMRKIVFIWXoIRHIEZ¾IVIIPIQIRXIV)PIQIRXIRIOERJSVIOWIQTIPZŸVIIROSQFMREWNSR av en fysisk presentasjonsmappe som du bruker i kundemøter med en løsning på Internett / MROPYHIVXWSWMEPIQIHMEWEQXERHVIIPIQIRXIVHYQIRIVIVLIRWMOXQIWWMKI /MPHIVWOEPHSOYQIRXIVIW KONKURRENTER (IXIVSTTXMPHIKWIPZoHI½RIVI MÅLGRUPPEBESKRIVELSE (IXIVSTTXMPHIKWIPZoFIWXIQQILZIQHY RWOIVoRo MÅLET FOR KAMPANJEN /YRRITVIWIRXIVIWIKWIPZToIRSZIVFIZMWIRHIQoXIMXIOWXSKXEPI /YRRIHIWMKRIIRWTIRRIRHIIKIRTVS½PSKYXEVFIMHITSVXJSPMS /YRRIEVFIMHIOVIEXMZXTo¾IVIJVSRXIVSKYRHIVTVIWW /YRRIHIWMKRIIRWTIRRIRHIIKIRTVS½P IZXToRIXX KANALER/INNHOLD (IVIWXoVJVMXXXMPoZIPKIOEREPIV


86

Ja, hurra! mediefabrikk 1IVOIZEVIR.ELYVVEFPIJSVP WX HEHIRRISTTKEZIRWOYPPIFIWZEVIW 1IHMIJEFVMOOIRQIH7XITLERMr/NŸVWXEHWSQIRIWXIIMIVERWEXXSKIRKEWNIVX tilbyr både små og store kunder et helhetlig medietilbud, hvor både tekst, idé, HIWMKRMPPYWXVEWNSRSKWXVEXIKMIVMROPYHIVX)XWOMOOIPMKKSHXLYQ VLYQSVWXMP ONŸVPMKLIXXMP&EVV]1ERMPS[SKOVIEXMZIYXVEHMWNSRIPPISKŸVPMKIP WRMRKIVIV noen stikkord til hva arbeidsdagene til den snart arbeidsklare gladtjukke FPSRHMRIRMRRILSPHIV (IXXIIVOEQTERNIP WRMRKIRWSQWOEPWIPKI.ELYVVEMRRWSQEOOYVEXHIX LYRIVFlink3KFoHIXIOWXHIWMKRMPPYWXVEWNSRWXVEXIKMSKOSRWITXRIVH


87

Logo for Ja, hurra! ,IRXIXJVETVS½PQERYEPIRWSQFPIPEKIXXMPQIHMIJEFVMOOIRMJSVOERX Logoen er, sammen med humøret, Ja, hurras! viktigste element. All tekst og fargebruk er en helhet og skal alltid stå sammen. Logoen skal alltid brukes som vist til høyre. Farger er et sterk kommunikasjonsmiddel, og den valgte fargen symboliserer blant annet kjærlighet, femininitet, ungdommelig og leken. 1IHMIJEFVMOOIRIVIRKPEHFIHVMJXLZSVEPPIP WRMRKIVFPMVYXZMOPIXSKYXEVFIMHIX QIHIXKSHLYQ VSKWXSVXIRKEWNIQIRX0SKSIRWOEPSKWoKNIRWTIMPIHIXXI og siden navnet i seg selv beskriver denne grunntanken, trenger ikke den ZMWYIPPIYXJSVQMRKIRoZŸVIIRWXSVZMWYIPPIOWTPSWNSR (IXIROPIIVSJXIHIXFIWXI


Kampanjen som sier Ja, hurra! 7SQJIVWOJSVIXEOWIMIVLNIPTIVHIXMOOIoOYRJoJSVIPHVIRIWMRIXMPoWTVISVHIXSQWMRR]STTWXEVXIHI FIHVMJX.ELYVVEFIK]RXIToHIRRIQoXIRSKFPIOYRWMXXIRHIQIHMRZMXEWNSRIVXMPoVWPEKFV]PPYT OSR½VQEWNSRSKFIKVEZIPWIV8MPXVSWWJSVEXEPPIIVJEVMRKIVIVKSHIoLEQIHWIKIVHIXEPPMOIZIP viktig å tenke over hvordan man skal få ut sitt budskap og skaffe kunder som setter høyere krav SKWSQFoHIYXJSVHVIVSKYXZMOPIVQIHMIJEFVMOOIRMIRTSWMXMZVIXRMRK

.ELYVVEIVQMPN FIZMWWXISKOSQQIVXMPoFVYOIW]OOIP WSQIXEZWMRIJVIQOSWXQMHHIP7]OOIPHIOSVZMPFoHI kunden og andre få med seg navnet og dermed få KVEXMWW]RPMKQEVOIHWJ VMRKToIROVIEXMZQoXI

88

Word of mouth, nettverk og mingling er viktige faktorer i både oppstartsfasen og i årene fremover, men smarte kampanjeløsninger kan hjelpe til med å mer aktivt å spre bedriftens kvaliteter, evner og REZRVYRHXXMPHIWSQXVIRKIV.ELYVVE9RHIV½RRIVHYIOWIQTPIVToLZSVHER.ELYVVEZMPQEVOIHWJ VI WIKWIPZFoHIMMRXIVZNYWMXYEWNSRIVQIHTSXIRWMIPPIOYRHIVSKKIRIVIPXMLZIVHEKIR

Sykkeldekor for en miljøbevisst (og bilredd, førerkortløs dame)

Visittkort som skal deles ut til de som vil ringe, titte eller snakke litt

Pusseklut til reklamemannen med tjukke brilleinnfatninger

Kviss som oppfordrer til en gratis “prøvekjøring” av Ja, hurra!s evner

)RTVEOXMWOQoXIoQMRRIJSPOToLZSVSKEXHY½RRIW :MWMXXOSVXIX½RRIWSKWoRIHPEWXFEVXToRIXXWMHIRXMP .ELYVVETo[[[NELYVVERSJSVoWTEVIQMPN IXQIWX QYPMKZIHYXTVMRX3KWoLIVIVYXXV]OOIXSKXIOWXIR MIRQYRXPMKSK±7XITLERMIWO²XSRI

.ELYVVEZMPKNIVRIEXFIHVMJXIRIHIFIW OIVWOEPLYWOI ToHIQJoIRPMXIRToQMRRIPWIHEKPMKSQEXHI½RRIW SKKNIVRIZMPKN VIIRMRRWEXW:IHoKMYXTYWWIOPYXIVXMP brillene ved intervju, vil forhåpentligvis besøksbedriften LYWOISWWHIVWSQHIWOYPPIZŸVIMRXIVIWWIVXMRSIREZ ZoVIWXNIRIWXIV/ERSKWoFVYOIWXMPWONIVQSKXPJWONIVQ

For å vise at vi ikke har noe å skjule, vil det bli gitt en quiz YRHIVMRXIVZNYIXFIHVMJXIRLEVQIH.ELYVVEWT VWQoP om både kunnskap, erfaring og unyttig informasjon om Ja, LYVVESKEPPIWZEVIRIOERQER½RRIToWMHIRNELYVVERS Får man riktig på 8 av 10 spørsmål, sender man en mail SKJoVEVFIMHWHEKKVEXMWMTVIQMI4oHIRRIQoXIROER FIHVMJXIROYRHIRXIWXIYX.ELYVVEWOSQTIXERWI


Nettside og portfolio

RP

VNU\W

!"#$%&&'()'*+,-./01,*))

9*:'*;)<,-&+,:',7)=>7))

,.)23*)4/5)6/7)23--/8

-;+;-/*0;-),()05-%&

VLKHL

VNULYHUL

?,*&/5&'*+,-./01,*)'))

@:,((,<<A/&;-'*(;-),.))

WLOIHOOHYLVNDOWDHQNDâ&#x20AC;ŤÜ&#x160;â&#x20AC;ŹH

2B/)0,.)051;-)')6/7)23--/8

NIXXWMHIRJSV.ELYVVEQIHMIJEFVMOOKMVFoHIPIWIVIR IZRXOYRHI informasjon om personen som styrer mediefabrikken, mulighet til ĂĽ se VIJIVERWIVOSRXEOXMRJSVQEWNSRZMHISWRYXXIVSKIRSRPMRITSVXJSPMS 7MHIRIVIROIPSKSZIVWMOXPMKLEVIRQYRXPMKSKTIVWSRPMKXSRI WEQXMHMKWSQHIRWOEPZÂ&#x;VIWoQ]IÂą7XITLERMrWO²WSQQYPMK 0IWIVIR½RRIVSKWoIRFPSKKWSQWXEHMKSTTHEXIVIWOSROYVVERWIV QSVWSQQIOVYQWTVMRKSKIX&EVV]1ERMPS[WSYRHXVEGOMR½PXVIVIV  VIKERKIRIXMPHIWSQLEVP]WXXMPoL VIOZEPMXIXWQYWMOO Her er en oversikt over hvordan sidene en for en ser ut og LZEWPEKWJYROWNSRHILEV

89

GHWGXLNNHYHW !"#$%&&'(")$*+$)%,,-$,%)-&-$#%"'./-/$012$'3//1$(4$5#-*'1&%6$789/,#1):

Startside for www.jahurra.no

;-%:$0-4$-/$5#-*'1&%6$01)-<=1/%6$>%1,)(##%/$789/,#1)$(4$$ 48-&&(?,&%##"%4$@/3A-/$8-4$(/)-#$B81C$DEF$41&4-/$)14"%4:$$ $ 0-4$-",A-/$G1//H$=1&%"(I2$"H,,"H&4-/2$/-%&,)H/2$,&1/#$'1J/-4/.#$ NRNWS§NXQYDQQHLHUNDWWHQ$UQHWDUP\HNROOHNWLYWUDâ&#x20AC;ŤÜ&#x2039;â&#x20AC;ŹNN 4"1)$%$4/1??1#%AA$(4$-""-/,$#-??-"%4$+"/-%#$(4$-&$89J-"$*+$ A/-1#%J-$3#,*/%&4$(4$"1A,-?%))14-/$?-)$K+$%&4/-)%-&,-/:$$ ;1))-$8-4$J9/#$-&$=1&%"(I<,1&42$J%""-$8-4$J9/#$B=1&)HC:$ $ 0-4$-/$3#-$-##-/$+$%?*(&-/-:$012$'3//1L$-/$-&$"%#-&$?-)%-K1@/%AA$

Litt informasjon om Ja, hurra!

,(?$A1&$'8-"*-$)-4$?-)$@+)-$#-A,#2$,#/1#-4%2$A(&,-*#3#J%A"%&4$ RJGHVLJQ6P\NNHUPHJPHGWLWOHQHJUDâ&#x20AC;ŤÜ&#x2039;â&#x20AC;ŹVNGHVLJQHUPHGHW ,J-&&-@/-J2$?-/A-A(??3&%A1#./$K/1$M(/4-,$7/-1#%J-$N14,A("-2$ (4$'1/$8(@@-#$%&&-&$@+)-$1J%,2$K/--"1&O-2$/-A"1?-@H/+$(4$*+$ ?1/A-),1J)-"%&4$1""-/-)-$,(?$EP<+/%&4$QRS$'-/T:$$ $ 5-"J3#&-J&#$#-A,#-&#3,%1,#$?-)$4()-$/-K-/1&,-/$(4$-&$%J/%4$ &-/)$&+/$)-#$A(??-/$#%"$(/%4%&1"-$".,&%&4-/$*+$-#'J-/#$*/(@"-?:$$ -HJHUYHOGLJá&#x2030;ŹLQN! $ 5?+,&1OA,U$;1/$)3$J3&&-#$%$AJ%,,-&V$W$5-$K("A$,&1AA-$$ (?$'J(/)1&$8-4$-4-&#"%4$-/$3#-&$4%##$?1&3,$*+$K(/'+&)

VNU\W

VLKHL

VNULYHUL

!"#$%&&'(")$*+$)%,,-$,%)-&-$#%"'./-/$012$'3//1$(4$5#-*'1&%6$789/,#1):


94

med arbei

ONLIN PORTFOL

VELKO

Sitemap for nettside VELKOMSTSIDE / INDEX VELKOMSTSIDE / INDEX VELKOMSTSIDE / INDEXVELKOMSTSIDE VELKOMSTSIDE VELKOMSTSIDE / / INDEX INDEX VELKOMSTS VELKOMSTS /I OZIVWMOXSZIVLZSVHERRIXXWMHIRJSV.ELYVVEQIHMIJEFVMOO

HVEM, HVEM, HVORFOR, HVORFOR, HVEM, HVORDAN HVORDAN

ONLINE ONLINE HVEM, PORTFOLIO PORTFOLIO HVORFOR,

ONLINE med medarbeid arbeid HVORDAN ONLINE PORTFOLIO PORTFOLIO med arbeid

HVEM, HVORFOR, HVORFOR, HVORDAN HVORDAN

BAKGRUNN BAKGRUNN

QUIZ QUIZ

KONTAKT KONTAKT ONLINE

hvordan hvordankontakte kontakte PORTFOLIO Ja,Ja,hurra hurra

med arbeid

TIDL. TIDL.JOBB JOBB

SKOLEARB. SKOLEARB.

NEDL. NEDL.VK. VK.

QUIZ

TIDL. JOBB

INTERVJUER INTERVJUER NEDL. NEDL.CV CV BAKGRUNN BAKGRUNN

NEDL. CV Indexside Indexside NEDL. CV

INTERVJUER

QUIZ

TIDL. JOBB NEDL. CV PREMIE

Hovedknapper Hovedknappersom som igjen igjenlinker linkertiltilnedennedenstående ståendesider sidermed med mer merinformasjon informasjonom om Indexside produkt/merkevare produkt/merkevare

PREMIE PREMIE

SKOLEARB. SKOLEARB. REFERANSER

Undersider Undersidermed med utfyllende utfyllendeinformasjon informasjon Hovedknapper som om ommerkevaren merkevarenogog igjen linker tilbak nedenpersonen personen bak den. den.

REFERANSER TILBAKEMEL. REFERANSER TILBAKEMEL. stående sider med mer informasjon om produkt/merkevare

* *Forklaring, Forklaring,forkortelser: forkortelser:nedl. nedl.- -nedlastbar nedlastbar / /VK. VK.- -visittkort visittkort

Indexside Indexside

BAKGRUNN BAKGRUNN BAKGRUNN QUIZ

SKOLEARB.

NEDL. VK.

ONLINE BLOGG ONLINE ONLINE PORTFOLIO PORTFOLIO PORTFOLIO med Ja, hurras

BLOGG med arbeidtanker medarbeid arbeid ogmed ideer BLOGG med Ja, hurras

h

medtanker Ja, hurras og ideer tanker og ideer

QUIZ TIDL. QUIZJOBB

TIDL. TIDL. SKOLEARB. JOBB JOBB

SKOLEARB SKOLEAR

INTERVJUER INTERVJUER INTERVJUER

PREMIE PREMIE REFERANSER TILBAKEMEL. QUIZ REFERANSER TIDL.TILBAKEMEL. JOBB

INTERVJUER INTERVJUER

KONTAKT hurra HVORDAN Ja, HVORDAN HVORDAN KONTAKT hvordan kontakte

hvordan kontakte Ja, hurra Ja, hurra

med arbeid

BAKGRUNN

BLOGG HVEM, BLOGG KONTAKT HVEM, HVEM,

med medJa,Ja,hurras hurras HVORFOR, HVORFOR, hvordanHVORFOR, kontakte tanker tankerogogideer ideer

HVEM, HVORFOR, HVORDAN

IVF]KKIXSTT*SVOPEVMRKToJEVKIOSHIVRIHIVWX

Hovedknapper som Hovedknapper linker nedl. tilsom neden* Forklaring,igjen forkortelser: - nedlastbar igjenstående linker tilsider nedenmed stående sider med mer informasjon om merprodukt/merkevare informasjon om produkt/merkevare

* Forklaring, forkortelser: nedl. - nedlastbar / VK. - visittkort * Forklaring, forkortelser: nedl. - nedlastbar / VK. - visittkort

NEDL. CV NEDL. NEDL. PREMIE CV CV NEDL. VK.

NEDL. VK. TILBAKEMEL.

REFERANSER PREMIE PREMIE REFERANSER REFERANSER TILBAKEMEL. TILBAKEME TILBAKEM

Hovedknapper som Hovedknapper Hovedknappersom som Sider Sidermed mednedlastnedlastigjen linker til nedenigjen igjenlinker linkertiltilnedennedenbare baredokumenter dokumenter Indexside Indexside Indexside stående sider medstående ståendesider sidermed med om omde deovenstående ovenstående Undersider med med nedlastmer informasjon om mer merSider informasjon informasjon om om sidenes sidenes informasjon. informasjon. utfyllende informasjon produkt/merkevare bare dokumenter produkt/merkevare produkt/merkevare

om merkevaren og personen bak den.

Underside utfyllende om merke personen

om de ovenstående sidenes informasjon.

* Forklaring, forkortelser: * *Forklaring, Forklaring, nedl.forkortelser: - forkortelser: nedlastbar nedl. / nedl. VK.- -nedlastbar - visittkort nedlastbar/ /VK. VK.- visittkort - visittkort

/ VK. - visittkort

Undersider med Undersider med utfyllende informasjon utfyllende informasjon om merkevaren og om personen merkevaren og bak den. personen bak den.

Sider med nedlastSiderbare meddokumenter nedlastbareom dokumenter de ovenstående om sidenes de ovenstående informasjon. sidenes informasjon.

Mappe Stephanie  

Stephanie mappe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you