Page 1


EDUCATION 2008 - 2012 : King Mongkut's University of Technology Thonburi, MEDIA ARTS major : Photography & Graphic Design GPA : 3.51 (1st Class Honors) 2006 - 2001 : Suksanari School, Major : science & mathematics GPA : 3.03

INGVIKA CHAILAIWETNARUMARN 1325/52 Chanika Village Ekachai-Bang Bon Rd. Bang Bon, Bangkok 10150 Mobile Phone 0877146665 Email gu.ingvika@gmail.com

Technical Skills Personal Skills Graphic Design Project Management Packaging Design Communication Web Design Photography Retouch

EXPERIENCE June 2012 - Present : Product Designer & Graphic Designer at Tareeya Design March - May 2011 Internship : Worked as Graphic Designer, Index Creative Village October 2007 - February 2008 : Worked as Freelance Graphic Designer, Permap Chiang Mai


INDEX&D103

INDEX & D103

INDEX

&

D103

LOGO INDEX&D103

LOGO â¡Ž¡ÕëÂÑ§à¡ŽÒ (ä·Â»ÃСѹªÕÇÔµ )


LOGO AYUTTHAYA EXPO 2020


น�ำดื่มตราไดนามิกบลู

น�ำดื่มตราไดนามิกบลู

น�ำดื่มน�ตราไดนามิ กบลู กบลู ำดื่มตราไดนามิ

น�ำดื่มตราไดนามิกบลู

น�ำดื่มตราไดนามิกบลู

ผลิตโดย หจก.ศิริชลพัฒนา 19/5, ม.4, ถ.ประชาชื่น, แขวงทุ‹งสองหŒอง, เขตหลักสี่, กทม., 10210 ศูนยขŒอมูลผูŒบริโภค 089-121-1818 UV O3 GMP RO

ผลิตโดย หจก.ศิริชลพัฒนา 19/5, ม.4, ถ.ประชาชื่น, แขวงทุ‹งสองหŒอง, เขตหลักสี่, กทม., 10210 ศูนยขŒอมูลผูŒบริโภค 089-121-1818 UV O3 GMP RO

ผลิตโดยผูŒจหจก.ศิ ัดจำหน‹ริชายลพัฒนา 19/5, ม.4, ่น, บริษถ.ประชาชื ัท กิตติชัยมหานคร จำกัด แขวงทุ‹งเลขที สองหŒ่2อซอยรามคำแหง ง, 36/1 เขตหลักถ.รามคำแหง สี่, กทม., 10210 แขวงหัวหมาก ศูนยขŒอเขต มูลผูบางกะป Œบริโภค 089-121-1818 ก.ท.ม. 10240 ลูกคŒาสัมพันGMP UV O3 ธ 080-625578 RO

ผูŒจัดจำหน‹าย บริษัท กิตติชัยมหานคร จำกัด เลขที่2 ซอยรามคำแหง 36/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต บางกะป ก.ท.ม. 10240 ลูกคŒาสัมพันธ 080-625578

ผูŒจัดจำหน‹าย บริษัท กิตติชัยมหานคร จำกัด เลขที่2 ซอยรามคำแหง 36/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต บางกะป ก.ท.ม. 10240 ลูกคŒาสัมพันธ 080-625578

DYNAMIC BLUE drinking water

เพื่อการเก็บรักษาที่ดีของสินคŒา ควรเก็บใหŒพŒนแสงแดด

DYNAMIC BLUE BLUE DYNAMIC drinking waterwater drinking

DYNAMIC BLUE drinking water

DYNAMIC BLUE drinking water

DYNAMIC BLUE drinking water

เพื่อการเก็บรักษาที่ดีของสินคŒา ควรเก็บใหŒพŒนแสงแดด

เพื่อการเก็บรักษาที่ดีของสินคŒา ควรเก็บใหŒพŒนแสงแดด

©ÅÒ¡¹éÓ´×èÁ µÃÒ DYNAMIC BLUE

Honey drinking water

Honey drinking water

น�ำดื่มตราฮันนี่

น�ำดื่มตราฮันนี่

น�ำดื่มตราฮันนี่

Honey drinking water

Honey drinking water

Honey drinking water

ผลิตโดย หจก.ศิริชลพัฒนา 19/5, ม.4, ถ.ประชาชื่น, แขวงทุ‹งสองหŒอง, เขตหลักสี่, กทม., 10210

น�ำดื่มตราฮันนี่

จัดจำหน‹ายโดย บจก. ปˆอปอายน้ำแข็งหลอด 19/18, ม.4, ถ.ประชาชื่น, แขวงทุ‹งสองหŒอง, เขตหลักสี่, กทม., 10210 tel : 02-589-1666, 02-954-3570, 086-900-3636

ผลิตโดย หจก.ศิริชลพัฒนา 19/5, ม.4, ถ.ประชาชื่น, แขวงทุ‹งสองหŒอง, เขตหลักสี่, กทม., 10210

ผลิตโดย หจก.ศิริชลพัฒนา 19/5, ม.4, ถ.ประชาชื่น, แขวงทุ‹งสองหŒอง, เขตหลักสี่, กทม., 10210

จัดจำหน‹ายโดย บจก. ปˆอปอายน้ำแข็งหลอด 19/18, ม.4, ถ.ประชาชื่น, แขวงทุ‹งสองหŒอง, เขตหลักสี่, กทม., 10210 tel : 02-589-1666, 02-954-3570, 086-900-3636

จัดจำหน‹ายโดย บจก. ปˆอปอายน้ำแข็งหลอด 19/18, ม.4, ถ.ประชาชื่น, แขวงทุ‹งสองหŒอง, เขตหลักสี่, กทม., 10210 tel : 02-589-1666, 02-954-3570, 086-900-3636

ศูนยขŒอมูลผูŒบริโภค 089-121-1818

UV O3

GMP

RO

น�ำดื่มตราฮันนี่ เพื่อการเก็บรักษาที่ดีของสินคŒา ควรเก็บใหŒพŒนแสงแดด

น�ำดื่มตราฮันนี่

Honey drinking water

ศูนยขŒอมูลผูŒบริโภค 089-121-1818

UV O3

GMP

RO

น�ำดื่มตราฮันนี่ เพื่อการเก็บรักษาที่ดีของสินคŒา ควรเก็บใหŒพŒนแสงแดด

ศูนยขŒอมูลผูŒบริโภค 089-121-1818

UV O3

GMP

RO

น�ำดื่มตราฮันนี่

น�ำดื่มตราฮันนี่

น�ำดื่มตราฮันนี่

น�ำดื่มตราฮันนี่

เพื่อการเก็บรักษาที่ดีของสินคŒา ควรเก็บใหŒพŒนแสงแดด

©ÅÒ¡¹éÓ´×èÁ µÃÒ HONEY

3


Packaging CHOOSE Chocolate


Dools collection

Baby collection

Ramakien collection

Packaging Cosmetic


Project : ¼ŒÒ¢ÒÇÁŒÒ


Project : ºÒ§¢Ø¹à·Õ¹

รานบางขุนเทียนทะเล

จัดจำหนายของที่ระลึก 51 เทียนทะเล 25 แขวงทาขาม เขต บางขุนเทียน กทม 10150 โทร 087 714 6665


DRAWING

CHARACTER DESIGN


FASHION DESIGN

COLLAGE


EXHIBITION at PARAGON


ILLUSTRATION


ADVERTISING PROJECT


PHOTOGRAPHY


TAREEYA’s Scarf


My Portfolio Update 4.12.2012  

I am a Graphic Designer. This's my Portfolio about my design work between 2008-2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you