Page 1

เศรษฐศาสตร

กนยายน 2554

โดย คณะเศรษฐศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย


สารบัญ ความในใจคณบดี

3

ขาวคราวความเคลื่อนไหวในคณะ

4-5

นักเศรษฐศาสตรในทศวรรษหนา

6-7

นิสิตทำชื่อเสียงและกิจกรรมในคณะ

8-9-10

ขาวคราวศิษยเกาคณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ

11

ความประทับใจของนิสิตตอ

12

หลักสูตรปริญญาโท เอก คณะเศรษฐศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 02-218-6200 โทรสาร 02-218-6201 http://www.econ.chula.ac.th E-mail : econs@chula.ac.th

จัดทำโดย ที่ปรึกษา

หนวยกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ คณบดี (ศาสตราจารย ดร.ตีรณ พงศมฆพัฒน) รองคณบดี (อาจารย ดร.สิทธิเดช พงศกิจวรสิน) ขอขอบคุณ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร จุฬาฯ (ดร.สมชัย สัจจพงษ) นายวุฒิ ไตรทิพยพงษ นายพนธพันธ แสงวราภรณ


การเปลี่ยนแปลงคือชีวิต

ความในใจคณบดี

สังคมไทยวันนี้เปนสังคมที่มีวิกฤตคุณธรรม ผลประโยชนสวนตนและพวกพองมากอนสวนรวมการเก็บเกี่ยวดอกผล จากสิ่งเกามากอนการสรางเมล็ดพันธุของสิ่งใหม ความเสื่อมของสังคมเปรียบเสมือนน้ำนิ่งที่มักเนาเสียงาย จึงบอกถึง ความเรงดวนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต เพราะยิ่งเริ่มตนชาก็จะยิ่งตองเปลี่ยนแปลงมาก ความรุนแรงก็ยิ่งมาก นโยบายของคณะฯ คือความพยายามไมใหหลักคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาจยังไมอยูในวิกฤตมากเทาภาพรวมของสังคมและการ สูตรจัดเก็บคาเลาเรียนซ้ำซอนโดยใหการสอนเตรียมความรู เมืองไทย แตความรับผิดชอบในฐานะแหลงผลิตปญญาชน พื้นฐานเปนหนาที่ของหลักสูตรเอง ไมใหจัดเก็บคาเรียน ยอมไมอาจประมาทได ความเสื่อมนั้นเกิดงาย ขยายตัวงาย เพิ่มเติมจากนิสิตปริญญาโทเหมือนแตกอน เรื่องนี้มีความ ลำบากพอสมควรเพราะไม ไ ด ร ั บ ความร ว มมื อ จากบาง และปกติแลวจะมีความเงียบเชียบในตัว หลักสูตรซึ่งเคยไปจัดเปนกิจกรรมอบรมผานศูนยคลาย คณะเศรษฐศาสตรจัดตั้งเมื่อป พ.ศ. 2513 มีคณาจารยที่มีชื่อเสียงมากมาโดยตลอด มีบทบาทเปนที่ โครงการแสวงหารายไดจากนิสิต คณะฯ มีหลักสูตรนานายอมรั บ และขยายตั ว เป น ระยะๆเรื ่ อ ยมาจนกระทั ่ ง มี น ิ ส ิ ต ชาติหลายหลักสูตรและวิชาเศรษฐศาสตรเองก็มีความเปน ทั ้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โ ทและเอกเป น จำนวนมากถึ ง นานาชาติสูงมาก จึงไดเพิ่มอาจารยประจำชาวตางประเทศ 1,666 คนในปจจุบัน มีศิษยเกาจำนวนมากมายที่สราง แตไดอีกเพียง 2 ทานจากเดิม 1 ทาน เนื่องจากทางสวน ชื่อเสียงเกียรติภูมิไว และมีศิษยปจจุบันที่จะเปนกำลังสำคัญ กลางไดออกระเบียบใหมทำใหการพัฒนาดานนี้ติดขัด ในอนาคตคณะฯจะตองปฏิรูปหลักสูตรนานาชาติ ของสังคมตอไปได จากวันนั้นถึงวันนี้การขยายตัวของ จำนวนนิสิตมิใชการเปลี่ยนแปลงที่ลงตัวแลว คณะฯยังมี ใหกาวหนาตอไปเนื่องจากเปนผลประโยชนของประเทศและ ความจำเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงอีกมาก ทั้งดานการเรียน ของนิสิตเอง สำหรับหลักสูตรปกติภาคภาษาไทยก็เริ่มมี การสอน การสรางองคความรูและการสรางประโยชนให การเปลี่ยนแปลง มีการใหทุนการศึกษามากขึ้นอยางนอยก็ ชวยผอนเบาภาระคาหนวยกิตที่เพิ่มขึ้นกอนมหาวิทยาลัย สังคมซึ่ง กำลังตองการ คุณธรรม และปญญา ในชวงที่ผานมา คณะฯมีนโยบายใหทุกหลักสูตร ออกนอกระบบ มีการใหทุนเศรษฐศาสตรกาวหนาสำหรับ มีทุนการศึกษาอยางนอยรอยละ 10 ของรายไดซึ่งก็ไดรับ นิสิตปริญญาตรีภาคภาษาไทยที่ตองการศึกษาตอในระดับ ความรวมมือจากหลักสูตรตางๆพอสมควรจึงชวยใหเปน บัณฑิตศึกษาที่คณะฯ มีการใหทุนทัศนศึกษาในตางประเทศ เปนคณะแรกซึ่งในปที่ผานมาไดสนับสนุนใหไปที่คุนหมิงและใน คณะที่มีทุนการศึกษาใหนิสิตมากที่สุดคณะหนึ่ง ปตอไปจะเปนที่ปกกิ่ง มีการเพิ่มจำนวนทุนนิสิตชนบทอีก หลายทุนและมีการสงเสริมให นิสิตบำเพ็ญประโยชนเพื่อ สังคมอันเปนโครงการคุณธรรมลักษณะหนึ่งซึ่งทำใหรอง คณบดีฝายกิจการนิสิตคืออาจารย ดร.สิทธิเดช พงศกิจวรสิน และเจาหนาที่การศึกษาตองทำงานหนักกวาเดิม อยางมากโดยไมหวังประโยชนจากตัวชี้วัด ความจริงผมมีความในใจอีกมากเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงตางๆ อยางไรก็ตามคิดวาเขียนเพียงเทานี้ ก็นาจะพอสมควรแลว “การเปลี่ยนแปลงนั้นคือชีวิต เราจึงไมควรปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง เสียตั้งแตยังไมเริ่มตนขึ้น” ศาสตราจารย ดร.ตีรณ พงศมฆพัฒน คณบดี คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ


การดำเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร “ จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในโลกยุคปจจุบัน คณะฯในฐานะผูผลิตนักเศรษฐศาสตรจำเปนตองปรับตัว ใหสามารถตอบสนองกับความตองการที่เปลี่ยนไปดวย ปจจุบันคณะฯไดดำเนินการไปแลวมากพอสมควร โดยไดเปดใหบริการ การวิจัยที่รองรับตอความตองการของสังคมและตอแวดวงวิชาการ นอกจากนี้ไดจัดการศึกษาเพื่อรองรับสาขาทฤษฎีสมัยใหม พร อ มสิ ่ ง อำนวยความสะดวกที ่ ท ั น สมั ย เพื ่ อ รองรั บ การสอนและตั ว คณาจารย ให ส ามารถจั ด การเรี ย นได อ ย า งมี ค ุ ณ ภาพสู ง ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา อาทิสาขาที่ประยุกตเศรษฐศาสตรเขากับธุรกิจการจัดการสาขาเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากร มนุษยที่เปนปจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดในระบบเศรษฐกิจรวมถึงการสาธารณสุข สาขาเศรษฐศาสตรและการเงินระหวางประเทศ ที่ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสาขาเศรษฐศาสตรการเมืองที่ไดผนวกปจจัยทั้งเศรษฐกิจและการเมืองเขา ไวดวยกัน ทั้งนี้ยังควรมีการมุงเนนสูการใหความสำคัญกับพลังงานที่มีอยูจำกัดและการเงินในโลกโลกาภิวัฒนตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม อย า งไรก็ ต ามคณะฯยั ง คงภาระกิ จ ที ่ ต  อ งติ ด ตามสถานการณ แ ละขั บ เคลื ่ อ นหาแนวทางเพื ่ อ ปรั บ เปลี ่ ย นบทบาทหน า ที ่ ให ส ามารถรั บ ใชสังคมอยางตอเนื่องและคงไวซึ่งบทบาทการจัดการศึกษา เศรษฐศาสตรอยางมีคุณภาพสูงสุดในประเทศไทยตอไป ”

รองคณบดี รศ.ดร.ไพฑูรย ไกรพรศักดิ์

นิสิตปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตรในปจจุบัน ปจจุบันคณะเศรษฐศาสตรมีนิสิตปริญญาตรีทั้งหมดจำนวน 1,209 คน เปนนิสิตภาคไทย จำนวน 707 คน และหลักสูตรนานาชาติ (EBA) จำนวน 502 คน โดยหลักสูตรภาคไทยจะมีโควตาใหกับเด็กในโครงการตางๆอาทิ โครงการคัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถดีเดนระดับชาติทางกีฬาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปละ 5 คน โครงการรับนักเรียนจากชนบทเขาศึกษา(โครงการจุฬาฯชนบท) รับปละ 20 คน โครงการคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต รับปละ 4 คน

• PED 11 Bangkok Workshop คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ The Association for Public Economic Theory’s Workshop จัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ PED 11 Bangkok Workshop เพื่อการนำเสนองานวิจัยของนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตาง ประเทศทาง ดาน ทฤษฎี ของประเทศกำลังพัฒนาโดยเนนถึงเศรษฐกิจการเมืองของการ ดอยพัฒนา ในหัวขอ “The Political Economy of Development” ระหวางวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2554 โดยมีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เขารวมงานจำนวนมาก


วันคลายวันสถาปนา

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ ครบรอบ 41 ป

ทำบุญใสบาตรพระกรรมฐาน 19 รูป และฟงพระธรรมเทศนา วันจันทรที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ ครบรอบ 41 ป ณ บริเวณใตถุนอาคารคณะเศรษฐศาสตร

การจัดอบรมดานวิชาการ

โดยศูนยบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร หลักสูตร การเปนนักวิเคราะหทางธุรกิจและเศรษฐกิจ หลักสูตร หลักการจัดการดานการเงินสำหรับผูบริหาร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงสำหรับผูบริหาร

• Musiconomic เริ่มตนจากการที่นิสิตคณะเศรษฐศาสตรกลุมหนึ่งที่ชื่นชอบ ในเสียงเพลงมารวมกลุมเลน ดนตรีดวยกันและไดเลนรวมกันครั้ง แรกแบบ Acoustic ในงานวันลอยกระทงเมื่อป พ.ศ. 2551 เพื่อหาเงินเขาคณะ ตอมาครั้งที่สองเปนการเลนในการแสดงในคาย อาสาพัฒนาชนบทในเดือนธันวาคม 2551 และไดเลนอีกครั้งเพื่อ สรางบรรยากาศใตคณะในงานวันวาเลนไทนป 2552 จากนั้นจึงได รั บ การสนั บ สนุ นจากรุ  น พี ่ ๆ และก อ ตั ้ ง ชมรมขึ ้ น อย า งเป นทางการ ในเดือนกรกฎาคมป 2552 ในปจจุบันชมรมไดมีนักรองนักดนตรี เขามารวมเปนสมาชิก กวา 40 ชีวิต

• คายซอมโปงปลูกปาหานกเงือก เมื่อวันที่12-14 พฤศจิกายน 2553 ชมรมสิ่งแวดลอม ของคณะเศรษฐศาสตรจุฬาฯ ไดไปปลูกปาและสรางโปงดินขึ้น ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นก็เพื่อฟนฟูระบบ น ิ เว ศ น  ท า ง ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ เพ ิ ่ ม แ ห ล  ง อ า ห า ร ข อ ง ส ั ต ว  ป  า นอกจากนี้ทางชมรมยังไดจัดกิจกรรม เดินปาเพื่อคนหาและศึกษา เกี่ยวกับชีวิตของนกเงือกที่ใกลจะสูญพันธุอีกดวย ซึ่งประโยชนที่ นิสิตในชมรมไดรับจากการไปคายในครั้งนี้ก็คือ ความสัมพันธที่ดีของ นิสิตในคณะ จิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดลอมและความรูตางๆ ที่นิสิตไดรับตลอดทั้งคาย


นักเศรษฐศาสตรในทศวรรษหนา นายกสมาคมเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สิ่งสำคัญสำหรับนักเศรษฐศาสตรในทศวรรษหนา คือ การนำเอาบทเรี ย นในอดี ต รวมกั บ การทำนายทิ ศ ทางของการ เปลี ่ ย นแปลงในอนาคตที ่ ม ี ม ุ ม มองที ่ ก ว า งขึ ้ น และทั น สมั ย ขึ ้ น มา กำหนดเป น แนวคิ ด ของตนเองเพื ่ อ การคาดการณ แ ละเสนอแนะ นโยบายเศรษฐกิ จ ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพโดยควรจะครอบคลุ ม ประเด็ น สำคัญในอนาคต เชน เศรษฐกิจในยุคไรพรมแดนจากการรวม กลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และภัยธรรมชาติที่มีแนวโนมจะ ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต เปนตน

ผศ. ดร. สุกานดา เหลืองออน ในทศวรรษหนาปญหาการแยงชิงทรัพยากรและความ เหลื่อมล้ำในสังคมไทยนาจะทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากจะมีความ สามารถในการใช ท ฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร ม าวิ เคราะห ป  ญ หา เศรษฐกิจแลว นักเศรษฐศาสตรในฐานะประชาชนที่มีความรับผิด ชอบตอสังคมควรจะเปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อสราง สังคมที่มีความเหลื่อมล้ำนอยลงและเปนสังคมที่คนไทยอยูรวมกัน ไดโดยปกติสุข นักเศรษฐศาสตรควรสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง โครงสรางทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมเพื่อนำไปสูการเสริมสราง สวั ส ดิ ก ารของคนไทยโดยคำนึ ง ถึ ง ฐานะทางการคลั ง และหนี ้ สาธารณะมิใชการใชนโยบายประชานิยม หรือประชาวิวัฒนเพื่อ คะแนนเสียงจากการเลือกตั้ง

รศ.ดร.ไพฑูรย ไกรพรศักดิ์ อุปสงคตอผูสำเร็จเศรษฐศาสตรในปจจุบันไดเปลี่ยน ไปมาก ไดเกิดความตองการนักเศรษฐศาสตรที่สามารถติดตาม สถานการณ เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมทั ้ ง ในระดั บ ประเทศและ ตางประเทศ ที่สามารถวิเคราะหขอเท็จจริงและขอมูลขาวสารได ดวยหลักวิชาการและพรอมนำเสนอแนวทางการดำเนินธุรกิจ อย า งเหมาะสมจนสามารถเป น ผู  น ำทางธุ ร กิ จ หรื อ สามารถ นำไปใชในการวางนโยบายภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วนี้ไดอยางสอดคลองและทันเหตุการณ


นักเศรษฐศาสตรในทศวรรษหนา รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน ไม ว  า จะเป น ทศวรรษนี ้ ห รื อ ทศวรรษหน า นั ก เศรษฐศาสตร ท ุ ก คนต อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ทำงานเพื ่ อ ยกระดั บ ชี ว ิ ต ความเป น อยู  ข องประชาชนให ด ี ข ึ ้ น ยิ่งในชวงตั้งแตป 2015 เปนตนไปที่กลุมประเทศอาเซียนจะรวม กันเปน ASEAN Community ความรับผิดชอบและการทำงาน ของเราจะต อ งแผ ก ว า งไปสู  ผ ู  ค นที ่ ม ี ค วามหลากหลายทาง วัฒนธรรมและแตกตางจากเราดวย

นายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท ในทศวรรษหน า ประเทศไทยจะเป ด กว า ง สำหรับสินคาทางการเงินมากขึ้น ซึ่งสามารถเปนอันตรายตอ ความมั ่ นคงของเศรษฐกิ จ ไทยได ถ  า ไม ม ี ก ารควบคุ ม ที ่ ด ี พ อ การไหลเขาของเงินทุนจากทั่วโลกสูไทยในอนาคตอันใกลจะทำให เกิดปจจัยเสี่ยงทางดานคาเงินบาทที่จะแข็งเกินความตองการ นักเศรษฐศาสตรไทยในทศวรรษหนาที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ ดูแลกฎระเบียบที่เกี่ยวของตางๆ จะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับ เครื่องมือทางการเงินและการไหลเวียนของเงินลงทุนทั่วโลกรวม ถึงผลกระทบตอประเทศไทยอยางถองแท แมความเสี่ยงเหลานี้ อาจจะไมเกิดขึ้นในปหรือสองปที่จะถึง แตอาจเกิดขึ้นภายในระยะ เวลาสิบปขางหนาได ทุกฝายจึงจะตองรวมมือกันเพื่อปองกัน เพราะรสชาติของตมยำกุงในป 1997 และแฮมเบอรเกอรในป 2008 นั้นมันทั้ง เผ็ดจี๊ดและขมปเกินกวาจะทนชิมอีกครั้ง

อ.ดร.พงศศักดิ์ เหลืองอราม ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา วิกฤติการเงินมักจะเกิด บอยครั้งขึ้นและสงผลกระทบ ที่รุนแรงตอภาคเศรษฐกิจจริงทั้ง ในระดับประเทศและระหวางประเทศมากขึ้น ดังนั้นการบงชี้และการ บริหารจัดการความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจะเปนประเด็นที่ทาทายนัก เศรษฐศาสตรรวมถึงผูดำเนิน นโยบายในทศวรรษหนา

นายปรเมศร รังสิพล ตราบใดที่การอยูรวมกันในสังคมไทยการใชความรู เพื ่ อ หาเงิ น ยั ง ให ค วามสุ ข ง า ยกว า ใช เพื ่ อ ช ว ยเหลื อ ผู  อ ื ่ น และการจัดสรรความรูที่ไดร่ำเรียนแกบริษัทหลักทรัพยยังใหสิ่ง จู ง ใจมากกว า การจั ด สรรไปเพื ่ อ คนเสี ย เปรี ย บในสั ง คม ตราบเทานั้นที่ยืนของนักเศรษฐศาสตรไทยโดยมากไมวาจะใน ทศวรรษหนาหรือทศวรรษไหนคงหนีไมพนบริษัทคาตอบแทน สูงและการอุบัติขึ้นของนักเศรษฐศาสตรที่ยืนเคียงขางผูทุกข ยากเชนอาจารยปวยอึ๊งภากรณก็คงเปนเพียงอุบัติการณที่บัง เอิญเกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวอยูเชนนี้ตอไป


นิสิตที่ทำชื่อเสียง และกิจกรรมในคณะ

ศิษยปจจุบัน

รางวัลจากโครงการเศรษฐทัศนป 2553 จัดโดยธนาคารแหงประเทศไทย นาย พงศกร สุวรรณพงศ นิสิตปริญญาตรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ นาย ไผ พงศเที่ยงธรรม นิสิตปริญญาตรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ นาย ไผ พงศเที่ยงธรรม รวมกับ นางสาว ปรียานุช เธียรกานนท ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวเมลิสา อัศวฉัตร โรจน นิสิตปริญญาตรี ไดรับรางวัลชมเชย นางสาวทิพสิริน สุขสันต นิสิตปริญญาโท ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวชนานันท หมุดดำ นิสิตปริญญาโท ไดรับรางวัลชมเชย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ในการแขงขันวางแผนการตลาด จัดโดยสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 นายณัฐชัย แวดวงธรรม น.ส.สุภลักษณ อินทรจันทร น.ส.ฐิติรัตน ศิริบุตร นายไพศาล เจียรอุทัยธำรงค น.ส.ธิดารัตน ชำนาญณรงค

นายพงศสันต พงศบางลี่ ไดรางวัลชนะเลิศอับดับที่หนึ่ง ในการแขงขัน Thailand Open Memory Championships 2010 การแขงขันความจำระดับประเทศ ป 2553 จัดโดยสมาคมความคิดสรางสรรค ความจำและการเลน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553


นิสิตที่ทำชื่อเสียง และกิจกรรมในคณะ

ศิษยปจจุบัน

คายอาสาพัฒนาชนบท

เมื่อวันที่ 10-24 ต.ค. 2553 นิสิตคณะเศรษฐศาสตรไดเดินทางไป ออกคายอาสาพัฒนาชนบท ณ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนบานน้ำแพะ ต.บอเกลือใต อ.บอเกลือ จ.นาน และ เมื่อวันที่ 15- 29 มีนาคม 2554 นิสิตคณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ ไดจัดคายอาสาพัฒนาชนบทขึ้นที่ หมูบานเลอะตอ ต.แมตื่น อ.อมกอย จ.เชียงใหม


นิสิตที่ทำชื่อเสียง และกิจกรรมในคณะ

ศิษยปจจุบัน คายอาสาพัฒนาชนบท นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดทำคายบำเพ็ญประโยชนใน โครงการ EBA Humanities Project 2 ในระหวางวันที่ 17 -28 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนบานสองคอน อ.ภูเรือ จ.เลย

โครงการปลูกปาชายเลน สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อสรางจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ใหแกนิสิตคณะเศรษฐศาสตร โดยจัดโครงการปลูกปาชายเลน ในระหวางวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2554 ณ ตำบลพันทายนรสิงห จังหวัดสมุทรสาคร


สมาคมฯไดเปนสปอนเซอรการจัดการแขงขันฟุต บอลกระชับมิตรคณะเศรษฐศาสตร ในวันที่ 26 มิ.ย. 2554 ที่ผานมา มีทีมเขารวมถึง 14 ทีม จาก 14 รุน โดยมี ก ารเลี ้ ย งสั ง สรรและงานสำเร็ จ ไปด ว ย ความอบอุน ชองทางการติดตอ สมาคมฯ สามารถติดตอไดที่ www.econchula.org หรือ Facebook ในชื่อ Econ Chula Association สมาคมเศรษฐศาตร จุฬาฯ โดยคุณวิเชฐ ตันติวานิช (รุน 13) นายกสมาคมฯไดดำเนินงานดานตางๆ ระหวางป 2552 – 2553 อาทิดานการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเปน ประโยชนตอสาธารณะ นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมใหกับ สมาชิกในวาระตางๆ ในป 2554 นี้ทางสมาคมฯไดเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ทานใหม ไดแก ดร.สมชัย สัจจพงษ (รุน 12) ผูอำนวยการ สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง สมาคมฯ รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย Webster University และ International Chamber of Commerce จัดงานสัมมนาเรื่อง “บริษัทจดทะเบียนปรับกลยุทธ จัดทัพ รับมือ AFTA” เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 ณ อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน และ Dr. CHE’RIE CARTER -SCOTT Professor, School of Business & Technology, Webster University, Thailand ใหเกียรติเปนวิทยากร มีผูเขารวมสัมมนา 300 คน ในวันเสารที่ 28 สิงหาคม 2553 สมาคมฯไดจัดงาน ราตรีสีทองประจำป 2553 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ซึ่งไดในงานไดจัดใหมีพิธีแสดงมุทิตาจิตใหกับ คณาจารยอาวุโส พรอมทั้งสังสรรคกันระหวางนิสิตเกาและ นิสิตปจจุบัน โดยมีผูเขารวมงานประมาณ 500 คน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกิตติรัตน ณ ระนอง จุฬาฯ รุนที่ 9 เศรษฐศาสตร จุฬาฯ รุนในโอกาสที่ไดรับ โปรดเกลาฯ เปนรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

ขอแสดงความยินดีกับ คุณพิชัย นริพทะพันธุ เศรษฐศาสตร จุฬาฯ รุน 13 ในโอกาสที่ไดรับโปรดเกลาฯ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน


หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรสาธารณสุข “เปนหลักสูตรที่ใหความรูเรื่อง Health Economics และ Health Care system management ในเชิงกวางทำใหมีความรูหลากหลาย และมีพื้นที่มากพอในเรื่องที่สำคัญที่จะใชประกอบการทำงาน ในชีวิตประจำวันของบุคคลากรสายวิทยาศาสตรการแพทย มีความสามารถที่จะศึกษาตอเพิ่มเติมดวยตัวเองหรือ ทำงานวิจัยในเรื่องที่สนใจตอไป” น.พ.อภิชาติ แสงจันทร

“นอกจากความรูจากการศึกษาแลว หลักสูตร ยังสนับสนุนใหตีพิมพและนำเสนอบทความ ในระดับประเทศ และตางประเทศ มีทุนการศึกษาและทุนเพื่อนการนำเสนอผลงาน ดวยความเปนจุฬาฯ ทำใหไดรับการตอบรับที่ดีจากหลายๆ ที่ นอกจากนี้ ยังไดรูจักรุนพี่และรุนนองที่ตอไป จะทำงานในสายดานวิชาการรวมกันในอนาคตดวย” น.ส.รัตติยา ภูละออ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรแรงงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย “ในมุมมองของดิฉัน ประโยชนที่ไดรับจาก หลักสูตรอันดับแรก คือ การที่ไดศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตรแรงงานในเชิงลึกและการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง และในหลักสูตรนี้ดิฉันไดเรียนรู ตั้งแตระดับหนวยที่เล็กที่สุดขององคกรจนถึงระดับประเทศ” น.ส.กุลณิชา มีไชยโย

หลักสูตรเศรษฐศาสตรและ การเงินระหวางประเทศ “การเขามาศึกษาในหลักสูตรนี่ ทำใหผมไดรูจักเพื่อนๆพี่ๆ ใหมๆมากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำใหไดเรียนกับอาจารยชาวตางชาติ ซึ่งเปนการเปดโลกของผมใหกวางขึ้น โดยภาพรวมแลว เรียนหลักสูตรนี้แลวไดอะไรใหมๆดีๆมากมาย”

หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ และการจัดการ

นายพสิษฐ โชติวัฒนะกุล

“หลักสูตร MABE เปนหลักสูตรที่มีความพรอมทางดาน คณาจารยและสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งที่ประทับใจคือ บรรยากาศความเปนกันเองภายในหอง ซึ่งทำใหสามารถปรึกษาอาจารยและซักถามขอสงสัยอยางใกลชิด”

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

น.ส.ศศธร สงวนดีกุล

“ไดรับความรูทางเศรษฐศาสตรทั้งทาง ทฤษฎีในระดับที่เหมาะสมทั้งกับการนำไปเปน พื้นฐานในการศึกษาตอหรือทำงานในอนาคตและยังไดเรียนรูถึงการ นำความรููในเรื่องตางๆไปประยุกตใชในหลากหลายดานไมเฉพาะ กับทางสาขาหนึ่งของเศรษฐศาสตร นอกจากนี้ยังได เห็นถึงขอบเขตความรูของการศึกษาดานเศรษฐศาสตรวาไดมีการ พัฒนาไปถึงไหนทำใหเห็นทั้งความรูตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน”

“หลักสูตรนี้เปนเหมือนครอบครัว ที่มีความอบอุน ทั้งคณาจารยเจาหนาที่หลักสูตร ตลอดจนเพื่อนๆในหลักสูตรดูงายๆ สบายๆสรางความรูสึกอยากใหมาศึกษาเลาเรียนอยูเสมอๆ”

นายภูมิฐาน สิริเลอสรวง

นายสุรเดช สุวรรณโมรา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเมือง

สานแสงทอง  

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-6200 โทรสาร 02-218-6201 http://www.econ.chula.ac.t...