Page 1

VÄLKOMMEN TILL MONTESSORIAVDELNINGEN

VINDEN

HERRHAGSSKOLAN


En plats för lärande, utveckling och social fostran för barn i åldrarna 6 till 12 år. Respekt och kärlek för varje barn och allt levande är ledstjärnan för allt arbete hos oss SÅ HÄR JOBBAR VI

På vår avdelning har barnen flextid. Det innebär att de kan droppa in mellan kl.8.00-8.30. Eleverna möts då av klassisk musik, levande ljus och en lärare som möter upp. Det ger en lugn start på dagen eftersom inte alla behöver trängas i kapprummet samtidigt. På förmiddagen mellan kl.8.30– 11.20 har vi första arbetspasset. Slöjd och idrott kan vara några av aktiviteterna. Under passet får eleverna möjlighet att äta sin frukt. De som vill tar också rast medan de som vill vara kvar inne och fortsätta med sitt arbete får göra det. I KLASSRUMMEN

Hos oss arbetar våra elever tillsammans med kamrater som är lite yngre eller lite äldre. Vi har inga stängda dörrar mellan klassrummen utan eleverna jobbar över gränserna, allt efter behov. Med öppna dörrar så kan också de äldre eleverna hjälpa de yngre med olika uppgifter. För varje elev finns en tydlig planering. Vi återkopplar ofta till eleverna, och förstås också till föräldrarna. De äldre eleverna planerar och genomför projekt där de undervisar de yngre eleverna under handledning av en vuxen, som t ex engelska, matematik eller hemkunskap. Det kan också handla om utveckling av sociala färdigheter. Samverkan mellan de äldre och yngre eleverna skapar en trygg arbetsmiljö. På skolgården kan vi se att eleverna är bra på att ta hand om varandra. De äldre engagerar sig gärna i de yngre. De yngre lär känna de äldre och det tar bort känslan av att de äldre är ”stora och tuffa”. PEDAGOGIKENS GRUNDSTENAR DEN FÖRBEREDDA MILJÖN

Allting har sin bestämda plats i ett montessoriklassrum, materielen går från lätt till svårt, från konkret till mer abstrakt och från vänster till höger i hyllorna. Det finnas materiel som tränar alla sinnen. Tavlor och teckningar hänger i barnens ögonhöjd. Barnen är delaktiga och ansvarar för sysslor, som t ex vattna blommor, damma och vässa pennor. Läraren har god kunskap om materielet och om barns utveckling.

MARIA MONTESSORI (1870-1952)

Maria Montessori blev Italiens första kvinnliga läkare när hon var färdig med sin utbildning 1896. Direkt efter utbildningen ingick hon i ett forskarlag som studerade barn med mentala handikapp. Maria Montessori hade en stark tro på barnens egna förmågor och intelligens. Hon fann genom sina observationer att alla barn har en inre drivkraft, en drivkraft att nå självständighet och en drivkraft att lära sig riktiga saker som man sedan ska kunna som vuxen. 1907 blev Maria ansvarig för ett daghem i ett slumområde i Rom. Maria fick barnen att jobba med saker som var meningsfulla, t ex att ställa i ordning en bra miljö för dem att vistas i. Barnen fick hålla på med ett materiel så länge de ville när de väl hade funnit koncentrationen. Ett inre lugn infann sig hos barnen och ryktet om denna fantastiska förskola spred sig och besökare från hela världen kom för att titta.

KOSMISKA PLANEN

Allting i vår värld hänger ihop och bildar en helhet. Därför går all undervisning från det stora till det lilla, från helhet till detalj. Exempelvis så går vi från att prata om universum-Vintergatan-vårt solsystem-jorden- världsdelland-landskap-stad-gata osv. På så vis får eleverna en bättre förståelse för hur det som varit hänger ihop med det som sker idag. NORMALISERING

Ett normaliserat barn är ett barn som har funnit sig själv och trivs i sin miljö med kamrater och vuxna. Det innebär att de av egen kraft kan finna sin egen djupa koncentration. Vår viktigaste uppgift är att hjälpa barnen hitta sin koncentration. Vi lockar med materiel som intresserar, känns meningsfullt och som är på rätt nivå för den som ska utföra uppgiften.


TRE TIMMARS ARBETSPASS

Det tar olika lång tid för barn att hitta sin koncentration och när de väl gör det får de inte avbrytas. Därför finns det alltid ett långt, oavbrutet arbetspass varje dag. ÅLDERSBASERADE GRUPPER

Maria Montessori såg en stor social fostran i åldersblandade grupper. De yngre lär av de äldre, de äldre stärker sina kunskaper när de hjälper de yngre. FRITIDSHEMMET

Här går barnen från Vindens förskoleklass t o m åk 3 i en åldersblandad grupp. Också på fritids innebär pedagogiken att de vuxna sätter ramarna men att barnen är delaktiga och tar ansvar för både den fysiska miljön och aktiviteterna. Detta skapar trygghet, trivsel och respekt för miljön och för varandra. FRÅN VINDEN TILL VENTUS PÅ NORRSTRANDSSKOLAN

På Herrhagsskolan och Vinden avslutas studierna efter årskurs 6. Våra elever fortsätter till åk 7 på Norrstrandsskolan där de erbjuds olika alternativ och profiler. Många vill fortsätta i sin sammanhållna grupp till arbetslaget Ventus på Norrstrandsskolan. Där tar engagerade lärare vid och följer upp det goda arbete som gjorts på Vinden. Nyckelord på Ventus är engagemang, arbetsglädje, demokratiskt arbetssätt, återkoppling till elever och föräldrar, studiero och goda kunskapsresultat.

KONTAKTA OSS Kontakta oss på Herrhagsskolan så berättar vi mer om vår verksamhet. Vi finns på telefonnummer 070-001 59 91. Rektor, Gunnar Fast, når du på 054-540 31 37.

Postadress: Karlstads kommun, barn- och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad. Besöksadress: Drottninggatan 47. Tel: 054-540 00 00. E-post: barnochungdomsförvaltningen@karlstad.se

Välkommen till montessoriavdelningen, vinden, herrhagsskolan 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you