Page 1

I N G R I D Z E T T E R LU N D L A N D S KA P S A R K I T E KT PORTFOLIO & CV UTVALDA ARBETEN 2014-2018


I N G R I D Z E T T E R LU N D

CV UTBILDNING Kandidatexamen i landskapsarkitektur 06 / 2016 Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp Landskapsarkitektprogrammet 09 / 2013 - 06 / 2018 Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp

PROFIL Jag brinner för att arbeta med landskapsarkitektur då det är ett pussel att få ihop olika komponenter som rumslighet, material, belysning, ljudmiljö för att skapa en god design för en plats. En styrka jag har som medarbetare är att jag både kan arbeta självständigt och i grupp samt att jag får arbete gjort inom uppsatt tidsram. Jag anser mig vara nytänkande och vill skapa spännande platser för att inspirera, integrera och ge en trygg miljö åt alla människor oavsett bakgrund.

KONTAKT Södra Esplanaden 5A 223 54 LUND

PERSONLIG FÄRDIGHET

ARBETSLIVSERFARENHET

Analogt skissande

Praktikant Landskapsarkitekt 08 / 2017 - 11 / 2017, Temagruppen AB

Visualiseringar Utomhusbelysning Växtkunskap Vinterstadens planering Ljudmijöer utomhus

Parkarbetare Sommar 2017, Markentreprenad Lunds Kommun Skötsel i parkmark och gator Anställd på Plantagen 04 / 2014 - 01 / 2015, Lund Arbete med rådgivning och skötsel av uteväxter Kyrkogårdsarbetare Sommar 2014, Skogskyrkogården i Jönköping Skötsel av sommarblommor, gräsklippning och nyanläggning av ett gravområde

VERKTYG Adobe Photoshop

AutoCAD

ingrid.zetterlund@hotmail.com

Adobe InDesign

IOS / Windows

+46 733 244230

Adobe Illustrator

Olika skötselverktyg

SketchUp / V-ray


INNEHร…LL 1. Vinterinstallation 2. Innovation Park 3. Let nature go on! 4. Sound-Wave 5. Charlottenlund 6. Stora Landskap 7. Besรถkscentrum


V I N T E R I N S TA L L AT I O N Examensarbete i Landskapsarkitektur 11 / 2017 - 03 / 2018 Mitt och min kursares examensarbete handlar om vinterstäders angreppssätt gällande design och planering, och innefattade även ett gestaltande och förverkligande av en vinterinstallation i Döbelns park i Umeå, i samarbete med Umeå kommun. Installationens fokus låg på att tillföra ljus och värme för att locka in människor i parken under januari månad.


I N N O VAT I O N PA R K Visionsbilder 5 / 2017 Jag anlitades av Niclas Östlund som arbetar med att införa Green Innovation Park i Alnarp för att göra visionskisser som skulle visas upp i säljsyfte.


L E T N AT U R E G O ! Projekt i masterkursen Design project - Composition and materiality 5 / 2017 Temat för kursen var att arbeta med materialitet men lika mycket med immaterialitet. Vi arbetade i grupper i ett konstruerat parallellt uppdrag med att ta fram förslag för ett nytt marint utbildningscenter i Lernacken i Malmö. Vår grupp arbetade med att bevara mycket av den befintliga miljön för att utbilda om erosion, material och vattnets påverkan på materialen.

SITE ANALYSIS Found qualities

SITE ANALYSIS

Varied topography

Light and vast

BREAKING UP THE LARGE-SCALED SPATIALITY INTO SMALLER ROOMS

SPATIALITY LACK OF SPATIAL HIERARCHY

Found qualities

Ongoing erosion

SITE ANALYSIS

LET NATURE GO ON!

DESIGN PROJECT - COMPOSITION AND MATERIALITY

05.2017

GROUP 2

PAGE 10

BARRIERS AND LEVELS TODAY THE TOPOGRAPHY CREATES THREE LEVELS

Found qualities

-10

+

+4

0-4

5

+

Varied topography

-1 10

CONCEPT

Light and vast

LET NATURE GO ON!

DESIGN PROJECT - COMPOSITION AND MATERIALITY LET NATURE GO ON!

DESIGN PROJECT - COMPOSITION AND MATERIALITY

05.2017

05.2017

GROUP 2

PAGE 8

GROUP 2

LET NATURE GO ON

PAGE 4

Den befintliga miljön är uppdelad i kraftiga nivåskillnader och förhindrar fri rörelse genom platsen. Med den nya utformningen skapas en koppling mellan de olika höjdskillnaderna på platsen samt att rumsligheten delas upp till mindre rum. LET NATURE GO ON!

LET NATURE GO ON!

DESIGN PROJECT - COMPOSITION AND MATERIALITY

05.2017

GROUP 2

DESIGN PROJECT - COMPOSITION AND MATERIALITY

05.2017

GROUP 2

PAGE 15

TIME

PAGE 2

CONNECTING LEVELS

LET NATURE GO ON!

NATURAL PROCESSES

DESIGN PROJECT - COMPOSITION AND MATERIALITY

05.2017

GROUP 2

PAGE 11


ILLUSTRATION PLAN

1:500 (A1) LET NATURE GO ON!

DESIGN PROJECT - COMPOSITION AND MATERIALITY

05.2017

GROUP 2

PAGE 16

Några materialval grundades på de befintliga materialen som kalksten och vatten, och nya som betong, gallerdurk och trä adderades på grund av den immateriella känslan.


S O U N D -WAV E Projekt i masterkursen Design project - Site, Concept & Theory 3 / 2017 Temat för kursen hette Urban waters och vi gick igenom hur vi som landskapsarkiteter kan designa för vattnets olika kvaliteer och funktioner, samt hur man kan planera för översvämning och ta vara på vatten i den urbana miljön. Vi arbetade gruppvis under kursens första del. Min grupp gjorde arbetet “Sound-wave” där vatten och ljud var i fokus längs Risebergabäcken. Vi illustrerade hur olika ljud kan låta i sektion. Vi arbetade också med vattnets hastighet för att skapa ljud och översvämningsmöjligheter.


Olika markmaterial som skapar ljud

Översvämningsdamm och tyst granskog

Alsumpskog för dämpat ljud och översvämningsmöjlighet

Maskera ljud mot Inre Ringvägen med tät treskiktad plantering


C H A R LOT T E N LU N D Projekt i masterkursen Digital visualization 10 / 2016 Denna masterkurs behandlade inl채rning av datorprogrammen SketchUp, V-ray, Skatter plug-in, Photoshop och InDesign. Under kursens slutskede skapade vi visualiseringar som skulle framh채va Charlottenlunds kyrkog책rd i Trondheim. Vi fick fyra teman varav jag valde rumslighet och kyrkog책rden som helhet.


S TO R A L A N D S KA P Skarpt projekt i kursen Projekt 3 03 / 2016 Projektet utfördes i grupp och handlade om en kommunal eller regional stadsplanering och dess utmaningar. Min grupp gjorde ett förslag om ljudmiljöer i städer och landsbygd i Skåne. Parallellt med kursen deltog vi i tävlingen Imagine Open Skåne 2030, en framtidssyftande tävling med fokus på hur Skåne ska utvecklas med utgångspunkt i samhällsutmaningar. Beställarna av tävlingen var Region Skåne och Sveriges Arkitekter. Vårt bidrag hette Schh! och behandlade bruskulturen vi lever i, oljudets negativa påverkningar och hur vi kan skapa tystare zoner i städer, tillgängliggöra tysta platser för allmänheten samt att bevara befintliga tysta platser i Skåne som ännu inte är utsatta för buller.


BESÖKSCENTRUM Skolarbete i kursen Projektering och byggande av landskapsarkitektur 11 / 2015 Kursens uppgift var att skapa ett förslag till utemiljön för Alnarps besökscentrum och projektera förslaget. Vi fick ett uppdrag av en påhittad beställare och deras krav på utformningen var delvis hur många parkeringsplatser som behövdes samt att det skulle finnas både uteservering samt plats för picknick. Under kursen lärde jag mig att: - Höjdsätta ytor för vattenavrinning - Anläggning av växtbäddar - Anläggning av markmaterial. - Växtförteckning - Teknisk beskrivning - Markplaneringsplan - Plantering och utrustningsplan


TACK

INGRID ZETTERLUND ingrid.zetterlund@hotmail.com Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp

Ingrid Zetterlund Portfolio Landskapsarkitekt 2018  
Ingrid Zetterlund Portfolio Landskapsarkitekt 2018  
Advertisement