Page 1

Mõisted ja lühendid Erivajadusega õpilane –keha-, kõne-, meele- või vaimupuudega, tervisehäiretega (raskestikulgevate somaatiliste haiguste ja psüühikahäiretega) ja/või õpiraskustega õpilane. Puudega õpilane – õpilane, kellele on määratud keskmine, raske või sügav puude raskusaste. Erivajadustega laste kool on keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning psüühikahäiretega, samuti kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kool. Sanatoorne kool on tervisehäiretega õpilaste kool, kus õpitakse ja saadakse vajalikku ravi. Nõustamiskomisjon on viieliikmeline komisjon, kelle pädevuses on määrata erivajadustega õpilastele võimetekohane õppekava või õppevorm; suunata erivajadustega õpilane lapsevanema nõusolekul sanatoorsesse kooli, erivajadustega õpilaste kooli või klassi ning otsustada lapsevanema taotlusel koolikohustuse edasilükkamine. Nõustamiskomisjoni kuuluvad eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaaltöötaja ja maa-/linnavalitsuse esindaja. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava – RÕK – määrab kindlaks põhikooli ja gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, riikliku õppekava põhimõtted, omandatavad oskused, õppekorralduse alused, kohustuslikud õppeained ja tunnijaotusplaani, nõuded kooliastmete ja kooli lõpetamiseks ning kooliõppekava ülesehituse ja koostamise põhimõtted, olenemata kooli õiguslikust seisundist. Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava (abiõppe õppekava) – LÕK – alusel toimub abiõppele suunatud õpilaste õppetöö. Abiõppe põhiülesanne on korrigeerida kerge vaimse alaarenguga õpilase arengut ja aidata kujuneda isiksusel, kes tuleb eluga toime võimalikult iseseisvalt, teeb võimetekohast tööd, määratleb end oma rahva liikmena ja riigi kodanikuna. Toimetuleku riikliku õppekava – TÕK – alusel õpetatakse mõõduka ja raske vaimupuudega õpilasi.Toimetulekuõppe põhiülesanne on toetada korrektsioonitööga õpilaste arengut, kujundada isiksus, kes tuleb toime igapäevaste tegevustega kodus, teenindusasutustes (poes, juuksuris jm) ning saab juhendamise ja järelevalve all hakkama lihtsama tööga. Individuaalne õppekava – IÕK – on hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. IÕK koostatakse õpilasele, kelle eriline andekus, õpi- ja käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikemaaegne õpikeskkonnast eemalviibimine põhjustab olulisi raskusi töötada oma klassikaaslastega samal ajal samas ruumis või vastavale klassile koostatud töökava alusel. Haridusseaduse kohaselt tagab kohalik omavalitsus keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning eriabi vajavatele inimestele võimaluse õppida elukohajärgses koolis. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on puuetega või eriabi vajaval lapsel õigus õppida lähimas tingimustele vastavas koolis, kui elukohajärgses koolis vastavad tingimused puuduvad. Liitpuudega lapsena mõistetakse last, kes on pimekurt või kellel lisaks vaimsele alaarengule on kuulmis-,nägemis- või kehapuue. Liitpuude korral suunatakse õpilane tema arengut enim soodustavasse erivajadustega laste kooli (eriklassi) või moodustatakse eraldi klass.


Vahendid, mida vajatakse: NÄGEMISPUUE helimaterjalid (diktofon) reljeefsed joonised mudelid kontrastsed õpikud, kvaliteetsed atlased, suurendatud töövihikud punktkirja õppimise ja õpetamise vahendid pimedate joonestuskomplekt reljeefsete tähistustega joonlaud, mõõdulint jm häälega kalkulaator pleier helimaterjali kuulamiseks valge kepp spetsiaalse varustusega arvuti skanner punktkirja printer vaegnägevuse abivahendid, nt luubid, lugemisteler, kiiker vms lugemisalus tugevdatud joone ja laiema reavahega vihikud kirjutusraam kvaliteetne klassitahvel, seinakaardid, maakaart kehalise kasvatuse vahendid, näiteks helisev pall, reljeefne tähistus töö- ja kunstiõpetuse, nt voolimise ja punumise vahendid muud olemasolevad vahendid ja võimalused

KUULMISPUUE kurtidele mõeldud erimetoodilised õppevahendid õpetaja poolt kohandatavad õppevahendid kurtidele mõeldud õpikud teleri, raadio, arvuti jms vahendite heli võimendamise seadmed arvuti kõlarid individuaalsed kõrvaklapid data-projektor dokumendikaamera muud olemasolevad vahendid ja võimalused (grafoprojektorid klassides; arvutipõhised kooli pedagoogide valmistatud õppevahendid)

KEHAPUUE personaalarvuti kasutamise võimalus trükitud õppekonspektide olemasolu topeltkomplekt õpikuid diktofon raamatuhoidja libisemisvastased lauakatted muud olemasolevad vahendid ja võimalused (jämedamad kirjutamisvahendid; ravivõimlemisvahendid; tõstuk-drenažöörid jm)


KÕNEPUUE lihtsustatud tekstidega õpikud (lugemis-kirjutamispuue, laste afaasia) individuaal- ja rühmaõppes LÕKile vastavad emakeele ja kirjanduse õpikud lihtsustatud õpet läbi viia võimaldav õppematerjal logopeedilised õppevahendid muud olemasolevad vahendid ja võimalused VAIMUPUUE väiksemamahulised, vähem abstraktseid teemasid käsitlevad materjalid pervasiivsete arenguhäiretega laste jaoks lihtsustatud õppe õppematerjal (õpikud, töövihikud, jaotvara) logopeedilised õppevahendid õpetamise erimetoodikale vastavad tabelid jm näitlikustamisvahendid tööõpetuse materiaalne baas toimetulekuõpet läbi viia võimaldavad vahendid näitlikustamiseks vajalikud seinatabelid käelise tegevuse arendamise vahendid igapäevatoimingute omandamiseks vajalikud kodumasinad muud olemasolevad vahendid ja võimalused

Keskkonna kohandamine: NÄGEMISPUUE võimalus vabalt kõigis ruumides liikuda orientiirid (hästi tajutav, optiliselt kontrastsed suunaviidad, pinnakatte erinevused, reljeefsed vöödid, ohutuspiirded, helisignaalid) reljeefsed tähistused ja käsipuud pimedatele õpilastele hea üldvalgustus (mitte pimestav) matid värvitoonid kontrastsused vaegnägijatele vaegnägijatele lisaks üldvalgustusele klassides kohtvalgustus, laualamp muud olemasolevad tingimused KUULMISPUUE võimalus vabalt kõigis ruumides liikuda orientiirid (hästi tajutav, optiliselt kontrastsed suunaviidad, pinnakatte erinevused, reljeefsed vöödid, ohutuspiirded, helisignaalid) võimalus kohandada ruumi akustika parandamiseks lagede allapoole toomisega võimalus kohandada ruumi akustika parandamiseks spetsiaalsete seinakattematerjalidega võimalus kohandada ruumi akustika parandamiseks spetsiaalsete vaipkatetega pehmenduspadjad laudadel hea üldvalgustus summutatud heli võimalus laudade paigutuse muutmiseks muud olemasolevad tingimused


KEHAPUUE kohandatud koolimööbel hea üldvalgustus võimalus vabalt kõigis ruumides liikuda ratastooli või käimisraamiga ratastoolis või käimisraamiga kooli sisenemise võimalus käsipuud õige kaldenurgaga kaldtee (pandus) mitmekorruselise hoone puhul lifti olemasolu ukseavade laius 90 cm ja lävepakke ei ole lisakäepidemed ukse mugavaks sulgemiseks laudade ja pinkide vahe piisav laius, et oleks ruumi ratastooliga manööverdamiseks ratastooli kasutava õpilase vajadustest lähtuvalt kohandatud WC ja pesemisruum orientiirid (hästi tajutav, optiliselt kontrastsed suunaviidad, pinnakatte erinevused, reljeefsed vöödid, ohutuspiirded, helisignaalid) puhkeruum muud olemasolevad tingimused KÕNEPUUE individuaalsed õppekohad, võimalus individuaalseks tööks võimalus klassi liigendada lisaruum rühmatööks muud olemasolevad tingimused VAIMUPUUE individuaalsed õppekohad, võimalus individuaalseks tööks võimalus klassi liigendada võimalus kasutada lakoonilist, rahulikku, väheste ärritajatega kabinetti võimalus üksi pingis istuda eraldatud töökoha võimalus puhkeruum orientiirid (hästitajutav, optiliselt kontrastsed suunaviidad, pinnakatte erinevused, reljeefsed vöödid, ohutuspiirded, helisignaalid) muud olemasolevad tingimused ÕPIRASKUS individuaalsed õppekohad, võimalus individuaalseks tööks võimalus klassi liigendada puhkeruum muud olemasolevad tingimused TERVISEHÄIRE kohandatud erimööbel erikohtvalgustus orientiirid (hästitajutav, optiliselt kontrastsed suunaviidad, pinnakatte erinevused, reljeefsed vöödid, ohutuspiirded, helisignaalid) ratastooliga ja käimisraamiga liikumise võimalused allergiliste haigustega lastele allergeenivaba keskkond eritoit pesemisvõimalused muud olemasolevad tingimused

Mõisted, vahendid, eripedagoogika  

Eripedagoogika