Page 1

Laia Valle Plujà Íngrid Térmens Gumà


Moviment de càrregues elèctriques. Positives o negatives.  La llei d’Ohm.  Electromagnetisme  Sintomes: 


Un circuit elèctric és un conjunt d'elements que units de forma adequada permeten el pas d'electrons. Està compost per: -generador o acumulador. -fil conductor. -receptor o consumidor. -element de maniobra.


 

És la diferència de potencial elèctric entre els extrem d’un conductor de l’electricitat. Es mesura en volts


És la quantitat de càrrega elèctrica en un temps donat.


La potència elèctrica és la quantitat d'energia lliurada o absorbida per un element en un temps determinat.


Quan tenim dos o més elements connectats l’un darrere de l’altre, de manera que hi circula el mateix corrent elèctric, diem que estan connectats en sèrie.


Es denomina Simbologia Elèctrica a la representació gràfica que es fa de cada element d'un circuit o instal.lació elèctrica. Els símbols elèctrics es regeixen per la UNE-EN-60617, que va ser aprovada el 1996 i està en concordança amb la norma europea

Planell elèctric

Simbologia


El REBT, estableix les condicions tècniques i garanties que han de complir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministri en els límits de baixa tensió, els quals d'acord amb aquest reglament, són una tensió igual o inferior a 1.000 volts en corrent altern i una tensió igual o inferior a 1.500 volts en corrent continu.


 

     

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=10 81 http://webquest.xtec.cat/httpdocs/wqlectricitat/index.htm http://www.xtec.cat/aulanet/ud/tecno/ielectriques/index.ht m http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_voltaje/ke_vol taje_1.htm http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=10 81 http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/circuits2/index .htm# http://newton.cnice.mec.es/3eso/electricidad3E/index.htm

Webquest:electricitat domèstica  
Webquest:electricitat domèstica  

aquest book t'ensenyara mes coses de la tecnologia d'avui dia,tracta sobre l'electricitat domèstica