Page 1

Ülevaade mõistetest Tõenäosus Sündmuse  tõenäosus  on  arv,  mis  iseloomustab  sündmuse  toimumise  võimalikkust  teatud  tingimustel.   Suhteline  sagedus  näitab,  kui  suur  on  tõenäosus  mingi  sündmuse  toimumiseks.   Tõenäosuse  leiame,  kui  jagame  soodsate  (või  oodatud)  võimaluste  arvu  kõikide  võimaluste  arvuga.    

Tõenäosust  väljendatakse  sageli  protsentides.    

Aritmeetiline keskmine  

Antud arvude  aritmeetiliseks  keskmiseks  nimetatakse  arvu,  mis  saadakse  antud  arvude  summa  jagamisel   liidetavate  arvuga.  

Mood

Moodiks nimetatakse  vaadeldava  suuruse  kõige  sagedamini  esinevat  väärtust.    

Näide.   Ühes  klassis  on  erineva  vanusega  õpilasi.     11-­‐aastaseid  on  15,     12-­‐aastaseid  on  21,     13-­‐aastaseid  on  2.   Mo  =  12  a    

Õpilaste vanuse  mood  on  12  aastat,  sest  selles  vanuses  õpilasi  on  klassis  kõige  rohkem.  

Suhteline sagedus  

Sagedus näitab,  kui  tihti  mingi  sündmus  toimub.  Suhteline  sagedus  näitab,  kui  suure  osa  moodustab  mingi   sündmus  kõikide  vaadeldud  sündmuste  arvust.     Tavaliselt  väljendatakse  suhtelist  sagedust  protsentides.   Tabelis  on  toodud  ühe  õpilase  pallivise  korvi.    

Sündmus   1   2   3   4   5   6   Kokku     Visked  korvi   jah   jah   jah   jah   ei   ei   4     4  näitab,  et  pall  saadi  korvi  4  korral.  Kokku  oli  6  katset.  Leiame  palli  viskete  suhtelise  sageduse.    

Sündmus Visked  korvi  

Viskeid kokku  Sagedus   Kuidas  arvutada?   Suhteline  sagedus  %   6  

4 ×100% ≈ 67% 6

4

67 %  

Sündmus Katseks  nimetatakse  tegevust,  kus  ei  ole  võimalik  tulemust  ette  teada.  Katse  tulemust   nimetatakse  sündmuseks.  Juhuslik  sündmus  on  selline  sündmus,  mis  võib  tulla  või  mitte  tulla.  Juhuslik   sündmus  on  näiteks  6  silma  tulek  täringu  veeretamisel.  Sündmuse  tõenäosus  näitab,  kui  suure  osa   moodustab  oodatav  (soodne)  sündmus  kõikide  sündmuste  arvust.     Näiteks  on  sündmuse  tõenäosuseks  arv,  millega  hinnatakse  6  silma  saamise  võimalikkust  täringu   veeretamisel.      

Ida-Virumaa õuesõppe programmid 2011 – Monica Merents

4_Pallivise_5-6_klass_ylevaade_moistetest  

Tõenäosus
   Mood
   Sündmus
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   Kokku
   Visked
  korvi
   jah...

4_Pallivise_5-6_klass_ylevaade_moistetest  

Tõenäosus
   Mood
   Sündmus
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   Kokku
   Visked
  korvi
   jah...