__MAIN_TEXT__

Page 10

‘Ik kreeg altijd maar de vraag: hoe gaat het met je moeder? Nooit eens vroeg iemand: hoe gaat het nou met jou’

Beide leerplichtambtenaren hebben een maatschappelijk werk-achtergrond en werken nauw samen met jongerenwerkers en jeugdhulpverlening. Ze kijken niet alleen naar het verzuim maar ook naar de thuissituatie en gaan zo nodig op huisbezoek. Janssen: ‘We inventariseren wat er aan de hand is en betrekken het thuisfront erbij. Wanneer jongeren mantelzorgtaken hebben, is het belangrijk dat hier erkenning voor komt, om te voorkomen dat ze nog meer gaan zorgen. Vaak kunnen ze deze taken niet automatisch overgeven, daar is hulp bij nodig. We zijn voor maatwerk en een creatieve aanpak. Een jongere kreeg bijvoorbeeld een stageplek op de school van zijn zusje, zodat hij haar na afloop mee naar huis kon nemen. Dan sla je twee vliegen in een klap.’ Tegen andere leerplichtambtenaren zeggen beiden: kijk niet alleen naar de handhaving. Ga in gesprek en onderzoek wat er aan de hand is. Praat met het kind en zijn ouders en breng zorg en onderwijs bij elkaar.

Aan een leerling die steeds zijn jongere broertje van school moet halen, vraag ik dan: ‘hoe doe je dat?’ en ‘hoe vaak gebeurt dat?’.

Wildeman zou in dit verband graag zien dat school een plek

Een meisje dat regelmatig wegbleef, bleek een moeder te hebben

wordt waar kinderen hun verhaal kwijt kunnen. ‘Als jonge mantel-

die een chemokuur kreeg. Ze kwam te laat op school omdat ze

zorgers niemand hebben om mee te praten, sluiten ze zich op

moest helpen met wassen en aankleden of ze kwam helemaal niet

in hun eigen leefwereld. Als leerkrachten weten wat er thuis

naar school. Haar moeder meldde haar dan ziek.’ Handofsky en

speelt, zou school zou een fijne plek kunnen worden waar ze

haar collega’s zijn alerter geworden op jonge mantelzorgers

zelf centraal staan.’

sinds expertisecentrum Eva een voorlichtingsbijeenkomst op school heeft georganiseerd. ‘We herkennen ze eerder en houden

*In reactie op het rapport Kinderombudsman Hoor je mij wel?

meer rekening met de thuissituatie. We geven al naar gelang

schreef minister Hugo de Jonge van VWS in juni 2018 in een

de situatie ondersteuning in de vorm een aangepast rooster,

brief aan de Tweede Kamer dat de Inspectie Gezondheidszorg

verlichting in uren of de mogelijkheid om alleen de basisstof

en Jeugd erop zal toezien dat extra aandacht wordt besteed

te volgen. Voorop blijft staan dat elk kind leerplichtig is; samen

aan toepassing van de kindcheck in de GGZ. Ook wil de minister

met de leerplichtambtenaar, de ouders en het kind maken we

bespreken hoe de kindcheck in wijkteams kan worden toegepast

hierover afspraken.’

en de ondersteuning van jonge mantelzorgers kan verbeteren door mentoren in te zetten.

Samenwerken Niet alle scholen zijn zich voldoende bewust van het bestaan van jonge mantelzorgers en dan komt de oorzaak van het verzuim pas aan het licht tijdens een gesprek met de leerplichtambtenaar. Die ervaring hebben leerplichtambtenaren Karin Hikspoors en Astrid Janssen in de gemeente Asten en Someren geregeld. Hikspoors: ‘Jongeren kunnen heel ver gaan voordat ze iets laten merken. Soms mogen ze van hun ouders zelfs niets zeggen; ze zijn heel loyaal. Recent kreeg ik te maken met een meisje dat verzuimde omdat ze geld moest verdienen voor haar drugsverslaafde moeder met psychiatrische problematiek. Ze vertelde niet wat er thuis speelde. Het kostte veel moeite om haar weer terug naar school te krijgen.’ 1 0 I NG R AD O MAG A Z IN E | #3 6 N OVEMBER 201 8

Meer informatie •  wijzijneva.nl/voor-mantelzorgers/ jonge-mantelzorgers • Vanzelfsprekendjmz.nl • Jmzpro.nl • Mezzo.nl • Kinderombudsman.nl > Hoorjemijwel? • Ingrado.nl > Factsheet JMZ

Profile for Ingrado

Ingrado Magazine nr. 36, november 2018  

Het Ingrado magazine verschijnt drie keer per jaar en staat boordevol achtergronden, onderzoeken en nieuwsfeiten over het recht op onderwijs...

Ingrado Magazine nr. 36, november 2018  

Het Ingrado magazine verschijnt drie keer per jaar en staat boordevol achtergronden, onderzoeken en nieuwsfeiten over het recht op onderwijs...

Profile for ingrado