Page 1


Profile ประวัตสิ ว่ นตัว Education ประวัตกิ ารศึกษา Certificate เกียรติบตั ร Activities กิจกรรม


ปพ.1


เข้าร่วมค่าย MEP มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3


เข้าร่วมค่ายคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ


เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดขับร้องบทเพลง “พระราชนิพนธ์” ได้รองชนะเลิศอันดับ 2

เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดจัดพานไหว้ครู ประจาปี การศึกษา2562 ได้รางวัลชนะเลิศ


เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดจัดพานไหว้ครู ประจาปี การศึกษา2561 ได้รางวัลชนะเลิศ

เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดจัดพานไหว้ครู ประจาปี การศึกษา 2560 ได้รางวัลชมเชย


เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดจัดป้ายนิเทศในโครงการ “มุมความรู ้สู่ห้องเรี ยน” ได้รางวัลชนะเลิศ


ค่าย MEP

ค่าย MEP


ค่าย MEP

ค่าย MEP


การแข่งขันจัดพานไหว้ครู

วันต่อต้านยาเสพติด


วันต่อต้านยาเสพติด

ค่ายคุณธรรมจริ ยธรรมและส่งเสริ มค่านิยม 12 ประการ


ค่ายคุณธรรมจริ ยธรรมและส่งเสริ มค่านิยม 12 ประการ

ค่ายคุณธรรมจริ ยธรรมและส่งเสริ มค่านิยม 12 ประการ


Profile for inglovebaek0415

604-30  

604-30  

Advertisement