Page 1

EN STAD FÖR ALLA genom utvecklingsarbete delfinansierat av EU

Dokumentation från Göteborgs stads monter på Kvalitetsmässan 2011


Göteborgs Stads utvecklingsarbete del

Projekt TillVäxt Biskopsgården, Regionalfonden

Margareta Sjöholm berättar om lokal samverkan i TillVäxt Biskopsgården. Projektet är ett resultat av ett flerårigt samarbete, där näringslivet, offentlig och ideell sektor och Biskopsgårdens invånare är inblandade. Ett av delprojekten handlar om att rusta upp Friskväderstorget. Boende, företagare och markägare har varit viktiga i arbetet med att göra torget tryggare, trevligare och mer funktionellt.

Vi vill att alla unga skall få chansen att arbeta som volontärer i Europa Med egna ord Unga volontärer från projekt Iter berättar för mässans besökare om möjligheten av vara volontär i Europa. De berättar också om vad det betytt för dem och hur det hjälpt dem att hitta en bättre väg i livet genom att bland annat jobba med barn och ungdomar i Estland eller renovera hus och odla i Frankrike.

Projekt Iter, Socialfonden

VI UTMANAR

Vi samverkar och utvecklar förutsättningarna för att skapa ett attraktivt område i Göteborg

VI SAMVERKAR

Flerårigt samarbete


Vi är nyfikna på varje kvinnas kraft Projekt KvinnoKraft, Socialfonden

VI ÄR NYFIKNA

lfinansierat med EU-medel

Projekt 100 hade koll på vikten

Kvinnors egen makt i fokus Projekt KvinnoKraft delar med sig av sitt arbete för att stärka egenkraften hos somaliska kvinnor i nordöstra Göteborg. Med fokus på Svenska språket, Kunskaper om Svenska samhället och Egen hälsa siktar projektet på att stärka kvinnornas förmåga fatta beslut om och agera i sitt eget liv. I April 2014 skall KvinnoKraft ha nått och förändrat förutsättningarna för minst 126 somliskfödda ”göteborska” kvinnor.

Besökarna får möjligheten att mäta sin kroppsvikt. Mätningen visar inte bara vikten i kilo utan kroppsmassa, fett och för de som önskar en uppskattning på kroppens fysiska ålder. Projekt 100 har på halva projekttiden redan nått upp till målet att matcha 100 försörjningsstödstagare mot arbete.

Vi skapar 100 nya jobb till arbetssökande personer i Östra Göteborg Projekt 100, Socialfonden

VI TAR ANSVAR

Hälsocoachen från Projekt 100 visar med hjälp av en avancerad kroppsvåg hur hälsa och välmåede är avgörande för hur väl projektdeltagarna lyckas ute i arbetslivet.


LOCAL EVENT 2011 Kvalitetsmässan 2011 I Göteborgs Stad pågår över 120 utvecklingsprojekt. I Göteborgs monter på kvalitetsmässan 2011 visade fyra projekt som delfinansieras med medel från EU:s strukturfonder hur de bidrar till stadens utveckling. EU-projekten visar också hur utvecklingsarbetet är sammankopplat på såväl lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Local Event Under mässans politikerdagar genomförs också ett ”Local Event” direkt knutet till Europakommissionens Open Days i Bryssel. Eventet ”EU at Home in Gothenburg” innehåller samtal om bland annat integration med politiker från olika nivåer och partier.

Fler utmaningar från europeiskt perspektiv Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén samtalar med samtalsledare Marie Svensson bland annat om kvalitetsarbete kopplat till EUprojekt. Anneli Hulthén menar att Göteborg är en bra stad för att vi är öppna men vi måste

ta fler utmaningar från ett europeiskt perspektiv. Hon anser också att projekt som finansieras inom ramen för strukturfonderna är viktiga för alla städer och regioner i Europa och att vi kan ha nytta av dessa fonder och därigenom utveckla Göteborgs Stad i takt med EU2020-strategin.


Från det lokala till det globala Från regionalt till lokalt Regionrådet och Västsvenska strukturfondspartnerskapets ordförande Birgitta Losman samtalar bland annat om hur EU-projekten hänger ihop från det lokala till det globala perspektivet.

måste ske utifrån det lokala perspektivet och bör inte stoppas av regionala dokument- vi måste samarbeta.

Västsvenska strukturfondspartnerskapet är ett av åtta regionala partnerskap i Sverige. Partnerskapen är sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar. Partnerskapet beslutar om vilka projekt som beviljas EUmedel från Social- och Regionalfonden. Birgitta Losman, som nyligen tillträtt ordförandeposten, menar att delfinansierade EU-projekt

Fokus på Integration Integrationsminister Erik Ullenhag samtalar om vad EU-projekten betyder för integrationen i Sverige. Ministern har tidigare besökt flera framgångsrika EU-projekt, bland annat projekt 100. Projektet har, genom att vända sig till företagen och fråga vad de har för rekryteringsbehov, lyckats matcha försörjningstagare till arbete. Ullenhag menar att Sverige behöver ta ansvar för integration och att EU-projekt är ett sätt att göra detta på.

EU:s strukturfonder Under perioden 2007-2013 finns möjlighet för Göteborgs Stad att söka och driva EU-projekt inom EU:s så kallas strukturfonder, som är det huvudsakliga verktyget för att förverkliga EU:s regionalpolitik


Dokumentationen 채r framtagen av Inger Jayakoddy Katja Knuutinen Angela Rebentrost

En stad för alla - genom utvecklingsarbete delfinansierat av EU  
En stad för alla - genom utvecklingsarbete delfinansierat av EU  

Dokumentation från Göteborgs stads monter på Kvalitetsmässan 2011

Advertisement