Page 1

โครงการเก็บชัวโมง 160 ชัวโมง

ของ นางสาวณัฐริกา วงศ์ กระจ่ าง 541089

ประกาศนียบัตรวิชีพ ปวช.3/2 สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชัวโมง ลําดับที 1 2

วันที ส.ค.

เวลา

กิจกรรม

รวมชัวโมง

หลักฐาน

8.30 – .3 น.

การเรี ยนรู ้ ก ารติ ด ตังอิ น เทอร์ เ น็ ต สายแลน และ wireless ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภายนอก ร้านไซเบอร์ คอมพิวเตอร์ สงขลา เปิ ดบูท Tablet For Fun ทีGโรงเรี ยนแจ้งวิทยา เปิ ดบูท Tablet For Fun ทีGโรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลา

3

ภาพถ่าย

320

ภาพถ่าย

8 8

ภาพถ่าย ภาพถ่าย

7 ต.ค. – 6 ธ.ค. 56

8.30 – 17.30 น.

3 4

10 ม.ค. 57 15 ม.ค.57

08.30 – 15.30 น. 08.30 – 15.30 น.

5

5 ก.พ. 57

08.00-12.00 น.

6 7

11 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57

ทัศนศึกษาดูงานทีGโรงไฟฟ้ าขนอม

08.30 – 15.30 น. เปิ ดบูท Tablet For Fun ทีGโรงเรี ยนสงขลาวิทยาคม 8.00 น. – 12.00 น. อบรมความรู ้เรืG องระบบเครื อข่าย รวมจํานวน 355 ชัวG โมง

4 8 4

ภาพถ่าย /เอกสารการ อบรม ภาพถ่าย ภาพถ่าย

หมายเหตุ


กิจกรรมครั6งที 1 ชื อกิจกรรม การเรี ยนรู ้การติดตังอินเทอร์ เน็ต สายแลน และ wireless วันที สิ งหาคม S เวลา 8.80 น. – .30 น. เป็ นเวลา 3 ชัวG โมง สถานที ห้องไอที วิทยาลัยอาชีวะศึกษาบริ หารธุ รกิจวิทยาสงขลา กิจกรรม เรี ยนรู ้ การติดตัง การเดิ นสายแลน การตังค่าอิ นเทอร์ เน็ต การตังค่า wireless และการกําหนดค่า Access point เรี ยนรู ้ความเป็ นมาของอินเทอร์ เน็ตทีGเราใช้กนั อยูว่ า่ ต้องผ่านตัวสวิตซ์ หรื อฮับ ซึG งได้รับความรู ้ เป็ นอย่างมาก อีกทังยังได้รับความรู ้เพิGมเติมเกีGยวกับสายไฟเบอร์ ออปติคอีกด้วย ประโยชน์ ทไี ด้ รับ ติดตังสายแลนด้วยตนเองได้ นําไปใช้ได้ในชี วิตประจําวัน และยังสามารถนําไปประกอบอาชี พใน อนาคตได้อีกด้วย หลักฐาน ประกอบ (ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั6งที 2 ชืGอกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พภายนอก ร้านไซเบอร์ คอมพิวเตอร์ วันทีG 7 ตุลาคม 2556 – 6 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 – 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 320 ชัวG โมง สถานทีG ร้านไซเบอร์ คอมพิวเตอร์ 76/2 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา กิจกรรม เป็ นการฝึ กปฏิ บตั ิ การทํางานจริ งทีG ร้านคอมพิวเตอร์ ตรงกับสาขาทีG เลื อกเรี ยนมา เพืGอนําความรู ้ ทีG ได้ รั บ ไปใช้ ก ับ การฝึ กงาน และนํา ความรู ้ เ พิG ม เติ ม ทีG ไ ด้ จ ากการฝึ กงานไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น การเรี ยน ชีวติ ประจําวัน และอนาคตการทํางานได้ ซึG งในสัปดาห์แรกของการฝึ กงาน จะเป็ นการแนะนําตัวและทําความรู ้ จกั กับพีGเลียง และค่อยๆเริG ม เรี ยนรู ้งานต่างๆ ภายในร้าน และหน้าทีGทีGตอ้ งทําจากงานทีGพีGเลียงมอบหมายมาให้ สัปดาห์ทีGสองเป็ นการเรี ยนรู ้งานทีGหลากหลายมากยิGงขึน พีGเลียงสอนการทํางานในแบบต่างๆ มีการ แนะนําการทํางานให้แก่นกั ศึกษาในรู ปแบบใหม่ ได้รับความรู ้เพิGมเติGมมากมายทีGนอกเหนือจากสิG งทีGเรี ยนมา สัปดาห์ทีGสามนักศึกษาเริG มมีความชํานาญในการทํางานมากขึน แต่ยงั ต้องคอยได้รับคําแนะนําจากพีG เลียง ซึG งพีGเลียงเองก็คอยให้คาํ ปรึ กษาอย่างดี และในสัปดาห์ต่อๆมา นักศึกษาเริG มมีความเคยชิ นกับการทํางานในหน้าทีGทีGได้รับมอบหมาย และมี การเรี ยนรู ้งานเพิGมมากขึนตามสถานการณ์ และงานทีGพีGเลียงมอบหมายให้ทาํ รู ้จกั การแก้ไขปั ญหาต่างๆ โดย มีพีGเลียงคอนดูแล ให้คาํ แนะนําตลอดการทํางานในวันสุ ดท้ายของนักศึกษา วันทีG 7 ตุลาคม 2556 1. ลง Windows 7 2. ไปส่ งของทีGไปรษณี ย ์ วันทีG 8 ตุลาคม 2556 1. เรี ยนรู ้การทํางานต่างๆ กับพีGเลียง การรับงานลูกค้าในระบบเว็บไซต์ของร้าน 2. ยกของไปเก็บทีGชนั 2 และชัน 3


3. เรี ยนรู ้การทํางาน วิธีการลง windows , driver และ โปรแกรมต่าง การ ghost ข้อมูล การ backup file งาน เป็ นต้น วันทีG 9 ตุลาคม 2556 1. กวาดขยะ 2. ไปส่ งเคสคอมพิวเตอร์ ทีGศาลากลางจังหวัด 3. ไปส่ งเคสคอมพิวเตอร์ ทีGกฤษณาการไฟฟ้ า วันทีG 10 ตุลาคม 2556 1. ประกอบเคสคอมพิวเตอร์ 2. ยกเครืG องสํารองไฟคอมพิวเตอร์ ไปเก็บบนชัน 3 วันทีG 11 ตุลาคม 2556 1. ถูพืน 2. แกะสิ นค้าโน๊ตบุค๊ ออกมาตรวจสภาพสิ นค้าจํานวน 8 เครืG อง 3. ไปส่ ง Printer ทีG ม.ทักษิณ 4. ไปส่ งของทีGโรงงานสงขลาแคนนิGง วันทีG 14 ตุลาคม 2556 1. ใส่ ฮาร์ ดดิสในกล้องวงจรปิ ด 2. รับงานลูกค้า 3. ทิงขยะ วันทีG 15 ตุลาคม 2556 1. แกะส่ วนประกอบ และแยกชินส่ วนเครืG อง Printer ตังแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 2. กวาดขยะ วันทีG 16 ตุลาคม 2556 1. ใส่ สีในแท้งค์หมึก Printer


2. ยกเครืG องสํารองไฟ 15 กล่อง 3. ยิงบาร์ โค้ดสิ นค้าหมึก Printer หมึกสี และหมึกดําจํานวน 50 กล่อง 4. เก็บสิ นค้าเข้าตู ้ วันทีG 17 ตุลาคม 2556 1. ยกของจากชัน 3 ลงมาชัน 1 ตังแต่เวลา 09.00 – 09.30 น. 2. กวาดพืน 3. ถูพืน 4. ขนกระดาษลังขึนไปเก็บชัน 3 5. ไปส่ งเคสคอมพิวเตอร์ ทีGสาํ นักงานบังคับคดี วันทีG 18 ตุลาคม 2556 1. ยกเครืG องสํารองไฟมาแสกนบาร์ โค้ดจํานวน 11 กล่อง 2. ยกเครืG อง Printer 3. ยกสิ นค้าไปใส่ ในรถ 4. ลง windows 7 5. Back up ข้อมูล 6. Ghost driver 7. ยกสิ นค้าให้ลูกค้า 8. รับงานลูกค้า วันทีG 21 ตุลาคม 2556 1. รับงานลูกค้า 2. ยกของขึนไปเก็บชัน 3 3. ยกเครืG อง Printer ไปเก็บหลังร้าน วันทีG 22 ตุลาคม 2556 1. ถูพืน


2. ลง windows 7 3. ลง driver 4. อัพเดท ESET NOD32 Antivirus 5. Coppy CD จํานวน 20 แผ่น 6. ทิงขยะ วันทีG 23 ตุลาคม 2556 1. รับงานลูกค้า 2. ยกของจากทีGรถเข้ามาไว้ในร้าน 3. ลง windows 7 4. รับเคสคอมพิวเตอร์ มาจากกฤษณาการไฟฟ้ า วันทีG 24 ตุลาคม 2556 1. ยกจอคอมไปใส่ ในรถ 2. Copy VCD ให้ลูกค้า 3 แผ่น 3. รับงานลูกค้า วันทีG 25 ตุลาคม 2556 1. ถูพืน 2. ทําความสะอาดปั ดฝุ่ นเคสคอมพิวเตอร์ 2 เครืG อง 3. รับงานลูกค้า 4. ไปส่ งเครืG องปริ นท์ทีG ม.ทักษิณ 5. ทิงขยะ วันทีG 28 ตุลาคม 2556 1. ไปส่ งใบเสร็ จสิ นค้าทีGโรงเรี ยนแจ้งวิทยาสงขลา 2. กวาดขยะ 3. รับงานลูกค้า


4. ปั ดฝุ่ นเคสคอมพิวเตอร์ 2 เครืG อง 5. ยกเคสคอมพิวเตอร์ ไปให้ลูกค้าทีGรถ วันทีG 29 ตุลาคม 2556 1. ถูพืน 2. รับงานลูกค้า 3. ยกของไปใส่ ในรถ 4. ยกกล่องลังไปเก็บเข้าชัน 5. ยกของขึนไปเก็บชัน 3 6. ทิงขยะ วันทีG 30 ตุลาคม 2556 1. ถูพืน 2. ยก Power Supply ไปเก็บบนชัน 3 3. ไปส่ งเคสคอมพิวเตอร์ ทีGกฤษณาการไฟฟ้ า 4. ยกของไปเก็บทีGรถ 5. ไปฝากเงินทีGธนาคารให้เจ้าของร้าน วันทีG 31 ตุลาคม 2556 1. รับงานลูกค้า 2. ติดสติกเกอร์ บาร์ โค้ดสิ นค้า 3. ลง windows 7 เครืG อง PC 2 เครืG อง 4. ลงโปรแกรม Microsoft office 2007 5. Ghost driver วันทีG 1 พฤศจิกายน 2556 1. ลงโปรแกรม Microsoft office 2007


2. ไปส่ งของ, ติดตังเครืG องคอมพิวเตอร์ และลง Driver เครืG อง Printer ทีGศาลากลางจังหวัด ตังแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. 3. ทิงขยะ วันทีG 4 พฤศจิกายน 2556 1. กวาดขยะ 2. ถูพืน 3. ปั ดฝุ่ นเคสคอมพิวเตอร์ 4. รับงานลูกค้า 5. ตัดกระดาษบัตรสะสมแสตมป์ 6. ไปส่ งใบเสร็ จสิ นค้าทีGโรงเรี ยนแจ้งวิทยาสงขลา 7. รับเคสคอมพิวเตอร์ และเครืG องสํารองไฟ มาจากศูนย์ประสานงานสัญชาติพม่าและนายจ้าง 8. ยกของขึนไปเก็บทีGชนั 3 วันทีG 5 พฤศจิกายน 2556 1. ยกของให้ลูกค้า 2. รับงานลูกค้า 3. ยกเคสคอมพิวเตอร์ ไปเก็บหลังร้าน 4. เก็บสิ นค้าเข้าชันวาง 5. ยกเครืG องปริ นท์จากรถลูกค้ามาไว้ในร้าน 6. ทิงขยะ วันทีG 6 พฤษจิกายน 2556 1. กวาดขยะ 2. ถูพืน 3. รับเครืG องปริ นท์มาจาก ชอบ-มุกดา อพาร์ ทเม้นท์ 4. รับงานลูกค้า 5. เช็คราคาสิ นค้าให้ลูกค้า


วันทีG 7 พฤศจิกายน 2556 1. รับงานลูกค้า 2. เช็ดกระจก 3. แพ็คลําโพงใส่ กล่อง 4. ไปรับเครืG องปริ นท์มาจากโรงเรี ยนเทศบาล 4 5. ประกอบ Power Supply และ Main board 6. ติดสติกเกอร์ บาร์ โค้ดสิ นค้า วันทีG 8 พฤศจิกายน 2556 1. ทิงขยะ 2. รับงานลูกค้า 3. ยกของให้ลูกค้า วันทีG 11 พฤศจิกายน 2556 1. ถูพืน 2. ปั ดฝุ่ นเคสคอมพิวเตอร์ 3. รับงานลูกค้า 4. ทิงขยะ วันทีG 12 พฤศจิกายน 2556 1. กวาดขยะ 2. รับงานลูกค้า 3. เก็บสิ นค้าเข้าชันในตู ้ 4. ยกเคสคอมพิวเตอร์ ไปเก็บหลังร้าน 5. ลง windows 7 6. ทิงขยะ วันทีG 13 พฤศจิกายน 2556


1. ถูพืน 2. ไปซื อของทีG Advice 3. รับงานลูกค้า 4. ลง windows 7 วันทีG 14 พฤศจิกายน 2556 1. ลง windows XP 2. ทิงขยะ 3. พิมพ์งาน 2 หน้า วันทีG 15 พฤศจิกายน 2556 1. เช็คฮาร์ ดดิสโน๊ตบุค๊ 2 เครืG อง 2. เก็บสิ นค้าเข้าชัน 3. Copy CD 80 แผ่น 4. รับงานลูกค้า 5. ปั ดฝุ่ นเคสคอมพิวเตอร์ 6. ทิงขยะ วันทีG 18 พฤศจิกายน 2556 1. รับงานลูกค้า 2. เรี ยงวันทีGใบเสร็ จสิ นค้า 3. ขายสิ นค้า ตลับหมึก 4. เช็คราคาสิ นค้า ตลับหมึก และฮาร์ ดดิส 5. ไปเก็บเงินค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ ทีGโรงเรี ยนวรนารี เฉลิมสงขลา วันทีG 19 พฤศจิกายน 2556 1. ไปส่ งของ EMS ทีGไปรษณี ย ์ 2. รับงานลูกค้า


3. ทดสอบการทํางานของเครืG องของพิวเตอร์ วา่ ยังใช้งานได้หรื อไม่ 4. ขายสิ นค้า หูฟัง 5. ทิงขยะ 6. กวาดขยะ วันทีG 20 พฤศจิกายน 2556 1. ถูพืน 2. ทดสอบการทํางานของโน๊ตบุค๊ 3. รับงานลูกค้า 4. เก็บของเข้าชัน 5. ปั ดฝุ่ นเคสคอมพิวเตอร์ 6. ยกเคสไปส่ งให้ลูกค้าทีGรถ วันทีG 21 พฤศจิกายน 2556 1. ยกเคสไปเก็บหลังร้าน 2. กวาดขยะ 3. ถูพืน 4. รับงานลูกค้า 5. ยกจอคอมไปไว้ทีGรถ วันทีG 22 พฤศจิกายน 2556 1. ขายสิ นค้า Flash drive 2. แสกนบาร์ โค้ดขายสิ นค้านําหมึก Printer จํานวน 22 ชิน 3. ทิงขยะ 4. ถูพืน 5. รับงานลูกค้า 6. ไปส่ งของทีGไปรษณี ย ์ วันทีG 25 พฤศจิกายน 2556


1. ถูพืน 2. เปลีGยน Power supply เคสคอมพิวเตอร์ 3. ไปส่ งเคสคอมพิวเตอร์ ทีGสาํ นักงานบังคับดี 4. ไปเอาของทีGคิวรถตูเ้ ก่า 5. รับงานลูกค้า 6. ทิงขยะ วันทีG 26 พฤศจิกายน 2556 1. ถูพืน 2. รับงานลูกค้า 3. ลง windows XP 4. ยกของให้ลูกค้า 5. ขายสิ นค้า อุปกรณ์ IT และคอมพิวเตอร์ 6. แสกนไวรัส 7. ไปซ่อมคอมทีGร้านเครืG องเขียนทีGวชิรา วันทีG 27 พฤศจิกายน 2556 1. ลงโปรแกรมทีGสาํ นักงานบังคับคดี 2. รับปริ นท์เตอร์ มาจากชัยมงคล 3. ถูพืน 4. รับงานลูกค้า 5. ลง windows 6. ทิงขยะ วันทีG 28 พฤศจิกายน 2556 1. รับงานลูกค้า 2. ยกเคสคอมพิวเตอร์ ไปไว้หลังร้าน 3. ทิงขยะ


4. แสกนบาร์ โค้ดขายสิ นค้า วันทีG 29 พฤศจิกายน 2556 1. ถูพืน 2. เช็ดกระจก 3. รับงานลูกค้า 4. ลงไดร์ เวอร์ Wiless 5. ไปรับเคสคอมพิวเตอร์ มาจากสํานักงานบังคับคดี 6. ไปหาลังบนชัน 3 7. เก็บของเข้าชัน วันทีG 2 ธันวาคม 2556 1. รับงานลูกค้า 2. ติดบาร์ โค้ดสิ นค้า คียบ์ อร์ ด 10 กล่อง 3. ยกคอมพิวเตอร์ ทีGร้านคอม 5 ชุด 4. เก็บเมนบอร์ ดเข้าตู ้ 5. ลง windows 7 6. ยกเคสคอมพิวเตอร์ ลงมาจากชัน 2 จํานวน 10 เครืG อง 7. ทิงขยะ วันทีG 3 ธันวาคม 2556 1. รับงานลูกค้า 2. ยกเคสคอมพิวเตอร์ ไปไว้หลังร้าน 3. ยกเคสคอมพิวเตอร์ ลงมาจากชัน 2 จํานวน 10 เครืG อง 4. ประกอบเคสคอมพิวเตอร์ 5. ยกเคสคอมพิวเตอร์ ให้ลูกค้าทีGรถจํานวน 10 เครืG อง วันทีG 4 ธันวาคม 2556


1. รับงานลูกค้า 2. เก็บของเข้าชัน 3. ติดบาร์ โค้ดสิ นค้า 4. ลง windows 5. Ghost driver วันทีG 5 ธันวาคม 2556 1. ทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ 2. รับงานลูกค้า 3. ยกเคสไปไว้หลังร้าน 4. ทิงขยะ วันทีG 6 ธันวาคม 2556 1. ถูพืน 2. รับงานลูกค้า 3. ลง windows 7 4. ขนกระดาษลังขึนไปเก็บบนชัน 3 5. ทิงขยะ สรุ ปผลการฝึ กงาน นัก ศึ ก ษาได้เ รี ย นรู ้ แ ละเข้า งานเกีG ย วกับ ความพิ ว เตอร์ ม ากมาย สารามารถนํา ความรุ ้ ทีG ไ ด้ไ ป ประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน และการทํางานในอนาคตได้ นึ กศึกษาสามารถลง windows , driver และตัว โปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ ดว้ ยตัวเอง สามารถแยกแยะชิ นส่ วน และประกอบของคอมพิวเตอร์ เองได้ เมืGอคอมพิวเตอร์ มีปัญหา นักศึกษาสามารถบอกอาการเครืG องและสาเหตุของคอมพิวเตอร์ ได้ และสามารถ แก้ปัญหา ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เบืองต้นได้โดยไม่ตอ้ งไปเสี ยเงินซ่ อมทีGร้าน และนักศึกษาก็ยงั ได้รับความรู ้ อืGนๆเพิGมเติมอี กด้วย เช่ น การติ ดตังเครืG องปริ นท์เตอร์ การเติมหมึก การแก้ปัญหาต่างๆเมืGอเครืG องปริ นท์มี ปั ญหา รู ้ จกั การทํางานของเครืG องสํารองไฟ และรู ้ จกั อุปกรณ์ ต่างๆทีGเกีG ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สามารถนํา


ความรู ้ทีGได้นี ไปทํางานในอนาคต และนักศึกษาสามารถเปิ ดร้ านคอมพิวเตอร์ เป็ นของตัวเองเพืGอประกอบ อาชีพได้ ประโยชน์ ทได้ ี รับ นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทํางานจริ ง ได้ความรู ้ มากมาย และความรู ้หลายอย่างทีGไม่ได้เรี ยน ในห้องเรี ยน ฝึ กความรับผิดชอบในการทํางาน และงานทีGได้รับมอบหมายให้ทาํ ฝึ กการวางตัว บุคลิ กภาพ การมี สัมมาคาวะ และมารยาททีG ควรปฏิ บตั ิ การมี กาลเทศะ มี ความเคารพหัวหน้างาน ฝึ กความมันG ใจใน ตนเอง สามรถรับมือกับปั ญหาทีGจะเกิดขึนได้ในทุกรู ปแบบ ฝึ กความซืG อสัตย์ การมาทํางานให้ตรงต่อเวลา มี ทักษะการเรี ยนรู ้งานในองค์กร ฝึ กให้ตนเองรู ้จกั การปรับตัว พัฒนาการทํางานของตนเองให้ดียGิงขึน รู ้จกั การ ใช้อุปกรณ์ต่างๆในสํานักงานได้ หลักฐาน (รู ปถ่ าย)


ครั6งที 3 ชืGอกิจกรรม Tablet for fun ทีGโรงเรี ยนแจ้งวิทยาสงขลา วันทีG 11 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 15.30 น. รวม 8 ชัวG โมง กิจกรรม นําเครืG องแท็ปเล็ตทีG โหลดแอปต่างๆทีG เกีG ยวข้องกับการศึ กษา ไปแนะนําและให้ความรู ้ กบั น้องๆ สอนวิธีการใช้ บอกความสามารถของแอพลิเคชันG แต่ละตัวว่าทํางานอย่างไรบ้าง เหมาะทีGจะนําไปใช้ในงาน ใด และมีการให้นอ้ งๆได้ร่วมเล่นเกมส์ ต่างๆ ในแท็ปเล็ต มีการแจกของรางวัลมากมายให้กบั น้องๆทีGมาเข้า ร่ วมกิจกรรม ประโยชน์ ทได้ ี รับ ได้แบ่งปั นความรู ้ เกีG ยวกับการใช้แท็ปเล็ตและแอพพลิ เคชัGนต่างๆให้กบั น้องๆ อีกทังยังได้ความรู ้ เพิGมเติมให้กบั ตัวนักศึกษาเองจากการค้นหาและศึกษาแอพตัวใหม่ดว้ ย หลักฐานประกอบ (รู ปถ่ าย)


ครั6งที 4 ชื อกิจกรรม เปิ ดบูท tablet for fun ทีGโรงเรี ยนนวมินทราชูทิศทักษิณสงขลา วันที 15 มกราคม 2557 เวลา 8.30 – 15.30 น. กิจกรรม นําแท็ปเล็ตทีGเตรี ยมแอพลิเคชันเกีGยวกับการศึกษาไว้แล้ว ไปเผยแพร่ และให้ความรู ้กบั ผูท้ ีGสนใจ สอบวิธีการใช้และบอกประโยชน์ความสามารถของแอพต่างๆ ประโยชน์ ได้นาํ ความรู ้ทีGมีไปสอนให้กบั ผูอ้ ืGนได้ เป็ นการศึกษาความรู ้เพิGมเติมไปในตัว หลักฐาน ประกอบ (รู ปถ่ าย)


ครั6งที 5 ชื อกิจกรรม ทัศนศึกษาดูงานทีGโรงไฟฟ้ าขนอม วันที 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00 – 12.00 น. เป็ นเวลา 4 ชัวG โมง กิจกรรม เข้าฟังบรรยายเกีGยวกับการสร้างโรงไฟฟ้ า ทีGมาของไฟฟ้ า ต้นกําเนิ ดกระแสไฟฟ้ า และกระบวนการ ขันตอนต่างๆ ก่อนจะมาเป็ นไฟฟ้ าให้เราได้ใช้กนั นันต้องทําอย่างไรบ้าง มีการอบรมวิธีการประหยัดไฟฟ้ า การใช้ทรัพยากรอย่างคุ ม้ ค่าทีG สุด อี กทังยังได้เข้าไปชมในห้องแล็ป ได้ดูถึงเบื องหลังการทํางานต่างๆใน โรงไฟฟ้ า ประโยชน์ ทไี ด้ รับ ได้รับความรู ้ มากมาย ได้รู้ว่าต้นกําเนิ ดของไฟฟ้ านันมาจากไหน กว่าจะมาเป็ นโรงไฟฟ้ าต้องผ่าน กระบวนการอย่างไรบ้าง ได้เรี ยนรู ้และเข้าใจเกีGยวกับทรัพยากรธรรมชาติ รู ้จกั ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุม้ ค่า ทีG สุด ได้รู้ถึงกระบวนการทํา งานของเจ้าหน้าทีG ว่ายากลําบากและอันตรายมากแค่ไหน และได้สัมผัสกับ โรงไฟฟ้ าจริ ง หลักฐานประกอบ (รู ปถ่าย)


ครั6งที 6 ชื อกิจกรรม เปิ ดบูท Tablet for fun ทีGโรงเรี ยนสงขลาวิทยาคม วันที 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 15.30 น. รวมเป็ น 8 ชัวG โมง กิจกรรม นําแท็ปเล็ตทีGเตรี ยมแอพลิเคชันเกีGยวกับการศึกษาไว้แล้ว ไปเผยแพร่ และให้ความรู ้กบั ผูท้ ีGสนใจ สอบวิธีการใช้และบอกประโยชน์ความสามารถของแอพต่างๆ ประโยชน์ ได้นาํ ความรู ้ทีGมีไปสอนให้กบั ผูอ้ ืGนได้ เป็ นการศึกษาความรู ้เพิGมเติมไปในตัว


ครั6งที 7 ชื อกิจกรรม อบรมความรู ้เรืG องระบบเครื อข่าย วันที 1 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชัวG โมง กิจกรรม ฟังบรรยายความรู ้เกีGยวเรืG องระบบเครื อข่ายจากท่านวิทยากร ซึG งได้รับความรู ้มากมายเกีGยวกับการ ทํางานของระบบเครื อข่ายว่าทํางานกันอย่างไร การทํางานในองค์กรมีการเชืG อมต่อการทํางานของเครื อข่าย แบบไหน อุปกรณ์ทีGตอ้ งใช้มีอะไรบ้าง การติดต่อสืG อสารมีความกว้างไกลถึงไหน ประโยชน์ การติดตังระบบเครื อข่ายนัน ทําให้เราสามรถแชร์ ขอ้ มูลกันได้กว้างไกล มีความสะดวกและรวดเร็ ว มากยิงG ขึน อีกทังยังสามารถช่วยในด้านเรืG องการเก็บข้อมูล ประหยัดเนื อทีGการทํางาน เหมาะใช้สาํ หรับงาน ในองค์กร


160ชั่วโมง ณัฐริกา วงศ์กระจ่าง  
160ชั่วโมง ณัฐริกา วงศ์กระจ่าง  
Advertisement