Page 1


STEENRIJK

STEINREICH STONERICH


STEENRIJK : STEINREICH : STONERICH ‘(…)Mijn leven is teruggebracht tot de meest simpele elementen. Hier op mijn bureau ligt bijvoorbeeld een steen. Ik heb er het grootste deel van de ochtend over gedaan om hem te vinden.’ Uit: De geschiedenis van de liefde, Nicole Krauss (1). Werp een steentje in het water en er ontstaat een prachtig effect van uitdeinende cirkels op het wateroppervlak, waar ik als kind gefascineerd naar kon kijken. Het is een sterk beeld dat me nu voor de geest komt en dat enigszins de veelheid aan benaderingen en zich uitstrekkende associaties visualiseert die in mijn hoofd verbonden zijn met het begrip ‘steen’. Als kind verzamelde ik ze al, allerhande stenen naast elkaar, mooi in doosjes geordend, voorzien van een ‘echt’ labeltje. Edelstenen hadden een plaats naast eerder ordinaire –maar voor mij perfecte- soorten, gevonden tijdens een wandeling of gewoon meegenomen uit de tuin van mijn oma. Elk exemplaar droeg een bijzondere betekenis en roept ook nu nog specifieke associaties en herinneringen op. Ze fungeren als material memories; objecten die zich manifesteren als associatieve katalysatoren van persoonlijke herinneringen. Marius Kwint schrijft hierover in zijn verhelderende studie Material Memories: Design and Evocation, 1999: ‘(…) objects stimulate remembering (…) by the serendipitous encounter, bringing back experiences which otherwise would have remained dormant, repressed or forgotten.’(2) Zo bekeken, vormt mijn stenenverzameling eveneens –en misschien zelfs in

‘(...) My life, for reasons beyond my control, has been pared down to the simplest elements. For example, here on my desk is a stone. A dark grey piece of granite cut in half by a vein of white. It took me most of the morning to find it.’ from: The History of Love, Nicole Krauss (1). Throw a stone in a pool and a beautiful play of expanding circles will unfold on its surface. I was fascinated by this as a child. It is a strong image that pops up in my mind and visualizes the multitude of approximations and their extending associations connected to the concept of ‘stone’. As a child I already collected them, different kinds of stones, neatly ordered in little boxes with ‘real’ labels on them. Precious stones were given a place next to rather ordinary - but in my eyes perfect - ones; found on a stroll or simply taken out of grandma’s garden. Each and every one of them had a special meaning and even today they evoke specific associations and memories. They act as ‘material memories’, objects that manifest themselves as associative catalysts of personal memories. Martin Kwint writes about this in his clarifying study Material Memories: Design and Evocation, 1999: ‘(...) objects stimulate remembering (…) by the serendipitous encounter, bringing back experiences which otherwise would have remained dormant, repressed or forgotten.’ Looking at it this way, my collection of stones is also -and probably first and foremost- a collection of memories.


de eerste plaats- een verzameling van herinneringen. Soms zijn stenen zo doordrongen van herinneringen, dat ze overal en altijd meegedragen worden door de eigenaar. Ook in dit geval kan het zowel gaan over edele soorten als over materieel waardeloze varianten. Een mooi voorbeeld kan worden gevonden in het project Meanings and Attachments van de Britse juweelontwerpster Mah Rana, waarin ze de beweegredenen onderzoekt voor het dragen van juwelen. Zo presenteert de Spaanse designer Emili Padrós in de context van dit project, een klein steentje dat hij altijd met zich meedraagt in zijn jaszak. Een intiem object, beladen met persoonlijke betekenis en associaties. Gewone, eenvoudige natuurlijke stenen worden trouwens in andere culturen, met een andere schoonheidsbenadering, dikwijls geroemd als kostbare verzamelobjecten. Zo bestaat er in China een bijzondere appreciatie voor sterk verweerde, natuurlijke stenen, waaraan een opmerkelijke waarde en schoonheid wordt toegekend. Deze zgn. Scholars’ Rocks worden voornamelijk gekozen omwille van hun gelijkenis met mythologische en bekende Chinese bergen, al kunnen ze ook gewoon worden verzameld om hun dramatische vorm of andere sprekende associaties. Geleerden plaatsten deze ‘draagbare bergen’ in hun werkkamer en gebruikten ze oorspronkelijk voor meditatie en contemplatie. Vooral in Chinese literaire kringen bleven ze de voorbije 1000 jaar erg populair. Voor ons, Westerlingen, mag dit misschien een vreemd fenomeen lijken; toch opent het een andere en bredere kijk op ‘steen’ in al zijn facetten. Glans, kleur en helderheid zijn dan wel de voornaamste schoonheidscriteria waaraan een steen moet voldoen binnen onze esthetische benadering, toch zijn

Sometimes stones brim over with memories and their owner carries them with him all the time, anywhere. Here too, they may be precious or materially worthless variants. A fine example can be found in the project Meanings and Attachments from the British jewellery designer Mah Rana, in which she examines the reasons for wearing jewellery. In the context of this project, the Spanish designer Emili Padros presents a small stone, which he kept on his person, tucked away in his coat pocket. An intimate object, loaded with personal meaning and associations. In cultures with a different approach to beauty, ordinary and simple natural stones are often cherished as valuable collector’s items. Chinese culture particularly appreciates heavily eroded, natural stones, which are considered extraordinarily valuable and beautiful. These so-called Scholar’s Rocks are chosen because they resemble mythological and famous Chinese mountains, yet some are collected solely for their dramatic shapes or other striking features. Scholars used to keep these ‘portable mountains’ in their studies and their original use was of meditation and contemplation. They have been particularly popular in Chinese literary circles for the last 1000 years. This may seem peculiar to us, Westerners, yet it opens a different and broader look on ‘stone’ in all its aspects. Lustre, colour and clarity may well be the main beauty criteria for a stone in our aesthetic approach, nevertheless many contemporary jewellery designers play around with other aspects of stone and prefer a conceptual approach. The Steenrijk exhibition opens a range of views, approaches and experiments about the given ‘stone’.


er ook heel wat hedendaagse juweelontwerpers die spelen met andere aspecten van steen en die een eerder conceptuele benadering onderzoeken. De tentoonstelling Steenrijk opent deze waaier aan visies, benaderingen en experimenten omtrent het gegeven ‘steen’. Het is een verzameling van zowel technische als conceptuele hoogstandjes die ons anders – en niet dikwijls met verwondering-doen kijken naar het onderwerp. De expo in het Cultuurcentrum Mechelen vormt een tweede luik binnen het reizende project Steenrijk, opgericht in 2008 door de docenten juweelontwerp Annemie De Corte en Guy Claessens, verbonden aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (DKO) en het Instituut voor Kunst en Ambacht Mechelen (DKO). De studenten van beide scholen werden na een bezoek aan de Duitse edelsteenstad Idar Oberstein aangespoord om kritisch en onderzoekend om te gaan met het begrip ‘steen’. Tijdens deze tweede tentoonstelling (een eerste luik werd gepresenteerd tijdens de expo Zilvertalenten, Sterckshof Deurne, juli 2008) tonen ze dan ook hun meest recente resultaten in een mooi samenspel met studenten van de befaamde opleiding Edelstein- und Schmuckdesign (o.l.v. Theo Smeets) van de Fachhochschule Trier, Idar Oberstein. Een uniek project met een internationale uitstraling en een uitzonderlijke kwaliteit, dat heel wat uitdeinende cirkels aanraakt, zowel dicht als eerder verder verwijderd van de initieel uitgeworpen steen. Evelien Bracke, november 2008

It is a collection of technical and conceptual marvels that is bound to amaze and change the way we look at the subject. The exhibit at the Cultuurcentrum Mechelen is the second leg of the travelling project Steenrijk, by Annemie De Corte and Guy Claessens, both teachers at the Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten Antwerpen (DKO) and the Instituut voor Kunst en Ambacht Mechelen (DKO). After visiting the German gem city, IdarOberstein, students of both schools were invited to critically explore the concept of ‘stone’. The first leg of the exhibition was held during the Zilvertalenten expo in Sterckshof Deurne in July 2008. In this second leg they will show their most recent works, as will their fellow students from the famous Edelsteinund Smuckdesign (under the guidance of Theo Smeets) of the Fachhocheshule Trier, Idar Oberstein. A unique project with an international aura and of exceptional quality, that will touch many of the expanding circles, in the vicinity and at long distance of the stone that was originally thrown into the pool. Evelien Bracke, november 2008.

(1) KRAUSS, N., De geschiedenis van de liefde,

Amsterdam, Anthos, 2005, s.p. (2) KWINT, M., Introduction: The Physical Past, in: KWINT, M., BREWARD, C., AYNSLEY, J. (eds.), Material Memories. Design and Evocation, Oxford and New York, Berg, 1999, p. 2.


Carolina APOLONIA

Baardworm & blik

Beardworm & can

In mijn werk onderzoek ik vaak de mogelijkheid om gevonden en afgedankte voorwerpen een nieuw leven te geven. Het stukje verroest blik is een nutteloos verkeersslachtoffer dat ik vond op een zeeuwse dijk. Het geknoopte touw zat aan een oude jagerstas. De gebruikte stenen zijn twee miljoen jaar geleden gevormd door de uitwerpselen van een baardworm. Het gaat er mij niet primair om van deze materialen een draagbaar juweel te maken, als wel om te onderzoeken hoe niet edele stenen en onorthodoxe materialen interessante composities kunnen opleveren.

In my work i often explore the possibilities to provide found and used objects with a new life. The corroded can lid is a useless traffic casualty i found on a dike in zeeland. The knotted rope stems from an old hunting bag. The stones are two million year old fossils formed by the excrements of an extinct beardworm. My aim was not primarily to create a wearable piece of jewellery, but to explore how non-precious stones and unorthodox materials can render interesting compositions.

Geoxideerd aluminium, wormgangconcreties (tasselia ordamensis), touw, leer, zilver

Oxidised aluminium, worm excrements (tasselia ordamensis), rope, leather, silver

Lengte 63 cm

Length 63 cm


Natalie BAL

Fourrure

Fourrure

Deze ‘fourrure’ is geinspireerd op de dierenhuiden die de mensen droegen in de steentijd. De granaat steentjes zijn ruw en ongepolijst, net zoals het leven in die tijd.

This ‘fourrure’ was inspired by the furs worn by the stone age people. The garnet stones are rough and unpolished, just like life in that period.

Ag 925 & granaat steentjes

Ag 925 & garnet stones


Sofie BEULLENS

Speelstenen

Playstones

Ik koos voor het thema bouwstenen. Geen saaie rode bakstenen maar kleurrijke ‘speelstenen’. Het gebruik van de legostenen zorgt ervoor dat het ontwerp boeiend, bont en ondernemend wordt. Er kan gemengd en gevarieerd worden. De drager kan zo zelf beslissen met welke vormen en kleuren hij de juwelen opbouwt en draagt.

I choose buildingstones to be my theme. Not boring red bricks, but colourful ‘playstones’. The use of legostones makes the design interesting, manycoloured and enterprising. You can mix and vary. The wearer can decide which shapes and colours the jewels he will be wearing, should have.

Zilver en lego-onderdelen

Silver and lego-units

Ring: 70 x 35 x 15 mm Oorbel 1: 90 x 16 x 18 mm Oorbel 2: 18 x 16 x 15 mm

Ring: 70 x 35 x 15 mm Earring 1: 90 x 16 x 18 mm Earring 2: 18 x 16 x 15 mm


Veerle COPPIETERS

Steenkraag

Stonecollar

Een kledingstuk gemaakt met stenen. Mijn inspiratie komt van de Victoriaanse tijd waar vrouwen grote kragen boven hun kledij droegen om hun rijkdom te tonen aan het gewone volk. Misschien moeten we er iets over gaan om het gevoel van die stommiteit aan te tonen of juist de schoonheid.

A piece of clothing made with stones. I got my inspiration from Victorian times when women would wear big collars over their clothes to show off their wealth. Maybe we need to exaggerate a little to show the silliness or rather the beauty of it all.

Glasdiamant gekleefd op roestvrije staalplaat bedekt met polyurethaan

Glass diamands glued onto a stainless steel plate covered with polyurethane

70 X 40 X 50 cm

70 X 40 X 50 cm


Helen DE BAERDEMAEKER

Goud en natuur triomferen in schoonheid.

Gold and nature linked in beauty.

Kei, 18Kt Au en bladgoud

Pebbles, 18kt Au and goldfoil

Diameter 20 cm

Diameter 20 cm


Mieke DE BRUYNE

Toren van Babel

Tower of Babylon

Volgens de Bijbel Genesis bouwden de nakomelingen van Noah een toren die tot aan de hemel zou reiken, tegen Gods wil. Om dit tegen te werken zorgde hij ervoor dat ze verschillende talen begonnen te spreken zodat ze elkaar niet meer verstonden en niet meer samen konden werken. Zo kwam het dat de toren nooit af zou geraken. Verstaan we elkaar nu beter, zelfs al spreken we dezelfde taal?

According to Genesis, Noah’s descendents build a tower whose top may reach into heaven, against the will of God. So the Lord confounded their language, that they may not understand one another’s speech, and scattered them abroad upon the face of all the earth, which made it impossible for them to work together and complete the tower. Is there better understanding now, even between people of the same language?

Staal symboliseert de sterkte van de toren Zilver vertegenwoordigt de schoonheid van de toren Diamanten aan de toppen van stelling staan voor de eeuwigheid die niet bereikt werd.

Steel symbolizes the tower’s strength Silver represents the tower’s beauty Diamonds atop the scaffold allude to eternity that could not be reached.


Trees DE MAEYER

Deze vorm is geïnspireerd op het eitje van de oranjetipvlinder (Anthocarsis cardomines).

The egg of an ‘orange tip’ (Anthocarsis cardomines) was the inspiration for this shape.

Zilver, agaat

Silver, agate

90 x 35 mm

90 x 35 mm


Nathalie DE SMET

Sjaal/collier

Shawl/collar

Rhyoliet zorgt voor een goed evenwicht tussen rust en activiteit.

Rhyolite balances rest and activity.

Zwart lint Nylon Luipaard Jaspis of rhyoliet

Black ribbon Nylon Leopard Jasper or rhyolite

Lengte 136 cm

Lenght 136 cm


Diane GOOSSENS

Halssieraad

Necklace

Het gevaar van de ruwe diamantschijf wordt afgeremd door hem te overgieten met een zilveren kant.

The hazard of the rough diamond disk is being curbed by wrapping its edge in silver.

Diamantschijf, zilver, staaldraad

Diamond disk, silver, steel wire.


Luc INGELS

Halssnoer

Necklace

Blanke tie raps houden de stenen samen en fungeren ook als schakelsysteem Marmer steen-afval, verzameld op de vloer van mijn beeldhouwatelier.

Clear tie raps hold the stones together and function as a linking system. Marble chippings, collected from my workshop floor.

Diameter 25 cm

Diameter 25 cm


Inne JANSSENS

Parure éloustic

‘Eloustic’ parure

Ring en halsjuweel

Ring and necklace.

Eloustic: Plastic ‘edelstenen’ in fluowaterballonnetjes. Door het in elkaar steken van de verschillende ballonnetjes bij het halssnoer en de armband vormen ze een elastisch geheel.

Eloustic: plastic ‘gems’ in fluo-waterballoons. By assembling several balloongems into a necklace and a bracelet, you get an elastic unit.

Plastic, fluo-water ballonnen

Plastic, fluo-water balloons

Halssnoer 30 cm Ring 2 X 2 X 3 cm

Necklace 30 cm Ring 2 X 2 X 3 cm


Liane JORISSEN

Stone-d

Stone-d

Gewichtig en schijnbaar ondoordringbaar kluwen van versteende emoties. Gepolijst door het leven, gehard door de natuur.

A heavy and apparently impenetrable tangle of petrified emotions, polished by life, hardened by nature.

Halssieraad

Necklace

Marmer, vilt

Marble, felt

Diameter 30 cm

Diameter 30 cm


Monique JOOSTENS

Halsketting-doos

Necklace-box

Steen Waardeloos/waardevol, kleurloos/kleurrijk, natuurlijk/synthetisch, ruw/geslepen, helder/dof, blinkend /mat, speels/ strak.

Stone Worthless/valuable, colourlessly/coloured, naturel/synthetic, roughly /sharpened, clear/dull, shining/mat, playfully/ tight.

Hemathiet, zilver, papier

Hemathiet, silver, paper


Anne KLEISS-NICOLL

Conglomeration

Conglomeration

Halssnoer - Rugjuweel

Necklace-Backlace

‘Substantie’ bestaande uit een mix van kleinere elementen, in het bijzonder stenen, afgeronde fragmenten met fijnere matrix.

Mixture of elements, especially rocks Inspired by the past, mourning jewellery, predatory women and sensuality.

Hematiet, maansteen, geoxideerd zilver

Moonstone, hermatin, oxidised silver

Lengte 105 cm

Length 105 cm


Ria LINS

3 FEI

3 FEI

Het monetaire systeem van Yap, Micronesië heeft als medium de ‘fei’. De grootte en het aantal mensen die overlijden bij het ophalen van de steen bepalen de waarde ervan. Sommige stenen zijn zo zwaar dat ze na ophaling 400 km verderop nooit meer verplaatst worden. Ze krijgen een vaste plek en iedereen weet van wie die steen is. De allerrijkste familie van het eiland heeft ook de allergrootste steen. Alleen heeft niemand deze steen ooit gezien. De steen is tijdens de tocht naar het eiland in een storm terecht gekomen en is een kilometer voor de kust naar de bodem van de zee gezonken. De enige overlevende vertelde iedereen hoe groot die steen was en iedereen geloofde hem.

The monetary system in Yap, Micronesia, has the ‘fei’(a big stone) as a medium. Its size and the number of people that died upon collecting it, determine its value. Some stones are so heavy, they are never moved again after collecting them 400km further away. They are assigned a fixed place and everyone knows who the owner is.The wealthiest family of the whole island also owns the biggest stone of all. The only thing is, nobody ever actually laid eyes on it. During its transport to the island, its ship got caught in a storm and the stone sank to the bottom of the sea one kilometre off shore. The sole survivor told about its size and everbody believed him.

Gezwart zilver, koper, velours

Blackend silver, copper, velvet

27 x 18 cm

27 x 18 cm


Gudrun MEULEMANS

Experiment #44

Experiment #44

Symbiose tussen zilver en polymeerklei.

Symbiosis between silver and polymer clay.

Diameter 30 cm

Diameter 30 cm


Inge NAUWELAERTS

Vindur, Lavaterra collection

Vindur, Lavaterra collection

Overweldigd door de schoonheid van IJsland, heb ik een collectie juwelen ontworpen geïnspireerd door de diversiteit van de natuur. Ik heb getracht de ruwheid, uitgestrektheid en de energie van het eiland uit te drukken in de vorm, textuur en de kleuren van deze juwelen.

Overwhelmed by the beauty of Iceland, I have designed a collection of jewels inspired by the diversity of it’s nature. I have tried to express the roughness, extensiveness and energy in the shape, texture and colours of these jewels.

Deze halsketting maakt deel uit van de Lavaterra collectie. Het is een interpretatie van hoe het land – sinds het ontstaan ervan – werd ingepalmd door de lava en de lava door het land. Het kreeg de naam ‘vindur’, naar het IJslandse woord voor wind, want de wind was een trouwe metgezel tijdens de verkenning van het eiland. Zilver 925, nylon

This necklace, part of the Lavaterra collection, is an interpretation of how the land - since its very existence - has been captured by the lava and the lava by the land. It is named ‘vindur’, after the Icelandic word for wind, since the wind was a true companion while exploring the island.

Silver 925, nylon


Katayoun PEDRAMI

Forbidden Tale

The Hidden Story

Het gaat over een aangrijpende ervaring die mijn relatie met mijn onmiddellijke omgeving heeft beinvloed, Elk element van de ketting/dit juweel staat voor een persoon. De positie van de elementen zijn afhankelijk van de persoonlijkheid. Welk element voor welke persoon staat zal voor altijd verborgen blijken.

It tells the story of a moving experience who has impacted my life. Each element of this necklace represents a person. And each element represents their personalty. Which element stands for one’s personality will never been revealed/will forever remain a secret ...


Ann THERIE

Het steen

Het Steen

Wie is er niet gefascineerd door de edelstenen in juwelen? Maar het begrip ‘steen’ kan zoveel meer zijn. ‘Het Steen’ in Antwerpen kent iedereen, maar is vooral door zijn geschiedenis interessant. Tralies, marteltuigen, boeien aan handen, voeten en hals zijn mijn inspiratiebron.

Who wouldn’t be fascinated by gems in jewellery? Still, the concept of stone is so much broader. The Steen, the fortress overlooking the river Scheldt in Antwerp, is well known and appealing because of its long history – prison bars, instruments of torture, shackled hands, feet and necks have been my source of inspiration.

Collier Zandsteen, verzinkte draad, metalen sleutel

Necklace Sandstone, galvanized wire, metal key

Diameter 20 cm

Diameter 20 cm


Christina VANDEKELDER

Stenen Collier

Stone necklace

Ondanks dat er oneindig veel soorten stenen bestaan heb ik er toch zélf gemaakt. De mozaïek is een spontane liefdesbetuiging aan Gaudi. 

Despite the fact that there are an infinite different kind of stones, I have created one myself. The mozaic is a spontaneous expression of love for Gaudi.

Inspiratiebron: Gaudi, niets is wat het lijkt..

Source of inspiration: Gaudi - nothing is what it seems to be ...

Papier-maché, pigment, eierschaal, steenkool, zilver, glas

Papier maché, pigment, eggshell, pitcoal, silver, glass

Lengte 43 cm

Length 43 cm


Marleen VAN DE VYVER

Halsjuweel

Necklace

Fragiele verwering/verweerde fragiliteit. Door te zoeken naar en te experimenteren met verschillende materialen en technieken wil ik zowel het fragiele als het verweerde vorm geven.

Fragile wheathering/wheathered fragility. By searching for and experimenting with different materials and techniques, I want to give form to the fragile and the weathered.

Zilver, geรถxideerd zilver, gekleurde latex, zand, kunstgras

Silver, oxidated silver, colored latex, sand, artificial grass

Lengte 43 cm

Lenght 43 cm


Evi VAN DE WEYER

Devilish eggs

Devilish eggs

uitgebroed in de hitte van gloeiende lava

hatched in the heat of glowing lava

Broche

Brooch

Polymeerklei, rode koraal

Polymer clay, red coral

10 x 5 cm

10 x 5 cm


Mariette VAN DER WOLF

De sieraden zijn instrumenten bij een ontmoeting, en alle soms tegenstrijdige emoties die bij het ontmoeten horen, de nieuwsgierigheid, de angst, de spanning, de kwetsbaarheid en agressie van het ontmoeten worden in haar werkstukken verbeeld en aangeraakt. De sieraden zijn niet wat ze lijken te zijn. Kan de schoonheid van een eenvoudige steen behalve in zijn kleur en gloed ook in zijn hardheid en scherpte liggen? Is een ontmoeting die met een glimlach en handdruk begint niet ook een krachtmeting?. Waarom is iets ‘verschrikkelijk fijn’, of ben je ‘vreselijk gelukkig’? De serie omvat een aantal ringen, colliers, en broches. Bij deze ontwerpen krijgt het hele begrip sieraad een andere lading, en een andere betekenis: een steen is met een draad, die tegelijkertijd de zetting is, omwikkeld en vastgemaakt aan een gegoten zilveren ring, en is tevens wapen: met een felle polsbeweging vliegt de steen op een belager af. Om te verwonden of te verwurgen. Een sieraad kan gebruikt worden als wapen, en het voordeel is dat het makkelijk mee te dragen is, en zijn andere, dubbele aard verhult. Kan een sieraad een wapen zijn, anders dan de ringen van de Borgia’s, die stiekem gif konden meedragen?

The jewelry are instruments in an encounter, and all, sometimes contradicting emotions belonging to an encounter: the curiosity, the fear, the tension, the vulnerability and aggression in an encounter are expressed and shown.The jewels are not what they appear to be. Is it possible that the beauty of a simple stone not only lies in its color and its glow, but also in its hardness and its sharpness? Is an encounter that starts with a smile and a handshake not also a showdown..? Why is it that something is ‘terribly nice’, or that you are ‘awfully happy’? The collection contains a number of rings, colliers and brooches. Looking at the designs, the meaning of jewelry shifts: A stone is attached to a strand, that is at the same time the setting. It is wrapped and attached to a cast silver ring, and is not only a jewel but a weapon at the same time: with a fierce movement of the wrist the stone is propelled towards an enemy. To injure or to strangle. A jewel can be used as a weapon, and the advantage is you can easily carry it with you, concealing its second nature. Can a jewel be a weapon, other than the rings of the Borgia’s, that hid poison?

Zwarte Verlijding 5 x 3,5 cm zilver, touw, zwarte granaat

BlackTemptation 5 x 3,5 cm silver, wire, black granate

Basalt 9,5 x 6 cm zilver 925, lavasteen

Basalt 9,5 x 6 cm silver 925, lavastone


Mieke VAN USSEL

Meer dan de groep

Bigger than the group

Op heel veel plekken in mijn leven loop ik tegen een toenemende hokjesmentaliteit aan. Mensen, individuen worden herleid tot een hokje, een nummer, de groep waartoe ze behoren. Uiteindelijk is de herleiding belangrijker dan de persoon die erachter zit. Zelf wil ik de mens, het individu in zijn individuele waarde laten, met zijn eigenschappen en tekortkomingen en hiervoor respect tonen.

Increasingly, and in the most diverse places, I run into an ever-growing pigeonhole mentality. Individuals are labeled, numbered, categorized and thereby reduced to whatever group they’re supposed to belong to. In the end, that group/label/box becomes more important than the individual. I for one would leave the human(s) be(ing), accept the individual, his strengths and shortcomings and respect him for them.

Afsluitringen van flessen (houden het potje dicht) staan voor de groep. Stenen van dezelfde kleur en grootte verwijzen naar de personen en hun samenleven.

Closed lids (bottles) represent the group someone belongs to. Stones of the same colour and size refer to human beings coexisting.

Plastic, halfedelstenen, nylondraad

Plastic, semi-precious stones, nylon wire


Birgit VERMUYTEN

Deze halsketting is geïnspireerd op een oud West-Afrikaans muziekinstrument, de ‘Tamani’ (Festival du Niger-SegouMali). Beweging en kleur reflecteren de cultuur, muziek en dans van Mali.

This collar is based on an old WestAfrican music instrument, the Tamani (Festival du Niger-Segou-Mali). I wanted to create a design with colours and movement that reflects the culture, music and dance of Mali.

Zilver, amethyst, citrine, tourmalijn

Silver, amethyst, citrine, tourmaline

Lengte 130 cm

Length 130 cm


Zhenghong WANG

Dromen aan het Westermeer

Dreaming at West Lake

Het westermeer is het hart van de stad Hangzou (Ch). Haar pracht inspireerde talloze schilders en dichters tijdens vele opeenvolgende dynastieĂŤn. Nu is Hangzou een moderne grootstad geworden. Torenflats kijken uit op het meer. Aan de andere oever zijn er die typische bergformaties, nog steeds behuisd met pagodes, tempels en paviljoentjes. Men kan er aan de drukte ontsnappen en de sfeer van het China van weleer opsnuiven. Dankzij het Westermeer heeft Hanghzou haar betoverende kracht weten te bewaren. Met deze materialen verbeeld ik haar. De traditie leeft voort.

The West Lake is the heart of the city of Hangzhou. Its beauty inspired countless painters and poets throughout the successive dynasties. Now, Hangzhou has become a modern metropolis. High-rise flats look out onto the lake. Across the other side of which you’ll find those typical mountain formations, still strewn with pagodas, shrines and pavilions, where you can escape the hussle and breathe in the atmosphere of ancient China. The West Lake enabled Hangzhou to preserve its allure. With these materials I recreated the West Lake. Tradition lives on.

Broche Zilver, goud, koraal, turkoois, jade, agaat

Brooch Silver, gold, coral, turquoise, jade, agate

10 X 10 X 1 cm

10 X 10 X 1 cm


Floor WETEMANS

Sieraden in schilderkunst

Jewels in painting

De sieraden die ik hier presenteer, komen voort uit een interesse voor de juwelen afgebeeld in de schilderkunst. Na een zorgvuldig onderzoek naar juwelen afgebeeld op schilderijen ben ik tot deze collectie gekomen. Zo herinneren bepaalde aspecten van mijn werk aan deze schilderijen, maar deze sieraden hebben een hedendaags, persoonlijke interpretatie gekregen.

The jewels I present here, come from an interest for jewels depicted in paintings. After careful research, I have come to this collection. Certain aspects of my work are remeniscent of the paintings, but above all they have been given a contemporary and personal interpretation.

In deze juwelen heb ik gekozen voor een beperkt materiaalgebruik. Koraal, onyx, parels, porselein, kant, zijde en zilver zijn gekozen om het traditionele uitgangspunt te benadrukken. Het rode zijden collier is een directe referentie naar het schilderij van Van Deynen.De kantafdruk staat enerzijds voor de cameeĂŤn die gebruikt werden en anderzijds verwijst het naar de kanten kragen en manchetten afgebeeld op deze schilderijen. Bij de broches kan de gebruiker zelf bepalen hoe hij de objecten draagt: opvallend of eerder discreet. Porselein is gebruikt omwille van de fijne structuur en verwijst naar de porseleinachtige gezichten. Dit komt ook tot uiting in de structuur van de verf van de geportreteerde gezichten die door de jaren heen een patroon van fijne barstjes vertoont. De afdruk van het kant vind je ook terug op de platte vlakken van de broches en het collier met porselein.

In these jewels, I have chosen to use only a limited number of materials. Coral, onynx, pearls, porcelain, lace and silk are references to the traditional startingpoint. The red silk necklace is a direct reminder of the painting by Van Deynen. The silk print refers to the cameos that were being worn at that time, and to the collars and cufflinks of lace that are depicted on those paintings. As for the brooches, the wearer can determine how he will wear the objects: striking or discrete. Porcelain is being used because of its fine texture and also as a reference to the porcelain-like faces on the paintings.The paint itself will crack with age and reveal a fine networklike pattern on the faces. The lace print comes back on the flat sides of the brooches and on the porcelain necklace.


Pinh-Pinh YU

Broken? Nektoren

Broken? Necktower

Bij een groot verlies ben je ‘gebroken’, ‘kapot’- maar het leven gaat door en na een tijd moet je jezelf weer bijeenrapen. Dit kan een kans zijn om er mooier uit te komen, door je verdriet te verwerken en op die manier te groeien en sterker te worden.

When one experiences a great loss, one is ‘broken’, ‘shattered’ - but life goes on and after a while you just have to pull yourself together again. This is an oportunity to beautify oneself, by digesting one’s grief and thus becoming stronger.

Autoruit-stukjes, epoxy

Carglass, epoxy

40 x 26 x 23 cm

40 x 26 x 23 cm


Colofon Deze publicatie werd mogelijk gemaakt door IKA Mechelen Veemarkt 39 2800 Mechelen www.ikamechelen.be KASKADKO Antwerpen Blindestraat 7 2000 Antwerpen www.academieantwerpendko.org Dexia Veemarkt 34 2800 Mechelen BUKO- Buysschaert Engelse Wandeling 5 8500 Kortrijk

BUKO L. Buysschaert nv

Evelien Bracke, Bert Dingemans, Annemie De Corte, Ria Lins, Inge Nauwelaerts, Marian Van Brusselen en Pinh Pinh Yu.

Prepress Druk

Verantwoordelijke uitgever: Annemie De Corte, p/o IKA Veemarkt 39, 2800 Mechelen


Steenrijk  

Catologue issued for the exhibition on contemporary jewelry 'Steenrijk', CC Mechelen.

Steenrijk  

Catologue issued for the exhibition on contemporary jewelry 'Steenrijk', CC Mechelen.

Advertisement