Page 1

Verksamhets ber채ttelse


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Innehåll Föredragningslista årsstämman......................................................................................................................5 Röstlängd ....................................................................................................................................................... 6 Förbundsordförande har ordet......................................................................................................................7 Västergötlands Idrottsförbunds organisation.................................................................................................8 Idrottsrörelsen i Västergötland.....................................................................................................................10 Verksamhetsredovisning 2013.....................................................................................................................12 Idrotten........................................................................................................................................................ 12 Värdegrundsarbete.................................................................................................................................12 Förbundsutveckling - SDF.......................................................................................................................12 Jämställdhet............................................................................................................................................13 LOK-stöd..................................................................................................................................................13 Idrottslyftet.............................................................................................................................................14 Framtidens idrottsförening – Folkhälsa..................................................................................................15 Elitidrott..................................................................................................................................................15 Internationellt arbete.............................................................................................................................16 Resurserna....................................................................................................................................................17 Idrottspolitiskt arbete - Samhällskontakter............................................................................................17 Artikel – Från gammal till nyu skateboardpark.......................................................................................18 Idrottsanläggningar oc hidrottsmiljöer...................................................................................................19 Artikel – Framåt i full galopp för Gina Tricot Grand Prix.........................................................................20 Socialt entreprenörskap för lokal och regional utveckling......................................................................22 Idrottens Jobbcenter...............................................................................................................................22 Stöd och service...........................................................................................................................................23 IdrottOnline............................................................................................................................................23 Idrotts- och föreningsjuridik...................................................................................................................23 Ekonomi och skatter...............................................................................................................................24 Löner och personal.................................................................................................................................24 Utmärkelser och stipendier..........................................................................................................................25 Statistik......................................................................................................................................................... 27 Årsredovisning..............................................................................................................................................31 Redovisning av SDF-anslag 2012..................................................................................................................36 Årsredovisning Karl Frithiofsons Stiftelse.....................................................................................................37 Västergötlands Idrottsförbunds styrelse.......................................................................................................42

Tryckoriginal: Ingela Gustavsson, Västergötlands Idrottsförbund Foto framsidan: Götene Skatepark, fotograf Adrian Braekke

3


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

4


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Föredragningslista årsstämma Västergötlands Idrottsförbund håller sin 105:e årsstämma torsdagen den 10 april 2014 på Vara Konserthus i Vara. 1.

Årsstämma öppnas

2.

Fastställande av röstlängd för stämman

3.

Fastställande av föredragningslista för stämman

4.

Fråga om årsstämmans behöriga utlysande

5.

Val av ordförande för stämman

6.

Val av sekreterare för stämman

7.

Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

8.

Val av två rösträknare

9.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse 2013

10. Behandling av revisionsberättelse för samma tid 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i stadgarna 2 kap 2 § samt av styrelsen inkomna förslag. 13. Val av ordförande i Distriktsförbundet, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år Avgående: Sören Karlström, Skövde 14. Val av fyra övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år: Avgående: Anita Zetterman, Borås Nathalie Magnusson, Skövde Peter Fredriksson, Lidköping Jan Sandelius, Skövde 15. Val av två revisorer och personliga ersättare för en tid av ett år. Minst en av revisorerna och dennes ersättare skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. Avgående: Ordinarie: Fredrik Ekelund, Borås och Ingvar Carlsson, Timmersdala Personlig suppleant: Jan Lundgren, Borås (Eklund) och Kjell Dagälv, Skövde (Carlsson) 16. Val av ordförande och tre övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år Avgående: Ordförande Solveig Sundequist, Skövde Peter Turin, Falköping Lennart Karlsson, Trollhättan Karolina Peterson, Borås 17. Behandling av förslag till distriktsförbundets verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014 18.

Årsstämma avslutas

5


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Röstlängd Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget för röstlängden för DF-stämma ändrats enligt 9 kap. 6 § RF:s stadgar. Fördelning av ombud/röster för SF:s medlemsföreningar inom distriktet utgår från att alla har en grundröst, och därefter tilläggsröster utifrån storlek (antal föreningar). De så kallade fleridrottsförbunden (inkl. Korpen) tilldelas ombud i annan ordning än tidigare. Nedanstående röstlängd är framtagen av RF i enlighet med det nya beräkningssättet. Idrott Amerikansk fotboll Badminton Bandy Bangolf Base o Softboll Basketboll Biljard Bilsport Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo och Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Danssport Dart Draghundsport Dragkamp Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Gång och Vandring Handboll Innebandy Ishockey Issegling Judo

Föreningar Ombud

Idrott

4 1 16 1 28 1 4 1 2 1 15 1 2 1 35 1 64 2 35 1 80 2 12 1 15 1 37 2 7 1 3 1 3 1 35 1 16 1 2 1 3 1 1 1 32 1 273 4 81 2 4 1 3 1 26 1 68 2 31 1 34 1 54 2 35 1 1 1 13 1

Föreningar

Kanot Karate Klättring Konståkning Motorcykel och Snöskoter Mångkamp Orientering Racerbåt Ridsport Rodd Rugby Segling Simidrott Skateboard Skidor Skidskytte Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor och Wakeboard Volleyboll Fleridrottsförbund: Akademisk Idrott Dövidrott Handikappidrott (Korpen) Motionsidrott (uppskattat) Skolidrott SUMMA

6

Ombud

5 1 10 1 2 1 11 1 36 1 6 1 55 2 1 1 70 2 4 1 4 1 12 1 23 1 5 1 84 3 2 1 5 1 103 3 9 1 1 1 8 1 15 1 35 1 21 1 6 1 2 1 8 1 15 1

2 4 52 - 41

1 1 4 4 3

1 731

90


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Förbundsordförande har ordet Satsa på idrotten! Vi vill alla leva i det goda samhället. Bland annat vill vi känna trygghet. Men det finns tyvärr krafter som underminerar denna vår önskan. En är brottsligheten. Fler poliser, nya straffskalor, förnyad kriminalvård är de vanliga metoderna som tillgrips när samhället vill öka medborgarnas trygghet. Men dessa resurser sätts in först när skadan är skedd. Lite av samhällets reklamationsavdelning med andra ord. Toyota insåg tidigt att det var mera lönsamt att göra rätt från början än att bygga ut reklamationsavdelningen. Och vem vill inte göra rätt från början. Tveklöst gäller det våra kommuner. Men hur gör man? Här kommer ett råd och det är dessutom forskningsbaserat! Swedstat Statistics & Research presenterade nyligen en rapport som tveklöst kan betraktas som vägledande. Sammanfattningsvis visar den: Brottsligheten minskar när stödet till idrotten ökar. Bakgrunden är i korthet följande. Riksidrottsförbundet, RF, kartlade 2011 hur mycket kommunerna budgeterat för idrottsstöd 2012. Detta jämfördes därefter med Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) statistik över anmälda brott i kommunerna 2012. Sambandet var tydligt. Ju mer kommunalt idrottsstöd en kommun ger, desto mindre brottslighet finns det i kommunen. Sambandet är i vissa fall så starkt att brottsligheten till och med minskar mer med ökat idrottsstöd än med ökad sysselsättning i kommunen. Hälsoeffekter av idrottande och positiv mediebild är ren bonus! Hur har forskningen gått till? Anmälda brott har beräknats i brott per invånare. Idrottsstödet i kronor har också beräknats per invånare. Små kommuners brottsstatistik är av olika skäl inte jämförbara med större kommuners. Därför har man exkluderat alla med färre än 15 000 invånare. Brottsstatistiken i Stockholm och Göteborg når extrema värden varför de också tagits bort. Resultatet visar därefter tydligt att mer kommunalt idrottsstöd leder till färre brott! Tilläggas kan att Swedstat även relaterat brottsfrekvensen till arbetslöshet och medianinkomst. Minskad arbetslöshet ger samma effekt som ökat idrottsstöd när det gäller minskad brottslighet. Däremot har medianinkomsten ingen påverkan på brottsligheten. En slutsats är att i en kommun av Borås storlek (Swedstats exempel) skulle en hundralapp i ökat idrottsstöd per invånare motsvara samma positiva effekt på brottsligheten som 3 500 nya jobb. En annan är att 100kr i ökat idrottsstöd per invånare i Sverige skulle innebära 100 000 färre anmälda brott som rör våldtäkt, misshandel, rån etcetera varje år! Swedstats forskningsresultat visar därför inte bara att idrotten har en stor betydelse i vårt samhälle. Forskningsresultaten visar också hur betydelsefull idrotten är och att idrotten spelar en större roll i samhället än vi anar. Sören Karlström Ordförande Västergötlands Idrottsförbund

7


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Västergötlands Idrottsförbunds organisation Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret 2013 haft följande sammansättning: Förbundsordförande: Vice ordförande: Övriga ledamöter:

Sören Karlström, Skövde Anita Zetterman, Borås Peter Fredriksson, Lidköping Carl-Erik Johnsson, Borås Nathalie Magnusson, Skövde Göran Nyberg, Borås Margareta Wetterberg, Skövde Annette Svensson, Lidköping Jan Sandelius, Skövde

Adjungerad personalrepresentant:

Magnus Södervall, Skara

Adjungerad sekreterare:

Sture Gustafsson, Vara

Adjungerad ekonomifrågor:

Roger Emanuelsson, Skövde

Hedersordförande:

Håkan Davidsson, Hjo Solveig Sundeqvist, Skövde

Hedersledamöter:

Karl-Eric Bohman, Lidköping Arne Nilsson, Mariestad

Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden (6 feb, 7 mars, 16 april, 15 maj, 17 juni, 3 okt, 14 nov och 12 dec). Den 2-3 oktober genomfördes mål- och verksamhetskonferens tillsamman med all personal, en konferens som 2013 var förlagd till Alingsås. Under året har styrelsen också genomfört två utbildningstillfällen: Den 26-27 augusti i Göteborg då SISU Idrottsutbildarna och RF centralt genomförde utbildning för distriktsstyrelserna med inriktning på styrelsens ansvarsfrågor. Den 16-17 september genomfördes en utbildning tillsammans med granndistriktet i väst för att inleda ett arbete med att tillsammans bygga ”Europas bästa idrottsregion”. Utbildningen genomfördes på Nääs kurs och konferens i Tollered.

Revisorer

Fredrik Ekelund – Ernst & Young AB Borås och Ingvar Carlsson Timmersdala har under 2013 haft uppdraget som revisorer med Jan Lundgren – Ernst & Young AB Borås och Kjell Dagälv Skövde som personliga suppleanter.

Revisionskommitté

Som ett stöd och en service i ekonomi och revisionsfrågor utser styrelsen en särskild kommitté som ges detta uppdrag – revisionskommitte. Under året har Ingvar Carlsson, Timmersdala, Ulf Ågren, Hjo och Kjell Dagälv, Skövde utgjort denna kommitté.

Valberedning

Under året har Solveig Sundeqvist Skövde, Peter Turin Falköping, Lennart Karlsson Trollhättan och Karolina Peterson Borås utgjort valberedning.

8


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Distriktsstämma

Tisdagen den 16 april 2013 klockan 18.00 i Vara Konserthus, Vara öppnade ordförande Sören Karlström Västergötlands Idrottsförbunds stämma och hälsade de 52 röstberättigade ombuden från 35 medlemsorganisationer välkomna. Därutöver fanns inbjudna gäster, mottagare av stipendier, massmedia, förbundsfunktionärer och personal, totalt 120 personer närvarande. Stämmoförhandlingarna leddes av mötesordförande Lars-Åke Bergman - kommunalråd Töreboda kommun. Stämman godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen för 2012. Ombuden hade också att ta ställning till verksamhetsplaner och budget för 2013.

Idrottens Hus

Västergötlands Idrottens Hus är beläget på Gustafs Adolfsgatan 49 i Skövde. Förutom Västergötlands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna har också följande Specialdistriktsförbund kanslier i detta Idrottens Hus: Västergötlands Fotbollförbund Västergötlands Handbollförbund Västergötlands Handikappidrottsförbund Västergötlands Orienteringsförbund Västergötlands Ishockeyförbund Västergötlands Bordtennisförbund Svenska Baseboll och Softboll förbundet

Representation

Förbundet har under verksamhetsåret haft representation/uppdrag i följande sammanhang; Karl Frithiofsons Stiftelse; Ledamot Solveig Sundequist, ersättare Karl-Eric Bohman. Auktoriserad revisor Fredrik Ekelund ersättare Jan Lundgren Grevillis fond; Margareta Wetterberg och Jan Sandelius Coompanion Skaraborg; Nathalie Magnusson SENS – Social ekonomis nätverk i Skaraborg; Petra Wirtberg SES – Social ekonomis nätverk Sjuhärad; Per Jagemark och Anita Zetterman SER – Social ekonomis råd Västra Götaland; Anita Zetterman och Per Jagemark Westgöta Idrottshistoriska Sällskap; Carl-Erik Johnson

9


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Idrottsrörelsen i Västergötland Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med

tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att prova på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund

och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Värdegrund Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mer.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel Rent spel är en känsla för ärlighet och fair play, en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

10


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Vision Svensk idrott, världens bästa! Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras till både form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass. Idrotten i Västergötland skall vara en viktig del av Svensk idrott där föreningar och förbund ges ett gott stöd.

Strategi Västergötlands Idrottsförbund har till uppgift att inom distriktet: • Företräda idrottsrörelsen gentemot myndigheter, politiker och samhälle. (Idrottens samhällskontakter) • Ge stöd till medlemsorganisationerna. • Fördela Västra Götalandsregionens årliga anslag till idrotten. • Stimulera den idrottsliga utvecklingen och kunskapsutvecklingen i medlemsförbunden. • Samordna arbetet kring idrottsrörelsens sociala och etiska frågor. • Arbeta för en dopingfri idrott. • Samordna idrottsrörelsens internationella arbete. • Verka för att bevara det idrottshistoriska arvet.

11


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Verksamhetsredovisning 2013 Idrotten Värdegrundsarbete

Under 2013 har hur vi arbetar med ”Idrotten vill” fun-

Ett kontinuerligt arbete med idrottens värdegrund är ett måste för att behålla idrottens trovärdighet. Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel är begrepp som måste genomsyra all verksamhet och därför ständigt levandehållas.

nits med som ett naturligt inslag vid möten med kommunala och regionala företrädare. Vi visar på vilka träffar vi kontinuerligt har med föreningar och specialdistriktsförbund (SDF) samt den effekt som detta arbete har.

Satsningen Svensk idrott – världens bästa är en gemensam satsning som hela idrottsrörelsen står bakom och som syftar till att värdegrundsarbetet skall prioriteras på alla nivåer. Västergötland har ambitioner att vara ett distrikt där satsningen ”Svensk idrott – världens bästa”, ger avtryck och stimulerar till ett fortsatt utvecklingsarbete.

I april bjöd vi in ett antal SDF (handboll, fotboll, ishockey, orientering, ridsport, handikapp, golf, segling) till en informationsdag med temat Idrottslyftet. Bland annat berättade vi om vårt arbete med ”Idrotten vill”.

Förbundsutveckling – SDF Idrottens regionala organisation – SDF befinner sig i en fas som för många specialdistriktsförbund (SDF) innebär stora förändringar där geografiska gränser, uppgifter och roller förändras. I denna förändringens tid är därför många SDF också i behov av stöd och service för att forma och rusta sin organisation till att möta framtidens behov och krav. En kontinuerlig dialog sker därför idag med distriktets SDF i samband med framtidsarbete, planeringsarbete och planering av utbildningsverksamhet.

Under 2013 har utvecklingsarbete tillsammans med konsulent genomförts i 16 SDF. Vi har haft fem ledningsgruppsmöten under året i den gemensamma SDF-gruppen.

Foto: Lena Fredén

I april genomfördes en arbetsdag för SDF-anställda med temat Idrottslyft.

på två olika platser, Vara och Göteborg. Detta för att utöka valmöjligheterna för SDF.

Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna redogjorde för de områden som man är ansvariga för och SDF redogjorde för sina idrottsspecifika Idrottslyft. Dagen avslutades med erfarenhetsutbyte. Vid denna träff deltog nio SDF.

I början av december anordnades en träff för SDF-anställda. Träffen innehöll en inspirationsföreläsning samt erfarenhetsutbyte. I år var det deltagarrekord då 33 personer deltog, SDF-anställda och konsulenter. Vi har från den 1 oktober startat upp ett arbete med att ha en gemensam SDF-organisation för hela Västra Götalandsregionen. Den nya organisationen startar januari 2014. Vår bedömning är att detta blir ett stort framsteg i arbetet med SDF.

I början av november genomfördes den årliga SDF-konferensen. Denna gång genomfördes konferens tillsammans med Västsvenska Idrottsförbundet. Vi erbjöd samma program

12


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Jämställdhet Jämställdhet och jämställdhetsintegrering är frågor som distriktet arbetat med under ett antal år. Det svåra har varit att få frågan att bli en naturlig del i det dagliga arbetet och inte betraktas som projekt.

Det inledande arbetet har handlat mycket om att gå från ”tro till att veta”. Hur ser det egentligen ut med jämställdheten i distriktet? Därför har gruppen tittat närmare på följande områden.

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och trovärdighet. Män och kvinnor utgör lika stor del av befolkningen och måste ges samma möjligheter och rättigheter på alla nivåer och inom alla områden.

• Förhållandet män/kvinnor som är ordförande, kassör och sekreterare inom fotboll, ridsport och orientering. • Våra egna SISU kontaktpersoner i föreningarna.

Under 2013 har Västergötlands Idrottsförbund haft en

• Män/kvinnor i specialdistriktsförbunds styrelser i Västergötland.

En intern jämställdhetsgrupp har startat vars mål är:

• Jämställdheten i vår egen organisation 2007 jämfört med 2013.

utmaning att lyfta fram jämställdhetsfrågorna i distriktet. • Att vi själva i vår egen organisation tror på att jämställdhet är viktigt att uppnå inom idrotten.

• Föreningsstyrelser i Tidaholm, Falköping och Ulricehamn.

• Att vi med ett äkta engagemang tar med oss frågan ut i mötet med idrottsföreningar, specialdistriktsförbund och andra när vi möter dem i vardagen och ställer frågor som skapar eftertanke och insikt. • Att inom några områden visa på hur det verkligen ser ut med jämställdheten. • Hitta en arbetsmodell för de föreningar som verkligen vill jobba med jämställdhet. • Att ständigt hålla frågan levande.

LOK-stöd – Statligt Lokalt Aktivitetsstöd Idrottsrörelsen upplever idag en vikande trend gällande föreningar som söker LOK-stöd och lägre antal sammankomster och deltagartillfällen. Beror den vikande trenden på minskade aktiviteter eller på att kunskapen urholkats om hur man söker stödet och vad stödet har för ekonomisk betydelse för föreningen?

Antalet sektionsföreningar som söker är relativt konstant och till och med något ökande, men antalet sammankomster minskar över tid. Förklaringarna till denna minskning är säkert många där minskade ”ungdomskullar” är en förklaring. Under året har vi analyserat utvecklingen kommun för kommun och har då också upptäckt stora variationer. Kommuner som står för 30-40 % minskningar av sökta sammankomster till kommuner som ökar antalet sammankomster. Detta har föranlett oss att under året arbeta med mer riktade insatser på kommunal nivå.

Under 2013 har Västergötlands Idrottsförbund haft ett

viktigt uppdrag att sprida kunskap, dels om LOK-stödets betydelse, men också kunskap om hur föreningen administrativt kan hantera frågan.

Med nedan beskrivning kan vi idag se en tydlig trend gällande utvecklingen av hur det Statliga lokala aktivitetsstödet utvecklas över tid. Period VT – 06

Antal sektionsföreningar Antal sammankomster 861

197 314

VT – 09

860

190 130

VT – 12

875

180 697

13


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Idrottslyftet

och nya är under uppstart i övriga delar av distriktet. All ärendehantering har skett via IdrottOnline vilket fungerat bra. Konsulentgrupperna och enskilda konsulenter har varit mycket delaktiga och ett stort stöd i projekten.

Det övergripande syftet med Idrottslyftet tar sin utgångspunkt i idéprogrammet ”Idrotten vill” och har formulerats på följande sätt: ”Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barnoch ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill”

Västergötlands Idrottsförbund har gjort ett 20-tal besök ute hos olika Idrottslyftsföreningar i distriktet, både inför, under och efter sitt Idrottslyftsprojekt. ”Idrottsskolor”, där flera föreningar samverkar och låter barn/ungdomar prova olika idrotter inom samma Idrottslyft, har vi fem stycken igång. Förutom dessa ”Idrottsskolor” finns det annan samverkan i andra Idrottslyft med andra idrotter/organisationer, typ scouter och kommuner.

Från och med 2013 vänder sig Idrottslyftet till målgruppen 7-25 år. Fyra områden har prioriteras där vi i distriktet haft uppdraget att arbeta med områdena 2, 3 och 4. 1 Behålla ungdomar i föreningsverksamhet. 2 Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet. 3 Utveckla verksamheten så att idrotten gör som ”Idrotten vill”.

Mångfald: Under november/december gjordes en forumsteaterturné på tre platser med tillhörande diskussioner. Ett antal Idrottslyftssatsningar har gjorts i ”utsatta” områden.

4 Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer.

Under 2013 har 3 926 000 kronor fördelats till 103 projekt. Medlen har fördelats relativt jämnt mellan skolsamverkan och rekrytering.

Jämställdhet: Inga specifika satsningar har genomförts, men ett arbete pågår. Samverkan med två specialdistriktsförbund/specialidrottsförbund (SDF/SF), orientering/triahtlon, där ett antal föreningar genomför aktiviteterna med stöd av SDF/SF.

Söktrycket växlar mellan åren och under 2013 har ansökningar från västra och södra delarna av Västergötland övervägt. Det kan ha att göra med att projekt avslutats

14


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Framtidens idrottsförening – Folkhälsa (Med särskilt projektsstöd från Västra Götalandsregionen). Under 2013 har arbetet med Folkhälsoprojektet ”Framtidens Idrottsförening” varit ett arbete som under större delen av året legat på läge vänta och avvakta. Beslutet från regionens Folkhälsokommitté kom att dröja och först under hösten gavs klartecken att starta upp arbetet och den 1 oktober kom vi igång med arbetet.

Västergötlands Idrottsförbund har tillsammans med Västsvenska Idrottsförbundet fått möjlighet att genom särskilt projektstöd från Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté fortsätta arbetet med att minska hälsoklyftorna i regionen. Inom idrottsrörelsen kommer utvecklingsprojekt initieras inom följande tre områden. • Barn- och ungdomsidrott över förenings- och idrottsgränser (Idrottsskolor). • Rekrytera ideella ledare med annan kulturell bakgrund (Föräldrar med invandrarbakgrund). • Fysisk aktivitet längre upp i åren (Fysisk aktivitet på recept - FaR integreras).

På grund av att projektnamnet ”Framtidens idrottsförening” också var namnet på idrottens stora framtidssatsning bestämde vi oss för att byta namn på projektet till ”Samling för social hållbarhet”. I november har vi påbörjat arbetet med att ”fånga upp” ett antal lokala utvecklingsprojekt som med start under 2014 ska ges möjlighet att påbörja sitt arbete och då med särskilt stöd från regionens folkhälsokommitté.

Elitidrott

Under 2013 har området elitidrott organiserats på två olika nivåer dels regionalt och dels lokalt.

Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har en god kontakt med distriktets elitidrottsföreningar. Så gott som samtliga föreningar har ett väl etablerat samarbete med SISU Idrottsutbildarna i frågor som rör utbildning och utveckling. Den strategi som utgör grunden för våra insatser inom området elitidrott kan beskrivas som två nivåer. 1. Elitföreningar och dess verksamhet ses som en naturlig del i den lokala idrotten och ges stöd i frågor som rör utbildning och utveckling, där också nätverksskapande insatser ses som en viktig del av arbetet. (Ingår som en del i SISU Idrottsutbildarnas uppdrag).

Regionalt har arbetet skett i samverkan med Västsvenska distriktet där elitidrottsstödet med inriktning på testverksamhet nu har tagit form. Testcentrat är placerat i Göteborg och är idag ett av Europas allra främsta. Vi är nu i ett läge där vi kan börja marknadsföra testcentrat och testlabbet bland elitidrottare i Västergötland. Under första delen av 2014 kommer elitidrottsklubbarna i Västergötland särskilt inbjudas. Den andra nivån är det lokala elitidrottsstödet där kontakter idag är etablerade med nära nog 100 % av de elitklubbar som finns i distriktet. Här utgör stödet olika former av utbildningsinsatser och utvecklingsinsatser för att stärka så väl organisation som individ. Det lokala arbetet som bygger på de nära relationerna är grunden för vårt elitidrottsstöd.

2. Tillsammans med Västsvenska Idrottsförbundet skapa goda förutsättningar för elitidrotten att utvecklas i regionen, där samverkan med Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen är viktiga inslag. Samarbetet bygger på att skapa förutsättningar att kunna kombinera elitidrott och studier, testverksamhet och rådgivning.

15


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Internationellt arbete Idrottsrörelsen, Sveriges största folkrörelse, har både en uppgift och ett ansvar att se, förstå och förklara den omvärld vi lever i. Att arbeta internationellt är att bygga relationer och nätverk som är av ömsesidigt värde. Att arbeta med internationella kontakter bidrar till en ökad insikt och förståelse om och kring främmande kulturer.

Senior Voluter: Vi hade under tre veckor i januari-februari fyra volontärer från Birmingham som deltog i arbetet med att genomföra Bandy-VM i Vänersborg.

Västergötlands Idrottsförbund har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna ambitionen att hålla ett internationellt fönster öppet mot omvärlden. Fönstret symboliserar det ömsesidiga med möjligheter att både se ut och se in. Se ut för att möta, lära och ge, i den omvärld som finns, men också bjuda in för att möta, lära och lyssna.

Volontärerna arbetade med många olika verksamheter under dessa veckor, till exempel restaurangarbete, transporter, med mera.

Detta projekt blev mycket lyckat och väckte stort mediaintresse.

Grundtvig Partnerskap: Under året har detta projekt avslutats. Vi har genomfört tre möten under året, ett i Sverige, ett i Birmingham och avslutning i Mawrogo i Polen. Träffarna har varit på tre dagar och har handlat om föreningsliv och ideellt arbete i Sverige och England. Målsättningen är att skapa ett framtida nätverk för att kunna erbjuda ännu fler inom idrotten att kunna mötas och utbyta erfarenheter. Under maj månad genomfördes det sista av dessa utbyten inom ramen för detta projekt i Polen.

Under 2013 har målet varit att lyfta fram betydelsen av internationellt arbete för ungdomar, ledare, idrottsanställda och erbjuda möjligheter till internationella kontakter. Kosovo: Under 2013 har arbetet med att vår samarbetsorganisation OESK ska bli oberoende, intensifierats.

Street Games: Street Games är en organisation som aktivt arbetar med att erbjuda något man kallar ”Doorstep Sports”. Det går ut på att erbjuda idrottsverksamhet i bostadsområden som inte normalt arbetar med så mycket idrott.

Vi har besökt Kosovo i januari för att, tillsammans med OESK planera aktiviteterna 2013. Vi har också gjort en budgetuppföljning för att få en budget i balans, då 2012 var ett år med underskott. Vi har också deltagit i OESK´s årsmöte i mars. Detta för att organisationen inte litar på att de kan genomföra ett årsmöte som sker enligt de stadgar som är antagna.

Vi har under året deltagit i två nätverksbyggande träffar i Birmingham. Syftet är att kunna erbjuda våra konsulenter nya verktyg för att nå ungdomar i våra bostadsområden som normalt inte är så idrottsaktiva.

OESK´s ordförande Elvira Dushku och Valon Niksci som är halvtidsanställd från och med den 1 februari, deltog under vår stämma i april. Detta för att de skall få en ännu bättre inblick i hur svenskt föreningsliv fungerar.

Nätverk: Vi har deltagit i en träff för att skapa ett större nätverk av idrottsorganisationer för att kunna söka de medel som finns inom EU specifikt för idrottsorganisationer. Arbetet har resulterat i att en arbetsgrupp bildats för att göra en ansökan.

Under en helg i april genomfördes en intensivutbildning för utbildarna inom OESK. Denna helg var mycket bra och utmynnade i att sju olika utbildningar inom ledarskap och föreningsutveckling har genomförts under våren. I dessa utbildningar deltog 155 personer.

Internationell Kommitté: Under året har kommittén haft fem träffar. Mycket av arbetet har handlat om kommitténs arbetsformer. Kommittén gjorde en studieresa till vår partner i Tyskland i slutet av november.

Vi har också träffat kulturchefen i Grazanica tillsammans med OESK Grazania är en serbisk stad med 25 000 invånare. Vi genomförde tillsammans med OESK en utbildning i arrangemangsutveckling under oktober månad. Vi blev mycket väl mottagna och optimismen är stor. Vi har fått besked om att vår ansökan för år 2014-2015 är preliminärt beviljad och vi besökte Kosovo för en verksamhetsplanering första veckan i december.

16


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Resurserna Idrottspolitiskt arbete – samhällskontakter En av Västergötlands Idrottsförbunds viktigaste uppgifter är att värna om idrottens självständighet och egenvärde samt att säkerställa ett fortsatt starkt samhällsstöd. Detta görs genom fortlöpande idrottspolitiska kontakter med regionen, distriktets kommuner och myndigheter. Ska detta arbete nå framgång är det ett måste att idrottens samhällsnytta tydligt går att påvisa vilket bland annat kan göras genom att goda exempel lyfts fram i dialogen. Exempel som påvisar idrottens betydelse för den sociala ekonomin och för den lokala och regionala utvecklingen.

Under 2013 har det idrottspolitiska arbetet sökt nya former och mycket arbete har lagts på att forma tankar och insatser för framtiden. Under året har ett särskilt material utformats för att beskriva vad idrotten lokalt betyder för kommunen och dess invånare – idrottens samhällsnytta. Ett unikt material tas fram för varje kommun. Vi har tidigare framhållit att stödet till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer också är ett starkt idrottspolitiskt redskap.

Detta ekonomiska stöd till idrottens anläggningar och idrottsmiljöer har gett idrottsrörelsen en starkare position i dialogen med kommunala företrädare. Under 2014 hoppas vi att det lokala idrottspolitiska arbetet ger resultat i bland annat uppräknat stöd till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Regionalt har vi idrottspolitiskt flyttat fram våra positioner i relationerna till Västra Götalandsregionen. Vi har idag tre kontaktytor som är väl fungerande, kontakterna med Kulturnämnden, Folkhälsokommittén och Nämnden för tillväxt – Utveckling. Under året har Kulturnämnden tagit fram ett ”Idrottspolitiskt handlingsprogram” i nära samverkan med idrottens företrädare. Handlingsprogrammet skall visa på en riktning hur bidragsgivaren ser på stödet till idrottsrörelsen och vilka områden bidragsgivaren ser som prioriterade. Under året har Folkhälsokommittén tagit fram en handlingsplan för ”Jämlik hälsa och social hållbarhet”. Handlingsplanen kommer följas utav olika avsiktsförklaringar och utgöra grund för Folkhälsokommitténs kommande stöd till idrottsrörelsen. Under 2014 kommer avsiktsförklaring att tecknas med idrottsrörelsen. Under året har regionens stöd till idrottsrörelsen förstärkts med 600 000 kronor.

Foto: Anders Eriksson

17


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Från gammal till ny skateboardpark Det fanns en gammal och sliten skateboardbana i Götene. Eftersom den inte var åkduglig kom ett medborgarförslag om att rusta upp den. Ungdomarnas drivkraft har inspirerat oss, säger Catrine Persson. Många föräldrar tycker att den här satsningen är den bästa som Götene har gjort och ungdomarna njuter av varje sekund de kan använda sin park. Deras strävan att verkligen lyckas har hela tiden varit drivkraften i projektet tillsammans med uppbackningen från kommunens tjänstemän. De gamla brädorna hamnade istället på soptippen. Förslaget ledde till att en helt ny och modern skateboardpark nu finns på Västerby idrottsområde i Götene. Bland annat med hjälp av 400 000 kronor i anläggningsstöd från Riksidrottsförbundet. Ett gäng killar och tjejer ville inget annat än att åka skatebord på sin fritid. Problemet var att de inte hade någonstans att åka. Medborgarförslaget ledde till att Stefan Rubach och Catrine Persson i Götene Fritid engagerade sig. De båda arbetar med fritids- och ungdomsverksamheten i kommunen. Ungdomarna drev på, de ville så gärna ha någonstans där de kunde åka. Men att rusta upp den gamla och nedslitna banan var inget bra alternativ, säger Stefan. Stefan och hans kollega tog kontakt med Tibro kommun, där det finns en skatepark och hittade en mentor som varit ett stort stöd på vägen. Då återstod att skaffa fram pengar, i storleksordningen runt 2,5 miljoner kronor. En viktig bit i finansieringen var att via Västergötlands Idrottsförbund få anläggningsstöd från Riksidrottsförbundet (RF). Problemet var att det inte fanns någon förening som kunde söka stödet. Det här var ju ungdomar helt utan föreningsvana, det enda de var intresserade av var att åka skate, säger Catrine Persson.

Grabbarna och tjejerna insåg att enda chansen att få till den där parken var att bilda en förening samtidigt som Götene kommun bjöd på en styrelseutbildning. Så bildades Götene Brädsportförening. Dennis Mann tog hand om ordförandeklubban. Dennis var en av de som låg bakom medborgarförslaget. Precis som de övriga hade Dennis ingen som helst erfarenhet från föreningslivet men med support från oss så tog han sig an uppdraget och har skött det mycket bra, säger Stefan Rubach. Förutom bidraget från RF ställde Sparbanksstiftelsen upp med 300 000 kronor och kommunen sköt till 1,7 miljoner. Den nybildade föreningen uppvaktade också näringslivet, men där gick det trögt. Kanske var företagarna i Götene brända av den misslyckade satsningen på Medeltidens värld? I december 2009 kom förslaget. I augusti 2013 invigdes Götene Skatepark under pompa och ståt. Nästan fyra år av mödosamt arbete hade givit resultat. Visst har det varit tungt många gånger, men nu känner vi bara glädje över att vi har lyckats.

18

Alla som varit inblandade i det här känner en stolthet och glädjen när parken invigdes var helt enorm, säger Stefan Rubach. Stefan och Catrine ser i det här projektet en betydelsefull samhällsinvestering. Glädjen över att ha varit med och stöttat ungdomarna i deras ambitioner att åstadkomma något viktigt och att lära sig arbeta i en förening, kompenserar allt arbete som de har lagt ned. Det har varit en tuff resa sen förslaget kom, men det har varit värt varenda minuts uppoffring, säger Catrine. När snön ligger som ett täcke över Götene Skatepark på Västerby är det öde och tomt. Så fort våren kommer lär det bli full fart. Götene har fått en viktig samlingsplats för ungdomar som tidigare stod utanför föreningslivet. Av: Lennart Persson Foto: Adrian Braekke


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer Anläggningar och idrottsmiljöer är ett bidrag som är en del av Idrottslyftet. Distriktsförbunden har från 2011 fått en tydligare roll och tar emot ansökningarna, bereder och föredrar inför beslut. Målet är att stärka idrottens tillgång till luft, mark och vatten för sin idrottsliga verksamhet samt stimulera till nytänkande i skapande, användning och utveckling av lokaler och ytor för idrottslig verksamhet. Genom information och utbildningsinsatser ska vi utveckla idrottsrörelsens kunskap och engagemang i miljö- och klimatfrågor i linje med idrottens klimatpolicy.

Under 2013 arrangerade Västergötlands Idrottsför-

bund en energikväll. Lokal energirådgivare, Västergötlands Fotbollförbund och 12 fotbollsföreningar medverkade vid träffen som genomfördes i Sparbanken Arena Lidköping den 22 januari. Den 6 maj genomfördes energikväll i Rångedala. Medverkande var 21 deltagare från nio föreningar och energirådgivare från Borås kommun. Handläggare har deltagit vid erfarenhets- och utvecklingsträff i Järvsö den 10-11 september samt vid Västergötlands Fotbollförbunds anläggningskonferens i Vårgårda den 9 oktober. Dessutom har specialdistriktsförbund i Västergötland informerats vid SDF-konferens i Vara den 4 november. Under 2013 har 27 anläggningsprojekt beviljats en total summa på 5 205 000 kronor. Av dessa är tio energi/miljöprojekt.

Beviljade anläggningsbidrag 2013 Dalsjöfors Tennisklubb

Energi-/miljöåtgärd

125 000

Töllsjö Idrottsförening

Energi-/miljöåtgärd

90 000

Ulricehamnsbygdens Ridklubb Energi-/miljöåtgärd

125 000

Ulricehamns Tennisklubb

Energi-/miljöåtgärd

100 000

Hestra Idrottsförening

Nya aktivitetsytor

300 000

Borås Konståkningsklubb

Säkerhetsåtgärd

150 000

Svenljunga Idrottsklubb

Nya aktivitetsytor

400 000

Norra Härene Bollklubb

Energi-/miljöåtgärd

Essunga Ryttarförening

Nya aktivitetsytor

50 000 300 000

Segelsällskapet Westgötarne Energi-/miljöåtgärd

100 000

Vårgårda Tennisklubb

Energi-/miljöåtgärd

100 000

Vänersborgs Segelsällskap

Säkerhetsåtgärd

50 000

Idrottsklubben Elmer

Energi-/miljöåtgärd

80 000

Vara Sportklubb

Nya aktivitetsytor

Söne Sportklubb

Energi-/miljöåtgärd

Saleby Idrottsförening

Energi-/miljöåtgärd

Nossebro Idrottsförening

Nya aktivitetsytor

261 000

Herrljunga Isbaneförening

Nya aktivitetsytor

200 000

Gerdskens Bollklubb

Nya aktivitetsytor

300 000

Råda Bollklubb

Nya aktivitetsytor

400 000

Falköpings Tennisklubb

Nya aktivitetsytor

150 000

Skultorps Ryttarsällskap

Säkerhetsåtgärd

60 000

Skövde Cykelklubb

Nya aktivitetsytor

45 000

Ållebergs Modellflygklubb

Nya aktivitetsytor

80 000

Tidaholm SOK Sisu

Nya aktivitetsytor

400 000

Falköpings Motorklubb

Nya aktivitetsytor

400 000

Skövde Kvinnliga Idrottsklubb Nya aktivitetsytor

19

Totalt:

400 000 73 000 66 000

400 000 5 205 000


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Framåt i full galopp för Gina Tricot Grand Prix Som den fjärde största tävlingen i sitt slag, har Gina Tricot Grand Prix tagit en unik plats i den svenska hästsporten. 2014 arrangeras också SM i samband med tävlingen – det går framåt för Borås Fältrittklubb! För fem år sedan bytte hopptävlingen Borås Grand Prix namn till Gina Tricot Grand Prix, i samband med att trion Helene Hagström, Maria Johansson och Anna Appelqvist tog över som tävlingsledning i Borås Fältrittklubb. Vi fick ett trevligt samtal med två av dessa eldsjälar, inför femårsjubileet av tävlingen. Vad har gjort att arrangemanget blir större för varje år? – Grunden fanns redan, men vi har sett på nya sätt att ta tag i tävlingen. Vi frågade ryttare vad de verkligen ville ha, berättar Helene, som är tävlingsledare. – Vi funderade på vad som saknades i Sverige på den här nivån, fortsätter projektledaren Maria. Borås ridhus ligger i ett geografiskt bra läge för en hopptävling, och textilstadens arv märks i arrangemanget. Textilarvet och ambitionen att bidra till staden märks genomgående i arrangemanget. – Borås ska alltid vara med! säger Helene.

– Det är Borås det handlar om! håller Maria med.

Gina Tricot gör en kollektion med ridkläder i samband med Grand Prix.

Vad tillför tävlingen Borås och klubben? – Gemenskapen mellan de medlemmar som annars inte skulle mötas är viktig. Det tillför verkligen kommunen något också, tävlingen sätter Borås på kartan!

– Den är en tid för förändring nu. Evenemang inom hästsporten klarar sig inte utan sponsorer längre, tror Helene.

Det är bra för den lokala tillväxten, säger Martina Ehnar från Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna, som arbetar med Borås Fältrittklubb och har följt föreningen och organisationen kring Gina Tricot Grand Prix sedan starten. – Det ger också status till klubben, till vårt varumärke. Dessutom är det en ekonomisk tillgång. Det är roligt för medlemmarna att det händer något, säger Helene. Gina Tricot är den största sponsorn och äger namnet på arrangemanget, men 90 % av övriga sponsorer kommer också från Borås. Sponsorerna deltar främst med varor och tjänster, allt från grus och traktorer, till jos och inte minst kläder:

20

– Detsamma gäller hela idrotten, flikar Martina in. Från början fick de söka sponsorer, men allt eftersom tävlingen växer, söker sig också sponsorer till dem. Helene och Maria hoppas att genom ett bra event och höga prissummor, kan de locka bättre ryttare, som i sin tur kan bidra med att fler vill prova på ridning, som i sin tur bidrar till klubbens tillväxt. Drömmen för tävlingens framtid, om ytterligare fem år, är att utveckla till ett större event inspirerat av Falsterbo Horse Show, som pågår under tio dagar. Utöver de hoppklasser de redan har, vill de också lägga till dressyr och ponnyhoppning – kanske utomhus. Den stora nyheten i år är att SM för juniorer, young rider och seniorer arrangeras i samband med Grand Prix.


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Foto: Navaz Sumar

Winn Winn West Tryggve Olsson är projektledare för Västergötlands Idrottsförbunds projekt Winn Winn West. De stöttar arrangemanget, som passar in i projektets tanke om socialt entreprenörskap. – Vi vill fokusera på arrangemang och stöttar innovativa projekt, berättar han. Gina Tricot Grand prix är ett gott exempel. Med bidraget från Winn Winn West, åkte gruppen som jobbar med arrangemanget iväg en natt, till Gits gård. Där fick de tid att strukturera tankar, utvärdera tidigare arrangemang och fundera på hur de kunde bli bättre. – Lite tack, lite stöd, lite spark i baken, sammanfattar Helene vistelsen. De följde SISU Idrottsutbildarnas kompendium Målstegen, som består av sju konkreta steg att följa som både Helene och Maria tycker var ”klara och tydliga och gjorde så att vi fick mer gjort!” – Det var bra för sammanhållningen i organisationen och för att vi verkligen skulle ta fram idéprutorna, säger Maria. Idésprutor verkar det inte vara någon brist på. – Vi vill överraska. Om någon säger på ett möte att det inte går, måste vi testa, utropar Helene.

Överraskningsandan märks tydligt i den show som de har en kväll under arrangemanget. Vad 2014:s tema ska bli vägrar de att berätta, men tidigare år har de provat lite olika saker för att underhålla publiken. Till exempel låtsades de vid ett tillfälle att lotta ut ridlektioner med OS-ryttaren Jens Fredriksson på biljettnumren. ”Vinnaren” i lotteriet fick gå ner i manegen och lära sig att rida och att hoppa ett hinder – på bara tio minuter. – Det var uppgjort vilka som skulle bli lottade att delta, men det fattade inte publiken, som blev livrädda att de skulle tvingas gå ner och sitta upp, skrattar Maria. Hur kommer ni på allt? – Vi har en speciell grupp som jobbar med showen, men alla bidrar med idéer, säger Helene. Arbetet med tävlingen sker året runt – direkt efter arrangemangets slut börjar efterarbetet, som tar runt två månader, sedan börjar arbetet om igen. Både Helene och Maria poängterar att det är viktigt att vara ute i god tid och planera väl för att göra ett bra arrangemang. De fokuserar också mycket på idén om att ”det är det lilla extra som gör det”. Gina Tricot Grand Prix strösslar med små extra detaljer som arrangörerna tror bidrar till att göra helheten ännu bättre.

21

Det innebär, bland annat, goodiebags till alla deltagare, ett eget glossigt magasin med information, att hänga frukostfrallor på ryttarnas lastbilar på morgonen och VIPläktare för ryttare, funktionärer och sponsorer. Har ni några tips för ett bra arrangemang? – Ett glatt bemötande och att inte bara se till det negativa, säger Maria. – Ja, man måste känna att allt är möjligt, fyller Helene i. Men efter att ha lyssnat på historier om shower, lokal förankring, frukostfrallor och kreativa lösningar, kanske det man kan lära sig av Gina Tricot Grand Prix ändå är att låta eldsjälarna ta plats och brinna för både arrangemang och förening. Som tävlingsledningen brinner för Gina Tricot Grand Prix. Av: Lisa Jagemark


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Socialt entreprenörskap för lokal och regional utveckling Västergötlands Idrottsförbund och Västsvenska Idrottsförbundet har i samverkan med Västra Götalandsregionen och nämnden för Tillväxt och utveckling getts möjligheter att genom särskilt projektstöd fortsätta arbeta med att utveckla ett socialt entreprenörskap inom idrottsrörelsen. Projektet utmanar idrottens etablerade strukturer och bidrar till ett minskat bidragsberoende och en hållbar utveckling.

Målet var att under året involvera idrotten i minst tre lokala och ett regionalt nätverk tillsammans med kommuner och näringsliv. Resultatet blev att ett tiotal nätverk redovisades av projektledare och styrgrupp. Fler finns i konsulentgruppen och bland våra förtroendevalda. När Street Games Göteborg arrangerades rekryterades och engagerades ett 20-tal ungdomar som ledare helt utanför den traditionella föreningsidrotten.

Under 2013 har projektet fått namnet Winn winn

Under året har vi skapat och testat nya utbildningar kring affärsplan, marknadsföring och arrangemang med totalt 777 utbildningstimmar som resultat.

Vi har informerat och i olika omfattning genomfört utbildningar i mer än 100 föreningar varav 18 stycken har påbörjat förändringsarbete genom utbildning i affärsplan kring arrangemang.

Ett av våra mål var att etablera samverkan med externa finansiärer som kan bidra till projektets genomförande såsom kommunalförbund, destinationsbolag/turistorganisationer. 2013 års verksamhet medfinansierades av Skaraborgs Kommunalförbund med 100 000 kr.

west – Idrottens entreprenörskap för social och regional utveckling.

Drygt 800 idrottsledare har utbildats i ämnet Socialt entreprenörskap.

Idrottens Jobbcenter Idrottens jobbcenter har som mål att erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas en chans att komma in på arbetsmarkanden med hjälp av idrottens stora kontaktnät.

En gång i veckan har vi haft ett utbildningspass i form av föreläsningar med olika teman samt studiebesök. Alla deltagare har också fått ta del våra regionala utbildningar till exempel IdrottOnline, ledarskap och massage.

Under 2013 har det varit viktigt att alla deltagare i

Vi har haft verksamhet i Mariestad, Skövde, Lidköping, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås och ett för året nytt projekt i Borås, där vi samarbetar med Mariedals IK.

Västergötlands Idrottsförbunds arbetsmarknadsprojekt fått en tydlig och personligt anpassad handlingsplan för att kunna gå vidare till arbete eller utbildning. Alla de ca 200 deltagarna har fått ta del av vår långvariga kompetens från idrotts- och föreningsvärlden, fått tillgång till bra praktikplatser hos våra idrottsföreningar som i sin tur har gett nya möjligheter att skapa personliga nätverk vare sig det gäller möjligheter till jobb eller en meningsfull fritid. Deltagarna har också fått möjlighet till olika friskvårdsaktiviteter flera gånger i veckan allt för att bättre vara förberedda för att ta sig in på arbetsmarknaden.

Resultat Idrottens Jobbcenter-Fas III under 2013:

22

Antal som deltagit i projektet under året

217

Där av män

145

Där av kvinnor

72

Deltagare som gått till arbete/anställning

21

Deltagare som gått till till studier

11


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Stöd och service IdrottOnline IdrottOnline är idrottens eget verksamhetssystem. IdrottOnline Klubb erbjuds kostnadsfritt till föreningar och innehåller möjlighet till egen hemsida, LOK-stödshantering, medlemsregister, anmälan av utbildningar till SISU Idrottsutbildarna med mera.

Den 8 september genomförde vi en träff för kursledare i IdrottOnline där vi uppdaterade oss kring alla nyheter i IdrottOnline. I oktober antogs nya LOK-stödsföreskrifter som påverkar IdrottOnline genom att de som har fler än en ledare på aktiviteten och närvaroregistrerar LOK-stödet i IdrottOnline får ett högre ledarbidrag. I och med detta så har några av utbildningarna som genomförts av SISU Idrottsutbildarna i december också innehållit information kring de nya föreskrifterna.

IdrottOnline Förbund är kostnadsbelagt och är verktyget där förbund kan bygga sin hemsida, sköta sin administration, samt registrera utbildningar med mera.

Under 2013 har vi gett löpande support och stöd till

föreningar och förbund, framförallt via telefon och e-post.

Vi har erbjudit föreningar hjälp att lägga in sitt medlemsregister i IdrottOnline mot en liten kostnad och under året har vi hjälpt två föreningar med detta.

Idrotts- och föreningsjuridik Att leda en förening i rollen som styrelse och ordförande är ett uppdrag som tenderar att bli allt mer komplicerat. Ett antal lagar men också praxis träder in och reglerar viss verksamhet. Att distriktförbundet ska ha kompetens för att kunna ge rådgivning och stöd till distriktets förbund och föreningar inom området blir allt viktigare. En kombination av att sammanhang blir allt mer komplicerade och kompetensen inom idrotts- och föreningsjuridikens område generellt minskar bidrar till att allt fler frågor hamnar på distriktsförbundets bord.

Under 2013 har vi bland annat arbetat med frågor som rör föreningssammanslagningar eller sektioner som bildar egna föreningar, enskilda medlemmar som kommer i konflikt med sin förening, föreningar som är i konflikt med kommunen eller markägare, ekonomiska oegentligheter etc. Mångfalden av frågor visar med tydlighet att detta är en viktig uppgift för distriktsförbunden också framöver.

23


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Ekonomi och skatter

Under 2013 har bland annat sju ekonomikvällar genomförts i samverkan med kommunerna och Skattemyndigheten.

Att handha ekonomin i en förening eller i ett förbund är en uppgift som kräver kunskap, omdöme och erfarenhet när många nya krav ställs. Västergötlands Idrottsförbund har ett samarbete med Skatteverket och vill ge alla förbund och föreningar möjligheten att göra rätt från början. Vi vill också arbeta för att motverka fel och missförstånd. Västergötlands Idrottsförbund kan inte ta över kassörens uppgift i en organisation, men vi kan på olika sätt hjälpa till för att underlätta arbetet.

Löner och personal Frågor som rör löneadministration, pensionsfrågor, arbetsgivaravgifter och försäkringsfrågor är ofta frågor som den enskilda kassören brottas med i föreningen eller förbundet. Arbetsgivarrollen innebär ett stort ansvar och stora delar regleras i lag som skyldighet att i bestämd ordning göra vissa avdrag för den anställdes lön, så som preliminärskatt samt även redovisa/betala in arbetsgivaravgifter och skatter till skatteverket. Distriktsförbundet har en viktig uppgift att underlätta detta arbete.

Vi har krav på oss att ständigt uppdatera oss i regler, avtal och diverse nyheter. Våra löneadministratörer har 2013 deltagit i kompetenshöjande utbildning i arbetsrätt samt ett årligt seminarium för nyhetsinformation och uppdatering inför nya avgifter och redovisningsregler. Den ordinarie personalen i organisationerna Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har alla genomgått intern utbildning i ny redovisning av tidrapportering samt reseräkningsrapportering. Redan under 2012 startades ett nytt webbaserat löneredovisningssystem upp för att få en mer strukturerad löneadministration. Efter införandet av ny attestordning har även redovisning och kontroll kunnat utföras på ett mer tillfredställande sätt.

Under 2013 har Västergötlands Idrottsförbund fortsatt hjälpa förbund och föreningar med att administrera lön, men också att vara till hjälp i personalfrågor. Totalt under året har 15 organisationer nyttjat våra tjänster och vår kunskap, vilket i praktiken innebär att cirka 100-125 personer fått sin lönespecifikation utskriven hos oss varje månad. Därtill kommer också ett ansenligt antal arvodesutbetalningar med diverse ersättningar. Det totala antalet kontrolluppgifter uppgick 2013 till 489 stycken!

24


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Utmärkelser och stipendier Förtjänstecken Guld 2013

Vid Västergötlands Idrottsförbunds årsstämma tisdagen den 16 april tilldelades nio idrottsledare förbundets högsta utmärkelse, förtjänstmedaljen i guld, för lång och förtjänstfull ideell ledargärning inom idrotten i Västergötland.

679 680 681 682 683 684 685 686 687

Lars Appelberg Erik Bengtzon Brynolf Ekberg Tore Hurtig Bo Göran Karlsson Bo Allan Reteike Karin Rosén Torsten Seeiner Per Söderström

Lidköping Tidaholm Tidholm Gullspång Vänersborg Herrljunga Ulricehamn Tidaholm Vänersborg

Segelsällskapet Westgötarne Tidaholms GoIF Tidaholms GoIF Amnehärads Båtklubb Vänersborgs Segelsällskap Herrljunga SK Friidrottsklubb Ulricehamns Gymnastikförening Tidaholm GoIF Vänersborgs Segelsällskap

Erik Bengtzon - mottagare av DF:s Förtjänsttecken i guld Vad har du gjort för att utveckla idrotten i Västergötland? - Jag har varit med i styrelsen och stöttat föreningen på olika sätt. Framförallt visat mitt engagemang. Har du något speciellt minne från din tid inom föreningsarbetet? - Det är så mycket, men om jag skall säga något så var det när min son var med och kvalade till div 2 i Tidaholms GoIF A-lag. Jag minns även hans första match i A-laget mot Gunnilse, det var roligt. Vad är det som gjort att du varit engagerad i Västergötlandsidrotten? - Det är roligt att driva en förening framåt, och att engagera folk att jobba i föreningen på olika sätt. Just nu

har vi Gif-cupen, där 280 lag är med och jag skall hjälpa till som parkeringsvakt. Hela familjen är med och alla i föreningen hjälps åt på olika sätt, det är mycket som skall göras och jag försöker hjälpa till så mycket jag kan, man får ju engagera sig! Av: Ingela Lundgren

25


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Årets idrottsförening 2012

Priset tillfaller den förening som inom sina led fostrat aktiv(a) eller ledare som utfört något utöver det vanliga. Årets Idrottsförening gick i år till IF Elfsborg. En framgångsrik förening som visat en ödmjuk inställning och medvetet arbetat för att skapa goda relationer till sin omgivning. Föreningen vann allsvenskan och korades till svenska mästare 2012. Detta har bidragit till att föreningen idag har en stark ställning i ”Västgötaidrotten” och tjänar som förebild för många andra föreningar och idrotter. Föreningen har skapat en organisation där också lärandet finns som en viktig del i arbetet. Ett medvetet lärande för att utveckla ledare, funktionärer, ungdomar, elitspelare etc. IF Elfsborg är en Framtidens Idrottsförening!

Vad tror du är det som gör att just ni blev valda? - I det här fallet tror jag det beror på att vi, dels genom att vi vann fotbollsallsvenskan och dels för att Borås är en mellanstor stad, där vi kunnat producera fram ett lag som gått hela vägen och tagit SM-guld. Detta har vi gjort inom en sexårs period och under de åren från senaste guldet 2006, legat i topp fyra fram till 2012 som vi vann, vilket gör oss väldigt stolta!

IF Elfsborg, Jan Ryrlén Hur känns det att titulera sig Årets idrottsförening? - Vi är väldigt stolta och glada för utmärkelsen, speciellt när det är i vår hembygd. Vi strävar efter och vill ju vara Västergötlands idrottslag. Det är ingen självklarhet utan något man får kämpa för. Vi vill att hela Västergötland skall känna att IF Elfsborg är hela Västergötlands stolthet, säger en stolt Rylén.

Av: Ingela Lundgren

Karl Frithiofsons Stiftelse 2013

Stiftelsen Grevillis fond 2013

Slalomklubben Vitesse Essunga Ryttarförening Mölltorp/Breviks Allmänna Idrottsförening Skaraortens Ryttarförening Candanza Dansförening

Idrottsutövare

12 000 kronor 10 000 kronor 8 000 kronor 7 000 kronor 7 000 kronor

Anine Glaadh, SOK Träff Karlsborg, 30 000 kronor Astrid Ljung/Henrik Fredriksson, RBU Skaraborg, 30 000 kronor

Idrottsledare

Christopher Andersson, SOK Träff Karlsborg, 20 000 kronor Knut Richardsson, Grönelunds HIF, 20 000 kronor

26


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Statistik Specialdistriktsidrotter/-föreningar SPECIALDISTRIKTSIDROTTER/FÖRENINGAR

Verksamhet i 67 SF-idrotter

Verksamhet SF-idrotter har verksamheter under året bedrivits inom 67 SF-idrotter av de till Riksidrottsförbundet Inom idrottenii 67 Västergötland Inom västgötaidrotten 70 anslutna förbunden.har verksamheter under året bedrivits inom 67 SF-idrotter av de till Riksidrottsförbundet 70 anslutna förbunden.

Tre SF-idrotter saknar föreningsverksamhet i distriktet; Bob/Rodel, Landhockey och Ringette. Tre67 SF-idrotter saknar föreningsverksamhet i distriktet;och Bob/Rodel, Landhockey De olika specialidrotterna (SF) i distriktet företrädes organiseras geonom: och Ringette. • 2767 stycken specialdistriktsförbund (SDF) företrädes och organiseras geonom: De olika specialidrotterna (SF) i distriktet 2736ststycken specialdistriktsförbund (SDF) • regionala förbund 36 st regionala förbund 4 st genom resp SF

• Fyra stycken genom resp SF

Antal föreningar Antal föreningar

Antalet huvudföreningar i distriktet, Antalet distriktet,enligt enligtRF:s RF:s föreningsregister per per 2013-02-15, 2014-02-15, var 1419 1 419ststycken fördelat på följande fördelat på följande kommuner. kommuner. Kommun Alingsås Bollebygd Borås Essunga Falköping Grästorp Gullspång Götene Herrljunga Hjo Karlsborg Lidköping Lilla Edet Mariestad Mark Skara Skövde Svenljunga Tibro Tidaholm Tranemo Trollhättan Töreboda Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Totalta antal föreningar

Huvudföreningar 86 16 177 14 81 16 15 36 36 21 27 96 27 60 88 43 130 34 35 26 33 107 24 58 45 24 64

Sektionsföreningar 104 24 248 19 94 18 17 43 42 27 36 109 32 69 115 56 141 41 42 34 43 124 25 76 58 33 82

1419

1752

27


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Statligt lokalt aktivitetsstöd Under hösten 2012 och våren 2013 har Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) utbetalats till västgötaföreningar med totalt 33 417 516 kronor. Bidragsbeloppet är för närvarande på 24 kronor per sammankomst och åtta kronor per deltagartillfälle.

Hösten 2012 Våren 2013 Totalt

Antal föreningar 789 788 1 577

Antal sammankomster 155 437 177 398 332 835

Antal delgartillfällen 1 505 976 1 682 909 3 188 885

Kontrollverksamhet

Antal kronor 15 701 098 17 716 418 33 417 516

Riksidrottsförbundet har genomfört granskningar av den verksamhet som ligger till grund för föreningarnas ansökningar. Föreningar har uttagits stickprovsvis, av ansökningarna för hösten 2012 granskades 29 föreningar respektive våren 2013 granskades 21 föreningar. STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

Statistik/kommun – hösten 2012 och Statistik / kommun - hösten 2012 och våren 2013våren 2013 Kommun Alingsås Bollebygd Borås Essunga Falköping Grästorp Gullspång Götene Herrljunga Hjo Karlsborg Lidköping Lilla Edet Mariestad Mark Skara Skövde Svenljunga Tibro Tidaholm Tranemo Trollhättan Töreboda Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Summa

Antal föreningar Höst 2012 Vår 2013 37 39 11 12 99 101 9 9 45 47 8 7 8 8 18 17 20 19 14 13 12 14 51 48 13 15 33 32 54 52 24 25 65 65 12 12 21 20 15 15 22 22 58 56 15 18 39 37 29 27 16 16 41 42 789 788

Antal sammankomster Höst 2012 Vår 2013 10573 11924 2199 2479 30093 33397 981 1262 8033 9497 2061 1966 833 1218 2561 3086 1965 2514 1586 1385 1295 1521 11083 13562 2328 2541 6239 6766 8015 9239 4016 4597 13487 15609 1411 1793 4236 4335 2777 3032 3068 3390 12574 13538 2249 2386 6288 7835 3281 4317 3232 3152 8973 11057 155437 177398

28

Totalt 22497 4678 63490 2243 17530 4027 2051 5647 4479 2971 2816 24645 4869 13005 17254 8613 29096 3204 8571 5809 6458 26112 4635 14123 7598 6384 20030 332835

Totalt antal deltagartillfällen 224288 43350 599139 19434 158009 31706 16888 53564 38928 28581 22282 228353 39267 139117 169042 94138 296922 27569 79454 61967 66500 267195 44127 124613 68134 54521 191797 3188885


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Statistik/idrott hösten 2012 och våren 2013 Antal sektionsföreningar Idrott

Höst 2012

Vår 2013

Antal sammankomster Höst 2012

Totalt antal

Vår 2013

Sammankomster

Totalt antal Deltagartillfällen

Akademisk idrott

1

1

62

63

0

375

Amerikansk Fotboll

3

3

210

283

493

6 269

Badminton

13

14

2 232

2 119

4 351

37 841

Bandy

10

9

1 555

1 533

3 088

37 948 2 845

Bangolf

2

2

174

165

339

Base- o Softboll

1

1

114

98

212

1 218

Basket

7

7

3 117

3 341

6 458

67 187

Biljard

0

0

0

0

0

0

Bilsport

1

1

59

42

101

1 261

Bordtennis

43

43

3 043

3 063

6 106

47 787

Bowling

25

23

1 164

1 098

2 262

23 101

Boxning

10

10

1 246

1 237

2 483

21 733

Brottning

14

13

1 446

1 659

3 105

22 192

1

0

17

0

17

78

22

22

1 982

2 307

4 289

35 984

Bågskytte

4

5

114

147

261

1 618

Casting

0

0

0

0

0

0

Curling

1

0

17

0

17

75

9

11

354

622

976

8 945

11

10

1 520

1 366

2 886

27 392

Boule Budo & Kampsport

Cykel Danssport Draghund

0

0

0

0

0

0

Dragkamp

1

1

16

24

0

152

Dövidrott

3

4

162

240

402

5 863

Flygsport

6

5

190

167

357

1 805

Fotboll

205

202

51 620

69 846

121 466

1 290 633

Friidrott

35

36

4 508

5 405

9 913

72 017

Frisbee

0

0

0

0

0

0

Fäktning

1

1

28

30

58

517

Golf

23

25

1 973

1 997

3 970

25 623

Gymnastik

38

37

4 835

5 726

10 561

119 065

1

1

42

20

62

356

Handboll

Gång o Vandring

24

24

10 748

9 406

20 154

224 169

Handikappidrott

19

19

828

1 059

1 887

18 654

Innebandy

39

39

10 175

8 827

19 002

243 106

Ishockey

19

20

8 826

6 801

15 627

192 419

Judo

12

12

1 654

1 786

3 440

27 480

Kanot

4

4

574

523

1 097

6 007

Karate

8

8

1 148

1 168

2 316

13 021

Klättring Konståkning Korpidrott Motorcykel o Snöskoter

1

1

27

28

55

10 185

11

11

4 252

3 864

8 116

60 135

8

8

184

268

452

4 028

10

11

918

905

1 823

12 352

Mångkamp

4

2

40

31

71

379

Orientering

43

41

2 537

2 471

5 008

39 173

Ridsport

42

39

10 756

12 231

22 987

140 689

Rodd

1

2

140

229

369

1 755

Rugby

2

2

130

281

411

3 683

Segling

8

7

194

238

432

3 273

Simning

21

21

6 123

7 283

13 406

103 126

Skidor Skidskytte

23 0

26 0

1 152 0

1 406 0

2 558 0

19 638 0

Skolidrott

7

5

143

100

243

3 815

Skridsko

1

1

188

209

397

3 117

39

39

1 431

1 477

2 908

21 534 1 014

Skyttesport Sportdykning

2

3

91

81

172

Squash

0

0

0

0

0

0

Styrkelyft

1

1

317

319

636

3 553

Tae Kwon Do

8

10

1 206

1 819

3 025

34 088

22

23

7 897

10 022

17 919

94 188

Triathlon

3

3

63

101

164

1 693

Tyngdlyftning

3

3

280

297

577

5 116

Varpa

0

0

0

0

0

0

Vattenskidor o Wakeboard

6

6

261

121

382

2 490

Tennis

Volleyboll Totalsumma

13

11

1 368

1 449

2 817

23 353

895

889

155 437

177 398

332 835

3 188 885

29


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Idrotten i samhället inom Sverige

30


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Årsredovisning

31


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

32


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

33


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

34


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

35


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Redovisning av SDF-anslag 2013 Årligen fördelas cirka 11 miljoner kronor från Västra Götalandsregionens Kulturnämnd till regionens specialdistriktsförbund (SDF). Bidraget fördelas och utbetalas via de båda distriktsförbunden Västergötlands Idrottsförbund och Västsvenska Idrottsförbundet. Bidragssumman som utbetalas från Västergötlands Idrottsförbund är 3 735 600 kronor och motsvarande summa från Västsvenska Idrottsförbundet är 7 659 800 kronor. Totalt utbetalas ett regionalt bidrag till 120 SDF som idag finns organiserade i Västra Götaland. Diskussioner har under en längre tid förts om ett behov av att från grunden göra en översyn av det regionala SDFbidraget som i sin nuvarande form funnits i snart 15 år. Frågan har diskuterats på stämmor och SDF-konferenser och man har varit eniga om att en översyn måste göras. De båda styrelserna i distriktsförbunden Västergötland och Väst har därför fattat beslutet att bidraget skall frysas under 2013 och 2014 för att 2015 fasas in i ett nytt bidrags-/fördelningssystem. Parallellt med denna översyn har Västra Götalandsregionens Kulturnämnd arbetat med en revidering av det ”Idrottspolitiska programmet” som utgör grunden för regionens bidrag till idrottsrörelsen i Västra Götaland. Nedan följer en redovisning av utbetalt SDF-bidrag 2013.

SDF-bidrag 2013 som utbetalas via Västergötlands Idrottsförbund Akademisk idrott Amerikansk Fotboll Badminton Bandy Biljard Bordtennis Boule Bowling Brottning Casting Cykel Danssport Dart

3 398 5 757 17 587 93 999 1 711 100 198 39 179 90 352 35 763 4 235 35 875 29 843 1 694

Draghundsport 847 Flygsport 53 897 Fotboll 867 107 Friidrott 111 230 Golf 93 678 Gång o Vandring 30 378 Handboll 111 609 Handikappidrott 97 398 Ishockey 206 516 Issegling 847 Judo 17 972 Kanot 8 808 Klättring 5 172

Motorcykel 41 827 Orientering 185 771 Racerbåt 847 Ridsport 391 533 Rodd 15 412 Segling 22 594 Skidor 99 563 Skidskytte 1 694 Skolidrott 46 102 Skyttesport 139 096 Sportdykning 8 725 Tennis 90 482 Triathlon 11 046 TOTALT 3 119 743

SDF-bidrag 2013 som utbetalas via Västsvenska Idrottsförbundet

(Bidragssumman som redovisas är endast den bidragsdel som kommer från Västergötland) Bangolf 3 200 Frisbee 4 500 Styrkelyft Base o Softball 1 900 Fäktning 1 500 Squash Basketboll 32 200 Gymnastik 110 000 Taekwondo Budo o Kampsport 26 470 Korpen 110 000 Tyngdlyftning Karate 8 000 Mångkamp 5 100 Varpa Curling 2 200 Rugby 17 600 Vattenskidor Dragkamp 3 000 Simning 27 800 Volleyboll Dövidrott 2 300 Skridsko 3 200 TOTALT

36

10 800 700 14 700 10 600 1 400 6 200 15 400 418 770


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Årsredovisning Karl Frithofsons Stiftelse Karl Frithiofsons Stiftelse

Orgnr: 866000-8783

Styrelsen för Karl Frithiofsons Stiftelse avger härmed årsredovisning för år 2013.

Förvaltningsberättelse Styrelsens sammansättning: Västra Götalandsregionen: Ordförande Lars-Åke Bergman, Moholm, med Håkan Svensson, Vara som ersättare. Handelskammarens Näringslivskommitté: Ledamot Bjarne Pettersson, Skövde, med Leif Forsell Skövde, som ersättare. Sveriges Riksidrottsförbund: Ledamot Kristina Olinder, Falköping, med Solveig Sundequist, Skövde som ersättare. Västergötlands Idrottsförbund: Ledamot Solveig Sundequist, Skövde, med Karl-Eric Bohman, Lidköping som ersättare. Adjungerad ekonomihandläggare Liz Andersson, Skövde Revisorer:

Västra Götalandsregionen Bernt Sabel, Göteborg med Wimar Sundeen, Skepplanda som ersättare.

Västergötlands Idrottsförbund Auktoriserad revisor Fredrik Ekelund, Borås med Jan Lundgren, Borås som ersättare.

Sekreterare: Solveig Sundequist, Skövde.

Sammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två protokollförda sammanträden, 2013-02-04 och 2013-05, det senaste per capsulam.

Utdelade stipendier

Under verksamhetsåret inkom åtta ansökningar varav sex föreningar beviljades stipendier enligt nedan. Fördelad stipendiesumma uppgick till 37 340 kronor. 1. Vara-Bjertorp Golfklubb, Vara 2. Mariestads Ridklubb, Mariestad 3. Takenoko Budoklubb, Mariestad 4. Levenebygdens Ridklubb, Vara 5. Mariestads Segelklubb, Mariestad 6. Lidköpings Konståkningsklubb, Lidköping

7 000 kronor 2 840 kronor 5 000 kronor 6 000 kronor 5 500 kronor 11 000 kronor

Stipendier har utdelats enligt stiftelsens ändamål: ”att utan vinstsyfte och utan begränsning till vissa grupper främja en stark och sund utveckling av barn- och ungdomsidrotten i f.d. Skaraborgs län, genom främst stipendier till utbildning och utveckling av ungdomsledare”. Utdelningen av stipendierna sker i samband med Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas stämma den 10 april 2014 i Vara.

37


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Sedan stiftelsen bildades år 1987 har det totalt kommit in 382 ansökningar. Av dessa ansökningar har 162 stipendier delats ut till ett sammanlagt belopp om 784 440 kronor. Dokumentation finns upprättad över samtliga utdelade stipendier sedan stiftelsen bildades år 1987.

Administrativ och ekonomisk handläggning

Styrelsen för Karl Frithiofsons stiftelse riktar ett särskilt tack till Västergötlands Idrottsförbund för administrativ och ekonomisk handläggning av verksamheten.

Övrigt

Styrelsen har även under detta verksamhetsår arbetat med bankkontakter i syfte att undersöka alternativ placering av ekonomiska medel för att få bättre förräntning av kapital. Detta har resulterat i att Karl Frithiofsons Stiftelse under året ökat den placerade delen av kapitalet i aktier. I samråd med stiftelsens bankkontakt har stiftelsen aktieplaceringar i följande svenska företag: Bilia, Clas Ohlsson, H&M, Handelsbanken, Swedbank samt SEB. Under året har aktieutdelning skett till stiftelsen på totalt 25 068 kronor, Etik Stiftelse med utdelning 33 735 kronor, ränta Swedbank Penningmarknadskonto 902 kronor. Vidare har en uppföljning gjorts vad gäller redovisningsrapporter om utdelade stipendier.

38


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

39


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

40


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

41


Verksamhetsberättelse 2013 – Västergötlands Idrottsförbund

Sören Karlström Ordförande

Anita Zetterman Vice ordförande

Margareta Wetterberg Ledamot

Annette Svensson Ledamot

Carl-Erik Johnson Ledamot

Göran Nyberg Ledamot

Jan Sandelius Ledamot

Nathalie Magnusson Ledamot

Peter Fredriksson Ledamot

SVENSK IDROTT – VÄRLDENS BÄSTA

42


(Gustav Adolfs gata 49) Box 418, 541 28 SKĂ–VDE Telefon 010-476 41 00 Fax 010-476 41 01 E-post info@westgotaport.se Hemsida www.rf.se/vastergotland

VIF verksamhetsberättelse 2013  

Västergötlands Idrottsförbunds verksamhetsberättelse med årsredovisning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you