Page 1

M GY

TI S NA

PETA

K

NQUE

OR IEN TE R IN G SLØ

B

ON L H T A I K TR I T E L T A MOTION

VOLLEYBALL


Generalforsamling & afdelingsmøder i Aaig. Hermed indkaldes til Generalforsamling i Aabenraa Idræt & Gymnastikforening som afholdes

Tirsdag den 27. marts 2012 i Aabenraa Svømme & Idrætscenter Kl. 18.30

Afdelingsmøder (i grupperum)

Kl. 20.00

Kaffe / the og lagkage.

Kl. 20.30

Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Valg af dirigent Formand og afdelingsformænd aflægger beretning Kasserer fremlægger de reviderede driftsregnskaber samt statusopgørelser. Valg til bestyrelse a) På valg er næstformand og kasserer. b) Valg af 2 suppleanter. Godkendelse af afdelingsformænd og næstformænd. Valg af revisorer. Indkomne forslag (sendes til formanden inden 7 dage før generalforsamlinge) Eventuelt – herunder uddeling af tintallerkner.

Håber mange møder op denne aften.

Med sportslig hilsen Allan Lotzkat / formand.


Indholdsfortegnelse Indkaldelse til generalforsamling Indholdsfortegnelse Hovedformandens årsberetning O-Afdelingens årsberetning Atletik,Tri&Motionsafdelingens årsberetning Petanques afdelings årsberetning Gymnastikafdelingens årsberetning Organisation Cross og tværs Invitation til klubaften Vest Danske Mesterskaber Ungdom Idrætsmærket 2011 Hjertestarter Lidt af hvert Ungdoms top 10 2011 Rangliste lange løb Vintertræningstider Terminsliste

Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 13 Side 16 Side 18 Side 21 Side 25 Side 26 Side 28 Side 30 Side 32 Side 35 Side 37 Side 38 Side 42 Side 43

Næste klubblad Deadline for (nr. 2-2012. ): Søndag d.25.3. 2012 Artikler sendes til; Kirsten Eskildsen Møller Møllevej 50 Felsted 6200 Aabenraa kfys@live.dk Artikler bedes så vidt muligt være forfattet i Times New Roman, 14 pkt, i to spalter med lige højre margen. Overskrifter i Arial 20 pkt fed. Billedtekst og forfatternavn i Arial 12 pkt. Margin: 2,5 cm. top og bund samt 2 cm. højre og venstre. Bekendtgørelser, ”annoncer” og lignende kan være i èn spalte på tværs af hele siden – med 1 pkt. ramme omkring.

Forsiden: Fællesnr.


Beretning 2011 for Aabenraa Idræt & Gymnastikforening.

Januar 2012 Et spændende år med mange nye oplevelser indenfor vore idrætsgrene er gået. Vi har igen haft nogle spændende og givende hovedbestyrelsesmøder. Hvor hver afdeling er kommet med spændende input vi alle har haft glæde af. Vores hjemmeside er ved at være på plads. Afdelingerne bruger den bedst efter evne; fik vi udleveret lister over igen en stor tak til Finn, Lars Bo og Ove for jeres store indsats. Jeg har på et af vore møder givet udtryk for de mange flotte artikler der omtaler vore afdelinger og vore aktive i dagblade, tidsskrifter og aviser. her er sket en stor fremgang for alle afdelinger og det er bestemt også vigtigt hele tiden at gøre opmærksom på vores eksistens. Tak til Elite Aabenraa, der har ydet en meget stor indsats for atletikken med tilskud og spændende arrangementer og møder. Specielt har der været fokus på madvaner. Senest er der ytret, at der

igangsættes afdelingens ønsker om renovering af kundstofbanerne. Vores store flagskibe med Bjergmaraton i spidsen og Frøsløbet er flot gennemført og sat på skinner for det kommende år. Det ville være super, såfremt vi kunne opnå et endnu større deltagerantal ved Frøsløbet. Så har du en ide er du velkommen til at kontakte Lars Bo eller undertegnede. De afdelinger der har ønsket har fået en aftale om rabatter ved køb af sportstøj ved Sportigan. Jeg har deltaget i et spændende arrangement gennemført af Aabenraa Kommune om grænseoverskridende samarbejde ved fællesarrangementer, hvortil der er mulighed for at søge midler. Herudover fik vi udleveret lister over de fonde vi har mulighed for at søge midler hos. Disse er udleveret til alle afdelinger, så det er bare med at komme i gang. Ellers går der megen tid med arbejdet om de to projekter Hal 3 og Max Jenne bygningen. Her vil jeg på bedste vis være afdelingerne mand og forsøge at gøre indflydelse gældende. Jeg sidder med i etablerede udvalg. , hvor foreninger der optage vil snarrest komme et spørgeskema til alle klubber og ønsker.


Aabenraa Kommune har lavet Fripas ordning, hvor foreninger optager medlemmer, der ikke selv mulighed for at betale kontingent det dækket gennem kommunen.

en der har får

Som afslutning på min beretning vil jeg lige nævne at det var en god oplevelse at være med ved uddelingen af Idrætsmærket, der efterhånden har fået en central plads som aktivitet. Det kunne måske fremadrettet være en fælles aktivitet for alle afdelinger, noget jeg vil tage op på et kommende hovedbestyrelsesmøde. Ellers tak til alle afdelingernes bestyrelses medlemmer og øvrige frivillige det yder en indsats i vore afdelinger, hvad enten det drejer sig om atletik, tri og motion, gymnastik, volley, petanque eller orienteringssport. Tak til alle, det samme til hele hovedbestyrelsen. Allan Lotzkat / formand.


AAIG Orientering Årsberetning for 2011

ves med lynets hast, når der er brug for det.

Dette er min første beretning som formand for AAIG Orientering, så det er jo lidt spændende. Min baggrund er ”glad motionsløber”, så jeg kender stadig ikke regler og traditioner for mesterskaber.

Vores klubblad udgiver vi samme med Sønderborg Orienteringsklub i OK-Syd regi. Det udkommer meget stabilt 4 gange om året. Vi er som bestyrelse og medlemmer ikke helt så flinke til at sende stof ind, som vi godt kunne være. I OKSyd regi har vi aftalt at afprøve forskellige muligheder for at vores klubblad som et supplement til papirudgaven også kommer på vores hjemmeside. Tusind tak til Ruth og Bent Jørn Jacobsen for deres store arbejde med bladet. Med hjælp fra Karsten Jøhnk og Hanne Ljungberg kom der nye logoer på for- og bagside, så de nu viser, at OK Syd er et samarbejde mellem 2 klubber og ikke 3, som i det var i begyndelsen.

Men med god hjælp fra mere erfarne kræfter ser min beretning således ud: Klubforhold Også i 2011 skete der meget vedrørende vores klubforhold. Det vigtigste er nok, at vi i 2011 skiftede navn fra ”AAIG’s orienteringsafdeling” til ”AAIG Orientering - Aabenraa Orienteringsklub”. I daglig tale bruger vi dog kun enten AAIG Orientering eller Aabenraa Orienteringsklub, afhængig af situationen. De nye navne er nemmere at profilere os med, så det er jo fint. Vi fik ganske vidst ikke lavet så mange pressemeddelelser som vi plejer, men vi er stadig meget synlige på Kultunaut og vi fik en helt ny hjemmeside sammen med hele AAIG. Den nye hjemmeside har blandt andet mulighed for at håndtere interne dokumenter på sider, der kræver adgangskode, samt at flere kan vedligeholde siderne. I praksis er det vores webmaster Karsten Jøhnk, der passer alt med terminslister og stævner og mig der passer sider, som henvender sig specielt til nye og nysgerrige. Tusind tak til Karsten for hans store arbejde, som altid la-

Breddearbejde og medlemmer Vi har haft en lille medlemstilgang og en lille afgang, så medlemstallet er ret konstant på godt 40 aktive medlemmer og 15 passive medlemmer. Vores IntrO-løb i april-maj giver reelt ikke mange nye medlemmer, de fleste kommer via venner og via hjemmesiden. Men IntrO-løbene er med til at gøre os synlige. Vi har tilmeldt os Dansk Orienteringsforbunds ”Find Vej” i-projekt. Vi udvider vores nuværende 15 faste poster i Hjelm Skov til 30 og går i samarbejde med Turistforeningen om markedsføring. Find Vej henvender sig til familier, motiSide 1 af 1  Beretning AAIG bladet. AAIG‐O 2011 


onister og turister som vil en tur i skoven på en lidt mere spændende måde en bare at gå en tur. Og det synliggør vores idræt. Der er indvielse d. 28. april, så vi skal lave kort og sætte poster op her i 1. kvartal. Vi har fået støtte både fra DOF og Kommunens sundhedspulje. Der mangler nu ikke meget for at økonomien er på plads. Samarbejde med andre klubber Samarbejdet med Sønderborg (SOK), Haderslev (HTF) om koordineret terminsliste for træningsløb har bestået i ca. 30 år, har jeg fået at vide. I alle 30 år har formænd og klubtrænere mødtes 2 gange om året hos Edith og Mogens Thomsen for at fastlægge næste halve års træningsløb. Dette giver gode personlige relationer og mangt og meget kan klares af ved disse møder. Også i 2011 har dette fungeret helt tilfredsstillende. Også samarbejdet med Sønderborg i OKSyd er en fornøjelse. Vi har en energisk og ”driftsikker” tilmelder i Hanne Ljungberg. Hun klarer både det administrative og det taktiske: hvilke baner skal de tilmeldte stille op på for at OK-Syd får flest point. Tusind tak til Hanne. Sidste år fik Rasmus Ejlersen og Michael Termansen sparket gang i klubaftener. Aftenerne er todelt: et uddannelsespunkt, for eksempel vejvalg, forskellen på baners sværhedsgrad, eller brug af bane-

lægningsprogrammet Condes. Og en kaffe og kagedel, hvor snakken går, måske om aftenens emne, måske om noget helt andet. Tak for jeres initiativ og for det arbejde i udfører. Træning I 2011 var der 49 træningsløb inklusive klubmesterskaber, sønderjyske mesterskaber, Sct. Hans løb og juleløb. Det var 3 mere end sidste år. Ifølge Hanne Ljungbergs og Karsten Jøhnks fornemme statistikarbejde samlede disse løb tilsammen 400 starter fra AAIG, hvilket er en fremgang på 24. Fra SOK var der 547 starter og fra andre klubber, især HTF, var der 264. Det er vigtigt at møde frem, både af hensyn til egen træningstilstand og af hensyn til banelæggeren og af klublivet. Både for og eftersnak er altid hyggelige. Banelægning gik på skift mellem vores 18 banelæggere. De 5 flittigste løbere til træningsløb var Ove Petersen, Dorthe Kühl Petersen, Michael W. Nielsen, Jon Matthiesen og Mogens E. Thomsen, alle med 22-28 træningsløb. Af hensyn til vores interne uddannelse har vi i lighed med andre klubber prøvet at have 2 banelæggere til hvert træningsløb, så man kan udfordre og kvalitetssikre hinanden. Dette har endnu ikke helt fundet sin form. Klubmesterskabet I lighed med sidste år havde HTF sagt ja til at stå for OK-Syds klubmesterskab. Side 2 af 2  Beretning AAIG bladet. AAIG‐O 2011 


Det foregik i Pamhule, og igen var det Søren Bertelsen, der lavede banerne. Tillykke med klubmesterskabet til Lise Termansen Dorthe Kühl Petersen Ulla Pallesen Hanne Ljungberg Silke Bolbro Malte Johansen Anders Termansen Rasmus Ejlersen Nils Jørn Fogh Michael Termansen Jørn H. Klausen Jon Matthiesen

AaIG AaIG SOK SOK SOK SOK AaIG SOK AaIG AaIG SOK AaIG

D13-16 D17-20 D35-44 D45-54 D55H-12 H13-16 H21H35-44 H45-54 H55-64 H65-74

Sønderjyske mesterskaber AAIG-O stod for SM-stafet i Aabenraa Sønderskov d. 22. juni. Vindere blev et OK-Syd hold bestående af Lise Termansen, Karsten Jøhnk og Nils Jørn Fogh. Nr. 2 var fra HTF og Nr. 3 var fra OK Syd. Det var på mange måder en god dag. Jeg kunne ikke finde resultaterne for SM nat, SM individuelt og klubmatch mellem HTF og OK-Syd, så det må I undvære i årets beretning. Men var der ikke noget med at vi vandt Klubmatchen? Kredsmesterskaber, Jysk/Fynske mesterskaber Heller ikke kredsmesterskaber og Jysk/Fynske mesterskaber fandt jeg noget om, men

Danske mesterskaber var derimod godt dokumenteret på DOF’s hjemmeside. Toppen af poppen var Lise Termansens danmarksmesterskab i D-12 mellemlang. Men ikke nok med det. Hun blev nr. 3 i DM lang, nr. 4 i DM ultralang og vandt Kredsungdomspokalen. Vi må sige det som det er: det er godt gået. Jeg synes at vi skal gi’ hende et bifald. Men vi havde andre fornemme placeringer. I DM lang blev Mogens Thomsen nr. 3 i H65-, og Nils Jørn Fogh blev nr. 4 i H50- både i lang og mellemlang. Også Dorthe Kühl fik en flot 10 plads i mellemlang D-20 Ungdomsmesterskaber Lises førsteplads i Kredsungdomspokalen er nævnt. Men det skal også nævnes at Dorthe Kühl Petersen blev nr. 2 i D1920, og at både Lise og Dorthe blev udtaget til at repræsentere Sydkredsen i Kredsungdomsmatchen, til daglige kaldet KUM. Danmarksturneringen i 3. division Divisionsturneringen i 2011 – Cowiligaen - kørte efter det samme koncept som i de tidligere år. Efter en delt sejr i 2010 måtte vi i år se os hensat til en 2. plads, - og til op- og nedrykning gik det helt galt: Vi endte som nr. 4. I 2012 er vi i 3. division sammen med Esbjerg og West/Ribe. Men pokalen er jo ret pæn, så vi må alle mand af huse i Side 3 af 3  Beretning AAIG bladet. AAIG‐O 2011 


2012,- også når vi skal til Lohals d. 12. august. Arrangementer Også i år arrangerede vi 2 åbne løb. Hvis vi gør dette fornuftigt, giver det en god skærv til klubkassen, og det styrker vores klub sammenhold. Og sådan gik det heldigvis i 2011. Grænsedysten Kristi Himmelfartsdag foregik i år i Hjelm Skov med nye kort og med Susanne Holst som stævneleder. Det var et fint arrangement, vejret var godt og vi havde en fin deltagelse med god stemning. Vores B-løb i oktober i Årup skov gik også godt. Stævnet var samtidig 1.-2. divisions op- og nedrykningmatch, og Finn Hove var stævneleder. Man kan her sige, at det er skønnere at være klar kl. halvt ti end kl. kvart i ti, men ingen deltagere opdagede heldigvis, at vi ikke havde fået alle materialer med ud på pladsen, og ret sent måtte køre til byen efter ting og sager. Der var nye kort, der var en god stemning, og banelægger og arrangører i det hele taget fik meget ros. Dette var helt vel fortjent. For det var et godt arrangement. Tak til alle medarrangører for jeres store indsats. Påskeløb Klubturen til påskeløbet var også meget vellykket. Det foregik i skovene omkring

Viborg. Vejret var godt, terrænet og banerne meget fine og der var en perfekt stemning blandt de ca. 2000 løbere. Der deltog 16 løbere fra klubben. Vi havde lejet 3 campinghytter på den dejlige Hessellund Søcamping lige ned til Karup Å. Det var en perfekt ramme for klublivet mellem løbene. Påskeharen blev fundet, men der var ikke bid i de nærliggende fiskesøer. Deltagelse i åbne løb Foruden de nævnte træningsløb og mesterskaber, har vi haft løbere med til rigtig mange af de åbne løb rundt i landet. Af de omtalte statistikker fra Hanne og Karsten kan man se at 29 af klubbens løbere har deltaget i et eller flere åbne løb. Det er faktisk 75 % af klubbens medlemmer og et meget højt tal. Flot. De 5 flittigste løbere var Dorthe Kühl Petersen, Mogens Thomsen, Ove Petersen, Edith Thomsen og Michael Termansen med mere end 25 løb. Lige efter Michael kom i øvrigt Helle, Lise og Anders Termansen. Jo, orienteringsløb er en fin familieidræt. Korttegning Vores korttegnere Bent Petersen, Mogens Thomsen og Bjarne Bang Christensen har fortsat det høje niveau, så selv om vi er en lille klub, mestrer vi alligevel at hold trit med behovet. Hjelm Skov og Årup Skov blev færdige som planlagt, og holdet er kastet sig over Side 4 af 4  Beretning AAIG bladet. AAIG‐O 2011 


næste opgaver: Lerskov og Frøslev. Lerskov skal være færdig til efterårets b-løb og Frøslev til næste års Danmarksmesterskab for hold, som vi skal arrangere. Afslutning Her til slut vil jeg takke alle vores medlemmer for jeres indsats i det forløbne år 2011. Tak fordi I mødte frem, tak for jeres gode humør og tak for jeres arbejdsindsat for at få det hele til at køre. En særlig tak til bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde og til Naturstyrelsen i Sønderjylland, som også i 2011 har vist os meget stor velvilje ved igen at give os adgang til statens skove. Specielt vil jeg her sige tak til Claus, som efter mange år i bestyrelsen nu har valgt at holde op. Med O-hilsen Finn Hove, formand.

Side 5 af 5  Beretning AAIG bladet. AAIG‐O 2011 


Beretning for atletik, tri og motion 2011 Samlet set har det været et godt år for afdelingen, både aktivitets-, arrangements- og resultatsmæssigt. Medlemstallet er støt stigende til ca. 370. Atletikaktiviteten I år lykkedes det med et reklamefremstød målrettet mod de yngste aldersgrupper i atletik, så vi har fået en glædelig stigning i disse aldersgrupper. Også positivt, at der stort set ikke har været frafald i de ældre ungdomsgrupper, hvor det traditionelle frafald i stort set alle idrætsgrene sætter ind. Sidste års resultatsmæssige succes er endda blevet overgået. 11 unge kan kalde sig danske ungdomsmestre, nogle endda med flere mesterskaber, et lignende antal unge har været på udvalgte hold. I Landsturneringen for ungdom tog vi medaljer i 3 ud af fire rækker, og vi placerer os dermed blandt de absolut bedste ungdomsklubber i hele landet. Det lykkedes kvindeholdet igen at rykke op i den bedste række. 2 seniormesterskaber: Ikke uventet Anne Møller på 100 m hæk, og totalt overraskende Charles Kamau i højde. Oveni alle disse ting kommer mange mesterskaber og medaljer ved vestdanske, sønderjyske og LM.

Det er tydeligt, at aktiviteten har gavn af at være med i Elite Aabenraa projektet, hvor også kommunens ansættelse af en idrætsog sundhedskoordinator har givet et løft. I den forbindelse arbejdes der en del på trænerudvikling, noget, der er til gavn både for top og bredde. Aktivitetsfremgangen skyldes dog selvfølgelig mest et godt arbejde af trænere og ledere, men for at fastholde resultatsniveauet og sikre udvikling i bredden er det væsentligt at få flere med i arbejdet, det være sig f.eks. forældre og ældre ungdommer. Vi har oplevet flere renoveringer/ forbedringer omkring Stadion, og det ser ud til, at der fortsat er flot kommunal opbakning til disse ting. På stævnefronten har vi afviklet danske mesterskaber i mangekamp, hvor flere af vore unge klarede sig fint, samt en række mindre stævner. Triathlonaktiviteten Det meste af året har vi stået uden reelt triudvalg og kontaktperson. Trods dette er det lykkedes at afvikle et flot Aabenraatriathlon samt MTBløb, dette i samarbejde med Rødekro cykelklub. Forholdene har selvfølgelig bevirket, at aktivitetsniveauet er gået ned, og vi har også oplevet, at enkelte har taget konsekvensen og skiftet klub. Sidst på året har vi så fået en tovholder og træner udefra. Det har bevirket, at vi


igen har fået et udvalg på benene, og der er begyndt at ske ting på området. Motionsaktiviteten Der er fortsat tilgang af udøvere i denne aktivitet. Fortræningen til bjergmarathon er velbesøgt, og flere herfra bliver hængende i klubben. Årets crossturnering resulterede i, at vores efterhånden sædvanlige rival Rødekro fik førstepladsen for hold, mens vi vandt top-3 konkurrencen. Ud over cross-turneringen er der et væld af andre løb, vore aktive deltager i, hvad enten det er marathon både det helt lokale Bjergmarathon eller andre mere eksotiske mål, eller på andre distancer i AAIGs eget Frøsløb, eller et af de mange lokale småløb og til de mere landsdækkende eller i udlandet. Der har været et ”julemarathon” omkring stadion, flere fra afdelingen har været stærkt involveret i det nye ”Mandehørm” ligesom i ”ET Hjerte for Alle”-løbet. Derudover er der flere sociale tilbud som f.eks. den månedlige motionsaften, grillløbet og juleafslutning. Fra flere motionsløbere er der ønske om mere målrettet vejledning. En sønderjysk løbeevent bliver motorvejsåbningen i foråret. Her er vi med i arrangementet. Bjergmarathon Ud over at levere et arrangement, der både skaber goodwill for foreningen og god omtale til byen, giver løbet også et pænt bidrag til afdelingens øvrige

aktiviteter. Der er arbejdet med at omstrukturere stævneområdet for at lette presset på Storetorv ved at flytte nogle ting til de tilstødende områder. At sikre færdselsreguleringen fremover er også en udfordring. Beslutningen fra løbets start i 2000 med først og fremmest at satse på kvalitet virker rigtigt med den voldsomme konkurrence, der er omkring udbuddet af løb i dag. Dette har været med til at placere løbet højt på Aabenraa kommunes eventliste. Det har også igen betydet en placering som månedens succes i JV, ligesom det også resulterede i en flot pris til løbets tovholder de første 10 gange, Holger Jacobsen - den nystiftede aktivitetspris i forbindelse med ringriderfesten, for indsatsen med at sætte Aabenraa på landkortet. Et cadeau ikke blot til Holger, men til hele holdet bag: koordinationsgruppen og andre mere faste samt hjælperne på selve dagen. Arbejdet i øvrigt Der er god styring på økonomien, der ser fornuftig ud. Hertil bidrager også vores sponsorudvalg. Klubben tog 3. flest idrætsmærker i Danmark og igen ny rekord for klubben. Der er tanker fremme om en mere organiseret idrætsmærketræning og ikke kun som en prøveaktivitet. Vi er aktive omkring planerne for at forbedre halfaciliteterne samt hele området omkring idrætshal og stadion.


Igen i år deltog vi med bidrag til ”Aktiv ferie”. En daglig udfordring er generelt at skaffe hjælpere og ledere nok. Derfor er det også dejligt, når der sker initiativer fra forskellige sider: f. eks. Jesper Mastrups juletræning eller den ”sociale” svømning. Bestyrelsen havde sagt ja til en for os helt særlig opgave, nemlig at hjælpe ved Røde Kors indsamlingen i efteråret. Vores hjælpere startede dagen med fælles morgenmad på Stadion. Røde Kors var yderst tilfredse med klubbens indsats, og vi har som tak fået en hjertestarter som vil blive placeret på Stadion. Vi lægger op til, at vi stiller med hjælpere igen i år. Bestyrelsens planer for den kommende sæson mm Bestyrelsen tager afstand fra det udbredte ”mantra”, der lyder fra flere overordnede idrætsorganisationer: ”Forandring for enhver pris”. Selv om det kan lyde lidt banalt, så handler det for en stor del jo om ”at holde skuden i vandet” – altså fremtidssikre/videreføre aktiviteterne – det er jo disse, medlemmerne kommer for. Det er bestyrelsens vigtigste opgave. Derfor er det vigtigt: at sikre, at vi har folk til de forskellige opgaver at vi ikke er (helt) afhængig af enkeltpersoner at rekruttere nye folk og sørge for, at de bliver sat ind i tingene –

at lave fornuftige joboverdragelser også når det er sig om ”nøglepersoner”, at folk ikke kører træt Midler: Vi skal have overskuelige jobbeskrivelser og årsplaner. Måske flere på de krævende opgaver. Det skal være: nemt/overskueligt/naturligt at påtage sig en opgave. Elementer, der letter opgaverne, skal fremmes. Men der skal også være mulighed for forandring, fornyelse, det sjove, nye initiativer. Vi har rammer/en struktur, så folk har stort råderum for at lave nyt. Hvis man ser på det forgangne år, så er der kommet flere nye ting til, både på bestyrelsens initiativ og fra andre dele af foreningen. Konkrete opgaver/udfordringer for bestyrelsen/aktiviteterne er: Hjemmesiden/IT up to date, flere motionstrænere, flere med i atletikarbejdet, fortsat stadionrenovering mm, sikre folk til færdselsregulering ved vore arrangementer. Idrætsmærket skal i den kommende sæson opprioriteres. Til afslutning en stor tak til alle de mange, der har ydet en indsats til gavn for AAIG atletik, tri og motion i det forgangne år. Helge Laursen


AAIG petanque afd. Årsberetning 2011

Strandpetanque

Birthe blev bortført til prisfesten Efter indstilling fra klubbens medlemmer, blev jeg hædret til Aabenraa Kommunens Seniorlederpris En overraskelse så stor og en glædesdag som jeg altid vil tænke på. Tusinde tak til jer alle i klubben hilsen Birthe

AAIG petanque, og Søgård petanque slog sig sammen om at spille åben spil på Aabenraa strand, det er en kæmpe succé .Alle blev enige om at det skulle gentages to gange årlig forår og efterår

Sønderjysk mesterskab i petanque Seksmands mesterskab som blev afviklet i Haderslev, hvor AAIG petanque løb med første pladsen stort tillykke. Holdet bestod af: Ib Poulsen,Ferdinand Boysen, Anders Jørgensen, Viggo Jensen, Preben Andersen og Lause Peterse

Den 14 maj havde vi Double stævne som blev afviklet p vore nye baner 55 hold i alt 110 spillere spillede hele dagen. Spillet startede kl. 9.30-- og --kl. 15.30 kunne finalen afvikles. Guldmedaljen gik til Knud Christensen og Knud Brodersen, Ballum Sølvmedaljen til Conny Wolff og Cordon Lund Søgård Bronchemedaljen til Ib Unger og Carl Beuschau Hjordkær

AAIG Petanque Cup

Klubmesterskab Klubmesterskabet blev afviklet ,I Single og Double Klubmestrene blev Inge Lise Rohloff og Hans H. Petersen Single Klubmester blev Ivan Meisner Sommerturnering. DGI´s sommer turnering , hvor der var Single-Double og Kvartet


AAIG petanque havde i alt otte hold med. Double var der fem hold, Kvartet i alt tre hold Kugler i natten AAIG petanque hyggede sig i natten. 52 mødte op til en festaften Aftenen bød først på en konkurrense, hvor kuglerne skulle kastet i et bildæk, og vinderen blev Preben Andersen. Efterfølgende var der fælles spisning hvor Boldværksmatroserne underholdt i stor stil. Stemningen var på det højeste. Derefter skulle der spilles petanque på banerne som var indrammet af levende lys og fakler. Alle spillede kun med en lygte , lige til de sene nattetimer.. Vinderne blev Rie Holm, Ivan Meisner, Ferdinand Boysen og Inge Lise Rohlof

Birthe Boysen (formand) Fjordmarken 17, 6200 Aabenraa tlf. 74626352mail. ferbi@kabelmail.dk Else Marie Petersen (næstformand) Tøndervej 141 6200 Aabenraa tlf. 29870741 mail .elsemarie.petersen@gmail… Rie Holm ( kasserer) Petersborg 19 6200 Aabenraa tlf. 74620532 mail. rieholm@webspeed.dk Stævneleder Georg Ahrends Sandved 60 6200 Aabenraa tlf.74621710 et 2011 var et godt år for petanque. afd. år vi er nu i alt 93 medlemmer. Vi ser gerne, at også ungdommen melder sig i klubben

Afslutning Vi træner tre gange ugentlig, hele året Til slut vil jeg takke alle vores medlemmer for jeres indsats i det forløbne år. Takken går til hjælpere, baneudvalget stævneledere og alle andre, der har ydet et bidrag. En særlig stor tak til bestyrelsesmedlemmerne Med ønsket om fremgang for AAIG petanque håber jeg på mange gode dyster i det nye år 2012 Birthe Boysen, formand BESTYRELSE:

(sommertid) Tirsdag,Torsdag kl. 18.30 Lørdag kl. 13.00 ( vinter ) Tirsdag Torsdag kl. 10.00 Lørdag kl. 13.00

Birthe Boysen, formand og kontaktperson


AA.I.G. Gymnastikafdelingen Formandsberetning 2011/2012

Sæson 2011 Efter gymnastikopvisningen bliver jeg ofte mindet om en god lang ferie, uden at tænke på gymnastik. Sådan er det ikke. Vi holder et evalueringsmøde efter gymnastikopvisningen for gymnastikudvalg og instruktører. Efter mødet bowler vi og hygger os sammen. Det er altid en hyggelig aften og en god afslutning på sæsonen. Instruktørerne har afleveret ønsker til næste sæson. Der er så lidt arbejde med at fordele instruktørerne på de hold de ønsker. Vi skal også søge timer på skolerne, så vi inden sommerferien kan få besked om vi har fået de timer vi ønsker, Sæsonstart i september Udvalg og instruktører mødes inden sæsonstart. Vi legede høvdingebold og der blev rigtig gået til den. Det er en god måde at starte og slutte sæsonen på. I år har vi haft 54 instruktører. I november skulle vi have Springernes dag. Da der var for få tilmeldte måtte vi aflyse, men vi prøver igen næste år.

arrangeret et fint ”Ta’ selv bord”,med mange små retter. Fællessang med akkompagnement af Ruth Brun Jensen, og amerikansk lotteri med flotte præmie. Fastelavn. I 2011 afholdt vi fastelavn med tøndeslagning for børn og voksne . Der var 162 festklædte - 82 børn og 72 voksne. Vi har ikke holdt fastelavn for børnene I Agoraen endnu. Det er lørdag den 25. februar kl.15.00-16.30 Deadline for bladet er slut på dette tidspunkt. Kurser Også i år har vi haft instruktører og hjælpeinstruktører på kurser. Det er vigtigt for AA.I.G. at have veluddannede instruktører. Gymnastikopvisningen i AA.I.G. er lørdag den 17. marts i Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. Den glæder jeg mig meget til. En tak til udvalg og instruktører for et godt samarbejde Generalforsamlingen er den 27. marts 2011 i Idrætshallens Cafeteria.

Jytte Thomsen Motionsaften Torsdag den 26. januar var der 55 motionister på Skyttegaarden. Vi havde en hyggelig aften, hvor Skyttegaarden

Gymnastikudvalget: Jytte Thomsen (formand) Fjordmarken 23, 6200 Aabenraa tlf. 7462 8547


Anne Marie Damgård Farverhus 126, 6200 Aabenraa tlf. 7462 7540 E-Mail: amd@c.dk Gitte Lone Sørensen Birkeparken 52 6230 Rødekro tlf. 7462 9373 e-mail: glrurup@webspeed.dk Ellen Thygesen Svinget 22, 6200 Aabenraa tlf. 7462 4084 e-mail: emwt@pc.dk Sandra Heiberg Jensen Frueløkke 346, 6200 Aabenraa tlf. 2880 8224 E-mail: sandrajensen@webspeed.dk Jette B Nielsen Possemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 7462 2535 Jette1964@hormail.com


AAIG – atletik, tri & motion “organisation” Klubbladsredaktør Kirsten E. Møller,

Møllevej 50, Felstedskov, 6200 Aabenraa

27 40 57 44

kfys@live.dk

I redaktionen Bodil Nielsen, bniel@aabenraa.dk Ærholm 7, 6200 Aabenraa Jens Lassen, Jens.Sanne@mail.tele.dk Skinderbro 23, 6200 Aabenraa Torben Lykke lykkeinto@webspeed.dk Buen 49, Stubbæk, 6200 Aabenraa Hjemmeside (http:/aaig.dk) Torben Lykke, Helge Laursen, Ove Schneider, Poul E. Sørensen

74 62 71 16 74 62 57 43 61 28 37 68

AAIG-atletik, tri & motionsudvalg (bestyrelse) Formand (klubadresse) Helge Laursen, DGI, laursenstub@mail.dk Næstformand Lars Bo Hansen, larsbo@dbmail.dk Sekretær Claus Guldager, ad hock cgu@dahlguldager.dk Øvrige bestyrelsesmedlemmer Holger Jacobsen, MOTION Helle Thomsen, kasserer helle1436@gmail.com

Buen 3, Stubbæk, 6200 Aabenraa

74 61 32 75

Sønderbyen 32, 6534 Agerskov

29 62 06 18

Engsig 16, 6200 Aabenraa

74 62 57 47

Gl. Kongevej 27, 6200 Aabenraa Sønderport 62, 6200 Aabenraa

74 62 82 56 74 62 55 46

Møllevej 50, Felstedskov, 6200 Aabenraa Skovbrynet 7, 6100 Haderslev Buen 3, Stubbæk, 6200 Aabenraa Sønderbyen 32, 6534 Agerskov Farversmøllevej 56, 6200 Aabenraa

27 40 57 44 74 52 17 00 74 61 32 75 29 62 06 18 74 62 60 74

Emiliehøj 17, Højbjerg, 8270 Aarhus Frueløkke 68, 6200 Aabenraa Kløvermarken 6, 6230 Rødekro Fladholm 41A, 6200 Aabenraa Bøgholmvej 7, 6200 Aabenraa

28 76 93 28 29 16 82 73 62 27 44 01 40 17 18 00 28 23 11 11

Gl. Kongevej 27, 6200 Aabenraa Buen 49, Stubbæk, 6200 Aabenraa Frueløkke 68, 6200 Aabenraa Bolderslev Skovvej 22, 6392 Bolderslev Rugkobbel 6, 2. tv. 6200 Aabenraa Jernbanegade 45, 6200 Aabenraa Ramsherred 36H, 6200 Aabenraa

74 62 82 56 22 37 98 78 74 62 74 92 74 64 63 45 74 62 06 29 23 20 66 76 22 42 86 40

Atletik aktivitetsudvalg Kirsten E. Møller, DT-kv.statistik Allan Lotzkat,, dkalo@mail.dk Helge Laursen, DGI-formand, laursenstub@mail.dk Lars Bo Hansen, larsbo@dbmail.dk Susanne Garbrecht, garbrecht@webspeed.dk

Triathlon aktivitetsudvalg Jesper Jacobsen, licens aaigtri@hotmail.com Silvia Sørensen, silpo1@hotmail.com Alex M. Hansen, træner akademicoach@gmail.com Jes Chr. Wilhelmsen, stævner wilhelm@post.tele.dk Finn Jensen, kartemoellen@privat.dk

Motions aktivitetsudvalg Holger Jacobsen famjac@post10.tele.dk Inga Lykke ingalykke@hotmail.com, Poul Erik Sørensen silpo@mail.tele.dk Ove Schneider ove@oveschneider.dk Harry Hansen harry@privat.dk Per Buchhave, buchhaveper@webspeed.dk Pia Festersen pia_festersen@mail.dk

AAIG-atletik, tri & motions sponsorudvalg Claus Guldager cgu@dahlguldager.dk Per Hussmann per@businesskompagniet.dk Jens Lassen Jens.Sanne@mail.tele.dk Jens Rønn Olesen jro@abena.dk Idrætsmærke Arne Hanfgarn jyttearne@hotmail.dk Anders Jørgensen hadbj@post.opasia.dk Bodil Nielsen finntorsten@ofir.dk

Engsig 16, 6200 Aabenraa Højholt 16, 6200 Aabenraa Skinderbro 23, 6200 Aabenraa Højholt 3, 6200 Aabenraa

74 62 57 47 20 42 19 59 74 62 57 43 22 58 10 68

Engvej 3, Styrtom, 6200 Aabenraa Lindbjerg skovvej 116, 6200 Aabenraa Ærholm 7, 6200 Aabenraa

74 62 46 70 74 62 86 69 74 62 71 16


Aabenraa Bjergmarathon styringsgruppe Hans Sjursen (formand) hsj@abena.dk Trine Staanum trines_76@yahoo.dk Bo Junker junker@sport.dk Jesper Steffensen jeste@privat.dk Dan B. Nielsen danbn@sol.dk Henrik Holsteen Jessen henrik.jessen@skolekom.dk Holger Jacobsen famjac@post10.tele.dk Bent Hjortdal (kasserer) ambe@webspeed.dk Per Hussmann per@businesskompagniet.dk Finn Christensen finn@svinget2b.dk Nålestævner Susanne Garbrecht garbrecht@webspeed.dk Kasserer/Kontingent Helle Thomsen helle1436@gmail.com Helle Kulby kulby@post9.tele.dk Administration (elite/bobler) Else Guldager Else.Guldager@sydbank.dk Statistik Kirsten E. Møller, (e-mail: se andet sted) Teknisk udstyr ( stopure, pistol, el-tid) Lars Bo Hansen larsbo@dbmail.dk Kenny B. Andersen kenny.bach@youmail.dk Jesper Mastrup, mastrup@privat.dk Vægtlokale Palle R. Madsen prm1@live.dk Redskaber Torben Laursen, tl@dfif.dk Klublokale ( reservation ved formanden) Lars Aag. Nielsen, dorit-lars@mail.tele.dk

Rådmandsløkken 26, 6200 Aabenraa Nygade 36A, 6200 Aabenraa Nygade 33C, 6200 Aabenraa Frueløkke 74, 6200 Aabenraa Gl. Søndergade 2, 6392 Bolderslev H. P. Hanssens Gade 15, 3.tv. 6200 Aabenraa Gl. Kongevej 27, 6200 Aabenraa Høgelshøj 109, 6200 Aabenraa Højholt 16, 6200 Aabenraa Haderslevvej 46C, 6200 Aabenraa

51 58 18 53 20 88 71 44 20 73 26 27 74 62 90 86 74 64 66 56 61 46 80 27 74 62 82 56 29 90 55 07 20 42 19 59 50 50 49 61

Farversmøllevej 56, 6200 Aabenraa

74 62 60 74

Sønderport 62, 6200 Aabenraa Kirkeforte 20, Frøslev, 6330 Padborg

74 62 55 46 74 67 23 62

Engsig 16, 6200 Aabenraa

74 62 57 47

Møllevej 50, Felstedskov, 6200 Aabenraa

27 40 57 44

Sønderbyen 32, 6534 Agerskov Lavgade 5 A, st.tv, 6200 Aab. Uglekær 20, 6200 Aabenraa

29 62 06 18 (74 62 60 74) 40 27 31 82

Urnehovedvej 114, 6392 Bolderslev

74 64 63 45

Gl. Kongevej 48, 6200 Aabenraa

74 63 25 15

Klintetoften 9, Hjordkær, 6230 Rødekro

74 66 66 73

Trænere Helge Laursen (pi./dr.12-15år, atl.), laursenstub@mail.dk Anne Marie Salby (pi/dr.6-9 år), salby@post.tele.dk Jette Schulz (pi/dr.6-9 år) felstedskov@mail.tele.dk Lars Bo Hansen (mel./lang løb pi/dr. 13 år +), larsbo@dbmail.dk Lars Aag. Nielsen, (pi/dr.12-15 år) dorit-lars@mail.tele.dk John Kulby (pi/dr.10-11 år) kulby@post9.tele.dk Allan Lotzkat ( pi/dr.10-11 år, atl.), dkalo@mail.dk Jesper Mastrup (yngste atl. ungdom), mastrup@privat.dk Kenny B. Andersen (pi/dr.12-15 år, atl.) kenny.bach@youmail.dk Poul Beck (fra 16 år + m/k, atl.), pbe@aabenraa.dk Kirsten E. Møller (fra 12 år + m/k, atl.) Palle R. Madsen (mel./lang løb motion), prm1@live.dk Jens Gydesen (pi/dr.6-9 år) jens.gydesen@rugkobbelskolen.dk Andreas Lund-Lauritzen (stang) trais@sol.dk Tom Olaf Jensen (kastetræning) tom_jensen33@hotmail.com Alex M. Hansen (Tri træner) akademicoach@gmail.com

Buen 3, Stubbæk, 6200 Aab. Farverhus 240, 6200 Aabenraa Varnæsvej 567, 6200 Aabenraa Sønderbyen 32, 6534 Agerskov Klintetoften 9, 6230 Rødekro Kirkeforte 20, Frøslev, 6330 Pad. Skovbrynet 7, 6100 Haderslev Uglekær 20, 6200 Aabenraa Lavgade 5 A, st. tv, 6200 Aab. Kongensgade 62, 6200 Aab. Møllevej 50, Felst.sk., 6200 Aab. Urnehovedvej 114, 6392 Bol. Fladholm 65, 6200 Aabenraa Løjt Kloster 13, 6200 Aabenraa Magnolievej 3, 6700 Esbjerg Kløvermarken 6, 6230 Rødekro

Stadion-inspektør Allan Schmidt (mobil 20275706) Ellemosen 15, 6200 Aabenraa Vestvejen 25, 6200 Aabenraa Stadion cafeteria * Forkerte eller manglende oplysninger, henvendelse til Lars Bo Hansen 74 83 33 49

74 61 32 75 74 62 94 22 51 75 95 12 74 83 33 49 74 66 66 73 74 67 23 62 74 52 17 00 40 27 31 82 (74 62 60 74) 74 62 97 79 27 40 57 44 74 64 63 45 74 63 27 17 23 44 88 31 27 24 51 88 62 27 44 01 74 62 67 67 udg.28.01.2012


Cross og tværs I forbindelse med et cross-løb i Aabenraa kan man opleve lidt af hvert. Roser. Jeg gik bag ved et par Vejlefolk. Den ene fortalte vidt og bredt om det flotte stadion med kastanjetræerne. Om at det var en fornøjelse at komme til stævner der. Ud over cross havde han bl.a. deltaget i flere veteranatletikstævner i Aabenraa. Altid velarrangerede med en behagelig stemning. Forhindring. I mit beskedne comeback i løberiet kan man blive udsat for barske forhindringer. Lige før jeg skulle ud på 3 omgang, stod der en gruppe tilskuere i skoven og heppede, og det er selvfølgelig dejligt. Men den ene stod også med en øl. Jeg kommenterede vanskeligheden ved at komme forbi en sådan forhindring, men den barske besked lød: ”Når Holger kan løbe forbi, så kan du også, Helge”. Graviditetsdoping. Ja, ja og lidt mopperi før start skulle der også til. Annette Hansen skulle lige nævne, at det var godt at se mig i gang igen, og så skulle hun da fortælle om dengang, jeg ikke kunne løbe fra hende, selv om hun var gravid. Jeg nævnte så, at det var velkendt, at hundyret – her kvinden, faktisk bliver stærkere i starten af en graviditet. Jeg mente at have hørt, at nogle topfolk

faktisk havde timet deres ønske om at få børn med at forsøge at få starten af deres graviditet til at falde sammen med et større mesterskab. Til det kunne Annette fortælle, at man i nogle østlande faktisk havde brugt det som systematisk doping. Nogle skulle faktisk være i starten af en graviditet op til f.eks. et OL. Da det er et pænt blad, vil jeg ikke gå nærmere ind på, hvordan den del af sagen blev systematiseret, men ville det så ikke sætte en stopper for topkarrieren? ville en barsel ikke koste for lang tid? Det var ingen problem, for når mesterskabet var overstået, fik udøveren bare en statsordineret abort, og så var man klar til næste store stævne. Jeg siger velbekomme. Rod En ærgerlig ting ved crossarrangementet: det sønderjyske crossmesterskab var en del af stævnet, så der var bagefter præmieuddeling i Rugkobbels festsal, lånt af os til formålet. Desværre fik vi ikke gået salen efter bagefter på grund af nogle uheldige sammenfald, så rundt om var der steder, hvor deltagerne havde hygget sig gevaldigt uden at rydde op efter sig, så vi fik ikke efterladt salen i samme stand, som vi modtog den i. Det gav skolen en hel del besvær mandag morgen, og vi kan ikke bare låne den igen. Helge


Kære AAIG´re Tirsdag den 21 februar 2012 kl. 18.30-21.00 Foredrag om træning med Alex Møller Hansen Svømme- og idrætscenter, Aabenraa Som i ved har vi fået Alex som træner i klubben ! Alex har specialiseret sig i tri - og duathlon træning. Da løb er en af diciplinerne kunne dette foredrag også være interssant for alle vores løbere i klubben. Program: Karvonens formel Mængde træning Parameter træning Interval træning lidt fysologi (kun lidt !) Eektronisk dagbog træningsplanægning klubpokalen (intern konkurrance) Hvilke konkurrancer fokusereres vi på i triathlon Licens hos Dansk Triathlon Forbund Spørgsmål Alle er velkommen - Vi arbejder på kaffe og kager ( skulle der være nogle frivillige ¨bagere¨ så sig til ) msh Trifolket.


Årets første stævne blev en stor succes for AAIG I weekenden den 21.-22. jan. Blev der afholdt de Vest Danske Ungdomsmesterskaber i atletik i Marselisborg hallen i Århus. AAIG deltog med 20 af klubbens bedste ungdomsatleter, som gjorde det ganske imponerende. Der blev vundet 17 medaljer, fordelt på 7 guld, 4 bronze og 6 sølv. Særligt i pigernes kuglestøds konkurrencer var AAIG i en klasse helt for sig selv. Hvor de vandt både i aldersgrupperne 14-15 år ved Nina Ilsø, 16-17 år ved Marie Aagaard, og i 18-19 år ved Maja Ilsø. I 16-17 år blev det endda til både guld, sølv og bronze. Udover Maries guldstød på flotte 11,29 m. vandt Ida Ilsø sølv, og bronzen gik til Fawzie Otour. Ved drengene blev det til 2 sølv medaljer i kuglestød – til Jacob Guldager i 14-15 år, og Kristoffer Thomsen i 16-17 år. Derudover var der medaljer til følgende AAIG’ere : Guld til Mathilde Kramer i 60m. Guld til Nina Ilsø i højdespring. Ligeledes guld til storesøster Ida Ilsø i højdespring. Og endnu en guld til søstrene Ilsø, hvor Maja også tog guld i længdespring.

Sølv til Charles Kamau i højdespring. Bronze til Christoffer Månsson i 60m. hæk. Og så blev det til 3 x bronze i trespring i hver sin aldersgruppe; til Ditte Mikkelsen, Casper Guldager og Till Maul, og Till fik ligeledes bronze i højdespring.

Med så imponerende en start på en ny sæson, ligger det jo op til endnu et succesrigt atletikår for AAIG. De næste store stævner for atleterne bliver først DGI’s Landsmesterskab, derefter følger DM for både seniorer og ungdom.


Idrætsmærket 2011 Næsten sædvanen tro fandt idrætsmærkeoverrækkelsen sted i Føtex Cafeteria. Det skete tirsdag d. 16. Januar 2012. Der var mødt ca. 60 personer til ceremonien. Lidt færre end sidste år, men rigtig fin opbakning.

Sådan ser mærket ud.

Vi vovede endnu engang at bestille bufet og heldigvis var det helt ok i år. Da vi var færdige med at spise, gik vi over til overrækkelsen, som hovedbestyrrelsens formand Allan Lotzkat stod for.

Allan overrækker Jespersen.

mærket

til

Frede

Allan takkede Arne for hans ihærdige indsats. Som tak fik Arne Jubilæumstidsskriftet fra 1996, hvor idrætsmærket havde eksisteret i 75 år. Allan læste bl.a. at tronfølgeren havde taget idrætsmærket i 1958 og at hun i slutningen af 1959 overtog protektionen af idrætsmærket.

Et udpluk af de løbere, som har taget mærket.

Der var atter fremgang i antal idrætsmærketagere i AAIG. I alt 65 har taget mærket og det betød, at vi blev nr. 3 i Danmark af de foreninger, der har taget flest mærker. Kun overgået af Beredsskabsstyrelsen Midtjylland og Kvindelig Idrætsforening Fredericia. Af de 65 personer, var der 22 der har taget det i atletik og 43 der har taget det i løb. Yngste deltager var atter Celine Kulby med sine 12 år og ældste delta ger var Arne Jørgensen.


Højeste point fik Nina Ilsø på 13 år med 2.468 point. Af de voksne var det Kisten E, Møller der fik højeste point med 1.895. Arne Hanfgarn og formanden Helge Laursen nævnte, at de vil forsøge at stable noget atletiktræning op hen over sommeren om onsdagen. Så hold øje med hjemmesiden. Vi kunne evt. Også prøve at få fat i nogle af gymnasterne i klubben, da det også er muligt at tage idrætsmækret i gymnastik. Helga får overrakt sit mærke nr. 31.

Helga Jørgensen er den kvinde, der har taget flest mærker. Hun tog sit mærke nr. 31. Arne Hanfgarn tog sit mærke nr. 46 og dermed den mand, der har taget flest mærker. De fleste af idrætsmærketagerne i atletik.

Med hensyn til idrætsmærket i løb, er der jo efterhånden en del godkendte løb i det Sønderjyske, så der skulle være gode muligheder for, at vi får fremgang igen til næste år. Første idrætsmærkeløb i år er atter Sønderborg Minimaraton og det finder sted d. 14. April 2012. Bodil Nielsen

Nina får overrakt sit mærke.


Flot medlemsindsats sikrede hjertestarter Da Røde Kors havde landsindsamling i oktober 2011, var der masser af folk fra AAIG Atletik, Tri & Motion rundt med indsamlingsbøsser. Røde Kors og AAIG havde nemlig indgået en aftale om, at klubben skulle dække hele 50 ruter i Aabenraa by og opland. Til gengæld ville Røde Kors kvittere med at donere en hjertestarter til AAIG.

for hvert minut der går inden hjælpen når frem, falder overlevelseschancerne med 10%. Derfor overlever kun 6,5% samlet set – og det er nogle dystre tal, som en hjertestarter i høj grad kan være med til at lave om på. Derfor har en hjertestarter længe stået højt på AAIG`s ønskeliste, selvom der heldigvis endnu aldrig har været brug for den i klubben.

Og lige før jul var det tid at afregne. Ved en lille sammenkomst i AAIG Atletik, Tri & Motions klublokaler blev hjertestarteren overrakt af to repræsentanter fra Røde Kors.

Og det ønske blev indfriet lige før jul i form af en lidt tidlige julegave fra Røde Kors, samtidig med at godt 30 medlemmer kan brøste sig af at have bidraget til et godt formål.

Røde Kors havde kun rosende ord til overfor for AAIG`s indsats, hvor mere end 30 medlemmer havde revet 3 timer ud af kalenderen en søndag i oktober i den gode sags tjeneste. Resultatet af indsamlingen var, som Røde Kors udtrykte det, yderst tilfredsstillende. Hjertestarteren vil blive placeret et centralt sted på Aabenraa Stadion, således at flest mulige kan få gavn af den – hvis uheldet skulle være ude. Når en person falder om med hjertestop, øger hurtig behandling med en hjertestarter chancerne for overlevelse. Hvert år sker det for 3.500 danskere, og

Hjertestarteren bliver her overrakt til Claus og Helge af to repræsentanter fra Røde Kors


Atletik mangler hjælp. Den flotte fremgang på atletikområde medfører en konsekvens. Skal den fastholdes, kræver det, at vi får flere på banen. Det kan være som trænere/hjælpetrænere, medarrangør af stævner/ture til stævner, små praktiske opgaver af enhver art, er man til det tekniske er der også flere udfordringer. Vi har brug for flere hænder, og er man flere om opgaverne, så er det både sjovere og bedre. Tøv derfor ikke, hvis u vil give en hjælpende hånd – hvad enten du er blandt den ældre ungdom, voksen medlem eller forældre – henvend dig til: Kirsten E. Møller eller Helge Laursen (laursenstub@mail.dk) . En travl weekend Lørdag d. 18. og søndag d. 19. august skal vi afvikle landsmesterskaberne i atletik for børn, ungdom, senior og veteraner. Ja faktisk begynder det allerede fredag aften. Vi skal stå for indkvartering, bespisning samt en del af tingene på Stadion. Der bliver brug for mange hjælpere. Hvis du har lyst til at gå med i en af planlægningsgrupperne, så giv lige Helge et praj. Under alle omstændigheder. Sæt x i kalenderen. Samtidig har vi om søndagen vores triathlon. Sammenfaldet kunne desværre ikke undgås, så der bliver brug for alle kræfter den weekend. Helge Laursen

Det nostalgiske øjeblik - set af Willy Frandsen Aa.I.G.s atletikudøvere mødte stærke modstandere ved en træningsholdkamp før starten på atletiksæsonen i 1972. Modstanderne var fra de højt rangerende divisioner: Haderslev IF fra 2. division, Esbjerg Atletikforening og Tønder Sportsforening fra 3. division, men Aa.I.G. startede i 4. division dette år. Aa.I.G. havde mistet fire af de faste folk fra i fjor. De er enten flyttet fra byen eller holdt op. Nye atleter er nu klar sammen med et par ”gamle” som gør comeback. Det er Henrich Hansen og Rudolf Riemer. Nye på holdet er Lars Andersen, Marcus Schmidt og Bo Jørgensen. Til træningskampen var der afbud fra Allan Lotzkat, John Johnsen og Erik Adolphsen. Klubsvømning I forbindelse med vores trisvømmetræning har der åbnet sig en mulighed for lidt social svømning. Triathleterne har de pågældende dage 3 baner til rådighed til træning. Resten af svømmehallen incl. børnebassin er til fri afbenyttelse for alle vores medlemmer. (atletikfolk, motionsløbere osv). Så lad os mødes lidt på tværs søndag d. 4. marts kl. 15-17 Søndag d. 13. maj kl. 15-17. Bliver det en succes, vil der nok komme flere gange. Jes Wilhelmsen og Helge Laursen


15% på alle varer fra www.Polar.dk

15% på alle varer fra www.Fusion.dk

Klinik for Sportsfolk i Rødekro v./ Alex Møller Hansen 74694509.


Ungdoms Top 10 for Drenge 2011. 1:

Casper S. Duus´00

Kugle

8.87

1015p

2:

Jacob Guldager´98

Spyd

41.04

977p

3:

Viktor Stenderup´02

Boldkast

45.40

941p

4:

Oliver Salby´01

60m

9.50

867p

5:

Charles Kamau´94

Højde

2.03

831p

6:

Kristoffer Thomsen´96 Kugle

15.28

807p

7:

Nikolaj Mastrup´94

23.18

768p

8:

Christoffer T. Månsson´95 Diskos 29.89

753p

9:

Emil B. Petersen´96

Kugle

14.02

730p

10:

Jacob Barsø´00

60m

9.94

722p

200m

Ungdoms Top 10 for Piger 2011 1:

Elisabeth Auning´00

2:

60m

8.90

1184p

Mille Marie Gydesen´00 60mh

11.86

1078p

3:

Nina Ilsø´98

Kugle

11.74

1016p

4:

Natalie U Lassen´94

1500m

4.51,24

885p

5:

Mathilde U Kramer´93 100m

12.46

866p

6:

Maria T. Thomsen´00 60m

10.00

828p

7:

Mariam Otour´00

60m

10.00

828p

8:

Ida Ilsø´96

Højde

1.65

795p

9:

Maja Ilsø´94

Højde

1.64

783p

10:

Isabelle Paprotny´97

100m

13.00

769p


Top 10 ranglister for landevejsløb i 2011: Tider efter dist. = hurtigst og dårligste tid 2010 I parentes = antal på listen 2010 ( ) = placering i 2010 PR = personlig rekord Alle resultater er opnået på officielt opmålte ruter - i Danmark opmålt af DAF. Kvinder: 5 km Landevej Natalie Lassen´94 Anne-Marie Salby´64 Michelle Kulby´93 Celina Kulby´99 Helle Kulby´65 Gerda Johansen´53 Inga Lykke´53

27.06-41.14 (-) (1) PR (-) PR (4) PR (3) PR (-) PR (-)

(7) 22.50 26.05 26.28 27.10 27.10 28.25 38.24

10 km Landevej Anette Hansen´62 Tina Christensen´76 Bodil Nielsen´56 Anne Grete Jacobsen´51 Trine Staanum´76 Annette Jacobsen´73 Hanne Andresen´69 Ruth Andersen´50 Helle Kulby´65 Silvia Sørensen´71

43.17-50.52 (2) (5) PR (4) (-) (9) (-) PR (-) (-) PR (-) PR (-)

(10) 45.05 46.37 47.08 51.29 54.50 55.12 55.59 56.01 56.09 57.01

I alt 26 har løbet distancen i år, hvilket er 7 færre end 2010. Gennemsnit er forringet med næsten 5 min., fra sidste år mangler bl.a. Natalie, Michelle, Ljudmilla, Nina og Lotte, der alle var under 50. Anette stryger til tops og Tina kommer foran Bodil.

I alt 7 har løbet distancen i år, hvilket er status quo. Gennemsnit er forbedret med 2.28 min. Natalie er tilbage på listen, men dog med over 3 min. fra PR, men ellers en del med PR – en sjælden distance med off. opmåling. Anette ses her fra cross 2011 i Kliplev

15 km Landevej Bodil Nielsen´56 Silvia Sørensen´71

Natalie ses her fra DM ungdom i Odense

1.13.00-1.37.50 (2) (1) PR 1.11.26 (2) PR 1.27.08

Samme 2, som i 2010. Gennemsnit er forbedret med over 6 min. – ikke mindst på stor forbedring af Silvia. Begge resultater er hentet i Drelsdorf.


Dorte lige før mål i Brunsbüttel – tæt på PR.

Bodil fra 15 km i Drelsdorf 2011 Halvmarathon 1.34.13-1.54.57 (10) Dorte Aarøe´69 (1) 1.34.21 Anette Hansen´62 (3) 1.40.42 Bodil Nielsen´56 (4) 1.43.33 Tina Christensen´76 (5) PR 1.44.57 Aviaaja Pregaard´71 (-) 1.45.06 Kirsten T. Nielsen´49 (6) 1.46.14 Birgit Kirchhübel´68 (-) PR? 1.48.29 Anne Marie Andresen´53 (8) 1.49.09 Dorthe Fogtmann´60 (-) 1.51.29 Anne Grete Jacobsen´51 (-) 1.54.36

I alt 30 har løbet distancen i år, hvilket er 2 færre end i 2010. Gennemsnit holder niveau. Dorte holder teten, og løber næsten op til PR – Mette savnes på listen. Igen PR til Tina – og PR til Birgit, der gør sin entré på listen. Anne Grete sniger sig lige med – her i sit jubel år.

Marathon 3.10.26-4.19.58 (10) Mette Fallesen´73 (1) 3.16.00 Anette Hansen´62 (3) 3.51.30 Aviaaja Pregaard´71 (4) 3.52.58 Kirsten T. Nielsen´49 (7) 3.59.54 Anne Grete Jacobsen´51 (-) PR? 4.02.21 Anne Marie Andresen´53 (-) 4.02.35 Dorthe Fogtmann´60 (6) 4.04.48 Birgit Kirchhübel´68 (-) PR? 4.20.38 Helle G. Lauridsen´64 (5) 4.23.33 Ingelise Juhl´52 (-) 4.32.46

I alt 17 har løbet distancen i år, hvilket er 2 flere. Gennemsnit er forringet med næsten 10 min. Mette henter sin tid ved Bjergmarathon, hvor det blev til sejr. Dorte Aarøe savnes på listen, sammen med Tina, Lotte og Else. Flot entré til Anne Grete, Anne Marie, Birgit og Ingelise.


10 km Landevej 34.48-39.16 Jesper Jakobsen´84 (2) Palle Rosen Madsen´54 (3) Michael Jakobsen´80 (-) PR Brian Schaadt-Hansen´68 (10) Søren Gylling´68 (-) Egon Thomsen´58 (-) PR? Stig Vendelboe Jensen´69 (-) Tobias Jensen´97 (-) PR Ove Schneider´55 (-) Per Hussmann´65 (-) PR? Mette til tops ved Bjergmarathon.

Mænd: 5 km Landevej Alexander Salby´98 Niels Bo Wilhelmsen´93 Nicolas Lassen´97 Oliver Salby´01 Jens Lassen´63 Kevin Salby´03 Kim Salby´61

20.41-32.21 (1) PR (-) PR (-) PR? (2) PR (-) (4) PR (3) PR

(4) 19.15 19.44 21.43 22.22 23.21 25.52 26.31

(10) 37.35 37.46 38.20 39.46 40.02 40.33 41.22 42.12 42.46 42.49

I alt 26 har løbet distancen i år, hvilket er mere end en halvering. Af løb mangles DGI 10k i Rødekro. Gennemsnit er forringet med 2.37 min. Fra sidste år mangler bl.a. Andreas, Frank, Karsten, Per B., Jimmy og Todsen. Jesper til tops med et resultat hentet i 11. time i Århus, flot entré til Michael, yngste på listen er Tobias, der sætter fin PR.

I alt 7 har løbet distancen i år, hvilket er 3 flere. Gennemsnit er forbedret med over 5 min. Mange PR, bl.a. flot PR til Alexander som løb i Vejle.

Alexander ved præmieoverrækkelsen i Vejle. Jesper ses her fra cross 2011 i Kliplev


15 km Landevej 57.15-1.18.24 (9) Palle Rosen Madsen´54 (2) 58.53 Michael Jakobsen´80 (-) PR 59.56 Marco Hilger´70 (4) PR 1.01.39 Flemming Olesen´68 (8) PR 1.15.40 Poul Erik Sørensen´64 (9) PR 1.16.56

I alt 5 har løbet distancen i år, hvilket er 4 færre. Gennemsnit er forbedret en anelse. Fra 2010 mangler bl.a. Espen, der var 1´er, samt Frank og Jimmy. Palle til tops igen og PR til de 4 andre. Halvmarathon 1.20.11-1.29.36 (10) Palle Rosen Madsen´54 (1) 1.20.47 Jørgen Simonsen´70 (3) 1.22.34 Michael Jakobsen´80 (10) PR 1.23.56 Per Buchhave´67 (2) 1.24.48 Jimmy Madsen´74 (-) 1.26.52 Frank Lyng Andersen´67 (4) 1.28.14 Søren Gylling´68 (-) 1.29.10 Marco Hilger´70 (7) 1.29.21 Brian Schaadt-Hansen´68 (5) 1.30.29 Daniel Thygesen´89 (-) PR? 1.33.36

Marathon 2.55.40-3.25.40 (10) Per Buchhave´67 (-) 3.01.52 Finn Jensen´63 (3) 3.05.19 Søren Gylling´68 (-) 3.06.59 Palle Rosen Madsen´54 (1) 3.08.51 Marco Hilger´70 (5) 3.11.26 Jørgen Simonsen´70 (2) 3.12.16 Michael Jakobsen´80 (-) PR 3.15.33 Frank Lyng Andersen´67 (8) 3.18.55 Lars Petersen´68 (-) PR 3.25.42 Brian Schaadt-Hansen´68 (-) PR 3.26.24

I alt 38 har løbet distancen i år, hvilket er 1 færre. Gennemsnit er forringet med 51 sek. Første gang i mange år, at ingen kommer under 3 timer. Per bliver klubmester på sit resultat fra Bjergmarathon – og er i øvrigt ny på listen i år. På listen mangler bl.a. Todsen og Svend C. Finn i flot tid – ligesom Gylling er flot tilbage. PR til Michael, Lars og Brian bringer dem ind på listen.

I alt 47 har løbet distancen i år, hvilket er 3 færre end 2010. Gennemsnit er forringet med 31 sek. Palle kan tage klubmesterskabet igen. På listen mangler Ronny, Alfred og Svend. Flot PR til Michael og Jimmy tilbage på listen. Helt ny er Daniel, der lige presser sig ind.

Per Buchhave fra Bjergmarathon

Årets ranglister er kommenteret af Ove Schneider.

Palle på vej i mål i årsbedste i Brunsbüttel.


r e d i t s g n i n æ r t r e t n i v Generelt: se også på hjemmesiden, hvor træningen vil være yderligere uddybet. (aaig.dk) Atletik Mandag: Ca. 13 år-16 år: Stadion, bakkeløb, interval, styrke mandag kl. 17-ca.18.30 v. Kirsten mail: eskildsen-moeller@stutteri-hesselholt.dk Gruppen ca. 17 år og opefter har træning i gymnasiehallen kl. 15.30 v. Poul Beck mail: haekmedbeck@gmail.com) Tirsdag: Gruppen ca. 17 år og opefter har træning i gymnasiehallen kl. 15.30 v. Poul Beck mail: haekmedbeck@gmail.com) Springtræning og kast (specielt for ungdommer tilknyttet eliteprojekt) tirsdag kl. 15.30 i gymnasiehal kontakt Kirsten. Onsdag: Ca. 9-10 år: Indendørs i Rugkobbelskolens gymnastiksal onsdag kl. 18-19 Ca. 11-12 år:Idrætshallen onsdag kl. 18-19.15 (indendørs atletik) Ca. 13 år- ca. 16 år og fra ca. 17 år og opefter: Idrætshallen onsdag kl. 18-20 (indenog udendørs atletik, løbetræning). Derudover er der en række tilbud. Hvis man ikke er fast deltager der, bør man forinden kontakte den ansvarlige, da der kan forekomme aflysninger:

Længere løb (fra ca. 13 år og op) v. Lars Bo Hansen mail: larsbo@dbmail.dk) – Ud over onsdag er der løbetræning fra Stadion mandag kl. 17-18.30 samt mulighed efter aftale torsdag kl. 17 og lørdag formiddag (når der ikke er cross). Løbetræning for løbere/motionister/triathleter m.m. Mandag kl. 18.15 fra Stadion Onsdag kl.18.30 på Stadion intervaltræning Torsdag kl. 18.15 fra Stadion Triathlon svømning og cykling: MTB-træning fra Stadion: Søndag kl. 10. (første søndag i måneden er der tekniktræning kl. 8.45). Onsdag kl. 17. Torsdag (fortrinsvis børn/unge) kl. 17 Se nærmere om træning på hjemmesiden bl.a. om svømning. Der er kommet ny tovholder for triathlon, så nu sker der noget. (Oplysninger bl.a. ved Jes C. Wilhelmsen, mail: wilhelm@post.tele.dk ).


Terminsliste 2012 Dato Februar Lør 4 Lør 4 – Søn 5 Søn 5 Lør 25 Lør 25 Lør 25 – Søn 26 Marts Lør 3 – Søn 4 Lør 10 – Søn 11 Søn 11 Lør 17 Søn 18 Lør 24 Søn 25 April Søn 1 Tor 5 Lør 14 Lør 14 Søn 29 Maj Lør 5 Lør 12 Lør 12 – Søn 13 Søn 13 Tor 17 Tor 17 Man 21 – Tor 24 Lør 26 Søn 27

Kl.

Sted

Hvem

Arrangement

Vojens Helsingbor Drelsdorf Haderslev Århus Skive

AMT A M AMT A A

Sønderjyske Cross, 6. runde DM mangekamp, inde Winter strassenlauf: 5 + 15 + 21,1 km Sønderjyske Cross, 7. runde LM atletik, indendørs DM atletik, inde

A AMT A AMT M AMT A

DMU atletik, inde DM i cross / DAf vintertuner. 4+5 runde DMV, inde LM Cross Taulov ½ Marathon: 10 + 21,1 km Motorvejsløb: 5 + 10 km - ½ + 1/1 mar. DAF vintertunering, 6. runde

T AMT AMT AMT AMT

Frøs Duathlon Varnæsvigløbet: 5,8 + 10,8 km Forårsløbet: 5 + 10 + 21,1 km Sønderborg ½ Marathon: 5 + 10 + 21,1 k Hamburg Marathon

AMT AMT A AMT MT AMT A A AMT

Lillebælt ½ Marathon Løjt Løbet DT indledende runde Digeløbet 100 km Als Rundt Frøs Vesterskovløb: 5,7 + 10 + 21,1 km VT, indledende Herning Games 1864 Løbet: 6,1 + 10,8 + 21,5 km

Herning Taulov Kliplev

10.00. Jels Varnæs 11.00. Herning Sønderborg Hamburg Middelfart Løjt Højer Sønderborg Haderslev 11.00. Herning Sønderborg

Ansvarlig

Helge

A = fortrinsvis atletik M = fortrinsvis motion T = fortrinsvis triathlon Hvor der ingen ansvarlige står nævnt, kan det ikke forventes at AAIG arrangerer fælles tilmelding Hvis du har kendskab til arrangementer, som kan have interesse for AAIG klubmedlemmer, så giv venligst besked til Jens Lassen.


AAIG Klubblad nr. 1  
AAIG Klubblad nr. 1  

AAIG Klubblad

Advertisement