Page 1

PORTFOLIO Zdeněk Ševčík


Ing. arch. Zdeněk Ševčík * 18. 11. 1983 e-mail: zde.sevcik@gmail.com tel: 739 667 706 VZDĚLÁNÍ 2009 - 2011 - FA ČVUT, navazující magisterský obor Architektura a urbanismus 2006 - 2009 - FA ČVUT, bakalářské studium 2003 - 2005 - FSV ČVUT, obor Architektura a stavitelství 1999 - 2003 - SPŠ stavební České Budějovice PRAXE 2011 - do současnosti - FACT s.r.o. - práce na různých stupních projektové dokumentce - studie archivu GFŘ - studie rekonstrukce vily v Praze - studie využitelnosti prostoru mostních oblouků Negrelliho viaduktu - DPS bytového domu Divadelní, Plzeň - studie využitelnosti areálu Draháň, Praha-Čimice - DSP a DPS rekonstrukce rodinného domu Písek-Hradiště - studie obchodního centra Eska, Cheb - urbanistická studie možnosti zahuštění výstavby Sídliště Bohnice, Praha 2008 - 2009 - ateliér Petr Franta architekti - tvorba prováděcí dokumentace 2005 - 2006 - projekční kancelář Adlatus, České Budějovice tvorba dokumentace ke SP a prováděcí dokumentace JAZYKOVÉ ZNALOSTI Anglický jazyk - pokročilý SOFTWAROVÉ ZNALOSTI - základní PC znalosti, MS Office - AutoCAD, ArchiCAD, 3Dsmax, Artlantis - Photoshop, Corel Draw, InDesign OSTATNÍ ZNALOSTI - řidičský průkaz sk. B (150.000 km) ZÁJMY - hudba, turistika, architektura, lyžování

ŽIVOTOPIS


STUDIE VYUŽITELNOSTI PROSTORŮ MOSTNÍCH OBLOUKŮ NEGRELLIHO VIADUKTU autoři návrhu: Zdeněk Korch, Vladimír Krajíc, Libor Monhart // spoluautor návrhu: Zdeněk Ševčík // 2012


STUDIE VYUŽITELNOSTI PROSTORŮ MOSTNÍCH OBLOUKŮ NEGRELLIHO VIADUKTU


Zadání Předmětem zadání bylo vypracování architektonické studie využitelnosti prostorů mostních oblouků stávající historické technické stavby z roku 1851. Jedná se o část viaduktu, který probíhá ulicí Prvního pluku a je vymezena ulicemi Pobřežní - Sokolovská - Křižíkova – Malého. Záměrem objednatele bylo Negrelliho viadukt včetně jeho nejbližšího okolí revitalizovat, získat a prezentovat návrh možného funkčního využití jeho atraktivních prostor v souladu s potřebami města, včetně vhodných úprav s návazností na využití nejbližšího okolí. Návrh Architektonická studie znázorňuje varianty využití prostorů pod mostními oblouky viaduktu. Ve variantách ukazuje možné umístění kavárny či vinotéky, galerie, antikvariátu, cestovní kanceláře nebo butiku. Jedná se vždy o menší provozovny jako nájemní jednotky, které mají menší prostorové nároky na vlastní zázemí a technickou vybavenost. Navržené řešení se snaží i přes zastavění oblouků mostu co možná nejvíce zachovat jeho vlastní siluetu, jeho prostorové a hmotové působení jako masivního kamenného díla. Proto je zde počítáno vždy s maximální transparentností (prosklením) vnějších stěn a umístění uzavřených místností (zázemí, wc, sklad, tecnická zařízení, apod.) dovnitř dispozice, včetně možného vložení druhé úrovně – patra uvnitř uzavřeného prostoru. Prosklená průčelí pak mají sjednocený vzhled, v úrovni stávající kamenné římsy mostu ve výšce cca 3m probíhá pevný pás, který je zároveň konstrukčním prvkem a nosičem označení. V návrhu je také naznačena úprava navazujícího okolí, místo současného parkoviště je navrženo vydláždění plochy, doplnění zeleně a vytvoření jakéhosi bulváru s možností „expandování“ kaváren a butiků ven na chodník.

STUDIE VYUŽITELNOSTI PROSTORŮ MOSTNÍCH OBLOUKŮ NEGRELLIHO VIADUKTU


OBCHODNÍ CENTRUM ESKA, CHEB autoři návrhu: Zdeněk Korch, Vladimír Krajíc, Libor Monhart // spoluautor návrhu: Zdeněk Ševčík // 2012


Koncept řešení Obchodní centrum se skládá ze dvou samostatně stojících objektů, mezi něž je umístěno parkoviště pro zákazníky. Objekt A obchodního centra tvoří výrazné nároží na exponovaném křížení Pražské a Wolkerovi ulice. Objekt B naopak mírně ustupuje z uliční fronty a před ním je vytvořen veřejný prostor. Vnitřní dvorana objektu B je opticky spojena s nástupním prostorem Tesca. Může sloužit pro venkovní prodej sezonního zboží, předzahrádky kaváren apod. Fasády obrácené k Pražské ulici a parkovišti, tedy ty, kde se předpokládá největší pohyb zákazníků, jsou opatřeny prostorným podloubím. To vytváří silný dojem a nezaměnitelnou podobu staveb, které jsou tak jednoznačně odlišeny od unifikovaných staveb jiných obchodních center. Podloubí také umožňuje komfortní pohyb i při zhoršeném počasí. Parkoviště pro zaměstnance je umístěno společně se zásobovacím dvorem za objektem B Návrh Objekty centra dávají k dispozici flexibilní prostory orientované k parkovišti zákazníků nebo k Pražské ulici. Objekt A je v návrhu členěn na 5 rozměrnějších obchodních jednotek. Oproti tomu objekt B je členěn na 20 jednotek převážně menších rozměrů. Zatím co objekt A má jednoduchý čtvercový půdorys, objekt B má půdorys písmene U. Tím je zde vytvořena dvorana přímo přístupná z předprostoru obchodního centra. Toto řešení zvyšuje možnost dělení vnitřního prostoru objektu na menší obchodní jednotky se zachováním vazby těchto jednotek na fasádu. Plochu dvorany lze též využít pro komerční účely podobně jako předprostor přiléhající k Pražské ulici. Umístění pěšího přístupu z Pražské ulice a přechodu pro chodce přes tuto ulici lze využít potenciálu zákazníků Tesca.

OBCHODNÍ CENTRUM ESKA, CHEB


STUDIE VYUŽITELNOSTI AREÁLU DRAHÁŇ, PRAHA - ČIMICE autoři návrhu: Zdeněk Korch, Vladimír Krajíc, Libor Monhart // spoluautoři návrhu: Zdeněk Ševčík, Jana Staňková // 2012


Zadání Zadáním bylo vypracovat studii využitelnosti areálu Draháň. Jedná se o objekt nákupního centra s dalšími přidruženými funkcemi, jako je sportovní centrum, služebna městské policie, archiv městské části apod. Záměrem je nelézt vhodné funkční využití areálu a přilehlého okolí s návazností na potřeby okolní zástavby. Dále je záměrem definovat objemové možnosti případné přestavby jak z pohledu budoucího využití, tak i začlenění do okolí. Návrh Základní myšlenkou konceptu je snaha o co možná nejlepší využití všech prostorů objektu. Problém je hlavně v 1. podlaží, které je v současnosti těžko přístupné a prakticky bez možnosti jiného využití než jako sklady. Řešením je rozdělení stávajícího centra na 3 samostatné objekty s různým fukčním využitím. Různá využití respektují ruzné orientace jednotlivých objektů ke světovým stranám, návaznosti na okolí apod. Rozdělení centra je provedeno zrušením zastřešení zásobovacího koridoru a jeho přetvořením na obytnou ulici. Jižní část bude nově využita jako bytový dům, severní část bude sloužit pro potřeby archivu městské části a k provozovaní různých služeb, západní část částečně zachová své dněsní sportovní využití.

STUDIE VYUŽITELNOSTI AREÁLU DRAHÁŇ, PRAHA - ČIMICE


BYTOVÝ DŮM DIVADELNÍ, PLZEŇ - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY autoři návrhu: Zdeněk Korch, Vladimír Krajíc, Libor Monhart // 2012


BYTOVÝ DŮM DIVADELNÍ, PLZEŇ - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY


Přijdeš-li v onen tichý sad, kam nikdo nepospíchá, octneš se mezi stromovím vroubícím závěj ticha. Je jaro, kam se ohlédneš, spatříš jen bílou a bílou. I anděl s tváří skloněnou nad vázou starobylou má kolem hlavy bílý květ a lehce vázu svírá. Tak smutně jako na jaře se nikdy neumírá. Je jaro, oči vzrušené jak po jiskrném víně. Už vím, proč barvou smuteční je bílá barva v Číně. Jaroslav Seifert, Zpíváno do rotačky, 1936

SMUTEČNÍ SÍŇ PLANÁ - SOUTĚŽNÍ NÁVRH autoři návrhu: Zdeněk Ševčík, Marta Mezerová, Antonín Škrába, Iveta Čermáková // 2013


Koncept řešení Z důvodu velmi omezených finančních prostředků bylo nutné pečlivě zvažovat každý krok řešení rekonstrukce. Rozhodli jsme se maximum prostředků směřovat na obnovu interiéru, funkčnost objektu a komfort pozůstalých a návštěvníků. Naopak finanční náročnost úprav fasády jsme se snažili minimalizovat. V této chvíli má objekt nevyhovující funkční členění, kde se kříží prostory pro smuteční hosty a pozůstalé s prostory provozními. Jedním z hlavních cílů návrhu je odstranit tento problém a dodat řešeným prostorům tolik chybějící důstojnost. Snažíme se toho dosáhnout důsledným oddělením jednotlivých provozů, kde ve středu celé dispozice je vlastní obřadní síň, která je z jedné strany obsluhována prostory provozními a z druhé strany prostory pro pozůstalé a hosty. Z toho plyne již zmiňovaná finanční náročnost úprav interiéru. Tyto úpravy však považujeme za nutné. Materiálové a barevné řešení Interiér smuteční síně by měl působit důstojně a přirozeně vzbuzovat pocit klidu. Toho jsme se snažili dosáhnout užitím přírodních materiálů, jednoduchostí detailu a barevné střídmosti. V prostorech pro veřejnost používáme betonovou stěrku, masivní dřevo, černou kůži. Místnost pro pozůstalé má působit teplejším dojmem, proto je zde použit koberec a tapety. Fasáda budovy bude opatřena konstrukcí pro popínavé rostliny a postupně se nechá porůst. Navrhujeme 2 druhy rostlin, které by na fasádě tvořili jemný barevný kontrast mezi hlavní hmotou obřadní síně a hmotami přidružených prostor. Pro hlavní hmotu jsme navrhli popínavé růže s bílým květem a přidružené prostory porostou zelenou hmotou břečťanu.

SMUTEČNÍ SÍŇ PLANÁ - SOUTĚŽNÍ NÁVRH


SMUTEČNÍ SÍŇ PLANÁ - SOUTĚŽNÍ NÁVRH


ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ - NÁMĚSTÍ T.G.M., TÁBOR autoři návrhu: Zdeněk Ševčík, Marta Mezerová, Milan Vlček, Luboš Bača // 2012


Návrh náměstí je složený z několika vrstev, které se vzájemně doplňují a vytvářejí fungující veřejný prostor. Hlavním motivem náměstí je expanze zahrady (arboreta) zemědělské školy do náměstí. Tím vznikne nejen propojení mezi školou a náměstím ale také rozhraní mezi školou a obyvateli města. Škola se o tuto svou část bude starat a vytvoří tím svou vlastní prezentaci. Jako konkrétní forma prezentace zemědělských škol (střední a vyšší odborná) je navržen ovocný sad, který se včlení mezi stávající zeleň. Ten se tak stane hlavním prvkem na náměstí. Identifikačním prvkem pro obyvatele města. Školní zahrada se ze západní strany budovy školy otevírá. Z východní strany budovy náměstí zůstane vizuálně ukončeno a současné parkoviště bude doplněno malým objektem veřejných toalet. V rámci využití prostoru bude také možnost připojení na Wi-Fi. Toalety a internetové připojení jsou důležitými funkčními složkami napojenými na náměstí, které prodlužují pobyt lidí na náměstí a tím podporují funkčnost celého prostoru. Plocha náměstí obsahuje také dva dominantní prvky. Prvním z nich je socha sovětského vojáka s dítětem. Socha je součástí historie města i tohoto náměstí. Socha dává náměstí orientační bod. Orientace sochy je v návrhu zachována, poloha se mírně změní a také výškově sladí s navrhovaným novým náměstím. Druhým významným prvkem je voda. Voda ve formě pítka. Jednoduchá forma, která je umístěna ve střední části multifunkční plochy náměstí. Voda je základem většiny veřejných prostorů jak v minulosti, tak i v současnosti. Vytváří život a umožňuje využít okolní plochu dalšími způsoby.

PŮDORYS M 1:200

ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ - NÁMĚSTÍ T.G.M., TÁBOR


VNITŘNÍ PERIFERIE - TÝN NAD VLTAVOU - ŠKOLNÍ PRÁCE Diplomní projekt // ateliér doc. Ing. arch. Jana Jehlíka // 2010 - 2011


Studie řeší dostavbu centra města Týn nad Vltavou a hledá vhodné řešení pro bydlení v centru města. Území se nachází na pravém břehu řeky Vltavy v mírném jihozápadním svahu. Ze severu, východu a jihu je obklopeno městskou blokovou zástavbou, na západě se nachází rozvolněná zástavba rodinných domů. V současné době se v této lokalitě nachází parkoviště. Struktura návrhu vychází ze struktury historického jádra města a snaží se nenásilně včlenit nové objekty do stávající zástavby. Cílem bylo doplnění historického jádra tak, aby nová zástavba plynule navazovala na staré centrum. Bylo nutné vycházet z existující uliční sítě a orientace městských bloků. Další podmínkou bylo zvolení vhodného měřítka jak u hmotového řešení, tak u návrhu fasád jednotlivých domů. Cílem bylo předejít monotónním blokům, které by mohly v prostředí starého městského centra působit rušivě. Studie předkládá několik návrhů možného řešení v souvislosti s výškou stávající a nové zástavby. Ukazuje dopad na panorama historického města při variantách nízké, vysoké nebo prostřídané zástavby. Funkční využití vychází z platného územního plánu, podle kterého je většině řešeného území určeno využití pro bydlení. V docházkové vzdálenosti se nachází občanská vybavenost a plochy pro každodenní rekreaci. Obytné domy jsou navrženy v různých variantách dispozičního řešení, aby bylo možno dosáhnout různorodosti fasád a zároveň uspokojit různé nároky obyvatel bytů. Na malé části území je určeno využití bydlení s další doplňkovou funkcí a v části území je navržen parkovací dům jako náhrada za současné, poměrně hodně využívané parkoviště. Charakteristika veřejného prostoru vychází z funkčního využití území. Cílem bylo vytvořit prostor, který bude nabízet řadu možností využití. Proto je veřejný prostor strukturován do několika úrovní. Hlavním prostorem je obytná ulice procházející středem řešeného území a tvořící páteřní osu celého návrhu. K této ose je připojen prostor pro trávení volného času – víceúčelové hřiště a prostor pro setkávání a relaxaci. Další úrovní veřejného prostoru je druhá ulice, dále pěší uličky zajišťující dobrou pěší prostupnost územím. Dohromady tedy veřejný prostor nabízí řadu možností, jak jej obyvatelé mohou využívat. V celém řešeném území je dána přednost chodcům, nově vzniklé ulice jsou řešeny primárně jako pěší a pojízdný pruh pro automobily je vyznačen pouze rozdílnou strukturou dlažby.

VNITŘNÍ PERIFERIE - TÝN NAD VLTAVOU


VNITŘNÍ PERIFERIE - TÝN NAD VLTAVOU


VEŘEJNÝ PROSTOR - PRAHA RUZYNĚ - ŠKOLNÍ PRÁCE ateliér realizační projekt // ateliér doc. Ing. arch. Jana Jehlíka // 2010 - 2011


Cílem projektu bylo vypracovat realizační projekt k návrhu veřejného prostoru v Praze - Ruzyni. Projekt obsahuje mimo jiné architektonickou situaci, koordinační situaci, vytyčovací výkres a detailní řešení vybraných částí. Součástí práce byl i výběr typu dlažeb, použitého mobiliáře a vysazované zeleně.

VEŘEJNÝ PROSTOR - PRAHA RUZYNĚ


SPORTOVNÍ AREÁL ODOLENA VODA - ŠKOLNÍ PRÁCE ateliér soubor staveb // ateliér prof. Ing. arch. Arnošta Navrátila, Csc. // 2009 - 2010


Sporotovní areál se nachází na jižním okraji Odolené Vody, asi 25km severně od Prahy. Soubor zahrnuje sportovní halu s kapacitou tribuny 400 míst a fotbalovou tribunu s restaurací. Kapacita fotbalové tribuny je 740 lidí. V prostoru sportoviště je hala tvořena ocelovou skeletovou konstrukcí s dvouplášťovou fasádou. Svrchní vrstva fasády je z průsvitné membrány, která rozptyluje přímé sluneční záření, ale zároveň zajišťuje dostatečné osvětlení interiéru haly. Vstupní část se zázemím pro diváky a šatnami pro sportovce je řešena jako železobetonový skelet. U fotbalové tribuny je použité podobné materiálové řešení. 1. NP je tvořeno železobetonovým skeletem a v úrovni 2. NP je lehká membránová střecha.

SPORTOVNÍ AREÁL ODOLENA VODA


SPORTOVNÍ AREÁL ODOLENA VODA

port  

portfolio hodne dobry a krasny

port  

portfolio hodne dobry a krasny

Advertisement