Page 1

Centrumplan Breskens koestert verbondenheid met de zee

Recentelijk is de laatste hand gelegd aan het ambitieuze herinrichtingsplan van het centrum van Breskens. De gemeente heeft het plan ondermeer geïniteerd om haar positie als toeristiche trekpleister te handhaven, nadat enkele jaren geleden de autoveerverbinding Vlissingen-Breskens was weggevallen. Regionaal gezien is het stadje Breskens zowel het begin- als het eindpunt van de West Zeeuwsvlaamse kust. Hier aan de monding van de Westerschelde ligt van oudsher een internationale zeewaardige jachthaven, een belangrijke schakel op nautisch gebied tussen Nederland, Frankrijk en Engeland. Sinds het wegvallen van de autoveer-verbinding Vlissingen-Breskens in 2003 vanwege de aanleg van de Westertunnel, is Breskens qua ontwikkeling meer en meer teruggeworpen op de eigen regio. De verbinding met de tegenover liggende oever is gekrompen tot een fiets/voetveer, waardoor de toestroom van toeristen tot dit deel van Zeeuws Vlaanderen aanzienlijk afnam.Met andere woorden: als trekpleister voor bezoekers verdween Breskens langzamerhand uit de belangstelling. Tijd dus om

14

S t r a a t b e e l d juni 2009

daar iets aan te doen, zegt Erik van den Bergen van het bedrijf InfraDEM, die voor de gemeente Sluis het ambitieuze herinrichtingsplan van het centrum vanaf het begin heeft begeleid. Enige jaren geleden werd door de gemeente een ruimtelijk plan opgesteld “voor het havengebied van Breskens en het nabijgelegen centrum en het versterken van de relatie tussen die twee...”. Met andere woorden: het creëren van een ruim opgezet centrumgebied dat tal van functies vervult en dat door de hoge kwaliteit van inrichting zowel de bewoners als de toeristen een attractieve openbare ruimte biedt.

Het nieuw in te richten dorpshart moest een duidelijke verbinding vormen tussen aan de ene kant de jachthaven en de bebouwde kom aan de andere. Daarvoor moest in eerste instantie de voormalige dijk met daarop de toegangsweg naar de haven verdwijnen, die het centrum van Breskens in tweeën deelde. Voordat dit dijklichaam definitief werd afgegraven werd elders een nieuwe waterkerende damwand geslagen. In het havengebied werd een kleine nieuwe dijk gelegd die tevens ter plekke het amfitheater vormgeeft. Zo werd de ruimte geschapen voor de aanleg van ondermeer het huidige Spuiplein met muziektent en waterplein, de terrassen ten be-


hoeve van de horeca, de verbeterde doorgaande verkeersroute, diverse interessante verblijfsgebieden die met een onderlinge looplijn met elkaar verbonden zijn. Verblijfsplein Looplijnen vanuit het havengebied lopen over de dijk en het verplaatste dijkvak en komen uit op het centraal gelegen Spuiplein. Het nieuw ingerichte plein wordt omringd door bestaande bebouwing. Een belangrijk verschil met voorheen is dat een deel van de bewoners aan de huizenzijde niet meer tegen een fors dijklichaam hoeven aan te kijken. Om geleding aan te brengen in de ruimte en de verkeersweg af te scheiden van dit grote verblijfsplein en wandelgebied, is gebruik gemaakt van groene taluds met bomen en beplanting. Vanaf de ruim bemeten terrassen voor de horecapanden aan de overzijde, kijken de bezoekers uit over een met fantasie en gevoel voor detail nieuw ingericht ovaalvormig plein. Het enige object dat hier van oudsher nog staat is de muziektent, die nu wordt omringd door een groot aantal verspreid staande zitbankjes met daar tussendoor een aanplant van jonge bolplatanen. Grenzend aan het looppad dwars over het plein is ruimte gevonden voor twee jeu-deboule banen. Dit deel van het terrein is uitgevoerd in een zandkleurige verharding – een detail dat duidelijk naar strand en zee verwijst – van het innovatieve materiaal InfraElast, aangelegd binnen een opvang van karakteristieke cortenstalen strippen. InfraElast – een granulaat met kunststof bindmiddel – is goed waterdoorlatend, bestand tegen zwaar verkeer en kan in elke gewenste kleur worden uitgevoerd. In het licht accidenterende terrein is de langs-

voerende doorgaande verkeersweg aan de huizenzijde, door middel van een lange rij schanskorven van het hoger gelegen plein afgescheiden. Voorheen was deze weg geasfalteerd maar na omvangrijke werkzaamheden aan het riool werd een verharding van rood gebakken materiaal (dikformaat) aangebracht passend bij die in de omringende straten. Aan elke wegkant is een rabatstrook van arduin gebakken waalformaten aangelegd van een meter breed, grenzend aan de opmerkelijk brede hardsteenkleurige betonbanden van 50 cm. Voor de huizen langs loopt een wandelroute van 6 meter breed parallel aan de verkeersweg gelijkmatig omhoog. Voor elk pand is steeds een apart vlak terrasje geconstrueerd, steeds van elkaar gescheiden door het zelfde type hekwerk in de zelfde grijze kleur, die aansluit op de straat. Al van verre trekt het Waterplein met zijn fonteinen en vrolijk gekleurde vis-kunstwerken de aandacht. Zowel in de detaillering van de diverse soorten verharding, de bankjes, de boomroosters, de fonteinen en de verschillende goten, komt steeds weer die goed herkenbare symboliek van zee en strand naar voren. De vele fonteinen op het Waterplein bootsen in een steeds terugkerend ritme de golfbewegingen van de zee na. Ook in de vijf betongoten met van LED-verlichting voorziene roosters waaruit de waterstralen ontspringen en het water weer wegvloeit, valt die relatie met de zee af te lezen uit het nadrukkelijke golfpatroon van de roosters. De stalen boomroosters vertonen een patroon van ‘zandgolfjes’ zoals die op het strand te vinden zijn. Parelketting Het toeristische wandelpad in dit nieuwe centrumgebied dat met een knipoog als ‘parelketting’ wordt aangeduid, verbindt slingerend door het terrein de verschillende verblijfsplekken en interessante informatiepunten met elkaar. Deze looplijn begint bij het oude havenlicht op de noordpunt van het plein en volgt van ‘parel naar parel’ langs een aantal bijzondere objecten en attracties – ondermeer grote kleurige kunstobjecten als een vissekop, een krab en een vissestaart - door het

nieuwe centrum en het havengebied, weer terug naar het beginpunt. Het doorlopende pad is herkenbaar aan de toegepaste grijze betonplaten met ingewerkt visgraatmotief. Een decoratie overigens, die specifiek voor deze toepassing in Breskens ontworpen werd. Eén van de ‘parels’ is bijvoorbeeld het zogeheten maritieme dek aan de noordzijde waar een grote winkel in watersportartikelen en twee horecabedrijven gevestigd zijn. “Ook dit gebied werd tijdens de herinrichting grondig aangepakt”, vertelt Van den Bergen, “de bebouwing is in grote lijnen het zelfde gebleven, maar met name de infrastructuur moest nodig op de

S t r a a t b e e l d juni 2009

15


schop. De bestaande gedateerde verhardingen van grotendeels kapot gereden en anderszins beschadigde materialen werden verwijderd, waarna de ondergrond van het gehele terrein op één niveau werd gebracht. Met de aanleg van een vloer bestaande uit planken van duurzaam houtcomposiet – dat is 70% hout met 30% epoxy – zoals ook in jachthavens vaak wordt toegepast, wordt ook hier weer die verbondenheid met zee en strand getoond.” Een met name voor kinderen interessante ‘parel’ is het originele speelobject dat een uit zijn krachten gegroeid sardineblik voorstelt. Het in vrolijke heldere kleuren geschilderde ‘blik met suggestief opgerold bovenblad’ oefent een grote aantrekkings-

kracht uit op jonge bezoekers. Het elders geheel uit hout opgetrokken Panorama terras van 5 bij 5 meter biedt een wijds uitzicht over de Westerschelde. De ruime houten opgang voert naar een platform, dat is gebouwd op een fundatie van oude bestaande meerpalen en verheft zich meer dan vijf meter boven de duinen. Terrassen Voor langs de horeca- en detailhandelsbedrijven op het Spuiplein is een ruime beloopbare strook van 12 meter breed aangelegd. Voorheen lag hier een oude verharding van versleten oude achthoekige betontegels, die met de herinrichting vervangen werden door grote

langwerpige ( 60 bij 20) betonstraatstenen. Hier en daar voorzien van een sprekend rood kleuraccent en opgesloten in 50 cm brede hardsteenkleurige betonbanden. Dit trottoir met zijn bijzondere afmetingen is onderverdeeld in twee stroken: een zomer- en een winterdeel. Daar tussen door loopt een ruim looppad langs de hele rij bedrijven aan de westzijde van het Spuiplein. De in totaal 33 hoge solide stalen arcades die hier staan opgesteld, vormen de verbindende factor tussen al die van elkaar verschillende geveltjes. Die samenhang werd verkregen door op elke scheiding van de naast elkaar liggende panden een dergelijke grote van gecoat staal gemaakte arcade te plaatsen. Om die eenheid nog eens extra te benadrukken zijn alle arcades ook bekleed met hetzelfde soort zeildoek, zoals dat ook op zeiljachten te vinden is. Om die verbondenheid van Breskens met de zee nog een extra accent te geven, worden tussen de arcades grote afbeeldingen getoond die onderling verschillend ‘het verhaal van de visserij’ beeldend vertellen: de vangst van de vis op zee tot dat die op het bord van de consument ligt. Van begin tot eind wordt de complete terrasstrook, het Spuiplein en omliggende straten verlicht door – hoe kan het anders – armaturen op houten masten waarvoor scheepsmasten model hebben gestaan.

i InfraDEM E.D.J.T. van den Bergen Hulst T: 06-51341847 www.infradem.nl

16

S t r a a t b e e l d juni 2009

Artikel Breskens Straatbeeld november 2009  
Artikel Breskens Straatbeeld november 2009  

Artikel Breskens Straatbeeld november 2009

Advertisement