Page 17

17

3/2015

MIKÄ ETTEI?

Luvansaanti takkuaa PULMA:

RATKAISU:

Erikoiskuljetuslupaa odotetaan jopa 1–2 viikkoa, kun ihanne on 1–4 päivää. Työt junnaavat, kustannukset nousevat ja uhkana on harmaa talous: luvattomat, infraa ja lii­ kenneturvallisuutta rapauttavat kuljetukset.

Pidennetään vuosilupien ja reitistölupien voimassaoloaikaa nykyisestä. Isompia rakenneuudistuksia odotellessa kehitetään pikalupasysteemi, joka purkaa pois akuutin hakemusruuhkan.

Pirkanmaan ely-keskuksen johtaja Juha Sammallahti, onnistuisiko tämä? Keneltä kysyimme? KIMMO TORKKELI

KEVÄÄLLÄ JA KESÄLLÄ erikoiskuljetuslupien mista emme ole ottamassa käyttöön. Tieverkolla hakeminen vilkastui ja lupatoiminta ruuhkau- voi tapahtua vuoden aikana muutoksia, jotka tui poikkeuksellisesti. Normaalimassaisten tai haluamme tarkistaa. Uudessa järjestelmässä päätvain vähän ylimassaisten kuljetusten luvan saanti tyvät luvat tulevat asiakkaalle selkeästi näkyviin, kesti jopa noin 6 työpäivää. Normaalisti jolloin ne on helppo uusia. hakemusjonomme on 2–4 työpäivää. Useiden samanlaisten yhdistelmien MIELESSÄ Vaativissa erikoiskuljetuksissa tarkäyttö yhdellä lupamaksulla on myös ­I NFRA-ALAA vitaan selvityksiä muun muassa silsallittu kokeiluluonteisesti. Tämä ­J ÄYTÄVÄ PULMA JA SIIHEN LOISTO­ tojen kantavuudesta. Siltalausun­ helpottaa kuljetusliikkeiden ajojärRATKAISU? tojen saanti voi viivästyttää lupaa. jestelyä, mahdollistaa lupien hakeVINKKAA MEILLE: INFO@INFRA.FI Liiken­nevirasto suunnittelee uutta misen aikaisemmin ja vähentää tartoimintamallia, jolla tavallisimpien vetta lupien muuttamiseen. erikoiskuljetusten siltalausunnot saisi automaattisesti tietojärjestelmistä. RESURSSIMME OVAT rajalliset eikä niihin ole reaKatuverkon käyttöön tarvitaan aina kunnan listista odottaa suuria lisäyksiä. Kaikkien kansuostumus ja joskus kuntien lausunnot saatta- nalta on silti ensiarvoisen tärkeää, että lupakävat kestää pitkään. Luvan saaminen voi kestää sittely on sujuvaa. Perusajatuksena on säilyttää näissä tapauksissa jopa yli 20 työpäivää. infra ehjänä ja ehkäistä näin ylimääräisiä korjaus­ kustannuksia. KEHITÄMME PARHAILLAAN uutta lupajärjestelOlemme perustamassa järjestelmän kehittämää. Sillä on tarkoitus tehdä lupia jo ensi kesänä. miseen yhteistyöryhmää tuodaksemme eri osaSilloin hakemuksen voi halutessaan jättää säh- puolten näkemyksiä kehittämistyöhön. Tähköisesti. Hakija voi tehdä itsenäisesti reittisuun- täämme toimintamalliin, joka toimii kaikkien nitelman, mikä nopeuttaa luvan käsittelyä. kannalta sujuvasti ja luotettavasti. Tavoitteena on, että järjestelmä mahdollistaa myös ilmoitusmenettelyn. Sitä voisi käyttää tieARGH, EI, EHKÄ, KYLLÄ tyillä reiteillä, joissa kuljetuksen maksimikoko tai -paino ei ylitä reittikohtaisia arvoja. Reitistöluvalla voimme keventää lupamenettelyä jo nyt. Tässä tarvitaan myös asiakkaan toimia. Nyt haetaan paljon reittikohtaisia lupia, vaikka osan matkasta voisi kuljettaa reitistöluvalla ja lopulle hakea reittikohtaista lupaa. ”Toimii – tietyin reunaehdoin.” Ehdotettua reitistöluvan automaattista jatka-

Juha Sammallahti Juha Sammallahti on liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Pirkanmaan elykes­­kuksessa. Pirkanmaan ely-­keskus myöntää kaikki eri­­koiskuljetusluvat Suomes­ sa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kuljetus tarvitsee erikoiskul­­ jetusluvan, kun se ylittää normaaliliikenteelle sallitun mit­ta- tai massarajan. Lupia on kahdenlaisia: reittikohtai­sia ja reitistölupia. Reittikoh­­tai­nen lupa myönnetään lähtöja määräpaikan välille. Reitis­­­ töluvassa on määritelty rajoi­ tuksineen (esim. korkeusrajoi­tukset ja sillat, joita ei saa ylittää) tiet tai alueet, joilla kyseisellä luvalla saa liikkua.

Profile for Infra-lehti

Infra 3/2015  

Infra 3/2015