Page 1

ANARCHY COOKBOOK VERSION 2000 Πιχτυρεσ ανδ Ρεφορµαττινγ φορ Ωορδ6 βψ Λουισ Ηελµ

Ταβλε οφ Χοντεντσ


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Χουντερφειτινγ Μονεψ Χρεδιτ Χαρδ Φραυδ Μακινγ Πλαστιχ Εξπλοσιϖεσ Πιχκινγ Μαστερ Λοχκσ Τηε Αρτσ οφ Λοχκπιχκινγ Ι Τηε Αρτσ οφ Λοχκπιχκινγ ΙΙ Σολιδοξ Βοµβσ Ηιγη Τεχη Ρεϖενγε: Τηε Βειγεβοξ ΧΟ Βοµβσ Τηερµιτε ΙΙ Βοµβσ Τουχη Εξπλοσιϖεσ Λεττερ Βοµβσ Παιντ Βοµβσ Ωαψσ το σενδ α χαρ το ΗΕΛΛ ∆ο ψου ηατε σχηοολ? Πηονε ρελατεδ ϖανδαλισµ Ηιγηωαψ πολιχε ραδαρ ϕαµµινγ Σµοκε Βοµβσ Μαιλ Βοξ Βοµβσ Ηοτ−ωιρινγ χαρσ Ναπαλµ Φερτιλιζερ Βοµβ Τεννισ Βαλλ Βοµβ ∆ισκεττε Βοµβσ Υνλιστεδ Πηονε Νυµβερσ Φυσεσ Ηοω το µακε Ποτασσιυµ Νιτρατε Εξπλοδινγ Λιγητβυλβσ Υνδερ ωατερ ιγνιτερσ Ηοµε−βρεω βλαστ χαννον Χηεµιχαλ Εθυιϖαλενχψ Λιστ Πηονε Ταπσ Λανδµινεσ Α διφφερεντ Μολιτοϖ Χοχκταιλ Πηονε Σψστεµσ Τυτοριαλ Ι Πηονε Σψστεµσ Τυτοριαλ ΙΙ Βασιχ Αλλιανχε Τελεχονφερενχινγ Αθυα Βοξ Πλανσ Ηινδενβεργ Βοµβ Ηοω το Κιλλ Σοµεονε Πηονε Σψστεµσ Τυτοριαλ ΙΙΙ Βλαχκ Βοξ Πλανσ Τηε Βλοττο Βοξ Βλοωγυν Βροων Βοξ Πλανσ Χαλχιυµ Χαρβιδε Βοµβ Μορε Ωαψσ το Σενδ α Χαρ το Ηελλ Ριππινγ οφφ Χηανγε Μαχηινεσ Χλεαρ Βοξ Πλανσ ΧΝΑ Νυµβερ Λιστινγ Ελεχτρονιχ Τερρορισµ Σταρτ α Χονφ. ω/ο 2600ηζ ορ ΜΦ ∆ψναµιτε Αυτο Εξηαυστ Φλαµε Τηροωερ Ηοω το Βρεακ ιντο ΒΒσ Εξπρεσσ Φιρεβοµβ Φυσε Βοµβ Γενεριχ Βοµβ Γρεεν Βοξ Πλανσ Πορταβλε Γρεναδε Λαυνχηερ Βασιχ Ηαχκινγ Τυτοριαλ Ι


62. Βασιχ Ηαχκινγ Τυτοριαλ ΙΙ 63. Ηαχκινγ ∆ΕΧ∋σ 64. Ηαρµλεσσ Βοµβσ 65. Βρεακινγ ιντο Ηουσεσ 66. Ηψπνοτισµ 67. Ρεµοτε Ινφορµερ Ισσυε #1 68. ϑαχκποττινγ ΑΤΜ Μαχηινεσ 69. ϑυγ Βοµβ 70. Φυν ατ Κ−Μαρτ 71. Μαχε Συβστιτυτε 72. Ηοω το Γροω Μαριϕυανα 73. Ματχη Ηεαδ Βοµβ 74. Τερροριζινγ Μχ∆οναλδσ 75. ∀Μεντορ∋σ∀ Λαστ Ωορδσ 76. Τηε Μψτη οφ τηε 2600ηζ ∆ετεχτορ 77. Βλυε Βοξ Πλανσ 78. Ναπαλµ ΙΙ 79. Νιτρογλψχεριν Ρεχιπε 80. Οπερατιον: Φυχκυπ 81. Στεαλινγ Χαλλσ φροµ Παψπηονεσ 82. Ποολ Φυν 83. Φρεε Ποσταγε 84. Υνσταβλε Εξπλοσιϖεσ 85. Ωειρδ ∆ρυγσ 86. Τηε Αρτ οφ Χαρδινγ 87. Ρεχογνιζινγ Χρεδιτ Χαρδσ 88. Ηοω το Γετ α Νεω Ιδεντιτψ 89. Ρεµοτε Ινφορµερ Ισσυε #2 90. Ρεµοτε Ινφορµερ Ισσυε #3 91. Ρεµοτε Ινφορµερ Ισσυε #4 92. Ρεµοτε Ινφορµερ Ισσυε #5 93. Πηρεακερ∋σ Γυιδε το Λοοπ Λινεσ 94. Μα−Βελλ Τυτοριαλ 95. Γεττινγ Μονεψ ουτ οφ Παψ Πηονεσ 96. Χοµπυτερ−βασεδ ΠΒΞ 97. ΠΧ−Πυρσυιτ Πορτ Στατιστιχσ 98. Πεαρλ Βοξ Πλανσ 99. Τηε Πηρεακ Φιλε 100. Ρεδ Βοξ Πλανσ 101. ΡεµΟβΣ 102. Σχαρλετ Βοξ Πλανσ 103. Σιλϖερ Βοξ Πλανσ 104. Βελλ Τρασηινγ 105. Χαναδιαν ΩΑΤΣ Πηονεβοοκ 106. Ηαχκινγ ΤΡΩ 107. Ηαχκινγ ςΑΞ & ΥΝΙΞ 108. ςεριφιχατιον Χιρχυιτσ 109. Ωηιτε Βοξ Πλανσ 110. Τηε ΒΛΑΣΤ Βοξ 111. ∆εαλινγ ωιτη τηε Ρ&Ρ Οπερατορ 112. Χελλυλαρ Πηονε Πηρεακινγ 113. Χηεεσεβοξ Πλανσ 114. Σταρτ Ψουρ Οων Χονφερενχεσ 115. Γολδ Βοξ Πλανσ 116. Τηε Ηιστορψ οφ ΕΣΣ 117. Τηε Λυνχη Βοξ 118. Ολιϖε Βοξ Πλανσ 119. Τηε Τρον Βοξ 120. Μορε ΤΡΩ Ινφο 121. ∀Πηρεακερ∋σ Πηυνηουσε∀ 122. Πηραχκ Μαγαζινε−ςολ. 3, Ισσυε 27


123. Πηραχκ Μαγαζινε−ςολ. 3, Ισσυε 27 124. Πηραχκ Μαγαζινε−ςολ. 3, Ισσυε 28 125. Πηραχκ Μαγαζινε−ςολ. 3, Ισσυε 28 126. Πηραχκ Μαγαζινε−ςολ. 3, Ισσυε 28 127. Πηραχκ Μαγαζινε−ςολ. 3, Ισσυε 30 128. Πηραχκ Μαγαζινε−ςολ. 3, Ισσυε 30 129. Πηραχκ Μαγαζινε−ςολ. 3, Ισσυε 30 130. Σοδιυµ Χηλορατε 131. Μερχυρψ Φυλµινατε 132. Ιµπροϖισεδ Βλαχκ Ποωδερ 133. Νιτριχ Αχιδ 134. ∆υστ Βοµβ Ινστρυχτιονσ 135. Χαρβον−Τετ Εξπλοσιϖε 136. Μακινγ Πιχριχ Αχιδ φροµ Ασπιριν 137. Ρεχλαµατιον οφ Ρ∆Ξ φροµ Χ−4 138. Εγγ−βασεδ Γελλεδ Φλαµε Φυελσ 139. Χλοτηεσπιν Σωιτχη 140. Φλεξιβλε Πλατε Σωιτχη 141. Λοω Σιγνατυρε Σψστεµ [Σιλενχερσ] 142. ∆ελαψ Ιγνιτερ Φροµ Χιγαρεττε 143. Νιχοτινε 144. ∆ριεδ Σεεδ Τιµερ 145. Ναιλ Γρεναδε 146. Βελλ Γλοσσαρψ 147. Πηονε ∆ιαλ Λοχκσ −− Βεατ∋εµ 148. Εξχηανγε Σχαννινγ 149. Α Σηορτ Ηιστορψ οφ Πηρεακινγ 150. ∀Σεχρετσ οφ τηε Λιττλε Βλυε Βοξ∀ 151. Τηε Ηιστορψ οφ Βριτιση Πηρεακινγ 152. ∀Βαδ ασ Σηιτ∀ 153. Τελενετ 154. Φυχκινγ ωιτη τηε Οπερατορ 155. Πηραχκ Μαγαζινε−ςολ. 1, Ισσυε 1 156. Ιντερνατιοναλ Χουντρψ Χοδεσ Λιστ 157. Ινφινιτψ Τρανσµιττερ Πλανσ 158. ΛΣ∆ 159. Βανανασ 160. Ψυµµψ Μαριηυανα Ρεχιπεσ 161. Πεανυτσ 162. Χηεµιχαλ Φιρε Βοττλε 163. Ιγνιτερ φροµ Βοοκ Ματχηεσ 164. ∀Ρεδ ορ Ωηιτε Ποωδερ∀ Προπελλαντ 165. Πιπε Ηανδ Γρεναδε 166. Ευροπεαν Χρεδιτ Χαρδ Φραυδ 167. Ποτασσιυµ Βοµβ 168. Ψουρ Λεγαλ Ριγητσ 169. ϑυϖενιλε Οφφενδερσ∋ Ριγητσ 170. ∆οων Τηε Ροαδ Μισσλε 171. Φυν Ωιτη Σηοτγυν Σηελλσ 172. Συρϖειλλανχε Εθυιπµεντ 173. ∆ριπ Τιµερ 174. Στεαλινγ 175. Μισχελλανεουσ 176. Σηαϖινγ χρεαµ βοµβ 177. Ριππινγ οφφ χηανγε µαχηινεσ ΙΙ 178. Λοχκπιχκινγ τηε ΕΑΣΨ ωαψ 179. Αναρχηψ ∋Ν∋ Εξπλοσιϖεσ Πρελυδε 180. Αναρχηψ ∋Ν∋ Εξπλοσιϖεσ ςολ. 1 181. Αναρχηψ ∋Ν∋ Εξπλοσιϖεσ ςολ. 2 182. Αναρχηψ ∋Ν∋ Εξπλοσιϖεσ ςολ. 3 183. Αναρχηψ ∋Ν∋ Εξπλοσιϖεσ ςολ. 4


184. Αναρχηψ ∋Ν∋ Εξπλοσιϖεσ ςολ. 5 185. Εξπλοσιϖεσ ανδ Προπελλαντσ 186. Λοχκπιχκινγ ΙΙΙ 187. Χηεµιχαλ Εθυιϖαλεντ Λιστ ΙΙ 188. Νιτρογλψχεριν ΙΙ 189. Χελλυλοσε Νιτρατε 190. Σταρτερ Εξπλοσιϖεσ 191. Φλαση Ποωδερ 192. Εξπλοδινγ Πενσ 193. Ρεϖισεδ Πιπε Βοµβσ 194. ∗ ΣΑΦΕΤΨ ∗ Α ΜΥΣΤ ΡΕΑ∆! 195. Αµµονιυµ ΤριΙοδιδε 196. Συλφυριχ Αχιδ & Αµµ. Νιτρατε ΙΙΙ 197. Βλαχκ Ποωδερ ΙΙΙ 198. Νιτροχελλυλοσε 199. Ρ∆Ξ 200. Τηε Βλαχκ Γατε ΒΒΣ 201. ΑΝΦΟΣ 202. Πιχριχ Αχιδ ΙΙ 203. Βοττλεδ Εξπλοσιϖεσ 204. ∆ρψ Ιχε 205. Φυσεσ / Ιγνιτορσ / ∆ελαψσ 206. Φιλµ Χανιστερ Βοµβσ 207. Βοοκ Βοµβσ 208. Πηονε Βοµβσ 209. Σπεχιαλ Αµµυνιτιον 210. Ροχκετρψ 211. Πιπε Χαννον ΙΙ 212. Σµοκε Βοµβσ 213. Φιρεχραχκερσ 214. Συππλιερσ ΙΙ 215. Λαβ−Ραιδ Χηεχκλιστ 216. Μισχ Αναρχηψ 217. Χοµβο Λοχκσ ΙΙ 218. Μισχ Αναρχηψ ΙΙ 219. Τηερµιτε Ις


1. Χουντερφειτινγ Μονεψ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Βεφορε ρεαδινγ τηισ αρτιχλε, ιτ ωουλδ βε α ϖερψ γοοδ ιδεα το γετ α βοοκ ον πηοτο οφφσετ πριντινγ, φορ τηισ ισ τηε µετηοδ υσεδ ιν χουντερφειτινγ ΥΣ χυρρενχψ. Ιφ ψου αρε φαµιλιαρ ωιτη τηισ µετηοδ οφ πριντινγ, χουντερφειτινγ σηουλδ βε α σιµπλ ε τασκ φορ ψου. Γενυινε χυρρενχψ ισ µαδε βψ α προχεσσ χαλλεδ ∀γραϖυρε∀, ωηιχη ινϖολϖεσ ετχηινγ α µεταλ βλοχκ. Σινχε ετχηινγ α µετ αλ βλοχκ ισ ιµποσσιβλε το δο βψ ηανδ, πηοτο οφφσετ πριντινγ χοµεσ ιντο τηε προχεσσ. Πηοτο οφφσετ πριντινγ σταρτσ βψ µακινγ νεγατιϖεσ οφ τηε χυρρενχψ ωιτη α χαµερα, ανδ πυττινγ τηε νεγατιϖεσ ον α πιεχε οφ µασκινγ µατεριαλ (υσυαλλψ ορανγε ιν χολορ). Τηε στριππεδ νεγατιϖεσ, χοµµονλψ χαλλεδ ∀φλατσ∀, αρε τηεν εξποσεδ το α λιτηογραπηιχ πλατε ωιτη αν αρχ λιγητ πλατε µακερ. Τηε βυρνεδ πλατεσ αρε τηεν δεϖελοπεδ ωιτη τηε προπερ δεϖελοπ ινγ χηεµιχαλ. Ονε ατ α τιµε, τηεσε πλατεσ αρε ωραππεδ αρουνδ τηε πλατε χψλινδερ οφ τηε πρεσσ. Τηε πρεσσ το υσε σηουλδ βε αν 11 βψ 14 οφφσετ, συχη ασ τηε ΑΒ ∆ιχκ 360. Μακε 2 νεγατιϖεσ οφ τηε πορτραιτ σιδε οφ τηε β ιλλ, ανδ 1 οφ τηε βαχκ σιδε. Αφτερ δεϖελοπινγ τηεµ ανδ λεττινγ τηεµ δρψ, τακε τηεµ το α λιγητ ταβλε. Υσινγ οπαθυε ον ονε οφ τηε πορτραιτ σιδεσ, τουχη ουτ αλλ τηε γρεεν, ωηιχη ισ τηε σεαλ ανδ τηε σεριαλ νυµβερσ. Τηε βαχκ σιδε δοεσ νοτ ρεθυι ρε ανψ ρετουχηινγ, βεχαυσε ιτ ισ αλλ ονε χολορ. Νοω, µακε συρε αλλ οφ τηε νεγατιϖεσ αρε ρεγιστερεδ (λινεδ υπ χορρεχτλψ) ον τηε φλατσ. Βψ τηε ωαψ, εϖερψ τ ιµε ψου νεεδ ανοτηερ σεριαλ νυµβερ, σηοοτ 1 νεγατιϖε οφ τηε πορτραιτ σιδε, χυτ ουτ τηε σεριαλ νυµβερ, ανδ ρεµοϖε τηε ο λδ σεριαλ νυµβερ φροµ τηε φλατ ρεπλαχινγ ιτ ωιτη τηε νεω ονε. Νοω ψου ηαϖε αλλ 3 φλατσ, ανδ εαχη ρεπρεσεντσ α διφφερεντ χολορ: βλαχκ, ανδ 2 σηαδεσ οφ γρεεν (τηε τωο σηαδεσ οφ γρ εεν αρε χρεατεδ βψ µιξινγ ινκσ). Νοω ψου αρε ρεαδψ το βυρν τηε πλατεσ. Τακε α λιτηογραπηιχ πλατε ανδ ετχη τηρεε µαρκ σ ον ιτ. Τηεσε µαρκσ µυστ βε 2 ανδ 9/16 ινχηεσ απαρτ, σταρτινγ ον ονε οφ τηε σηορτ εδγεσ. ∆ο τηε σαµε τηινγ το 2 µορε πλ ατεσ. Τηεν, τακε 1 οφ τηε φλατσ ανδ πλαχε ιτ ον τηε πλατε, εξαχτλψ λινινγ τηε σηορτ εδγε υπ ωιτη τηε εδγε οφ τηε πλατε. Β υρν ιτ, µοϖε ιτ υπ το τηε νεξτ µαρκ, ανδ χοϖερ υπ τηε εξποσεδ αρεα ψου ηαϖε αλρεαδψ βυρνεδ. Βυρν τηατ, ανδ δο τηε σα µε τηινγ 2 µορε τιµεσ, µοϖινγ τηε φλατ υπ ονε µορε µαρκ. ∆ο τηε σαµε προχεσσ ωιτη τηε οτηερ 2 φλατσ (εαχη ον α σεπαρατ ε πλατε). ∆εϖελοπ αλλ τηρεε πλατεσ. Ψου σηουλδ νοω ηαϖε 4 ιµαγεσ ον εαχη πλατε ωιτη αν εθυαλ σπαχε βετωεεν εαχη βι λλ. Τηε παπερ ψου ωιλλ νεεδ ωιλλ νοτ µατχη εξαχτλψ, βυτ ιτ ωιλλ δο φορ µοστ σιτυατιονσ. Τηε παπερ το υσε σηουλδ ηαϖε α 2 5% ραγ χοντεντ. Βψ τηε ωαψ, ∆ισαπερφ χοµπυτερ παπερ (ινϖισιβλε περφορατιον) δοεσ τηε ϕοβ ωελλ. Τακε τηε παπερ ανδ λ οαδ ιτ ιντο τηε πρεσσ. Βε συρε το σετ τηε αιρ, βυχκλε, ανδ παπερ τηιχκνεσσ ριγητ. Σταρτ ωιτη τηε βλαχκ πλατε (τηε πλατε ωιτηουτ τηε σεριαλ νυµβερσ). Ωραπ ιτ αρουνδ τηε χψλινδερ ανδ λοαδ βλαχκ ινκ ιν. Μακε συρε ψου ρυν µορε τηαν ψου ν εεδ βεχαυσε τηερε ωιλλ βε α λοτ οφ ρεϕεχτσ. Τηεν, ωηιλε τηατ ισ πριντινγ, µιξ τηε ινκσ φορ τηε σεριαλ νυµβερσ ανδ τηε βα χκ σιδε. Ψου ωιλλ νεεδ το αδδ σοµε ωηιτε ανδ µαψβε ψελλοω το τηε σεριαλ νυµβερ ινκ. Ψου αλσο νεεδ το αδδ βλαχκ το τηε βαχκ σιδε. Εξπεριµεντ υντιλ ψου γετ ιτ ριγητ. Νοω, χλεαν τηε πρεσσ ανδ πριντ τηε οτηερ σιδε. Ψου ωιλλ νοω ηαϖε α βιλλ ωιτη νο γρεεν σεαλ ορ σεριαλ νυµβερσ. Πριντ α φεω ωιτη ονε σεριαλ νυµβερ, µακε ανοτηερ ανδ ρεπεατ. Κεεπ δοινγ τηισ υ ντιλ ψου ηαϖε ασ µανψ διφφερεντ νυµβερσ ασ ψου ωαντ. Τηεν χυτ τηε βιλλσ το τηε εξαχτ σιζε ωιτη α παπερ χυττερ. Ψου σηουλδ ηαϖε πριντεδ α λαργε αµουντ οφ µονεψ βψ νοω, βυτ τηερε ισ στιλλ ονε προβλεµ; τηε παπερ ισ πυρε ωηιτε. Το δψε ι τ, µιξ τηε φολλοωινγ ιν α παν: 2 χυπσ οφ ηοτ ωατερ, 4 τεα βαγσ, ανδ αβουτ 16 το 20 δροπσ οφ γρεεν φοοδ χολορινγ (εξπεριµε ντ ωιτη τηισ). ∆ιπ ονε οφ τηε βιλλσ ιν ανδ χοµπαρε ιτ το α γενυινε ΥΣ βιλλ. Μακε τηε νεχεσσαρψ αδϕυστµεντσ, ανδ δψε αλ λ τηε βιλλσ. Αλσο, ιτ ισ α γοοδ ιδεα το µακε τηεµ λοοκ υσεδ. Φορ εξαµπλε, ωρινκλε τηεµ, ρυβ χοφφεε γρινδσ ον τηεµ, ετχ. Ασ βεφορε µεντιονεδ, υνλεσσ ψου αρε φαµιλιαρ ωιτη πηοτο οφφσετ πριντινγ, µοστ οφ τηε ινφορµατιον ιν τηισ αρτιχλε ωιλλ βε φαιρλψ ηαρδ το υνδερστανδ. Αλονγ ωιτη γεττινγ α βοοκ ον πηοτο οφφσετ πριντινγ, τρψ το σεε τηε µοϖιε ∀Το Λιϖε ανδ ∆ι ε ιν ΛΑ∀. Ιτ ισ αβουτ α χουντερφειτερ, ανδ τηε προδυχερ δοεσ α πρεττψ γοοδ ϕοβ οφ σηοωινγ ηοω το χουντερφειτ. Α γοοδ β οοκ ον τηε συβϕεχτ ισ ∀Τηε Ποορ Μαν∋σ ϑαµεσ Βονδ∀.


Ιφ αλλ οφ τηισ σεεµσ τοο χοµπλιχατεδ το ψου, τηερε ισ ονε οτηερ µετηοδ αϖαιλαβλε φορ χουντερφειτινγ: Τηε Χανον χολορ λασερ χοπιερ. Τηε Χανον χαν ρεπλιχατε ΑΝΨΤΗΙΝΓ ιν ϖιβραντ χολορ, ινχλυδινγ ΥΣ χυρρενχψ. Βυτ, ονχε αγαιν, τηε µαι ν προβλεµ ιν χουντερφειτινγ ισ τηε παπερ υσεδ. Σο, εξπεριµεντ, ανδ γοοδ λυχκ!

2. Χρεδιτ Χαρδ Φραυδ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Φορ µοστ οφ ψου ουτ τηερε, µονεψ ισ ηαρδ το χοµε βψ. Υντιλ νοω: Ωιτη τηε ρεχεντ αδϖεντ οφ πλαστιχ µονεψ (χρεδιτ χαρδσ), ιτ ισ εασψ το υσε σοµεονε ελσε∋σ χρεδιτ χαρδ το ορδερ τηε ιτεµσ ψου ηαϖε αλωαψσ δεσιρεδ ιν λιφε. Τηε στακεσ αρε ηιγη, βυτ τηε παψοφφ ισ ωορτη ιτ.

Στεπ Ονε: Γεττινγ τηε χρεδιτ χαρδ ινφορµατιον Φιρστ οφφ, ψου µυστ οβταιν τηε χρυχιαλ ιτεµ: σοµεονε∋σ χρεδιτ χαρδ νυµβερ. Τηε βεστ ωαψ το γετ χρεδιτ χαρδ νυµβερσ ισ το τακε τηε βλυε χαρβονσ υσεδ ιν α χρεδιτ χαρδ τρανσαχτιον ατ ψουρ λοχαλ δεπαρτµεντ στορε. Τηεσε χαν υσυαλλψ βε φ ουνδ ιν τηε γαρβαγε χαν νεξτ το τηε ρεγιστερ, ορ φορ τηε µορε δαρινγ, ιν τηε γαρβαγε δυµπστερ βεηινδ τηε στορε. Βυτ, δυε το τηε λαργε αµουντ οφ χρεδιτ χαρδ φραυδ, µανψ στορεσ ηαϖε οπτεδ το υσε α χαρβονλεσσ τρανσαχτιον σηεετ, µακινγ τηι νγσ µυχη µορε διφφιχυλτ. Τηισ ισ ωηερε ψουρ πηονε χοµεσ ιν ηανδψ. Φιρστ, λοοκ υπ σοµεονε ιν τηε πηονε βοοκ, ανδ οβταιν ασ µυχη ινφορµατιον ασ ποσσιβλε αβουτ τηεµ. Τηεν, δυρινγ βυσινε σσ ηουρσ, χαλλ ιν α ϖερψ χονϖινχινγ ϖοιχε − ∀Ηελλο, τηισ ισ ϑοην ∆οε φροµ τηε ςισα Χρεδιτ Χαρδ Φραυδ Ινϖεστιγατιον σ ∆επαρτµεντ. Ωε ηαϖε βεεν ινφορµεδ τηατ ψουρ χρεδιτ χαρδ µαψ ηαϖε βεεν υσεδ φορ φραυδυλεντ πυρποσεσ, σο ωιλλ ψο υ πλεασε ρεαδ οφφ τηε νυµβερσ αππεαρινγ ον ψουρ ςισα χαρδ φορ ϖεριφιχατιον.∀ Οφ χουρσε, υσε ψουρ ιµαγινατιον! Βελι εϖε ιτ ορ νοτ, µανψ πεοπλε ωιλλ φαλλ φορ τηισ πλοψ ανδ γιϖε ουτ τηειρ χρεδιτ ινφορµατιον. Νοω, ασσυµινγ τηατ ψου ηαϖε ψουρ ϖιχτιµ∋σ χρεδιτ χαρδ νυµβερ, ψου σηουλδ βε αβλε το δεχιπηερ τηε ινφορµατιον γιϖε ν.

Στεπ Τωο: Ρεχογνιζινγ ινφορµατιον φροµ χαρβον χοπιεσ Χαρδ εξαµπλε: [Αµεριχαν Εξπρεσσ] ΞΞΞΞ ΞΞΞΞΞΞ ΞΞΞΞΞ ΜΜ/Ψ1 ΤΗΡΥ ΜΜ/Ψ2 ϑΟΕ ΣΗΜΟΕ Εξπλανατιον: ΜΜ/Ψ1 ισ τηε δατε τηε χαρδ ωασ ισσυεδ, ανδ ΜΜ/Ψ2 ισ τηε εξπιρατιον δατε. Τηε Αµεριχαν Εξπρεσσ Γολδ Χαρδ ηασ νυµβ ερσ ΞΞΞΞΞΞ ΞΞΞΞΞΞΞΞ ΞΞΞΞΞΞΞΞ, ανδ ισ χοϖερεδ φορ υπ το ∃5000.00, εϖεν ιφ τηε χαρδ ηολδερ ισ βροκε. [Μαστερχαρδ] 5ΞΞΞ ΞΞΞΞ ΞΞΞΞ ΞΞΞΞ ΞΞΞΞ ΑΑΑ ∆∆−ΜΜ−ΨΨ ΜΜ/ΨΨ ϑΟΕ ΣΗΜΟΕ Εξπλανατιον: ΞΞΞΞ ιν τηε σεχονδ ροω µαψ βε ασκεδ φορ δυρινγ τηε ορδερινγ προχεσσ. Τηε φιρστ δατε ισ ωηεν τηε χαρδ ωασ νεω, ανδ τη ε σεχονδ ισ ωηεν τηε χαρδ εξπιρεσ. Τηε µοστ φρεθυεντ νυµβερ χοµβινατιον υσεδ ισ 5424 1800 ΞΞΞΞ ΞΞΞΞ. Τηερε αρε µανψ οφ τηεσε χαρδσ ιν χιρχυλατιον, βυτ µανψ οφ τηεσε αρε ον ωαντεδ λιστσ, σο χηεχκ τηεσε φιρστ. [ςισα] 4ΞΞΞ ΞΞΞ(Ξ) ΞΞΞ(Ξ) ΞΞΞ(Ξ) ΜΜ/ΨΨ ΜΜ/ΨΨ∗ςΙΣΑ ϑΟΕ ΣΗΜΟΕ Εξπλανατιον:


ςισα ισ τηε µοστ αβυνδαντ χαρδ, ανδ ισ αχχεπτεδ αλµοστ εϖερψωηερε. Τηε ∀∗ςΙΣΑ∀ ισ σοµετιµεσ ρεπλαχεδ ωιτη ∀ΒΩΓ∀, ορ φολλοωεδ ωιτη α σπεχιαλ χοδε. Τηεσε χοδεσ αρε ασ φολλοωσ: [1] ΜΜ/ΨΨ∗ςΙΣΑ ς − Πρεφερρεδ Χαρδ [2] ΜΜ/ΨΨ∗ςΙΣΑ Χς − Χλασσιχ Χαρδ [3] ΜΜ/ΨΨ∗ςΙΣΑ Πς − Πρεµιερ Χαρδ Πρεφερρεδ Χαρδσ αρε βαχκεδ ωιτη µονεψ, ανδ αρε µυχη σαφερ το υσε. Χλασσιχ Χαρδσ αρε νεωερ, ηαρδερ το ρεπροδυχε χ αρδσ ωιτη δεχεντ βαχκινγ. Πρεµιερ Χαρδσ αρε Χλασσιχ Χαρδσ ωιτη Πρεφερρεδ χοϖεραγε. Χοµµον νυµβερσ αρε 4448 020 ΞΞΞ ΞΞΞ, 4254 5123 6000 ΞΞΞΞ, ανδ 4254 5123 8500 ΞΞΞΞ. Ανψ 4712 1250 ΞΞΞΞ ΞΞΞΞ χαρδσ αρε ΙΒΜ Χρεδιτ Υνιον χαρδσ , ανδ αρε ρισκψ το υσε, αλτηουγη τηεψ αρε υσυαλλψ χοϖερεδ φορ λαργε πυρχηασεσ.

Στεπ Τηρεε: Τεστινγ χρεδιτ Ψου σηουλδ νοω ηαϖε α ςισα, Μαστερχαρδ, ορ Αµεριχαν Εξπρεσσ χρεδιτ χαρδ νυµβερ, ωιτη τηε ϖιχτιµ∋σ αδδρεσσ, ζιπ χο δε, ανδ πηονε νυµβερ. Βψ τηε ωαψ, ιφ ψου ηαϖε προβλεµσ γεττινγ τηε αδδρεσσ, µοστ πηονε χοµπανιεσ οφφερ τηε Αδδρεσσ Τραχκινγ Σερϖιχε, ωηιχη ισ α σπεχιαλ νυµβερ ψου χαλλ τηατ ωιλλ γιϖε ψου αν αδδρεσσ φροµ α πηονε νυµβερ, ατ α νοµιναλ χηαργε. Νοω ψου νεεδ το χηεχκ τηε βαλανχε οφ χρεδιτ ον τηε χρεδιτ χαρδ (το µακε συρε ψου δον∋τ ρυν ουτ οφ µονεψ), ανδ ψου µυστ αλσο µακε συρε τηατ τηε χαρδ ισν∋τ στολεν. Το δο τηισ ψου µυστ οβταιν α πηονε νυµβερ τηατ βυσινεσσεσ υσε το χηεχκ ουτ χρεδιτ χαρδσ δυρινγ πυρχηασεσ. Ιφ ψου γο το α δεπαρτµεντ στορε, ωατχη τηε χ ασηιερ ωηεν σοµεονε µακεσ α χρεδιτ χαρδ πυρχηασε. Ηε/σηε ωιλλ υσυαλλψ χαλλ α πηονε νυµβερ, γιϖε τηε χρεδιτ ινφορµ ατιον, ανδ τηεν γιϖε ωηατ ισ χαλλεδ α ∀Μερχηαντ Νυµβερ∀. Τηεσε νυµβερσ αρε υσυαλλψ ωριττεν δοων ον ορ αρουνδ τη ε ρεγιστερ. Ιτ ισ εασψ το ειτηερ φινδ τηεσε νυµβερσ ανδ χοπψ τηεµ, ορ το ωαιτ υντιλ τηεψ χαλλ ονε ιν. Ωατχη ωηατ τηεψ δι αλ ανδ ωαιτ φορ τηε 8 διγιτ (υσυαλλψ) µερχηαντ νυµβερ. Ονχε ψου χαλλ τηε νυµβερ, ιν α χαλµ ϖοιχε, ρεαδ οφφ τηε αχχου ντ νυµβερ, µερχηαντ νυµβερ, αµουντ, ανδ εξπιρατιον δατε. Τηε χρεδιτ βυρεαυ ωιλλ τελλ ψου ιφ ιτ ισ ΟΚ, ανδ ωιλλ γιϖε ψο υ αν αυτηοριζατιον νυµβερ. Πρετενδ ψου αρε ωριτινγ τηισ νυµβερ δοων, ανδ ρεπεατ ιτ βαχκ το τηεµ το χηεχκ ιτ. Ιγνορε τη ισ νυµβερ χοµπλετελψ, φορ ιτ σερϖεσ νο ρεαλ πυρποσε. Ηοωεϖερ, ονχε ψου δο τηισ, τηε βανκ ρεµοϖεσ δολλαρσ εθυαλ το ωηατ ψου τολδ τηεµ, βεχαυσε τηε χαρδ ωασ συπποσεδλψ υσεδ το µακε α πυρχηασε. Σοµετιµεσ ψου χαν τριχκ τηε οπερατο ρ βψ τελλινγ ηερ τηε χυστοµερ χηανγεδ ηισ µινδ ανδ δεχιδεδ νοτ το χηαργε ιτ. Οφ χουρσε, σοµε ωιλλ νοτ αλλοω τηισ. Ρεµεµ βερ ατ αλλ τιµεσ τηατ ψου αρε συπποσεδ το βε α στορε χλερκ χαλλινγ το χηεχκ ουτ τηε χαρδ φορ α πυρχηασε. Αχτ λικε ψ ου αρε ταλκινγ ωιτη α χυστοµερ ωηεν ηε/σηε ∀χανχελσ∀.

Στεπ Φουρ: Τηε δροπ Ονχε τηε χαρδσ αρε χλεαρεδ, ψου µυστ φινδ α πλαχε το ηαϖε τηε παχκαγε σεντ. ΝΕςΕΡ υσε α δροπ µορε τηαν ονχε. Τηε φο λλοωινγ αρε τψπιχαλ δροπ σιτεσ: [1] Αν εµπτψ ηουσε Αν εµπτψ ηουσε µακεσ αν εξχελλεντ πλαχε το σενδ τηινγσ. Σενδ τηε παχκαγε ΥΠΣ, ανδ λεαϖε α νοτε ον τηε δοορ σαψινγ, ∀ΥΠΣ. Ι ωορκ δαψσ, 8 το 6. Χουλδ ψου πλεασε λεαϖε τηε παχκαγε ον τηε βαχκ δοορ στεπ?∀ Ψου χαν φινδ δοζενσ οφ ηουσ εσ φροµ α ρεαλ εστατε αγεντ βψ τελλινγ τηεµ ψου ωαντ το λοοκ αρουνδ φορ α ηουσε. Ασκ φορ α λιστ οφ τωεντψ ηουσεσ φο ρ σαλε, ανδ τελλ τηεµ ψου ωιλλ χηεχκ ουτ τηε αρεα. ∆ο σο, υντιλ ψου φινδ ονε τηατ συιτσ ψουρ νεεδσ. [2] Ρεντ Α Σποτ Υ−Ηαυλ σοµετιµεσ ρεντσ σπαχεσ ωηερε ψου χαν ηαϖε παχκαγεσ σεντ ανδ σιγνεδ φορ. Ενδ ψουρ σπαχε ωηεν τηε παχκαγε αρριϖεσ. [3] Πεοπλε∋σ ηουσεσ Φινδ σοµεονε ψου δο νοτ κνοω, ανδ ηαϖε τηε παχκαγε σεντ τηερε. Χαλλ αηεαδ σαψινγ τηατ ∀Ι χαλλεδ τηε στορε ανδ τηεψ σεντ τηε παχκαγε το τηε ωρονγ αδδρεσσ. Ιτ ωασ αλρεαδψ σεντ, βυτ χαν ψου κεεπ ιτ τηερε φορ µε?∀ Τηισ ισ α ϖερψ ρελιαβ λε ωαψ ιφ ψου κεεπ χαλµ ωηεν ταλκινγ το τηε πεοπλε. ∆ο ΝΟΤ τρψ ποστ οφφιχε βοξεσ. Μοστ οφ τηε τιµε, ΥΠΣ ωιλλ νοτ δελιϖερ το α ποστ οφφιχε βοξ, ανδ µανψ πεοπλε ηαϖε βεεν χαυγητ ιν τηε παστ αττεµπτινγ το υσε α ποστ οφφιχε βοξ. Αλσο, ωηεν ψου ηαϖε δετερµινεδ α δροπ σιτε, κεεπ αν εψε ον ιτ φ ορ συσπιχιουσ χηαραχτερσ ανδ χαρσ τηατ ηαϖε νοτ βεεν τηερε βεφορε.

Στεπ Φιϖε: Μακινγ τηε τρανσαχτιον


Ψου σηουλδ νοω ηαϖε α ρελιαβλε χρεδιτ χαρδ νυµβερ ωιτη αλλ τηε νεχεσσαρψ βιλλινγ ινφορµατιον, ανδ α γοοδ δροπ σιτε . Τηε βεστ πλαχε το ορδερ φροµ ισ χαταλογυεσ, ανδ µαιλ ορδερ ηουσεσ. Ιτ ισ ιν ψουρ βεστ ιντερεστ το πλαχε τηε πηονε χαλ λ φροµ α παψ πηονε, εσπεχιαλλψ ιφ ιτ ισ α 1−800 νυµβερ. Νοω, ωηεν ψου χαλλ, δον∋τ τρψ το δισγυισε ψουρ ϖοιχε, τηινκιν γ ψου ωιλλ τριχκ τηε σαλεσπερσον ιντο βελιεϖινγ ψου αρε αν αδυλτ. Τηεσε φολκσ αρε τραινεδ το δετεχτ τηισ, σο ψουρ βεσ τ βετ ισ το ορδερ ιν ψουρ οων ϖοιχε. Τηεψ ωιλλ ασκ φορ τηε φολλοωινγ: ναµε, ναµε ασ ιτ αππεαρσ ον χαρδ, πηονε νυµβερ, βιλλινγ αδδρεσσ, εξπιρατιον δατε, µετηοδ οφ σηιππινγ, ανδ προδυχτ. Ασκ ιφ τηεψ οφφερ ΥΠΣ Ρεδ σηιππινγ (νεξτ δαψ αρριϖ αλ), βεχαυσε ιτ γιϖεσ τηεµ λεσσ τιµε το ρεσεαρχη αν ορδερ. Ιφ ψου αρε υσινγ Αµεριχαν Εξπρεσσ, ψου µιγητ ηαϖε α βιτ οφ α προβλεµ σηιππινγ το αν αδδρεσσ οτηερ τηαν τηε βιλλινγ αδδρεσσ. Αλσο, ιφ τηε σαλεσπερσον σταρτσ το ασκ θυεστιονσ, δο ΝΟΤ ηανγ υπ. Σιµπλψ ταλκ ψουρ ωαψ ουτ οφ τηε σιτυατιον, σο ψου ωον∋τ ενχουραγε ινϖεστιγατιον ον τηε ορδερ. Ιφ εϖερψτηινγ γοεσ ριγητ, ψου σηουλδ ηαϖε τηε προδυχτ, φρεε οφ χηαργε. Ινσυρανχε πιχκσ υπ τηε ταβ, ανδ νο ονε ισ ανψ ωισερ. Βε χαρεφυλ, ανδ τρψ νοτ το ορδερ ανψτηινγ οϖερ ∃500. Ιν σοµε στατεσ, ΥΠΣ ρεθυιρεσ α σιγνατυρε φορ ανψτηινγ ο ϖερ ∃200, νοτ το µεντιον τηατ ανψτηινγ οϖερ ∃200 ισ δεφινεδ ασ γρανδ τηεφτ, ασ ωελλ ασ χρεδιτ φραυδ. Γετ χαυγητ δοινγ τ ηισ, ανδ ψου ωιλλ βιτε ιτ φορ α χουπλε οφ ψεαρσ. Γοοδ λυχκ!

3. Μακινγ Πλαστιχ Εξπλοσιϖεσ φροµ Βλεαχη

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ποτασσιυµ χηλορατε ισ αν εξτρεµελψ ϖολατιλε εξπλοσιϖε χοµπουνδ, ανδ ηασ βεεν υσεδ ιν τηε παστ ασ τηε µαιν εξπλοσι ϖε φιλλερ ιν γρεναδεσ, λανδ µινεσ, ανδ µορταρ ρουνδσ βψ συχη χουντριεσ ασ Φρανχε ανδ Γερµανψ. Χοµµον ηουσεηολδ βλεαχη χονταινσ α σµαλλ αµουντ οφ ποτασσιυµ χηλορατε, ωηιχη χαν βε εξτραχτεδ βψ τηε προχεδυρε τηατ φολλοωσ. Φιρστ οφφ, ψου µυστ οβταιν: 1. 2. 3. 4.

Α ηεατ σουρχε (ηοτ πλατε, στοϖε, ετχ.) Α ηψδροµετερ, ορ βαττερψ ηψδροµετερ Α λαργε Πψρεξ, ορ εναµελεδ στεελ χονταινερ (το ωειγη χηεµιχαλσ) Ποτασσιυµ χηλοριδε(σολδ ασ α σαλτ συβστιτυτε ατ ηεαλτη ανδ νυτριτιον στορεσ)

Τακε ονε γαλλον οφ βλεαχη, πλαχε ιτ ιν τηε χονταινερ, ανδ βεγιν ηεατινγ ιτ. Ωηιλε τηισ σολυτιον ηεατσ, ωειγη ουτ 63 γραµ σ οφ ποτασσιυµ χηλοριδε ανδ αδδ τηισ το τηε βλεαχη βεινγ ηεατεδ. Χονσταντλψ χηεχκ τηε σολυτιον βεινγ ηεατεδ ωιτη τηε ηψδροµετερ, ανδ βοιλ υντιλ ψου γετ α ρεαδινγ οφ 1.3. Ιφ υσινγ α βαττερψ ηψδροµετερ, βοιλ υντιλ ψου ρεαδ α ΦΥΛΛ χηαργ ε. Τακε τηε σολυτιον ανδ αλλοω ιτ το χοολ ιν α ρεφριγερατορ υντιλ ιτ ισ βετωεεν ροοµ τεµπερατυρε ανδ 0Χ. Φιλτερ ουτ τηε χρψσταλσ τηατ ηαϖε φορµεδ ανδ σαϖε τηεµ. Βοιλ τηισ σολυτιον αγαιν ανδ χοολ ασ βεφορε. Φιλτερ ανδ σαϖε τηε χρψστα λσ. Τακε τηε χρψσταλσ τηατ ηαϖε βεεν σαϖεδ, ανδ µιξ τηεµ ωιτη διστιλλεδ ωατερ ιν τηε φολλοωινγ προπορτιονσ: 56 γραµσ πε ρ 100 µιλλιλιτερσ διστιλλεδ ωατερ. Ηεατ τηισ σολυτιον υντιλ ιτ βοιλσ ανδ αλλοω το χοολ. Φιλτερ τηε σολυτιον ανδ σαϖε τ ηε χρψσταλσ τηατ φορµ υπον χοολινγ. Τηισ προχεσσ οφ πυριφιχατιον ισ χαλλεδ ∀φραχτιοναλ χρψσταλλιζατιον∀. Τηεσε χ ρψσταλσ σηουλδ βε ρελατιϖελψ πυρε ποτασσιυµ χηλορατε. Ποωδερ τηεσε το τηε χονσιστενχψ οφ φαχε ποωδερ, ανδ ηεατ γεντλψ το δριϖε οφφ αλλ µοιστυρε. Νοω, µελτ φιϖε παρτσ ςασελινε ωιτη φιϖε παρτσ ωαξ. ∆ισσολϖε τηισ ιν ωηιτε γασολινε (χαµπ στοϖε γασολινε), ανδ πουρ τ ηισ λιθυιδ ον 90 παρτσ ποτασσιυµ χηλορατε (τηε ποωδερεδ χρψσταλσ φροµ αβοϖε) ιντο α πλαστιχ βοωλ. Κνεαδ τηισ λιθυι δ ιντο τηε ποτασσιυµ χηλορατε υντιλ ιντιµατελψ µιξεδ. Αλλοω αλλ γασολινε το εϖαπορατε. Φιναλλψ, πλαχε τηισ εξπλοσιϖε ιντο α χοολ, δρψ πλαχε. Αϖοιδ φριχτιον, συλφυρ, συλφιδεσ, ανδ πηοσπηορουσ χοµπουνδσ . Τηισ εξπλοσιϖε ισ βεστ µολδεδ το τηε δεσιρεδ σηαπε ανδ δενσιτψ οφ 1.3 γραµσ ιν α χυβε ανδ διππεδ ιν ωαξ υντιλ ωατερ πρ οοφ. Τηεσε βλοχκ τψπε χηαργεσ γυαραντεε τηε ηιγηεστ δετονατιον ϖελοχιτψ. Αλσο, α βλαστινγ χαπ οφ ατ λεαστ α 3 γραδε µυστ βε υσεδ. Τηε πρεσενχε οφ τηε αφορε µεντιονεδ χοµπουνδσ (συλφυρ, συλφιδεσ, ετχ.) ρεσυλτσ ιν µιξτυρεσ τηατ αρε ορ χαν βεχοµε ηιγ ηλψ σενσιτιϖε ανδ ωιλλ ποσσιβλψ δεχοµποσε εξπλοσιϖελψ ωηιλε ιν στοραγε. Ψου σηουλδ νεϖερ στορε ηοµεµαδε εξπλοσι ϖεσ, ανδ ψου µυστ υσε ΕΞΤΡΕΜΕ χαυτιον ατ αλλ τιµεσ ωηιλε περφορµινγ τηε προχεσσεσ ιν τηισ αρτιχλε.


Ψου µαψ οβταιν α χαταλογ οφ οτηερ συβϕεχτ οφ τηισ νατυρε βψ ωριτινγ: Ινφορµατιον Πυβλισηινγ Χο. Βοξ 10042 Οδεσσα, Τεξασ 79762

4. Πιχκινγ Μαστερ Λοχκσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ηαϖε ψου εϖερ τριεδ το ιµπρεσσ σοµεονε βψ πιχκινγ ονε οφ τηοσε Μαστερ χοµβινατιον λοχκσ ανδ φαιλεδ? Τηε Μαστερ λοχκ χοµπανψ µαδε τηειρ ολδερ χοµβινατιον λοχκσ ωιτη α προτεχτιον σχηεµε. Ιφ ψου πυλλ τηε ηανδλε τοο η αρδ, τηε κνοβ ωιλλ νοτ τυρν. Τηατ ωασ τηειρ βιγγεστ µιστακε.

Τηε φιρστ νυµβερ: Γετ ουτ ανψ οφ τηε Μαστερ λοχκσ σο ψου κνοω ωηατ ισ γοινγ ον. Ωηιλε πυλλινγ ον τηε χλασπ (παρτ τηατ σπρινγσ οπεν ω ηεν ψου γετ τηε χοµβινατιον ριγητ), τυρν τηε κνοβ το τηε λεφτ υντιλ ιτ ωιλλ νοτ µοϖε ανψ µορε, ανδ αδδ φιϖε το τηε νυµβε ρ ψου ρεαχη. Ψου νοω ηαϖε τηε φιρστ νυµβερ οφ τηε χοµβινατιον.

Τηε σεχονδ νυµβερ: Σπιν τηε διαλ αρουνδ α χουπλε οφ τιµεσ, τηεν γο το τηε φιρστ νυµβερ ψου γοτ. Τυρν τηε διαλ το τηε ριγητ, βψπασσινγ τηε φ ιρστ νυµβερ ονχε. Ωηεν ψου ηαϖε βψπασσεδ τηε φιρστ νυµβερ, σταρτ πυλλινγ ον τηε χλασπ ανδ τυρνινγ τηε κνοβ. Τηε κν οβ ωιλλ εϖεντυαλλψ φαλλ ιντο τηε γροοϖε ανδ λοχκ. Ωηιλε ιν τηε γροοϖε, πυλλ τηε χλασπ ανδ τυρν τηε κνοβ. Ιφ τηε κνοβ ισ λοοσε, γο το τηε νεξτ γροοϖε, ιφ τηε κνοβ ισ στιφφ, ψου ηαϖε τηε σεχονδ νυµβερ οφ τηε χοµβινατιον.

Τηε τηιρδ νυµβερ: Αφτερ γεττινγ τηε σεχονδ νυµβερ, σπιν τηε διαλ, τηεν εντερ τηε τωο νυµβερσ. Σλοωλψ σπιν τηε διαλ το τηε ριγητ, ανδ ατ εα χη νυµβερ, πυλλ ον τηε χλασπ. Τηε λοχκ ωιλλ εϖεντυαλλψ οπεν ιφ ψου διδ τηε προχεσσ ριγητ. Τηισ µετηοδ οφ οπενινγ Μαστερ λοχκσ ονλψ ωορκσ ον ολδερ µοδελσ. Σοµεονε ινφορµεδ Μαστερ οφ τηειρ µιστακε, ανδ τηε ψ εµπλοψεδ α νεω µεχηανισµ τηατ ισ φοολπροοφ (φορ νοω). 5. Τηε Αρτσ οφ Λοχκπιχκινγ Ι

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Λοχκπιχκινγ Ι: Χαρσ ανδ ασσορτεδ οτηερ λοχκσ Ωηιλε τηε βασιχ τηεµεσ οφ λοχκπιχκινγ ανδ υνινϖιτεδ εντρψ ηαϖε νοτ χηανγεδ µυχη ιν τηε λαστ φεω ψεαρσ, σοµε µοδερν δεϖιχεσ ανδ τεχηνιθυεσ ηαϖε αππεαρεδ ον τηε σχενε. Αυτοµοβιλεσ: Μανψ ολδερ αυτοµοβιλεσ χαν στιλλ βε οπενεδ ωιτη α Σλιµ ϑιµ τψπε οφ οπενερ (τηεσε ανδ οτηερ αυτο λοχκσµιτηινγ τεχηνι θυεσ αρε χοϖερεδ φυλλψ ιν τηε βοοκ ∀Ιν τηε Στιλλ οφ τηε Νιγητ∀, βψ ϑοην Ρυσσελλ ΙΙΙ); ηοωεϖερ, µανψ χαρ µανυφαχτυρ ερσ ηαϖε βυιλτ χασεσ οϖερ τηε λοχκ µεχηανισµ, ορ ηαϖε µοϖεδ τηε λοχκ µεχηανισµ σο τηε Σλιµ ϑιµ ωιλλ νοτ ωορκ. Σο: Αµεριχαν Λοχκσµιτη Σερϖιχε Π.Ο. Βοξ 26 Χυλϖερ Χιτψ, ΧΑ 90230 ΑΛΣ οφφερσ α νεω ανδ ιµπροϖεδ Σλιµ ϑιµ τηατ ισ 30 ινχηεσ λονγ ανδ 3/4 ινχηεσ ωιδε, σο ιτ ωιλλ βοτη ρεαχη ανδ σλιπ τηρο υγη τηε νεω χαρ λοχκ χοϖερσ (ινσιδε τηε δοορ). Πριχε ισ ∃5.75 πλυσ ∃2.00 ποσταγε ανδ ηανδλινγ. Χαρσ µανυφαχτυρεδ βψ Γενεραλ Μοτορσ ηαϖε αλωαψσ βεεν α βανε το πεοπλε ωηο νεεδεδ το οπεν τηεµ, βεχαυσε τηε σιδε βαρ λοχκινγ υνιτ τηεψ εµπλοψ ισ ϖερψ διφφιχυλτ το πιχκ. Το φυρτηερ χοµπλιχατε µαττερσ, τηε νεω ΓΜ χαρσ εµπλοψ µετα λ σηιελδσ το µακε τηε υσε οφ α Σλιµ ϑιµ τψπε ινστρυµεντ ϖερψ διφφιχυλτ. Σο:


Λοχκ Τεχηνολογψ Χορπορατιον 685 Μαιν Στ. Νεω Ροχηελλε, ΝΨ 10801 ΛΤΧ οφφερσ α χυτε λιττλε τοολ ωηιχη ωιλλ εασιλψ ρεµοϖε τηε λοχκ χψλινδερ ωιτηουτ ηαρµ το τηε ϖεηιχλε, ανδ ωιλλ αλλ οω ψου το εντερ ανδ/ορ σταρτ τηε ϖεηιχλε. Τηε ΓΜΧ−40 σελλσ φορ ∃56.00 πλυσ ∃2.00 φορ ποσταγε ανδ ηανδλινγ. Τηε βεστ γενεραλ αυτοµοβιλε οπενινγ κιτ ισ προβαβλψ α σετ οφ λοχκουτ τοολσ οφφερεδ βψ: Στεχκ ΜΦΓ Χορπορατιον 1319 Ω. Στεωαρτ Στ. ∆αψτον, ΟΗ 45408 Φορ ∃29.95 ονε χαν πυρχηασε α χοµπλετε σετ οφ σιξ χαρβον λοχκουτ τοολσ τηατ ωιλλ οπεν µορε τηαν 95% οφ αλλ τηε χα ρσ αρουνδ. Κωιχκσετ λοχκσ ηαϖε βεχοµε θυιτε ποπυλαρ ασ ονε στεπ σεχυριτψ λοχκσ φορ µανψ τψπεσ οφ βυιλδινγσ. Τηεψ αρε α βιτ η αρδερ το πιχκ ανδ οφφερ α ηιγηερ δεγρεε οφ σεχυριτψ τηαν α νορµαλ βυιλδερ ινσταλλεδ δοορ λοχκ. Σο: Α ΜΦΓ 1151 Ωαλλαχε Στ. Μασσιλον, ΟΗ 44646 Πριχε ισ ∃11.95. Κωιχκσετ λοχκσ χαν ηανδιλψ βε δισασσεµβλεδ ανδ τηε δοορ οπενεδ ωιτηουτ ηαρµ το ειτηερ τηε λοχκ ορ τ ηε δοορ βψ υσινγ τηε αβοϖε µεντιονεδ Κωιχκ Ουτ τοολ. Ιφ ψου αρε τοο λαζψ το πιχκ αυτο λοχκσ: ςεεηοφ Συππλψ Βοξ 361 Στορµ Λακε, ΙΟ 50588 ςΣ σελλσ τρψουτ κεψσ φορ µοστ χαρσ (τρψουτ κεψσ αρε υσεδ σινχε τηερε ισ νο ονε µαστερ κεψ φορ ανψ ονε µακε οφ χαρ, βυτ τηερε αρε γρουπ τψπε µαστερσ (α.κ.α. τρψουτ κεψσ). Πριχεσ αϖεραγε αβουτ ∃20.00 α σετ. Υπδατεδ Λοχκπιχκινγ: Φορ ψεαρσ, τηερε ηαϖε βεεν α νυµβερ οφ πιχκ ατταχκ προχεδυρεσ φορ µοστ πιν ανδ τυµβλερ λοχκ σψστεµσ. Ιν ρεϖερσε ο ρδερ οφ εασε τηεψ αρε ασ φολλοωσ: Νορµαλ Πιχκινγ: Υσινγ α πιχκ σετ το αλιγν τηε πινσ, ονε βψ ονε, υντιλ τηε σηεαρ λινε ισ σετ ανδ τηε λοχκ οπενσ. Ραχκινγ: Τηισ µετηοδ υσεσ πιχκσ τηατ αρε χονστρυχτεδ ωιτη α σεριεσ οφ βυµπσ, ορ διαµονδ σηαπε νοτχηεσ. Τηεσε πιχκσ αρε ∀ρακ εδ∀ (ι.ε. ρυν οϖερ αλλ τηε πινσ ατ ονε τιµε). Ωιτη λυχκ, τηε πινσ ωιλλ ραισε ιν τηε οπεν ποσιτιον ανδ σταψ τηερε. Ρακινγ, ι φ συχχεσσφυλ, χαν βε µυχη λεσσ οφ αν εφφορτ τηαν στανδαρδ πιχκινγ. Λοχκ Αιδ Γυν: Τηισ γυν σηαπεδ δεϖιχε ωασ ινϖεντεδ α νυµβερ οφ ψεαρσ αγο ανδ ηασ φουνδ αππλιχατιον ωιτη µανψ λοχκσµιτησ ανδ σεχ υριτψ περσοννελ. Βασιχαλλψ, α νεεδλε σηαπεδ πιχκ ισ ινσερτεδ ιν τηε σνουτ οφ τηε ∀γυν∀, ανδ τηε ∀τριγγερ∀ ισ πυλλεδ. Τηισ αχτιον σναπσ τηε πιχκ υπ ανδ δοων στρονγλψ. Ιφ τηε τιπ ισ σλιππεδ υνδερ τηε πινσ, τηεψ ωιλλ αλσο βε σναππεδ υπ α νδ δοων στρονγλψ. Ωιτη α βιτ οφ λυχκ τηεψ ωιλλ στρικε εαχη οτηερ ανδ σεπαρατε ατ τηε σηεαρ λινε φορ α σπλιτ σεχονδ. Ωηεν τηισ ηαππενσ τηε λοχκ ωιλλ οπεν. Τηε λοχκ αιδ γυν ισ νοτ 100% συχχεσσφυλ, βυτ ωηεν ιτ δοεσ ωορκ, τηε ρεσυλτσ αρ ε ϖερψ δραµατιχ. Ψου χαν σοµετιµεσ οπεν τηε λοχκ ωιτη ονε σναπ οφ τηε τριγγερ. ςιβρατορ:


Σοµε χραφτψ πεοπλε ηαϖε µουντεδ α νεεδλε πιχκ ιντο αν ελεχτριχ τοοτηβρυση ποωερ υνιτ. Τηισ ϖιβρατινγ εφφεχτ ωιλλ σο µετιµεσ οπεν πιν τυµβλερ λοχκσ −− ινσταντλψ. Τηερε ισ νοω ανοτηερ µετηοδ το οπεν πιν ανδ ωαφερ λοχκσ ιν α ϖερψ σηορτ τιµε. Αλτηουγη ιτ ρεσεµβλεσ α τοοτηβρυση πι χκ ιν αππεαρανχε, ιτ ισ αχτυαλλψ αν ελεχτρονιχ δεϖιχε. Ι αµ σπεακινγ οφ τηε Χοβρα πιχκ τηατ ισ δεσιγνεδ ανδ σολδ βψ: Φεδ Χορπορατιον Π.Ο. Βοξ 569 Σχοττσδαλε, ΑΡ 85252 Τηε Χοβρα υσεσ τωο νινε ϖολτ βαττεριεσ, τεφλον βεαρινγσ (φορ λεσσ νοισε), ανδ α χαµ ρολλερ. Ιτ χοµεσ ωιτη τηρεε πιχκσ (φορ διφφερεντ τψπεσ οφ λοχκσ) ανδ ωορκσ βοτη ιν Αµεριχα ανδ οϖερσεασ, ον πιν ορ ωαφερ λοχκσ. Τηε Χοβρα ωιλλ οπεν γρουπ ονε λοχκσ (χοµµον δοορ λοχκσ) ιν τηρεε το σεϖεν σεχονδσ ωιτη νο δαµαγε, ιν τηε ηανδσ οφ αν εξπεριενχεδ λοχκσµι τη. Ιτ χαν τακε α φεω σεχονδσ µορε ορ υπ το α ηαλφ α µινυτε φορ σοµεονε ωιτη νο εξπεριενχε ατ αλλ. Ιτ ωιλλ αλσο οπεν γρ ουπ τωο λοχκσ (ινχλυδινγ γοϖερνµεντ, ηιγη σεχυριτψ, ανδ µεδιχοσ), αλτηουγη τηισ χαν τακε α σηορτ τιµε λονγερ. Ιτ ωιλλ νοτ οπεν ΓΜ σιδεβαρ λοχκσ, αλτηουγη α δεϖιχε ισ αβουτ το βε ιντροδυχεδ το φιλλ τηατ γαπ. Ηοω µυχη φορ τηισ τοψ τηατ ωιλλ οπεν µοστ λοχκσ ιν σεϖεν σεχονδσ? ∃235.00 πλυσ ∃4.00 σηιππινγ ανδ ηανδλινγ. Φορ ψου ηαρδ χορε σαφε χραχκερσ, ΦΧ αλσο σελλσ τηε ΜΙ−6 τηατ ωιλλ οπεν µοστ σαφεσ ατ α χοστ οφ ∃10,000 φορ τηε τη ρεε ωηεελ ατταχκ µοδελ, ανδ ∃10,500 φορ τηε φουρ ωηεελ µοδελ. Ιτ χοµεσ ιν α στυρδψ αλυµινυµ χαρρψινγ χασε ωιτη µονιτ ορ, δισκ δριϖε ανδ σοφτωαρε. Ιφ νονε οφ τηεσε σαφε ανδ σανε ιδεασ αππεαλ το ψου, ψου χαν αλωαψσ φαλλ βαχκ ον τηε µαγιχ τηερµαλ λανχε... Τηε τηερµαλ λανχε ισ α ρατηερ χρυδε ινστρυµεντ χονστρυχτεδ φροµ 3/8 ινχη ηολλοω µαγνεσιυµ ροδσ. Εαχη τυβε χοµεσ ιν α 10 φοοτ λενγτη, βυτ χαν βε χυτ δοων ιφ δεσιρεδ. Εαχη ονε ισ τηρεαδεδ ον ονε ενδ. Το υσε τηε λανχε, ψου σχρεω τηε τυβε τογετηερ ωιτη α µαττεδ ρεγυλατορ (λικε α ωελδινγ ουτφιτ υσεσ) ανδ ηοοκ υπ αν οξψγεν τανκ. Τηεν οξψγεν ισ τυρνεδ ον ανδ τηε ροδ ισ λιτ ωιτη α στανδαρδ ωελδινγ ιγνιτερ. Τηε δεϖιχε προδυχεσ αν ινχρεδιβλε αµουντ οφ ηεατ. Ιτ ισ υσεδ φορ χυττινγ υπ χονχρετε βλοχκσ ορ εϖεν ροχκσ. Αν αχτιϖε λανχε ωιλλ γο τηρουγη α φοοτ οφ στεελ ιν α φεω σεχονδσ. Τηε λανχε ισ αλ σο κνοων ασ α βυρνινγ βαρ, ανδ ισ αϖαιλαβλε φροµ: Χ.Ο.Λ. ΜΦΓ 7748 Ω. Αδδισον Χηιχαγο, ΙΛ 60634 6. Τηε Αρτσ οφ Λοχκπιχκινγ ΙΙ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Σο ψου ωαντ το βε α χριµιναλ. Ωελλ, ιφ ψου ωαντ το βε λικε ϑαµεσ Βονδ ανδ οπεν α λοχκ ιν φιφτεεν σεχονδσ, τηεν γο το Η ολλψωοοδ, βεχαυσε τηατ ισ τηε ονλψ πλαχε ψου αρε εϖερ γοινγ το δο ιτ. Εϖεν εξπεριενχεδ λοχκσµιτησ χαν σπενδ φιϖε το τεν µινυτεσ ον α λοχκ ιφ τηεψ αρε υνλυχκψ. Ιφ ψου αρε ωαντινγ εξτρεµελψ θυιχκ αχχεσσ, λοοκ ελσεωηερε. Τηε φολλοωινγ ινστρυχτιονσ ωιλλ περταιν µοστλψ το τηε ∀λοχκ ιν κνοβ∀ τψπε λοχκ, σινχε ιτ ισ τηε εασιεστ το πιχκ. Φιρστ οφ αλλ, ψου νεεδ α πιχκ σετ. Ιφ ψου κνοω α λοχκσµιτη, γετ ηιµ το µακε ψου α σετ. Τηισ ωιλλ βε τηε βεστ ποσσιβλε σ ετ φορ ψου το υσε. Ιφ ψου φινδ α λοχκσµιτη υνωιλλινγ το συππλψ α σετ, δον∋τ γιϖε υπ ηοπε. Ιτ ισ ποσσιβλε το µακε ψουρ ο ων, ιφ ψου ηαϖε αχχεσσ το α γρινδερ (ψου χαν υσε α φιλε, βυτ ιτ τακεσ φορεϖερ). Τηε τηινγ ψου νεεδ ισ αν αλλεν ωρενχη σετ (ϖερψ σµαλλ). Τηεσε σηουλδ βε σµαλλ ενουγη το φιτ ιντο τηε κεψηολε σλοτ. Ν οω, βενδ τηε λονγ ενδ οφ τηε αλλεν ωρενχη ατ α σλιγητ ανγλε (νοτ 90). Νοω, τακε ψουρ πιχκ το α γρινδερ ορ α φιλε, ανδ σ µοοτη τηε ενδ υντιλ ιτ ισ ρουνδεδ σο ιτ ωον∋τ ηανγ ινσιδε τηε λοχκ. Τεστ ψουρ τοολ ουτ ον δοορκνοβσ ατ ψουρ ηουσε το σ εε ιφ ιτ ωιλλ σλιδε ιν ανδ ουτ σµοοτηλψ. Νοω, τηισ ισ ωηερε τηε σχρεωδριϖερ χοµεσ ιν. Ιτ µυστ βε σµαλλ ενουγη φορ ιτ αν δ ψουρ πιχκ το βε υσεδ ιν τηε σαµε λοχκ ατ τηε σαµε τιµε, ονε αβοϖε τηε οτηερ. Ιν τηε χοµινγ ινστρυχτιονσ, πλεασε ρεφερ το τηισ χηαρτ οφ τηε ιντεριορ οφ α λοχκ: ______________________________ ∴Κ | | | | | | /Ε | | | | ∴Ψ [|] Υππερ τυµβλερ πιν ⊥ ⊥ /Η [⊥] Λοωερ τυµβλερ πιν ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ∴Ο [−] Χψλινδερ ωαλλ / Λ (Τηισ ισ α γρεατλψ σιµπλιφιεδ


∴ Ε δραωινγ) ______________________________/ Τηε οβϕεχτ ισ το πρεσσ τηε πιν υπ σο τηατ τηε σπαχε βετωεεν τηε υππερ πιν ανδ τηε λοωερ πιν ισ λεϖελ ωιτη τηε χψλινδερ ωαλλ. Νοω, ιφ ψου πυση α πιν υπ, ιτ∋σ τενδενχψ ισ το φαλλ βαχκ δοων, ριγητ? Τηατ ισ ωηερε τηε σχρεωδριϖερ χοµεσ ιν. Ι νσερτ τηε σχρεωδριϖερ ιντο τηε σλοτ ανδ τυρν. Τηισ τενσιον ωιλλ κεεπ τηε ∀σολϖεδ∀ πινσ φροµ φαλλινγ βαχκ δοων. Νοω, ωορκ φροµ τηε βαχκ οφ τηε λοχκ το τηε φροντ, ανδ ωηεν ψου αρε τηρουγη, τηερε ωιλλ βε α χλιχκ, τηε σχρεωδριϖερ ωιλλ τ υρν φρεελψ, ανδ τηε δοορ ωιλλ οπεν. ∆ο νοτ γετ δισχουραγεδ ον ψουρ φιρστ τρψ! Ιτ ωιλλ προβαβλψ τακε ψου αβουτ τωεντψ το τηιρτψ µινυτεσ ψουρ φιρστ τιµε. Αφτερ τηατ, ψου ωιλλ θυιχκλψ ιµπροϖε ωιτη πραχτιχε. 7. Σολιδοξ Βοµβσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Μοστ πεοπλε αρε νοτ αωαρε τηατ α ϖολατιλε, εξτρεµελψ εξπλοσιϖε χηεµιχαλ χαν βε βουγητ οϖερ τηε χουντερ: Σολιδοξ. Σολιδοξ χοµεσ ιν αν αλυµινυµ χαν χονταινινγ 6 γρεψ στιχκσ, ανδ χαν βε βουγητ ατ Κ−Μαρτ, ανδ ϖαριουσ ηαρδωαρε συπ πλψ σηοπσ φορ αρουνδ ∃7.00. Σολιδοξ ισ υσεδ ιν ωελδινγ αππλιχατιονσ ασ αν οξιδιζινγ αγεντ φορ τηε ηοτ φλαµε νεεδεδ το µελτ µεταλ. Τηε µοστ αχτιϖε ινγρεδιεντ ιν Σολιδοξ ισ ποτασσιυµ χηλορατε, α φιλλερ υσεδ ιν µανψ µιλιταρψ αππλιχατιονσ ιν τηε ΩΩΙΙ ερα. Σινχε Σολιδοξ ισ λιτεραλλψ ωηατ τηε ναµε σαψσ: ΣΟΛΙ∆ ΟΞψγεν, ψου µυστ ηαϖε αν ενεργψ σουρχε φορ αν εξπλοσιον. Τη ε µοστ χοµµον ανδ ρεαδιλψ αϖαιλαβλε ενεργψ σουρχε ισ χοµµον ηουσεηολδ συγαρ, ορ συχροσε. Ιν τηεορψ, γλυχοσε ωου λδ βε τηε πυρεστ ενεργψ σουρχε, βυτ ιτ ισ ηαρδ το φινδ α σολιδ συππλψ οφ γλυχοσε. Μακινγ τηε µιξτυρε: 1. 2. 3.

Οπεν τηε χαν οφ Σολιδοξ, ανδ ρεµοϖε αλλ 6 στιχκσ. Ονε βψ ονε, γρινδ υπ εαχη οφ τηε στιχκσ (πρεφεραβλψ ωιτη α µορτ αρ ανδ πεστλε) ιντο τηε φινεστ ποωδερ ποσσιβλε. Τηε ρατιο φορ µιξινγ τηε συγαρ ωιτη τηε Σολιδοξ ισ 1:1, σο ωειγη τηε Σολιδοξ ποωδερ, ανδ γρινδ υπ τηε εθυιϖαλεντ αµ ουντ οφ συγαρ. Μιξ εθυιϖαλεντ αµουντσ οφ Σολιδοξ ποωδερ, ανδ συγαρ ιν α 1:1 ρατιο.

Ιτ ισ ϕυστ τηατ σιµπλε! Ψου νοω ηαϖε αν εξτρεµελψ ποωερφυλ συβστανχε τηατ χαν βε υσεδ ιν α ϖαριετψ οφ αππλιχατιον σ. Α ωορδ οφ χαυτιον: βε ΕΞΤΡΕΜΕΛΨ χαρεφυλ ιν τηε εντιρε προχεσσ. Αϖοιδ φριχτιον, ηεατ, ανδ φλαµε. Α φεω ψεαρσ βαχ κ, α τεεναγερ Ι κνεω βλεω 4 φινγερσ οφφ ωηιλε τρψινγ το µακε α πιπε βοµβ ωιτη Σολιδοξ. Ψου ηαϖε βεεν ωαρνεδ! 8. Ηιγη Τεχη Ρεϖενγε: Τηε Βειγεβοξ − Ρεϖ.2

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ι. Ιντροδυχτιον Ηαϖε ψου εϖερ ωαντεδ α λινεµαν∋σ ηανδσετ? Συρελψ εϖερψ πηρεακ ηασ ατ λεαστ ονχε χονσιδερεδ τηε πηυν τηατ ηε χου λδ ηαϖε ωιτη ονε. Αφτερ σεαρχηινγ υνλοχκεδ πηονε χοµπανψ τρυχκσ φορ µοντησ, ωε ηαδ αν ιδεα. Ωε χουλδ βυιλδ ονε. Ωε διδ, ανδ ναµεδ ιτ τηε ∀Βειγε Βοξ∀ σιµπλψ βεχαυσε τηατ ισ τηε χολορ οφ ουρσ. Τηε βειγεβοξ ισ σιµπλψ α χονσυµερ λινεµαν∋σ ηανδσετ, ωηιχη ισ α πηονε τηατ χαν βε ατταχηεδ το τηε ουτσιδε οφ α περσο ν∋σ ηουσε. Το φαβριχατε α βειγεβοξ, φολλοω αλονγ.

ΙΙ. Χονστρυχτιον ανδ Υσε Τηε χονστρυχτιον ισ ϖερψ σιµπλε. Φιρστ ψου µυστ υνδερστανδ τηε χονχεπτ οφ τηε δεϖιχε. Ιν α µοδυλαρ ϕαχκ, τηερε αρε φ ουρ ωιρεσ. Τηεσε αρε ρεδ, γρεεν, ψελλοω, ανδ βλαχκ. Φορ α σινγλε λινε τελεπηονε, ηοωεϖερ, ονλψ τωο µαττερ: τηε ρεδ (ρι νγ) ανδ γρεεν (τιπ). Τηε ψελλοω ανδ τηε βλαχκ αρε νοτ νεχεσσαρψ φορ τηισ προϕεχτ. Α λινεµαν∋σ ηανδσετ ηασ τωο χλιπσ ον ιτ: τηε ρινγ ανδ τηε τιπ. Τακε α µοδυλαρ ϕαχκ ανδ λοοκ ατ τηε βοττοµ οφ ιτ∋σ χασινγ. Τηερε σηουλδ βε α γρεψ ϕαχκ ωιτ η φουρ ωιρεσ (ρεδ, γρεεν, ψελλοω & βλαχκ) λεαδινγ ουτ οφ ιτ. Το τηε ενδ οφ τηε ρεδ ωιρε ατταχη α ρεδ αλλιγατορ χλιπ. Το τ ηε ενδ οφ τηε γρεεν ωιρε ατταχη α γρεεν αλλιγατορ χλιπ. Τηε ψελλοω ανδ βλαχκ ωιρεσ χαν βε ρεµοϖεδ, αλτηουγη Ι ωουλδ ονλψ σετ τηεµ ασιδε σο τηατ ψου χαν υσε τηε µοδυλαρ ϕαχκ ιν φυτυρε προϕεχτσ. Νοω ινσερτ ψουρ τελεπηονε∋σ µοδυλαρ πλυγ ιντο τηε µοδυλαρ ϕαχκ. Τηατ∋σ ιτ. Τηισ παρτιχυλαρ µοδελ ισ νιχε βεχαυσε ιτ ισ χαν βε εασιλψ µαδε, ισ ινεξπενσιϖε, υσεσ χοµµον παρτσ τηατ αρε ρεαδιλψ αϖαιλαβλε, ισ σµαλλ, ισ λιγητωειγητ, ανδ δοεσ νοτ ρεθυιρε τηε δεστρυχτιον οφ α πη ονε. ΙΙΙ. Βειγε Βοξ Υσεσ


Τηερε αρε µανψ υσεσ φορ α Βειγε Βοξ. Ηοωεϖερ, βεφορε ψου χαν υσε ιτ, ψου µυστ κνοω ηοω το ατταχη ιτ το τηε ουτπυτ δε ϖιχε. Τηισ δεϖιχε χαν βε οφ ανψ οφ Βελλ σωιτχηινγ αππαρατυσ τηατ ινχλυδε γερµιναλ σετσ (ι.ε. ρεµοτε σωιτχηινγ χεντερσ, βριδγιν ηεαδσ, χανσ, ετχ.) Το οπεν µοστ Βελλ Τελεπηονε σωιτχηινγ αππαρατυσ, ψου µυστ ηαϖε α 7/16 ινχη ηεξ δριϖερ (ο ρ α γοοδ παιρ οφ νεεδλε νοσε πλιερσ ωορκ αλσο). Τηισ πιεχε οφ εθυιπµεντ χαν βε πιχκεδ υπ ατ ψουρ λοχαλ ηαρδωαρε στορ ε. Ωιτη ψουρ ηεξ δριϖερ (ορ πλιερσ), τυρν τηε σεχυριτψ βολτ(σ) αππροξιµατελψ 1/8 οφ αν ινχη χουντερ−χλοχκωισε ανδ ο πεν. Ιφ ψουρ ουτπυτ δεϖιχε ισ λοχκεδ, τηεν ψου µυστ ηαϖε σοµε κνοωλεδγε οφ δεστροψινγ ανδ/ορ πιχκινγ λοχκσ. Ηοωεϖερ, ωε ηαϖε νεϖερ ενχουντερεδ α λοχκεδ ουτπυτ δεϖιχε. Ονχε ψου ηαϖε οπενεδ ψουρ ουτπυτ δεϖιχε, ψου σηουλδ σεε α µασσ οφ ωιρεσ χοννεχτεδ το τερµιναλσ. Ον µοστ ουτπυτ δεϖιχεσ, τηε τερµιναλσ σηουλδ βε λαβελεδ ∀Τ∀ (Τιπ −− ιφ νοτ λαβελεδ, ιτ ισ υσυαλλψ ον τηε λεφτ) ανδ ∀Ρ∀ (Ρινγ −− ιφ νοτ λαβελεδ, υσυαλλψ ον τηε ριγητ). Ρεµεµβερ: Ρινγ − ρεδ − ριγητ. Τηε ∀Τηρεε Ρ∋σ∀ −− α σιµπλε ωαψ το ρεµεµβερ ωηιχη ισ ωηιχη. Νοω ψου µυστ ατταχη αλλ τ ηε ρεδ αλλιγατορ χλιπ (Ρινγ) το τηε ∀Ρ∀ (Ρινγ) τερµιναλ. Ατταχη τηε γρεεν αλλιγατορ χλιπ (Τιπ) το τηε ∀Τ∀ (Τιπ) τερµιναλ . Νοτε: Ιφ ινστεαδ οφ α διαλ τονε ψου ηεαρ νοτηινγ, αδϕυστ τηε αλλιγατορ χλιπσ σο τηατ τηεψ αρε νοτ τουχηινγ εαχη οτηερ τερµιναλσ. Αλσο µακε συρε τηεψ αρε φιρµλψ ατταχηεδ. Βψ τηισ τιµε ψου σηουλδ ηεαρ α διαλ τονε. ∆ιαλ ΑΝΙ το φινδ ουτ τηε νυµβερ ψου αρε υσινγ (ψου ωουλδν∋τ ωαντ το υσε ψουρ οων). Ηερε αρε σοµε πραχτιχαλ αππλιχατιονσ: • • • • • • •

Εαϖεσδροππινγ Λονγ διστανχε, στατιχ φρεε, φρεε φονε χαλλσ το πηριενδσ ∆ιαλινγ διρεχτ το Αλλιανχε Τελεχονφερενχινγ (αλσο νο στατιχ) Πηυχκινγ πεοπλε οϖερ Βοτηερινγ τηε οπερατορ ατ λιττλε ρισκ το ψουρσελφ Βλυε Βοξινγ ωιτη γρεατλψ ρεδυχεδ χηανχε οφ γεττινγ χαυγητ Ανψτηινγ ατ αλλ ψου ωαντ, σινχε ψου αρε ον αν εξτενσιον οφ τηατ λινε

Εαϖεσδροππινγ Το βε µοστ εφφεχτιϖε, φιρστ ατταχη τηε Βειγε Βοξ τηεν ψουρ πηονε. Τηισ ελιµινατεσ τηε στατιχ χαυσεδ βψ χοννεχτινγ τηε βοξ, τηερεφορε ρεδυχινγ τηε ποτεντιαλ συσπιχιον οφ ψουρ ϖιχτιµ. Ωηεν εαϖεσδροππινγ, ιτ ισ αλωαψσ βεστ το βε νειτηερ σ εεν νορ ηεαρδ. Ιφ ψου ηεαρ σοµεονε διαλινγ ουτ, δο νοτ πανιχ; βυτ ρατηερ ηανγ υπ, ωαιτ, ανδ πιχκ υπ τηε ρεχειϖερ αγαιν. Τηε περσον ωιλλ ειτηερ ηαϖε ηυνγ υπ ορ τριεδ το χοµπλετε τηειρ χαλλ αγαιν. Ιφ τηε λαττερ ισ τρυε, τηεν λιστεν ιν, ανδ περ ηαπσ ψου ωιλλ φινδ ινφορµατιον ωορτηψ οφ βλαχκµαιλ! Ιφ ψου ωουλδ λικε το κνοω ωηο ψου αρε λιστενινγ το, αφτερ διαλι νγ ΑΝΙ, πυλλ α ΧΝ/Α ον τηε νυµβερ. ∆ιαλινγ Λονγ ∆ιστανχε Τηισ σεχτιον ισ σελφ εξπλανατορψ, βυτ δον∋τ φοργετ το διαλ α ∀1∀ βεφορε τηε ΝΠΑ. ∆ιαλινγ ∆ιρεχτ το Αλλιανχε Τελεχονφερενχινγ Σιµπλψ διαλ 0−700−456−1000 ανδ ψου ωιλλ γετ ινστρυχτιονσ φροµ τηερε. Ι πρεφερ τηισ µετηοδ οϖερ ΠΒΞ∋σ, σινχε ΠΒΞ∋σ οφτεν ηαϖε ποορ ρεχεπτιον ανδ αρε µορε διφφιχυλτ το χοµε βψ. Πηυχκινγ Πεοπλε Οϖερ Τηισ ισ α ϖερψ λαργε τοπιχ οφ δισχυσσιον. ϑυστ βψ υσινγ τηε οτηερ τοπιχσ δεσχριβεδ, ψου χαν χρεατε α λαργε πηονε βιλ λ φορ τηε περσον (τηεψ ωιλλ νοτ ηαϖε το παψ φορ ιτ, βυτ ιτ ωιλλ βε α βιγ ηασσλε φορ τηεµ). Ιν αδδιτιον, σινχε ψου αρε αν εξτενσιον οφ τηε περσον∋σ λινε, ψου χαν λεαϖε ψουρ πηονε οφφ τηε ηοοκ, ανδ τηεψ ωιλλ νοτ βε αβλε το µακε ορ ρεχειϖε χαλλσ. Τηισ χαν βε εξτρεµελψ ναστψ βεχαυσε νο ονε ωουλδ εξπεχτ τηε χαυσε οφ τηε προβλεµ. Βοτηερινγ τηε Οπερατορ Τηισ ισ αλσο σελφ εξπλανατορψ ανδ χαν προϖιδε ηουρσ οφ εντερταινµεντ. Σιµπλψ ασκ ηερ τηινγσ τηατ αρε οφφενσιϖε ορ ψου ωουλδ νοτ λικε τραχεδ το ψουρ λινε. Τηισ αλσο χορρεσπονδσ το τηε πρεϖιουσλψ δεσχριβεδ σεχτιον, Πηυχκινγ Πεοπλ ε Οϖερ. Αφτερ αλλ, γυεσσ ωηο∋σ λινε ιτ γετσ τραχεδ το? Βλυε Βοξινγ Σεε α φιλε ον Βλυε Βοξινγ φορ µορε δεταιλσ. Τηισ ισ αν εσπεχιαλλψ νιχε φεατυρε ιφ ψου λιϖε ιν αν ΕΣΣ−εθυιππεδ πρεφιξ, σ ινχε τηε χαλλσ αρε, ονχε αγαιν, νοτ τραχεδ το ψουρ λινε... Ις. ΠΟΤΕΝΤΙΑΛ ΡΙΣΚΣ ΟΦ ΒΕΙΓΕ ΒΟΞΙΝΓ Οϖερυσε οφ τηε Βειγε Βοξ µαψ χαυσε συσπιχιονσ ωιτηιν τηε Γεσταπο, ανδ ρεσυλτ ιν λεγαλ προβλεµσ. Τηερεφορ, Ι ωουλδ ρ εχοµµενδ ψου: •

Χηοοσε α σεχλυδεδ σποτ το δο ψουρ Βειγε Βοξινγ,


• •

Υσε µορε τηαν ονε ουτπυτ δεϖιχε Κεεπ α λοω προφιλε (ι.ε., δο νοτ ποστ υνδερ ψουρ ρεαλ ναµε ον α πυβλιχ ΒΒΣ χονχερνινγ ψουρ αχχοµπλισηµεντσ)

Ιν ορδερ το µακε συρε τηε ενεµψ ηασ νοτ βεεν ινσιδε ψουρ ουτπυτ δεϖιχε, Ι ρεχοµµενδ ψου πλαχε α πιεχε οφ τρανσπαρεντ ταπε οϖερ τηε οπενινγ οφ ψουρ ουτπυτ δεϖιχε. Τηερεφορ, ιφ ιτ ισ οπενεδ ιν ψουρ αβσενχε, τηε ταπε ωιλλ βε δισπλαχεδ ανδ ψου ωιλλ βε αωαρε οφ τηε φαχτ τηατ σοµεονε ηασ ιντρυδεδ ον ψουρ τερριτορψ. Νοω, ιµαγινε τηε ποσσιβιλιτιεσ: α ∃2000 δολλαρ πηονε βιλλ φορ τηατ σπεχιαλ περσον, 976 νυµβερσ γαλορε, εϖεν ηαρασσι νγ τηε οπερατορ ατ νο ρισκ το ψου! Τηινκ οφ ιτ ασ ωαλκινγ ιντο αν ενεµιεσ ηουσε, ανδ υσινγ τηειρ πηονε το ψουρ ηεαρτ∋ σ χοντεντ.

9. Ηοω το µακε α ΧΟ βοµβ

β ψ τηε ϑολλψ Ρογερ

Ψου ωιλλ ηαϖε το υσε υπ τηε χαρτριδγε φιρστ βψ ειτηερ σηοοτινγ ιτ ορ ωηατεϖερ. Ωιτη α ναιλ, φορχε α ηολε βιγγερ σο ασ το αλλοω τηε ποωδερ ανδ ωιχκ το φιτ ιν εασιλψ. Φιλλ τηε χαρτριδγε ωιτη βλαχκ ποωδερ ανδ παχκ ιτ ιν τηερε ρεαλ γοοδ βψ ταππινγ τηε βοττοµ οφ τηε χαρτριδγε ον α ηαρδ συρφαχε (Ι σαιδ ΤΑΠ νοτ ΣΛΑΜ!). Ινσερτ α φυσε. Ι ρεχοµµενδ α γοοδ ωατε ρ−προοφ χαννον φυσε, ορ αν µ−80 τψπε φυσε, βυτ φιρεχραχκερ φυσεσ ωορκ, ιφ ψου χαν ρυν λικε α βλαχκ µαν ρυνσ φροµ τηε χοπσ αφτερ ραπινγ α ωηιτε γιρλ.) Νοω, λιγη τ ιτ ανδ ρυν λικε ηελλ! Ιτ δοεσ ωονδερσ φορ α ροω οφ µαιλβοξεσ (λικε τηε ονεσ ιν απαρτµεντ χοµπλεξεσ), α χαρ (πλαχε υνδ ερ τηε γασ τανκ), α πιχτυρε ωινδοω (πλαχε ον ωινδοω σιλλ), α πηονε βοοτη (πλαχε ριγητ υνδερ τηε πηονε), ορ ανψ οτηερ δ εϖιουσ πλαχε. Τηισ τηινγ τηροωσ σηραπνελ, ανδ χαν µακε θυιτ α µεσσ!!

10. Τηερµιτε ΙΙ

β ψ ϑ ολλψ Ρογερ

Τηερµιτε ισ ναστψ σηιτ. Ηερε ισ α γοοδ ανδ εασψ ωαψ το µακε ιτ. Τηε φιρστ στεπ ισ το γετ σοµε ιρον−οξιδε (ωηιχη ισ ΡΥΣΤ! ). Ηερε ισ α γοοδ ωαψ το µακε λαργε θυαντιτιεσ ιν α σηορτ τιµε: •

Γετ α ∆Χ χονϖερτερ λικε τηε ονε υσεδ ον α τραιν σετ. Χυτ τηε χοννεχτορ οφφ, σεπαρατε τηε ωιρεσ, ανδ στριπ τηεµ βοτ η.

Νοω ψου νεεδ α ϕαρ οφ ωατερ ωιτη α ταβλεσποον ορ σο οφ σοδιυµ χηλοριδε (ωηιχη ισ ΣΑΛΤ!) αδδεδ το ιτ. Τηισ µακεσ τηε ωατερ χονδυχτιϖε.

Νοω ινσερτ βοτη ωιρεσ ιντο τηε µιξτυρε (Ι αµ ασσυµινγ ψου πλυγγεδ τηε χονϖερτερ ιν...) ανδ λετ τηεµ σιτ φορ φιϖε µιν υτεσ. Ονε οφ τηεµ ωιλλ σταρτ βυββλινγ µορε τηαν τηε οτηερ. Τηισ ισ τηε ΠΟΣΙΤΙςΕ(+) ωιρε. Ιφ ψου δο νοτ δο τηισ τεστ ριγητ, τηε φιναλ προδυχτ ωιλλ βε τηε οπποσιτε (χηεµιχαλλψ) οφ ρυστ, ωηιχη ισ ΡΥΣΤ ΑΧΙ∆. Ψου ηαϖε νο υσε φορ τηι σ ηερε (αλτηουγη ιτ ΙΣ υσεφυλ!).

Ανψωαψ, πυτ τηε ναιλ τιεδ το τηε ποσιτιϖε ωιρε ιντο τηε ϕαρ. Νοω πυτ τηε νεγατιϖε ωιρε ιν τηε οτηερ ενδ. Νοω λετ ιτ σιτ οϖερνιγητ ανδ ιν τηε µορνινγ σχραπε τηε ρυστ οφφ οφ τηε ναιλ & ρεπεατ υντιλ ψου γοτ α βυνχη οφ ρυστ ον τηε βοτ τοµ οφ τηε γλασσ. Βε γενερουσ ωιτη ψουρ ρυστ χολλεχτιον. Ιφ ψου αρε γοινγ τηρουγη τηε τρουβλε οφ µακινγ τηερµιτε, ψου µιγητ ασ ωελλ µακε α λοτ, ριγητ?

Νοω ρεµοϖε τηε εξχεσσ ωατερ ανδ πουρ τηε χρυστψ σολυτιον οντο α χοοκιε σηεετ. ∆ρψ ιτ ιν τηε συν φορ α φεω ηουρσ , ορ ινσιδε οϖερνιγητ. Ιτ σηουλδ βε αν ορανγε−βροων χολορ (αλτηουγη Ι ηαϖε σεεν ιτ ιν µανψ διφφερεντ χολορσ! Σοµ ετιµεσ τηε χολορ γετσ φυχκεδ υπ, ωηατ χαν Ι σαψ... βυτ ιτ ισ στιλλ ιρον οξιδε!)

Χρυση τηε ρυστ ιντο α φινε ποωδερ ανδ ηεατ ιτ ιν α χαστ−ιρον ποτ υντιλ ιτ ισ ρεδ. Νοω µιξ τηε πυρε ιρον οξιδε ωιτη π υρε αλυµινυµ φιλινγσ ωηιχη χαν βε βουγητ ορ φιλεδ δοων βψ ηανδ φροµ αν αλυµινυµ τυβε ορ βαρ. Τηε ρατιο ορ ιρον οξιδε το αλυµινυµ ισ 8 γραµσ το 3 γραµσ.

Χονγρατσ! Ψου ηαϖε ϕυστ µαδε ΤΗΕΡΜΙΤΕ! Νοω, το λιγητ ιτ...

Τηερµιτε ρεθυιρεσ α ΛΟΤ οφ ηεατ (µορε τηαν α βλοω τορχη!) το ιγνιτε. Ηοωεϖερ, µαγνεσιυµ ριββον (ωηιχη ισ σορτ οφ ηαρδ το φινδ.. χαλλ αρουνδ) ωιλλ δο τηε τριχκ. Ιτ τακεσ τηε ηεατ φροµ τηε βυρνινγ µαγνεσιυµ το λιγητ τηε τηερµιτε.

Νοω ωηεν ψου σεε ψουρ ϖιχτιµ∋σ χαρ, πουρ α φιφτψ−χεντ σιζεδ πιλε οντο ηισ ηοοδ, στιχκ τηε ριββον ιν ιτ, ανδ λιγητ τ ηε ριββον ωιτη τηε βλοω τορχη. Νοω χηυχκλε ασ ψου ωατχη ιτ βυρν τηρουγη τηε ηοοδ, τηε βλοχκ, τηε αξλε, ανδ τηε


παϖεµεντ. ΒΕ ΧΑΡΕΦΥΛ! Τηε ιδεαλ µιξτυρεσ χαν ϖαποριζε ΧΑΡΒΟΝ ΣΤΕΕΛ! Ανοτηερ ιδεα ισ το υσε τηερµιτε το γετ ι ντο παψ πηονε χαση βοξεσ.

11. Τουχη Εξπλοσιϖεσ

β ψ τ ηε ϑολλψ Ρογερ

Τηισ ισ σορτ οφ α µιλδ εξπλοσιϖε, βυτ ιτ χαν βε θυιτε δανγερουσ ιν λαργε θυαντιτιεσ. Το µακε τουχη εξπλοσιϖε (συχη ασ τ ηατ φουνδ ιν α σναπ−ν−ποπ, βυτ µορε ποωερφυλ), υσε τηισ ρεχιπε: •

Μιξ ιοδινε χρψσταλσ ιντο αµµονια υντιλ τηε ιοδινε χρψσταλσ ωιλλ νοτ δισσολϖε ιντο τηε αµµονια ανψµορε. Πουρ οφ φ τηε εξχεσσ αµµονια ανδ δρψ ουτ τηε χρψσταλσ ον α βακινγ σηεετ τηε σαµε ωαψ ασ ψου δριεδ τηε τηερµιτε (ιν οτηερ ωορδσ, ϕυστ λετ ιτ σιτ οϖερνιγητ!).

Βε χαρεφυλ νοω βεχαυσε τηεσε χρψσταλσ αρε νοω ψουρ τουχη εξπλοσιϖε. Χαρεφυλλψ ωραπ α βυνχη ιν παπερ (Ι µεα ν χαρεφυλλψ! Φριχτιον σετσ ∋εµ οφφ!) ανδ τηροω τηεµ αρουνδ.. πρεττψ λουδ, ηυη? Τηεψ αρε φυν το πυτ ον σοµεονε∋σ χηαιρ. Αδδ α σµαλλ φιση σινκερ το τηεµ ανδ τηεψ χαν βε τηροων α λονγ διστανχε (γοοδ φορ χροωδσ, φοοτβαλλ γαµεσ, χονχερτσ, ετχ.)

12. Λεττερ Βοµβσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ψου ωιλλ φιρστ ηαϖε το µακε α µιλδ ϖερσιον οφ τηερµιτε. Υσε µψ ρεχιπε, βυτ συβστιτυτε ιρον φιλλινγσ φορ ρυστ.

Μιξ τηε ιρον ωιτη αλυµινυµ φιλλινγσ ιν α ρατιο οφ 75% αλυµινυµ το 25% ιρον. Τηισ µιξτυρε ωιλλ βυρν ϖιολεντλψ ιν α χλοσεδ σπαχε (συχη ασ αν ενϖελοπε). Τηισ βρινγ υσ το ουρ νεξτ ινγρεδιεντ...

Γο το τηε ποστ οφφιχε ανδ βυψ αν ινσυλατεδ (παδδεδ) ενϖελοπε. Ψου κνοω, τηε τψπε τηατ ισ δουβλε λαψερεδ. Σεπαρα τε τηε λαψερσ ανδ πλαχε τηε µιλδ τηερµιτε ιν τηε µαιν σεχτιον, ωηερε τηε λεττερ ωουλδ γο. Τηεν πλαχε µαγνεσιυµ ποω δερ ιν τηε ουτερ λαψερ. Τηερε ισ ψουρ βοµβ!!

Νοω το λιγητ ιτ... τηισ ισ τηε τριχκψ παρτ ανδ ηαρδ το εξπλαιν. ϑυστ κεεπ εξπεριµεντινγ υντιλ ψου γετ σοµετηινγ τηατ ωορκσ. Τηε φυσε ισ ϕυστ τηατ τουχη εξπλοσιϖε Ι ηαϖε τολδ ψου αβουτ ιν ανοτηερ ονε οφ µψ αναρχηψ φιλεσ. Ψου µιγ ητ ωαντ το ωραπ ιτ λικε α λονγ χιγαρεττε ανδ τηεν πλαχε ιτ ατ τηε τοπ οφ τηε ενϖελοπε ιν τηε ουτερ λαψερ (ον τοπ οφ τηε ποωδερεδ µαγνεσιυµ). Ωηεν τηε τουχη εξπλοσιϖε ισ τορν ορ εϖεν σθυεεζεδ ηαρδ ιτ ωιλλ ιγνιτε τηε ποωδερεδ µαγνε σιυµ (σορτ οφ α φλαση λιγητ) ανδ τηεν ιτ ωιλλ βυρν τηε µιλδ τηερµιτε. Ιφ τηε τηερµιτε διδν∋τ βλοω υπ, ιτ ωουλδ ατ λεα στ βυρν τηε φυχκ ουτ οφ ψουρ ενεµψ (ιτ δοεσ ωονδερσ ον ηυµαν φλεση!).

13. Παιντ Βοµβσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Το µακε α παιν βοµβ ψου σιµπλψ νεεδ α µεταλ παιν χαν ωιτη α ρεφαστεναβλε λιδ, α νιχε βριγητ χολορ παιντ (γρεεν, πινκ, πυρπλε, ορ σοµε γροσσ χολορ ισ περφεχτ!), ανδ α θυαντιτψ οφ δρψ ιχε. Πλαχε τηε παιντ ιν τηε χαν ανδ τηεν δροπ τηε δρψ ιχε ιν. Θυιχκλψ πλαχε τηε τοπ ον ανδ τηεν ρυν λικε ηελλ! Ωιτη σοµε τεστινγ ψου χαν τιµε τηισ το α σχιενχε. Ιτ δεπενδσ ον τηε ρατιο οφ δρψ ιχε το παιντ το τηε σιζε οφ τηε χαν το ηοω φυλλ ιτ ισ. Ιφ ψου αρε ρεαλλψ πισσεδ οφφ ατ σοµεονε, ψου χου λδ πλαχε ιτ ον τηειρ δοορστεπ, κνοχκ ον τηε δοορ, ανδ τηεν ρυν!! Παιντ ωιλλ φλψ αλλ οϖερ τηε πλαχε!!

14. Ωαψσ το σενδ α χαρ το Ηελλ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηερε αρε 1001 ωαψσ το δεστροψ α χαρ βυτ Ι αµ γοινγ το χοϖερ ονλψ τηε ονεσ τηατ αρε τηε µοστ φυν (φορ ψου), τηε µοστ δεστρυχτιϖε (φορ τηεµ), ανδ τηε ηαρδεστ το τραχε (φορ τηε χοπσ). •

Πλαχε τηερµιτε ον τηε ηοοδ, λιγητ ιτ, ανδ ωατχη ιτ βυρν αλλ τηε ωαψ τηρουγη τηε παϖεµεντ!

Ταπε α ΧΟ βοµβ το τηε ηοοδ, αξλε, γασ τανκ, ωηεελ, µυφφλερ, ετχ.

Πυτ α ταµπον, διρτ, συγαρ (τηισ ονε ισ γοοδ!), α πινγ πονγ βαλλ, ορ ϕυστ αβουτ ανψτηινγ τηατ ωιλλ δισσολϖε ιν τηε γ ασ τανκ.


Πυτ ποτατοεσ, ροχκσ, βανανασ, ορ ανψτηινγ τηατ ωιλλ φιτ, ιντο τηε ταιλπιπε. Υσε α βροοµ ηανδλε το στυφφ ∋εµ υπ ιν το τηε ταιλπιπε.

Πυτ α λονγ ραγ ιντο τηε γασ τανκ ανδ λιγητ ιτ...

Στεαλ α κεψ, χοπψ ιτ, ρεπλαχε ιτ, ανδ τηεν στεαλ τηε στερεο.

Βρεακ ιντο τηε χαρ. Χυτ α τηιν µεταλ ρυλερ ιντο α σηαπε λικε τηισ:

Σλιδε ιτ ιντο τηε ουτσιδε ωινδοω ανδ κεεπ πυλλινγ ιτ βαχκ υπ υντιλ ψου χατχη τηε λοχκ χαβλε ωηιχη σηουλδ υνλοχκ τηε δ οορ. Τηισ δεϖιχε ισ αλσο χαλλεδ α ΣΛΙΜ ϑΙΜ. Νοω γετ τηε στερεο, εθυαλιζερ, ραδαρ δετεχτορ, ετχ. Νοω δεστροψ τηε ινσιδ ε. (Α σηαρπ κνιφε δοεσ ωονδερσ ον τηε σεατσ!)

15. ∆ο ψου ηατε σχηοολ?

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ονε οφ µψ φαϖοριτεσ φορ γεττινγ ουτ οφ α χλασσ ορ τωο ισ το χαλλ ιν α βοµβ τηρεατ. Τελλ ∋εµ τηατ ιτ ισ ιν α λοχκερ. Τηεν τηεψ ηαϖε το χηεχκ τηεµ αλλ, ωηιλστ ψου χαν σλιπ αωαψ φορ αν ηουρ ορ τωο. Ψου χαν εϖεν πλαχε α φακε βοµ β (ιν ανψ λοχκερ βυτ ΨΟΥΡΣ!). Τηεψ µιγητ χανχελ σχηοολ φορ α ωεεκ ωηιλε τηεψ ινϖεστιγατε (οφ χουρσε, ψου ωιλλ π ροβαβλψ ηαϖε το µακε ιτ υπ ιν τηε συµµερ).

Γετ σοµε πυρε ποτασσιυµ ορ πυρε σοδιυµ, πυτ ιτ ιν α χαπσυλε, ανδ φλυση ιτ δοων τηε τοιλετ (σµελλσ αωφυλ! Στινκσ υ π τηε ωηολε σχηοολ!).

Υσε α σµοκε γρεναδε ιν τηε ηαλλωαψ.

Στεαλ τηε χοµπυτερ πασσωορδσ & κεψσ. Ορ στεαλ τηε 80 χολυµν χαρδσ ινσιδε ιφ τηεψ αρε (γαγ) ΙΒΜ.

Μακε φριενδσ ωιτη στυδεντ ασσισταντσ ανδ ηαϖε τηεµ χηανγε ψουρ γραδεσ ωηεν τηε τεαχηερσ ηανδ ιν τηειρ βυββλε σηεετσ φορ τηε ρεπορτ χαρδσ.

Σπιτ ψουρ γυµ ουτ ον τηε χαρπετ ιν τηε λιβραρψ ορ ωηατεϖερ ανδ γρινδ ιτ ιντο τηε χαρπετ. Ωατχη τηε ϕανιτορσ χρψ!

∆ραω ον λοχκερσ ορ σπραψπαιντ ον τηε βυιλδινγ τηατ τηε πρινχιπαλ ισ α φασχιστ.

Στιχκ α ποτατο ιν τηε ταιλπιπε οφ τηε πρινχιπαλ∋σ χαρ.

ΥΣΕ ΨΟΥΡ ΙΜΑΓΙΝΑΤΙΟΝ!

16. Πηονε ρελατεδ ϖανδαλισµ

βψ τηε ϑολλψ Ρογερ

Ιφ ψου λιϖε ωηερε τηερε αρε υνδεργρουνδ λινεσ τηεν ψου ωιλλ βε αβλε το ρυιν σοµεονε∋σ πηονε λιφε ϖερψ εασιλψ. Αλλ ψ ου µυστ δο ισ γο το τηειρ ηουσε ανδ φινδ τηε γρεεν ϕυνχτιον βοξ τηατ ιντερφαχεσ τηειρ λινε (ανδ ποσσιβλψ σοµε οτηερσ ιν τηε νειγηβορηοοδ) ωιτη τηε µαϕορ λινεσ. Τηεσε χαν βε φουνδ ϕυστ αβουτ ανψωηερε βυτ τηεψ αρε υσυαλλψ υνδερνεατη τ ηε νεαρεστ πηονε πολε. Τακε α σοχκετ ωρενχη ανδ λοοσεν τηε νυτ ον τηε ριγητ. Τηεν ϕυστ τακε χλιππερσ ορ α σλεδγε ηαµ µερ ορ α βοµβ ανδ δεστροψ τηε ινσιδεσ ανδ πυλλ υπ τηειρ πηονε χαβλε. Νοω χυτ ιτ ιντο σεγµεντσ σο ιτ χαν∋τ βε φιξεδ βυτ µυστ βε ρεπλαχεδ (Τηερε ισ α ωεεκ∋σ ωορτη οφ ωορκ φορ ∋εµ!!)

17. Ηιγηωαψ ραδαρ ϕαµµινγ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Μοστ δριϖερσ ωαντινγ το µακε βεττερ τιµε ον τηε οπεν ροαδ ωιλλ ινϖεστ ιν ονε οφ τηοσε εξπενσιϖε ραδαρ δετεχτορσ. Ηοω εϖερ, τηισ δεϖιχε ωιλλ νοτ ωορκ αγαινστ α γυν τψπε ραδαρ υνιτ ιν ωηιχη τηε ραδαρ σιγναλ ισ νοτ πρεσεντ υντιλ τηε χοπ η


ασ ψουρ χαρ ιν ηισ σιγητσ ανδ πυλλσ τηε τριγγερ. Τηεν ιτ ισ ΤΟΟ ΛΑΤΕ φορ ψου το σλοω δοων. Α βεττερ µετηοδ ισ το χοντ ινυουσλψ ϕαµ ανψ σιγναλ ωιτη α ραδαρ σιγναλ οφ ψουρ οων. Ι ηαϖε τεστεδ τηισ ιδεα ωιτη τηε χοοπερατιον οφ α λοχαλ χ οπ ανδ φουνδ τηατ ηισ υνιτ ρεαδσ ρανδοµ νυµβερσ ωηεν µψ χαρ αππροαχηεδ ηιµ. Ιτ ισ συπρισινγλψ εασψ το µακε α λοω ποωερ ραδαρ τρανσµιττερ. Α νιφτψ λιττλε σεµιχονδυχτορ χαλλεδ α Γυνν ∆ιοδε ωιλλ γενερατε µιχροωαϖεσ ωηεν συππλιεδ ωιτη τηε 5 το 10 ϖολτ ∆Χ ανδ ενχλοσεδ ιν τηε χορρεχτ σιζε χαϖιτψ (ρεσονατορ). Αν 8 το 3 τερµιναλ ρεγυλατορ χαν βε υσε δ το γετ τηισ ϖολταγε φροµ α χαρ∋σ 12ϖ σψστεµ. Ηοωεϖερ, τηε χορρεχτ χονστρυχτιον ανδ τυνινγ οφ τηε χαϖιτψ ισ διφφιχυ λτ ωιτηουτ γοοδ µιχροωαϖε µεασυρεµεντ εθυιπµεντ. Πολιχε ραδαρσ χοµµονλψ οπερατε ον τηε Κ βανδ ατ 22 ΓΗζ. Ορ µορε οφτεν ον τηε Ξ βανδ ατ 10↔25 ΓΗζ. µοστ µιχροωαϖε ιντρυδερ αλαρµσ ανδ µοτιον δετεχτορσ (µουντεδ οϖερ αυτοµατιχ δοο ρσ ιν συπερµαρκετσ & βανκσ, ετχ.) χονταιν α Γυνν τψπε τρανσµιττερ/ρεχειϖερ χοµβινατιον τηατ τρανσµιτσ αβουτ 10 κιλ οωαττσ ατ 10↔25 ΓΗζ. Τηεσε υνιτσ ωορκ περφεχτλψ ασ ϕαµµερσ. Ιφ ψου χαννοτ γετ ονε λοχαλλψ, ωριτε το Μιχροωαϖε Α σσοχιατεσ ιν Βυρλινγτον, Μασσαχηυσεττσ ανδ ασκ τηεµ φορ ινφο ον ∋Γυννπλεξερσ∋ φορ ηαµ ραδιο υσε. Ωηεν ψου γετ τηε υνιτ ιτ µαψ βε µουντεδ ιν α πλαστιχ βοξ ον τηε δαση ορ ιν α ωεατηερ−προοφ ενχλοσυρε βεηινδ τηε ΠΛΑΣΤΙΧ γριλλε. Σωιτ χη ον τηε ποωερ ωηεν ον αν οπεν ηιγηωαψ. Τηε υνιτ ωιλλ νοτ ϕαµ ραδαρ το τηε σιδε ορ βεηινδ τηε χαρ σο δον∋τ γο σπεεδι νγ παστ τηε ραδαρ τραπ. Αν ιντερεστινγ πηενοµενα ψου ωιλλ νοτιχε ισ τηατ τηε δριϖερσ ωηο αρε ιν φροντ οφ ψου ωηο αρε υσινγ δετεχτορσ ωιλλ ηιτ τηειρ βρακεσ ασ ψου αππροαχη λαργε µεταλ σιγνσ ανδ βριδγεσ. Ψουρ σιγναλ ισ βουνχινγ οφφ ο φ τηεσε οβϕεχτσ ανδ τριγγερινγ τηειρ ραδαρ δετεχτορσ! ΠΣ Ιφ ψου αρε ιντερεστεδ ιν τηισ σορτ οφ τηινγ, γετ α χοπψ οφ ΠΟΠΥΛΑΡ ΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ. Τηε αδσ ιν τηερε τελλ ψο υ ωηερε ψου χαν γετ αλλ κινδσ οφ ινφο ον αλλ κινδσ οφ νεατ εθυιπµεντ φορ αλλ κινδσ οφ νεατ τηινγσ!

18. Σµοκε Βοµβσ

β ψ τηε ϑολλψ Ρογερ

Ηερε ισ τηε ρεχιπε φορ ονε ηελλ οφ α σµοκε βοµβ! 4 παρτσ συγαρ 6 παρτσ ποτασσιυµ νιτρατε (Σαλτ Πετερ) Ηεατ τηισ µιξτυρε οϖερ α ΛΟΩ φλαµε υντιλ ιτ µελτσ, στιρρινγ ωελλ. Πουρ ιτ ιντο α φυτυρε χονταινερ ανδ, βεφορε ιτ σολιδι φιεσ, ιµβεδ α φεω µατχηεσ ιντο τηε µιξτυρε το υσε ασ φυσεσ. Ονε πουνδ οφ τηισ στυφφ ωιλλ φιλλ υπ α ωηολε βλοχκ ωιτη τηι χκ, ωηιτε σµοκε! 19. Μαιλ Βοξ Βοµβσ 1. 2. 3.

β ψ τηε ϑολλψ Ρογερ

Τωο λιτερ βοττλε οφ χηλορινε (µυστ χονταιν σοδιυµ ηψποχηλορατε) Σµαλλ αµουντ οφ συγαρ Σµαλλ αµουντ οφ ωατερ

Μιξ αλλ τηρεε οφ τηεσε ιν εθυαλ αµουντσ το φιλλ αβουτ 1/10 οφ τηε βοττλε. Σχρεω ον τηε λιδ ανδ πλαχε ιν α µαιλβοξ. Ιτ∋σ ηαρδ το βελιεϖε τηατ συχη α σµαλλ εξπλοσιον ωιλλ λιτεραλλψ ριπ τηε µαιλβοξ ιν ηαλφ ανδ σενδ ιτ 20 φεετ ιντο τηε αιρ! Βε χαρεφυλ δοινγ τηισ, τηουγη, βεχαυσε ιφ ψου αρε χαυγητ, ιτ ισ νοτ υπ το τηε περσον ωηοσε µαιλβοξ ψου βλεω υπ το πρ εσσ χηαργεσ. Ιτ ισ υπ το τηε χιτψ.

20. Τηε εασιεστ ωαψ το ηοτ−ωιρε χαρσ

β ψ τηε ϑολλψ Ρογερ

Γετ ιν τηε χαρ. Λοοκ υνδερ τηε δαση. Ιφ ιτ∋σ ενχλοσεδ, φοργετ ιτ υνλεσσ ψου ωαντ το χυτ τηρουγη ιτ. Ιφ ψου δο, δο ιτ νεαρ τηε ιγνιτιον. Ονχε ψου γετ βεηινδ ορ νεαρ τηε ιγνιτιον λοοκ φορ τωο ρεδ ωιρεσ. Ιν ολδερ χαρσ ρεδ ωασ τηε στανδαρδ χολο ρ, ιφ νοτ, λοοκ φορ τωο µατχηεδ παιρσ. Ωηεν ψου φινδ τηεµ, χροσσ τηεµ ανδ τακε οφφ!

21. Ηοω το µακε Ναπα λµ • • •

β ψ τηε ϑολλψ Ρογερ

Πουρ σοµε γασ ιντο αν ολδ βοωλ, ορ σοµε κινδ οφ χονταινερ. Γετ σοµε στψροφοαµ ανδ πυτ ιτ ιν τηε γασ, υντιλ τηε γασ ωον∋τ εατ ανψµορε. Ψου σηουλδ ηαϖε α στιχκψ σψρυπ. Πυτ ιτ ον τηε ενδ οφ σοµετηινγ (δον∋τ τουχη ιτ!!). Τηε υνυσεδ στυφφ λαστσ α λονγ τιµε!


22. Ηοω το µακε α φερτιλιζερ βοµβ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ινγρεδιεντσ: • • • •

Νεωσπαπερ Φερτιλιζερ (τηε χηεµιχαλ κινδ, ΓΡΕΕΝ ΤΗΥΜΒ ορ ΟΡΧΗΟ) Χοττον ∆ιεσελ φυελ

Μακε α πουχη ουτ οφ τηε νεωσπαπερ ανδ πυτ σοµε φερτιλιζερ ιν ιτ. Τηεν πυτ χοττον ον τοπ. Σοακ τηε χοττον ωιτη φυελ. Τη εν λιγητ ανδ ρυν λικε ψου ηαϖε νεϖερ ραν βεφορε! Τηισ βλοωσ υπ 500 σθυαρε φεετ σο δον∋τ δο ιτ ιν αν αλλεψ!!

23. Τεννισ Βαλλ Βοµβσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ινγρεδιεντσ: • • • •

Στρικε ανψωηερε µατχηεσ Α τεννισ βαλλ Α νιχε σηαρπ κνιφε ∆υχτ ταπε

Βρεακ α τον οφ µατχηηεαδσ οφφ. Τηεν χυτ α ΣΜΑΛΛ ηολε ιν τηε τεννισ βαλλ. Στυφφ αλλ οφ τηε µατχηηεαδσ ιντο τηε βαλλ , υντιλ ψου χαν∋τ φιτ ανψ µορε ιν. Τηεν ταπε οϖερ ιτ ωιτη δυχτ ταπε. Μακε συρε ιτ ισ ρεαλ νιχε ανδ τιγητ! Τηεν, ωηεν ψου σεε α γεεκ ωαλκινγ δοων τηε στρεετ, γιϖε ιτ α γοοδ τηροω. Ηε ωιλλ ηαϖε α βλαστ!!

24. ∆ισκεττε Βοµβσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ψου νεεδ: • • • •

Α δισκ Σχισσορσ Ωηιτε ορ βλυε κιτχηεν µατχηεσ (τηεψ ΜΥΣΤ βε τηεσε χολορσ!) Χλεαρ ναιλ πολιση

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Χαρεφυλλψ οπεν υπ τηε δισκεττε (3↔∀ δισκσ αρε βεστ φορ τηισ!) Ρεµοϖε τηε χοττον χοϖερινγ φροµ τηε ινσιδε. Σχραπε α λοτ οφ µατχη ποωδερ ιντο α βοωλ (υσε α ωοοδεν σχραπερ, µεταλ µιγητ σπαρκ τηε µατχηποωδερ!) Αφτερ ψου ηαϖε α λοτ, σπρεαδ ιτ εϖενλψ ον τηε δισκ. Υσινγ τηε ναιλ πολιση, σπρεαδ ιτ οϖερ τηε µατχη µιξτυρε Λετ ιτ δρψ Χαρεφυλλψ πυτ τηε δισκεττε βαχκ τογετηερ ανδ υσε τηε ναιλ πολιση το σεαλ ιτ σηυτ ον τηε ινσιδε (ωηερε ιτ χαµε απα ρτ).

Ωηεν τηατ δισκ ισ ιν α δριϖε, τηε δριϖε ηεαδ αττεµπτσ το ρεαδ τηε δισκ, ωηιχη χαυσεσ α σµαλλ φιρε (ΕΝΟΥΓΗ ΗΕΑΤ ΤΟ ΜΕΛΤ ΤΗΕ ∆ΙΣΚ ∆ΡΙςΕ ΑΝ∆ ΦΥΧΚ ΤΗΕ ΗΕΑ∆ ΥΠ!!). Λετ τηε φυχκηεαδ τρψ ανδ φιξ ΤΗΑΤ!!!

25. Υνλιστεδ Πηονε Νυµ βερσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηερε αρε α χουπλε οφ διφφερεντ ωαψσ οφ δοινγ τηισ. Λετ∋σ σεε ιφ τηισ ονε ωιλλ ηελπ: Εϖερψ χιτψ ηασ ονε ορ µορε οφφιχε σ δεδιχατεδ το ασσιγνινγ νυµβερσ το τηε τελεπηονε ωιρε παιρσ. Τηεσε οφφιχεσ αρε χαλλεδ ∆ΠΑΧ οφφιχεσ ανδ αρε αϖαιλα βλε το σερϖιχε ρεπσ ωηο αρε ινσταλλινγ ορ ρεπαιρινγ πηονεσ. Το γετ τηε ∆ΠΑΧ νυµβερ, α σερϖιχε ρεπ ωουλδ χαλλ τηε χ υστοµερ σερϖιχε νυµβερ φορ βιλλινγ ινφορµατιον ιν τηε τοων τηατ τηε νυµβερ ισ λοχατεδ ιν τηατ ηε ισ τρψινγ το γετ τηε υ νλιστεδ νυµβερ οφ. (Γοτ τηατ?) Τηε χονϖερσατιον ωουλδ γο σοµετηινγ λικε τηισ: ∀Ηι, Αµαριλλο, τηισ ισ ϑοε φροµ Ανψτοω ν βυσινεσσ οφφιχε, Ι νεεδ τηε ∆ΠΑΧ νυµβερ φορ τηε σουτη σιδε οφ τοων.∀ Τηισ ινφο ισ υσυαλλψ πασσεδ ουτ ωιτη νο προβ λεµσ, σο... ιφ τηε φιρστ περσον ψου χαλλ δοεσν∋τ ηαϖε ιτ, τρψ ανοτηερ. ΡΕΜΕΜΒΕΡ, νο ονε ηασ ΑΝΨ Ι∆ΕΑ ωηο τηε ηελλ ψου αρε ωηεν ψου αρε ταλκινγ ον τηε πηονε, σο ψου χαν βε ανψονε ψου δαµν ωελλ πλεασε! Ωηεν ψου χαλλ τηε ∆ΠΑΧ ν υµβερ, ϕυστ τελλ τηεµ τηατ ψου νεεδ α λιστινγ φορ ειτηερ τηε αδδρεσσ τηατ ψου ηαϖε, ορ τηε ναµε. ∆ΠΑΧ ∆ΟΕΣ ΝΟΤ ΣΗ


ΟΩ ΩΗΕΤΗΕΡ ΤΗΕ ΝΥΜΒΕΡ ΙΣ ΛΙΣΤΕ∆ ΟΡ ΥΝΛΙΣΤΕ∆!! Αλσο, ιφ ψου∋ρε γοινγ το µακε α ηαβιτ οφ χηασινγ νυµβερσ δοων, ψου µιγητ ωαντ το χηεχκ ιντο γεττινγ α χρισσ−χροσσ διρεχτορψ, ωηιχη λιστσ πηονε νυµβερσ βψ τηειρ αδδρεσσεσ. Ιτ χοστ σ α χουπλε ηυνδρεδ βυχκσ, βυτ ιτ ισ ωελλ ωορτη ιτ ιφ ψου ηαϖε το χηασε µορε τηαν ονε ορ τωο νυµβερσ δοων!

26. Φυσεσ

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ψου ωουλδ βε συρπρισεδ ηοω µανψ φιλεσ αρε ουτ τηερε τηατ υσε ωηατ φαλλσ υνδερ τηε χατεγορψ οφ α ∀φυσε.∀ Τηεψ ασσ υµε τηατ ψου ϕυστ ηαϖε α φεω λψινγ αρουνδ, ορ κνοω ωηερε το γετ τηεµ. Ωελλ, ιν σοµε παρτσ οφ τηε χουντρψ, φυσεσ αρε εξτρεµελψ ηαρδ το χοµε βψ... σο τηισ φιλε τελλσ ψου ηοω το µακε ψουρ οων. Βοτη φυσεσ πρεσεντεδ ηερε αρε φαιρλψ σιµπ λε το µακε, ανδ αρε φαιρλψ ρελιαβλε.

ΣΛΟΩ ΒΥΡΝΙΝΓ ΦΥΣΕ − 2 ινχηεσ περ µινυτε Ματεριαλσ νεεδεδ: • • •

Χοττον στρινγ ορ 3 σηοελαχεσ Ποτασσιυµ Νιτρατε ορ Ποτασσιυµ Χηλορατε Γρανυλατεδ συγαρ

Προχεδυρε: 1.

Ωαση τηε χοττον στρινγ ορ σηοελαχεσ ιν ΗΟΤ σοαπψ ωατερ, τηεν ρινσε ωιτη φρεση ωατερ

2.

Μιξ τηε φολλοωινγ τογετηερ ιν α γλασσ βοωλ: • 1 παρτ ποτασσιυµ νιτρατε ορ ποτασσιυµ χηλορατε • 1 παρτ γρανυλατεδ συγαρ • 2 παρτσ ηοτ ωατερ

1.

Σοακ στρινγσ ορ σηοελαχεσ ιν τηισ σολυτιον

2.

Τωιστ/βραιδ 3 στρανδσ τογετηερ ανδ αλλοω τηεµ το δρψ

3.

Χηεχκ τηε βυρν ρατε το σεε ηοω λονγ ιτ αχτυαλλψ τακεσ!!

ΦΑΣΤ ΒΥΡΝΙΝΓ ΦΥΣΕ − 40 ινχηεσ περ µινυτε Ματεριαλσ νεεδεδ: • • •

Σοφτ χοττον στρινγ Φινε βλαχκ ποωδερ (εµπτψ α φεω σηοτγυν σηελλσ!) Σηαλλοω διση ορ παν

Προχεδυρε: 1.

Μοιστεν ποωδερ το φορµ α παστε.

2.

Τωιστ/βραιδ 3 στρανδσ οφ χοττον τογετηερ.

3.

Ρυβ παστε ιντο στρινγ ανδ αλλοω το δρψ.

4.

Χηεχκ τηε βυρν ρατε!!!

27. Ηοω το µακε Ποτασσιυµ Νιτρατε

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ποτασσιυµ Νιτρατε ισ αν ινγρεδιεντ ιν µακινγ φυσεσ, αµονγ οτηερ τηινγσ. Ηερε ισ ηοω ψου µακε ιτ:


Ματεριαλσ νεεδεδ: • • • • • • • • • • •

3↔ γαλλονσ οφ νιτρατε βεαρινγ εαρτη ορ οτηερ µατεριαλ ↔ χυπ οφ ωοοδ ασηεσ Βυχκετ ορ οτηερ σιµιλαρ χονταινερ αβουτ 4−5 γαλλονσ ιν ϖολυµε 2 πιεχεσ οφ φινελψ ωοϖεν χλοτη, εαχη α βιτ βιγγερ τηαν τηε βοττοµ οφ τηε βυχκετ Σηαλλοω διση ορ παν ατ λεαστ ασ λαργε ιν διαµετερ ασ τηε βυχκετ Σηαλλοω, ηεατ ρεσισταντ χονταινερ 2 γαλλονσ οφ ωατερ Σοµετηινγ το πυνχη ηολεσ ιν τηε βοττοµ οφ τηε βυχκετ 1 γαλλον οφ ανψ τψπε οφ αλχοηολ Α ηεατ σουρχε Παπερ & ταπε

Προχεδυρε: 1.

Πυνχη ηολεσ ον τηε ινσιδε βοττοµ οφ τηε βυχκετ, σο τηατ τηε µεταλ ισ ∀πυχκερεδ∀ ουτωαρδ φροµ τηε βοττοµ.

2.

Σπρεαδ χλοτη οϖερ τηε ηολεσ φροµ τηε βοττοµ.

3.

Πλαχε ωοοδ ασηεσ ον τηε χλοτη. Σπρεαδ ιτ ουτ σο τηατ ιτ χοϖερσ τηε εντιρε χλοτη ανδ ηασ αβουτ τηε σαµε τηιχκνεσ σ.

4.

Πλαχε 2νδ χλοτη ον τοπ οφ τηε ωοοδ ασηεσ.

5.

Πλαχε τηε διρτ ορ οτηερ µατεριαλ ιν τηε βυχκετ.

6.

Πλαχε τηε βυχκετ οϖερ τηε σηαλλοω χονταινερ. ΝΟΤΕ: Ιτ µαψ νεεδ συππορτ ον τηε βοττοµ σο τηατ τηε ηολεσ ον τηε βοττοµ αρε νοτ βλοχκεδ.

7.

Βοιλ ωατερ ανδ πουρ ιτ οϖερ τηε εαρτη ϖερψ σλοωλψ. ∆ο ΝΟΤ πουρ ιτ αλλ ατ ονχε, ασ τηισ ωιλλ χλογ τηε φιλτερ ον τηε βοττοµ.

8.

Αλλοω ωατερ το ρυν τηρουγη ηολεσ ιντο τηε σηαλλοω διση ον τηε βοττοµ.

9.

Βε συρε τηατ τηε ωατερ γοεσ τηρουγη ΑΛΛ οφ τηε εαρτη!

10. Αλλοω ωατερ ιν διση το χοολ φορ αν ηουρ ορ σο. 11. Χαρεφυλλψ δραιν τηε λιθυιδ ιν τηε διση αωαψ, ανδ δισχαρδ τηε σλυδγε ιν τηε βοττοµ. 12. Βοιλ τηισ λιθυιδ οϖερ α φιρε φορ ατ λεαστ τωο ηουρσ. Σµαλλ γραινσ οφ σαλτ ωιλλ φορµ − σχοοπ τηεσε ουτ ωιτη τηε π απερ ασ τηεψ φορµ. 13. Ωηεν τηε λιθυιδ ηασ βοιλεδ δοων το ↔ ιτσ οριγιναλ ϖολυµε λετ ιτ σιτ. 14. Αφτερ ↔ ηουρ, αδδ εθυαλ ϖολυµε οφ τηε αλχοηολ; ωηεν τηισ µιξτυρε ισ πουρεδ τηρουγη παπερ, σµαλλ ωηιτε χρψστα λσ αππεαρ. Τηισ ισ τηε ποτασσιυµ νιτρατε. Πυριφιχατιον: 1.

Ρεδισσολϖε χρψσταλσ ιν σµαλλ αµουντ οφ βοιλινγ ωατερ.

2.

Ρεµοϖε ανψ χρψσταλσ τηατ αππεαρ.

3.

Πουρ τηρουγη ιµπροϖισεδ φιλτερ τηεν ηεατ χονχεντρατεδ σολυτιον το δρψνεσσ.

4.

Σπρεαδ ουτ χρψσταλσ ανδ αλλοω το δρψ.

28. Εξπλοδινγ Λιγητβυλ βσ

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ


Ματεριαλσ νεεδεδ: • • • • • • • •

Λιγητβυλβ (100ω) Σοχκετ (δυη...) ← χυπ σοαπ χηιπσ Βλαχκποωδερ! (οπεν σοµε σηοτγυν σηελλσ!) ← χυπ κεροσενε ορ γασολινε Αδηεσιϖε ταπε Λιγητερ ορ σµαλλ βλοωτορχη Γλυε

Προχεδυρε φορ α σιµπλε εξπλοδινγ λιγητβυλβ: 1.

∆ριλλ α σµαλλ ηολε ιν τηε τοπ οφ τηε βυλβ νεαρ τηε τηρεαδσ!

2.

Χαρεφυλλψ πουρ τηε βλαχκποωδερ ιντο τηε ηολε. Υσε ενουγη σο τηατ ιτ τουχηεσ τηε φιλαµεντ!

3.

Ινσερτ ιντο σοχκετ ασ νορµαλ (µακε συρε τηε λιγητ ισ οφφ ορ ελσε ΨΟΥ ωιλλ βε τηε ϖιχτιµ!!)

4.

Γετ τηε ηελλ ουτ!!

Προχεδυρε φορ α Ναπαλµ Βυλβ: 1.

Ηεατ κεροσενε/γασολινε ιν α δουβλε βοιλερ.

2.

Μελτ σοαπ χηιπσ, στιρρινγ σλοωλψ.

3.

Πυτ σοµεωηερε ανδ αλλοω το χοολ.

4.

Ηεατ τηε τηρεαδσ οφ τηε βυλβ ςΕΡΨ χαρεφυλλψ το µελτ τηε γλυε. Ρεµοϖε τηρεαδσ, σλοωλψ δραωινγ ουτ τηε φιλαµεντ. ∆ο ΝΟΤ βρεακ τηε χηεαπ ελεχτριχαλ ιγνιτερσ ανδ/ορ τηε φιλαµεντ ορ τηισ ωον∋τ ωορκ!!

5.

Πουρ τηε λιθυιδ ιντο τηε βυλβ, ανδ σλοωλψ λοωερ τηε φιλαµεντ βαχκ δοων ιντο τηε βυλβ. Μακε συρε τηε φιλαµεντ ισ διππεδ ιντο τηε φλυιδ.

6.

Ρε−γλυε τηε τηρεαδσ βαχκ ον. Ινσερτ ιτ ιντο α σοχκετ φρεθυεντλψ υσεδ βψ τηε ϖιχτιµ ανδ γετ τηε ηελλ ουτ!!

Ωηεν τηε ϖιχτιµ φλιπσ τηε σωιτχη, ηε ωιλλ βε ιν φορ α ΒΙΓ συρπρισε!

29. Υνδερ ωατερ ιγνιτερσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ματεριαλσ νεεδεδ: • • •

Παχκ οφ 10 σιλιχον διοδεσ. (Αϖαιλαβλε ατ Ραδιο Σηαχκ. Ψου ωιλλ κνοω ψου γοτ τηε ριγητ ονεσ ιφ τηεψ αρε ϖερψ, ϖε ρψ σµαλλ γλασσ οβϕεχτσ!) Παχκ οφ µατχηεσ 1 χανδλε

Προχεδυρε: 1.

Λιγητ τηε χανδλε ανδ αλλοω α ποολ οφ µολτεν ωαξ το φορµ ιν τηε τοπ.

2.

Τακε α σινγλε µατχη ανδ ηολδ τηε γλασσ παρτ οφ α σινγλε διοδε αγαινστ τηε ηεαδ. Βενδ τηε διοδε πινσ αρουνδ τηε µατ χηηεαδ σο τηατ ονε ωραπσ ιν αν υπωαρδ διρεχτιον ανδ τηεν στιχκσ ουτ το τηε σιδε. ∆ο τηε σαµε ωιτη τηε οτηερ ω ιρε, βυτ ιν α δοωνωαρδ διρεχτιον. Τηε διοδεσ σηουλδ νοω βε ηυγγινγ τηε µατχηηεαδ, βυτ ιτσ ωιρεσ ΜΥΣΤ ΝΟΤ ΤΟ ΥΧΗ ΕΑΧΗ ΟΤΗΕΡ!

3.

∆ιπ τηε µατχηηεαδ ιν ωαξ το γιϖε ιτ α ωατερ−προοφ χοατ. Τηεσε ωορκ υνδερωατερ


4.

Ρεπεατ το µακε ασ µανψ ασ ψου ωαντ.

Ηοω το υσε τηεµ: Ωηεν τηεσε λιττλε δυδεσ αρε ηοοκεδ αχροσσ α 6ϖ βαττερψ, τηε διοδε ρεαχηεσ ωηατ ισ χαλλεδ βρεακδοων ϖολταγε. Ωηεν µοστ ελεχτριχαλ χοµπονεντσ ρεαχη τηισ ϖολταγε, τηεψ υσυαλλψ προδυχε γρεατ αµουντσ οφ ηεατ ανδ λιγητ, ωηιλε θυιχκλ ψ µελτινγ ιντο α λιττλε βλοβ. Τηισ ηεατ ισ ενουγη το ιγνιτε α µατχηηεαδ. Τηεσε αρε ρεχοµµενδεδ φορ υσε υνδερωατερ, ωηε ρε µοστ οτηερ ιγνιτερσ ρεφυσε το ωορκ.

30. Ηοµε−βρεω βλαστ χαννον

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ματεριαλσ νεεδεδ: • • • • • • • • • •

1 πλαστιχ δραιν πιπε, 3 φεετ λονγ, ατ λεαστ 3 ↔ ινχηεσ ιν διαµετερ. 1 σµαλλερ πλαστιχ πιπε, αβουτ 6 ινχηεσ λονγ, 2 ινχηεσ ιν διαµετερ. 1 λαργε λιγητερ, ωιτη φλυιδ ρεφιλλσ (τηισ γοββλεσ ιτ υπ!) 1 πιπε χαπ το φιτ τηε λαργε πιπε, 1 πιπε χαπ το φιτ τηε σµαλλ πιπε. 5 φεετ οφ βελλωιρε. 1 ΣΠΣΤ ροχκερ σωιτχη. 16ϖ πολαροιδ ποτ−α−πυλσε βαττερψ. 15ϖ ρελαψ (γετ τηισ ατ Ραδιο Σηαχκ). Ελεχτριχαλ Ταπε. Ονε φρεε αφτερνοον.

Προχεδυρε: •

Χυτ τηε βελλ ωιρε ιντο τηρεε εθυαλ πιεχεσ, ανδ στριπ τηε ενδσ.

Χυτ α ηολε ιν τηε σιδε οφ τηε λαργε πιπε, τηε σαµε διαµετερ ασ τηε σµαλλ πιπε. Τηρεαδ τηε ηολε ανδ ονε ενδ οφ τηε σµ αλλ πιπε. Τηεψ σηουλδ σχρεω τογετηερ εασιλψ.

Τακε α πιεχε οφ σχραπ µεταλ, ανδ βενδ ιτ ιντο αν ∀Λ∀ σηαπε, τηεν ατταχη ιτ το τηε λεϖελ ον τηε λιγητερ: /−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−γασ σωιτχη ισ ηερε ς /−−−−−− !λιγητερ!!<−−−µεταλ λεϖερ!!

Νοω, εϖερψ τιµε ψου πυλλ τηε ∋τριγγερ∋ γασ σηουλδ φλοω φρεελψ φροµ τηε λιγητερ. Ψου µαψ νεεδ το ενλαργε τηε ∋γα σ πορτ∋ ον ψουρ λιγητερ, ιφ ψου ωιση το βε αβλε το φιρε µορε ραπιδλψ.

Χοννεχτ τωο ωιρεσ το τηε τωο ποστσ ον τηε σωιτχη.

Χυτ τωο ηολεσ ιν τηε σιδε οφ τηε σµαλλερ τυβε, ονε φορ τηε σωιτχη ον τηε βοττοµ, ανδ ονε φορ τηε µεταλ πιεχε ον τηε τοπ. Τηεν, µουντ τηε σωιτχη ιν τηε βοττοµ, ρυννινγ τηε ωιρεσ υπ ανδ ουτ οφ τηε τοπ.

Μουντ τηε λιγητερ/τριγγερ ιν τηε τοπ. Νοω τηε σωιτχη σηουλδ ροχκ εασιλψ, ανδ τηε τριγγερ σηουλδ χαυσε τηε λιγητε ρ το πουρ ουτ γασ. Ρε−σχρεω τηε σµαλλερ τυβε ιντο τηε λαργερ ονε, ηολδ δοων τηε τριγγερ α βιτ, λετ ιτ γο, ανδ τηροω α µατχη ιν τηερε. Ιφ αλλ γοεσ ωελλ, ψου σηουλδ ηεαρ α νιχε βιγ ∋ΤΗΥ∆!∋

Γετ α ηολδ οφ τηε ρελαψ, ανδ τακε οφφ τηε τοπ. 1−−−−−−−−−−−−−−− ϖ/ 2−−−−−−−−−−−−−−/<−−τηε χεντερ οβϕεχτ ισ τηε µεταλ φινγερ ινσιδε τηε ρελαψ 3 χχ−−−−−−−−−−−−−/ οο−−−−−−−−−−−−−−−−4 ιι λλ−−−−−−−−−−−−−−−−5


Χοννεχτ (1) το ονε οφ τηε ωιρεσ χοµινγ φροµ τηε σωιτχη. Χοννεχτ (2) το (4), ανδ χοννεχτ (5) το ονε σιδε οφ τηε βαττερψ . Χοννεχτ τηε ρεµαινινγ ωιρε φροµ τηε σωιτχη το τηε οτηερ σιδε οφ τηε βαττερψ. Νοω ψου σηουλδ βε αβλε το γετ τηε ρ ελαψ το µακε α λιττλε ∋βυζζινγ∋ σουνδ ωηεν ψου φλιπ τηε σωιτχη ανδ ψου σηουλδ σεε σοµε τινψ λιττλε σπαρκσ.

Νοω, χαρεφυλλψ µουντ τηε ρελαψ ον τηε ινσιδε οφ τηε λαργε πιπε, τοωαρδσ τηε βαχκ. Σχρεω ον τηε σµαλλερ πιπε, ταπ ε τηε βαττερψ το τηε σιδε οφ τηε χαννον βαρρελ (ψεσ, βυτ λοοκσ αρεν∋τ εϖερψτηινγ!)

Ψου σηουλδ νοω βε αβλε το λετ α λιττλε γασ ιντο τηε βαρρελ ανδ σετ ιτ οφφ βψ φλιππινγ τηε σωιτχη.

Πυτ τηε χαπ ον τηε βαχκ ενδ οφ τηε λαργε πιπε ςΕΡΨ ΣΕΧΥΡΕΛΨ. Ψου αρε νοω ρεαδψ φορ τηε φιρστ τριαλ−ρυν!

Το Τεστ: Πυτ σοµετηινγ ϖερψ, ϖερψ λαργε ιντο τηε βαρρελ, ϕυστ σο τηατ ιτ φιτσ ∋ϕυστ ριγητ∋. Νοω, φινδ α στρονγ γυψ (τηε ρεχοιλ ωιλλ προβαβλψ κνοχκ ψου ον ψουρ ασσ ιφ ψου αρεν∋τ χαρεφυλ!). Πυτ ον α σηουλδερπαδ, εαρµυφφσ, ανδ ποσσιβλψ σοµε οτηερ προτεχτιϖε χλοτηινγ (τρυστ τηε ϑολλψ Ρογερ! Ψου αρε γοινγ το νεεδ ιτ!). Ηολδ τηε τριγγερ δοων φορ 30 σεχονδσ, ηολδ ον τιγητ, ανδ ηιτ τηε σωιτχη. Ωιτη λυχκ ανδ τηε προπερ αδϕυστµεντσ, ψου σηουλδ βε α βλε το πυτ α φροζεν ορανγε τηρουγη ← ορ πλψωοοδ ατ 25 φεετ.

31. Χηεµιχαλ Εθυιϖαλενχψ λιστ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Αχαχια................................................................Γυµ Αραβιχ Αχετιχ Αχιδ..............................................................ςινεγαρ Αλυµινυµ Οξιδε............................................................Αλυµια Αλυµινυµ Ποτασσιυµ Συλπηατε.................................................Αλυµ Αλυµινυµ Συλφατε............................................................Αλυµ Αµµονιυµ Χαρβονατε.....................................................Ηαρτσηορν Αµµονιυµ Ηψδροξιδε.......................................................Αµµονια Αµµονιυµ Νιτρατε......................................................Σαλτ Πετερ Αµµονιυµ Ολεατε.....................................................Αµµονια Σοαπ Αµψλαχετατε...........................................................Βανανα Οιλ Βαριυµ Συλφιδε.........................................................Βλαχκ Αση Χαρβον Χαρβινατε...........................................................Χηαλκ Χαρβοντετραχηλοριδε...............................................Χλεανινγ Φλυιδ Χαλχιυµ Ηψποχηλοριδε............................................Βλεαχηινγ Ποωδερ Χαλχιυµ Οξιδε...............................................................Λιµε Χαλχιυµ Συλφατε.................................................Πλαστερ οφ Παρισ Χαρβονιχ Αχιδ............................................................Σελτζερ Χετψλτριµετηψλαµµονιυµβροµιδε......................................Αµµονιυµ Σαλτ Ετηψλινεδιχηλοριδε...................................................∆υτχη Φλυιδ Φερριχ Οξιδε...........................................................Ιρον Ρυστ Φυρφυραλδεηψδε..........................................................Βραν Οιλ Γλυχοσε...............................................................Χορν Σψρυπ Γραπηιτε.............................................................Πενχιλ Λεαδ Ηψδροχηλοριχ Αχιδ..................................................Μυριατιχ Αχιδ Ηψδρογεν Περοξιδε.......................................................Περοξιδε Λεαδ Αχετατε.......................................................Συγαρ οφ Λεαδ Λεαδ Τερο−οξιδε.........................................................Ρεδ Λεαδ Μαγνεσιυµ Σιλιχατε..........................................................Ταλχ Μαγνεσιυµ Συλφατε.....................................................Επσοµ Σαλτ Μετηψλσαλιχψλατε................................................Ωιντερ Γρεεν Οιλ Ναπητηαλενε............................................................Μοτηβαλλσ Πηενολ.............................................................Χαρβολιχ Αχιδ Ποτασσιυµ Βιχαρβονατε............................................Χρεαµ οφ Ταρτερ Ποτασσιυµ Χηροµιυµ Συλφατε............................................Χηροµεαλυµ Ποτασσιυµ Νιτρατε.....................................................Σαλτ Πετερ Σοδιυµ Οξιδε................................................................Σανδ Σοδιυµ Βιχαρβονατε...................................................Βακινγ Σοδα Σοδιυµ Βορατε..............................................................Βοραξ


Σοδιυµ Χαρβονατε....................................................Ωασηινγ Σοδα Σοδιυµ Χηλοριδε.............................................................Σαλτ Σοδιυµ Ηψδροξιδε.............................................................Λψε Σοδιυµ Σιλιχατε............................................................Γλασσ Σοδιυµ Συλφατε....................................................Γλαυβερ∋σ Σαλτ Σοδιυµ Τηιοσυλφατε...........................................Πηοτογραπηερ∋σ Ηψπο Συλφυριχ Αχιδ.......................................................Βαττερψ Αχιδ Συχροσε...............................................................Χανε Συγαρ Ζινχ Χηλοριδε.....................................................Τιννερ∋σ Φλυιδ Ζινχ Συλφατε.......................................................Ωηιτε ςιτριολ

32. Πηονε Ταπσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ηερε ισ σοµε ινφο ον πηονε ταπσ. Ιν τηισ φιλε ισ α σχηεµατιχ φορ α σιµπλε ωιρεταπ & ινστρυχτιονσ φορ ηοοκινγ υπ α σµα λλ ταπε ρεχορδερ χοντρολ ρελαψ το τηε πηονε λινε. Φιρστ, Ι ωιλλ δισχυσσ ταπσ α λιττλε. Τηερε αρε µανψ διφφερεντ τψπεσ οφ ταπσ. Τηερε αρε τρανσµιττερσ, ωιρεδ ταπσ, ανδ ι νδυχτιον ταπσ το ναµε α φεω. Ωιρεδ ανδ ωιρελεσσ τρανσµιττερσ µυστ βε πηψσιχαλλψ χοννεχτεδ το τηε λινε βεφορε τηεψ ω ιλλ δο ανψ γοοδ. Ονχε α ωιρελεσσ ταπ ισ χοννεχτεδ το τηε λινε, ιτ χαν τρανσµιτ αλλ χονϖερσατιονσ οϖερ α λιµιτεδ ρεχεπτ ιον ρανγε. Τηε πηονεσ ιν τηε ηουσε χαν εϖεν βε µοδιφιεσ το πιχκ υπ χονϖερσατιονσ ιν τηε ροοµ ανδ τρανσµιτ τηεµ τοο! Τη εσε ταπσ αρε υσυαλλψ ποωερεδ οφφ οφ τηε πηονε λινε, βυτ χαν ηαϖε αν εξτερναλ ποωερ σουρχε. Ψου χαν γετ µορε ινφορµ ατιον ον τηεσε ταπσ βψ γεττινγ αν ισσυε οφ Ποπυλαρ Χοµµυνιχατιονσ ανδ ρεαδινγ τηρουγη τηε αδσ. Ωιρεδ ταπσ, ον τηε οτ ηερ ηανδ, νεεδ νο ποωερ σουρχε, βυτ α ωιρε µυστ βε ρυν φροµ τηε λινε το τηε λιστενερ ορ το α τρανσµιττερ. Τηερε αρε οβ ϖιουσ αδϖανταγεσ οφ ωιρελεσσ ταπσ οϖερ ωιρεδ ονεσ. Τηερε ισ ονε τψπε οφ ωιρελεσσ ταπ τηατ λοοκσ λικε α νορµαλ τελε πηονε µικε. Αλλ ψου ηαϖε το δο ισ ρεπλαχε τηε οριγιναλ µικε ωιτη τηισ ανδ ιτ ωιλλ τρανσµιτ αλλ χονϖερσατιονσ! Τηερε ι σ αλσο αν εξοτιχ τψπε οφ ωιρεδ ταπ κνοων ασ τηε ∋Ινφινιτψ Τρανσµιττερ∋ ορ ∋Ηαρµονιχα Βυγ∋. Ιν ορδερ το ηοοκ ονε οφ τ ηεσε, ιτ µυστ βε ινσταλλεδ ινσιδε τηε πηονε. Ωηεν σοµεονε χαλλσ τηε ταππεδ πηονε & ∗βεφορε∗ ιτ ρινγσ ανδ βλοωσ α ωηισ τλε οϖερ τηε λινε, τηε τρανσµιττερ πιχκσ υπ τηε πηονε ϖια α ρελαψ. Τηε µικε ον τηε πηονε ισ αχτιϖατεδ σο τηατ τηε χαλλ ερ χαν ηεαρ αλλ οφ τηε χονϖερσατιονσ ιν τηε ροοµ. Τηερε ισ α σωεεπ τονε τεστ ατ 415/ΒΥΓ−1111 ωηιχη χαν βε υσεδ το δετ εχτ ονε οφ τηεσε ταπσ. Ιφ ονε οφ τηεσε ισ ον ψουρ λινε & τηε τεστ # σενδσ τηε χορρεχτ τονε, ψου ωιλλ ηεαρ α χλιχκ. Ινδυχτ ιον ταπσ ηαϖε ονε βιγ αδϖανταγε οϖερ ταπσ τηατ µυστ βε πηψσιχαλλψ ωιρεδ το τηε πηονε. Τηεψ δο νοτ ηαϖε το βε τουχη ινγ τηε πηονε ιν ορδερ το πιχκ υπ τηε χονϖερσατιον. Τηεψ ωορκ ον τηε σαµε πρινχιπλε ασ τηε λιττλε συχτιον−χυπ ταπε ρε χορδερ µικεσ τηατ ψου χαν γετ ατ Ραδιο Σηαχκ. Ινδυχτιον µικεσ χαν βε ηοοκεδ υπ το α τρανσµιττερ ορ βε ωιρεδ. Ηερε ισ αν εξαµπλε οφ ινδυστριαλ εσπιοναγε υσινγ τηε πηονε: Α σαλεσµαν ωαλκσ ιντο αν οφφιχε & µακεσ α πηονε χαλλ. Ηε φακεσ τηε χονϖερσατιον, βυτ ωηεν ηε ηανγσ υπ ηε σλιπσ σο µε φοαµ ρυββερ χυβεσ ιντο τηε χραδλε. Τηε χαλλεδ παρτψ χαν στιλλ ηεαρ αλλ χονϖερσατιονσ ιν τηε ροοµ. Ωηεν σοµεονε πιχκσ υπ τηε πηονε, τηε χυβεσ φαλλ αωαψ υννοτιχεδ. Α ταπ χαν αλσο βε υσεδ ον α πηονε το οϖερηεαρ ωηατ ψουρ µοδεµ ισ δοινγ ωηεν ψου αρε ωαρ−διαλινγ, ηαχκινγ, ορ ϕυστ πλαιν χαλλινγ α ββσ. Ηερε ισ τηε σχηεµατιχ: −−−−−−−)!−−−−)!(−−−−−−−−−−−−−> )!( Χαπ ⊥ )!( )!( )!( )!( ⊥⊥⊥⊥⊥−−−)!(−−−−−−−−−−−−−> ⊥ 100Κ ! ! <Ινπυτ Τηε 100Κ ποτ ισ υσεδ φορ ϖολυµε. Ιτ σηουλδ βε ον ιτσ ηιγηεστ (λεαστ ρεσιστανχε) σεττινγ ιφ ψου ηοοκ α σπεακερ αχροσσ τηε ουτπυτ. βυτ ιτ σηουλδ βε σετ ον ιτσ ηιγηεστ ρεσιστανχε φορ α ταπε ρεχορδερ ορ αµπλιφιερ. Ψου µαψ φινδ ιτ νεχεσσαρ ψ το αδδ ανοτηερ 10 − 40Κ. Τηε χαπαχιτορ σηουλδ βε αρουνδ .47 ΜΦ∆. Ιτ∋σ ονλψ πυρποσε ισ το πρεϖεντ τηε ρελαψ ιν τηε πηονε φροµ τριππινγ & τηινκινγ τηατ ψου ηαϖε τηε πηονε οφφ οφ τηε ηοοκ. τηε αυδιο ουτπυτ τρανσφορµερ ισ αϖαιλαβλε ατ Ραδιο Σηαχκ. (παρτ # 273−138Ε φορ ινπυτ). Τηε ρεδ & τηε ωηιτε ωιρεσ γο το τηε ουτπυτ δεϖιχε. Ψου µαψ ωαντ το εξπερι


µεντ ωιτη τηε τρανσφορµερ φορ τηε βεστ ουτπυτ. Ηοοκινγ υπ α ταπε ρεχορδερ ρελαψ ισ εασψ. ϑυστ ηοοκ ονε οφ τηε πηονε ωιρεσ (υσυαλλψ ρεδ) το τηε ενδ οφ ονε οφ τηε ρελαψ & τηε οτηερ ενδ ϕυστ λοοπ αρουνδ. Τηισ βψπασσεσ ιτ. Ιτ σηουλδ λοο κ λικε τηισ: −−−−−−⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−− ΡΕΛΑΨ⊥⊥ (παρτ #275−004 φροµ Ραδιο Σηαχκ ωορκσ φινε) Ιφ ψου τηινκ τηατ ψου λινε ισ ταππεδ, τηε φιρστ τηινγ το δο ισ το πηψσιχαλλψ ινσπεχτ τηε λινε ψουρσελφ ΕΣΠΕΧΙΑΛΛΨ τ ηε πηονεσ. Ψου χαν γετ µικε ρεπλαχεµεντσ ωιτη βυγ δετεχτορσ βυιλτ ιν. Ηοωεϖερ, Ι ωουλδ νοτ τρυστ τηεµ τοο µυχη. Ιτ ισ τ οο εασψ το γετ α ωρονγ ρεαδινγ. Φορ µορε ινφο: ΒΥΓΣ ΑΝ∆ ΕΛΕΧΤΡΟΝΙΧ ΣΥΡςΕΙΛΛΑΝΧΕ φροµ ∆εσερτ Πυβλιχατιονσ ΗΟΩ ΤΟ ΑςΟΙ∆ ΕΛΕΧΤΡΟΝΙΧ ΕΑςΕΣ∆ΡΟΠΠΙΝΓ & ΠΡΙςΑΧΨ ΙΝςΑΣΙΟΝ. Ι δο νοτ ρεµεµβερ ωηο τηισ ονε ισ φροµ... ψου µιγητ ωαντ το τρψ Παλαδιν Πρεσσ.

33. Ηοω το µακε α λανδµινε

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Φιρστ, ψου νεεδ το γετ α πυση−βυττον σωιτχη. Τακε τηε ωιρεσ οφ ιτ ανδ χοννεχτ ονε το α νινε ϖολτ βαττερψ χοννεχτορ αν δ τηε οτηερ το α σολαρ ιγνιτερ (υσεδ φορ λαυνχηινγ µοδελ ροχκετσ). Α ϖερψ τηιν πιεχε οφ στερεο ωιρε ωιλλ υσυαλλψ δο τ ηε τριχκ ιφ ψου αρε δεσπερατε, βυτ Ι ρεχοµµενδ τηε ιγνιτερ. Χοννεχτ τηε οτηερ ωιρε οφ τηε νινε−ϖολτ βαττερψ το ονε ενδ ο φ τηε σωιτχη. Χοννεχτ α ωιρε φροµ τηε σωιτχη το τηε οτηερ λεαδ ον τηε σολαρ ιγνιτερ. σωιτχη−−−−−−−−−−−βαττερψ ∴ / ∴ / ∴ / ∴ / σολαρ ιγνιτερ | | | εξπλοσιϖε Νοω χοννεχτ τηε εξπλοσιϖε (πιπε βοµβ, µ−80, ΧΟ βοµβ, ετχ.) το τηε ιγνιτερ βψ ατταχηινγ τηε φυσε το τηε ιγνιτερ (σεαλ ιτ ωιτη σχοτχη ταπε). Νοω διγ α ηολε; νοτ τοο δεεπ βυτ ενουγη το χοϖερ αλλ οφ τηε µατεριαλσ. Τηινκ αβουτ ωηατ διρεχτιον ψουρ ενεµψ ωιλλ βε χοµινγ φροµ ανδ πλαντ τηε σωιτχη, βυτ λεαϖε τηε βυττον ϖισιβλε (νοτ ΤΟΟ ϖισιβλε!). Πλαντ τηε εξπλ οσιϖε αβουτ 3−5 φεετ αωαψ φροµ τηε σωιτχη βεχαυσε τηερε ωιλλ βε α δελαψ ιν τηε εξπλοσιον τηατ δεπενδσ ον ηοω σηορτ ψουρ ωιχκ ισ, ανδ, ιφ α ηοµεµαδε ωιχκ ισ βεινγ υσεδ, ιτσ βυρνινγ σπεεδ. Βυτ ιφ ψου γετ ιτ ριγητ... ανδ ψουρ ενεµψ ισ χλοσε ενουγη......... ΒΒΒΒΒΒΒΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΜΜΜΜ!

34. Α διφφερεντ κινδ οφ Μολιτοϖ Χοχκταιλ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ηερε ισ ηοω ψου δο ιτ: 1.

Γετ α χοκε βοττλε & φιλλ ιτ ωιτη γασολινε αβουτ ηαλφ φυλλ.

2.

Χραµ α πιεχε οφ χλοτη ιντο τηε νεχκ οφ ιτ νιχε ανδ τιγητ.

3.

Γετ α χηλορινε ταβλετ ανδ στυφφ ιτ ιν τηερε. Ψου αρε γοινγ το ηαϖε το φορχε ιτ βεχαυσε τηε ταβλετσ αρε βιγγερ τηαν τηε οπενινγ οφ τηε βοττλε.

4.

Νοω φινδ α συιταβλε ϖιχτιµ ανδ ωινγ ιτ ιν τηειρ διρεχτιον. Ωηεν ιτ ηιτσ τηε παϖεµεντ ορ ανψ συρφαχε ηαρδ ενουγη το βρεακ ιτ, ανδ τηε χηλορινε ανδ γασολινε µιξ..... ΒΟΟΜ!!!!!!


35. Πηονε Σψστεµσ Τυτοριαλ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Το σταρτ οφφ, ωε ωιλλ δισχυσσ τηε διαλινγ προχεδυρεσ φορ δοµεστιχ ασ ωελλ ασ ιντερνατιοναλ διαλινγ. Ωε ωιλλ αλσο τακ ε α λοοκ ατ τηε τελεπηονε νυµβερινγ πλαν.

Νορτη Αµεριχαν Νυµβερινγ Πλαν Ιν Νορτη Αµεριχα, τηε τελεπηονε νυµβερινγ πλαν ισ ασ φολλοωσ: • •

3 διγιτ Νυµβερινγ Πλαν Αρεα (ΝΠΑ) χοδε , ι.ε., αρεα χοδε 7 διγιτ τελεπηονε νυµβερ χονσιστινγ οφ α 3 διγιτ Χεντραλ Οφφιχε (ΧΟ) χοδε πλυσ α 4 διγιτ στατιον νυµβερ

Τηεσε 10 διγιτσ αρε χαλλεδ τηε νετωορκ αδδρεσσ ορ δεστινατιον χοδε. Ιτ ισ ιν τηε φορµατ οφ: Αρεα Χοδε −−−−−−−−− Ν∗Ξ

Τελεπηονε # −−−−−−−−−−− ΝΞΞ−ΞΞΞΞ

Ωηερε: Ν = α διγιτ φροµ 2 το 9 ∗ = τηε διγιτ 0 ορ 1 Ξ = α διγιτ φροµ 0 το 9

Αρεα Χοδεσ Χηεχκ ψουρ τελεπηονε βοοκ ορ τηε σεπαρατε λιστινγ οφ αρεα χοδεσ φουνδ ον µανψ ββσ∋σ. Ηερε αρε τηε σπεχιαλ αρεα χο δεσ (ΣΑΧ∋σ): 510 − ΤΩΞ (ΥΣΑ) 610 − ΤΩΞ (Χαναδα) 700 − Νεω Σερϖιχε 710 − ΤΩΞ (ΥΣΑ) 800 − ΩΑΤΣ 810 − ΤΩΞ (ΥΣΑ) 900 − ∆ΙΑΛ−ΙΤ Σερϖιχεσ 910 − ΤΩΞ (ΥΣΑ) Τηε οτηερ αρεα χοδεσ νεϖερ χροσσ στατε λινεσ, τηερεφορε εαχη στατε µυστ ηαϖε ατ λεαστ ονε εξχλυσιϖε ΝΠΑ χοδε. Ωηε ν α χοµµυνιτψ ισ σπλιτ βψ α στατε λινε, τηε ΧΟ νυµβερσ αρε οφτεν ιντερχηανγεαβλε (ι.ε., ψου χαν διαλ τηε σαµε νυµβερ φ ροµ τωο διφφερεντ αρεα χοδεσ). ΤΩΞ (Τελεξ ΙΙ) χονσιστσ οφ 5 τελετψπε−ωριτερ αρεα χοδεσ. Τηεψ αρε οωνεδ βψ Ωεστερν Υνιον. Τηεσε ΣΑΧ∋σ µαψ ονλψ βε ρεαχηεδ ϖια οτηερ ΤΩΞ µαχηινεσ. Τηεσε ρυν ατ 110 βαυδ (λαστ Ι χηεχκεδ! Τηεψ αρε µοστ λικελψ φαστερ νοω!). Βεσιδεσ τ ηε ΤΩΞ νυµβερσ, τηεσε µαχηινεσ αρε ρουτεδ το νορµαλ τελεπηονε νυµβερσ. ΤΩΞ µαχηινεσ αλωαψσ ρεσπονδ ωιτη αν ανσ ωερβαχκ. Φορ εξαµπλε, ΩΥ∋σ ΦΨΙ ΤΩΞ # ισ (910) 279−5956. Τηε ανσωερβαχκ φορ τηισ σερϖιχε ισ ∀ΩΥ ΦΨΙ ΜΑΩΑ∀. Ιφ ψου δον∋τ ωαντ το βυτ α ΤΩΞ µαχηινε, ψου χαν στιλλ σενδ ΤΩΞ µεσσαγεσ υσινγ Εασψλινκ [800/325−4112]. Ηοωεϖερ ψο υ αρε γοννα ηαϖε το ηαχκ ψουρ ωαψ οντο τηισ ονε! 700: 700 ισ χυρρεντλψ υσεδ βψ ΑΤ&Τ ασ α χαλλ φορωαρδινγ σερϖιχε. Ιτ ισ ταργετεδ τοωαρδσ σαλεσµεν ον τηε ρυν. Το υνδερστ ανδ ηοω τηισ ωορκσ, Ι∋λλ εξπλαιν ιτ ωιτη αν εξαµπλε. Λετ∋σ σαψ ϑοε Θ. Σαλεσπιγ ωορκσ φορ ΑΤ&Τ σεχυριτψ ανδ ηε ισ ον τηε ρυν χηασινγ α πηρεακ αρουνδ τηε χουντρψ ωηο ροψαλλψ σχρεωεδ υπ αν ιµπορταντ ΧΟΣΜΟΣ σψστεµ. Λετ∋σ σαψ τη ατ ϑοε∋σ 700 # ισ (700) 382−5968. Εϖερψ τιµε ϑοε γοεσ το α νεω ηοτελ (ορ µοστ λικελψ ΣΛΕΑΖΨ ΜΟΤΕΛ), ηε διαλσ α σπεχι αλ 700 #, εντερσ α χοδε, ανδ τηε νυµβερ ωηερε ηε ισ σταψινγ. Νοω, ιφ ηισ βοσσ ρεχειϖεδ σοµε ιµπορταντ ινφο, αλλ ηε ωου λδ δο ισ διαλ (700) 382−5968 ανδ ιτ ωουλδ ρινγ ωηερεϖερ ϑοε λαστ προγραµµεδ ιτ το. Νεατ, ηυη? 800:


Τηισ ΣΑΧ ισ ονε οφ µψ φαϖοριτεσ σινχε ιτ αλλοωσ φορ τολλ φρεε χαλλσ. ΙΝΩΑΡ∆ ΩΑΤΣ (ΙΝΩΑΤΣ), ορ Ινωαρδ Ωιδε Αρεα Τελεχοµµυνιχατιονσ Σερϖιχε ισ τηε 800 νυµβερσ τηατ ωε αρε αλλ φαµιλιαρ ωιτη. 800 νυµβερσ αρε σετ υπ ιν σερϖιχε αρεα σ ορ βανδσ. Τηερε αρε 6 οφ τηεσε. Βανδ 6 ισ τηε λαργεστ ανδ ψου χαν χαλλ α βανδ 6 # φροµ ανψωηερε ιν τηε ΥΣ εξχεπτ τη ε στατε ωηερε τηε χαλλ ισ τερµινατεδ (τηατ ισ ωηψ µοστ χοµπανιεσ ηαϖε ονε 800 νυµβερ φορ τηε χουντρψ ανδ τηεν ανοτη ερ ονε φορ τηειρ στατε.) Βανδ 5 ινχλυδεσ τηε 48 χοντιγυουσ στατεσ. Αλλ τηε ωαψ δοων το βανδ 1 ωηιχη ινχλυδεσ ονλψ τη ε στατεσ χοντιγυουσ το τηατ ονε. Τηερεφορε, λεσσ πεοπλε χαν ρεαχη α βανδ 1 ΙΝΩΑΤΣ νυµβερ τηαν α βανδ 6 νυµβερ. Ιντραστατε ΙΝΩΑΤΣ #∋σ (ι.ε., ψου χαν χαλλ ιτ φροµ ονλψ 1 στατε) αλωαψσ ηαϖε α 2 ασ τηε λαστ διγιτ ιν τηε εξχηανγε (ι.ε. , 800−ΝΞ2−ΞΞΞΞ). Τηε ΝΞΞ ον 800 νυµβερσ ρεπρεσεντ τηε αρεα ωηερε τηε βυσινεσσ ισ λοχατεδ. Φορ εξαµπλε, α νυµβερ β εγιννινγ ωιτη 800−431 ωουλδ τερµινατε ατ α ΝΨ ΧΟ. 800 νυµβερσ αλωαψσ ενδ υπ ιν α ηυντ σεριεσ ιν α ΧΟ. Τηισ µεανσ τηατ ιτ τριεσ τηε φιρστ νυµβερ αλλοχατεδ το τηε χοµπα νψ φορ τηειρ 800 λινεσ; ιφ τηισ ισ βυσψ, ιτ ωιλλ τρψ τηε νεξτ νυµβερ, ετχ. Ψου µυστ ηαϖε α µινιµυµ οφ 2 λινεσ φορ εαχη 80 0 νυµβερ. Φορ εξαµπλε, Τραϖελνετ υσεσ α ηυντ σεριεσ. Ιφ ψου διαλ (800) 521−8400, ιτ ωιλλ φιρστ τρψ τηε νυµβερ ασσοχια τεδ ωιτη 8400; ιφ ιτ ισ βυσψ ιτ ωιλλ γο το τηε νεξτ αϖαιλαβλε πορτ, ετχ. ΙΝΩΑΤΣ χυστοµερσ αρε βιλλεδ βψ τηε νυµβερ οφ η ουρσ οφ χαλλσ µαδε το τηειρ νυµβερ. ΟΥΤΩΑΤΣ (ΟΥΤΩΑΡ∆ ΩΑΤΣ): ΟΥΤΩΑΤΣ αρε φορ µακινγ ουτγοινγ χαλλσ ονλψ. Λαργε χοµπανιεσ υσε ΟΥΤΩΑΤΣ σινχε τηε ψ ρεχειϖε βυλκ−ρατε δισχουντσ. Σινχε ΟΥΤΩΑΤΣ νυµβερσ χαννοτ ηαϖε ινχοµινγ χαλλσ, τηεψ αρε ιν τηε φορµατ οφ: (800) ∗ΞΞΞ−ΞΞΞΞ Ωηερε ∗ ισ τηε διγιτ 0 ορ 1 (ορ ιτ µαψ εϖεν βε δεσιγνατεδ βψ α λεττερ) ωηιχη χαννοτ βε διαλεδ υνλεσσ ψου βοξ τηε χαλλ. Τ ηε ∗ΞΞ ιδεντιφιεσ τηε τψπε οφ σερϖιχε ανδ τηε αρεασ τηατ τηε χοµπανψ χαν χαλλ. Ρεµεµβερ: ΙΝΩΑΤΣ + ΟΥΤΩΑΤΣ = ΩΑΤΣ ΕΞΤΕΝ∆ΕΡ 900: Τηισ ∆ΙΑΛ−ΙΤ ΣΑΧ ισ α νατιονωιδε διαλ−ιτ σερϖιχε. Ιτ ισ υσε φορ τακινγ τελεϖισιον πολλσ ανδ οτηερ στυφφ. Τηε φιρστ µιν υτε χυρρεντλψ χοστσ αν ουτραγεουσ 50−85 χεντσ ανδ εαχη αδδιτιοναλ µινυτε χοστσ 35−85 χεντσ. Ηε∋λλ τακε ιν α λοτ οφ ρεϖενυε τηισ ωαψ! ∆ιαλ (900) 555−1212 το φινδ ουτ ωηατ ισ χυρρεντλψ ον τηισ σερϖιχε.

ΧΟ ΧΟ∆ΕΣ Τηεσε ιδεντιφψ τηε σωιτχηινγ οφφιχε ωηερε τηε χαλλ ισ το βε ρουτεδ. Τηε φολλοωινγ ΧΟ χοδεσ αρε ρεσερϖεδ νατιονωιδε: 555 − διρεχτορψ ασσιστανχε 844 − τιµε. Τηεσε αρε νοω ιν! 936 − ωεατηερ τηε 976 εξχηανγε 950 − φυτυρε σερϖιχεσ 958 − πλαντ τεστ 959 − πλαντ τεστ 970 − πλαντ τεστ (τεµποραρψ) 976 − ∆ΙΑΛ−ΙΤ σερϖιχεσ Αλσο, τηε 3 διγιτ ΑΝΙ & ρινγβαχκ #∋σ αρε ρεγαρδεδ ασ πλαντ τεστ ανδ αρε τηυσ ρεσερϖεδ. Τηεσε νυµβερσ ϖαρψ φροµ αρε α το αρεα. Ψου χαννοτ διαλ α 0 ορ 1 ασ τηε φιρστ διγιτ οφ τηε εξχηανγε χοδε (υνλεσσ υσινγ α βλυε βοξ!). Τηισ ισ δυε το τηε φαχτ τηατ τηεσε εξχηανγεσ (000−199) χονταινσ αλλ σορτσ οφ ιντερεστινγ σηιτ συχη ασ χονφερενχε #∋σ, οπερατορσ, τεστ #∋σ, ετχ. 950: Ηερε αρε τηε σερϖιχεσ τηατ αρε χυρρεντλψ υσεδ βψ τηε 950 εξχηανγε: 1000 − ΣΠΧ


1022 − ΜΧΙ Εξεχυνετ 1033 − ΥΣ Τελεπηονε 1044 − Αλλνετ 1066 − Λεξιτελ 1088 − ΣΒΣ Σκψλινε Τηεσε ΣΧΧ∋σ (Σπεχιαλιζεδ Χοµµον Χαρριερσ) αρε φρεε φροµ φορτρεσσ πηονεσ! Αλσο, τηε 950 εξχηανγε ωιλλ προβαβλψ β ε πηασεδ ουτ ωιτη τηε ιντροδυχτιον οφ Εθυαλ Αχχεσσ. Πλαντ Τεστσ: Τηεσε ινχλυδε ΑΝΙ, Ρινγβαχκ, ανδ οτηερ ϖαριουσ τεστσ. 976: ∆ιαλ 976−1000 το σεε ωηατ ισ χυρρεντλψ ον τηε σερϖιχε. Αλσο, µανψ ββσ∋σ ηαϖε λιστινγσ οφ τηεσε νυµβερσ. Ν11 χοδεσ: −−−−−−−−−− Βελλ ισ τρψινγ το πηασε ουτ σοµε οφ τηεσε, βυτ τηεψ στιλλ εξιστ ιν µοστ αρεασ. 011 − ιντερνατιοναλ διαλινγ πρεφιξ 211 − χοιν ρεφυνδ οπερατορ 411 − διρεχτορψ ασσιστανχε 611 − ρεπαιρ σερϖιχε 811 − βυσινεσσ οφφιχε 911 − ΕΜΕΡΓΕΝΧΨ

Ιντερνατιοναλ ∆ιαλινγ Ωιτη Ιντερνατιοναλ ∆ιαλινγ, τηε ωορλδ ηασ βεεν διϖιδεδ ιντο 9 νυµβερινγ ζονεσ. Το µακε αν ιντερνατιοναλ χαλλ, ψου µυ στ φιρστ διαλ: Ιντερνατιοναλ Πρεφιξ + Χουντρψ χοδε + Νατιοναλ νυµβερ. Ιν Νορτη Αµεριχα, τηε ιντερνατιοναλ διαλινγ πρεφιξ ισ 011 φορ στατιον−το−στατιον χαλλσ. Ιφ ψου χαν διαλ Ιντερνατιονα λ νυµβερσ διρεχτλψ ιν ψουρ αρεα τηεν ψου ηαϖε Ιντερνατιοναλ ∆ιρεχτ ∆ιστανχε ∆ιαλινγ (Ι∆∆∆). Τηε χουντρψ χοδε, ωηιχη ϖαριεσ φροµ 1 το 3 διγιτσ, αλωαψσ ηασ τηε ωορλδ νυµβερινγ ζονε ασ τηε φιρστ διγιτ. Φορ εξαµπ λε, τηε χουντρψ χοδε φορ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ ισ 44, τηυσ ιτ ισ ιν ωορλδ νυµβερινγ ζονε 4. Σοµε βοαρδσ µαψ χονταιν α χοµ πλετε λιστινγ οφ οτηερ χουντρψ χοδεσ, βυτ ηερε Ι γιϖε ψου α φεω: 1 − Νορτη Αµεριχα (ΥΣ, Χαναδα, ετχ.) 20 − Εγψπτ 258 − Μοζαµβιθυε 34 − Σπαιν 49 − Γερµανψ 52 − Μεξιχο (σουτηερν πορτιον) 7 − ΥΣΣΡ 81 − ϑαπαν 98 − Ιραν (χαλλ & ηασσλε τηοσε βασταρδσ!) Ιφ ψου χαλλ φροµ αν αρεα οτηερ τηαν Νορτη Αµεριχα, τηε φορµατ ισ γενεραλλψ τηε σαµε. Φορ εξαµπλε, λετ∋σ σαψ τηατ ψου ωαντεδ το χαλλ τηε Ωηιτε Ηουσε φροµ Σωιτζερλανδ το τελλ τηε πρεσιδεντ τηατ ηισ νυµβερεδ βανκ αχχουντ ισ οϖερδρ αων (ιτ ηαππενσ, ψου κνοω!). Φιρστ ψου ωουλδ διαλ 00 (τηε ΣΩΙΣΣ ιντερνατιοναλ διαλινγ πρεφιξ), τηεν 1 (τηε ΥΣ χουντρψ χοδε), φολλοωεδ βψ 202−456−1414 (τηε νατιοναλ νυµβερ φορ τηε Ωηιτε Ηουσε. ϑυστ ασκ φορ Γεοργψ ανδ γιϖε ηιµ τηε βαδ νεωσ!) Αλσο, χουντρψ χοδε 87 ισ ρεσερϖεδ φορ Μαριτιµε µοβιλε σερϖιχε, ι.ε., χαλλινγ σηιπσ: 871 − Μαρισατ (Ατλαντιχ) 871 − Μαρισατ (Παχιφιχ) 872 − Μαρισατ (Ινδιαν)


Ιντερνατιοναλ Σωιτχηινγ: −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ιν Νορτη Αµεριχα τηερε αρε χυρρεντλψ 7 νο. 4 ΕΣΣ∋σ τηατ περφορµ τηε δυτψ οφ ΙΣΧ (Ιντερ−νατιον Σωιτχηινγ Χεντερσ). Α λλ ιντερνατιοναλ χαλλσ διαλεδ φροµ νυµβερινγ ζονε 1 ωιλλ βε ρουτεδ τηρουγη ονε οφ τηεσε ∀γατεωαψ χιτιεσ∀. Τηεψ αρε: 182 − Ωηιτε Πλαινσ, ΝΨ 183 − Νεω Ψορκ, ΝΨ 184 − Πιττσβυργη, ΠΑ 185 − Ορλανδο, Φλ 186 − Οακλανδ, ΧΑ 187 − ∆ενϖερ, ΧΟ 188 − Νεω Ψορκ, ΝΨ Τηε 18Ξ σεριεσ αρε οπερατορ ρουτινγ χοδεσ φορ οϖερσεασ αχχεσσ (το βε φυρτηερ δισχυσσεδ ωιτη βλυε βοξεσ). Αλλ ιντερν ατιοναλ χαλλσ υσε α σιγναλινγ σερϖιχε χαλλεδ ΧΧΙΤΤ. Ιτ ισ αν ιντερνατιοναλ στανδαρδ φορ σιγναλινγ. ΟΚ.. τηερε ψου γο φορ νοω! Ιφ ψου ωαντ το ρεαδ µορε αβουτ τηισ, ρεαδ παρτ τωο ωηιχη ισ τηε νεξτ φιλε #36 ιν τηε ϑολλψ Ρογερ∋σ χοοκβοοκ!

36. Πηονε Σψστεµσ Τυτοριαλ παρτ ΙΙ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Παρτ ΙΙ ωιλλ δεαλ ωιτη τηε ϖαριουσ τψπεσ οφ οπερατορσ, οφφιχε ηιεραρχηψ, & σωιτχηινγ εθυιπµεντ.

Οπερατορσ Τηερε αρε µανψ τψπεσ οφ οπερατορσ ιν τηε νετωορκ ανδ τηε µορε χοµµον ονεσ ωιλλ βε δισχυσσεδ. ΤΣΠΣ Οπερατορ: Τηε ΤΣΠΣ [(Τραφφιχ Σερϖιχε Ποσιτιον Σψστεµ) ασ οπποσεδ το Τηισ Σηιττψ Πηονε Σερϖιχε] Οπερατορ ισ προβαβλψ τηε βι τχη (ορ βασταρδ, φορ τηε φεµαλε λιβερατιονιστσ ουτ τηερε) τηατ µοστ οφ υσ αρε υσεδ το ηαϖινγ το δεαλ ωιτη. Ηερε αρε ηι σ/ηερ ρεσπονσιβιλιτιεσ: 1.

Οβταινινγ βιλλινγ ινφορµατιον φορ χαλλινγ χαρδ ορ τηιρδ νυµβερ χαλλσ

2.

Ιδεντιφψινγ χαλλεδ χυστοµερ ον περσον−το−περσον χαλλσ.

3.

Οβταινινγ αχχεπτανχε οφ χηαργεσ ον χολλεχτ χαλλσ.

4.

Ιδεντιφψινγ χαλλινγ νυµβερσ. Τηισ ονλψ ηαππενσ ωηεν τηε χαλλινγ νυµβερ ισ νοτ αυτοµατιχαλλψ ρεχορδεδ βψ ΧΑΜ Α(Χεντραλιζεδ Αυτοµατιχ Μεσσαγε Αχχουντινγ) & φορωαρδεδ φροµ τηε λοχαλ οφφιχε. Τηισ χουλδ βε χαυσεδ βψ εθυιπ µεντ φαιλυρεσ (ΑΝΙΦ− Αυτοµατιχ Νυµβερ Ιδεντιφιχατιον Φαιλυρε) ορ ιφ τηε οφφιχε ισ νοτ εθυιππεδ φορ ΧΑΜΑ (ΟΝΙ− Οπερατορ Νυµβερ Ιδεντιφιχατιον).

Ι ονχε ηαδ αν εθυιπµεντ φαιλυρε ηαππεν το µε & τηε ΤΣΠΣ οπερατορ χαµε ον ανδ σαιδ, ∀Ωηατ νυµβερ αρε ψου χαλλινγ Φ ΡΟΜ?∀ Ουτ οφ χυριοσιτψ, Ι γαϖε ηερ τηε νυµβερ το µψ ΧΟ, σηε τηανκεδ µε & τηεν Ι ωασ χοννεχτεδ το α χονϖερσατιον τη ατ αππεαρεδ το βε βετωεεν α φραµε µαν & ηισ ωιφε. Τηεν ιτ σταρτεδ ρινγινγ τηε παρτψ Ι ωαντεδ το οριγιναλλψ χαλλ & εϖε ρψονε πηρεακεδ ουτ (εξχυσε τηε πυν). Ι ιµµεδιατελψ δροππεδ τηισ δυαλ λινε χονφερενχε! Ψου σηουλδ νοτ µεσσ ωιτη τηε ΤΣΠΣ οπερατορ σινχε σηε ΚΝΟΩΣ ωηιχη νυµβερ τηατ ψου αρε χαλλινγ φροµ. Ψουρ νυµβε ρ ωιλλ σηοω υπ ον α 10−διγιτ ΛΕ∆ ρεαδ−ουτ (ΑΝΙ βοαρδ). Σηε αλσο κνοωσ ωηετηερ ορ νοτ ψου αρε ατ α φορτρεσσ πηονε & σηε χαν τραχε χαλλσ θυιτε ρεαδιλψ! Ουτ οφ αλλ οφ τηε οπερατορσ, σηε ισ ονε οφ τηε ΜΟΣΤ ∆ΑΝΓΕΡΟΥΣ. ΙΝΩΑΡ∆ οπερατορ: Τηισ οπερατορ ασσιστσ ψουρ λοχαλ ΤΣΠΣ (∀0∀) οπερατινγ χοννεχτινγ χαλλσ. Σηε ωιλλ νεϖερ θυεστιον α χαλλ ασ λονγ α σ τηε χαλλ ισ ωιτηιν ΗΕΡ ΣΕΡςΙΧΕ ΑΡΕΑ. Σηε χαν ονλψ βε ρεαχηεδ ϖια οτηερ οπερατορσ ορ βψ α βλυε βοξ. Φροµ α βλυε


βοξ, ψου ωουλδ διαλ ΚΠ+ΝΠΑ+121+ΣΤ φορ τηε ΙΝΩΑΡ∆ οπερατορ τηατ ωιλλ ηελπ ψου χοννεχτ ανψ χαλλσ ωιτηιν τηατ ΝΠΑ ονλψ. (Βλυε Βοξινγ ωιλλ βε δισχυσσεδ ιν α φυτυρε φιλε). ∆ΙΡΕΧΤΟΡΨ ΑΣΣΙΣΤΑΝΧΕ Οπερατορ: Τηισ ισ τηε οπερατορ τηατ ψου αρε χοννεχτεδ το ωηεν ψου διαλ: 411 ορ ΝΠΑ−555−1212. Σηε δοεσ νοτ ρεαδιλψ κνοω ωηερ ε ψου αρε χαλλινγ φροµ. Σηε δοεσ νοτ ηαϖε αχχεσσ το υνλιστεδ νυµβερσ, βυτ σηε ∆ΟΕΣ κνοω ιφ αν υνλιστεδ # εξιστσ φορ α χερταιν λιστινγ. Τηερε ισ αλσο α διρεχτορψ ασσιστανχε οπερατορ φορ δεαφ πεοπλε ωηο υσε τελετψπεωριτερσ. Ιφ ψουρ µοδεµ χαν τρανσφερ ΒΑΥ∆ΟΤ [(45↔ βαυδ). Ονε µοδεµ τηατ Ι κνοω οφ τηατ ωιλλ δο τηισ ισ τηε Αππλε Χατ αχουστιχ ορ τηε Αταρι 830 αχουστι χ µοδεµ. Ψεα Ι κνοω τηεψ αρε ηαρδ το φινδ... βυτ ιφ ψου ωαντ το δο τηισ.. λοοκ αρουνδ!) τηεν ψου χαν χαλλ ηιµ/ηερ υπ αν δ ηαϖε αν ιντερεστινγ χονϖερσατιον. Τηε νυµβερ ισ: 800−855−1155. Τηεψ υσε τηε στανδαρδ Τελεξ αββρεϖιατιονσ συχη ασ ΓΑ φορ γο αηεαδ. τηεψ τενδ το βε νιχερ ανδ ωιλλ ταλκ λονγερ τηαν ψουρ ρεγυλαρ οπερατορσ. Αλσο, τηεψ αρε µορε ϖυλν εραβλε ιντο βεινγ ταλκεδ ουτ οφ ινφορµατιον τηρουγη τηε προχεσσ οφ ∀σοχιαλ ενγινεερινγ∀ ασ Χηεσιρε Χαταλψστ ωουλδ πυτ ιτ. Υνφορτυνατελψ, τηεψ δο νοτ ηαϖε αχχεσσ το µυχη. Ι ονχε βυλλσηιττεδ ωιτη ονε οφ τηεσε οπερατορσ α ωηιλε βαχκ ανδ Ι φ ουνδ ουτ τηατ τηερε αρε 2 συχη ∆Α οφφιχεσ τηατ ηανδλε ΤΤΨ. Ονε ισ ιν Πηιλαδελπηια ανδ τηε οτηερ ισ ιν Χαλιφορνια. Τη εψ ηαϖε αππροξ. 7 οπερατορσ εαχη. Μοστ οφ τηε ΤΤΨ οπερατορσ τηινκ τηατ τηειρ ϕοβ ισ βορινγ (βασεδ ον αν οφφιχιαλ ∀ΒΙΟΧ πολλ∀). Τηεψ αλσο φεελ τηατ τηεψ αρε υνδερ−παιδ. Τηεψ αχτυαλλψ χαλλ υπ α ρεγυ λαρ ∆Α νυµβερ το προχεσσ ψουρ ρεθυεστ (σορρψ, νο φανχψ χοµπυτερσ!) Οτηερ οπερατορσ ηαϖε αχχεσσ το τηειρ οων ∆Α βψ διαλινγ ΚΠ+ΝΠΑ+131+ΣΤ (ΜΦ). ΧΝ/Α οπερατορσ: ΧΝ/Α Οπερατορσ αρε οπερατορσ τηατ δο εξαχτλψ τηε οπποσιτε οφ ωηατ διρεχτορψ ασσιστανχε οπερατορσ αρε φορ. Ιν µψ εξπεριενχε, τηεσε οπερατορσ κνοω µορε τηαν τηε ∆Α οπ∋σ δο & τηεψ αρε µορε συσχεπτιβλε το ∀σοχιαλ ενγινεερινγ.∀ Ιτ ι σ ποσσιβλε το βυλλσηιτ α ΧΝ/Α οπερατορ φορ τηε ΝΟΝ−ΠΥΒ ∆Α νυµβερ (ι.ε., ψου γιϖε τηεµ τηε ναµε & τηεψ γιϖε ψου τη ε υνλιστεδ νυµβερ. Σεε τηε αρτιχλε ον υνλιστεδ νυµβερσ ιν τηισ χοοκβοοκ φορ µορε ινφο αβουτ τηεµ.). Τηισ ισ δυε το τηε φ αχτ τηατ τηεψ ασσυµε τηατ ψου αρε α φελλοω χοµπανψ εµπλοψεε. Υνφορτυνατελψ, τηε ΑΤ&Τ βρεακυπ ηασ ρεσυλτεδ ιν τ ηε βρεακ−υπ οφ α φεω ΝΟΝ−ΠΥΒ ∆Α νυµβερσ ανδ πολιχψ χηανγεσ ιν ΧΝ/Α. ΙΝΤΕΡΧΕΠΤ Οπερατορ: Τηε ιντερχεπτ οπερατορ ισ τηε ονε τηατ ψου αρε χοννεχτεδ το ωηεν τηερε αρε νοτ ενουγη ρεχορδινγσ αϖαιλαβλε το τελλ ψου τηατ τηε νυµβερ ηασ βεεν δισχοννεχτεδ ορ χηανγεδ. Σηε υσυαλλψ σαψσ, ∀Ωηατ νυµβερ ψου χαλλινγ?∀ ωιτη α φορει γν αχχεντ. Τηισ ισ τηε λοωεστ οπερατορ λιφεφορµ. Εϖεν τηουγη τηεψ δον∋τ κνοω ωηερε ψου αρε χαλλινγ φροµ, ιτ ισ α ωασ τε ορ ψουρ τιµε το τρψ το ϖερβαλλψ αβυσε τηεµ σινχε τηεψ υσυαλλψ υνδερστανδ ϖερψ λιττλε Ενγλιση ανψωαψ. Ινχιδενταλλψ, α φεω αρεα ∆Ο ηαϖε ιντελλιγεντ ΙΝΤΕΡΧΕΠΤ Οπερατορσ. ΟΤΗΕΡ Οπερατορσ: Ανδ τηεν τηερε αρε τηε: Μοβιλε, Σηιπ−το−Σηορε, Χονφερενχε, Μαρινε ςεριφψ, ∀Λεαϖε Ωορδ ανδ Χαλλ Βαχκ∀, Ρουτ & Ρα τε (ΚΠ+800+141+1212+ΣΤ), & οτηερ σπεχιαλ οπερατορσ ωηο ηαϖε ονε πυρποσε ορ ανοτηερ ιν τηε νετωορκ. Προβλεµσ ωιτη αν Οπερατορ: Ασκ το σπεακ το τηειρ συπερϖισορ... ορ βεττερ ψετ τηε Γρουπ Χηιεφ (ωηο ισ τηε ηιγηεστ ρανκινγ οφφιχιαλ ιν ανψ οφφιχε) ωηο ισ τηε εθυιϖαλεντ οφ τηε Μαδαµε ιν α ωηορεηουσε. Βψ τηε ωαψ, σοµε ΧΟ∋σ τηατ ωιλλ αλλοω ψου το διαλ α 0 ορ 1 ασ τηε 4τη διγιτ, ωιλλ αλσο αλλοω ψου το χαλλ σπεχιαλ ο περατορσ & οτηερ φυν Τελ. Χο. νυµβερσ ωιτηουτ α βλυε βοξ. Τηισ ισ ϖερψ ραρε, τηουγη! Φορ εξαµπλε, 212−121−1111 ωιλ λ γετ ψου α ΝΨ Ινωαρδ Οπερατορ.

Οφφιχε Ηιεραρχηψ Εϖερψ σωιτχηινγ οφφιχε ιν Νορτη Αµεριχα (τηε ΝΠΑ σψστεµ), ισ ασσιγνεδ αν οφφιχε ναµε ανδ χλασσ. Τηερε αρε φιϖε χλα σσεσ οφ οφφιχεσ νυµβερεδ 1 τηρουγη 5. Ψουρ ΧΟ ισ µοστ λικελψ α χλασσ 5 ορ ενδ οφφιχε. Αλλ λονγ−διστανχε (Τολλ) χαλλ


σ αρε σωιτχηεδ βψ α τολλ οφφιχε ωηιχη χαν βε α χλασσ 4, 3, 2, ορ 1 οφφιχε. Τηερε ισ αλσο α χλασσ 4Ξ οφφιχε χαλλεδ αν ιν τερµεδιατε ποιντ. Τηε 4Ξ οφφιχε ισ α διγιταλ ονε τηατ χαν ηαϖε αν υναττενδεδ εξχηανγε ατταχηεδ το ιτ (κνοων ασ α Ρεµοτε Σωιτχηινγ Υνιτ (ΡΣΥ)). Τηε φολλοωινγ χηαρτ ωιλλ λιστ τηε Οφφιχε #, ναµε, & ηοω µανψ οφ τηοσε οφφιχε εξιστ (το τηε βεστ οφ µψ κνοωλεδγε) ιν Νο ρτη Αµεριχα: Χλασσ 1 2 3 4 4Π 4Ξ 5 6

Ναµε Ρεγιοναλ Χεντερ Σεχτιοναλ Χεντερ Πριµαρψ Χεντερ Τολλ Χεντερ Τολλ Ποιντ Ιντερµεδιατε Ποιντ Ενδ Οφφιχε ΡΣΥ

Αββ ΡΧ ΣΧ ΠΧ ΤΧ ΤΠ ΙΠ ΕΟ ΡΣΥ

Νυµβερ Εξιστινγ 12 67 230 1,300 Ν/Α Ν/Α 19,000 Ν/Α

Ωηεν χοννεχτινγ α χαλλ φροµ ονε παρτψ το ανοτηερ, τηε σωιτχηινγ εθυιπµεντ υσυαλλψ τριεσ το φινδ τηε σηορτεστ ρουτε βετωεεν τηε χλασσ 5 ενδ οφφιχε οφ τηε χαλλερ & τηε χλασσ 5 ενδ οφφιχε οφ τηε χαλλεδ παρτψ. Ιφ νο ιντερ−οφφιχε τρυνκσ εξ ιστ βετωεεν τηε τωο παρτιεσ, ιτ ωιλλ τηεν µοϖε υπωαρδ το τηε νεξτ ηιγηεστ οφφιχε φορ σερϖιχινγ χαλλσ (Χλασσ 4). Ιφ τηε Χλασσ 4 οφφιχε χαννοτ ηανδλε τηε χαλλ βψ σενδινγ ιτ το ανοτηερ Χλασσ 4 ορ 5 οφφιχε, ιτ ωιλλ τηεν βε σεντ το τηε νεξτ ηι γηεστ οφφιχε ιν τηε ηιεραρχηψ (3). Τηε σωιτχηινγ εθυιπµεντ φιρστ υσεσ τηε ηιγη−υσαγε ιντεροφφιχε τρυνκ γρουπσ, ιφ τηεψ αρε βυσψ τηεν ιτ γοεσ το τηε φιναλ; τρυνκ γρουπσ ον τηε νεξτ ηιγηεστ λεϖελ. Ιφ τηε χαλλ χαννοτ βε χοννεχτεδ, ψου ωιλλ π ροβαβλψ γετ α ρε−ορδερ [120 ΙΠΜ (ιντερρυπτιονσ περ µινυτε) βυσψ σιγναλ] σιγναλ. Ατ τηισ τιµε, τηε γυψσ ατ Νετωορκ Ο περατιονσ αρε προβαβλψ σηιττινγ ιν τηειρ παντσ ανδ τρψινγ το αϖοιδ τηε δρεαδεδ Νετωορκ ∆ρεαδλοχκ (ασ σεεν ον Τς!). Ιτ ισ αλσο ιντερεστινγ το νοτε τηατ 9 χοννεχτιονσ ιν τανδεµ ισ χαλλεδ ρινγ−αρουνδ−τηε−ροσψ ανδ ιτ ηασ νεϖερ οχχυρρεδ ιν τελεπηονε ηιστορψ. Τηισ ωουλδ χαυσε αν ενδλεσσ λοοπ χοννεχτιον [α νεατ ωαψ το ρεαλλψ σχρεω υπ τηε νετωορκ]. Τηε 10 ρεγιοναλ χεντερσ ιν τηε ΥΣ & τηε 2 ιν Χαναδα αρε αλλ ιντερχοννεχτεδ. τηεψ φορµ τηε φουνδατιον οφ τηε εντιρε τελ επηονε νετωορκ. Σινχε τηερε αρε ονλψ 12 οφ τηεµ, τηεψ αρε λιστεδ βελοω: Χλασσ 1 Ρεγιοναλ Οφφιχε Λοχατιον ∆αλλασ 4 ΕΣΣ Ωαψνε, ΠΑ ∆ενϖερ 4Τ Ρεγινα Νο. 2ΣΠ1−4Ω (Χαναδα) Στ. Λουισ 4Τ Ροχκδαλε, ΓΑ Πιττσβυργη 4Ε Μοντρεαλ Νο. 1 4ΑΕΤΣ (Χαναδα)

37. Βασιχ Αλλιανχε Τελεχονφερενχινγ

ΝΠΑ 214 215 303 306 314 404 412 504

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ιντροδυχτιον: Τηισ πηιλε ωιλλ δεαλ ωιτη αχχεσσινγ, υνδερστανδινγ ανδ υσινγ τηε Αλλιανχε Τελεχονφερενχινγ Σψστεµσ. Ιτ ηασ µανψ σεχ τιονσ ανδ φορ βεστ υσε σηουλδ βε πριντεδ ουτ. Αλλιανχε: Αλλιανχε Τελεχονφερενχινγ ισ αν ινδεπενδεντ χοµπανψ ωηιχη αλλοωσ τηε γενεραλ πυβλιχ το αχχεσσ ανδ υσε ιτ∋σ χονφερ ενχινγ εθυιπµεντ. Μανψ ρυµορσ ηαϖε βεεν φλοατινγ αρουνδ τηατ Αλλιανχε ισ α συβσιδιαρψ οφ ΑΤ&Τ. Ωελλ, τηεψ αρε ωρ ονγ. Ασ στατεδ αβοϖε, Αλλιανχε ισ αν εντιρελψ ινδεπενδεντ χοµπανψ. Τηεψ υσε σοπηιστιχατεδ εθυιπµεντ το αλλοω υσερσ το ταλκ το µανψ πεοπλε ατ ονχε. Τηε Νυµβερ: Αλλιανχε ισ ιν τηε 700 εξχηανγε, τηυσ ιτ ισ νοτ λοχαλιζεδ, ωελλ, νοτ ιν α ωαψ. Αλλιανχε ισ ονλψ ιν χερταιν στατεσ, ανδ ο νλψ ρεσιδεντσ οφ τηεσε χερταιν στατεσ χαν αχχεσσ βψ διαλινγ διρεχτ. Τηισ, ηοωεϖερ, ωιλλ βε δισχυσσεδ ιν α λατερ χηαπτ ερ. Τηε νυµβερσ φορ αλλιανχε αρε ασ φολλοωσ:


0−700−456−1000 (Χηιχαγο) −1001 (Λοσ Ανγελεσ) −1002 (Χηιχαγο) −1003 (Ηουστον) −2000 (?) −2001 (?) −2002 (?) −2003 (?) −3000 (?) −3001 (?) −3002 (?) −3003 (?) Τηε λοχατιονσ οφ τηε φιρστ 4 νυµβερσ αρε κνοων ανδ Ι ηαϖε στατεδ τηεµ. Ηοωεϖερ, τηε νυµβερσ ιν τηε 200ξ ανδ 300ξ αρε νοτ δεφινιτελψ κνοων. Ρυµορ ηασ ιτ τηατ τηε παττερν ρεπεατσ ιτσελφ βυτ τηισ ηασ νοτ βεεν προϖεν.

∆ιαλινγ: Ασ στατεδ βεφορε, Αλλιανχε ισ ονλψ ιν χερταιν στατεδ ανδ ονλψ τηεσε στατεσ χαν αχχεσσ τηεµ ϖια διαλινγ διρεχτ. Ηοωε ϖερ, διαλινγ διρεχτ χαυσεσ ψουρ ρεσιδενχε το βε χηαργεδ φορ τηε χονφερενχε ανδ χονφερενχε βιλλσ αρε νοτ λοω!!! Τηερεφορε, µανψ ωαψσ ηαϖε βεεν δισχοϖερεδ το σταρτ α χονφερενχε ωιτηουτ ηαϖινγ ιτ βιλλεδ το ονεσ ηουσε. Τηεψ αρε α σ φολλοωσ: 1. 2. 3. 4.

∆ιαλινγ τηρουγη α ΠΒΞ. Ινχορπορατινγ α Βλυε Βοξ. Βιλλινγ το α λοοπ. Βιλλινγ το α φορωαρδεδ χαλλ.

Ι αµ συρε τηερε αρε µανψ µορε, βυτ τηεσε αρε τηε φουρ Ι ωιλλ δεαλ ωιτη.

∆ιαλινγ τηρουγη α ΠΒΞ: Προβαβλψ τηε εασιεστ µετηοδ οφ χρεατινγ α φρεε χονφερενχε ισ τηρουγη α ΠΒΞ. Σιµπλψ χαλλ ονε ιν α στατε τηατ ηασ Α λλιανχε, ινπυτ τηε ΠΒΞ∋σ χοδε, διαλ 9 φορ αν ουτσιδε λινε ανδ τηεν διαλ αλλιανχε. Αν εξαµπλε οφ τηισ ωουλδ βε: ΠΒΞ: 800−241−4911 Ωηεν ιτ ανσωερσ ιτ ωιλλ γιϖε ψου α τονε. Ατ τηισ τονε ινπυτ ψουρ χοδε. Χοδε: 1234 Αφτερ τηισ ψου ωιλλ ρεχειϖε ανοτηερ τονε, νοω διαλ 9 φορ αν ουτσιδε λινε. Ψου ωιλλ νοω ηεαρ α διαλ τονε. Σιµπλψ διαλ Αλλιανχε φροµ τηισ ποιντ ανδ τηε χονφερενχε ωιλλ βε βιλλεδ το τηε ΠΒΞ.

Υσινγ α Βλυε Βοξ: Ανοτηερ ρατηερ σιµπλε ωαψ οφ σταρτινγ α χονφερενχε ισ ωιτη α Βλυε Βοξ. Τηε φολλοωινγ προχεδυρε ισ ηοω το βοξ α χον φερενχε: ∆ιαλ α νυµβερ το βοξ οφφ οφ. Ιν τηισ εξαµπλε ωε ωιλλ υσε 609−609−6099 Ωηεν τηε παρτψ ανσωερσ ηιτ 2600ηζ. Τηισ ωιλλ χ αυσε τηε φονε χοµπανψ∋σ εθυιπµεντ το τηινκ τηατ ψου ηαϖε ηυνγ υπ. Ψου ωιλλ ηεαρ α <βεεπ><κερχηυνκ> Ψου ηαϖε νοω ∋σειζεδ∋ α τρυνκ. Αφτερ τηισ, σωιτχη το µυλτι−φρεθυενχψ ανδ διαλ: ΚΠ−0−700−456−ξ00ξ−ΣΤ • ΚΠ = ΚΠ τονε ον Βλυε Βοξ • ξ = ϖαριαβλε βετωεεν 1 ανδ 3 • ΣΤ = ΣΤ τονε ον Βλυε Βοξ Τηε εθυιπµεντ νοω τηινκσ τηατ τηε οπερατορ ηασ διαλεδ Αλλιανχε φροµ ηερ σωιτχηβοαρδ ανδ τηε χονφερενχε σηαλλ βε β ιλλεδ τηερε. Σινχε Βλυε Βοξινγ ισ συχη α λαργε τοπιχ, τηισ ισ ασ φαρ ασ Ι ωιλλ γο ιντο ιτ∋σ υσεσ.


Βιλλινγ το α λοοπ: Α τηιρδ µετηοδ οφ ρεχειϖινγ α φρεε χονφερενχε ισ βψ βιλλινγ ουτ το α λοοπ. Α λοοπ ισ 2 νυµβερσ τηατ ωηεν τωο πεοπλε χ αλλ, τηεψ χαν ταλκ το εαχη οτηερ. Ψου∋ρε σαψινγ ωοοπ−τεε−δο ριγητ? Ωρονγ! Λοοπσ χαν βε <ϖερψ> υσεφυλ το πηρεακσ. Φιρστ, διαλ αλλιανχε διρεχτ. Αφτερ γοινγ τηρουγη τηε βεγιννινγ προχεδυρε, ωηιχη ωιλλ βε δισχυσσεδ λατερ ιν τηισ τυτορι αλ, διαλ 0 ανδ ωαιτ φορ αν Αλλιανχε οπερατορ. Ωηεν σηε ανσωερσ τελλ ηερ ψου ωουλδ λικε το βιλλ τηε χονφερενχε το συ χη ανδ συχη α νυµβερ. (Α λοοπ ωηερε ψουρ πηριενδ ισ ον τηε οτηερ σιδε) Σηε ωιλλ τηεν χαλλ τηατ νυµβερ το ρεχειϖε ϖοι χε ϖεριφιχατιον. Οφ χουρσε ψουρ πηριενδ ωιλλ βε ωαιτινγ ανδ ωιλλ αχχεπτ τηε χηαργεσ. Τηυσ, τηε χονφερενχε ισ βιλλεδ τ ο τηε λοοπ. Βιλλινγ το χαλλ φορωαρδινγ: Ωηεν ψου διαλ α νυµβερ τηατ ισ χαλλ φορωαρδεδ, ιτ ισ φιρστ ανσωερεδ βψ τηε οριγιναλ λοχατιον, τηεν φορωαρδεδ. Τηε ο ριγιναλ λοχατιον ωιλλ ηανγ υπ ιφ 2600ηζ ισ ρεχειϖεδ φροµ ονλψ ονε ενδ οφ τηε λινε. Τηερεφορε, ιφ ψου ωερε το ωαιτ αφτερ τηε φορωαρδεδ ρεσιδενχε ανσωερεδ, ψου ωουλδ ρεχειϖε τηε οριγιναλ λοχατιον∋σ διαλ τονε. Εξαµπλε: ∆ιαλ 800−325−4067 Τηε οριγιναλ ρεσιδενχε ωουλδ ανσωερ, τηεν φορωαρδ τηε χαλλ, α σεχονδ τψπε οφ ρινγινγ ωουλδ βε ηεαρδ. Ωηεν τηισ σεχο νδ ρεσιδενχε ανσωερσ σιµπλψ ωαιτ υντιλ τηεψ ηανγ υπ. Αφτερ αβουτ τωεντψ σεχονδσ ψου ωιλλ τηεν ρεχειϖε τηε οριγιναλ ρεσιδενχε∋σ διαλ τονε σινχε ιτ ηεαρδ 2600ηζ φροµ ονε ενδ οφ τηε λινε. Σιµπλψ διαλ Αλλιανχε φροµ τηισ ποιντ ανδ τηε χονφ ερενχε ωιλλ βε βιλλεδ το τηε οριγιναλ ρεσιδενχε. Τηεσε αρε τηε φουρ µαιν ωαψσ το ρεχειϖε α φρεε χονφερενχε. Ι αµ συρε µανψ µορε εξιστ, βυτ τηεσε φουρ αρε θυιτε ηανδψ τηεµσελϖεσ.

Λογον Προχεδυρε: Ονχε Αλλιανχε ανσωερσ ψου ωιλλ ηεαρ α τωο−τονε χοµβινατιον. Τηισ ισ τηειρ ωαψ οφ σαψινγ ∋Ηοω µανψ πεοπλε δο ψου ωαντ ον τηε χονφερενχε δυδε?∋ Σιµπλψ τψπε ιν α 2−διγιτ χοµβινατιον, δεπενδινγ ον ωηατ βριδγε οφ Αλλιανχε ψου αρε ον, βετωεεν 10 ανδ 59. Αφτερ τηισ ειτηερ ηιτ ∋∗∋ το χανχελ τηε χονφερενχε σιζε ανδ ινπυτ ανοτηερ ορ ηιτ ∋#∋ το χοντινυε. Ψου αρε νοω ιν Αλλιανχε Τελεχονφερενχινγ ανδ αρε ονλψ σεχονδσ αωαψ φροµ ηαϖινγ ψουρ οων ροαρινγ χονφερενχε γοινγ στ ρονγ!!! ∆ιαλινγ ιν Χονφερεεσ: Το διαλ ψουρ φιρστ χονφερεε, διαλ 1+νπα+πρε+συφφ ανδ αωαιτ ηισ/ηερ ανσωερ. νπα = αρεα χοδε πρε = πρεφιξ συφφ = συφφιξ Ιφ τηε νυµβερ ισ βυσψ, ορ ιφ νο ονε ανσωερσ σιµπλψ ηιτ ∋∗∋ ανδ ψουρ χαλλ ωιλλ βε αβορτεδ. Βυτ, ιφ τηεψ δο ανσωερ, ηιτ τηε ∋#∋ κεψ. Τηισ ωιλλ αδδ τηεµ το τηε χονφερενχε. Νοω χοµµενχε διαλινγ οτηερ χονφερεεσ.

ϑοινινγ Ψουρ Χονφερενχε: Το ϕοιν ψουρ χονφερενχε φροµ χοντρολ µοδε σιµπλψ ηιτ τηε ∋#∋ κεψ. Ωιτηιν α σεχονδ ορ τωο ψου ωιλλ βε χηαττινγ ωιτη α λλ ψουρ βυδδιεσ. Το γο βαχκ ιντο χοντρολ µοδε, σιµπλψ ηιτ τηε ∋#∋ κεψ αγαιν. Τρανσφερρινγ Χοντρολ: Το τρανσφερ χοντρολ το ανοτηερ χονφερεε, γο ιντο χοντρολ µοδε, ηιτ τηε # 6+1+νπα+πρε+συφφ οφ τηε χονφερεε ψου ωιση τ ο γιϖε χοντρολ το. Ιφ αφτερ, ψου ωιση το αβορτ τηισ τρανσφερ ηιτ τηε ∋∗∋ κεψ. ΝΟΤΕ: Τρανσφερ οφ χοντρολ ισ οφτεν νοτ αϖαιλαβλε. Ωηεν ψου ρεχειϖε α µεσσαγε στατινγ τηισ, ψου σιµπλψ χαννοτ τραν σφερ χοντρολ.

Μυτεδ Χονφερενχεσ: Το ρεθυεστ α µυτεδ χονφερενχε σιµπλψ ηιτ τηε 9 κεψ. Ι αµ νοτ εξαχτλψ συρε ωηατ α µυτεδ χονφερενχε ισ βυτ ιτ ισ προβαβ λψ α ωαψ το κεεπ υνωαντεδ εαϖεσδροππερσ φροµ λιστενινγ ιν. ∆ιαλινγ Αλλιανχε Οπερατορσ: Σιµπλψ διαλ 0 ασ ψου ωουλδ φροµ ανψ φονε ανδ ωαιτ φορ τηε οπερατορ το ανσωερ. Ενδινγ Ψουρ Χονφερενχε: Το ενδ ψουρ χονφερενχε αλλ τογετηερ, τηατ ισ κιχκ εϖερψονε ινχλυδινγ ψουρσελφ οφφ, γο ιντο χοντρολ µοδε ανδ ηιτ ∋∗∋... αφτερ α φεω σεχονδσ σιµπλψ ηανγ υπ. Ψουρ χονφερενχε ισ οϖερ.


Αρε Αλλιανχε Οπερατορσ ∆ανγερουσ? Νο. Νοτ ιν τηε λεαστ. Τηε ωορστ τηεψ χαν δο το ψου ωηιλε ψου αρε ηαϖινγ α χονφερενχε ισ δροπ αλλ χονφερεεσ ινχλυδιν γ ψουρσελφ. Τηισ ισ ιν νο ωαψ ηαρµφυλ, ϕυστ α λιττλε αγγραϖατινγ. Αλλιανχε ανδ Τραχινγ: Αλλιανχε χαν τραχε, ασ αλλ χιτιζενσ οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ χαν. Βυτ τηισ ηασ το αλλ βε πρε−µεδιτατεδ ανδ ΑΤ&Τ ηασ το β ε χαλλεδ ανδ ιτ∋σ ρεαλλψ α λαργε ηασσλε, τηερεφορε, ιτ ισ αλµοστ νεϖερ δονε. Αλλιανχε σιµπλψ δοεσ νοτ ωαντ ιτ κνοων τηατ τεεναγερσ αρε πηυχκινγ τηεµ οϖερ. Τηε ονλψ σορτ οφ σαφετψ εθυιπµεντ Αλλιανχε ηασ ον−λινε ισ α σιµπλε πεν ρεγιστ ερ. Τηισ λιττλε δεϖιχε σιµπλψ ρεχορδσ αλλ τηε νυµβερσ οφ τηε χονφερεεσ διαλεδ. Νο βιγ δεαλ. Αλλ Αλλιανχε χαν δο ισ χα λλ υπ τηατ περσονσ νυµβερ, τηρεατεν ανδ θυεστιον. Ηοωεϖερ, λεγαλλψ, τηεψ χαν δο νοτηινγ βεχαυσε αλλ ψου διδ ωασ α νσωερ ψουρ φονε. ΝΟΤΕ: Αλµοστ αλλ ινστρυχτιονσ αρε τολδ το τηε περσον ιν χοµµανδ βψ Αλλιανχε ρεχορδινγσ. Α λοτ οφ τηισ τυτοριαλ ισ ϕυστ α λιστινγ οφ τηοσε χοµµανδσ πλυσ ινφορµατιον γατηερεδ βψ ειτηερ µψσελφ ορ τηε πηελλοω πηρεακσ οφ τηε ωορλδ!!!

38. Αθυα Βοξ Πλανσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Εϖερψ τρυε πηρεακερ λιϖεσ ιν φεαρ οφ τηε δρεαδεδ ΦΒΙ ∋Λοχκ Ιν Τραχε∋. Φορ α λονγ τιµε, ιτ ωασ ιµποσσιβλε το εσχαπε φ ροµ τηε Λοχκ Ιν Τραχε. Τηισ βοξ δοεσ οφφερ αν εσχαπε ρουτε ωιτη σιµπλε διρεχτιονσ το ιτ. Τηισ βοξ ισ θυιτε α σιµπλε χον χεπτ, ανδ αλµοστ ανψ πηρεακερ ωιτη βασιχ ελεχτρονιχσ κνοωλεδγε χαν χονστρυχτ ανδ υσε ιτ.

Τηε Λοχκ Ιν Τραχε Α λοχκ ιν τραχε ισ α δεϖιχε υσεδ βψ τηε ΦΒΙ το λοχκ ιντο τηε πηονε υσερσ λοχατιον σο τηατ ηε χαν νοτ ηανγ υπ ωηιλε α τραχε ισ ιν προγρεσσ. Φορ τηοσε οφ ψου ωηο αρε νοτ φαµιλιαρ ωιτη τηε χονχεπτ οφ ∋λοχκινγ ιν∋, τηεν ηερε∋σ α βριεφ δεσχ ριπτιον. Τηε ΦΒΙ χαν ταπ ιντο α χονϖερσατιον, σορτ οφ λικε α τηρεε−ωαψ χαλλ χοννεχτιον. Τηεν, ωηεν τηεψ γετ τηερε, τη εψ χαν πλυγ ελεχτριχιτψ ιντο τηε πηονε λινε. Αλλ πηονε χοννεχτιονσ αρε ηελδ οπεν βψ α χερταιν ϖολταγε οφ ελεχτριχιτψ. Τηατ ισ ωηψ ψου σοµετιµεσ γετ στατιχ ανδ φαιντ χοννεχτιονσ ωηεν ψου αρε χαλλινγ φαρ αωαψ, βεχαυσε τηε ελεχτριχιτψ ηασ τρουβλε κεεπινγ τηε λινε υπ. Ωηατ τηε λοχκ ιν τραχε δοεσ ισ χυτ ιντο τηε λινε ανδ γενερατε τηατ σαµε ϖολταγε στραιγ ητ ιντο τηε λινεσ. Τηατ ωαψ, ωηεν ψου τρψ ανδ ηανγ υπ, ϖολταγε ισ ρεταινεδ. Ψουρ πηονε ωιλλ ρινγ ϕυστ λικε σοµεονε ω ασ χαλλινγ ψου εϖεν αφτερ ψου ηανγ υπ. (Ιφ ψου ηαϖε χαλλ ωαιτινγ, ψου σηουλδ υνδερστανδ βεττερ αβουτ τηατ, φορ χα λλ ωαιτινγ ιντερχεπτσ τηε ελεχτριχιτψ ανδ µακεσ α τονε τηατ µεανσ σοµεονε ισ γοινγ τηρουγη ψουρ λινε. Τηεν, ιτ ισ α µατ τερ οφ ωηιχη ϖολταγε ισ ηιγηερ. Ωηεν ψου πυση δοων τηε ρεχειϖερ, τηεν ιτ σεε−σαωσ τηε ελεχτριχιτψ το τηε οτηερ σιδε. Ω ηεν ψου ηαϖε α περσον ον εαχη λινε ιτ ισ ιµποσσιβλε το ηανγ υπ υνλεσσ ονε ορ βοτη οφ τηεµ ωιλλ ηανγ υπ. Ιφ ψου τρψ το ηανγ υπ, ϖολταγε ισ ρεταινεδ, ανδ ψουρ πηονε ωιλλ ρινγ. Τηατ σηουλδ γιϖε ψου αν υνδερστανδινγ οφ ηοω χαλλινγ ωορκσ . Αλσο, ωηεν ελεχτριχιτψ πασσεσ τηρουγη α χερταιν ποιντ ον ψουρ πηονε, τηε ελεχτριχιτψ χαυσεσ α βελλ το ρινγ, ορ ον σ οµε νεωερ πηονεσ αν ελεχτρονιχ ρινγ το σουνδ.) Σο, ιν ορδερ το ελιµινατε τηε τραχε, ψου σοµεηοω µυστ λοωερ τηε ϖολταγ ε λεϖελ ον ψουρ πηονε λινε. Ψου σηουλδ κνοω τηατ εϖερψ τιµε σοµεονε ελσε πιχκσ υπ τηε πηονε λινε, τηεν τηε ϖολταγε δ οεσ δεχρεασε α λιττλε. Ιν τηε φιρστ στεπσ οφ πλαννινγ τηισ ουτ, Ξεροξ συγγεστεδ γεττινγ αβουτ α ηυνδρεδ πηονεσ αλλ ηοο κεδ ιντο τηε σαµε λινε τηατ χουλδ αλλ βε τακεν οφφ τηε ηοοκ ατ τηε σαµε τιµε. Τηατ ωουλδ γρεατλψ δεχρεασε τηε ϖολταγε λεϖελ. Τηατ ισ αλσο ωηψ µοστ τηρεε−ωαψ χοννεχτιονσ τηατ αρε υσινγ τηε βελλ σερϖιχε τηρεε ωαψ χαλλινγ (ωηιχη ισ ον λψ ∃3 α µοντη) βεχοµε θυιτε φαιντ αφτερ α ωηιλε. Βψ νοω, ψου σηουλδ υνδερστανδ τηε βασιχ ιδεα. Ψου ηαϖε το δραιν αλ λ οφ τηε ποωερ ουτ οφ τηε λινε σο τηε ϖολταγε χαν νοτ βε κεπτ υπ. Ρατηερ συδδεν δραινινγ οφ ποωερ χουλδ θυιχκλψ σηορτ ουτ τηε ΦΒΙ ϖολταγε µαχηινε, βεχαυσε ιτ ωασ ονλψ βυιλτ το συσταιν τηε εξαχτ ϖολταγε νεχεσσαρψ το κεεπ τηε ϖολταγε ουτ. Φορ νοω, ιµαγινε τηισ. Ονε οφ τηε νορµαλ Ραδιο Σηαχκ γενερατορσ τηατ ψου χαν γο πιχκ υπ τηατ ονε ενδ οφ τηε χορδ τηατ ηοοκσ ιντο τηε χεντραλ βοξ ηασ α πηονε ϕαχκ ον ιτ ανδ τηε οτηερ ηασ αν ελεχτριχαλ πλυγ. Τηισ ωαψ, ψου χαν ∀φλ αση∀ ϖολταγε τηρουγη τηε λινε, βυτ χαννοτ δραιν ιτ. Σο, σοµε µοδιφιχατιονσ ηαϖε το βε δονε. Ματεριαλσ Α ΒΕΟΧ (Βασιχ Ελεχτριχαλ Ουτπυτ Σοχκετ), λικε α σµαλλ λαµπ−τψπε χοννεχτιον, ωηερε ψου ϕυστ ηαϖε α σιµπλε πλυγ α νδ ωιρε τηατ ωουλδ πλυγ ιντο α λιγητ βυλβ. Ονε οφ χορδσ µεντιονεδ αβοϖε, ιφ ψου χαν∋τ φινδ ονε τηεν χονστρυχτ ψουρ ο ων... Σαµε ϖολταγε χοννεχτιον, βυτ τηε ρεστραινερ µυστ βε βυιλτ ιν (Ι.Ε. Τηε χεντραλ βοξ) Τωο πηονε ϕαχκσ (ονε φορ τηε µοδεµ, ονε φορ ιφ ψου αρε βεινγ τραχεδ το πλυγ τηε αθυα βοξ ιντο) Σοµε χρεατιϖιτψ ανδ εασψ ωορκ. Νοτιχε: Νο πηονεσ ηαϖε το βε δεστροψεδ/µοδιφιεδ το µακε τηισ βοξ, σο δον∋τ γο ουτ ανδ βυψ α νεω πηονε φορ ιτ!

Προχεδυρε


Αλλ ριγητ, τηισ ισ α ϖερψ σιµπλε προχεδυρε. Ιφ ψου ηαϖε τηε ΒΕΟΧ, ιτ χουλδ δραιν ιντο ανψτηινγ: α ραδιο, ορ ωηατεϖερ . Τηε πυρποσε οφ ηαϖινγ τηατ ισ ψου αρε γοινγ το συχκ τηε ϖολταγε ουτ φροµ τηε πηονε λινε ιντο τηε ελεχτριχαλ αππλιαν χε σο τηερε ωουλδ βε νο ϖολταγε λεφτ το λοχκ ψου ιν ωιτη. 1.

Τακε τηε χοννεχτιον χορδ. Εξαµινε τηε πλυγ ατ τηε ενδ. Ιτ σηουλδ ηαϖε ονλψ τωο προνγσ. Ιφ ιτ ηασ τηρεε, στιλλ, δο ν οτ φεαρ. Μακε συρε τηε ελεχτριχαλ αππλιανχε ισ τυρνεδ οφφ υνλεσσ ψου ωαντ το βεχοµε α χρισπψ χριττερ ωηιλε µακινγ τηισ τηινγ. Μοστ πλυγσ ωιλλ ηαϖε α ηαρδ πλαστιχ δεσιγν ον τηε τοπ οφ τηεµ το πρεϖεντ ψου φροµ γεττινγ ιν ατ τηε ελεχτριχαλ ωιρεσ ινσιδε. Ωελλ, ρεµοϖε ιτ. Ιφ ψου ωαντ το κεεπ τηε πλυγ (Ι δον∋τ σεε ωηψ...) τηεν ϕυστ χ υτ τηε τοπ οφφ. Ωηεν ψου λοοκ ινσιδε, Λοω ανδ Βεηολδ, ψου ωιλλ σεε τηατ ατ τηε βασε οφ τηε προνγσ τηερε αρε α φεω ωιρεσ χοννεχτινγ ιν. Τηοσε ωιρεσ χονδυχτ τηε ποωερ ιντο τηε αππλιανχε. Σο, ψου χαρεφυλλψ υνωραπ τηοσε φροµ τηε σιδεσ ανδ πυλλ τηεµ ουτ υντιλ τηεψ αρε αβουτ αν ινχη αηεαδ οφ τηε προνγσ. Ιφ ψου δον∋τ ωαντ το κεεπ τηε ϕαχκ, τηεν ϕυστ ριπ τηε προνγσ ουτ. Ιφ ψου αρε, χοϖερ τηε προνγσ ωιτη ινσυλατιον ταπε σο τηεψ ωιλλ νοτ χο ννεχτ ωιτη τηε ωιρεσ ωηεν τηε ποωερ ισ βεινγ δραινεδ φροµ τηε λινε.

2.

∆ο τηε σαµε τηινγ ωιτη τηε προνγσ ον τηε οτηερ πλυγ, σο ψου ηαϖε τηε ωιρεσ εϖενλψ χοννεχτεδ. Νοω, ωραπ τηε ενδ ο φ τηε ωιρεσ αρουνδ εαχη οτηερ. Ιφ ψου ηαππεν το ηαϖε τηε οτηερ ενδ οφ τηε ϖολταγε χορδ ηοοκεδ ιντο τηε πηονε , στοπ ρεαδινγ νοω, ψου∋ρε τοο φυχκινγ στυπιδ το χοντινυε. Αφτερ ψου∋ϖε ωραππεδ τηε ωιρεσ αρουνδ εαχη οτηερ , τηεν χοϖερ τηε ωηολε τηινγ ωιτη τηε πλυγσ ωιτη ινσυλατινγ ταπε. Τηεν, ιφ ψου βυιλτ ψουρ οων χοντρολ βοξ ορ ιφ ψου βουγητ ονε, τηεν χραµ αλλ τηε ωιρεσ ιντο ιτ ανδ ρεχλοσε ιτ. Τηατ βοξ ισ ψουρ τιχκετ ουτ οφ τηισ.

3.

Ρε−χηεχκ εϖερψτηινγ το µακε συρε ιτ∋σ αλλ ιν πλαχε. Τηισ ισ α πρεττψ φλιµσψ χοννεχτιον, βυτ ον λατερ µοδελσ ωηεν ψου γετ µορε εξπεριενχεδ ατ ιτ τηεν ψου χαν σολδερ αωαψ ατ ιτ ανδ φορµ τηε ωηολε δεϖιχε ιντο ονε βιγ βοξ, ωιτη σοµ ε κινδ οφ χηεαπ Ματτελ ηανδ−ηελδ γαµε ινσιδε το βε τηε ποωερ χοννεχτορ. Ιν ορδερ το υσε ιτ, ϕυστ κεεπ τηισ βοξ ηαν δψ. Πλυγ ιτ ιντο τηε ϕαχκ ιφ ψου ωαντ, βυτ ιτ ωιλλ σλιγητλψ λοωερ τηε ϖολταγε σο ιτ ισν∋τ χοννεχτεδ. Ωηεν ψου πλυ γ ιτ ιν, ιφ ψου σεε σπαρκσ, υνπλυγ ιτ ανδ ρεσταρτ τηε ωηολε τηινγ. Βυτ ιφ ιτ ϕυστ σεεµσ φινε τηεν λεαϖε ιτ.

Υσε −−−− Νοω, σο ψου ηαϖε τηε ωηολε τηινγ πλυγγεδ ιν ανδ αλλ... ∆ο νοτ υσε τηισ υνλεσσ τηε σιτυατιον ισ δεσπερατε! Ωηεν τηε τρα χε ηασ γονε ον, δον∋τ πανιχ, υνπλυγ ψουρ πηονε, ανδ τυρν ον τηε αππλιανχε τηατ ιτ ωασ ηοοκεδ το. Ιτ ωιλλ νεεδ ενεργψ τ ο τυρν ιτσελφ ον, ανδ ηερε∋σ α γρεατ σουρχε... Τηε ϖολταγε το κεεπ α πηονε λινε οπεν ισ πρεττψ σµαλλ ανδ α σιµπλε λιγητ βυλβ σηουλδ δραιν ιτ αλλ ιν ανδ προβαβλψ σηορτ τηε ΦΒΙ χοµπυτερ ατ τηε σαµε τιµε.

39. Ηινδενβεργ Βοµβ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Νεεδεδ: • • • • •

1 Βαλλοον 1 Βοττλε 1 Λιθυιδ Πλυµβερ 1 Πιεχε Αλυµινυµ φοιλ 1 Λενγτη Φυσε

Φιλλ τηε βοττλε 3/4 φυλλ ωιτη Λιθυιδ Πλυµβερ ανδ αδδ α λιττλε πιεχε οφ αλυµινυµ φοιλ το ιτ. Πυτ τηε βαλλοον οϖερ τηε ν εχκ οφ τηε βοττλε υντιλ τηε βαλλοον ισ φυλλ οφ τηε ρεσυλτινγ γασ. Τηισ ισ ηιγηλψ φλαµµαβλε ηψδρογεν. Νοω τιε τηε βαλλ οον. Νοω λιγητ τηε φυσε, ανδ λετ ιτ ρισε. Ωηεν τηε φυσε χονταχτσ τηε βαλλοον, ωατχη ουτ!!! 40. Ηοω το Κιλλ Σοµεονε ωιτη ψουρ Βαρε Ηανδσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηισ φιλε ωιλλ εξπλαιν τηε βασιχσ οφ ηανδ−το−ηανδ χοµβατ, ανδ ωιλλ τελλ οφ τηε βεστ πλαχεσ το στρικε ανδ κιλλ αν ενεµ ψ. Ωηεν ενγαγεδ ιν ηανδ−το−ηανδ χοµβατ, ψουρ λιφε ισ αλωαψσ ατ στακε. Τηερε ισ ονλψ ονε πυρποσε ιν χοµβατ, ανδ τηα τ ισ το κιλλ ψουρ ενεµψ. Νεϖερ φαχε αν ενεµψ ωιτη τηε ιδεα οφ κνοχκινγ ηιµ ουτ. Τηε χηανχεσ αρε εξτρεµελψ γοοδ τηατ ηε ωιλλ κιλλ ΨΟΥ ινστεαδ. Ωηεν α ωεαπον ισ νοτ αϖαιλαβλε, ονε µυστ ρεσορτ το τηε φυλλ υσε οφ ηισ νατυραλ ωεαπονσ. Τη ε νατυραλ ωεαπονσ αρε: 1. 2. 3. 4.

Τηε κνιφε εδγε οφ ψουρ ηανδσ. Φινγερσ φολδεδ ατ τηε σεχονδ ϕοιντ ορ κνυχκλε. Τηε προτρυδινγ κνυχκλε οφ ψουρ σεχονδ φινγερ. Τηε ηεελ οφ ψουρ ηανδ.


5. 6. 7. 8.

Ψουρ βοοτ Ελβοωσ Κνεεσ Ψουρ Τεετη.

Ατταχκινγ ισ α πριµαρψ φαχτορ. Α φιγητ ωασ νεϖερ ωον βψ δεφενσιϖε αχτιον. Ατταχκ ωιτη αλλ οφ ψουρ στρενγτη. Ατ ανψ ποιντ ορ ανψ σιτυατιον, σοµε ϖυλνεραβλε ποιντ ον ψουρ ενεµιεσ βοδψ ωιλλ βε οπεν φορ ατταχκ. ∆ο τηισ ωηιλε σχρεαµιν γ ασ σχρεαµινγ ηασ τωο πυρποσεσ. 1. 2.

Το φριγητεν ανδ χονφυσε ψουρ ενεµψ. Το αλλοω ψου το τακε α δεεπ βρεατη ωηιχη, ιν τυρν, ωιλλ πυτ µορε οξψγεν ιν ψουρ βλοοδ στρεαµ.

Ψουρ βαλανχε ανδ βαλανχε οφ ψουρ ενεµψ αρε τωο ιµπορταντ φαχτορσ; σινχε, ιφ ψου συχχεεδ ιν µακινγ ψουρ ενεµψ λοσ ε ηισ βαλανχε, τηε χηανχεσ αρε νινε το ονε τηατ ψου χαν κιλλ ηιµ ιν ψουρ νεξτ µοϖε. Τηε βεστ οϖερ−αλλ στανχε ισ ωηερ ε ψουρ φεετ αρε σπρεαδ αβουτ σηουλδερσ ωιδτη απαρτ, ωιτη ψουρ ριγητ φοοτ αβουτ α φοοτ αηεαδ οφ τηε λεφτ. Βοτη αρµσ σηουλδ βε βεντ ατ τηε ελβοωσ παραλλελ το εαχη οτηερ. Στανδ ον τηε βαλλσ οφ ψουρ φεετ ανδ βενδ ψουρ ωαιστ σλιγητλψ. Κινδ οφ λικε α βοξερ∋σ χρουχη. Εµπλοψινγ α συδδεν µοϖεµεντ ορ α σχρεαµ ορ ψελλ χαν τηροω ψουρ ενεµψ οφφ−βαλανχ ε. Τηερε αρε µανψ ϖυλνεραβλε ποιντσ οφ τηε βοδψ. Ωε ωιλλ χοϖερ τηεµ νοω: Εψεσ: Υσε ψουρ φινγερσ ιν α ς−σηαπε ανδ ατταχκ ιν γουγινγ µοτιον. Νοσε:(Εξτρεµελψ ϖυλνεραβλε) Στρικε ωιτη τηε κνιφε εδγε οφ τηε ηανδ αλονγ τηε βριδγε, ωηιχη ωιλλ χαυσε βρεακαγε, σηα ρπ παιν, τεµποραρψ βλινδνεσσ, ανδ ιφ τηε βλοω ισ ηαρδ ενουγη, δεατη. Αλσο, δελιϖερ α βλοω ωιτη τηε ηεελ οφ ψουρ ηανδ ιν αν υπωαρδ µοτιον, τηισ ωιλλ σηοϖε τηε βονε υπ ιντο τηε βραιν χαυσινγ δεατη. Αδαµ∋σ Αππλε: Τηισ σποτ ισ υσυαλλψ πρεττψ ωελλ προτεχτεδ, βυτ ιφ ψου γετ τηε χηανχε, στρικε ηαρδ ωιτη τηε κνιφε εδγε οφ ψουρ ηανδ. Τηισ σηουλδ σεϖερ τηε ωινδ−πιπε, ανδ τηεν ιτ∋σ αλλ οϖερ ιν α µαττερ οφ µινυτεσ. Τεµπλε: Τηερε ισ α λαργε αρτερψ υπ ηερε, ανδ ιφ ψου ηιτ ιτ ηαρδ ενουγη, ιτ ωιλλ χαυσε δεατη. Ιφ ψου µαναγε το κνοχκ ψο υρ ενεµψ δοων, κιχκ ηιµ ιν τηε τεµπλε, ανδ ηε∋λλ νεϖερ γετ υπ αγαιν. Βαχκ οφ τηε Νεχκ: Α ραββιτ πυνχη, ορ βλοω δελιϖερεδ το τηε βασε οφ τηε νεχκ χαν εασιλψ βρεακ ιτ, βυτ το βε σαφε, ιτ ισ βεττερ το υσε τηε βυττ οφ α γυν ορ σοµε οτηερ ηεαϖψ βλυντ οβϕεχτ. Υππερ λιπ: Α λαργε νετωορκ οφ νερϖεσ αρε λοχατεδ. Τηεσε νερϖεσ αρε εξτρεµελψ χλοσε το τηε σκιν. Α σηαρπ υπωαρδ βλο ω ωιλλ χαυσε εξτρεµε παιν, ανδ υνχονσχιουσνεσσ. Εαρσ: Χοµινγ υπ φροµ βεηινδ αν ενεµψ ανδ χυππινγ τηε ηανδσ ιν α χλαππινγ µοτιον οϖερ τηε ϖιχτιµσ εαρσ χαν κιλλ ηιµ ι µµεδιατελψ. Τηε ϖιβρατιονσ χαυσεδ φροµ τηε χλαππινγ µοτιον ωιλλ βυρστ ηισ εαρδρυµσ, ανδ χαυσε ιντερναλ βλεεδινγ ιν τηε βραιν. Γροιν: Α ςΕΡΨ ϖυλνεραβλε σποτ. Ιφ λεφτ οπεν, γετ ιτ ωιτη κνεε ηαρδ, ανδ ηε∋λλ βυχκλε οϖερ ϖερψ φαστ. Κιδνεψσ: Α λαργε νερϖε τηατ βρανχηεσ οφφ το τηε σπιναλ χορδ χοµεσ ϖερψ χλοσε το τηε σκιν ατ τηε κιδνεψσ. Α διρεχτ β λοω ωιτη τηε κνιφε εδγε οφ ψουρ ηανδ χαν χαυσε δεατη. Τηερε αρε µανψ µορε ωαψσ το κιλλ ανδ ινϕυρε αν ενεµψ, βυτ τηεσε σηουλδ ωορκ βεστ φορ τηε αϖεραγε περσον. Τηισ ισ µ εαντ ονλψ ασ ινφορµατιον ανδ Ι ωουλδ νοτ ρεχοµµενδ τηατ ψου υσε τηισ φορ α σιµπλε Ηιγη Σχηοολ Βραωλ. Υσε τηεσε µετ ηοδσ ονλψ, ιν ψουρ οπινιον, ιφ ψουρ λιφε ισ ιν δανγερ. Ανψ ονε οφ τηεσε µετηοδσ χουλδ ϖερψ εασιλψ κιλλ ορ χαυσε περµ ανεντ δαµαγε το σοµεονε. Ονε µορε ωορδ οφ χαυτιον, ψου σηουλδ πραχτιχε τηεσε µοϖεσ βεφορε υσινγ τηεµ ον α δυµµψ, ορ α µοχκ βαττλε ωιτη α φριενδ. (Ψου δον∋τ ηαϖε το αχτυαλλψ ηιτ ηιµ το πραχτιχε, ϕυστ ωορκ ον αχχυραχψ.) 41. Πηονε Σψστεµσ Τυτοριαλ ΙΙ Ι

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Πρεφαχε: Τηισ αρτιχλε ωιλλ φοχυσ πριµαριλψ ον τηε στανδαρδ ωεστερν ελεχτριχ σινγλε− Σλοτ χοιν τελεπηονε (ακα φορτρεσσ φονε) ωηιχη χαν βε διϖιδεδ ιντο 3 τψπεσ: • • •

διαλ−τονε φιρστ (δτφ) χοιν−φιρστ (χφ): (ι.ε., ιτ ωαντσ ψουρ ∃ βεφορε ψου ρεχειϖε α διαλ τονε) διαλ ποστ−παψ σερϖιχε (ππ): ψου παψαφτερ τηε παρτψ ανσωερσ


∆εποσιτινγ χοινσ (σλυγσ): Ονχε ψου ηαϖε δεποσιτεδ ψουρ σλυγ ιντο α φορτρεσσ, ιτ ισ συβϕεχτεδ το α Γαµυτ οφ τεστσ. Τηε φιρστ οβσταχλε φορ α σλυ γ ισ τηε µαγνετιχ τραπ. Τηισ ωιλλ στοπ ανψ λιγητ−ωειγητ µαγνετιχ σλυγσ ανδ χοινσ. Ιφ ιτ πασσεσ τηισ, τηε σλυγ ισ τηεν χλ ασσιφιεδ ασ α νιχκελ, διµε, ορ Θυαρτερ. Εαχη σλυγ ισ τηεν χηεχκεδ φορ αππροπριατε σιζε ανδ ωειγητ. Ιφ Τηεσε τεστσ αρε π ασσεδ, ιτ ωιλλ τηεν τραϖελ τηρουγη α νιχκελ, διµε, ορ θυαρτερ Μαγνετ ασ αππροπριατε. Τηεσε µαγνετσ σετ υπ αν εδδψ χυ ρρεντ εφφεχτ ωηιχη Χαυσεσ χοινσ οφ τηε αππροπριατε χηαραχτεριστιχσ το σλοω δοων σο τηεψ Ωιλλ φολλοω τηε χορρεχτ τραϕεχτορψ. Ιφ αλλ γοεσ ωελλ, τηε χοιν ωιλλ φολλοω τηε Χορρεχτ πατη (συχη ασ βουνχινγ οφφ οφ τηε νιχκελ ανϖιλ) ωηερ ε ιτ ωιλλ Ηοπεφυλλψ φαλλ ιντο τηε ναρροω αχχεπτεδ χοιν χηαννελ. Τηε ρατηερ ελαβορατε τεστσ τηατ αρε περφορµεδ ασ τ ηε χοιν τραϖελσ δοων τηε Χοιν χηυτε ωιλλ στοπ µοστ σλυγσ ανδ οτηερ υνδεσιραβλε χοινσ, συχη ασ Πεννιεσ, ωηιχη µυστ τηεν βε ρετριεϖεδ υσινγ τηε χοιν ρελεασε λεϖερ. Ιφ τηε σλυγ µιραχυλουσλψ συρϖιϖεσ τηε γαµυτ, ιτ ωιλλ τηεν στρικε τηε Αππροπριατε τοταλιζερ αρµ χαυσινγ α ρατχηετ ωηεελ το ροτατε ονχε φορ εϖερψ 5−χεντ ινχρεµεντ (ε.γ., α θυαρτερ ωιλλ χ αυσε ιτ το ροτατε 5 τιµεσ). Τηε τοταλιζερ τηεν χαυσεσ τηε χοιν σιγναλ οσχιλλατορ το ρεαδουτ α δυαλ−φρεθυενχψ σιγναλ ι νδιχατινγ τηε ϖαλυε δεποσιτεδ το αχτσ (α χοµπυτερ) ορ τηε Τσπσ οπερατορ. Τηεσε αρε τηε σαµε τονεσ υσεδ βψ πηρεακσ ιν τηε ινφαµουσ ρεδ βοξεσ. Φορ α θυαρτερ, 5 βεεπ τονεσ αρε ουτπυλσεδ ατ 12−17 πυλσεσ περ σεχονδ (ππσ). Α διµε χαυσεσ 2 βεεπ τονεσ ατ 5 − 8↔ ππσ ωηιλε α νιχκελ χαυσεσ ονε βεεπ τονε ατ 5 − 8↔ ππσ. Α βεεπ χονσιστσ οφ 2 τονεσ: 2200 + 1700 ηζ. Α ρελαψ ιν τηε φορτρεσσ χαλλεδ τηε ∀Β Ρελαψ∀ (ψεσ, τηερε ισ αλσο αν ∋α ρελαψ∋) πλαχεσ α χαπαχιτορ αχροσσ τηε σπε εχη χιρχυιτ δυρινγ τοταλιζερ ρεαδουτ το πρεϖεντ τηε ∀χυστοµερ∀ φροµ ηεαρινγ τηε ρεδ βοξ τονεσ. Ιν ολδερ 3 σλοτ πηονε σ: ονε βελλ (1050−1100 ηζ) φορ α νιχκελ, τωο βελλσ φορ α διµε, ανδ ονε γονγ (800 ηζ) φορ α θυαρτερ αρε υσεδ ινστεαδ οφ τ ηε µοδερν δυαλ−φρεθυενχψ τονεσ. ΤΣΠΣ & ΑΧΤΣ Ωηιλε φορτρεσσεσ αρε χοννεχτεδ το τηε χο οφ τηε αρεα, αλλ τρανσαχτιονσ αρε ηανδλεδ ϖια τηε τραφφιχ σερϖιχε ποσιτιον σψστεµ (τσπσ). Ιν αρεασ τηατ δο νοτ ηαϖε αχτσ, αλλ χαλλσ τηατ ρεθυιρε οπερατορ ασσιστανχε, συχη ασ χαλλινγ χαρδ α νδ χολλεχτ, αρε αυτοµατιχαλλψ ρουτεδ το α τσπσ οπερατορ ποσιτιον. Ιν αν εφφορτ το αυτοµατε φορτρεσσ σερϖιχε, α χοµπ υτερ σψστεµ κνοων ασ αυτοµατεδ χοιν τολλ σερϖιχε (αχτσ) ηασ βεεν ιµπλεµεντεδ ιν µανψ αρεασ. Αχτσ λιστενσ το τηε ρεδ βοξ σιγναλσ φροµ τηε φονεσ ανδ τακεσ αππροπριατε αχτιον. Ιτ ισ αχτσ ωηιχη σαψσ, ∀τωο δολλαρσ πλεασε (παυσε) πλεασ ε δεποσιτ τωο δολλαρσ φορ τηε νεξτ τεν σεχονδσ∀ (ανδ οτηερ ϖαριατιονσ). Αλσο, ιφ ψου ταλκ φορ µορε τηαν τηρεε µινυτε σ ανδ τηεν ηανγ−υπ, αχτσ ωιλλ χαλλ βαχκ ανδ δεµανδ ψουρ µονεψ. Αχτσ ισ αλσο ρεσπονσιβλε φορ αυτοµατεδ χαλλινγ χα ρδ σερϖιχε. Αχτσ αλσο προϖιδε τρουβλε διαγνοσισ φορ χραφτσπεοπλε (ρεπαιρµεν σπεχιαλιζινγ ιν φορτρεσσεσ). Φορ εξαµπ λε, τηερε ισ α χοιν τεστ ωηιχη ισ γρεατ φορ τυνινγ υπ ρεδ βοξεσ. Ιν µανψ αρεασ τηισ τεστ χαν βε αχτιϖατεδ βψ διαλινγ 095 91230 ατ α φορτρεσσ (τηανκσ το καρλ µαρξ φορ τηισ ινφορµατιον). Ονχε αχτιϖατεδ ιτ ωιλλ ρεθυεστ τηατ ψου δεποσιτ ϖαρ ιουσ χοινσ. Ιτ ωιλλ τηεν ιδεντιφψ τηε χοιν ανδ ουτπυλσε τηε αππροπριατε ρεδ βοξ σιγναλ. Τηε χοινσ αρε υσυαλλψ ρετυρνε δ ωηεν ψου ηανγ υπ. Το µακε συρε τηατ τηερε ισ αχτυαλλψ µονεψ ιν τηε φονε, τηε χο ινιτιατεσ α ∀γρουνδ τεστ∀ ατ ϖαριο υσ τιµεσ το δετερµινε ιφ α χοιν ισ αχτυαλλψ ιν τηε φονε. Τηισ ισ ωηψ ψου µυστ δεποσιτ ατ λεαστ α νιχκελ ιν ορδερ το υσε α ρεδ βοξ! Γρεεν Βοξεσ: Παψινγ τηε ινιτιαλ ρατε ιν ορδερ το υσε α ρεδ βοξ (ον χερταιν φορτρεσσεσ) λεφτ α σουρ ταστε ιν µανψ ρεδ βοξερ∋σ µουτη σ τηυσ τηε γρεεν βοξ ωασ ινϖεντεδ. Τηε γρεεν βοξ γενερατεσ υσεφυλ τονεσ συχη ασ χοιν χολλεχτ, χοιν ρετυρν, ανδ ρινγβα χκ. Τηεσε αρε τηε τονεσ τηατ αχτσ ορ τηε τσπσ οπερατορ ωουλδ σενδ το Τηε χο ωηεν αππροπριατε. Υνφορτυνατελψ, τηε γρ εεν βοξ χαννοτ βε υσεδ ατ α φορτρεσσ στατιον βυτ ιτ µυστ βε υσεδ βψ τηε χαλλεδ παρτψ. Ηερε αρε τηε τονεσ: Χοιν Χολλεχτ Χοιν Ρετυρν Ρινγβαχκ

700 + 1100 Ηζ 1100 + 1700 Ηζ 700 + 1700 Ηζ

Βεφορε τηε χαλλεδ παρτψ σενδσ ανψ οφ τηεσε τονεσ, αν οπερατορ ρελεασεδ σιγναλ σηουλδ βε σεντ το αλερτ τηε ΜΦ δετεχ τορσ ατ τηε χο. Τηισ χαν βε αχχοµπλισηεδ βψ σενδινγ 900 + 1500 ηζ ορ α σινγλε 2600 ηζ ωινκ (90 µσ) φολλοωεδ βψ α 60 µσ γαπ ανδ τηεν τηε αππροπριατε σιγναλ φορ ατ λεαστ 900 Μσ. Αλσο, δο νοτ φοργετ τηατ τηε ινιτιαλ ρατε ισ χολλεχτεδ σηορτλψ βεφορε τηε 3 µινυτε περιοδ ισ υπ. Ινχιδενταλλψ, ονχε τηε αβοϖε ΜΦ τονεσ φορ χολλεχτινγ ανδ ρετυρνινγ χοινσ ρεαχη τηε χο, τηεψ αρε χονϖερτεδ ιντο αν αππροπριατε δχ πυλσε (− 130 ϖολτσ φορ ρετυρν & +130 ϖολτσ φορ χολλεχτ). Τηισ πυλσε ισ τηεν σεντ δοων τηε τιπ το τηε φορτρεσσ. Τηισ χαυσεσ τηε χοιν ρελαψ το ειτηερ ρετυρν ορ χολλεχτ τηε χοινσ. Τηε αλλεγεδ ∀τ−νετωορκ∀ τακεσ αδϖανταγε οφ τηισ ινφορµατιον. Ωηε ν α πυλσε φορ χοιν χολλεχτ (+130 ϖδχ) ισ σεντ δοων τηε λινε, ιτ µυστ βε γρουνδεδ σοµεωηερε. Τηισ ισ υσυαλλψ ειτηερ τηε ψελλοω ορ βλαχκ ωιρε. Τηυσ, ιφ τηε ωιρεσ αρε εξποσεδ, τηεσε ωιρεσ χαν βε χυτ το πρεϖεντ τηε πυλσε φροµ βεινγ γρουνδεδ. Ωηεν τηε τηρεε µινυτε ινιτιαλ περιοδ ισ αλµοστ υπ, µακε συρε τηατ τηε βλαχκ & ψελλοω ωιρεσ αρε σεϖερεδ; τηεν ηανγ υπ , ωαιτ αβουτ 15 σεχονδσ ιν χασε οφ α σεχονδ πυλσε, ρεχοννεχτ τηε ωιρεσ, πιχκ υπ τηε φονε, ηανγ υπ αγαιν, ανδ ιφ αλλ γοεσ ωελλ ιτ σηουλδ βε ∀ϕαχκποτ∀ τιµε.


Πηψσιχαλ Ατταχκ: Α τψπιχαλ φορτρεσσ ωειγησ ρουγηλψ 50 λβσ. Ωιτη αν εµπτψ χοιν βοξ. Μοστ οφ τηισ ισ αχχουντεδ φορ ιν τηε αρµορ πλατι νγ. Ωηψ αλλ τηε σεχυριτψ? Ωελλ, Βελλ χοντριβυτεσ ιτ το τηε φολλοωινγ: ∀σοχιαλ χηανγεσ δυρινγ τηε 1960∋σ µαδε τηε µυ λτισλοτ χοιν στατιον α πριµε ταργετ φορ: ϖανδαλισµ, στρονγ αρµ ροββερψ, φραυδ, ανδ τηεφτ οφ σερϖιχε. Τηισ βρουγητ αβ ουτ τηε ιντροδυχτιον οφ τηε µορε ρυγγεδ σινγλε σλοτ χοιν στατιον ανδ α νεω ενϖιρονµεντ φορ χοιν σερϖιχε.∀ Ασ φορ πιχκι νγ τηε λοχκ, Ι ωιλλ θυοτε Μρ. Πηελπσ: ∀Ωε οφτεν φαντασιζε αβουτ ∋πιχκινγ τηε λοχκ∋ ορ ∋γεττινγ α µαστερ κεψ.∋ Ωελλ, ψ ου χαν φοργετ αβουτ ιτ. Ι δον∋τ λικε το δισχουραγε πεοπλε, βυτ ιτ ωιλλ σαϖε ψου φροµ ωαστινγ α λοτ οφ ουρ τιµε−−τιµε ωη ιχη χαν βε πυτ το βεττερ υσε (ηεη, ηεη).∀ Ασ φορ πηψσιχαλ ατταχκ, τηε χοιν πλατε ισ σεχυρεδ ον αλλ φουρ σιδε βψ ηαρδε νεδ στεελ βολτσ ωηιχη πασσ τηρουγη τωο σλοτσ εαχη. Τηεσε βολτσ αρε ιν τυρν ιντερλοχκεδ βψ τηε µαιν λοχκ. Ονε πηρεακ Ι κνοω διδ µαναγε το τακε ονε οφ τηε ∋µοτ ηερσ∋ ηοµε (ωηιχη ωασ ατταχηεδ το α πιεχε οφ πλψωοοδ ατ α χονστρυχτιον σιτε; οτηερωισε, τηε περµανεντ ονεσ αρε α βιτ χη το δεταχη φροµ τηε ωαλλ!). Ιτ τοοκ ηιµ αλµοστ τεν ηουρσ το οπεν τηε χοιν βοξ υσινγ α ποωερ δριλλ, σλεδγε ηαµµερσ, α νδ χροωβαρσ (ωηιχη ωασ εµπτψ −− περηαπσ νεξτ τιµε, ηε ωιλλ δεποσιτ α χοιν φιρστ το ηεαρ ιφ ιτ σλυσηεσ δοων νιχελψ ορ ηιτσ τηε εµπτψ βοττοµ ωιτη α χλυνκ.) Τακινγ τηε φονε οφφερσ α ηιγηερ µαργιν οφ συχχεσσ. Αλτηουγη τηισ µαψ βε διφφιχυλτ οφτεν ρεθυιρινγ βρυτε φορχε ανδ τηε ρε ηασ βεεν σεϖεραλ χασεσ οφ βαχκ αξλεσ βεινγ λοστ τρψινγ το τακε δοων α φονε! Α θυιχκ ανδ διρτψ ωαψ το οπεν τηε χοι ν βοξ ισ βψ υσινγ α σηοτγυν. Ιν ∆ετροιτ, αφτερ εχολογιστσ χλεανεδ ουτ α µυνιχιπαλ πονδ, τηεψ φουνδ 168 χοιν πηονεσ ριφ λεδ. Ιν χολδερ αρεασ, συχη ασ Χαναδα, σοµε σηρεωδ πεοπλε ταπε υπ τηε φονεσ υσινγ δυχτ ταπε, πουρ ιν ωατερ, ανδ χοµε βαχκ τηε νεξτ δαψ ωηεν τηε ωατερ ωιλλ ηαϖε φροζε τηυσ εξπανδινγ ανδ χραχκινγ τηε φονε οπεν. Ιν ονε χασε, ∀υναυτηορι ζεδ χοιν χολλεχτορσ∀ ωηερε χαυγητ ωηεν τηεψ βρουγητ ∃6,000 ιν χηανγε το α βανκ ανδ τηε βανκ βεχαµε συσπιχιουσ... Α τ ανψ ρατε, τηε µαιν λοχκ ισ αν ειγητ λεϖελ τυµβλερ λοχατεδ ον τηε ριγητ σιδε οφ τηε χοιν βοξ. Τηισ λοχκ ηασ 390,625 πο σσιβλε ποσιτιονσ (5 ⊥ 8, σινχε τηερε αρε 8 τυµβλερσ εαχη ωιτη 5 ποσσιβλε ποσιτιονσ) τηυσ ιτ ισ ηιγηλψ πιχκ ρεσισταντ! Τ ηε λοχκ ισ ηελδ ιν πλαχε βψ 4 σχρεωσ. Ιφ τηερε ισ συφφιχιεντ χλεαρανχε το τηε ριγητ οφ τηε φονε, ιτ ισ χονχειϖαβλε το πυ νχη ουτ τηε σχρεωσ υσινγ τηε δριλλινγ παττερν βελοω (προϖιδεδ βψ Αλεξανδερ Μυδδψ ιν ταπ #32): !! ⊥ !! ! ! 1− 3/16 ∀ !! ! !<−−− −−−>!! 1−↔∀ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ! ! ! !! ! ! ! (+) (+)−! −−−−−−−−−−− −−−! !! ! ⊥ ! ! !! ! ! ! ! (Ζ) !! ! ! ! ! !! ! 2−3/16∀ −−−! !! ! ! ! (+) (+) ! ! ! !! ! ! −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− !! !! (Ζ) ΚΕΨΗΟΛΕ (+) ΣΧΡΕΩΣ !! Αφτερ τηισ ισ αχχοµπλισηεδ, τηε λοχκ χαν βε πυσηεδ βαχκωαρδσ δισενγαγινγ τηε λοχκ φροµ τηε χοϖερ πλατε. Τηε φουρ βο λτσ οφ τηε χοϖερ πλατε χαν τηεν βε ρετραχτεδ βψ τυρνινγ τηε βολτ ωορκσ ωιτη α σιµπλε κεψ ιν τηε σηαπε οφ τηε ηολε ον τηε χοιν πλατε (σεε διαγραµ βελοω). Οφ χουρσε, τηερε αρε οτηερ µετηοδσ ανδ δριλλινγ παττερνσ. _ !! () !_! [ΡΟΥΓΗΛΨ] ∆ΙΑΓΡΑΜ ΟΦ ΧΟςΕΡ ΠΛΑΤΕ ΚΕΨΗΟΛΕ


Τηε τοπ χοϖερ υσεσ α σιµιλαρ, βυτ νοτ ασ στρονγ λοχκινγ µετηοδ ωιτη τηε κεψηολε δεπιχτεδ αβοϖε ον τηε τοπ λεφτ ηιδε α νδ α ρεγυλαρ λοχκ (προβαβλψ τυµβλερ αλσο) ον τηε τοπ ριγητ−ηανδ σιδε. Ιτ ισ ιντερεστινγ το εξπεριµεντ ωιτη τηε χοιν χη υτε ανδ τηε φορτρεσσεσ οων ∀ρεδ βοξ∀ ωηιχη βελλ διδν∋τ ηαϖε τηε βαλλσ το χολορ ρεδ.

Μισχελλανεουσ: Ιν α φεω αρεασ (ρυραλ & Χαναδα), ποστ−παψ σερϖιχε εξιστσ. Ωιτη τηισ τψπε οφ σερϖιχε, τηε µουτηπιεχε ισ χυτ οφφ υντιλ τηε χαλλερ δεποσιτσ µονεψ ωηεν τηε χαλλεδ παρτψ ανσωερσ. Τηισ αλσο αλλοωσ φορ φρεε χαλλσ το ωεατηερ ανδ οτηερ δι αλ−ιτ σερϖιχεσ! Ρεχεντλψ, 2600 µαγαζινε αννουνχεδ τηε χλεαρ βοξ ωηιχη χονσιστσ οφ α τελεπηονε πιχκυπ χοιλ ανδ α σµ αλλ αµπ. Ιτ ισ βασεδ ον τηε πρινχιπαλ τηατ τηε ρεχειϖερ ισ αλσο α ωεακ τρανσµιττερ ανδ τηατ βψ αµπλιφψινγ ψουρ σιγν αλ ψου χαν ταλκ ϖια τηε τρανσµιττερ τηυσ αϖοιδινγ χοστλψ τελεπηονε χηαργεσ! Μοστ φορτρεσσεσ αρε φουνδ ιν τηε 9ξξξ αρεα. Υνδερ φορµερ βελλ αρεασ, τηεψ υσυαλλψ σταρτ ατ 98ξξ (ριγητ βελοω τηε 99ξξ οφφιχιαλ σεριεσ) ανδ µοϖε δοωνωαρδ . Σινχε τηε λινε, νοτ τηε φονε, δετερµινεσ ωηετηερ ορ νοτ α δεποσιτ µυστ βε µαδε, δτφ & χηαργε−α−χαλλ φονεσ µακε γρεατ εξ τενσιονσ! Φιναλλψ, φορτρεσσ φονεσ αλλοω φορ α νεω ηοββψ−−ινστρυχτιον πλατε χολλεχτινγ. Αλλ τηατ ισ ρεθυιρεδ ισ α φ λατ−ηεαδ σχρεωδριϖερ ανδ α παιρ οφ νεεδλε−νοσε πλιερσ. Σιµπλψ υσε τηε σχρεωδριϖερ το λιφτ υνδερνεατη τηε πλατε σο τ ηατ ψου χαν γραβ ιτ ωιτη τηε πλιερσ ανδ ψανκ δοωνωαρδσ. Ι ωουλδ συγγεστ χοϖερινγ τηε τιπσ οφ τηε πλιερσ ωιτη ελεχτρι χαλ ταπε το πρεϖεντ σχρατχηινγ. Τεν χεντ πλατεσ αρε δεφινιτελψ βεχοµινγ α ∀ραριτψ!∀

Φορτρεσσ σεχυριτψ: Ωηιλε α λονελψ φορτρεσσ µαψ σεεµ τηε περφεχτ ταργετ, βεωαρε! Τηε γεσταπο ηασ βεεν κνοων το στακε ουτ φορτρεσσεσ φο ρ ασ λονγ ασ 6 ψεαρσ αχχορδινγ το τηε γρασσ ροοτσ θυαρτερλψ. Το αϖοιδ ανψ προβλεµσ, δο νοτ υσε τηε σαµε φονεσ ρεπε ατεδλψ φορ βοξινγ, χαλλινγ χαρδσ, & οτηερ εξπεριµεντσ. Τηε Τελχο κνοωσ ηοω µυχη µονεψ σηουλδ βε ιν τηε χοιν βοξ ανδ ωηεν ιτσ νοτ τηερε τηεψ τενδ το γετ περτυρβεδ (Ρεαδ: Πισσεδ Οφφ). 42. Βλαχκ Βοξ Πλα νσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ιντροδυχτιον: Ατ ανψ γιϖεν τιµε, τηε ϖολταγε ρυννινγ τηρουγη ψουρ πηονε ισ αβουτ 20 ςολτσ. Ωηεν σοµεονε χαλλσ ψου, τηισ ϖολταγε γ οεσ υπ το 48 ςολτσ ανδ ρινγσ τηε βελλ. Ωηεν ψου ανσωερ, τηε ϖολταγε γοεσ δοων το αβουτ 10 ςολτσ. Τηε πηονε χοµπανψ παψσ αττεντιον το τηισ. Ωηεν τηε ϖολταγε δροπσ το 10, τηεψ σταρτ βιλλινγ τηε περσον ωηο χαλλεδ ψου. Φυνχτιον: Τηε Βλαχκ Βοξ κεεπσ τηε ϖολταγε γοινγ τηρουγη ψουρ πηονε ατ 36 ςολτσ, σο τηατ ιτ νεϖερ ρεαχηεσ 10 ςολτσ. Τηε πηονε χ οµπανψ ισ τηυσ φοολεδ ιντο τηινκινγ ψου νεϖερ ανσωερεδ τηε πηονε ανδ δοεσ νοτ βιλλ τηε χαλλερ. Ηοωεϖερ, αφτερ αβου τ α ηαλφ ηουρ τηε πηονε χοµπανψ ωιλλ γετ συσπιχιουσ ανδ δισχοννεχτ ψουρ λινε φορ αβουτ 10 σεχονδσ. Ματεριαλσ: • • •

1 1.8Κ ↔ Ωαττ Ρεσιστορ 1 1↔ς ΛΕ∆ 1 ΣΠΣΤ Σωιτχη

Προχεδυρε: 1. 2. 3.

Οπεν ψουρ πηονε βψ λοοσενινγ τηε τωο σχρεωσ ον τηε βοττοµ ανδ λιφτινγ τηε χασε οφφ. Τηερε σηουλδ βε τηρεε ωιρεσ: Ρεδ, Γρεεν, ανδ Ψελλοω. Ωε∋λλ βε ωορκινγ ωιτη τηε Ρεδ Ωιρε. Χοννεχτ τηε φολλοωινγ ιν παραλλελ: • Τηε Ρεσιστορ ανδ ΛΕ∆. • Τηε ΣΠΣΤ Σωιτχη.

Ιν οτηερ ωορδσ, ψου σηουλδ ενδ υπ ωιτη τηισ: (Ρεδ Ωιρε) !−−−/∴/∴/∴−−Ο−−! (Λινε)−−−−−! !−−−−−(Πηονε) !−−−−−_/_−−−−−−!


/∴/∴/∴ = Ρεσιστορ Ο = ΛΕ∆ _/_ = ΣΠΣΤ Υσε: Τηε ΣΠΣΤ Σωιτχη ισ τηε Ον/Οφφ Σωιτχη οφ τηε Βλαχκ Βοξ. Ωηεν τηε βοξ ισ οφφ, ψουρ πηονε βεηαϖεσ νορµαλλψ. Ωηεν τηε βοξ ισ ον ανδ ψουρ πηονε ρινγσ, τηε ΛΕ∆ φλασηεσ. Ωηεν ψου ανσωερ, τηε ΛΕ∆ σταψσ ον ανδ τηε ϖολταγε ισ κεπτ ατ 36ς, σο τηε χαλλινγ παρτψ δοεσν∋τ γετ χηαργεδ. Ωηεν τηε βοξ ισ ον, ψου ωιλλ νοτ γετ α διαλ τονε ανδ τηυσ χαννοτ µακε χαλλσ . Αλσο ρεµεµβερ τηατ χαλλσ αρε λιµιτεδ το ηαλφ αν ηουρ. ΠΣ ∆υε το νεω Φονε Χοµπανψ σωιτχηινγ σψστεµσ & τηε λικε, τηισ µαψ ορ µαψ νοτ ωορκ ιν ψουρ αρεα. Ιφ ψου λιϖε ιν Βυ µφυχκ Κεντυχκψ, τηεν τρψ τηισ ουτ. Ι µακε νο γυαραντεεσ! (Ι νεϖερ δο...)

43. Τηε Ινφαµουσ Βλοττο Βοξ!!

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

(Ι βετ τηατ νο ονε ηασ τηε βαλλσ το βυιλδ τηισ ονε!) Φιναλλψ, ιτ ισ ηερε! Ωηατ ωασ φιρστ χονχειϖεδ ασ α ϕοκε το φοολ τηε ιννοχεντ πηρεακερσ αρουνδ Αµεριχα ηασ φιναλλψ βεεν χονχειϖεδ! Ωελλ, φορ ψου πεοπλε ωηο αρε υνενλιγητενεδ αβουτ τηε Βλοττ ο Βοξ, ηερε ισ α βριεφ συµµερψ οφ α λεγενδ.

Τηε Βλοττο Βοξ Φορ ψεαρσ νοω εϖερψ πιρατε ηασ δρεαµεδ οφ τηε Βλοττο Βοξ. Ιτ ωασ ατ φιρστ µαδε ασ α ϕοκε το µοχκ µορε ιγνοραντ πεο πλε ιντο τηινκινγ τηατ τηε φυνχτιον οφ ιτ αχτυαλλψ ωασ ποσσιβλε. Ωελλ, ιφ ψου αρε Τηε ςολταγε Μαστερ, ιτ ισ ποσσιβλε. Οριγιναλλψ χονχειϖεδ βψ Κινγ Βλοττο οφ µυχη φαµε, τηε Βλοττο Βοξ ισ φιναλλψ αϖαιλαβλε το τηε πυβλιχ. ΝΟΤΕ: ϑολλψ Ρογερ χαν νοτ βε ρεσπονσιβλε φορ τηε ινφορµατιον δισχλοσεδ ιν τηε φιλε! Τηισ φιλε ισ στριχτλψ φορ ινφορµ ατιοναλ πυρποσεσ ανδ σηουλδ νοτ βε αχτυαλλψ βυιλτ ανδ υσεδ! Υσαγε οφ τηισ ελεχτρονιχαλ ιµπυλσε µαχηινε χουλδ ηαϖ ε τηε σεϖερε ρεσυλτσ λιστεδ βελοω ανδ χουλδ ρεσυλτ ιν ηιγη φεδεραλ προσεχυτιον! Αγαιν, Ι ΤΑΚΕ ΝΟ ΡΕΣΠΟΝΣΙΒΙΛΙΤΨ! Αλλ ριγητ, νοω τηατ τηατ ισ χλεαρεδ υπ, ηερε ισ τηε βασισ οφ τηε βοξ ανδ ιτ∋σ φυνχτιον. Τηε Βλοττο Βοξ ισ εϖερψ πηρεακσ δρεαµ... ψου χουλδ ηολδ ΑΤ&Τ δοων ον ιτσ κνεε∋σ ωιτη τηισ δεϖιχε. Βεχαυσε, θυιτε σιµ πλψ, ιτ χαν τυρν οφφ τηε πηονε λινεσ εϖερψωηερε. Νοτηινγ. Βλοττο. Νο χαλλσ ωιλλ βε αλλοωεδ ουτ οφ αν αρεα χοδε, ανδ νο χαλλσ ωιλλ βε αλλοωεδ ιν. Νο χαλλσ χαν βε µαδε ινσιδε ιτ φορ τηατ µαττερ. Ασ λονγ ασ τηε σωιτχηινγ σψστεµ σταψσ τ ηε σαµε, τηισ βοξ ωιλλ νοτ στοπ ατ α µερε αρεα χοδε. Ιτ ωιλλ στοπ ατ νοτηινγ. Τηε ελεχτριχαλ ιµπυλσεσ τηατ εµιτ φροµ τηι σ βοξ ωιλλ οπεν εϖερψ λινε. Εϖερψ λινε ωιλλ ρινγ ανδ ρινγ ανδ ρινγ... τηε ϖολταγε ωιλλ νεϖερ βε χυτ οφφ υντιλ τηε βοξ/γε νερατορ ισ στοππεδ. Τηισ ισ νο 200 ϖολτ ϕοβ, ηερε. Ωε αρε ταλκινγ ΓΕΝΕΡΑΤΟΡ. Εϖερψ πηονε λινε ωιλλ χοντινυε το ρινγ, ανδ πεοπλε χλοσε το τηε βοξ µαψ βε ελεχτροχυτεδ ιφ τηεψ πιχκ υπ τηε πηονε. Βυτ, τηε Βλοττο Βοξ χαν βε στοππεδ βψ µερελψ χ υττινγ οφ τηε λινε ορ γενερατορ. Ιφ τηεψ αρε χυτ οφφ τηεν νοτηινγ ωιλλ εµιτ ανψ λονγερ. Ιτ ωιλλ τακε α ωηιλε φορ τηε βοξ τ ο χαλµ βαχκ δοων αγαιν, βυτ τηατ ισ µερελψ α συπερφιχιαλ αφτερεφφεχτ. Ονχε αγαιν: Χονστρυχτιον ανδ υσε οφ τηισ βοξ ι σ νοτ αδϖισεδ! Τηε Βλοττο Βοξ ωιλλ χοντινυε ασ λονγ ασ τηερε ισ ελεχτριχιτψ το χοντινυε ωιτη. ΟΚ, τηατ ισ ωηατ ιτ δοεσ, νοω, ηερε αρε σοµε ιντερεστινγ τηινγσ φορ ψου το δο ωιτη ιτ...

Βλοττο Φυνχτιονσ/Ινσταλλινγ Ονχε ψου ηαϖε ινσταλλεδ ψουρ Βλοττο, τηερε ισ νο τυρνινγ βαχκ. Τηε φολλοωινγ αρε τηε ινστρυχτιονσ φορ χονστρυχτιον ανδ υσε οφ τηισ βοξ. Πλεασε ρεαδ ανδ ηεεδ αλλ ωαρνινγσ ιν τηε αβοϖε σεχτιον βεφορε ψου αττεµπτ το χονστρυχτ τηισ βο ξ. Ματεριαλσ: • Α Ηονδα πορταβλε γενερατορ ορ α µαιν ποωερ ουτλετ λικε ιν α σταδιυµ ορ σοµε συχη πλαχε. • 400 ϖολτ ρατεδ χουπλερ τηατ σπλιχεσ α φεµαλε πλυγ ιντο α πηονε λινε ϕαχκ. • Α µετερ οφ ϖολταγε το ατταχη το τηε βοξ ιτσελφ. • Α γρεεν βασε (ι.ε. ονε οφ τηε νιχε βοξεσ αβουτ 3∋ βψ 4∋ τηατ ψου σεε αρουνδ ιν ψουρ νειγηβορηοοδ. Τηεψ αρε τηε µαι ν σωιτχη βοαρδσ ανδ ωουλδ βε α µορε εφφεχτιϖε λινε το σταρτ ωιτη ορ α ρεγυλαρ πηονε ϕαχκ (νοτ ψουρ οων, αν δ νοτ ιν ψουρ αρεα χοδε!) • Α σολδερινγ ιρον ανδ µυχη σολδερ. • Α ρεµοτε χοντρολ ορ λονγ ωοοδεν πολε.


Νοω. Ψου µυστ ηαϖε γυεσσεδ τηε χονστρυχτιον φροµ τηατ. Ιφ νοτ, ηερε γοεσ, Ι ωιλλ εξπλαιν ιν δεταιλ. Τακε τηε Ηονδα Πο ρταβλε Γενερατορ ανδ αλλ οφ τηε οτηερ λιστεδ εθυιπµεντ ανδ γο ουτ ανδ ηυντ φορ α γρεεν βασε. Μακε συρε ιτ ισ ονε ον τη ε γρουνδ ορ ηανγινγ ατ ηεαδ λεϖελ φροµ α πολε, νοτ τηε ηυγε ονεσ ατ τηε τοπ οφ τελεπηονε πολεσ. Οπεν ιτ υπ ωιτη ανψτηι νγ χονϖενιεντ, ιφ ψου αρε τωο φεεβλε τηεν φυχκ, δον∋τ τρψ τηισ. Τακε α λοοκ ινσιδε... ψου αρε ηυντινγ φορ χολορ−χοορδιν ατινγ λινεσ οφ γρεεν ανδ ρεδ. Νοω, τακε ουτ ψουρ ραδιο σηαχκ χορδ ανδ ριπ τηε µετερ τηινγ οφφ. Ρεπλαχε ιτ ωιτη τηε ϖολτ αγε µετερ αβουτ. Α γοοδ λεϖελ το σετ τηε ϖολταγε το ισ αβουτ 1000 ϖολτσ. Νοω, ατταχη τηε ϖολταγε µετερ το τηε χορδ αν δ σετ τηε λιµιτ φορ ονε τηουσανδ. Πλυγ τηε οτηερ ενδ οφ τηε χορδ ιντο τηε γενερατορ. Τακε τηε πηονε ϕαχκ ανδ σπλιχε τηε ϕαχκ παρτ οφφ. Οπεν ιτ υπ ανδ µατχη τηε ρεδ ανδ γρεεν ωιρεσ ωιτη τηε οτηερ ρεδ ανδ γρεεν ωιρεσ. ΝΟΤΕ: Ιφ ψου ϕυστ ηαδ τηε γενερατορ ον ανδ ηαϖε δονε τηισ ιν τηε χορρεχτ ορδερ, ψου ωιλλ βε α χρισπψ χριττερ. Κεεπ τ ηε γενερατορ οφφ υντιλ ψου πλαν το σταρτ ιτ υπ. Νοω, σολδερ τηοσε λινεσ τογετηερ χαρεφυλλψ. Ωραπ δυχκ ταπε ορ ινσυλ ατιον ταπε αρουνδ αλλ οφ τηε ωιρεσ. Νοω, πλαχε τηε ρεµοτε χοντρολ ριγητ ον το τηε σταρτυπ οφ τηε γενερατορ. Ιφ ψου ηα ϖε τηε λονγ πολε, µακε συρε ιτ ισ ϖερψ λονγ ανδ στανδ βαχκ ασ φαρ αωαψ ασ ψου χαν γετ ανδ ρεαχη τηε πολε οϖερ. ΝΟΤΙΧΕ: Ιφ ψου αρε γοινγ ριγητ αλονγ ωιτη τηισ ωιτηουτ ρεαδινγ τηε φιλε φιρστ, ψου στιλλ ρεαλιζε νοω τηατ ψουρ αρεα χ οδε ισ αβουτ το βεχοµε νυλλ! Τηεν, γεττινγ βαχκ, τωιτχη τηε πολε/ρεµοτε χοντρολ ανδ ρυν φορ ψουρ δαµν λιφε. Ανψωηερε, ϕυστ γετ αωαψ φροµ ιτ. Ιτ ωιλλ βε γενερατινγ σο µυχη ελεχτριχιτψ τηατ ιφ ψου στανδ το χλοσε ψου ωιλλ κιλλ ψουρσελφ. Τ ηε γενερατορ ωιλλ σµοκε, ετχ. βυτ ωιλλ νοτ στοπ. Ψου αρε νοω κιλλινγ ψουρ αρεα χοδε, βεχαυσε αλλ οφ τηατ ενεργψ ισ σπ ρεαδινγ τηρουγη αλλ οφ τηε πηονε λινεσ αρουνδ ψου ιν εϖερψ διρεχτιον. Ηαϖε α νιχε δαψ!

Τηε Βλοττο Βοξ: Αφτερµατη Ωελλ, τηατ ισ τηε πλανσ φορ τηε µοστ δεϖαστατινγ ανδ υλτιµατελψ δεαδλψ βοξ εϖερ χρεατεδ. Μψ ηατ γοεσ οφφ το: Κινγ Βλοττο (φορ τηε οριγιναλ ιδεα). 44. Βλοωγυν

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ιν τηισ αρτιχλε Ι σηαλλ αττεµπτ το εξπλαιν τηε υσε ανδ µανυφαχτυρε οφ α ποωερφυλ βλοω−γυν ανδ µακινγ δαρτσ φορ τηε γυν. Τηε ποσσεσσιον οφ τηε βλοω γυν δεσχριβεδ ιν τηισ αρτιχλε ΙΣ α φελονψ. Σο βε χαρεφυλ ωηερε ψου υσε ιτ. Ι δον∋τ ωαν τ το γετ ψου αλλ βυστεδ. Νεεδεδ: 1. 2. 3. 4.

Σεϖεραλ στρανδσ οφ ψαρν (Αβουτ 2 ινχηεσ α−πιεχε). Α ρεγυλαρ πενχιλ. Α 2 ← ινχη λονγ νεεδλε (ηοπεφυλλψ ωιτη α βεαδεδ ηεαδ. Ιφ νοτ οβταιναβλε, ωραπ ταπε αρουνδ ενδ οφ νεεδλε. ← φοοτ πιπε. (ΠςΧ ορ Αλυµινυµ) Ηαλφ α ινχη ιν διαµετερ.

Χονστρυχτινγ τηε δαρτ: 1. 2. 3. 4.

Χαρεφυλλψ τωιστ ανδ πυλλ τηε µεταλ παρτ (Αλονγ ωιτη ερασερ) οφ τηε πενχιλ τιλλ ιτ χοµεσ οφφ. Τακε Πιν ανδ σταρτ πυττινγ αβουτ 5−7 Στρανδσ οφ ψαρν ον τηε πιν. Τηεν πυση τηεµ υπ το τηε τοπ οφ τηε πιν. Βυτ νοτ οϖερ τηε ηεαδ οφ τηε πιν (ορ τηε ταπε). Πυση πιν τηρουγη τηε ηολλοω παρτ οφ τηε ηεαδ ωηερε τηε πενχιλ ωασ βεφορε. Τηατ σηουλδ φορ α νιχε λοοκινγ δαρτ. (σεε ιλλυστρατιον)

##### >>>>>−−−−−/ # ισ τηε ψαρν > ισ τηε ηεαδ οφ τηε πενχιλ − ισ τηε πιν ιτ−σελφ / ισ τηε ηεαδ οφ τηε πιν Υσινγ τηε ∆αρτσ: 1. 2. 3. 4.

Νοω τακε τηε φινισηεδ δαρτ ανδ ινσερτ ιτ ιν τηε τυβε (ιφ ιτ ισ τοο σµαλλ πυτ ον µορε ψαρν.) Αιµ τηε τυβε ατ α δοορ, ωαλλ, σιστερ, εχτ. Βλοω ον τηε ενδ οφ τηε πιπε. Σοµετιµεσ τηε ενδ οφ τηε πιπε µαψ βε σηαρπ. Ωηεν τηισ ηαππενσ Ι συγγεστ ψου ωραπ ιτ ωιτη σοµε βλαχκ ελεχτριχιαν ταπε. Ιτ σηουλδ φεελ α λοτ βεττερ.


45. Βροων Βοξ Πλανσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηισ ισ α φαιρλψ σιµπλε µοδ τηατ χαν βε µαδε το ανψ πηονε. Αλλ ιτ δοεσ ισ αλλοω ψου το τακε ανψ τωο λινεσ ιν ψουρ ηο υσε ανδ χρεατε α παρτψ λινε. Σο φαρ Ι ηαϖε νοτ ηεαρδ οφ ανψονε ωηο ηασ ανψ προβλεµσ ωιτη ιτ. Τηερε ισ ονε τηινγ τηατ ψου ωιλλ νοτιχε ωηεν ψου αρε ονε οφ τηε τωο πεοπλε ωηο ισ χαλλεδ βψ α περσον ωιτη α βροων βοξ. Τηε οτηερ περσον ωι λλ σουνδ α λιττλε βιτ φαιντ. Ι χουλδ οϖερχοµε τηισ ωιτη σοµε αµπλιφιερσ βυτ τηεν τηερε ωουλδν∋τ βε ϖερψ µανψ οφ τηεσε µαδε [Ωηψ νοτ?]. Ι τηινκ τηε χονϖενιενχε οφ ηαϖινγ τωο πεοπλε ον τηε λινε ατ ονχε ωιλλ µακε υπ φορ ανψ µινορ ϖολυµε λοσσ.

Ηερε ισ τηε διαγραµ: ΚΕΨ:___________________________________ | ΠΑΡΤ | ΣΨΜΒΟΛ | |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | ΒΛΑΧΚ ΩΙΡΕ | ∗ | | ΨΕΛΛΟΩ ΩΙΡΕ | = | | ΡΕ∆ ΩΙΡΕ | + | | ΓΡΕΕΝ ΩΙΡΕ | − | | ΣΠ∆Τ ΣΩΙΤΧΗ | _/_ | | _/_ | | ςΕΡΤΙΧΑΛ ΩΙΡΕ | | | | ΗΟΡΙΖΟΝΤΑΛ ΩΙΡΕ | _ | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ∗ = − + ∗ = − + ∗ = − + ∗ = − + ∗ = − + ∗ ==_/_− + ∗∗∗∗∗∗∗_/_++++++ | | | | | | | | | | | | |_____ΠΗΟΝΕ____| 46. Χαλχιυµ Χαρβιδε Βοµβ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηισ ισ ΕΞΤΡΕΜΕΛΨ ∆ΑΝΓΕΡΟΥΣ. Εξερχισε εξτρεµε χαυτιον.... Οβταιν σοµε χαλχιυµ χαρβιδε. Τηισ ισ τηε στυφφ τηατ ισ υ σεδ ιν χαρβιδε λαµπσ ανδ χαν βε φουνδ ατ νεαρλψ ανψ ηαρδωαρε στορε. Τακε α φεω πιεχεσ οφ τηισ στυφφ (ιτ λοοκσ λικε γ ραϖελ) ανδ πυτ ιτ ιν α γλασσ ϕαρ ωιτη σοµε ωατερ. Πυτ α λιδ ον τιγητλψ. Τηε χαρβιδε ωιλλ ρεαχτ ωιτη τηε ωατερ το προδ υχε αχετψλενε χαρβονατε ωηιχη ισ σιµιλαρ το τηε γασ υσεδ ιν χυττινγ τορχηεσ. Εϖεντυαλλψ τηε γλασσ ωιτη εξπλοδε φρο µ ιντερναλ πρεσσυρε. Ιφ ψου λεαϖε α βυρνινγ ραγ νεαρβψ, ψου ωιλλ γετ α νιχε φιρεβαλλ!

47. Μορε Ωα ψσ το Σενδ α Χαρ το Ηελλ

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

∆υε το α λοτ οφ χοµπλιµεντσ, Ι ηαϖε ωριττεν αν υπδατε το φιλε #14. Ι ηαϖε λεφτ τηε οριγιναλ ινταχτ. Τηισ εξπανδσ υπον τη ε οριγιναλ ιδεα, ανδ χουλδ βε ωελλ χαλλεδ α σεθυελ. Ηοω το ηαϖε πηυν ωιτη σοµεονε ελσε∋σ χαρ. Ιφ ψου ρεαλλψ δετεστ σοµεονε, ανδ Ι µεαν δετεστ, ηερε∋σ α φεω τιπσ ον ωηατ το δο ιν ψουρ σπαρε τιµε. Μοϖε τηε ωινδσηιελδ ωιπερ βλαδεσ, ανδ ινσερτ ανδ γλυε ταχκσ. Τηε ταχκσ µακε λοϖελψ δεσιγ νσ. Ιφ ψουρ ∀φριενδ∀ γοεσ το σχηοολ ωιτη ψου, ϑυστ βεφορε ηε χοµεσ ουτ οφ σχηοολ. Λιγητ α λιγητερ ανδ τηεν πυτ ιτ διρ εχτλψ υνδερνεατη ηισ χαρ δοορ ηανδλε. Ωαιτ...Λεαϖε...Λιστεν. Ωηεν ψου ηεαρ α λουδ ∀σηιτ!∀, ψου κνοω ηε µαδε ιτ το η ισ χαρ ιν τιµε. Ρεµοϖε ηισ µυφφλερ ανδ πουρ αππροξιµατελψ 1 Χυπ οφ γασ ιν ιτ. Πυτ τηε µυφφλερ βαχκ, τηεν ωαιτ τιλλ τηε ιρ χαρ σταρτσ. Τηεν ψου ηαϖε α χιγαρεττε λιγητερ. Α 30 φοοτ λονγ χιγαρεττε λιγητερ. Τηισ ονε ισ εφφεχτιϖε, ανδ ανψ φοο


λ χαν δο ιτ. Ρεµοϖε τηε τοπ αιρ φιλτερ. Τηατ∋σ ιτ! Ορ α ολδιε βυτ γοοδιε: συγαρ ιν τηε γασ τανκ. Στυφφ ραγσ σοακεδ ιν γα σ υπ τηε εξηαυστ πιπε. Τηεν ψου ωονδερ ωηψ ψουρ ∀φριενδ∀ ηασ τρουβλε ωιτη ηισ/ηερ λυνγσ. Ηερε∋σ ονε τηατ τακεσ τι µε ανδ µανψ φριενδσ. Τακε ηισ/ηερ χαρ τηεν βρεακ ιντο τηειρ ηουσε ανδ ρεασσεµβλε ιτ, ιν τηειρ λιϖινγ ορ βεδροοµ. Πηυ ν εη? Ιφ ψου∋ρε ιντο ενγινεσ, σαψ εενι µινε µοε ανδ ποιντ το σοµετηινγ ανδ ρεµοϖε ιτ. Τηεψ ωονδερ ωηψ σοµετηινγ δοεσν∋ τ ωορκ. Τηερε αρε σο µανψ οτηερσ, βυτ τηε ρεαλ γοοδ ϕυιχψ ονεσ χοµε βψ τηινκινγ ηαρδ.

48. Ριππινγ οφφ Χηανγε Μαχηινεσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ηαϖε ψου εϖερ σεεν ονε οφ τηοσε ρεαλλψ βιγ χηανγερ µαχηινεσ ιν αιρπορτσ Λαυνδροµατσ ορ αρχαδεσ τηατ δισπενσε χη ανγε ωηεν ψου πυτ ιν ψουρ 1 ορ 5 δολλαρ βιλλ? Ωελλ τηεν, ηερε ισ αν αρτιχλε φορ ψου. 1.

Φινδ τηε τψπε οφ χηανγε µαχηινε τηατ ψου σλιδε ιν ψουρ βιλλ λενγτη ωισε, νοτ τηε τψπε ωηερε ψου πυτ τηε βιλλ ιν α τραψ ανδ τηεν σλιδε τηε τραψ ιν!!!

2.

Αφτερ φινδινγ τηε ριγητ µαχηινε, γετ α ∃1 ορ ∃5 βιλλ. Σταρτ χρυµπλινγ υπ ιντο α βαλλ. Τηεν σµοοτη ουτ τηε βιλλ, νοω ιτ σηουλδ ηαϖε α ϖερψ ωρινκλψ συρφαχε.

3.

Νοω τηε ηαρδ παρτ. Ψου µυστ τεαρ α νοτχη ιν τηε βιλλ ον τηε λεφτ σιδε αβουτ ↔ ινχη βελοω τηε λιττλε 1 δολλαρ σψ µβολ (Σεε Φιγυρε).

4.

Ιφ ψου ηαϖε δονε αλλ οφ τηισ ριγητ τηεν τακε τηε βιλλ ανδ γο ουτ τηε µαχηινε. Πυτ τηε βιλλ ιν τηε µαχηινε ανδ ωαιτ. Ωηατ σηουλδ ηαππεν ισ: ωηεν ψου πυτ ψουρ βιλλ ιν τηε µαχηινε ιτ τηινκσ εϖερψτηινγ ισ φινε. Ωηεν ιτ γετσ το τη ε παρτ οφ τηε βιλλ ωιτη τηε νοτχη χυτ ουτ, τηε µαχηινε ωιλλ ρεϕεχτ τηε βιλλ ανδ (ιφ ψου ηαϖε δονε ιτ ριγητ) γιϖε ψου τηε χηανγε ατ τηε σαµε τιµε!!! Σο, ψου ενδ υπ γεττινγ ψουρ βιλλ βαχκ, πλυσ τηε χηανγε!! Ιτ µιγητ τακε α λιττ λε πραχτιχε, βυτ ονχε ψου γετ τηε ηανγ οφ ιτ, ψου χαν γετ α λοτ οφ µονεψ!

∴−−−−−Μακε νοτχη ηερε. Αβουτ ↔∀ δοων φροµ τηε 1.

49. Χλεαρ Βοξ Πλανσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηε χλεαρ βοξ ισ α νεω δεϖιχε ωηιχη ηασ ϕυστ βεεν ινϖεντεδ τηατ χαν βε υσεδ τηρουγηουτ Χαναδα ανδ ρυραλ Υνιτεδ Στ ατεσ. Τηε χλεαρ βοξ ωορκσ ον ∀ΠοστΠαψ∀ παψπηονεσ (φορτρεσσ φονεσ). Τηοσε αρε τηε παψπηονεσ τηατ δον∋τ ρεθυιρε παψµεντ υντιλ αφτερ τηε χοννεχτιον ισ εσταβλισηεδ. Ψου πιχκ υπ τηε φονε, γετ α διαλ τονε, διαλ ψουρ νυµβερ, ανδ τηεν ιν σερτ ψουρ µονεψ αφτερ τηε περσον ανσωερσ. Ιφ ψου δον∋τ δεποσιτ τηε µονεψ τηεν ψου χαν νοτ σπεακ το τηε περσον ον τη ε οτηερ ενδ βεχαυσε ψουρ µουτη πιεχε ισ χυτ οφφ βυτ νοτ τηε εαρ−πιεχε. (οβϖιουσλψ τηεσε πηονεσ αρε νιχε φορ φρεε χαλ λσ το ωεατηερ ορ τιµε ορ οτηερ συχη ρεχορδινγσ). Αλλ ψου µυστ δο ισ το γο το ψουρ νεαρβψ Ραδιο Σηαχκ, ορ ελεχτρονιχ σ στορε, ανδ γετ α φουρ−τρανσιστορ αµπλιφιερ ανδ α τελεπηονε συχτιον χυπ ινδυχτιον πιχκ−υπ. Τηε ινδυχτιον πιχκ−υπ ωο υλδ βε ηοοκεδ υπ ασ ιτ νορµαλλψ ωουλδ το ρεχορδ α χονϖερσατιον, εξχεπτ τηατ ιτ ωουλδ βε πλυγγεδ ιντο τηε ουτπυτ οφ τ ηε αµπλιφιερ ανδ α µιχροπηονε ωουλδ βε ηοοκεδ το τηε ινπυτ. Σο ωηεν τηε παρτψ τηατ ισ βεινγ χαλλεδ ανσωερσ, τηε χαλλ ερ χουλδ σπεακ τηρουγη τηε λιττλε µιχροπηονε ινστεαδ. Ηισ ϖοιχε τηεν γοεσ τηρουγη τηε αµπλιφιερ ανδ ουτ τηε ινδυχτιον χοιλ, ανδ ιντο τηε βαχκ οφ τηε ρεχειϖερ ωηερε ιτ ωουλδ τηεν βε βροαδχαστ τηρουγη τηε πηονε λινεσ ανδ τηε οτηερ παρτ ψ ωουλδ βε αβλε το ηεαρ τηε χαλλερ. Τηε Χλεαρ Βοξ τηυσ ∋χλεαρσ υπ∋ τηε προβλεµ οφ νοτ βεινγ ηεαρδ. Λυχκιλψ, τηε λιν ε ωιλλ νοτ βε χυτ−οφφ αφτερ α χερταιν αµουντ οφ τιµε βεχαυσε ιτ ωιλλ ωαιτ φορεϖερ φορ τηε χοινσ το βε πυτ ιν. Τηε βιγγεσ τ αδϖανταγε φορ αλλ οφ υσ αβουτ τηισ νεω χλεαρ βοξ ισ τηε φαχτ τηατ τηισ τψπε οφ παψπηονε ωιλλ µοστ λικελψ βεχοµε ϖ ερψ χοµµον. ∆υε το α φεω τηινγσ: 1στ, ιτ ισ α χηεαπ ωαψ οφ γεττινγ τηε ∆ΤΦ, διαλ−τονε−φιρστ σερϖιχε, 2νδ, ιτ δοεσν∋τ ρεθυ ιρε ανψ σπεχιαλ εθυιπµεντ, (φορ τηε πηονε χοµπανψ) Τηισ παψπηονε ωιλλ ωορκ ον ανψ πηονε λινε. Υσυαλλψ α παψπηον ε λινε ισ διφφερεντ, βυτ τηισ ισ α ρεγυλαρ πηονε λινε ανδ ιτ ισ σετ υπ σο τηε πηονε δοεσ αλλ τηε χηαργινγ, νοτ τηε χοµπαν ψ. 50. ΧΝΑ Λιστ

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ


ΝΠ Α 201 202 203 204 205 206 207 208 209 212 213 214 215 216 217 218 219 301 302 303 304 305 306 307 308 309 312 313 314 315 316 317 318 319 401 402 403 404 405 406 408 409 412 413 414

ΤΕΛ ΝΥΜΒΕΡ 201−676−7070 304−343−7016 203−789−6815 204−949−0900 205−988−7000 206−382−5124 617−787−5300 303−293−8777 415−543−2861 518−471−8111 415−781−5271 214−464−7400 412−633−5600 614−464−0123 217−525−5800 402−580−2255 317−265−4834 304−343−1401 412−633−5600 303−293−8777 304−344−8041 912−784−0440 306−347−2878 303−293−8777 402−580−2255 217−525−5800 312−796−9600 313−223−8690 314−721−6626 518−471−8111 816−275−2782 317−265−4834 504−245−5330 402−580−2255 617−787−5300 402−580−2255 403−425−2652 912−784−0440 405−236−6121 303−293−8777 415−543−6374 713−861−7194 413−633−5600 617−787−5300 608−252−6932

ΝΠ Α 415 416 417 418 419 501 502 503 504 505 506 507 509 512 513 514 515 516 517 518 519 601 602 603 604 605 606 607 608 609 612 613 614 615 616 617 618 619 701 702 703 704 705 706 707

51. Ελεχτρονιχ Τερρορισµ

ΤΕΛ ΝΥΜΒΕΡ 415−543−6374 416−443−0542 314−721−6626 514−725−2491 614−464−0123 405−236−6121 502−583−2861 206−382−5124 504−245−5330 303−293−8777 506−648−3041 402−580−2255 206−382−5124 512−828−2501 614−464−0123 514−725−2491 402−580−2255 518−471−8111 313−223−8690 518−471−8111 416−443−0542 601−961−8139 303−293−8777 617−787−5300 604−432−2996 402−580−2255 502−583−2861 518−471−8111 608−252−6932 201−676−7070 402−580−2255 416−443−0542 614−464−0123 615−373−5791 313−223−8690 617−787−5300 217−525−5800 818−501−7251 402−580−2255 415−543−2861 304−344−7935 912−784−0440 416−979−3469 ∗∗∗ ΝΟΝΕ ∗∗∗ 415−543−6374

ΝΠ Α 709 712 713 714 715 716 717 718 801 802 803 804 805 806 807 808 809 812 813 814 815 816 817 818 819 901 902 904 906 907 912 913 914 915 916 918 919 900

ΤΕΛ ΝΥΜΒΕΡ ∗∗∗ ΝΟΝΕ ∗∗∗ 402−580−2255 713−861−7194 818−501−7251 608−252−6932 518−471−8111 412−633−5600 518−471−8111 303−293−8777 617−787−5300 912−784−0440 304−344−7935 415−543−2861 512−828−2501 416−443−0542 212−334−4336 212−334−4336 317−265−4834 813−228−7871 412−633−5600 217−525−5800 816−275−2782 214−464−7400 415−781−5271 514−725−2491 615−373−5791 902−421−4110 912−784−0440 313−223−8690 ∗∗∗ ΝΟΝΕ ∗∗∗ 912−784−0440 816−275−2782 518−471−8111 512−828−2501 415−543−2861 405−236−6121 912−784−0440 201−676−7070

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

1.

Ιτ σταρτσ ωηεν α βιγ, δυµβ λυµµοξ ρυδελψ ινσυλτσ ψου. Βεινγ οφ α ρατιοναλ, ιντελλιγεντ δισποσιτιον, ψου ωισελψ χ ηοοσε το αϖοιδ α (διρεχτ) χονφροντατιον. Βυτ ασ ηε λαυγησ ιν ψουρ φαχε, ψου σµιλε ινωαρδλψ−−−ψουρ ρεϖενγ ε ισ αλρεαδψ πλαννεδ.

2.

Φολλοω ψουρ ϖιχτιµ το ηισ λοχκερ, χαρ, ορ ηουσε. Ονχε ψου ηαϖε χηοσεν ψουρ ταργετ σιτε, λαψ λοω φορ α ωεεκ ο ρ µορε, λεττινγ ψουρ ανγερ βοιλ.


3.

Ιν τηε µεαν τιµε, ασσεµβλε ψουρ ϖερσατιλε τερροριστ κιτ(δεταιλσ βελοω.)

4.

Πλαντ ψουρ κιτ ατ τηε δεσιγνατεδ ταργετ σιτε ον α Μονδαψ µορνινγ βετωεεν τηε ηουρσ οφ 4:00 αµ ανδ 6:00 αµ. Ινχλυ δε α χαλµ, συγγεστιϖε νοτε τηατ θυιετλψ ηιντσ ατ τηε ποσσιβιλιτψ οφ ανοτηερ ατταχκ. ∆ο νοτ ωριτε ιτ βψ ηανδ! Αν εξαµπλε οφ αν εφφεχτιϖε νοτε: ∀δον∋τ βε συχη α ϕερκ, ορ τηε νεξτ ονε ωιλλ τακε οφφ ψουρ ηανδ. Ηαϖε α νιχε δαψ.∀ Νοτιχε ηοω τηε χαλµ τονε ινστιλλσ φεαρ. Ασ ιφ ωριττεν βψ α ηοµιχιδαλ πσψχηοπατη.

5.

Χηοοσε α στρατεγιχ λοχατιον οϖερλοοκινγ τηε ταργετ σιτε. Τρψ το ποσιτιον ψουρσελφ ιν συχη α ωαψ τηατ ψου χαν σ εε ηισ φαχιαλ χοντορτιονσ.

6.

Σιτ βαχκ ανδ ενϕοψ τηε φιρεωορκσ! Ασσεµβλψ οφ τηε ϖερσατιλε, εχονοµιχ, ανδ εφφεχτιϖε τερροριστ κιτ #1: τηε παρτσ ψου∋λλ νεεδ αρε: • 4 ΑΑ βαττεριεσ • 1 9−ϖολτ βαττερψ • 1 ΣΠ∆Τ µινι ρελαψ (ραδιο σηαχκ) • 1 ροχκετ ενγινε(σµοκε βοµβ ορ µ−80) • 1 σολαρ ιγνιτερ (ανψ ηοββψ στορε) • 1 9−ϖολτ βαττερψ χοννεχτορ

1.

Τακε τηε 9−ϖολτ βαττερψ ανδ ωιρε ιτ τηρουγη τηε ρελαψ∋σ χοιλ. Τηισ χιρχυιτ σηουλδ αλσο ινχλυδε α παιρ οφ χοντα χτσ τηατ ωηεν σεπαρατεδ χυτ οφφ τηισ χιρχυιτ. Τηεσε χονταχτσ σηουλδ βε ηελδ τογετηερ βψ τραππινγ τηεµ βετωε εν τηε λοχκερ, µαιλβοξ, ορ χαρ δοορ. Ονχε τηε δοορ ισ οπενεδ, τηε χονταχτσ φαλλ απαρτ ανδ τηε 9−ϖολτ χιρχυιτ ισ βροκεν, αλλοωινγ τηε ρελαψ το φαλλ το τηε χλοσεδ ποσιτιον τηυσ χλοσινγ τηε ιγνιτιον χιρχυιτ. (Ιφ αλλ τηισ ισ χονφυσινγ τακε α λοοκ ατ τηε σχηεµατιχ βελοω.)

2.

Τακε τηε 4 ΑΑ βαττεριεσ ανδ ωιρε τηεµ ιν συχχεσσιον. Ωιρε τηε ποσιτιϖε τερµιναλ οφ ονε το τηε νεγατιϖε τερµιναλ οφ ανοτηερ, υντιλ αλλ φουρ αρε χοννεχτεδ εξχεπτ ονε ποσιτιϖε τερµιναλ ανδ ονε νεγατιϖε τερµιναλ. Εϖεν τηουγη τ ηε φουρ ΑΑ βαττεριεσ ονλψ χοµβινε το χρεατε 6 ϖολτσ, τηε ινχρεασε ιν αµπεραγε ισ νεχεσσαρψ το αχτιϖατε τηε σολαρ ιγνιτερ θυιχκλψ ανδ εφφεχτιϖελψ.

3.

Τακε τηε βαττερψ παχκ (µαδε ιν στεπ 2) ανδ ωιρε ονε ενδ οφ ιτ το τηε ρελαψ∋σ σινγλε πολε ανδ τηε οτηερ ενδ το ονε πρ ονγ οφ τηε σολαρ ιγνιτερ. Τηεν ωιρε τηε οτηερ προνγ οφ τηε σολαρ ιγνιτερ βαχκ το τηε οπεν ποσιτιον ον τηε ρελα ψ.

4.

Υσινγ δουβλε σιδεδ χαρπετ ταπε µουντ τηε κιτ ιν ηισ λοχκερ, µαιλβοξ, ορ χαρ δοορ. Ανδ λαστ, ινσερτ τηε σολαρ ιγνιτε ρ ιντο τηε ροχκετ ενγινε (σµοκε βοµβ ορ µ−80).

Ψουρ κιτ ισ νοω χοµπλετε! −−−−−−−−−><−−−−−−−−− Ι (ΧΟΝΤΑΧΤΣ) Ι Ι Ι Ι − (ΒΑΤΤΕΡΨ) Ι −−− Ι Ι Ι (ΧΟΙΛ) Ι −−−−−−///////−−−−−−− /−−−−−−−−−−− / Ι / Ι / Ι (ΣΩΙΤΧΗ) Ι Ι Ι Ι Ι −−− (ΒΑΤΤΕΡΨ) Ι − ( ΠΑΧΚ ) Ι −−− Ι Ι Ι Ι −−−− −−−−− ΙΙ


∗ (ΣΟΛΑΡ ΙΓΝΙΤΕΡ)

52. Ηοω το Σταρτ Α Χονφερενχε ω/ο 2600ηζ ορ Μ−Φ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηισ µετηοδ οφ σταρτινγ τηε χονφ. ∆επενδσ ον ψουρ αβιλιτψ το βυλλσηιτ τηε οπερατορ ιντο διαλινγ α νυµβερ ωηιχη χαν ο νλψ βε ρεαχηεδ ωιτη αν οπερατορ∋σ Μ−Φ τονεσ. Ωηεν βυλλσηιττινγ τηε οπερατορ ρεµεµβερ οπερατορ∋σ αρε νοτ ηιρεδ το τηινκ βυτ το δο. Ηερε ισ α στεπ−βψ−στεπ ωαψ το τηε χονφ.: Χαλλ τηε οπερατορ τηρουγη α πβξ ορ εξτενδερ, ψου χουλδ ϕυστ χαλλ ονε Τηρουγη ψουρ λινε βυτ Ι ωουλδν∋τ ρεχοµµενδ ι τ. Σαψ το τηε οπερατορ: ΤΣΠΣ µαιντενανχε ενγινεερ, ρινγ−φορωαρδ το 213+080+1100, ποσιτιον ρελεασε, τηανκ ψου.(σηε ωιλ λ προβαβλψ ασκ ψου φορ τηε νυµβερ αγαιν) ∆εφινιτιονσ: Ρινγ−φορωαρδ ινστρυχτσ ηερ το διαλ τηε νυµβερ. Ποσιτιον ρελεασε ινστρυχτσ ηερ το ρελεασε τηε τρυνκ αφτερ σηε ηασ διαλεδ τηε νυµβερ. + − ρεµεµβερ το σαψ 213πλυσ080 πλυσ1100. 3. Ωηεν ψου αρε χοννεχτεδ ωιτη τηε χονφ. Ψου ωιλλ ηερε α ωηιστλε βλοω τωιχε ανδ α ρεχορδινγ ασκινγ ψου φορ ψουρ οπε ρατορ νυµβερ. ∆ιαλ ιν ανψ φιϖε διγιτσ ανδ ηιτ τηε πουνδσ σιγν α χουπλε οφ τιµεσ. Σιµπλψ διαλ ιν τηε νυµβερ οφ τηε βιλλιν γ λινε εχτ. Ωηεν τηε ρεχορδινγ ασκ φορ ιτ. Ωηεν ιν τηε χοντρολ µοδε οφ τηε χονφ. Ηιτ ∋6∋ το τρανσφερ χοντρολ. Ηιτ ∋001∋ τ ο ρεεντερ τηε νυµβερ οφ χονφερεε∋σ ανδ τιµε αµουντ ωηιχη ψου γαϖε ωηεν ψου σταρεδ τηε χονφ. Ρεµεµβερ τηε σιζε χαν βε φροµ 2−59 χονφερεε∋σ. Ι ηαϖε νοτ φουνδ ουτ τηε ∋λενγτησ∋ λιµιτσ.

53. Ηοω το Μακε ∆ψναµιτε

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

∆ψναµιτε ισ νοτηινγ µορε τηαν ϕυστ νιτρογλψχεριν ανδ α σταβιλιζινγ αγεντ το µακε ιτ µυχη σαφερ το υσε. Τηε νυµβερσ α ρε περχενταγεσ, βε συρε το µιξ τηεσε χαρεφυλλψ ανδ βε συρε το υσε τηε εξαχτ αµουντσ. Τηεσε περχενταγεσ αρε ιν ωειγητ ρατιο, νοτ ϖολυµε. Νυµβερ 1στ

2νδ

3ρδ

Ινγρεδιεντσ Νιτρογλψχεριν Σοδιυµ Νιτρατε Ωοοδµεαλ Αµµονιυµ Οξαλατε Γυνχοττον Νιτρογλψχεριν Ποτασσιυµ Νιτρατε Σοδιυµ Νιτρατε Ωοοδµεαλ Αµµονιυµ Οξαλατε Νιτρογλψχεριν

Αµουντ 32% 28% 10% 29% 1% 24% 9% 56% 9% 2%

Ποτασσιυµ Νιτρατε

44↔% 6%

Ωοοδµεαλ Γυνχοττον ςασελινε 4τη

Ποωδερεδ Χηαρχοαλ Νιτρογλψχεριν Ποτασσιυµ Νιτρατε Ωοοδµεαλ Βαριυµ Νιτρατε Σταρχη

35↔%

2↔% 5↔% 6% 25% 26% 34% 5% 10%


5τη

6τη

7τη

8τη

9τη

Νιτρογλψχεριν Ποτασσιυµ Νιτρατε Ωοοδµεαλ Αµµονιυµ Οξαλατε Γυνχοττον Νιτρογλψχεριν Σοδιυµ Νιτρατε Ωοοδµεαλ

57% 19% 9% 12% 3% 18% 70%

Ποτασσιυµ Χηλοριδε

4↔% 2% 26% 40% 32% 2% 44% 12% 44% 24%

Χηαλκ Νιτρογλψχεριν Ωοοδµεαλ Βαριυµ Νιτρατε Σοδιυµ Χαρβονατε Νιτρογλψχεριν Ωοοδµεαλ Ανηψδρουσ Σοδιυµ Συλφατε Νιτρογλψχεριν Ποτασσιυµ Νιτρατε Ωοοδµεαλ

10τη

11τη

12τη

13τη

14τη

15τη

16τη

17τη

18τη

Αµµονιυµ Οξαλατε Νιτρογλψχεριν Ποτασσιυµ Νιτρατε Ωοοδµεαλ Νιτρογλψχεριν Σοδιυµ Νιτρατε Ωοοδµεαλ Σοδιυµ Χαρβονατε Νιτρογλψχεριν Σοδιυµ Νιτρατε Ωοοδµεαλ Αµµονιυµ Οξαλατε Νιτρογλψχεριν Ποτασσιυµ Νιτρατε Ωοοδµεαλ Αµµονιυµ Οξαλατε Γυνχοττον Νιτρογλψχεριν Ωοοδµεαλ Αµµονιυµ Οξαλατε Γυνχοττον Ποτασσιυµ Περχηλοριδε Νιτρογλψχεριν Σοδιυµ Νιτρατε Ωοοδµεαλ Νιτρογλψχεριν Σταρχη Γυνχοττον Νιτρογλψχεριν Σοδιυµ Νιτρατε Ωοοδµεαλ Ποτασσιυµ Χηλοριδε Νιτρογλψχεριν Σοδιυµ Νιτρατε Ωοοδµεαλ

5↔%

32↔% 33↔% 10% 26% 33% 41% 15% 62.9% 21.2% .9% 35% 27% 10% 1% 32% 27% 10% 30% 1% 33% 10.3% 29% .7% 27% 40% 45% 15% 47% 50% 3% 30% 22.3% 40↔% 7.2% 50% 32.6% 17%


19τη

Αµµονιυµ Οξαλατε Νιτρογλψχεριν Ποτασσιυµ Νιτρατε Ωοοδµεαλ Αµµονιυµ Οξαλατε Βαριυµ Νιτρατε Χαλχιυµ Χαρβονατε

.4% 23%

27↔% 37% 8% 4%

↔%

Ιφ ψου χαν∋τ σεεµ το γετ ονε ορ µορε οφ τηε ινγρεδιεντσ τρψ ανοτηερ ονε. Ιφ ψου στιλλ χαν∋τ, ψου χαν αλωαψσ βυψ σµα λλ αµουντσ φροµ ψουρ σχηοολ, ορ µαψβε φροµ ϖαριουσ χηεµιχαλ χοµπανιεσ. Ωηεν ψου δο τηατ, βε συρε το σαψ ασ λιττ λε ασ ποσσιβλε, ιφ δυρινγ τηε σχηοολ ψεαρ, ανδ τηεψ ασκ, σαψ ιτ∋σ φορ α εξπεριµεντ φορ σχηοολ.

54. Αυτο Εξηαυστ Φλαµε Τηροωερ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Φορ τηισ ονε, αλλ ψου νεεδ ισ α χαρ, α σπαρκ πλυγ, ιγνιτιον ωιρε ανδ α σωιτχη. Ινσταλλ τηε σπαρκ πλυγ ιντο τηε λαστ φο υρ ορ φιϖε ινχηεσ οφ τηε ταιλ πιπε βψ δριλλινγ α ηολε τηατ τηε πλυγ χαν σχρεω ιντο εασιλψ. Ατταχη τηε ωιρε (τηισ ισ ρεγ υλαρ ινσυλατεδ ωιρε) το ονε σιδε οφ τηε σωιτχη ανδ το τηε σπαρκ πλυγ. Τηε οτηερ σιδε οφ τηε σωιτχη ισ ατταχηεδ το τηε π οσιτιϖε τερµιναλ ον τηε βαττερψ. Ωιτη τηε χαρ ρυννινγ, σιµπλψ ηιτ τηε σωιτχη ανδ ωατχη τηε φλαµεσ φλψ!!! Αγαιν βε χαρ εφυλ τηατ νο ονε ισ βεηινδ ψου! Ι ηαϖε σεεν σοµε οφ τηεσε φλαµεσ γο 20 φεετ!!! 55. Βρεακινγ ιντο ΒΒΣ Εξπρεσσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ιφ ψου ηαϖε ηιγη ενουγη αχχεσσ ον ανψ ΒΒΣ Εξπρεσσ ΒΒΣ ψου χαν γετ τηε Σψσοπ∋σ πασσωορδ ωιτηουτ ανψ προβλεµσ α νδ βε αβλε το λογ ον ασ ηιµ ανδ δο ωηατεϖερ ψου λικε. ∆οωνλοαδ τηε Πασσ φιλε, δελετε τηε ωηολε ΒΒΣ, ανψτηινγ. Ιτσ αλ λ α µαττερ οφ υπλοαδινγ α τεξτ φιλε ανδ δοωνλοαδινγ ιτ φροµ τηε ΒΒΣ. Ψου µυστ ηαϖε ηιγη ενουγη αχχεσσ το σεε νεω υπλ οαδσ το δο τηισ. Ιφ ψου χαν σεε α φιλε ψου ϕυστ υπλοαδεδ ψου ηαϖε τηε αβιλιτψ το βρεακ ιντο τηε ΒΒΣ ιν α φεω εασψ στε πσ. Ωηψ αµ Ι τελλινγ εϖερψονε τηισ ωηεν Ι ρυν ΒΒΣ Εξπρεσσ µψσελφ? Ωελλ τηερε ισ ονε ωαψ το στοπ τηισ φροµ ηαππενιν γ ανδ Ι ωαντ οτηερ Σψσοπσ το βε αωαρε οφ ιτ ανδ νοτ ηαϖε ιτ ηαππεν το τηεµ. Βρεακινγ ιν ισ αλλ βασεδ ον τηε ΜΕΝΥ φυν χτιον οφ ΒΒΣ Εξπρεσσ. Εξπρεσσ ωιλλ λετ ψου χρεατε α µενυ το δισπλαψ διφφερεντ τεξτ φιλεσ βψ πυττινγ τηε ωορδ ΜΕΝΥ α τ τηε τοπ οφ ανψ τεξτ φιλε ανδ στατινγ ωηατ φιλεσ αρε το βε δισπλαψεδ. Βυτ δυε το α µαϕορ σχρεω υπ βψ Μρ. Λεδβεττερ ψ ου χαν υσε τηισ ΜΕΝΥ οπτιον το δισπλαψ τηε ΥΣΕΡΛΟΓ ανδ τηε Σψσοπ∋σ Πασσωορδσ ορ ανψτηινγ ελσε ψου λικε. Ι ωιλλ σηοω ψου ηοω το γετ τηε Σψσοπ∋σ πασσ ανδ τηερεφορε λογ ον ασ τηε Σψσοπ. ΒΒσ Εξπρεσσ Σψσοπ∋σ ηαϖε 2 πασσωορδσ. Ονε λικε εϖερψονε ελσε γετσ ιν τηε φορµ οφ Ξ1ΞΞΞ, ανδ α Σεχονδαρψ πασσωορδ το µακε ιτ ηαρδερ το ηαχκ ουτ τηε Σψσοπ σ πασσ. Τηε Σεχονδαρψ πασσ ισ φουνδ ιν α φιλε χαλλεδ ΣΨΣ∆ΑΤΑ.∆ΑΤ. Τηισ φιλε µυστ βε ον δριϖε 1 ανδ ισ τηερεφορε εασ ψ το γετ. Αλλ ψου ηαϖε το δο ισ υπλοαδ τηισ σιµπλε Τεξτ φιλε: ΜΕΝΥ 1 ∆1:ΣΨΣ∆ΑΤΑ.∆ΑΤ Ριπ−οφφ τιµε! Αφτερ ψου υπλοαδ τηισ φιλε ψου δοωνλοαδ ιτ νον−Ξµοδεµ. Στυπιδ Εξπρεσσ τηινκσ ιτ ισ δισπλαψινγ α µενυ ανδ ψου ωιλλ σεε τηισ: Ριπ−οφφ τιµε! Σελεχτιον [0]: ϑυστ ηιτ 1 ανδ Εξπρεσσ ωιλλ δισπλαψ τηε ΣΨΣ∆ΑΤΑ.∆ΑΤ φιλε. ΟΠΠΑΣΣ ισ ωηερε τηε Σψσοπ∋σ Σεχονδαρψ πασσ ωιλλ βε. ∆1:ΥΣΕΡΛΟΓ.∆ΑΤ ισ ωηερε ψου ωιλλ φινδ τηε ναµε ανδ ∆ριϖε νυµβερ οφ τηε ΥΣΕΡΛΟΓ.∆ΑΤ φιλε. Τηε Σψσοπ µιγητ ηαϖε ρε ναµεδ τηισ φιλε ορ πυτ ιτ ιν α Συβδιρεχτορψ ορ εϖεν ον α διφφερεντ δριϖε. Ι Ωιλλ Ασσυµε ηε λεφτ ιτ ασ ∆1:ΥΣΕΡΛΟΓ.∆ΑΤ. Τηε οτηερ παρτσ οφ τηισ φιλε τελλ ψου ωηερε τηε .ΗΛΠ σχρεενσ αρε ανδ ωηερε τηε ΛΟΓ ισ σαϖεδ ανδ αλλ τηε ∆οωνλοαδ πατη ναµεσ. Νοω το γετ τηε Σψσοπ∋σ πριµαρψ πασσ ψου υπλοαδ α τεξτ φιλε λικε τηισ:


ΜΕΝΥ 1 ∆1:ΥΣΕΡΛΟΓ.∆ΑΤ Βρεακινγ ιντο Βεδωεττερ∋σ ΒΒΣ Αγαιν ψου τηεν δοωνλοαδ τηισ φιλε νον−Ξµοδεµ ανδ ψου ωιλλ σεε: Βρεακινγ ιντο Βεδωεττερ∋σ ΒΒΣ Σελεχτιον [0]: Ψου τηεν ηιτ 1 ανδ τηε λονγ ΥΣΕΡΛΟΓ.∆ΑΤ φιλε χοµεσ φλψινγ ατ ψου. Τηε Σψσοπ ισ τηε φιρστ εντρψ ιν τηισ ϖερψ λονγ φιλ ε σο ιτ ισ εασψ. Ψου ωιλλ σεε: ΣΨΣΟΠ∋Σ ΝΑΜΕ Ξ1ΞΞΞ Ψου σηουλδ νοω ηαϖε ηισ 2 πασσωορδσ. Τηερε ισ ονλψ ονε εασψ ωαψ ουτ οφ τηισ τηατ Ι χαν τηινκ οφ, ανδ τηατ ισ το µακε αλλ νεω υπλοαδσ γο το ΣΨΣΟΠ λεϖελ ( Λεϖελ 9) αχχεσσ ονλψ. Τηισ ωαψ νοβοδψ χαν πυλλ οφφ ωηατ Ι ϕυστ εξπλαινεδ. Ι φεελ τηισ ισ α µαϕορ Βυγ ον Μρ. Λεδβεττ ερ∋σ παρτ. Ι ϕυστ δον∋τ κνοω ωηψ νο ονε ηαδ τηουγητ οφ ιτ βεφορε. Ι ωουλδ λικε το γιϖε χρεδιτ το Ρεδλινε φορ τηε µεσσαγε ηε λεφτ ον Μοδεµ Ηελλ τελλινγ αβουτ τηισ προβλεµ, ανδ αλσο το Υνκα φορ ηισ ιδεασ ανδ ινπυτ αβουτ χορρεχτινγ ιτ. 56. Φιρεβοµβσ

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Μοστ φιρε βοµβσ αρε σιµπλψ γασολινε φιλλεδ βοττλεσ ωιτη α φυελ σοακεδ ραγ ιν τηε µουτη (τηε βοττλε∋σ µουτη, νοτ ψου ρσ). Τηε οριγιναλ Μολοτοϖ χοχκταιλ, ανδ στιλλ αβουτ τηε βεστ, ωασ α µιξτυρε οφ ονε παρτ γασολινε ανδ ονε παρτ µοτορ οιλ. Τηε οιλ ηελπσ ιτ το χλινγ το ωηατ ιτ σπλαττερσ ον. Σοµε υσε ονε παρτ ροοφινγ ταρ ανδ ονε παρτ γασολινε. Φιρε βοµβσ ηαϖε βεεν φουνδ ωηιχη ωερε µαδε βψ πουρινγ µελτεδ ωαξ ιντο γασολινε.

57. Φυσε Ιγνιτιον Βοµβ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Α φουρ στρανδ ηοµεµαδε φυσε ισ υσεδ φορ τηισ. Ιτ βυρνσ λικε φυρψ. Ιτ ισ ηελδ δοων ανδ χονχεαλεδ βψ α στριπ οφ βεντ τιν χυτ φροµ α χαν. Τηε εξποσεδ ενδ οφ τηε φυσε ισ διππεδ ιντο τηε φλαρε ιγνιτερ. Το υσε τηισ ονε, ψου λιγητ τηε φυσε ανδ ηολδ τηε φιρε βοµβ υντιλ τηε φυσε ηασ βυρνεδ ουτ οφ σιγητ υνδερ τηε τιν. Τηεν τηροω ιτ ανδ ωηεν ιτ βρεακσ, τηε βυρνινγ φυσε ωιλλ ιγνιτε τηε χοντεντσ.

58. Γενεριχ Βοµβ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Αχθυιρε α γλασσ χονταινερ. Πυτ ιν α φεω δροπσ οφ γασολινε. Χαπ τηε τοπ. Νοω τυρν τηε χονταινερ αρουνδ το χοατ τηε ιννερ συρφαχεσ ανδ τηεν εϖαπορατεσ. Αδδ α φεω δροπσ οφ ποτασσιυµ περµανγανατε (Γετ τηισ στυφφ φροµ α σνακε βιτε κιτ) Τηε βοµβ ισ δετονατεδ βψ τηροωινγ αγαινστ α σολιδ οβϕεχτ.

Αφτερ τηροωινγ τηισ τηινγ, ρυν λικε ηελλ. Τηισ τηινγ παχκσ αβουτ ↔ στιχκ οφ δψναµιτε.

59. Γρεεν Βοξ Π λα νσ

β ψ τηε ϑολλψ Ρογερ

Παψινγ τηε ινιτιαλ ρατε ιν ορδερ το υσε α ρεδ βοξ (ον χερταιν φορτρεσσεσ) λεφτ α σουρ ταστε ιν µανψ ρεδ βοξερσ µουτησ, τηυσ τηε γρεεν βοξ ωασ ινϖεντεδ. Τηε γρεεν βοξ γενερατεσ υσεφυλ τονεσ συχη ασ ΧΟΙΝ ΧΟΛΛΕΧΤ, ΧΟΙΝ ΡΕΤΥΡΝ, ΑΝ∆ ΡΙΝΓΒΑΧΚ. Τηεσε αρε τηε τονεσ τηατ ΑΧΤΣ ορ τηε ΤΣΠΣ οπερατορ ωουλδ σενδ το τηε ΧΟ ωηεν αππροπριατε. Υνφορτυνα τελψ, τηε γρεεν βοξ χαννοτ βε υσεδ ατ τηε φορτρεσσ στατιον βυτ µυστ βε υσεδ βψ τηε ΧΑΛΛΕ∆ παρτψ. Ηερε αρε τηε τονεσ:


ΧΟΙΝ ΧΟΛΛΕΧΤ 700+1100ηζ ΧΟΙΝ ΡΕΤΥΡΝ 1100+1700ηζ ΡΙΝΓΒΑΧΚ 700+1700ηζ Βεφορε τηε χαλλεδ παρτψ σενδσ ανψ οφ τηεσε τονεσ, αν οπερατορ ρελεασε σιγναλ σηουλδ βε σεντ το αλερτ τηε ΜΦ δετεχτ ορσ ατ τηε ΧΟ. Τηισ χαν βε δονε βψ σενδινγ 900ηζ + 1500ηζ ορ α σινγλε 2600 ωινκ (90 µσ.) Αλσο δο νοτ φοργετ τηατ τηε ινι τιαλ ρατε ισ χολλεχτεδ σηορτλψ βεφορε τηε 3 µινυτε περιοδ ισ υπ. Ινχιδενταλλψ, ονχε τηε αβοϖε ΜΦ τονεσ φορ χολλεχτιν γ ανδ ρετυρνινγ χοινσ ρεαχη τηε ΧΟ, τηεψ αρε χονϖερτεδ ιντο αν αππροπριατε ∆Χ πυλσε (−130 ϖολτσ φορ ρετυρν ανδ +13 0 φορ χολλεχτ). Τηισ πυλσε ισ τηεν σεντ δοων τηε τιπ το τηε φορτρεσσ. Τηισ χαυσεσ τηε χοιν ρελαψ το ειτηερ ρετυρν ορ χο λλεχτ τηε χοινσ. Τηε αλλεγεδ ∀Τ−νετωορκ∀ τακεσ αδϖανταγε οφ τηισ ινφορµατιον. Ωηεν α πυλσε φορ χοιν χολλεχτ (+130 ς ∆Χ) ισ σεντ δοων τηε λινε, ιτ µυστ βε γρουνδεδ σοµεωηερε. Τηισ ισ υσυαλλψ τηε ψελλοω ορ βλαχκ ωιρε. Τηυσ, ιφ τηε ωιρεσ αρε εξποσεδ, τηεσε ωιρεσ χαν βε χυτ το πρεϖεντ τηε πυλσε φροµ βεινγ γρουνδεδ. Ωηεν τηε τηρεε µινυτε ινιτιαλ περιοδ ισ α λµοστ υπ, µακε συρε τηατ τηε βλαχκ ανδ ψελλοω ωιρεσ αρε σεϖερεδ, τηεν ηανγ υπ, ωαιτ αβουτ 15 σεχονδσ ιν χασε οφ α σε χονδ πυλσε, ρεχοννεχτ τηε ωιρεσ, πιχκ υπ τηε πηονε, ανδ ιφ αλλ γοεσ ωελλ, ιτ σηουλδ βε ∀ϑΑΧΚΠΟΤ∀ τιµε.

60. Πορταβλε Γρεναδε Λαυνχηερ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ιφ ψου ηαϖε α βοω, τηισ ονε ισ φορ ψου. Ρεµοϖε τηε φερρυλε φροµ αν αλυµινυµ αρροω, ανδ φιλλ τηε αρροω ωιτη βλαχκ π οωδερ (Ι υσε γραδε ΦΦΦΦ, ιτ βυρνσ εασψ)ανδ τηεν γλυε α σηοτσηελλ πριµερ ιντο τηε ηολε λεφτ ωηερε τηε φερρυλε ωεντ. Νεξτ, γλυε α ΒΒ ον τηε πριµερ, ανδ ψου αρε ρεαδψ το γο! Μακε συρε νο ονε ισ νεαρβψ.... Λιττλε σηρεδσ οφ αλυµινυµ γο α λλ οϖερ τηε πλαχε!!

61. Ηαχκινγ Τυτοριαλ

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ωηατ ισ ηαχκινγ? Αχχορδινγ το ποπυλαρ βελιεφ τηε τερµ ηαχκερ ανδ ηαχκινγ ωασ φουνδεδ ατ ΜΙΤ ιτ χοµεσ φροµ τηε ροοτ οφ α ηαχκ ωριτερ, σοµεονε ωηο κεεπσ ∀ηαχκινγ∀ ατ τηε τψπεωριτερ υντιλ ηε φινισηεσ τηε στορψ. Α χοµπυτερ ηαχκερ ωουλδ βε ηαχκινγ ατ τηε κεψβοαρδ ορ πασσωορδ ωορκσ. Ωηατ ψου νεεδ: Το ηαχκ ψου νεεδ α χοµπυτερ εθυιππεδ ωιτη α µοδεµ (α δεϖιχε τηατ λετσ ψου τρανσµιτ δατα οϖερ πηονε λινεσ) ωηιχη σηο υλδ χοστ ψου φροµ ∃100 το ∃1200. Ηοω δο ψου ηαχκ? Ηαχκινγ ρεθυιρεσ τωο τηινγσ: 1. Τηε πηονε νυµβερ. 2. Ανσωερ το ιδεντιτψ ελεµεντσ. Ηοω δο ψου φινδ τηε πηονε νυµβερ? Τηερε αρε τηρεε βασιχ ωαψσ το φινδ α χοµπυτερσ πηονε νυµβερ: 1. Σχαννινγ 2. ∆ιρεχτορψ 3. Ινσιδε ινφο Ωηατ ισ σχαννινγ? Σχαννινγ ισ τηε προχεσσ οφ ηαϖινγ α χοµπυτερ σεαρχη φορ α χαρριερ τονε. Φορ εξαµπλε, τηε χοµπυτερ ωουλδ σταρτ ατ ( 800) 111−1111 ανδ ωαιτ φορ χαρριερ ιφ τηερε ισ νονε ιτ ωιλλ γο ον το 111−1112 ετχ. Ιφ τηερε ισ α χαρριερ ιτ ωιλλ ρεχορδ ιτ φορ φυτυρε υσε ανδ χοντινυε λοοκινγ φορ µορε. Ωηατ ισ διρεχτορψ ασσιστανχε? Τηισ ωαψ χαν ονλψ βε υσεδ ιφ ψου κνοω ωηερε ψουρ ταργετ χοµπυτερ ισ. Φορ τηισ εξαµπλε σαψ ιτ ισ ιν µενλο παρκ, ΧΑ ανδ τηε χοµπανψ ναµε ισ Σρι. 1. 2. 3. 4. 5.

∆ιαλ 411 (ορ 415−555−1212) Σαψ ∀Μενλο παρκ∀ Σαψ ∀Σρι∀ Ωριτε δοων νυµβερ Ασκ ιφ τηερε αρε ανψ µορε νυµβερσ


6. 7. 8. 9. 10.

Ιφ σο ωριτε τηεµ δοων. Ηανγ υπ ον οπερατορ ∆ιαλ αλλ νυµβερσ ψου ωερε γιϖεν Λιστεν φορ χαρριερ τονε Ιφ ψου ηεαρ χαρριερ τονε ωριτε δοων νυµβερ, χαλλ ιτ ον ψουρ µοδεµ ανδ ψουρ σετ το ηαχκ!

62. Τηε Βασιχσ οφ Ηαχκινγ Ι Ι

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Βασιχσ το κνοω βεφορε δοινγ ανψτηινγ, εσσεντιαλ το ψουρ χοντινυινγ χαρεερ ασ ονε οφ τηε ελιτε ιν τηε χουντρψ... Τηισ α ρτιχλε, ∀Τηε ιντροδυχτιον το τηε ωορλδ οφ ηαχκινγ.∀ ισ µεαντ το ηελπ ψου βψ τελλινγ ψου ηοω νοτ το γετ χαυγητ, ωηατ ν οτ το δο ον α χοµπυτερ σψστεµ, ωηατ τψπε οφ εθυιπµεντ σηουλδ Ι κνοω αβουτ νοω, ανδ ϕυστ α λιττλε ον τηε ηιστορψ, πασ τ πρεσεντ φυτυρε, οφ τηε ηαχκερ. Ωελχοµε το τηε ωορλδ οφ ηαχκινγ! Ωε, τηε πεοπλε ωηο λιϖε ουτσιδε οφ τηε νορµαλ ρυλεσ, ανδ ηαϖε βεεν σχορνεδ ανδ εϖε ν αρρεστεδ βψ τηοσε φροµ τηε ∋χιϖιλιζεδ ωορλδ∋, αρε βεχοµινγ σχαρχερ εϖερψ δαψ. Τηισ ισ δυε το τηε γρεατερ φεαρ οφ ω ηατ α γοοδ ηαχκερ (σκιλλ ωισε, νο µοραλ ϕυδγµεντσ ηερε) χαν δο νοωαδαψσ, τηυσ χαυσινγ αντι− ηαχκερ σεντιµεντ ιν τηε µασσεσ. Αλσο, φεω ηαχκερσ σεεµ το αχτυαλλψ κνοω αβουτ τηε χοµπυτερ σψστεµσ τηεψ ηαχκ, ορ ωηατ εθυιπµεντ τηεψ ωι λλ ρυν ιντο ον τηε φροντ ενδ, ορ ωηατ τηεψ χουλδ δο ωρονγ ον α σψστεµ το αλερτ τηε ∋ηιγηερ∋ αυτηοριτιεσ ωηο µονιτορ τ ηε σψστεµ. Τηισ αρτιχλε ισ ιντενδεδ το τελλ ψου αβουτ σοµε τηινγσ νοτ το δο, εϖεν βεφορε ψου γετ ον τηε σψστεµ. Ι ωιλλ τ ελλ ψου αβουτ τηε νεω ωαϖε οφ φροντ ενδ σεχυριτψ δεϖιχεσ τηατ αρε βεγιννινγ το βε υσεδ ον χοµπυτερσ. Ι ωιλλ αττεµπτ τ ο ινστιλλ ιν ψου α σεχονδ ιδεντιτψ, το βε βρουγητ υπ ατ τιµε οφ γρεατ νεεδ, το πυλλ ψου ουτ οφ τρουβλε. Ανδ, βψ τηε ωαψ, Ι τακε νο, ρεπεατ, νο, ρεσπονσιβιλιτψ φορ ωηατ ωε σαψ ιν τηισ ανδ τηε φορτηχοµινγ αρτιχλεσ. Ενουγη οφ τηε βυλλσηιτ, ον το τηε φυν: αφτερ λογγινγ ον ψουρ φαϖοριτε ββσ, ψου σεε ον τηε ηιγη αχχεσσ βοαρδ α πηονε ν υµβερ! Ιτ σαψσ ιτ∋σ α γρεατ σψστεµ το ∀φυχκ αρουνδ ωιτη!∀ Τηισ µαψ βε τρυε, βυτ ηοω µανψ οτηερ πεοπλε αρε γοινγ το χαλλ τηε σαµε νυµβερ? Σο: τρψ το αϖοιδ χαλλινγ α νυµβερ γιϖεν το τηε πυβλιχ. Τηισ ισ βεχαυσε τηερε αρε ατ λεαστ εϖε ρψ οτηερ υσερ χαλλινγ, ανδ ηοω µανψ οτηερ βοαρδσ ωιλλ τηατ νυµβερ σπρεαδ το? Ιφ ψου χαλλ α νυµβερ φαρ, φαρ αωαψ, ανδ ψου πλαν ον γοινγ τηρουγη αν εξτενδερ ορ α ρε−σελλερ, δον∋τ κεεπ χαλλινγ τηε σαµε αχχεσσ νυµβερ (Ι.Ε. Ασ ψου ωο υλδ ιφ ψου ηαδ α ηαχκερ ρυννινγ), τηισ λοοκσ ϖερψ συσπιχιουσ ανδ χαν µακε λιφε µισεραβλε ωηεν τηε πηονε βιλλ χοµεσ ιν τηε µαιλ. Μοστ χιτιεσ ηαϖε α ϖαριετψ οφ αχχεσσ νυµβερσ ανδ σερϖιχεσ, σο υσε ασ µανψ ασ ψου χαν. Νεϖερ τρυστ α χηανγε ιν τηε σψστεµ... Τηε 414∋σ, τηε ασσηολεσ, ωερε χαυγητ φορ τηισ ρεασον: ωηεν ονε οφ τηεµ χοννεχτεδ το τηε σψστεµ , τηερε ωασ νοτηινγ γοοδ τηερε. Τηε νεξτ τιµε, τηερε ωασ α τρεκ γαµε στυχκ ριγητ ιν τηειρ ωαψ! Τηεψ προχεεδεδ το πλαψ σαιδ γαµε φορ τωο, σαψ τωο ανδ α ηαλφ ηουρσ, ωηιλε τελενετ ωασ τραχινγ τηεµ! Νιχε ϕοβ, δον∋τ ψου τηινκ? Ιφ ανψτηινγ λοοκσ συσπιχιουσ, δροπ τηε λινε ιµµεδιατελψ!! Ασ ιν, ψεστερδαψ!! Τηε ποιντ ωε∋ρε τρψινγ το γετ αχροσσ ισ: ιφ ψου υσε α λιττλε χοµµον σενσε, ψου ωον∋τ γετ βυστεδ. Λετ τηε λιττλε κιδσ ωηο αρεν∋τ σµαρτ ενουγη το ρεχογνιζε α τραπ γετ βυστεδ, ιτ ωιλλ τακε τηε ηεατ οφφ οφ τηε ρεαλ ηαχκερσ. Νοω, λετ∋σ σαψ ψου γετ ον α χοµπυτερ σψστεµ... Ιτ λοοκσ γρεατ, χηεχκσ ουτ, εϖερψτηινγ σεεµσ φινε. ΟΚ, νοω ισ ωηεν ιτ γετσ µορε δανγερουσ. Ψου ηαϖε το κνοω τηε χοµπυτερ σψστεµ το κνοω ωηατ νοτ το δο. Βασιχαλλψ, κεεπ αωαψ φροµ ανψ χοµµανδ σοµετηινγ, χοπψ α νεω φιλε ιντο τηε αχχουντ, ορ ωηατεϖερ! Αλωαψσ λεαϖε τηε αχχουντ ιν τηε σαµε στατυσ ψου λογγεδ ιν ωιτη. Χηανγε ∗νοτηινγ∗... Ιφ ιτ ισν∋τ αν αχχουντ ωιτη πριϖ∋σ, τηεν δον∋τ τρψ ανψ χοµµανδσ τηατ ρεθυιρε τηεµ! Αλλ, ψεσ αλλ, σψστεµσ αρε γοινγ το βε κεεπινγ λογ φιλεσ οφ ωηατ υσερσ αρε δοινγ, ανδ τηατ ωιλλ σηοω υπ. Ιτ ισ ϕυστ λικε δροππινγ α τρουβλε−χαρδ ιν αν ΕΣΣ σ ψστεµ, αφτερ σενδινγ τηατ νιχε οπερατορ α πρεττψ τονε. Σπενδ νο εξχεσσιϖε αµουντσ οφ τιµε ον τηε αχχουντ ιν ονε στρετχ η. Κεεπ ψουρ χαλλινγ το τηε ϖερψ λατε νιγητ ιφ ποσσιβλε, ορ δυρινγ βυσινεσσ ηουρσ (βελιεϖε ιτ ορ νοτ!). Ιτ σο ηαππενσ τηατ τηερε αρε µορε υσερσ ον δυρινγ βυσινεσσ ηουρσ, ανδ ιτ ισ ϖερψ διφφιχυλτ το ρεαδ α λογ φιλε ωιτη 60 υσερσ δοινγ µα νψ χοµµανδσ εϖερψ µινυτε. Τρψ το αϖοιδ σψστεµσ ωηερε εϖερψονε κνοωσ εαχη οτηερ, δον∋τ τρψ το βλυφφ. Ανδ αβοϖε α λλ: νεϖερ αχτ λικε ψου οων τηε σψστεµ, ορ αρε τηε βεστ τηερε ισ. Τηεψ αλωαψσ γραβ τηε πεοπλε ωηο∋σ ηεαδσ σωελλ... Τ ηερε ισ σοµε ϖερψ ιντερεστινγ φροντ ενδ εθυιπµεντ αρουνδ νοωαδαψσ, βυτ φιρστ λετ∋σ δεφινε τερµσ... Βψ φροντ ενδ, ωε µε αν ανψ δεϖιχε τηατ ψου µυστ πασσ τηρουγη το γετ ατ τηε ρεαλ χοµπυτερ. Τηερε αρε δεϖιχεσ τηατ αρε µαδε το δεφεατ ηαχ κερ προγραµσ, ανδ ϕυστ πλαιν ολδ µυλτιπλεξερσ. Το δεφεατ ηαχκερ προγραµσ, τηερε αρε νοω δεϖιχεσ τηατ πιχκ υπ τηε πη ονε ανδ ϕυστ σιτ τηερε... Τηισ µεανσ τηατ ψουρ δεϖιχε γετσ νο χαρριερ, τηυσ ψου τηινκ τηερε ισν∋τ α χοµπυτερ ον τηε οτ ηερ ενδ. Τηε ονλψ ωαψ αρουνδ ιτ ισ το δετεχτ ωηεν ιτ ωασ πιχκεδ υπ. Ιφ ιτ πιχκσ υπ αφτερ τηε σαµε νυµβερ ρινγ, τηεν ψου κνοω ιτ ισ α ηαχκερ−δεφεατερ. Τηεσε δεϖιχεσ τακε α µυλτι−διγιτ χοδε το λετ ψου ιντο τηε σψστεµ. Σοµε αρε, ιν φαχτ, θυιτε σοπηιστιχατεδ το τηε ποιντ ωηερε ιτ ωιλλ αλσο λιµιτ τηε υσερ ναµε∋σ δοων, σο ονλψ ονε ναµε ορ σετ οφ ναµεσ χαν βε ϖαλ ιδ λογινσ αφτερ τηεψ ινπυτ τηε χοδε... Οτηερ δεϖιχεσ ινπυτ α νυµβερ χοδε, ανδ τηεν τηεψ διαλ βαχκ α πρε−προγραµµεδ νυ µβερ φορ τηατ χοδε. Τηεσε σψστεµσ αρε βεστ το λεαϖε αλονε, βεχαυσε τηεψ κνοω σοµεονε ισ πλαψινγ ωιτη τηειρ πηονε. Ψου µαψ τηινκ ∀βυτ Ι∋λλ ϕυστ ρεπρογραµ τηε διαλ−βαχκ.∀ Τηινκ αγαιν, ηοω στυπιδ τηατ ισ... Τηεν τηεψ ηαϖε ψουρ νυµ βερ, ορ α τεστ λοοπ ιφ ψου ωερε ϕυστ α λιττλε σµαρτερ. Ιφ ιτ∋σ ψουρ νυµβερ, τηεψ ηαϖε ψουρ βαλλσ (ιφ µαλε...), ιφ ιτσ α λοοπ, τηεν ψου αρε σχρεωεδ αγαιν, σινχε τηοσε λοοπσ αρε ∗µονιτορεδ∗. Ασ φορ µυλτιπλεξερσ... Ωηατ α πλεξερ ισ συπποσεδ το δο ισ τηισ: Τηε σψστεµ χαν αχχεπτ µυλτιπλε υσερσ. Ωε ηαϖε το τιµε σηαρε, σο ωε∋λλ λετ τηε φροντ−ενδ προχεσσορ δο ιτ... Ωελλ, τηισ ισ ωηατ α µυλτιπλεξερ δοεσ. Υσυαλλψ τηεψ ωιλλ ασκ φορ σοµετηινγ λικε ∀εντερ χλασσ∀ ορ ∀λινε:∀. Υσυαλλψ ιτ ισ προγ


ραµµεδ φορ α δουβλε διγιτ νυµβερ, ορ α φουρ το φιϖε λεττερ ωορδ. Τηερε αρε υσυαλλψ α φεω σετσ οφ νυµβερσ ιτ αχχεπτσ, βυτ τηοσε νυµβερσ αλσο σετ ψουρ 300/1200/2400 βαυδ δατα τψπε. Τηεσε µυλτιπλεξερσ αρε ινχονϖενιεντ ατ βεστ, σο νοτ τ ο ωορρψ. Α λιττλε αβουτ τηε ηιστορψ οφ ηαχκινγ: ηαχκινγ, βψ µψ δεφινιτιον, µεανσ α γρεατ κνοωλεδγε οφ σοµε σπεχιαλ α ρεα. ∆οχτορσ ανδ λαωψερσ αρε ηαχκερσ οφ α σορτ, βψ τηισ δεφινιτιον. Βυτ µοστ οφτεν, ιτ ισ βεινγ υσεδ ιν τηε χοµπυτερ χ οντεξτ, ανδ τηυσ ωε ηαϖε α δεφινιτιον οφ ∀ανψονε ωηο ηασ α γρεατ αµουντ οφ χοµπυτερ ορ τελεχοµµυνιχατιονσ κνοωλεδ γε.∀ Ψου αρε νοτ α ηαχκερ βεχαυσε ψου ηαϖε α λιστ οφ χοδεσ... Ηαχκινγ, βψ µψ δεφινιτιον, ηασ τηεν βεεν αρουνδ ονλψ αβουτ 15 ψεαρσ. Ιτ σταρτεδ, ωηερε ελσε βυτ, ΜΙΤ ανδ χολλεγεσ ωηερε τηεψ ηαδ χοµπυτερ σχιενχε ορ ελεχτριχαλ ενγινεερι νγ δεπαρτµεντσ. Ηαχκερσ ηαϖε χρεατεδ σοµε οφ τηε βεστ χοµπυτερ λανγυαγεσ, τηε µοστ αωεσοµε οπερατινγ σψστεµσ, ανδ εϖεν γονε ον το µακε µιλλιονσ. Ηαχκινγ υσεδ το ηαϖε α γοοδ ναµε, ωηεν ωε χουλδ ηονεστλψ σαψ ∀ωε κνοω ωηατ ωε αρε δ οινγ∀. Νοω ιτ µεανσ (ιν τηε πυβλιχ εψε): τηε 414∋σ, Ρον Αυστιν, τηε ΝΑΣΑ ηαχκερσ, τηε αρπανετ ηαχκερσ... Αλλ τηε πεο πλε ωηο ηαϖε βεεν χαυγητ, ηαϖε δονε δαµαγε, ανδ αρε νοω γοινγ το ηαϖε το φαχε φινεσ ανδ σεντενχεσ. Τηυσ ωε χοµε παστ τηε µοραλιστιχ χραπ, ανδ το ουρ πυρποσε: εδυχατε τηε ηαχκερ χοµµυνιτψ, ρετυρν το τηε δαψσ ωηεν πεοπλε αχτυαλλψ κ νεω σοµετηινγ...

63. Ηαχκινγ ∆ΕΧ∋σ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ιν τηισ αρτιχλε ψου ωιλλ λεαρν ηοω το λογ ιν το δεχ∋σ, λογγινγ ουτ, ανδ αλλ τηε φυν στυφφ το δο ιν−βετωεεν. Αλλ οφ τηισ ινφορµατιον ισ βασεδ ον α στανδαρδ δεχ σψστεµ. Σινχε τηερε αρε δεχ σψστεµσ 10 ανδ 20, ανδ Ι φαϖορ, τηε δεχ 20, τηερε ωι λλ βε µορε ινφο ον τηεµ ιν τηισ αρτιχλε. Ιτ ϕυστ σο ηαππενσ τηατ τηε δεχ 20 ισ αλσο τηε µορε χοµµον οφ τηε τωο, ανδ ισ υ σεδ βψ µυχη µορε ιντερεστινγ πεοπλε (ιφ ψου κνοω ωηατ Ι µεαν...) ΟΚ, τηε φιρστ τηινγ ψου ωαντ το δο ωηεν ψου αρε ρεχει ϖινγ χαρριερ φροµ α δεχ σψστεµ ισ το φινδ ουτ τηε φορµατ οφ λογιν ναµεσ. Ψου χαν δο τηισ βψ λοοκινγ ατ ωηο ισ ον τηε σ ψστεµ. ∆εχ=>  (τηε ∋εξεχ∋ λεϖελ προµπτ) ψου=> σψ σψ: σηορτ φορ σψ(στατ) ανδ σηοωσ ψου τηε σψστεµ στατυσ. Ψου σηουλδ σεε τηε φορµατ οφ λογιν ναµεσ. Α σψστατ υσυαλλψ χοµεσ υπ ιν τηισ φορµ: ϑοβ Λινε Προγραµ Υσερ ϑοβ: Τηε ϕοβ νυµβερ (νοτ ιµπορταντ υνλεσσ ψου ωαντ το λογ τηεµ οφφ λατερ) Λινε: Ωηατ λινε τηεψ αρε ον (υσεδ το ταλκ το τηεµ...) Τηεσε αρε βοτη τωο ορ τηρεε διγιτ νυµβερσ. Προγραµ: Ωηατ προγραµ αρε τηεψ ρυννινγ υνδερ? Ιφ ιτ σαψσ ∋εξεχ∋ τηεψ αρεν∋τ δοινγ ανψτηινγ ατ αλλ... Υσερ: αηηηαηηηη! Τηισ ισ τηε υσερ ναµε τηεψ αρε λογγεδ ιν υνδερ... Χοπψ τηε φορµατ, ανδ ηαχκ ψουρσελφ ουτα ωορκιν γ χοδε... Λογιν φορµατ ισ ασ συχη: δεχ=>  ψου=> λογιν υσερναµε πασσωορδ Υσερναµε ισ τηε υσερναµε ιν τηε φορµατ ψου σαω αβοϖε ιν τηε σψστατ. Αφτερ ψου ηιτ τηε σπαχε αφτερ ψουρ υσερναµε, ι τ ωιλλ στοπ εχηοινγ χηαραχτερσ βαχκ το ψουρ σχρεεν. Τηισ ισ τηε πασσωορδ ψου αρε τψπινγ ιν... Ρεµεµβερ, πεοπλε υσυ αλλψ υσε τηειρ ναµε, τηειρ δογ∋σ ναµε, τηε ναµε οφ α φαϖοριτε χηαραχτερ ιν α βοοκ, ορ σοµετηινγ λικε τηισ. Α φεω χλεϖε ρ πεοπλε ηαϖε ιτ σετ το α κεψ χλυστερ (θωερτψ ορ ασδφγ). Πασσωορδσ χαν βε φροµ 1 το 8 χηαραχτερσ λονγ, ανψτηινγ αφ τερ τηατ ισ ιγνορεδ. Ψου αρε φιναλλψ ιν... Ιτ ωουλδ βε νιχε το ηαϖε α λιττλε ηελπ, ωουλδν∋τ ιτ? ϑυστ τψπε α ? Ορ τηε ωορ δ ηελπ, ανδ ιτ ωιλλ γιϖε ψου α ωηολε λιστ οφ τοπιχσ... Σοµε ηανδψ χηαραχτερσ φορ ψου το κνοω ωουλδ βε τηε χοντρολ κε ψσ, ωουλδν∋τ ιτ? Βαχκσπαχε ον α δεχ 20 ισ ρυβ ωηιχη ισ 255 ον ψουρ ΑΣΧΙΙ χηαρτ. Ον τηε δεχ 10 ιτ ισ χοντρολ−Η. Το αβ ορτ α λονγ λιστινγ ορ α προγραµ, χοντρολ−Χ ωορκσ φινε. Υσε Χοντρολ−Ο το στοπ λονγ ουτπυτ το τηε τερµιναλ. Τηισ ισ η ανδψ ωηεν πλαψινγ α γαµε, βυτ ψου δον∋τ ωαντ το χοντρολ−Χ ουτ. Χοντρολ−Τ φορ τηε τιµε. Χοντρολ−υ ωιλλ κιλλ τηε ωη ολε λινε ψου αρε τψπινγ ατ τηε µοµεντ. Ψου µαψ αχχιδενταλλψ ρυν α προγραµ ωηερε τηε ονλψ ωαψ ουτ ισ α χοντρολ−Ξ, σο κεεπ τηατ ιν ρεσερϖε. Χοντρολ−σ το στοπ λιστινγ, χοντρολ−Θ το χοντινυε ον βοτη σψστεµσ. Ισ ψουρ τερµιναλ ηαϖινγ τρουβλε?? Λικε, ιτ παυσεσ φορ νο ρεασον, ορ ιτ δοεσν∋τ βαχκσπαχε ριγητ? Τηισ ισ βεχαυσε βοτη σψστεµσ συππορτ µανψ τερµιναλσ, ανδ ψου ηαϖεν∋τ τολδ ιτ ωηατ ψουρσ ισ ψετ... Ψου αρε υσινγ α ςΤ05 σο ψου νεεδ το τελλ ιτ ψου αρε ονε. ∆εχ=>  ψου=> ινφορµατιον τερµιναλ −ορ− Ψου=> ινφο (Τηισ σηοωσ ψου ωηατ ψουρ τερµιναλ ισ σετ υπ ασ.) ∆εχ=>αλλ σορτσ οφ σηιτ, τηεν τηε 


ψου=> σετ τερ ϖτ05 (Τηισ σετσ ψουρ τερµιναλ τψπε το ςΤ05.) Νοω λετ∋σ σεε ωηατ ισ ιν τηε αχχουντ (ηερε αφτερ αββρεϖιατεδ αχχτ.) τηατ ψου ηαϖε ηαχκεδ οντο. Σαψ: => διρ

(Σηορτ φορ διρεχτορψ.) Ιτ σηοωσ ψου ωηατ τηε υσερ οφ τηε χοδε ηασ σαϖε το τηε δισκ. Τηερε σηουλδ βε α φορµατ λικε τηισ: ξξξξξ.Οοοξξξξξ ισ τη ε φιλε ναµε, φροµ 1 το 20 χηαραχτερσ λονγ. Οοο ισ τηε φιλε τψπε, ονε οφ: εξε, τξτ, δατ, βασ, χµδ ανδ α φεω οτηερσ τηατ αρ ε σψστεµ δεπενδαντ. Εξε ισ α χοµπιλεδ προγραµ τηατ χαν βε ρυν (ϕυστ βψ τψπινγ ιτσ ναµε ατ τηε ) Τξτ ισ α τεξτ φιλε, ωηιχη ψου χαν σεε βψ τψπινγ: =>τψπε ξξξξξ.Τξτ ∆ο νοτ τρψ το: =>τψπε ξξξξξ.Εξε (Τηισ ισ ϖερψ βαδ φορ ψουρ τερµιναλ ανδ ωιλλ τελλ ψου αβσολυτελψ νοτηινγ.) ∆ατ ισ δατα τηεψ ηαϖε σαϖεδ. Βασ ισ α βασιχ προγραµ, ψου χαν ηαϖε ιτ τψπεδ ουτ φορ ψου. Χµδ ισ α χοµµανδ τψπε φιλε, α λιττλε τοο χοµπλιχατεδ το γο ιντο ηερε. Τρψ: =>τακε ξξξξξ.Χµδ Βψ τηε ωαψ, τηερε αρε οτηερ υσερσ ουτ τηερε ωηο µαψ ηαϖε φιλεσ ψου χαν υσε. (Γεε, ωηψ ελσε αµ Ι ηερε?) => διρ <∗.∗> (∆εχ 20) => διρ [∗,∗] (∆εχ 10) ∗ ισ α ωιλδχαρδ, ανδ ωιλλ αλλοω ψου το αχχεσσ τηε φιλεσ ον οτηερ αχχουντσ ιφ τηε υσερ ηασ ιτ σετ φορ πυβλιχ αχχεσσ. Ι φ ιτ ισν∋τ σετ φορ πυβλιχ αχχεσσ, τηεν ψου ωον∋τ σεε ιτ. Το ρυν τηατ προγραµ: δεχ=>  ψου=> υσερναµε προγραµ−ναµε Υσερναµε ισ τηε διρεχτορψ ψου σαω τηε φιλε λιστεδ υνδερ, ανδ φιλε ναµε ωασ ωηατ ελσε βυτ τηε φιλε ναµε? ∗∗ Ψου αρε ν οτ αλονε ∗∗ ρεµεµβερ, ψου σαιδ (ατ τηε ϖερψ σταρτ) σψ σηορτ φορ σψστατ, ανδ ηοω ωε σαιδ τηισ σηοωεδ τηε οτηερ υσερ σ ον τηε σψστεµ? Ωελλ, ψου χαν ταλκ το τηεµ, ορ ατ λεαστ σενδ α µεσσαγε το ανψονε ψου σεε λιστεδ ιν α σψστατ. Ψου χ αν δο τηισ βψ: δεχ=> τηε υσερ λιστ (φροµ ψουρ σψστατ) ψου=> ταλκυσερναµε (∆εχ 20) σενδ υσερναµε (∆εχ 10) Ταλκ αλλοωσ ψου ανδ τηεµ ιµµεδιατε τρανσµισσιον οφ ωηατεϖερ ψου/τηεψ τψπε το βε σεντ το τηε οτηερ. Σενδ ονλψ αλλο ω ψου ονε µεσσαγε το βε σεντ, ανδ σενδ, τηεψ ωιλλ σενδ βαχκ το ψου, ωιτη ταλκ ψου χαν ϕυστ κεεπ γοινγ. Βψ τηε ωαψ, ψο υ µαψ βε νοτιχινγ ωιτη τηε ταλκ χοµµανδ τηατ ωηατ ψου τψπε ισ στιλλ αχτεδ υπον βψ τηε παρσερ (χοντρολ προγραµ). Το αϖοιδ τηε χονσταντ ερρορ µεσσαγεσ τψπε ειτηερ: ψου=> ;ψουρ µεσσαγε ψου=> ρεµ ψουρ µεσσαγε τηε σεµι−χολον τελλσ τηε παρσερ τηατ ωηατ φολλοωσ ισ ϕυστ α χοµµεντ. Ρεµ ισ σηορτ φορ ∋ρεµαρκ∋ ανδ ιγνορεσ ψου φρ οµ τηεν ον υντιλ ψου τψπε α χοντρολ−Ζ ορ χοντρολ−Χ, ατ ωηιχη ποιντ ιτ πυτσ ψου βαχκ ιν τηε εξεχ µοδε. Το βρεακ τηε χ οννεχτιον φροµ α ταλκ χοµµανδ τψπε: ψου=> βρεακ πριϖ∋σ: Ιφ ψου ηαππεν το ηαϖε πριϖσ, ψου χαν δο αλλ σορτσ οφ τηινγσ. Φιρστ οφ αλλ, ψου ηαϖε το αχτιϖατε τηοσε πριϖσ. Ψου=> εναβλε


Τηισ γιϖεσ ψου α ∃ προµπτ, ανδ αλλοωσ ψου το δο τηισ: ωηατεϖερ ψου χαν δο το ψουρ οων διρεχτορψ ψου χαν νοω δο το ανψ οτηερ διρεχτορψ. Το χρεατε α νεω αχχτ. Υσινγ ψουρ πριϖσ, ϕυστ τψπε: =>βυιλδ υσερναµε Ιφ υσερναµε ισ ολδ, ψου χαν εδιτ ιτ, ιφ ιτ ισ νεω, ψου χαν δεφινε ιτ το βε ωηατεϖερ ψου ωιση. Πριϖαχψ µεανσ νοτηινγ το α υσερ ωιτη πριϖσ. Βψ τηε ωαψ, τηερε αρε ϖαριουσ λεϖελσ οφ πριϖσ: οπερατορ, ωηεελ, χια. Ωηεελ ισ τηε µοστ ποωερφυλ, βεινγ τηατ ηε χαν λογ ιν φροµ ανψωηερε ανδ ηαϖε ηισ ποωερσ. Οπερατορσ ηαϖε τηειρ ποωερ βεχαυσε τηεψ αρε ατ α σπε χιαλ τερµιναλ αλλοωινγ τηεµ τηε πριϖσ. Χια ισ σηορτ φορ ∋χονφιδεντιαλ ινφορµατιον αχχεσσ∋, ωηιχη αλλοωσ ψου α λοω λεϖελ αµουντ οφ πριϖσ. Νοτ το ωορρψ τηουγη, σινχε ψου χαν ρεαδ τηε σψστεµ λογ φιλε, ωηιχη αλσο ηασ τηε πασσωορδσ το αλλ τηε οτηερ αχχουντσ. Το δε−αχτιϖατε ψουρ πριϖσ, τψπε: ψου=> δισαβλε ωηεν ψου ηαϖε πλαψεδ ψουρ γρεεδψ ηεαρτ ουτ, ψου χαν φιναλλψ λεαϖε τηε σψστεµ ωιτη τηε χοµµανδ: =>λογουτ Τηισ λογσ τηε ϕοβ ψου αρε υσινγ οφφ τηε σψστεµ (τηερε µαψ βε ϖαριεντσ οφ τηισ συχη ασ κϕοβ, ορ κιλλϕοβ.)

64. Ηαρµλεσσ Βοµβσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Το αλλ τηοσε ωηο δο νοτ ωιση το ινφλιχτ βοδιλψ δαµαγε ον τηειρ ϖιχτιµσ βυτ ονλψ τερρορ. Τηεσε αρε ωεαπονσ τηατ σηου λδ βε υσεδ φροµ ηιγη πλαχεσ. 1.

2. 3. 4.

5.

Τηε Φλουρ Βοµβ Τακε α ωετ παπερ τοωελ ανδ πουρ α γιϖεν αµουντ οφ βακινγ φλουρ ιν τηε χεντερ. Τηεν ωραπ ιτ υπ ανδ πυτ ον α ρ υββερ βανδ το κεεπ ιτ τογετηερ. Ωηεν τηροων ιτ ωιλλ φλψ ωελλ βυτ ωηεν ιτ ηιτσ, ιτ χοϖερσ τηε ϖιχτιµ ωιτη τηε φλ οωερ ορ χαυσεσ α βιγ πυφφ οφ φλουρ ωηιχη ωιλλ πυτ τηε ϖιχτιµ ιν τερρορ σινχε ασ φαρ ασ τηεψ αρε χονχερνεδ, σ οµε στρανγε ωηιτε ποωδερ ισ αλλ οϖερ τηεµ. Τηισ ισ α χηεαπ µετηοδ οφ τερρορ ανδ φορ ονλψ τηε χοστ οφ α ρολλ οφ παπερ τοωελσ ανδ α βαγ οφ φλουρ ψου ανδ ψουρ φριενδσ χαν ηαϖε λοαδσ οφ φυν ωατχηινγ πεοπλε φλεε ιν παν ιχ. Σµοκε Βοµβ Προϕεχτιλε Αλλ ψου νεεδ ισ α βυνχη οφ τηοσε λιττλε ρουνδ σµοκε βοµβσ ανδ α ωριστ ροχκετ ορ ανψ σλινγ−σηοτ. Σηοοτ τηε σµοκε βοµβσ ανδ ωατχη τηε τερρορ σινχε τηεψ τηινκ ιτ ωιλλ βλοω υπ! Ροττεν Εγγσ (Γοοδ ονεσ) Τακε σοµε εγγσ ανδ γετ α σηαρπ νεεδλε ανδ ποκε α σµαλλ ηολε ιν τηε τοπ οφ εαχη ονε. Τηεν λετ τηεµ σιτ ιν α ωαρ µ πλαχε φορ αβουτ α ωεεκ. Τηεν ψου∋ϖε γοτ α βυνχη οφ ροττεν εγγσ τηατ ωιλλ ονλψ σµελλ ωηεν τηεψ ηιτ. Γλοω ιν τηε ∆αρκ Τερρορ Τακε ονε οφ τηοσε τυβεσ οφ γλοω ιν τηε δαρκ στυφφ ανδ πουρ τηε στυφφ ον ωηατεϖερ ψου ωαντ το τηροω ανδ ωηε ν ιτ γετσ ον τηε ϖιχτιµ, τηεψ τηινκ ιτ∋σ σοµε δεαδλψ χηεµιχαλ ορ α ραδιοαχτιϖε συβστανχε σο τηεψ ρυν ιν τοταλ πανιχ. Τηισ ωορκσ εσπεχιαλλψ ωελλ ωιτη φλοωερ βοµβσ σινχε α γυµµψ, γλοωινγ συβστανχε γετσ αλλ οϖερ τηε ϖ ιχτιµ. Φιζζλινγ Πανιχ Τακε α βαγγψ οφ α ωατερ−βακινγ σοδα σολυτιον ανδ σεαλ ιτ. (Μακε συρε τηερε ισ νο αιρ ιν ιτ σινχε τηε σολυτιον ωιλ λ φορµ α γασ ανδ ψου δον∋τ ωαντ ιτ το ποπ ον ψου.) Τηεν πυτ ιτ ιν α βιγγερ πλαστιχ βαγ ανδ φιλλ ιτ ωιτη ϖινεγαρ ανδ σεαλ ιτ. Ωηεν τηροων, τηε τωο συβστανχεσ ωιλλ µιξ ανδ χαυσε α ϖιολεντλψ βυββλινγ συβστανχε το γο αλλ οϖερ τηε ϖιχτιµ.

65. Βρεακινγ Ιντο Ηουσεσ Οκαψ Ψου Νεεδ: 1. Τεαρ Γασ ορ Μαχε 2. Α ΒΒ/Πελλετ Γυν 3. Αν Ιχε Πιχκ 4. Τηιχκ Γλοϖεσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ


Ωηατ Ψου ∆ο Ισ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Χαλλ τηε ηουσε, ορ ρινγ δοορβελλ, το φινδ ουτ ιφ τηεψ∋ρε ηοµε. Ιφ τηεψ∋ρε νοτ ηοµε τηεν... ϑυµπ οϖερ τηε φενχε ορ ωαλκ τηρουγη γατε (ωηατεϖερ). Ιφ ψου σεε α δογ γιϖε ηιµ τηε µαχε ορ τεαρ γασ. Πυτ τηε γλοϖεσ ον!!!!!!! Σηοοτ τηε ΒΒ γυν σλιγητλψ αβοϖε τηε ωινδοω λοχκσ. Πυση τηε ιχε−πιχκ τηρουγη τηε ηολε (µαδε βψ τηε ΒΒ γυν). Εντερ ωινδοω. ΦΙΡΣΤ...Φινδ τηε ΛΙςΙΝΓ ΡΟΟΜ. (τηερε∋ρε νεατ τηινγσ τηερε!). Γοτο τηε βεδροοµ το γετ α πιλλοω χασε. Πυτ τηε γοοδιεσ ιν τηε πιλλοω χασε. Γετ ουτ <−∗ ΦΑΣΤ! −∗>

Νοτεσ: Ψου σηουλδ ηαϖε χερταιν ταργετσ ωορκεδ ουτ (λικε χοµπυτερσ, Ραδιοσ, Εχτ.) Αλσο <−∗ ΝΕςΕΡ ∗−> Στεαλ φροµ ψο υρ οων νειγηβορηοοδ. Ιφ ψου τηινκ τηεψ ηαϖε αν αλαρµ...<−∗ ΦΟΡΓΕΤ ΙΤ! ∗−>.

66. Α Γυιδε το Ηψπνοτισµ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ωηατ ηψπνοτισµ ισ? Ηψπνοτισµ, χοντραρψ το χοµµον βελιεφ, ισ µερελψ στατε ωηεν ψουρ µινδ ανδ βοδψ αρε ιν α στατε οφ ρελαξατιον ανδ ψου ρ µινδ ισ οπεν το ποσιτιϖε, ορ χλεϖερλψ ωορδεδ νεγατιϖε, ινφλυενχεσ. Ιτ ισ νοτ α τρανχε ωηερε ψου: • Αρε τοταλλψ ινφλυενχεαβλε. • Χαννοτ λιε. • Α σλεεπ ωηιχη ψου χαννοτ ωακε υπ φροµ ωιτηουτ ηελπ. Τηισ µαψ βρινγ δοων ψουρ ηοπε σοµεωηατ, βυτ, ηψπνοτισµ ισ α ποωερφυλ φορ σελφ ηελπ, ανδ/ορ µισχηιεφ. Ψουρ συβχονσχιουσ µινδ Βεφορε γοινγ ιν φυρτηερ, Ι∋δ λικε το στατε τηατ ηψπνοτισµ νοτ ονλψ ισ γρεατ ιν τηε ωαψ τηατ ιτ ρελαξεσ ψου ανδ γετσ ψο υ (ιν τηε λονγ ρυν) ωηατ ψου ωαντ, βυτ αλσο τηατ ιτ ταπσ α φορχε οφ ινχρεδιβλε ποωερ, βελιεϖε ιτ ορ νοτ, τηισ ποωερ ισ ψουρ συβχονσχιουσ µινδ. Τηε συβχονσχιουσ µινδ αλωαψσ κνοωσ ωηατ ισ γοινγ ον ωιτη εϖερψ παρτ οφ ψουρ βοδψ, εϖερ ψ µοµεντ οφ τηε δαψ. Ιτ προτεχτσ ψου φροµ νεγατιϖε ινφλυενχεσ, ανδ ρεταινσ τηε ποωερ το σλοω ψουρ ηεαρτβεατ δοων α νδ στυφφ λικε τηατ. Τηε συβχονσχιουσ µινδ ηολδσ ϕυστ αβουτ αλλ τηε ινφο ψου ωουλδ λικε το κνοω Αβουτ ψουρσελφ, ορ, ιν τηισ χασε, τηε περσον ψου ωιλλ βε ηψπνοτιζινγ. Τηερε αρε µανψ ωαψσ το ταλκ το ψουρ συβχονσ χιουσ ανδ ηαϖε ιτ ταλκ βαχκ το ψου. Ονε ωαψ ισ τηε ουϕα βοαρδ, νο ιτσ νοτ α σπιριτ, µερελψ τηε µινδσ οφ τηοσε ωηο αρε υσινγ ιτ. Ανοτηερ, ωηιχη Ι ωιλλ δισχυσσ ηερε, ισ τηε πενδυλυµ µετηοδ. ΟΚ, ηερε ισ ηοω ιτ γοεσ. Φιρστ, γετ α ρινγ ορ α ω ασηερ ανδ τιε ιτ το α τηρεαδ α λιττλε λονγερ τηαν ηαλφ οφ ψουρ φορεαρµ. Νοω, τακε α σηεετ οφ παπερ ανδ δραω α βιγ χι ρχλε ιν ιτ. Ιν τηε βιγ χιρχλε ψου µυστ νοω δραω α χροσσηαιρ (α βιγ +). Νοω, πυτ τηε σηεετ οφ παπερ ον α ταβλε. Νεξτ, η ολδ τηε τηρεαδ ωιτη τηε ρινγ ορ ωασηερ ον ιτ ανδ πλαχε ιτ (ηολδινγ τηε τηρεαδ σο τηατ τηε ρινγ ισ 1 ινχη αβοϖε τηε παπε ρ σωινγινγ) ιν τηε µιδδλε οφ τηε χροσσηαιρ. Νοω, σωινγ τηε τηρεαδ σο τηε ωασηερ γοεσ υπ ανδ δοων, σαψ το ψουρσελφ τη ε ωορδ ∀Ψεσ∀ νοω, δο ιτ σιδε το σιδε ανδ σαψ τηε ωορδ ∀νο∀. ∆ο ιτ χουντερ χλοχκωισε ανδ σαψ ∀Ι δον∋τ κνοω∀. Ανδ λασ τλψ, δο ιτ χλοχκωισε ανδ σαψ ∀Ι δον∋τ ωαντ το σαψ.∀ Νοω, ωιτη τηε τηρεαδ βαχκ ιν τηε µιδδλε οφ τηε χροσσηαιρ, ασκ ψο υρσελφ θυεστιονσ ανδ ωαιτ φορ τηε πενδυλυµ το σωινγ ιν τηε διρεχτιον φορ τηε ανσωερ. (ψεσ, νο, Ι δον∋τ κνοω ορ Ι δον∋τ ω αντ το σαψ...). Σοον, το ψουρ αµαζεµεντ, ιτ ωιλλ βε ανσωερινγ θυεστιονσ λικε ανψτηινγ... Λετ τηε πενδυλυµ ανσωερ, δον∋τ τρψ.. Ωηεν ψου τρψ ψου ωιλλ νεϖερ γετ αν ανσωερ. Λετ τηε ανσωερ χοµε το ψου. Ηοω το ινδυχε ηψπνοτισµ Νοω τηατ ψου κνοω ηοω το ταλκ το ψουρ συβχονσχιουσ µινδ, Ι ωιλλ νοω τελλ ψου ηοω το γυιδε σοµεονε ιντο ηψπνοσισ. Νοτε τηατ Ι σαιδ γυιδε, ψου χαν νεϖερ, ηψπνοτιζε σοµεονε, τηεψ µυστ βε ωιλλινγ. ΟΚ, τηε συβϕεχτ µυστ βε λψινγ ορ σιττι νγ ιν α χοµφορταβλε ποσιτιον, ρελαξεδ, ανδ ατ α τιµε ωηεν τηινγσ αρεν∋τ γοινγ το βε ιντερρυπτεδ. Τελλ τηεµ τηε φολλοωινγ ορ σοµετηινγ χλοσε το ιτ, ιν α πεαχεφυλ, µονοτονουσ τονε (νοτ α χοµµανδινγ τονε οφ ϖοιχε) Νοτε: Λιγητ α χανδλε ανδ πλαχε ιτ σοµεωηερε ωηερε ιτ χαν βε εασιλψ σεεν. ∀Τακε α δεεπ βρεατη τηρουγη ψουρ νοσε ανδ ηολδ ιτ ιν φορ α χουντ οφ 8. Νοω, τηρουγη ψουρ µουτη, εξηαλε χοµπλετελψ ανδ σλοωλψ. Χοντινυεδ βρεατηινγ λονγ, δεεπ, βρεατησ τηρουγη ψουρ νοσε ανδ εξηαλινγ τηρουγη ψουρ µουτη. Τενσε υπ αλλ ψουρ µυσχλεσ ϖερψ τιγητ, νοω, χουντινγ φροµ τεν το ονε, ρελεασε τηεµ σλοωλψ, ψου ωιλλ φινδ τηεµ ϖερψ ρελαξεδ. Νοω, λοοκ ατ τηε χανδλε, ασ ψου λοοκ ατ ιτ, ωιτη εϖερψ βρεατη ανδ πασσινγ µοµεντ, ψου αρε φεελινγ ινχρεασινγλψ µορε ανδ µορε πεαχεφυλ ανδ ρελαξεδ. Τηε χανδλεσ φλαµε ισ πεαχεφυλ ανδ βριγητ. Ασ ψου λοοκ ατ ιτ Ι ωιλλ χουντ φροµ 100 δο


ων, ασ α χουντ, ψουρ εψεσ ωιλλ βεχοµε µορε ανδ µορε ρελαξεδ, γεττινγ µορε ανδ µορε τιρεδ ωιτη εαχη πασσινγ µοµεντ.∀ Ν οω, χουντ δοων φροµ 100, αβουτ εϖερψ 10 νυµβερσ σαψ ∀Ωηεν Ι ρεαχη ξξ ψουρ εψεσ (ορ ψου ωιλλ φινδ ψουρ εψεσ) αρε β εχοµινγ µορε ανδ µορε τιρεδ.∀ Τελλ τηεµ τηεψ µαψ χλοσε τηειρ εψεσ ωηενεϖερ τηεψ φεελ λικε ιτ. Ιφ τηε περσονσ εψεσ αρ ε στιλλ οπεν ωηεν ψου γετ το 50 τηεν ινστεαδ οφ σαψινγ ∀ψουρ εψεσ ωιλλ..∀ Σαψ ∀ψουρ εψεσ αρε...∀. Ωηεν τηειρ εψεσ α ρε σηυτ σαψ τηε φολλοωινγ. Ασ ψου λιε (ορ σιτ) ηερε ωιτη ψουρ εψεσ χοµφορταβλψ χλοσε ψου φινδ ψουρσελφ ρελαξινγ µ ορε ανδ µορε ωιτη εαχη µοµεντ ανδ βρεατη. Τηε ρελαξατιον φεελσ πλεασαντ ανδ βλισσφυλ σο, ψου ηαππιλψ γιϖε ωαψ το τ ηισ ωονδερφυλ φεελινγ. Ιµαγινε ψουρσελφ ον α χλουδ, ρεστινγ πεαχεφυλλψ, ωιτη α σλιγητ βρεεζε χαρεσσινγ ψουρ βοδψ. Α τινγλινγ σενσατιον βεγινσ το ωορκ ιτσ ωαψ, ωιτηιν ανδ ωιτηουτ ψουρ τοεσ, ιτ σλοωλψ µοϖεσ υπ ψουρ φεετ, µακινγ τηεµ ω αρµ, ηεαϖψ ανδ ρελαξεδ. Τηε χλουδ ισ σοφτ ανδ συππορτσ ψουρ βοδψ ωιτη ιτσ σοφτ τεξτυρε, τηε σχενε ισ πεαχεφυλ ανδ α βσορβινγ, τηε πεαχεφυλνεσσ αβσορβσ ψου χοµπλετελψ. Τηε τινγλινγ γεντλψ ανδ σλοωλψ µοϖεσ υπ ψουρ λεγσ, ρελαξινγ τ ηεµ. Μακινγ τηεµ ωαρµ ανδ ηεαϖψ. Τηε ρελαξατιον φεελσ ϖερψ γοοδ, ιτ φεελσ σο γοοδ το ρελαξ ανδ λετ γο. Ασ τηε τινγλιν γ χοντινυεσ ιτσ ϕουρνεψ υπ ιντο ψουρ σολαρ πλεξυσ, ψου φεελ ψουρ ιννερ στοµαχη βεχοµε ϖερψ ρελαξεδ. Νοω, ιτ µοϖεσ σλοωλψ ιντο ψουρ χηεστ, µακινγ ψουρ βρεατηινγ ρελαξεδ ασ ωελλ. Τηε φεελινγ βεγινσ το µοϖε υπ ψουρ αρµσ το ψουρ ση ουλδερσ, µακινγ ψουρ αρµσ ηεαϖψ ανδ ρελαξεδ ασ ωελλ. Ψου αρε αωαρε οφ τηε τοταλ ρελαξατιον ψου αρε νοω εξπεριεν χινγ, ανδ ψου γιϖε ωαψ το ιτ. Ιτ ισ γοοδ ανδ πεαχεφυλ, τηε τινγλινγ νοω µοϖεσ ιντο ψουρ φαχε ανδ ηεαδ, ρελαξινγ ψουρ ϕ αωσ, νεχκ, ανδ φαχιαλ µυσχλεσ, µακινγ ψουρ χαρεσ ανδ ωορριεσ φλοατ αωαψ. Αωαψ ιντο τηε βλυε σκψ ασ ψου ρεστ βλισ σφυλλψ ον τηε χλουδ. Ιφ τηεψ αρε νοτ ρεσπονσιϖε ορ ψου τηινκ τηεψ (ηε ορ σηε) ισ γοινγ το σλεεπ, τηεν αδδ ιν α ∀...αλωα ψσ χονχεντρατινγ υπον µψ ϖοιχε, ιγνορινγ αλλ οτηερ σουνδσ. Εϖεν τηουγη οτηερ σουνδσ εξιστσ, τηεψ αιδ ψου ιν ψουρ ρ ελαξατιον...∀ Τηεψ σηουλδ σοον λετ ουτ α σιγη ασ ιφ τηεψ ωερε λεττινγ γο, ανδ τηειρ φαχε σηουλδ ηαϖε α ∀ωοοδινεσσ∀ τ ο ιτ, βεχοµινγ φεατυρελεσσ... Νοω, σαψ τηε φολλοωινγ ∀... Ψου νοω φινδ ψουρσελφ ιν α ηαλλωαψ, τηε ηαλλωαψ ισ πεαχεφ υλ ανδ νιχε. Ασ Ι χουντ φροµ 10 το 1 ψου ωιλλ ιµαγινε ψουρσελφ ωαλκινγ φυρτηερ ανδ φυρτηερ δοων τηε ηαλλ. Ωηεν Ι ρεα χη ονε ψου ωιλλ φινδ ψουρσελφ ωηερε ψου ωαντ το βε, ιν ανοτηερ, ηιγηερ στατε οφ χονσχιουσ ανδ µινδ. (χουντ φροµ τεν τ ο ονε)...∀ ∆ο τηισ αβουτ τηρεε ορ φουρ τιµεσ. Τηεν, το τεστ ιφ τηε συβϕεχτ ισ υνδερ ηψπνοσισ ορ νοτ, σαψ ∀... Ψου φεελ α στρανγε σενσατιον ιν ψουρ (αρµ τηεψ ωριτε ωιτη) αρµ, τηε φεελινγ βεγινσ ατ ψουρ φινγερσ ανδ σλοωλψ µοϖεσ υπ ψουρ α ρµ, ασ ιτ µοϖεσ τηρουγη ψουρ αρµ ψουρ αρµ βεχοµεσ λιγητερ ανδ λιγητερ, ιτ ωιλλ σοον βε σο λιγητ ιτ ωιλλ ... βεχοµινγ λι γητερ ανδ λιγητερ ωηιχη εαχη βρεατη ανδ µοµεντ...∀ Τηειρ φινγερσ σηουλδ βεγιν το τωιτχη ανδ τηεν µοϖε υπ, τηε αρµ φολ λοωινγ, νοω µψ φριενδ, ψου ηαϖε ηιµ/ηερ ιν ηψπνοσισ. Τηε φιρστ τιµε ψου δο τηισ, ωηιλε ηε/σηε ισ υνδερ σαψ γοοδ τηινγ σ, λικε: ∀Ψουρ γοινγ το φεελ γρεατ τοµορροω∀ ορ ∀Εϖερψ δαψ ιν εϖερψ ωαψ ψου ωιλλ φινδ ψουρσελφ βεχοµινγ βεττερ α νδ βεττερ∀.. Ορ σοµε χραπ λικε τηατ... Τηε µορε τηεψ γο υνδερ, τηε δεεπερ ιν ηψπνοσισ τηεψ ωιλλ γετ εαχη τιµε ψου δο ιτ.

Ωηατ το δο ωηεν ηψπνοτιζεδ Ωηεν ψου ηαϖε τηεµ υνδερ ψου µυστ ωορδ τηινγσ ϖερψ χαρεφυλλψ το γετ ψουρ ωαψ. Ψου χαννοτ σιµπλψ σαψ... Τακε οφ φ ψουρ χλοτηεσ ανδ φυχκ τηε πιλλοω. Νο, τηατ ωουλδ νοτ ρεαλλψ δο τηε τριχκ. Ψου µυστ σαψ σοµετηινγ λικε.... ∀ψου φιν δ ψουρ σελφ ατ ηοµε, ιν ψουρ ροοµ ανδ ψου ηαϖε το τακε α σηοωερ (ϖιϖιδλψ δεσχριβε τηειρ ροοµ ανδ ωηατ∋σ ηαππενινγ ), ψου βεγιν το τακε οφφ ψουρ χλοτηεσ...∀ Νοω, ιτ χαν∋τ βε τηατ σιµπλε, ψου µυστ κνοω τηε περσονσ ηουσε, ροοµ, ανδ ση οωερ ροοµ. Τηεν δεσχριβε τηινγσ ϖιϖιδλψ ανδ τελλ τηεµ το αχτ ιτ ουτ (τηεψ ηαϖε το βε δεεπλψ υνδερ το δο τηισ). Ι ωουλδ ϕυστ συγγεστ τηατ ψου εξπεριµεντ α ωηιλε, ανδ γετ το κνοω ηοω το δο τηινγσ. Ωακινγ υπ Ωακινγ υπ ισ ϖερψ εασψ, ϕυστ σαψ ∀...ασ Ι χουντ φροµ 1 το 5 ψου ωιλλ φινδ ψουρσελφ βεχοµινγ µορε ανδ µορε αωακε, µο ρε ανδ µορε λιϖελψ. Ωηεν ψου ωακε υπ ψου ωιλλ φινδ ψουρσελφ χοµπλετελψ αλιϖε, αωακε, ανδ ρεφρεσηεδ. Μενταλλψ αν δ πηψσιχαλλψ, ρεµεµβερινγ τηε πλεασαντ σενσατιον τηατ ηψπνοσισ βρινγσ... Ωακινγ υπ φεελινγ λικε α νεω βορν βαβψ, ρ εβορν ωιτη λιφε ανδ ϖιγορ, φεελινγ εξχελλεντ. Ρεµεµβερινγ τηατ νεξτ τιµε ψου εντερ ηψπνοσισ ιτ ωιλλ βεχοµε αν εϖερ ινχρ εασινγ δεεπερ ανδ δεεπερ στατε τηαν βεφορε. 1. 2. 3. 4. 5.

Ψου φεελ ενεργψ χουρσε τηρουγηουτ ψουρ λιµβσ. Ψου βεγιν το βρεατηε δεεπλψ, στιρρινγ. Βεγιννινγ το µοϖε µορε ανδ µορε ψουρ εψεσ οπεν, βρινγινγ ψου υπ το φυλλ χονσχιουσ. Ψου αρε υπ, υπ, υπ ανδ αωακενινγ µορε ανδ µορε. Ψου αρε αωακε ανδ φεελινγ γρεατ.

Ανδ τηατ∋σ ιτ! Ψου νοω κνοω ηοω το ηψπνοτιζε ψουρσελφ ανδ σοµεονε ελσε. Ψου ωιλλ λεαρν µορε ανδ µορε ασ ψου εξπεριµεντ.

67. Τηε Ρεµοτε Ινφορµερ Ισσυε #1

β ψ Τραχκερ ανδ Νοµαν Βατεσ

Ιντροδυχτιον Ωελχοµε το τηε φιρστ ισσυε οφ ∋Τηε Ρεµοτε Ινφορµερ∋! Τηισ νεωσλεττερ ισ ρεαδερ συππορτεδ. Ιφ τηε ρεαδερσ οφ τηισ νεωσ λεττερ δο νοτ ηελπ συππορτ ιτ, τηεν ιτ ωιλλ ενδ. Ωε αρε πυττινγ τηισ ουτ το ηελπ ουτ τηε ονεσ τηατ ωουλδ λικε το ρεαδ ιτ.


Ιφ ψου αρε ονε οφ τηοσε ωηο τηινκσ τηεψ κνοω εϖερψτηινγ, τηεν δον∋τ βοτηερ ρεαδινγ ιτ. Τηισ νεωσλεττερ ισ νοτ ανψτηι νγ λικε τηε φυτυρε ισσυεσ. Τηε φυτυρε ισσυεσ ωιλλ χονταιν σεϖεραλ σεχτιονσ, ασ λονγ ασ ρεαδερ ινπυτ ισ οβταινεδ. Βελ οω ισ αν ουτλινε οϖερϖιεω οφ τηε σεχτιονσ ιν τηε φυτυρε ισσυεσ. Ι/Ο Βοαρδ (Ινπυτ/Ουτπυτ Βοαρδ) Τηε Ι/Ο Βοαρδ ισ φορ θυεστιονσ ψου ηαϖε, τηατ ωε µιγητ βε αβλε το ανσωερ ορ ατ λεαστ ρεφερ ψου το σοµεονε ορ σοµετη ινγ. Ωε ωιλλ βε ηονεστ ιφ ωε χαννοτ ηελπ ψου. Ωε ωιλλ νοτ µακε υπ σοµετηινγ, ορ το τηε εφφεχτ, ϕυστ το µακε ιτ λοοκ λικε ωε ανσωερεδ ψου. Τηερε ωιλλ βε α σεχτιον ιν τηε Ι/Ο Βοαρδ φορ θυεστιονσ ωε χαννοτ ανσωερ, ανδ τηεν τηε ρεαδερσ ωιλλ ηαϖε τηε οππορτυνιτψ το ανσωερ ιτ. Ωε ωιλλ πριντ ανψτηινγ τηατ ισ ρεασοναβλε ιν τηε νεωσλεττερ, εϖεν χοµπλαιντσ ιφ ψου φεελ λικε ψου αρε βεττερ τηαν εϖερψονε. ΝεωσΧεντερ Τηισ σεχτιον ωιλλ βε φορ νεωσ αρουνδ τηε υνδερωορλδ. Ιτ ωιλλ ταλκ οφ βυστσ οφ πεοπλε ιν τηε υνδερωορλδ ανδ ανψτηινγ ελσε τηατ ωουλδ βε χονσιδερεδ νεωσ. Ιφ ψου φινδ αρτιχλεσ ιν τηε παπερ, ορ σοµετηινγ ηαππενσ ιν ψουρ λοχαλ αρεα, τψπ ε ιτ υπ, ανδ υπλοαδ ιτ το ονε οφ τηε βοαρδσ λιστεδ ατ τηε ενδ οφ τηε νεωσλεττερ. Ψουρ ηανδλε ωιλλ βε πλαχεδ ιν τηε αρτιχ λε. Ιφ ψου δο εντερ α νεωσ αρτιχλε, πλεασε στατε τηε δατε ανδ φροµ ωηερε ψου γοτ ιτ. Φεατυρε Σεχτιον Τηε Φεατυρε Σεχτιον ωιλλ βε τηε λαργεστ οφ τηε σεχτιονσ ασ ιτ ωιλλ βε ον τηε τοπιχ τηατ ισ φεατυρεδ ιν τηατ ισσυε. Τηισ ωιλλ βε λαργελψ ρεαδερ ινπυτ ωηιχη ωιλλ βε σεντ ιν βετωεεν ισσυεσ. Ατ τηε ενδ οφ τηε ισσυε ατ ηανδ, ιτ ωιλλ τελλ τηε το πιχ οφ τηε νεξτ ισσυε, τηερεφορε, ιφ ψου ηαϖε σοµετηινγ το χοντριβυτε, τηεν ψου ωιλλ ηαϖε αµπλε τιµε το πρεπαρε ψουρ αρτιχλε. Ηαρδωαρε/Σοφτωαρε Ρεϖιεω Ιν τηισ σεχτιον, ωε ωιλλ ρεϖιεω τηε γοοδ ανδ βαδ ποιντσ οφ ηαρδωαρε ανδ σοφτωαρε ρελατεδ το τηε υνδερωορλδ. Ιτ ωιλλ βε αν εξτενσιϖε ρεϖιεω, ρατηερ τηαν ϕυστ α σµαλλ παραγραπη. Τηε Τοπσ Τηισ σεχτιον ωιλλ βε τηε αρεα ωηερε τηε τοπ υνδερωορλδ ΒΒΣ∋σ, ηαχκινγ προγραµσ, µοδεµ σχαννερσ, ετχ. ωιλλ βε σηοων . Τηισ ωιλλ βε ρεαδερ σελεχτεδ ανδ ωιλλ νοτ βε αλτερεδ ιν ανψωαψ. Τηε τοπιχσ αρε λιστεδ βελοω. • Υνδερωορλδ ΒΒΣ∋σ (Ηαχκ, Πηρεακ, Χαρδ, Αναρχηψ, ετχ.) • Ηαχκινγ προγραµσ φορ Ηαψεσ χοµπαταβλεσ • Ηαχκινγ προγραµσ φορ 1030/Ξµ301 µοδεµσ • Μοδεµ σχαννερσ φορ Ηαψεσ χοµπαταβλεσ • Μοδεµ σχαννερσ φορ 1030/Ξµ301 µοδεµσ • Οτηερ τψπε ιλλεγαλ προγραµσ • Ψου µαψ αδδ τοπιχσ το τηε λιστ ιφ ενουγη ωιλλ συππορτ ιτ. Τιδ Βιτσ Τηισ ωιλλ χονταιν τιπσ ανδ ηελπφυλ ινφορµατιον σεντ ιν βψ τηε υσερσ. Ιφ ψου ηαϖε ανψ ινφορµατιον ψου ωιση το χοντρι βυτε, τηεν πυτ ιτ ιν α τεξτ φιλε ανδ υπλοαδ ιτ το ονε οφ τηε ΒΒΣ∋σ λιστεδ ατ τηε ενδ οφ τηε νεωσλεττερ. Πλεασε, νο λονγ δισ τανχε χοδεσ, µαινφραµε πασσωορδσ, ετχ. Ωε µαψ αδδ οτηερ σεχτιονσ ασ τιµε γοεσ βψ. Τηισ νεωσλεττερ ωιλλ νοτ βε πυτ ο υτ ον α ρεγυλαρ βασισ. Ιτ ωιλλ βε πυτ ουτ ωηεν ωε ηαϖε ενουγη αρτιχλεσ ανδ ινφορµατιον το πυτ ιν ιτ. Τηερε µαψ βε υπ το 5 α µοντη, βυτ τηερε ωιλλ αλωαψσ βε ατ λεαστ ονε α µοντη. Ωε ωουλδ λικε ψου, τηε ρεαδερσ, το σενδ υσ ανψτηινγ ψου φεελ ωουλδ βε οφ ιντερεστ το οτηερσ, λικε ηαχκινγ ηιντσ, µετηοδσ οφ ηαχκινγ λονγ διστανχε χοµπανιεσ, χοµπανιεσ το χαρ δ φροµ, ετχ. Ωε ωιλλ µαινταιν τηε νεωσλεττερ ασ λονγ ασ τηε ρεαδερσ συππορτ ιτ. Τηατ ισ τηε ενδ οφ τηε ιντροδυχτιον, βυ τ τακε α λοοκ ατ τηισ νεωσλεττερ, ασ ιτ δοεσ χονταιν ινφορµατιον τηατ µαψ βε οφ ϖαλυε το ψου.

Ηαχκινγ Σπριντ: Τηε Εασψ Ωαψ Ιφ ψου ηαχκ ΥΣ Σπριντ, 950−0777 (βψ τηε ωαψ ιτ ισ νο λονγερ ΓΤΕ Σπριντ), ανδ ψου αρε φρυστρατεδ ατ ηαχκινγ σεϖεραλ ηουρσ ονλψ το φινδ ονε ορ τωο χοδεσ, τηεν φολλοω τηεσε τιπσ, ανδ ιτ ωιλλ ινχρεασε ψουρ ρεσυλτσ τρεµενδουσλψ. Φιρστ, ονε τηινγ τηατ Μρ. Μοϕο προϖεδ ισ τηατ Σπριντ ωιλλ νοτ στορε µορε τηαν ονε χοδε ιν εϖερψ ηυνδρεδ νυµβερσ. (εξ: 9876 5400 το 98765499 µαψ χονταιν ονλψ ονε χοδε). Τηερε µαψ ΝΟΤ βε α χοδε ιν τηατ ηυνδρεδ, βυτ τηερε ωιλλ νεϖερ βε µορε τηαν ονε. Σπριντ∋σ 9 διγιτ χοδεσ αρε στορεδ φροµ 500000000 τηρουγη 999999999. Ιν τηε βεγιννινγ οφ Σπριντ∋σ 950 πορτ, τηε


ψ ονλψ ηαδ 8 διγιτ χοδεσ. Τηεν τηεψ σταρτεδ χονϖερτινγ το 9 διγιτ χοδεσ, στορινγ αλλ 8 διγιτ χοδεσ βετωεεν 10000000 ανδ 49999999 ανδ αλλ 9 διγιτ χοδεσ βετωεεν 500000000 ανδ 999999999. Σπριντ ηασ σινχε χανχελεδ µοστ 8 διγιτ χοδεσ, αλτηουγ η τηερε αρε α φεω λεφτ τηατ ηαϖε βεεν δενοτεδ ασ τεστ χοδεσ. Οχχασιοναλλψ, Ι ηεαρ οφ πηρεακσ σαψινγ τηεψ ηαϖε 8 διγ ιτ χοδεσ, βυτ ωηεν ϖεριφψινγ τηεµ, τηε χοδεσ ωερε ινϖαλιδ. Νοω, ωηερε δο ψου σταρτ? Ψου ηαϖε αλρεαδψ ναρροωεδ τηε λοω ανδ ηιγη νυµβερσ ιν ηαλφ, τηερεφορε αλρεαδψ ινχρεασινγ ψουρ χηανχεσ οφ γοοδ ρεσυλτσ βψ 50 περχεντ. Τηε νεξτ στ επ ισ το φινδ α γοοδ πρεφιξ το ηαχκ. Βψ τηε ωαψ, α πρεφιξ, ιν ηαχκινγ τερµσ, ισ τηε φιρστ διγιτσ ιν α χοδε τηατ χαν βε ανψ λενγτη εξχεπτ τηε σαµε νυµβερ οφ διγιτσ τηε χοδε ισ. (εξ: 123456789 ισ α χοδε. Τηατ µεανσ 1, 12, 123, 1234, 12345, 123456, 1234567, ανδ 12345678 αρε πρεφιξεσ) Τηε ωαψ ψου φινδ α γοοδ πρεφιξ το ηαχκ ισ το µανυαλλψ εντερ α χοδε πρεφιξ. Ιφ ωηε ν ψου εντερ τηε χοδε πρεφιξ ανδ α ϖαλιδ δεστινατιον νυµβερ ανδ ψου δο νοτ ηεαρ τηε ρινγινγ οφ τηε ρεχορδινγ τελλινγ ψο υ τηατ τηε χοδε ισ ινϖαλιδ υντιλ νεαρ τηε ενδ οφ τηε νυµβερ, τηεν ψου κνοω τηε πρεφιξ ισ ϖαλιδ. Ηερε ισ α χηαρτ το φολλ οω ωηεν δοινγ τηισ: Χοδε − ∆εστινατιον Ραν γε γοοδ χοδεσ εξιστ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 123456789 − 6192Ρ 123400000 − 123499999 123456789 − 619267Ρ 123450000 − 123459999 123456789 − 61926702Ρ 123456000 − 123456999 123456789 − 6192670293Ρ 123456700 − 123456799 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ( Ρ − ∆ενοτεσ ωηεν ρινγ φορ ρεχορδινγ σταρτσ) Το προϖε τηισ τρυε, Ι ραν α τεστ υσινγ ΟµνιΗαχκ 1.3π, ωριττεν βψ ϑολλψ ϑοε. Ιν τηισ τεστ Ι φουνδ α πρεφιξ ωηερε τηε λα στ 3 διγιτσ ωερε αλλ Ι ηαδ το ηαχκ. Ι τεστεδ εαχη ηυνδρεδ οφ τηε 6 διγιτ πρεφιξ φινδινγ τηατ αλλ βυτ 4 ηαδ τηε ρινγ σταρτ αφτερ τηε φουρτη διγιτ ωασ διαλεδ ιν τηε δεστινατιον νυµβερ. Τηε οτηερ φουρ διδ νοτ ρινγ υντιλ Ι ηαδ φινισηεδ τηε εντιρε χοδε. Ι σετ ΟµνιΗαχκ το ηαχκ τηε πρεφιξ + 00 υντιλ πρεφιξ + 99. (εξ: ξξξξξξψ00 το ξξξξξξψ99: ωηερε ψ ισ ονε οφ τηε φουρ ν υµβερσ τηατ τηε ρινγ διδ νοτ σταρτ υντιλ τηε διαλινγ ωασ χοµπλετεδ.) Υσινγ τηισ µετηοδ, Ι φουνδ φουρ χοδεσ ιν α τοταλ ο φ 241 αττεµπτσ υσινγ ασχενδινγ ηαχκινγ (ΑΚΑ: Σεθυεντιαλ). Βελοω ψου ωιλλ σεε α ρεχορδ οφ µψ ηαχκ: Ρανγε οφ ηαχκ ξξξξξξ300 − ξξξξξξ399 ξξξξξξ500 − ξξξξξξ599 ξξξξξξ600 − ξξξξξξ699 ξξξξξξ800 − ξξξξξξ899 Τοταλσ

Χοδεσ φουνδ ξξξξξξ350 ξξξξξξ568 ξξξξξξ646 ξξξξξξ877 4 χοδεσ

Τριεσ 50 68 46 77 241

Ασ ψου σεε, τηεσε µετηοδσ ωορκ. Φολλοω τηεσε γυιδελινεσ ανδ τιπσ ανδ ψου σηουλδ ηαϖε αν ινχρεασε ιν προδυχτιον οφ χοδεσ ιν τηε φυτυρε ηαχκινγ Σπριντ. Αλσο, ιφ ψου ηαϖε ανψ ηιντσ/τιπσ ψου τηινκ οτηερσ χουλδ βενεφιτ φροµ, τηεν τψπε τ ηεµ υπ ανδ υπλοαδ τηεµ το ονε οφ τηε βοαρδσ ατ τηε ενδ οφ τηε νεωσλεττερ.

Ρυµορσ: Ωηψ Σπρεαδ Τηεµ? ∆ο ψου εϖερ γετ τιρεδ οφ ηεαρινγ ρυµορσ? Ψου κνοω, σοµεονε γετσ αν υργε το ιµπρεσσ οτηερσ, σο τηεψ χρεατε α ρυµορ τ ηατ σοµε λονγ διστανχε χοµπανψ ισ νοω υσινγ τραχινγ εθυιπµεντ. Ωηψ σταρτ ρυµορσ? Ιτ ονλψ σχαρεσ οτηερσ ουτ οφ πη ρεακινγ, ανδ τηεν µακεσ ψου, τηε περσον ωηο σταρτεδ τηε ρυµορ, λοοκ λικε Μρ. Βιγ. Τηισ αρτιχλε ισ σηορτ, βυτ ιτ σηουλ δ µακε ψου αωαρε οφ τηε ρυµορσ τηατ πεοπλε σπρεαδ φορ περσοναλ γαιν. Τηε βεστ τηινγ το δο ισ το δενοτε τηεµ ασ α ρυµ ορ σταρτερ ανδ τηεν λεαϖε ιτ ατ τηατ. Ψου σηουλδ νοτ ραγ ον τηεµ χονσταντλψ, σινχε ιφ τηε οτηερ υσερσ χαννοτ δετερµι νε ιφ ιτ ισ φαχτ ορ ρυµορ, τηεν τηεψ σηουλδ συφφερ τηε χονσεθυενχεσ. Τηε Νεω Σπριντ ΦΟΝ Χαλλινγ Χαρδσ ΥΣ Σπριντ ηασ οπενεδ υπ α νεω λονγ διστανχε νετωορκ χαλλεδ τηε Φιβερ Οπτιχ Νετωορκ (ΦΟΝ), ιν ωηιχη συβσχριβερσ αρ ε γιϖεν χαλλινγ χαρδσ. Τηεσε χαλλινγ χαρδσ αρε 14 διγιτσ, ανδ τηουγη, σεεµ ρανδοµλψ γενερατεδ, τηεψ αρε αχτυαλλψ εν χρψπτεδ. Τηε ρυµορσ φλοατινγ αρουνδ αβουτ πεοπλε γεττινγ χαυγητ υσινγ τηε Σπριντ ΦΟΝ χαλλινγ χαρδσ αρε φαχτ, νοτ ρυµορσ. Τηε ρεασον πεοπλε αρε γεττινγ χαυγητ ισ τηατ τηεψ χονφυσε τηε ΦΟΝ χαλλινγ χαρδσ ωιτη τηε λοχαλ 950 πορτ α υτηοριζατιον χοδεσ. Ιφ ψου ωιλλ ρεµεµβερ, ψου νεϖερ υσε ΑΤ&Τ χαλλινγ χαρδσ φροµ ψου ηοµε πηονε. Ιτ ηασ ΑΝΙ χαπα βιλιτψ, ωηιχη ισ νοτ τραχινγ, βυτ ρατηερ τηε οριγινατινγ πηονε νυµβερ ισ πλαχεδ ον τηε βιλλ ασ σοον ασ τηε χαλλ ισ χοµ πλετεδ. Τηεψ κνοω ψουρ πηονε νυµβερ ωηεν ψου χαλλ τηε 800 αχχεσσ πορτ, βυτ τηεψ δο νοτ ρεχορδ ιτ υντιλ ψουρ χαλλ ι σ χοµπλετεδ. Αλσο, τηρουγη σεϖεραλ οφ µψ ηαχκσ, Ι χαµε υπ ωιτη σοµε ιντερεστινγ ινφορµατιον συρρουνδινγ τηε νεω Σπ ριντ νετωορκ. Τηεψ αρε λιστεδ βελοω.


800−877−0000 − Τηισ νυµβερ ισ φορ ινφορµατιον ον ΥΣ Σπριντ∋σ 800 χαλλινγ χαρδ σερϖιχε. Ι ηαϖε νοτ πλαψεδ αρουνδ ωι τη ιτ, βυτ Ι βελιεϖε ιτ ισ φορ τρουβλε ορ ηελπ ωιτη τηε ΦΟΝ χαλλινγ χαρδσ. Ι αµ νοτ συρε ιφ ιτ ισ φορ συβσχριβινγ το τηε ΦΟΝ νετωορκ. 800−877−0002 − Ψου ηεαρ α σηορτ τονε, τηεν νοτηινγ. 800−877−0003 − ΥΣ Σπριντ Αλπηα Τεστ Χηαννελ #1 800−877−(0004−0999) − Ωηεν ψου χαλλ τηεσε νυµβερσ, ψου γετ α ρεχορδινγ σαψινγ: ∀Ωελχοµε το ΥΣ Σπριντ∋σ 1 πλυσ σερ ϖιχε.∀ Ωηεν τηε ρεχορδινγ στοπσ, ιφ ψου ηιτ τηε πουνδ κεψ (#) ψου ωιλλ γετ τηε χαλλινγ χαρδ διαλ τονε. Οτηερ ρελατεδ Σπριντ νυµβερσ 800−521−4949 − Τηισ ισ τηε νυµβερ τηατ ψου συβσχριβε το ΥΣ Σπριντ ωιτη. Ψου µαψ αλσο συβσχριβε το τηε ΦΟΝ νετωορ κ ον τηισ νυµβερ. Ιτ ωιλλ τακε 4 το 5 ωεεκσ φορ ψουρ χαλλινγ χαρδ το αρριϖε. 10777 − Τηισ ισ ΥΣ Σπριντ∋σ εθυαλ αχχεσσ νυµβερ. Ωηεν ψου διαλ τηισ νυµβερ, ψου τηεν διαλ τηε νυµβερ ψου αρε χαλλ ινγ, ανδ ιτ ωιλλ βε βιλλεδ τηρουγη ΥΣ Σπριντ, ανδ ψου ωιλλ ρεχειϖε τηειρ λονγ διστανχε λινε φορ τηατ χαλλ. Νοτε τηατ ψ ου ωιλλ βε βιλλεδ φορ χαλλσ µαδε τηρουγη εθυαλ αχχεσσ. ∆ο νοτ µιστακε ιτ το βε α µετηοδ οφ πηρεακινγ, υνλεσσ υσεδ φρ οµ α ρεµοτε λοχατιον. Ιφ ψου αρε ιν ΥΣ Σπριντ∋σ 1+ σερϖιχε τηεν χαλλ 1+700−555−1414, ωηιχη ωιλλ τελλ ψου ωηιχη λονγ διστανχε χοµπανψ ψου αρε υσινγ. Ωηεν ψου ηεαρ: ∀Τηανκ ψου φορ χηοοσινγ ΥΣ Σπριντ∋σ 1 πλυσ σερϖιχε,∀ ηιτ τηε που νδ κεψ (#), ανδ τηεν ψου ωιλλ γετ τηε ΥΣ Σπριντ διαλ τονε. Τηισ ηοωεϖερ ισ ϕυστ τηε σαµε ασ ιφ ψου αρε χαλλινγ φροµ ψ ουρ ηοµε πηονε ιφ ψου διαλ διρεχτ, σο ψου ωουλδ βε βιλλεδ φορ χαλλσ µαδε τηρουγη τηατ, βυτ τηερε αρε ωαψσ το υσε τηι σ το ψουρ αδϖανταγε ασ ιν υσινγ εθυαλ αχχεσσ τηρουγη α ΠΒΞ.

Αυτοµατιχ Νυµβερ Ιδεντιφιχατιον (ΑΝΙ) Τηε τρυε δεφινιτιον φορ Αυτοµατιχ Νυµβερ Ιδεντιφιχατιον ηασ νοτ βεεν ωιδελψ κνοων το µανψ. Αυτοµατιχ Νυµβερ Ιδεντιφ ιχατιον, (ΑΚΑ: ΑΝΙ), ισ τηε προχεσσ οφ τηε δεστινατιον νυµβερ κνοωινγ τηε οριγινατινγ νυµβερ, ωηιχη ισ ωηερε ψου αρε χαλλινγ φροµ. Τηε µετηοδ οφ αχηιεϖινγ τηισ ισ το σενδ τηε πηονε νυµβερ τηατ ψου αρε χαλλινγ φροµ ιν χοδεδ φορµ αηεαδ οφ τηε δεστινατιον νυµβερ. Βελοω ισ αν εξαµπλε οφ τηισ. ΑΝΙ Μετηοδ ∆ιαλ: 267−0293 Σεντ: ∗∗∗∗∗∗∗∗2670293 ∗ − ∆ενοτεσ τηε οριγινατινγ νυµβερ ωηιχη ισ χοδεδ ανδ σεντ βεφορε τηε νυµβερ Ασ ψου νοτιχεδ τηερε αρε 8 διγιτσ ιν τηε χοδεδ νυµβερ. Τηισ ισ βεχαυσε, ατ λεαστ Ι βελιεϖε, ιτ ισ στορεδ ιν α βιναρψ−λικε φορµ. Αυτοµατιχ Νυµβερ Ιδεντιφιχατιον µεανσ α λιµιτεδ φυτυρε ιν πηρεακινγ. ΑΝΙ δοεσ νοτ τηρεατεν πηρεακινγ ϖερψ µυ χη ψετ, βυτ ιτ ωιλλ ιν τηε νεαρ φυτυρε. Α νεω σωιτχηινγ σψστεµ ωιλλ σοον βε ινσταλλεδ ιν µοστ χιτιεσ τηατ αρε χοϖερεδ β ψ ΕΣΣ, Ελεχτρονιχ Σωιτχηινγ Σψστεµ, νοω. Τηε σψστεµ ωιλλ ηαϖε ΑΝΙ χαπαβιλιτιεσ ωηιχη ωιλλ βε συππλιεδ το τηε οωνερ σ οφ πηονε λινεσ ασ αν αδδεδ εξτρα. Τηε οωνερ∋σ πηονε ωιλλ ηαϖε αν ΛΕ∆ ρεαδ−ουτ τηατ ωιλλ σηοω τηε πηονε νυµβερ ο φ τηε πεοπλε τηατ χαλλ ψου. Ψου ωιλλ βε αβλε το βλοχκ σοµε νυµβερσ, σο τηατ πεοπλε χαννοτ χαλλ ψου. Τηισ σψστεµ ι σ ιν τηε τεστινγ σταγεσ χυρρεντλψ, βυτ ωιλλ σοον βε ινσταλλεδ αχροσσ µοστ οφ τηε χουντρψ. Ασ ψου σεε, τηισ ωιλλ ενδ α λαργε παρτ οφ πηρεακινγ, υντιλ ωε, τηε πηρεακερσ, χαν χοµε υπ ωιτη αν αλτερνατιϖε. Ασ Ι ηαϖε βεεν τολδ βψ σεϖεραλ , υσυαλλψ ρελιαβλε, πεοπλε, τηισ σψστεµ ισ χαλλεδ ΙΣΣ, ωηιχη Ι αµ νοτ συρε οφ τηε µεανινγ οφ τηισ, ανδ ισ βεινγ τεστεδ χ υρρεντλψ ιν Ρηοδε Ισλανδ. 800 ιν−ωαττσ λινεσ σετ υπ βψ ΑΤ&Τ συππορτ ΑΝΙ. Τηε εθυιπµεντ το δεχοδε αν ΑΝΙ χοδεδ οριγι νατιον νυµβερ δοεσ νοτ χοστσ ασ µυχη ασ ψου ωουλδ εξπεχτ. 950 πορτσ δο νοτ οφφερ ΑΝΙ χαπαβιλιτψ, νο µαττερ ωηατ ψ ου ηαϖε βεεν τολδ. Τηε 950 πορτσ ωιλλ ονλψ γιϖε τηε χιτψ ιν ωηιχη τηεψ αρε βασεδ, τηισ υσυαλλψ βεινγ τηε λαργεστ ιν τ ηε στατε, σοµετιµεσ τηε χαπιτολ. Ονε λαστ τηινγ τηατ Ι σηουλδ τελλ ψου ισ τηατ ΑΝΙ ισ νοτ ρελατεδ το τραχινγ. Τραχινγ χαν βε δονε ον ανψ νυµβερ ωηετηερ λοχαλ, 950, ετχ. Ονε ωαψ αρουνδ τηισ, εσπεχιαλλψ ωηεν διαλινγ Αλλιανχε ΤελεΧονφ ερενχινγ, ισ το διαλ τηρουγη σεϖεραλ εξτενδερσ ορ πορτσ. ΑΝΙ ωιλλ ονλψ χοϖερ τηε νυµβερ τηατ ισ χαλλινγ ιτ, ανδ ιφ ψ ου χαλλ τηρουγη α νυµβερ τηατ δοεσ νοτ συππορτ ΑΝΙ, τηεν ψουρ νυµβερ ωιλλ νεϖερ βε κνοων.

68. ϑαχκποττινγ ΑΤΜ Μαχηινεσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

ϑΑΧΚΠΟΤΤΙΝΓ ωασ δονε ρατηερ συχχεσσφυλλψ α ωηιλε βαχκ ιν (ψου γυεσσεδ ιτ) Νεω Ψορκ. Ωηατ τηε χυλπριτσ διδ ωασ σεϖερ (αχτυαλλψ χροσσ οϖερ) τηε λινε βετωεεν τηε ΑΤΜ ανδ τηε ηοστ. Ινσερτ α µιχροχοµπυτερ βετωεεν τηε ΑΤΜ ανδ τη ε ηοστ. Ινσερτ α φραυδυλεντ χαρδ ιντο τηε ΑΤΜ. (Βψ χαρδ Ι µεαν χαση χαρδ, νοτ ηαρδωαρε.) Ωηατ τηε ΑΤΜ διδ ωασ: σεν δ α σιγναλ το τηε ηοστ, σαψινγ ∀Ηεψ! Χαν Ι γιϖε τηισ γυψ µονεψ, ορ ισ ηε βροκε, ορ ισ ηισ χαρδ ινϖαλιδ?∀ Ωηατ τηε µιχ ροχοµπυτερ διδ ωασ: ιντερχεπτ τηε σιγναλ φροµ τηε ηοστ, δισχαρδ ιτ, σενδ ∀τηερε∋σ νο ονε υσινγ τηε ΑΤΜ∀ σιγναλ. Ωηατ τηε ηοστ διδ ωασ: γετ τηε ∀νο ονε υσινγ∀ σιγναλ, σενδ βαχκ ∀οκαψ, τηεν φορ Γοδ∋σ σακε δον∋τ σπιτ ουτ ανψ µονεψ!∀ σιγ ναλ το ΑΤΜ. Ωηατ τηε µιχροχοµπυτερ διδ ωασ ιντερχεπτ τηε σιγναλ (αγαιν), τηροω ιτ αωαψ (αγαιν), σενδ ∀Ωοω! Τηατ γυ ψ ισ λικε ΤΟΟ ριχη! Γιϖε ηιµ ασ µυχη µονεψ ασ ηε ωαντσ. Ιν φαχτ, ηε∋σ σο λοαδεδ, γιϖε ηιµ ΑΛΛ τηε χαση ωε ηαϖε! Ηε ισ ρεαλλψ α ϖαλυεδ χυστοµερ.∀ σιγναλ. Ωηατ τηε ΑΤΜ διδ: ωηατ ελσε? Οβεδιεντλψ δισπενσε χαση τιλλ τηε χοωσ χαµε ηο


µε (ορ ϖερψ νεαρλψ σο). Ωηατ τηε χροοκσ γοτ ωασ ωελλ ιν εξχεσσ οφ ∃120,000 (φορ ονε ωεεκενδ∋σ ωορκ), ανδ σεϖεραλ ψε αρσ ωηεν τηεψ ωερε χαυγητ. Τηισ στορψ ωασ υσεδ ατ α ΧΡΨΠΤΟΓΡΑΠΗΨ χονφερενχε Ι αττενδεδ α ωηιλε αγο το δεµονστρ ατε τηε νεεδ φορ βεττερ ινφορµατιον σεχυριτψ. Τηε λινεσ βετωεεν ΑΤΜ∋σ & τηειρ ηοστσ αρε υσυαλλψ ∋ωεακ∋ ιν τηε σενσ ε τηατ τηε ινφορµατιον τρανσµιττεδ ον τηεµ ισ γενεραλλψ νοτ ενχρψπτεδ ιν ανψ ωαψ. Ονε οφ τηε ωαψσ τηατ ϑΑΧΚΠΟΤΤΙ ΝΓ χαν βε δεφεατεδ ισ το ενχρψπτ τηε ινφορµατιον πασσινγ βετωεεν τηε ΑΤΜ ανδ τηε ηοστ. Ασ λονγ ασ τηε κεψ χαννοτ βε δετερµινεδ φροµ τηε χιπηερτεξτ, τηε τρανσµισσιον (ανδ ηενχε τηε τρανσαχτιον) ισ σεχυρε. Α µορε βελιεϖαβλε, τεχηνιχαλ λψ αχχυρατε στορψ µιγητ χονχερν α περσον ωηο υσεσ α χοµπυτερ βετωεεν τηε ΑΤΜ ανδ τηε ηοστ το δετερµινε τηε κεψ βε φορε αχτυαλλψ φοολινγ τηε ηοστ. Ασ εϖερψονε κνοωσ, πεοπλε φινδ χρψπταναλψσισ α ϖερψ εξχιτινγ ανδ ενγροσσινγ συβ ϕεχτ..δον∋τ τηεψ? (Ηεε−Ηεε) _____ ______ | |−<<−| |−<<−| | |ΑΤΜ| µιχρο |Ηοστ| |___|−>>−| |−>>−|____| Τηε Β οφ Α ΑΤΜ∋σ αρε χοννεχτεδ τηρουγη δεδιχατεδ λινεσ το α ηοστ χοµπυτερ ασ τηε Βισηοπ σαιδ. Ηοωεϖερ, φορ µαιντεν ανχε πυρποσεσ, τηερε ισ ατ λεαστ ονε σεπαρατε διαλ−υπ λινε αλσο γοινγ το τηατ σαµε ηοστ χοµπυτερ. Τηισ γυψ βασιχαλλ ψ ΒΣ∋εδ ηισ ωαψ οϖερ τηε πηονε τιλλ ηε φουνδ σοµεονε στυπιδ ενουγη το γιϖε ηιµ τηε νυµβερ. Αφτερ φινδινγ τηατ, ηε ηαδ ηασ Αππλε ηαχκ ατ τηε χοδε. Σιµπλε. Νεξτ, ηε ηαδ α φριενδ γο το αν ΑΤΜ ωιτη ανψ Β οφ Α ΑΤΜ χαρδ. Ηε σταψεδ ατ ηοµε ωιτη τηε Αππλε χοννεχτεδ το τηε ηοστ . Ωηεν ηισ φριενδ ινσερτεδ τηε χαρδ, τηε ηοστ δισπλαψεδ ιτ. Τηε γυψ ωιτη τηε Αππλε µοδιφιεδ τηε στατυσ & νυµβερ οφ τηε χαρδ διρεχτλψ ιν τηε ηοστ∋σ µεµορψ. Ηε τυρνεδ τηε χαρδ ιντο α σεχυριτψ χαρδ, υσεδ φορ τεστινγ πυρποσεσ. Ατ τηατ ποιντ , τηε ΑΤΜ διδ ωηατεϖερ ιτ∋σ οπερατορ τολδ ιτ το δο. Τηε νεξτ δαψ, ηε ωεντ ιντο τηε βανκ ωιτη τηε ∃2000 ηε ρεχειϖεδ, ταλκεδ το τηε µαναγερ ανδ τολδ ηιµ εϖερψ δεταιλ οφ ωηατ ηε∋δ δονε. Τηε µαναγερ γαϖε ηιµ ηισ βυσινεσσ χαρδ ανδ τολδ ηιµ τηατ ηε ηαδ α ϕοβ ωαιτινγ φορ ηιµ ωηεν ηε γοτ ουτ οφ σ χηοολ. Νοω, Β οφ Α ηασ βεεν ωαρνεδ, τηεψ µιγητ ηαϖε χηανγεδ τηε σψστεµ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ιτ∋δ βε αωφυλ εξπενσιϖε το δο τη ατ οϖερ τηε ωηολε χουντρψ ωηεν ονλψ α ηανδφυλ οφ πεοπλε ηαϖε τηε ρεσουρχεσ ανδ εϖεν λεσσ ηαϖε τηε ιντελλιγενχε το δυπλιχατε τηε φεατ. Ωηο κνοωσ? 69. ϑυγ Βοµβ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τακε α γλασσ ϕυγ, ανδ πυτ 3 το 4 δροπσ οφ γασολινε ιντο ιτ. Τηεν πυτ τηε χαπ ον, ανδ σωιση τηε γασ αρουνδ σο τηε ιννερ συρφαχε οφ τηε ϕυγ ισ χοατεδ. Τηεν αδδ α φεω δροπσ οφ ποτασσιυµ περµανγανατε σολυτιον ιντο ιτ ανδ χαπ ιτ. Το βλοω ιτ υπ, ειτηερ τηροω ιτ ατ σοµετηινγ, ορ ρολλ ιτ ατ σοµετηινγ.

70. Φυν ατ Κ− Μα ρτ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ωελλ, φιρστ οφφ, ονε µυστ ρεαλιζε τηε ιµπορτανχε οφ Κ−Μαρτσ ιν σοχιετψ τοδαψ. Φιρστ οφφ, Κ−Μαρτσ προϖιδε τηινγσ χη εαπερ το τηοσε ωηο χαν∋τ αφφορδ το σηοπ ατ ηιγηερ θυαλιτψ στορεσ. Αλτηουγη, αλλ Ι εϖερ σεε ιν τηερε ισ µινοριτιεσ αν δ Σενιορ Χιτιζενσ, ανδ τηε ποορ πεοπλε ιν ουρ χιτψ. Περσοναλλψ, Ι ωουλδν∋τ βε χαυγητ δεαδ ιν τηερε. Βυτ, ονχε, Ι διδ. Ψ ου σεε, ονχε, αφτερ Τηε Μοον Ροαχη ανδ Ηαϖοχ Χηαοσ (∆εαρ φριενδσ οφ µινε) ανδ Ι ωερε εξπλορινγ συχη φυν τηινγσ ασ ρ οοφτοπσ, ωε χαµε αλονγ α Κ−Μαρτ. Αµυσεδ, ανδ χολδ φορ τηατ µαττερ, ωε ωανδερεδ ιν. Τηε Τενσιον µουντσ. Ασ ωε ωαλκ εδ υπ το τηε εντρανχε, ωε ωερε νεαρλψ ατταχκεδ βψ Ψουτη Γρουπσ σελλινγ χηεαπ χοοκιεσ, ανδ ωηεελχηαιρ στιχκεν πεοπ λε σελλινγ Αµεριχαν Φλαγσ. Αφτερ λαυγηινγ ατ τηεσε πεοπλε, ωε εντερεδ. Τηισ ισ ωηερε τηε ρεαλ φυν βεγινσ... Φιρστ, ωε ω ανδερεδ αρουνδ τηε στορε, ανδ τυρνεδ ον αλλ τηε βλυε λιγητσ ωε χουλδ φινδ. Τηατ ρεαλλψ διστραχτσ ανδ χονφυσεσ τηε α ττενδεντσ...Φυν το δο... Τηε φιρστ νεατ τηινγ, ισ το γο το τηε σεχτιον οφ τηε στορε ωηερε τηεψ σελλ χοµπυτερσ. ∆αρκνεσσ ε νγυλφσ τηε εαρτη τηε δαψ τηεψ φινδ Αππλε Χοµπυτερσ βεινγ σολδ τηερε. Ινστεαδ, λεσσερ χοµπυτερσ λικε τηε λαυγηαβλε Χ−64 χαν βε φουνδ τηερε...Τυρν ιτ ον, ανδ µακε συρε νοβοδψ∋σ λοοκινγ...Τηεν, ονχε ιν Βασιχ, τψπε... ]10 ΠΡΙΝΤ ∀Φυχκ τηε ωορλδ! Αναρχηψ Ρυλεσ!∀ (ορ σοµετηινγ το τηατ εφφεχτ.) ]20 ΓΟΤΟ 10 ανδ ωαλκ αωαψ. Αλσο, σετ τηε σαµπλε ραδιοσ ιν τηε στορε το α σατανιχ ροχκ στατιον, ανδ τυρν τηε ραδιο οφφ. Τηεν, σετ τηε αλαρµ φορ τ ωο µινυτεσ αηεαδ οφ τηε τιµε δισπλαψεδ τηερε. Τυρν τηε ϖολυµε υπ αλλ τηε ωαψ, ανδ ωαλκ αωαψ. Αφτερ αβουτ τωο µινυ τεσ, ψου ωιλλ σεε τηε χλερκ φεεβλψ αττεµπτ το τυρν τηε ραδιο δοων ορ οφφ. Ιτ∋σ ρεαλλψ νεατ το σετ τεν ορ µορε ραδιοσ τ


ο διφφερεντ στατιονσ, ανδ ωαλκ αωαψ. Ονε οφ µψ φαϖοριτε τηινγσ το δο, ισ το γετ οντο τηε ιντερχοµ σψστεµ οφ τηε στορε. Εασιερ τψπεδ τηεν δονε. Φιρστ, χηεχκ ουτ τηε γαρδεν δεπαρτµεντ. Ψου σαψ τηερε∋σ νο αττενδεντ τηερε? Γοοδ. Σνεακ χα ρεφυλλψ οϖερ το τηε πηονε βεηινδ τηε χηεαπ χουντερ τηερε, ανδ πιχκ ιτ υπ. ∆ιαλ τηε νυµβερ χορρεσπονδινγ το τηε ιτεµ τ ηατ σαψσ ∋ΠΑΓΕ∋... Ανδ ταλκ. Ψου ωιλλ νοτε τηατ ψουρ ϖοιχε ωιλλ εχηο αλλ οϖερ τηε βοωελσ οφ Κ−Μαρτ. Ι ωουλδ συγ γεστ αννουνχινγ σοµετηινγ ον τηε λινεσ οφ: ∀Αναρχηψ ρυλεσ!!∀

71. Μαχε Συβστιτυτε •

• • • •

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

3 παρτσ Αλχοηολ

↔ παρτ Ιοδινε ↔ παρτ Σαλτ

−ορ− 3 παρτσ Αλχοηολ 1 παρτ Ιοδιζεδ Σαλτ (Μορτονσ)

Ιτ∋σ νοτ αχτυαλ µαχε, βυτ ιτ δοεσ α δαµν γοοδ ϕοβ ον τηε εψεσ...

72. Ηοω το γροω Μαριϕυανα

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

ΜΑΡΙϑΥΑΝΑ Μαριϕυανα ισ α δεχιδυουσ πλαντ ωηιχη γροωσ φροµ σεεδσ. Τηε φιβρουσ σεχτιον οφ τηε πλαντ ωασ (ηασ βεεν ρεπλαχεδ β ψ σψντηετιχσ) υσεδ το µακε ροπε. Τηε φλοωερινγ τοπσ, λεαϖεσ, σεεδσ, ανδ ρεσιν οφ τηε πλαντ ισ υσεδ βψ ϕυστ αβουτ εϖερ ψονε το γετ ΗΙΓΗ. Νορµαλλψ, τηε ϖεγεταβλε παρτσ οφ τηε πλαντ αρε σµοκεδ το προδυχε τηισ ∀ηιγη,∀ βυτ τηεψ χαν αλσο βε εατεν. Τηε αχτιϖε ινγρεδιεντ ιν µαριϕυανα ρεσιν ισ ΤΗΧ (Τεταηψδροχανναβινολ). Μαριϕυανα χονταινσ φροµ 1%−4% ΤΗΧ (4% µυστ βε χονσιδερεδ ΓΟΟ∆ δοπε). Μαριϕυανα γροωσ ωιλδ ιν µανψ παρτσ οφ τηε ωορλδ, ανδ ισ χυλτιϖατεδ ιν Μεξι χο, ςιετναµ, Αφριχα, Νεπαλ, Ινδια, Σουτη Αµεριχα, ετχ. Τηε µαριϕυανα σολδ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ χοµεσ πριµαριλψ φροµ, ψεσ, τηε Υνιτεδ Στατεσ. Ιτ ισ εστιµατεδ τηατ ατ λεαστ 50% οφ τηε γρασσ ον τηε στρεετσ ιν Αµεριχα ισ ηοµεγροων. Τηε νεξτ λαργεστ βυνχη χοµεσ αχροσσ τηε βορδερσ φροµ Μεξιχο, ωιτη σµαλλερ αµουντσ φιλτερινγ ιν φροµ Παναµα, οχχασιοναλλ ψ Σουτη Αµεριχα, ανδ οχχασιοναλλψ, Αφριχα. Ηασηιση ισ τηε πυρε ρεσιν οφ τηε µαριϕυανα πλαντ, ωηιχη ισ σχραπεδ φρ οµ τηε φλοωερινγ τοπσ οφ τηε πλαντ ανδ λυµπεδ τογετηερ. Γανϕα ισ τηε γρουνδ−υπ τοπσ οφ τηε φινεστ πλαντσ. (Ιτ ισ αλσο τηε ναµε γιϖεν το ανψ σορτ οφ µαριϕυανα ιν ϑαµαιχα.) Μαριϕυανα ωιλλ δετεριορατε ιν αβουτ τωο ψεαρσ ιφ εξποσεδ το λι γητ, αιρ ορ ηεατ. Ιτ σηουλδ αλωαψσ βε στορεδ ιν χοολ πλαχεσ. Γρασσ πριχεσ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ αρε α διρεχτ ρεφλεχτιο ν οφ τηε λαωσ οφ συππλψ ανδ δεµανδ (ανδ ψου τηουγητ τηατ ηιγη σχηοολ εχονοµιχσ ωουλδ νεϖερ βε υσεφυλ). Α σεριεσ οφ λαργε βορδερ βυστσ, α σηορτ γροωινγ σεασον, α βαδ χροπ, ανψ νυµβερ οφ τηινγσ χαν δριϖε τηε πριχε οφ µαριϕυανα υπ. ∆εµανδ στιλλ σεεµσ το βε ον τηε ινχρεασε ιν τηε ΥΣ, σο πριχεσ σελδοµ φαλλ βελοω λαστ ψεαρ∋σ λεϖελ. Εαχη ψεαρ α σµα λλ σεασοναλ δρουγητ οχχυρσ, ασ λαστ ψεαρ∋σ συππλψ ρυνσ λοω, ανδ νεξτ ψεαρ∋σ χροπ ισ νοτ υπ ψετ. Πριχεσ υσυαλλψ ρισε αβουτ 20%−75% δυρινγ τηισ τιµε ανδ τηεν φαλλ βαχκ το ∀νορµαλ.∀ Υνθυεστιοναβλψ, α λαργε σηορταγε οφ γρασσ χα υσεσ α περχενταγε οφ σµοκερσ το τυρν το ηαρδερ δρυγσ ινστεαδ. Φορ τηισ ρεασον, νο γρασσ χοντρολ προγραµ χαν εϖερ βε βενεφιχιαλ ορ ∀συχχεσσφυλ.∀ ΓΡΟΩ ΙΤ! Τηερε ισ ονε συρεφιρε ωαψ οφ αϖοιδινγ ηιγη πριχεσ ανδ τηε γρασσ ∆Τ∋σ: Γροω ψουρ οων. Τηισ ισ νοτ ασ διφφιχυλτ ασ σοµ ε ∀αυτηοριτιεσ∀ ον τηε συβϕεχτ ωουλδ µακε ψου βελιεϖε. Μαριϕυανα ισ α ωεεδ, ανδ α φαιρλψ ϖιϖαχιουσ ονε ατ τηατ, α νδ ιτ ωιλλ γροω αλµοστ ιν σπιτε οφ ψου. ΟΥΤ∆ΟΟΡΣ Χοντραρψ το ποπυλαρ βελιεφ, γρασσ γροωσ ωελλ ιν µανψ πλαχε ον τηε Νορτη Αµεριχαν χοντινεντ. Ιτ ωιλλ φλουριση εϖε ν ιφ τηε τεµπερατυρε δοεσ νοτ ραισε αβοϖε 75. Τηε πλαντσ δο νεεδ α µινιµυµ οφ ειγητ ηουρσ οφ συνλιγητ περ δαψ ανδ σηο υλδ βε πλαντεδ ιν λατε Απριλ/εαρλψ Μαψ, ΒΥΤ ∆ΕΦΙΝΙΤΕΛΨ, αφτερ τηε λαστ φροστ οφ τηε ψεαρ. Γροωινγ αν ουτδοορ, ορ ∀αυ νατυρελ∀, χροπ ηασ βεεν τηε φαϖορεδ µετηοδ οϖερ τηε ψεαρσ, βεχαυσε γρασσ σεεµσ το γροω βεττερ ωιτηουτ ασ µυχ η αττεντιον ωηεν ιν ιτσ νατυραλ ηαβιτατ. Οφ χουρσε, αν ουτδοορσ σεττινγ ρεθυιρεσ σπεχιαλ πρεχαυτιονσ νοτ ενχουντερε δ ωιτη αν ινδοορσ χροπ; ψου µυστ βε αβλε το αϖοιδ δετεχτιον, βοτη φροµ λαω ενφορχεµεντ φρεακσ ανδ χοµµον φρεακσ, βο τη οφ ωηοµ ωιλλ τακε ψουρ ωεεδ ανδ προβαβλψ υσε ιτ. Οφ χουρσε, ονε ωιλλ αλσο αρρεστ ψου. Ψου µυστ αλσο ηαϖε αχχε σσ το τηε αρεα το πρεπαρε τηε σοιλ ανδ ηαρϖεστ τηε χροπ. Τηερε αρε τωο σχηοολσ οφ τηουγητ αβουτ σταρτινγ τηε σεεδσ. Ονε σαψσ ψου σηουλδ σταρτ τηε σεεδλινγσ φορ αβουτ τεν δαψσ ιν αν ινδοορ σταρτερ βοξ (σεε τηε ινδοορ σεχτιον) ανδ τηε ν τρανσπλαντ. Τηε οτηερ τηεορψ ισ τηατ ψου σηουλδ ϕυστ σταρτ τηεµ ιν τηε χορρεχτ λοχατιον. Φεωερ πλαντσ ωιλλ χοµε υπ ωιτη τηισ µετηοδ, βυτ τηερε ισ νο σηοχκ οφ τρανσπλαντ το κιλλ σοµε οφ τηε σεεδλινγσ ηαλφωαψ τηρουγη. Τηε σοιλ σηο υλδ βε πρεπαρεδ φορ τηε λιττλε δεϖιλσ βψ τυρνινγ ιτ οϖερ α χουπλε οφ τιµεσ ανδ αδδινγ αβουτ ονε χυπ οφ ηψδρατεδ λιµε π


ερ σθυαρε ψαρδ οφ σοιλ ανδ α λιττλε βιτ (νοτ τοο µυχη, νοω) οφ γοοδ ωατερ σολυβλε νιτρογεν φερτιλιζερ. Τηε σοιλ σηουλδ νοω βε ωατερεδ σεϖεραλ τιµεσ ανδ λεφτ το σιτ αβουτ ονε ωεεκ. Τηε πλαντσ σηουλδ βε πλαντεδ ατ λεαστ τηρεε φεετ απαρτ, γεττινγ τοο γρεεδψ ανδ σταχκινγ τηεµ τοο χλοσε ωιλλ ρεσυλτ ιν στυντεδ πλαντσ. Τηε πλαντσ λικε σοµε ωατερ δυρινγ τηειρ γροωινγ σεασον, ΒΥΤ νοτ τοο µυχη. Τηισ ισ εσπεχιαλλψ τρυε αρουνδ τηε ροοτσ, ασ τοο µυχη ωατερ ωιλλ ροτ τηε ροοτ σψ στεµ. Γρασσ γροωσ ωελλ ιν χορν ορ ηοπσ, ανδ τηεσε πλαντσ ωιλλ ηελπ προϖιδε σοµε χαµουφλαγε. Ιτ δοεσ νοτ γροω ωελλ ωιτη ρψε, σπιναχη, ορ πεππερωεεδ. Ιτ ισ προβαβλψ α γοοδ ιδεα το πλαντ ιν µανψ σµαλλ, βροκεν πατχηεσ, ασ πεοπλε τενδ τ ο νοτιχε παττερνσ.

ΓΕΝΕΡΑΛ ΓΡΟΩΙΝΓ ΙΝΦΟ Βοτη τηε µαλε ανδ ηε φεµαλε πλαντ προδυχε ΤΗΧ ρεσιν, αλτηουγη τηε µαλε ισ νοτ ασ στρονγ ασ τηε φεµαλε. Ιν α γοοδ χρο π, τηε µαλε ωιλλ στιλλ βε πλεντψ σµοκαβλε ανδ σηουλδ νοτ βε τηροων αωαψ υνδερ ανψ χιρχυµστανχεσ. Μαριϕυανα χαν

ρεαχη α ηειγητ οφ τωεντψ φεετ (ορ ωουλδ ψου ρατηερ ωιση ον α σταρ) ανδ οβταιν α διαµετερ οφ 4 ↔ ινχηεσ. Ιφ νορµαλ, ιτ ηασ α σεξ ρατιο οφ αβουτ 1:1, βυτ τηισ χαν βε αλτερεδ ιν σεϖεραλ ωαψσ. Τηε µαλε πλαντ διεσ ιν τηε 12τη ωεεκ οφ γροωιν γ, τηε φεµαλε ωιλλ λιϖε ανοτηερ 3−5 ωεεκσ το προδυχε ηερ ψουνγυνσ. Φεµαλεσ χαν ωειγη τωιχε ασ µυχη ασ µαλεσ ωηεν τ ηεψ αρε µατυρε. Μαριϕυανα σοιλ σηουλδ χοµπαχτ ωηεν ψου σθυεεζε ιτ, βυτ σηουλδ αλσο βρεακ απαρτ ωιτη α σµαλλ πρ εσσυρε ανδ αβσορβ ωατερ ωελλ. Α νιχε τεστ φορ ειτηερ ινδοορ ορ ουτδοορ γροωινγ ισ το αδδ α βυνχη οφ ωορµσ το τηε σοι λ, ιφ τηεψ λιϖε ανδ ηανγ αρουνδ, ιτ ισ γοοδ σοιλ, βυτ ιφ τηεψ δον∋τ, ωελλ, χηανγε ιτ. Ωορµσ αλσο ηελπ κεεπ τηε σοιλ λοοσ ε ενουγη φορ τηε πλαντσ το γροω ωελλ.

ΣΕΕ∆Σ Το γετ γοοδ γρασσ, ψου σηουλδ σταρτ ωιτη τηε ριγητ σεεδσ. Α νιχε σταρτινγ ποιντ ισ το σαϖε τηε σεεδσ φορµ τηε βεστ βατχ η ψου ηαϖε χονσυµεδ. Τηε σεεδσ σηουλδ βε ϖιριλε, τηατ ισ, τηεψ σηουλδ νοτ βε γραψ ανδ σηριϖελεδ υπ, βυτ γρεεν, µεατψ , ανδ ηεαλτηψ αππεαρινγ. Α νιχε τεστ ισ το δροπ τηε σεεδσ ον α ηοτ φρψινγ παν. Ιφ τηεψ ∀ΧΡΑΧΚ,∀ τηεψ αρε προβαβλψ γ οοδ φορ πλαντινγ πυρποσεσ. Τηε σεεδσ σηουλδ βε σοακεδ ιν διστιλλεδ ωατερ οϖερνιγητ βεφορε πλαντινγ. ΒΕ ΣΥΡΕ το πλαν τ ιν τηε γρουνδ ωιτη τηε ποιντψ ενδ ΥΠ. Πλαντ αβουτ ↔∀ δεεπ. Ηεαλτηψ σεεδσ ωιλλ σπρουτ ιν αβουτ φιϖε δαψσ. ΣΠΡΟΥΤΙΝΓ Τηε βεστ αλλ αρουνδ σπρουτινγ µετηοδ ισ προβαβλψ το µακε α σπρουτινγ βοξ (ασ σολδ ιν νυρσεριεσ) ωιτη α σλατεδ βοττ οµ ορ υσε παπερ χυπσ ωιτη ηολεσ πυνχηεδ ιν τηε βοττοµσ. Τηε σπρουτινγ σοιλ σηουλδ βε α µιξτυρε οφ ηυµυσ, σοιλ, ανδ φι ϖε σανδ ωιτη α βιτ οφ οργανιχ φερτιλιζερ ανδ ωατερ µιξεδ ιν αβουτ ονε ωεεκ βεφορε πλαντινγ. Ωηεν ρεαδψ το τρανσπλαντ, ψου µυστ βε συρε ανδ λεαϖε α βαλλ οφ σοιλ αρουνδ τηε ροοτσ οφ εαχη πλαντ. Τηισ ωηολε βαλλ ισ δροππεδ ιντο α βασεβ αλλ−σιζεδ ηολδ ιν τηε περµανεντ σοιλ. Ιφ ψου αρε γροωινγ/τρανσπλαντινγ ινδοορσ, ψου σηουλδ υσε α γρεεν σαφε λιγητ (π υρχηασεδ ατ νυρσεριεσ) δυρινγ τηε τρανσπλαντινγ οπερατιον. Ιφ ψου αρε τρανσπλαντινγ ουτδοορσ, ψου σηουλδ τιµε ιτ α βουτ τωο ηουρσ βεφορε συνσετ το αϖοιδ δαµαγε το τηε πλαντ. Αλωαψσ ωεαρ χοττον γλοϖεσ ωηεν ηανδλινγ τηε ψουνγ πλα ντσ. Αφτερ τηε πλαντσ αρε σετ ιν τηε ηολε, ψου σηουλδ ωατερ τηεµ. Ιτ ισ αλσο α γοοδ ιδεα το υσε α χοµµερχιαλ τρανσπλα ντ χηεµιχαλ (αλσο πυρχηασεδ ατ νυρσεριεσ) το ηελπ τηεν οϖερχοµε τηε σηοχκ. ΙΝ∆ΟΟΡ ΓΡΟΩΙΝΓ Ινδοορ γροωινγ ηασ µανψ αδϖανταγεσ, βεσιδεσ τηε αππαρεντ φαχτ τηατ ιτ ισ µυχη ηαρδερ το ηαϖε ψουρ χροπ ∀φουνδ,∀ ψου χαν χοντρολ τηε αµβιεντ χονδιτιονσ ϕυστ εξαχτλψ ασ ψου ωαντ τηεµ ανδ γετ α γυαραντεεδ ∀γοοδ∀ πλαντ. Πλαντσ γ ροων ινδοορσ ωιλλ νοτ αππεαρ τηε σαµε ασ τηειρ ουτδοορ χουσινσ. Τηεψ ωιλλ βε σχραωνιερ αππεαρινγ ωιτη α ωεακ στεµ σ ανδ µαψ εϖεν ρεθυιρε ψου το τιε τηεµ το α γροωινγ ποστ το ρεµαιν υπριγητ, ΒΥΤ ΤΗΕΨ ΩΙΛΛ ΗΑςΕ ΑΣ ΜΥΧΗ ΟΡ ΜΟΡΕ ΡΕΣΙΝ! Ιφ γροωινγ ιν α ροοµ, ψου σηουλδ πυτ ταρ παπερ ον τηε φλοορσ ανδ τηεν βυψ στεριλιζεδ βαγσ οφ σοιλ φορµ α νυρ σερψ. Ψου ωιλλ νεεδ αβουτ ονε χυβιχ φοοτ οφ σοιλ φορ εαχη πλαντ. Τηε πλαντσ ωιλλ νεεδ αβουτ 150 µΛ. οφ ωατερ περ πλα ντ/περ ωεεκ. Τηεψ ωιλλ αλσο νεεδ φρεση αιρ, σο τηε ροοµ µυστ βε ϖεντιλατεδ. (Ηοωεϖερ, τηε φρεση αιρ σηουλδ χονταιν Ν Ο ΤΟΒΑΧΧΟ σµοκε.) Ατ λεαστ ειγητ ηουρσ οφ λιγητ α δαψ µυστ βε προϖιδεδ. Ασ ψου ινχρεασε τηε λιγητ, τηε πλαντσ γροω φαστερ ανδ σηοω µορε φεµαλεσ/λεσσ µαλεσ. Σιξτεεν ηουρσ οφ λιγητ περ δαψ σεεµσ το βε τηε βεστ χοµβινατιον, βεψονδ τη ισ µακεσ λιττλε ορ νο αππρεχιαβλε διφφερενχε ιν τηε πλαντ θυαλιτψ. Ανοτηερ ιδεα ισ το ιντερρυπτ τηε νιγητ χψχλε ωιτη α βουτ ονε ηουρ οφ λιγητ. Τηισ γιϖεσ ψου µορε φεµαλεσ. Τηε ωαλλσ οφ ψουρ γροωινγ ροοµ σηουλδ βε παιντεδ ωηιτε ορ χοϖε ρεδ ωιτη αλυµινυµ φοιλ το ρεφλεχτ τηε λιγητ. Τηε λιγητσ τηεµσελϖεσ χαν βε ειτηερ βυλβσ οφ φλυορεσχεντ. Φιγυρε αβουτ 7 5 ωαττσ περ πλαντ ορ ονε πλαντ περ τωο φεετ οφ φλυορεσχεντ τυβε. Τηε φλυορεσχεντσ αρε τηε βεστ, βυτ δο νοτ υσε ∀χοολ ωηιτε∀ τψπεσ. Τηε λιγητ σουρχεσ σηουλδ βε αν αϖεραγε οφ τωεντψ ινχηεσ φροµ τηε πλαντ ανδ ΝΕςΕΡ χλοσερ τηαν 14 ινχ ηεσ. Τηεψ µαψ βε µουντεδ ον α ραχκ ανδ µοϖεδ εϖερψ φεω δαψσ ασ τηε πλαντσ γροω. Τηε ϖερψ βεστ λιγητ σουρχεσ αρε τ ηοσε µαδε βψ Σψλϖανια ανδ οτηερσ εσπεχιαλλψ φορ γροωινγ πλαντσ (συχη ασ τηε ∀γρο λυξ∀ τψπεσ). ΗΑΡςΕΣΤΙΝΓ ΑΝ∆ ∆ΡΨΙΝΓ Τηε µαλε πλαντσ ωιλλ βε ταλλερ ανδ ηαϖε αβουτ φιϖε γρεεν ορ ψελλοω σεπαλσ, ωηιχη ωιλλ σπλιτ οπεν το φερτιλιζε τηε φε µαλε πλαντ ωιτη πολλεν. Τηε φεµαλε πλαντ ισ σηορτερ ανδ ηασ α σµαλλ πιστιλλατε φλοωερ, ωηιχη ρεαλλψ δοεσν∋τ λοοκ λικε α φλοωερ ατ αλλ βυτ ρατηερ α σµαλλ βυνχη οφ λεαϖεσ ιν α χλυστερ. Ιφ ψου δον∋τ ωαντ ανψ σεεδσ, ϕυστ γοοδ δοπε, ψου σηουλδ πιχκ τηε µαλεσ βεφορε τηεψ σηεδ τηειρ πολλεν ασ τηε φεµαλε ωιλλ υσε σοµε οφ ηερ ρεσιν το µακε τηε σεεδσ.


Αφτερ ανοτηερ τηρεε το φιϖε ωεεκσ, αφτερ τηε µαλεσ αρε γονε, τηε φεµαλεσ ωιλλ βεγιν το ωιτηερ ανδ διε (φροµ λονελινεσσ? ), τηισ ισ τηε τιµε το πιχκ. Ιν σοµε νεφαριουσ Μιδδλε Εαστερν χουντριεσ, φαρµερσ ρεπορτεδλψ πυτ τηειρ βεεηιϖεσ νεξτ το φιελδσ οφ µαριϕυανα. Τηε λιττλε δεϖιλσ χολλεχτ τηε γρασσ πολλεν φορ τηειρ ηονεψ, ωηιχη ισ συπποσεδ το χονταιν α φαιρ δοσαγε οφ ΤΗΧ. Τηε ηονεψ ισ τηεν ενϕοψεδ βψ χονϖεντιοναλ µετηοδσ ορ µαδε ιντο αµβροσια. Ιφ ψου ωαντ σεεδσ − λετ τη ε µαλεσ σηεδ ηισ πολλεν τηεν πιχκ ηιµ. Λετ τηε φεµαλε γο ανοτηερ µοντη ανδ πιχκ ηερ. Το χυρε τηε πλαντσ, τηεψ µυστ βε δριεδ. Ον λαργε χροπσ, τηισ ισ αχχοµπλισηεδ βψ χονστρυχτινγ α δρψινγ βοξ ορ δρψινγ ροοµ. Ψου µυστ ηαϖε α ηεατ σουρ χε (συχη ασ αν ελεχτριχ ηεατερ) ωηιχη ωιλλ µακε τηε βοξ/ροοµ εαχη 130. Τηε βοξ/ροοµ µυστ βε ϖεντιλατεδ το χαρρψ οφφ τηε ωατερ−ϖαπορ−λαδεν αιρ ανδ ρεπλαχε ιτ ωιτη φρεση. Α γοοδ βοξ χαν βε χονστρυχτεδ φροµ αν ορανγε χρατε ωιτη φιβε ργλασσ ινσυλατεδ ωαλλσ, ϖεντσ ιν τηε τοπσ, ανδ σχρεεν σηελϖεσ το ηολδ τηε λεαϖεσ. Τηερε µυστ βε α βαφφλε βετωεεν τη ε λεαϖεσ ανδ τηε ηεατ σουρχε. Α θυιχκ χυρε φορ σµαλλερ αµουντσ ισ το: χυτ τηε πλαντ ατ τηε σοιλ λεϖελ ανδ ωραπ ιτ ιν α χλοτη σο ασ νοτ το λοοσε ανψ λεαϖεσ. Τακε ουτ ανψ σεεδσ βψ ηανδ ανδ στορε. Πλαχε αλλ τηε λεαϖεσ ον α χοοκιε σηε ετ ορ αλυµινυµ φοιλ ανδ πυτ τηεµ ιν τηε µιδδλε σηελφ οφ τηε οϖεν, ωηιχη ισ σετ ον ∀βροιλ.∀ Ιν α φεω σεχονδσ, τηε λεαϖεσ ωιλλ σµοκε ανδ χυρλ υπ, στιρ τηεµ αρουνδ ανδ γιϖε ανοτηερ τεν σεχονδσ βεφορε ψου τακε τηεµ ουτ.

ΤΟ ΙΝΧΡΕΑΣΕ ΤΗΕ ΓΟΟ∆ ΣΤΥΦΦ Τηερε αρε σεϖεραλ τριχκσ το ινχρεασε τηε νυµβερ οφ φεµαλεσ, ορ τηε ΤΗΧ χοντεντ οφ πλαντσ: Ψου χαν µακε τηε πλαντσ µατυρε ιν 36 δαψσ ιφ ψου αρε ιν α ηυρρψ, βψ χυττινγ βαχκ ον τηε λιγητ το αβουτ 14 ηουρσ, βυτ τηε πλαντσ ωιλλ νοτ βε α σ βιγ. Ψου σηουλδ γραδυαλλψ σηορτεν τηε λιγητ χψχλε υντιλ ψου ρεαχη φουρτεεν ηουρσ. Ψου χαν στοπ ανψ ωατερινγ α σ τηε πλαντσ βεγιν το βακε τηε ρεσιν ρισε το τηε φλοωερσ. Τηισ ωιλλ ινχρεασε τηε ρεσιν α βιτ. Ψου χαν υσε α συνλαµπ ον τηε πλαντσ ασ τηεψ βεγιν το δεϖελοπ φλοωερ σταλκσ. Ψου χαν σνιπ οφφ τηε φλοωερ, ριγητ ατ τηε σποτ ωηερε ιτ ϕοινσ τηε πλαντ, ανδ α νεω φλοωερ ωιλλ φορµ ιν α χουπλε οφ ωεεκσ. Τηισ χαν βε ρεπεατεδ τωο ορ τηρεε τιµεσ το γετ σεϖεραλ τιµεσ µ ορε φλοωερσ τηαν υσυαλ. Ιφ τηε πλαντσ αρε σπραψεδ ωιτη Ετηρελ εαρλψ ιν τηειρ γροωινγ σταγε, τηεψ ωιλλ προδυχε αλµοστ αλλ φεµαλε πλαντσ. Τηι σ υσυαλλψ σπεεδσ υπ τηε φλοωερινγ αλσο, ιτ µαψ ηαππεν ιν ασ λιττλε ασ τωο ωεεκσ. Ψου χαν εµπλοψ α γροωτη χηανγερ χαλλεδ χολχηιχινε. Τηισ ισ α βιτ ηαρδ το γετ ανδ εξπενσιϖε. (Σηουλδ βε ορδερεδ τηρουγη α λαβ οφ σοµε σορτ ανδ χοστσ α βουτ ∃35 α γραµ.) Το υσε τηε χολχηιχινε, ψου σηουλδ πρεπαρε ψουρ πρεσοακινγ σολυτιον οφ διστιλλεδ ωατερ ωιτη αβουτ 0.10 περ χεντ χολχηιχινε. Τηισ ωιλλ χαυσε µανψ οφ τηε σεεδσ το διε ανδ νοτ γερµινατε, βυτ τηε ονεσ τηατ δο χοµε υπ ωιλλ βε πολψπλοιδ πλαντσ. Τηισ ισ τηε αχχεπτεδ διφφερενχε βετωεεν συχη στραινσ ασ ∀γολδ∀ ανδ νορµαλ γρασσ, ανδ ψουρσ ω ιλλ ∆ΕΦΙΝΙΤΕΛΨ βε συπερωεεδ. Τηε προβλεµ ηερε ισ τηατ χολχηιχινε ισ α ποισον ιν λαργερ θυαντιτιεσ ανδ µαψ βε ποισο νουσ ιν τηε φιρστ γενερατιον οφ πλαντσ. Βιλλ Φρακε, αυτηορ οφ ΧΟΝΝΟΙΣΣΕΥΡ∋Σ ΗΑΝ∆ΒΟΟΚ ΟΦ ΜΑΡΙϑΥΑΝΑ ρυνσ α ϖερψ χοµπλετε χολχηιχινε τρεατµεντ δοων ανδ ωαρνσ αγαινστ σµοκινγ τηε φιρστ γενερατιον πλαντσ (αλλ συχχεεδινγ γενε ρατιονσ ωιλλ αλσο βε πολψπλοιδ) βεχαυσε οφ τηισ ποισονουσ θυαλιτψ. Ηοωεϖερ, τηε Μεδιχαλ Ινδεξ σηοωσ χολχηιχινε β εινγ γιϖεν ιν ϖερψ σµαλλ θυαντιτιεσ το πεοπλε φορ τρεατµεντ ιφ ϖαριουσ αιλµεντσ. Αλτηουγη τηεσε θυαντιτιεσ αρε σµαλλ , τηεψ ωουλδ αππεαρ το βε λαργερ τηαν ανψ ψου χουλδ ρεχειϖε φορµ σµοκινγ α σεεδ−τρεατεδ πλαντ. Ιτ ωουλδ βε α γοοδ ιδ εα το βυψ α χοπψ οφ ΧΟΝΝΟΙΣΣΕΥΡ∋Σ, ιφ ψου αρε πλαννινγ το αττεµπτ τηισ, ανδ ρεαδ Μρ. ∆ρακε∋σ χοµπλετε ινστρυχτιο νσ. Ανοτηερ στιλλ−εξπεριµενταλ προχεσσ το ινχρεασε τηε ρεσιν ιτ το πινχη οφφ τηε λεαφ τιπσ ασ σοον ασ τηεψ αππεαρ φρ οµ τηε τιµε τηε πλαντ ισ ιν τηε σεεδλινγ σταγε ον τηρουγη ιτσ εντιρε λιφε−σπαν. Τηισ προδυχεσ α διστορτεδ, ωρεχκεδ−λοοκι νγ πλαντ ωηιχη ωουλδ βε ϖερψ διφφιχυλτ το ρεχογνιζε ασ µαριϕυανα. Οφ χουρσε, τηερε ισ λεσσ συβστανχε το τηισ πλαντ, βυτ συχη ωρεχκεδ χρεατυρεσ ηαϖε βεεν κνοων το προδυχε σο µυχη ρεσιν τηατ ιτ χρψσταλλιζεσ α στρονγ ηαση αλλ οϖερ τηε συρφαχε οφ τηε πλαντ − µιγητ βε ωισε το τρψ ιτ ον α πλαντ ορ τωο ανδ σεε ωηατ ηαππενσ. ΠΛΑΝΤ ΠΡΟΒΛΕΜ ΧΗΑΡΤ Αλωαψσ χηεχκ τηε οϖεραλλ ενϖιρονµενταλ χονδιτιονσ πριορ το πασσινγ ϕυδγµεντ − σοιλ αρουνδ 7 πΗ ορ σλιγητλψ λεσσ − πλεντψ οφ ωατερ, λιγητ, φρεση αιρ, λοοσε σοιλ, νο ωατερ στανδινγ ιν ποολσ. ΣΨΜΠΤΟΜ Λαργερ λεαϖεσ τυρνινγ ψελλοω − σµαλλερ λεαϖεσ στιλλ γρεεν. Ολδερ λεαϖεσ ωιλλ χυρλ ατ εδγεσ, τυρν δαρκ, ποσσ ιβλψ ωιτη α πυρπλε χαστ. Ματυρε λεαϖεσ δεϖελοπ α ψελλοωιση χαστ το λεα στ ϖενιαλ αρεασ. Ματυρε λεαϖεσ τυρν ψελλοω ανδ τηεν βεχοµε σποτ τεδ ωιτη εδγε αρεασ τυρνινγ δαρκ γραψ. Χραχκεδ στεµσ, νο ηεαλτηψ συππορτ τισσυε. Σµαλλ ωρινκλεδ λεαϖεσ ωιτη ψελλοωιση ϖειν σψστ εµσ. Ψουνγ λεαϖεσ βεχοµε δεφορµεδ, ποσσιβλψ ψελλοωι νγ.

ΠΡΟΒΑΒΛΨ Π ΡΟΒΛΕΜ/ΧΥΡΕ Νιτρογεν δεφιχιενχψ − αδδ νιτρατε οφ σοδα ορ οργα νιχ φερτιλιζερ. Πηοσπηορουσ δεφιχιενχψ − αδδ χοµµερχιαλ πηοσπ ηατε. Μαγνεσιυµ δεφιχιενχψ − αδδ χοµµερχιαλ φερτιλιζερ ωιτη α µαγνεσιυµ χοντεντ. Ποτασσιυµ δεφιχιενχψ − αδδ µυριατε οφ ποταση. Βορον δεφιχιενχψ − αδδ ανψ πλαντ φοοδ χονταινινγ βορον. Ζινχ δεφιχιενχψ − αδδ χοµµερχιαλ πλαντ φοοδ χοντ αινινγ ζινχ. Μολψβδενυµ δεφιχιενχψ − υσε ανψ πλαντ φοοδ ωιτ η α βιτ οφ µολψβδενυµ ιν ιτ.


ΕΞΤΡΑ ΣΕΧΤΙΟΝ: ΒΑ∆ ΩΕΕ∆/ΓΟΟ∆ ΩΕΕ∆ Χαν ψου τυρν βαδ ωεεδ ιντο γοοδ ωεεδ? Συρπρισινγλψ ενουγη, τηε ανσωερ το τηισ οφτεν−ασκεδ ινθυιρψ ισ, ψεσ! Λικε µοστ οτηερ τηινγσ ιν λιφε, τηε αµουντ οφ γοοδ ψου αρε γοινγ το δο ρελατεσ διρεχτλψ το ηοω µυχη εφφορτ ψου αρε γοινγ το πυτ ι ντο ιτ. Τηερε αρε νο ινσταντ, συπερµαρκετ προδυχτσ ωηιχη ψου χαν σπραψ ον Κανσασ χατνιπ ανδ ηαϖε ωονδερωεεδ, βυτ τηερε αρε α νυµβερ οφ σιµπλιφιεδ, ινεξπενσιϖε προχεσσεσ (Γεε, Μρ. Ωιζαρδ!) ωηιχη ωιλλ ενηανχε µεδιοχρε γρασσ σοµεωη ατ, ανδ τηερε αρε α χουπλε οφ φαιρλψ ινϖολϖεδ προχεσσεσ ωηιχη ωιλλ δο υπ εϖεν αλµοστ−παρσλεψ ωεεδ ιντο σοµετηινγ ωορτη ωριτινγ ηοµε αβουτ. ΕΑΣΕΣ 1. Πλαχε τηε δοπε ιν α χονταινερ ωηιχη αλλοωσ αιρ το εντερ ιν α ρεστριχτεδ φασηιον (συχη ασ α χαν ωιτη ναιλ ηολεσ πυνχηεδ ιν ιτσ λιδ) ανδ αδδ α βυνχη οφ δρψ ιχε, ανδ τηε πλαχε τηε ωηολε σηεβανγ ιν τηε φρεεζερ φορ α φεω δαψσ. Τηισ προχεσσ ωιλλ αδδ α χερταιν αµουντ οφ ποτενχψ το τηε προδυχτ, ηοωεϖερ, τηισ ονλψ ωορκσ ωιτη δρψ ιχε, ι φ ψου υσε νορµαλ, εϖερψδαψ φρεεζερ ιχε, ψου ωιλλ ενδ υπ ωιτη α σογγψ µεσσ... 2.

Τακε α θυαντιτψ οφ γρασσ ανδ δαµπεν ιτ, πλαχε ιν α βαγγψ ορ ανοτηερ σοχιαλλψ αχχεπταβλε χονταινερ, ανδ στορε ι τ ιν α δαρκ, δαµπιση πλαχε φορ α χουπλε οφ ωεεκσ (βυρψινγ ιτ αλσο σεεµσ το ωορκ). Τηε γρασσ ωιλλ δεϖελοπ α µ ολδ ωηιχη ταστεσ α βιτ ηαρση, α ανδ βυρνσ α τινψ βιτ φυννψ, βυτ δοεσ ινχρεασε τηε ποτενχψ.

3.

Εξποσε τηε γρασσ το τηε ηιγη ιντενσιτψ λιγητ οφ α συνλαµπ φορ α φυλλ δαψ ορ σο. Περσοναλλψ, Ι δον∋τ φεελ τηατ τη ισ ισ ωορτη τηε εφφορτ, βυτ ιφ ψου ϕυστ σπεντ ∃400 οφ ψουρ φριενδ∋σ µονεψ φορ τηισ βριχκ οφ συπερ−Χολοµβιαν , ριγητ−φροµ−τηε−Πρεσιδεντ∋σ−περσοναλ−σταση, ανδ ιτ τυρνσ ουτ το βε Μισσουρι ωεεδ, ανδ ψου∋ρε παχκινγ ψο υρ βαγσ το λεαϖε τοων βεφορε τηε πεοπλε αρριϖε φορ τηειρ σηαρεσ, ωελλ, ψου µιγητ ατ λεαστ τρψ ιτ. Χαν∋τ ηυρ τ.

4.

Τακε τηε υνδεσιραβλε πορτιονσ οφ ουρ σταση (στεµσ, σεεδσ, ωεακ ωεεδ, ωορµσ, ετχ.) ανδ πλαχε τηεµ ιν α χοϖερεδ ποτ , ωιτη ενουγη ρυββινγ αλχοηολ το χοϖερ εϖερψτηινγ. Νοω ΧΑΡΕΦΥΛΛΨ βοιλ τηε µιξτυρε ον αν ΕΛΕΧΤΡΙΧ στοϖε ορ λαβ βυρνερ. ∆Ο ΝΟΤ ΥΣΕ ΓΑΣ − τηε αλχοηολ ισ τοο φλαµµαβλε. Αφτερ 45 µινυτεσ οφ ηεατ, ρεµοϖε τηε ποτ ανδ στραι ν τηε σολιδσ ουτ, ΣΑςΙΝΓ ΤΗΕ ΑΛΧΟΗΟΛ. Νοω, ρεπεατ τηε προχεσσ ωιτη τηε σαµε ρεσιδυαλσ, βυτ φρεση αλχοηολ. Ω ηεν τηε σεχονδ βοιλ ισ οϖερ, ρεµοϖε τηε σολιδσ αγαιν, χοµβινε τηε τωο θυαντιτιεσ οφ αλχοηολ ανδ ρεβοιλ υντιλ ψου ηαϖε α σψρυπψ µιξτυρε. Νοω, τηισ σψρυπψ µιξτυρε ωιλλ χονταιν µυχη οφ τηε ΤΗΧ φορµερλψ ηιδδεν ιν τηε στεµσ ανδ συχη. Ονε σιµπλψ τακεσ τηισ σψρυπ τηε τηορουγηλψ χοµβινεσ ιτ ωιτη τηε γρασσ τηατ ονε ωισηεσ το ιµπροϖε υπον.

ΣΠΕΧΙΑΛ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝ ΡΕΛΑΤΕ∆ ΣΥΒϑΕΧΤ ΜΑΡΨΓΙΝ Μαρψγιν ισ αν αναγραµ οφ τηε ωορδσ µαριϕυανα ανδ γιν, ασ ιν Ελι Ωηιτνεψ. Ιτ ισ α πλαστιχ τυµβλερ ωηιχη αχτσ µυχη λ ικε α χοµµερχιαλ χοττον γιν. Ονε τακεσ αβουτ ονε ουνχε οφ αν ηερβ ανδ βρεακσ ιτ υπ. Τηισ ισ τηεν πλαχεδ ιν τηε Μαρψγι ν ανδ τηε προτρυδινγ κνοβ ισ ροτατεδ. Τηισ αχτιον τυρνσ τηε ιντερναλ ωηεελ, ωηιχη σεπαρατεσ τηε γρασσ φροµ τηε δεβρι σ (σεεδσ, στεµσ). Ιτ δοεσ νοτ πυλϖεριζε τηε γρασσ ασ σχρεενσ ηαϖε α ηαβιτ οφ δοινγ ανδ ισ εασιλψ ωασηαβλε. Μαρψγιν ισ αϖαιλαβλε φροµ: Π.Ο. Βοξ 5827 Τυσχον, Αριζονα 85703 ∃5.00 ΓΡΑΣΣ Εδµυνδ Σχιεντιφιχ Χοµπανψ 555 Εδσχορπ Βυιλδινγ Βαρρινγτον, Νεω ϑερσψ 08007 Φρεε Χαταλογ ισ α ωονδερ οφ γοοδ τηινγσ φορ τηε ποτεντιαλ γρασσ γροωερ. Τηεψ ηαϖε αν ελεχτριχ τηερµοστατ γρεενηου σε φορ σταρτινγ πλαντσ. Λιγητσ ωηιχη αππροξιµατε τηε τρυε χολορ βαλανχε οφ τηε συν ανδ αρε προβαβλψ τηε µοστ βενε φιχιαλ τψπεσ αϖαιλαβλε: 40 ωαττ, 48 ινχη Ινδοορ συν βυλβ, 75 ορ 150 ωαττ Ανδ, τηεψ ηαϖε α νατυραλ γροωτη ρεγυλατορ φορ πλαντσ (Γιββερελλιν) ωηιχη χαν χηανγε ηειγητ, σπεεδ γροωτη, ανδ µατυριτψ, προµοτε βλοσσοµινγ, ετχ. Εαχη πλαντ ρ εαχτσ διφφερεντλψ το τρεατµεντ ωιτη Γιββερελλιν...τηερε∋σ νο φυν λικε εξπεριµεντινγ.

ΣΥΓΓΕΣΤΕ∆ ΡΕΑ∆ΙΝΓ ΤΗΕ ΧΟΝΝΟΙΣΣΕΥΡ∋Σ ΗΑΝ∆ΒΟΟΚ ΟΦ ΜΑΡΙϑΥΑΝΑ, Βιλλ ∆ρακε Στραιγητ Αρροω Πυβλισηινγ − ∃3↔0 625 Τηιρδ Στρεετ Σαν Φρανχισχο, Χαλιφορνια


ΦΛΑΣΗ Π.Ο.Βοξ 16098 Σαν Φρανσιχσο, Χαλιφορνια 94116 Στοχκσ α σεριεσ οφ παµπηλετσ ον γρασσ, δοπε µανυφαχτυρε, χοοκινγ. Ινχλυδεσ τηε Μαρψ ϑανε Συπερωεεδ σεριεσ.

73. Ματχη Ηεαδ Βοµβ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Σιµπλε σαφετψ µατχη ηεαδσ ιν α πιπε, χαππεδ ατ βοτη ενδσ, µακε α δεϖαστατινγ βοµβ. Ιτ ισ σετ οφφ ωιτη α ρεγυλαρ φυσε. Α πλαστιχ βαγγψ ισ πυτ ιντο τηε πιπε βεφορε τηε ηεαδσ γο ιν το πρεϖεντ δετονατιον βψ χονταχτ ωιτη τηε µεταλ. Χυττινγ εν ουγη µατχη ηεαδσ το φιλλ τηε πιπε χαν βε τεδιουσ ωορκ φορ ονε βυτ αν εϖενινγ∋σ φυν φορ τηε φαµιλψ ιφ ψου χαν δραγ τηε µ αωαψ φροµ τηε Τς.

74. Ηοω Το Τερροριζε Μχ∆οναλδσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Νοω, αλτηουγη Μχ∆οναλδσ ισ φαµουσ φορ ιτ∋σ αδϖερτισινγ ανδ µακινγ τηε ωηολε ωορλδ τηινκ τηατ τηε ΒιγΜαχ ισ τηε βε στ τηινγ το χοµε αλονγ σινχε σλιχεδ βρεαδ (βυνσ?), εαχη λιττλε ρεσταυραντ ισ ασ αµατευρ ανδ σιµπλε ασ α νεω−φουνδ βυ σινεσσ. Νοτ ονλψ αρε αλλ τηε εµπλοψεεσ ρατηερ ινεξπεριενχεδ ατ ωηατ τηεψ∋ρε συπποσεδ το δο, βυτ τηεψ ωιλλ ϕυστ λοο σε αλλ χοντρολ ωηεν αν εµεργενχψ οχχυρσ....ηερε ωε γο!!! Φιρστ, γετ α φεω φριενδσ (4 ισ γοοδ...Ι∋λλ γετ το τηισ λατερ) ανδ εντερ τηε Μχ∆οναλδσ ρεσταυραντ, ταλκινγ λουδλψ ανδ ρεεκινγ οφ σοµε στρανγε σµελλ τηατ αυτοµατιχαλλψ µακεσ τηε ολ δ χουπλε σιττινγ βψ τηε δοορ λεαϖε. Ιφ ονε οφ τηοσε πιµπλψ−φαχεδ γοονσ ισ ωιπινγ τηε φλοορ, τηεν τραχκ σοµε χραπ αλλ οϖερ ιτ (ψου χουλδ πρετενδ το σλιπ ανδ βρεακ ψουρ ηεαδ, βυτ ψου µιγητ αχτυαλλψ δο σο). Νεξτ, βεφορε ψου γετ τηε φοοδ, φινδ α ταβλε. Σταρτ ψελλινγ ανδ ρελεασινγ σοµε στρανγε βοδψ οδορ σο ανψβοδψ ωουλδ λεαϖε τηειρ ταβλε ανδ ωαλκ ουτ τηε δοορ. Σιτ τωο φριενδσ τηερε, ανδ γο υπ το τηε χουντερ ωιτη ανοτηερ. Φινδ α πλαχε ωηερε τηε λινε ισ σηορτ, ορ ιφ τηε λ ινε ισ λονγ σαψ ∀Ι ονλψ ωαννα βυψ α χοκε.∀ ανδ ψου γετ µοϖεδ υπ. Νοω, ψου γετ το δο τηε ορδερινγ ...ηεη ηεη ηεη. Σοµε βοδψ αλωαψσ µυστ ωαντ α πλαιν ηαµβυργερ ωιτη αβσολυτελψ νοτηινγ ον ιτ (τηισ τακεσ εξτρα τιµε το µακε, ανδ δριϖεσ τ ηε λιττλε ηαµβυργερ−µακερσ ινσανε)..ορδερ α 9−παχκ οφ χηιχκεν ΜχΝυγγετσ...νο, α 20 παχκ...νο, τηρεε 6 παχκσ...ωαιτ...γ ο βαχκ το τηε ταβλε ανδ ασκ ωηο ωαντσ ωηατ. Ψουρ οτηερ φριενδ ωαιτσ βψ τηε χουντερ ανδ µακεσ α πασσ ατ τηε φεµαλε χλερκ. Γετ βαχκ το τηε τηινγ ανδ ορδερ τηρεε 6−παχκσ οφ χηιχκεν ετχ....νοω σηε σαψσ ∀Ωηατ κινδ οφ σαυχε ωουλδ ψου λι κε?∀. Οφ χουρσε, σαψ τηατ ψου αλλ ωαντ βαρβεχυε σαυχε ονε οφ ψουρ φριενδσ ωαντσ 2 (ονλψ ιφ τηερε αρε ονλψ 2 χοντα ινερσ οφ βαρβεχυε σαυχε λεφτ). Τηεν τηεψ ηαφτα γο ιντο τηε στορεροοµ ανδ οπεν υπ ανοτηερ βοξ. Φιναλλψ, τηε δρινκσ...σ οµεβοδψ ωαντσ χοκε, σοµεβοδψ ροοτ βεερ, ανδ σοµεβοδψ διετ χοκε. Αφτερ τηεσε αρε δελιϖερεδ, βρινγ τηεµ βαχκ ανδ σαψ ∀Ι διδν∋τ ορδερ α διετ χοκε! Ι ορδερεδ α σπριτε!∀ Τηισ γετσ τηεµ µαδ; βεττερ ψετ, τυρν δοων σοµετηινγ τερριβλε τηατ νοβο δψ ωαντσ το δρινκ, σο τηεψ ηαφτα τηροω τηε δρινκ αωαψ; τηεψ χαν∋τ σελλ ιτ. Αφτερ αλλ τηε φοοδ(?) ισ ηανδεδ το ψου, ψο υ µυστ νεϖερ ηαϖε ενουγη µονεψ το παψ. Τηε χλερκ ωιλλ βε σο ανγρψ ανδ χονφυσεδ τηατ σηε∋λλ λετ ψου γετ αωαψ ωιτη ι τ (ανοτηερ ινφλυενχε ον ηερ ισ ψουρ φριενδ ασκινγ ηερ ∀Ιφ ψου λετ υσ γο, Ι∋λλ γο ουτ ωιτη ψου.∀ ανδ γιϖινγ ηερ α φακε φ ονε νυµβερ). Νοω, βαχκ το ψουρ ταβλε. Βυτ φιρστ, σοµεβοδψ λικεσ κετχηυπ ανδ µυσταρδ. Ανδ πλεντψ (τοο µυχη) οφ ναπκι νσ. Οη, ανδ σοµεβοδψ λικεσ φορκσ ανδ κνιϖεσ, σο αλωαψσ ενδ υπ βρεακινγ τηε ονεσ ψου πιχκ ουττα τηε βοξ. Ηαϖε ψουρ φριενδσ ψελλ ουτ, Ψ α ψ!!!!! Ωε ηαϖε µυνχηιεσ!!∀ Ασ λουδ ασ τηεψ χαν. Τηατ∋λλ ωορρψ τηε εντιρε ρεσταυραντ. Προχεε δ το σιτ δοων. Σο, ψου αρε σιττινγ ιν τηε σµοκινγ σεχτιον (βψ αχχιδεντ) εη? Ωελλ, ωηιλε ονε οφ τηε τοβαχχο−βρεατηερσ ισ ν∋τ λοοκινγ, πυτ α σιγν φροµ τηε οτηερ σιδε οφ τηε ροοµ σαψινγ ∀∆ο νοτ σµοκε ηερε∀ ανδ ηε∋λλ ηαφτα µοϖε...τηεν ηε γοεσ ιντο τηε ρεαλ νον−σµοκινγ σεχτιον, ανδ γετσ ψελλεδ ατ. Ηε τηεν τηινκσ τηατ νο σµοκινγ ισ αλλοωεδ ιν τηε ρεσταυραντ, σ ο ηε εατσ ουτσιδε (ιν τηε πουρινγ ραιν) αφτερ ψουρ µεαλ ισ φινισηεδ (ανδ θυιτε α φεω σπλαττερεδ−οπενεδ κετχηυπ παχκετσ αρε αλλ οϖερ ψουρ ταβλε), τρψ το λεαϖε. Βυτ οοπσ! Σοµεβοδψ ηασ το δο ηισ δυτψ ιν τηε µεν∋σ ροοµ. Ασ ηε γοεσ τηερε, η ε στιχκσ αν υνεατεν ηαµβυργερ (ωουλδ ψου δαρε το εατ ονε οφ τηειρ ηαµβυργερσ?) Ινσιδε τηε τοιλετ, φλυσηεσ ιτ α ωηιλε, υντιλ ιτ ρυνσ αλλ οϖερ τηε βατηροοµ. Οοπσ! Σενδ α πιµπλψ−φαχεδ τεεναγερ το χλεαν ιτ υπ. (Ηε ωον∋τ κνοω τηατ βροων τ ηινγ ισ α ηαµβυργερ, ανδ ηε∋λλ γετ σιχκ. Ωηεεε!) Ασ ψου λεαϖε τηε ρεσταυραντ, λοοκινγ βαχκ ατ ψουρ υνχλεανεδ ταβλε, σοµεβοδψ µυστ ρεµεµβερ τηατ τηεψ λεφτ τηειρ χηοχολατε σηακε τηερε! Τηε ονε τηατ∋σ αλµοστ φυλλ!!!! Ηε τακεσ ιτ τηεν σ αψσ ∀Τηισ ταστεσ λικε χραπ!∀, Τηεν ηε τακεσ οφφ τηε λιδ ανδ τηροωσ ιτ ιντο τηε γαρβαγε χαν...οοπσ! Ηε µισσεδ, ανδ νοω τηε σαµε ποορ σουλ ωηο∋σ χλεανινγ υπ τηε βατηροοµ νοω ηαστα χλεαν υπ χηοχολατε σηακε. Τηεν λεαϖε τηε ϕοιντ, ρεϖε ρσινγ τηε ∀Ψεσ, ωε∋ρε οπεν∀ σιγν (ασ α ρεµινδερ οφ ψουρ ϖισιτ) Τηερε ψου ηαϖε ιτ! Ψου ηαϖε ϕυστ πυτ αλλ οφ Μχ∆ονα λδσ ιντο χοµπλετε µαψηεµ. Ανδ σινχε τηερε ισ νο πεναλτψ φορ λιττερινγ ιν α ρεσταυραντ, βυγγινγ πεοπλε ιν α πυβλιχ εατε ρψ (ορ τηροω−υπερψ, ιν τηισ χασε) ψου γετ οφφ σχοτ−φρεε. Ωασν∋τ τηατ φυν?

75. ∀Μεντορ∋σ Λαστ Ωορδσ∀

β ψ + ++Τηε Μεντορ+++


Τηε φολλοωινγ φιλε ισ βεινγ ρεπριντεδ ιν ηονορ ανδ σψµπατηψ φορ τηε µανψ πηρεακσ ανδ ηαχκερσ τηατ ηαϖε βεεν βυστε δ ρεχεντλψ βψ τηε Σεχρετ Σερϖιχε.

Τηε Χονσχιενχε οφ α Ηαχκερ Ανοτηερ ονε γοτ χαυγητ τοδαψ, ιτ∋σ αλλ οϖερ τηε παπερσ. ∀Τεεναγερ Αρρεστεδ ιν Χοµπυτερ Χριµε Σχανδαλ∀, ∀Ηαχκερ Αρρεστεδ αφτερ Βανκ Ταµπερινγ∀... ∆αµν κιδσ. Τηεψ∋ρε αλλ αλικε. Βυτ διδ ψου, ιν ψουρ τηρεε−πιεχε πσψχηολογψ ανδ 19 50∋σ τεχηνοβραιν, εϖερ τακε α λοοκ βεηινδ τηε εψεσ οφ τηε ηαχκερ? ∆ιδ ψου εϖερ ωονδερ ωηατ µαδε ηιµ τιχκ, ωηατ φορχ εσ σηαπεδ ηιµ, ωηατ µαψ ηαϖε µολδεδ ηιµ? Ι αµ α ηαχκερ, εντερ µψ ωορλδ... Μινε ισ α ωορλδ τηατ βεγινσ ωιτη σχηοολ... Ι ∋µ σµαρτερ τηαν µοστ οφ τηε οτηερ κιδσ, τηισ χραπ τηεψ τεαχη υσ βορεσ µε... ∆αµν υνδεραχηιεϖερ. Τηεψ∋ρε αλλ αλικε. Ι ∋µ ιν ϕυνιορ ηιγη ορ ηιγη σχηοολ. Ι∋ϖε λιστενεδ το τεαχηερσ εξπλαιν φορ τηε φιφτεεντη τιµε ηοω το ρεδυχε α φραχτιον. Ι υ νδερστανδ ιτ. ∀Νο, Μσ. Σµιτη, Ι διδν∋τ σηοω µψ ωορκ. Ι διδ ιτ ιν µψ ηεαδ...∀ ∆αµν κιδ. Προβαβλψ χοπιεδ ιτ. Τηεψ∋ρε αλλ αλικε. Ι µαδε α δισχοϖερψ τοδαψ. Ι φουνδ α χοµπυτερ. Ωαιτ α σεχονδ, τηισ ισ χοολ. Ιτ δοεσ ωηατ Ι ωαντ ιτ το. Ιφ ιτ µακε σ α µιστακε, ιτ∋σ βεχαυσε Ι σχρεωεδ ιτ υπ. Νοτ βεχαυσε ιτ δοεσν∋τ λικε µε ορ φεελσ τηρεατενεδ βψ µε ορ τηινκσ Ι∋µ α σµα ρτ ασσ ορ δοεσν∋τ λικε τεαχηινγ ανδ σηουλδν∋τ βε ηερε...δαµν κιδ. Αλλ ηε δοεσ ισ πλαψ γαµεσ. Τηεψ∋ρε αλλ αλικε. Ανδ τη εν ιτ ηαππενεδ. Α δοορ οπενεδ το α ωορλδ. Ρυσηινγ τηρουγη τηε πηονε λινε λικε ηεροιν τηρουγη αν αδδιχτ∋σ ϖεινσ, αν ελε χτρονιχ πυλσε ισ σεντ ουτ, α ρεφυγε φροµ τηε δαψ−το−δαψ ινχοµπετενχιεσ ισ σουγητ... α βοαρδ ισ φουνδ. ∀Τηισ ισ ιτ... τηι σ ισ ωηερε Ι βελονγ...∀ Ι κνοω εϖερψονε ηερε... εϖεν ιφ Ι∋ϖε νεϖερ µετ τηεµ, νεϖερ ταλκεδ το τηεµ, µαψ νεϖερ ηεαρ φροµ τ ηεµ αγαιν... Ι κνοω ψου αλλ... ∆αµν κιδ. Τψινγ υπ τηε πηονε λινε αγαιν. Τηεψ∋ρε αλλ αλικε... Ψου βετ ψουρ ασσ ωε∋ρε αλ λ αλικε... ωε∋ϖε βεεν σποον−φεδ βαβψ φοοδ ατ σχηοολ ωηεν ωε ηυνγερεδ φορ στεακ... τηε βιτσ οφ µεατ τηατ ψου διδ λετ σλι π τηρουγη ωερε πρε−χηεωεδ ανδ ταστελεσσ. Ωε∋ϖε βεεν δοµινατεδ βψ σαδιστσ, ορ ιγνορεδ βψ τηε απατηετιχ. Τηε φεω τηατ ηαδ σοµετηινγ το τεαχη φουνδ υσ ωιλλινγ πυπιλσ, βυτ τηοσε φεω αρε λικε δροπσ οφ ωατερ ιν τηε δεσερτ. Τηισ ισ ουρ ωορλδ νοω... τηε ωορλδ οφ τηε ελεχτρον ανδ τηε σωιτχη, τηε βεαυτψ οφ τηε βαυδ. Ωε µακε υσε οφ α σερϖιχε α λρεαδψ εξιστινγ ωιτηουτ παψινγ φορ ωηατ χουλδ βε διρτ−χηεαπ ιφ ιτ ωασν∋τ ρυν βψ προφιτεερινγ γλυττονσ, ανδ ψου χαλλ υσ χριµιναλσ. Ωε εξπλορε... ανδ ψου χαλλ υσ χριµιναλσ. Ωε σεεκ αφτερ κνοωλεδγε... ανδ ψου χαλλ υσ χριµιναλσ. Ωε εξι στ ωιτηουτ σκιν χολορ, ωιτηουτ νατιοναλιτψ, ωιτηουτ ρελιγιουσ βιασ... ανδ ψου χαλλ υσ χριµιναλσ. Ψου βυιλδ ατοµιχ βο µβσ, ψου ωαγε ωαρσ, ψου µυρδερ, χηεατ, ανδ λιε το υσ ανδ τρψ το µακε υσ βελιεϖε ιτ∋σ φορ ουρ οων γοοδ, ψετ ωε∋ρε τηε χριµιναλσ. Ψεσ, Ι αµ α χριµιναλ. Μψ χριµε ισ τηατ οφ χυριοσιτψ. Μψ χριµε ισ τηατ οφ ϕυδγινγ πεοπλε βψ ωηατ τηεψ σαψ ανδ τηινκ, νοτ ωηατ τηεψ λοοκ λικε. Μψ χριµε ισ τηατ οφ ουτσµαρτινγ ψου, σοµετηινγ τηατ ψου ωιλλ νεϖερ φοργιϖε µε φορ. Ι αµ α η αχκερ, ανδ τηισ ισ µψ µανιφεστο. Ψου µαψ στοπ τηισ ινδιϖιδυαλ, βυτ ψου χαν∋τ στοπ υσ αλλ... αφτερ αλλ, ωε∋ρε αλλ αλι κε. +++Τηε Μεντορ+++ Μαψ τηε µεµβερσ οφ τηε πηρεακ χοµµυνιτψ νεϖερ φοργετ ηισ ωορδσ −ϑΡ 76. Τηε Μψτη οφ τηε 2600ηζ ∆ετεχτορ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

ϑυστ αβουτ εϖερψονε Ι ταλκ το τηεσε δαψσ αβουτ ΕΣΣ σεεµσ το βε σχαρεδ ωιτλεσσ αβουτ τηε 2600ηζ δετεχτορ. Ι δον∋τ κν οω ωηο τηουγητ τηισ ονε υπ, βυτ ιτ σιµπλψ δοεσ νοτ εξιστ. Σο µανψ οφ ψου πεοπλε ωηινε αβουτ τηισ σο−χαλλεδ πηρεακ χ ατχηινγ δεϖιχε φορ νο ρεασον. Σοµεονε ωιτη ΑΤ&Τ σαιδ τηεψ ηαδ ιτ το χατχη πηρεακερσ. Τηισ ωασ ϕυστ το σχαρε τηε βλ υε−βοξερσ ενουγη το µακε τηεµ θυιτ βοξινγ φρεε χαλλσ. Ι∋µ νοτ σαψινγ ΕΣΣ ισ ωιτηουτ ιτσ ηανγ−υπσ, ειτηερ. Ονε τηινγ τη ατ ΕΣΣ χαν δετεχτ ρεαδιλψ ισ τηε κιχκ−βαχκ τηατ τηε τρυνκ χιρχυιτρψ σενδσ βαχκ το τηε ΕΣΣ µαχηινε ωηεν ψουρ λιττλε 2600ηζ τονε ρεσετσ τηε τολλ τρυνκ. Αφτερ αν ΕΣΣ δετεχτσ α κιχκβαχκ ιτ τυρνσ αν Μ−Φ δετεχτορ ον ανδ ρεχορδσ ανψ Μ− Φ τονεσ τρανσµιττεδ.

∆εφεατινγ τηε κιχκ−βαχκ δετεχτορ Ασ µεντιονεδ ιν µψ πρεϖιουσ νοτε, κιχκ−βαχκ δετεχτιον χαν βε α σεριουσ νυισανχε το ανψονε ιντερεστεδ ιν γαινινγ χοντρ ολ οφ α τρυνκ λινε. Τηε εασιεστ ωαψ το βψ−πασσ τηισ δετεχτιον χιρχυιτρψ ισ νοτ ρεαλλψ βψ−πασσινγ ιτ ατ αλλ, ιτ ισ ϕυσ τ λεττινγ τηε κιχκ−βαχκ γετ δετεχτεδ ον σοµε οτηερ λινε. Τηισ οτηερ λινε ισ ψουρ λοχαλ ΜΧΙ, σπριντ, ορ οτηερ λονγ διστα νχε χαρριερ (εξχεπτ ΑΤ&Τ). Τηε ονλψ χατχη ισ τηατ τηε σερϖιχε ψου υσε µυστ νοτ δισχοννεχτ τηε λινε ωηεν ψου ηιτ τηε 2600ηζ τονε. Τηισ ισ ηοω ψου δο ιτ: χαλλ υπ ψουρ λοχαλ εξτενδερ, πυτ ιν τηε χοδε, ανδ διαλ α νυµβερ ιν τηε 601 αρεα χο δε ανδ τηε 644 εξχηανγε. Λοτσ οφ οτηερ εξχηανγεσ ωορκ αχροσσ τηε χουντρψ, Ι∋µ συρε, βυτ τηισ ισ τηε ονλψ ονε τηατ Ι η αϖε φουνδ σο φαρ. Ανψωαψ, ωηεν ιτ σταρτσ ρινγινγ, σιµπλψ ηιτ 2600Ηζ ανδ ψου∋λλ ηεαρ τηε κιχκ−βαχκ, (κα−χηιρπ, ορ ωηατεϖερ). Τηεν ψου αρε ρεαδψ το διαλ ωηοεϖερ ψου ωαντ (χονφερενχεσ, ινωαρδ, ρουτε ανδ ρατε, οϖερσεασ, ετχ.) Φροµ τηε τρυνκ λινε ιν οπερατορ τονεσ! Σινχε βλοωινγ 2600Ηζ δοεσν∋τ µακε ψου α πηρεακερ υντιλ τηε τολλ εθυιπµεντ ρεσετσ τ ηε λινε, κιχκβαχκ δετεχτιον ισ τηε µετηοδ ΑΤ&Τ χηοοσεσ (φορ νοω) τηισ ινφορµατιον χοµεσ ασ α ρεσυλτ οφ µψ εξπεριµεντ


σ & εξπεριενχε ανδ ηασ βεεν ϖεριφιεδ βψ λοχαλ ΑΤ&Τ εµπλοψεεσ Ι ηαϖε ασ αχθυαιντανχεσ. Τηεψ χουλδ ονλψ σαψ τηατ τηισ ισ τρυε φορ µψ αρεα, βυτ ωερε πρεττψ συρε τηατ τηε σαµε ιδεα ισ ιµπλεµεντεδ αχροσσ τηε χουντρψ. Νοω τηατ ψου κνοω ηοω το αχχεσσ α τρυνκ λινε ορ ασ οπερατορσ σαψ α λοοπ, Ι ωιλλ τελλ ψου τηε µανψ τηινγσ ψου χαν δο ωιτη ιτ. Ηερε ισ α λιστ οφ ΑΤ&Τ σερϖιχεσ αχχεσσιβλε το ψου βψ υσινγ α βλυε βοξ. Α/Χ+101 ΤΟΛΛ ΣΩΙΤΧΗΙΝΓ Α/Χ+121 ΙΝΩΑΡ∆ ΟΠΕΡΑΤΟΡ Α/Χ+131 ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ Α/Χ+141 ΡΟΥΤΕ & ΡΑΤΕ ΟΠ. Α/Χ+11501 ΜΟΒΙΛΕ ΟΠΕΡΑΤΟΡ Α/Χ+11521 ΜΟΒΙΛΕ ΟΠΕΡΑΤΟΡ

Σταρτινγ χονφερενχεσ: Τηισ ισ ονε τηε µοστ υσεφυλ αττριβυτεσ οφ βλυε βοξινγ. Νοω τηε χονφσ. αρε υπ 24 ηουρσ/δαψ ανδ 7 δαψσ/ωεεκ ανδ τηε βι λλινγ λινεσ αρε βεινγ βιλλεδ. Σινχε Ι βελιεϖε τηε αβοϖε ισ τρυε (αβουτ τηε βιλλινγ λινεσ βεινγ βιλλεδ) Ι ωουλδ ρεχοµµενδ τηατ ψου νεϖερ λετ ψουρ νυµβερ σηοω υπ ον τηε χονφ. Ιφ ψου σταρτεδ ιτ, πυτ ιτ ον α λοοπ ανδ τηεν χαλλ τηε λοοπ. Ενουγ η βυλλσηιτ!!!!! Το σταρτ τηε χονφ. ∆ιαλ ονε οφ τηεσε τηρεε νυµβερσ ιν µ−φ ωηιλε ψου αρε ον τηε τρυνκ. 213+080+ΞΞΞΞ ΞΞΞΞ=1050,3050 ΣΠΕΧΙΑΛ ΞΞΞΞ=1000,1100,1200,1500,2200,2500. Τηεσε νυµβερσ αρε ιν ΛΑ ανδ αρε τηε µοστ ωατχηεδ, Ι δο νοτ αδϖισε υσινγ τηισ ΝΠΑ. 312+001+1050 ΟΡ 3050 914+042+1050 ΟΡ 1100,1200 ΕΧΤ.. Ι βελιεϖε ονλψ 914 ωορκσ ατ τηε µοµεντ. Ονχε χοννεχτεδ ωιτη ονε οφ τηεσε ψου ωιλλ ειτηερ ηεαρ α ρε−ορδερ, βυσψ, ορ χηιρπ. Ωηεν ψου ηεαρ τηε χηιρπ εντερ τηε βιλλινγ λινε ιν Μ−Φ. Ι υσε τηε χονφ. διαλ− υπ. Α βιλλινγ λινε εξαµπλε: κπ312+001+1050στ ψου ωιλλ τηεν ηεαρ τωο τυτεσ α νδ α ρεχορδινγ ασκινγ ψου φορ τηε νυµβερ οφ χονφερεεσ ινχλυδινγ ψουρσελφ. Εντερ α νυµβερ βετωεεν 20 ανδ 30. Ιφ ψου ε ϖερ γετ οϖερ 30 πεοπλε ον α χονφερενχε αλλ ψου ωιλλ ηεαρ ισ ϕυµβλεδ ϖοιχεσ. Αφτερ τηε ιτ σαψσ ∀ψουρ χονφερενχε σιζ ε ισ ξξ∀ τηεν ηιτ τηε πουνδ (#) σιγν. Αδδ ψουρ φαϖοριτε λοοπ ον ανδ ηιτ 6 το τρανσφερ χοντρολ το ιτ. Αφτερ ιτ σαψσ χοντ ρολ ωιλλ βε τρανσφερρεδ ηανγ υπ ανδ χαλλ τηε οτηερ σιδε οφ τηε λοοπ, ηιτ τηε πουνδ σιγν (#) ανδ φολλοω τηε ινστρυχτιον σ. Α βονυσ φορ χονφ. ισ το αδδ αν ιντερνατιοναλ νυµβερ διαλ 1+011+χχ+νυµβερ πρεττψ χοολ εηηη. Α φεω εξτρα νοτεσ. ∆ο νοτ αδδ νυµβερσ τηατ ψου ωιλλ ωαντ το ηανγ υπ, αδδ τηεσε τηρουγη ΜΧΙ ορ Σπριντ. Ψου χαννοτ βλοω ανψονε οφφ ωιτη 2600ηζ υνλεσσ τηεψ αρε ιν αν ολδ ξ−βαρ ορ ολδερ σψστεµ. Μανψ ∆Α οπερατορσ ωιλλ σταψ ον αφτερ ψου αβυσε τηεµ; ψο υ µαψ ηαϖε το σταρτ ανοτηερ ορ ατ λεαστ δον∋τ σαψ ανψ νυµβερσ. Νεϖερ αδδ τηε τονε σιδε οφ α λοοπ οντο α χονφ. νεϖε ρ αδδ µορε τηαν ονε ΜΧΙ νοδε ον ψουρ χονφ.

Ρουτε & ρατε: Νοτε ρουτε & ρατε ανδ ΡΘΣ περφορµ τηε σαµε σερϖιχε. Ρ&Ρ σιµπλψ τελλσ ψου ρουτε ανδ ρατε ινφο ωηιχη ισ ϖερψ ϖαλυα βλε, εξ. Συχη ασ τηε ινωαρδ ρουτινγ φορ αν εξχηανγε ιν αν αρεα χοδε. Αν ινωαρδ ρουτινγ ωιλλ λετ ψου χαλλ ηερ ανδ σηε χαν δο αν εµεργενχψ ιντερρυπτ φορ ψου. Σηε χαν τελλ ψου ηοω το γετ ιντερνατιοναλ οπερατορσ, εχτ. Ηερε αρε τηε τερµσ ψου αρε ρεθυιρεδ το υσε: Ιντερνατιοναλ, −Οπερατορ ρουτε φορ [χουντρψ, χιτψ]. −γιϖεσ ψου ινωαρδ οπ. −∆ιρεχτορψ ρουτε φορ [χουντρψ, χιτψ]. −γιϖεσ ψου διρεχτορψ ασσ. −Χιτψ ρουτε φορ [χουντρψ, χιτψ]. −γιϖεσ ψου χουντρψ ανδ χιτψ χοδε. Οπερατορ ρουτε φορ [α/χ]+ [εξχηανγε] −γιϖεσ ψου ινωαρδ οπ. Ρουτε Εξ. [α/χ]+ ορ [α/χ]+0ξξ+ ωηεν σηε σαψσ πλυσ σηε µεανσ πλυσ 121. Νυµβερσ ρουτε φορ [στατε, χιτψ] −γιϖεσ ψου α/χ. Πλαχε ναµε [α/χ]+[εξχηανγε] −γιϖεσ ψου χιτψ/στατε φορ τηατ α/χ ανδ Εξχηανγε.

Ιντερνατιοναλ χαλλσ:


Το χαλλ ιντερνατιοναλ οϖερ χαβλε σιµπλψ αχχεσσ α τρυνκ ανδ διαλ κπ011ξξξστ ωαιτ φορ σενδερ τονε, κπξξξχχ−νυµβερσ τ ξξξ − α 3 διγιτ χουντρψ χοδε, ιτ µαψ νοτ βε 3 διγιτσ σο ϕυστ πυτ 1 ορ 2 0∋σ ιν φροντ οφ ιτ. Χχ − ισ τηε χιτψ χοδε το γο βψ σατελλιτε: ∆ιαλ κπ18ξστ

ξ − νυµβερσ 2−8 ωαιτ φορ σενδερ τονε τηεν Κπξξξχχνυµβερστ

77. Βλυε Βοξ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Το θυοτε Καρλ Μαρξ, βλυε βοξινγ ηασ αλωαψσ βεεν τηε µοστ νοβλε φορµ οφ πηρεακινγ. Ασ οπποσεδ το συχη τηινγσ ασ υ σινγ αν ΜΧΙ χοδε το µακε α φρεε φονε χαλλ, ωηιχη ισ µερελψ µινδλεσσ πσευδο−πηρεακινγ, βλυε βοξινγ ισ αχτυαλ ιντεραχ τιον ωιτη τηε Βελλ Σψστεµ τολλ νετωορκ. Ιτ ισ λικεωισε αδϖισαβλε το βε µορε χαυτιουσ ωηεν βλυε βοξινγ, βυτ τηε χαρεφυ λ πηρεακ ωιλλ νοτ βε χαυγητ, ρεγαρδλεσσ οφ ωηατ τψπε οφ σωιτχηινγ σψστεµ ηε ισ υνδερ. Ιν τηισ παρτ, Ι ωιλλ εξπλαιν ηο ω ανδ ωηψ βλυε βοξινγ ωορκσ, ασ ωελλ ασ ωηερε. Ιν λατερ παρτσ, Ι ωιλλ γιϖε µορε πραχτιχαλ ινφορµατιον φορ βλυε βοξι νγ ανδ ρουτινγ ινφορµατιον. Το βεγιν ωιτη, βλυε βοξινγ ισ σιµπλψ χοµµυνιχατινγ ωιτη τρυνκσ. Τρυνκσ µυστ νοτ βε χονφυσ εδ ωιτη συβσχριβερ λινεσ (ορ ∀χυστοµερ λοοπσ∀) ωηιχη αρε στανδαρδ τελεφονε λινεσ. Τρυνκσ αρε τηοσε λινεσ τηατ χον νεχτ χεντραλ οφφιχεσ. Νοω, ωηεν τρυνκσ αρε νοτ ιν υσε (ι.ε., ιδλε ορ ∀ον−ηοοκ∀ στατε) τηεψ ηαϖε 2600Ηζ αππλιεδ το τηε µ. Ιφ τηεψ αρε τωο−ωαψ τρυνκσ, τηερε ισ 2600Ηζ ιν βοτη διρεχτιονσ. Ωηεν α τρυνκ ΙΣ ιν υσε (βυσψ ορ ∀οφφ−ηοοκ∀ στατε) , τηε 2600Ηζ ισ ρεµοϖεδ φροµ τηε σιδε τηατ ισ οφφ−ηοοκ. Τηε 2600Ηζ ισ τηερεφορε κνοων ασ α συπερϖισορψ σιγναλ, βεχα υσε ιτ ινδιχατεσ τηε στατυσ οφ α τρυνκ; ον ηοοκ (τονε) ορ οφφ−ηοοκ (νο τονε). Νοτε αλσο τηατ 2600Ηζ δενοτεδ ΣΦ (σινγλε φρεθυενχψ) σιγναλινγ ανδ ισ ∀ιν−βανδ.∀ Τηισ ισ ϖερψ ιµπορταντ. ∀Ιν−βανδ∀ µεανσ τηατ ισ ωιτηιν τηε βανδ οφ φρεθυενχι εσ τηατ µαψ βε τρανσµιττεδ οϖερ νορµαλ τελεφονε λινεσ. Οτηερ ΣΦ σιγναλσ, συχη ασ 3700Ηζ αρε υσεδ αλσο. Ηοωεϖερ, τ ηεψ χαννοτ βε χαρριεδ οϖερ τηε τελεφονε νετωορκ νορµαλλψ (τηεψ αρε ∀ουτ−οφ−βανδ∀ ανδ αρε τηερεφορε νοτ αβλε το β ε τακεν αδϖανταγε οφ ασ 2600Ηζ ισ. Βαχκ το τρυνκσ. Λετ∋σ τακε α ηψποτηετιχαλ πηονε χαλλ. Ψου πιχκ υπ ψουρ φονε ανδ διαλ 1+806−258−1234 (ψουρ γοοδ φριενδ ιν Αµαριλλο, Τεξασ). Φορ εασε, ωε∋λλ ασσυµε τηατ ψου αρε ον #5 Χροσσβαρ σω ιτχηινγ ανδ νοτ ιν τηε 806 αρεα. Ψουρ χεντραλ οφφιχε (ΧΟ) ωουλδ ρεχογνιζε τηατ 806 ισ α φορειγν ΝΠΑ, σο ιτ ωουλδ ρουτ ε τηε χαλλ το τηε τολλ χεντερ τηατ σερϖεσ ψου. [Φορ τηε σακε οφ αχχυραχψ ηερε, ανδ φορ τηε µορε εξπεριενχεδ ρεαδερσ, νοτε τηατ τηε ΧΟ ιν θυεστιον ισ α χλασσ 5 ωιτη ΛΑΜΑ τηατ υσεσ ουτ−οφ−βανδ ΣΦ συπερϖισορψ σιγναλινγ]. ∆επενδινγ ον ωηερε ψου αρε ιν τηε χουντρψ, τηε χαλλ ωουλδ λεαϖε ψουρ τολλ χεντερ (ον µορε τρυνκσ) το ανοτηερ τολλ χεντερ, ορ οφ φιχε οφ ηιγηερ ∀ρανκ∀. Τηεν ιτ ωουλδ βε ρουτεδ το χεντραλ οφφιχε 806−258 εϖεντυαλλψ ανδ τηε χαλλ ωουλδ βε χοµπλετεδ . Ιλλυστρατιον Α−−−ΧΟ1−−−−−−−ΤΧ1−−−−−−ΤΧ2−−−−ΧΟ2−−−−Β Α.... ψου ΧΟ1.. ψουρ χεντραλ οφφιχε ΤΧ1.. ψουρ τολλ οφφιχε. ΤΧ2.. τολλ οφφιχε ιν Αµαριλλο. ΧΟ2.. 806−258 χεντραλ οφφιχε. Β.... ψουρ φριενδ (806−258−1234) Ιν τηισ σιτυατιον ιτ ωουλδ βε ρεαλιστιχ το σαψ τηατ ΧΟ2 υσεσ ΣΦ ιν−βανδ (2600Ηζ) σιγναλινγ, ωηιλε αλλ τηε οτηερσ υσε ουτ−οφ−βανδ σιγναλινγ (3700Ηζ). Ιφ ψου δον∋τ υνδερστανδ τηισ, δον∋τ ωορρψ. Ι αµ ποιντινγ τηισ ουτ µερελψ φορ τηε σακε οφ αχχυραχψ. Τηε ποιντ ισ τηατ ωηιλε ψου αρε χοννεχτεδ το 806−258−1234, αλλ τηοσε τρυνκσ φροµ ΨΟΥΡ χεντραλ οφφιχ ε (ΧΟ1) το τηε 806−258 χεντραλ οφφιχε (ΧΟ2) δο ∗ΝΟΤ∗ ηαϖε 2600Ηζ ον τηεµ, ινδιχατινγ το τηε Βελλ εθυιπµεντ τηατ α χαλ λ ισ ιν προγρεσσ ανδ τηε τρυνκσ αρε ιν υσε. Νοω λετ∋σ σαψ ψου∋ρε τιρεδ οφ ταλκινγ το ψουρ φριενδ ιν Αµαριλλο, σο ψου σενδ α 2600Ηζ δοων τηε λινε. Τηισ τονε τραϖελσ δοων τηε λινε το ψουρ φριενδ∋σ χεντραλ οφφιχε (ΧΟ2) ωηερε ιτ ισ δετεχτε δ. Ηοωεϖερ, τηατ ΧΟ τηινκσ τηατ τηε 2600Ηζ ισ οριγινατινγ φροµ Βελλ εθυιπµεντ, ινδιχατινγ το ιτ τηατ ψου∋ϖε ηυνγ υπ, α νδ τηυσ τηε τρυνκσ αρε ονχε αγαιν ιδλε (ωιτη 2600Ηζ πρεσεντ ον τηεµ). Βυτ αχτυαλλψ, ψου ηαϖε νοτ ηυνγ υπ, ψου ηαϖε φοολεδ τηε εθυιπµεντ ατ ψουρ φριενδ∋σ ΧΟ ιντο τηινκινγ ψου ηαϖε. Τηυσ, ιτ δισχοννεχτσ ηιµ ανδ ρεσετσ τηε εθυιπµεντ το πρεπαρε φορ τηε νεξτ χαλλ. Αλλ τηισ ηαππενσ ϖερψ θυιχκλψ (300−800µσ φορ στεπ−βψ−στεπ εθυιπµεντ ανδ 150−400µσ φορ οτηερ εθυιπµεντ). Ωηεν ψου στοπ σενδινγ 2600Ηζ (αφτερ αβουτ α σεχονδ), τηε εθυιπµεντ τηινκσ τηατ ανοτηερ χαλλ ισ χοµ ινγ τοωαρδσ −−> ον ηοοκ, νο τονε −−>οφφ ηοοκ. Νοω τηατ ψου∋ϖε στοππεδ σενδινγ 2600Ηζ, σεϖεραλ τηινγσ ηαππεν: 1. 2. 3. 4.

Α τρυνκ ισ σειζεδ. Α ∀ωινκ∀ ισ σεντ το τηε ΧΑΛΛΙΝΓ ενδ φροµ τηε ΧΑΛΛΕ∆ ενδ ινδιχατινγ τηατ τηε ΧΑΛΛΕ∆ ενδ (τρυνκ) ισ νοτ ρεαδψ τ ο ρεχειϖε διγιτσ ψετ. Α ρεγιστερ ισ φουνδ ανδ ατταχηεδ το τηε ΧΑΛΛΕ∆ ενδ οφ τηε τρυνκ ωιτηιν αβουτ τωο σεχονδσ (µαξ). Α σταρτ−διαλ σιγναλ ισ σεντ το τηε ΧΑΛΛΙΝΓ ενδ φροµ τηε ΧΑΛΛΕ∆ ενδ ινδιχατινγ τηατ τηε ΧΑΛΛΕ∆ ενδ ισ ρεαδψ τ ο ρεχειϖε διγιτσ. Νοω, αλλ οφ τηισ ισ πρεττψ µυχη τρανσπαρεντ το τηε βλυε βοξερ. Αλλ ηε ρεαλλψ ηεαρσ ωηεν τηεσε φουρ τηινγσ ηαππεν ισ α <βεεπ><κερχηυνκ>. Σο, σειζυρε οφ α τρυνκ ωουλδ γο σοµετηινγ λικε τηισ:


1. 2. 3.

Σενδ α 2600Ηζ Τερµινατε 2600Ηζ αφτερ 1−2 σεχσ. [βεεπ][κερχηυνκ]

Ονχε τηισ ηαππενσ, ψου αρε χοννεχτεδ το α τανδεµ τηατ ισ ρεαδψ το οβεψ ψουρ εϖερψ χοµµανδ. Τηε νεξτ στεπ ισ το σενδ σιγναλινγ ινφορµατιον ιν ορδερ το πλαχε ψουρ χαλλ. Φορ τηισ ψου µυστ σιµυλατε τηε σιγναλινγ υσεδ βψ οπερατορσ ανδ αυτοµατιχ τολλ−διαλινγ εθυιπµεντ φορ υσε ον τρυνκσ. Τηερε αρε µαινλψ τωο σψστεµσ, ∆Π ανδ ΜΦ. Ηοωεϖερ, ∆Π ωεντ ου τ ωιτη τηε δινοσαυρσ, σο Ι∋λλ ονλψ δισχυσσ ΜΦ σιγναλινγ. ΜΦ (µυλτι−φρεθυενχψ) σιγναλινγ ισ τηε σιγναλινγ υσεδ βψ τη ε µαϕοριτψ οφ τηε ιντερ− ανδ ιντρα−λατα νετωορκ. Ιτ ισ αλσο υσεδ ιν ιντερνατιοναλ διαλινγ κνοων ασ τηε ΧΧΙΤΤ Νο↔ σ ψστεµ. ΜΦ σιγναλσ χονσιστ οφ 7 φρεθυενχιεσ, βεγιννινγ ωιτη 700Ηζ ανδ σεπαρατεδ βψ 200Ηζ. Α διφφερεντ σετ οφ τωο οφ τη ε 7 φρεθυενχιεσ ρεπρεσεντ τηε διγιτσ 0 τηρυ 9, πλυσ αν αδδιτιοναλ 5 σπεχιαλ κεψσ. Τηε φρεθυενχιεσ ανδ υσεσ αρε ασ φολλ οωσ: Φρεθυενχιεσ(Ηζ) 700+900 700+1100 900+1100 700+1300 900+1300 1100+1300 700+1500 900+1500 1100+1500 1300+1500 700+1700 900+1700 1100+1700 1300+1700 1500+1700

∆οµεστιχ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ΣΤ3π Στπ ΚΠ ΣΤ2π ΣΤ

Ιντερνατιοναλ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Χοδε 1 Χοδε 1 ΚΠ1 ΚΠ2 ΣΤ

Τηε τιµινγ οφ αλλ τηε ΜΦ σιγναλσ ισ α νοµιναλ 60µσ, εξχεπτ φορ ΚΠ, ωηιχη σηουλδ ηαϖε α δυρατιον οφ 100µσ. Τηερε ση ουλδ αλσο βε α 60µσ σιλεντ περιοδ βετωεεν διγιτσ. Τηισ ισ ϖερψ φλεξιβλε ηοωεϖερ, ανδ µοστ Βελλ εθυιπµεντ ωιλλ αχχεπτ ουτραγεουσ τιµινγσ. Ιν αδδιτιον το τηε στανδαρδ υσεσ λιστεδ αβοϖε, ΜΦ πυλσινγ αλσο ηασ εξπανδεδ υσαγεσ κνοων ασ ∀ε ξπανδεδ ινβανδ σιγναλινγ∀ τηατ ινχλυδε συχη τηινγσ ασ χοιν χολλεχτ, χοιν ρετυρν, ρινγβαχκ, οπερατορ ατταχηεδ, ανδ ο περατορ ατταχηεδ, ανδ οπερατορ ρελεασεδ. ΚΠ2, χοδε 11, ανδ χοδε 12 ανδ τηε ΣΤ_πσ (ΣΤαρτ ∀πριµεσ∀ αλλ ηαϖε σπεχιαλ υσεσ ωηιχη ωιλλ βε µεντιονεδ ονλψ βριεφλψ ηερε. Το χοµπλετε α χαλλ υσινγ α βλυε βοξ ονχε σειζυρε οφ α τρυνκ ηασ βεε ν αχχοµπλισηεδ βψ σενδινγ 2600Ηζ ανδ παυσινγ φορ τηε <βεεπ><κερχηυνκ>, ονε µυστ φιρστ σενδ α ΚΠ. Τηισ ρεαδιεσ τηε ρεγιστερ φορ τηε διγιτσ τηατ φολλοω. Φορ α στανδαρδ δοµεστιχ χαλλ, τηε ΚΠ ωουλδ βε φολλοωεδ βψ ειτηερ 7 διγιτσ (ιφ τηε χαλλ ωερε ιν τηε σαµε ΝΠΑ ασ τηε σειζεδ τρυνκ) ορ 10 διγιτσ (ιφ τηε χαλλ ωερε νοτ ιν τηε σαµε ΝΠΑ ασ τηε σειζεδ τρυνκ) . [Εξαχτλψ λικε διαλινγ νορµαλ φονε χαλλ]. Φολλοωινγ ειτηερ τηε ΚΠ ανδ 7 ορ 10 διγιτσ, α ΣΤαρτ ισ σεντ το σιγνιφψ τηατ νο µορε διγιτσ φολλοω. Εξαµπλε οφ α χοµπλετε χαλλ: 1. 2. 3. 4. 5.

∆ιαλ 1−806−258−1234 Ωαιτ φορ α χαλλ−προγρεσσ ινδιχατιον (συχη ασ ρινγ,βυσψ,ρεχορδινγ,ετχ.) Σενδ 2600Ηζ φορ αβουτ 1 σεχονδ. Ωαιτ φορ αβουτ λλ−προγρεσσ ινδιχατιον (συχη ασ ρινγ,βυσψ,ρεχορδινγ,ετχ.) Σενδ ΚΠ+305+994+9966+ΣΤ

Τηε χαλλ ωιλλ τηεν χοννεχτ ιφ εϖερψτηινγ ωασ δονε προπερλψ. Νοτε τηατ ιφ α χαλλ το αν 806 νυµβερ ωερε βεινγ πλαχεδ ι ν τηε σαµε σιτυατιον, τηε αρε χοδε ωουλδ βε οµιττεδ ανδ ονλψ ΚΠ + σεϖεν διγιτσ + ΣΤ ωουλδ βε σεντ. Χοδε 11 ανδ χοδε 12 αρε υσεδ ιν ιντερνατιοναλ χαλλινγ το ρεθυεστ χερταιν τψπεσ οφ οπερατορσ. ΚΠ2 ισ υσεδ ιν ιντερνατιοναλ χαλλινγ το ρου τε α χαλλ οτηερ τηαν βψ ωαψ οφ τηε νορµαλ ρουτε, ωηετηερ φορ εχονοµιχ ορ εθυιπµεντ ρεασονσ. ΣΤπ, ΣΤ2π, ανδ ΣΤ3π (πρ ιµε, τωο πριµε, ανδ τηρεε πριµε) αρε υσεδ ιν ΤΣΠΣ σιγναλινγ το ινδιχατε χαλλινγ τψπε οφ χαλλ (συχη ασ χοιν−διρεχτ διαλι νγ.

78. Ναπαλµ ΙΙ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ


[Σεε φιλε #021 οφ τηε Χοοκβοοκ φορ αν εασψ ωαψ το µακε ιτ!!] Αβουτ τηε βεστ φιρε βοµβ ισ ναπαλµ. Ιτ ηασ α τηιχκ χονσιστενχψ, λικε ϕαµ ανδ ισ βεστ φορ υσε ον ϖεηιχλεσ ορ βυιλδινγσ . Ναπαλµσ ισ σιµπλψ ονε παρτ γασολινε ανδ ονε παρτ σοαπ. Τηε σοαπ ισ ειτηερ σοαπ φλακεσ ορ σηρεδδεδ βαρ σοαπ. ∆ετε ργεντσ ωον∋τ δο. Τηε γασολινε µυστ βε ηεατεδ ιν ορδερ φορ τηε σοαπ το µελτ. Τηε υσυαλ ωαψ ισ ωιτη α δουβλε βοιλερ ωηε ρε τηε τοπ παρτ ηασ ατ λεαστ α τωο−θυαρτ χαπαχιτψ. Τηε ωατερ ιν τηε βοττοµ παρτ ισ βρουγητ το α βοιλ ανδ τηε δουβλε βοιλερ ισ τακεν φροµ τηε στοϖε ανδ χαρριεδ το ωηερε τηερε ισ νο φλαµε. Τηεν ονε παρτ, βψ ϖολυµε, οφ γασολινε ισ πυτ ιν τηε τοπ παρτ ανδ αλλοωεδ το ηεατ ασ µυχη ασ ιτ ωιλλ ανδ τηε σοαπ ισ αδδεδ ανδ τηε µεσσ ισ στιρρεδ υντιλ ιτ τηιχκενσ. Α βεττερ ωαψ το ηεατ γασολινε ισ το φιλλ α βατητυβ ωιτη ωατερ ασ ηοτ ασ ψου χαν γετ ιτ. Ιτ ωιλλ ηολδ ιτσ ηεατ λονγερ ανδ περµιτ α µυχη λαργερ χονταινερ τηαν ωιλλ τηε δουβλε βοιλερ.

79. Νιτρογλψ χεριν Ρεχιπε

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Λικε αλλ χηεµιστσ Ι µυστ αδϖισε ψου αλλ το τακε τηε γρεατεστ χαρε ανδ χαυτιον ωηεν ψου αρε δοινγ τηισ. Εϖεν ιφ ψου η αϖε µαδε τηισ στυφφ βεφορε. Τηισ φιρστ αρτιχλε ωιλλ γιϖε ψου ινφορµατιον ον µακινγ νιτρογλψχεριν, τηε βασιχ ινγρεδιεντ ιν α λοτ οφ εξπλοσιϖεσ συχη ασ στραιγητ δψναµιτεσ, ανδ γελατιν δψναµιτεσ. Μακινγ νιτρογλψχεριν: 1. Φιλλ α 75−µιλλιλιτερ βεακερ το τηε 13 µΛ. Λεϖελ ωιτη φυµινγ ρεδ νιτριχ αχιδ, οφ 98% πυρε χονχεντρατιον. 2. Πλαχε τηε βεακερ ιν αν ιχε βατη ανδ αλλοω το χοολ βελοω ροοµ τεµπ. 3. Αφτερ ιτ ηασ χοολεδ, αδδ το ιτ τηρεε τιµεσ τηε αµουντ οφ φυµινγ συλφεριχ αχιδ (99% η2σο4). Ιν οτηερ ωορδσ, αδδ το τ ηε νοω−χοολ φυµινγ νιτριχ αχιδ 39 µΛ. Οφ φυµινγ συλφεριχ αχιδ. Ωηεν µιξινγ ανψ αχιδσ, αλωαψσ δο ιτ σλοωλψ α νδ χαρεφυλλψ το αϖοιδ σπλαττερινγ. 4. Ωηεν τηε τωο αρε µιξεδ, λοωερ τηειρ τεµπ. Βψ αδδινγ µορε ιχε το τηε βατη, αβουτ 10−15Χ. (Υσε α µερχυρψ−οπερατεδ τηερµοµετερ) 5. Ωηεν τηε αχιδ σολυτιον ηασ χοολεδ το τηε δεσιρεδ τεµπερατυρε, ιτ ισ ρεαδψ φορ τηε γλψχεριν. Τηε γλψχεριν µυστ βε αδδεδ ιν σµαλλ αµουντσ υσινγ α µεδιχινε δροππερ. (Ρεαδ τηισ στεπ αβουτ 10 τιµεσ!) Γλψχεριν ισ αδδεδ σλοωλψ ανδ χαρεφυλλψ (Ι µεαν χαρεφυλ!) Υντιλ τηε εντιρε συρφαχε οφ τηε αχιδ ιτ χοϖερεδ ωιτη ιτ. 6. Τηισ ισ α δανγερουσ ποιντ σινχε τηε νιτρατιον ωιλλ τακε πλαχε ασ σοον ασ τηε γλψχεριν ισ αδδεδ. Τηε νιτρατιον ωιλλ προδυχε ηεατ, σο τηε σολυτιον µυστ βε κεπτ βελοω 30Χ! Ιφ τηε σολυτιον σηουλδ γο αβοϖε 30Χ, ιµµεδιατελψ δυ µπ τηε σολυτιον ιντο τηε ιχε βατη! Τηισ ωιλλ ινσυρε τηατ ιτ δοεσ νοτ γο οφφ ιν ψουρ φαχε! 7. Φορ τηε φιρστ τεν µινυτεσ οφ νιτρατιον, τηε µιξτυρε σηουλδ βε γεντλψ στιρρεδ. Ιν α νορµαλ ρεαχτιον τηε νιτρογλψχε ριν ωιλλ φορµ ασ α λαψερ ον τοπ οφ τηε αχιδ σολυτιον, ωηιλε τηε συλφεριχ αχιδ ωιλλ αβσορβ τηε εξχεσσ ωατερ. 8. Αφτερ τηε νιτρατιον ηασ τακεν πλαχε, ανδ τηε νιτρογλψχεριν ηασ φορµεδ ον τηε τοπ οφ τηε σολυτιον, τηε εντιρε βεακε ρ σηουλδ βε τρανσφερρεδ σλοωλψ ανδ χαρεφυλλψ το ανοτηερ βεακερ οφ ωατερ. Ωηεν τηισ ισ δονε τηε νιτρογλψχ εριν ωιλλ σεττλε ατ τηε βοττοµ σο τηε οτηερ αχιδσ χαν βε δραινεδ αωαψ. 9. Αφτερ ρεµοϖινγ ασ µυχη αχιδ ασ ποσσιβλε ωιτηουτ διστυρβινγ τηε νιτρογλψχεριν, ρεµοϖε τηε νιτρογλψχεριν ωιτη αν εψεδροππερ ανδ πλαχε ιτ ιν α βιχαρβονατε οφ σοδα (σοδιυµ βιχαρβονατε ιν χασε ψου διδν∋τ κνοω) σολυτιον. Τη ε σοδιυµ ισ αν αλκαλι ανδ ωιλλ νευτραλιζε µυχη οφ τηε αχιδ ρεµαινινγ. Τηισ προχεσσ σηουλδ βε ρεπεατεδ ασ µυχ η ασ νεχεσσαρψ υσινγ βλυε λιτµυσ παπερ το χηεχκ φορ τηε πρεσενχε οφ αχιδ. Τηε ρεµαινινγ αχιδ ονλψ µακεσ τηε νιτρογλψχεριν µορε υνσταβλε τηαν ιτ αλρεαδψ ισ. 10. Φιναλλψ! Τηε φιναλ στεπ ισ το ρεµοϖε τηε νιτρογλψχεριν φροµ τηε βιχαρβονατε. Ηισ ισ δονε ωιτη ανδ εψε− δροππερ, σλοωλψ ανδ χαρεφυλλψ. Τηε υσυαλ τεστ το σεε ιφ νιτρατιον ηασ βεεν συχχεσσφυλ ισ το πλαχε ονε δροπ οφ τηε νιτρογ λψχεριν ον µεταλ ανδ ιγνιτε ιτ. Ιφ ιτ ισ τρυε νιτρογλψχεριν ιτ ωιλλ βυρν ωιτη α χλεαρ βλυε φλαµε. ∗∗ Χαυτιον ∗∗ Νιτρο ισ ϖερψ σενσιτιϖε το δεχοµποσιτιον, ηεατινγ δροππινγ, ορ ϕαρρινγ, ανδ µαψ εξπλοδε ιφ λεφτ υνδιστυρβεδ ανδ χοολ.

80. Οπερατιον: Φυχκυπ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηισ ισ α γυιδε φορ Αναρχηιστσ ανδ χαν βε φυννψ φορ νον−βελιεϖερσ ανδ 12 ανδ 13 ψεαρ ολδ ρυντσ, ανδ χαν βε α λεξιχο ν οφ δεαδλψ κνοωλεδγε φορ Τρυε Αναρχηιστσ... Σεριουσ δαµαγε ισ ιντενδεδ το βε δεαλτ ηερε. ∆ο νοτ τρψ τηισ στυφφ υνλεσ σ ψου ωαντ το δο α λοτ οφ σεριουσ Αναρχηψ. [Σιµυλατιον] Ασσηολε − ∋Λιστεν, ψου λιττλε τεεναγερ πυνκ σηιτ, σηυτ τηε φυχκ υπ, ορ Ι∋λλ κνοχκ ψου δοων!∋ Αναρχηιστ − ∋Ο.Κ. Ψου χαν∋τ σαψ Ι διδν∋τ ωαρν ψου. Ψου δον∋τ κνοω µψ ρυε ποωερ...∋ (σοοοο χασυαλλψ) Ασσηολε − ∋Ωελλ, ερ, ωηατ δο ψου µεαν?


Αναρχηιστ − ∋<δεµονιαχ γριν>∋ Ασ ψου χαν σεε, τηε Αναρχηιστ κνοωσ σοµετηινγ τηατ τηισ ασσηολε δοεσν∋τ... [Οπερατιον Φυχκυπ] Γετ α ωηεελ βαρρελ ορ τωο. Φιλλ ωιτη γασολινε. Γετ 16 ρολλσ οφ τοιλετ παπερ, υνρολλ & δρενχη ιν τηε γασολινε. Ριπ το σ ηρεδσ ιν γασολινε. Γετ ασβεστοσ γλοϖεσ. Λιγητ α φλαρε (το βε πυνκ), γραβ γλοβ οφ σατυρατεδ τοιλετ παπερ (ψου χαν ιγνιτ ε τηε γλοβ ορ νοτ). Τηροω ειτηερ φλαµινγ ορ δριππινγ γλοβ ιντο: • • • •

Ανψ ωινδοω (πιχτυρε ισ τηε βεστ) Φροντ δοορσ Ρουγη γραιν σιδινγ Βεστ οφ αλλ, βριχκ ωαλλσ

Φιρστ οφ αλλ, τηισ βιτχη ισ νεαρ ιµποσσιβλε το γετ οφφ ονχε δριεδ, ανδ ισ α τερρορ το πεοπλε ινσιδε ωηεν λιτ! Αφτερ τηισ... δυρινγ τηε νιγητ, γετ α πιχκυπ τρυχκ, α φεω ωηεελ−βαρρελσ, ανδ α δοζεν φριενδσ ωιτη σηοϖελσ. Τηε πιχκυπ χαν βε υσεδ ο νλψ φορ τρανσπορτινγ πεοπλε ανδ εθυιπµεντ, ορ δοινγ τηατ, ανδ χαρτινγ αλλ τηε διρτ. Ωηεν ιτ γετσ αρουνδ 12:00 (αφτερ τη ε λοσερ γοεσ βεδδιε − βψε), διγ α γαργαντυαν ηολε ιν ηισ φροντ ψαρδ υντιλ αβουτ 3:00. Ψου χαν ειτηερ ασσιγν τηρεε ορ φο υρ οφ ψουρ φριενδσ το χαρτ τηε διρτ τεν µιλεσ αωαψ ιν τηε πιχκυπ−βεδ, ορ βυρψ ηισ φροντ δοορ ιν 15∋ οφ διρτ! Αφτερ τηα τ ισ δονε, γετ τηρεε ορ φουρ βυχκετσ οφ ταρ, ανδ χοατ ηισ ωινδοωσ. Ψου χαν µακε αν αδδεδ τωιστ βψ ιγνιτινγ τηε ταρ ωηεν ψου αρε αλλ δονε ανδ ρεαδψ το ρυν! Τηατ ισ ιφ τηε λοσερ ηασ α ηουσε. Ιφ ηε λιϖεσ ινσιδε αν απαρτµεντ βυιλδινγ, ψου µυ στ διρεχτ τηε ατταχκ µορε τοωαρδ ηισ χαρ, ανδ φροντ δοορ. Ι υσυαλλψ σταρτ ουτ ωηεν ηε γοεσ το ωορκ...Ι φινδ ουτ ωηατ η ισ χηεαπ χαρ λοοκσ λικε, ανδ µεµοριζε ιτ φορ φυτυρε αβυσε...Ιτ ισ αλωαψσ φυν το παιντ ηισ φροντ δοορ (απτ.) ηοτ πινκ ωιτ η πυρπλε πολκα−δοτσ, ανδ οφφ−νεον χολορσ ιν διαγοναλ στριπεσ. Ψου χαν αλσο πουνδ α φεω ηυνδρεδ ορ σο φουρ ινχη ναιλσ ιντο ηισ φροντ δοορ (τηισ λοοκσ λικε σοµεβοδψ ρεαλλψ δοεσν∋τ λικε ψου φροµ τηε ινσιδε). Ανοτηερ γρεατ ισ τ ο φιλλ ηισ κεψηολε ωιτη λιθυιδ στεελ σο τηατ αφτερ τηε βασταρδ χλοσεσ ηισ δοορ − τηε ονλψ ωαψ το γετ βαχκ ιν ισ το βρε ακ ιτ δοων. Ιφ ψου χαν σπαρε ιτ, λεαϖε ηιµ αν αξε − τηατ ισ, ιµπλαντεδ τηρεε ινχηεσ ιντο, ανδ τηρουγη τηε δοορ! Νοω, τηι σ νεξτ ονε ισ διφφιχυλτ, βυτ ονε οφ τηε βεστ! Γετ α πιεχε οφ ωοοδ σιδινγ τηατ ωιλλ µορε τηαν χοϖερ ηισ φροντ δοορ χοµπλε τελψ. Ναιλ τωο βψ φουρσ ον τηε εδγεσ οφ τηε σιδινγ (αλλ εξχεπτ τηε βοττοµ) σο ψου ηαϖε α βαργε − λικε χοντραπτιον. Μα κε α ηολε ατ τηε τοπ τηατ ωιλλ βε λαργε ενουγη φορ α χεµεντ σλιδε. Μιξ αβουτ σιξ ορ σεϖεν ΛΑΡΓΕ βαγσ οφ ΘΥΙΧΚ δρψιν γ χεµεντ. Υσε τηε χεµεντ σλιδε το φιλλ τηε αντεχηαµβερ χρεατεδ βψ τηε ∋βαργε∋ τηατ ισ αρουνδ ηισ δοορ. Υσε µορε τωο β ψ φουρσ το βραχε ψουρ λιττλε χεµεντ−φιλλεδ βαργε, ανδ λετ τηε λιττλε γεµ δρψ. Ωηεν ιτ ισ, ρεµοϖε τηε ∋βαργε∋ σο ονλψ α στονε µονολιτη ρεµαινσ τηατ χοϖερσ ηισ δοορ. Υσε ανψ ρεµαινινγ χεµεντ το µακε α βασε αρουνδ τηισ σο ηε χαν∋τ ϕυστ πυση ιτ οϖερ. Ωηεν Ι διδ τηισ, ηε χαλλεδ τηε φιρε δεπαρτµεντ, ανδ τηεψ τηουγητ ηε µεαντ ωοοδ, σο τηεψ βρουγητ αξεσ. Ι ω ατχηεδ ωιτη α φεω δοζεν ορ σο οτηερ τεναντσ, ανδ λαυγηεδ µψ δαµν ασσ οφφ! Τηισ ισ ονλψ ηισ δοορ! Αφτερ ηε παρκσ ηισ χαρ φορ τηε νιγητ, τηε φυν ρεαλλψ βεγινσ...Ι σταρτ ουτ βψ οπενινγ υπ τηε χαρ βψ ϕαµµινγ α ϖερψ τηιν, βυτ λοαχκ − ινσιδ ε ανδ ουτ! Τηεν προχεεδ το πυτ ορανγε−ϕυιχε σψρυπ αλλ οϖερ τηε σεατσ, σο αφτερ ηε γετσ τηρουγη αλλ τηε οτηερ σηιτ τη ατ ψου δο, ηε ωιλλ ηαϖε τηε στιχκιεστ σεατσ ιν τηε ωορλδ. Ψου χαν τηεν γετ α φεω Συνδαψ παπερσ, ανδ χραχκ ονε οφ τηε ωινδοωσ αβουτ φουρ ινχηεσ. Λιγητλψ χ ρυµπλε τηε παπερσ, ανδ χοντινυε το χοµπλετελψ φιλλ τηε ινσιδε οφ ηισ χαρ ωιτη τηε νεωσπαπερσ. Α χοπψ οφ τηε Συνδαψ Νεω Ψορκ Τιµεσ ωιλλ νιχελψ φιλλ α ςολκσωαγεν! Ωηατ ισ αλσο θυιτε αµυσινγ ισ το πυτ ηισ χαρ ον χινδερ βλοχκσ, σλαση ηισ τιρεσ ατ τηε τοπ, ανδ φιλλ τηεµ ωιτη χεµεντ! Λεαϖε τηε χινδερ βλοχκσ τηερε σο τηατ, αφτερ ηε κνοχκσ τηε χαρ οφφ οφ τ ηεµ, ηε ωιλλ γετ αβουτ 3 µιλεσ το τηε γαλλον ωιτη τηοσε τιρεσ, ανδ δο 0 το 60 ιν αβουτ τωο µινυτεσ! Ιτ ισ εϖεν µορε ηιλαρι ουσ ωηεν ηε δοεσν∋τ κνοω ωηψ τηε ηελλ ωηψ! Ανοτηερ ισ το οπεν ηισ ηοοδ, ανδ τηεν ρυν α φεω ωιρεσ φροµ τηε σπαρκπλυ γσ το τηε ΜΕΤΑΛ βοδψ. Τηε συρε ισ ονε ΗΟΤ χαρ ωηεν ιτ ισ ρυννινγ! Νοω, Ι λικε το πουρ τωο πουνδσ οφ συγαρ δοων ηισ γ ασ τανκ. Ιφ τηισ δοεσν∋τ βλοω εϖερψ γασκετ ιν ηισ ενγινε ιτ ωιλλ δο σοµετηινγ χαλλεδ ∋χαραµελιζινγ ηισ ενγινε∋. Τηισ ισ ωηεν τηε εξτρεµε ηεατ τυρνσ τηε συγαρ το χαραµελ, ανδ ψου λιτεραλλψ µυστ χοµπλετελψ τακε τηε ενγινε ουτ ανδ απαρτ, ανδ χλεαν εαχη ανδ εϖερψ ινδιϖιδυαλ παρτ! Ωελλ, ιφ τηισ ασσηολε δοεσ νοτ γετ τηε µεσσαγε, ψου ηαδ βεττερ σταρτ το γετ σεριουσ. Ιφ τηισ γυιδε ωασ υσεδ προπερλψ & ασ ιτ ωασ ιντενδεδ (νο, νοτ ασ κινδλινγ φορ τηε φιρε), τηισ ασσηολε ωιλλ ειτ ηερ µοϖε φαρ αωαψ, σεεκ προφεσσιοναλ πσψχηολογιχαλ ηελπ, χοµµιτ συιχιδε, ορ αλλ οφ τηε αβοϖε!

81. Στεαλινγ χαλλσ φροµ παψπηονεσ

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Νοω το µακε φρεε λοχαλ χαλλσ, ψου νεεδ α φινισηινγ ναιλ. Ι ηιγηλψ ρεχοµµενδ ∀6∆ Ε.Γ. ΦΙΝΙΣΗ Χ/Η, 2 ΙΝΧΗ∀ ναιλσ. Τη εσε αρε αβουτ 3/32 οφ αν ινχη ιν διαµετερ ανδ 2 ινχηεσ λονγ (οφ χουρσε). Ψου αλσο νεεδ α λαργε σιζε παπερ χλιπ. Βψ λαρ γε Ι µεαν τηεψ αρε αβουτ 2ιν λονγ (ΦΟΛ∆Ε∆). Τηεν ψου υνφολδ τηε παπερ χλιπ. Υνφολδ ιτ βψ τακινγ εαχη πιεχε ανδ µοϖι νγ ιτ ουτ 90. Ωηεν ιτ ισ δονε ιτ σηουλδ λοοκ σοµεωηατ λικε τηισ: /−−−−−−−−−−∴ : : : : : :


:

: ∴−−−−−

Νοω, ον το τηε νεατ στυφφ. Ωηατ ψου δο, ινστεαδ οφ υνσχρεωινγ τηε γλυεδ−ον µουτηπιεχε, ισ ινσερτ τηε ναιλ ιντο τηε χ εντερ ηολε οφ τηε µουτηπιεχε (ωηερε ψου ταλκ) ανδ πυση ιτ ιν ωιτη πρεσσυρε ορ ϕυστ ηαµµερ ιτ ιν βψ ηιττινγ τηε ναιλ ο ν σοµετηινγ. ϑυστ ∆ΟΝ∋Τ ΚΙΛΛ ΤΗΕ ΜΟΥΤΗΠΙΕΧΕ! Ψου χουλδ δαµαγε ιτ ιφ ψου ινσερτ τηε ναιλ τοο φαρ ορ ατ σοµε ωειρδ ανγλε. Ιφ τηισ ηαππενσ τηεν τηε οτηερ παρτψ ωον∋τ βε αβλε το ηεαρ ωηατ ψου σαψ. Ψου νοω ηαϖε α ηολε ιν τηε µουτηπιεχε ιν ωηιχη ψου χαν εασιλψ ινσερτ τηε παπερ χλιπ. Σο, τακε ουτ τηε ναιλ ανδ πυτ ιν τηε παπερ χλιπ. Τηεν τακε τ ηε οτηερ ενδ οφ τηε παπερ χλιπ ανδ σηοϖε ιτ υνδερ τηε ρυββερ χορδ προτεχτορ ατ τηε βοττοµ οφ τηε ηανδσετ (ψου κνοω, τ ηε βλυε γυψ...). Τηισ σηουλδ ενδ υπ λοοκινγ ρεµοτελψ λικε...λικε τηισ: /−−−−−−−−−−∴ Μουτηπιεχε : : Παπερ χλιπ −−> : : / : /−−−:−−−∴ : : : :−−−−−−−−−−−−> ====================∴−−−))): : Το εαρπιεχε −> ⊥ ⊥ ∴−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−> : : : : Χορδ Βλυε γυψ (Τηε παπερ χλιπ ισ σηοϖεδ υνδερ τηε βλυε γυψ το µακε α γοοδ χοννεχτιον βετωεεν τηε ινσιδε οφ τηε µουτηπιεχε ανδ τηε µ εταλ χορδ.) Νοω, διαλ τηε νυµβερ οφ α λοχαλ νυµβερ ψου ωιση το χαλλ, σαψψψψ, ΜΧΙ. Ιφ εϖερψτηινγ γοεσ οκαψ, ιτ σ ηουλδ ρινγ ανδ νοτ ανσωερ ωιτη τηε ∀Τηε Χαλλ Ψου Ηαϖε Μαδε Ρεθυιρεσ α 20 Χεντ ∆εποσιτ∀ ρεχορδινγ. Αφτερ τηε οτηε ρ ενδ ανσωερσ τηε πηονε, ρεµοϖε τηε παπερ χλιπ. Ιτ∋σ αλλ τηατ σιµπλε, σεε? Τηερε αρε α χουπλε προβλεµσ, ηοωεϖ ερ. Ονε ισ, ασ Ι µεντιονεδ εαρλιερ, τηε µουτηπιεχε νοτ ωορκινγ αφτερ ψου πυνχη ιτ. Ιφ τηισ ηαππενσ το ψου, σιµπλψ µο ϖε ον το τηε νεξτ παψπηονε. Τηε ονε ψου αρε νοω ον ισ λοστ. Ανοτηερ προβλεµ ισ τηατ τηε τουχη τονεσ ωον∋τ ωορκ ωηε ν τηε παπερ χλιπ ισ ιν τηε µουτηπιεχε. Τηερε αρε τωο ωαψσ αρουνδ τηισ.. 1.

∆ιαλ τηε φιρστ 6 νυµβερσ. Τηισ σηουλδ βε δονε ωιτηουτ τηε παπερ χλιπ µακινγ τηε χοννεχτιον, ι.ε., ονε σιδε σηουλδ ν οτ βε χοννεχτεδ. Τηεν χοννεχτ τηε παπερ χλιπ, ηολδ δοων τηε λαστ διγιτ, ανδ σλοωλψ πυλλ τηε παπερ χλιπ ουτ ατ τηε µουτηπιεχε∋σ ενδ.

2.

∆ον∋τ υσε τηε παπερ χλιπ ατ αλλ. Κεεπ τηε ναιλ ιν αφτερ ψου πυνχη ιτ. ∆ιαλ τηε φιρστ 6 διγιτσ. Βεφορε διαλινγ τη ε λαστ διγιτ, τουχη τηε ναιλ ηεαδ το τηε πλατε ον τηε µαιν βοδψ οφ τηε πηονε, τηε µονεψ σαφε τηινγψ..τηεν πρεσσ τηε λαστ νυµβερ. Τηε ρεασον τηατ τηισ µετηοδ ισ σοµετιµεσ χαλλεδ χλεαρ βοξινγ ισ βεχαυσε τηερε ισ ανοτηερ τψπε ο φ πηονε ωηιχη λετσ ψου αχτυαλλψ µακε τηε χαλλ ανδ λιστεν το τηεµ σαψ ∀Ηελλο, ηελλο?∀ βυτ ιτ χυτσ οφφ τηε µουτηπιεχε σο τηεψ χαν∋τ ηεαρ ψου. Τηε Χλεαρ Βοξ ισ υσεδ ον τηατ το αµπλιφψ ψουρ ϖοιχε σιγναλσ ανδ σενδ ιτ τ ηρουγη τηε εαρπιεχε. Ιφ ψου σεε ηοω τηισ ισ εϖεν σλιγητλψ σιµιλαρ το τηε µετηοδ Ι ηαϖε ϕυστ δεσχριβεδ υπ τηερε, κινδλψ εξπλαιν ιτ το ΜΕ!! Χαυσε Ι δον∋τ ΓΕΤ ΙΤ! Ανψωαψσ, τηισ ∆ΟΕΣ ωορκ ον αλµοστ αλλ σινγλε σλοτ, ∆ιαλ Τονε Φιρστ παψπηονεσ (Παχιφιχ Βελλ φορ συρε). Ι δο ιτ αλλ τηε τιµε. Τηισ ισ τηε λεαστ, Ι ΣΤΡΕΣΣ ∗ΛΕΑΣΤ∗, ρισκψ φορµ οφ Πηρεακινγ.

82. Ποολ Φ υν

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Φιρστ οφ αλλ, ψου νεεδ κνοω νοτηινγ αβουτ ποολσ. Τηε ονλψ τηινγ ψου νεεδ κνοω ισ ωηατ α ποολ φιλτερ λοοκσ λικε. Ιφ ψου δον∋τ κνοω τηατ. Σεχονδ, δρεσσ χασυαλ. Πρεφεραβλψ, ιν βλαχκ. ςισιτ ψουρ ∀φριενδσ∀ ηουσε, τηε ονε ωηοσε ποολ λοοκσ λικε φυν!! Τηεν ψου ρεϖερσε τηε πολαριτψ οφ ηισ/ηερ ποολ, βψ σωιτχηινγ τηε ωιρεσ αρουνδ. Τηεψ αρε λοχατεδ ιν τ ηε βαχκ οφ τηε πυµπ. Τηισ ωιλλ ηαϖε θυιτε αν εφφεχτ ωηεν τηε πυµπ γοεσ ον. Ιν οτηερ ωορδσ. Βοοοοοοοοοοοοµµµ! Τηατ∋ σ ριγητ, ωηεν ψου µιξ + ωιρεσ ωιτη − πλυγσ, ανδ ϖιχε− ϖερσα, τηε 4τη οφ ϑυλψ ηαππενσ αγαιν. Νοτ ιντο τοταλ δεστρυχτιο ν??? Ωηεν τηε πυµπ ισ οφφ, σωιτχη τηε πυµπ το ∀βαχκωαση∀. Τυρν τηε πυµπ ον ανδ γετ τηε πηυχκ ουτ! Ωηεν ψου λοοκ τ ηε νεξτ δαψ, πηυννψ. Τηε ποολ ισ δρψ. Ιφ ψου ωαντ περµανεντ δαµαγε, ψετ νο γρεατ δισπλαψ λικε µψ φιρστ ονε µεντιονεδ , σηυτ τηε ϖαλϖεσ οφ τηε ποολ οφφ. (Τηερε αρε υσυαλλψ 2) Ονε τηατ γοεσ το τηε µαιν δραιν ανδ ονε τηατ γοεσ το τηε φιλτ ερ ιν τηε ποολ. Τηατ σηουλδ βε ενουγη το ηαϖε ονε δεαδ πυµπ. Τηε πυµπ µυστ τακε ιν ωατερ, σο ωηεν τηερε ισν∋τ ανψ... Πραχτιχαλ ϕοκεσ: τηεσε νεξτ ονεσ δεαλ ωιτη τρυε φριενδσ ανδ


τηερε ισ ∗νο∗ περµανεντ δαµαγε δονε. Ιφ ψου ηαϖε α ποολ, ψου µυστ χηεχκ τηε ποολ ωιτη χηεµιχαλσ. Τηερε ισ ονε λαβελ εδ ορτηοτολιδινε. Τηε οτηερ ισ λαβελεδ αλκαλινε (πΗ). Ψου ωαντ ορτηοτολιδινε. (Ιτ χηεχκσ τηε χηλορινε). Γο το ψουρ λο χαλ ποολ στορε ανδ τελλ τηεµ ψου∋ρε γοινγ ιντο τηε ποολ βυσινεσσ, ανδ το σελλ ψου ορτηοτολιδινε (α ΧΛ δετεχτορ) Βυ ψ τηισ ιν γρεατ θυαντιτιεσ ιφ ποσσιβλε. Τηε σολυτιον ισ χλεαρ. Ψου φιλλ 2 βαγγιεσ ωιτη τηισ χηεµιχαλ. Ανδ σεω τηε βαγ σ το τηε ινσιδε οφ ψουρ συιτ. Νεξτ, γο σωιµµινγ ωιτη ψουρ φριενδ! Τηεν οπεν τηε βαγσ ανδ λοοκ λικε ψου∋ρε ενϕοψινγ α πι σσ. Ανδ ανψονε τηερε ωιλλ τυρν α δεεπ ρεδ! Τηεψ ωιλλ βε εµβαρρασσεδ σο µυχη, Εσπεχιαλλψ ιφ τηεψ ηαϖε γυεστσ τηερε ! Εξπλαιν ωηατ ιτ ισ, τηεν αδδ ϖινεγαρ το τηε ποολ. Ονλψ α λιττλε. Τηε ∀πισσ∀ δισαππεαρσ.

83. Φρεε Ποσταγε

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηε ινχρεασινγ χοστ οφ ποσταγε το µαιλ λεττερσ ανδ παχκαγεσ ισ βρινγινγ δοων ουρ στανδαρδ οφ λιϖινγ. Το ρεµεδψ τηισ δ επλοραβλε σιτυατιον, σοµε χουντερ χοντρολ µεασυρεσ χαν βε αππλιεδ. Φορ εξαµπλε, ιφ τηε σταµπσ ον α λεττερ αρε χοατε δ ωιτη Ελµερ∋σ Γλυε βψ τηε σενδερ, τηε χανχελλατιον µαρκ ωιλλ νοτ δεστροψ τηε σταµπ: τηε Ελµερ∋σ δριϖεσ το φορµ αν αλµοστ ινϖισιβλε χοατινγ τηατ προτεχτσ τηε σταµπσ φροµ τηε χανχελλατιον ινκ. Λατερ, τηε ρεχειϖερ οφ τηε λεττερ χαν ρε µοϖε τηε χανχελλατιον µαρκ ωιτη ωατερ ανδ ρευσε τηε σταµπσ. Φυρτηερµορε, εχολογιχαλ σαϖινγ ωιλλ αλσο ρεσυλτ φροµ ρεχψχλινγ τηε σταµπσ. Ηελπ σαϖε α τρεε. Τηε γλυε ισ µοστ εφφιχιεντλψ αππλιεδ ωιτη α βρυση ωιτη στιφφ, σηορτ βριστλεσ. ϑυστ διπ τηε βρυση διρεχτλψ ιντο τηε γλυε ανδ σπρεαδ ιτ ον εϖενλψ, χοϖερινγ τηε εντιρε συρφαχε οφ τηε σταµπ. Ιτ ωιλλ δ ρψ ιν αβουτ 15 µινυτεσ. Φορ µαιλινγ παχκαγεσ, ϕυστ φολλοω τηε σαµε προχεδυρε ασ ουτλινεδ αβοϖε; ηοωεϖερ, τηε παχκ αγε σηουλδ βε ωειγηεδ ανδ χηεχκεδ το µακε συρε τηατ ιτ ηασ τηε χορρεχτ αµουντ οφ ποσταγε ον ιτ βεφορε ιτ ισ τακεν το τη ε Ποστ Οφφιχε. Ρεµοϖινγ τηε χανχελλατιον ανδ τηε γλυε φροµ τηε σταµπσ χαν βε εασιλψ αχχοµπλισηεδ βψ σοακινγ τηε στ αµπσ ιν ωαρµ ωατερ υντιλ τηεψ φλοατ φρεε φροµ τηε παπερ. Τηε σταµπσ χαν τηεν βε πυτ οντο α παπερ τοωελ το δρψ. Προ χεσσινγ σταµπσ ιν λαργε βατχηεσ σαϖεσ τιµε τοο. Αλσο, ιτ µαψ βε ηελπφυλ το ωριτε τηε ωορδ ∋Ελµερ∋ ατ τηε τοπ οφ τηε λ εττερ (νοτ ον τηε ενϖελοπε) το χυε τηε ρεχειϖινγ παρτψ ιν τηατ τηε σταµπσ ηαϖε βεεν προτεχτεδ ωιτη τηε γλυε. Ωε αλλ κν οω τηατ µαιλινγ παχκαγεσ χαν βε εξπενσιϖε. Ανδ ωε αλσο κνοω τηατ τηε ηανδιχαππεδ αρε σοµετιµεσ δισχριµινατεδ αγαιν στ ιν ϕοβσ. Τηε Γοϖερνµεντ, βεινγ τηε γενερουσ πεοπλε τηεψ αρε, ηαϖε γιϖεν τηε βλινδ φρεε ποσταλ σερϖιχε. Σιµπλψ αδδρ εσσ ψου ενϖελοπε ασ υσυαλ, ανδ µακε ονε µοδιφιχατιον. Ιν τηε χορνερ ωηερε τηε σταµπ ωουλδ γο, ωριτε ιν (ορ σταµπ) τηε ωορδσ ∋ΦΡΕΕ ΜΑΤΤΕΡ ΦΟΡ ΤΗΕ ΒΛΙΝ∆∀. Τηεν δροπ ψου παχκαγε ορ λεττερ ιν ονε οφ τηε βλυε φεδεραλ µαιλβοξεσ. ∆Ο Ν ΟΤ ΤΑΚΕ ΤΗΕ ΛΕΤΤΕΡ ΤΟ ΤΗΕ ΠΟΣΤ ΟΦΦΙΧΕ, ΟΡ ΛΕΑςΕ ΙΤ ΙΝ ΨΟΥΡ ΜΑΙΛΒΟΞ. Σουνδσ ϖερψ νιχε οφ τηε γοϖερνµεντ τ ο δο τηισ, ριγητ? Ωελλ, τηεψ αρεν∋τ τηατ νιχε. Τηε παρχελ ισ σεντ λιβραρψ ρατε, τηατ ισ βελοω τηιρδ χλασσ. Ιτ µαψ τακ ε φουρ το φιϖε δαψσ το σενδ α λεττερ το ϕυστ τηε νεξτ τοων. Τηισ τοο ισ θυιτε σιµπλε, βυτ λεσσ εφφεχτιϖε. Πυτ τηε αδδρεσσ τηατ ψου αρε σενδινγ τηε λεττερ το ασ τηε ρετυρν αδδρεσσ. Ιφ ψου ωερε σενδινγ α ∃20 δονατιον το τηε πιρατε∋σ Χηεστ, ψ ου ωουλδ πυτ ουρ αδδρεσσ (ΠΟ βοξ 644, Λινχολν ΜΑ 01773) ασ τηε ρετυρν αδδρεσσ. Τηεν ψου ωουλδ ηαϖε το βε χαρελεσ σ ανδ φοργετ το πυτ τηε σταµπ ον τηε ενϖελοπε. Α νιχε τουχη ισ το πυτ α βυλλσηιτ αδδρεσσ ιν τηε χεντερ οφ τηε ενϖελοπε. Αγαιν, ψου ΜΥΣΤ δροπ τηε λεττερ ιν α ΦΕ∆ΕΡΑΛ µαιλβοξ. Ιφ τηε ποστ οφφιχε δοεσν∋τ σενδ τηε λεττερ το τηε ρετυρν αδδρε σσ φορ ηαϖινγ νο σταµπ, τηεψ ωιλλ σενδ ιτ βαχκ φορ τηε ρεασον οφ ∀Νο συχη αδδρεσσ∀. Εξαµπλε: Πιρατεσ Χηεστ ∆επτ. 40∆∆ Π.Ο. Βοξ 644865 Λινχολ, Μα. 41773 Τοµ Βυλλσηιτ 20 Φακε Ροαδ Ωηατ Εϖερ, ΞΞ

99851

Ονε λαστ τηινγ ψου µιγητ τρψ δοινγ ισ σοακινγ α χανχελεδ σταµπ οφφ οφ αν ενϖελοπε, ανδ γλυινγ ιτ οντο ονε ψου αρε σενδ ινγ. Τηεν βυρν τηε σταµπ, λεαϖινγ α λιττλε βιτ το σηοω τηατ τηερε ωασ ονε τηερε.

84. Υνσταβλε Εξπλοσιϖεσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Μιξ σολιδ Νιτριχ Ιοδινε ωιτη ηουσεηολδ αµµονια. Ωαιτ οϖερνιγητ ανδ τηεν πουρ οφφ τηε λιθυιδ. Ψου ωιλλ βε λεφτ ωιτη α µυδδψ συβστανχε. Λετ τηισ δρψ τιλλ ιτ ηαρδενσ. Νοω τηροω ιτ ατ σοµετηινγ!!!!

85. Ωειρδ ∆ρυγσ Βανανασ:

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Οβταιν 15 πουνδσ οφ ριπε ψελλοω βανανασ. Πεελ αλλ ανδ εατ τηε φρυιτ. Σαϖε τηε πεελινγσ. Σχραπε αλλ τηε ινσιδεσ οφ τηε πεελσ ωιτη α σηαρπ κνιφε. Πυτ αλλ τηε σχραπεδ µατεριαλ ιν α λαργε ποτ ανδ αδδ ωατερ. Βοιλ 3 ορ 4 ηουρσ υντιλ ιτ ηασ ατταινεδ α σολιδ παστε χονσιστενχψ. Σπρεαδ παστε οντο χοοκιε σηεετσ ανδ δρψ ιν οϖεν φορ αβουτ 20 µινυτεσ. Τηισ ωιλλ ρεσυλτ ιν φινε βλαχκ ποωδερ. Υσυ αλλψ ονε ωιλλ φεελ τηε εφφεχτσ αφτερ σµοκινγ τηρεε το φουρ χιγαρεττεσ.

Χουγη σψρυπ: Μιξ Ροβιτυσσιον ΑΧ ωιτη αν εθυαλ αµουντ οφ γινγερ αλε ανδ δρινκ. Τηε εφφεχτ αρε σεδατιον ανδ ευπηορια. Νεϖερ υνδερε στιµατε τηε εφφεχτσ οφ ανψ δρυγ! Ψου χαν Ο∆ ον χουγη σψρυπ! Τοαδσ: 1. Χολλεχτ φιϖε το τεν τοαδσ, φρογσ ωιλλ νοτ ωορκ. Τηε βεστ κινδ αρε τρεε τοαδσ. 2. Κιλλ τηεµ ασ παινλεσσλψ ασ ποσσιβλε, ανδ σκιν ιµµεδιατελψ. 3. Αλλοω τηε σκινσ το δρψ ιν α ρεφριγερατορ φουρ το φιϖε δαψσ, ορ υντιλ τηε σκινσ αρε βριττλε. 4. Νοω χρυση τηε σκινσ ιντο ποωδερ ανδ σµοκε. ∆υε το ιτσ βαδ ταστε ψου χαν µιξ ιτ ωιτη α µορε φραγραντ σµοκινγ µεδι υµ. Νυτµεγ: 1. Τακε σεϖεραλ ωηολε νυτµεγσ ανδ γρινδ τηεµ υπ ιν αν ολδ γρινδερ. 2. Αφτερ τηε νυτµεγσ αρε γρουνδ. Πλαχε ιν α µορταρ ανδ πυλϖεριζε ωιτη α πεστλε. 3. Τηε υσυαλ δοσαγε ισ αβουτ 10 ορ 15 γραµσ. Α λαργερ δοσε µαψ προδυχε εξχεσσιϖε τηιρστ, ανξιετψ, ανδ ραπιδ ηεαρτ βεατ, βυτ ηαλλυχινατιονσ αρε ραρε. Πεανυτσ: 1. Τακε 1 πουνδ οφ ραω πεανυτσ (νοτ ροαστεδ.) 2. Σηελλ τηεµ, σαϖινγ τηε σκινσ ανδ δισχαρδινγ τηε σηελλσ. 3. Εατ τηε νυτσ. 4. Γρινδ υπ τηε σκινσ ανδ σµοκε τηεµ.

86. Τηε Αρτ οφ Χαρδινγ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Οβταινινγ α χρεδιτ χαρδ νυµβερ: Τηερε αρε µανψ ωαψσ το οβταιν τηε ινφορµατιον νεεδεδ το χαρδ σοµετηινγ. Τηε µοστ ιµπ ορταντ τηινγσ νεεδεδ αρε τηε χαρδ νυµβερ ανδ τηε εξπιρατιον δατε. Ηαϖινγ τηε χαρδ−ηολδερσ ναµε δοεσν∋τ ηυρτ, βυτ ιτ ι σ νοτ εσσεντιαλ. Τηε αβσολυτε βεστ ωαψ το οβταιν αλλ τηε ινφορµατιον νεεδεδ ισ βψ τρασηινγ. Τηε ωαψ τηισ ισ δονε ισ σι µπλε. Ψου ωαλκ αρουνδ ψουρ αρεα ορ ανψ οτηερ αρεα ανδ φινδ α στορε, µαλλ, συπερµαρκετ, ετχ., τηατ τηροωσ τηειρ γα ρβαγε ουτσιδε ον τηε σιδεωαλκ ορ δυµπστερ. Ριπ τηε βαγ οπεν ανδ σεε ιφ ψου χαν φινδ ανψ χαρβονσ ατ αλλ. Ιφ ψου φινδ λιττλε σηρεδσ οφ χρεδιτ χαρδ χαρβονσ, τηεν ιτ ισ µοστ λικελψ νοτ ωορτη ψουρ τιµε το ταπε τογετηερ. Φινδ α στορε τηατ δ οεσ νοτ ριπ τηειρ χαρβονσ ατ αλλ ορ ονλψ ιν ηαλφ. Ανοτηερ ωαψ ισ το βυλλσηιτ τηε νυµβερ ουτ οφ σοµεονε. Τηατ ισ χαλ λ τηεµ υπ ανδ σαψ ∀Ηελλο, τηισ ισ ςισα σεχυριτψ ανδ ωε ηαϖε α ρεπορτ τηατ ψουρ χαρδ ωασ στολεν.∀ Τηεψ ωιλλ δενψ ι τ ανδ ψου ωιλλ τρψ το γετ ιτ ουτ οφ τηεµ φροµ τηατ ποιντ ον. Ψου χουλδ σαψ, ∀Ιτ ωασν∋τ στολεν? Ωελλ ωηατ ισ τηε εξπιρ ατιον δατε ανδ µαψβε ωε χαν φιξ τηε προβλεµ.... ΟΚ ανδ ωηατ ισ τηε νυµβερ ον ψουρ χαρδ?......Τηανκ ψου ϖερψ µυχη ανδ ηαϖε α νιχε δαψ.∀ Ορ τηινκ οφ σοµετηινγ το τηατ δεγρεε. Ανοτηερ ωαψ το γετ χαρδ νυµβερσ ισ τηρουγη σψστεµσ συχη α σ ΤΡΩ ανδ ΧΒΙ, τηισ ισ τηε ηαρδ ωαψ, ανδ προβαβλψ νοτ ωορτη τηε τρουβλε, υνλεσσ ψου αρε αν εξπερτ ον τηε σψστεµ. Υσινγ χρεδιτ χαρδ νυµβερσ ποστεδ ον ΒΒΣ∋σ ισ ρισκψ. Τηε ονλψ αδϖανταγε ισ τηατ τηερε ισ α γοοδ χηανχε τηατ οτηερ π εοπλε ωιλλ υσε ιτ, τηυσ δεχρεασινγ τηε χηανχεσ οφ βεινγ τηε σολε−οφφενδερ. Τηε λαστ µετηοδ οφ γεττινγ νυµβερσ ισ ϖερψ γοοδ αλσο. Ιν µοστ ϖιδεο ρενταλ στορεσ, τηεψ τακε δοων ψουρ χρεδιτ χαρδ νυµβερ ωηεν ψου ϕοιν το βαχκ−υπ ψουρ ρεντ αλσ. Σο ιφ ψου χουλδ µαναγε το στεαλ τηε λιστ ορ µακε α χοπψ οφ ιτ, τηεν ψου αρε σετ φορ α ΛΟΝΓ τιµε. Χηοοσινγ α ϖιχ τιµ: Ονχε ψου ηαϖε τηε χαρδ νυµβερ, ιτ ισ τιµε το µακε τηε ορδερ. Τηε τψπε οφ πλαχεσ τηατ αρε εασιεστ το ϖιχτιµιζε αρε σµαλλ βυσινεσσεσ τηατ δο µαιλ ορδερ ορ εϖεν λοχαλ στορεσ τηατ δελιϖερ. Ιφ ψου ηαϖε αν αδ φορ α πλαχε ωιτη σοµετηιν γ ψου ωαντ ανδ τηε ορδερ νυµβερ ισ ΝΟΤ α 1−800 νυµβερ τηεν χηανχεσ αρε βεττερ τηατ ψου ωιλλ συχχεεδ. Ορδερινγ Ωηεν ψου χαλλ τηε πλαχε υπ το µακε τηε ορδερ, ψου µυστ ηαϖε σεϖεραλ τηινγσ ρεαδιλψ ατ ηανδ. Τηεσε αρε τηε τηινγσ ψ ου ωιλλ νεεδ: Α ναµε, τελεπηονε νυµβερ, βυσινεσσ πηονε, χαρδ νυµβερ (4 διγιτ βανκ χοδε ιφ τηε χαρδ ισ ΜαστερΧαρδ), εξ πιρατιον δατε, ανδ α χοµπλετε σηιππινγ ανδ βιλλινγ αδδρεσσ. Ι ωιλλ ταλκ αβουτ αλλ οφ τηεσε ιν δεταιλ. Α περσοναλ τιπ: Ω ηεν Ι χαλλ το µακε αν ορδερ, ιτ υσυαλλψ γοεσ µυχη σµοοτηερ ιφ τηε περσον ψου αρε ταλκινγ το ισ α ωοµαν. Ιν µανψ χασ εσ τηεψ αρε µορε γυλλιβλε τηαν µεν. Τηε ναµε: Ψου χουλδ υσε τηε ναµε ον τηε χαρδ ορ τηε ναµε οφ τηε περσον ωηο ψου αρε γοινγ το σενδ τηε µερχηανδισε το. Ορ ψου χουλδ υσε τηε ναµε ον τηε χαρδ ανδ ηαϖε ιτ σηιππεδ το τηε περσον ωηο λι


ϖεσ ατ τηε δροπ (Σαψ ιτ ισ α γιφτ ορ σοµετηινγ). Τηε ναµε ισ ρεαλλψ νοτ τηατ ιµπορταντ βεχαυσε ωηεν τηε χοµπανψ ϖεριφ ιεσ τηε χαρδ, τηε περσονσ ναµε ισ νεϖερ µεντιονεδ, ΕΞΧΕΠΤ ωηεν ψου ηαϖε α Πρεφερρεδ ςισα χαρδ. Τηεν τηε ναµε ισ µε ντιονεδ. Ψου χαν τελλ ιφ ψου ηαϖε α Πρεφερρεδ ςισα χαρδ βψ τηε Πς το τηε ριγητ οφ τηε εξπιρατιον δατε ον τηε χαρβον. Νο πηονε αλλ δαψ λονγ ωαιτινγ φορ τηε χοµπανψ το χαλλ (Ωηιχη τηεψ ωιλλ), τηεν τηε πηονε νυµβερ το γιϖε τηεµ ασ ψου ρ ηοµε−πηονε χουλδ βε ονε οφ τηε φολλοωινγ: Α νυµβερ τηατ ισ ΑΛΩΑΨΣ βυσψ, α νυµβερ τηατ ΑΛΩΑΨΣ ρινγσ, α παψπη ονε νυµβερ, λοω ενδ οφ α λοοπ (ανδ ψου ωιλλ ωαιτ ον τηε οτηερ ενδ), ορ α ποπυλαρ ΒΒΣ. ΝΕςΕΡ γιϖε τηεµ ψουρ ηοµε πηο νε βεχαυσε τηεψ ωιλλ φινδ ουτ ασ σοον ασ τηε ινϖεστιγατιον σταρτσ ωηο τηε πηονε βελονγσ το. Τηε βεστ τηινγ ωουλδ βε το ηαϖε α παψπηονε χαλλ φορωαρδ ψουρ ηουσε (ϖια Χοσµ Τηε βυσινεσσ νυµβερ.) Ωηεν ασκεδ φορ, ρεπεατ τηε νυµβερ ψ ου υσεδ φορ ψουρ ηοµε πηονε. Χαρδ νυµβερ: Τηε χαρδσ ψου ωιλλ υσε ωιλλ βε ςισα, Μαστερχαρδ, ανδ Αµεριχαν Εξπρεσσ. Τηε βεστ ισ βψ φαρ ςισα. Ιτ ισ τηε µοστ στραιγητ−φορωαρδ. Μαστερχαρδ ισ πρεττψ χοολ εξχεπτ φορ τηε βανκ χοδε. Ωηε ν τηεψ ασκ φορ τηε βανκ χοδε, τηεψ σοµετιµεσ αλσο ασκ φορ τηε βανκ τηατ ισσυεδ ιτ. Ωηεν τηεψ ασκ τηατ ϕυστ σαψ τηε βιγγεστ βανκ ψου κνοω οφ ιν ψουρ αρεα. Τρψ το αϖοιδ Αµεριχαν Εξπρεσσ. Τηεψ τενδ το λεαδ φυλλ σχαλε ινϖεστιγατιονσ. Υνφορτυνατελψ, Αµεριχαν Εξπρεσσ ισ τηε µοστ ποπυλαρ χαρδ ουτ. Ωηεν τελλινγ τηε περσον ωηο ισ τακινγ ψουρ χαλλ τη ε χαρδ νυµβερ, σαψ ιτ σλοω, χλεαρ, ανδ ωιτη χονφιδενχε. ε.γ. ΧΧ# ισ 5217−1234−5678−9012. Παυσε αφτερ εαχη σετ οφ φου ρ σο ψου δον∋τ ηαϖε το ρεπεατ ιτ. Εξπιρατιον δατε: Τηε δατε µυστ βε ατ ΛΕΑΣΤ ιν τηατ µοντη. Ιτ ισ βεστ το ωιτη µορε τηα ν τηρεε µοντησ το γο. Τηε αδδρεσσ: Μορε χοµµονλψ ρεφερρεδ το ασ τηε ∋δροπ∋. Ωελλ τηε δροπ χαν ρανγε φροµ αν αβανδ ονεδ βυιλδινγ το ψουρ νεξτ δοορ νειγηβορσ απαρτµεντ. Ιφ ψου πλαν το σενδ ιτ το αν απαρτµεντ βυιλδινγ τηεν βε συρε ΝΟ Τ το ινχλυδε αν απαρτµεντ νυµβερ. Τηισ ωιλλ χονφυσε ΥΠΣ ορ ποσταγε µεν α λιττλε ανδ τηεψ ωιλλ λεαϖε τηε παχκαγε ιν τηε λοββψ. Ηερε ισ α λιστ οφ ϖαριουσ δροπσ: Τηε ηουσε νεξτ δοορ ωηοσε φαµιλψ ισ ον ϖαχατιον, τηε απαρτµεντ τηατ ωα σ ϕυστ µοϖεδ ουτ οφ, τηε ολδ χηυρχη τηατ ωιλλ βε κνοχκεδ δοων ιν σιξ µοντησ, ψουρ φριενδσ ηουσε ωηο ηασ αβσολυτελ ψ νοτηινγ το δο ωιτη τηε τψπε οφ µερχηανδισε ψου ωιλλ βυψ ανδ ωηο ωιλλ αλσο νοτ χραχκ υνδερ ηεατ φροµ φεδσ, ετχ.. Τη ερε αρε αλσο σερϖιχεσ τηατ ηολδ µερχηανδισε φορ ψου, βυτ περσοναλλψ Ι ωουλδ νοτ τρυστ τηεµ. Ανδ φοργετ αβουτ Π.Ο. Βοξεσ βεχαυσε ψου νεεδ Ι∆ το γετ ονε ανδ µοστ πλαχεσ δον∋τ σηιπ το τηεµ ανψωαψ. Οτηερ ασπεχτσ οφ χαρδινγ: ςεριφψινγ χαρδσ, σεεινγ ιφ τηεψ ωερε ρεπορτεδ στολεν. ςεριφψινγ χαρδσ: Στορεσ νεεδ το ϖεριφψ χρεδιτ χαρδσ ωηεν σοµεονε πυρχηα σεσ σοµετηινγ ωιτη ονε. Τηεψ χαλλ υπ α σερϖιχε τηατ χηεχκσ το σεε ιφ τηε χυστοµερ ηασ τηε µονεψ ιν τηε βανκ. Τηε µερχ ηαντ ιδεντιφιεσ ηιµσελφ ωιτη α µερχηαντ νυµβερ. Τηε σερϖιχε τηεν ηολδσ τηε µονεψ τηατ τηε µερχηαντ ϖεριφιεδ ον ρεσερ ϖε. Ωηεν τηε µερχηαντ σενδσ ιν τηε χρεδιτ χαρδ φορµ, τηε σερϖιχε σενδσ τηε µερχηαντ τηε µονεψ. Τηε σερϖιχε ηολδσ τηε µονεψ φορ τηρεε δαψσ ανδ ιφ νο φορµ αππεαρσ τηεν ιτ ισ πυτ βαχκ ιντο τηε βανκ. Τηε ποιντ ισ τηατ ιφ ψου ωαντ το ϖεριφ ψ σοµετηινγ τηεν ψου σηουλδ ϖεριφψ ιτ φορ α λιττλε αµουντ ανδ οδδσ αρε τηατ τηερε ωιλλ βε µορε ιν τηε βανκ. Τηε γοοδ τ ηινγ αβουτ ϖεριφιχατιον ισ τηατ ιφ τηε χαρδ δοεσν∋τ εξιστ ορ ιφ ιτ ισ στολεν τηεν τηε σερϖιχε ωιλλ τελλ ψου. Το ϖεριφψ ΜαστερΧαρδ ανδ ςισα τρψ τηισ νυµβερ. Ιτ ισ ϖοιχε: 1−800−327−1111 µερχηαντ χοδε ισ 596719. Στολεν χαρδσ: Μαστερχαρ δ ανδ ςισα χοµε ουτ ωιτη α σµαλλ χαταλογ εϖερψ ωεεκ ωηερε τηεψ πυβλιση ΕςΕΡΨ στολεν ορ φραυδυλεντλψ υσεδ χαρδ. Ι γετ τηισ εϖερψ ωεεκ βψ τρασηινγ τηε σαµε πλαχε ον τηε σαµε δαψ. Ιφ ψου εϖερ φινδ ιτ τρασηινγ τηεν τρψ το γετ ιτ εϖερψ ωεεκ. Ιδεντιφψινγ χαρδσ: ςισα χαρδ νυµβερσ βεγιν ωιτη α 4 ανδ ηαϖε ειτηερ 13 ορ 16 διγιτσ. ΜαστερΧαρδ χαρδ νυµβερσ βεγιν ωιτη α 5 ανδ ηαϖε 16 διγιτσ. Αµεριχαν Εξπρεσ σ βεγινσ ωιτη α 3 ανδ ηασ 15 διγιτσ. Τηεψ αλλ ηαϖε τηε φορµατσ οφ τηε φολλοωινγ: 3ξξξ−ξξξξξξ−ξξξξξ Αµεριχαν Εξπρεσσ 4ξξξ−ξξξ−ξξξ−ξξξ ςισα 4ξξξ−ξξξξ−ξξξξ−ξξξξ ςισα 5ξξξ−ξξξξ−ξξξξ−ξξξξ ΜαστερΧαρδ Γολδ χαρδσ: Α γολδ χαρδ σιµπλψ µεανσ τηατ χρεδιτ ισ γοοδ φορ ∃5000. Ωιτηουτ α γολδ χαρδ, χρεδιτ ωουλδ βε νορµαλλψ ∃ 2000. Το ρεχογνιζε α γολδ χαρδ ον α χαρβον τηερε αρε σεϖεραλ τεχηνιθυεσ: Αµεριχαν Εξπρεσσ−νονε. ςισα−Πς ινστεαδ οφ Χς. Νοτε−Ωηεν ϖεριφψινγ α Πς ςισα, ψου ηαϖε το ηαϖε τηε ρεαλ ναµε οφ τηε χαρδηολδερ. Μαστερχαρδ−Αν αστερισκ χαν σιγνιφψ α γολδ χαρδ, βυτ τηισ χηανγεσ δεπενδινγ ωηεν τηε χαρδ ωασ ισσυεδ. Ι αµ γοινγ το τ ψπε ουτ α διαλογ βετωεεν α χαρδερ ανδ τηε πηονε οπερατορ το ηελπ ψου γετ τηε ιδεα. Οπερατορ: ∀Οϖερ−πριχεδ Χοµπυτερ Γοοδσ, µαψ Ι ηελπ ψου?∀ Χαρδερ: ∀Ηι, Ι ωουλδ λικε το πλαχε αν ορδερ πλεασε.∀ Οπερατορ: ∀Συρε, ωηατ ωουλδ ψου λικε το ορδερ?∀ Χαρδερ: ∀400 γενεριχ δισκσ ανδ α δουβλε δενσιτψ δριϖε.∀ Οπερατορ: ∀Οκ, ισ τηερε ανψτηινγ ελσε?∀ Χαρδερ: ∀Νο τηανκ ψου, τηατ∋σ αλλ φορ τοδαψ.∀ Οπερατορ: ∀Οκ, ηοω ωουλδ ψου λικε το παψ φορ τηισ? ΜαστερΧαρδ ορ ςισα?∀ Χαρδερ: ∀ςισα.∀ Οπερατορ: ∀Ανδ ψουρ ναµε ισ?∀ Χαρδερ: ∀Λεννψ Λιπσηιτζ.∀ (Ναµε ον χαρδ)


Οπερατορ: ∀Ανδ ψουρ ςισα χαρδ νυµβερ ισ?∀ Χαρδερ: ∀4240−419−001−340∀ (Ινϖαλιδ χαρδ) Οπερατορ: ∀Εξπιρατιον δατε?∀ Χαρδερ: ∀06−92.∀ Οπερατορ: ∀Ανδ ωηερε ωουλδ ψου λικε τηε παχκαγε σηιππεδ το?∀ Χαρδερ: ∀6732 Γοατσγατε Πορτ. Παρισ, Τεξασ, 010166.∀ Οπερατορ: ∀Ανδ ωηατ ισ ψουρ ηοµε τελεπηονε νυµβερ?∀ Χαρδερ: ∀212−724−9970∀ (Τηισ νυµβερ ισ αχτυαλλψ αλωαψσ βυσψ) Οπερατορ: ∀Ι ωιλλ αλσο νεεδ ψουρ βυσινεσσ πηονε νυµβερ ιν χασε ωε ηαϖε το ρεαχη ψου.∀ Χαρδερ: ∀Ψου χαν ρεαχη µε ατ τηε σαµε νυµβερ. 212−724−9970∀ Οπερατορ: ∀Ο.Κ. Τηανκ ψου ϖερψ µυχη ανδ ηαϖε νιχε δαψ.∀ Χαρδερ: ∀Εξχυσε µε, ωηεν ωιλλ τηε παχκαγε αρριϖε?∀ Οπερατορ: ∀Ιν σιξ το σεϖεν δαψσ ΥΠΣ.∀ Χαρδερ: ∀Τηανκσ α λοτ, ανδ ηαϖε α πλεασαντ δαψ.∀ Νοω ψου ωαιτ 6−7 δαψσ ωηεν τηε παχκαγε ωιλλ αρριϖε το τηε αδδρεσσ ωηιχη ισ ρεαλλψ α ηουσε υπ φορ σαλε. Τηερε ωιλ λ βε α νοτε ον τηε δοορ σαψινγ, ∀Ηελλο ΥΠΣ, πλεασε λεαϖε αλλ παχκαγεσ φορ Λεννψ Λιπσηιτζ ιν τηε λοββψ ορ πορχη. Τ ηανκσ α λοτ, Λεννψ Λιπσηιτζ∀ (Μακε τηε σιγνατυρε ηαλφ−ωαψ χονϖινχινγ)

87. Ρεχογνιζινγ χρεδιτ χαρδσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

[Σαµπλε: Αµεριχαν Εξπρεσσ] ΞΞΞΞ ΞΞΞΞΞΞ ΞΞΞΞΞ ΜΜ/Ψ1 ΤΗΡΥ ΜΜ/Ψ2 Ψ1 ϑοην ∆οε ΑΞ Εξπλανατιον: Τηε φιρστ δατε ισ τηε δατε τηε περσον γοτ τηε χαρδ, τηε σεχονδ δατε ισ τηε εξπιρατιον δατε, αφτερ τηε εξπιρατιον δατε ισ τ ηε σαµε διγιτσ ιν τηε φιρστ ψεαρ. Τηε Αµεριχαν Εξπρεσσ Γολδ ηασ µανψ µορε νυµβερσ (Ι τηινκ 6 8 τηεν 8). Ιφ ψου δο φινδ α Γολδ χαρδ κεεπ ιτ φορ ιτ ηασ α ∃5000.00 βαχκυπ εϖεν ωηεν τηε γυψ ηασ νο µονεψ! [Σαµπλε: Μαστερ Χαρδ] 5ΞΞΞ ΞΞΞΞ ΞΞΞΞ ΞΞΞΞ ΞΞΞΞ ΑΑΑ ∆∆−ΜΜ−ΨΨ ΜΜ/ΨΨ ϑοην ∆οε. Εξπλανατιον: Τηε φορµατ ϖαριεσ, Ι ηαϖε νεϖερ σεεν α χαρδ τηατ διδ νοτ σταρτ ωιτη α 5ΞΞΞ τηερε ισ ανοτηερ 4 διγιτσ ον τηε νεξτ λινε τ ηατ ισ σοµετιµεσ ασκεδ φορ ωηεν ορδερινγ στυφφ, (ανδ ραρελψ α 3 διγιτ λεττερ χοµβο (ε. ΑΝΒ). Τηε φιρστ δατε ισ τηε δατε τ ηε περσον γοτ τηε χαρδ ανδ τηε σεχονδ δατε ισ τηε εξπιρατιον δατε. Μαστερ Χαρδ ισ αλµοστ αλωαψσ αχχεπτεδ ατ στορεσ. [Σαµπλε: ςΙΣΑ] ΞΞΞΞ ΞΞΞ(Ξ) ΞΞΞ(Ξ) ΞΞΞ(Ξ) ΜΜ/ΨΨ ΜΜ/ΨΨ∗ςΙΣΑ ϑοην ∆οε Εξπλανατιον: ςισα ισ τηε µοστ στραιγητ φορωαρδ οφ τηε χαρδσ, φορ ιτ ηασ τηε ναµε ριγητ ον τηε χαρδ ιτσελφ, αγαιν τηε φιρστ δατε ισ τη ε δατε ηε γοτ τηε χαρδ ανδ τηε σεχονδ ισ τηε εξπιρατιον δατε. (Σοµετιµεσ τηε φιρστ δατε ισ λεφτ ουτ). Τηε νυµβερσ χαν ειτη ερ βε 4 3 3 3 ορ 4 4 4 4. ςισα ισ αλσο αλµοστ αλωαψσ αχχεπτεδ ατ στορεσ, τηερεφορε, τηε βεστ οφ χαρδσ το υσε. 88. Ηοω Το Χρεατε Α Νεω Ιδεντιτψ

β ψ Τηε Ωαλκινγ Γλιτχη

Ψου µιγητ βε σαψινγ, ∀Ηεψ Γλιτχη, ωηατ δο Ι νεεδ α νεω ιδεντιτψ φορ?∀ Τηε ανσωερ ισ σιµπλε. Ψου µιγητ ωαντ το γο βυψ λιθυορ σοµεωηερε, ριγητ? Ψου µιγητ ωαντ το γο γιϖε τηε χοπσ τηε φαλσε ναµε ωηεν ψου γετ βυστεδ σο ψου κεεπ ψουρ γοοδ ναµε, εη? Ψου µιγητ εϖεν ωαντ το υσε τηε νεω ιδεντιτψ φορ γεττινγ α Π.Ο. Βοξ φορ χαρδινγ. Συρε! Ψου µιγητ εϖεν ωαντ τη ε στυφφ φορ ρεντινγ ψουρσελφ α ςΧΡ ατ σοµε διχκλεσσ λοσερ οφ α χονϖενιενχε στορε. Ηερε ωε γο: Γεττινγ α νεω Ι∆ ισν∋τ α λωαψσ εασψ, νο ονε σαιδ ιτ ωουλδ βε. Βψ φολλοωινγ τηεσε στεπσ, ανψ βοζο χαν βεχοµε α νεω βοζο ιν α χουπλε οφ ωεεκσ.


ΣΤΕΠ 1 Τηε φιρστ στεπ ισ το φινδ ουτ ωηο εξαχτλψ ψου∋λλ βεχοµε. Τηε µοστ σεχυρε ωαψ ισ το υσε σοµεονε∋σ Ι∆ ωηο δοεσν∋τ υσε ι τ τηεµσελϖεσ. Τηε πεοπλε ωηο φιτ τηατ βιλλ τηε βεστ αρε δεαδ. Ασ αν αδδεδ βονυσ τηεψ δον∋τ γο χοµπλαινινγ ονε βιτ. Γο τ ο τηε λιβραρψ ανδ λοοκ τηρουγη ολδ δεατη νοτιχεσ. Ψου ηαϖε το φινδ σοµεονε ωηο ωασ βορν αβουτ τηε σαµε τιµε ασ ψο υ ωερε, ορ βεττερ ψετ, α ψεαρ ορ τωο ολδερ σο ψου χαν βυψ βοοζε, ετχ. Ψου σηουλδ γο βαχκ ασ φαρ ασ ψου χαν φορ τηε δεατη βεχαυσε µοστ στατεσ νοω χροσσ ινδεξ δεατησ το βιρτησ σο πεοπλε χαν∋τ δο τηισ ιν τηε φυτυρε. Τηε χυτοφφ δατε ιν Ωισχονσιν ισ 1979, φολκσ ιν τηισ γρανδ στατε γοττα λοοκ ιν 1978 ορ εαρλιερ. Ανψτηινγ εαρλιερ τηερε ισ χοολ. Νοω, τηισ ι σ τηε ηαρδεστ παρτ ιφ ψου∋ρε ψουνγερ. Βρατσ τηατ ψουνγ ηαππεν το βε θυιτε ρεσιλιεντ, τακινγ φαλλσ ουτ οφ τηρεε στορψ ωινδοωσ ανδ εατινγ ρατ ποισον λικε ιτσ Εαστερ χανδψ, ανδ νοτ α σχρατχη ορ δεντ. Τηερε αιν∋τ µανψ τηατ διε, σο ψα γοττ α λοοκ ψουρ ασσ οφφ. Γο δοων το τηε λιβραρψ ανδ λοοκ υπ αλλ τηε δεατη νοτιχεσ ψου χαν, ιφ ιτ∋σ ον µιχροφιλµ σο µυχη τηε βεττερ. Ψου µιγητ ηαϖε το γο τηρουγη µοντησ οφ δεατη νοτιχεσ τηουγη, βυτ τηε ρεσυλτσ αρε ωελλ ωορτη ιτ. Ψου γοττ α γετ σοµεονε ωηο διεδ λοχαλλψ ιν µοστ ινστανχεσ: τηε δεατη χερτιφιχατε ισ φιλεδ ονλψ ιν τηε χουντψ οφ δεατη. Νοω ψου γο δοων το τηε χουντψ χουρτηουσε ιν τηε χουντψ ωηερε ηε διεδ ανδ γετ τηε δεατη χερτιφιχατε, τηισ ωιλλ χοστ ψου αρουνδ ∃3−∃5 δεπενδινγ ον τηε στατε ψου∋ρε ιν. Λοοκ ατ τηισ ηυνκ οφ παπερ, ιτ χουλδ βε ψουρ ωαψ το ϖανιση ιν α χλουδ οφ σµο κε ωηεν τηε ριγητ τιµε χοµεσ, λικε ριγητ αφτερ τηατ βιγ σχαµ. Ιφ Ψου∋ρε λυχκψ, τηε σλοβσ παρεντσ σιγνεδ ηιµ υπ ωιτη σοχ ιαλ σεχυριτψ ωηεν ηε ωασ α σνοτ νοσεδ βρατ. Τηατ∋λλ βε ανοτηερ πιεχε οφ Ι∆ ψου χαν γετ. Ιφ νοτ, τηατ∋σ Οκ τοο. Ιτ∋λλ β ε λιστεδ ον τηε δεατη χερτιφιχατε ιφ ηε ηασ ονε. Ιφ ψου∋ρε λυχκψ, τηε στιφφ ωασ βορν λοχαλλψ ανδ ψου χαν γετ ηισ βιρτη χερτιφιχατε ριγητ αωαψ. ΣΤΕΠ 2 Νοω χηεχκ τηε πλαχε οφ βιρτη ον τηε δεατη χερτιφιχατε, ιφ ιτ∋σ ιν τηε σαµε πλαχε ψου στανδινγ νοω ψου∋ρε αλλ σετ. Ιφ ν οτ, ψου χαν µαιλ αωαψ φορ ονε φροµ τηατ χουντψ βυτ ιτσ α µινορ παιν ανδ ιτ µιγητ τακε α ωηιλε το γετ, τηε λιβραριαν ατ τηε δεσκ ηασ λιστινγσ οφ ωηερε το ωριτε φορ τηισ στυφφ ανδ εξαχτλψ ηοω µυχη ιτ χοστσ. Γετ τηε Βιρτη χερτιφιχατε, ιτσ ωο ρτη τηε εξτρα µονεψ το γετ ιτ χερτιφιεδ βεχαυσε τηατ∋σ τηε ονλψ ωαψ σοµε πεοπλε ωιλλ αχχεπτ ιτ φορ Ι∆. Ωηεν ψου∋ρε γετ τινγ τηισ στυφφ τηε λιττλε φορµσ ασκ φορ τηε ρεασον ψου ωαντ ιτ, ινστεαδ οφ ωριτινγ ιν ∀Φυχκ ψου∀, τρψ πυττινγ ιν τηε ω ορδ ∀Γενεαλογψ∀. Τηεψ γετ τηισ αλλ τηε τιµε. Ιφ τηε ∆εατη χερτιφιχατε λοοκσ γοοδ φορ ψου, ωαιτ α δαψ ορ σο βεφορε γετ τινγ τηε χερτιφιεδ βιρτη χερτιφιχατε ιν χασε τηεψ ρεχογνιζε σοµεονε ωαντινγ ιτ φορ α δεαδ γυψ. ΣΤΕΠ 3 Νοω ψουρ χοοκινγ! Ψου γοτ ψουρ σταρτ ανδ τηε νεξτ παρτ∋σ εασψ. Χρανκ ουτ ψουρ ολδ ∆οτ µατριξ πριντερ ανδ ρυν οφφ σοµε µαιλινγ λαβελσ αδδρεσσεδ το ψου ατ σοµε πηονψ αδδρεσσ. Τακε τηε τιµε το χηεχκ ψουρ πηονψ αδδρεσσ τηατ τηερε ι σ συχη α πλαχε. Ηοτελσ τηατ ρεντ βψ τηε µοντη ορ λαργε απαρτµεντ βυιλδινγσ αρε γοοδ, βε συρε το γετ τηε ριγητ ζιπ χοδε φορ τηε αρεα. Τηεσε αρε τηινγσ τηατ τηε χοπσ µιγητ νοτιχε τηατ ωιλλ τριπ ψου υπ. Γραβ σοµε ολδ ϕυνκ µαιλ ανδ παστε ψουρ νεω λαβελσ ον τηεµ. Νοω τακε τηεµ αλονγ ωιτη τηε βιρτη χερτιφιχατε δοων το τηε λιβραρψ. Γετ α νεω λιβραρψ χαρδ. Ιφ τηεψ ασκ ψου ιφ ψου ηαδ ονε βεφορε σαψ τηατ ψου ρεαλλψ αρεν∋τ συρε βεχαυσε ψουρ φαµιλ ψ µοϖεδ αρουνδ α λοτ ωηεν ψου ωερε α κιδ. Μοστ λιβραριεσ ωιλλ αλλοω ψου το υσε λεττερσ ασ α φορµ οφ Ι∆ ωηεν ψου γε τ ψουρ χαρδ. Ιφ τηεψ ωαντ µορε γιϖε τηεµ α σοβ στορψ αβουτ ηοω ψου ωερε µυγγεδ ανδ γοτ ψουρ ωαλλετ στολεν ωιτη αλλ ψουρ ιδεντιφιχατιον. Ψουρ χαρδ σηουλδ βε ωαιτινγ φορ ψου ιν αβουτ τωο ωεεκσ. Μοστ λιβραριεσ ασκ φορ τωο φορµσ οφ Ι ∆, ονε χαν βε ψουρ τρυστψ Βιρτη Χερτιφιχατε, ανδ τηεψ δο αλλοω λεττερσ αδδρεσσεδ το ψου ασ α σεχονδ φορµ. ΣΤΕΠ 4 Νοω ψου γοτ α σταρτ, ιτ ισν∋τ περφεχτ ψετ, σο λετ∋σ χοντινυε. Ψου σηουλδ ηαϖε τωο φορµσ οφ Ι∆ νοω. Τηροω αωαψ τηε ο λδ λεττερσ, ορ βεττερ ψετ στυφφ τηεµ ινσιδε τηε ωαλλετ ψου ιντενδ το υσε ωιτη τηισ στυφφ. Γο το τηε χουντψ χουρτηουσε α νδ σηοω τηεµ ωηατ νιχε Ι∆ ψου γοτ ανδ γετ α στατε Ι∆ χαρδ. Νοω ψου γοτ α πιχτυρε Ι∆. Τηισ ωιλλ τακε αβουτ τωο ωεεκσ α νδ χοστ αβουτ ∃5, ιτσ ωελλ ωορτη ιτ. ΣΤΕΠ 5 Ιφ τηε δεατη χερτιφιχατε ηαδ α σοχιαλ σεχυριτψ νυµβερ ον ιτ ψου χαν γο ουτ ανδ βυψ ονε οφ τηοσε µεταλ ΣΣ# χαρδσ τηατ τηεψ σελλ. Ιφ ιτ διδν∋τ, τηεν ψου γοτ αλλ κινδσ οφ πρεττψ Ι∆ τηατ σηοωσ εξαχτλψ ωηο ψου αρε. Ιφ ψου δον∋τ ψετ ηαϖε α ν ΣΣ#, Γο δοων ανδ αππλψ φορ ονε, τηεσε αρε φρεε βυτ τηεψ χουλδ τακε φιϖε ορ σιξ ωεεκσ το γετ, Βυρεαυχρατσ ψου κνοω. .. Ψου χαν ινϖεντ α ΣΣ# τοο ιφ ψου λικε, βυτ τηε µοττο οφ ∋ΤΗΕ ΩΑΛΚΙΝΓ ΓΛΙΤΧΗ∋ ηασ αλωαψσ βεεν ∀Ωηψ νοτ εξχελλε νχε?∀. ΣΤΕΠ 6


Ιφ ψου ωαντ το γο ωηολε ηογ ψου χαν νοω γετ α βανκ αχχουντ ιν ψουρ νεω ναµε. Ιφ ψου πλαν το δο α λοτ οφ τραϖελινγ τ ηεν ψου χαν πυτ α λοτ οφ µονεψ ιν τηε αχχουντ ανδ τηεν σαψ ψου λοστ τηε αχχουντ βοοκ. Αφτερ ψου γετ τηε νεω βοοκ ψ ου τακε ουτ αλλ τηε χαση. Τηεψ∋λλ ηιτ ψου ωιτη α σλιγητ χηαργε ανδ µαψβε τιε−υπ ψουρ µονεψ σοµε, βυτ ιφ ψου∋ρε εϖε ρ βροκε ιν σοµε σµαλλ τοων τηατ βανκ βοοκ ωιλλ κεεπ ψου φροµ βεινγ τηροων ιν ϕαιλ ασ α ϖαγραντ. ΑΛΛ ∆ΟΝΕ? Σο κιδδιεσ, ψου γοτ Ι∆ φορ βυψινγ βοοζε, βυτ ωηατ ελσε? Ιν σοµε τοωνσ (τηε λαργερ τηε µορε λικελψ) τηε χοπσ ιφ τηεψ χατ χη ψου φορ σοµετηινγ πεττψ λικε σηοπλιφτινγ στυφφ υνδερ α χερταιν δολλαρ αµουντ, ωιλλ ϕυστ γιϖε ψου α τιχκετ, σαµε τ ηινγ φορ πισσινγ ιν τηε στρεετ. Τηατ∋σ ιτ! Νο φινγερπριντσ ορ νοτηινγ, ϕυστ παψ τηε φινε (αλµοστ αλωαψσ οϖερ ∃100) ορ αππεαρ ιν χουρτ. Οφ χουρσε τηεψ ρυν α ραδιο χηεχκ ον ψουρ Ι∆, ψου∋λλ βε χλεαν ανδ ψουρ αλτερ−εγο γετσ α βλοτ ον ηι σ ρεχορδ. Ψουρ φρεε ανδ χλεαρ. Τηατ∋σ ωορτη τηε πριχε οφ τηε τρουβλε ψου∋ϖε γονε τηρουγη ριγητ τηερε. Ιφ ψουρ σµαρτ , ψου∋λλ τοσσ τηατ Ι∆ αωαψ ιφ τηισ ηαππενσ, ορ βεττερ ψετ, τεαρ οφφ ψουρ πιχτυρε ανδ γιϖε τηε Ι∆ το σοµεονε ψου δον∋τ λικε, µαψβε τηεψ∋λλ γετ βυστεδ ωιτη ιτ. Ιφ ψου∋ρε α ωορκινγ στιφφ, ηερε∋σ α ωαψ το στρετχη ψουρ δολλαρ. Γο το ωορκ φο ρ ασ λονγ ασ ιτ τακεσ το γετ υνεµπλοψµεντ ανδ τηεν γετ ψουρσελφ φιρεδ. Γο το ωορκ υνδερ τηε οτηερ ναµε ωηιλε ψουρ γετ τινγ τηε υνεµπλοψµεντ. Ωιτη α χουπλε οφ σετσ οφ Ι∆, ψου χαν λιϖε λικε α κινγ. Τηεσε χονχεπτσ φορ συρϖιϖαλ ιν τηε νεω αγε χοµε το ψου χοµπλιµεντσ οφ ΤΗΕ ΩΑΛΚΙΝΓ ΓΛΙΤΧΗ. 89. Ρεµοτε Ινφορµερ Ισσυε #2

β ψ Τραχκερ, Νορµαν Βατεσ, ανδ Ψε Χαπ∋ν

Ραγγερσ ανδ Βραγγερσ Τηισ σεχτιον ισ το µακε ψου αωαρε οφ ωελλ−κνοων ραγγερσ ανδ βραγγερσ. Σινχε τηισ ισ τηε φιρστ τιµε τηισ σεχτιον ισ β εινγ πριντεδ, ωε ωιλλ τελλ ψου ωηατ χλασσιφιεσ πεοπλε ασ ραγγερσ ανδ βραγγερσ. Ιν τηε φυτυρε ισσυεσ τηε τοπ ραγγερσ ανδ βραγγερσ ωιλλ βε λιστεδ ιν τηισ νεωσλεττερ το λετ τηε ΣψσΟπσ κνοω ωηο νοτ το λετ ον τηειρ βοαρδ, ορ το ατλεαστ κ εεπ αν εψε ον. Α ραγγερ ισ σοµεονε ωηο ωιλλ πυτ σοµεονε ελσε δοων φορ σοµετηινγ. Τηε περσον µιγητ ποστ α µεσσαγε ασ κινγ α νοϖιχε θυεστιον αβουτ ηαχκινγ ανδ πηρεακινγ, ορ µαψ σαψ σοµετηινγ τηατ ισ χοµπλετελψ ωρονγ, ανδ α ραγγε ρ ωιλλ πυτ τηε οτηερ περσον δοων φορ ηε σαιδ, ποστεδ, ετχ. Τηε ονεσ τηατ υσυαλλψ χλασσιφψ ιν τηισ χατεγορψ αρε τηε ονεσ τηατ τηινκ τηεψ κνοω ιτ αλλ ανδ χονσιδερ τηεµσελϖεσ ριγητ νο µαττερ ωηατ ανψονε σαψσ. Μοστ οφ τηε υσερσ τ ηατ υσε χοδεσ ανδ χονσιδερ τηεµσελϖεσ α µαστερ πηρεακερ υσυαλλψ βεχοµε ραγγερσ. Α βραγγερ ισ σοµεονε ωηο ειτηερ δοεσ ορ τηινκσ ηε δοεσ κνοω εϖερψτηινγ, ανδ πυτσ ιτ υπον ηιµσελφ το τελλ τηε ωηολε ωορλδ τηατ ηε κνοωσ ιτ αλλ. Τηισ περσον ισ αλσο ονε ωηο τηινκσ ηε ισ βεττερ τηαν εϖερψονε ελσε ανδ ηε βελιεϖεσ ηε ισ Ελιτε, ανδ νο ονε ελσε ισ. Πεοπλε ωηο τενδ το δο τηισ αρε τηοσε ωηο ηαϖε, φορ σοµε ρεασον, βεχοµε ωελλ−κνοων ιν τ ηε υνδερωορλδ, ανδ ασ α ρεσυλτ βεχοµε α βραγγερ. Τηοσε υσυαλλψ νοτ τοο ωελλ−κνοων ωιλλ νοτ τενδ το βραγ ασ µυ χη ασ τηοσε ωηο τηινκ εϖερψονε ωουλδ λοϖε το βε τηειρ φριενδ ανδ βε λικε τηεµ. Ασ α ωελλ−κνοων ραγγερ ανδ βραγγερ, Τηε Τοαδ, λεαρνεδ τηατ ιτ δοεσ νοτ ηελπ το βε ονε ορ βοτη οφ τηοσε. Ηε ηασ σιν χε χηανγεδ ανδ ισ νοω εασιλψ αχχεπτεδ βψ µοστ. Μοστ πεοπλε δισλικεδ ηιµ βεχαυσε οτηερσ τηεψ κνεω ηαδ σαιδ σοµετη ινγ βαδ αβουτ ηιµ. Τηισ ισ χαλλεδ πεερ πρεσσυρε ανδ ισ α βαδ ινφλυενχε το τηοσε ωηο αρε νεω το τηε υνδερωορλδ. Ι ωο υλδ συγγεστ ιν τηε φυτυρε, το νοτ ϕυδγε σοµεονε βψ ωηατ οτηερσ σαψ, βυτ ρατηερ βψ ηοω τηεψ αχτ αρουνδ/το ψου. Τηε χυρρεντ µοστ ποπυλαρ Αταριαν τηατ χλασσιφιεσ ασ α ραγγερ ανδ α βραγγερ ισ Αχε οφ Αχεσ, ανδ ισ ωελλ−ηατεδ βψ µαν ψ υσερσ ανδ ΣψσΟπσ, σινχε ηε τενδσ το πυτ δοων ανψτηινγ ανψονε σαψσ ανδ χονσιδερσ ηιµσελφ τηε βεστ ατ ωριτινγ ηαχ κινγ προγραµσ. Ηε ισ χοµµονλψ ρεφερρεδ το ασ Ασσ οφ Ασσεσ ανδ Ασσ οφ Ασσηολεσ. Εϖεν ηολδινγ αν οπεν µινδ αβουτ τη ισ γυψ, ψου ωουλδ σοον χοµε το φινδ τηατ ωηατ οτηερσ σαιδ χοινχιδεσ ωιτη ωηατ ψου σεε φροµ ηιµ.

Α Νεω 950 ηασ αρριϖεδ! Λ∆∆Σ, ωηο ασ µεντιονεδ αβοϖε βουγητ ουτ ΤΜΧ, ισ ινσταλλινγ α νεω 950 πορτ το µοστ µαϕορ χιτιεσ. Βψ τηε τιµε ψου ρεαδ τηισ, ιτ σηουλδ βε ιν αλµοστ εϖερψ αρεα τηατ συππορτσ 950 πορτσ. Τηε νυµβερ ισ 950−1450. Τηισ πορτ ωιλλ διαλ 976 νυµβερσ, βυτ νοτ 700, 800, ορ 900 νυµβερσ. Τηε διαλινγ µετηοδ φορ Λ∆∆Σ ισ: 7 διγιτ χοδε, τηεν εϖεν ιφ τηε χοδε ισ β αδ ιτ ωιλλ γιϖε ψου α διαλ τονε. Τηεν διαλ τηε αρεα χοδε πλυσ τηε νυµβερ. Ιφ ψου ηαϖε α βαδ χοδε ιτ ωιλλ σιµπλψ σα ψ ψουρ χαλλ χαννοτ βε χοµπλετεδ ασ ιτ ωασ διαλεδ. Τηερε ισ α δεφαυλτ χοδε υσεδ ον τηε σψστεµ τηατ χυρρεντλψ ωορκσ . Τηε χοδε ισ σιµπλψ, 1234567. Ι ηαϖε σεεν χοδεσ φροµ 5 διφφερεντ χοµπανιεσ ανδ τηεψ αλλ αρε ιν τηε φορµατ οφ 00ξξξξξ. Ι δο νοτ κνοω ωηατ τψπε οφ σοφτωαρε τηεψ υσε, βυτ Ι ωιλλ κνοω βψ τηε νεξτ ισσυε εξαχτλψ ωηατ τηεψ πλαχε ον τηε βιλλσ. Τηισ χουλδ βε τηε ανσωερ το α λοτ οφ πεοπλε∋σ προβλεµσ ωιτη φεαρ οφ Σπριντ ανδ ΙΤΤ, εσπεχιαλλψ ΑλλΝετσ . ϑυστ ρεµεµβερ, Τραχκερ ισ τηε ονε ωηο φουνδ τηισ, ανδ αλλ ινφορµατιον αβουτ ιτ. Ιφ σοµεονε ισ σεεν σαψινγ τηεψ φουνδ τηισ, τηεν τηεψ ωιλλ βε λιστεδ ιν τηε νεξτ ισσυε ωηιχη ωιλλ χονταιν αν αρτιχλε ον λεεχηεσ. Μαιλβοξ Σψστεµσ Μαιλβοξ σψστεµσ αρε τηε λινκ βετωεεν ινφορµατιον ανδ τηε υνδερωορλδ. Ιφ ψου ηαϖε εϖερ χαλλεδ ονε, τηεν ψου ωιλλ κν οω τηε αδϖανταγεσ οφ ηαϖινγ ονε, εσπεχιαλλψ τηε ονεσ τηατ αρε οπεν το ωηολε υνδερωορλδ, ρατηερ τηαν ϕυστ α σελεχτ


φεω. Τηερε αρε τωο τψπεσ οφ µαιλβοξ σψστεµσ τηατ αρε ωιδελψ υσεδ. Τηε φιρστ τψπε ωε ωιλλ ταλκ αβουτ ισ τηε µυλτι πλε µαιλβοξ σψστεµσ, ορ χοµµονλψ ρεφερρεδ το ασ µεσσαγε σψστεµσ. Τηεσε σψστεµσ ηαϖε σεϖεραλ µαιλβοξεσ σετ υπ ον ονε νυµβερ. Υσυαλλψ, ψου χαν αχχεσσ οτηερ µαιλβοξεσ φροµ τηατ νυµβερ βψ πρεσσινγ ∋∗∋ ορ ∋#∋. Σοµετιµεσ ψο υ ϕυστ εντερ τηε µαιλβοξ νυµβερ ανδ ψου αρε χοννεχτεδ. Τηεσε αρε τηε σαφεστ σψστεµσ το υσε το προτεχτ ινφορµατιον φ ροµ ΥΣ Σπριντ ανδ οτηερ λονγ διστανχε χοµπανιεσ. Σινχε ΥΣ Σπριντ ανδ οτηερ χοµπανιεσ χαλλ τηε δεστινατιον νυµβερ σ, ιτ ισ σαφερ το ηαϖε 800 µαιλβοξ σψστεµσ, ανδ µοστ οφ τηε τιµε, τηε µυλτιπλε µαιλβοξ σψστεµσ αρε ον 800 νυµβερσ. Τηε πασσχοδε ον τηεσε σψστεµσ χαν ϖαρψ ιν λενγτη ανδ χαν βε αχχεσσεδ βψ σεϖεραλ διφφερεντ µετηοδσ, σο ιτ ισ ιµπο σσιβλε το εξπλαιν εξαχτλψ ηοω το ηαχκ τηεσε σψστεµσ. Τηε οτηερ τψπε ισ τηε σινγλε µαιλβοξ σψστεµ. Τηεσε αρε υσυαλλψ σετ υπ ιν α ρεσερϖεδ πρεφιξ ιν αν αρεα χοδε. (Εξ: 71 3−684−6ξξξ) Τηεσε σψστεµσ αρε υσυαλλψ χοντρολλεδ βψ τηε σαµε τψπε οφ ηαρδωαρε/σοφτωαρε. Το αχχεσσ τηε αρεα ω ηερε ψου εντερ τηε πασσχοδε, ϕυστ ηιτ ∋0∋ φορ α σεχονδ ορ σο. Τηε πασσχοδεσ αρε φουρ (4) διγιτσ λονγ. Τηε ονλψ ωα ψ το ηαχκ τηεσε ισ µανυαλλψ. Τηε βεστ τηινγ ψου χουλδ δο ισ το φινδ ονε τηατ δοεσ νοτ ηαϖε α ρεχορδινγ φροµ α περσ ον, βυτ ϕυστ τηε διγιτιζεδ ϖοιχε. Ιφ ψου ηαχκ ονε τηατ σοµεονε αλρεαδψ οωνσ, τηεψ ωιλλ ρεπορτ ιτ ανδ ιτ ωιλλ νοτ λα στ ασ λονγ.

Σινγλε 213−281−8ξξξ 213−285−8ξξξ 213−515−2ξξξ 214−733−5ξξξ 214−855−6ξξξ 214−978−2ξξξ 215−949−2ξξξ 312−450−8ξξξ 313−768−1ξξξ 405−557−8ξξξ 602−230−4ξξξ 619−492−8ξξξ 713−684−6ξξξ

Ηερε ισ α λιστ µαιλβοξεσ ορ πρεφιξεσ το ηελπ ψου γετ σταρτεδ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Μυλτιπλε Ναµε ∆ιγιτσ 212−714−2770 3 216−586−5000 4 415−338−7000 Ασπεν Μεσσαγε Σψστεµ 3 714−474−2033 Ωεστερν ∆ιγιταλ 800−222−0651 ςινχεντ ανδ Ελκινσ 4 800−233−8488 3 800−447−8477 Φαιρψλινκ 7 800−521−5344 3 800−524−2133 ΡΧΑ 4 800−527−0027 ΤΤΕ ΤελεΜεσσαγερ 6 800−632−7777 Ασψνκ 6 800−645−7778 ΣοφτΧελλ Χοµπυτερσ 4 800−648−9675 Ζοψκον 4 800−847−0003 Χοµµυνιχατιονσ Ωορλδ 3

90. Ρεµοτε Ινφορµερ Ισσυε #3

β ψ Τραχκερ, Ψε Χαπ∋ν, Νο ρµαν Βατεσ

Ιντροδυχτιον Ιτ∋σ βεεν α µοντη νοω, ανδ Α ΛΟΤ ηασ ηαππενεδ. Σο µυχη, ιν φαχτ, τηατ τηε ινφορµατιον ωιλλ βε σπλιτ ιντο σεϖεραλ ισσυ εσ. Τηισ σηουλδ βε νο σηοχκ σινχε Ι µεντιονεδ ιν τηε φιρστ ισσυε τηατ ωε µαψ πυτ σεϖεραλ ισσυεσ ουτ σοµετιµεσ. Ι ωαντ τ ο χονγρατυλατε τηε ρεαδερσ φορ φιναλλψ χοντριβυτινγ το τηε νεωσλεττερ. Τηισ φιρστ τωο ισσυεσ ωερε αλλ ον ινφορµατιο ν τηατ Ι, µψσελφ, οβταινεδ. Σεϖεραλ πεοπλε γαϖε µε ινφορµατιον φορ τηεσε ισσυεσ, ανδ τηειρ ηανδλε ανδ ινφορµατιον ισ ι νχλυδεδ ιν τηε αρτιχλεσ. ΙΤΤ ηασ 9 διγιτσ! Φορ τηοσε οφ ψου ωηο διδ νοτ κνοω τηισ, ΙΤΤ ηασ νινε διγιτ χοδεσ. Τηεψ αρε σαιδ το γιϖε βεττερ χοννεχτιονσ το σοµε εξτε ντ. Τηισ ινφο ωασ οριγιναλλψ γιϖεν το υσ βψ Παρτψ Βεαστ. Πηρεακψ Πηονεσ Γο ∆οων! Τηε φαµεδ Πηρεακψ Πηονεσ αρε δοων αγαιν. Μοδεµ Μαν, τηε οριγιναλ περσον τηατ σταρτεδ τηεµ, ηασ σαιδ τηατ τηεψ ωι λλ βε δοων υντιλ φυρτηερ νοτιχε. Ιν τηε µεαντιµε, οτηερ ινδεπενδεντ βοξεσ αρε βεινγ σταρτεδ. Α λιστινγ χαν βε µαδε οφ χυ ρρεντ ονεσ ον ρεθυεστ. Μαγνυσ Αδεπτ Γετσ Βυστεδ Φελλοω Αταριαν ανδ ωελλ−κνοων πηρεακ Μαγνυσ Αδεπτ γοτ χαυγητ βψ ΜΧΙ. ∆εταιλσ οφ τηε ηοω, ωηεν, ανδ ωηερε αρε ν οτ κνοων ατ τηισ τιµε. Ηε γοτ χαυγητ ωιτη 150 χοδεσ ανδ µαψ ηαϖε το παψ υπ το 50 δολλαρσ φορ εαχη χοδε. Σπριντ Χοδεσ Αρε ∆ψινγ Φαστ!


Σπριντ χοδεσ αρε ηαρδ το γετ ανδ ωηεν τηεψ αρε οβταινεδ, τηεψ τενδ το διε ρατηερ θυιχκλψ. Πηρεακερσ ηαϖε βεεν σαψι νγ τηατ τηε 950−0777 πορτ ισ δεαδ, βυτ ον τηε χοντραρψ, ιτ ισ στιλλ αϖαιλαβλε ιν στατεσ τηατ αρε νοτ ηιγηλψ αβυσεδ βψ πηρεακσ. Ηερε αγαιν, ρυµορσ αρε βεινγ σπρεαδ. Τηε Βεστ ΒΒΣ οφ τηε Μοντη Σταρτινγ φροµ νοω ον, ωε ωιλλ ηαϖε α ΒΒΣ οφ τηε µοντη. Ωε ωιλλ χηοοσε α ΒΒΣ, ρεγαρδλεσσ οφ χοµπυτερ τψπε, ανδ λοοκ ατ τηε υσερ παρτιχιπατιον ιν πηρεακ ρελατεδ µαττερσ, ασ ωελλ ασ θυαλιτψ δισχυσσιονσ ον τηε ϖαριουσ ιλλεγαλ τοπιχσ. Α ΒΒΣ χαν ρεµαιν τηε ΒΒΣ οφ τηε µοντη ασ λονγ ασ τηεψ ρεσιδε αβοϖε τηε ρεστ οφ τηε ΒΒΣ σψστεµσ. Εϖεν τηουγη ωε ωι λλ σοµετιµεσ βρινγ ουτ µορε τηαν ονε ισσυε ιν α µοντη, τηε βοαρδ ωιλλ ρεµαιν ΒΒΣ οφ τηε µοντη υντιλ τηε φιρστ ισσυε ιν τηε νεξτ µοντη χοµεσ ουτ. Τηισ µοντη∋σ ΒΒΣ οφ τηε µοντη ισ ΦΒΙ ΠιρατεΝετ. Ωε χηοσε τηισ βοαρδ βεχαυσε οφ τηε λαργε νυµβερσ οφ ποστσ ιν τηε β ασεσ, ανδ νοτ ονλψ ινφορµατιον, βυτ δισχυσσιονσ ασ ωελλ, ωιτη α µινιµυµ νυµβερ οφ ποστσ φροµ ραγγερσ ανδ βραγγερσ. Τηε νυµβερ φορ ιτ ισ 516−661−7360. Τηε Σψσοπ οφ ΦΒΙ ΠιρατεΝετ ισ Τηε Πηαντοµ, νοτ το βε χονφυσεδ ωιτη αν εαρλιερ Ν ΑΡΧ.

ΥΣ Σπριντ Εξπεχτεδ το Τριµ Σταφφ, Χονσολιδατε ∆ιϖισιονσ Νεω Ψορκ −− ΥΣ Σπριντ Χοµµυνιχατιονσ Χορπ., τηε τρουβλεδ λονγ διστανχε χαρριερ, ισ εξπεχτεδ το αννουνχε σοον τηατ ιτ ωιλλ χυτ ιτσ ωορκ φορχε βψ σεϖεραλ ηυνδρεδ πεοπλε ανδ ρεδυχε ιτσ σεϖεν ρεγιοναλ διϖισιονσ το 3 οπερατινγ γρουπσ, σουρχεσ φαµιλιαρ ωιτη τηε χοµπανψ σαιδ. Τηε χοµπανψ∋σ Παχιφιχ διϖισιον ισ βασεδ ιν Βυρλινγαµε, ΧΑ. Τηε λαψοφφσ ανδ ρεοργανιζατιον αρε παρτ οφ α πλαν βψ ΥΣ Σπριντ∋σ νεω πρεσιδεντ, Ροβερτ Η. Σνεδακερ, το ρεδυχε ηεαϖψ οπερατινγ λοσσεσ, ωηιχη αναλψστσ εξπεχτ το ρεαχη µο ρε τηαν ∃800 µιλλιον τηισ ψεαρ. Σνεδακερ ρεπλαχεδ Χηαρλεσ Μ. Σλιβο, ωηο ωασ φορχεδ το ρεσιγν ιν ϑυλψ βεχαυσε λοσσεσ ωερε ρυννινγ µυχη ηιγηερ τηα ν τηε παρεντ χοµπανιεσ ηαδ εξπεχτεδ. Προβλεµσ ωιτη τηε χοµπανψ∋σ χοµπυτεριζεδ βιλλινγ σψστεµ αλσο χοντριβυτεδ το Σ κιβο∋σ ουστερ. ΥΣ Σπριντ ισ οωνεδ ανδ οπερατεδ βψ τηε ΓΤΕ Χορπ. ανδ Υνιτεδ ΤελεΧοµ. Αχχορδινγ το σουρχεσ χλοσε το Σνεδακερ, ωηο ωασ ϖιχε χηαιρµαν ανδ χηιεφ οπερατινγ οφφιχερ οφ Υνιτεδ ΤελεΧοµ, ηε ισ πλαννινγ το χονσολιδατε τηε χοµπανψ∋σ 7 διϖισιονσ, ωηιχη οπερατε ιν τηε σαµε γεογραπηιχαλ ρεγιονσ ασ τηε σεϖεν ρεγι οναλ Βελλ οπερατινγ χοµπανιεσ, ιντο 3 διϖισιονσ. Τηε ρατιοναλε φορ τηε µοϖε, αχχορδινγ το ινδυστρψ αναλψστσ, ισ τηατ τηε χοµπανψ ωιλλ νεεδ α µυχη σµαλλερ ωορκ φορ χε ονχε ιτ βεγινσ ηανδλινγ αλλ ιτ∋σ πηονε τραφφιχ ον ιτ∋σ νεω φιβερ οπτιχ νετωορκ, ωηιχη χαν χαρρψ α γρεατερ νυµβερ ο φ τελεπηονε χαλλσ ατ λεσσ χοστ. Χοµπανψ οφφιχιαλσ ηαϖε σαιδ τηατ τηεψ εξπεχτ το ηαϖε µοστ οφ τηε τραφφιχ ον τηε νετ ωορκ βψ εαρλψ νεξτ ψεαρ. Ονε σουρχε σαιδ τηατ τηερε ωουλδ βε µορε τηαν ονε ρουνδ οφ λαψοφφσ ιν τηε χοµινγ µοντησ α νδ τηατ τηε χοµπανψ υλτιµατελψ πλανσ το ρεδυχε ιτσ 14,000 µεµβερ ωορκ φορχε βψ 15 περχεντ. Σεϖεραλ τοπ µαναγερσ αρε εξπεχτεδ το ρεσιγν ασ σοον ασ ΥΣ Σπριντ χεντραλιζεσ ιτσ µαρκετινγ ανδ συππορτ οπερατιονσ ασ ιτσ ηεαδθυαρτερσ ιν Κανσασ Χιτψ, ΜΟ., αχχορδινγ το α ρεπορτ ιν τηε λατεστ ισσυε οφ Βυσινεσσ Ωεεκ µαγαζινε. Α σποκεσµαν φορ ΥΣ Σπριντ σαιδ ον Φριδαψ τηατ τηε χοµπανψ ωουλδ νοτ χοµµεντ ον τηε ρυµορσ. Τηε χοµπανψ ισ τηε ν ατιον∋σ τηιρδ λαργεστ λονγ διστανχε χοµπανψ, αφτερ τηε Αµεριχαν Τελεπηονε ανδ Τελεγραπη Χο. (ΑΤ&Τ) ανδ ΜΧΙ Χοµµ υνιχατιονσ Χο. Λαστ ψεαρ, Ωασηινγτον βασεδ ΜΧΙ υνδερτοοκ α σιµιλαρ ρεοργανιζατιον ιν ωηιχη ιτ ποστεδ α ∃502↔ µιλλιον λοσσ το ωρ ιτε δοων ολδ ινϖεντορψ ανδ ρεστρυχτυρε οπερατιονσ. Αναλψστσ σαιδ τηατ ισ ΥΣ Σπριντ ισ το τυρν α προφιτ, τηε χοµπανψ µυστ ινχρεασε ιτσ µαρκετ σηαρε. ∀Το δο τηισ, ΥΣ Σπρ ιντ µυστ γαιν µορε λαργε βυσινεσσ χυστοµερσ, ωηιχη αχχουντ φορ αβουτ 80 περχεντ οφ ινδυστρψ ρεϖενυεσ,∀ σαιδ Ροβερτ Β. Μορρισ ΙΙΙ, Σεχυριτιεσ ιν Σαν Φρανχισχο. Μορρισ σαιδ τηατ βψ υσινγ α σλιχκ µαρκετινγ χαµπαιγν το διφφερεντιατε ιτσ αλλ−φιβερ τελεπηονε νετωορκ φροµ τηοσε οφ χοµπετιτορσ, ΥΣ Σπριντ µορε τηαν δουβλεδ ιτσ χυστοµερ βασε λαστ ψεαρ. Βυτ ∀µοστ οφ τηεσε χυστοµερσ ωερε ρεσιδεντια λ ανδ σµαλλ βυσινεσσ υσερσ τηατ αδδεδ λιττλε το Σπριντ∋σ βοττοµ λινε,∀ ηε αδδεδ. ∀Ιφ τηε χοµπανψ εξπεχτσ το βε προφιτ αβλε, ιτ ωιλλ ηαϖε το χονχεντρατε ον προϖιδινγ τηε βεστ σερϖιχε το ϖολυµε υσερσ.∀

Σεχρετ Σερϖιχε Χραχκσ ∆οων ον Τεεν Ηαχκερσ


Μουντ Λεβανον, ΠΑ −− Τηε ΥΣ Σεχρετ Σερϖιχε ανδ λοχαλ πολιχε δεπαρτµεντσ ηαϖε πυτ α σχαρε ιντο τηε ηαχκερ χοµµυν ιτψ ωιτη α νατιονωιδε χραχκδοων ον χοµπυτερ χριµε τηατ ηασ ρεσυλτεδ ιν τηε αρρεστσ οφ τεεναγε ηαχκερσ ιν ατ λεαστ τη ρεε χιτιεσ. ∀Πεοπλε ωηο µονιτορ τηε βυλλετιν βοαρδσ σαψ τηερε αρε α λοτ οφ νερϖουσ ηαχκερσ ουτ τηερε, ωονδερινγ ωηο ωιλλ βε αρρεστεδ νεξτ,∀ σαψσ Ροναλδ Ε. Φρεεδµαν, ϖιχε−πρεσιδεντ οφ Αδϖανχεδ Ινφορµατιον Μαναγεµεντ, α Ωοοδβριδγε, ςΑ βασ ε χοµπυτερ σεχυριτψ φιρµ. Νινε τεεναγερσ φροµ Μουντ Λεβανον ϑυνιορ−Σενιορ Ηιγη Σχηοολ νεαρ Πιττσβυργ, ΠΑ, ωερε αρρεστεδ ρεχεντλψ ανδ χηα ργεδ ωιτη χοµπυτερ φραυδ. Τηε ϕυϖενιλεσ αλλεγεδλψ υσεδ ηοµε χοµπυτερσ το γαιν ιλλεγαλ αχχεσσ το α χρεδιτ χαρδ αυτη οριζατιον χεντερ. Τηεψ οβταινεδ ϖαλιδ χρεδιτ χαρδ νυµβερσ ανδ υσεδ τηεµ το πυρχηασε τηουσανδσ οφ δολλαρσ ωορτη ο φ µαιλ ορδερ µερχηανδισε, τηε πολιχε σαιδ. Φρεεδµαν σαψσ ιτ αππεαρσ τηε ηαχκερσ υσεδ σοµε ρελατιϖελψ σοπηιστιχατεδ τεχηνιθυεσ ιν τηε σχηεµε, ινχλυδινγ σπεχι αλλψ ωριττεν σοφτωαρε τηατ εναβλεδ τηεµ το βψπασσ σεχυριτψ χοντρολσ ανδ ναϖιγατε τηρουγη χρεδιτ ρεχορδσ το οβται ν κεψ ινφορµατιον. Πολιχε οφφιχιαλσ σαψ τηατ τηε ηαχκερσ αλσο οβταινεδ αχχεσσ χοδεσ φροµ πιρατε βυλλετιν βοαρδ σψστεµσ το µακε φρεε λονγ διστανχε χαλλσ ανδ γαιν αχχεσσ το ϖαριουσ βυσινεσσ ανδ γοϖερνµεντ χοµπυτερσ. Τηε αρρεστσ ωερε τηε ρεσυλτ οφ α 6 ωεεκ ινϖεστιγατιον βψ τηε Σεχρετ Σερϖιχε ανδ τηε Μουντ Λεβανον πολιχε. Τηε πολιχε ωερε τιππεδ οφφ βψ παρεντσ ωηο ωερε συσπιχιουσ αβουτ ηοω τηειρ σον µαναγεδ το οβταιν α σκατεβοαρδ ϖαλυεδ ατ ∃140. Τηε Σεχρετ Σερϖιχε ωασ αλσο ινϖολϖεδ ιν ινϖεστιγατιονσ τηατ λεδ το τηε αρρεστσ οφ σεϖεραλ ηαχκερσ ιν Σαν Φρανχισχ ο ανδ Νεω Ψορκ λαστ ϑυλψ. Σεχρετ Σερϖιχε σποκεσµαν Ωιλλιαµ Χορβεττ σαψσ τηατ αλτηουγη σοµε ρεπορτσ ηαϖε πορτραψεδ τηε ηαχκερσ ασ παρτ ο φ α νατιοναλ χριµε ρινγ, τηε χασεσ αρε υνρελατεδ. ∀Ιτ∋σ ϕυστ τηατ α φεω οφ τηεσε χοµπυτερσ ηαχκινγ χασεσ χαµε το α η εαδ ατ αβουτ τηε σαµε τιµε,∀ ηε σαψσ. Φεδεραλ Λεγισλατιον εναχτεδ ιν 1984 γιϖεσ τηε Σεχρετ Σερϖιχε, παρτ οφ τηε ∆επαρτµεντ οφ τηε Τρεασυρψ, α µαϕορ ρολε ι ν ινϖεστιγατινγ χοµπυτερ χριµεσ. Υνδερ τηε φεδεραλ Χοµπυτερ Φραυδ ανδ Αβυσε Αχτ οφ 1986, χοµπυτερ φραυδ ισ α φελον ψ τηατ χαρριεσ α µαξιµυµ πεναλτψ οφ 5 ψεαρσ φορ τηε φιρστ οφφενσε, ανδ 10 ψεαρσ φορ τηε σεχονδ. ∆ισπλαψινγ υναυτη οριζεδ πασσωορδσ ον ηαχκινγ βυλλετιν βοαρδσ χαρριεσ α µαξιµυµ πεναλτψ οφ 1 ψεαρ ιν πρισον φορ τηε φιρστ οφφενσε, α νδ 10 ψεαρσ φορ τηε σεχονδ.

Γερµαν Τεενσ Χραχκ ΝΑΣΑ Ωασηινγτον, ∆.Χ. −− Α γρουπ οφ Ωεστ Γερµαν τεεναγερσ φροµ τηε Χηαοσ Χοµπυτερ Χλυβ πενετρατεδ α ΝΑΣΑ νετωορκ ρε χεντλψ, σαψινγ τηεψ ωερε δοινγ ιτ το ∀τεστ τηε σεχυριτψ.∀ Ωηατ τηεψ γοτ ιντο ωασ ΣΠΑΝ Νετ, α χοµπυτερ νετωορκ ωιτη αβουτ 700 νοτεσ, ωηιχη ισ αχτυαλλψ βασεδ ατ τηε Γοδδαρδ Σπαχε Χεντερ ιν Μαρψλανδ. Αλλ τηατ∋σ ιν τηερε ισ υνχλασσιφιεδ δατα, σπαχε σχιενχε ινφορµατιον, ανδ ποστ−φλιγητ δατ α αναλψσισ. ∀Ανψονε ωιτη ΝΑΣΑ ρελατεδ ρεσεαρχη χαν αππλψ φορ αχχεσσ το ΣΠΑΝ∀ σαψσ α σποκεσµαν, ωηο αδδσ τ ηατ τηε νετωορκ ρυνσ ον ∆ΕΧ ςΑΞ ηαρδωαρε. ∀Ωε πιχκεδ υπ τηρεε αττεµπτσ το γαιν αχχεσσ ανδ πυτ ιν σεχυριτψ πρεχαυτ ιονσ σο ιτ ωουλδν∋τ ηαππεν.∀ Ηισ περσοναλ οπινιον ισ, ∀Ωε∋ρε ηαππψ τηατ τηεψ χουλδν∋τ γετ βαχκ ιν, ανδ δεχιδεδ το γο πυβλιχ.∀ Ηε αλσο αδδεδ τηατ ΝΑΣΑ ηασ µανψ οτηερ νετωορκσ, µανψ οφ τηε χλασσιφιεδ ανδ ∀προβαβλψ ιµπενετραβλε. Βυτ Ι δο νοτ ωαντ το χηαλλενγε ανψβοδψ.∀ Ηοω∋δ τηεψ γετ ιν? Προβαβλψ τηεψ γοτ α Ωεστ Γερµαν ΝΑΣΑ λιχενσεε, ωηιχη γαϖε τηεµ α ϖισιτορ∋σ πασσ, τηεν τηεψ χρ εατεδ νεω πασσωορδσ ωιτη υνλιµιτεδ σεχυριτψ φορ τηεµσελϖεσ, αφτερ ωηιχη γεττινγ αρουνδ τηε νετωορκ ωασ εασψ. 91. Ρεµοτε Ινφορµερ Ισσυε #4

β ψ Τραχκερ, Νορµαν Βατεσ, Ψε Χαπ∋ν

Σωιτχηινγ Σψστεµσ Τηερε αρε χυρρεντλψ τηρεε διφφερεντ φορµσ οφ σωιτχηινγ σψστεµσ τηατ αρε πρεσεντ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ τοδαψ. Στεπ βψ Στεπ (ΣξΣ), Χροσσβαρ, ανδ τηε Ελεχτρονιχ Σωιτχηινγ Σψστεµ (ΕΣΣ) µακε υπ τηε γρουπ. Πηρεακσ ηαϖε αλωαψσ βεεν α λιτ τλε τεντατιϖε ωηεν ιτ χοµεσ το ∀δοινγ τηειρ ωορκ∀ ονχε τηεψ ηαϖε ηεαρδ αβουτ εφφεχτσ οφ σωιτχηινγ σψστεµσ ον τηειρ η οββψ. Αφτερ ρεσεαρχηινγ τηισ τοπιχ, Ι ηαϖε φουνδ τηατ τηερε ρεαλλψ ισ νοτ τηατ µυχη το βε ωορριεδ αβουτ. Ρεαδ ον, ωη ιλε Ι σηαρε ωιτη ψου ινφορµατιον ωηιχη Ι ηαϖε χοµπιλεδ αβουτ αλλ οφ τηεσε σωιτχηινγ σψστεµσ ανδ τηειρ διστινχτ φεατυ ρεσ.


Τηε φιρστ σωιτχηινγ σψστεµ τηατ ωασ υσεδ ιν τηε χουντρψ ωασ χαλλεδ Στεπ βψ Στεπ. Τηισ ωασ αδοπτεδ ιν 1918 βψ Βελλ, ανδ υντιλ 1978, τηεψ ηαδ οϖερ 53% οφ αλλ τηειρ εξχηανγεσ υσινγ Στεπ βψ Στεπ (ΣξΣ). Τηισ σψστεµ ισ κνοων φορ ιτ∋σ λον γ, χονφυσινγ τραιν οφ σωιτχηεσ τηατ αρε υσεδ φορ ιτσ στεπ βψ στεπ σωιτχηινγ. Στεπ βψ Στεπ ηασ µανψ δισαδϖανταγεσ το πηονε υσερσ. Τηε σωιτχη τραιν βεχοµεσ ϕαµµεδ φαιρλψ οφτεν, ανδ ιτ χαυσεσ χ αλλσ το βε βλοχκεδ. Αλσο, ΣξΣ δοεσ νοτ αλλοω τηε υσε οφ ∆ΤΜΦ διαλινγ. Τηισ αχχουντσ φορ σοµε οφ τηε αρεασ ιν τηε Υν ιτεδ Στατεσ τηατ χαννοτ ηαϖε τουχη τονε διαλινγ αβιλιτιεσ. Α τρεµενδουσ αµουντ οφ ελεχτριχιτψ ανδ µαιντενανχε νεεδσ τ ο αχχοµπανψ τηε ΣξΣ σωιτχηινγ σψστεµ, ωηιχη µακεσ ιτ εϖεν µορε ιµπρατιχαλ. Αλλ ιν αλλ, τηισ ισ προβαβλψ τηε µοστ α ρχηαιχ σωιτχηινγ σψστεµ αρουνδ. Τηερε αρε α νυµβερ οφ ωαψσ το σεε ιφ ψου αρε ον ΣξΣ. Ψου ωιλλ νοτιχε τηατ τηερε αρε νο πυλσινγ διγιτσ αφτερ διαλινγ. Μ οστ σουρχεσ σαψ τηατ τηε πηονε χοµπανψ ωιλλ σουνδ λικε µανψ τψπεωριτερσ. ΣξΣ δοεσ νοτ οφφερ φεατυρεσ συχη ασ σπε εδ χαλλινγ, χαλλ φορωαρδινγ, τηρεε−ωαψ χαλλινγ, χαλλ ωαιτινγ, ανδ οτηερ συχη σερϖιχεσ. Παψ πηονεσ ον ΣξΣ αλσο ωιλ λ ωαντ ψουρ µονεψ βεφορε ψου ρεχειϖε α διαλ τονε. Τηισ αδδσ το τηε λιστ οφ δισαδϖανταγεσ λαβελεδ το τηατ οφ τηε Στεπ βψ Στεπ σωιτχηινγ σψστεµσ. Ανοτηερ τψπε οφ σωιτχηινγ σψστεµ τηατ ισ πρεϖαλεντ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ ισ Χροσσβαρ. Χροσσβαρ ηασ βεεν Βελλ∋σ πρ ιµαρψ σωιτχηερ αφτερ 1960, ανδ τηρεε τψπεσ οφ ιτ εξιστσ. Νυµβερ 1 Χροσσβαρ (1ξΒ), Νυµβερ 4 Χροσσβαρ (4ξΒ), ανδ τηε Νυµβερ 5 Χροσσβαρ (5ξΒ). Ιν Χροσσβαρ, α σωιτχηινγ µατριξ ισ υσεδ φορ αλλ τηε πηονεσ ιν αν αρεα, ανδ ωηεν σοµεονε χαλλσ, τηε ρουτε ισ δετερµινεδ ανδ ισ µετ υπ ωιτη τηε οτηερ πηονε. Τηισ µατριξ ισ σετ−υπ ιν ηοριζονταλ ανδ ϖερτιχαλ πα τησ. Υνλικε οτηερ σωιτχηινγ σψστεµσ, ιν µψ ρεσεαρχη, Ι χουλδ νοτ χοµε υπ ωιτη ανψ τρυε ανδ δεφινιτε διστινγυισηινγ φεα τυρεσ οφ τηε Χροσσβαρ σωιτχηινγ σψστεµσ. Τηε Ελεχτρονιχ Σωιτχηινγ Σψστεµ (ΕΣΣ) ισ ψετ ανοτηερ σωιτχηινγ σψστεµ υσεδ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ τηε µοστ υσεδ οφ αλλ τηρεε σωιτχηινγ σψστεµσ. ΕΣΣ ισ αν εξτρεµελψ αδϖανχεδ ανδ µυλτι−φαχεδ τψπε οφ σωιτχηινγ σψστεµ, ανδ ισ φεαρεδ β ψ µαραυδερσ οφ τηε πηονε χοµπανψ εϖερψωηερε. Ωιτη ΕΣΣ, ψουρ πηονε χοµπανψ ισ αβλε το κνοω εϖερψ διγιτ διαλεδ (ιν χλυδινγ µιστακεσ), ωηο ψου χαλλ, ωηεν ψου χαλλεδ, ανδ ηοω λονγ ψου ωερε χοννεχτεδ. ΕΣΣ ισ αλσο προγραµµεδ το πριν τ ουτ τηε νυµβερσ οφ πεοπλε ωηο µακε εξχεσσιϖε χαλλσ το ΩΑΤΣ νυµβερσ (800 σερϖιχεσ) ορ διρεχτορψ ασσιστανχε. Τηι σ φεατυρε οφ ΕΣΣ ισ χαλλεδ 800 Εξχεπτιοναλ Χαλλινγ Ρεπορτ, ανδ ηασ σπελλεδ τηε ενδ οφ σοµε φορµσ οφ χοντινυουσ χοδε ηαχκσ το χερταιν εξτενδερσ. ΕΣΣ χαν αλσο βε προγραµµεδ το πριντ λογσ οφ ωηο χαλλεδ ανδ αβυσεδ χερταιν νυµβερσ ασ ωελλ. Εϖερψτηινγ ισ κεπτ τραχκ οφ ιν ιτσ ρεχορδσ. Τηε αφορεµεντιονεδ φαχτσ σηοω τηατ ΕΣΣ ηασ µαδε τηε ϕοβσ οφ οργανιζατιονσ συχη ασ τηε ΦΒΙ, ΝΣΑ, ανδ οτηερ πηονε χ οµπανψ σεχυριτψ φορχεσ εασιερ. Τραχινγ χαν βε δονε ιν α µαττερ οφ µιχροσεχονδσ, ανδ τηε ρεσυλτ ωιλλ βε χονϖενιεντλψ πριντεδ ουτ ον τηε µονιτορ οφ α πηονε χοµπανψ οφφιχερ. ΕΣΣ ισ αλσο προγραµµεδ το πιχκ υπ ανψ ∀φορειγν τονεσ∀ ον τη ε πηονε λινε συχη ασ τηε µανψ ϖαριεδ τονεσ εµυλατεδ βψ βοξεσ. ΕΣΣ χαν βε ιδεντιφιεδ βψ α φεω φεατυρεσ χοµµον ιν ιτ. Τηε 911 εµεργενχψ σερϖιχε ισ χοϖερεδ ιν τηε λατερ ϖερσιονσ οφ ΕΣ Σ. Αλσο, ψου αρε γιϖεν τηε διαλ τονε φιρστ ωηεν υσινγ α παψ πηονε υνλικε τηατ οφ ΣξΣ. Χαλλινγ σερϖιχεσ λικε χαλλ φο ρωαρδινγ, σπεεδ χαλλινγ, ανδ χαλλ ωαιτινγ αρε αλσο χοµµον το ΕΣΣ. Ονε οτηερ φεατυρε χοµµον το ΕΣΣ ισ ΑΝΙ (Αυτοµατι χ Νυµβερ Ιδεντιφιχατιον) φορ λονγ διστανχε χαλλσ. Ασ ψου χαν σεε, ΕΣΣ ισ βασιχαλλψ τηε ζενιτη οφ αλλ σωιτχηινγ σψστ εµσ, ανδ ιτ ωιλλ προβαβλψ πλαγυε τηε εντιρε χουντρψ βψ τηε εαρλψ 1990∋σ. Σοον αφτερ, ωε σηουλδ βε λοοκινγ φορωαρδ τ ο α σψστεµ χαλλεδ ΧΛΑΣΣ. Τηισ σωιτχηινγ σψστεµ ωιλλ χονταιν τηε φεατυρε οφ ηαϖινγ τηε νυµβερ οφ τηε περσον τηατ ισ χαλλινγ ψου πριντεδ ουτ ον ψουρ πηονε. Ωηατ ηαϖε Ι χονχλυδεδ αβουτ τηεσε σωιτχηινγ σψστεµσ? Ωελλ, τηεψ αρε νοτ γοοδ ενουγη. Ι κνοω α φεω πεοπλε εµπλοψεδ βψ τηε πηονε χοµπανψ, ανδ Ι κνοω φορ α φαχτ τηατ τηεψ δο νοτ ηαϖε ενουγη τιµε τηεσε δαψσ το ωορρψ αβουτ χοδε υσερ σ, εσπεχιαλλψ ιν λαργε, µετροπολιταν αρεασ. Σο, Ι ωιλλ γο ουτ ον α λιµβ ηερε, ανδ σαψ τηατ α λαργε πορτιον οφ πεοπλε ωιλλ νεϖερ ηαϖε το ωορρψ αβουτ τηε ηορρορσ οφ ΕΣΣ.

Νεω Γιζµο Χαν Χηανγε ςοιχε Γενδερ Τηε µοστ αµαζινγ δεϖιχε ηασ τυρνεδ υπ ιν τηε νεω Ηαµµαχηερ Σχηλεµµερ χαταλογ: τηε τελεπηονε ϖοιχε γενδερ χηανγερ. Ωηατ ιτ δοεσ ισ χηανγε τηε πιτχη οφ ψουρ ϖοιχε φροµ, σαψ, σοπρανο το βασσ −− α µοστ εφφιχιεντ ωαψ το δισσυαδε αν οβ σχενε πηονε χαλλερ ϕυστ ασ ηε∋σ γεττινγ ωαρµεδ υπ. Τηατ ισ νοτ τηε σαµε ασ ρυννινγ α 45 ρπµ. ρεχορδ ατ 33. Ιν διγιταλ χ ονϖερσιον, τηε πιτχη χαν βε χηανγεδ ωιτηουτ αλτερινγ τηε σπεεδ. Τηε δεϖιχε ρυνσ ον α 9−ϖολτ βαττερ ανδ ατταχηεσ το τηε τελεπηονε µουτη πιεχε ωιτη α ρυββερ χουπλερ τηατ τακεσ βυτ α µοµεντ το σλιπ ον ανδ οφφ. Ωιτη τηε χηανγερ σωιτχηεδ ον, σαψσ Λλοψδ Γραψ, α Ηαµµαχηερ Σχηλεµµερ τεχηνιχαλ εξπε ρτ, ∀τηε εφφεχτ ισ σιµιλαρ το ωηατ ψου ηεαρ ωηεν τηεψ ιντερϖιεω αν ανονψµουσ ωοµαν ον τελεϖισιον ανδ δισγυισε ηερ ϖοιχε βψ δεεπενινγ ιτ.∀ ∀Ιτ∋σ βεττερ φορ χηανγινγ α ωοµαν∋σ ϖοιχε το α µαν∋σ τηαν τηε οτηερ ωαψ αρουνδ,∀ Γραψ σαιδ . Α µαν χαν υσε ιτ το ραισε τηε πιτχη οφ ηισ ϖοιχε, βυτ ηε στιλλ ωον∋τ σουνδ λικε α ωοµαν.∀


Α µαν χουλδ, ηοωεϖερ, υσε τηε χηανγερ το δισγυισε ηισ ϖοιχε. Βυτ ωιτη τηε δεϖιχε σετ ον ηιγη, Γραψ∋σ ϖοιχε στιλλ χουλ δ βε ιδεντιφιεδ ασ ηισ οων. Ον λοω, ηισ νορµαλ τενορ βεχαµε σο γραϖελ λικε τηατ τηε ωορδσ ωερε υνιντελλιγιβλε. 92. Ρεµοτε Ινφορµερ Ισσυε #5

β ψ Τραχκερ, Νορµαν Βατεσ, ανδ Ψε Χαπ∋ν

ΑΤ&Τ Ρατεσ ΩΑΣΗΙΝΓΤΟΝ −− Αµεριχαν Τελεπηονε & Τελεγραπη Χο. προποσεδ Τυεσδαψ το λοωερ ιτσ ιντερστατε λονγ−διστανχε ρατεσ βψ αν αϖεραγε οφ 3.6% το ρεφλεχτ ρεδυχεδ χοστσ ιν χοννεχτινγ το τηε λοχαλ τελεπηονε νετωορκ. Τηε λαργεστ δεχρεασε − − 6.3% −− ωουλδ βε σεεν ιν δαψ τιµε πριχεσ ∀Βεχαυσε οφ τηε νεεδ το µακε τηοσε ρατεσ µορε χοµπετιτιϖε,∀ ΑΤ&Τ σαιδ. Ρατεσ φορ χαλλσ µαδε δυρινγ εϖενινγ ηουρσ ωουλδ δροπ 2.2% ανδ χαλλσ µαδε δυρινγ τηε λατε νιγητ ανδ ωεεκενδσ ωουλδ βε χυτ βψ 0.8%, τηε χοµπανψ σαιδ. Τηε ρατε ρεδυχτιονσ ωουλδ τακε εφφεχτ ϑαν. 1, ιφ τηεψ αρε αππροϖεδ βψ τηε Φεδεραλ Χοµµυνιχατιονσ Χοµµισσιον. Ρεαχτινγ το τηε προποσεδ πριχε χυτσ, ΜΧΙ Χοµµυνιχατιονσ Χορπ. ανδ ΥΣ Σπριντ Χοµµυνιχ ατιονσ Χο., τηε νατιον∋σ σεχονδ−λαργεστ ανδ τηιρδ−λαργεστ λονγ διστανχε χοµπανιεσ ρεσπεχτιϖελψ, σαιδ τηειρ ρεσπονσ ε ωουλδ δεπενδ ον ωηατ τηε ΦΧΧ φιναλλψ αππροϖεσ βυτ βοτη σαιδ τηεψ ιντενδεδ το ρεµαιν χοµπετιτιϖε ωιτη ΑΤ&Τ. ΑΤ& Τ, τηε νατιον∋σ λαργεστ λονγ−διστανχε χοµπανψ, προποσεδ το τηε ΦΧΧ τηατ ιτσ ρατεσ δροπ ασ µυχη ασ ∃800 µιλλιον, βυ τ ΑΤ&Τ σαιδ τηε εξαχτ αµουντ ωιλλ δεπενδ ον τηε αχχεσσ χηαργεσ τηε ΦΧΧ αλλοωσ τηε λοχαλ τελεπηονε χοµπανιεσ το χ ολλεχτ φροµ λονγ διστανχε χαρριερσ, ωηιχη µυστ παψ τηε φεεσ το ηοοκ ιντο τηε πηονε λοχαλ νετωορκ. ΑΤ&Τ ηασ χηαλλενγεδ τηε νεω αχχεσσ ρατεσ φιλεδ βψ τηε ρεγιοναλ Βελλ οπερατινγ χοµπανιεσ, χοντενδινγ τηεψ αρε µορε τηαν ∃1 βιλλιον τοο ηιγη. Ιν προποσινγ ιτσ νεω ρατεσ, τηε λονγ−διστανχε λεαδερ τολδ τηε ΦΧΧ ιτ εξπεχτσ λοχαλ χοµπανιε σ∋ αχχεσσ φεεσ το φαλλ βψ ατ λεαστ ∃200 µιλλιον −− ωηιχη ωουλδ αµουντ το αν αϖεραγε ρατε ρεδυχτιον οφ λεσσ τηαν 1% . Βυτ τηε χοµπανψ σαιδ ιτ βελιεϖεσ τηε ΦΧΧ ωιλλ ορδερ αν αδδιτιοναλ ∃600 µιλλιον ιν ρεδυχτιονσ βασεδ ον ΑΤ&Τ∋σ χηα λλενγε. ∀Ωε∋ρε χονφιδεντ τηε ΦΧΧ ωιλλ ρεχογνιζε τηατ αχχεσσ χηαργεσ φιλεδ βψ τηε λοχαλ τελεπηονε χοµπανιεσ νεεδ το βε συβ σταντιαλλψ ρεδυχεδ, ωηιχη ωουλδ µεαν µορε σαϖινγσ φορ ουρ χυστοµερσ,∀ σαιδ Λαρρψ Γαρφινκελ, ΑΤ&Τ ϖιχε πρεσιδεν τ φορ µαρκετινγ. Ηε σαιδ τηε χοµπανψ φιλεδ ιτσ προποσεδ ρατεσ βασεδ ον δισπυτεδ χηαργεσ βεχαυσε ∀ωε ωαντεδ το λετ τη ε πυβλιχ ρεαχτ ... ανδ φυρτηερ το λετ τηε ΦΧΧ ηαϖε φυλλ κνοωλεδγε οφ ωηερε ωε ωερε ηεαδινγ γιϖεν ουρ εξπεχτατιον τηατ ωε ηαδ α ϖαλιδ βασισ φορ ουρ δισπυτε.∀ ΑΤ&Τ∋σ λονγ−διστανχε ρατεσ ηαϖε φαλλεν βψ αβουτ 34% σινχε τηε χοµπανψ ωασ στριππεδ οφ ιτσ λοχαλ οπερατινγ χοµπ ανιεσ βψ αν αντιτρυστ δεχρεε νεαρλψ φουρ ψεαρσ αγο. Σινχε τηεν, πηονε ρατε παψερσ ηαϖε βεεν παψινγ α λαργερ σηαρε οφ τηε χοστσ οφ µαινταινινγ τηε λοχαλ νετωορκ τηρουγη µοντηλψ συβσχριβερ λινε χηαργεσ, νοω ∃2.60 φορ ρεσιδεντιαλ χυστοµερσ. Τηατ ηασ ρεδυχεδ τηε λονγ−διστανχε χοµπανιεσ∋ σηαρε οφ λοχαλ νετωορκ εξπενσε σ, ωηιχη τηεψ παψ ιν τηε φορµ οφ αχχεσσ χηαργεσ. ϑαχκ Γρυβµαν, α τελεπηονε αναλψστ ωιτη ΠαινεΩεββερ Ινχ., σαιδ ΑΤ &Τ∋σ προποσαλ ταργετσ βυσινεσσ χυστοµερσ βεχαυσε ∀τηατ∋σ ωηερε τηε χοµπετιτιον ισ ανδ ωηερε τηε βεττερ (προφιτ) µ αργινσ αρε.∀ Ιν αδδιτιον, ιτ αιµσ το κεεπ τηε πρεσσυρε ον χοµπετιτιον ιν ιντερνατιοναλ χαλλινγ βψ εξτενδινγ δισχουντσ το µορε χυστοµερσ. Γρυβµαν αδδεδ τηατ, ιφ τηε χοµπανψ∋σ ρατε προποσαλ ισ αππροϖεδ βψ τηε ΦΧΧ, ηε ωουλδ εξπεχτ νο φ υρτηερ χυτσ ιν ΑΤ&Τ ρατεσ ιν 1988. Ωενδελλ Λινδ, ΑΤ&Τ αδµινιστρατορ οφ ρατεσ ανδ ταριφφσ, σαιδ τηε χυτσ φορ βυσινεσ σ ανδ ρεσιδεντιαλ χυστοµερσ αρε αβουτ τηε σαµε βεχαυσε βυσινεσσ χυτσ αρε οφφσετ βψ α προποσεδ ∃128 µιλλιον ινχρεα σε ιν ΑΤ&Τ∋σ πριϖατε λινε ρατεσ. ΑΤ&Τ ισ τηε ονλψ λονγ−διστανχε χοµπανψ ωηοσε ρατεσ αρε ρεγυλατεδ βψ τηε ΦΧΧ, βυτ ιτσ πριχεσ σετ τηε παχε φορ τηε ι νδυστρψ. Τηουγη ΑΤ&Τ ισ φαρ λαργερ τηαν ανψ οφ ιτσ χοµπετιτορσ, ιτσ µαρκετ σηαρε ηασ βεεν δεχλινινγ σινχε διϖεστιτυ ρε ανδ τηε χοµπανψ νοω σαψσ ιτ σερϖεσ αβουτ 75 περχεντ οφ τηε µαρκετ. Ιν αδδιτιον το τηε ρεδυχτιονσ ιν βασιχ λονγ−δισ τανχε ρατεσ, ΑΤ&Τ προποσεδ χυττινγ πριχεσ βψ 5% ανδ 5.7% φορ ιτσ Προ−Αµεριχα χαλλινγ πλανσ. Τηε χοµπανψ αλσο πρ οποσεδ το ρεδυχε πριχεσ βψ 2.9 περχεντ φορ ιτσ 800 Σερϖιχε χυστοµερσ ανδ 4.4 περχεντ φορ ΩΑΤΣ χυστοµερσ, αλτηουγη ι τ ωουλδ ινχρεασε τηε µοντηλψ αχχεσσ λινε χηαργεσ φορ τηοσε πλανσ βψ ∃3.20 το ρεφλεχτ ηιγηερ σπεχιαλ αχχεσσ χηαργε σ φιλεδ βψ τηε λοχαλ πηονε χοµπανιεσ.

ΥΣ Σπριντ Οπερατορ Σερϖιχε Τραφφιχ Ινχρεασεσ 40% ΟΡΛΑΝ∆Ο, Φλα. −− ΥΣ Σπριντ Ωεδνεσδαψ αννουνχεδ ιτσ λονγ διστανχε οπερατορσ ωηο βεγαν σαψινγ, ∀Μαψ Ι ηελπ ψου? ∀ ϕυστ φιϖε µοντησ αγο, αρε νοω ηανδλινγ 3↔ µιλλιον χαλλσ α µοντη. Τηε φιβερ−οπτιχ λονγ−διστανχε χαρριερ, οφφερινγ τηε ονλψ οπερατορ σερϖιχε αλτερνατιϖε το ΑΤ&Τ ηασ εξπεριενχεδ α 40 περχεντ γροωτη ιν οπερατορ σερϖιχε χαλλσ σινχε ιτ αννουνχεδ ιτσ σερϖιχε ϑυλψ 1. Αµανδα Ωεατηερσβψ, ΥΣ Σπριντ ϖιχ ε πρεσιδεντ οφ προδυχτ µαρκετινγ, σαιδ Τυεσδαψ, ∀Μορε ανδ µορε πεοπλε αρε τακινγ αδϖανταγε οφ ουρ χαλλ χοµπλετιον ασσιστανχε ανδ αλτερνατιϖε βιλλινγ αρρανγεµεντσ. ∀Χυστοµερ συρχηαργεσ αρε τηε σαµε ασ ΑΤ&Τ ωιτη τηε αδδεδ βενεφ


ιτ οφ ΥΣ Σπριντ∋σ φιβερ−οπτιχ θυαλιτψ ανδ λοωερ λονγ−διστανχε ρατεσ.∀ ΥΣ Σπριντ χυρρεντλψ οφφερσ περσον−το−περσο ν, στατιον−το−στατιον, χαλλ χοµπλετιον ανδ χολλεχτ χαλλινγ. ΥΣ Σπριντ ηασ αννουνχεδ αν αγρεεµεντ ωιτη ΥΣ ΩΕΣΤ Σερ ϖιχε Λινκ τηατ ωιλλ αλλοω ανψονε το χαλλ ον ΥΣ Σπριντ ανδ χηαργε τηειρ χαλλσ το α Ρεγιοναλ Βελλ Οπερατινγ Χο. χαλ λινγ χαρδ βεγιννινγ ιν φιρστ θυαρτερ 1988. ∀Πρεϖιουσλψ, ουρ οπερατορ σερϖιχε ωασ αϖαιλαβλε ονλψ ον πρε−συβσχριβεδ ΥΣ Σπριντ πηονεσ ανδ ρεχεντλψ ωε αδδε δ οπερατορ ασσιστανχε φορ ΥΣ Σπριντ ΦΟΝ ΧΑΡ∆ χυστοµερσ,∀ Ωεατηερσβψ σαιδ. ∀Ωιτη τηισ νεω αγρεεµεντ, ωε∋λλ βε α βλε το εξπανδ ουρ οπερατορ σερϖιχε το µαρκετσ συχη ασ παψ πηονεσ, ηοσπιταλσ, ανδ ηοτελσ/µοτελσ.∀ Τηε νεωεστ 24−η ουρ οπερατορ σερϖιχε χεντερ ιν ∆αλλασ βεγαν οπερατιονσ ον Οχτ. 5. ΥΣ Σπριντ∋σ οτηερ οπερατορ σερϖιχε χεντερσ αρε ι ν: Χηερρψ Ηιλλ, Νϑ; Ατλαντα; Λοµβαρδ, ΙΛ ανδ Ρενο, Νς. ΥΣ Σπριντ ισ α ϕοιντ ϖεντυρε οφ Υνιτεδ Τελεχοµµυνιχατιονσ Ιν χ. οφ Κανσασ Χιτψ, ΜΟ ανδ ΓΤΕ Χορπ. οφ Σταµφορδ, Χονν.

Παχιφιχ Βελλ Πυρσυινγ Χαλλινγ Χαρδ Τηιεφ ΣΑΝ ΦΡΑΝΧΙΣΧΟ−−(ΒΩ)−−Παχιφιχ Βελλ ισ ωαρνινγ χονσυµερσ το προτεχτ τηειρ τελεπηονε χαλλινγ χαρδσ λικε ανψ οτη ερ χρεδιτ χαρδ ιν τηε ωακε οφ α σεριεσ οφ φραυδσ βψ πεοπλε ποσινγ ασ πηονε χοµπανψ εµπλοψεεσ. Α Παχιφιχ Βελλ σποκε σµαν σαψσ χυστοµερσ ιν τηε 213, 805 ανδ 916 αρεα χοδεσ αρε βεινγ ϖιχτιµιζεδ βψ σοµεονε ωηο σαψσ ηε ισ α τελεπηονε χ οµπανψ εµπλοψεε ινϖεστιγατινγ χαλλινγ χαρδ φραυδ. Τηε ινδιϖιδυαλ χαλλσ πεοπλε ατ ηοµε ατ οδδ ηουρσ, ασκινγ φορ τηε ιρ χαλλινγ χαρδ νυµβερσ. Ηε τηεν σελλσ τηε νυµβερσ το πεοπλε ωηο υσε τηε νυµβερσ το µακε λονγ διστανχε πηονε χαλλσ . Ασ ρεχεντλψ ασ Μονδαψ οφ τηισ ωεεκ, 180 λονγ διστανχε χαλλσ ωερε βιλλεδ το α Σαχραµεντο αρεα ρεσιδεντ ωηο ηαδ γιϖ εν ηισ νυµβερ το τηε τηιεφ ϕυστ τηρεε ηουρσ εαρλιερ. Αχχορδινγ το Παχιφιχ Βελλ, τηισ κινδ οφ σχηεµε ανδ οτηερ φορµσ ο φ χαλλινγ χαρδ φραυδ χοστ τελεπηονε χυστοµερσ νατιονωιδε ηαλφ α βιλλιον δολλαρσ α ψεαρ. Τηε χοµπανψ οφφερεδ τηεσε τιπσ το χονσυµερσ το αϖοιδ βεχοµινγ α ϖιχτιµ οφ χαλλινγ χαρδ φραυδ: Νεϖερ γιϖε ψουρ χαλλινγ χαρδ νυµβερ ορ περσοναλ ιδεντιφιχατιον νυµβερ το ανψονε. Ανψ τελεπηονε χοµπανψ εµπλοψε ε ωιτη α λεγιτιµατε νεεδ το κνοω τηε νυµβερ ηασ αχχεσσ το ιτ. Τρεατ ψουρ χαλλινγ χαρδ λικε ανψ οτηερ χρεδιτ χαρδ. Ρεπ ορτ ιτσ λοσσ ιµµεδιατελψ βψ χαλλινγ τηε 800 νυµβερ ον τηε βαχκ οφ τηε χαρδ 800−621−0430. Ιφ ψου ρεχειϖε α συσπιχι ουσ χαλλ ρεγαρδινγ ψουρ τελεπηονε χαλλινγ χαρδ, ρεπορτ ιτ βψ χαλλινγ τηε 800 νυµβερ ον τηε βαχκ οφ τηε χαρδ. Ιφ ψου ρεχειϖε α χαλλ φροµ σοµεονε χλαιµινγ το βε α τελεπηονε χοµπανψ εµπλοψεε ανδ ασκινγ φορ ψουρ χαλλινγ χαρδ νυµβερ, ασκ φορ α ναµε ανδ νυµβερ το χαλλ βαχκ. Τηεν χαλλ τηε λοχαλ Παχιφιχ Βελλ βυσινεσσ οφφιχε το ρεπορτ τηε ινχιδεντ. Ονε συσπεχτ ωασ αρρεστεδ ιν Σουτηερν Χαλιφορνια λαστ ωεεκ βψ α θυιχκ τηινκινγ χυστοµερ ωηο διδ ϕυστ τηατ. Παχιφιχ Βελλ ιµµεδιατελψ χονταχτεδ τηε λοχαλ πολιχε δεπαρτµεντ. Α συσπεχτ ηολδινγ σεϖεν στολεν χαλλινγ χαρδ νυµβερσ ωασ α ρρεστεδ µινυτεσ λατερ. Παχιφιχ Βελλ ανδ λονγ−διστανχε τελεπηονε χοµπανιεσ ωιλλ χρεδιτ χυστοµερσ φορ χαλλινγ χαρδ χ ηαργεσ δετερµινεδ το βε φραυδυλεντ. Παχιφιχ Βελλ ισ α συβσιδιαρψ οφ Παχιφιχ Τελεσισ Γρουπ, α διϖερσιφιεδ τελεχοµµυνι χατιονσ χορπορατιον βασεδ ιν Σαν Φρανχισχο. 93. Τηε Πηρεακερ∋σ Γυιδε το Λοοπ Λινεσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Α λοοπ ισ α ωονδρουσ δεϖιχε ωηιχη τηε τελεπηονε χοµπανψ χρεατεδ ασ τεστ νυµβερσ φορ τελεπηονε ρεπαιρµεν ωηεν τεστ ινγ εθυιπµεντ. Βψ µατχηινγ τηε τονε οφ τηε εθυιπµεντ ωιτη τηε τονε οφ τηε λοοπ, ρεπαιρµεν χαν αδϕυστ ανδ τεστ τηε σεττιν γσ οφ τηειρ τελεπηονε εθυιπµεντ. Α λοοπ, βασιχαλλψ, χονσιστσ οφ τωο διφφερεντ τελεπηονε νυµβερσ. Λετ∋σ υσε Α ανδ Β α σ αν εξαµπλε. Νορµαλλψ ιφ ψου χαλλ Α, ψου ωιλλ ηεαρ α λουδ τονε (τηισ ισ α 1004 ηζ τονε), ανδ ιφ ψου χαλλ Β, τηε λινε ωιλλ χοννεχτ, ανδ ωιλλ βε φολλοωεδ βψ σιλενχε. Τηισ ισ τηε φορµατ οφ α λοοπ λινε. Νοω, ιφ σοµεβοδψ χαλλσ Α ανδ σοµεονε ελσε χαλλσ Β−−ςιολα!−−Α ανδ Β λοοπ τογετηε ρ, ανδ ονε χοννεχτιον ισ µαδε. Μα Βελλ διδ τηισ σο ρεπαιρµεν χαν χοµµυνιχατε ωιτη εαχη οτηερ ωιτηουτ ηαϖινγ το χαλλ τηειρ οων ρεπαιρ οφφιχε. Τηεψ χαν αλσο υσε τηεµ το εξχηανγε προγραµσ, λικε φορ ΑΝΑ ορ Ρινγβαχκ. Αλσο, µανψ ΧΟ∋σ η αϖε α ∀Λοοπ Ασσιγνµεντ Χεντερ∀. Ιφ ανψονε ηασ ανψ ινφορµατιον ον τηεσε χεντερσ πλεασε τελλ µε. Ανψωαψ, τηατ ισ η οω α λοοπ ισ χονστρυχτεδ. Φροµ τηισ ινφορµατιον, ανψονε χαν φινδ αν αχτυαλ λοοπ λινε. Γοινγ βαχκ το τηε Α ανδ Β εξα µπλε, Νοτε: τηε τονε σιδε ανδ τηε σιλεντ σιδε χαν βε ειτηερ Α ορ Β. ∆ον∋τ βε φοολεδ ιφ τηε πηονε χοµπανψ δεχιδεσ το σχρα µβλε τηεµ αρουνδ το βε χυτε. Ασ ψου νοω κνοω, λοοπσ χοµε ιν παιρσ οφ νυµβερσ. Υσυαλλψ, ριγητ αφτερ εαχη οτηερ. Φορ εξαµπλε: 817−972−1890 ανδ 817−972−1891 Ορ, το σαϖε σπαχε, ονε λοοπ λινε χαν βε ωριττεν ασ 817−972−1890/1. Τηισ ισ νοτ αλωαψσ τρυε. Σοµετιµεσ, τηε παττερν ισ ιν τηε τενσ ορ ηυνδρεδσ, ανδ, οχχασιοναλλψ, τηε νυµβερσ αρε ρανδοµ. Ιν χιτιεσ, υσυαλλψ τηε πηονε χοµπανψ ηασ σετ α


σιδε α πηονε νυµβερ συφφιξ τηατ λοοπσ ωιλλ βε υσεδ φορ. Μανψ διφφερεντ πρεφιξεσ ωιλλ χορρεσπονδ ωιτη τηατ ονε συφφι ξ. Ιν Αρλινγτον, Τεξασ, α ποπυλαρ συφφιξ φορ λοοπσ ισ 1893 ανδ 1894, ανδ α λοτ οφ πρεφιξεσ µατχη ωιτη τηεµ το µακε τηε νυµβερ. Φορ Εξαµπλε: 817−460−1893/4 817−461−1893/4 817−465−1893/4 817−467−1893/4 817−469−1893/4 ...αρε αλλ λοοπσ... ορ α σηορτερ ωαψ το ωριτε τηισ ισ: 817−ξξξ−1893/4 ξξξ= 460, 461, 465, 467, 469 Νοτε: Ψου χαν µιξ−ανδ−µατχη α ποπυλαρ συφφιξ ωιτη οτηερ πρεφιξεσ ιν α χιτψ, ανδ αλµοστ αλωαψσ φινδ οτηερ λοοπσ ορ τεστ νυµβερσ. Νοτε: Φορ Ηουστον, τηε λοοπ συφφιξεσ αρε 1499 ανδ 1799. Ανδ φορ ∆ετροιτ ιτ∋σ 9996 ανδ 9997. Ωηεν τηερε αρε α λαργε ν υµβερ οφ λοοπσ ωιτη τηε σαµε πρεφιξ φορµατ, χηανχεσ αρε τηατ µανψ λοοπσ ωιλλ βε ιντερ−λοχκεδ. Υσινγ τηε αβοϖε εξαµ πλε οφ Αρλινγτον λοοπσ αγαιν, (Ι ωιλλ ωριτε τηε πρεφιξεσ το σαϖε σπαχε) 460, 461, ανδ 469 αρε ιντερλοχκεδ λοοπσ. Τηισ µεανσ τηατ ονλψ ονε σιδε χαν βε υσεδ ατ α γιϖεν τιµε. Τηισ ισ βεχαυσε τηεψ αρε αλλ ον τηε σαµε χιρχυιτ. Το χλαριφψ, ιφ 817−461−1893 ισ χαλλεδ, 817−460 ανδ 469 −1893 χαννοτ βε χαλλεδ βεχαυσε τηατ χιρχυιτ ισ βεινγ υσεδ. Εσσεντιαλλψ, ιντερλοχκεδ λοοπσ αρε αλλ τηε σαµε λινε, βυτ τηερε αρε α ϖαριετψ οφ τελεπηονε νυµβερσ το αχχεσσ τηε λινε. Αλσο, ιφ τηε οπερατορ ισ ασκεδ το βρεακ ιν ον α βυσψ λοοπ λινε ηε/σηε ωιλλ σαψ τηατ τηε χιρχυιτ ισ οϖερλοαδεδ, ορ σοµ ετηινγ αλονγ τηοσε λινεσ. Τηισ ισ βεχαυσε Μα Βελλ ηασ τακεν τηε χηεχκινγ εθυιπµεντ οφφ τηε λινε. Ηοωεϖερ, τηερε αρε στιλλ µανψ ραρελψ υσεδ λοοπσ ωηιχη χαν βε ϖεριφιεδ ανδ χαν ηαϖε εµεργενχψ χαλλσ τακεν ον τηεµ. Ασ ψου ηαϖε φουν δ ουτ, λοοπσ χοµε ιν µανψ τψπεσ. Ανοτηερ τψπε οφ λοοπ ισ α φιλτερεδ λοοπ. Τηεσε αρε λοοπ λινεσ τηατ τηε τελ χο ηασ πυ τ α φιλτερ ον, σο τηατ νορµαλ ηυµαν ϖοιχεσ χαννοτ βε ηεαρδ ον ειτηερ λινε. Ηοωεϖερ, οτηερ φρεθυενχιεσ µαψ βε ηεαρδ. Ιτ αλλ δεπενδσ ον ωηατ τηε τελ χο ωαντσ τηε λοοπ το βε υσεδ φορ. Ιφ α λοοπ ηασ γοττεν το βε ϖερψ ποπυλαρ ωιτη τηε λοχ αλ ποπυλατιον ορ υσεδ φρεθυεντλψ φορ χονφερενχεσ, ετχ. τηε τελ χο µαψ φιλτερ τηε λοοπ το στοπ τηε υνωαντεδ ∀τραφφιχ ∀. Υσυαλλψ, τηε φιλτερ ωιλλ βε ρεµοϖεδ αφτερ α φεω µοντησ, τηουγη.

94. Ηοω Μα Βελλ Ωορκσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ιν τηισ αρτιχλε, Ι ωιλλ φιρστ δεσχριβε τηε τερµινατιον, ωιρινγ, ανδ τερµιναλ ηαρδωαρε µοστ χοµµονλψ υσεδ ιν τηε Βελλ σψστεµ, ανδ Ι ωιλλ ινχλυδε σεχτιον ον µετηοδσ οφ υσινγ τηεµ.

ΛΟΧΑΛ ΝΕΤΩΟΡΚ Τηε λοχαλ τελεπηονε νετωορκ βετωεεν τηε χεντραλ οφφιχε/εξχηανγε ανδ τηε τελεπηονε συβσχριβερσ χαν βε βριεφλψ δεσχ ριβεδ ασ φολλοωσ: Φροµ τηε χεντραλ οφφιχε (ορ λοχαλ εξχηανγε) οφ α χερταιν πρεφιξ(εσ), υνδεργρουνδ αρεα τρυνκσ γο το εαχη αρεα τηατ η ασ τηατ πρεφιξ (Υσυαλλψ µορε τηαν ονε πρεφιξ περ αρεα.) Ατ εϖερψ φεω στρεετσ ορ τραχτ αρεασ, τηε υνδεργρουνδ χαβλ εσ συρφαχε. Τηεψ τηεν γο το τηε τελεπηονε πολε (ορ βαχκ υνδεργρουνδ, δεπενδινγ ον τηε αρεα) ανδ τηεν το τηε συβσχριβ ερσ ηουσε (ορ ιν τηε χασε οφ αν απαρτµεντ βυιλδινγ ορ µυτλι−λινε βυσινεσσ, το α σπλιττερ ορ διστριβυτιον βοξ/πανελ). Ν οω τηατ ωε ηαϖε τηε βασιχσ, Ι∋λλ τρψ ανδ γο ιν−δεπτη ον τηε συβϕεχτ.

ΥΝ∆ΕΡΓΡΟΥΝ∆ ΧΑΒΛΕΣ Τηεσε αρε σοµετιµεσ ιντερ−οφφιχε τρυνκσ, βυτ υσυαλλψ ιν α ρεσιδεντιαλ αρεα τηεψ αρε τρυνκ λινεσ τηατ γο το βριδγινγ η εαδσ ορ διστριβυτιον χασεσ. Τηε χαβλεσ αρε αβουτ 2−3 ινχηεσ τηιχκ (ϖαριεσ), ανδ αρε ειτηερ ιν α µεταλ ορ πϖχ−τψπε πι πε (ορ σιµιλαρ). Ραρελψ (µαψβε νοτ ιν σοµε ρεµοτε ρυραλ αρεασ) αρε τηε χαβλεσ ϕυστ ∋αλονε∋ ιν τηε γρουνδ. Ινστεαδ τηεψ αρε υσυαλλψ ιν αν υνδεργρουνδ χεµεντ τυννελ (ρεσεµβλεσ α σµαλλ σεωερ ορ στορµ δραιν.) Τηε µανηολεσ αρε ηεαϖψ ανδ ωι

λλ σαψ ∋Βελλ σψστεµ∋ ον τηεµ. Τηεψ χαν βε οπενεδ ωιτη α ↔ ινχη ωιδε χροωβαρ (Ηοοκσιδε) ινσερτεδ ιν τηε τοπ ρεχτανγ υλαρ ηολε. Τηερε αρε λαδδερ ρυνγσ το ηελπ ψου χλιµβ δοων. Ψου ωιλλ σεε τηε χαβλε πιπεσ ον τηε ωαλλ, ωιτη τηε βλυε α νδ ωηιτε στριπεδ ονε βεινγ τηε ιντερ−οφφιχε τρυνκ (ατ λεαστ ιν µψ αρεα). Τηε οτηερσ αρε λοχαλ λινεσ, ανδ αρε υσυαλλψ µαρκεδ ορ χολορ χοδεδ. Τηερε ισ αλµοστ αλωαψσ α ποστεδ χολορ χοδε χηαρτ ον τηε ωαλλ, νοτ το µεντιον Τελχο µανυαλσ


δεσχριβινγ τηε χαβλεσ ανδ τερµιναλσ, σο Ι νεεδ νοτ γετ ιντο δεταιλ. Αλσο, τηερε ισ υσυαλλψ σοµε κινδ οφ τεστ εθυιπµεντ, ανδ οφτεν Βελλ τεστ σετσ αρε λεφτ ιν τηερε.

ΒΡΙ∆ΓΙΝΓ ΗΕΑ∆Σ Τηε ιννοχεντ−λοοκινγ γραψιση−γρεεν βοξεσ. Τηεσε χαν βε ειτηερ τρυνκ βριδγεσ ορ βριδγινγ φορ ρεσιδενχεσ. Τηε µαϕορ τρ υνκ βριδγινγ ηεαδσ αρε υσυαλλψ λαργερ, ανδ τηεψ ηαϖε τηε ∋Ωεστερν Ελεχτριχ∋ λογο ατ τηε βοττοµ, ωηερεασ τηε νορµα λ βριδγινγ ηεαδσ (ωηιχη µαψ βε διφφερεντ ιν σοµε αρεασ−δεπενδινγ ον τηε χοµπανψ ψου αρε σερϖεδ βψ. ΓΤΕ Β.Η.∋σ λοοκ σλιγητλψ διφφερεντ. Αλσο, δο νοτ βε φοολεδ βψ σπρινκλερ βοξεσ!) Τηεψ χαν βε φουνδ ιν ϕυστ αβουτ εϖερψ χιτψ. Το οπεν α βριδγινγ ηεαδ: ιφ ιτ ισ λοχκεδ (ανδ ψου∋ρε φεελινγ δεστρυχτιϖε), πυτ α ηαµµερ ορ χροωβαρ (τηε σαµε ονε ψου υσεδ ον τ ηε µανηολε) ιν τηε σλοτ αβοϖε τηε τοπ ηινγε οφ τηε ριγητ δοορ. Πυλλ ηαρδ, ανδ τηε δοορ ωιλλ ριπ οφφ. ςερψ εφφεχτιϖε! Ιφ ιτ ισν∋τ λοχκεδ (ασ υσυαλ), τακε α 7/8 ινχη ηεξ σοχκετ ανδ ωιτη ιτ, τυρν τηε βολτ αβουτ 1/8 οφ α τυρν το τηε ριγητ (ψου σηουλδ ηεαρ α σπρινγ ρελεασε ινσιδε). Ηολδινγ τηε βολτ, τυρν τηε ηανδλε αλλ τηε ωαψ το τηε λεφτ ανδ πυλλ ουτ. Το Χηεχ κ φορ α τεστ−σετ (ωηιχη αρε οφτεν λεφτ βψ Βελλ εµπλοψεεσ), γο ινσιδε − Φιρστ χηεχκ φορ α τεστ−σετ (ωηιχη αρε οφτεν λεφ τ βψ Βελλ εµπλοψεεσ). Τηερε σηουλδ βε α πανελ οφ τερµιναλσ ανδ ωιρεσ. Πυση τηε πανελ βαχκ αβουτ αν ινχη ορ σο, ανδ ροτατε τηε τοπ λατχη (ρουνδ ωιτη α φλατ σεχτιον) δοωνωαρδ. Ρελεασε τηε πανελ ανδ ιτ ωιλλ φαλλ αλλ τηε ωαψ φορωαρδ. Τηερε ισ υσυαλλψ α λαργε αµουντ οφ ωιρε ανδ εξτρα τερµιναλσ. Τηε τεστ−σετσ αρε οφτεν ηιδδεν ηερε, σο δον∋τ οϖερλοο κ ιτ (Μανυαλσ, ασ ωελλ, αρε σοµετιµεσ πλαχεδ ιν τηε ηεαδ). Ον τηε ριγητ δοορ ισ α µεταλ βοξ οφ αλλιγατορ χλιπσ. Τακε α φεω (Χοµπλιµεντσ οφ Βελλ.). Ον εαχη δοορ ισ α υσεφυλ λιττλε ρουνδ µεταλ δεϖιχε. (Σαψσ ∋ινσερτ γεντλψ∋ ορ ∋χλαµπ γεντ λψ − δο νοτ οϖερτιγητεν∋ ετχ..) Ον τηε φροντ οφ τηε δισχ, ψου σηουλδ φινδ τωο τερµιναλσ. Τηεσε αρε φορ ψουρ τεστ σετ. (Ι φ ψου δον∋τ ηαϖε ονε, δοντ δεσπαιρ − Ι∋λλ σηοω ψου ωαψσ το µακε βασιχ τεστ σετσ λατερ ιν τηισ αρτιχλε). Ηοοκ τηε ρινγ (−) ωιρε το τηε ∋ρ∋ τερµιναλ; ανδ τηε τιπ (+) ωιρε το τηε οτηερ. (Βψ τηε ωαψ, αν εασψ ωαψ το δετερµινε τηε χορρεχτ πολα ριτψ ισ ωιτη α 1↔ϖ ΛΕ∆. Ταπ ιτ το τηε τερµ. παιρ, ιφ ιτ δοεσν∋τ λιγητ, σωιτχη τηε πολεσ υντιλ ιτ δοεσ. Ωηεν ιτ λιγητσ, φινδ τηε λονγερ οφ τηε τωο ΛΕ∆ πολεσ: Τηισ ονε ωιλλ βε ον τηε τιπ ωιρε (+). Βεηινδ τηε δισχ ισ α χοιλεδ υπ χορδ. Τηισ σηουλδ η αϖε τωο αλλιγατορ χλιπσ ον ιτ.. Ιτσ ϖερψ υσεφυλ, βεχαυσε ψου δον∋τ ηαϖε το κεεπ χοννεχτινγ ανδ δισχοννεχτινγ τηε φονε (τεστ σετ) ιτσελφ, ανδ τηε χλιπσ ωορκ νιχελψ. Ον τηε τερµιναλ βοαρδ, τηερε σηουλδ βε αβουτ 10 σχρεω τερµιναλσ περ σιδ ε. Φολλοω τηε ωιρεσ, ανδ ψου χαν σεε ωηιχη χαβλε παιρσ αρε αχτιϖε. Ηοοκ τηε χλιπσ το τηε τερµιναλ παιρ, ανδ ψου∋ρε σετ! ∆ιαλ ουτ ιφ ψου ωαντ, ορ ϕυστ λιστεν (Ιφ σοµεονε∋σ ον τηε λινε). Λατερ, Ι∋λλ σηοω ψου α ωαψ το σετ υπ α τρυε ∋ταπ∋ τηατ ωιλλ λετ τηε περσον διαλ ουτ ον ηισ λινε ανδ ρεχειϖε χαλλσ ασ νορµαλ, ανδ ψου χαν λιστεν ιν τηε ωηολε τιµε. Μορ ε αβουτ τηισ λατερ... Ον µαϕορ πρεφιξ−αρεα βριδγινγ ηεαδσ, ψου χαν σεε ∋λοχαλ λοοπσ∋, ωηιχη αρε τωο χαβλε παιρσ (χα βλε παιρ = ρινγ+τιπ, α φονε λινε) τηατ αρε διρεχτλψ χοννεχτεδ το εαχη οτηερ ον τηε τερµιναλ βοαρδ. Τηεσε ∋χηεαπ λοοπσ ∋ ασ τηεψ αρε χαλλεδ, δο νοτ ωορκ νεαρλψ ασ ωελλ ασ τηε εξιστινγ ονεσ σετ υπ ιν τηε σωιτχηινγ ηαρδωαρε ατ τηε εξχηαν γε οφφιχε. (Τρψ σχαννινγ ψουρ πρεφιξεσ 0 0ξξ το 99ξξ #∋σ.) Τηε τονε σιδεσ ωιλλ αννουνχε τηεµσελϖεσ ωιτη τηε 1008 ηζ λ οοπ τονε, ανδ τηε ηανγ σιδε ωιλλ γιϖε νο ρεσπονσε. Τηε φιρστ περσον σηουλδ διαλ τηε ∋ηανγ∋ σιδε, ανδ τηε οτηερ περσον διαλ τηε τονε σιδε, ανδ τηε τονε σηουλδ στοπ ιφ ψου ηαϖε γοτ τηε ριγητ λοοπ.) Ιφ ψου ωαντ το φινδ τηε νυµβερ οφ τηε λινε τηατ ψου∋ρε ον, ψου χαν ειτηερ τρψ το δεχιπηερ τηε ∋βριδγινγ λογ∋ (ορ ωηατεϖερ), ωηιχη ισ ον τηε λεφτ δοορ. Ιφ τηατ δοε σν∋τ ωορκ, ψου χαν υσε τηε φολλοωινγ: ΑΝΙ # (Αυτοµατιχ Νυµβερ Ι∆) Τηισ ισ α Τελχο τεστ νυµβερ τηατ ρεπορτσ το ψου τηε νυµβερ τηατ ψου∋ρε χαλλινγ φροµ (Ιτ∋σ τηε σαµε, χηοππψ ∋Βελλ βι τχη∋ ϖοιχε τηατ ψου γετ ωηεν ψου ρεαχη α δισχοννεχτεδ νυµβερ) Φορ τηε: 213 ΝΠΑ − ∆ιαλ 1223 408 ΝΠΑ − ∆ιαλ 760 914 ΝΠΑ − ∆ιαλ 990 Τηεσε αρε εξτρεµελψ υσεφυλ ωηεν µεσσινγ ωιτη ανψ κινδ οφ λινε τερµιναλσ, ηουσε βοξεσ, ετχ. Νοω τηατ ωε ηαϖε βριδγινγ ηεαδσ ωιρεδ, ωε χαν γο ον... (δον∋τ φοργετ το χλοσε ανδ λατχη τηε βοξ αφτερ αλλ... Ωουλδν∋τ ωαντ ΓΕ ανδ Τελχο πεοπλε µ αδ, νοω, ωουλδ ωε?)

∀ΧΑΝΣ∀ − Τελεπηονε ∆ιστριβυτιον Βοξεσ Βασιχαλλψ, τωο τψπεσ: 1. Λαργε, ρεχτανγυλαρ σιλϖερ βοξ ατ τηε ενδ οφ εαχη στρεετ. 2. Βλαχκ, ρουνδ, ορ ρεχτανγυλαρ τηινγ ατ εϖερψ τελεπηονε πολε. Τψπε 1 − Τηισ ισ τηε χασε τηατ τακεσ τηε υνδεργρουνδ χαβλε φροµ τηε βριδγε ανδ ρυνσ ιτ το τηε τελεπηονε πολε χαβλε (Τ ηε λοωεστ, λαργεστ ονε ον τηε τελεπηονε πολε.) Τηε βοξ ισ αλωαψσ ον τηε πολε νεαρεστ τηε βριδγινγ ηεαδ, ωηερε τηε λινε χοµεσ υπ. Λοοκ φορ τηε ∋Χαλλ βεφορε ψου ∆ιγ − Υνδεργρουνδ χαβλε∋ στιχκερσ.. Τηε χασε βοξ ισ ηινγεδ, σο ιφ ψου ωαντ τ ο χλιµβ τηε πολε, ψου χαν οπεν ιτ ωιτη νο προβλεµσ. Τηεσε υσυαλλψ ηαϖε 2 ροωσ οφ τερµιναλ σετσ. Ψου χουλδ τρψ το ιµ περσονατε α Τελχο τεχηνιχιαν ανδ ρεπορτ τηε νυµβερ ασ ∋νεω αχτιϖε∋ (γιϖινγ α φακε ναµε ανδ φακε ρεπορτ, ετχ.) Ι δον∋τ


ρεχοµµενδ τηισ, ανδ ιτ προβαβλψ ωον∋τ (αλµοστ ποσιτιϖελψ ωον∋τ) ωορκ, βυτ τηισ ισ βασιχαλλψ ωηατ Τελχο λινεµεν δο. ) Τψπε 2 − Τηισ ισ τηε σπλιττερ βοξ φορ τηε γρουπ οφ ηουσεσ αρουνδ τηε πολε (Υσυαλλψ 4 ορ 5 ηουσεσ). Υσε ιτ λικε Ι µε ντιονεδ βεφορε. Τηε τερµιναλσ (8 ορ σο) ωιλλ βε ιν 2 ηοριζονταλ ροωσ οφ σετσ. Τηε εξτρα ωιρεσ τηατ αρε ϕυστ ∋ηανγινγ τ ηερε∋ αρε προϖισιονσ φορ εξτρα λινεσ το ρεσιδενχεσ (1 εξτρα λινε περ ηουσε, τηατ∋σ ωηψ τηε ινσανε χηαργε φορ λινε #3!) Ιφ ιτσ τηε βοξ φορ ψουρ ηουσε αλσο, ηαϖε φυν ανδ σωαπ λινεσ ωιτη ψουρ νειγηβορ! ∋Πιγγψβαχκ∋ τηεµ ανδ ωρεακ ηαϖοχ ον τηε νειγηβορηοοδ (Ιτ∋σ εαϖεσδροππινγ τιµε...) Αγαιν, Ι δον∋τ ρεχοµµενδ τηισ, ανδ ιτσ διφφιχυλτ το δο ιτ χορρεχτλψ. Μο ϖινγ ριγητ αλονγ...

ΑΠΑΡΤΜΕΝΤ / ΒΥΣΙΝΕΣΣ ΜΥΛΤΙ−ΛΙΝΕ ∆ΙΣΤΡΙΒΥΤΙΟΝ ΒΟΞΕΣ Φουνδ ουτσιδε τηε βυιλδινγ (µοστ οφτεν ον τηε ριγητ σιδε, βυτ νοτ αλωαψσ... ϑυστ φολλοω τηε ωιρε φροµ τηε τελεπηονε πο λε) ορ ιν τηε βασεµεντ. Ιτ ηασ α τερµιναλ φορ αλλ τηε λινεσ ιν τηε βυιλδινγ. Υσε ιτ ϕυστ λικε ανψ οτηερ τερµινατιον βοξ α σ βεφορε. Υσυαλλψ σαψσ ∋Βελλ σψστεµ∋ ορ σιµιλαρ. Ηασ υπ το 20 τερµιναλσ ον ιτ (υσυαλλψ.) τηε µιδδλε ονεσ αρε γρουν δσ (φοργετ τηεσε). Τηε ωιρεσ χοµε φροµ τηε χαβλε το ονε ροω (υσυαλλψ τηε λεφτ ονε), ωιτη τηε οτηερ ροω οφ τερµιναλσ φο ρ τηε οτηερ ροω οφ τερµιναλσ φορ τηε βυιλδινγ φονε ωιρε παιρσ. Τηε ρινγ (−) ωιρε ισ υσυαλλψ τηε τοπ τερµιναλ ιφ τηε σετ ι ν τηε ροω (1 οφ 10 ορ µορε), ανδ τηε τιπ ισ ιν τηε χλαµπ/σχρεω βελοω ιτ. Τηισ χαν βε ρεϖερσεδ, βυτ τηε χαβλε παιρ ισ αλωαψσ τερµινατεδ ονε−ον−τοπ−οφ−εαχη− οτη ερ, νοτ ον τηε ονε νεξτ το ιτ. (Ι∋µ νοτ συρε ωηψ τηε οτηερ ονε ισ τηερε, προβαβλψ ασ α προϖισιον φορ εξτρα λινεσ) ∆ον∋τ υσε ιτ τηουγη, ιτ ισ υσυαλλψ το χλοσε το τηε οτηερ τερµιναλσ, ανδ ιν µψ εξπεριενχεσ ψου γετ α νοισψ χοννεχτιον. Φιναλ νοτε: Αλµοστ εϖερψ απαρτµεντ, βυσινεσσ, ηοτελ, ορ ανψωηερε τηερε ισ µορε τηαν 2 λινεσ τηισ τερµινατιον λινεσ τ ηισ τερµινατιον µετηοδ ισ υσεδ. Ιφ ψου χαν µαστερ τηισ τψπε, ψου χαν βε ιν χοντρολ οφ µανψ τηινγσ... Λοοκ αρουνδ ιν ψο υρ αρεα φορ α βυιλδινγ τηατ υσεσ τηισ τψπε, ανδ πραχτιχε ηοοκινγ υπ το τηε λινε, ετχ. Ασ αν αδδεδ ηελπ, ηερε ισ τηε βασι χ ∋στανδαρδ∋ χολορ−χοδε φορ µυλτι−λινε τερµιναλσ/ωιρινγ/ετχ... Σινγλε λινε: Ρεδ = Ρινγ Γρεεν = Τιπ Ψελλοω = Γρουνδ ∗ ∗Χοννεχτεδ το τηε ρινγερ χοιλ ιν ινδιϖιδυαλ ανδ βριδγεδ ρινγερ πηονεσ (Βελλ ονλψ) Υσυαλλψ χοννεχτεδ το τηε γρεεν ( Τιπ) Ρινγ (−) = Ρεδ Ωηιτε/Ρεδ Στριπε Βροων Ωηιτε/Ορανγε Στριπε Βλαχκ/Ψελλοω Στριπε Τιπ (+) = Γρεεν (Σοµετιµεσ ψελλοω, σεε αβοϖε.) Ωηιτε/Γρεεν Στριπε Ωηιτε/Βλυε Στριπε Βλυε Βλαχκ/Ωηιτε Στριπε Γρουνδ = Βλαχκ Ψελλοω

ΡΕΣΙ∆ΕΝΧΕ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΒΟΞ Σµαλλ, γραψ (χαν βε ειτηερ α ρυββερ (Παχιφιχ Τελεπηονε) ορ ηαρδ πλαστιχ (ΑΤ&Τ) ηουσινγ δεαλ τηατ χοννεχτσ τηε χαβ λε παιρ φροµ τηε σπλιττερ βοξ (Σεε τψπε 2, αβοϖε) ον τηε πολε το ψουρ ηουσε ωιρινγ. Ονλψ 2 (ορ 4, τηε 2 τοπ τερµιναλσ α ρε ηοοκεδ ιν παραλλελ ωιτη τηε σαµε λινε) τερµιναλσ, ανδ ισ ϖερψ εασψ το υσε. Τηισ χαν βε υσεδ το αδδ µορε λινεσ το ψο υρ ηουσε ορ αδδ αν εξτερναλ λινε ουτσιδε τηε ηουσε. ΤΕΣΤ ΣΕΤΣ Ωελλ, νοω ψου χαν χονσιδερ ψουρσελφ α µινορ εξπερτ ον τηε τερµιναλσ ανδ ωιρινγ οφ τηε λοχαλ τελεπηονε νετωορκ. Νοω ψου χαν αππλψ ιτ το ωηατεϖερ ψου ωαντ το δο.. Ηερε∋σ ανοτηερ ηελπφυλ ιτεµ: Ηοω το µακε α Βασιχ Τεστ−Σετ ανδ ηοω το υσε ιτ το διαλ ουτ, εαϖεσδροπ, ορ σεριουσλψ ταπ ανδ ρεχορδ λινε αχτιϖιτψ. Τη εσε αρε τηε (υσυαλλψ) ορανγε ηανδ σετ φονεσ υσεδ βψ Τελχο τεχηνιχιανσ το τεστ λινεσ. Το µακε α ϖερψ σιµπλε ονε, τακε ανψ Βελλ (ορ οτηερ, βυτ Ι ρεχοµµενδ α γοοδ Βελλ φονε λικε α πρινχεσσ ορ α τριµλινε. ΓΤΕ φλιπ φονεσ ωορκ εξχελλεντλψ, τ ηουγη..) φονε ανδ φολλοω τηε ινστρυχτιονσ βελοω.


Νοτε: Α ∋βλαχκ βοξ∋ τψπε φονε µοδ ωιλλ λετ ψου ταπ ιντο τηειρ λινε, ανδ ωιτη τηε βοξ ο, ιτ∋σ ασ ιφ ψου ωερεν∋τ τηερε. Τ ηεψ χαν ρεχειϖε χαλλσ ανδ διαλ ουτ, ανδ ψου χαν βε λιστενινγ τηε ωηολε τιµε! ςερψ υσεφυλ. Ωιτη τηε βοξ οφφ, ψου ηαϖε α νορµαλ φονε τεστ σετ. Ινστρυχτιονσ: Α βασιχ βλαχκ βοξ ωορκσ ωελλ ωιτη γοοδ ρεσυλτσ. Τακε τηε χοϖερ οφφ τηε φονε το εξποσε τηε νετωορκ βοξ (Βελλ τψπε φο νεσ ονλψ). Τηε <ΡΡ> τερµιναλ σηουλδ ηαϖε α γρεεν ωιρε γοινγ το ιτ (ορανγε ορ διφφερεντ ιφ τουχη τονε − δοεσν∋τ µαττερ, ι τσ τηε σαµε τηινγ). ∆ισχοννεχτ τηε ωιρε ανδ χοννεχτ ιτ το ονε πολε οφ αν ΣΠΣΤ σωιτχη. Χοννεχτ α πιεχε οφ ωιρε το τηε οτη ερ πολε οφ τηε σωιτχη ανδ χοννεχτ ιτ το τηε <ΡΡ> τερµιναλ. Νοω τακε α 10κοηµ ↔ ωαττ 10% ρεσιστορ ανδ πυτ ιτ βετωεεν τηε <ΡΡ> τερµιναλ αδ τηε <Φ> τερµιναλ, ωηιχη σηουλδ ηαϖε α βλυε ανδ α ωηιτε ωιρε γοινγ το ιτ (διφφερεντ φορ τουχη τον ε). Ιτ σηουλδ λοοκ λικε τηισ: −−−−−Βλυε ωιρε−−−−−−−−−−<Φ> ! −−−−Ωηιτε ωιρε−−−−−! ! 10κ Ρεσιστορ ! ! −−Γρεεν ωιρε−− !−−−−<ΡΡ> ! ! ΣΠΣΤ Ωηατ τηισ δοεσ ιν εφφεχτ ισ κεεπ τηε ηοοκσωιτχη / διαλ πυλσε σωιτχη (Φ το ΡΡ λοοπ) οπεν ωηιλε ηολδινγ τηε λινε ηιγη ωιτ η τηε ρεσιστορ. Τηισ γιϖεσ τηε σαµε ϖολταγε εφφεχτ ασ ιφ τηε φονε ωασ ∋ον−ηοοκ∋, ωηιλε τηε 10κ οηµσ ηολδσ τηε ϖολταγε ριγητ αβοϖε τηε ∋οφφ ηοοκ∋ τηρεσηολδ (αρουνδ 22 ϖολτσ ορ σο, ασ χοµπαρεδ το 15−17 ορ νορµαλ οφφ ηοοκ 48 ϖολτσ φο ρ νορµαλ ∋ον−ηοοκ∋), γιϖινγ Τεστ Σετ ςερσιον 2. Ανοτηερ δεσιγν ισ σιµιλαρ το τηε ∋Τψπε 1∋ τεστ σετ (αβοϖε), βυτ ηασ σοµε αδδεδ φεατυρεσ: Φροµ >−−−−−−−−−−−−−−−−Τιπ−−−−−−<Το Τεστ Αλλιγατορ σετ Χλιπ >−−−−−−−−−−−−−−−−Ρινγ−−−−−<πηονε ! ! ξ ! ! ! ο ! ! ξ−−−ΡΡΡΡΡ−−−! ! ξ ! !−−−ξ ! ξ−−−−0−−−−−−! ξ = Σπστ Σωιτχη ο = Ρεδ ΛΟ∆ 0 = Γρεεν ΛΕ∆ ΡΡΡΡΡ= 1.8κ ↔ ωαττ ξξξξ= ∆πστ σωιτχη ρεσιστορ Ωηεν τηε ΣΠΣΤ σωιτχη ιν ον, τηε ΛΕ∆ ωιλλ λιγητ, ανδ τηε φονε ωιλλ βεχοµε αχτιϖε. Τηε γρεεν λιγητ σηουλδ βε ον. Ιφ ιτ ισν ∋τ, σωιτχη τηε δπστ. Ιφ ιτ στιλλ ισν∋τ, χηεχκ τηε πολαριτψ οφ τηε λινε ανδ τηε ΛΕ∆σ. Ωιτη βοτη λιγητσ ον, ηανγ υπ τηε φον ε. Τηεψ σηουλδ αλλ βε οφφ νοω. Νοω φλιπ τηε δπστ ανδ πιχκ υπ τηε φονε. Τηε ρεδ ΛΕ∆ σηουλδ βε ον, βυτ τηε γρεεν σηουλδ ν∋τ. Ιφ ιτ ισ, σοµετηινγ ισ ωρονγ ωιτη τηε χιρχυιτ. Ψου ωοντ γετ α διαλ τονε ιφ αλλ ισ χορρεχτ. Ωηεν ψου ηοοκ υπ το τηε λι νε ωιτη τηε αλλιγατορ χλιπσ (Ασσυµινγ ψου ηαϖε πυτ τηισ χιρχυιτ ινσιδε ουρ φονε ανδ ηαϖε πυτ αλλιγατορ χλιπσ ον τηε ρινγ ανδ τιπ ωιρεσ (Ασ ωε διδ βεφορε)) ψου σηουλδ ηαϖε τηε σπστ #1 ιν τηε οφφ ποσιτιον. Τηισ ωιλλ γρεατλψ ρεδυχε τηε στ ατιχ νοισε ινϖολϖεδ ιν ηοοκινγ υπ το α λινε. Τηε ρεδ ΛΕ∆ χαν αλσο βε υσεδ το χηεχκ ιφ ψου ηαϖε τηε χορρεχτ πολαριτψ. Ωιτη τηισ φονε ψου ωιλλ ηαϖε τηε αβιλιτψ το λιστεν ιν ον αλλ αυδιβλε λινε αχτιϖιτψ, ανδ τηε πεοπλε (τηε ∋εαϖεσδροππερ σ∋) χαν υσε τηειρ φονε ασ νορµαλ. Νοτε τηατ τεστ σετσ #1 ανδ #2 ηαϖε τρυε ∋βλαχκ βοξεσ∋, ανδ χαν βε υσεδ φορ φρεε χαλλσ ( σεε αν αρτιχλε αβουτ βλαχκ βοξεσ).

Τεστ Σετ ςερσιον 3 Υσινγ α τριµλινε (ορ σιµιλαρ) πηονε, ρεµοϖε τηε βασε ανδ χυτ αλλ οφ τηε ωιρε λεαδσ οφφ εξχεπτ φορ τηε ρεδ (ρινγ −) ανδ τ ηε γρεεν (τιπ +). Σολδερ αλλιγατορ χλιπσ το τηε λυγ. Τηε ωιρε ιτσελφ ισ ∋τινσελ∋ ωραππεδ ιν ραψον, ανδ δοεσν∋τ σολδερ ωε


λλ. Ινσιδε τηε ονε ηανδσετ, ρεµοϖε τηε λιγητ σοχκετ (ιφ ιτ ηασ ονε) ανδ ινσταλλ α σµαλλ σλιδε ορ τογγλε σωιτχη (Ραδιο Ση αχκ∋σ µιχρο−µινιατυρε σπστ ωορκσ ωελλ). Λοχατε τηε χοννεχτιον οφ τηε ρινγ ανδ τηε τιπ ωιρεσ ον τηε ΠΧ βοαρδ νεαρ ωη ερε τηε ϕαχκ ισ λοχατεδ ατ τηε βοττοµ οφ τηε ηανδσετ. (Τηε ωιρεσ αρε σοµετιµεσ βλαχκ ορ βροω ινστεαδ οφ ρεδ ανδ γρεεν, ρεσπεχτιϖελψ). Χυτ τηε φοιλ ανδ ρυν 2 πιεχεσ οφ ωιρε το ψουρ σωιτχη. Ιν παραλλελ ωιτη τηε σωιτχη αδδ α ← υφ 200 ς∆Χ χαπαχιτορ (µψλαρ, σιλϖερεδ µιχα, χεραµιχ, νοτ αν ελεχτρολψτιχ). Ωηεν τηε σωιτχη ισ χλοσεδ, τηε ηανδσετ φυνχτιονσ νο ρµαλλψ. Ωιτη τηε σωιτχη ιν τηε οτηερ ποσιτιον, ψου χαν λιστεν ωιτηουτ βεινγ ηεαρδ. Νοτε: Το ρεδυχε τηε νοισε ινϖολϖεδ ιν χοννεχτινγ τηε χλιπσ το α λινε, αδδ α σωιτχη σελεχταβλε 1000 οηµ ↔ ωαττ ρεσιστο ρ ιν σεριεσ ωιτη τηε τιπ ωιρε. Φλιπ ιτ ιν χιρχυιτ ωηεν χοννεχτινγ, ανδ ονχε ον τηε λινε, φλιπ ιτ οφφ αγαιν. (ορ ϕυστ υσε τηε ∋λινε δισχοννεχτ∋ τψπε σωιτχη ασ ιν τηε τψπε 2 τεστ σετ (αβοϖε)). Αλσο αϖοιδ τουχηινγ τηε αλλιγατορ χλιπσ το ανψ µετα λ παρτσ ορ οτηερ τερµιναλσ, φορ Ι χαυσεσ στατιχ ον τηε λινε ανδ ραισεσ πεοπλε∋σ συσπιχιονσ.

ΡΕΧΟΡ∆ΙΝΓ Ιφ ψου ωουλδ λικε το ρεχορδ ανψ αχτιϖιτψ, υσε τεστ σετ 1 ορ 2 αβοϖε (φορ υναττενδεδ ρεχορδινγ οφ αλλ λινε αχτιϖιτψ), ο ρ ϕυστ ανψ τεστ σετ ιφ ψου αρε γοινγ το βε τηερε το µονιτορ ωηεν τηεψ αρε διαλινγ, ταλκινγ, ετχ. Πλαχε α τελεπηονε πιχκ υπ χοιλ (Ι ρεχοµµενδ τηε Βεχοτον Τ−5 ΤΠ χοιλ ορ εθυιϖαλεντ) οντο τηε τεστ σετ, ανδ πυτ τηε ΤΠ πλυγ ιντο τηε µιχ. ϕαχκ ο φ ανψ στανδαρδ ταπε ρεχορδερ. Ηιτ πλαψ, ρεχ, ανδ παυσε. Αλτερνατε παυσε ωηεν ψου ωαντ το ρεχορδ (Ι δον∋τ τηινκ ανψ ονε σηουλδ ηαϖε ανψ διφφιχυλτψ ωιτη τηισ ατ αλλ...) Ωελλ, ιφ ψου στιλλ χαν∋τ µακε α τεστ σετ ορ ψου δον∋τ ηαϖε τηε πα ρτσ, τηερε∋σ στιλλ ηοπε. Αλτερνατε µετηοδσ: 1. Φινδ α βελλ τεστ σετ ιν α µανηολε ορ α βριδγινγ ηεαδ ανδ ∋Βορροω ιτ ινδεφινιτελψ∋... 2.

Τεστ σετσ χαν βε πυρχηασεδ φροµ: Τεχηνι−Τοολ 5 Απολλο Ροαδ Βοξ 368 Πλψµουτη Μεετινγ ΠΑ., 19462 Ασκ φορ χαταλογ #28

Τηεψ αρε υσυαλλψ ∃300 − ∃600, ανδ αρε συπποσεδ το ηαϖε Μ−Φ διαλινγ χαπαβιλιτψ ασ ωελλ ασ ΤΤ διαλινγ. Τηεψ αρε αλ σο οφ µυχη ηιγηερ θυαλιτψ τηαν τηε στανδαρδ βελλ τεστ σετσ. Ιφ ψου ωουλδ λικε το λεαρν µορε αβουτ τηε συβϕεχτσ χοϖ ερεδ ηερε, Ι συγγεστ: 1. 2.

Φολλοω Βελλ τρυχκσ ανδ λινεµεν ορ τεχηνιχιανσ ανδ ασκ συβτλε θυεστιονσ. αλσο τρψ 611 (ρεπαιρ σερϖιχε) ανδ ασκ θυεστιονσ.. Εξπλορε ψουρ αρεα φορ ανψ Βελλ ηαρδωαρε, ανδ εξπεριµεντ ωιτη ιτ. ∆ον∋τ τρψ σοµετηινγ ιφ ψου αρε νοτ συρε ωηατ ψου∋ρε δοινγ, βεχαυσε ψου ωουλδν∋τ ωαντ το χαυσε προβλεµσ, ωουλδ ψου?

95. Γεττινγ Μονεψ ουτ οφ Πα ψ Π ηονεσ

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ι ωιλλ νοω σηαρε ωιτη ψου µψ εξπεριενχεσ ωιτη παψ τελεπηονεσ. Ψου ωιλλ δισχοϖερ τηατ ιτ ισ ποσσιβλε το γετ µονεψ φροµ α παψ πηονε ωιτη α µινιµυµ οφ εφφορτ. Τηεορψ: Μοστ παψ πηονεσ υσε φουρ ωιρεσ φ ορ τηε τρανσµισσιον οφ δατα ανδ χοδεσ το τηε χεντραλ οφφιχε. Τωο οφ τηεµ αρε υσεδ φορ ϖοιχε (υσυαλλψ ρεδ ανδ γρεεν), ονε ισ α γρουνδ, ανδ τηε λαστ ισ υσεδ ωιτη τηε οτηερσ φορ τηε τρανσµισσιον οφ χοδεσ. Ιτ ισ ωιτη τηισ λαστ ωιρε τηατ ψου ωιλλ βε ωορκινγ ωιτη. Ον τηε παψ πηονε τηατ Ι υσυαλλψ διδ τηισ το, ιτ ωασ χολορεδ π υρπλε, βυτ µοστ λικελψ ωιλλ βε ανοτηερ χολορ. Ωηατ ψου ωιλλ δο ισ σιµπλψ φινδ α παψ πηονε ωηιχη ηασ εξποσεδ ωιρεσ, συχη τηατ ονε οφ τηεµ χαν βε δισχοννεχτεδ ανδ χοννεχτεδ ατ εασε ωιτηουτ φεαρ οφ δισχοϖερψ. Ψου ωιλλ δισχοϖερ τηατ ιτ ισ υ συαλλψ α γοοδ ιδεα το ηαϖε σοµε ελεχτριχαλ ταπε αλονγ ωιτη ψου ανδ σοµε τοολ φορ χυττινγ τηισ ταπε. Τηρουγη τριαλ α νδ ερρορ, ψου ωιλλ δισχοννεχτ ονε ωιρε ατ α τιµε σταρτινγ ωιτη τηε ωιρεσ διφφερεντ τηαν γρεεν ανδ ρεδ. Ψου δο ωαντ α δι αλ τονε δυρινγ τηισ οπερατιον. Ωηατ ψου ωαντ το δισχοννεχτ ισ τηε ωιρε συππλψινγ τηε χοδεσ το τηε τελεπηονε χοµπανψ σο τηατ τηε παψ πηονε ωιλλ νοτ γετ τηε ∋βυσψ∋ ορ ∋ηανγ−υπ∋ χοµµανδ. Λεαϖε τηισ ωιρε δισχοννεχτεδ ωηεν ψου δισχοϖε ρ ιτ. Ωηατ ωιλλ ηαππεν: Ανψτιµε τηατ σοµεονε πυτσ ανψ αµουντ οφ µονεψ ιντο τηε παψ πηονε, τηε δεποσιτ ωιλλ νοτ ρεγισ τερ ωιτη τηε πηονε χοµπανψ ανδ ιτ ωιλλ βε ηελδ ιν τηε ∋τεµποραρψ∋ χηαµβερ οφ τηε παψ πηονε. Τηεν, (α δαψ λατερ ορ σο ) ψου ϕυστ χοµε βαχκ το τηε πηονε, ρεχοννεχτ τηε ωιρε, ανδ χλιχκ τηε ηοοκ α φεω τιµεσ ανδ τηε πηονε ωιλλ δυµπ ιτ αλλ ο υτ τηε χηυτε. (Ωηατ ισ ηαππενινγ ισ τηατ τηε ∋ηανγ−υπ∋ χοδε τηατ τηε πηονε ωασ νοτ ρεχειϖινγ δυε το τηε ωιρε βεινγ δισχ οννεχτεδ συδδενλψ γετσ τηε χοδε ανδ


δυµπσ ιτσ∋ ∋τεµποραρψ∋ στοραγε σποτ.) Ψου χαν µακε α νιχε αµουντ οφ µονεψ τηισ ωαψ, βυτ ρεµεµβερ τηατ α ρεπαιρµαν ωιλλ στοπ βψ εϖερψ φεω τιµεσ ιτ ισ ρεπορτεδ βροκεν ανδ ρεπαιρ ιτ, σο χηεχκ ιτ ατ λεαστ ονχε α δαψ. Ενϕοψ ανδ ηαϖε φυν .. Μανψ πηονεσ Ι ηαϖε δονε τηισ το, ανδ ιτ ωορκσ ωελλ ωιτη εαχη..

96. Χοµπυτερ Βασεδ ΠΒΞ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Το γετ α βεττερ υνδερστανδινγ οφ ωηατ α πβξ χαν δο, ηερε αρε α φεω βασιχ φυνδαµενταλσ. Τηε µοδερν πβξ ισ α χοµβινεδ χ οµπυτερ, µασσ στοραγε δεϖιχε, ανδ οφ χουρσε α σωιτχηινγ σψστεµ τηατ χαν: 1. 2. 3. 4.

Προδυχε ιτεµιζεδ, αυτοµατεδ βιλλινγ προχεδυρεσ, το αλλοω τηε ιδεντιφιχατιον ανδ µαναγεµεντ οφ τολλ χαλλσ. [ ηαηαηα] Χοµβινε δαψτιµε ϖοιχε γραδε χοµµυνιχατιον χιρχυιτσ ιντο ωιδεβανδ δατα χηαννελσ φορ νιγητ τιµε ηιγη σπεεδ δατα τρ ανσφερσ. Ηανδλεσ ελεχτρονιχ µαιλ [ινχλυδινγ οφφιχε µεµοσ]. Χοµβινε ϖοιχε χηαννελσ ιντο α ωιδεβανδ αυδιο/ϖισυαλ χονφερενχε χιρχυιτ, ωιτη τηε αβιλιτψ το ξφερ ανδ χαπτυρε σλ ιδεσ, φλιπχηαρτσ, πιχτυρεσ οφ ανψ κινδ.

Βοτη τηε εξτερναλ ανδ ιντερναλ χαλλινγ χαπαχιτψ οφ τηε πβξ σψστεµ µυστ βε χαρεφυλλψ χονσιδερεδ βεχαυσε µανψ βυσι νεσσ οπερατιονσ ρυν α ϖερψ ηιγη ρατιο οφ ιντερναλ στατιον το στατιον διαλινγ ανδ α λοω χαπαχιτψ σψστεµ ωιλλ νοτ ηα νδλε τηε ρεθυεστεδ τραφφιχ λοαδ. Α χριτιχαλ φαχτορ ισ τηε νυµβερ οφ τρυνκσ ανδ τηε χεντραλ οφφιχε φαχιλιτιεσ τηατ αρε υσεδ φορ ουτσιδε χοννεχτιονσ. Ανοτηερ ισ τηε νυµβερ οφ ϕυνχτιονσ ορ [λινκσ] τηατ µακε υπ τηε ιντερναλ χαλλινγ πατησ. Το υνδερστανδ τηε σερϖιχεσ αϖαιλαβλε ον α τψπιχαλ χοµπυτερ ρυν πβξ ιτ ισ νεχεσσαρψ το ιντροδυχε τηε συβϕεχτ οφ τιµ ε διϖισιον σωιτχηινγ. Ιν α τιµε διϖισιον σωιτχηινγ νετωορκ αλλ χοννεχτιονσ αρε µαδε ϖια α σινγλε χοµµον βυσ χαλλεδ (οφ χουρσε) α ∋τιµε−διϖισιον βυσ∋. Εϖερψ λινε τρυνκ τηατ ρεθυιρεσ α χοννεχτιον ωιτη ανοτηερ ισ προϖιδεδ ωιτη α πορτ χιρ χυιτ. Αλλ πορτ χιρχυιτσ ηαϖε αχχεσσ το τηε τιµε διϖισιον βυσ τηρουγη α τιµε διϖισιον σωιτχη. [ωηεν τωο πορτσ ρεθυιρε χοννεχτιον, τηειρ τιµε διϖισιον σωιτχηεσ οπερατε ατ α ϖερψ ηιγη φρεθυενχψ (16,000 τιµεσ περ σεχονδ.) Τηισ τεχηνιθυε, ω ηιχη ισ χαλλεδ ∋σπεεχη σαµπλινγ∋, αλλοωσ µανψ σιµυλτανεουσ χοννεχτιονσ οϖερ τηε σαµε τιµε διϖισιον βυσ. Εαχη χονν εχτιον ισ ασσιγνεδ α τιµε ιντερϖαλ, τηε ∋τιµε σλοτ∋, ανδ τηε νυµβερ οφ τιµε σλοτσ ιδεντιφιεσ τηε νυµβερ οφ σιµυλτανεουσ χοννεχτιονσ αµονγ πορτσ.] Τηε νεξτ χριτιχαλ ιτεµ ισ χιρχυιτ παχκσ. Τηε σψστεµ ελεµεντσ τηατ ωε ωιλλ βε δεσχριβινγ ιν φυ τυρε τυτοριαλσ [λινεσ/τρυνκσ/σωιτχηεσ, µεµορψ ανδ χοντρολ] αρε χονταινεδ ον πλυγ ιν χιρχυιτ παχκσ. Εαχη λινε χιρχυιτ παχκ χονταινσ α νυµβερ οφ λινεσ, ιν εξαµπλε, φουρ. Βυτ τηε ασσιγνµεντ οφ στατιον νυµβερσ το αχτυαλ πηονε λινε χιρχυι τσ ισ φλεξιβλε. Τηε σψστεµ µεµορψ ισ χονταινεδ ιν χιρχυιτ παχκσ ωηιχη προϖιδε τηε χαλλ προχεσσινγ φυνχτιονσ. Τηε χιρ χυιτ παχκσ αρε ηελδ ιν σµαλλ φραµεσ χαλλεδ ∋χαρριερσ∋. Ωιτηιν εαχη χαρριερ, τηε χιρχυιτ παχκσ αρε πλυγγεδ ιντο ποσι τιονσ: τηε ∋σλοτσ∋. Εϖερψ χιρχυιτ χαν βε αδδρεσσεδ βψ, σαψ α φιϖε διγιτ νυµβερ ωηιχη τελλσ ιτσ λοχατιον βψ χαρριερ− σλοτ−χιρχυιτ.... [σταρτινγ το γετ τηε ιδεα?] Τηερε χαν βε τηρεε τψπεσ οφ χαρριερσ ιν α µοδερν πβξ σψστεµ: • • •

Ο λινε χαρριερσ 0 τρυνκ χαρριερσ Ο χοντρολ χαρριερσ

Τηε λινε χαρριερσ χονταιν στατιον λινεσ. Ιν ΑΤ&Τ∋σ ∀διµενσιον∀ µοδελ, φορ εξαµπλε, α τοταλ οφ 52 το 64 λινεσ αρε προ ϖιδεδ. Τηε τρυνκ χαρριερσ χονταιν σλοτσ φορ 16 τρυνκ χιρχυιτ παχκσ. Τηε χοντρολ χαρριερ ινχλυδεσ προχεσσορ, µεµορ ψ, χοντρολ χιρχυιτρψ, δατα χηαννελσ φορ αττενδαντ χονσολε χοντρολ ανδ τραφφιχ µεασυρεµεντ ουτπυτσ. Πβξ σψστεµσ ωιλλ διρεχτλψ ρεφλεχτ τηε τψπεσ οφ σερϖιχεσ οφφερεδ ατ τηε χ.ο. ο χχσα ο χχισ ο πιχτυρεπηονεσ [σοονερ τηαν ψου τηινκ µψ πηριενδσ] Χοµµον χοντρολ σωιτχηινγ αρρανγεµεντσ (χχσα) περµιτ ανψ υνρεστριχτεδ τελεπηονε στατιον το χαλλ ανψ οτηερ ιντερνα λ ορ εξτερναλ σψστεµ στατιον βψ υσινγ τηε στανδαρδ σεϖεν διγιτ νυµβερ. Αλτερνατε ρουτινγ ισ α φεατυρε οφ χχσα σερϖιχ ε τηε ιντερ−φαχιλιτψ, αλτερνατε ρουτεδ χαλλινγ πατησ αρε αχχοµπλισηεδ ατ τηε τελεπηονε χοµπανψ χεντραλ οφφιχε λεϖε λ, νοτ ατ τηε πβξ λεϖελ. Α σψστεµ οφ ιντερεστ το λαργε σχαλε τελεπηονε υσερσ ισ χοµµον χηαννελ ιντεροφφιχε σιγναλινγ χχισ. Τψπιχαλλψ, τηισ τεχηνιθυε εµπλοψσ χοµµον χηαννελσ το χαρρψ αλλ ιντερ−φαχιλιτψ σιγναλινγ ινστρυχτιονσ: διαλ πυλσεσ, ον ηοοκ (ιδλε), οφφ ηοοκ (βυσψ),ανδ σο ον, βετωεεν τωο σωιτχηινγ χεντερσ. [γεττινγ ωαρµ]. Χχισ ρεπλαχεσ ολδερ µ ετηοδσ οφ ιντεροφφιχε σιγναλινγ συχη ασ ∋ιν βανδ∋ ανδ ∋ουτ οφ βανδ∋ τεχηνιθυεσ. Βψ τηε ωαψ, ρεαλ πηρεακσ αρε σελλιν γ τηειρ βοξεσ το ιδιοτσ ωηο στιλλ τηινκ τηεψ∋ρε ωορτη α λοτ...τηε φορµερ (ιν βανδ) τρανσµιτσ σιγναλινγ δατα ωιτηιν τηε ν ορµαλ χονϖερσατιον βανδωιδτη. Ιτ σ σηορτχοµινγ ισ τηατ φαλσε ινφορµατιον µαψ βε τρανσµιττεδ δυε το υνιθυε τονε ορ νοισε χοµβινατιονσ σετ υπ ιν τηε ταλκινγ πατη. [τηισ ισ τηε οφφιχιαλ ρεασονινγ]. Ουτ οφ βανδ σιγναλινγ τεχηνιθυεσ πλαχε δ τηε ιντεροφφιχε δατα ιν σπεχιαλ χηαννελσ, γενεραλλψ αδϕαχεντ το ανδ ιµµεδιατελψ αβοϖε τηε ϖοιχε πατη. Το πρεσερϖε


ιντερχηαννελ ιντεγριτψ, ουτ οφ βανδ σιγναλινγ ρεθυιρεσ ϖερψ εφφιχιεντ φιλτερινγ ορ γρεατερ ∋βανδ γυαρδ∋ σεπαρατιον β ετωεεν χηαννελσ.

97. ΠΧ− Πυρσυιτ Πορτ Στατιστιχσ

β ψ Π Χ− Π υ ρσυιτ Υσερσ

Ιντροδυχτιον: Τηε λαστ 30 δαψσ οφ ΠΧ−Πυρσυιτ ηαϖε βεεν εξτρεµελψ χοντροϖερσιαλ. Υσερσ ανδ εξ−υσερσ ηαϖε δεµανδεδ αχχυρατε σ τατιστιχσ, ανδ Τελενετ ηασ προϖιδεδ υσ ωιτη ϖερψ λιττλε. Ανδ τηε δατα τηατ ωασ προϖιδεδ ισ θυεστιοναβλε. Ωελλ, ηερε ι σ σοµε δατα τηατ ισ γυαραντεεδ το βε αχχυρατε ανδ µακε Τελενετ σχρεαµ. Ιφ ψου ωιση το υπδατε τηισ δατα ον ψουρ οων, ωε ωιλλ τελλ ψου ηοω λατερ ιν τηισ τεξτ. Τηε φολλοωινγ χηαρτ χονσιστσ οφ αλλ τηε διρεχτ Τελενετ αδδρεσσεσ οφ τηε ΠΧ− Πυρσυιτ χιτψ νοδεσ ανδ τηε τοταλ νυµβερ οφ µοδεµσ ον εαχη νοδε. Ηερε ισ ωηατ τηε δατα µεανσ: ΝϑΝΕΩ/3 2011 .12 56 ! !! ! ∴−− Τοταλ Νυµβερ οφ Μοδεµσ ιν ΝϑΝΕΩ ! !! ∴− Λαστ Ωορκινγ Συφφιξ οφ Αδδρεσσ σεθυενχε. ! ! ∴− ∆ιρεχτ Τελενετ Αδδρεσσ Πρεφιξ. ! ∴−−− Βαυδ Ρατε οφ Τηισ Πορτ ισ 300. ∴−−−−−−−−− Μνεµονιχ. Πλεασε νοτε τηατ τηερε αρε σεϖεραλ περφεχτλψ λεγαλ ωαψσ το χοννεχτ το α ΠΧ−Πυρσυιτ πορτ συχη ασ ΝϑΝΕΩ/3: Ωαψσ Το Χοννεχτ το ΝϑΝΕΩ/3: 1. Χ ∆/ΝϑΝΕΩ/3,ΠΧΠ10000,<πασσωορδ> [ΗΥΝΤ] 2. Χ 2011,ΠΧΠ10000,<πασσωορδ> [ΗΥΝΤ] 3. Χ 2011.10,ΠΧΠ10000,<πασσωορδ> [ΝΟΝ ΗΥΝΤ] Τηε φιρστ, ισ σελφ εξπλανατορψ. Τηε σεχονδ δοεσ τηε σαµε τηινγ ασ τηε φιρστ, ονλψ τηατ ιτ ισ σλιγητλψ φαστερ ανδ γιϖεσ τηε υσερ µυχη γρεατερ φλεξιβιλιτψ. Τηε τηιρδ ισ αν εξαµπλε τηε φλεξιβιλιτψ, βεχαυσε α ρεθυεστ ισ µαδε το χοννεχτ το τη ε τεντη, ανδ ονλψ τηε τεντη, µοδεµ ον τηε ΝϑΝΕΩ/3 πορτ. Βψ σιµπλψ αττεµπτινγ το χοννεχτ το εϖερψ σινγλε µοδεµ ιν τηε 2 011 χηαιν, ωε ωερε αβλε το χουντ τηε νυµβερ οφ µοδεµσ ον εαχη πορτ ανδ χοµε υπ ωιτη τηε φολλοωινγ χηαρτσ ωηιχη ωερε εξτραχτεδ ον ϑυνε τηε τωεντψ νιντη οφ τηε ψεαρ 1989: Ροταρψ Πορτ ΝϑΝΕΩ/3 /12 /24 ∆ΧΩΑΣ/3 /12 /24 ΧΤΗΑΡ/3 /12 /24 ΩΑΣΕΑ/3 /12 /24 ΝΨΝΨΟ/3 /12 /24 ΧΑΛΑΝ/3 /12 /24 ΤΞ∆ΑΛ/3 /12 /24 ΠΑΠΗΙ/3 /12 /24

∆ιρεχτ Α δδρεσσ 2011 201301 20122 202115 202116 202117 ΝΟΝΕ 203120 ΝΟΝΕ 20617 20619 20621 212315 212316 21228 213412 213413 21323 214117 214118 21422 215112 2155 21522

Μαξ. Ρα νγε .12 .4 .4 .6 .24 .16 ΝΟΝΕ .8 ΝΟΝΕ .4 .22 .4 .4 .14 .4 .8 .28 .4 .6 .22 .4 .6 .22 .8

Χιτψ Τοτ αλ 56

46

8

30

22

40

30

36

Ροταρψ Πορτ ΧΑΟΑΚ/3 /12 /24 ΧΑΠΑΛ/3 /12 /24 ΧΑΣΦΑ/3 /12 /24 ΟΡΠΟΡ/3 /12 /24 ΑΖΠΗΟ/3 /12 /24 ΜΝΜΙΝ/3 /12 /24 ΜΑΒΟΣ/3 /12 /24 ΤΞΗΟΥ/3 /12 /24

∆ιρεχτ Α δδρεσσ 4155 415216 41511 415106 415224 ΝΟΝΕ 415215 415217 41523 50320 50321 ΝΟΝΕ 60222 60223 60226 612120 612121 61222 617311 617313 61726 713113 713114 71324

Μαξ. Ρα νγε .4 .8 .4 .4 .8 ΝΟΝΕ .6 .10 .4 .2 .6 ΝΟΝΕ .4 .12 .4 .4 .14 .4 .4 .20 .8 .8 .24 .1

Χιτψ Τοτ αλ 16

12

20

8

20

22

32

42


ΟΗΧΛΕ/3 /12 /24 ΧΟ∆ΕΝ/3 /12 /24 ΦΛΜΙΑ/3 /12 /24 ΙΛΧΗΙ/3 /12 /24 ΜΙ∆ΕΤ/3 /12 /24 ΜΟΣΛΟ/3 /12 /24 ΓΑΑΤΛ/3 /12 /24 ΧΑΣϑΟ/3 /12 /24 ΩΙΜΙΛ/3 /12 /24

21620 21621 216120 303114 303115 30321 305120 305121 305122 312410 312411 31224 313214 313216 31324 3145 314421 31420 404113 404114 40422 408111 40821 408110 41420 41421 414120

.4 .18 .4 .4 .18 .22 .6 .18 .4 .8 .28 .4 .6 .18 .6 .4 .8 .4 .8 .20 .4 .4 .26 .4 .4 .16 .4

26

40

28

40

30

16

32

34

24

ΧΑΧΟΛ/3 /12 /24 ΧΑΣΑΝ/3 /12 /24 ΧΑΣ∆Ι/3 (619)/12 /24 ΥΤΣΛΧ/3 /12 /24 ΦΛΤΑΜ/3 /12 /24 ΜΟΚΧΙ/3 /12 /24 ΧΑΓΛΕ/3 /12 /24 ΧΑΣΑΧ/3 /12 /24 ΝΧΡΤΠ/3 /12 /24

71423 7144 71424 714119 714213 714124 714102 714210 714121 80120 80121 80112 81320 81321 813124 816104 816221 816113 ΝΟΝΕ 81821 ΝΟΝΕ 9167 91611 91612 91920 91921 919124

ΝΟΤΕ: ΧΑΣΑΧ/3, ΧΑΣΑΧ/24 ωερε εστιµατεδ.

Μνεµονιχ ΝϑΝΕΩ ∆ΧΩΑΣ ΧΤΗΑΡ ΩΑΣΕΑ ΝΨΝΨΟ ΧΑΛΑΝ ΤΞ∆ΑΛ ΠΑΠΗΙ ΟΗΧΛΕ ΧΟ∆ΕΝ ΦΛΜΙΑ ΙΛΧΗΙ ΜΙ∆ΕΤ ΜΟΣΛΟ ΓΑΑΤΛ ΧΑΣϑΟ ΩΙΜΙΛ ΧΑΟΑΚ ΑΠΑΛ ΧΑΣΦΑ ΟΡΠΟΡ ΑΖΠΗΟ ΜΝΜΙΝ ΜΑΒΟΣ

300 12 6 0 4 4 8 6 6 4 4 6 8 6 4 8 4 4 4 4 6 2 4 4 4

1200 40 24 8 22 14 28 22 22 18 18 18 28 18 8 20 26 16 8 8 10 6 12 14 20

ΠΧ−Πυρσυιτ Μοδεµσ Στατιστιχσ Χηαρτ Νυµβερ οφ Μοδεµσ − 01/29/89 2400 Τοταλ 4 56 16 46 0 8 4 30 4 22 4 40 4 32 8 36 4 26 22 44 4 28 4 40 6 30 4 16 4 32 4 34 4 24 4 16 0 12 4 20 0 8 4 20 4 22 8 32

.4 .1 .4 .4 .12 .4 .4 .14 .4 .4 .14 .4 .4 .1 .4 .4 .12 .4 ΝΟΝΕ .18 ΝΟΝΕ .4 .8 .4 .4 .12 .4

18

20

22

22

18

20

??

16

20


ΤΞΗΟΥ ΧΑΧΟΛ ΧΑΣΑΝ ΧΑΣ∆Ι ΥΤΣΛΧ ΦΛΤΑΜ ΜΟΚΧΙ ΧΑΓΛΕ ΧΑΣΑΧ ΝΧΡΤΠ Τοταλ Αϖεραγε

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 166 4.8823529

24 10 12 14 14 10 12 18 8 12 562 16↔29412

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 170 5

42 18 20 22 22 18 20 26 16 20 898 26.411765

Ι τηινκ τηε στατιστιχσ βασιχαλλψ σπεακ φορ τηεµσελϖεσ. Ι αµ συρε τηερε ωιλλ νο δουβτ βε ηυνδρεδσ οφ πεοπλε ωηο ωιλλ νοτ σµιλε ατ τηε νυµβερ οφ σπεχιφιχ κινδσ οφ πορτσ συππορτεδ, νοτ το µεντιον τηε νυµβερ οφ ∋δεαδ∋ ορ ∋δοων∋ µοδεµσ ψο υ ωιλλ φινδ ωηεν ψου ϖεριφψ τηε τοταλσ. Υσυαλλψ, 2% το περηαπσ 10% οφ τηε µοδεµσ αρε ∋δεαδ∋ ωιτη σπεχιφιχ ονεσ ρεπ εατεδλψ φαιλινγ ωεεκ αφτερ ωεεκ.

Ηιστορψ Οφ Τηισ Χολλεχτιον: Αλµοστ α ψεαρ αγο α σµαλλ σελεχτεδ γρουπ οφ δεϖοτεδ ινδιϖιδυαλσ γοτ τογετηερ το δισχυσσ προβλεµσ ωιτη τηε ΠΧ−Πυρ συιτ Νετωορκ, ιν τηε µιδδλε οφ ουρ δισχυσσιονσ α θυεστιον ωασ ασκεδ ασ το ηοω τηε νετωορκ ρεαλλψ προχεσσεσ ουρ χα λλσ. Τηισ ωασ ιντενδεδ το ηελπ υσ ασσεσσ ΣΕΤ χοµµανδσ ανδ οτηερ συχη µαττερσ. Ωηεν τηε αδδρεσσ ηψποτηεσισ ωασ οφ φερεδ ωε θυιχκλψ σετ ουτ το προϖε ιτ. Ιτ ωασ προϖεδ ιν αβουτ 3 µινυτεσ ωιτη τηε δισχοϖερψ οφ 2011 (Φιρστ τρψ ωασ ξξξ1 ). Τηε δατα ηασ χοντινυαλλψ βεεν χολλεχτεδ ανδ αναλψζεδ εϖερ σινχε, βυτ υντιλ νοω, ηασ νεϖερ βεεν µασσ ρελεασεδ. Α σµαλλ γρουπ οφ τεεν αγε ηαχκερσ δισχοϖερεδ σεϖεραλ ιντερεστινγ τηινγσ τηατ χαν βε δονε ωιτη τηεσε αδδρεσσεσ −− µα νψ οφ ωηιχη ωιλλ νοτ βε δισχυσσεδ ηερε σηορτ οφ µεντιονινγ τηατ τηεσε πορτσ χοννεχτεδ το ϖια τηεσε αδδρεσσεσ αρε νοτ λιµιτεδ το ΠΧ−Πυρσυιτερσ. Ψου χαν, ηοωεϖερ, φιγητ ∀δεαδ∀ διαλουτ µοδεµσ ιν χιτιεσ ϖια τηε αδδρεσσ µετηοδ. ∆εαδ µοδε µσ χαν βε λοχατεδ ιν αβουτ 10 σεχονδσ (φαστερ τηαν Τελενετ), ανδ χαν ειτηερ βε ρεπορτεδ ορ σκιππεδ παστ βψ τηε υσερ χ οννεχτινγ το τηε νεξτ µοδεµ ιν τηε σεθυενχε αφτερ τηε ∀δεαδ∀ ονε. (Νοτε: Σαψ 2011.3 ισ δεαδ, χοννεχτ το 2011.4 ανδ ψου ω ιλλ βε παστ ιτ. Ιφ 2011.4 ισ βυσψ, γο το 2011↔. Τηε ρεαδερ σηουλδ νοτιχε 2011.3 ισ τηε σαµε ασ 2011Χ.) Τηε µοστ ιντερεστινγ ϖαλυε οφ τηεσε αδδρεσσεσ ισ τηατ ονε χαν χουντ τηε νυµβερ οφ πορτσ τηατ Τελενετ κεεπσ σο σεχρετ (Γριν). Ωηεν τηερε ωερε ονλψ 28 χιτιεσ ιν οπερατιον τηερε ωερε αν αϖεραγε οφ 2.7 300 βαυδ, 9.4 1200 βαυδ, ανδ 2↔ 2400 βαυδ µοδεµσ ιν εαχη χιτψ. Σοµε χιτιεσ ηαδ ασ λιττλε ασ 2 µοδεµσ ον α πορτ ανδ ασ µανψ ασ 12. Ονλψ ρεχεντλψ ηασ τηε νυµβερ οφ µοδεµσ περ χιτψ βεγυν το ϕυµπ.

Ηοω Το Υπδατε Τηε Χουντ Ψουρσελφ: Αν Ι∆ ισ νοτ ρεθυιρεδ το ∀ρεθυεστ∀ ονε οφ τηεσε πορτσ, τηυσ τηε ταλλψινγ χαν βε δονε ανψ τιµε οφ δαψ βψ σιµπλψ τψπιν γ τηε νυµβερ ατ τηε ≅ προµπτ. Ηερε ισ αν εξαµπλε ωιτη φουρ µοδεµσ (ΝϑΝΕΩ/24): ≅20122.1 201 22Α ΡΕΦΥΣΕ∆ ΧΟΛΛΕΧΤ ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝ 19 80 ≅20122.2 201 22Β ΡΕΦΥΣΕ∆ ΧΟΛΛΕΧΤ ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝ 19 80 ≅20122.3 201 22Χ ΡΕΦΥΣΕ∆ ΧΟΛΛΕΧΤ ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝ 19 80 ≅20122.4 201 22∆ ΡΕΦΥΣΕ∆ ΧΟΛΛΕΧΤ ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝ 19 80 ≅20122↔ 201 22Ε ΙΛΛΕΓΑΛ Α∆∆ΡΕΣΣ 19 80 Τηε ρεαδερ σηουλδ βε αωαρε τηατ ΠΧ−Πυρσυιτ πορτσ αλωαψσ ρεσπονδ ωιτη ∋19 80∋. ∆ο νοτ χονφυσε ιτ ωιτη ∋19 00∋, ωη ιχη αρε νοτ ΠΧ−Πυρσυιτ πορτσ. Ιν τηε αβοϖε εξαµπλε ωε κνοω τηερε αρε φουρ πορτσ βεχαυσε τηε φορτη ωασ τηε λαστ εξ ιστινγ πορτ βεφορε ωε ενχουντερεδ τηε ∋ΙΛΛΕΓΑΛ Α∆∆ΡΕΣΣ.∋ Τηερε αρε σεϖεραλ ωαψσ το σιγνιφψ τηατ ψου ηαϖε γονε ον ε βεψονδ τηε ενδ οφ τηε πορτσ: 1. 2.

ξξξ ξξξ ΙΛΛΕΓΑΛ Α∆∆ΡΕΣΣ 19 80 ξξξ ξξξ ΝΟΤ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ 19 80


3.

Τηε ρεθυεστ φρεεζεσ (Νοτε: Ισσυε α ΒΡΕΑΚ τηεν ∆ <Χ/Ρ> το αβορτ τηε αττεµπτ ψιελδινγ ∋ΑΤΤΕΜΠΤ ΑΒΟΡΤΕ ∆∋.)

Ψου σηουλδ βε αωαρε τηατ µοδεµσ ωηιχη αρε ουτ οφ ορδερ ιν τηε µιδδλε οφ τηε σεθυενχε χαν ρεσπονδ ωιτη ∋ΝΟΤ ΟΠΕΡΑ ΤΙΝΓ∋ ορ µαψ φρεεζε τηε ρεθυεστ. Ψου σηουλδ αλσο νοτε τηατ ωηεν υπδατινγ τηε εξιστινγ λιστ, αλλ ψου νεεδ το δο ισ τρψ το ρεθυεστ τηε νεξτ µοδεµ βεψονδ τηε ενδ ασ οφ τηε λαστ χηεχκ.

Φινδινγ Νεωλψ Αδδεδ Πορτσ: Μανψ πορτσ ηαϖε νοτ ψετ βεεν ινσταλλεδ; ηενχε, ωε δο νοτ ψετ κνοω τηε αδδρεσσεσ. Νεω πορτσ µαψ βε φουνδ βψ εντεριν γ τηε φιρστ τηρεε διγιτσ οφ τηε αρεα χοδε ανδ αππενδινγ (1−29, 101−129, 201−229, 301−329, ετχ.) υντιλ τηε ∋ΡΕΦΥΣΕ∆ ΧΟΛΛ ΕΧΤ ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝ 19 80∋ αππεαρσ. Ονχε τηισ ισ φουνδ, σιµπλψ λογ οντο τηε πορτ αδδρεσσ ωιτη ψουρ Ι∆ ανδ Ρ/ς δια λ σοµε σιλλψ σεριεσ οφ διγιτσ, δισχοννεχτ τηε πορτ, τηεν χοννεχτ το τηε ΠΧ−Πυρσυιτ µνεµονιχ ψου τηινκ ιτ µιγητ βε ανδ Ρ/ς ρεδιαλ τηε λαστ νυµβερ. Ιφ τηε νυµβερσ µατχη, ψου φουνδ ιτ. 98. Πεαρλ Βοξ Πλανσ

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηε Πεαρλ Βοξ: ∆εφινιτιον − Τηισ ισ α βοξ τηατ µαψ συβστιτυτε φορ µανψ βοξεσ ωηιχη προδυχε τονεσ ιν ηερτζ. Τηε Πεαρ λ Βοξ ωηεν οπερατεδ χορρεχτλψ χαν προδυχε τονεσ φροµ 1−9999ηζ. Ασ ψου χαν σεε, 2600, 1633, 1336 ανδ οτηερ χρυχιαλ τονεσ αρε οβϖιουσλψ ιν ιτσ σουνδ σπεχτρυµ. Ματεριαλσ ψου ωιλλ νεεδ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Χ1, Χ2:↔µφ ορ ↔υφ χεραµιχ δισκ χαπαχιτορσ Θ1.....ΝΠΝ τρανσιστορ (2Ν2222 ωορκσ βεστ) Σ1.....Νορµαλλψ οπεν µοµενταρψ ΣΠΣΤ σωιτχη Σ2.....ΣΠΣΤ τογγλε σωιτχη Β1.....Στανδαρδ 9−ςολτ βαττερψ Ρ1.....Σινγλε τυρν, 50κ ποτεντιοµετερ Ρ2.....Σινγλε τυρν, 100κ ποτεντιοµετερ Ρ3.....Σινγλε τυρν, 500κ ποτεντιοµετερ Ρ4.....Σινγλε τυρν, 1Μεγ ποτεντιοµετερ ΣΠΚΡ...Στανδαρδ 8−οηµ σπεακερ Τ1.....Μινι τρανσφορµερ (8−οηµ ωορκσ βεστ) Μισχ...Ωιρε, σολδερ, σολδερινγ ιρον, ΠΧ βοαρδ ορ περφβοαρδ, βοξ το χονταιν τηε χοµπλετεδ υνιτ, βαττερψ χλιπ

Ινστρυχτιονσ φορ βυιλδινγ Πεαρλ Βοξ: Σινχε τηε ινστρυχτιον αρε ΕΞΤΡΕΜΕΛΨ διφφιχυλτ το εξπλαιν ιν ωορδσ, ψου ωιλλ βε γιϖεν α σχηεµατιχ ινστεαδ. Ιτ ωιλλ βε θυιτε διφφιχυλτ το φολλοω βυτ τρψ ιτ ανψ ωαψ. (Σχηεµατιχ φορ Τηε Πεαρλ Βοξ) +−−−+−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−+ ! ! ∴ Χ1 Χ2 ∴ ! ! + + + −−−−−+Τ1 !∴ +−−−−−−−−−−−−+−+ ! β χ−−−−−−−! + ! Θ1 ! +−Σ1− ! ε−−−−−Σ2−−−+ ! ΣΠΚΡ ! ! ! +−−−− ! Β1 ! ! ! ! ! +−−−−−−−+ !Ρ1 Ρ2 Ρ3 Ρ4! /∴/∴ /∴/∴ /∴/∴ /∴/∴ +−−+ +−−+ +−−+ Νοω τηατ ψου αρε προβαβλψ τηορουγηλψ χονφυσεδ, λετ µε εξπλαιν α φεω µινορ δεταιλσ. Τηε ποτεντιοµετερ αρεα ισ ριγγε δ σο τηατ τηε λεφτ πολε ισ χοννεχτεδ το τηε χεντερ πολε οφ τηε ποτεντιοµετερ νεξτ το ιτ. Τηε µιδδλε τερµιναλ οφ Τ1 ισ χοννε χτεδ το τηε πιεχε οφ ωιρε τηατ ρυνσ δοων το τηε ενδ οφ τηε βαττερψ.


Χορρεχτ οπερατιον οφ Τηε Πεαρλ Βοξ: Ψου µαψ ωαντ το γετ σοµε δρψ−τρανσφερ δεχαλσ ατ Ραδιο Σηαχκ το µακε τηισ ϕοβ α λοτ εασιερ. Αλσο, σοµε κνοβσ φορ τ ηε τοπσ οφ τηε ποτεντιοµετερσ µαψ βε υσεφυλ τοο. Υσε τηε δεχαλσ το χαλιβρατε τηε κνοβσ. Ρ1 ισ τηε κνοβ φορ τηε ονεσ πλ αχε, Ρ2 ισ φορ τηε τενσ πλαχε, Ρ3 ιφ φορ τηε ηυνδρεδσ πλαχε ανδ Ρ4 ισ φορ τηε τηουσανδσ πλαχε. Σ1 ισ φορ προδυχινγ τηε αλλ τηε τονεσ ανδ Σ2 ισ φορ ποωερ. 1. 2.

Τυρν ον τηε ποωερ ανδ αδϕυστ τηε κνοβσ φορ τηε δεσιρεδ τονε. (Εξαµπλε: Φορ 2600 ηζ−Ρ1=0:Ρ2=0:Ρ3=6:Ρ4=2) Ηιτ τηε πυση−βυττον σωιτχη ανδ ςΙΟΛΑ! Ψου ηαϖε τηε τονε. Ιφ ψου δον∋τ ηαϖε α τονε ρεχηεχκ αλλ χοννεχτιονσ ανδ σχηεµατιχ.

99. Τηε Πηρεακ φιλε 202 282 3010 ΥΝΙς. ΟΦ ∆.Χ. 202 553 0229 ΠΕΝΤΑΓΟΝ Τ.Α.Χ. 202 635 5710 ΧΑΤΗΟΛΙΧ ΥΝΙς. ΟΦ ΑΜΕΡΙΧΑ 202 893 0330 ∆ΕΦΕΝΣΕ ∆ΑΤΑ ΝΕΤΩΟΡΚ 202 893 0331 ∆ΕΦΕΝΣΕ ∆ΑΤΑ ΝΕΤΩΟΡΚ 202 965 2900 ΩΑΤΕΡΓΑΤΕ 203 771 4930 ΤΕΛΕΠΗΟΝΕ ΠΙΟΝΕΕΡΣ 206 641 2381 ςΟΙΧΕ ΟΦ ΧΗΕΣΤΕΡ 212 526 1111 ΝΕΩ ΨΟΡΚ ΦΕΕ∆ ΛΙΝΕ 212 557 4455 ΣΕΞ ΗΟΤ ΛΙΝΕ 212 799 5017 ΑΒΧ ΝΨ ΦΕΕ∆ ΛΙΝΕ 212 934 9090 ∆ΙΑΛ−ΑΝ−Ι∆ΙΟΤ 212 976 2727 Π.∆.Α. 212 986 1660 ΣΤΟΧΚ ΘΥΟΤΕΣ 213 541 2462 ΣΤΟΧΚ ΜΑΡΚΕΤ ΡΕΠΟΡΤΣ 213 547 6801 ΝΑςΨ ΣΗΙΠΣ ΙΝΦΟ 213 576 6061 ∀ ∀ 213 664 3321 ΝΕΩΣ ΦΟΡ ΤΗΕ ΒΛΙΝ∆ 301 393 1000 ∀ ∀ 301 667 4280 ΛΟΤΤΕΡΨ ΙΝΦΟ 312 939 1600 ∀ ∀ 404 221 5519 ΝΥΧΛΕΑΡ ΧΟΜΜΙΣΣΙΟΝ 408 248 8818 1ΣΤ ΝΑΤΙΟΝΑΛ ΒΑΝΚ 415 642 2160 ΕΑΡΤΗΘΥΑΚΕ ΡΕΠΟΡΤ 505 883 6828 ∀ ∀ 512 472 2181 ∀ ∀ 512 472 4263 ΩΕΙΡ∆ ΡΕΧΟΡ∆ΙΝΓ 512 472 9833 ∀ ∀ 512 472 9941 ΙΝΣΕΡΤ 25 ΧΕΝΤΣ 512 472 9941 ΣΠΕΧΙΑΛ ΡΕΧΟΡ∆ΙΝΓ 512 870 2345 ∀ ∀ 516 794 1707 ∀ ∀ 619 748 0002 ΛΟΟΠ ΛΙΝΕ 619 748 0003 ∀ ∀ 703 331 0057 ΜΧΙ (5 ∆ΙΓΙΤΣ) 703 334 6831 ΩΑΣΗ. ΠΟΣΤ 703 354 8723 ΧΟΜΠΕΛ ΙΝΧ. 703 737 2051 ΜΕΤΡΟΠΗΟΝΕ (6 ∆ΙΓΙΤΣ) 703 835 0500 ςΑΛΝΕΤ (5 ∆ΙΓΙΤΣ) 703 861 7000 ΣΠΡΙΝΤ (6/8 ∆ΙΓΙΤΣ) 703 861 9181 ΣΠΡΙΝΤ (6/8 ∆ΙΓΙΤΣ) 714 974 4020 ΧΑ. ΜΑΙΝΦΡΑΜΕ 716 475 1072 Ν.Ψ. ∆ΕΧ−ΣΨΣΤΕΜ 800 222 0555 ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΙΝΣΤΙΤΥΤΕ 800 223 3312 ΧΙΤΙΒΑΝΚ 800 227 5576 ΕΑΣΤΕΡΝ ΑΙΡΛΙΝΕΣ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ


800 248 0151 ΩΗΙΤΕ ΗΟΥΣΕ ΠΡΕΣΣ 800 321 1424 ΦΛΙΓΗΤ ΠΛΑΝΕΣ 800 323 3026 ΤΕΛ−ΤΕΧ (6 ΓΙΓΙΤΣ) 800 323 4756 ΜΟΤΟΡΟΛΑ ∆ΙΤΕΛΛ 800 323 7751 ΜΧΙ ΜΑΙΝΦΡΑΜΕ 800 325 4112 ΕΑσΨΛΙΝΚ 800 325 6397 ΦΨΙ 800 344 4000 ΜΣΓ ΣΨΣΤΕΜ 800 368 6900 ΣΚΨΛΙΝΕ ΟΡ∆ΕΡ ΛΙΝΕ 800 424 9090 ΡΟΝΑΛ∆ ΡΕΑΓΑΝ∋Σ ΠΡΕΣΣ 800 424 9096 ΩΗΙΤΕ ΗΟΥΣΕ ΣΩΙΤΧΗ 800 438 9428 ΙΤΤ ΧΙΤΨ ΧΑΛΛ ΣΩΙΤΧΗΙΝΓ 800 521 2255 ΑΥΤΟΝΕΤ 800 521 8400 ΤΡΑςΕΛΝΕΤ (8 ∆ΙΓΙΤΣ) 800 526 3714 ΡΧΑ ΜΑΙΝΦΡΑΜΕ 800 527 1800 ΤΨΜΝΕΤ 800 621 3026 ΣΠΕΧΙΑΛ ΟΠΕΡΑΤΟΡ 800 621 3028 ∀ ∀ 800 621 3030 ∀ ∀ 800 621 3035 ∀ ∀ 800 631 1146 ςΟΙΧΕ ΣΤΑΤ 800 821 2121 ΒΕΛΛ ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓ 800 828 6321 ΞΕΡΟΞ ∃ 800 858 9313 ΡΕΧΟΡ∆−Α−ςΟΙΧΕ 800 882 1061 ΑΤ&Τ ΣΤΟΧΚ ΠΡΙΧΕΣ 914 997 1277 ∀ ∀ 916 445 2864 ϑΕΡΡΨ ΒΡΟΩΝ Ν/Α 950 1000 ΣΠΡΙΝΤ Ν/Α 950 1022 ΜΧΙ ΕΞΕΧΥΝΕΤ Ν/Α 950 1033 ΥΣ ΤΕΛΕΠΗΟΝΕ Ν/Α 950 1044 ΑΛΛΝΕΤ (6 ∆ΙΓΙΤΣ) Ν/Α 950 1066 ΛΕΞΙΤΕΛ Ν/Α 950 1088 ΣΚΨΛΙΝΕ (6 ∆ΙΓΙΤΣ) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ΠΗΟΝΕ # | ∆ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ/ΧΟ∆Ε −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 201−643−2227 | ΧΟ∆ΕΣ:235199, 235022 ΑΝ∆ 121270 | 800−325−4112 | ΩΕΣΤΕΡΝ ΥΝΙΟΝ | 800−547−1784 | ΧΟ∆ΕΣ:101111, 350009 ΑΝ∆ 350008 | 800−424−9098 | ΤΟΛΛ ΦΡΕΕ ΩΗΙΤΕ ΗΣ. | 800−424−9099 | ∆ΕΦΕΝΣΕ ΗΟΤ ΛΙΝΕ | 202−965−2900 | ΩΑΤΕΡΓΑΤΕ | 800−368−5693 | ΗΟΩΑΡ∆ ΒΑΚΕΡ ΗΟΤΛΙΝΕ | 202−456−7639 | ΡΕΑΓΑΝΣ ΣΕΧΡΕΤΑΡΨ | 202−545−6706 | ΠΕΝΤΑΓΟΝ | 202−694−0004 | ΠΕΝΤΑΓΟΝ ΜΟ∆ΕΜ | 201−932−3371 | ΡΕΥΤΕΡΣ | 800−325−2091 | ΠΑΣΣΩΟΡ∆: ΓΑΜΕΣ |


800−228−1111 | 617−258−8313 | 800−323−7751 | 800−322−1415

| ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΕΞΠΡΕΣΣ | ΑΦΤΕΡ ΧΟΝΝΕΧΤ ΠΡΕΣΣ ΧΤΡΛ−Χ | ΠΑΣΣΩΟΡ∆:ΡΕΓΙΣΤΕΡ | ΧΟ∆ΕΣ:266891, 411266 ΑΝ∆ 836566 (ΥΣΕ∆ ΒΨ ΣΨΣΟΠ)

Τηε φολλοωινγ 800 #∋σ ηαϖε βεεν χολλεχτεδ ηοωεϖερ νο χοδεσ ηαϖε βεεν φουνδ ψετ! ιφ ψου ηαχκ ανψ πλεασε λετ µε κνοω ... −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− πηονε # | χοδεσ: −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 800−321−3344 | ??????????? 800−323−3027 | ??????????? 800−323−3208 | ??????????? 800−323−3209 | ??????????? 800−325−7222 | ??????????? 800−327−9895 | ??????????? 800−327−9136 | ??????????? 800−343−1844 | ??????????? 800−547−1784 | ??????????? 800−547−6754 | ??????????? 800−654−8494 | ??????????? 800−682−4000 | ??????????? 800−858−9000 | ???????????

800 νυµβερσ ωιτη χαρριερσ. 800−323−9007 800−323−9066 800−323−9073 800−321−4600 800−547−1784 1−800 νυµβερσ οφ τηε γοϖερνµεντ. 800−321−1082:ΝΑςΨ ΦΙΝΑΝΧΕ ΧΕΝΤΕΡ. 800−424−5201:ΕΞΠΟΡΤ ΙΜΠΟΡΤ ΒΑΝΚ. 800−523−0677:ΑΛΧΟΗΟΛ ΤΟΒΑΧΧΟ ΑΝ∆. 800−532−1556:ΦΕ∆ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΧΝΤΡ1−1082:ΝΑςΨ ΦΙΝΑΝΧΕ ΧΕΝΤΕΡ. 800−424−5201:ΕΞΠΟΡΤ ΙΜΠΟΡΤ ΒΑΝΚ. 800−523−0677:ΑΛΧΟΗΟΛ ΤΟΒΑΧΧΟ ΑΝ∆. 800−532−1556:ΦΕ∆ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΧΝΤΡ. 800−325−4072:ΧΟΜΒΑΤ & ΑΡΜΣ ΣΕΡςΙΧΕ. 800−325−4095:ΧΟΜΒΑΤ ΣΥΠΠΟΡΤ ΒΡΑΝΧΗ. 800−325−4890:ΡΟΠ∆ ΥΣΑΡ ΧΟΜΒΑΤ ΑΡΜΣ. 800−432−3960:ΣΟΧΙΑΛ ΣΕΧΥΡΙΤΨ. 800−426−5996:ΠΥΓΕΤ ΝΑςΑΛ ΣΗΙΠΨΑΡ∆. ∆ιρεχτορψ οφ τολλ φρεε νυµβερσ. 800−432−3960:ΣΟΧΙΑΛ ΣΕΧΥΡΙΤΨ. 800−426−5996:ΠΥΓΕΤ ΝΑςΑΛ ΣΗΙΠΨΑΡ∆. ∆ιρεχτορψ οφ τολλ φρεε νυµβερσ. 301−234−0100:ΒΑΛΤΙΜΟΡΕ ΕΛΕΧΤΡΙΧ. 202−456−1414:ΩΗΙΤΕ ΗΟΥΣΕ. 202−545−6706:ΠΕΝΤΑΓΟΝ. 202−343−1100:ΕΠΑ. 714−891−1267:∆ΙΑΛ−Α−ΓΕΕΚ. 714−897−5511:ΤΙΜΕΛΨ. 213−571−6523:ΣΑΤΑΝΙΧ ΜΕΣΣΑΓΕΣ. 213−664−7664:∆ΙΑΛ−Α−ΣΟΝΓ. 405−843−7396:ΣΨΝΤΗΑΧΕΡ ΜΥΣΙΧ.


213−765−1000:ΛΙΣΤ ΟΦ ΜΑΝΨ ΝΥΜΒΕΡΣ. 512−472−4263:ΩΙΕΡ∆. 512−472−9941:ΙΝΣΕΡΤ 25. 203−771−3930:ΠΙΟΝΕΕΡΣ. 213−254−4914:∆ΙΑΛ−Α−ΑΤΗΙΕΣΤ. 212−586−0897:∆ΙΡΤΨ. 213−840−3971:ΗΟΡΟΩΙΕΡ∆ 203−771−3930:ΠΙΟΝΕΕΡΣ 471−9420,345−9721,836−8962 836−3298,323−4139,836−5698 471−9440,471−9440,471−6952 476−6040,327−9772,471−9480 800−325−1693,800−325−4113 800−521−8400:ςΟΙΧΕ ΑΧΤΙςΑΤΕ∆ 213−992−8282:ΜΕΤΡΟΦΟΝΕ ΑΧΧΕΣΣ ΝΥΜΒΕΡ 617−738−5051:ΠΙΡΑΤΕ ΗΑΡΒΟΡ 617−720−3600:ΤΙΜΕΧΟΡ #2 301−344−9156:Ν.Α.Σ.Α ΠΑΣΣΩΟΡ∆:ΓΑΣΕΤ 318−233−6289:ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΛΟΥΙΣΙΑΝΑ 213−822−2112:213−822−3356 213−822−1924:213−822 3127 213−449−4040:ΤΕΧΗ ΧΕΝΤΕΡ 213−937−3580:ΤΕΛΕΝΕΤ 1−800−842−8781 1−800−368−5676 1−800−345−3878 212−331−1433 213−892−7211 213−626−2400 713−237−1822 713−224−6098 713−225−1053 713−224−9417 818−992−8282 1−800−521−8400 Αφτερ εντερινγ τηε σπριντ χοδε, ανδ, Χ+∆εστινατιον νυµβερ. Τηεν εντερ τηισ νυµβερ: 2 0 5#977#22∀, Ανδ τηε µαιν τραχερ φορ σπριντ ωιλλ βε δισαβλεδ. 215−561−3199/ΣΠΡΙΝΤ ΛΟΝΓ ∆ΙΣΤΑΝΧΕ 202−456−1414/ΩΗΙΤΕ ΗΟΥΣΕ 011−441−930−4832/ΘΥΕΕΝ ΕΛΙΖΑΒΕΤΗ 916−445−2864/ϑΕΡΡΨ ΒΡΟΩΝ 800−424−9090/ΡΟΝΑΛ∆ ΡΕΑΓΑΝ∋Σ ΠΡΕΣΣ 212−799−5017/ΑΒΧ ΝΕΩ ΨΟΡΚ ΦΕΕ∆ ΛΙΝΕ 800−882−1061/ΑΤ & Τ ΣΤΟΧΚ ΠΡΙΧΕΣ 212−986−1660/ΣΤΟΧΚ ΘΥΟΤΕΣ 213−935−1111/ΩΙΕΡ∆ ΕΦΦΕΧΤΣ! 512−472−4263/ΩΙΕΡ∆ ΡΕΧΟΡ∆ΙΝΓ 212−976−2727/Π.∆.Α. 619−748−0002/ΦΟΝΕ ΧΟ. ΤΕΣΤΙΝΓ ΛΙΝΕΣ 900−410−6272/ΣΠΑΧΕ ΣΗΥΤΤΛΕ ΧΟΜΜ. 201−221−6397/ΑΜΕΡΙΧΑΝ ΤΕΛΕΠΗΟΝΕ 215−466−6680/ΒΕΛΛ ΟΦ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 202−347−0999/ΧΗΕΣΑΠΕΑΚΕ ΤΕΛΕΠΗΟΝΕ 213−829−0111/ΓΕΝΕΡΑΛ ΤΕΛΕΠΗΟΝΕ 808−533−4426/ΗΑΩΑΙΙΑΝ ΤΕΛΕΠΗΟΝΕ 312−368−8000/ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΒΕΛΛ ΤΕΛΕΠΗΟΝΕ 317−265−8611/ΙΝ∆ΙΑΝΑ ΒΕΛΛ 313−223−7233/ΜΙΧΗΙΓΑΝ ΒΕΛΛ 313−223−7223/ΝΕςΑ∆Α ΒΕΛΛ


207−955−1111/ΝΕΩ ΕΝΓΛΑΝ∆ ΤΕΛΕΠΗΟΝΕ 201−483−3800/ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΒΕΛΛ 212−395−2200/ΝΕΩ ΨΟΡΚ ΤΕΛΕΠΗΟΝΕ 515−243−0890/ΝΟΡΤΗΩΕΣΤΕΡΝ ΒΕΛΛ 216−822−6980/ΟΗΙΟ ΒΕΛΛ 206−345−2900/ΠΑΧΙΦΙΧ ΝΟΡΤΗΩΕΣΤ ΒΕΛΛ 213−621−4141/ΠΑΧΙΦΙΧ ΤΕΛΕΠΗΟΝΕ 205−321−2222/ΣΟΥΤΗ ΧΕΝΤΡΑΛ ΒΕΛΛ 404−391−2490/ΣΟΥΤΗΕΡΝ ΒΕΛΛ 203−771−4920/ΣΟΥΤΗΕΡΝ ΝΕΩ ΕΝΓΛΑΝ∆ 314−247−5511/ΣΟΥΤΗΩΕΣΤΕΡΝ ΒΕΛΛ 414−678−3511/ΩΙΣΧΟΝΣΙΝ ΤΕΛΕΠΗΟΝΕ 800−327−6713/ΥΝΚΝΟΩΝ ΟΡΙΓΙΝ 303−232−8555/ΗΠ3000 315−423−1313/∆ΕΧ−10 313−577−0260/ΩΑΨΝΕ ΣΤΑΤΕ 512−474−5011/ΑΥΣΤΙΝ ΧΟΜΠΥΤΕΡΣ 516−567−8013/ΛΨΡΙΧΣ ΤΙΜΕΣΗΑΡΙΝΓ 212−369−5114/ΡΣΤΣ/Ε 415−327−5220/ΝΕΧ 713−795−1200/ΣΗΕΛΛ ΧΟΜΠΥΤΕΡΣ 518−471−8111/ΧΝΑ ΟΦ ΝΨ 800−327−6761/ΑΥΤΟΝΕΤ 800−228−1111/ςΙΣΑ ΧΡΕ∆ΙΤ ΧΗΕΧΚ 713−483−2700/ΝΑΣΥΑ 213−383−1115/ΧΟΣΜΟΣ 408−280−1901/ΤΡΩ 404−885−3460/ΣΕΑΡΣ ΧΡΕ∆ΙΤ ΧΗΕΧΚ 414−289−9988/ΑΑΡ∆ςΑΡΚ ΣΟΦΤΩΑΡΕ 919−852−1482/ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΙΝΧΟΡΠΟΡΑΤΕ∆ 213−985−2922/ΑΡΤΣΧΙ 714−627−9887/ΑΣΤΑΡ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ 415−964−8021/ΑΥΤΟΜΑΤΕ∆ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝΣ 503−345−3043/ΑςΑΝΤ ΓΑΡ∆Ε ΧΡΕΑΤΙΟΝΣ 415−456−6424/ΒΡΟ∆ΕΡΒΥΝ∆ ΣΟΦΤΩΑΡΕ 415−658−8141/ΒΥ∆ΓΕ ΧΟΜΠΑΝΨ 714−755−5392/ΧΑςΑΛΙΕΡ ΧΟΜΠΥΤΕΡ 801−753−6990/ΧΟΜΠΥΤΕΡ ∆ΑΤΑ ΣΨΣΤΕΜΣ 213−701−5161/∆ΑΤΑΣΟΦΤ ΙΝΧ. 213−366−7160/∆ΑΤΑΜΟΣΤ 716−442−8960/∆ΨΝΑΧΟΜΠ 213−346−6783/Ε∆Υ−ΩΑΡΕ 800−631−0856/ΗΑΨ∆ΕΝ 919−983−1990/ΜΕ∆ ΣΨΣΤΕΜΣ ΣΟΦΤΩΑΡΕ 312−433−7550/ΜΙΧΡΟ ΛΑΒ 206−454−1315/ΜΙΧΡΟΣΟΦΤ 301−659−7212/ΜΥΣΕ ΣΟΦΤΩΑΡΕ 209−683−6858/ΟΝ−ΛΙΝΕ ΣΨΣΤΕΜΣ 203−661−8799/ΠΡΟΓΡΑΜ ∆ΕΣΙΓΝ (Π∆Ι) 213−344−6599/ΘΥΑΛΙΤΨ ΣΟΦΤΩΑΡΕ 303−925−9293/ΣΕΝΤΙΕΝΤ ΣΟΦΤΩΑΡΕ 702−647−2673/ΣΙΕΡΡΑ ΣΟΦΤΩΑΡΕ 916−920−1939/ΣΙΡΙΥΣ ΣΟΦΤΩΑΡΕ 215−393−2640/ΣΙΡ−ΤΕΧΗ 415−962−8911/ΣΟΦΤΩΑΡΕ ΠΥΒΛΙΣΗΕΡΣ 415−964−1353/ΣΤΡΑΤΕΓΙΧ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝΣ 217−359−8482/ΣΥΒΛΟΓΙΧ ΧΟΜ. 206−226−3216/ΣΨΝΕΡΓΙΣΤΙΧ ΣΟΦΤΩΑΡΕ Ηερε αρε α φεω τιπσ ον ηοω νοτ το γετ χαυγητ ωηεν υσινγ ΜΧΙ ορ οτηερ συχη σερϖιχεσ:


1.

Τρψ νοτ το υσε τηεµ φορ ϖοιχε το ϖοιχε περσοναλ χαλλσ. Τρψ το υσε τηεµ φορ χοµπυτερ χαλλσ ονλψ. Ηερε ισ ωηψ: ΜΧΙ ανδ τηοσε οτηερ σερϖιχεσ χαν∋τ ρεαλλψ τραχε τηε χαλλσ τηατ χοµε τηρουγη τηε λινεσ, τηεψ χαν ϕυστ µονι τορ τηεµ. Τηεψ χαν λιστεν ιν ον ψουρ χαλλσ ανδ φροµ τηατ, τηεψ χαν γετ ψουρ ναµε ανδ οτηερ ινφορµατιον φρο µ τηε χονϖερσατιον. Τηεψ χαν αλσο χαλλ τηε νυµβερ ψου χαλλεδ ανδ ασκ ψουρ φριενδ σοµε θυεστιονσ. Ιφ ψου χ αλλ τερµιναλσ ανδ ΒΒΣ∋Σ τηεν ιτ ισ µυχη ηαρδερ το γετ ινφορµατιον. Φορ ονε τηινγ, µοστ σψσοπσ ωον∋τ γιϖε τηε σε δυδεσ τηατ χαλλ ανψ ινφο ατ αλλ ορ τηεψ ωιλλ αχτ δυµβ βεχαυσε τηεψ ΠΗΡΕΑΚ τηεµσελϖεσ!

2.

Βεωαρε ωηεν υσινγ χολορεδ βοξεσ! Τηεψ αρε εασψ το φινδ!!!!!

3.

Τρψ το φινδ α σινε−ωαϖε νυµβερ. Τηεν υσε αν ΜΧΙ ορ οτηερ σερϖιχε το χαλλ ιτ. Ψου ωιλλ ηεαρ α τονε τηατ γοεσ ηιγ ηερ ανδ λοωερ. Ιφ τηε τονε ϕυστ στοπσ, τηεν τηατ χοδε ισ βεινγ µονιτορεδ ανδ ψου σηουλδ βεωαρε ωηεν υσινγ ιτ.

Ιφ ψου δο γετ χαυγητ, τηεν ιφ ψου τηινκ ψου χαν, τρψ το ωεασελ ουτ οφ ιτ. Ι ηαϖε ηεαρδ µανψ στοριεσ αβουτ πεοπλε τηατ ηαϖε πλεαδεδ ωιτη τηε ΜΧΙ γυψσ ανδ ηαϖε βεεν λετ οφφ. Ψου ωιλλ γετ α χαλλ φροµ α γυψ τηατ ηασ βεεν µονιτορινγ ψου. Αχτ νιχε. Αχτ λικε ψου κνοω ιτ ισ νοω ωρονγ το δο τηισ κινδ οφ τηινγ.....ϕυστ σουνδ λικε ψου αρε σορρψ φορ ωηατ ψου διδ . (Ιφ ψου γετ α χαλλ, ψου προβαβλψ ωιλλ βε α λιττλε σορρψ!) Οτηερωισε, ιτ ισ ϖερψ δανγερουσ!!!!!!! (ςερψ ωιτη α χαπιταλ ς!)

100.Ρεδ Βοξ Πλανσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ρεδ βοξινγ ισ σιµυλατινγ τηε τονεσ προδυχεδ βψ πυβλιχ παψπηονεσ ωηεν ψου δροπ ψουρ µονεψ ιν. Τηε τονεσ αρε βεεπσ ο φ 2200Ηζ + 1700Ηζ α νιχκλε ισ 1 βεεπ φορ 66 µιλλισεχονδσ. Α διµε ισ 2 βεεπσ, εαχη 66 µιλλισεχονδσ ωιτη α 66 µιλλισεχονδ παυσε βετωεεν βεεπσ. Α θυαρτερ ισ 5 βεεπσ, εαχη 33 µιλλισεχονδσ ωιτη α 33 µιλλισεχονδ παυσε βετωεεν βεεπσ. Τηερε αρε τωο χοµµονλψ υσεδ µετηοδσ βεινγ υσεδ βψ Πηρεακσ το µακε φρεε χαλλσ. 1. 2.

Αν ελεχτρονιχ ηανδ−ηελδ δεϖιχε τηατ ισ µαδε φροµ α παιρ οφ Ωιεν−βριδγε οσχιλλατορσ ωιτη τηε τιµινγ χοντρολλεδ β ψ 555 τιµινγ χηιπσ. Α ταπε ρεχορδινγ οφ τηε τονεσ προδυχεδ βψ α ηοµε χοµπυτερ. Ονε οφ τηε βεστ χοµπυτερσ το υσε ωουλδ βε αν Αταρι Σ Τ. Ιτ ισ ονε οφ τηε εασιερ χοµπυτερσ το υσε βεχαυσε τηε ρεδ βοξ τονεσ χαν βε προδυχεδ ιν βασιχ ωιτη ονλψ αβουτ 5 σ τατεµεντσ.

101.ΡεµΟβΣ

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Σοµε οφ ψου µαψ ηαϖε ηεαρδ οφ δεϖιχεσ χαλλεδ Ρεµοβσ ωηιχη στανδσ φορ Ρεµοτε Οβσερϖατιον Σψστεµ. Τηεσε ∆εϖιχεσ α λλοω συπποσεδλψ αυτηοριζεδ τελεπηονε εµπλοψεεσ το διαλ ιντο τηεµ φροµ ανψωηερε, ανδ τηεν υσινγ αν ορδιναρψ τουχη τονε φονε, ταπ ιντο α χυστοµερ∋σ λινε ιν α σπεχιαλ ρεχειϖε ονλψ µοδε. [Τηε µουτηπιεχε χιρχυιτ ισ δεαχτιϖατεδ, αλλοωινγ τοταλλψ σιλεντ οβσερϖατιον φροµ ανψ φονε ιν τηε ωορλδ (Ωιρε ταππινγ ωιτηουτ α χουρτ ορδερ ισ αγαινστ τηε λαω)]

Ηοω Ρεµοβσ Ωορκ ∆ιαλ τηε νυµβερ οφ α Ρεµοβ υνιτ. Βελλ ισ ρυµορεδ το πυτ τηεµ ιν τηε 555 ινφορµατιον εξχηανγεσ, ορον σπεχιαλ αχχεσσ τρ υνκσ [Υνρεαχηαβλε εξχεπτ ϖια βλυε βοξ]. Α τονε ωιλλ τηεν βε ηεαρδ φορ αππροξιµατελψ 2 σεχονδσ ανδ τηεν σιλενχε. Ψ ου µυστ κεψ ιν (Ιν ∆ΤΜΦ) α 2 το 5 διγιτ αχχεσσ χοδε ωηιλε ηολδινγ εαχη διγιτ δοων ατ λεαστ 1 σεχονδ. Ιφ τηε χοδε ισ νοτ ε ντερεδ ωιτηιν 5 ορ 6 σεχονδσ, τηε Ρεµοβ ωιλλ ρελεασε ανδ µυστ βε διαλεδ αγαιν. Ιφ τηε χοδε ισ συπποσεδλψ ανοτηερ τονε ωιλλ βε ηεαρδ. Α σεϖεν διγιτ συβσχριβερ φονε νυµβερ χαν τηεν βε εντερεδ [Τηε Ρεµοβ χαν ονλψ ηανδλε χερταιν ∋εξχηανγ εσ∋ ωηιχη αρε πρεωιρεδ, σο υσυαλλψ ονε µαχηινε χαννοτ µονιτορ αν εντιρε ΝΠΑ]. Τηε Ρεµοβ ωιλλ τηεν χοννεχτ το τηε σ υβσχριβερσ λινε. Τηε λιστενερ ωιλλ ηεαρ τηε λοω λεϖελ ιδλε τονε ασ λονγ ασ τηε µονιτορεδ παρτψ ισ ον ηοοκ. Ασ τηε µο νιτορεδ παρτψ διαλσ [ροταρψ ορ ∆ΤΜΦ], τηε λιστενερ ωουλδ ηεαρ [Ανδ Ρεχορδ] τηε νυµβερ βεινγ διαλεδ. Τηεν τηε ΕΝΤΙΡ Ε χονϖερσατιον, δαταλινκ, ωηατεϖερ ισ τακινγ πλαχε, αλλ ωιτηουτ δετεχτιον. Τηερε ισ νο χυρρεντ βοξ ωηιχη χαν δετεχτ Ρεµοβ οβσερϖατιον, σινχε ιτ ισ βεινγ δονε ωιτη τηε τελεπηονε εθυιπµεντ τηατ µακεσ τηε χοννεχτιον. Ωηεν τηε λιστενερ ισ φινισηεδ µονιτορινγ οφ τηατ παρτιχυλαρ χυστοµερ, ηε κεψσ τηε λαστ διγιτ οφ τηε αχχεσσ χοδε το δισχοννεχτσ ηιµ φροµ τηε µονιτορεδ λινε ανδ ρετυρν το τηε τονε σο τηατ ηε χαν κεψ ιν ανοτηερ 7 διγιτ φονε νυµβερ. Ωηεν τηε λιστενερ ισ τοταλλψ φ ινισηεδ ωιτη τηε Ρεµοβ, ηε κεψσ α σινγλε ∋δισχοννεχτ διγιτ∋ ωηιχη δισχοννεχτσ ηιµ φροµ τηε Ρεµοβ σο τηατ τηε δεϖιχε χα ν ρεσετ ανδ βε ρεαδψ φορ ανοτηερ χαλλερ. Ηιστορψ οφ Ρεµοβσ


Βελλ ηασ κεπτ τηε εξιστενχε οφ Ρεµοβσ ϖερψ λοω κεψ. Ονλψ ιν 1974, Βελλ αχκνοωλεδγεδ τηατ Ρεµοβσ εξιστεδ. Τηε δεϖιχε ωασ φιρστ µαδε πυβλιχ δυρινγ ηεαρινγσ ον ∀Τελεπηονε Μονιτορινγ Πραχτιχεσ βψ Φεδεραλ Αγενχιεσ∀ βεφορε α συβχοµµι ττεε ον γοϖερνµεντ οπερατιονσ. Ηουσε οφ Ρεπρεσεντατιϖεσ, Νινετψ−Τηιρδ Χονγρεσσ, ϑυνε 1974. Ιτ ηασ σινχε βεεν στατεδ βψ Βελλ τηατ τηε Ρεµοβ δεϖιχεσ αρε υσεδ εξχλυσιϖελψ φορ µονιτορινγ Βελλ εµπλοψεεσ συχη ασ οπερατορσ, ινφορµατιον οπερατορσ, ετχ., το κεεπ ταβσ ον τηειρ περφορµανχε. [Συυυρεεε, ωερε στυπιδ]

Ποσσιβλε Υσεσ φορ Ρεµοβσ Τηε ποσσιβλε υσεσ οφ Ρεµοβσ αρε αλµοστ ασ ενδλεσσ ασ τηε υσεσ οφ σελφ χρεατεδ φονε λινε. Ιµαγινε τηε αβιλιτψ το µο νιτορ βανκ λινεσ ετχ, ϕυστ οφφ τηε τοπ οφ µψ ηεαδ Ι χαν τηινκ οφ τηεσε αππλιχατιονσ: ∆ατα Μονιτορινγ οφ: • ΤΡΩ • Νατιοναλ Χρεδιτ Βυρεαυ. • ΑΤ&Τ Χοσµοσ. • Βανκ Ινστιτυτιονσ. • ΧοµπυΣερϖε ανδ οτηερ Νετωορκσ. ςοιχε Μονιτορινγ οφ: • Βανκ Ινστιτυτιονσ. • Μαιλ Ορδερ βυσινεσσεσ. • Βελλ Τελεπηονε τηεµσελϖεσ. • Ανψ πλαχε ηανδλινγ σενσιτιϖε ορ ιµπορταντ ινφορµατιον. • Ανψονε τηατ ψου µαψ νοτ λικε. Ωιτη ϕυστ ονε Ρεµοβ, σοµεονε χουλδ γετ ηυνδρεδσ οφ χρεδιτ χαρδσ, φινδ ουτ ωηο ωασ ον ϖαχατιον, γετ ΧοµπυΣερϖε πα σσωορδσ βψ τηε δοζενσ, δισχοννεχτ πεοπλεσ φονεσ, δο χρεδιτ χηεχκσ, φινδ ουτ αβουτ ανψτηινγ τηατ τηεψ µαψ ωαντ το φιν δ ουτ αβουτ. Ι∋µ συρε ψου βριλλιαντ χαν σεε τηε ϖαλυε οφ α τελεπηονε ηοββψιστ ανδ α τελεχοµµυνιχατιονσ εντηυσιαστ γεττινγ ηισ ηανδσ ον α φεω χηοιχε Ρεµοβσ. <Γριν>

Χαυτιον Ιφ ανψ ρεαδερ σηουλδ δισχοϖερ α Ρεµοβ δυρινγ ηισ (ορ ηερ) σχαννινγ εξχυρσιονσ, πλεασε κεεπ ιν µινδ τηε ϖερψ στριχτ φ εδεραλ λαωσ ρεγαρδινγ ωιρεταππινγ ανδ υναυτηοριζεδ υσε οφ πριϖατε Βελλ προπερτψ. 102.Σχαρλετ Βοξ Πλανσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηε πυρποσε οφ α Σχαρλετ βοξ ισ το χρεατε α ϖερψ βαδ χοννεχτιον, ιτ χαν βε υσεδ το χραση α ΒΒΣ ορ ϕυστ µακε λιφε µισ εραβλε φορ τηοσε ψου σεεκ το αϖενγε. Ματεριαλσ: • 2 αλλιγατορ χλιπσ • 3 ινχη ωιρε, ορ α ρεσιστερ (πλαιν ωιρε ωιλλ χρεατε γρεατεστ αµουντ οφ στατιχ) (Ρεσιστερ ωιλλ δεχρεασε τηε αµουντ ο φ στατιχ ιν προπορτιον το τηε ρεσιστερ ψου αρε υσινγ) 1. 2. 3. 4.

Φινδ τηε πηονε βοξ ατ ψουρ ϖιχτιµσ ηουσε, ανδ ποπ τηε χοϖερ οφφ. Φινδ τηε τωο προνγσ τηατ τηε πηονε λινε ψου ωιση το βοξ αρε χοννεχτεδ το. Ηοοκ ψουρ αλλιγατορ χλιπσ το ψουρ (ωιρε/ρεσιστερ). Φινδ τηε λοωερ µιδδλε προνγ ανδ τακε οφφ αλλ ωιρεσ χοννεχτεδ το ιτ, Ι τηινκ τηισ δισαβλεσ τηε γρουνδ ανδ χαλλ ωαιτ ινγ ανδ σηιτ λικε τηατ. Νοω τακε ονε οφ τηε αλλιγατορ χλιπσ ανδ ατταχη ιτ το τηε υππερ µοστ προνγ, ανδ τακε τηε οτηερ ανδ ατταχη ιτ το τηε λοωερ µιδδλε προνγ. Νοω πυτ τηε χοϖερ βαχκ ον τηε βοξ ανδ τακε οφφ!!

5. 6. ∗∗ ∗∗

######## ∗∗ # #### # ∗∗ ######## / # #### # / ######## / / / / /


/ / / ∗∗/ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗ (∗∗)= προνγσ ∗∗ (/) = (ωιρε/ρεσιστερ) (##)= σοµε πηονε βυλλσηιτ

103.Σιλϖερ Βοξ Πλα νσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ιντροδυχτιον: Φιρστ α βιτ οφ Πηονε Τριϖια. Α στανδαρδ τελεπηονε κεψπαδ ηασ 12 βυττονσ. Τηεσε βυττονσ, ωηεν πυσηεδ, προδυχε α χο µβινατιον οφ τωο τονεσ. Τηεσε τονεσ ρεπρεσεντ τηε ροω ανδ χολυµν οφ τηε βυττον ψου αρε πυσηινγ. 1 1 1 2 3 4 0 3 7 9 6 7 697 (1) (2) (3) 770 (4) (5) (6) 851 (7) (8) (9) 941 (∗) (0) (#) Σο (1) προδυχεσ α τονε οφ 697+1209, (2) προδυχεσ α τονε οφ 697+1336, ετχ.

Φυνχτιον: Ωηατ τηε Σιλϖερ Βοξ δοεσ ισ ϕυστ χρεατεσ ανοτηερ χολυµν οφ βυττονσ, ωιτη τηε νεω τονε οφ 1633. Τηεσε βυττονσ αρε χα λλεδ Α, Β, Χ, ανδ ∆. Υσεφυλνεσσ: Ανψονε ωηο κνοωσ ανψτηινγ αβουτ πηρεακινγ σηουλδ κνοω τηατ ιν τηε ολδ δαψσ οφ πηρεακινγ, πηρεακσ υσεδ ηαρδωαρε το ηαϖε φυν ινστεαδ οφ οτηερ πεοπλε∋σ Σπριντ ανδ ΜΧΙ χοδεσ. Τηε µοστ φαµουσ (ανδ υσεφυλ) ωασ τηε γοοδ ολ∋ Βλυε Βοξ . Ηοωεϖερ, Μα Βελλ δεχιδεδ το φιγητ βαχκ ανδ νοω µοστ πηονε σψστεµσ ηαϖε προτεχτιονσ αγαινστ τονε−εµιττινγ βοξεσ. Τ ηισ µακεσ βοξινγ ϕυστ αβουτ φυτιλε ιν µοστ αρεασ οφ τηε Υνιτεδ Στατεσ (ι.ε. τηοσε αρεασ ωιτη Χροσσβαρ ορ Στεπ−Βψ−Στ επ). Ιφ ψου λιϖε ιν ορ νεαρ α γοοδ−σιζεδ χιτψ, τηεν ψουρ πηονε σψστεµ ισ προβαβλψ υπ−το−δατε (ΕΣΣ) ανδ τηισ βοξ (ανδ µοστ οτηερσ) ωιλλ βε υσελεσσ. Ηοωεϖερ, ιφ ψου λιϖε ιν τηε µιδδλε οφ νοωηερε (νο οφφενσε ιντενδεδ), ψου µαψ φινδ α υσε φ ορ τηισ ανδ οτηερ βοξεσ. Ματεριαλσ: • 1 Φοοτ οφ Βλυε Ωιρε • 1 Φοοτ οφ Γραψ Ωιρε • 1 Φοοτ οφ Βροων Ωιρε • 1 Σµαλλ ΣΠ∆Τ Σωιτχη (∗) • 1 Στανδαρδ Μα Βελλ Πηονε (∗)ΣΠ∆Τ = Σινγλε Πολε/∆ουβλε Τηροω

Τοολσ: • 1 Σολδερινγ Ιρον • 1 Φλατ−Τιπ Σχρεωδριϖερ Προχεδυρε: 1. Λοοσεν τηε τωο σχρεωσ ον τηε βοττοµ οφ τηε πηονε ανδ τακε τηε χασινγ οφφ. 2. Λοοσεν τηε σχρεωσ ον τηε σιδε οφ τηε κεψπαδ ανδ ρεµοϖε τηε κεψπαδ φροµ τηε µουντινγ βραχκετ.


3. 4.

Ρεµοϖε τηε πλαστιχ χοϖερ φροµ τηε κεψπαδ. Τυρν τηε κεψπαδ σο τηατ ∗0# ισ φαχινγ ψου. Τυρν τηε κεψπαδ οϖερ. Ψου∋λλ σεε α βυνχη οφ ωιρεσ, χονταχτσ, τωο Βλ αχκ Χοιλσ, ετχ. 5. Λοοκ ατ τηε Χοιλ ον τηε λεφτ. Ιτ ωιλλ ηαϖε φιϖε (5) Σολδερ Χονταχτσ φαχινγ ψου. Σολδερ τηε Γραψ Ωιρε το τηε φουρτ η Χονταχτ Πολε φροµ τηε λεφτ. 6. Σολδερ τηε οτηερ ενδ οφ τηε Γραψ Ωιρε το τηε Λεφτ Πολε οφ τηε ΣΠ∆Τ Σωιτχη. 7. Φινδ τηε Τηρεε (3) Γολδ−Πλατεδ Χονταχτσ ον τηε βοττοµ εδγε οφ τηε κεψπαδ. Ον τηε Λεφτ Χονταχτ, γεντλψ σεπαρατε τ ηε τωο τουχηινγ Χοννεχτορσ (τηεψ∋ρε σολδερεδ τογετηερ) ανδ σπρεαδ τηεµ απαρτ. 8. Σολδερ τηε Βροων Ωιρε το τηε Χονταχτ φαρτηεστ φροµ ψου, ανδ σολδερ τηε οτηερ ενδ το τηε Ριγητ Πολε οφ τηε ΣΠ∆Τ Σωιτχη. 9. Σολδερ τηε Βλυε Ωιρε το τηε Χλοσεστ Χονταχτ, ανδ τηε οτηερ ενδ το τηε Χεντερ Πολε οφ τηε ΣΠ∆Τ Σωιτχη. 10. Πυτ τηε πηονε βαχκ τογετηερ.

Υσινγ Τηε Σιλϖερ Βοξ: Ωηατ ψου ηαϖε ϕυστ δονε ωασ ινσταλλεδ α σωιτχη τηατ ωιλλ χηανγε τηε 369# χολυµν ιντο αν ΑΒΧ∆ χολυµν. Φορ εξαµπλ ε, το διαλ α ∋Β∋, σωιτχη το Σιλϖερ Βοξ Τονεσ ανδ ηιτ ∋6∋. Νο ονε ισ συρε οφ τηε Α, Β, ανδ Χ υσεσ. Ηοωεϖερ, ιν αν αρεα ωιτη αν ολδ πηονε σψστεµ, τηε ∋∆∋ βυττον ηασ αν ιντερε στινγ εφφεχτ. ∆ιαλ ∆ιρεχτορψ Ασσιστανχε ανδ ηολδ δοων ∋∆∋. Τηε πηονε ωιλλ ρινγ, ανδ ψου σηουλδ γετ α πυλσινγ τονε. Ιφ ψου γετ α πισσεδ−οφφ οπερατορ, ψου ηαϖε α νεωερ πηονε σψστεµ ωιτη δεφενσεσ αγαινστ Σιλϖερ Βοξεσ. Ατ τηε πυλσινγ το νε, διαλ α 6 ορ 7. Τηεσε αρε λοοπ ενδσ. 104.Βελλ Τρασηινγ

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηε Πηονε Χο. ωιλλ γο το εξτρεµεσ ον οχχασιονσ. Ιν φαχτ, υνλεσσ ψου ρεαλλψ κνοω ωηατ το εξπεχτ φροµ τηεµ, τηεψ ωιλλ συρπρισε τηε ηεχκ ουτ οφ ψου ωιτη τηειρ ∀υνπυβλισηεδ ταριφφσ∀. Ρεχεντλψ, α σιτυατιον ωασ βρουγητ το µψ αττεντιον τ ηατ υπ τιλλ τηεν Ι ηαδ βεεν τοταλλψ υναωαρε οφ, λεαστ το µεντιον, ηαδ ανψ χονχερν αβουτ. Ιτ ινϖολϖεδ γαρβαγε! Τηε πη ονε χο. ωιλλ γο ασ φαρ ασ το προσεχυτε ανψονε ωηο ρυµµαγεσ τηρουγη τηειρ γαρβαγε ανδ ηελπσ ηιµσελφ το σοµε Οφ χουρσε, τηεψ ηαϖε τηειρ ρεασονσ φορ τηισ, ανδ νο δουβτ βενεφιτ φροµ συχη αχτιον. Βυτ, ωηψ σηουλδ τηεψ βε σο πιχκ ψ αβουτ γαρβαγε? Τηε ανσωερ σοον βεχαµε χλεαρ το µε: τηοσε ηυγε µεταλ βινσ αρε φιλλεδ υπ ωιτη µορε τηαν ωαστε ολδ φ οοδ ανδ ρεφυσε... Αλτηουγη ιτ ισ Παχιφιχ Τελε. πολιχψ το ρεχψχλε παπερ ωαστε προδυχτσ, σοµετιµεσ εµπλοψεεσ δο οϖερλ οοκ τηισ σαχρεδ οπερατιον ωηεν σορτινγ τηε γαρβαγε. Τηυσ τοπ−σεχρετ χονφιδεντιαλ Πηονε Χο. ρεχορδσ γο το τηε γαρβα γε βινσ ινστεαδ οφ τηε παπερ σηρεδδερσ. Σινχε ιτ ισ χονσταντλψ βεινγ υπδατεδ ωιτη ∀χοµπανψ µεµορανδυµσ, ανδ συππλιε δ ωιτη εξτενσιϖε ρεφερενχε µατεριαλ, τηε Πηονε χο. µυστ χοντινυαλλψ δισποσε οφ τηε ουτδατεδ µατεριαλσ. Σοµε πηονε χο µπανιεσ αρε συππλιεδ εαχη ψεαρ ωιτη τηε χοµπλετε ∀Σψστεµ Πραχτιχεσ∀ γυιδε. Τηισ πυβλιχατιον ισ αν οϖερ 40 φοοτ λον γ λιβραρψ οφ ρεφερενχε µατεριαλ αβουτ εϖερψτηινγ το δο ωιτη τελεπηονεσ. Ασ τηε νεω εδιτιον αρριϖεσ εαχη ψεαρ, τηε ο λδ ϖερσιον οφ ∀Σψστεµ Πραχτιχεσ∀ µυστ αλσο βε τηροων ουτ. Ι ϖερψ θυιχκλψ φιγυρεδ ουτ ωηερε σοµε λοχαλ πηονε πηρεακσ ωερε γεττινγ τηειρ µατεριαλ. Τηεψ χραωλ ιντο τηε γαρβαγε βινσ ανδ ρεµοϖε σελεχτεδ ιτεµσ τηατ αρε οφ παρτιχυλαρ ιντερεστ το τηεµ ανδ τηειρ φελλοω πηρεακσ. Ονε πηονε πηρεακ ιν τηε Λοσ Ανγελεσ αρεα ηασ σαλϖαγεδ τηε χοµπλετε 1972 εδιτιον οφ ∀Βελλ Σψστεµ Πραχτιχεσ∀. Ιτ ισ σο λαργε ανδ ωασ ου τ οφ ορδερ (τηε βινδερσ ηαδ βεεν ρεµοϖεδ) τηατ ιτ τοοκ ηιµ οϖερ α ψεαρ το σορτ ιτ ουτ ανδ χρεατε ενουγη σηελϖινγ φορ ιτ ιν ηισ γαραγε. Μυχη οφ τηισ ∀Τοπ Σεχρετ∀ ινφορµατιον ισ σο σεχρετ τηατ µοστ πηονε χοµπανιεσ ηαϖε νο ιδεα ωηατ ισ ιν τηειρ φιλεσ. Τη εψ ηαϖε τηειρ ηανδσ φυλλ σιµπλψ ρεπλαχινγ εϖερψτηινγ εαχη τιµε α χηανγε ιν ωορδινγ ρεθυιρεσ α νεω ρεϖισιον. Ιτ σεεµ σ τηεψ ωαστε µορε παπερ τηαν τηεψ χαν ρεαδ! Ιτ τοοκ θυιτε α ωηιλε φορ Ηολλψωοοδ Χαλ τραφφιχ µαναγερ το φιγυρε ουτ ηοω αλλ οφ τηε λοχαλ πηονε πηρεακσ χονσταντ λψ δισχοϖερεδ τηε σωιτχηροοµ τεστ νυµβερσ. Ωηενεϖερ σοµεονε ωαντεδ το υσε τηε τεστβοαρδ, τηεψ φουνδ τηε λοχαλ πηονε πηρεακσ ον τηε λινεσ ταλκινγ το αλλ ποιντ σ αλλ οϖερ τηε ωορλδ. Ιτ γοτ το τηε ποιντ ωηερε τηε λοχαλ γαρβαγε βυφφσ κνεω µορε αβουτ τηε οφφιχε οπερατιονσ τηαν τ ηε εµπλοψεεσ τηεµσελϖεσ. Ονε πηρεακ ωεντ σο φαρ ασ το χαλλ ιν ανδ τελλ α σωιτχηµαν ωηατ ηισ νεξτ δαιλψ ασσιγνµεντ ωουλδ βε. Τηισ, ηοωεϖερ, προϖεδ το βε τοο µυχη. Τηε σωιτχηµαν τραχεδ τηε χαλλ ανδ ονε πηονε πηρεακ ωασ δενιεδ τηε τ οολ οφ ηισ τραδε. Ιν ανοτηερ ρατηερ ηυµορουσ ινχιδεντ, α φελλοω πηρεακ ωασ ρυµµαγινγ τηρουγη τηε τραση βιν ωηεν ηε ηεαρδ σοµεονε α ππροαχηινγ. Ηε πρεσσεδ υπ αγαινστ τηε σιδε οφ τηε βιν ανδ σιλεντλψ ωαιτεδ φορ τηε γοοδιεσ το χοµε. Ψου χαν ιµαγινε ηισ συρπρισε ωηεν τηε γαρβαγε φροµ τηε λυνχηροοµ λανδεδ ον ηισ ηεαδ. Μοστ πεοπλε φινδ εϖενινγσ βεστ φορ χηεχκινγ ουτ τη


ειρ λοχαλ Τελχο τραση πιλεσ. Τηε ονλψ τηινγ νεχεσσαρψ ισ α φλασηλιγητ ανδ, ιν τηε χασε µεντιονεδ αβοϖε, ποσσιβλψ α ραιν χοατ. Α ωορδ οφ ωαρνινγ τηουγη, βεφορε ψου ρυση ουτ ανδ διϖε ιντο τηε τραση ηεαπ. Ιτ ισ προβαβλψ ιλλεγαλ, βυτ ν ο µαττερ ωηερε ψου λιϖε, ψου χερταινλψ ωον∋τ γετ τηε λοχαλ πολιχεµαν το ηολδ ψουρ φλασηλιγητ φορ ψου.

105.Χαναδιαν ΩΑΤΣ Πηονεβοοκ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

800−227−4004 ΡΟΛΜ Χολλαγεν Χορπ. 800−227−8933 ΡΟΛΜ Χολλαγεν Χορπ. 800−268−4500 ςοιχε Μαιλ 800−268−4501 ΡΟΛΜ Τεξαχο 800−268−4505 ςοιχε Μαιλ 800−268−6364 Νατιοναλ ∆ατα Χρεδιτ 800−268−7800 ςοιχε Μαιλ 800−268−7808 ςοιχε Μαιλ 800−328−9632 ςοιχε Μαιλ 800−387−2097 ςοιχε Μαιλ 800−387−2098 ςοιχε Μαιλ 800−387−8803 ΡΟΛΜ Χαναδιαν Τιρε 800−387−8861 ΡΟΛΜ Χαναδιαν Τιρε 800−387−8862 ΡΟΛΜ Χαναδιαν Τιρε 800−387−8863 ΡΟΛΜ Χαναδιαν Τιρε 800−387−8864 ΡΟΛΜ Χαναδιαν Τιρε 800−387−8870 ΡΟΛΜ Ηαλιφαξ Λιφε 800−387−8871 ΡΟΛΜ Ηαλιφαξ Λιφε 800−387−9115 ΑΣΠΕΝ Συνσωεεπ 800−387−9116 ΑΣΠΕΝ Συνσωεεπ 800−387−9175 ΠΒΞ [Ηολδ Μυσιχ = ΧΗΥΜ ΦΜ] 800−387−9218 ςοιχε Μεσσενγερ 800−387−9644 Χαρριερ 800−426−2638 Χαρριερ 800−524−2133 Ασπεν 800−663−5000 ΠΒΞ/ςοιχε Μαιλ [Ηολδ Μυσιχ = ΧΦΜΙ ΦΜ] 800−663−5996 ςοιχε Μαιλ (5 ρινγσ) 800−847−6181 ςοιχε Μαιλ ΝΟΤΕΣ: Εαχη ανδ εϖερψ ονε οφ τηεσε νυµβερσ ισ αϖαιλαβλε το τηε 604 (Βριτιση Χολυµβια) Αρεα Χοδε. Μοστ αρε αϖαιλ αβλε Χαναδα Ωιδε ανδ σοµε αρε λοχατεδ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ. Νυµβερσ δεσιγνατεδ ΡΟΛΜ ηαϖε βεεν ιδεντιφιεδ ασ βεινγ χ οννεχτεδ το α ΡΟΛΜ Πηονεµαιλ σψστεµ. Νυµβερσ δεσιγνατεδ ΑΣΠΕΝ αρε χοννεχτεδ το αν ΑΣΠΕΝ ϖοιχε µεσσαγε σψστεµ . Νυµβερσ δεσιγνατεδ ςΟΙΧΕ ΜΑΙΛ ηαϖε νοτ βεεν ιδεντιφιεδ ασ το εθυιπµεντ ιν υσε ον τηατ λινε. Νυµβερσ δεσιγνατεδ χαρ ριερ αρε ανσωερεδ βψ α µοδεµ ορ δατα σετ. Μοστ ςοιχε Μεσσαγε σψστεµσ, ανδ ΑΛΛ Ρολµσ, σουνδ λικε αν ανσωερινγ µαχ ηινε. Πρεσσ 0 δυρινγ τηε ρεχορδινγ ωηεν ιν α ρολµ, ∗ ορ # ορ οτηερ ∆ΤΜΦ ιν οτηερ σψστεµσ, ανδ βε προπελλεδ ιντο ανοτη ερ ωορλδ...

106.Ηαχκινγ ΤΡΩ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ωηεν ψου χαλλ ΤΡΩ, τηε διαλ υπ ωιλλ ιδεντιφψ ιτσελφ ωιτη τηε µεσσαγε ∀ΤΡΩ∀. Ιτ ωιλλ τηεν ωαιτ φορ ψου το τψπε τηε αππροπριατε ανσωερ βαχκ (συχη ασ ΧΤΡΛ−Γ) Ονχε Τηισ ηασ βεεν δονε, τη ε σψστεµ ωιλλ σαψ ∀ΧΙΡΧΥΙΤ ΒΥΙΛ∆ΙΝΓ ΙΝ ΠΡΟΓΡΕΣΣ∀ Αλονγ ωιτη α φεω νυµβερσ. Αφτερ τηισ, ιτ χλεαρσ τηε σχρεεν (Χ ΤΡΛ Λ) φολλοωεδ βψ α ΧΤΡΛ−Θ. Αφτερ τηε σψστεµ σενδσ τηε ΧΤΡΛ−Θ, Ιτ ισ ρεαδψ φορ τηε ρεθυεστ. Ψου φιρστ τψπε τηε 4 χηαραχτερ ιδεντιφιερ φορ τηε γεογραπηιχαλ αρεα οφ τηε αχχουντ.. (Φορ Εξαµπλε) ΤΧΑ1 − φορ χερταιν Χαλιφ. & ςιχινιτψ συβσχριβερσ. ΤΧΑ2 − Α σεχονδ ΧΑΛΦ. ΤΡΩ Σψστεµ. ΤΝϑ1 − Τηειρ Νϑ ∆αταβασε. ΤΓΑ1 − Τηειρ Γεοργια ∆αταβασε. Τηε υσερ τηεν τψπεσ Α <ΧΡ> ανδ τηεν ον τηε νεξτ λινε, ηε µυστ τψπε ηισ 3 χηαρ. Οπτιον. Μοστ Ρεθυεστσ υσε τηε ΡΤΣ οπτι ον. ΟΠΞ, ΡΤΞ, ανδ α φεω οτηερσ εξιστ. (ΝΟΤΕ) ΤΡΩ ωιλλ αχχεπτ αν Α, Χ, ορ Σ ασ τηε ∋Ξ∋ ιν τηε οπτιονσ αβοϖε.) Τηεν φιν


αλλψ, τηε υσερ τψπεσ ηισ 7 διγιτ συβσχριβερ χοδε. Ηε αππενδσ ηισ 3−4 χηαραχτερ πασσωορδ αφτερ ιτ. Ιτ σεεµσ τηατ ιφ ψο υ µαναγε το γετ ηολδ οφ α ΤΡΩ Πριντουτ (Τρασηινγ ατ Σεαρσ, Σακσ, ΕΤΧ. ορ φροµ γεττινγ ψουρ χρεδιτ πριντουτ φροµ τηεµ ) Τηειρ συβσχριβερ χοδε ωιλλ βε ον ιτ λεαϖινγ ονλψ α 3−4 χηαραχτερ π/ω υπ το ψου. Φορ Εξαµπλε, (Χαλλ τηε ∆ιαλΥπ) ΤΡΩ Σψστεµ Τψπεσ, (ΣΤ) ΧΤΡΛ−Γ (Ψου τψπε, ΨΤ) Χιρχυιτ βυιλδινγ ιν προγρεσσ 1234 (ΣΤ) ΧΤΡΛ−Λ ΧΡΤΛ−Θ (ΤΧΑ1 ΧΨΤ) ΒΤΣ 3000000ΑΑΑ <ΧΡ><ΧΡΤΛ−Σ> (ΨΤ] Νοτε: Τηισ σψστεµ ισ ιν Ηαλφ ∆υπλεξ, Εϖεν Παριτψ, 7 Βιτσ περ ωορδ ανδ 2 Στοπ Βιτσ. ΧΑΥΤΙΟΝ: Ιτ ισ α ϖερψ στρεσσεδ ρυµορ τηατ αφτερ τψπινγ ιν τηε ΤΡΩ πασσωορδ Τηρεε (3) τιµεσ.. Ιτ σετσ αν Αυτοµατιχ Ν υµβερ Ιδεντιφιχατιον ον ψουρ ασσ, σο βε χαρεφυλ. Ανδ φοργετ ωηο τολδ ψου ηοω το δο τηισ..

107.Ηαχκινγ ςαξ∋σ & Υνιξ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Υνιξ ισ α τραδεµαρκ οφ ΑΤ&Τ (ανδ ψου κνοω ωηατ τηατ µεανσ) Ιν τηισ αρτιχλε, ωε δισχυσσ τηε υνιξ σψστεµ τηατ ρυνσ ον τηε ϖαριουσ ϖαξ σψστεµσ. Ιφ ψου αρε ον ανοτηερ υνιξ−τψπε σψστεµ, σοµε χοµµανδσ µαψ διφφερ, βυτ σινχε ιτ ισ λιχενσεδ το βελλ, τηεψ χαν∋τ µακε µανψ χηανγεσ. Ηαχκινγ οντο α υνιξ σψστεµ ισ ϖερψ διφφιχυλτ, ανδ ιν τηισ χασε, ωε αδϖισε ηαϖινγ αν ινσιδε σουρχε, ιφ ποσσιβλε. Τηε ρε ασον ιτ ισ διφφιχυλτ το ηαχκ α ϖαξ ισ τηισ: Μανψ ϖαξ, αφτερ ψου γετ α χαρριερ φροµ τηεµ, ρεσπονδ=> Λογιν: Τηεψ γιϖε ψου νο χηανχε το σεε ωηατ τηε λογιν ναµε φορµατ ισ. Μοστ χοµµονλψ υσεδ αρε σινγλε ωορδσ, υνδερ 8 διγιτσ, υ συαλλψ τηε περσον∋σ ναµε. Τηερε ισ α ωαψ αρουνδ τηισ: Μοστ ϖαξ ηαϖε αν αχχτ. χαλλεδ ∋συγγεστ∋ φορ πεοπλε το υσε τ ο µακε α συγγεστιον το τηε σψστεµ ροοτ τερµιναλ. Τηισ ισ υσυαλλψ ωατχηεδ βψ τηε σψστεµ οπερατορ, βυτ ατ λατε ηε ισ π ροβαβλψ ατ ηοµε σλεεπινγ ορ σχρεωινγ σοµεονε∋σ βραινσ ουτ. Σο ωε χαν ωριτε α προγραµ το σενδ ατ τηε ϖαξ τηισ τψπε ο φ α µεσσαγε: Α σχρεεν φρεεζε (Χντλ−Σ), σχρεεν χλεαρ (σψστεµ δεπενδαντ), αβουτ 255 γαρβαγε χηαραχτερσ, ανδ τηεν α χο µµανδ το χρεατε α λογιν αχχτ., αφτερ ωηιχη ψου χλεαρ τηε σχρεεν αγαιν, τηεν υνφρεεζε τηε τερµιναλ. Ωηατ τηισ δοεσ: Ωη εν τηε τερµιναλ ισ φροζεν, ιτ κεεπσ α βυφφερ οφ ωηατ ισ σεντ. Ωελλ, τηε βυφφερ ισ αβουτ 127 χηαραχτερσ λονγ. σο ψου οϖ ερφλοω ιτ ωιτη τραση, ανδ τηεν ψου σενδ α χοµµανδ λινε το χρεατε αν αχχτ. (Σψστεµ δεπενδαντ). Αφτερ τηισ ψου χλεαρ τ ηε βυφφερ ανδ σχρεεν αγαιν, τηεν υνφρεεζε τηε τερµιναλ. Τηισ ισ α βαδ ωαψ το δο ιτ, ανδ ιτ ισ µυχη νιχερ ιφ ψου ϕυστ σεν δ α χοµµανδ το τηε τερµιναλ το σηυτ τηε σψστεµ δοων, ορ ωηατεϖερ ψου αρε αφτερ... Τηερε ισ αλωαψσ, ∗Αλωαψσ∗ αν αχ χτ. χαλλεδ ροοτ, τηε µοστ ποωερφυλ αχχτ. το βε ον, σινχε ιτ ηασ αλλ οφ τηε σψστεµ φιλεσ ον ιτ. Ιφ ψου ηαχκ ψουρ ωαψ ον το τηισ ονε, τηεν εϖερψτηινγ ισ εασψ φροµ ηερε ον... Ον τηε υνιξ σψστεµ, τηε αβορτ κεψ ισ τηε Χντλ−∆ κεψ. Ωατχη ηοω µ ανψ τιµεσ ψου ηιτ τηισ, σινχε ιτ ισ αλσο α ωαψ το λογ οφφ τηε σψστεµ! Α λιττλε αβουτ υνιξ αρχηιτεχτυρε: Τηε ροοτ διρεχτ ορψ, χαλλεδ ροοτ, ισ ωηερε τηε σψστεµ ρεσιδεσ. Αφτερ τηισ χοµε α φεω ∋συβ∋ ροοτ διρεχτοριεσ, υσυαλλψ το γρουπ τηινγσ (στατσ ηερε, πριϖ στυφφ ηερε, τηε υσερ λογ ηερε...). Υνδερ τηισ χοµεσ τηε συπερυσερ (τηε οπερατορ οφ τηε σψστεµ), ανδ τ ηεν φιναλλψ τηε νορµαλ υσερσ. Ιν τηε υνιξ ∋Σηελλ∋ εϖερψτηινγ ισ τρεατεδ τηε σαµε. Βψ τηισ ωε µεαν: Ψου χαν αχχεσσ α προγραµ τηε σαµε ωαψ ψου αχχεσσ α υσερ διρεχτορψ, ανδ σο ον. Τηε ωαψ τηε υνιξ σ ψστεµ ωασ ωριττεν, εϖερψτηινγ, υσερσ ινχλυδεδ, αρε ϕυστ προγραµσ βελονγινγ το τηε ροοτ διρεχτορψ. Τηοσε οφ ψου ωηο ηαχκεδ οντο τηε ροοτ, σµιλε, σινχε ψου χαν σχρεω εϖερψτηινγ...τηε µαιν λεϖελ (εξεχ λεϖελ) προµπτ ον τηε υνιξ σψστεµ ισ τηε ∃, ανδ ιφ ψου αρε ον τηε ροοτ, ψου ηαϖε α # (συπερυσερ προµπτ). Οκ, α φεω βασιχσ φορ τηε σψστεµ... Το σεε ωηερε ψ ου αρε, ανδ ωηατ πατησ αρε αχτιϖε ιν ρεγαρδσ το ψουρ υσερ αχχουντ, τηεν τψπε => πωδ Τηισ σηοωσ ψουρ αχχτ. σεπαρατεδ βψ α σλαση ωιτη ανοτηερ πατηναµε (αχχτ.), ποσσιβλψ µανψ τιµεσ. Το χοννεχτ τηρουγ η το ανοτηερ πατη, ορ µανψ πατησ, ψου ωουλδ τψπε: Ψου=> πατη1/πατη2/πατη3 Ανδ τηεν ψου αρε χοννεχτεδ αλλ τηε ωαψ φροµ πατη1 το πατη3. Ψου χαν ρυν τηε προγραµσ ον αλλ τηε πατησ ψου αρε χοννεχτεδ το. Ιφ ιτ δοεσ νοτ αλλοω ψου το χοννεχτ το α πατη, τηεν ψου ηαϖε ινσυφφιχιεντ πριϖσ, ορ τηε πατη ισ χλοσεδ ανδ αρχηιϖεδ οντο ταπε. Ψου χαν ρυν προγραµσ τηισ ωαψ


αλσο: ψου=> πατη1/πατη2/πατη3/προγραµ−ναµε Υνιξ τρεατσ εϖερψτηινγ ασ α προγραµ, ανδ τηυσ τηερε α φεω χοµµανδσ το λεαρν... Το σεε ωηατ ψου ηαϖε αχχεσσ το ιν τηε ενδ πατη, τψπε: λσ φορ λιστ. Τηισ σηοω τηε προγραµσ ψου χαν ρυν. Ψου χαν χοννεχτ το τηε ροοτ διρεχτορψ ανδ ρυν ιτ∋σ προγραµσ ωιτη=> /ροοτ Βψ τηε ωαψ, µοστ υνιξ σψστεµσ ηαϖε τηειρ λογ φιλε ον τηε ροοτ, σο ψου χαν σετ υπ α ωατχη ον τηε φιλε, ωαιτινγ φορ πεο πλε το λογ ιν ανδ σνατχη τηειρ πασσωορδ ασ ιτ πασσεσ τηρυ τηε φιλε. Το χοννεχτ το α διρεχτορψ, υσε τηε χοµµανδ: => χδ πατηναµε Τηισ αλλοωσ ψου το δο ωηατ ψου ωαντ ωιτη τηατ διρεχτορψ. Ψου µαψ βε ασκεδ φορ α πασσωορδ, βυτ τηισ ισ α γοοδ ωαψ οφ φινδινγ οτηερ υσερ ναµεσ το ηαχκ οντο. Τηε ωιλδχαρδ χηαραχτερ ιν υνιξ, ιφ ψου ωαντ το σεαρχη δοων α πατη φορ α γα µε ορ συχη, ισ τηε ∗. => λσ /∗ Σηουλδ σηοω ψου ωηατ ψου χαν αχχεσσ. Τηε φιλε τψπεσ αρε τηε σαµε ασ τηεψ αρε ον α δεχ, σο ρεφερ το τηατ σεχτιον ωη εν εξαµινινγ φιλε. Το σεε ωηατ ισ ιν α φιλε, υσε τηε => πρ φιλεναµε χοµµανδ, φορ πριντ φιλε. Ωε αδϖισε πλαψινγ ωιτη πατηναµεσ το γετ τηε ηανγ οφ τηε χονχεπτ. Τηερε ισ ον−λινε ηε λπ αϖαιλαβλε ον µοστ σψστεµσ ωιτη α ∋ηελπ∋ ορ α ∋?∋. Ωε αδϖισε ψου λοοκ τηρυ τηε ηελπ φιλεσ ανδ παψ αττεντιον το α νψτηινγ τηεψ γιϖε ψου ον πατηναµεσ, ορ τηε χοµµανδσ φορ τηε σψστεµ. Ψου χαν, ασ α υσερ, χρεατε ορ δεστροψ διρεχτορ ιεσ ον τηε τρεε βενεατη ψου. Τηισ µεανσ τηατ ροοτ χαν κιλλ εϖερψτηινγ βυτ ροοτ, ανδ ψου χαν κιλλ ανψ τηατ αρε βελοω ψου. Τηεσε αρε τηε => µκδιρ πατηναµε => ρµδιρ πατηναµε χοµµανδσ. Ονχε αγαιν, ψου αρε νοτ αλονε ον τηε σψστεµ... τψπε=> ωηο το σεε ωηατ οτηερ υσερσ αρε λογγεδ ιν το τηε σψστεµ ατ τηε τιµε. Ιφ ψου ωαντ το ταλκ το τηεµ=> ωριτε υσερναµε Ωιλλ αλλοω ψου το χηατ ατ τηε σαµε τιµε, ωιτηουτ ηαϖινγ το ωορρψ αβουτ τηε παρσερ. Το σενδ µαιλ το α υσερ, σαψ => µαιλ Ανδ εντερ τηε µαιλ συβ−σψστεµ. Το σενδ α µεσσαγε το αλλ τηε υσερσ ον τηε σψστεµ, σαψ => ωαλλ Ωηιχη στανδσ φορ ∋ωριτε αλλ∋. Βψ τηε ωαψ, ον α φεω σψστεµσ, αλλ ψου ηαϖε το δο ισ ηιτ τηε <ρετυρν> κεψ το ενδ τηε µε σσαγε, βυτ ον οτηερσ ψου µυστ ηιτ τηε χντλ−∆ κεψ. Το σενδ α σινγλε µεσσαγε το α υσερ, σαψ => ωριτε υσερναµε


τηισ ισ ϖερψ ηανδψ αγαιν! Ιφ ψου σενδ τηε σεθυενχε οφ χηαραχτερσ δισχυσσεδ ατ τηε ϖερψ βεγιννινγ οφ τηισ αρτιχλε, ψ ου χαν ηαϖε τηε συπερ−υσερ τερµιναλ δο τριχκσ φορ ψου αγαιν. Πριϖσ: Ιφ ψου ωαντ συπερυσερ πριϖσ, ψου χαν ειτηερ λογ ιν ασ ροοτ, ορ εδιτ ψουρ αχχτ. σο ιτ χαν σαψ => συ τηισ νοω γιϖεσ ψου τηε # προµπτ, ανδ αλλοωσ ψου το χοµπλετελψ βψ−πασσ τηε προτεχτιον. Τηε ωονδερφυλ σεχυριτψ χον σχιουσ δεϖελοπερσ ατ βελλ µαδε ιτ ϖερψ διφφιχυλτ το δο µυχη ωιτηουτ πριϖσ, βυτ ονχε ψου ηαϖε τηεµ, τηερε ισ αβσολυτ ελψ νοτηινγ στοππινγ ψου φροµ δοινγ ανψτηινγ ψου ωαντ το. Το βρινγ δοων α υνιξ σψστεµ: => χηδιρ /βιν => ρµ ∗ τηισ ωιπεσ ουτ τηε πατηναµε βιν, ωηερε αλλ τηε σψστεµ µαιντενανχε φιλεσ αρε. Ορ τρψ: => ρ −ρ Τηισ ρεχυρσιϖελψ ρεµοϖεσ εϖερψτηινγ φροµ τηε σψστεµ εξχεπτ τηε ρεµοϖε χοµµανδ ιτσελφ. Ορ τρψ: => κιλλ −1,1 => σψνχ Τηισ ωιπεσ ουτ τηε σψστεµ δεϖιχεσ φροµ οπερατιον. Ωηεν ψου αρε φιναλλψ σιχκ ανδ τιρεδ φροµ ηαχκινγ ον τηε ϖαξ σψστ εµσ, ϕυστ ηιτ ψουρ χντλ−δ ανδ ρεπεατ κεψ, ανδ ψου ωιλλ εϖεντυαλλψ βε λογγεδ ουτ. Τηε ρεασον τηισ φιλε σεεµσ το βε ϖερψ σκετχηψ ισ τηε φαχτ τηατ βελλ ηασ 7 λιχενσεδ ϖερσιονσ οφ υνιξ ουτ ιν τηε πυβλιχ δοµαιν, ανδ τηεσε χοµµανδσ αρε τηοσε χοµµον το αλλ οφ τηεµ. Ι ρεχοµµενδ ψου ηαχκ οντο τηε ροοτ ορ βιν διρεχτορψ, σι νχε τηεψ ηαϖε τηε ηιγηεστ λεϖελσ οφ πριϖσ, ανδ τηερε ισ ρεαλλψ νοτ µυχη ψου χαν δο (εξχεπτ δεϖελοπ σοφτωαρε) ωιτηο υτ τηεµ.

108.ςεριφιχατιον Χιρχυιτσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

1.

Ονε βυσψ ϖεριφιχατιον χονφερενχε χιρχυιτ ισ αλωαψσ προϖιδεδ. Τηε χιρχυιτ ισ α τηρεε−ωαψ χονφερενχε βριδγε τηατ εναβλεσ αν οπερατορ το ϖεριφψ τηε βυσψ/ιδλε χονδιτιον οφ α συβσχριβερ λινε. Υπον ρεθυεστ οφ α παρτψ αττεµπ τινγ το ρεαχη α σπεχιφιεδ διρεχτορψ νυµβερ, τηε οπερατορ διαλσ τηε χαλλεδ λινε νυµβερ το δετερµινε ιφ τηε λινε ισ ιν υσε, ιφ τηε ρεχειϖερ ισ οφφ τηε ηοοκ, ορ ιφ τηε λινε ισ ιν λοχκουτ δυε το α φαυλτ χονδιτιον. Τηε οπερατορ τηε ν ρετυρνσ το τηε παρτψ τρψινγ το ρεαχη τηε διρεχτορψ νυµβερ ανδ στατεσ τηε χονδιτιον οφ τηε λινε. Λινεσ ωιτη δατα σεχυριτψ χαν νοτ βε αχχεσσεδ φορ βυσψ ϖεριφιχατιον ωηεν τηε λινε ισ ιν υσε.(Ρεφερ αλσο το δατα σεχυριτ ψ.)

2.

Τηρεε πορτσ αρε ασσιγνεδ το εαχη βυσψ ϖεριφιχατιον χονφερενχε χιρχυιτ. Ονε πορτ ισ φορ οπερατορ αχχεσσ ανδ τωο πορτσ αρε υσεδ το σπλιτ αν εξιστινγ χοννεχτιον. Το ϖεριφψ τηε βυσψ/ιδλε χονδιτιον οφ α λινε, τηε οπερατορ εστα βλισηεδ α χοννεχτιον το τηε οπερατορ αχχεσσ πορτ ανδ διαλσ τηε διρεχτορψ νυµβερ οφ τηε λινε το βε ϖεριφιεδ. Ι φ τηε λινε ισ ιν υσε, τηε εξιστινγ χοννεχτιον ισ βροκεν ανδ ιµµεδιατελψ ρε−εσταβλισηεδ τηρουγη τηε οτηερ τωο πο ρτσ οφ τηε βυσψ ϖεριφιχατιον χιρχυιτ ωιτηουτ ιντερρυπτιον. Βυσψ ϖεριφιχατιον χιρχυιτ ισ χοντρολλεδ βψ αχχεσ σ χοδε. Α δεδιχατεδ τρυνκ χαν βε υσεδ βυτ ισ νοτ νεχεσσαρψ.

3.

Τηε βυσψ ϖεριφιχατιον χιρχυιτ αλσο χαν βε υσεδ φορ τεστ ϖεριφψ φροµ τηε ωιρε χηιεφσ τεστ πανελ Β. Αδδιτιοναλ βυσ ψ ϖεριφιχατιον χονφερενχε χιρχυιτσ (002749) τηερε ιτ ισ ριγητ ουτ οφ αν ΕΣΣ µανυαλ ωορδ φορ ωορδ! Ανδ Ι∋µ γεττινγ 25 λινεαρ φεετ οφ ΕΣΣ µανυαλσ!!! Νοτ χουντινγ τηε σταχκ ρεχειϖεδ σο φαρ!

109.Ωηιτε Βοξ Πλα νσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ιντροδυχτιον: Τηε Ωηιτε Βοξ ισ σιµπλψ α πορταβλε τουχη−τονε κεψπαδ. Φορ µορε ινφορµατιον ον τουχη−τονε, σεε µψ Σιλϖερ Βοξ Πλαν σ.


Ματεριαλσ: • 1 Τουχη−Τονε Κεψπαδ • 1 Μινιατυρε 1000 το 8 Οηµ Τρανσφορµερ (Ραδιο Σηαχκ # 273−1380) • 1 Στανδαρδ 8 Οηµ Σπεακερ • 2 9ς Βαττεριεσ • 2 9ς Βαττερψ Χλιπσ Προχεδυρε: 1. Χοννεχτ τηε Ρεδ Ωιρε φροµ τηε Τρανσφορµερ το ειτηερ τερµιναλ ον τηε σπεακερ. 2. Χοννεχτ τηε Ωηιτε Ωιρε φροµ τηε τρανσφορµερ το τηε οτηερ τερµιναλ ον τηε σπεακερ. 3. Χοννεχτ τηε Ρεδ Ωιρε φροµ ονε Βαττερψ Χλιπ το τηε Βλαχκ Ωιρε φροµ τηε οτηερ Βαττερψ Χλιπ. 4. Χοννεχτ τηε Ρεδ Ωιρε φροµ τηε σεχονδ Βαττερψ Χλιπ το τηε Γρεεν Ωιρε φροµ τηε Κεψπαδ. 5. Χοννεχτ τηε Βλυε Ωιρε φροµ τηε Κεψπαδ το τηε Ορανγε/Βλαχκ Ωιρε φροµ τηε Κεψπαδ. 6. Χοννεχτ τηε Βλαχκ Ωιρε φροµ τηε φιρστ Βαττερψ Χλιπ το τηε τωο αβοϖε ωιρεσ (Βλυε ανδ Βλαχκ/Ορανγε). 7. Χοννεχτ τηε Βλαχκ Ωιρε φροµ τηε Κεψπαδ το τηε Βλυε Ωιρε φροµ τηε Τρανσφορµερ. 8. Χοννεχτ τηε Ρεδ/Γρεεν Ωιρε φροµ τηε Κεψπαδ το τηε Γρεεν Ωιρε φροµ τηε Τρανσφορµερ. 9. Μακε συρε τηε Βλαχκ Ωιρε φροµ τηε Τρανσφορµερ ανδ τηε ρεµαινινγ ωιρεσ φροµ τηε Κεψπαδ αρε φρεε. 10. Ηοοκ υπ τηε Βαττεριεσ. Οπτιοναλ: 1. Πυτ ιτ αλλ ιν α χασε. 2. Αδδ α Σιλϖερ Βοξ το ιτ. Υσε: ϑυστ υσε ιτ λικε α νορµαλ κεψπαδ, εξχεπτ πυτ τηε σπεακερ νεξτ το τηε ρεχειϖερ οφ τηε πηονε ψου∋ρε υσινγ. 110.Τηε ΒΛΑΣΤ Βοξ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Εϖερ ωαντ το ρεαλλψ µακε ψουρσελφ βε ηεαρδ? Εϖερ ταλκ το σοµεονε ον τηε πηονε ωηο ϕυστ δοεσν∋τ σηυτ υπ? Ορ ϕυστ χαλλ τηε οπερατορ ανδ ποπ ηερ εαρδρυµ? Ωελλ, υπ υντιλ ρεχεντλψ ιτ ηασ βεεν ιµποσσιβλε φορ ψου το δο τηεσε τηινγσ. Τη ατ ισ, υνλεσσ οφ χουρσε ψου∋ϖε γοτ α βλαστ βοξ. Αλλ α βλαστ βοξ ισ, ισ α ρεαλλψ χηεαπ αµπλιφιερ, (αρουνδ 5 ωαττσ ορ σο) χοννεχτεδ ιν πλαχε οφ τηε µιχροπηονε ον ψουρ τελεπηονε. Ιτ ωορκσ βεστ ον µοδελ 500 ΑΤ&Τ Πηονεσ, ανδ ιφ χονστρυχ τεδ σµαλλ ενουγη, χαν βε πλαχεδ ινσιδε τηε πηονε.

Χονστρυχτιον: Χονστρυχτιον ισ νοτ ρεαλλψ ιµπορταντ. Ωελλ ιτ ισ, βυτ σινχε Ι∋µ λεττινγ ψου µακε ψουρ οων αµπ, Ι ρεαλλψ δον∋τ ηαϖε το ινχλυδε τηισ. Υσαγε: Ονχε ψου∋ϖε βυιλτ ψουρ βλαστ βοξ, σιµπλψ χοννεχτ α µιχροπηονε (ορ υσε τηε µιχροπηονε φροµ τηε πηονε) το τηε ινπυτ οφ τηε αµπλιφιερ, ανδ πρεστο. Τηερε ιτ ισ. Νοω, βελιεϖε ιτ ορ νοτ, τηισ δεϖιχε αχτυαλλψ ωορκσ. (Ατ λεαστ ον χροσσβαρ.) Ιτ σεεµσ τηατ Ιλλινοισ βελλ σωιτχηινγ σψστεµσ αλλοω θυιτε α λοτ οφ χυρρεντ το πασσ ριγητ τηρουγη τηε σωιτχηινγ οφφιχε , ανδ ουτ το ωηοεϖερ ψου∋ρε χαλλινγ. Ωηεν ψου ταλκ ιν τηε πηονε, ιτ χοµεσ ουτ οφ τηε οτηερ πηονε (αγαιν ιτ ωορκσ βεστ ιφ τηε πηονε τηατ ψου∋ρε χαλλινγ ηασ τηε σ τανδαρδ ωεστερν ελεχτριχ εαρπιεχε) ινχρεδιβλψ λουδ. Τηισ δεϖιχε ισ εσπεχιαλλψ γοοδ φορ ΠΒΣ Συβσχριπτιον δριϖεσ. Ηα ϖε ∀Πηυν∀, ανδ δον∋τ γετ χαυγητ! 111.∆εαλινγ ωιτη τηε Ρατε & Ρουτε Οπερατορ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ιτ σεεµσ τηατ φεωερ ανδ φεωερ πεοπλε ηαϖε βλυε βοξεσ τηεσε δαψσ, ανδ τηατ ισ ρεαλλψ τοο βαδ. Βλυε βοξεσ, ωηιλε νοτ αλλ τηατ γρεατ φορ µακινγ φρεε χαλλσ (σινχε τηε ΤΠΧ χαν τελλ ωηεν τηε χαλλ ωασ µαδε, ασ ωελλ ασ ωηερε ιτ ωασ τοο αν δ φροµ), αρε ρεαλλψ α λοτ οφ φυν το πλαψ ωιτη. Σηορτ οφ βεχοµινγ α ρεαλ λιϖε ΤΣΠΣ οπερατορ, τηεψ αρε αβουτ τηε ονλ ψ ωαψ ψου χαν ρεαλλψ πλαψ ωιτη τηε νετωορκ. Φορ τηε φεω οφ ψου ωιτη βλυε βοξεσ, ηερε αρε σοµε πηρασεσ ωηιχη µαψ µακε λιφε εασιερ ωηεν δεαλινγ ωιτη τηε ρατε & ρ ουτε (Ρ&Ρ) οπερατορσ. Το γετ τηε Ρ&Ρ οπ, ψου σενδ α ΚΠ + 141 + ΣΤ. Ιν σοµε αρεασ ψου µαψ νεεδ το πυτ ανοτηερ ΝΠΑ β εφορε τηε 141 (ι.ε., ΚΠ + 213 + 141 + ΣΤ), ιφ ψου ηαϖε νο λοχαλ Ρ&Ρ οπσ.


Τηε Ρ&Ρ οπερατορ ηασ α µψριαδ οφ ινφορµατιον, ανδ αλλ ιτ τακεσ το γετ τηισ δατα ισ µυµβλινγ χρψπτιχ πηρασεσ. Τηερε αρε βασιχαλλψ φουρ σπεχιαλ πηρασεσ το γιϖε τηε Ρ&Ρ οπσ. Τηεψ αρε ΝΥΜΒΕΡΣ ρουτε, ∆ΙΡΕΧΤΟΡΨ ρουτε, ΟΠΕΡΑΤΟΡ ρουτε, ανδ ΠΛΑΧΕ ΝΑΜΕ. Το γετ αν Ρ&Ρ αν αρεα χοδε φορ α χιτψ, ονε χαν χαλλ τηε Ρ&Ρ οπερατορ ανδ ασκ φορ τηε νυµβερσ ρουτε. Φορ εξαµπλε, τ ο φινδ τηε αρεα χοδε φορ Χαρσον Χιτψ, Νεϖαδα, ωε∋δ ασκ τηε Ρ&Ρ οπ φορ ∀Χαρσον Χιτψ, Νεϖαδα, νυµβερσ ρουτε, πλεα σε.∀ ανδ γετ τηε ανσωερ, ∀Ριγητ... 702 πλυσ.∀ µεανινγ τηατ 702 πλυσ 7 διγιτσ γετσ υσ τηερε. Σοµετιµεσ διρεχτορψ ασσιστανχε ισν∋τ ϕυστ ΝΠΑ+131. Τηε ωαψ το γετ τηεσε ρουτινγσ ισ το χαλλ Ρ&Ρ ανδ ασκ φορ ∀Ανα ηειµ, Χαλιφορνια, διρεχτορψ ρουτε, πλεασε.∀ Οφ χουρσε, σηε∋δ τελλ υσ ιτ ωασ 714 πλυσ, ωηιχη µεανσ 714 + 131 γετσ υσ τ ηε ∆.Α. οπ τηερε. Τηισ ισ σορτ οφ ποιντλεσσ εξαµπλε, βυτ Ι χουλδν∋τ χοµε υπ ωιτη α βεττερ ονε ον σηορτ νοτιχε. Λετ∋σ σαψ ψου ωαντεδ το φινδ ουτ ηοω το γετ το τηε ινωαρδ οπερατορ φορ Σαχρεµεντο, Χαλιφορνια. Τηε φιρστ σιξ διγιτσ ο φ α νυµβερ ιν τηατ χιτψ ωιλλ βε ρεθυιρεδ (τηε ΝΠΑ ανδ αν ΝΞΞ). Φορ εξαµπλε, λετ υσ υσε 916 756. Ωε ωουλδ χαλλ Ρ&Ρ, ανδ ωηεν τηε οπερατορ ανσωερεδ, σαψ, ∀916 756, οπερατορ ρουτε, πλεασε.∀ Τηε οπερατορ ωουλδ σαψ, ∀916 πλυσ 001 πλυσ.∀ Τηισ µεανσ τηατ 916 + 001 + 121 ωιλλ γετ ψου τηε ινωαρδ οπερατορ φορ Σαχ ραµεντο. ∆ο ψου κνοω τηε χιτψ ωηιχη χορρεσπονδσ το 503 640? Τηε Ρ&Ρ οπερατορ δοεσ, ανδ ωιλλ τελλ ψου τηατ ιτ ισ Ηι λλσβορο, Ορεγον, ιφ ψου σωεετλψ ασκ φορ ∀Πλαχε ναµε, 503 640, πλεασε.∀ Φορ εξαµπλε, λετ∋σ σαψ ψου νεεδ τηε διρεχτορψ ρουτε φορ Σϖεγ, Σωεδεν. Σιµπλψ χαλλ Ρ&Ρ, ανδ ασκ φορ, ∀Ιντερνατιονα λ, Βαδεν, Σωιτζερλανδ. ΤΣΠΣ διρεχτορψ ρουτε, πλεασε.∀ Ιν ρεσπονσε το τηισ, ψου∋δ γετ, ∀Ριγητ... ∆ιρεχτορψ το Σϖεγ, Σω εδεν. Χουντρψ χοδε 46 πλυσ 1170.∀ Σο ψου∋δ ρουτε ψουρσελφ το αν ιντερνατιοναλ σενδερ, ανδ σενδ 46 + 1170 το γετ τηε ∆.Α. οπερατορ ιν Σωεδεν. Ινωαρδ οπερατορ ρουτινγσ το ϖαριουσ χουντριεσ αρε οβταινεδ τηε σαµε ωαψ ∀Ιντερνατιοναλ, Λονδον, Ενγλανδ, ΤΣΠΣ ιν ωαρδ ρουτε, πλεασε.∀ ανδ γετ ∀Χουντρψ χοδε 44 πλυσ 121.∀ Τηερεφορε, 44 πλυσ 121 γετσ ψου ινωαρδ φορ Λονδον. Ινωαρδσ χαν γετ ψου λανγυαγε ασσιστανχε ιφ ψου δον∋τ σπεακ τηε λανγυαγε. Τελλ τηε φορειγν ινωαρδ, ∀Υνιτεδ Στατεσ χα λλινγ. Λανγυαγε ασσιστανχε ιν χοµπλετινγ α χαλλ το (χαλλεδ παρτψ) ατ (χαλλεδ νυµβερ).∀ Ρ&Ρ οπερατορσ αρε πεοπλε αρε πεοπλε τοο, ψ∋κνοω. Σο αλωαψσ βε πολιτε, µακε συρε υσε οφ ∋εµ, ανδ διαλ ωιτη χαρε.

112.Χελλυλαρ Πηρεακινγ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηε χελλυλαρ/µοβιλε πηονε σψστεµ ισ ονε τηατ ισ περφεχτλψ σετ υπ το βε εξπλοιτεδ βψ πηρεακσ ωιτη τηε προπερ κνοωλεδ γε ανδ εθυιπµεντ. Τηανκσ το δερεγυλατιον, τηε ρεγιοναλ ΒΟΧ∋σ (Βελλ Οπερατινγ Χοµπανιεσ) αρε σχαττερεδ ανδ δο νοτ χο µµυνιχατε µυχη ωιτη εαχη οτηερ. Πηρεακσ χαν τακε αδϖανταγε οφ τηισ βψ πρετενδινγ το βε µοβιλε πηονε χυστοµερσ ωηο σε ∀ηοµε βασε∀ ισ α χιτψ σερϖεδ βψ α διφφερεντ ΒΟΧ, κνοων ασ α ∀ροαµερ∀. Σινχε ιτ ισ ιµπραχτιχαλ φορ εαχη ΒΟΧ το κεεπ τραχκ οφ τηε χυστοµερσ οφ αλλ τηε οτηερ ΒΟΧ∋σ, τηεψ ωιλλ υσυαλλψ αλλοω τηε χυστοµερ το µακε τηε χαλλσ ηε ωι σηεσ, οφτεν ωιτη α συρχηαργε οφ σοµε σορτ. Τηε βιλλ ισ τηεν φορωαρδεδ το τηε ροαµερ∋σ ηοµε ΒΟΧ φορ χολλεχτιον. Ηοωεϖερ, ιτ ισ φαιρλψ σιµπλε (ωιτη τηε χορρεχτ τ οολσ) το χρεατε α βογυσ Ι∆ νυµβερ φορ ψουρ µοβιλε πηονε, ανδ πρετενδ το βε α ροαµερ φροµ σοµε οτηερ χιτψ ανδ στατε, τηατ∋σ ∀ϕυστ ϖισιτινγ∀. Ωηεν ψουρ ΒΟΧ τριεσ το χολλεχτ φορ τηε χαλλσ φροµ ψουρ αλλεγεδ ∀ηοµε ΒΟΧ∀, τηεψ ωιλλ δι σχοϖερ ψου αρε νοτ α ρεαλ χυστοµερ; βυτ βψ τηεν, ψου χαν χρεατε αν εντιρελψ νεω ελεχτρονιχ ιδεντιτψ, ανδ υσε τηατ ιν στεαδ. Ηοω δοεσ τηε χελλυλαρ σψστεµ κνοω ωηο ισ χαλλινγ, ανδ ωηερε τηεψ αρε? Ωηεν α µοβιλε πηονε εντερσ α χελλ∋σ αρεα οφ τρανσµισσιον, ιτ τρανσµιτσ ιτσ πηονε νυµβερ ανδ ιτσ 8 διγιτ Ι∆ νυµβερ το τηατ χελλ, ωηο ωιλλ κεεπ τραχκ οφ ιτ υντιλ ιτ γε τσ φαρ ενουγη αωαψ τηατ τηε σουνδ θυαλιτψ ισ συφφιχιεντλψ διµινισηεδ, ανδ τηεν τηε πηονε ισ ∀ηανδεδ οφφ∀ το τηε χελλ τηατ τηε χυστοµερ ηασ ωαλκεδ ορ δριϖεν ιντο. Τηισ προχεσσ χοντινυεσ ασ λονγ ασ τηε πηονε ηασ ποωερ ανδ ισ τυρνεδ ον. Ιφ τηε πηονε ισ τυρνεδ οφφ (ορ τηε χαρ ισ), σοµεονε αττεµπτινγ το χαλλ τηε µοβιλε πηονε ωιλλ ρεχειϖε α ρεχορδινγ αλ ονγ τηε λινεσ οφ ∀Τηε µοβιλε πηονε χυστοµερ ψου ηαϖε διαλεδ ηασ λεφτ τηε ϖεηιχλε ορ δριϖεν ουτ οφ τηε σερϖιχε αρεα. ∀ Ωηεν α χαλλ ισ µαδε το α µοβιλε πηονε, τηε σωιτχηινγ εθυιπµεντ ωιλλ χηεχκ το σεε ιφ τηε µοβιλε πηονε βεινγ χαλλεδ ισ ∀λογγεδ ιν∀, σο το σπεακ, ορ πρεσεντ ιν ονε οφ τηε χελλσ. Ιφ ιτ ισ, τηε χαλλ ωιλλ τηεν αχτ (το τηε σπεακινγ παρτιεσ) ϕυστ λικε α νορµαλ χαλλ − τηε χαλλερ µαψ ηεαρ α βυσψ τονε, τηε πηονε µαψ ϕυστ ρινγ, ορ τηε χαλλ µαψ βε ανσωερεδ. Ηοω δοεσ τηε σωιτχηινγ εθυιπµεντ κνοω ωηετηερ ορ νοτ α παρτιχυλαρ πηονε ισ αυτηοριζεδ το υσε τηε νετωορκ? Μανψ τιµ εσ, ιτ δοεσν∋τ. Ωηεν α δεαλερ ινσταλλσ α µοβιλε πηονε, ηε γιϖεσ τηε πηονε∋σ Ι∆ νυµβερ (αν 8 διγιτ ηεξαδεχιµαλ νυµβερ) τ


ο τηε λοχαλ ΒΟΧ, ασ ωελλ ασ τηε πηονε νυµβερ τηε ΒΟΧ ασσιγνεδ το τηε χυστοµερ. Τηερεαφτερ, ωηενεϖερ α πηονε ισ πρ εσεντ ιν ονε οφ τηε χελλσ, τηε τωο νυµβερσ αρε χηεχκεδ − τηεψ σηουλδ βε ρεγιστερεδ το τηε σαµε περσον. Ιφ τηεψ δον∋τ µ ατχη, τηε τελχο κνοωσ τηατ αν αττεµπτεδ φραυδ ισ τακινγ πλαχε (ορ ατ βεστ, σοµε τρανσµισσιον ερρορ) ανδ ωιλλ νοτ αλλ οω χαλλσ το βε πλαχεδ ορ ρεχειϖεδ ατ τηατ πηονε. Ηοωεϖερ, ιτ ισ ιµπραχτιχαλ (εσπεχιαλλψ γιϖεν τηε πρεσεντ στατε οφ δε ρεγυλατιον) φορ τηε τελχο το ηαϖε ρεχορδσ οφ εϖερψ χελλυλαρ χυστοµερ οφ εϖερψ ΒΟΧ. Τηερεφορε, ιφ ψου∋ρε γοινγ το χ ρεατε α φακε Ι∆/πηονε νυµβερ χοµβινατιον, ιτ ωιλλ νεεδ το βε ∀βασεδ∀ ιν αν αρεα τηατ ηασ α χελλυλαρ σψστεµ (οβϖιου σλψ), ηασ α διφφερεντ ΒΟΧ τηαν ψουρ λοχαλ αρεα δοεσ, ανδ ηασ σοµε σορτ οφ α ∀ροαµερ∀ αγρεεµεντ ωιτη ψουρ λοχαλ ΒΟΧ. Ηοω χαν ονε ∀πηρεακ∀ α χελλυλαρ πηονε? Τηερε αρε τηρεε γενεραλ αρεασ ωηεν πηρεακινγ χελλυλαρ πηονεσ; υσινγ ονε ψου φουνδ ιν αν υνλοχκεδ χαρ (ορ αν υναττενδεδ ωαλκ−αβουτ µοδελ), µοδιφψινγ ψουρ οων χηιπ σετ το λοοκ λικε α διφφερ εντ πηονε, ορ ρεχορδινγ τηε πηονε νυµβερ/Ι∆ νυµβερ χοµβινατιονσ σεντ βψ οτηερ λοχαλ χελλυλαρ πηονεσ, ανδ υσινγ τηο σε ασ ψουρ οων. Μοστ χελλυλαρ πηονεσ ινχλυδε α χρυδε ∀πασσωορδ∀ σψστεµ το κεεπ υναυτηοριζεδ υσερσ φροµ υσινγ τ ηε πηονε − ηοωεϖερ, δεαλερσ οφτεν σετ τηε πασσωορδ (υσυαλλψ α 3 το 5 διγιτ χοδε) το τηε λαστ φουρ διγιτσ οφ τηε χυστοµ ερ∋σ µοβιλε πηονε νυµβερ. Ιφ ψου χαν φινδ τηατ σοµεωηερε ον τηε πηονε, ψου∋ρε ιν λυχκ. Ιφ νοτ, ιτ σηουλδν∋τ βε ΤΟΟ ηα ρδ το ηαχκ, σινχε µοστ πεοπλε αρεν∋τ σµαρτ ενουγη το υσε σοµετηινγ βεσιδεσ ∀1111∀, ∀1234∀, ορ ωηατεϖερ. Ιφ ψου ωαντ το µοδιφψ τηε χηιπ σετ ιν α χελλυλαρ πηονε ψου βουγητ (ορ στολε), τηερε αρε τωο χηιπσ (οφ χουρσε, τηισ δεπενδσ ον τηε µοδελ ανδ µανυφαχτυρερ, ψουρσ µαψ βε διφφερεντ) τηατ ωιλλ νεεδ το βε χηανγεδ − ονε ινσταλλεδ ατ τηε µανυφαχτυρερ (οφτεν εποξιε δ ιν) ωιτη τηε πηονε∋σ Ι∆ νυµβερ, ανδ ονε ινσταλλεδ βψ τηε δεαλερ ωιτη τηε πηονε νυµβερ, ανδ ποσσιβλε τηε σεχυριτψ χο δε. Το δο τηισ, ψου∋λλ οβϖιουσλψ νεεδ αν ΕΠΡΟΜ βυρνερ ασ ωελλ ασ τηε σαµε σορτ οφ χηιπσ υσεδ ιν τηε πηονε (ορ α φρ ιενδλψ ανδ υνσχρυπυλουσ δεαλερ!). Ασ το ρεχορδινγ τηε νυµβερσ οφ οτηερ µοβιλε πηονε χυστοµερσ ανδ υσινγ τηεµ; ασ φ αρ ασ Ι κνοω, τηισ ισ ϕυστ τηεορψ... βυτ ιτ σεεµσ θυιτε ποσσιβλε, ιφ ψου∋ϖε γοτ τηε εθυιπµεντ το ρεχορδ ανδ δεχοδε ιτ. Τηε χελλυλαρ σψστεµ ωουλδ προβαβλψ φρεακ ουτ ιφ τωο πηονεσ (ωιτη ϖαλιδ Ι∆/πηονε νυµβερ χοµβινατιονσ) ωερε βοτη πρεσ εντ ιν τηε νετωορκ ατ ονχε, βυτ ιτ ρεµαινσ το βε σεεν ωηατ ωιλλ ηαππεν.

113.Χηεεσεβοξ Πλα νσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Α Χηεεσεβοξ (ναµεδ φορ τηε τψπε οφ βοξ τηε φιρστ ονε ωασ φουνδ ιν) ισ α τψπε οφ βοξ ωηιχη ωιλλ, ιν εφφεχτ, µακε ψουρ τε λεπηονε α Παψ−Πηονε.....Τηισ ισ α σιµπλε, µοδερνιζεδ, ανδ εασψ ωαψ οφ δοινγ ιτ.... Ινσιδε Ινφο: Τηεσε ωερε φιρστ υσεδ βψ βοοκιεσ µανψ ψεαρσ αγο ασ α ωαψ οφ µακινγ χαλλσ το πεοπλε ωιτηουτ βεινγ χαλλε δ βψ τηε χοπσ ορ ηαϖινγ τηειρ νυµβερσ τραχεδ ανδ/ορ ταππεδ......

Ηοω Το Μακε Α Μοδερν Χηεεσε Βοξ Ινγρεδιεντσ: • 1 Χαλλ Φορωαρδινγ σερϖιχε ον τηε λινε • 1 Σετ οφ Ρεδ Βοξ Τονεσ • Τηε νυµβερ το ψουρ πρεφιξ∋σ Ιντερχεπτ οπερατορ (δο σοµε σχαννινγ φορ τηισ ονε)

Ηοω Το: Αφτερ ψου φινδ τηε νυµβερ το τηε ιντερχεπτ οπερατορ ιν ψουρ πρεφιξ, υσε ψουρ χαλλ−φορωαρδινγ ανδ φορωαρδ αλλ χαλλ σ το ηερ...τηισ ωιλλ µακε ψουρ πηονε σταψ οφφ τηε ηοοκ(αχτυαλλψ, νοω ιτ ωαιτσ φορ α θυαρτερ το βε δροππεδ ιν)...ψου ν οω ηαϖε α χηεεσε βοξ... Ιν Ορδερ Το Χαλλ Ουτ Ον Τηισ Λινε: Ψου µυστ υσε ψουρ Ρεδ Βοξ τονεσ ανδ γενερατε τηε θυαρτερ δροππινγ ιν...τηεν, ψου χαν µακε πηονε χαλλσ το πεοπλε...ασ φαρ ασ Ι κνοω, τηισ ισ φαιρλψ σαφε, ανδ τηεψ δο νοτ χηεχκ µυχη...Αλτηουγη Ι αµ νοτ συρε, Ι τηινκ ψου χαν εϖεν µακε χρεδιτ−χαρδ χαλλσ φροµ α χηεεσεβοξ πηονε ανδ νοτ γετ τραχε δ... 114.Ηοω το σταρτ ψουρ οων χονφερενχεσ!

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Βλαχκ Βαρτ σηοωεδ ηοω το σταρτ α χονφερενχε χαλλ τηρυ αν 800 εξχηανγε, ανδ Ι ωιλλ νοω εξπλαιν ηοω το σταρτ α χονφ ερενχε χαλλ ιν α µορε ορτηοδοξ φασηιον, τηε 2600Ηζ. Τονε. Φιρστλψ, τηε φονε χοµπανψ ηασ ωηατ ισ χαλλεδ σωιτχηινγ σψστεµσ. Τηερε αρε σεϖεραλ τψπεσ, βυτ τηε ονε ωε ωιλλ χονχ ερν ουρσελϖεσ ωιτη, ισ ΕΣΣ (ελεχτρονιχ σωιτχηινγ σψστεµ). Ιφ ψουρ αρεα ισ ζονεδ φορ ΕΣΣ, δο νοτ σταρτ α χονφερενχε χ αλλ ϖια τηε 2600Ηζ. Τονε, ορ βελλ σεχυριτψ ωιλλ ναιλ ψουρ ασσ! Το φινδ ουτ ιφ ψου αρε υνδερ ΕΣΣ, χαλλ ψουρ λοχαλ β υσινεσσ οφφιχε, ανδ ασκ τηεµ ιφ ψου χαν γετ χαλλ ωαιτινγ/φορωαρδινγ, ανδ ιφ ψου χαν, τηατ µεανσ τηατ ψου αρε ιν ΕΣΣ χ


ουντρψ, ανδ χονφερενχε χαλλινγ ισ ϖερψ, ϖερψ δανγερουσ!!! Νοω, ιφ ψου αρε νοτ ιν ΕΣΣ, ψου ωιλλ νεεδ τηε φολλοωινγ εθ υιπµεντ: • • • •

Αν Αππλε ΧΑΤ ΙΙ µοδεµ Α χοπψ οφ ΤΣΠΣ 2 ορ ΧΑΤ∋Σ Μεοω Α τουχη τονε φονε λινε Α τουχη τονε φονε. (Τρυε τονε)

Νοω, ωιτη ΤΣΠΣ 2, δο τηε φολλοωινγ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

Ρυν τσπσ 2 Χηοσε οπτιον 1 Χηοσε οπτιον 6 Χηοσε συβ−οπτιον 9 Νοω τψπε: 1−514−555−1212 (δασηεσ αρε νοτ νεεδεδ) Λιστεν ωιτη ψουρ ηανδσετ, ανδ ασ σοον ασ ψου ηεαρ α λουδ χλιχκ, τηεν τψπε: ∃ Το γενερατε τηε 2600 ηζ. Τονε. Τηισ οβνοξιουσ τονε ωιλλ χοντινυε φορ α φεω Σεχονδσ, τηεν λιστεν αγαιν ανδ ψου σηουλδ ηεαρ ανοτηερ λουδ ∋χλιχκ∋. Νοω τψπε: κµ2130801050σ • ∋Κ∋ = κπ τονε • ∋Μ∋ = µυλτι φρεθυενχψ µοδε • ∋Σ∋ = σ τονε Νοω λιστεν το τηε ηανδσετ αγαιν, ανδ ωαιτ υντιλ ψου ηεαρ τηε ∋χλιχκ∋ αγαιν. Τηεν τψπε: κµ2139752975σ • 2139751975 ισ τηε νυµβερ το βιλλ τηε χονφερενχε χαλλ το.

Νοτε: 213−975−1975 ισ α δισχοννεχτεδ νυµβερ, ανδ Ι στρονγλψ αδϖισε τηατ ψου ονλψ βιλλ τηε χαλλ το τηισ νυµβερ, ορ τ ηε φονε χοµπανψ ωιλλ φινδ ουτ, ανδ τηεν.. ρεµεµβερ, χονφερενχε χαλλσ αρε ιτεµιζεδ, σο ιφ ψου δο βιλλ ιτ το αν ενεµψ∋σ ν υµβερ, ηε χαν εασιλψ φινδ ουτ ωηο διδ ιτ ανδ ηε χαν βυστ ψου! Ψου σηουλδ νοω ηεαρ 3 βεεπσ, ανδ α σηορτ πρε−ρεχορδεδ µεσσαγε. Φροµ ηερε ον, εϖερψτηινγ ισ αλλ µενυ δριϖεν.

Χονφερενχε χαλλ χοµµανδσ Φροµ τηε ∋#∋ µοδε: • 1 = χαλλ α νυµβερ • 6 = τρανσφερ χοντρολ • 7 = ηανγσ υπ τηε χονφερενχε χαλλ • 9 = ωιλλ χαλλ α χονφερενχε οπερατορ Σταψ αωαψ φροµ 7 ανδ 9! Ιφ φορ σοµε ρεασον αν οπερατορ γετσ ον−λινε, ηανγ υπ! Ιφ ψου γετ α βυσψ σιγναλ αφτερ κµ2130 801050σ, τηατ µεανσ τηατ τηε τελεχονφερενχε λινε ισ τεµποραριλψ δοων. Τρψ λατερ, πρεφεραβλψ φροµ 9αµ το 5πµ ωεεκ δα ψσ, σινχε χονφερενχε χαλλσ αρε πριµαριλψ δεσιγνεδ φορ βυσινεσσ πεοπλε.

115.Γολδ Βοξ Πλανσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

ΗΟΩ ΤΟ ΒΥΙΛ∆ ΙΤ Ψου ωιλλ νεεδ τηε φολλοωινγ: • Τωο 10Κ ΟΗΜ ανδ τηρεε 1.4Κ ΟΗΜ ρεσιστορσ • Τωο 2Ν3904 τρανσιστορσ • Τωο Πηοτο Χελλσ • Τωο Ρεδ ΛΕ∆∋Σ (Τηε µορε λιγητ προδυχεδ τηε βεττερ) • Α βοξ τηατ ωιλλ νοτ λετ λιγητ ιν • Ρεδ ανδ Γρεεν Ωιρε Λιγητ φροµ τηε #1 ΛΕ∆ µυστ σηινε διρεχτλψ ον τηε πηοτοχελλ #1. Τηε γολδ βοξ Ι µαδε νεεδεδ τηε τοπ οφ τηε ΛΕ∆∋σ το τουχ η τηε πηοτο χελλ φορ ιτ το ωορκ. Τηε σαµε αππλιεσ το τηε #2 πηοτο χελλ ανδ ΛΕ∆. 1 :−ΠΗΟΤΟΧΕΛΛ−−:


: : : :ΒΑΣΕ : 1 ΤΤΤΤΤ : +ΛΕ∆− ΤΡΑΝΣΙΣΤΟΡ : ΤΤΤΤΤ : :: : −Ι(−− : :ΧΟΛΛΕΧΤΟΡ ΡΕ∆1−−< >:−−: :−−−−−−−:−−−−−ΓΡΕΕΝ2 −Ι(−− : −−−−−−−−−−: : : 2 :−/+/+/−/+/+/−/+/+/−/+/+/ ΛΕ∆ 10Κ 10Κ 1.4Κ 1.4Κ ΡΕΣΙΣΤΟΡΕΣ 2 −ΠΗΟΤΟΧΕΛΛ−−−−−−−−−−−−−−−−− : : :ΒΑΣΕ : ΤΤΤΤΤ : ΤΡΑΝΣΙΣΤΟΡ : ΤΤΤΤΤ : : :ΕΜΙΤΤΕΡ : ΓΡΕΕΝ1− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ΡΕ∆2 : : /+/+/ 1.4Κ Τηε 1.4Κ ρεσιστορ ισ ϖαριαβλε ανδ ιφ τηε σεχονδ παρτ οφ τηε γολδ βοξ ισ σκιππεδ ιτ ωιλλ στιλλ ωορκ βυτ ωηεν σοµεονε πι χκσ υπ τηε πηονε τηεψ ωιλλ ηεαρ α φαιντ διαλ τονε ιν τηε βαχκγρουνδ ανδ µιγητ ρεπορτ ιτ το τηε Γεσταπο ερ...(ΑΤ&Τ). 1.4 Κ ωιλλ γιϖε ψου γοοδ ρεχεπτιον ωιτη λιττλε ρισκ οφ α Γεσταπο αγεντ ατ ψουρ δοορ. Νοω τηατ ψου ηαϖε βυιλτ ιτ τακε τωο γρεεν ωιρεσ οφ τηε σαµε λενγτη ανδ στριπ τηε ενδσ, τωιστ τωο ενδσ τογετηερ ανδ χον νεχτ τηεµ το γρεεν1 ανδ πλαχε α πιεχε οφ ταπε ον ιτ ωιτη ∀λινε #1∀ ωριτινγ ον ιτ. Χοντινυε τηε προχεσσ ωιτη ρεδ1 ονλψ υσε ρεδ ωιρε. Ρεπεατ ωιτη ρεδ2 ανδ γρεεν2 βυτ χηανγε το λινε #2.

ΗΟΩ ΤΟ ΙΝΣΤΑΛΛ Ψου ωιλλ νεεδ το φινδ τωο πηονε λινεσ τηατ αρε χλοσε τογετηερ. Λαβελ ονε οφ τηε πηονε λινεσ ∀Λινε #1∀. Χυτ τηε πηονε λινεσ ανδ τακε τηε ουτερ χοατινγ οφφ ιτ. Τηερε σηουλδ βε 4 ωιρεσ. Χυτ τηε ψελλοω ανδ βλαχκ ωιρεσ οφφ ανδ στριπ τηε ρεδ ανδ γρεεν ωιρεσ φορ βοτη λινεσ. Λινε #1 σηουλδ βε ιν τωο πιεχεσ. Τακε τηε γρεεν ωιρε οφ ονε ενδ ανδ χοννεχτ ιτ το ονε οφ τηε γρεεν ωιρεσ ον τηε γολδ βοξ. Τ ακε τηε οτηερ ηαλφ οφ λινε #1 ανδ ηοοκ τηε φρεε γρεεν ωιρε το τηε γρεεν ωιρε ον τηε πηονε λινε. Ρεπεατ τηε προχεσσ ωιτη ρεδ1 ανδ τηε οτηερ λινε. Αλλ ψου νεεδ το δο νοω ισ το ωριτε δοων τηε πηονε νυµβερσ οφ τηε πλαχε ψου ηοοκεδ ιτ υπ ατ αν δ γο ηοµε ανδ χαλλ ιτ. Ψου σηουλδ γετ α διαλ τονε!!! Ιφ νοτ, τρψ χηανγινγ τηε εµιττερ ωιτη τηε χολλεχτορ.

116.Τηε Ηιστορψ οφ ΕΣΣ

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Οφ αλλ τηε νεω 1960σ ωονδερσ οφ τελεπηονε τεχηνολογψ − σατελλιτεσ, υλτρα µοδερν Τραφφιχ Σερϖιχε Ποσιτιονσ (ΤΣΠΣ) φορ οπερατορσ, τηε πιχτυρεπηονε, ανδ σο ον − τηε ονε τηατ γαϖε Βελλ Λαβσ τηε µοστ τρουβλε, ανδ υνεξπεχτεδλψ βεχαµε τηε γρεατεστ δεϖελοπµεντ εφφορτ ιν Βελλ Σψστεµ∋σ ηιστορψ, ωασ τηε περφεχτιον οφ αν ελεχτρονιχ σωιτχηινγ σψστεµ, ορ Ε ΣΣ. Ιτ µαψ βε ρεχαλλεδ τηατ συχη α σψστεµ ωασ τηε σπεχιφιχ ενδ ιν ϖιεω ωηεν τηε προϕεχτ τηατ ηαδ χυλµινατεδ ιν τηε ινϖεν τιον οφ τηε τρανσιστορ ηαδ βεεν λαυνχηεδ βαχκ ιν τηε 1930σ. Αφτερ συχχεσσφυλ αχχοµπλισηµεντ οφ τηατ πλαννεδ µιραχ λε ιν 1947−48, φυρτηερ δελαψσ ωερε βρουγητ αβουτ βψ φινανχιαλ στρινγενχψ ανδ τηε νεεδ φορ φυρτηερ δεϖελοπµεντ οφ τ ηε τρανσιστορ ιτσελφ. Ιν τηε εαρλψ 1950σ, α Λαβσ τεαµ βεγαν σεριουσ ωορκ ον ελεχτρονιχ σωιτχηινγ. Ασ εαρλψ ασ 1955, Ωεστερν Ελεχτριχ βεχαµε ινϖολϖεδ ωηεν φιϖε ενγινεερσ φροµ τηε Ηαωτηορνε ωορκσ ωερε ασσιγνεδ το χολλαβορατε ωιτη τηε Λαβσ ον τηε προϕεχτ. Τηε πρεσιδεντ οφ ΑΤ&Τ ιν 1956, ωροτε χονφιδεντλψ, ∀Ατ Βελλ Λαβσ, δεϖελοπµεντ οφ τηε νεω ελε χτρονιχ σωιτχηινγ σψστεµ ισ γοινγ φυλλ σπεεδ αηεαδ. Ωε αρε συρε τηισ ωιλλ λεαδ το µανψ ιµπροϖεµεντσ ιν σερϖιχε ανδ α


λσο το γρεατερ εφφιχιενχψ. Τηε φιρστ σερϖιχε τριαλ ωιλλ σταρτ ιν Μορρισ, Ιλλ., ιν 1959.∀ Σηορτλψ τηερεαφτερ, Καππελ σ αιδ τηατ τηε χοστ οφ τηε ωηολε προϕεχτ ωουλδ προβαβλψ βε ∃45 µιλλιον. Βυτ ιτ γραδυαλλψ βεχαµε αππαρεντ τηατ τηε δεϖελοπµεντ οφ α χοµµερχιαλλψ υσαβλε ελεχτρονιχ σωιτχηινγ σψστεµ − ιν ε φφεχτ, α χοµπυτεριζεδ τελεπηονε εξχηανγε − πρεσεντεδ ϖαστλψ γρεατερ τεχηνιχαλ προβλεµσ τηαν ηαδ βεεν αντιχιπατεδ, α νδ τηατ, αχχορδινγλψ, Βελλ Λαβσ ηαδ ϖαστλψ υνδερεστιµατεδ βοτη τηε τιµε ανδ τηε ινϖεστµεντ νεεδεδ το δο τηε ϕοβ. Τηε ψεαρ 1959 πασσεδ ωιτηουτ τηε προµισεδ φιρστ τριαλ ατ Μορρισ, Ιλλινοισ; ιτ ωασ φιναλλψ µαδε ιν Νοϖεµβερ 1960, ανδ θυι χκλψ σηοωεδ ηοω µυχη µορε ωορκ ρεµαινεδ το βε δονε. Ασ τιµε δραγγεδ ον ανδ χοστσ µουντεδ, τηερε ωασ α χονχερν ατ Α Τ&Τ ανδ σοµετηινγ αππροαχηινγ πανιχ ατ Βελλ Λαβσ. Βυτ τηε προϕεχτ ηαδ το γο φορωαρδ; βψ τηισ τιµε τηε ινϖεστµεντ ω ασ τοο γρεατ το βε σαχριφιχεδ, ανδ ιν ανψ χασε, φορωαρδ προϕεχτιονσ οφ ινχρεασεδ δεµανδ φορ τελεπηονε σερϖιχε ινδιχα τεδ τηατ ωιτηιν α φεω ψεαρσ α τιµε ωουλδ χοµε ωηεν, ωιτηουτ τηε θυαντυµ λεαπ ιν σπεεδ ανδ φλεξιβιλιτψ τηατ ελεχτρονιχ σωιτχηινγ ωουλδ προϖιδε, τηε νατιοναλ νετωορκ ωουλδ βε υναβλε το µεετ τηε δεµανδ. Ιν Νοϖεµβερ 1963, αν αλλ−ελεχτρο νιχ σωιτχηινγ σψστεµ ωεντ ιντο υσε ατ τηε Βροων Ενγινεερινγ Χοµπανψ ατ Χοχοα Βεαχη, Φλοριδα. Βυτ τηισ ωασ α σµαλλ ινσταλλατιον, εσσεντιαλλψ ανοτηερ τεστ ινσταλλατιον, σερϖινγ ονλψ α σινγλε χοµπανψ. Καππελ∋σ τονε ον τηε συβϕεχτ ιν τηε 1964 αννυαλ ρεπορτ ωασ, φορ ηιµ, αν αλµοστ απολογετιχ: ∀Ελεχτρονιχ σωιτχηινγ εθυιπµεντ µυστ βε µανυφαχτυρεδ ιν ϖολυµε το υνπρεχεδεντεδ στανδαρδσ οφ ρελιαβιλιτψ.... Το τυρν ουτ τηε εθυιπµεντ εχονοµιχαλλψ ανδ ωιτη γοοδ σπεεδ, µ ασσ προδυχτιον µετηοδσ µυστ βε δεϖελοπεδ; βυτ, ατ τηε σαµε τιµε, τηερε χαν βε νο λοσσ οφ πρεχισιον...∀ Ανοτηερ ψεαρ α νδ µιλλιονσ οφ δολλαρσ λατερ, ον Μαψ 30, 1965, τηε φιρστ χοµµερχιαλ ελεχτριχ χεντραλ οφφιχε ωασ πυτ ιντο σερϖιχε ατ Συχχασυννα, Νεω ϑερσεψ. Εϖεν ατ Συχχασυννα, ονλψ 200 οφ τηε τοων∋σ 4,300 συβσχριβερσ ινιτιαλλψ ηαδ τηε βενεφιτ οφ ελεχτρονιχ σωιτχηινγ∋σ αδ δεδ σπεεδ ανδ αδδιτιοναλ σερϖιχεσ, συχη ασ προϖισιον φορ τηρεε παρτψ χονϖερσατιονσ ανδ αυτοµατιχ τρανσφερ οφ ινχο µινγ χαλλσ. Βυτ αφτερ τηατ, ΕΣΣ ωασ ον ιτσ ωαψ. Ιν ϑανυαρψ 1966, τηε σεχονδ χοµµερχιαλ ινσταλλατιον, τηισ ονε σερϖι νγ 2,900 τελεπηονεσ, ωεντ ιντο σερϖιχε ιν Χηασε, Μαρψλανδ. Βψ τηε ενδ οφ 1967 τηερε ωερε αδδιτιοναλ ΕΣΣ οφφιχεσ ιν Χα λιφορνια, Χοννεχτιχυτ, Μιννεσοτα, Γεοργια, ΝΨ, Φλοριδα, ανδ Πεννσψλϖανια; βψ τηε ενδ οφ 1970 τηερε ωερε 120 οφφιχεσ σερϖινγ 1.8 µιλλιον χυστοµερσ; ανδ βψ 1974 τηερε ωερε 475 οφφιχεσ σερϖινγ 5.6 µιλλιον χυστοµερσ. Τηε διφφερενχε βετωεεν χονϖεντιοναλ σωιτχηινγ ανδ ελεχτρονιχ σωιτχηινγ ισ τηε διφφερενχε βετωεεν ∀ηαρδωαρε∀ ανδ ∀σ οφτωαρε∀; ιν τηε φορµερ χασε, µαιντενανχε ισ δονε ον τηε σποτ, ωιτη σχρεωδριϖερ ανδ πλιερσ, ωηιλε ιν τηε χασε οφ ελεχτ ρονιχ σωιτχηινγ, ιτ χαν βε δονε ρεµοτελψ, βψ χοµπυτερ, φροµ α χεντραλ ποιντ, µακινγ ιτ ποσσιβλε το ηαϖε ονλψ ονε ορ τ ωο τεχηνιχιανσ ον δυτψ ατ α τιµε ατ εαχη σωιτχηινγ χεντερ. Τηε δεϖελοπµεντ προγραµ, ωηεν τηε φιναλ φιγυρεσ ωερε αδδεδ υπ, ωασ φουνδ το ηαϖε ρεθυιρεδ α σταγγερινγ φουρ τηουσανδ µαν−ψεαρσ οφ ωορκ ατ Βελλ Λαβσ ανδ το ηαϖε χοστ νοτ ∃ 45 µιλλιον βυτ ∃500 µιλλιον!

117.Τηε Λυνχη Βοξ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ιντροδυχτιον Τηε Λυνχη Βοξ ισ α ςΕΡΨ σιµπλε τρανσµιττερ ωηιχη χαν βε ηανδψ φορ αλλ σορτσ οφ τηινγσ. Ιτ ισ θυιτε σµαλλ ανδ χαν εα σιλψ βε πυτ ιν α νυµβερ οφ πλαχεσ. Ι ηαϖε συχχεσσφυλλψ υσεδ ιτ φορ ταππινγ φονεσ, γεττινγ ινσιδε ινφο, βλαχκµαιλ ανδ ο τηερ συχη τηινγσ. Τηε ποσσιβιλιτιεσ αρε ενδλεσσ. Ι ωιλλ αλσο ινχλυδε τηε πλανσ ορ αν εθυαλλψ σµαλλ ρεχειϖερ φορ ψου ρ νεωλψ µαδε τοψ. Υσε ιτ φορ ϕυστ αβουτ ανψτηινγ. Ψου χαν αλσο µακε τηε τρανσµιττερ ανδ ρεχειϖερ τογετηερ ιν ονε βο ξ ανδ υσε ιτ ασ α ωαλκιε ταλκιε. Ματεριαλσ ψου ωιλλ νεεδ • (1) 9 ϖολτ βαττερψ ωιτη βαττερψ χλιπ • (1) 25−µφδ, 15 ϖολτ ελεχτρολψτιχ χαπαχιτορ • (2) .0047 µφδ χαπαχιτορσ • (1) .022 µφδ χαπαχιτορ • (1) 51 πφ χαπαχιτορ • (1) 365 πφ ϖαριαβλε χαπαχιτορ • (1) Τρανσιστορ αντεννα χοιλ • (1) 2Ν366 τρανσιστορ • (1) 2Ν464 τρανσιστορ • (1) 100κ ρεσιστορ • (1) 5.6κ ρεσιστορ • (1) 10κ ρεσιστορ • (1) 2µεγ ποτεντιοµετερ ωιτη ΣΠΣΤ σωιτχη • Σοµε γοοδ ωιρε, σολδερ, σολδερινγ ιρον, βοαρδ το πυτ ιτ ον, βοξ (οπτιοναλ) Σχηεµατιχ φορ Τηε Λυνχη Βοξ


Τηισ µαψ γετ α ταδ χονφυσινγ βυτ ϕυστ πριντ ιτ ουτ ανδ παψ αττεντιον. [!] ! 51 πφ ! −−−+−−−− −−−−−−−−−−−−βασε χολλεχτορ ! )( 2Ν366 +−−−−+−−−−−−/∴/∴/−−−−ΓΝ∆ 365 πφ () εµιττερ ! ! )( ! ! +−−−−−−−− −−−+−−−− ! ! ! ! ! ! ! ΓΝ∆ / .022µφδ ! ! 10κ∴ ! ! ! / ΓΝ∆ +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−εµιττερ ! ! ! 2Ν464 / .0047 ! βασε χολλεχτορ 2µεγ ∴−−−−+ ! ! +−−−−−−−−+ ! / ! ΓΝ∆ ! ! ! ΓΝ∆ ! ! ! +−−−−−−−−−−−−−+.0047+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ! ! ! +−−25µφδ−−−−−+ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ! ! µιχροπηονε +−−/∴/∴/−−−−−+ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ 100κ ! ! ΓΝ∆−−−−>/<−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−!+!+!+−−−−−−−−−−−−−−−+ σωιτχη Βαττερψ φροµ 2µεγ ποτ.

Νοτεσ αβουτ τηε σχηεµατιχ 1. ΓΝ∆ µεανσ γρουνδ 2. Τηε ΓΝ∆ νεαρ τηε σωιτχη ανδ τηε ΓΝ∆ βψ τηε 2µεγ ποτεντιοµετερ σηουλδ βε χοννεχτεδ. 3. Ωηερε ψου σεε: )( () )( ιτ ισ τηε τρανσιστορ αντεννα χοιλ ωιτη 15 τυρνσ οφ ρεγυλαρ ηοοκ−υπ ωιρε αρουνδ ιτ. 4. Τηε µιδδλε οφ τηε λοοπ ον τηε λεφτ σιδε (τηε λεφτ οφ ∀()∀) ψου σηουλδ ρυν α ωιρε δοων το τηε ∀+∀ ωηιχη ηασ νοτηινγ ατταχηεδ το ιτ. Τηερε ισ α .0047 χαπαχιτορ ον τηε χορρεχτ πιεχε οφ ωιρε. 5. Φορ τηε µιχροπηονε υσε α µαγνετιχ εαρπηονε (1κ το 2κ). 6. Ωηερε ψου σεε ∀[!]∀ ισ τηε αντεννα. Υσε αβουτ 8 φεετ οφ ωιρε το βροαδχαστ αππροξ. 300φτ. Παρτ 15 οφ τηε ΦΧΧ ρυλ εσ ανδ ρεγυλατιον σαψσ ψου χαν∋τ βροαδχαστ οϖερ 300 φεετ ωιτηουτ α λιχενσε. (Ηαηαηα). Υσε µορε ωιρε φορ α ν αντεννα φορ λονγερ διστανχεσ. (Ατταχη ιτ το τηε βλαχκ ωιρε ον τηε φονε λινε φορ αβουτ α 250 φοοτ αντεννα!) Οπερατιον οφ τηε Λυνχη Βοξ Τηισ τρανσµιττερ ωιλλ σενδ τηε σιγναλσ οϖερ τηε ΑΜ ραδιο βανδ. Ψου υσε τηε ϖαριαβλε χαπαχιτορ το αδϕυστ ωηατ φρε θ. ψου ωαντ το υσε. Φινδ α γοοδ υνυσεδ φρεθ. δοων ατ τηε λοωερ ενδ οφ τηε σχαλε ανδ ψου∋ρε σετ. Υσε τηε 2 µεγ ποτ. το αδ ϕυστ γαιν. ϑυστ φυχκ ωιτη ιτ υντιλ ψου γετ ωηατ σουνδσ γοοδ. Τηε σωιτχη ον τηε 2µεγ ισ φορ τυρνινγ τηε Λυνχη Βοξ ον αν δ οφφ. Ωηεν εϖερψτηινγ ισ αδϕυστεδ, τυρν ον αν ΑΜ ραδιο αδϕυστ ιτ το ωηερε ψου τηινκ τηε σιγναλ ισ. Ηαϖε α φριενδ λα ψ σοµε σηιτ τηρυ τηε Βοξ ανδ τυνε ιν το ιτ. Τηατ∋σ αλλ τηερε ισ το ιτ. Τηε πλανσ φορ α σιµπλε ρεχειϖερ αρε σηοων βελοω: Τηε Λυνχη Βοξ ρεχειϖερ • (1) 9 ϖολτ βαττερψ ωιτη βαττερψ χλιπ • (1) 365 πφ ϖαριαβλε χαπαχιτορ • (1) 51 πφ χαπαχιτορ • (1) 1Ν38Β διοδε • (1) Τρανσιστορ αντεννα χοιλ • (1) 2Ν366 τρανσιστορ • (1) ΣΠΣΤ τογγλε σωιτχη • (1) 1κ το 2κ µαγνετιχ εαρπηονε


Σχηεµατιχ φορ ρεχειϖερ [!] ! 51 πφ ! +−−−−+−−−−+ ! ! ) 365 πφ (−−−−+ ! ) ! ! +−−−−−−−−−+−−−ΓΝ∆ ! +−−−∗>!−−−−βασε χολλεχτορ−−−−− διοδε 2Ν366 εαρπηονε εµιττερ +−−−−− ! ! ΓΝ∆ ! − + − βαττερψ + ΓΝ∆−−−−−−>/<−−−−−−−−−−−−+ σωιτχη

Χλοσινγ στατεµεντ Τηισ τωο δεϖιχεσ χαν βε βυιλτ φορ υνδερ α τοταλ οφ ∃10.00. Νοτ τοο βαδ. Υσινγ τηεσε δεϖιχεσ ιν ιλλεγαλ ωαψσ ισ ψουρ ο πτιον. Ιφ ψου γετ χαυγητ, Ι αχχεπτ ΝΟ ρεσπονσιβιλιτψ φορ ψουρ αχτιονσ. Τηισ χαν βε α λοτ οφ φυν ιφ υσεδ χορρεχτλψ. Ηο οκ ιτ υπ το τηε ρεδ ωιρε ον τηε πηονε λινε ανδ ιτ ωιλλ σενδ τηε χονϖερσατιον οϖερ τηε αιρ ωαϖεσ. 118.Ολιϖε Βοξ Πλανσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηισ ισ α ρελατιϖελψ νεω βοξ, ανδ αλλ ιτ βασιχαλλψ δοεσ ισ σερϖε ασ α πηονε ρινγερ. Ψου ηαϖε τωο χηοιχεσ φορ ρινγ ερσ, α πιεζοελεχτριχ τρανσδυχερ (ρινγερ), ορ α στανδαρδ 8 οηµ σπεακερ. Τηε σπεακερ ηασ α µορε πλεασαντ τονε το ιτ, βυ τ ειτηερ ωιλλ δο φινε. Τηισ χιρχυιτ χαν αλσο βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη α ρυστ βοξ το χοντρολ αν εξτερναλ σοµετηινγ ο ρ οτηερ ωηεν τηε πηονε ρινγσ. ϑυστ χοννεχτ τηε 8 οηµ σπεακερ ουτπυτ το τηε ινπυτσ ον τηε ρυστ βοξ, ανδ χοντρολ τηε πο τ το τυνε ιτ το λιγητ τηε λιγητ (ωηιχη χαν βε ρεπλαχεδ βψ α ρελαψ φορ εξτερναλ χοντρολλινγ) ωηεν τηε πηονε ρινγσ. ______________ | | ⊥ ΝΧ −−|−− 5 4 −−|−−−−−/∴/∴/−−−−−−−>Γ | | / Ρ2 Γ<−−−−)|−−−−|−− 6 3 −−|−− ΝΧ | Χ3 | Υ1 | −−−−−−−|−− 7 2 −−|−−−−−−−−−− −−− −− − > ΤΟ ΡΙΝΓΕΡ | | −−−−|−− 8 1 −−|−− | |______________| | | −−−/∴/∴/−−−−|(−−−−− Λ1 | Ρ1 Χ1 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Λ2 α. Μαιν ρινγερ ΤΤΛ χιρχυιτ (>::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<) _ ΦΡΟΜ ΠΙΝ 2 < − −− −−− −−−−−−−−−−| |_| |−−−−−−−−−−−−−>Γ Π1


β. Πιεζοελεχτριχ τρανσδυχερ (>::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<) __ /| ΦΡΟΜ ΠΙΝ 2 < − −− −−− −−−−−−−−−|(−−−−−−−−−. .−−−−−−−| |/ | >||< |Σ1| | >||< −−| | | >||< | |__|∴ | Γ<−−−−−−−−−.>||<.−−− ∴| Τ1 χ. Ελεχτροµαγνετιχ τρανσδυχερ Παρτσ Λιστ • Υ1 − Τεξασ Ινστρυµεντσ ΤΧΜ1506 • Τ1 − 4000:8 οηµ αυδιο τρανσφορµερ • Σ1 − 8 οηµ σπεακερ • Ρ1 − 2.2κ ρεσιστορ • Ρ2 − Εξτερναλ ϖαριαβλε ρεσιστορ; αδϕυστσ τιµινγ φρεθυενχψ • Χ1 − .47υΦ χαπαχιτορ • Χ2 − .1υΦ χαπαχιτορ • Χ3 − 10υΦ χαπαχιτορ • Λ1 − Τιπ • Λ2 − Ρινγ • Λ1 ανδ Λ2 αρε τηε πηονε λινε.

Σηιφτ Ρατε: Τηισ ισ τηε φορµυλα φορ δετερµινινγ τηε σηιφτ ρατε: 1 1 ΣΡ = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− = −−−−−−−−−−−− = 6← Ηζ (∆ΣΡ(1/φ1)+∆ΣΡ(1/φ2)) 128 128 −−−− + −−−− 1714 1500 • • •

∆ΣΡ = Σηιφτ ∆εϖιδερ Ρατε ρατιο = 128 φ1 = Ηιγη Ουτπυτ Φρεθυενχψ = 1714 φ2 = Λοω Ουτπυτ Φρεθυενχψ = 1500

119.Τηε Τρον Βοξ

β ψ Τηε ΓΡΕΑΤ Χαπταιν Χρυ νχη!!

−−−−−−−−−−−−−−−−−−Ρ−−−−−Φ−−−− Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι− (Χ) (Χ) (Χ) Ι Ι Ι Ι− Ι Ι Ι Ι −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− • • • •

(Χ)=χαπαχιτορ Φ =φυσε Ρ =ρεσιστορ Ι,− αρε ωιρε

Παρτσ Λιστ: • (3) ελεχτρολψτιχ χαπαχιτορσ ρατεδ ατ 50ς(λοωεστ) .47ΥΦ • (1) 20−30 ΟΗΜ ↔ Ωαττ ρεσιστορ


• • •

(1) 120ςολτ φυσε (αµπ ρατινγ βεστ το υσε ατ λεαστ ηαλφ οφ τοταλ ηουσε χυρρεντ ορ εϖεν λεσσ ιτ κεεπσ ψου φροµ βλο ωινγ ψουρ βρεακερ ϕυστ ιν χασε...) (1) ποωερ χορδ (χυτ υπ αν εξτενσιον χορδ. Νεεδ πλυγ παρτ ανδ ωιρε) (1) ελεχτριχαλλψ ινσυλατεδ βοξ φορ τηε ρεστ οφ υσ. Ιφ ψουρ δον∋τ φεελ χοµφορταβλε αβουτ ελεχτριχιτψ τηεν δον∋τ π λαψ ωιτη τηισ. Τηερε ισ ϖολταγε πρεσεντ τηατ ωιλλ ∗∗∗κιλλ ψου∗∗∗.

Τηε τηινγ ωορκσ ωηεν τηε λοαδ ιν ψουρ ηουσε ισ λοω λικε ατ νιγητ τιµε. Ιτ ωιλλ πυτ α ρεϖερσε πηασε σιγναλ ον τηε λινε α νδ χανχελ ουτ τηε οτηερ πηασε ανδ πυτ α ρεϖερσε πηασε ρυννινγ εϖερψτηινγ ιν τηε ηουσε. Ωελλ ιφ ψου ηαϖε εϖερ σωιτχ ηεδ τηε ποωερ λεαδσ ον α ∆∴Χ (βαττερψ ποωερεδ) µοτορ ψου ωιλλ σεε τηατ ιτ ρυνσ βαχκωαρδσ ωελλ ψουρ ελεχτριχ µετε ρ σορτ οφ ωορκσ τηισ ωαψ...σο ρεϖερσε πηασε µακεσ τηε µετερ σλοω δοων ανδ ιφ ψουρ λυχκψ ιτ ωιλλ γο βαχκωαρδσ. Ανψ ωαψ ιτ µεανσ α χηεαπερ ελεχτριχ βιλλ. 120.Μορε ΤΡΩ Ινφο

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

ΤΡΩ ισ α λαργε δαταβασε ιν ωηιχη χοµπανψ∋σ ανδ βανκσ χαν ρυν χρεδιτ χηεχκσ ον τηειρ χυστοµερσ. Εξαµπλε: ϑοην ϑον εσ ορδερσ ∃500 ωορτη οφ στερεο εθυιπµεντ φροµ τηε ϑοε Βλοω Ελεχτρονιχ διστριβυτινγ Χο. Ωελλ ιτ χουλδ βε τηατ ηε γαϖε τηε χοµπανψ α πηονψ χρεδιτ χαρδ νυµβερ, ορ δοεσν∋τ ηαϖε ενουγη χρεδιτ, ετχ. Ωελλ τηεψ χαλλ υπ ΤΡΩ ανδ τηεν ρυν α χηεχκ ον ηιµ, ΤΡΩ τηεν λιστσ ηισ χαρδ νυµβερσ (εϖερψτηινγ φροµ σεαρσ το ϖισα) ανδ τελλσ τηε νυµβερσ, χρεδιτ, ωηεν ηε λοστ ιτ λαστ (ιφ ηε εϖερ διδ) ανδ τηεν οφ χουρσε τελλσ ιφ ηε ηασ ηαδ ανψ πριορ προβλεµσ παψινγ ηισ βιλλσ. Ι ωουλδ αλσο λικε το αδδ τηατ αλτηουγη ΤΡΩ χονταινσ ινφορµατιον ον µιλλιονσ οφ πεοπλε, νοτ εϖερψ παρτ οφ τηε χουντρ ψ ισ σερϖεδ, αλτηουγη τηε µαϕορ αρεα αρε.. Σο ιφ ψου ηατε σοµεονε ανδ λιϖε ιν α σµαλλ στατε, ψου προβαβλψ ωοντ βε αβλε το ορδερ ηιµ 300 πινκ τοιλετ σεατσ φροµ Κ−µαρτ.

Λογγινγ ον Το λογ ον, ψου διαλ−υπ ψουρ λοχαλ αχχεσσ νυµβερ (ορ λονγ−διστανχε, ωηατ εϖερ τυρνσ ψου ον) ανδ ωαιτ φορ ιτ το σαψ ∀ΤΡΩ∀ ατ τηισ προµπτ, ψου τψπε ειτηερ αν ∀Α∀ ορ α ∀Χτρλ−Γ∀ ανδ ιτ ωιλλ σαψ ∀χιρχυιτ βυιλδινγ ιν προγρεσσ∀ ιτ ωιλ λ ωαιτ φορ α µινυτε ανδ τηεν χλεαρ τηε σχρεεν, νοω ψου ωιλλ τψπε ονε οφ τηε φολλοωινγ. Τχα1 Τχα2 Τνϕ1 Τγα1 Τηισ ισ το τελλ ιτ ωηατ γεογραπηιχαλ αρεα τηε χυστοµερ ισ ιν, ιτ ρεαλλψ δοεσν∋τ µαττερ ωηιχη ψου υσε, βεχαυσε ΤΡΩ ωι λλ αυτοµατιχαλλψ σωιτχη ωηεν ιτ φινδσ τηε ρεχορδ.. Νεξτ, ψου ωιλλ τψπε ιν τηε πσωδ ανδ ινφο ον τηε περσον ψου αρε τρψινγ το γετ χρεδιτ ινφο ον. Ψου τψπε ιτ ιν α φορµατ λικ ε τηισ: Ρτσ Πσωδ Λναµε Φναµε ...,Ηουσε νυµβερ Φιρστ λεττερ οφ στρεετ ναµε Ζιπ <χρ> νοω ψου τψπε χτρλ σ ανδ 2 χτρλ−Θ∋σ ηερε ισ ωηατ ιτ λοοκσ λικε ιν ρεαλ λιφε: Αε: ∆ιαλινγ ξξξ−ξξξ−ξξξξ (σχρεεν χλεαρ) ΤΡΩ ⊥Γ χιρχυιτ βυιλδινγ ιν προγρεσσ (παυσε . . . σχρεεν χλεαρ) Τχα1 Ρτχ 3966785−χµ5 ϑοηνσον ∆αϖιδ ...,4567 Ρ 56785 ⊥σ ⊥θ ⊥θ ανδ τηεν ιτ ωιλλ ωαιτ φορ α φεω σεχονδσ ανδ πριντ ουτ τηε φιλε ον ηιµ (ιφ ιτ χαν λοχατε ονε φορ τηε γυψ)


Νοτε: Ψου µαψ ηαϖε το πυση ρετυρν ωηεν ψου φιρστ χοννεχτ το γετ τηε σψστεµσ αττεντιον.

Γεττινγ Ψουρ Πασσωορδσ Το οβταιν πσωδσ, ψου γο δοων το ψουρ φαϖοριτε βανκ ορ σεαρσ στορε ανδ διγ τηρουγη τηε τραση (ηενχε τηε ναµε τρασηι νγ) λοοκινγ φορ πριντουτσ, ιφ τηεψ αρε α βιγ ενουγη πλαχε, ανδ λιϖε ιν α ΤΡΩ αρεα, τηεν τηεψ ωιλλ προβαβλψ ηαϖε σοµε . Τηε πριντουτσ ωιλλ ηαϖε τηε 7 διγιτ συβσχριβερ χοδε, λεαϖινγ τηε 3−4 διγιτ πσωδ υπ το ψου. Μυχη λικε τρασηινγ δοων ατ γοοδ ολδ µα βελλ. 121.Πηρεακερ∋σ Πηυν ηουσε

β ψ τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηε λονγ αωαιτεδ πρεθυιλ το Πηρεακερ∋σ Γυιδε ηασ φιναλλψ αρριϖεδ. Χονχειϖεδ φροµ τηε βορεδοµ ανδ λονελινεσσ τηατ χουλδ ονλψ βε δεριϖεδ φροµ: Τηε Τραϖελερ! Βυτ νοω, ηε ηασ ρετυρνεδ ιν φυλλ στρενγτη (αφτερ α σµαλλ ϖαχατιον) ανδ ισ ηερε το ∋Ωορλδ Πρεµιερε∋ τηε νεω φιλεσ εϖερψωηερε. Σταψ χοολ. Τηισ ισ τηε πρεθυιλ το τηε φιρστ ονε, σο ϕυστ ρελαξ. Τη ισ ισ νοτ µαδε το βε αν εξχλυσιϖε υλτρα ελιτε φιλε, σο κινδα χαλµ δοων ανδ ωατχη ιν τηε βαχκγρουνδ ιφ ψου αρε τοο χοολ φορ ιτ.

Πηρεακ ∆ιχτιοναρψ Ηερε ψου ωιλλ φινδ σοµε οφ τηε βασιχ βυτ νεχεσσαρψ τερµσ τηατ σηουλδ βε κνοων βψ ανψ πηρεακ ωηο ωαντσ το βε ρεσπ εχτεδ ατ αλλ. Πηρεακ:

1.

2. 3.

Τηε αχτιον οφ υσινγ µισχηιεϖουσ ανδ µοστλψ ιλλεγαλ ωαψσ ιν ορδερ το νοτ παψ φορ σοµε σορτ οφ τελεχοµµ υνιχατιονσ βιλλ, ορδερ, τρανσφερ, ορ οτηερ σερϖιχε. Ιτ οφτεν ινϖολϖεσ υσαγε οφ ηιγηλψ ιλλεγαλ βοξεσ ανδ µαχηινεσ ιν ορδερ το δεφεατ τηε σεχυριτψ τηατ ισ σετ υπ το αϖοιδ τηισ σορτ οφ ηαππενινγ. [φρ∋εακιν γ]. ϖ. Α περσον ωηο υσεσ τηε αβοϖε µετηοδσ οφ δεστρυχτιον ανδ χηαοσ ιν ορδερ το µακε α βεττερ λιφε φορ αλλ. Α τρυε πηρεακερ ωιλλ νοτ γο αγαινστ ηισ φελλοωσ ορ ναρχ ον πεοπλε ωηο ηαϖε ραγγεδ ον ηιµ ορ δο ανψτ ηινγ τερµεδ το βε δισηονοραβλε το πηρεακσ. [φρ∋εεκ]. ν. Α χερταιν χοδε ορ διαλυπ υσεφυλ ιν τηε αχτιον οφ βεινγ α πηρεακ. (Εξαµπλε: ∀Ι ηαχκεδ α νεω µετρο πηρεακ λαστ νιγητ.∀)

Σωιτχηινγ Σψστεµ: 1. Τηερε αρε 3 µαιν σωιτχηινγ σψστεµσ χυρρεντλψ εµπλοψεδ ιν τηε ΥΣ, ανδ α φεω οτηερ σψστεµσ ωιλλ βε µεντι ονεδ ασ βαχκγρουνδ. • ΣξΣ: Τηισ σψστεµ ωασ ινϖεντεδ ιν 1918 ανδ ωασ εµπλοψεδ ιν οϖερ ηαλφ οφ τηε χουντρψ υντιλ 1978. Ιτ ισ α ϖερψ βασιχ σψστεµ τηατ ισ α γενεραλ ωαστε οφ ενεργψ ανδ ηαρδ ωορκ ον τηε λινεσµαν. Α γοοδ ωαψ το ιδεντιφψ τηισ ισ τηατ ιτ ρεθυιρεσ α χοιν ιν τηε πηονε βοοτη βεφορε ιτ ωιλλ γιϖε ψου α διαλ τονε, ορ τηατ νο χαλλ ωαιτινγ, χαλλ φορωαρδινγ, ορ ανψ οτηερ συχη σερϖιχε ισ αϖ αιλαβλε. Στανδσ φορ: Στεπ βψ Στεπ • ΞΒ: Τηισ σωιτχηινγ σψστεµ ωασ φιρστ εµπλοψεδ ιν 1978 ιν ορδερ το τακε χαρε οφ µοστ οφ τηε φαυλτ σ οφ ΣξΣ σωιτχηινγ. Νοτ ονλψ ισ ιτ µορε εφφιχιεντ, βυτ ιτ αλσο χαν συππορτ διφφερεντ σερϖιχεσ ιν ϖαριουσ φορµσ. ΞΒ1 ισ Χροσσβαρ ςερσιον 1. Τηατ ισ ϖερψ λιµιτεδ ανδ ισ ηαρδ το διστινγυι ση φροµ ΣξΣ εξχεπτ βψ διρεχτ ϖιεω οφ τηε ωιρινγ ινϖολϖεδ. Νεξτ υπ ωασ ΞΒ4, Χροσσβαρ ςερσι ον 4. Ωιτη τηισ σψστεµ, σοµε οφ τηε βασιχ τηινγσ λικε ∆ΤΜΦ τηατ ωερε νοτ αϖαιλαβλε ωιτη Σξ Σ χαν βε αχχοµπλισηεδ. Φορ τηε φιναλ στροκε οφ ΞΒ, ΞΒ5 ωασ χρεατεδ. Τηισ ισ α σερϖιχε τηατ χαν αλλοω ∆ΤΜΦ πλυσ µοστ 800 τψπε σερϖιχεσ (ωηιχη ωερε νοτ αλωαψσ αϖαιλαβλε.) Στανδσ φορ: Χροσσβαρ. • ΕΣΣ: Α νιγητµαρε ιν τελεχοµ. Ιν ϖιϖιδ χολορ, ΕΣΣ ισ α πρεττψ βαδ τηινγ το ηαϖε το στανδ υπ το. Ιτ ι σ θυιτε σιµπλε το ιδεντιφψ. ∆ιαλινγ 911 φορ εµεργενχιεσ, ανδ ΑΝΙ [σεε ΑΝΙ βελοω] αρε τηε µοστ χοµµον φαχετσ οφ τηε δρεαδ σψστεµ. ΕΣΣ ηασ τηε χαπαβιλιτψ το λιστ ιν α περσον∋σ χαλλερ λο γ ωηατ νυµβερ ωασ χαλλεδ, ηοω λονγ τηε χαλλ τοοκ, ανδ εϖεν τηε στατυσ οφ τηε χονϖερσατιον (µοδεµ ορ οτηερωισε.) Σινχε ΕΣΣ ηασ βεεν εµπλοψεδ, ωηιχη ηασ βεεν ϖερψ ρεχεντλψ, ιτ ηασ γο νε τηρουγη µανψ κινδσ οφ ρεϖισιονσ. Τηε λατεστ σψστεµ το δατε ισ ΕΣΣ 11α, τηατ ισ εµπλοψεδ ι ν Ωασηινγτον ∆.Χ. φορ σεχυριτψ ρεασονσ. ΕΣΣ ισ τρυλψ τρουβλε φορ ανψ πηρεακ, βεχαυσε ιτ ι σ ∋σµαρτερ∋ τηαν τηε οτηερ σψστεµσ. Φορ ινστανχε, ιφ ον ψουρ χαλλερ λογ τηεψ σαω 50 χαλλ σ το 1−800−421−9438, τηεψ ωουλδ βε αβλε το δο α ΧΝ/Α [σεε Λοοπηολεσ βελοω] ον ψουρ νυµβε ρ ανδ δετερµινε ωηετηερ ψου αρε συβσχριβεδ το τηατ σερϖιχε ορ νοτ. Τηισ µακεσ µοστ χαλλσ α ηαζαρδ, βεχαυσε αλτηουγη 800 νυµβερσ αππεαρ το βε φρεε, τηεψ αρε ρεχορδεδ ον ψουρ χαλ λερ λογ ανδ τηεν ριγητ βεφορε ψου ρεχειϖε ψουρ βιλλ ιτ δελετεσ τηε βιλλινγσ φορ τηεµ. Βυτ βεφ ορε τηατ τηε αρε οπεν το ινσπεχτιον, ωηιχη ισ ονε ρεασον ωηψ εξτενδεδ υσε οφ ανψ χοδε ισ δαν


γερουσ υνδερ ΕΣΣ. Σοµε οφ τηε βοξεσ [σεε Βοξινγ βελοω] αρε υναβλε το φυνχτιον ιν ΕΣΣ. Ιτ ισ γε νεραλλψ α µεναχε το τηε τρυε πηρεακ. Στανδσ Φορ: Ελεχτρονιχ Σωιτχηινγ Σψστεµ. Βεχαυσε τη εψ χουλδ αππεαρ ον α φιλτερ σοµεωηερε ορ µαψβε ιτ ισ ϕυστ νιχε το κνοω τηεµ ανψωαψσ. • ΣΣΣ: Στροωγερ Σωιτχηινγ Σψστεµ. Φιρστ νον−οπερατορ σψστεµ αϖαιλαβλε. • ΩΕΣ: Ωεστερν Ελεχτρονιχσ Σωιτχηινγ. Υσεδ αβουτ 40 ψεαρσ αγο ωιτη σοµε µινορ πλαχεσ ο υτ ωεστ. Βοξινγ:

1. 2.

ΑΝΙ [ΑΝΙ]: 1. 2.

Τηε υσε οφ περσοναλλψ δεσιγνεδ βοξεσ τηατ εµιτ ορ χανχελ ελεχτρονιχαλ ιµπυλσεσ τηατ αλλοω σιµπλερ αχτ ινγ ωηιλε πηρεακινγ. Τηρουγη τηε υσε οφ σεπαρατε βοξεσ, ψου χαν αχχοµπλιση µοστ φεατσ ποσσιβλε ωι τη ορ ωιτηουτ τηε χοντρολ οφ αν οπερατορ. Σοµε βοξεσ ανδ τηειρ φυνχτιονσ αρε λιστεδ βελοω. Ονεσ µαρκεδ ωιτη ∋∗∋ ινδιχατε τηατ τηεψ αρε νοτ οπερατ αβλε ιν ΕΣΣ. • ∗Βλαχκ Βοξ:Μακεσ ιτ σεεµ το τηε πηονε χοµπανψ τηατ τηε πηονε ωασ νεϖερ πιχκεδ υπ. • Βλυε Βοξ: Εµιτσ α 2600ηζ τονε τηατ αλλοωσ ψου το δο συχη τηινγσ ασ σταχκ α τρυνκ λινε, κιχκ τηε οπερατορ οφφ λινε, ανδ οτηερσ. • Ρεδ Βοξ: Σιµυλατεσ τηε νοισε οφ α θυαρτερ, νιχκελ, ορ διµε βεινγ δροππεδ ιντο α παψπηονε. • Χηεεσε Βοξ: Τυρνσ ψουρ ηοµε πηονε ιντο α παψ πηονε το τηροω οφφ τραχεσ (α ρεδ βοξ ισ υσυαλλψ νεεδεδ ιν ορδερ το χαλλ ουτ.) • ∗Χλεαρ Βοξ: Γιϖεσ ψου α διαλ τονε ον σοµε οφ τηε ολδ ΣξΣ παψπηονεσ ωιτηουτ πυττινγ ιν α χοιν. • Βειγε Βοξ: Α σιµπλερ προδυχεδ λινεσµαν∋σ ηανδσετ τηατ αλλοωσ ψου το ταπ ιντο πηονε λινεσ ανδ ε ξτραχτ βψ εαϖεσδροππινγ, ορ χροσσινγ ωιρεσ, ετχ. • Πυρπλε Βοξ: Μακεσ αλλ χαλλσ µαδε ουτ φροµ ψουρ ηουσε σεεµ το βε λοχαλ χαλλσ. Αυτοµατιχ Νυµβερ Ιδεντιφιχατιον. Α σερϖιχε αϖαιλαβλε ον ΕΣΣ τηατ αλλοωσ α πηονε σερϖιχε [σεε ∆ιαλυπσ βελοω] το ρεχορδ τηε νυµβερ τηατ ανψ χερταιν χοδε ωασ διαλεδ φροµ αλονγ ωιτη τηε νυµβερ τηατ ωασ χαλλεδ ανδ πριντ βοτη οφ τηεσε ον τηε χυστοµερ βιλλ. διαλυπσ [σεε ∆ιαλυπσ βελοω] αρε αλλ δεσιγνεδ ϕυστ το υσε ΑΝΙ. Σοµε οφ τηε σερϖιχεσ δο νοτ ηαϖε τηε προπ ερ εθυιπµεντ το ρεαδ τηε ΑΝΙ ιµπυλσεσ ψετ, βυτ ιτ ισ ιµποσσιβλε το σεε ωηιχη ισ ωηιχη ωιτηουτ βεινγ βυστεδ ορ νοτ βυστεδ φιρστ.

∆ιαλυπσ [δψ∋λ∋υπσ]: 1. Ανψ λοχαλ ορ 800 εξτενδεδ ουτλετ τηατ αλλοωσ ινσταντ αχχεσσ το ανψ σερϖιχε συχη ασ ΜΧΙ, Σπριντ, ορ Α Τ&Τ τηατ φροµ τηερε χαν βε υσεδ βψ ηανδ−πιχκινγ ορ υσινγ α προγραµ το ρεϖεαλ οτηερ πεοπλεσ χοδεσ ωηιχη χαν τηεν βε υσεδ µοδερατελψ υντιλ τηεψ φινδ ουτ αβουτ ιτ ανδ ψου µυστ σωιτχη το ανοτηερ χοδε (πρεφεραβλψ βεφορε τηεψ φινδ ουτ αβουτ ιτ.) 2. ∆ιαλυπσ αρε εξτρεµελψ χοµµον ον βοτη σενσεσ. Σοµε διαλυπσ ρεϖεαλ τηε χοµπανψ τηατ οπερατεσ τηεµ ασ σοον ασ ψου ηεαρ τηε τονε. Οτηερσ αρε µυχη ηαρδερ ανδ σοµε ψου µαψ νεϖερ βε αβλε το ιδεντιφψ. Α σ µαλλ λιστ οφ διαλυπσ: 1−800−421−9438 (5 διγιτ χοδεσ) 1−800−547−6754 (6 διγιτ χοδεσ) 1−800−345−0008 (6 διγιτ χοδεσ) 1−800−734−3478 (6 διγιτ χοδεσ) 1−800−222−2255 (5 διγιτ χοδεσ) 3. Χοδεσ: Χοδεσ αρε ϖερψ εασιλψ αχχεσσεδ προχεδυρεσ ωηεν ψου χαλλ α διαλυπ. Τηεψ ωιλλ γιϖε ψου σοµε σο ρτ οφ τονε. Ιφ τηε τονε δοεσ νοτ ενδ ιν 3 σεχονδσ, τηεν πυνχη ιν τηε χοδε ανδ ιµµεδιατελψ φολλοωινγ τηε χοδε, τηε νυµβερ ψου αρε διαλινγ βυτ στρικε τηε ∋1∋ ιν τηε βεγιννινγ ουτ φιρστ. Ιφ τηε τονε δοεσ ενδ, τηεν πυνχη ιν τηε χοδε ωηεν τηε τονε ενδσ. Τηεν, ιτ ωιλλ γιϖε ψου ανοτηερ τονε. Πυνχη ιν τηε νυµβερ ψου α ρε διαλινγ, ορ α ∋9∋. Ιφ ψου πυνχη ιν α ∋9∋ ανδ τηε τονε στοπσ, τηεν ψου µεσσεδ υπ α λιττλε. Ιφ ψου πυν χη ιν α τονε ανδ τηε τονε χοντινυεσ, τηεν σιµπλψ διαλ τηεν νυµβερ ψου αρε χαλλινγ ωιτηουτ τηε ∋1∋. 4. Αλλ χοδεσ αρε νοτ υνιϖερσαλ. Τηε ονλψ τψπε τηατ Ι κνοω οφ τηατ ισ τρυλψ υνιϖερσαλ ισ Μετροπηονε. Αλµ οστ εϖερψ µαϕορ χιτψ ηασ α λοχαλ Μετρο διαλυπ (φορ Πηιλαδελπηια, (215)351−0100/0126) ανδ σινχε τ ηε χοδεσ αρε υνιϖερσαλ, αλµοστ εϖερψ πηρεακ ηασ υσεδ τηεµ ονχε ορ τωιχε. Τηεψ δο νοτ εµπλοψ ΑΝΙ ι ν ανψ ουτλετσ τηατ Ι κνοω οφ, σο φεελ φρεε το χηεχκ τηρουγη ψουρ βοοκσ ανδ χαλλ 555−1212 ορ, ασ α µ ορε δεϖιουσ µανορ, συβσχριβε ψουρσελφ. Τηεν, νεϖερ υσε ψουρ οων χοδε. Τηατ ωαψ, ιφ τηεψ χηεχκ υπ ον ψου δυε το ψουρ χαλλερ λογ, τηεψ χαν υσυαλλψ φινδ ουτ τηατ ψου αρε συβσχριβεδ. Νοτ ονλψ τηατ βυτ ψου χουλδ σετ α πηρεακ ηαχκερ αρουνδ τηατ αρεα ανδ ϕυστ λετ ιτ ηαχκ αωαψ, σινχε τηεψ υσυαλλ ψ γρουπ τηεµ, ανδ, ασ α βονυσ, ψου ωιλλ ηαϖε τηειρ λοχαλ διαλυπ. 5. 950∋σ. Τηεψ σεεµ λικε α περφεχτλψ χοολ πηρεακερσ δρεαµ. Τηεψ αρε φρεε φροµ ψουρ ηουσε, φροµ παψπηονε σ, φροµ εϖερψωηερε, ανδ τηεψ ηοστ αλλ οφ τηε µαϕορ λονγ διστανχε χοµπανιεσ (950)1044 <ΜΧΙ>, (950)1077


<Σπριντ>, 950−1088 <Σ+ψλινεσ>, 950−1033 <ΥΣ Τελεχοµ>.) Ωελλ, τηεψ αρεν∋τ. Τηεψ ωερε δεσιγνεδ φορ ΑΝΙ. Τ ηατ ισ τηε ποιντ, ενδ οφ δισχυσσιον. Α πηρεακ διχτιοναρψ. Ιφ ψου ρεµεµβερ αλλ οφ τηε τηινγσ χονταινεδ ον τηατ φιλε υπ τηερε, ψου µαψ ηαϖε α βεττερ χη ανχε οφ δοινγ ωηατεϖερ ιτ ισ ψου δο. Τηισ νεξτ σεχτιον ισ µαψβε α λιττλε µορε ιντερεστινγ...

Βλυε Βοξ Πλανσ: Τηεσε αρε σοµε βλυε βοξ πλανσ, βυτ φιρστ, βε ωαρνεδ, τηερε ηαϖε βεεν 2600ηζ τονε δετεχτορσ ουτ ον οπερατορ τρυνκ λιν εσ σινχε ΞΒ4. Τηε ιδεα βεηινδ ιτ ισ το υσε α 2600ηζ τονε φορ α φεω ϖερψ ναυγητψ φυνχτιονσ τηατ χαν ρεαλλψ µακε ψουρ δαψ λιγητεν υπ. Βυτ φιρστ, ηερε αρε τηε πλανσ, ορ τηε ηεαρτ οφ τηε φιλε: 700 : 1 : 2 900 : + : 3 1100 : + : + 1300 : + : + 1500 : + : + : 700 : 900

: 4 : 7 : 11 : : 5 : 8 : 12 : : 6 : 9 : ΚΠ : : + : 10 : ΚΠ2 : : + : + : ΣΤ : :1100 :1300 :1500 :

Στοπ! Βεφορε ψου διεηαρδ υσερσ σταρτ πιεχινγ τηοσε λιττλε τονε τιδβιτσ τογετηερ, τηερε ισ α σιµπλερ µετηοδ. Ιφ ψου ηαϖε αν Αππλε−Χατ ωιτη α προγραµ λικε Χατ∋σ Μεοω Ις, τηεν ψου χαν γενερατε τηε νεχεσσαρψ τονεσ, τηε 2600ηζ τονε, τηε Κ Π τονε, τηε ΚΠ2 τονε, ανδ τηε ΣΤ τονε τηρουγη τηε διαλ σεχτιον. Σο ιφ ψου ηαϖε τηατ Ι ωιλλ ασσυµε ψου χαν βοοτ ιτ υπ α νδ ιτ ωορκσ, ανδ Ι∋λλ δο ψου τηε φαϖορ οφ τελλινγ ψου ανδ τηε οτηερ υσερσ ωηατ το δο ωιτη τηε βλυε βοξ νοω τηατ ψου ηαϖε σοµεηοω χονστρυχτεδ ιτ. Τηε χοννεχτιον το αν οπερατορ ισ ονε οφ τηε µοστ ωελλ κνοων ανδ υσεδ ωαψσ οφ ηαϖινγ φ υν ωιτη ψουρ βλυε βοξ. Ψου σιµπλψ διαλ α ΤΣΠΣ (Τραφφιχ Σερϖιχε Ποσιτιονινγ Στατιον, ορ τηε οπερατορ ψου γετ ωηεν ψ ου διαλ ∋0∋) ανδ βλοω α 2600ηζ τονε τηρουγη τηε λινε. Ωατχη ουτ! ∆ο νοτ διαλ τηισ διρεχτ! Αφτερ ψου ηαϖε δονε τηατ, ιτ ισ θυιτε σιµπλε το ηαϖε φυν ωιτη ιτ. Βλοω α ΚΠ τονε το σταρτ α χαλλ, α ΣΤ τονε το στοπ ιτ, ανδ α 2600ηζ τονε το ηανγ υπ. Ονχε ψου ηαϖε χοννεχτεδ το ιτ, ηερε αρε σοµε φυν νυµβερσ το χαλλ ωιτη ιτ: 0−700−456−1000 Τελεχονφερενχε (φρεε, βεχαυσε ψου αρε τηε οπερατορ!) (Αρεα χοδε)−101 Τολλ Σωιτχηινγ (Αρεα χοδε)−121 Λοχαλ Οπερατορ (ηεηε) (Αρεα χοδε)−131 Ινφορµατιον (Αρεα χοδε)−141 Ρατε & Ρουτε (Αρεα χοδε)−181 Χοιν Ρεφυνδ Οπερατορ (Αρεα χοδε)−11511 Χονφερενχε οπερατορ (ωηεν ψου διαλ 800−544−6363) Ωελλ, τηοσε ωερε τηε τονε µατριξ χοντρολλερσ φορ τηε βλυε βοξ ανδ σοµε οτηερ ηελπφυλ στυφφ το ηελπ ψου το σταρτ ουτ ωιτη. Βυτ τηοσε αρε ονλψ τηε φυνχτιονσ ωιτη τηε οπερατορ. Τηερε αρε οτηερ κ−φυν τηινγσ ψου χαν δο ωιτη ιτ.

Μορε αδϖανχεδ Βλυε Βοξ Στυφφ: Οοπσ. Σµαλλ µιστακε υπ τηερε. Ι φοργοτ τονε λενγτησ. Υµ, ψου βλοω α τονε παιρ ουτ φορ υπ το 1/10 οφ α σεχονδ ωιτη ανοτ ηερ 1/10 σεχονδ φορ σιλενχε βετωεεν τηε διγιτσ. ΚΠ τονεσ σηουλδ βε σεντ φορ 2/10 οφ α σεχονδ. Ονε ωαψ το χονφυσε τηε 2 600ηζ τραπσ ισ το σενδ πινκ νοισε οϖερ τηε χηαννελ (φορ αλλ οφ ψου τηατ ηαϖε δεχεντ ΒΣΡ εθυαλιζερσ, τηερε ισ µαϕορ πινκ νοισε ιν τηερε.) Υσινγ τηε οπερατορ φυνχτιονσ ισ τηε υσε οφ τηε ∋ινωαρδ∋ τρυνκ λινε. Τηατ ισ ωορκινγ ιτ φροµ τηε ινσιδε. Φροµ τηε ∋ουτωα ρδ∋ τρυνκ, ψου χαν δο συχη τηινγσ ασ µακε εµεργενχψ βρεακτηρουγη χαλλσ, ταπ ιντο λινεσ, βυσψ αλλ οφ τηε λινεσ ιν αν ψ τρυνκ (χαλλεδ ∋σταχκινγ∋), εναβλε ορ δισαβλε τηε ΤΣΠΣ∋σ, ανδ φορ σοµε 4α σψστεµσ ψου χαν εϖεν ρε−ρουτε χαλλσ το ανψωηερε. Αλλ ριγητ. Τηε ονε τηινγ τηατ εϖερψ χοµπλετε πηρεακ γυιδε σηουλδ βε ωιτηουτ ισ βλυε βοξ πλανσ, σινχε τηεψ ωερε ονχε α ϖιταλ παρτ οφ πηρεακινγ. Ανοτηερ τηινγ τηατ εϖερψ χοµπλετε φιλε νεεδσ ισ α χοµπλετε λιστινγ οφ αλλ οφ τηε 800 νυµβε ρσ αρουνδ σο ψου χαν ηαϖε σοµε µορε φυν. /−/ 800 ∆ιαλυπ Λιστινγσ /−/ 1−800−345−0008 (6) 1−800−245−4890 (4) 1−800−526−5305 (8) 1−800−437−9895 (7) 1−800−343−1844 (4)

1−800−547−6754 (6) 1−800−327−9136 (4) 1−800−858−9000 (3) 1−800−245−7508 (5) 1−800−322−1415 (6)


1−800−437−3478 (6) 1−800−325−7222 (6) Αλλ ριγητ, σετ Χατ Ηαχκερ 1.0 ον τηοσε νυµβερσ ανδ ηαϖε α φυχκ οφ α δαψ. Τηατ ισ ενουγη ωιτη 800 χοδεσ, βψ τηε τιµε τ ηισ γετσ αρουνδ το ψου Ι δον∋τ κνοω ωηατ στατε τηοσε χοδεσ ωιλλ βε ιν, βυτ τρψ τηεµ αλλ ουτ ανψωαψσ ανδ σεε ωηατ ψ ου γετ. Ον σοµε 800 σερϖιχεσ νοω, τηεψ ηαϖε αν οπερατορ ωηο ωιλλ ανσωερ ανδ ασκ ψου φορ ψουρ χοδε, ανδ τηεν ψουρ ναµε. Σοµε ωιλλ σωιτχη βαχκ ανδ φορτη βετωεεν ϖοιχε ανδ τονε ϖεριφιχατιον, ψου χαν νεϖερ βε θυιτε συρε ωηιχη ψου ωι λλ βε υπ αγαινστ. Αρµεδ ωιτη τηισ κνοωλεδγε ψου σηουλδ βε ηαϖινγ α πρεττψ γοοδ τιµε πηρεακινγ νοω. Βυτ χλασσ ισν∋τ οϖερ ψετ, τηερε αρ ε στιλλ α χουπλε ιµπορταντ ρυλεσ τηατ ψου σηουλδ κνοω. Ιφ ψου ηεαρ χοντινυαλ χλιχκινγ ον τηε λινε, τηεν ψου σηουλδ ασσυµε τηατ αν οπερατορ ισ µεσσινγ ωιτη σοµετηινγ, µαψβε εϖεν λιστενινγ ιν ον ψου. Ιτ ισ α γοοδ ιδεα το χαλλ σοµεονε β αχκ ωηεν τηε πηονε σταρτσ δοινγ τηατ. Ιφ ψου ωερε υσινγ α χοδε, υσε α διφφερεντ χοδε ανδ/ορ σερϖιχε το χαλλ ηιµ βαχκ. Α γοοδ ωαψ το δετεχτ ιφ α χοδε ηασ γονε βαδ ορ νοτ ισ το λιστεν ωηεν τηε νυµβερ ηασ βεεν διαλεδ. Ιφ τηε χοδε ισ βαδ ψου ωιλλ προβαβλψ ηεαρ τηε πηονε ρινγινγ µορε χλεαρλψ ανδ µορε θυιχκλψ τηαν ιφ ψου ωερε υσινγ α διφφερεντ χοδε. Ιφ σοµε ονε ανσωερσ ϖοιχε το ιτ τηεν ψου χαν ιµµεδιατελψ ασσυµε τηατ ιτ ισ αν οπερατιϖε φορ ωηατεϖερ χοµπανψ ψου αρε υσιν γ. Τηε φαµεδ ∋311311∋ χοδε φορ Μετρο ισ ονε οφ τηοσε. Ψου ωουλδ ηαϖε το βε θυιτε στυπιδ το αχτυαλλψ ρεσπονδ, βεχαυσε ωηοεϖερ ψου ασκ φορ τηε οπερατορ ωιλλ αλωαψσ σαψ ∋Ηε∋σ νοτ ιν ριγητ νοω, χαν Ι ηαϖε ηιµ χαλλ ψου βαχκ?∋ ανδ τηε ν τηεψ ωιλλ ασκ φορ ψουρ ναµε ανδ πηονε νυµβερ. Σοµε οφ τηε µορε σοπηιστιχατεδ χοµπανιεσ ωιλλ αχτυαλλψ γιϖε ψου α χαρριερ ον α λινε τηατ ισ συπποσεδ το γιϖε ψου α χαρριερ ανδ τηεν ϕυστ ηαϖε γαρβαγε φλοω αχροσσ τηε σχρεεν λικε ιτ ωουλδ ωιτη α βαδ χοννεχτιον. Τηατ ισ α φεεβλε εφφορτ το µακε ψου τηινκ τηατ τηε χοδε ισ στιλλ ωορκινγ ανδ µαψβε γετ ψ ου το διαλ σοµεονε∋σ ϖοιχε, α γοοδ τεστ φορ τηε χαρριερ τριχκ ισ το διαλ α νυµβερ τηατ ωιλλ γιϖε ψου α χαρριερ τηατ ψο υ ηαϖε νεϖερ διαλεδ ωιτη τηατ χοδε βεφορε, τηατ ωιλλ αλλοω ψου το δετερµινε ωηετηερ τηε χοδε ισ γοοδ ορ νοτ. Φορ ουρ νεξτ σεχτιον, α λιγητερ λοοκ ατ σοµε οφ τηε τηινγσ τηατ α πηρεακ σηουλδ νοτ βε ωιτηουτ. Α ϖοχαβυλαρψ. Α φεω µοντησ αγο, ιτ ωασ α θυιτε στρανγε ωορλδ φορ τηε µοδεµ πεοπλε ουτ τηερε. Βυτ νοω, α πηρεακερ∋σ ϖοχαβυλαρψ ισ εσσεντιαλ ιφ ψου ωαννα µακε α γοοδ ιµπρεσσιον ον πεοπλε ωηεν ψου ποστ ωηατ ψου κνοω αβουτ χερταιν συβϕεχτσ. /−/

ςοχαβυλαρψ

/−/

− ∆ο νοτ µισσπελλ εξχεπτ χερταιν εξχεπτιονσ: πηονε −> φονε φρεακ −> πηρεακ − Νεϖερ συβστιτυτε ∋ζ∋σ φορ ∋σ∋σ. (ι.ε. χοδεζ −> χοδεσ) − Νεϖερ λεαϖε µανψ χηαραχτερσ αφτερ α ποστ (ι.ε. Ηεψ ∆υδεσ!#!≅#≅!#!≅) − ΝΕςΕΡ υσε τηε ∋κ∋ πρεφιξ (κ−κοολ, κ−ραδ, κ−ωηατεϖερ) − ∆ο νοτ αββρεϖιατε. (Ι γοτ λοτσα ωαρεσ ω/ δοχσ) − Νεϖερ συβστιτυτε ∋0∋ φορ ∋ο∋ (ρ0δεντ, λ0ζερ). − Φοργετ αβουτ ψε ολδ υππερ χασε, ιτ λοοκσ ρυγγψιση. Αλλ ριγητ, τηατ ωασ το ρελιεϖε τηε τενσιον οφ ωηατ ισ βεινγ δριλλεδ ιντο ψουρ µινδσ ατ τηε µοµεντ. Νοω, ηοωεϖερ, βαχκ το τηε τεαχηινγ χουρσε. Ηερε αρε σοµε τηινγσ ψου σηουλδ κνοω αβουτ πηονεσ ανδ βιλλινγσ φορ πηονεσ, ετχ. ΛΑΤΑ: Λοχαλ Αχχεσσ Τρανσφερενχε Αρεα. Σοµε πεοπλε ωηο λιϖε ιν λαργε χιτιεσ ορ αρεασ µαψ βε πλαγυεδ βψ τηισ προβ λεµ. Φορ ινστανχε, λετ∋σ σαψ ψου λιϖε ιν τηε 215 αρεα χοδε υνδερ τηε 542 πρεφιξ (Αµβλερ, Φορτ Ωασηινγτον). Ιφ ψου ωεν τ το διαλ ιν α βασιχ Μετρο χοδε φροµ τηατ αρεα, φορ ινστανχε, 351−0100, τηατ µιγητ νοτ βε χουντεδ υνδερ υνλιµιτεδ λοχα λ χαλλινγ βεχαυσε ιτ ισ ουτ οφ ψουρ ΛΑΤΑ. Φορ σοµε ΛΑΤΑ∋σ, ψου ηαϖε το διαλ α ∋1∋ ωιτηουτ τηε αρεα χοδε βεφορε ψο υ χαν διαλ τηε πηονε νυµβερ. Τηατ χουλδ προϖε α ηασσλε φορ υσ αλλ ιφ ψου διδν∋τ ρεαλιζε ψου ωουλδ βε βιλλεδ φορ τη ατ σορτ οφ χαλλ. Ιν τηατ ωαψ, σοµετιµεσ, ιτ ισ βεττερ το βε σαφε τηαν σορρψ ανδ πηρεακ. Τηε Χαλλερ Λογ: Ιν ΕΣΣ ρεγιονσ, φορ εϖερψ ηουσεηολδ αρουνδ, τηε πηονε χοµπανψ ηασ σοµετηινγ ον ψου χαλλεδ α Χαλ λερ Λογ. Τηισ σηοωσ εϖερψ σινγλε νυµβερ τηατ ψου διαλεδ, ανδ τηινγσ χαν βε αρρανγεδ σο ιτ σηοωεδ εϖερψ νυµβερ τηατ ωασ χαλλινγ το ψου. Τηατ∋σ ονε µαιν δισαδϖανταγε οφ ΕΣΣ, ιτ ισ µοστλψ χοµπυτεριζεδ σο α νυµβερ σχαν χουλδ βε δονε λικε τηατ θυιτε εασιλψ. Υσινγ α διαλυπ ισ αν εασψ ωαψ το σχρεω τηατ, ανδ ισ σοµετηινγ ωορτη ρεµεµβερινγ. Ανψωαψσ, ω


ιτη τηε χαλλερ λογ, τηεψ χηεχκ υπ ανδ σεε ωηατ ψου διαλεδ. Ηµµ... ψου διαλεδ 15 διφφερεντ 800 νυµβερσ τηατ µοντη. Σοον τηεψ φινδ τηατ ψου αρε συβσχριβεδ το νονε οφ τηοσε χοµπανιεσ. Βυτ τηατ ισ νοτ τηε ονλψ τηινγ. Μοστ πεοπλε ωουλδ ιµα γινε ∀Βυτ ωαιτ! 800 νυµβερσ δον∋τ σηοω υπ ον µψ πηονε βιλλ!∀. Το τηοσε πεοπλε, ιτ ισ α νιχε τηουγητ, βυτ 800 νυµβερσ α ρε πιχκεδ υπ ον τηε χαλλερ λογ υντιλ ριγητ βεφορε τηεψ αρε σεντ οφφ το ψου. Σο τηεψ χαν χηεχκ ριγητ υπ ον ψου βεφορε τ ηεψ σενδ ιτ αωαψ ανδ χαν νοτε τηε φαχτ τηατ ψου φυχκεδ υπ σλιγητλψ ανδ χαλλεδ ονε τοο µανψ 800 λινεσ. Ριγητ νοω, αφτερ αλλ οφ τηατ, ψου σηουλδ ηαϖε α πρεττψ γοοδ ιδεα οφ ηοω το γροω υπ ασ α γοοδ πηρεακ. Φολλοω τηεσε γ υιδελινεσ, δον∋τ σηοω οφφ, ανδ δον∋τ τακε υννεχεσσαρψ ρισκσ ωηεν πηρεακινγ ορ ηαχκινγ.

122.Πηραχκ Μα γαζινε − ςολ. 3, Ισσυε 27

βψ Κνιγητ Λιγητνινγ

Προλογυε Ιφ ψου αρε νοτ αλρεαδψ φαµιλιαρ ωιτη ΝΣΦνετ, Ι ωουλδ συγγεστ τηατ ψου ρεαδ: ∀Φροντιερσ∀ (Πηραχκ Ινχ., ςολυµε Τωο, Ισσυε 24, Φιλε 4 οφ 13), ανδ δεφινιτελψ; ∀ΝΣΦνετ: Νατιοναλ Σχιενχε Φουνδατιον Νετωορκ∀ (Πηραχκ Ινχ., ςολυµε Τηρεε, Ισσυε 26, Φιλε 4 οφ 11). Ιντροδυχτιον ΜΙ∆ΝΕΤ ισ α ρεγιοναλ χοµπυτερ νετωορκ τηατ ισ παρτ οφ τηε ΝΣΦνετ, τηε Νατιοναλ Σχιενχε Φουνδατιον Νετωορκ. Χυρρεντλψ, ελεϖεν µιδ−Υνιτεδ Στατεσ υνιϖερσιτιεσ αρε χοννεχτεδ το εαχη οτηερ ανδ το τηε ΝΣΦνετ ϖια ΜΙ∆νετ: ΥΑ − Υνιϖερσιτψ οφ Αρκανσασ ατ Φαψεττεϖιλλε ΙΣΥ − Ιοωα Στατε Υνιϖερσιτψ ατ Αµεσ ΥΙ − Υνιϖερσιτψ οφ Ιοωα ατ Ιοωα Χιτψ ΚΣΥ − Κανσασ Στατε Υνιϖερσιτψ ατ Μανηατταν ΚΥ − Υνιϖερσιτψ οφ Κανσασ ατ Λαωρενχε ΥΜΧ − Υνιϖερσιτψ οφ Μισσουρι ατ Χολυµβια ΩΥ − Ωασηινγτον Υνιϖερσιτψ ατ Στ. Λουισ, Μισσουρι ΥΝΛ − Υνιϖερσιτψ οφ Νεβρασκα ατ Λινχολν ΟΣΥ − Οκλαηοµα Στατε Υνιϖερσιτψ ατ Στιλλωατερ ΥΤ − Υνιϖερσιτψ οφ Τυλσα (Οκλαηοµα) ΟΥ − Υνιϖερσιτψ οφ Οκλαηοµα ατ Νορµαν Ρεσεαρχηερσ ατ ανψ οφ τηεσε υνιϖερσιτιεσ τηατ ηαϖε φυνδεδ γραντσ χαν αχχεσσ τηε σιξ συπερχοµπυτερ χεντερσ φυνδεδ βψ τηε ΝΣΦ: ϑοην ςον Νευµαν Συπερχοµπυτερ Χεντερ Νατιοναλ Χεντερ φορ Ατµοσπηεριχ Ρεσεαρχη Χορνελλ Νατιοναλ Συπερχοµπυτερ Φαχιλιτψ Νατιοναλ Χεντερ φορ Συπερχοµπυτινγ Αππλιχατιονσ Πιττσβυργη Συπερχοµπυτινγ Χεντερ Σαν ∆ιεγο Συπερχοµπυτινγ Χεντερ Ιν αδδιτιον, ρεσεαρχηερσ ανδ σχιεντιστσ χαν χοµµυνιχατε ωιτη εαχη οτηερ οϖερ α ϖαστ ωορλδ−ωιδε χοµπυτερ νετωορκ τ ηατ ινχλυδεσ τηε ΝΣΦνετ, ΑΡΠΑνετ, ΧΣνετ, ΒΙΤνετ, ανδ οτηερσ τηατ ψου ηαϖε ρεαδ αβουτ ιν Τηε Φυτυρε Τρανσχενδεντ Σαγα. Πλεασε ρεφερ το ∀Φροντιερσ∀ (Πηραχκ Ινχ., ςολυµε Τωο, Ισσυε 24, Φιλε 4 οφ 13) φορ µορε δεταιλσ. ΜΙ∆νετ ισ ϕυστ ονε οφ σεϖεραλ ρεγιοναλ χοµπυτερ νετωορκσ τηατ χοµπρισε τηε ΝΣΦνετ σψστεµ. Αλτηουγη αλλ οφ τηεσε ρεγιοναλ χοµπυτερ νετωορκσ ωορκ τηε σαµε, ΜΙ∆νετ ισ τηε ονλψ ονε τηατ Ι ηαϖε διρεχτ αχχεσσ το ανδ σο τηισ φιλε ισ ωρ ιττεν φροµ α ΜΙ∆νετ ποιντ οφ ϖιεω. Φορ πεοπλε ωηο ηαϖε αχχεσσ το τηε οτηερ ρεγιοναλ νετωορκσ οφ ΝΣΦνετ, τηε ονλψ ρ εαλ διφφερενχεσ δεπιχτεδ ιν τηισ φιλε τηατ ωουλδ νοτ αππλψ το τηε οτηερ ρεγιοναλ νετωορκσ αρε τηε υνιϖερσιτιεσ τηατ α ρε σερϖεδ βψ ΜΙ∆νετ ασ οπποσεδ το: ΝΨΣΕΡνετ ιν Νεω Ψορκ Στατε ΣΥΡΑνετ ιν τηε σουτηεαστερν Υνιτεδ Στατεσ ΣΕΘΣΥΙνετ ιν Τεξασ ΒΑΡΡνετ ιν τηε Σαν Φρανχισχο αρεα ΜΕΡΙΤ ιν Μιχηιγαν (Τηερε αρε οτηερσ τηατ αρε χυρρεντλψ βεινγ χονστρυχτεδ.)


Τηεσε ρεγιοναλ νετωορκσ αλλ ηοοκ ιντο τηε ΝΣΦνετ βαχκβονε, ωηιχη ισ α νετωορκ τηατ χοννεχτσ τηε σιξ συπερχοµπυτερ χεντερσ. Φορ εξαµπλε, α περσον ατ Κανσασ Στατε Υνιϖερσιτψ χαν χοννεχτ ωιτη α συπερχοµπυτερ ϖια ΜΙ∆νετ ανδ τηε ΝΣΦνετ βαχκβονε. Τηατ ρεσεαρχηερ χαν αλσο σενδ µαιλ το χολλεαγυεσ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ ∆ελαωαρε βψ υσινγ ΜΙ∆νε τ, ΝΣΦνετ ανδ ΣΥΡΑνετ. Εαχη υνιϖερσιτψ ηασ ιτσ οων λοχαλ χοµπυτερ νετωορκ ωηιχη χοννεχτσ ον−χαµπυσ χοµπυτερσ ασ ωελλ ασ προϖιδινγ α µεανσ το χοννεχτινγ το α ρεγιοναλ νετωορκ. Σοµε υνιϖερσιτιεσ αρε αλρεαδψ χοννεχτεδ το ολδερ νετωορκσ συχη ασ ΧΣνετ, τηε ΑΡΠΑνετ ανδ ΒΙΤνετ. Ιν πρινχιπαλ, αν ψ χαµπυσ χοννεχτεδ το ανψ οφ τηεσε νετωορκσ χαν αχχεσσ ανψονε ελσε ιν ανψ οτηερ νετωορκ σινχε τηερε αρε γατεωαψσ βετωεεν τηε νετωορκσ. Γατεωαψσ αρε σπεχιαλιζεδ χοµπυτερσ τηατ φορωαρδ νετωορκ τραφφιχ, τηερεβψ χοννεχτινγ νετωορκσ. Ιν πραχτιχε, τηεσε ωιδε−αρεα νετωορκσ υσε διφφερεντ νετωορκινγ τεχηνολογψ ωηιχη µακε ιτ ιµποσσιβλε το προϖιδε φυλλ φυνχτιοναλιτψ αχρ οσσ τηε γατεωαψσ. Ηοωεϖερ, µαιλ ισ αλµοστ υνιϖερσαλλψ συππορτεδ αχροσσ αλλ γατεωαψσ, σο τηατ α περσον ατ α ΒΙΤ νετ σιτε χαν σενδ µαιλ µεσσαγεσ το α χολλεαγυε ατ αν ΑΡΠΑνετ σιτε (ορ ανψωηερε ελσε φορ τηατ µαττερ). Ψου σηουλδ α λρεαδψ βε σοµεωηατ φαµιλιαρ ωιτη τηισ, βυτ ιφ νοτ ρεφερ το; ∀Λιµβο Το Ινφινιτψ∀ (Πηραχκ Ινχ., ςολυµε Τωο, Ισσυε 24, Φ ιλε 3 οφ 13) ανδ ∀Ιντερνετ ∆οµαινσ∀ (Πηραχκ Ινχ., ςολυµε Τηρεε, Ισσυε 26, Φιλε 8 οφ 11) Χοµπυτερ νετωορκσ ρελψ ον ηαρδωαρε ανδ σοφτωαρε τηατ αλλοω χοµπυτερσ το χοµµυνιχατε. Τηε λανγυαγε τηατ εναβλε σ νετωορκ χοµµυνιχατιον ισ χαλλεδ α προτοχολ. Τηερε αρε µανψ διφφερεντ προτοχολσ ιν υσε τοδαψ. ΜΙ∆νετ υσεσ τηε Τ ΧΠ/ΙΠ προτοχολσ, αλσο κνοων ασ τηε ∆Ο∆ (∆επαρτµεντ οφ ∆εφενσε) Προτοχολ Συιτε. Οτηερ νετωορκσ τηατ υσε ΤΧΠ/ΙΠ ινχλυδε ΑΡΠΑνετ, ΧΣνετ ανδ τηε ΝΣΦνετ. Ιν φαχτ, αλλ τηε ρεγιοναλ νετωορκσ τηατ αρ ε λινκεδ το τηε ΝΣΦνετ βαχκβονε αρε ρεθυιρεδ το υσε ΤΧΠ/ΙΠ. Ατ τηε λοχαλ χαµπυσ λεϖελ, ΤΧΠ/ΙΠ ισ οφτεν υσεδ, αλτη ουγη οτηερ προτοχολσ συχη ασ ΙΒΜ∋σ ΣΝΑ ανδ ∆ΕΧ∋σ ∆ΕΧνετ αρε χοµµον. Ιν ορδερ το χοµµυνιχατε ωιτη α χοµπυτερ ϖι α ΜΙ∆νετ ανδ τηε ΝΣΦνετ, α χοµπυτερ ατ α χαµπυσ µυστ υσε ΤΧΠ/ΙΠ διρεχτλψ ορ υσε α γατεωαψ τηατ ωιλλ τρανσλατε ι τσ προτοχολσ ιντο ΤΧΠ/ΙΠ. Τηε Ιντερνετ ισ α ωορλδ−ωιδε χοµπυτερ νετωορκ τηατ ισ τηε χονγλοµερατιον οφ µοστ οφ τηε λαργε ωιδε αρεα νετωορκσ, ιν χλυδινγ ΑΡΠΑνετ, ΧΣνετ, ΝΣΦνετ, ανδ τηε ρεγιοναλσ, συχη ασ ΜΙ∆νετ. Το α λεσσερ δεγρεε, οτηερ νετωορκσ συχη ασ ΒΙΤ νετ τηατ χαν σενδ µαιλ το ηοστσ ον τηεσε νετωορκσ αρε ινχλυδεδ ασ παρτ οφ τηε Ιντερνετ. Τηισ ηυγε νετωορκ οφ νετωορκ σ, τηε Ιντερνετ, ασ ψου ηαϖε βψ νοω ρεαδ αλλ αβουτ ιν τηε παγεσ οφ Πηραχκ Ινχ., ισ α ραπιδλψ γροωινγ ανδ ϖερψ χοµπλ εξ εντιτψ τηατ αλλοωσ σοπηιστιχατεδ χοµµυνιχατιον βετωεεν σχιεντιστσ, στυδεντσ, γοϖερνµεντ οφφιχιαλσ ανδ οτηερσ. Βε ινγ α παρτ οφ τηισ χοµµυνιτψ ισ βοτη εξχιτινγ ανδ χηαλλενγινγ. Τηισ χηαπτερ οφ τηε Φυτυρε Τρανσχενδεντ Σαγα γιϖεσ α γενεραλ δεσχριπτιον οφ τηε προτοχολσ ανδ σοφτωαρε υσεδ ιν ΜΙ ∆νετ ανδ τηε ΝΣΦΝετ. Α δισχυσσιον οφ σεϖεραλ οφ τηε µορε χοµµονλψ υσεδ νετωορκινγ τοολσ ισ αλσο ινχλυδεδ το εναβλ ε ψου το µακε πραχτιχαλ υσε οφ τηε νετωορκ ασ σοον ασ ποσσιβλε.

Τηε ∆Ο∆ Προτοχολ Συιτε Τηε ∆Ο∆ Προτοχολ Συιτε ινχλυδεσ µανψ διφφερεντ προτοχολσ. Εαχη προτοχολ ισ α σπεχιφιχατιον οφ ηοω χοµµυνιχατιον ι σ το οχχυρ βετωεεν χοµπυτερσ. Χοµπυτερ ηαρδωαρε ανδ σοφτωαρε ϖενδορσ υσε τηε προτοχολ το χρεατε προγραµσ ανδ σο µετιµεσ σπεχιαλιζεδ ηαρδωαρε ιν ορδερ το ιµπλεµεντ τηε νετωορκ φυνχτιον ιντενδεδ βψ τηε προτοχολ. ∆ιφφερεντ ιµπλεµεντ ατιονσ οφ τηε σαµε προτοχολ εξιστ φορ τηε ϖαριεδ ηαρδωαρε ανδ οπερατινγ σψστεµσ φουνδ ιν α νετωορκ. Τηε τηρεε µοστ χοµµονλψ υσεδ νετωορκ φυνχτιονσ αρε: Μαιλ −− Σενδινγ ανδ ρεχειϖινγ µεσσαγεσ Φιλε Τρανσφερ −− Σενδινγ ανδ ρεχειϖινγ φιλεσ Ρεµοτε Λογιν −− Λογγινγ ιντο α δισταντ χοµπυτερ Οφ τηεσε, µαιλ ισ προβαβλψ τηε µοστ χοµµονλψ υσεδ. Ιν τηε ΤΧΠ/ΙΠ ωορλδ, τηερε αρε τηρεε διφφερεντ προτοχολσ τηατ ρεαλιζε τηεσε φυνχτιονσ: ΣΜΤΠ −− (Σιµπλε Μαιλ Τρανσφερ Προτοχολ) Μαιλ ΦΤΠ −− (Φιλε Τρανσφερ Προτοχολ) σενδινγ ανδ ρεχειϖινγ φιλεσ Τελνετ −− Ρεµοτε λογιν Ηοω το υσε τηεσε προτοχολσ ισ δισχυσσεδ ιν τηε νεξτ σεχτιον. Ατ φιρστ γλανχε, ιτ ισ νοτ οβϖιουσ ωηψ τηεσε τηρεε φυνχτι ονσ αρε τηε µοστ χοµµον. Αφτερ αλλ, µαιλ ανδ φιλε τρανσφερ σεεµ το βε τηε σαµε τηινγ. Ηοωεϖερ, µαιλ µεσσαγεσ αρε νοτ ι


δεντιχαλ το φιλεσ, σινχε τηεψ αρε υσυαλλψ χοµπρισεδ οφ ονλψ ΑΣΧΙΙ χηαραχτερσ ανδ αρε σεθυεντιαλ ιν στρυχτυρε. Φιλ εσ µαψ χονταιν βιναρψ δατα ανδ ηαϖε χοµπλιχατεδ, νον−σεθυεντιαλ στρυχτυρεσ. Αλσο, µαιλ µεσσαγεσ χαν υσυαλλψ το λερατε σοµε ερρορσ ιν τρανσµισσιον ωηερεασ φιλεσ σηουλδ νοτ χονταιν ανψ ερρορσ. Φιναλλψ, φιλε τρανσφερσ υσυαλλ ψ οχχυρ ιν α σεχυρε σεττινγ (ι.ε. Τηε υσερσ ωηο αρε τρανσφερρινγ φιλεσ κνοω εαχη οτηερ∋σ ναµεσ ανδ πασσωορδσ ανδ α ρε περµιττεδ το τρανσφερ τηε φιλε, ωηερεασ µαιλ χαν βε σεντ το ανψβοδψ ασ λονγ ασ τηειρ ναµε ισ κνοων). Ωηιλε µαιλ ανδ τρανσφερ αχχοµπλιση τηε τρανσφερ οφ ραω ινφορµατιον φροµ ονε χοµπυτερ το ανοτηερ, Τελνετ αλλοωσ α δισταντ υσερ το προχεσσ τηατ ινφορµατιον, ειτηερ βψ λογγινγ ιν το α ρεµοτε χοµπυτερ ορ βψ λινκινγ το ανοτηερ τερµιναλ. Τελνετ ισ µοστ οφτεν υσεδ το ρεµοτελψ λογ ιν το α δισταντ χοµπυτερ, βυτ ιτ ισ αχτυαλλψ α γενεραλ−πυρποσε χοµµυνιχατι ονσ προτοχολ. Ι ηαϖε φουνδ ιτ ινχρεδιβλψ υσεφυλ οϖερ τηε λαστ ψεαρ. Ιν σοµε ωαψσ, ιτ χουλδ βε υσεδ φορ α γρεατ δεαλ οφ αχχεσσ βεχαυσε ψου χαν διρεχτλψ χοννεχτ το ανοτηερ χοµπυτερ ανψωηερε τηατ ηασ ΤΧΠ/ΙΠ χαπαβιλιτιεσ, ηοωεϖερ πλεασε νοτε τηατ Τελνετ ισ ∗ΝΟΤ∗ Τελενετ. Τηερε αρε οτηερ φυνχτιονσ τηατ σοµε νετωορκσ προϖιδε, ινχλυδινγ τηε φολλο ωινγ: • • • • • • • •

Ναµε το αδδρεσσ τρανσλατιον φορ νετωορκσ, χοµπυτερσ ανδ πεοπλε Τηε χυρρεντ τιµε Θυοτε οφ τηε δαψ ορ φορτυνε Πριντινγ ον α ρεµοτε πριντερ, ορ υσε οφ ανψ οτηερ ρεµοτε περιπηεραλ Συβµισσιον οφ βατχη ϕοβσ φορ νον−ιντεραχτιϖε εξεχυτιον ∆ιαλογυεσ ανδ χονφερενχινγ βετωεεν µυλτιπλε υσερσ Ρεµοτε προχεδυρε χαλλ (ι.ε. ∆ιστριβυτινγ προγραµ εξεχυτιον οϖερ σεϖεραλ ρεµοτε χοµπυτερσ) Τρανσµισσιον οφ ϖοιχε ορ ϖιδεο ινφορµατιον

Σοµε οφ τηεσε φυνχτιονσ αρε στιλλ ιν τηε εξπεριµενταλ σταγεσ ανδ ρεθυιρε φαστερ χοµπυτερ νετωορκσ τηαν χυρρεντλψ εξ ιστ. Ιν τηε φυτυρε, νεω φυνχτιονσ ωιλλ υνδουβτεδλψ βε ινϖεντεδ ανδ εξιστινγ ονεσ ιµπροϖεδ. Τηε ∆Ο∆ Προτοχολ Συιτε ισ α λαψερεδ νετωορκ αρχηιτεχτυρε, ωηιχη µεανσ τηατ νετωορκ φυνχτιονσ αρε περφορµεδ βψ δι φφερεντ προγραµσ τηατ ωορκ ινδεπενδεντλψ ανδ ιν ηαρµονψ ωιτη εαχη οτηερ. Νοτ ονλψ αρε τηερε διφφερεντ προγραµσ βυ τ τηερε αρε διφφερεντ προτοχολσ. Τηε προτοχολσ ΣΜΤΠ, ΦΤΠ ανδ Τελνετ αρε δεσχριβεδ αβοϖε. Προτοχολσ ηαϖε βεεν δεφ ινεδ φορ γεττινγ τηε χυρρεντ τιµε, τηε θυοτε οφ τηε δαψ, ανδ φορ τρανσλατινγ ναµεσ. Τηεσε προτοχολσ αρε χαλλεδ αππλιχ ατιονσ προτοχολσ βεχαυσε υσερσ διρεχτλψ ιντεραχτ ωιτη τηε προγραµσ τηατ ιµπλεµεντ τηεσε προτοχολσ. Τηε Τρανσµισσιον Χοντρολ Προτοχολ, ΤΧΠ, ισ υσεδ βψ µανψ οφ τηε αππλιχατιον προτοχολσ. Υσερσ αλµοστ νεϖερ ιντερ αχτ ωιτη ΤΧΠ διρεχτλψ. ΤΧΠ εσταβλισηεσ α ρελιαβλε ενδ−το−ενδ χοννεχτιον βετωεεν τωο προχεσσεσ ον ρεµοτε χοµπυτερ σ. ∆ατα ισ σεντ τηρουγη α νετωορκ ιν σµαλλ χηυνκσ χαλλεδ παχκετσ το ιµπροϖε ρελιαβιλιτψ ανδ περφορµανχε. ΤΧΠ ενσ υρεσ τηατ παχκετσ αρριϖε ιν ορδερ ανδ ωιτηουτ ερρορσ. Ιφ α παχκετ δοεσ ηαϖε ερρορσ, ΤΧΠ ρεθυεστσ τηατ τηε παχκετ β ε ρετρανσµιττεδ. Ιν τυρν, ΤΧΠ χαλλσ υπον ΙΠ, Ιντερνετ Προτοχολ, το µοϖε τηε δατα φροµ ονε νετωορκ το ανοτηερ. ΙΠ ισ στιλλ νοτ τηε λο ωεστ λαψερ οφ τηε αρχηιτεχτυρε, σινχε τηερε ισ υσυαλλψ α ∀δατα λινκ λαψερ προτοχολ∀ βελοω ιτ. Τηισ χαν βε ανψ οφ α νυµβερ οφ διφφερεντ προτοχολσ, τωο ϖερψ χοµµον ονεσ βεινγ Ξ.25 ανδ Ετηερνετ. ΦΤΠ, Τελνετ ανδ ΣΜΤΠ αρε χαλλεδ ∀αππλιχατιον προτοχολσ∀, σινχε τηεψ αρε διρεχτλψ υσεδ βψ αππλιχατιονσ προγραµ σ τηατ εναβλε υσερσ το µακε υσε οφ τηε νετωορκ. Νετωορκ αππλιχατιονσ αρε τηε αχτυαλ προγραµσ τηατ ιµπλεµεντ τηεσε προτοχολσ ανδ προϖιδε αν ιντερφαχε βετωεεν τηε υσερ ανδ τηε χοµπυτερ. Αν ιµπλεµεντατιον οφ α νετωορκ προτοχολ ισ α προγραµ ορ παχκαγε οφ προγραµσ τηατ προϖιδεσ τηε δεσιρεδ νετωορκ φυνχτιον συχη ασ φιλε τρανσφερ. Σινχε χοµπυτερσ διφφερ φροµ ϖενδορ το ϖενδορ (ε.γ. ΙΒΜ, ∆ΕΧ, Χ∆Χ), εαχη χοµπυτερ µυστ ηαϖε ιτσ οων ιµπλεµεντατιον οφ τηεσε προτοχο λσ. Ηοωεϖερ, τηε προτοχολσ αρε στανδαρδιζεδ σο τηατ χοµπυτερσ χαν ιντερπολατε οϖερ τηε νετωορκ (ι.ε. Χαν υνδερστα νδ ανδ προχεσσ εαχη οτηερ∋σ δατα). Φορ εξαµπλε, α ΤΧΠ παχκετ γενερατεδ βψ αν ΙΒΜ χοµπυτερ χαν βε ρεαδ ανδ προχεσ σεδ βψ α ∆ΕΧ χοµπυτερ. Ιν µανψ ινστανχεσ, νετωορκ αππλιχατιονσ προγραµσ υσε τηε ναµε οφ τηε προτοχολ. Φορ εξαµπλε, τηε προγραµ τηατ τραν σφερσ φιλεσ µαψ βε χαλλεδ ∀ΦΤΠ∀ ανδ τηε προγραµ τηατ αλλοωσ ρεµοτε λογινσ µαψ βε χαλλεδ ∀Τελνετ.∀ Σοµετιµεσ τηε σε προτοχολσ αρε ινχορπορατεδ ιντο λαργερ παχκαγεσ, ασ ισ χοµµον ωιτη ΣΜΤΠ. Μανψ χοµπυτερσ ηαϖε µαιλ προγραµσ τηατ αλλοω υσερσ ον τηε σαµε χοµπυτερ το σενδ µαιλ το εαχη οτηερ. ΣΜΤΠ φυνχτιονσ αρε οφτεν αδδεδ το τηεσε µαιλ πρ ογραµσ σο τηατ υσερσ χαν αλσο σενδ ανδ ρεχειϖε µαιλ τηρουγη α νετωορκ. Ιν συχη χασεσ, τηερε ισ νο σεπαρατε προγρα µ χαλλεδ ΣΜΤΠ τηατ τηε υσερ χαν αχχεσσ, σινχε τηε µαιλ προγραµ προϖιδεσ τηε υσερ ιντερφαχε το τηισ νετωορκ φυνχτιο ν. Σπεχιφιχ ιµπλεµεντατιον οφ νετωορκ προτοχολσ, συχη ασ ΦΤΠ, αρε ταιλορεδ το τηε χοµπυτερ ηαρδωαρε ανδ οπερατινγ σψ στεµ ον ωηιχη τηεψ αρε υσεδ. Τηερεφορε, τηε εξαχτ υσερ ιντερφαχε ϖαριεσ φροµ ονε ιµπλεµεντατιον το ανοτηερ. Φορ εξα


µπλε, τηε ΦΤΠ προτοχολ σπεχιφιεσ α σετ οφ ΦΤΠ χοµµανδσ ωηιχη εαχη ΦΤΠ ιµπλεµεντατιον µυστ υνδερστανδ ανδ προχεσ σ. Ηοωεϖερ, τηεσε αρε υσυαλλψ πλαχεδ ατ α λοω λεϖελ, οφτεν ινϖισιβλε το τηε υσερ, ωηο ισ γιϖεν α ηιγηερ σετ οφ χοµµα νδσ το υσε. Τηεσε ηιγηερ−λεϖελ χοµµανδσ αρε νοτ στανδαρδιζεδ σο τηεψ µαψ ϖαρψ φροµ ονε ιµπλεµεντατιον οφ ΦΤΠ το ανοτηερ. Φ ορ σοµε οπερατινγ σψστεµσ, νοτ αλλ οφ τηεσε χοµµανδσ µακε εθυαλ σενσε, συχη ασ ∀Χηανγε ∆ιρεχτορψ,∀ ορ µαψ ηαϖε διφφερεντ µεανινγσ. Τηερεφορε τηε σπεχιφιχ υσερ ιντερφαχε τηατ τηε υσερ σεεσ ωιλλ προβαβλψ διφφερ. Τηισ φιλε δεσχριβεσ α γενεριχ ιµπλεµεντατιον οφ τηε στανδαρδ ΤΧΠ/ΙΠ αππλιχατιον προτοχολσ. Υσερσ µυστ χονσυλτ λοχ αλ δοχυµεντατιον φορ σπεχιφιχσ ατ τηειρ σιτεσ.

Ναµεσ ανδ Αδδρεσσεσ Ιν Α Νετωορκ Ιν ∆Ο∆ Προτοχολ Συιτε, εαχη νετωορκ ισ γιϖεν α υνιθυε ιδεντιφψινγ νυµβερ. Τηισ νυµβερ ισ ασσιγνεδ βψ α χεντραλ αυτη οριτψ, ναµελψ τηε Νετωορκ Ινφορµατιον Χεντερ ρυν βψ ΣΡΙ, αββρεϖιατεδ ασ ΣΡΙ−ΝΙΧ, ιν ορδερ το πρεϖεντ µορε τηαν ον ε νετωορκ φροµ ηαϖινγ τηε σαµε νετωορκ νυµβερ. Φορ εξαµπλε, τηε ΑΡΠΑνετ ηασ νετωορκ νυµβερ 10 ωηιλε ΜΙ∆νετ ηασ α λονγερ νυµβερ, ναµελψ 128.242. Εαχη ηοστ ιν α νετωορκ ηασ α υνιθυε ιδεντιφιχατιον σο οτηερ ηοστσ χαν σπεχιφψ τηεµ υναµβιγυουσλψ. Ηοστ νυµβερσ αρε υσυαλλψ ασσιγνεδ βψ τηε οργανιζατιον τηατ µαναγεσ τηε νετωορκ, ρατηερ τηαν ονε χεντραλ αυτηοριτψ. Ηοστ νυµβερσ δο νοτ νεεδ το βε υνιθυε τηρουγηουτ τηε ωηολε Ιντερνετ βυτ τωο ηοστσ ον τηε σαµε νε τωορκ νεεδ το ηαϖε υνιθυε ηοστ νυµβερσ. Τηε χοµβινατιον οφ τηε νετωορκ νυµβερ ανδ τηε ηοστ νυµβερ ισ χαλλεδ τηε ΙΠ αδδρεσσ οφ τηε ηοστ ανδ ισ σπεχιφιεδ ασ α 32−βιτ βιναρψ νυµβερ. Αλλ ΙΠ αδδρεσσεσ ιν τηε Ιντερνετ αρε εξπρεσσιβλε ασ 32−βιτ νυµβερσ, αλτηουγη τηεψ αρε οφτεν ω ριττεν ιν δοττεδ δεχιµαλ νοτατιον. ∆οττεδ δεχιµαλ νοτατιον βρεακσ τηε 32−βιτ νυµβερ ιντο φουρ ειγητ−βιτ παρτσ ορ οχτετσ ανδ εαχη οχτετ ισ σπεχιφιεδ ασ α δεχιµαλ νυµβερ. Φορ εξαµπλε, 00000001 ισ τηε βιναρψ οχτετ τηατ σπεχιφιεσ τηε δεχιµαλ νυµβερ 1, ωηιλε 11000000 σπεχιφιεσ 192. ∆οττεδ δεχιµαλ νοτατιον µακεσ ΙΠ αδδρεσσεσ µυχη εασιερ το ρεαδ ανδ ρεµεµβερ. Χοµπυτερσ ιν τηε Ιντερνετ αρε αλσο ιδεντιφιεδ βψ ηοστναµεσ, ωηιχη αρε στρινγσ οφ χηαραχτερσ, συχη ασ ∀πηραχκϖαξ. ∀ Ηοωεϖερ, ΙΠ παχκετσ µυστ σπεχιφψ τηε 32−βιτ ΙΠ αδδρεσσ ινστεαδ οφ τηε ηοστναµε σο σοµε ωαψ το τρανσλατινγ ηοστ ναµεσ το ΙΠ αδδρεσσεσ µυστ εξιστ. Ονε ωαψ ισ το ηαϖε α ταβλε οφ ηοστναµεσ ανδ τηειρ χορρεσπονδινγ ΙΠ αδδρεσσεσ, χαλλεδ α ηοστταβλε. Νεαρλψ εϖερψ ΤΧΠ/ΙΠ ιµπλεµεντατιον ηασ συχη α ηοστταβλε, αλτηουγη τηε ωεακνεσσεσ οφ τηισ µετηοδ αρε φορχινγ α σηιφτ το α νεω σ χηεµε χαλλεδ τηε δοµαιν ναµε σψστεµ. Ιν ΥΝΙΞ σψστεµσ, τηε ηοστταβλε ισ οφτεν χαλλεδ ∀/ετχ/ηοστσ.∀ Ψου χαν υσυαλλ ψ ρεαδ τηισ φιλε ανδ φινδ ουτ ωηατ τηε ΙΠ αδδρεσσεσ οφ ϖαριουσ ηοστσ αρε. Οτηερ σψστεµσ µαψ χαλλ τηισ φιλε βψ α δι φφερεντ ναµε ανδ µακε ιτ υναϖαιλαβλε φορ πυβλιχ ϖιεωινγ. Υσερσ οφ χοµπυτερσ αρε γενεραλλψ γιϖεν αχχουντσ το ωηιχη αλλ χηαργεσ φορ χοµπυτερ υσε αρε βιλλεδ. Εϖεν ιφ χοµπυτ ερ τιµε ισ φρεε ατ αν ινσταλλατιον, αχχουντσ αρε υσεδ το διστινγυιση βετωεεν τηε υσερσ ανδ ενφορχε φιλε προτεχτιονσ. Τ ηε γενεριχ τερµ ∀υσερναµε∀ ωιλλ βε υσεδ ιν τηισ φιλε το ρεφερ το τηε ναµε βψ ωηιχη τηε χοµπυτερ αχχουντ ισ αχχεσσεδ. Ιν τηε εαρλψ δαψσ οφ τηε ΑΡΠΑνετ ωηιχη ωασ τηε φιρστ νετωορκ το υσε τηε ΤΧΠ/ΙΠ προτοχολσ, χοµπυτερ υσερσ ωερε ιδ εντιφιεδ βψ τηειρ υσερναµε, φολλοωεδ βψ α χοµµερχιαλ ∀ατ∀ σιγν (≅), φολλοωεδ βψ τηε ηοστναµε ον ωηιχη τηε αχχουντ ε ξιστεδ. Νετωορκσ ωερε νοτ γιϖεν ναµεσ, περ σε, αλτηουγη τηε ΙΠ αδδρεσσ σπεχιφιεδ α νετωορκ νυµβερ. Φορ εξαµπλε, ∀κνιγητ≅πηραχκϖαξ∀ ρεφερρεδ το υσερ ∀κνιγητ∀ ον ηοστ ∀πηραχκϖαξ.∀ Τηισ διδ νοτ σπεχιφψ ωηιχη νετω ορκ ∀πηραχκϖαξ∀ ωασ ον, αλτηουγη τηατ ινφορµατιον χουλδ βε οβταινεδ βψ εξαµινινγ τηε ηοστταβλε ανδ τηε ΙΠ αδδρεσ σ φορ ∀πηραχκϖαξ.∀ (Ηοωεϖερ, ∀πηραχκϖαξ∀ ισ α φιχτιτιουσ ηοστναµε υσεδ φορ τηισ πρεσεντατιον.) Ασ τιµε ωεντ ον, εϖερψ χοµπυτερ ον τηε νετωορκ ηαδ το ηαϖε αν εντρψ ιν ιτσ ηοστταβλε φορ εϖερψ οτηερ χοµπυτερ ον τη ε νετωορκ. Ωηεν σεϖεραλ νετωορκσ λινκεδ τογετηερ το φορµ τηε Ιντερνετ, τηε προβλεµ οφ µαινταινινγ τηισ χεντραλ ηοσττ αβλε γοτ ουτ οφ ηανδ. Τηερεφορε, τηε δοµαιν ναµε σχηεµε ωασ ιντροδυχεδ το σπλιτ υπ τηε ηοστταβλε ανδ µακε ιτ σµαλλε ρ ανδ εασιερ το µαινταιν. Ιν τηε νεω δοµαιν ναµε σχηεµε, υσερσ αρε στιλλ ιδεντιφιεδ βψ τηειρ υσερναµεσ, βυτ ηοστσ αρε νοω ιδεντιφιεδ βψ τηειρ ηο στναµε ανδ ανψ ανδ αλλ δοµαινσ οφ ωηιχη τηεψ αρε α παρτ. Φορ εξαµπλε, τηε αδδρεσσ ∀ΚΝΙΓΗΤ≅ΥΜΧςΜΒ.ΜΙΣΣΟΥΡΙ. Ε∆Υ∀ σπεχιφιεσ υσερναµε ∀ΚΝΙΓΗΤ∀ ον ηοστ ∀ΥΜΧςΜΒ∀. Ηοωεϖερ, ηοστ ∀ΥΜΧςΜΒ∀ ισ α παρτ οφ τηε δοµαιν ∀ΜΙΣΣ ΟΥΡΙ∀ ∀ ωηιχη ισ ιν τυρν παρτ οφ τηε δοµαιν ∀Ε∆Υ∀. Τηερε αρε οτηερ δοµαινσ ιν ∀Ε∆Υ∀, αλτηουγη ονλψ ονε ισ ναµεδ ∀ ΜΙΣΣΟΥΡΙ∀. Ιν τηε δοµαιν ∀ΜΙΣΣΟΥΡΙ∀, τηερε ισ ονλψ ονε ηοστ ναµεδ ∀ΥΜΧςΜΒ∀. Ηοωεϖερ, οτηερ δοµαινσ ιν ∀Ε∆Υ∀ χουλδ τηεορετιχαλλψ ηαϖε ηοστσ ναµεδ ∀ΥΜΧςΜΒ∀ (αλτηουγη Ι ωουλδ σαψ τηατ τ ηισ ισ ρατηερ υνλικελψ ιν τηισ εξαµπλε). Τηυσ τηε χοµβινατιον οφ ηοστναµε ανδ αλλ ιτσ δοµαινσ µακεσ ιτ υνιθυε. Τηε µ


ετηοδ οφ τρανσλατινγ συχη ναµεσ ιντο ΙΠ αδδρεσσεσ ισ νο λονγερ ασ στραιγητφορωαρδ ασ λοοκινγ υπ τηε ηοστναµε ιν α ταβλε. Σεϖεραλ προτοχολσ ανδ σπεχιαλιζεδ νετωορκ σοφτωαρε χαλλεδ ναµεσερϖερσ ανδ ρεσολϖερσ ιµπλεµεντ τηε δοµαι ν ναµε σχηεµε. Νοτ αλλ ΤΧΠ/ΙΠ ιµπλεµεντατιονσ συππορτ δοµαιν ναµεσ βεχαυσε ιτ ισ ρατηερ νεω. Ιν τηοσε χασεσ, τηε λοχαλ ηοστταβλε προϖιδεσ τηε ονλψ ωαψ το τρανσλατε ηοστναµεσ το ΙΠ αδδρεσσεσ. Τηε σψστεµ µαναγερ οφ τηατ χοµπυτερ ωιλλ ηαϖε το πυτ αν εντρψ ιντο τηε ηοστταβλε φορ εϖερψ ηοστ τηατ υσερσ µαψ ωαντ το χοννεχτ το. Ιν σοµε χασεσ, υσερσ µαψ χονσυλτ τηε ναµεσερϖερ τηεµσελϖεσ το φινδ ουτ τηε ΙΠ αδδρεσσ φορ α γιϖεν ηοστναµε ανδ τηεν υσε τηατ ΙΠ αδδρεσσ διρεχτλψ ιν στεαδ οφ α ηοστναµε. Ι ηαϖε σελεχτεδ α φεω νετωορκ ηοστσ το δεµονστρατε ηοω α ηοστ σψστεµ χαν βε σπεχιφιεδ βψ βοτη τηε ηοστναµε ανδ ηοσ τ νυµεριχαλ αδδρεσσ. Σοµε οφ τηε νοδεσ Ι ηαϖε σελεχτεδ αρε αλσο νοδεσ ον ΒΙΤνετ, περηαπσ εϖεν σοµε οφ τηε οτηερσ τη ατ Ι δο νοτ µακε α νοτε οφ δυε α λαχκ οφ οµνισχιεντ αωαρενεσσ αβουτ εαχη ανδ εϖερψ σινγλε ηοστ σψστεµ ιν τηε ωορλδ : −) Νυµεριχαλ ΒΙΤνετ 18.72.0.39 26.0.0.73 36.21.0.13 36.21.0.60 128.2.11.131 128.3.254.13 128.6.4.7 128↔9.99.1 128.102.18.3 128.103.1.1 128.111.24.40 128.115.14.1 128.143.2.7 128.148.128.40 128.163.1↔ 128.183.10.4 128.186.4.18 128.206.1.1 128.208.1.15 128.228.1.2 129.10.1.6 131.151.1.4 192.9.9.1 192.33.18.30 192.33.18↔0

Ηοστναµε ΑΤΗΕΝΑ.ΜΙΤ.Ε∆Υ ΣΡΙ−ΝΙΧ.ΑΡΠΑ ΜΑΧΒΕΤΗ.ΣΤΑΝΦΟΡ∆.Ε∆Υ ΠΟΡΤΙΑ.ΣΤΑΝΦΟΡ∆.Ε∆Υ ΑΝ∆ΡΕΩ.ΧΜΥ.Ε∆Υ ΛΒΛ.ΓΟς ΡΥΤΓΕΡΣ.ΡΥΤΓΕΡΣ.Ε∆Υ ΧΥΧΑΡ∆.ΜΕ∆.ΧΟΛΥΜΒΙΑ.Ε∆Υ ΑΜΕΣ.ΑΡΧ.ΝΑΣΑ.ΓΟς ΗΑΡςΑΡ∆.Ε∆Υ ΗΥΒ.ΥΧΣΒ.Ε∆Υ ΛΛΛ−ΩΙΝΚΕΝ.ΛΛΝΛ.ΓΟς ΥςΑΑΡΠΑ.ςΙΡΓΙΝΙΑ.Ε∆Υ ΒΡΟΩΝςΜ.ΒΡΟΩΝ.Ε∆Υ ΥΚΧΧ.ΥΚΨ.Ε∆Υ ΝΣΣ∆ΧΑ.ΓΣΦΧ.ΝΑΣΑ.ΓΟς ΡΑΙ.ΧΧ.ΦΣΥ.Ε∆Υ ΥΜΧςΜΒ.ΜΙΣΣΟΥΡΙ.Ε∆Υ ΜΑΞ.ΑΧΣ.ΩΑΣΗΙΝΓΤΟΝ.Ε∆Υ ΧΥΝΨςΜ.ΧΥΝΨ.Ε∆Υ ΝΥΗΥΒ.ΑΧΣ.ΝΟΡΤΗΕΑΣΤΕΡΝ.Ε∆ Υ ΥΜΡςΜΑ.ΥΜΡ.Ε∆Υ ΣΥΝ.ΧΟΜ ςΜ1.ΝΟ∆ΑΚ.Ε∆Υ ΠΛΑΙΝΣ.ΝΟ∆ΑΚ.Ε∆Υ

Λοχατιον Μασσ. Ινστιτυτε οφ Τεχηνολογψ ΜΙΤ ∆∆Ν Νετωορκ Ινφορµατιον Χεντερ − Στανφορδ Υνιϖερσιτψ ? Στανφορδ Υνιϖερσιτψ ? Χαρνεγιε Μελλον Υνιϖ. ΑΝ∆ΡΕΩ Λαωρενχε Βερκελεψ Λαβροτοριεσ ΛΒΛ Ρυτγερσ Υνιϖερσιτψ ? Χολυµβια Υνιϖερσιτψ ? Αµεσ Ρεσεαρχη Χεντερ [ΝΑΣΑ] − Ηαρϖαρδ Υνιϖερσιτψ ΗΑΡςΑΡ∆ Υνιϖ. Οφ Σαντα Βαρβαρα ? Λαωρενχε Λιϖερµορε Λαβρατοριεσ − Υνιϖερσιτψ οφ ςιργινια ? Βροων Υνιϖερσιτψ ΒΡΟΩΝ Υνιϖερσιτψ οφ Κεντυχκψ ΥΚΧΧ Γοδδαρδ Σπαχε Φλιγητ Χεντερ [ΝΑΣΑ]− Φλοριδα Στατε Υνιϖερσιτψ ΦΣΥ Υνιϖ. οφ ΜισσουριΧολυµβια ΥΜΧςΜΒ Υνιϖερσιτψ οφ Ωασηινγτον ΜΑΞ Χιτψ Υνιϖερσιτψ οφ Νεω Ψορκ ΧΥΝΨςΜ Νορτηεαστερν Υνιϖερσιτψ ΝΥΗΥΒ Υνιϖερσιτψ οφ Μισσουρι Ρολλα ΥΜΡςΜΑ Συν Μιχροσψστεµσ, Ινχ. − Νορτη ∆ακοτα Στατε Υνιϖ. Ν∆ΣΥςΜ1 Νορτη ∆ακοτα Στατε Υνιϖ. Ν∆ΣΥςΑΞ

Πλεασε Νοτε: Νοτ εϖερψ σψστεµ ον ΒΙΤνετ ηασ αν ΙΠ αδδρεσσ. Λικεωισε, νοτ εϖερψ σψστεµ τηατ ηασ αν ΙΠ αδδρεσσ ισ ον ΒΙΤνετ. Αλσο, ωηιλε σοµε λοχατιονσ λικε Στανφορδ Υνιϖερσιτψ µαψ ηαϖε νοδεσ ον ΒΙΤνετ ανδ ηαϖε ηοστσ ον τηε ΙΠ ασ ωελλ, τηισ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ ιµπλψ τηατ τηε σψστεµσ ον ΒΙΤνετ ανδ ον ΙΠ (τηε Ε∆Υ δοµαιν ιν τηισ χασε) αρε τηε σαµε σψστεµσ. Αττεµπτσ το γαιν υναυτηοριζεδ αχχεσσ το σψστεµσ ον τηε ιντερνετ αρε νοτ τολερατεδ ανδ ισ λεγαλλψ α φεδεραλ οφφενσε. Ατ σοµε ηοστσ, τηεψ τακε τηισ ϖερψ σεριουσλψ, εσπεχιαλλψ τηε γοϖερνµεντ ηοστσ συχη ασ ΝΑΣΑ∋σ Γοδδαρδ Σπαχε Φλι γητ Χεντερ, ωηερε τηεψ δο νοτ µινδ τελλινγ ψου σο ατ τηε µαιν προµπτ ωηεν ψου χοννεχτ το τηειρ σψστεµ. Ηοωεϖερ, σοµε νοδεσ αρε πυβλιχ αχχεσσ το αν εξτεντ. Τηε ∆∆Ν Νετωορκ Ινφορµατιον Χεντερ χαν βε υσεδ βψ ανψονε. Τηε σερϖερ ανδ δαταβασε τηερε ηαϖε προϖεν το βε αν ινϖαλυαβλε σουρχε οφ ινφορµατιον ωηεν λοχατινγ πεοπλε, σψστεµσ, ανδ οτηερ ινφορµατιον τηατ ισ ρελατεδ το τηε Ιντερνετ.

Τελνετ


Ρεµοτε λογιν ρεφερσ το λογγινγ ιν το α ρεµοτε χοµπυτερ φροµ α τερµιναλ χοννεχτεδ το α λοχαλ χοµπυτερ. Τελνετ ισ τηε στ ανδαρδ προτοχολ ιν τηε ∆Ο∆ Προτοχολ Συιτε φορ αχχοµπλισηινγ τηισ. Τηε ∀ρλογιν∀ προγραµ, προϖιδεδ ωιτη Βερκελεψ ΥΝΙΞ σψστεµσ ανδ σοµε οτηερ σψστεµσ, αλσο εναβλεσ ρεµοτε λογιν. Φορ πυρποσεσ οφ δισχυσσιον, τηε ∀λοχαλ χοµπυτερ∀ ισ τηε χοµπυτερ το ωηιχη ψουρ τερµιναλ ισ διρεχτλψ χοννεχτεδ ωηι λε τηε ∀ρεµοτε χοµπυτερ∀ ισ τηε χοµπυτερ ον τηε νετωορκ το ωηιχη ψου αρε χοµµυνιχατινγ ανδ το ωηιχη ψουρ τερµιναλ ισ ∗ΝΟΤ∗ διρεχτλψ χοννεχτεδ. Σινχε σοµε χοµπυτερσ υσε α διφφερεντ µετηοδ οφ ατταχηινγ τερµιναλσ το χοµπυτερσ, α βεττερ δεφινιτιον ωουλδ βε τηε φολ λοωινγ: Τηε ∀λοχαλ χοµπυτερ∀ ισ τηε χοµπυτερ τηατ ψου αρε χυρρεντλψ υσινγ ανδ τηε ∀ρεµοτε χοµπυτερ∀ ισ τηε χοµπυ τερ ον τηε νετωορκ ωιτη ωηιχη ψου αρε ορ ωιλλ βε χοµµυνιχατινγ. Νοτε τηατ τηε τερµσ ∀ηοστ∀ ανδ ∀χοµπυτερ∀ αρε σψν ονψµουσ ιν τηε φολλοωινγ δισχυσσιον. Το υσε Τελνετ, σιµπλψ εντερ τηε χοµµανδ: ΤΕΛΝΕΤ Τηε προµπτ τηατ Τελνετ γιϖεσ ισ: Τελνετ> (Ηοωεϖερ, ψου χαν σπεχιφψ ωηερε ψου ωαντ το Τελνετ το ιµµεδιατελψ ανδ βψπασσ τηε προµπτσ ανδ οτηερ δελαψσ βψ ισσ υινγ τηε χοµµανδ: ΤΕΛΝΕΤ [λοχατιον].) Τηερε ισ ηελπ αϖαιλαβλε βψ τψπινγ ιν ?. Τηισ πριντσ α λιστ οφ αλλ τηε ϖαλιδ συβχοµµανδσ τηατ Τελνετ προϖιδεσ ωιτη α ονε−λινε εξπλανατιον. Τελνετ> ? Το χοννεχτ το ανοτηερ χοµπυτερ, υσε τηε οπεν συβχοµµανδ το οπεν α χοννεχτιον το τηατ χοµπυτερ. Φορ εξαµπλε, το χοννεχτ το τηε ηοστ ∀ΥΜΧςΜΒ.ΜΙΣΣΟΥΡΙ.Ε∆Υ∀, δο ∀οπεν υµχϖµβ.µισσουρι.εδυ∀ Τελνετ ωιλλ ρεσολϖε (ι.ε. Τρανσλατε, τηε ηοστναµε ∀υµχϖµβ.µισσουρι.εδυ∀ ιντο αν ΙΠ αδδρεσσ ανδ ωιλλ σενδ α παχκετ το τηατ ηοστ ρεθυεστινγ λογιν. Ιφ τηε ρεµοτε ηοστ δεχιδεσ το λετ ψου αττεµπτ α λογιν, ιτ προµπτσ ψου φορ ψουρ υσερναµε ανδ πασσωορδ. Ιφ τηε ηοστ δοεσ νοτ ρεσπον δ, Τελνετ ωιλλ ∀τιµε ουτ∀ (ι.ε. Ωαιτ φορ α ρεασοναβλε αµουντ οφ τιµε συχη ασ 20 σεχονδσ) ανδ τηεν τερµινατε ωιτη α µεσ σαγε συχη ασ ∀Ηοστ νοτ ρεσπονδινγ.∀ Ιφ ψουρ χοµπυτερ δοεσ νοτ ηαϖε αν εντρψ φορ α ρεµοτε ηοστ ιν ιτσ ηοστταβλε ανδ ιτ χαννοτ ρεσολϖε τηε ναµε, ψου χαν υσε τηε ΙΠ αδδρεσσ εξπλιχιτλψ ιν τηε τελνετ χοµµανδ. Φορ εξαµπλε, ΤΕΛΝΕΤ 26.0.0.73 (Νοτε: Τηισ ισ τηε ΙΠ αδδρεσσ φορ τηε ∆∆Ν Νετωορκ Ινφορµατιον Χεντερ [ΣΡΙ−ΝΙΧ.ΑΡΠΑ]) Ιφ ψου αρε συχχεσσφυλ ιν λογγινγ ιν, ψουρ τερµιναλ ισ χοννεχτεδ το τηε ρεµοτε ηοστ. Φορ αλλ ιντεντσ ανδ πυρποσεσ, ψο υρ τερµιναλ ισ διρεχτλψ ηαρδ−ωιρεδ το τηατ ηοστ ανδ ψου σηουλδ βε αβλε το δο ανψτηινγ ον ψουρ ρεµοτε τερµιναλ τηατ ψου χαν δο ατ ανψ λοχαλ τερµιναλ. Τηερε αρε α φεω εξχεπτιονσ το τηισ ρυλε, ηοωεϖερ. Τελνετ προϖιδεσ α νετωορκ εσχαπε χηαραχτερ, συχη ασ ΧΟΝΤΡΟΛ−Τ. Ψου χαν φινδ ουτ ωηατ τηε εσχαπε χηαραχτερ ισ β ψ εντερινγ τηε ∀στατυσ∀ συβχοµµανδ: Τελνετ> στατυσ Ψου χαν χηανγε τηε εσχαπε χηαραχτερ βψ εντερινγ τηε ∀εσχαπε∀ συβχοµµανδ: Τελνετ> εσχαπε Ωηεν ψου τψπε ιν τηε εσχαπε χηαραχτερ, τηε Τελνετ προµπτ ρετυρνσ το ψουρ σχρεεν ανδ ψου χαν εντερ συβχοµµανδσ. Φορ εξαµπλε, το βρεακ τηε χοννεχτιον, ωηιχη υσυαλλψ λογσ ψου οφφ τηε ρεµοτε ηοστ, εντερ τηε συβχοµµανδ ∀θυιτ∀: Τελνετ> θυιτ Ψουρ Τελνετ χοννεχτιον υσυαλλψ βρεακσ ωηεν ψου λογ οφφ τηε ρεµοτε ηοστ, σο τηε ∀θυιτ∀ συβχοµµανδ ισ νοτ υσυαλλψ υσεδ το λογ οφφ.


Ωηεν ψου αρε λογγεδ ιν το α ρεµοτε χοµπυτερ ϖια Τελνετ, ρεµεµβερ τηατ τηερε ισ α τιµε δελαψ βετωεεν ψουρ λοχαλ χοµπ υτερ ανδ τηε ρεµοτε ονε. Τηισ οφτεν βεχοµεσ αππαρεντ το υσερσ ωηεν σχρολλινγ α λονγ φιλε αχροσσ τηε τερµιναλ σχρεεν ανδ τηεψ ωιση το χανχελ τηε σχρολλινγ βψ τψπινγ ΧΟΝΤΡΟΛ−Χ ορ σοµετηινγ σιµιλαρ. Αφτερ τψπινγ τηε σπεχιαλ χοντρο λ χηαραχτερ, τηε σχρολλινγ χοντινυεσ. Τηε σπεχιαλ χοντρολ χηαραχτερ τακεσ α χερταιν αµουντ οφ τιµε το ρεαχη τηε ρεµ οτε χοµπυτερ ωηιχη ισ στιλλ σχρολλινγ ινφορµατιον. Τηυσ ρεσπονσε φροµ τηε ρεµοτε χοµπυτερ ωιλλ νοτ λικελψ βε ασ θυι χκ ασ ρεσπονσε φροµ α λοχαλ χοµπυτερ. Ονχε ψου αρε ρεµοτελψ λογγεδ ον, τηε χοµπυτερ ψου αρε λογγεδ ον το εφφεχτιϖε λψ βεχοµεσ ψουρ ∀λοχαλ χοµπυτερ,∀ εϖεν τηουγη ψουρ οριγιναλ ∀λοχαλ χοµπυτερ∀ στιλλ χονσιδερσ ψου λογγεδ ον. Ψ ου χαν λογ ον το α τηιρδ χοµπυτερ ωηιχη ωουλδ τηεν βεχοµε ψουρ ∀λοχαλ χοµπυτερ∀ ανδ σο ον. Ασ ψου λογ ουτ οφ εαχ η σεσσιον, ψουρ πρεϖιουσ σεσσιον βεχοµεσ αχτιϖε αγαιν.

Φιλε Τρανσφερ ΦΤΠ ισ τηε προγραµ τηατ αλλοωσ φιλεσ το βε σεντ φροµ ονε χοµπυτερ το ανοτηερ. ∀ΦΤΠ∀ στανδσ φορ ∀Φιλε Τρανσφερ Προτοχολ∀. Ωηεν ψου σταρτ υσινγ ΦΤΠ, α χοµµυνιχατιονσ χηαννελ ωιτη ανοτηερ χοµπυτερ ον τηε νετωορκ ισ οπενεδ. Φορ εξαµπλε, το σταρτ υσινγ ΦΤΠ ανδ ινιτιατε α φιλε τρανσφερ σεσσιον ωιτη α χοµπυτερ ον τηε νετωορκ χαλλεδ ∀ΥΜΧςΜΒ∀, ψου ωου λδ ισσυε τηε φολλοωινγ συβχοµµανδ: ΦΤΠ ΥΜΧςΜΒ.ΜΙΣΣΟΥΡΙ.Ε∆Υ Ηοστ ∀ΥΜΧςΜΒ∀ ωιλλ προµπτ ψου φορ αν αχχουντ ναµε ανδ πασσωορδ. Ιφ ψουρ λογιν ισ χορρεχτ, ΦΤΠ ωιλλ τελλ ψου σο, οτηερωισε ιτ ωιλλ σαψ ∀λογιν ινχορρεχτ.∀ Τρψ αγαιν ορ αβορτ τηε ΦΤΠ προγραµ. (Τηισ ισ υσυαλλψ δονε βψ τψπινγ α σπεχιαλ χοντρολ χηαραχτερ συχη ασ ΧΟΝΤΡΟΛ−Χ. Τηε ∀προγραµ αβορτ∀ χηαραχτερ ϖαριεσ φροµ σψστεµ το σψστεµ .) Νεξτ ψου ωιλλ σεε τηε ΦΤΠ προµπτ, ωηιχη ισ: Φτπ> Τηερε αρε α νυµβερ οφ συβχοµµανδσ οφ ΦΤΠ. Τηε συβχοµµανδ ∀?∀ ωιλλ λιστ τηεσε χοµµανδσ ανδ α βριεφ δεσχριπτιον ο φ εαχη ονε. Ψου χαν ινιτιατε α φιλε τρανσφερ ιν ειτηερ διρεχτιον ωιτη ΦΤΠ, ειτηερ φροµ τηε ρεµοτε ηοστ ορ το τηε ρεµοτε ηοστ. Τηε ∀γ ετ∀ συβχοµµανδ ινιτιατεσ α φιλε τρανσφερ φροµ τηε ρεµοτε ηοστ (ι.ε. Τελλσ τηε ρεµοτε χοµπυτερ το σενδ τηε φιλε το τηε λο χαλ χοµπυτερ [τηε ονε ον ωηιχη ψου ισσυεδ τηε ∀φτπ∀ χοµµανδ]). Σιµπλψ εντερ ∀γετ∀ ανδ ΦΤΠ ωιλλ προµπτ ψου φορ τη ε ρεµοτε ηοστ∋σ φιλε ναµε ανδ τηε (νεω) λοχαλ ηοστ∋σ φιλε ναµε. Εξαµπλε: Φτπ> γετ Ρεµοτε φιλε ναµε? τηειρφιλε λοχαλ φιλε ναµε? µψφιλε Ψου χαν αββρεϖιατε τηισ βψ τψπινγ βοτη φιλε ναµεσ ον τηε σαµε λινε ασ τηε ∀γετ∀ συβχοµµανδ. Ιφ ψου δο νοτ σπεχιφψ α λοχαλ φιλε ναµε, τηε νεω λοχαλ φιλε ωιλλ βε χαλλεδ τηε σαµε τηινγ ασ τηε ρεµοτε φιλε. ςαλιδ ΦΤΠ συβχοµµανδσ το γετ α φιλε ινχλυδε τηε φολλοωινγ: γετ τηειρφιλε µψφιλε γετ δοχ.ξ25 Τηε ∀πυτ∀ συβχοµµανδ ωορκσ ιν α σιµιλαρ φασηιον ανδ ισ υσεδ το σενδ α φιλε φροµ τηε λοχαλ χοµπυτερ το τηε ρεµοτε χο µπυτερ. Εντερ τηε χοµµανδ ∀πυτ∀ ανδ ΦΤΠ ωιλλ προµπτ ψου φορ τηε λοχαλ φιλε ναµε ανδ τηεν τηε ρεµοτε φιλε ναµε. Ιφ τ ηε τρανσφερ χαννοτ βε δονε βεχαυσε τηε φιλε δοεσν∋τ εξιστ ορ φορ σοµε οτηερ ρεασον, ΦΤΠ ωιλλ πριντ αν ερρορ µεσσαγε. Τηερε αρε α νυµβερ οφ οτηερ συβχοµµανδσ ιν ΦΤΠ τηατ αλλοω ψου το δο µανψ µορε τηινγσ. Νοτ αλλ οφ τηεσε αρε στανδ αρδ σο χονσυλτ ψουρ λοχαλ δοχυµεντατιον ορ τψπε α θυεστιον µαρκ ατ τηε ΦΤΠ προµπτ. Σοµε φυνχτιονσ οφτεν βυιλτ ιντ ο ΦΤΠ ινχλυδε τηε αβιλιτψ το λοοκ ατ φιλεσ βεφορε γεττινγ ορ πυττινγ τηεµ, τηε αβιλιτψ το χηανγε διρεχτοριεσ, τηε αβιλιτ ψ το δελετε φιλεσ ον τηε ρεµοτε χοµπυτερ, ανδ τηε αβιλιτψ το λιστ τηε διρεχτορψ ον τηε ρεµοτε ηοστ. Αν ιντριγυινγ χαπαβιλιτψ οφ µανψ ΦΤΠ ιµπλεµεντατιονσ ισ ∀τηιρδ παρτψ τρανσφερσ.∀ Φορ εξαµπλε, ιφ ψου αρε λογγεδ ον χοµπυτερ Α ανδ ψου ωαντ το χαυσε χοµπυτερ Β το σενδ α φιλε το χοµπυτερ Χ, ψου χαν υσε ΦΤΠ το χοννεχτ το χοµπυτε


ρ Β ανδ υσε τηε ∀ρµτσενδ∀ χοµµανδ. Οφ χουρσε, ψου ηαϖε το κνοω υσερναµεσ ανδ πασσωορδσ ον αλλ τηρεε χοµπυτερσ, σινχε ΦΤΠ νεϖερ αλλοωσ ψου το πεεκ ιντο σοµεονε∋σ διρεχτορψ ανδ φιλεσ υνλεσσ ψου κνοω τηειρ υσερναµε ανδ πασσωο ρδ. Τηε ∀χδ∀ συβχοµµανδ χηανγεσ ψουρ ωορκινγ διρεχτορψ ον τηε ρεµοτε ηοστ. Τηε ∀λχδ∀ συβχοµµανδ χηανγεσ τηε διρεχτ ορψ ον τηε λοχαλ ηοστ. Φορ ΥΝΙΞ σψστεµσ, τηε µεανινγ οφ τηεσε συβχοµµανδσ ισ οβϖιουσ. Οτηερ σψστεµσ, εσπεχιαλλψ τηοσε τηατ δο νοτ ηαϖε διρεχτορψ−στρυχτυρεδ φιλε σψστεµ, µαψ νοτ ιµπλεµεντ τηεσε χοµµανδσ ορ µαψ ιµπλεµεντ τηεµ ιν α διφφερεντ µαννερ. Τηε ∀διρ∀ ανδ ∀λσ∀ συβχοµµανδσ δο τηε σαµε τηινγ, ναµελψ λιστ τηε φιλεσ ιν τηε ωορκινγ διρεχτορψ οφ τηε ρεµοτε ηοστ. Τηε ∀λιστ∀ συβχοµµανδ σηοωσ τηε χοντεντσ οφ α φιλε ωιτηουτ αχτυαλλψ πυττινγ ιτ ιντο α φιλε ον τηε λοχαλ χοµπυτερ. Τ ηισ ωουλδ βε ηελπφυλ ιφ ψου ϕυστ ωαντεδ το ινσπεχτ α φιλε. Ψου χουλδ ιντερρυπτ ιτ βεφορε ιτ ρεαχηεδ τηε ενδ οφ τηε φιλε βψ τψπινγ ΧΟΝΤΡΟΛ−Χ ορ σοµε οτηερ σπεχιαλ χηαραχτερ. Τηισ ισ δεπενδεντ ον ψουρ ΦΤΠ ιµπλεµεντατιον. Τηε ∀δελετε∀ χοµµανδ χαν δελετε φιλεσ ον τηε ρεµοτε ηοστ. Ψου χαν αλσο µακε ανδ ρεµοϖε διρεχτοριεσ ον τηε ρεµοτε ηο στ ωιτη ∀µκδιρ∀ ανδ ∀ρµδιρ∀. Τηε ∀στατυσ∀ συβχοµµανδ ωιλλ τελλ ψου ιφ ψου αρε χοννεχτεδ ανδ ωιτη ωηοµ ανδ ωηατ τηε στατε οφ αλλ ψουρ οπτιονσ αρε. Ιφ ψου αρε τρανσφερρινγ βιναρψ φιλεσ ορ φιλεσ ωιτη ανψ νον−πρινταβλε χηαραχτερσ, τυρν βιναρψ µοδε ον βψ εντερινγ τ ηε ∀βιναρψ∀ συβχοµµανδ: βιναρψ Το ρεσυµε νον−βιναρψ τρανσφερσ, εντερ τηε ∀ασχιι∀ συβχοµµανδ. Τρανσφερρινγ α νυµβερ οφ φιλεσ χαν βε δονε εασιλψ βψ υσινγ ∀µπυτ∀ (µυλτιπλε πυτ) ανδ ∀µγετ∀ (µυλτιπλε γετ). Φορ εξα µπλε, το γετ εϖερψ φιλε ιν α παρτιχυλαρ διρεχτορψ, φιρστ ισσυε α ∀χδ∀ χοµµανδ το χηανγε το τηατ διρεχτορψ ανδ τηεν α ∀µγετ∀ χοµµανδ ωιτη αν αστερισκ το ινδιχατε εϖερψ φιλε: χδ σοµεδιρεχτορψ µγετ ∗ Ωηεν ψου αρε δονε, υσε τηε ∀χλοσε∀ συβχοµµανδ το βρεακ τηε χοµµυνιχατιονσ λινκ. Ψου ωιλλ στιλλ βε ιν ΦΤΠ, σο ψου µυστ υσε τηε ∀βψε∀ συβχοµµανδ το εξιτ ΦΤΠ ανδ ρετυρν το τηε χοµµανδ λεϖελ. Τηε ∀θυιτ∀ συβχοµµανδ ωιλλ χλοσε τηε χοννεχτιον ανδ εξιτ φροµ ΦΤΠ ατ τηε σαµε τιµε.

Μαιλ Μαιλ ισ τηε σιµπλεστ νετωορκ φαχιλιτψ το υσε ιν µανψ ωαψσ. Αλλ ψου ηαϖε το δο ισ το χρεατε ψουρ µεσσαγε, ωηιχη χαν βε δονε ωιτη α φιλε εδιτορ ορ ον τηε σπυρ οφ τηε µοµεντ, ανδ τηεν σενδ ιτ. Υνλικε ΦΤΠ ανδ Τελνετ, ψου δο νοτ νεεδ το κνο ω τηε πασσωορδ οφ τηε υσερναµε ον τηε ρεµοτε χοµπυτερ. Τηισ ισ σο βεχαυσε ψου χαννοτ χηανγε ορ αχχεσσ τηε φιλεσ οφ τηε ρεµοτε υσερ νορ χαν ψου υσε τηειρ αχχουντ το ρυν προγραµσ. Αλλ ψου χαν δο ισ το σενδ α µεσσαγε. Τηερε ισ προβαβλψ α προγραµ ον ψουρ λοχαλ χοµπυτερ ωηιχη δοεσ µαιλ βετωεεν υσερσ ον τηατ χοµπυτερ. Συχη α προγρ αµ ισ χαλλεδ α µαιλερ. Τηισ µαψ ορ µαψ νοτ βε τηε ωαψ το σενδ ορ ρεχειϖε µαιλ φροµ οτηερ χοµπυτερσ ον τηε νετωορκ, α λτηουγη ιντεγρατεδ µαιλερσ αρε µορε ανδ µορε χοµµον. ΥΝΙΞ µαιλερσ ωιλλ βε υσεδ ασ αν εξαµπλε ιν τηισ δισχυσσιον. Νοτε τηατ τηε προτοχολ ωηιχη ισ υσεδ το σενδ ανδ ρεχειϖε µαιλ οϖερ α ΤΧΠ/ΙΠ νετωορκ ισ χαλλεδ ΣΜΤΠ, τηε ∀Σιµπλε Μαιλ Τρανσφερ Προτοχολ.∀ Τψπιχαλλψ, ψου ωιλλ νοτ υσε ανψ προγραµ χαλλεδ ΣΜΤΠ, βυτ ρατηερ ψουρ λοχαλ µαιλ π ρογραµ. ΥΝΙΞ µαιλερσ αρε υσυαλλψ υσεδ βψ ινϖοκινγ α προγραµ ναµεδ ∀µαιλ∀. Το ρεχειϖε νεω µαιλ, σιµπλψ τψπε ∀µαιλ∀. Τηερ ε αρε σεϖεραλ ϖαριετιεσ οφ ΥΝΙΞ µαιλερσ ιν εξιστενχε. Χονσυλτ ψουρ λοχαλ δοχυµεντατιον φορ δεταιλσ. Φορ εξαµπλε, τ ηε χοµµανδ ∀µαν µαιλ∀ πριντσ ουτ τηε µανυαλ παγεσ φορ τηε µαιλ προγραµ ον ψουρ χοµπυτερ. Το σενδ µαιλ, ψου υσυαλλψ σπεχιφψ τηε αδδρεσσ οφ τηε ρεχιπιεντ ον τηε µαιλ χοµµανδ. Φορ εξαµπλε: ∀µαιλ κνιγητ≅υµχϖ µβ.µισσουρι.εδυ∀ ωιλλ σενδ τηε φολλοωινγ µεσσαγε το υσερναµε ∀κνιγητ∀ ον ηοστ ∀υµχϖµβ∀. Ψου χαν υσυαλλψ τψπε ιν ψουρ µεσσαγε ονε λινε ατ α τιµε, πρεσσινγ ΡΕΤΥΡΝ αφτερ εαχη λινε ανδ τψπινγ ΧΟΝΤΡΟΛ−∆ τ ο ενδ τηε µεσσαγε. Οτηερ φαχιλιτιεσ το ινχλυδε αλρεαδψ−εξιστινγ φιλεσ σοµετιµεσ εξιστ. Φορ εξαµπλε, Βερκελεψ ΥΝΙΞ∋σ αλλοω ψου το εντερ χοµµανδσ σιµιλαρ το τηε φολλοωινγ το ινχλυδε α φιλε ιν ψουρ χυρρεντ µαιλ µεσσαγε:


ρ µψφιλε Ιν τηισ εξαµπλε, τηε χοντεντσ οφ ∀µψφιλε∀ αρε ινσερτεδ ιντο τηε µεσσαγε ατ τηισ ποιντ. Μοστ ΥΝΙΞ σψστεµσ αλλοω ψου το σενδ α φιλε τηρουγη τηε µαιλ βψ υσινγ ινπυτ ρεδιρεχτιον. Φορ εξαµπλε: µαιλ κνιγητ≅υµχϖµβ.µισσουρι.εδυ < µψφιλε Ιν τηισ εξαµπλε, τηε χοντεντσ οφ ∀µψφιλε∀ αρε σεντ ασ α µεσσαγε το ∀κνιγητ∀ ον ∀υµχϖµβ.∀ Νοτε τηατ ιν µανψ ΥΝΙΞ σψστεµσ τηε ονλψ διστινχτιον βετωεεν µαιλ βουνδ φορ ανοτηερ υσερ ον τηε σαµε χοµπυτερ ανδ ανοτηερ υσερ ον α ρεµοτε χοµπυτερ ισ σιµπλψ τηε αδδρεσσ σπεχιφιεδ. Τηατ ισ, τηερε ισ νο ηοστναµε φορ λοχαλ ρεχιπιεντ σ. Οτηερωισε, µαιλ φυνχτιονσ ιν εξαχτλψ τηε σαµε ωαψ. Τηισ ισ χοµµον φορ ιντεγρατεδ µαιλ παχκαγεσ. Τηε σψστεµ κνοω σ ωηετηερ το σενδ τηε µαιλ λοχαλλψ ορ τηρουγη τηε νετωορκ βασεδ ον τηε αδδρεσσ ανδ τηε υσερ ισ σηιελδεδ φροµ ανψ οτ ηερ δεταιλσ. ∀Τηε Θυεστ Φορ Κνοωλεδγε Ισ Ωιτηουτ Ενδ...∀

123.Πηραχκ Μα γαζινε − ςολ. 3, Ισσυε 27

βψ Κνιγητ Λιγητνινγ

Προλογυε Φορ Νονε ςΜΣ Υσερσ ∆ΕΧνετ ισ τηε νετωορκ φορ ∆ΕΧ µαχηινεσ, ιν µοστ χασεσ ψου χαν σαψ ςΑΞ∋σ. ∆ΕΧνετ αλλοωσ ψου το δο: • ε−µαιλ • φιλε τρανσφερ • ρεµοτε λογιν • ρεµοτε χοµµανδ • ρεµοτε ϕοβ εντρψ • ΠΗΟΝΕ ΠΗΟΝΕ ισ αν ιντεραχτιϖε χοµµυνιχατιον βετωεεν υσερσ ανδ ισ εθυαλ το ΤΑΛΚ ον ΥΝΙΞ ορ α ∀δελυξε∀−ΧΗΑΤ ον ςΜ/Χ ΜΣ. ΒΕΛΩΥΕ, τηε υνιϖερσιτψ νετωορκ οφ τηε στατε Βαδεν−Ωυερττεµβεργ ιν Ωεστ Γερµανψ χονταινσ (βεσιδεσ οτηερ νετωορκσ ) α ∆ΕΧνετ ωιτη αβουτ 400 ςΑΞ∋σ. Ον εϖερψ ςΑΞ τηερε ισ στανδαρδ−αχχουντ χαλλεδ ∆ΕΧΝΕΤ ωιτη πω:= ∆ΕΧΝΕΤ, ωηιχη ισ νοτ ρεαχηαβλε ϖια ρεµοτε λογιν. Τηισ αχχουντ ισ προϖιδεδ φορ σεϖεραλ ∆ΕΧνετ−Υτιλιτιεσ ανδ ασ α πσευδο−γυεστ−αχ χουντ. Τηε ∆ΕΧΝΕΤ−αχχουντ ηασ ϖερψ ρεστριχτεδ πριϖιλεγεσ: Ψου χαννοτ εδιτ α φιλε ορ µακε ανοτηερ ρεµοτε λογιν. Τηε ΗΕΛΠ ισ εθυιππεδ βψ τηε σψστεµ ανδ ισ σιµιλαρ το τηε ΜΑΝ χοµµανδ ον ΥΝΙΞ. Μορε ινφορµατιον ον ∆ΕΧνετ χαν βε φουνδ ιν ∀Λοοκινγ Αρουνδ Ιν ∆ΕΧνετ∀ βψ ∆εεπ Τηουγητ ιν τηισ ϖερψ ισσυε οφ Πηρ αχκ Ινχ. Ηερε, ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Υλµ, ωε ηαϖε αν ∗ινχρεδιβλψ∗ ιγνοραντ χοµπυτερ χεντερ σταφφ, ωιτη αν εϖεν βιγγερ λαχκ οφ σψστεµ−λιτερατυρε (βεσιδεσ τηε 80κγ οφ ςΑΞ/ςΜΣ−µανυαλσ). Τηε αχτιϖε µαψ σεαρχη φορ ινφορµατιον βψ ηιµσελφ, ωηιχ η ισ οϖερ τηε λεϖελ οφ ∀ρυν,∀ ∀ΦΟΡΤΡΑΝ,∀ ορ ∀λογουτ.∀ Μψ γοοδ λυχκ τηατ Ι ηαϖε οτηερ αχχουντσ ιν τηε ΒΕΛΩΥΕ− ∆ΕΧνετ, ωηερε µορε ινφορµατιον ισ οφφερεδ φορ τηε υσερσ. Ι αµ α ρεγυλαρ στυδεντ ιν Υλµ ανδ αλλ µψ αχχουντσ αρε χοµ πλετελψ λεγαλ ανδ χορρεσπονδινγ το τηε Γερµαν λαωσ. Ι δον∋τ χαλλ µψσελφ α ∀ηαχκερ,∀ Ι φεελ µορε λικε α ∀υσερ∀ (...ι τ∋σ µορε α δεφινινγ−προβλεµ). Ιν τηε ΗΕΛΠ−µενυ ιν α ηοστ ιν Τυεβινγεν Ι φουνδ τηε φιλε νετδχλ.χοµ ανδ τηε χορρεσπονδινγ εξπλανατιον, ωηιχη σενδσ χ οµµανδσ το τηε ∆ΕΧΝΕΤ−Αχχουντ οφ οτηερ ςΑΞ∋σ ανδ εξεχυτεσ τηεµ τηερε (ρεµοτε χοµµανδ). Τηε εξπλανατιον ιν τηε ΗΕ ΛΠ−µενυ ωασ ιδιοτ−προοφ −− τηερεφορε φορ µε, τοο :−) Ωιτη τηε χοµµανδ ∀∃ µχρ νχπ σηοω κνοων νοδεσ∀ ψου χαν οβταιν α λιστ οφ αλλ νετωιδε αχτιϖε ςΑΞ∋σ, ασ ισ γενεραλλψ κνοων, ανδ σο Ι πινγεδ αλλ τηεσε ςΑΞ∋σ το λοοκ φορ µορε ινφορµατιον φορ α κνοωλεδγε−τηιρστψ υσερ. Ωιτη ∀ηελπ∀, ∀διρ ∀ ανδ οτηερ σιµιλαρ χοµµανδσ Ι λοοκ αρουνδ ον τηοσε ∆ΕΧνετ αχχουντσ, αλωαψσ ωατχηινγ φορ τοπιχσ ρελατεδ το τηε Β ΕΛΩΥΕ−νετωορκ. Ιτ∋σ α πιτψ, τηατ 2/3 οφ αλλ ςΑΞ∋σ ηαϖε λοχκεδ τηε ∆ΕΧΝΕΤ−Αχχουντ φορ ΝΕΤ∆ΧΛ.ΧΟΜ. Τηειρ σψστε µ µαναγερσ αρε προβαβλψ αφραιδ οφ υναυτηοριζεδ αχχεσσ, βυτ Ι χαννοτ ιµαγινε ηοω τηερε χουλδ βε συχη αν υναυτηορι ζεδ αχχεσσ, βεχαυσε ψου χαννοτ λογ ον τηισ αχχουντ −− νο χηανχε φορ τροϕαν ηορσεσ, ετχ.


Σοµε σψστεµ µαναγερσ χαλλεδ µε βαχκ αφτερ Ι ϖισιτεδ τηειρ ςΑΞ το χηατ ωιτη µε αβουτ τηε νετωορκ ανδ ασκεδ µε ιφ τηεψ χουλδ ηελπ µε ιν ανψ ωαψ. Ονε σψσοπ φροµ Στυττγαρτ εϖεν σεντ µε α ϖερσιον οφ ΝΕΤ∆ΧΛ.ΧΟΜ φορ τηε ΥΛΤΡΙΞ οπερατι ον σψστεµ. Τηεν, αφτερ α µοντη, τηε ΗΟΡΡΟΡ χαµε οϖερ µε ιν σηαπε οφ α τηε φολλοωινγ µαιλ: −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− Φροµ: ΤΥΕΒΙΝΓΕΝ::ΣΨΣΤΕΜ 31−ΜΑΨ−1989 15:31:11.38 Το: ΦΡΑΜΣΤΑΓ ΧΧ: Συβϕ: δον∋τ µακε ανψ χραπ, ορ ψου∋λλ βε κιχκεδ ουτ! Φροµ: ΙΤΤΓΠΞ::ΣΨΣΤΕΜ 29−ΜΑΨ−1989 16:46 Το: ΤΥΕΒΙΝΓΕΝ::ΣΨΣΤΕΜ Συβϕ: Σψστεµ−βρεακινγ−ιν 01−Μαψ−1989 Το τηε σψστεµ µαναγερ οφ τηε Χοµπυτερ ΤΥΕΒΙΝΓΕΝ, Ον Μαψ 1στ 1989 ωε ηαδ α Σψστεµ−βρεακινγ−ιν ιν ουρ ∆ΕΧΝΕΤ−αχχουντ, ωηιχη σταρτεδ φροµ ψουρ µαχηινε. Βψ ηελπ ο φ ουρ αχχουντινγ ωε ασχερταινεδ ψουρ υσερ ΦΡΑΜΣΤΑΓ το ηαϖε εµυλατεδ αν ιντεραχτιϖε λογ−ον ον ουρ βαχκβονε−νοδ ε ανδ ον εϖερψ µαχηινε οφ ουρ ςΑΞ−χλυστερ ωιτη τηε ∀τροϕαν ηορσε∀ ΝΕΤ∆ΧΛ.ΧΟΜ. Γιϖε υσ τηισ υσερ∋σ ναµε ανδ αδ δρεσσ ανδ δεαρ υπ τηε οχχυρρενχε χοµπλετελψ. Ωε ποιντ ουτ τηατ τηε υσερ ισ πυνισηαβλε. Ιν χασε οφ ρεπετιτιον ωε ωουλ δ βε φορχεδ το τακε χορρεσπονδινγ µεασυρεσ. Ωε ωιλλ χηεχκ ωηετηερ ουρ σψστεµ γοτ ινϕυρεδ. Ιφ νοτ, τηισ τιµε ωε ωιλλ δι σρεγαρδ ανψ µεασυρε. Ινφορµ υσ ϖια ∆ΕΧνετ αβουτ ψουρ ινϖεστιγατιον ρεσυλτσ −− ωε αρε ατταιναβλε βψ τηε νοδενυµβ ερ 1084::σψστεµ ∆ιπλ.−Ινγ. Μιχηαελ Ηαγερ −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− Μψ σψστεµ µαναγερ τηρεατενεδ µε ωιτη τηε δελετινγ οφ µψ αχχουντ, ιφ Ι ωουλδ νοτ ιµµεδιατελψ ενλιγητεν τηε αφφαιρ. ∗ Γυλπ∗! Ι ωασ χονσχιουσ αβουτ µψ ιννοχενχε, βυτ ηοω το τελλ ιτ το τηε οτηερσ? Ι εξπλαινεδ, στεπ βψ στεπ, εϖερψτηινγ το µψ σψστεµ µαναγερ. Ηε τηεν υνδερστοοδ αφτερ α ωηιλε, βυτ τηε χριµιναλ προχεδυρε στιλλ ηοϖερεδ οϖερ µε... σο, Ι τοοκ θ υιχκλψ το µψ κεψβοαρδ, το χοµποσε φιλε οφ εξπλανατιονσ ανδ το σενδ ιτ το τηατ ανγρψ σψστεµ µαναγερ ιν Στυττγαρτ (νο δε 1084 ισ αν ινστιτυτε τηερε). Βυτ νο ωαψ ουτ: Ηε ηαδ ρυν ουτ οφ δισκ θυοτα ανδ µψ εξπλανατιον−µαιλ σαιλεδ ιντο τηε νι ρωανα: −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− ∃ µαιλ εξπλανατιον Το: 1084::σψστεµ %ΜΑΙΛ−Ε, ερρορ σενδινγ το υσερ ΣΨΣΤΕΜ ατ 1084 %ΜΑΙΛ−Ε−ΟΠΕΝΟΥΤ, ερρορ οπενινγ ΣΨΣ∃ΣΨΣΡΟΟΤ:[ΣΨΣΜΓΡ]ΜΑΙΛ∃00040092594Φ∆194.ΜΑΙ; ασ ουτπυτ −ΡΜΣ−Ε−ΧΡΕ, ΑΧΠ φιλε χρεατε φαιλεδ −ΣΨΣΤΕΜ−Φ−ΕΞ∆ΙΣΚΘΥΟΤΑ, δισκ θυοτα εξχεεδεδ −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− Αλσο τηε αττεµπτ οφ α χοννεχτιον ωιτη τηε ΠΗΟΝΕ−φαχιλιτψ φαιλεδ: Ιν ηισ βορδερλεσσ ηαχκερ−παρανοια, ηε χυτ οφφ ηι σ ΠΗΟΝΕ... ανδ νοωηερε ισ α λιστ ωιτη τηε ΡΕΑΛ−αδδρεσσεσ οφ τηε ϖιρτυαλ ∆ΕΧνετ−αδδρεσσεσ αϖαιλαβλε (το πρεϖεντ ηαχκινγ). Νοω Ι στοοδ τηερε ωιτη τηε βρανδ ∀∆ΑΝΓΕΡΟΥΣ ΗΑΧΚΕΡ!∀ ανδ Ι ηαδ νο χηανχε το ϖινδιχατε µψσελφ. Ι πουρ εδ ουτ µψ τρουβλεσ το αν αχθυαιντανχε οφ µινε, ωηο ισ α σψσοπ ιν τηε χοµπυτερ−χεντερ ιν Φρειβυργ. Ηε ασκεδ οτηερ σψ σοπσ ανδ µαναγερσ τηρυ τηε ωηολε ΒΕΛΩΥΕ−νετωορκ υντιλ σοµεονε γαϖε ηιµ α τελεπηονε νυµβερ αφτερ α φεω δαψσ −− ανδ τηατ ωασ τηε ριγητ ονε! Ι πηονεδ το τηισ Ηαγερ ανδ τολδ ηιµ ωηατ Ι ηαδ δονε ωιτη ηισ ∆ΕΧνετ−αχχουντ ανδ αλσο ωηατ ΝΟΤ. Ι ωαντεδ το κνοω ωηιχη χριµε Ι ηαδ χοµµιττεδ. Ηε προµπτλψ χανχελεδ αλλ οφ ηισ ρεπροαχηεσ, βυτ ηε διδ νοτ εξχυσε ηισ δεφαµεσ ινχριµινα τιονσ. Ι εντρεατεδ ηιµ το ινφορµ µψ σψστεµ µαναγερ ιν Τυεβινγεν τηατ Ι ηαϖε δονε νοτηινγ ιλλεγαλ ανδ το στοπ ηιµ φροµ ερασινγ µψ αχχουντ. Τηισ ηαππενσ αλρεαδψ το α φελλοω στυδεντ οφ µινε (ιν τηισ χασε, Ηαγερ ωασ αλσο γυιλτψ). Ηε προ µισεδ µε τηατ ηε ωουλδ οφφιχιαλλψ χανχελ ηισ ρεπροαχηεσ.


Αφτερ οϖερ α ωεεκ τηισ δοεσν∋τ ηαππεν (Ι∋µ αλλοωεδ το υσε µψ αχχουντ φυρτηερ ον). Ιν ρετυρν φορ ιτ, Ι ρεχειϖεδ α νε ω µαιλ φροµ Ηαγερ ον ανοτηερ αχχουντ οφ µινε: −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− Φροµ: 1084::ΗΑΓΕΡ 1−ϑΥΝ−1989 12:51 Το: 50180::ΣΤΥ∆_11 Συβϕ: Σψστεµ−βρεακινγ−ιν Ον ϑυνε 1στ 1989 ψου ηαϖε χοµµιττεδ α σψστεµ−βρεακινγ−ιν ον ατ λεαστ ονε οφ ουρ ςΑΞ∋σ. Ωε ωερε αβλε το ρεγιστερ τηι σ οχχυρρενχε. Ωε ωουλδ βε φορχεδ το τακε φυρτηερ µεασυρε ιφ ψου διδ νοτ δεαρ υπ τηε οχχυρρενχε χοµπλετελψ υντιλ ϑυ νε 6τη. Οφ χουρσε τηε εξπενσεσ ινϖολϖεδ ωουλδ βε ιµποσεδ ον ψου. Ηενχε ενλιγητενµεντ µυστ βε ιν ψουρ οων ιντερεστ. Ωε αρε ατταιναβλε ϖια ∆ΕΧνετ−µαιλ ωιτη τηε αδδρεσσ 1084::ΗΑΓΕΡ ορ ϖια φολλοωινγ αδδρεσσ: Ινστιτυτ φυερ Τεχηνισχηε Τηερµοδψναµικ υνδ Τηερµισχηε ςερφαηρενστεχηνικ ∆ιπλ.−Ινγ. Μ. Ηαγερ Τελ.: 0711/685−6109 ∆ιπλ.−Ινγ. Μ. Μρζψγλοδ Τελ.: 0711/685−3398 Πφαφφενωαλδρινγ 9/10−1 7000 Στυττγαρτ−80 Μ. Ηαγερ Μ. Μρζψγλοδ −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− −−− Τηισ ωασ τηε ρεαχτιον οφ µψ αττεµπτ: ∀∃ ΠΗΟΝΕ 1084::ΣΨΣΤΕΜ∀. Ι ηαϖε νοτ ανσωερεδ το τηισ µαιλ. Ι ΑΜ ΣΙΧΚ ΟΦ ΙΤ!

124. Πηραχκ Μα γαζινε − ςολ. 3, Ισσυε 28

βψ Ταραν Κινγ

ΑΧΣΝΕΤ Αυστραλιαν Χοµπυτερ Σχιενχε Νετωορκ (ΑΧΣΝΕΤ), αλσο κνοων ασ Οζ, ηασ ιτσ γατεωαψ τηρουγη τηε ΧΣΝΕΤ νοδε µυννα ρι.οζ.αυ ανδ ιφ ψου χαννοτ διρεχτλψ µαιλ το τηε οζ.αυ δοµαιν, τρψ ειτηερ υσερναµε%µυνναρι.οζ.αυ≅ΥΥΝΕΤ.ΥΥ.ΝΕΤ ορ µυνναρι! υσερναµε≅ΥΥΝΕΤ.ΥΥ.ΝΕΤ. ΑΤ&Τ ΜΑΙΛ ΑΤ&Τ Μαιλ ισ α µαιλινγ σερϖιχε οφ ΑΤ&Τ, προβαβλψ ωηατ ψου µιγητ χαλλ ιτ∋σ ΜΧΙ−Μαιλ εθυιϖαλεντ. Ιτ ισ αϖαιλαβλ ε ον τηε ΥΥΧΠ νετωορκ ασ νοδε ναµε αττµαιλ βυτ Ι∋ϖε ηαδ προβλεµσ ηαϖινγ µαιλ γετ τηρουγη. Αππαρεντλψ, ιτ δοεσ χοσ τ µονεψ το µαιλ το τηισ σερϖιχε ανδ τηε συρρουνδινγ νοδεσ αρε νοτ ωιλλινγ το πιχκ υπ τηε ταβ φορ τηε ινγοινγ µαιλ, ορ ατ λεαστ, τηισ ηασ σεεµινγλψ βεεν τηε χασε τηυσ φαρ. Ι βελιεϖε, τηουγη, τηατ περηαπσ ρουτινγ το αττ!αττµαιλ!υσερ ωουλδ ωορκ. ΑΤ&Τ ρεχεντλψ αννουνχεδ σιξ νεω Ξ.400 ιντερχοννεχτιονσ βετωεεν ΑΤ&Τ Μαιλ ανδ ελεχτρονιχ µαιλ σερϖιχεσ ιν τηε ΥΣ, Κορεα, Σωεδεν, Αυστραλια, ανδ Φινλανδ. Ιν τηε ΥΣ, ΑΤ&Τ Μαιλ ισ νοω ιντερχοννεχτεδ ωιτη Τελενετ Χοµµυνιχατιονσ Χορ πορατιον∋σ σερϖιχε, Τελεµαιλ, αλλοωινγ υσερσ οφ βοτη σερϖιχεσ το εξχηανγε µεσσαγεσ εασιλψ. Ωιτη τηε αδδιτιον οφ τηε σε ιντερχοννεχτιονσ, τηε ΑΤ&Τ Μαιλ Γατεωαψ 400 Σερϖιχε αλλοωσ ΑΤ&Τ Μαιλ συβσχριβερσ το εξχηανγε µεσσαγεσ ωιτη υσερσ οφ τηε φολλοωινγ ελεχτρονιχ µεσσαγινγ σψστεµσ: Χοµπανψ Τελε∆ελτα ΟΤΧ Τελεχοµ−Χαναδα ∆ΑΧΟΜ Π&Τ−Τελε Ηελσινκι Τελεπηονε Χο. ∆ιαλχοµ

Ε−Μαιλ Ναµ ε Τε∆ε 400 ΜΠΣ400 Ενϖοψ100 ∆ΑΧΟΜ ΜΗΣ ΜαιλΝετ 400 ΕΛΙΣΑ ∆ιαλχοµ

Χουντρψ Σωεδεν Αυστραλια Χαναδα Κορεα Φινλανδ Φινλανδ ΥΣΑ


Τελενετ Κ∆∆ Τρανσπαχ

Τελεµαιλ Μεσσαϖια ΑΤΛΑΣ400

ΥΣΑ ϑαπαν Φρανχε

Τηε ιντερχοννεχτιονσ αρε βασεδ ον τηε Ξ.400 στανδαρδ, α σετ οφ γυιδελινεσ φορ τηε φορµατ, δελιϖερψ ανδ ρεχειπτ οφ ελεχ τρονιχ µεσσαγεσ ρεχοµµενδεδ βψ αν ιντερνατιοναλ στανδαρδσ χοµµιττεε τηε ΧΧΙΤΤ. Ιντερνατιοναλ Ξ.400 µεσσαγεσ ινχυρ α συρχηαργε. Τηεψ αρε: Το Χαναδα:

Περ νοτε: ∃.05 Περ µεσσαγε υνιτ: ∃.10

Το οτηερ ιντερνατιοναλ λοχατιονσ: Περ νοτε: ∃.20 Περ µεσσαγε υνιτ: ∃↔0 Τηερε ισ νο συρχηαργε φορ Ξ.400 µεσσαγεσ ωιτηιν τηε ΥΣ Τηε φολλοωινγ αρε χονταχτσ το σπεακ ωιτη αβουτ µαιλινγ τηρο υγη τηεσε µεντιονεδ νετωορκσ. Οτηερ θυεστιονσ χαν βε διρεχτεδ τηρουγη ΑΤ&Τ Μαιλ∋σ τολλ−φρεε νυµβερ, 1−800−624−567 2. ΜΗΣ Γατεωαψ: µησ!ατλασ ΜΗΣ Γατεωαψ: µησ!δαχοµ Αδµινιστρατορ: Βερναρδ Ταρδιευ Αδµινιστρατορ: Βοβ Νιχηολσον Τρανσπαχ ΑΤ&Τ Πηονε: 3399283203 Μορριστοων, Νϑ 07960 Πηονε: +1 201 644 1838 ΜΗΣ Γατεωαψ: µησ!διαλχοµ ΜΗΣ Γατεωαψ: µησ!ελισα Αδµινιστρατορ: Μρ. Λαραµαν Αδµινιστρατορ: Υλλα Καραϕαλαινεν ∆ιαλχοµ Νοκια ∆ατα Σουτη Πλαινφιελδ, Νϑ 07080 Πηονε: 01135804371 Πηονε: +1 441 493 3843 ΜΗΣ Γατεωαψ: µησ!ενϖοψ Αδµινιστρατορ: Κιν Χ. Μα Τελεχοµ Χαναδα Πηονε: +1 613 567 7584

ΜΗΣ Γατεωαψ: µησ!κδδ Αδµινιστρατορ: Σηιγεο Λωασε Κοκυσαι ∆ενσηιν ∆ενωα ΧΟ. Πηονε: 8133477419

ΜΗΣ Γατεωαψ: µησ!µαιλνετ ΜΗΣ Γατεωαψ: µησ!οτχ Αδµινιστρατορ: Καρι Αακαλα Αδµινιστρατορ: Γαρψ Ω. Κρυµβινε Γεν ∆ιρεχτορατε Οφ Ποστ & ΑΤ&Τ Ινφορµατιον Σψστεµσ Πηονε: 35806921730 Λινχροφτ, Νϑ 07738 Πηονε: +1 201 576 2658 ΜΗΣ Γατεωαψ: µησ!τελεµαιλ ΜΗΣ Γατεωαψ: µησ Αδµινιστρατορ: ϑιµ Κελσαψ Αδµινιστρατορ: ΑΤ&Τ Μαιλ ΜΗΣ ΓΤΕ Τελενετ Χοµµ Χορπ Γατεωαψ Ρεστον, ςΑ 22096 ΑΤ&Τ Πηονε: +1 703 689 6034 Λινχροφτ, Νϑ 08838 Πηονε: +1 800 624 5672

ΧΜΡ Πρεϖιουσλψ κνοων ασ Ιντερµαιλ, τηε Χοµµερχιαλ Μαιλ Ρελαψ (ΧΜΡ) Σερϖιχε ισ α µαιλ ρελαψ σερϖιχε βετωεεν τηε Ιντε ρνετ ανδ τηρεε χοµµερχιαλ ελεχτρονιχ µαιλ σψστεµσ: ΥΣ Σπριντ/Τελενετ, ΜΧΙ−Μαιλ, ανδ ∆ΙΑΛΧΟΜ σψστεµσ (ι.ε. Χοµπµ αιλ, ΝΣΦΜΑΙΛ, ανδ ΥΣ∆Α−ΜΑΙΛ). Αν ιµπορταντ νοτε: Τηε ονλψ ρεθυιρεµεντ φορ υσινγ τηισ µαιλ γατεωαψ ισ τηατ τηε ωορκ χονδυχτεδ µυστ βε ∆ΑΡΠΑ σπον σορεδ ρεσεαρχη ανδ οτηερ αππροϖεδ γοϖερνµεντ βυσινεσσ. Βασιχαλλψ, τηισ µεανσ τηατ υνλεσσ ψου∋ϖε γοτ σοµε γοϖερ νµεντ−ρελατεδ βυσινεσσ, ψου∋ρε νοτ συπποσεδ το βε υσινγ τηισ γατεωαψ. Ρεγαρδλεσσ, ιτ ωουλδ βε ϖερψ διφφιχυλτ φορ τηε µ το σχρεεν εϖερψτηινγ τηατ γοεσ τηρουγη τηειρ γατεωαψ. Βεφορε Ι υνδερστοοδ τηε ρεθυιρεµεντσ οφ τηισ γατεωαψ, Ι ωασ


σενδινγ το α υσερ οφ ΜΧΙ−Μαιλ ανδ ωασ νοτ χονταχτεδ αβουτ ανψ προβλεµσ ωιτη τηατ χοµµυνιχατιον. Υνφορτυνατελψ, Ι µιστψπεδ τηε ΜΧΙ−Μαιλ αδδρεσσ ον ονε οφ τηε λεττερσ ανδ τηατ λεττερ ενδεδ υπ γεττινγ ρεαδ βψ σψστεµ αδµινιστρατορ σ ωηο τηεν ινφορµεδ µε τηατ Ι ωασ νοτ το βε υσινγ τηατ σψστεµ, ασ ωελλ ασ τηε φαχτ τηατ τηεψ ωουλδ λικε το βιλλ µε φορ υσινγ ιτ. Τηατ ωασ αν ιντερεστινγ τηουγητ ον τηειρ παρτ ανψωαψ, βυτ δο νοτε τηατ υσινγ τηισ σερϖιχε δοεσ ινχυρ χηαργ εσ. Τηε ΧΜΡ µαιλβοξ αδδρεσσ ιν εαχη σψστεµ χορρεσπονδσ το τηε λαβελ: Τελεµαιλ: [Ιντερµαιλ/ΥΣΧΙΣΙ]ΤΕΛΕΜΑΙΛ/ΥΣΑ ΜΧΙ−Μαιλ: Ιντερµαιλ ορ 107−8239 ΧοµπΜαιλ: Ιντερµαιλ ορ ΧΜΠ0817 ΝΣΦ−Μαιλ: Ιντερµαιλ ορ ΝΣΦ153 ΥΣ∆Α−Μαιλ: Ιντερµαιλ ορ ΑΓΣ9999 Αδδρεσσινγ εξαµπλεσ φορ εαχη ε−µαιλ σψστεµ αρε ασ φολλοωσ: ΜΧΙΜΑΙΛ: 123−4567 σεϖεν διγιτ αδδρεσσ Εϖερεττ Τ. Βοωενσ περσον∋σ ναµε (µυστ βε υνιθυε!) ΧΟΜΠΜΑΙΛ: ΧΜΠ0123 τηρεε λεττερσ φολλοωεδ βψ τηρεε ορ φουρ διγιτσ Σ.Χοοπερ ινιτιαλ, τηεν ∀.∀ ανδ τηεν λαστ ναµε 134:ΧΜΠ0123 δοµαιν, τηεν ∀:∀ ανδ τηεν χοµβινατιον σψστεµ ανδ αχχουντ νυµβερ ΝΣΦΜΑΙΛ: ΝΣΦ0123 τηρεε λεττερσ φολλοωεδ βψ τηρεε ορ φουρ διγιτσ Α.Πηιλλιπσ ινιτιαλ, τηεν ∀.∀ ανδ τηεν λαστ ναµε 157:ΝΣΦ0123 δοµαιν, τηεν ∀:∀ ανδ τηεν χοµβινατιον σψστεµ ανδ αχχουντ νυµβερ ΥΣ∆ΑΜΑΙΛ: ΑΓΣ0123 Π.Σηιφτερ 157:ΑΓΣ0123

τηρεε λεττερσ φολλοωεδ βψ τηρεε ορ φουρ διγιτσ ινιτιαλ, τηεν ∀.∀ ανδ τηεν λαστ ναµε δοµαιν, τηεν ∀:∀ ανδ τηεν χοµβινατιον σψστεµ ανδ αχχουντ νυµβερ

ΤΕΛΕΜΑΙΛ: ΒΑΡΝΟΧ υσερ (διρεχτλψ ον Τελεµαιλ) ΒΑΡΝΟΧ/ΛΟ∆Η υσερ/οργανιζατιον (διρεχτλψ ον Τελεµαιλ) [ΒΑΡΝΟΧ/ΛΟ∆Η]ΤΕΛΕΜΑΙΛ/ΥΣΑ [υσερ/οργανιζατιον]σψστεµ βρανχη/χουντρψ Τηε φολλοωινγ αρε οτηερ Τελενετ σψστεµ βρανχηεσ/χουντριεσ τηατ χαν βε µαιλεδ το: ΤΕΛΕΜΑΙΛ/ΥΣΑ ΝΑΣΑΜΑΙΛ/ΥΣΑ ΜΑΙΛ/ΥΣΑ ΤΕΛΕΜΕΜΟ/ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΤΕΛΕΧΟΜ/ΧΑΝΑ∆Α ΤΟΜΜΑΙΛ/ΧΗΙΛΕ ΤΜΑΙΛΥΚ/ΓΒ ΙΤΑΛΜΑΙΛ/ΙΤΑΛΨ ΑΤΙ/ϑΑΠΑΝ ΠΙΠΜΑΙΛ/ΡΟΧ ∆ΓΧ/ΥΣΑ ΦΑΑΜΑΙΛ/ΥΣΑ ΓΣΦΧ/ΥΣΑ ΓΤΕΜΑΙΛ/ΥΣΑ ΤΜ11/ΥΣΑ ΤΝΕΤ.ΤΕΛΕΜΑΙΛ/ΥΣΑ ΥΣ∆Α/ΥΣΑ Νοτε: ΟΜΝΕΤ∋σ ΣχιενχεΝετ ισ ον τηε Τελενετ σψστεµ ΜΑΙΛ/ΥΣΑ ανδ το µαιλ το ιτ, τηε φορµατ ωουλδ βε [Α.ΜΑΙΛΒΟΞ/Ο ΜΝΕΤ]ΜΑΙΛ/ΥΣΑ. Τηε φολλοωινγ αρε αϖαιλαβλε συβδιϖισιονσ οφ ΟΜΝΕΤ: ΑΙΡ Ατµοσπηεριχ Σχιενχεσ ΕΑΡΤΗ Σολιδ Εαρτη Σχιενχεσ ΛΙΦΕ Λιφε Σχιενχεσ ΟΧΕΑΝ Οχεαν Σχιενχεσ ΠΟΛΑΡ Ιντερδισχιπλιναρψ Πολαρ Στυδιεσ ΣΠΑΧΕ Σπαχε Σχιενχε ανδ Ρεµοτε Σενσινγ


Τηε φολλοωινγ ισ α λιστ οφ ∆ΙΑΛΧΟΜ σψστεµσ αϖαιλαβλε ιν τηε λιστεδ χουντριεσ ωιτη τηειρ δοµαιν ανδ σψστεµ νυµβερσ : Σερϖιχε Ναµε Κεψλινκ−∆ιαλχοµ ∆ιαλχοµ ∆ΠΤ ∆αταβοοκσ Τελεβοξ Τελεβοξ ∆ιαλχοµ Ειρµαιλ Γολδνετ Μαστερµαιλ Μαστερµαιλ ∆ιαλχοµ ∆ιαλχοµ Τελεχοµ Γολδ ∆ιαλχοµ Μεµοχοµ Μεµοχοµ Σταρνετ ∆ιαλχοµ Τελεβοξ ∆ιαλχοµ Τελεχοµ Γολδ ∆ΙΑΛΧΟΜ

Χουντρψ Αυστραλια Χαναδα ∆ενµαρκ Φινλανδ Ωεστ Γερµανψ Ηονγ Κονγ Ιρελανδ Ισραελ Ιταλψ Ιταλψ ϑαπαν Κορεα Μαλτα Μεξιχο Νετηερλανδσ Νετηερλανδσ Νεω Ζεαλανδ Πυερτο Ριχο Σινγαπορε Ταιωαν Υνιτεδ Κινγδοµ ΥΣΑ

∆οµαιν Νυµβερ 60 20 124 127 30 80 100 50 130 1 70 1 100 1 124 1 64 58 88 1 100 1

Σψστεµ Νυµβερ 07, 08, 09 20, 21, 22, 23, 24 71 62 15, 16 88, 89 74 05, 06 65, 67 66, 68 13, 14 52 75 52 27, 28, 29 55 01, 02 25 10, 11, 12 52 01, 04, 17, 80−89 29−34, 37, 38, 41−59, 61−63, 90−99

ΝΟΤΕ: Ψου χαν αλσο µαιλ το υσερναµε≅ΝΑΣΑΜΑΙΛ.ΝΑΣΑ.ΓΟς ορ υσερναµε≅ΓΣΦΧΜΑΙΛ.ΝΑΣΑ.ΓΟς ινστεαδ οφ γοινγ τηρουγη τηε ΧΜΡ γατεωαψ το µαιλ το ΝΑΣΑΜΑΙΛ ορ ΓΣΦΧΜΑΙΛ. Φορ µορε ινφορµατιον ανδ ινστρυχτιονσ ον ηοω το υσε ΧΜΡ, σενδ α µεσσαγε το τηε υσερ συππορτ γρουπ ατ ιντερµαιλ−ρε θυεστ≅ιντερµαιλ.ισι.εδυ (ψου∋λλ γετ βασιχαλλψ ωηατ Ι∋ϖε λιστεδ πλυσ µαψβε α βιτ µορε). Πλεασε ρεαδ Χηαπτερ 3 οφ Τη ε Φυτυρε Τρανσχενδεντ Σαγα (Λιµβο το Ινφινιτψ) φορ σπεχιφιχσ ον µαιλινγ το τηεσε δεστινατιον µαιλινγ σψστεµσ.

ΧΟΜΠΥΣΕΡςΕ ΧοµπυΣερϖε ισ ωελλ κνοων φορ ιτσ γαµεσ ανδ χονφερενχεσ. Ιτ δοεσ, τηουγη, ηαϖε µαιλινγ χαπαβιλιτψ. Νοω, τηεψ ηαϖε δ εϖελοπεδ τηειρ οων Ιντερνετ δοµαιν, χαλλεδ ΧΟΜΠΥΣΕΡςΕ.ΧΟΜ. Ιτ ισ ρελατιϖελψ νεω ανδ µαιλ χαν βε ρουτεδ τηρουγη ε ιτηερ ΤΥΤ.ΧΙΣ.ΟΗΙΟ−ΣΤΑΤΕ.Ε∆Υ ορ ΝΟΡΤΗΩΕΣΤΕΡΝ.ΑΡΠΑ. Εξαµπλε: υσερ%ΧΟΜΠΥΣΕΡςΕ.ΧΟΜ≅ΤΥΤ.ΧΙΣ.ΟΗΙΟ−ΣΤΑΤΕ.Ε∆Υ ορ ρεπλαχε ΤΥΤ.ΧΙΣ.ΟΗΙΟ−ΣΤΑΤΕ.Ε∆Υ ωιτη ΝΟΡΤΗΩΕ ΣΤΕΡΝ.ΑΡΠΑ). Τηε ΧοµπυΣερϖε λινκ αππεαρσ το βε α πολλεδ ΥΥΧΠ χοννεχτιον ατ τηε γατεωαψ µαχηινε. Ιτ ισ αχτυαλλψ µαναγεδ ϖια α σετ οφ σηελλ σχριπτσ ανδ α χοµµ υτιλιτψ χαλλεδ ξχοµµ, ωηιχη οπερατεσ ϖια χοµµανδ σχριπτσ βυιλτ ον τηε φλψ βψ τηε σ ηελλ σχριπτσ δυρινγ αναλψσισ οφ ωηατ ϕοβσ εξιστ το γο ιντο ανδ ουτ οφ ΧοµπυΣερϖε. ΧοµπυΣερϖε συβσχριβερ αχχουντσ οφ τηε φορµ 7ξξξξ, ψψψψ χαν βε αδδρεσσεδ ασ 7ξξξξ.ψψψψ≅χοµπυσερϖε.χοµ. Χοµπυ Σερϖε εµπλοψεεσ χαν βε αδδρεσσεδ βψ τηειρ υσερναµεσ ιν τηε χσι.χοµπυσερϖε.χοµ συβδοµαιν. ΧΙΣ συβσχριβερσ ωριτε µ αιλ το ∀>ινετ:υσερ≅ηοστ.δοµαιν∀ το µαιλ το υσερσ ον τηε Ωιδε−Αρεα Νετωορκσ, ωηερε ∀>γατεωαψ:∀ ισ ΧοµπυΣερϖε∋σ ι ντερναλ γατεωαψ αχχεσσ σψνταξ. Τηε γατεωαψ γενερατεσ φυλλψ−ΡΦΧ−χοµπλιαντ ηεαδερσ. Το φυλλψ εξτραπολατε −− φροµ τηε ΧοµπυΣερϖε σιδε, ψου ωουλδ υσε τηειρ ΕασψΠλεξ µαιλ σψστεµ το σενδ µαιλ το σοµεο νε ιν ΒΙΤΝΕΤ ορ τηε Ιντερνετ. Φορ εξαµπλε, το σενδ µε µαιλ ατ µψ Βιτνετ Ι∆, ψου ωουλδ αδδρεσσ ιτ το: ΙΝΕΤ:Χ488869%ΥΜΧςΜΒ.ΒΙΤΝΕΤ≅ΧΥΝΨςΜ.ΧΥΝΨ.Ε∆Υ Ορ το µψ Ιντερνετ Ι∆:


ΙΝΕΤ:Χ488869≅ΥΜΧςΜΒ.ΜΙΣΣΟΥΡΙ.Ε∆Υ Νοω, ιφ ψου ηαϖε α ΒΙΤΝΕΤ το Ιντερνετ υσεριδ, τηισ ισ α σιλλψ τηινγ το δο, σινχε ψουρ χοννεχτ τιµε το ΧοµπυΣερϖε χοστ σ ψου µονεψ. Ηοωεϖερ, ψου χαν υσε τηισ ινφορµατιον το λετ πεοπλε ον ΧοµπυΣερϖε χονταχτ ΨΟΥ. ΧοµπυΣερϖε Χυστοµε ρ Σερϖιχε σαψσ τηατ τηερε ισ νο χηαργε το ειτηερ ρεχειϖε ορ σενδ α µεσσαγε το τηε Ιντερνετ ορ ΒΙΤΝΕΤ.

∆ΑΣΝΕΤ ∆ΑΣνετ ισ α σµαλλερ νετωορκ τηατ χοννεχτσ το τηε Ωιδε−Αρεα Νετωορκσ βυτ χηαργεσ φορ τηειρ σερϖιχε. ∆ΑΣνετ συβσχ ριβερσ γετ χηαργεδ φορ βοτη µαιλ το υσερσ ον οτηερ νετωορκσ ΑΝ∆ µαιλ φορ τηεµ φροµ υσερσ οφ οτηερ νετωορκσ. Τηε φο λλοωινγ ισ α βριεφ δεσχριπτιον οφ ∆ΑΣνετ, σοµε οφ ωηιχη ωασ τακεν φροµ τηειρ προµοτιοναλ τεξτ λεττερ. ∆ΑΣνετ αλλοωσ ψου το εξχηανγε ελεχτρονιχ µαιλ ωιτη πεοπλε ον µορε τηαν 20 σψστεµσ ανδ νετωορκσ τηατ αρε ιντερχονν εχτεδ ωιτη ∆ΑΣνετ. Ονε οφ τηε δραωβαχκσ, τηουγη, ισ τηατ, αφτερ βεινγ συβσχριβεδ το τηεσε σερϖιχεσ, ψου µυστ τηεν συ βσχριβε το ∆ΑΣνετ, ωηιχη ισ α σεπαρατε χοστ. Μεµβερσ οφ Ωιδε−Αρεα νετωορκσ χαν συβσχριβε το ∆ΑΣνετ τοο. Σοµε οφ τ ηε νετωορκσ ανδ σψστεµσ ρεαχηαβλε τηρουγη ∆ΑΣνετ ινχλυδε τηε φολλοωινγ: ΑΒΑ/νετ, ΑΤΤ Μαιλ, ΒΙΞ (Βψτε Ινφορµατιον εΞχηανγε), ∆ΑΣνετ Νετωορκ, ∆ιαλχοµ, ΕΙΕΣ, ΕασψΛινκ, Ενϖοψ 100, ΦΑΞ, Γε οΜαιλ, ΙΝΕΤ, ΜΧΙ Μαιλ, ΝΩΙ, ΠεαχεΝετ/ΕχοΝετ, Πορταλ Χοµµυνιχατιονσ, Τηε Μετα Νετωορκ, Τηε Σουρχε, Τελεµαιλ, Α ΤΙ∋σ Τελεµαιλ (ϑαπαν), Τελεξ, ΤΩΙΧΣ (ϑαπαν), ΥΝΙΣΟΝ, ΥΥΧΠ, Τηε ΩΕΛΛ, ανδ ∆οµαινσ (ι.ε. ∀.ΧΟΜ∀ ανδ ∀.Ε∆Υ∀ ετχ.). Νεω σψστεµσ αρε αδδεδ αλλ οφ τηε τιµε. Ασ οφ τηε ωριτινγ οφ τηισ φιλε, Χοννεχτ, ΓοϖερΝΕΤ, ΜαχΝΕΤ, ανδ Τηε Αµεριχαν Ινστιτυτε οφ Πηψσιχσ ΠΙ−ΜΑΙΛ αρε σοον το βε χοννεχτεδ. Ψου χαν γετ ϖαριουσ αχχουντσ ον ∆ΑΣνετ ινχλυδινγ: • •

Χορπορατε Αχχουντσ −− Ιφ ψουρ οργανιζατιον ωαντσ µορε τηαν ονε ινδιϖιδυαλ συβσχριπτιον. Σιτε Συβσχριπτιονσ −− Ιφ ψου ωαντ ∆ΑΣνετ το λινκ διρεχτλψ το ψουρ οργανιζατιον∋σ ελεχτρονιχ µαιλ σψστε µ.

Το σενδ ε−µαιλ τηρουγη ∆ΑΣνετ, ψου σενδ τηε µεσσαγε το τηε ∆ΑΣνετ αχχουντ ον ψουρ ηοµε σψστεµ. Ψου ρεχειϖε ε−µαιλ ατ ψουρ µαιλβοξ, ασ ψου δο νοω. Ον τηε Ωιδε−Αρεα Νετωορκσ, ψου σενδ µαιλ το ΞΒ.∆ΑΣ≅ΣΤΑΝΦΟΡ∆.ΒΙΤΝΕΤ. Ον τηε Σ υβϕεχτ: λινε, ψου τψπε τηε ∆ΑΣνετ αδδρεσσ ιν βραχκετσ ανδ τηεν τηε υσερναµε ϕυστ ουτσιδε οφ τηεµ. Τηε ρεαλ συβϕεχτ χ αν βε εξπρεσσεδ αφτερ τηε υσερναµε σεπαρατεδ βψ α ∀!∀ (Εξαµπλε: Συβϕεχτ: [0756ΤΚ]ρανδψ!Ηοω∋σ Πηραχκ?). Τηε ονλψ δισαδϖανταγε οφ υσινγ ∆ΑΣνετ ασ οπποσεδ το Ωιδε−Αρεα νετωορκσ ισ τηε χοστ. Συβσχριπτιον χοστσ ασ οφ 3/3/8 9 χοστ ∃4.75 περ µοντη ορ ∃5.75 περ µοντη φορ ηοστσ τηατ αρε ουτσιδε οφ τηε ΥΣΑ Ψου αρε αλσο χηαργεδ φορ εαχη µεσσαγε τηατ ψου σενδ. Ιφ ψου αρε χορρεσπονδινγ ωιτη σοµεονε ωηο ισ νοτ α ∆ΑΣνετ συ βσχριβερ, ΤΗΕΙΡ ΜΑΙΛ ΤΟ ΨΟΥ ισ βιλλεδ το ψουρ αχχουντ. Τηε φολλοωινγ ισ αν αββρεϖιατεδ χοστ λιστ φορ µαιλινγ το τηε διφφερεντ σερϖιχεσ οφ ∆ΑΣνετ: ΠΑΡΤΙΑΛ Λιστ ∆ΑΣνετ Χοστ ∆ΑΣνετ Χοστ οφ Σερϖιχεσ 1στ 1000 Εαχη Αδδιτιοναλ 1000 Λινκεδ βψ ∆ΑΣνετ (ε−µαιλ) Χηαραχτερσ Χηαραχτερσ: ΙΝΕΤ, ΜαχΝΕΤ, ΠεαχεΝετ, Υνισον, ΥΥΧΠ∗, ∆οµαινσ, ε.γ. .ΧΟΜ, .Ε∆Υ∗ ∆ιαλχοµ−−Ανψ ∀ηοστ∀ ιν ΥΣ ∆ιαλχοµ−−Ηοστσ ουτσιδε ΥΣ ΕασψΛινκ (Φροµ ΕασψΛινκ) (Το ΕασψΛινκ) ↔5

ΝΟΤΕ: 20 λινεσ .11 οφ τεξτ ισ αππ. 1000 χηαραχτερσ.

.21 .36

.25

.93 .21

.83 .23

ΥΣ ΦΑΞ (ιντερνατιοναλ αϖαιλ.) .79 ΓεοΜαιλ−−Ανψ ∀ηοστ∀ ιν ΥΣ .21 ΓεοΜαιλ−−Ηοστσ ουτσιδε ΥΣ .74

.11 .37 .11 .63


ΜΧΙ (φροµ ΜΧΙ) .21 .11 (το ΜΧΙ) .78 .25 (Παπερ µαιλ − ΥΣΑ) 2.31 .21 Τελεµαιλ

.36

.25

Ω.Υ. Τελεξ−−Υνιτεδ Στατεσ 1.79 1.63 (Ψου χαν αλσο σενδ Τελεξεσ ουτσιδε τηε ΥΣ) ΤΩΙΧΣ−−ϑαπαν

.89

.47

∗ Τηε χηαργεσ γιϖεν ηερε αρε το τηε γατεωαψ το τηε νετωορκ. Τηε ∆ΑΣνετ υσερ ισ νοτ χηαργεδ φορ τρανσµισσιον ον τηε νετωορκ ιτσελφ. Συβσχριβερσ το ∆ΑΣνετ γετ α φρεε ∆ΑΣνετ Νετωορκ ∆ιρεχτορψ ασ ωελλ ασ α λιστινγ ιν τηε διρεχτορψ, ανδ τηε αβιλιτψ το ορδερ οπτιοναλ ∆ΑΣνετ σερϖιχεσ λικε αυτο−πορτινγ ορ ∆ΑΣνετ Τελεξ Σερϖιχε ωηιχη γιϖεσ ψου ψουρ οων Τελεξ νυµβερ α νδ ανσωερβαχκ φορ ∃8.40 α µοντη ατ τηισ τιµε. ∆ΑΣνετ ισ α ρεγιστερεδ τραδεµαρκ οφ ∆Α Σψστεµσ, Ινχ. ∆Α Σψστεµσ, Ινχ. 1503 Ε. Χαµπβελλ Αϖε. Χαµπβελλ, ΧΑ 95008 408−559−7434 ΤΕΛΕΞ: 910 380−3530 Τηε φολλοωινγ τωο σεχτιονσ ον ΠεαχεΝετ ανδ ΑππλεΛινκ αρε ιν ασσοχιατιον ωιτη ∆ΑΣνετ ασ τηισ νετωορκ ισ ωηατ ισ υσ εδ το χοννεχτ.

125. Πηραχκ Μα γαζινε − ςολ. 3, Ισσυε 28

β ψ ∆ισπατερ

Ιντροδυχτιον: Αφτερ ρεαδινγ τηε εαρλιερ ρενδιτιονσ οφ σχηεµατιχσ φορ τηε Πεαρλ Βοξ, Ι δεχιδεδ τηατ τηερε ωασ αν εασιερ ανδ χηεαπερ ωαψ οφ δοινγ τηε σαµε τηινγ ωιτη αν ΙΧ ανδ παρτσ ψου προβαβλψ ηαϖε ϕυστ λαψινγ αρουνδ τηε ηουσε. Ωηατ Ισ Α Πεαρλ Βοξ ανδ Ωηψ ∆ο Ι Ωαντ Ονε? Α Πεαρλ Βοξ ισ α τονε γενερατινγ δεϖιχε τηατ ισ υσεδ το µακε α ωιδε ρανγε οφ σινγλε τονεσ. Τηερεφορε, ιτ ωουλδ βε ϖερψ εασψ το µοδιφψ τηισ βασιχ δεσιγν το µακε α Βλυε Βοξ βψ µακινγ 2 Πεαρλ Βοξεσ ανδ ϕοινινγ τηεµ τογετηερ ιν σοµε φασηιο ν. Α Πεαρλ Βοξ χαν βε υσεδ το χρεατε ανψ τονε ψου ωιση τηατ οτηερ βοξεσ µαψ νοτ. Ιτ αλσο ηασ α τονε σωεεπ οπτιον τηατ χαν βε υσεδ φορ νυµερουσ τηινγσ λικε δετεχτινγ διφφερεντ τψπεσ οφ πηονε ταππινγ δεϖιχεσ. Παρτσ Λιστ: • Χ∆4049 ΡΧΑ ιντεγρατεδ χιρχυιτ • .1 υΦ δισκ χαπαχιτορ • 1 υΦ 16ς ελεχτρολιτιχ χαπαχιτορ • 1Κ ρεσιστορ • 10Μ ρεσιστορ • 1Μεγ ποτ • 1Ν914 διοδε • Σοµε ΣΠΣΤ µοµενταρψ πυση−βυττον σωιτχηεσ • 1 ΣΠ∆Τ τογγλε σωιτχη • 9 ςολτ βαττερψ & χλιπ ανδ µισχελλανεουσ στυφφ ψου σηουλδ ηαϖε λαψινγ αρουνδ τηε ηουσε. Στατε−οφ−τηε−Αρτ−Τεξτ Σχηεµατιχ: + 16ς 1υΦ −


_______________________________||_____ | ! ! || | _ | _______________________ |__________| |/| 8οηµσ ____|__|_____:__|__:__|_ | __________| | | | 9 10 11 12 13 14 15 16 | | | |_|∴| | Χ∆4049ΥΒΕ | | | |_1__2__3__4__5__6__7__8_| : | _ | | |__| |__| | |____________________|_________[−] | | ! ! : [β] | |__________________________| [α] | : : | [τ] | ! 1Ν914 ! ! [τ] |___________|/|_____________________________________[+] : |∴| : : | | | | 10Μ | | |___/∴/∴/∴__| | | | | |_____||____| | <−− Τηεσε 2 ωιρεσ το τηε χεντερ πολε || | | οφ σωιτχη. .1υΦ 50ς | | | | _______________________| |_____________________________ | ___[Τογγλε Σωιτχη]____________ | | | | ___ | | | | οο | | | | /∴/∴/∴___| |__| |_/∴/∴/∴____/∴/∴/∴ | | ⊥ | 1Κ ⊥ | |____| ___ | |___| | οο | | /∴/∴/∴___| |__|

126. Πηραχκ Μα γαζινε − ςολ. 3, Ισσυε 28

β ψ ∆αρκ ΟϖερΛορδ

Τηερε αρε µανψ ωαψσ οφ γεττινγ χοπιεσ οφ φιλεσ φροµ α ρεµοτε σψστεµ τηατ ψου δο νοτ ηαϖε περµισσιον το ρεαδ ορ αν α χχουντ ον λογιν ον το ανδ αχχεσσ τηεµ τηρουγη. Μανψ αδµινιστρατορσ δο νοτ εϖεν βοτηερ το ρεστριχτ µανψ αχχεσσ ποι ντσ τηατ ψου χαν υσε. Ηερε αρε τηε σιµπλεστ ωαψσ: 1.

Υσε υυχπ(1) [Τριϖιαλ Φιλε Τρανσφερ Προτοχολ] το ρετριεϖε α χοπψ οφ α φιλε ιφ ψου αρε ρυννινγ ον αν Ιντερνετ βασ εδ νετωορκ.

2.

Αβυσε υυχπ(1) [Υνιξ το Υνιξ Χοπψ Προγραµ] το ρετριεϖε α χοπψ οφ α φιλε ιφ υυχπ χοννεχτιονσ αρε ρυννινγ ον τηατ σψστεµ.

3.

Αχχεσσ ονε οφ µανψ κνοων σεχυριτψ λοοπηολεσ.

Ιν τηε φολλοωινγ εξαµπλεσ, ωε ωιλλ υσε τηε πασσωδ φιλε ασ τηε φιλε το αχθυιρε σινχε ιτ ισ α ρεαδαβλε φιλε τηατ χαν βε φο υνδ ον µοστ σψστεµσ τηατ τηεσε ατταχκσ αρε ϖαλιδ ον. Μετηοδ Α : 1.

Φιρστ σταρτ τηε τφτπ προγραµ: Εντερ τηε χοµµανδ: τφτπ [Ψου ηαϖε τηε φολλοωινγ προµπτ:]


τφτπ> 2.

Τηε νεξτ στεπ ισ το χοννεχτ το τηε σψστεµ τηατ ψου ωιση το ρετριεϖε φιλεσ φροµ. Ατ τηε τφτπ, τψπε: τφτπ> χοννεχτ οτηερ.σψστεµ.χοµ

3.

Νοω ρεθυεστ τηε φιλε ψου ωιση το γετ α χοπψ οφ (ιν ουρ χασε, τηε πασσωδ φιλε /ετχ/πασσωδ ): τφτπ> γετ /ετχ/πασσωδ /τµπ/πασσωδ [Ψου σηουλδ σεε σοµετηινγ τηατ λοοκσ λικε τηε φολλοωινγ:] Ρεχειϖεδ 185659 βψτεσ ιν 22 σεχονδσ.

4.

Νοω εξιτ τηε τφτπ προγραµ ωιτη τηε ∀θυιτ∀ χοµµανδ: τφτπ> θυιτ

Ψου σηουλδ νοω ηαϖε α χοπψ οφ οτηερ.σψστεµ.χοµ∋σ πασσωδ φιλε ιν ψουρ διρεχτορψ. ΝΟΤΕ: Σοµε Υνιξ σψστεµσ∋ τφτπ προγραµσ ηαϖε α διφφερεντ σψνταξ. Τηε αβοϖε ωασ τεστεδ υνδερ ΣυνΟΣ 4.0 Φορ εξαµπλε, ον Απολλοσ, τηε σψνταξ ισ: τφτπ −{γ|γ!|π|ρ|ω} <λοχαλ φιλε> <ηοστ> <φορειγν φιλε> [νετασχιι|ιµαγε] Τηυσ ψου µυστ υσε τηε χοµµανδ: τφτπ −γ πασσωορδ_φιλε νετωορκεδ−ηοστ /ετχ/πασσωδ Χονσυλτ ψουρ λοχαλ ∀µαν∀ παγεσ φορ µορε ινφο (ορ ιν οτηερ ωορδσ ΡΤΦΜ). Ατ τηε ενδ οφ τηισ αρτιχλε, Ι ωιλλ ινχλυδε α σηελλ σχριπτ τηατ ωιλλ σναρφ α πασσωορδ φιλε φροµ α ρεµοτε ηοστ. Το υσε ι τ τψπε: γπω σψστεµ_ναµε Μετηοδ Β : Ασσυµινγ ωε αρε γεττινγ τηε φιλε /ετχ/πασσωδ φροµ τηε σψστεµ υυσυχκερ, ανδ ουρ σψστεµ ηασ α διρεχτ υυχπ χοννεχτιον το τηατ σψστεµ, ιτ ισ ποσσιβλε το ρεθυεστ α χοπψ οφ τηε φιλε τηρουγη τηε υυχπ λινκσ. Τηε φολλοωινγ χοµµανδ ωιλλ ρεθυ εστ τηατ α χοπψ οφ τηε πασσωδ φιλε βε χοπιεδ ιντο υυχπ∋σ ηοµε διρεχτορψ /υσρ/σποολ/υυχππυβλιχ : υυχπ −µ υυσυχκερ!/ετχ/πασσωδ ∋>υυχπ/υυσυχκερ_πασσωδ∋ Τηε φλαγ ∀−µ∀ µεανσ ψου ωιλλ βε νοτιφιεδ βψ µαιλ ωηεν τηε τρανσφερ ισ χοµπλετεδ. Μετηοδ Χ: Τηε τηιρδ ποσσιβλε ωαψ το αχχεσσ τηε δεσιρεδ φιλε ρεθυιρεσ τηατ ψου ηαϖε τηε λογιν περµισσιον το τηε σψστεµ. Ιν τηισ χασε ωε ωιλλ υτιλιζε α ωελλ−κνοων βυγ ιν Υνιξ∋σ σενδµαιλ δαεµον. Τηε σενδµαιλ προγραµ ηασ ανδ οπτιον ∀−Χ∀ ιν ωηιχη ψου χαν σπεχιφψ τηε χονφιγυρατιον φιλε το υσε (βψ δεφαυλτ τηισ φ ιλε ισ /υσρ/λιβ/σενδµαιλ.χφ ορ /ετχ/σενδµαιλ.χφ). Ιτ σηουλδ αλσο βε νοτεδ τηατ τηε διαγνοστιχσ ουτπυττεδ βψ σενδµαιλ χ ονταιν τηε οφφενδινγ λινεσ οφ τεξτ. Αλσο νοτε τηατ τηε σενδµαιλ προγραµ ρυνσ σετυιδ ροοτ.


Τηε ωαψ ψου χαν αβυσε τηισ σετ οφ φαχτσ (ιφ ψου ηαϖε νοτ ψετ γυεσσεδ) ισ βψ σπεχιφψινγ τηε φιλε ψου ωιση ρεαδ ασ τηε χονφιγυρατιον φιλε. Τηυσ τηε χοµµανδ: σενδµαιλ −Χ/υσρ/αχχουντσ/ρανδοµ_ϕοε/πριϖατε/φιλε Ωιλλ γιϖε ψου α χοπψ οφ ρανδοµ ϕοε∋σ πριϖατε φιλε. Ανοτηερ σιµιλαρ τριχκ ισ το σψµλινκ ψουρ .µαιλχφ φιλε το ϕοε∋σ φιλε ανδ µαιλ σοµεονε. Ωηεν µαιλ εξεχυτεσ σενδµαιλ (το σενδ τηε µαιλ), ιτ ωιλλ λοαδ ιν ψουρ µαιλχφ ανδ βαρφ ουτ ϕοε∋σ στυφφ. Φιρστ, λινκ ϕοε∋σ φιλε το ψουρ .µαιλχφ . λν −σ /υσρ/αχχουντσ/ρανδοµ_ϕοε/πριϖατε/φιλε ∃ΗΟΜΕ/.µαιλχφ Νεξτ, σενδ µαιλ το σοµεονε. µαιλ Χ488869≅υµχϖµβ.µισσουρι.εδυ

127.Πηραχκ Μα γαζινε − ςολ. 3, Ισσυε 30

β ψ Π ηο νε Πηα νατιχ

∀Υντιλ α φεω ψεαρσ αγο −− µαψβε τεν −− ιτ ωασ ϖερψ χοµµον το σεε ΤΩΞ ανδ Τελεξ µαχηινεσ ιν αλµοστ εϖερψ βυσινεσσ πλαχε.∀ Τηερε ωερε ονλψ µινορ διφφερενχεσ βετωεεν Τελεξ ανδ ΤΩΞ. Τηε βιγγεστ διφφερενχε ωασ τηατ τηε φορµερ ωασ αλωαψσ ρυ ν βψ Ωεστερν Υνιον, ωηιλε τηε λαττερ ωασ ρυν βψ τηε Βελλ Σψστεµ φορ α νυµβερ οφ ψεαρσ. ΤΩΞ λιτεραλλψ µεαντ ∀(Τ)ψ πε(Ω)ριτερ ε(ξ)χηανγε,∀ ανδ ιτ ωασ Βελλ∋σ ανσωερ το χοµπετιτιον φροµ Ωεστερν Υνιον. Τηερε ωερε ∀τηρεε ροω∀ ανδ ∀φ ουρ ροω∀ µαχηινεσ, µεανινγ τηε νυµβερ οφ κεψσ ον τηε κεψβοαρδ ανδ ηοω τηεψ ωερε λαιδ ουτ. Τηε ∀τηρεε ροω∀ µαχηιν εσ ωερε σιµπλψ παρτ οφ τηε ρεγυλαρ πηονε νετωορκ; τηατ ισ, τηεψ χουλδ διαλ ουτ ανδ ταλκ το ανοτηερ ΤΩΞ αλσο χοννεχ τεδ ον ρεγυλαρ πηονε λινεσ. Εϖεντυαλλψ τηεσε ωερε πηασεδ ουτ ιν φαϖορ οφ ∀νεωερ ανδ µορε ιµπροϖεδ∀ µαχηινεσ ωιτη αδδιτιοναλ κεψσ, ασ ωελλ α σ α παπερ ταπε ρεαδερ ατταχηµεντ ωηιχη αλλοωεδ σενδινγ τηε σαµε µεσσαγε ρεπεατεδλψ το µανψ διφφερεντ µαχηινεσ. Τηε σε ∀φουρ ροω∀ µαχηινεσ ωερε νοτ ον τηε ρεγυλαρ πηονε νετωορκ, βυτ ωερε ασσιγνεδ τηειρ οων αρεα χοδεσ (410−510−610 −710−810−910) ωηερε τηεψ στιλλ ρεµαιν τοδαψ. Τηε ονλψ ωαψ α φουρ ροω µαχηινε χουλδ χαλλ α τηρεε ροω µαχηινε ορ ϖ ιχε−ϖερσα ωασ τηρουγη α γατεωαψ οφ σορτσ ωηιχη τρανσλατεδ σοµε οφ τηε χηαραχτερ σετ υνιθυε το εαχη µαχηινε. Ωεστερν Υνιον∋σ νετωορκ ωασ χαλλεδ Τελεξ ανδ ιν αδδιτιον το βεινγ αβλε το χονταχτ (βψ διαλ υπ) οτηερ σιµιλαρ µαχηινε σ, Τελεξ χουλδ χοννεχτ ωιτη ΤΩΞ (ανδ ϖιχε−ϖερσα) ασ ωελλ ασ αλλ τηε Ωεστερν Υνιον πυβλιχ οφφιχεσ αρουνδ τηε χουντ ρψ. Υντιλ τηε λατε 1950∋σ ορ εαρλψ 1960∋σ, εϖερψ σµαλλ τοων ιν Αµεριχα ηαδ α Ωεστερν Υνιον οφφιχε. Βιγ χιτιεσ λικε Χ ηιχαγο ηαδ περηαπσ α δοζεν οφ τηεµ, ανδ τηεψ υσεδ µεσσενγερσ το ηανδ δελιϖερ τελεγραµσ αρουνδ τοων. Τελεγραµσ χου λδ βε πλαχεδ ιν περσον ατ ανψ πυβλιχ οφφιχε, ορ χουλδ βε χαλλεδ ιν το τηε νεαρεστ πυβλιχ οφφιχε. Βψ αρρανγεµεντ ωιτη µοστ τελχοσ, τηε Ωεστερν Υνιον οφφιχε ιν τοων νεαρλψ αλωαψσ ηαδ τηε πηονε νυµβερ 4321, λατερ συππλεµεντεδ ιν αυτοµατεδ εξχηανγεσ ωιτη σοµε πρεφιξ ΞΞΞ−4321. Τελεγραµσ χουλδ βε χηαργεδ το ψουρ ηοµε πηονε βιλλ (τηισ ισ στιλλ τηε χασε ιν σοµε χοµµυνιτιεσ) ανδ φροµ α χοιν πηονε, ονε διδ νοτ ασκ φορ 4321, βυτ ρατηερ, χαλλεδ τηε οπε ρατορ ανδ ασκεδ φορ Ωεστερν Υνιον. Τηισ ωασ νεχεσσαρψ σινχε ονχε τηε τελεγραµ ηαδ βεεν γιϖεν ϖερβαλλψ το τηε ωιρε χλερκ, σ/ηε ιν τυρν ηαδ το φλαση τηε ηοοκ ανδ γετ ψουρ οπερατορ βαχκ ον τηε λινε το τελλ τηεµ ∀χολλεχτ φιϖε δολλαρσ ανδ τωεντψ χεντσ∀ ορ ωηατεϖερ τηε χοστ ωασ. Τελεγραµσ, λικε πηονε χαλλσ, χουλδ βε σεντ χολλεχτ ορ βιλλεδ τηιρδ παρ τψ. Ιφ ψου ηαδ αν αχχουντ ωιτη Ωεστερν Υνιον, ι.ε. α Τελεξ µαχηινε ιν ψουρ οφφιχε, ψου χουλδ χηαργε τηε χαλλσ τηερε, βυτ µοστ λικελψ ψου ωουλδ σιµπλψ σενδ τηε τελεγραµ φροµ τηερε ιν τηε φιρστ πλαχε. Σοµετιµε ιν τηε εαρλψ 1960∋σ, Ωεστερν Υνιον φιλεδ συιτ αγαινστ ΑΤ&Τ ασκινγ τηατ τηεψ τυρν οϖερ τηειρ ΤΩΞ βυσινεσσ τ ο τηεµ. Τηεψ χιτεδ αν εαρλιερ χουρτ ρυλινγ, χιρχα 1950∋σ, ωηιχη σαιδ ΑΤ&Τ ωασ προηιβιτεδ φροµ αχθυιρινγ ανψ µορε τε λεπηονε οπερατινγ χοµπανιεσ εξχεπτ υνδερ χερταιν χονδιτιονσ. Τηε Συπρεµε Χουρτ αγρεεδ ωιτη Ωεστερν Υνιον τηατ ∀σπο κεν µεσσαγεσ∀ ωερε τηε δοµαιν οφ Μα Βελλ, βυτ ∀ωριττεν µεσσαγεσ∀ ωερε τηε δοµαιν οφ Ωεστερν Υνιον. Σο Βελλ ωασ ρε θυιρεδ το διϖεστ ιτσελφ οφ τηε ΤΩΞ νετωορκ, ανδ Ωεστερν Υνιον ηασ οπερατεδ ιτ σινχε, αλτηουγη α φεω ψεαρσ αγο τηεψ β εγαν πηασινγ ουτ τηε πηρασε ∀ΤΩΞ∀ ιν φαϖορ οφ ∀Τελεξ ΙΙ∀; τηειρ οριγιναλ δεϖιχε βεινγ ∀Τελεξ Ι∀ οφ χουρσε. ΤΩΞ στιλ λ υσεσ τεν διγιτ διαλινγ ωιτη 610 (Χαναδα) ορ 710/910 (ΥΣΑ) βεινγ τηε λεαδινγ τηρεε διγιτσ. Αππαρεντλψ 410−510 ηαϖε βε εν αβανδονεδ; ορ ατ λεαστ τηεψ αρε υσεδ ϖερψ λιττλε, ανδ Βελλχορε ηασ ασσιγνεδ 510 το τηε Σαν Φρανχισχο αρεα σταρτ


ινγ ιν α ψεαρ ορ σο. 410 στιλλ ηασ σοµε φυννψ τηινγσ ον ιτ, λικε τηε Ωεστερν Υνιον ∀Ινφοµαστερ,∀ ωηιχη ισ α χοµπυτερ τ ηατ φυνχτιονσ λικε α γατεωαψ βετωεεν Τελεξ, ΤΩΞ, ΕασψΛινκ ανδ σοµε οτηερ στυφφ. Τοδαψ, τηε Ωεστερν Υνιον νετωορκ ισ βυτ α σκελετον οφ ιτσ φορµερ σελφ. Νοω µοστ οφ τηειρ µεσσαγεσ αρε ηανδλεδ ον δια λ υπ τερµιναλσ χοννεχτεδ το τηε πυβλιχ πηονε νετωορκ. Ιτ ηασ βεεν εστιµατεδ τηε ΤΩΞ/Τελεξ βυσινεσσ ισ αβουτ φιφτψ περ χεντ οφ ωηατ ιτ ωασ α δεχαδε αγο, ιφ τηατ µυχη. Τηεν τηερε ωασ τηε Τιµε Σερϖιχε, α νεατ τηινγ ωηιχη Ωεστερν Υνιον οφφερεδ φορ οϖερ σεϖεντψ ψεαρσ, υντιλ ιτ ωασ δισχο ντινυεδ ιν τηε µιδδλε 1960∋σ. Τηε Τιµε Σερϖιχε προϖιδεδ αν ιµπορταντ φυνχτιον ιν τηε δαψσ βεφορε αλτερνατινγ χυρρεντ ω ασ χοµµονλψ αϖαιλαβλε. Φορ εξαµπλε, Χηιχαγο διδν∋τ ηαϖε ΑΧ ελεχτριχιτψ υντιλ αβουτ 1945. Πριορ το τηατ ωε υσεδ ∆ Χ, ορ διρεχτ χυρρεντ. Ωελλ, το ρυν αν ελεχτριχ χλοχκ, ψου νεεδ 60 χψχλεσ ΑΧ χυρρεντ φορ οβϖιουσ ρεασονσ, σο πριορ το τηε χονϖερσιον φρο µ ∆Χ ποωερ το ΑΧ ποωερ, ελεχτριχ ωαλλ χλοχκσ συχη ασ ψου σεε ιν εϖερψ οφφιχε ωερε υνηεαρδ οφ. Ηοω ωερε πεοπλε το τ ελλ τηε τιµε οφ δαψ αχχυρατελψ? Εντερ τηε Ωεστερν Υνιον χλοχκ. Τηε Ωεστερν Υνιον, ορ ∀τελεγραπη χλοχκ∀ ωασ α σπρινγ δριϖεν ωινδ υπ χλοχκ, βυτ ωιτη α διφφερενχε. Τηε χλοχκσ ωερε ∀περπετυαλλψ σελφ−ωινδινγ,∀ µανυφαχτυρεδ βψ τηε Σελφ−Ωινδινγ Χλοχκ Χοµπανψ οφ Νεω Ψορκ Χιτψ. Τηεψ ηαδ λαργε β αττεριεσ ινσιδε τηεµ, κνοων ασ ∀τελεπηονε χελλσ∀ ωηιχη ηαδ α λιφε οφ αβουτ τεν ψεαρσ εαχη. Α µεχηανιχαλ χοντριϖαν χε ιν τηε χλοχκ ωουλδ ροτατε ασ τηε χλοχκ σπρινγ υνωουνδ, ανδ ονχε εαχη ηουρ ωουλδ χαυσε τωο µεταλ χλιπσ το χονταχ τ φορ αβουτ τεν σεχονδσ, ωηιχη ωουλδ πασσ ϕυιχε το τηε λιττλε µοτορ ιν τηε χλοχκ ωηιχη ιν τυρν ρε−ωουνδ τηε µαιν σπρι νγ. Τηε πρινχιπλε ωασ τηε σαµε ασ τηε βαττερψ οπερατεδ χλοχκσ ωε σεε τοδαψ. Τηε βαττερψ δοεσ νοτ αχτυαλλψ ρυν τηε χλοχκ −− διρεχτ χυρρεντ χαν∋τ δο τηατ −− βυτ ιτ δοεσ ποωερ τηε τινψ µοτορ ωηιχη ρε−ωινδσ τηε σπρινγ ωηιχη αχτυαλλψ δριϖεσ τηε χλοχκ. Τηε Ωεστερν Υνιον χλοχκσ χαµε ιν ϖαριουσ σιζεσ ανδ σηαπεσ, ρανγινγ φροµ τηε σµαλλεστ διαλσ ωηιχη ωερε νινε ινχηεσ ι ν διαµετερ το τηε λαργεστ ωηιχη ωερε αβουτ ειγητεεν ινχηεσ ιν διαµετερ. Σοµε ηαδ σωεεπ σεχονδ ηανδσ; οτηερσ διδ νοτ. Σ οµε ηαδ α λιττλε ρεδ λιγητ βυλβ ον τηε φροντ ωηιχη ωουλδ φλαση. Τηε τψπιχαλ µοδελ ωασ αβουτ σιξτεεν ινχηεσ, ανδ ωασ φουνδ ιν οφφιχεσ, σχηοολσ, τρανσπορτατιον δεποτσ, ραδιο στατιον οφφιχεσ, ανδ οφ χουρσε ιν τηε τελεγραπη οφφιχε ιτσελφ. Τηε ονε τηινγ αλλ τηε χλοχκσ ηαδ ιν χοµµον ωασ τηειρ βροων µεταλ χασε ανδ χρεαµ−χολορεδ φαχε, ωιτη τηε ινσιγνια ∀Ω εστερν Υνιον∀ ανδ τηειρ χορπορατε λογο ιν τηοσε δαψσ ωηιχη ωασ α βολτ οφ ελεχτριχιτψ, σορτ οφ λικε α λεττερ ∀Ζ∀ λα ψινγ ον ιτσ σιδε. Ανδ ιν σοµεωηατ σµαλλερ πριντ βελοω, τηε ωορδσ ∀Ναϖαλ Οβσερϖατορψ Τιµε.∀ Τηε λοχαλ χλοχκσ ιν αν οφφιχε ορ σχηοολ ορ ωηερεϖερ ωερε χαλιβρατεδ βψ α ∀µαστερ χλοχκ∀ (αχτυαλλψ α συβ−µαστε ρ) ον τηε πρεµισεσ. Ονχε αν ηουρ ον τηε ηουρ, τηε (συβ) µαστερ χλοχκ ωουλδ δροπ α µεταλ χονταχτ φορ ϕυστ α ηαλφ σεχ ονδ, ανδ σενδ αβουτ νινε ϖολτσ ∆Χ υπ τηε λινε το αλλ τηε λοχαλ χλοχκσ. Τηεψ ιν τυρν ηαδ α ∀τολερανχε∀ οφ αβουτ τωο µινυτεσ ον βοτη σιδεσ οφ τηε ηουρ σο τηατ τηε χυρρεντ χοµινγ το τηεµ ωουλδ ψανκ τηε µινυτε ηανδ εξαχτλψ υπριγητ οντο τηε τωελϖε φροµ ειτηερ διρεχτιον ιφ τηε χλοχκ ωασ φαστ ορ σλοω. Τηε συβ−µαστερ χλοχκσ ιν εαχη βυιλδινγ ωερε ιν τυρν σερϖιχεδ βψ τηε µαστερ χλοχκ ιν τοων; υσυαλλψ τηισ ωασ τηε ονε ιν τηε τελεγραπη οφφιχε. Εϖερψ ηουρ ον τηε ηαλφ ηουρ, τηε µαστερ χλοχκ ιν τηε τελεγραπη οφφιχε ωουλδ τηροω χυρρεντ το τηε συβ−µαστερσ, ψανκινγ τηεµ ιντο σψνχη ασ ρεθυιρεδ. Ανδ ασ φορ τηε τελεγραπη οφφιχεσ τηεµσελϖεσ, τηεψ ωερε σερ ϖιχεδ τωιχε α δαψ βψ −− ψου γυεσσεδ ιτ −− τηε Ναϖαλ Οβσερϖατορψ Μαστερ χλοχκ ιν Ουρ Νατιον∋σ Χαπιτολ, βψ τηε σ αµε ρουτινε. Σοµεονε τηερε ωουλδ πρεσσ ηαλφ α δοζεν βυττονσ ατ τηε σαµε τιµε, υσινγ αλλ αϖαιλαβλε φινγερσ; χυρρεντ ωουλδ φλοω τ ο εϖερψ τελεγραπη οφφιχε ανδ σψνχη αλλ τηε µαστερ χλοχκσ ιν εϖερψ χοµµυνιτψ. Ωεστερν Υνιον χηαργεδ φιφτψ χεντσ πε ρ µοντη φορ τηε σερϖιχε, ανδ τοσσεδ τηε χλοχκ ιν φορ φρεε! Οη ψεσ, τηερε ωασ αν ινσταλλατιον χηαργε οφ αβουτ τωο δο λλαρσ ωηεν ψου φιρστ ηαδ σερϖιχε (ι.ε. α χλοχκ) ινσταλλεδ. Τηε χλοχκσ ωερε ινσταλλεδ ανδ µαινταινεδ βψ τηε ∀χλοχκµαν,∀ α τεχηνιχιαν φροµ Ωεστερν Υνιον ωηο σπεντ ηισ δαψ γοι νγ αρουνδ ηανγινγ νεω χλοχκσ, τακινγ τηεµ ουτ οφ σερϖιχε, χηανγινγ βαττεριεσ εϖερψ φεω ψεαρσ φορ εαχη χλοχκ, ετχ. Ωηατ α πανιχ ιτ ωασ φορ τηεµ ωηεν ∀ωαρ τιµε∀ (ωηατ ωε νοω χαλλ ∆αψλιγητ Σαϖινγσ Τιµε) χαµε αρουνδ εαχη ψεαρ! Ωα λλψ, τηε γυψ ωηο σερϖιχεδ αλλ τηε χλοχκσ ιν δοωντοων Χηιχαγο ηαδ το σταρτ ον ∗Τηυρσδαψ∗ βεφορε τηε Συνδαψ οφφιχι αλ χηανγεοϖερ ϕυστ το φινιση τηεµ αλλ βψ ∗Τυεσδαψ∗ φολλοωινγ. Ηε ωουλδ λιτεραλλψ ρυση ιν αν οφφιχε, υσε ηισ σχρεω δριϖερ το οπεν τηε χασε, τωιρλ τηε ηουρ ηανδ αρουνδ ονε ηουρ φορωαρδ ιν τηε σπρινγ, (ορ ελεϖεν ηουρσ ∗φορωαρδ∗ ιν τ ηε φαλλ σινχε τηε ηανδσ χουλδ νοτ βε µοϖεδ βαχκωαρδ βεψονδ τηε τωελϖε γοινγ χουντερχλοχκωισε), σλαµ τηε χασε βαχκ ον, σχρεω ιτ ιν, ανδ µοϖε δοων τηε ηαλλ το τηε νεξτ χλοχκ ανδ ρεπεατ τηε προχεσσ. Ηε χουλδ φινιση σεϖεραλ δοζεν χλοχ κσ περ δαψ, ανδ υσυαλλψ τηε οφφιχε ασσιγνεδ ηιµ α ηελπερ τωιχε α ψεαρ φορ τηεσε εϖεντσ.


Ηε σαιδ τηεψ νεϖερ βοτηερεδ το λινε τηε µινυτε ηανδ υπ ϕυστ ριγητ, βεχαυσε ιτ ωουλδ ηαϖε τακεν τοο λονγ, ανδ ∀.....ανψ ωαψ, ασ λονγ ασ ωε γοτ ιτ ωιτηιν α µινυτε ορ σο, ιτ ωουλδ σψνχη ιτσελφ τηε νεξτ τιµε τηε µαστερ χλοχκ σεντ α σιγναλ...∀ Ωορκινγ φαστ, ιτ τοοκ α µινυτε το α µινυτε ανδ α ηαλφ το οπεν τηε χασε, τωιρλ τηε µινυτε ηανδ, πυτ τηε χασε βαχκ ον, ∀στ οπ ανδ ΒΣ ωιτη τηε ρεχεπτιονιστ φορ α χουπλε σεχονδσ∀ ανδ µοϖε αλονγ. Τηε µαστερ χλοχκ σεντ ιτσ σιγναλ οϖερ ρεγυλαρ τελχο πηονε λινεσ. Υσυαλλψ ιτ ωουλδ τερµινατε ιν τηε µαιν οφφιχε οφ ωη ατεϖερ πλαχε ιτ ωασ, ανδ τηε (συβ) µαστερ τηερε ωουλδ τακε οϖερ ατ τηατ ποιντ. Ωαλλψ σαιδ ιτ ωασ ϖερψ ιµπορταντ το δο α προφεσσιοναλ ϕοβ οφ ηανγινγ τηε χλοχκ το βεγιν ωιτη. Ιτ ηαδ το βε λεϖελ, αν δ τηε πενδυλυµ ηαδ το βε ϕυστ ριγητ, οτηερωισε τηε χλοχκ ωουλδ γαιν ορ λοσε µορε τιµε τηαν χουλδ βε αχχοµµοδατεδ ιν τ ηε ηουρλψ σψνχηινγ προχεσσ. Ηε σαιδ ιτ ωασ α ϖερψ ραρε χλοχκ τηατ αχτυαλλψ ωασ ουτ βψ εϖεν α µινυτε ονχε αν ηου ρ, λετ αλονε τηε τωο µινυτεσ οφ τολερανχε βυιλτ ιντο τηε γεαρ ωορκσ. ∀...Σοµετιµεσ Ι ωουλδ χοµε το ωορκ ον Μονδαψ µορνινγ, ανδ φινδ ουτ ιν τηε οφφιχε τηατ τηε χλοχκ λινε ηαδ γονε οπεν Φρι δαψ εϖενινγ. Σο νοβοδψ αλλ ωεεκενδ γοτ α σιγναλ. Υσυαλλψ Ι ωουλδ γο δοων α µανηολε ανδ φινδ ιτ οπεν σοµεπλαχε ωηερ ε ονε οφ τηε Βελλ γυψσ µεσσεδ ιτ υπ, ορ τοοκ ιτ οφφ ανδ νεϖερ πυτ ιτ βαχκ ον. Το φινδ ουτ ωηερε ιτ ωασ οπεν, σοµεονε ιν τ ηε οφφιχε ωουλδ ∋ρινγ ουτ∋ τηε λινε; Ι∋δ γο αρουνδ δοωντοων φολλοωινγ τηε λοοπ ασ ωε ηαδ ιτ λαιδ ουτ, ανδ κεεπ λιστενιν γ ον µψ ηεαδσετ φορ ιτ. Ωηεν Ι φουνδ τηε βρεακ ορ τηε οπεν, Ι ωουλδ τιε ιτ δοων αγαιν ανδ τηε οφφιχε ωουλδ ρελεασε τηε λι νε; βυτ τηεν Ι ηαδ το γο το αλλ τηε χλοχκσ ∗βεφορε∗ τηατ ποιντ ανδ ρεσταρτ τηεµ, σινχε τηε χονσταντ χυρρεντ φροµ τηε οφ φιχε δυρινγ τηε σεαρχη ηαδ υσυαλλψ χαυσεδ τηεµ το στοπ.∀ Βυτ ηε σαιδ, τιµε ανδ αγαιν, τηε χλοχκσ ωερε υσυαλλψ σο ωελλ µουντεδ ανδ ηυνγ τηατ ∀...ιτ ωασ ραρε ωε ωουλδ φινδ ονε σο φαρ ουτ οφ σψνχη τηατ ωε ηαδ το αδϕυστ ιτ µανυαλλψ. Υσυαλλψ τηε φιρστ σιγναλ το µακε ιτ τηρουγη ονχε Ι ρεπαιρεδ τηε χιρχυιτ ωουλδ ψανκ εϖερψονε ιν τοων το µακε υπ φορ ωηατεϖερ τηεψ λοστ ορ γαινεδ οϖερ τηε ωεεκενδ...∀ Ιν 1965, Ωεστερν Υνιον δεχιδεδ το δισχοντινυε τηε Τιµε Σερϖιχε. Ιν α νοσταλγιχ λεττερ το συβσχριβερσ, τηεψ αννουνχεδ τ ηειρ δεχισιον το συσπενδ οπερατιονσ ατ τηε ενδ οφ τηε χυρρεντ µοντη, βυτ σαιδ ∀φορ ολδ τιµε∋σ σακε∀ ανψονε ωηο ηαδ α χλοχκ ωασ ωελχοµε το κεεπ ιτ ανδ χοντινυε υσινγ ιτ; τηερε ϕυστ ωουλδ νοτ βε ανψ σεττινγ σιγναλσ φροµ τηε µαστερ χλοχ κσ ανψ λονγερ. Ωιτηιν α δαψ ορ τωο οφ τηε οφφιχιαλ αννουνχεµεντ, εϖερψ Ωεστερν Υνιον χλοχκ ιν τηε Χηιχαγο αρεα ηεαδθυαρτερσ βυιλ δινγ ωασ γονε. Τηε εξεχυτιϖεσ σνατχηεδ τηεµ οφφ τηε ωαλλ, ανδ τοοκ τηεµ ηοµε φορ τηε δαψ ωηεν τηεψ ωουλδ ηαϖε ηιστο ριχαλ ϖαλυε. Αλλ τηε χλοχκσ ιν τηε τελεγραπη οφφιχεσ δισαππεαρεδ αβουτ τηε σαµε τιµε, το βε ρεπλαχεδ ωιτη στανδαρδ οφφιχε−στψλε ελεχτριχ ωαλλ χλοχκσ.

128.Πηραχκ Μα γαζινε − ςολ. 3, Ισσυε 30

βψ Σψ ντηεχιδε

Τηερε αρε λιτεραλλψ ηυνδρεδσ οφ σψστεµσ χοννεχτεδ το σοµε οφ τηεσε λαργερ νετωορκσ, λικε Τψµνετ ανδ Τελενετ. Ναϖιγ ατιον αρουνδ τηεσε νετωορκσ ισ ϖερψ σιµπλε, ανδ υσυαλλψ ωελλ εξπλαινεδ ιν τηειρ ον−λινε δοχυµεντατιον. Φυρτηερµορ ε, σοµε σψστεµσ ωιλλ αχτυαλλψ τελλ ψου ωηατ ισ χοννεχτεδ ανδ ηοω το γετ το ιτ. Ιν τηε χασε οφ Τψµνετ, αφτερ διαλινγ ιν, ατ τηε λογ ιν προµπτ, τψπε ∀ινφορµατιον∀ φορ τηε ον−λινε δοχυµεντατιον. Αχχεσσινγ σψστεµσ τηρουγη νετωορκσ ισ ασ σιµπλε ασ προϖιδινγ αν αδδρεσσ φορ ιτ το χοννεχτ το. Τηε βεστ ωαψ το λεαρ ν αβουτ τηε αδδρεσσεσ ανδ ηοω το δο τηινγσ ον α νετωορκ ισ το ρεαδ ∀Α Νοϖιχε∋σ Γυιδε το Ηαχκινγ (1989 Εδιτιον)∀ ωηιχ η ωασ ιν Ισσυε 22, Φιλε 4 οφ 12, ςολυµε Τωο (∆εχεµβερ 23, 1988). Σοµε ποιντσ αρε ρειτερατεδ ηερε. Ονχε ον α νετωορκ, ψου προϖιδε τηε ΝΥΑ (νετωορκ υσερ αδδρεσσ) οφ τηε σψστεµ ψου ωιση το χοννεχτ το. ΝΥΑσ αρε στρ ινγσ οφ 15 διγιτσ, βροκεν υπ ιν το 3 φιελδσ, τηε ΝΕΤΩΟΡΚ Α∆∆ΡΕΣΣ, τηε ΑΡΕΑ ΠΡΕΦΙΞ, ανδ τηε ∆ΝΙΧ. Εαχη φιελδ ηασ 5 διγιτσ, ανδ αρε λεφτ παδδεδ ωιτη 0∋σ ωηερε νεχεσσαρψ. Τηε ∆ΝΙΧ δετερµινεσ ωηιχη νετωορκ το τακε τηε αδδρεσσ φροµ. Τψµνετ, φορ εξαµπλε, ισ 03106. 03110 ισ Τελενετ. Τηε ΑΡΕΑ ΠΡΕΦΙΞ ανδ ΝΕΤΩΟΡΚ Α∆∆ΡΕΣΣ δετερµινε τηε χοννεχτιον ποιντ. Βψ προϖιδινγ τηε αδδρεσσ οφ τηε σψστεµ τη ατ ψου ωιση το χοννεχτ το, ψου ωιλλ βε αχχεσσινγ ιτ τηρουγη τηε νετ... ασ ιφ ψου ωερε χαλλινγ ιτ διρεχτλψ. Οβϖιουσλψ, τηεν, τηισ προϖιδεσ ονε µορε λεϖελ οφ σεχυριτψ φορ αχχεσσ. Βψ χοννεχτινγ το αν ουτδιαλ, ψου χαν ινχρεασε αγαιν τηε λ εϖελ οφ σεχυριτψ ψου ενϕοψ, βψ υσινγ τηε ουτδιαλ ιν τηατ αρεα το χοννεχτ το τηε ρεµοτε σψστεµ.

Αδδενδυµ −− Αχχεσσινγ Τψµνετ Οϖερ Λοχαλ Παχκετ Νετωορκσ


Τηισ ισ ϕυστ ανοτηερ ωαψ το γετ τηατ εξτρα στεπ ανδ/ορ βψπασσ οτηερ ρουτεσ. Τηισ ταβλε ισ χοπιεδ φροµ Τψµνετ∋σ ον−λ ινε ινφορµατιον. Ασ σαιδ εαρλιερ, ιτ∋σ α γρεατ ρεσουρχε, τηισ ον−λινε ινφορµατιον!

ΒΕΛΛ ΑΤΛΑΝΤΙΧ ΣΠΕΕ∆

ΝΟ∆Ε

ΧΙΤΨ

ΣΤΑΤΕ

03526 03526 03526 03526 03526 06254 06254 06254

∆ΟςΕΡ ΓΕΟΡΓΕΤΟΩΝ ΝΕΩΑΡΚ ΩΙΛΜΙΝΓΤΟΝ ΩΙΛΜΙΝΓΤΟΝ ΩΑΣΗΙΝΓΤΟΝ ΩΑΣΗΙΝΓΤΟΝ(ΜΙ∆ΤΟΩΝ) ΩΑΣΗΙΝΓΤΟΝ(∆ΟΩΝΤΟΩ Ν) ΩΑΣΗΙΝΓΤΟΝ(ΜΙ∆ΤΟΩΝ) ΩΑΣΗΙΝΓΤΟΝ ΩΑΣΗΙΝΓΤΟΝ ΒΕΤΗΕΣ∆Α ΧΟΛΕΣςΙΛΛΕ ΗΨΑΤΤΣςΙΛΛΕ ΛΑΥΡΕΛ ΡΟΧΚςΙΛΛΕ ΣΙΛςΕΡ ΣΠΡΙΝΓ ΒΕΡΝΑΡ∆ΣςΙΛΛΕ ΧΛΙΝΤΟΝ ∆ΟςΕΡ ΕΑΤΟΝΤΟΩΝ/ΡΕ∆ ΒΑΝΚ ΕΛΙΖΑΒΕΤΗ ΕΝΓΛΕΩΟΟ∆ ΦΡΕΕΗΟΛ∆ ΗΑΧΚΕΝΣΑΧΚ ϑΕΡΣΕΨ ΧΙΤΨ ΛΙςΙΝΓΣΤΟΝ ΛΟΝΓ ΒΡΑΝΧΗ/ΡΕ∆ ΒΑΝ Κ ΜΑ∆ΙΣΟΝ ΜΕΤΥΧΗΕΝ ΜΙ∆∆ΛΕΤΟΩΝ ΜΟΡΡΙΣΤΟΩΝ ΝΕΩΑΡΚ ΝΕΩ ΒΡΥΝΣΩΙΧΚ ΝΕΩ ΦΟΥΝ∆ΛΑΝ∆ ΠΑΣΣΑΙΧ ΠΑΤΕΡΣΟΝ ΠΗΙΛΛΙΠΣΒΥΡΓ ΠΟΜΠΤΟΝ ΛΑΚΕΣ ΡΕ∆ ΒΑΝΚ ΡΙ∆ΓΕΩΟΟ∆ ΣΟΜΕΡςΙΛΛΕ ΣΟΥΤΗ ΡΙςΕΡ ΣΠΡΙΝΓ ΛΑΚΕ ΤΟΜΣ ΡΙςΕΡ ΩΑΣΗΙΝΓΤΟΝ ΩΑΨΝΕ/ΠΑΤΕΡΣΟΝ ΑΛΛΕΝΤΟΩΝ ΑΛΤΟΟΝΑ

∆ΕΛΑΩΑΡΕ ∆ΕΛΑΩΑΡΕ ∆ΕΛΑΩΑΡΕ ∆ΕΛΑΩΑΡΕ ∆ΕΛΑΩΑΡΕ ∆ΙΣΤ. ΟΦ ΧΟΛ. ∆ΙΣΤ. ΟΦ ΧΟΛ. ∆ΙΣΤ. ΟΦ ΧΟΛ.

06254 06254 06254 06254 06254 06254 06254 06254 06254 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 07771 03526 11301

300/2400 300/2400 300/2400 300/1200 2400 300/1200 2400 300/1200

ΑΧΧΕΣΣ ΝΥΜ ΒΕΡ 302/734−9465 302/856−7055 302/366−0800 302/428−0030 302/655−1144 202/479−7214 202/785−1688 202/393−6003

ΝΕΤΩΟΡ Κ ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν

∆ΙΣΤ. ΟΦ ΧΟΛ. ∆ΙΣΤ. ΟΦ ΧΟΛ. ∆ΙΣΤ. ΟΦ ΧΟΛ. ΜΑΡΨΛΑΝ∆ ΜΑΡΨΛΑΝ∆ ΜΑΡΨΛΑΝ∆ ΜΑΡΨΛΑΝ∆ ΜΑΡΨΛΑΝ∆ ΜΑΡΨΛΑΝ∆ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ

300/1200 300/1200 300/1200 300/1200 300/2400 300/1200 300/2400 300/1200 300/1200 300/2400 300−1200 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400

202/293−4641 202/546−5549 202/328−0619 301/986−9942 301/989−9324 301/779−9935 301/490−9971 301/340−9903 301/495−9911 201/766−7138 201/730−8693 201/361−9211 201/758−8000 201/289−5100 201/871−3000 201/780−8890 201/343−9200 201/659−3800 201/533−0561 201/758−8000

≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν

ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΝΕΩ ϑΕΡΣΕΨ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ

300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/2400 300/1200 300/1200

201/593−0004 201/906−9500 201/957−9000 201/455−0437 201/623−0083 201/247−2700 201/697−9380 201/473−6200 201/345−7700 201/454−9270 201/835−8400 201/758−8000 201/445−4800 201/218−1200 201/390−9100 201/974−0850 201/286−3800 201/689−6894 201/345−7700 215/435−0266 814/946−8639

≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν


11301 03526 10672 10672 10672 03526 03526 10672 03526 03562 03562 10672 10672 11301 11301 10672 03526 03526 03526 10672 11301 10672 10672 10672 03526 03526 03562 03562 03562 03562 03562 10672 10672 10672 10672 03526 03526 10672 03526 03526 10672 03526 10672 03562 10672 03526 10672 06254 06254 06254 06254

ΑΛΤΟΟΝΑ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 2400 814/949−0505 ≅Π∆Ν ΑΜΒΛΕΡ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/283−2170 ≅Π∆Ν ΑΜΒΡΙ∆ΓΕ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/266−9610 ≅Π∆Ν ΧΑΡΝΕΓΙΕ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/276−1882 ≅Π∆Ν ΧΗΑΡΛΕΡΟΙ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/483−9100 ≅Π∆Ν ΧΗΕΣΤΕΡ ΗΕΙΓΗΤΣ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/358−0820 ≅Π∆Ν ΧΟΑΤΕΣςΙΛΛΕ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/383−7212 ≅Π∆Ν ΧΟΝΝΕΛΛΣςΙΛΛΕ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/628−7560 ≅Π∆Ν ∆ΟΩΝΙΝΓΤΟΝ/ΧΟΑΤΕΣ. ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/383−7212 ≅Π∆Ν ∆ΟΨΛΕΣΤΟΩΝ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/340−0052 ≅Π∆Ν ΓΕΡΜΑΝΤΟΩΝ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215−843−4075 ≅Π∆Ν ΓΛΕΝΣΗΑΩ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/487−6868 ≅Π∆Ν ΓΡΕΕΝΣΒΥΡΓ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/836−7840 ≅Π∆Ν ΗΑΡΡΙΣΒΥΡΓ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 717/236−3274 ≅Π∆Ν ΗΑΡΡΙΣΒΥΡΓ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 2400 717/238−0450 ≅Π∆Ν ΙΝ∆ΙΑΝΑ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/465−7210 ≅Π∆Ν ΚΙΝΓ ΟΦ ΠΡΥΣΣΙΑ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/270−2970 ≅Π∆Ν ΚΙΡΚΛΨΝ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/789−5650 ≅Π∆Ν ΛΑΝΣ∆ΟΩΝΕ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/626−9001 ≅Π∆Ν ΛΑΤΡΟΒΕ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/537−0340 ≅Π∆Ν ΛΕΜΟΨΝΕ/ΗΑΡΡΙΣΒΥΡΓ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 717/236−3274 ≅Π∆Ν ΜΧΚΕΕΣΠΟΡΤ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/673−6200 ≅Π∆Ν ΝΕΩ ΧΑΣΤΛΕ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/658−5982 ≅Π∆Ν ΝΕΩ ΚΕΝΣΙΝΓΤΟΝ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/337−0510 ≅Π∆Ν ΝΟΡΡΙΣΤΟΩΝ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/270−2970 ≅Π∆Ν ΠΑΟΛΙ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/648−0010 ≅Π∆Ν ΠΗΙΛΑ∆ΕΛΠΗΙΑ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/923−7792 ≅Π∆Ν ΠΗΙΛΑ∆ΕΛΠΗΙΑ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/557−0659 ≅Π∆Ν ΠΗΙΛΑ∆ΕΛΠΗΙΑ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/545−7886 ≅Π∆Ν ΠΗΙΛΑ∆ΕΛΠΗΙΑ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/677−0321 ≅Π∆Ν ΠΗΙΛΑ∆ΕΛΠΗΙΑ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 2400 215/625−0770 ≅Π∆Ν ΠΙΤΤΣΒΥΡΓΗ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/281−8950 ≅Π∆Ν ΠΙΤΤΣΒΥΡΓΗ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412−687−4131 ≅Π∆Ν ΠΙΤΤΣΒΥΡΓΗ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 2400 412/261−9732 ≅Π∆Ν ΠΟΤΤΣΤΟΩΝ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/327−8032 ≅Π∆Ν ΘΥΑΚΕΡΤΟΩΝ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/538−7032 ≅Π∆Ν ΡΕΑ∆ΙΝΓ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/375−7570 ≅Π∆Ν ΡΟΧΗΕΣΤΕΡ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/728−9770 ≅Π∆Ν ΣΧΡΑΝΤΟΝ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 717/348−1123 ≅Π∆Ν ΣΧΡΑΝΤΟΝ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 2400 717/341−1860 ≅Π∆Ν ΣΗΑΡΟΝ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/342−1681 ≅Π∆Ν ΤΥΛΛΨΤΟΩΝ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/547−3300 ≅Π∆Ν ΥΝΙΟΝΤΟΩΝ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/437−5640 ≅Π∆Ν ςΑΛΛΕΨ ΦΟΡΓΕ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/270−2970 ≅Π∆Ν ΩΑΣΗΙΝΓΤΟΝ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/223−9090 ≅Π∆Ν ΩΑΨΝΕ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 215/341−9605 ≅Π∆Ν ΩΙΛΚΙΝΣΒΥΡΓ ΠΕΝΝΣΨΛςΑΝΙΑ 300/1200 412/241−1006 ≅Π∆Ν ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙΑ ςΙΡΓΙΝΙΑ 300/1200 703/683−6710 ≅Π∆Ν ΑΡΛΙΝΓΤΟΝ ςΙΡΓΙΝΙΑ 300/1200 703/524−8961 ≅Π∆Ν ΦΑΙΡΦΑΞ ςΙΡΓΙΝΙΑ 300/1200 703/385−1343 ≅Π∆Ν ΜΧΛΕΑΝ ςΙΡΓΙΝΙΑ 300/1200 703/848−2941 ≅Π∆Ν ≅Π∆Ν ΒΕΛΛ ΑΤΛΑΝΤΙΧ − ΝΕΤΩΟΡΚ ΝΑΜΕ ΙΣ ΠΥΒΛΙΧ ∆ΑΤΑ ΝΕΤΩΟΡΚ (Π∆Ν) (ΧΟΝΝΕΧΤ ΜΕΣΣΑΓΕ) . _. _. _< _Χ _Ρ _> _

(ΣΨΝΧΗΡΟΝΙΖΕΣ ∆ΑΤΑ ΣΠΕΕ∆Σ)


ΩΕΛΧΟΜΕ ΤΟ ΤΗΕ ΒΠΑ/∆ΣΤ Π∆Ν ∗. _Τ _ _< _Χ _Ρ _> _ 131069 ΧΟΜ

(ΤΨΜΝΕΤ Α∆∆ΡΕΣΣ)

(Α∆∆ΡΕΣΣ ΧΟΝΦΙΡΜΑΤΙΟΝ − ΤΨΜΝΕΤ ∆ΝΙΧ) (ΧΟΝΦΙΡΜΑΤΙΟΝ ΟΦ ΧΑΛΛ ΣΕΤ−ΥΠ)

−ΓΩΨ 0ΞΞΞΞ− ΤΨΜΝΕΤ: ΠΛΕΑΣΕ ΛΟΓ ΙΝ: (ΗΟΣΤ # ΩΙΤΗΙΝ ∆ΑΣΗΕΣ)

ΝΟ∆Ε

ΧΙΤΨ

ΣΤΑΤΕ

∆ΕΝΣΙΤΨ

10207 10207 10207

ΑΤΛΑΝΤΑ ΑΤΗΕΝΣ ΧΟΛΥΜΒΥ Σ ΡΟΜΕ

ΓΕΟΡΓΙΑ ΓΕΟΡΓΙΑ ΓΕΟΡΓΙΑ

300/1200 300/1200 300/1200

10207

ΒΕΛΛ ΣΟΥΤΗ ΑΧΧΕΣΣ ΝΥΜΒ ΕΡ 404/261−4633 404/354−0614 404/324−5771

ΜΟ∆Ε Μ ≅ΠΛΣΚ ≅ΠΛΣΚ ≅ΠΛΣΚ

ΓΕΟΡΓΙΑ 300/1200 404/234/7542 ≅ΠΛΣΚ ≅ΠΛΣΚ ΒΕΛΛΣΟΥΤΗ − ΝΕΤΩΟΡΚ ΝΑΜΕ ΙΣ ΠΥΛΣΕΛΙΝΚ

(ΧΟΝΝΕΧΤ ΜΕΣΣΑΓΕ) . _. _. _ _< _Χ _Ρ _> _ (ΣΨΝΧΗΡΟΝΙΖΕΣ ∆ΑΤΑ ΣΠΕΕ∆Σ) (∆ΟΕΣ ΝΟΤ ΕΧΗΟ ΤΟ ΤΗΕ ΤΕΡΜΙΝΑΛ) ΧΟΝΝΕΧΤΕ∆ ΠΥΛΣΕΛΙΝΚ 1 _3 _1 _0 _6 _ (ΤΨΜΝΕΤ Α∆∆ΡΕΣΣ) (∆ΟΕΣ ΝΟΤ ΕΧΗΟ ΤΟ ΤΗΕ ΤΕΡΜΙΝΑΛ) ΠΥΛΣΕΛΙΝΚ: ΧΑΛΛ ΧΟΝΝΕΧΤΕ∆ ΤΟ 1 3106 −ΓΩΨ 0ΞΞΞΞ− ΤΨΜΝΕΤ: ΠΛΕΑΣΕ ΛΟΓ ΙΝ: (ΗΟΣΤ # ΩΙΤΗΙΝ ∆ΑΣΗΕΣ)

ΝΟ∆Ε

ΧΙΤΨ

ΣΤΑΤΕ

03306

ΒΕΡΚΕΛΕΨ

06272

ΕΛ ΣΕΓΥΝ∆Ο

06272

ΦΥΛΛΕΡΤΟΝ

06272

ΙΝΓΛΕΩΟΟ∆

06272 06272

ΑΝΓΕΛΕΣ(∆ΟΩΝΤΟΩ Ν) ΛΟΣ ΑΝΓΕΛΕΣ

03306

ΜΟΥΝΤΑΙΝ ςΙΕΩ

03306

ΟΑΚΛΑΝ∆

03306

ΠΑΛΟ ΑΛΤΟ

06272

ΠΑΣΑ∆ΕΝΑ

ΧΑΛΙΦΟΡΝΙ Α ΧΑΛΙΦΟΡΝΙ Α ΧΑΛΙΦΟΡΝΙ Α ΧΑΛΙΦΟΡΝΙ Α ΧΑΛΙΦΟΡΝΙ Α ΧΑΛΙΦΟΡΝΙ Α ΧΑΛΙΦΟΡΝΙ Α ΧΑΛΙΦΟΡΝΙ Α ΧΑΛΙΦΟΡΝΙ Α ΧΑΛΙΦΟΡΝΙ Α

ΠΑΧΙΦΙΧ ΒΕΛΛ ∆ΕΝΣΙΤΨ ΑΧΧΕΣΣ ΝΥΜΒ ΕΡ 300/1200 415−548−2121

ΝΕΤΩΟΡ Κ ≅ΠΠΣ

300/1200

213−640−8548

≅ΠΠΣ

300/1200

714−441−2777

≅ΠΠΣ

300/1200

213−216−7667

≅ΠΠΣ

300/1200

213−687−3727

≅ΠΠΣ

300/1200

213−480−1677

≅ΠΠΣ

300/1200

415−960−3363

≅ΠΠΣ

300/1200

415−893−9889

≅ΠΠΣ

300/1200

415−325−4666

≅ΠΠΣ

300/1200

818−356−0780

≅ΠΠΣ


03306 03306 03306 03306 06272 06272

ΣΑΝ ΦΡΑΝΧΙΣΧΟ

ΧΑΛΙΦΟΡΝΙ 300/1200 415−543−8275 ≅ΠΠΣ Α ΣΑΝ ΦΡΑΝΧΙΣΧΟ ΧΑΛΙΦΟΡΝΙ 300/1200 415−626−5380 ≅ΠΠΣ Α ΣΑΝ ΦΡΑΝΧΙΣΧΟ ΧΑΛΙΦΟΡΝΙ 300/1200 415−362−2280 ≅ΠΠΣ Α ΣΑΝ ϑΟΣΕ ΧΑΛΙΦΟΡΝΙ 300/1200 408−920−0888 ≅ΠΠΣ Α ΣΑΝΤΑ ΑΝΝΑ ΧΑΛΙΦΟΡΝΙ 300/1200 714−972−9844 ≅ΠΠΣ Α ςΑΝ ΝΥΨΣ ΧΑΛΙΦΟΡΝΙ 300/1200 818−780−1066 ≅ΠΠΣ Α ≅ΠΠΣ ΠΑΧΙΦΙΧ ΒΕΛΛ − ΝΕΤΩΟΡΚ ΝΑΜΕ ΙΣ ΠΥΒΛΙΧ ΠΑΧΚΕΤ ΣΩΙΤΧΗΙΝΓ (ΠΠΣ) (ΧΟΝΝΕΧΤ ΜΕΣΣΑΓΕ) . _. _. _< _Χ _Ρ _

(ΣΨΝΧΗΡΟΝΙΖΕΣ ∆ΑΤΑ ΣΠΕΕ∆Σ) (∆ΟΕΣ ΝΟΤ ΕΧΗΟ ΤΟ ΤΗΕ ΤΕΡΜΙΝΑΛ)

ΟΝΛΙΝΕ 1200 ΩΕΛΧΟΜΕ ΤΟ ΠΠΣ: 415−ΞΞΞ−ΞΞΞΞ 1 _3 _1 _0 _6 _9 _ (ΤΨΜΝΕΤ Α∆∆ΡΕΣΣ) (∆ΟΕΣ ΝΟΤ ΕΧΗΟ ΥΝΤΙΛ ΤΨΜΝΕΤ ΡΕΣΠΟΝ∆Σ) −ΓΩΨ 0ΞΞΞΞ− ΤΨΜΝΕΤ: ΠΛΕΑΣΕ ΛΟΓ ΙΝ: (ΗΟΣΤ # ΩΙΤΗΙΝ ∆ΑΣΗΕΣ)

ΝΟ∆Ε

ΧΙΤΨ

02727

ΒΡΙ∆ΓΕΠΟΡΤ

02727

ΒΡΙΣΤΟΛ

02727

ΧΑΝΑΑΝ

02727

ΧΛΙΝΤΟΝ

02727

∆ΑΝΒΥΡΨ

02727

∆ΑΝΙΕΛΣΟΝ

02727

ΗΑΡΤΦΟΡ∆/ΜΙ∆∆ΛΕΤΟΩΝ

02727

ΜΕΡΙ∆ΕΝ

02727

ΝΕΩ ΗΑςΕΝ

02727

ΝΕΩ ΛΟΝ∆ΟΝ

02727

ΝΕΩ ΜΙΛΦΟΡ∆

02727

ΝΟΡΩΑΛΚ

02727

ΟΛ∆ ΓΡΕ∆∆ΩΙΧΗ

02727

ΟΛ∆ ΣΑΨΒΡΟΟΚ

02727

ΣΕΨΜΟΥΡ

ΣΟΥΤΗΕΡΝ ΝΕΩ ΕΝΓ ΛΑ Ν∆ ΣΤΑΤΕ ∆ΕΝΣΙΤΨ ΑΧΧΕΣΣ ΝΥΜΒ ΕΡΣ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/366−6972 Τ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/589−5100 Τ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/824−5103 Τ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/669−4243 Τ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/743−2906 Τ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/779−1880 Τ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/724−6219 Τ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/237−3460 Τ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/776−1142 Τ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/443−0884 Τ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/355−0764 Τ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/866−5305 Τ ΧΟΝΝΝΕΤΙΧΥ 300/2400 203/637−8872 Τ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/388−0778 Τ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/881−1455

ΝΕΤΩΟΡΚ ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ ≅ΧΟΝΝΝΕ


02727 02727 02727 02727 02727 02727 02727

Τ Τ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/324−9701 ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ Τ ΣΤΟΡΡΣ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/429−4243 ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ Τ ΤΟΡΡΙΝΓΤΟΝ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/482−9849 ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ Τ ΩΑΤΕΡΒΥΡΨ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/597−0064 ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ Τ ΩΙΛΛΙΜΑΝΤΙΧ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/456−4552 ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ Τ ΩΙΝ∆ΣΟΡ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/688−9330 ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ Τ ΩΙΝ∆ΣΟΡ ΛΧΚΣ/ΕΝΦΙΕΛ∆ ΧΟΝΝΕΧΤΙΧΥ 300/2400 203/623−9804 ≅ΧΟΝΝΝΕ Τ Τ ≅ΧΟΝΝΝΕΤ − ΣΟΥΤΗΕΡΝ ΝΕΩ ΕΝΓΛΑΝ∆ ΤΕΛΕΠΗΟΝΕ − ΝΕΤΩΟΡΚ ΝΑΜΕ ΙΝ ΧΟΝΝΝΕΤ ΣΤΑΜΦΟΡ∆

(ΧΟΝΝΕΧΤ ΜΕΣΣΑΓΕ) Η_ Η_ <_ Χ_ Ρ_> (ΣΨΝΧΗΡΟΝΙΖΕΣ ∆ΑΤΑ ΣΠΕΕ∆Σ) (∆ΟΕΣ ΝΟΤ ΕΧΗΟ ΤΟ ΤΗΕ ΤΕΡΜΙΝΑΛ) ΧΟΝΝΝΕΤ ._ Τ_ <_ Χ_ Ρ_>_

(ΜΥΣΤ ΒΕ ΧΑΠΙΤΑΛ ΛΕΤΤΕΡΣ)

26−ΣΕΠ−88 18:33 (∆ΑΤΑ) 031069 (Α∆∆ΡΕΣΣ ΧΟΝΦΙΡΜΑΤΙΟΝ) ΧΟΜ (ΧΟΝΦΙΡΜΑΤΙΟΝ ΟΦ ΧΑΛΛ ΣΕΤ−ΥΠ) −ΓΩΨ ΟΞΞΞΞ−ΤΨΜΝΕΤ: ΠΛΕΑΣΕ ΛΟΓ ΙΝ: ΝΟ∆Ε

ΧΙΤΨ

05443 05443 05443 05443 05443 05443 05443 05443 05443 04766 04766

ΚΑΝΣΑΣ ΧΙΤΨ ΗΑΨΣ ΗΥΤΧΗΙΝΣΟΝ ΛΑΩΡΕΝΧΕ ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ ΠΑΡΣΟΝΣ ΣΑΛΙΝΑ ΤΟΠΕΚΑ ΩΙΧΗΙΤΑ ΒΡΙ∆ΓΕΤΟΝ/ΣΤ. ΛΟΥΙΣ ΣΤ. ΛΟΥΙΣ

ΣΟΥΤΗΩΕΣΤΕΡΝ ΒΕΛΛ ∆ΕΝΣΙΤΨ ΑΧΧΕΣΣ ΝΥΜΒ ΕΡΣ ΚΑΝΣΑΣ 300/1200 316/225−9951 ΚΑΝΣΑΣ 300/1200 913/625−8100 ΚΑΝΣΑΣ 300/1200 316/669−1052 ΚΑΝΣΑΣ 300/1200 913/841−5580 ΚΑΝΣΑΣ 300/1200 913/539−9291 ΚΑΝΣΑΣ 300/1200 316/421−0620 ΚΑΝΣΑΣ 300/1200 913/825−4547 ΚΑΝΣΑΣ 300/1200 913/235−1909 ΚΑΝΣΑΣ 300/1200 316/269−1996 ΜΙΣΣΟΥΡΙ 300/1200 314/622−0900 ΜΙΣΣΟΥΡΙ 300/1200 314/622−0900 ΣΤΑΤΕ

ΝΕΤΩΟΡ Κ ≅ΜΡΛΚ ≅ΜΡΛΚ ≅ΜΡΛΚ ≅ΜΡΛΚ ≅ΜΡΛΚ ≅ΜΡΛΚ ≅ΜΡΛΚ ≅ΜΡΛΚ ≅ΜΡΛΚ ≅ΜΡΛΚ ≅ΜΡΛΚ

Ον α σιδε νοτε, τηε ρεχεντ βοοκ Τηε Χυχκοο∋σ Εγγ προϖιδεσ σοµε ιντερεστινγ ινφορµατιον (ιν τηε φορµ οφ α στορψ, ηοωεϖ ερ) ον α Τψµνετ ηαχκερ. Ρεµεµβερ τηατ ηε ωασ ιντο ΒΙΓ τηινγσ, ανδ ηενχε ηε ωασ χραχκεδ δοων υπον. Ιφ ψου κεεπ α λοω προφιλε, νετωορκσ σηουλδ προϖιδε α γοοδ αχχεσσ µετηοδ. Ιφ ψου χαν φινδ α σψστεµ τηατ ισ χοννεχτεδ το τηε Ιντερνετ τηατ ψου χαν γετ ον φροµ Τψµνετ, ψου αρε δοινγ ωελλ. 129.Πηραχκ Μα γαζινε − ςολ. 3, Ισσυε 30

β ψ ∆εδιχατεδ Λινκ

ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ ∆ΕΧΩΡΛ ισ α µαιλ γατεωαψ χοµπυτερ οπερατεδ βψ ∆ιγιταλ∋σ Ωεστερν Ρεσεαρχη Λαβορατορψ ιν Παλο Αλτο, Χαλιφορνια . Ιτσ πυρποσε ισ το συππορτ τηε ιντερχηανγε οφ ελεχτρονιχ µαιλ βετωεεν ∆ιγιταλ ανδ τηε ∀ουτσιδε ωορλδ.∀


∆ΕΧΩΡΛ ισ χοννεχτεδ το ∆ιγιταλ∋σ Εασψνετ, ανδ αλσο το α νυµβερ οφ διφφερεντ ουτσιδε ελεχτρονιχ µαιλ νετωορκσ. ∆ιγιτ αλ υσερσ χαν σενδ ουτσιδε µαιλ βψ σενδινγ το ∆ΕΧΩΡΛ::∀ουτσιδε−αδδρεσσ∀, ανδ διγιταλ υσερσ χαν αλσο ρεχειϖε µαιλ β ψ ηαϖινγ ψουρ χορρεσπονδεντσ ρουτε ιτ τηρουγη ∆ΕΧΩΡΛ. Τηε δεταιλσ οφ ινχοµινγ µαιλ αρε µορε χοµπλεξ, ανδ αρε δισχ υσσεδ βελοω. Ιτ ισ ϖιταλλψ ιµπορταντ τηατ ∆ιγιταλ εµπλοψεεσ βε γοοδ χιτιζενσ οφ τηε νετωορκσ το ωηιχη ωε αρε χοννεχτεδ. Τηεψ δεπε νδ ον τηε ιντεγριτψ οφ ουρ υσερ χοµµυνιτψ το ενσυρε τηατ τιγητερ χοντρολσ οϖερ τηε υσε οφ τηε γατεωαψ αρε νοτ ρεθυιρ εδ. Τηε µοστ ιµπορταντ ρυλε ισ ∀νο χηαιν λεττερσ,∀ βυτ τηερε αρε οτηερ ρυλεσ δεπενδινγ ον ωηετηερ τηε χοννεχτεδ νετωο ρκ τηατ ψου αρε υσινγ ισ χοµµερχιαλ ορ νον−χοµµερχιαλ. Τηε χυρρεντ τραφφιχ ϖολυµε (Σεπτεµβερ 1989) ισ αβουτ 10,000 µαιλ µεσσαγεσ περ δαψ ανδ αβουτ 3,000 ΥΣΕΝΕΤ µεσσαγεσ περ δαψ. Γατεωαψεδ µαιλ τραφφιχ ηασ δουβλεδ εϖερψ ψεαρ σινχε 1983. ∆ΕΧΩΡΛ ισ χυρρεντλψ α ςαξ 8530 χοµπυτερ ωιτη 48 µεγαβψτεσ οφ µαιν µεµορψ, 2500 µεγαβψτεσ οφ δισκ σπαχε, 8 9600−βαυδ (Τελεβιτ) µοδεµ πορτσ, ανδ ϖαριουσ νετωορκ χ οννεχτιονσ. Τηεψ ωιλλ σηορτλψ βε υπγραδινγ το α ςαξ 8650 σψστεµ. Τηεψ ρυν Υλτριξ 3.0 ασ τηε βασε οπερατινγ σψστεµ.

Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ Τηε γατεωαψ ηασ ενγινεερινγ σταφφ, βυτ νο αδµινιστρατιϖε ορ χλεριχαλ σταφφ. Τηεψ ωορκ ηαρδ το κεεπ ιτ ρυννινγ, βυτ τη εψ δο νοτ ηαϖε τηε ρεσουρχεσ το ανσωερ τελεπηονε θυεριεσ ορ προϖιδε τυτοριαλσ ιν ιτσ υσε. Τηεψ ποστ περιοδιχ στατυσ ρεπορτσ το τηε ΥΣΕΝΕΤ νεωσγρουπ δεχ.γενεραλ. ςαριουσ ηελπφυλ πεοπλε υσυαλλψ χοπψ τηεσ ε ρεπορτσ το τηε ςΑΞΝΟΤΕΣ ∀γατεωαψσ∀ χονφερενχε ωιτηιν α δαψ ορ τωο.

ΗΟΩ ΤΟ ΣΕΝ∆ ΜΑΙΛ ∆ΕΧΩΡΛ ισ χοννεχτεδ το θυιτε α νυµβερ οφ διφφερεντ µαιλ νετωορκσ. Ιφ ψου ωερε λογγεδ ον διρεχτλψ το ιτ, ψου χουλδ τψπε αδδρεσσεσ διρεχτλψ, ε.γ. Το: στρανγε!φορειγν!αδδρεσσ. Βυτ σινχε ψου αρε νοτ λογγεδ ον διρεχτλψ το τηε γατεωαψ, ψου µυστ σενδ µαιλ σο τηατ ωηεν ιτ αρριϖεσ ατ τηε γατεωαψ, ι τ ωιλλ βε σεντ ασ ιφ τηατ αδδρεσσ ηαδ βεεν τψπεδ λοχαλλψ. ∗ Σενδινγ φροµ ςΜΣ Ιφ ψου αρε α ςΜΣ υσερ, ψου σηουλδ υσε ΝΜΑΙΛ, βεχαυσε ςΜΣ µαιλ δοεσ νοτ κνοω ηοω το ρεθυευε ανδ ρετρψ µαιλ ωηεν τηε νετωορκ ισ χονγεστεδ ορ δισχοννεχτεδ. Φροµ ςΜΣ, αδδρεσσ ψουρ µαιλ λικε τηισ: Το: νµ%∆ΕΧΩΡΛ::∀στρανγε!φορειγν!αδδρεσσ∀ Τηε θυοτε χηαραχτερσ (∀) αρε ιµπορταντ, το µακε συρε τηατ ςΜΣ δοεσν∋τ τρψ το ιντερπρετ στρανγε!φορειγν!αδδρεσσ ιτσε λφ. Ιφ ψου αρε τψπινγ συχη αν αδδρεσσ ινσιδε α µαιλ προγραµ, ιτ ωιλλ ωορκ ασ αδϖερτισεδ. Ιφ ψου αρε υσινγ ∆ΧΛ ανδ τψ πινγ διρεχτλψ το τηε χοµµανδ λινε, ψου σηουλδ βεωαρε τηατ ∆ΧΛ λικεσ το ρεµοϖε θυοτεσ, σο ψου ωιλλ ηαϖε το ενχλοσε τ ηε εντιρε αδδρεσσ ιν θυοτεσ, ανδ τηεν πυτ τωο θυοτεσ ιν εϖερψ πλαχε τηατ ονε θυοτε σηουλδ αππεαρ ιν τηε αδδρεσσ: ∃ µαιλ τεστ.µσγ ∀νµ%∆ΕΧΩΡΛ::∀∀φορειγν!αδδρ∀∀∀ /συβϕ=∀ηελλο∀ Νοτε τηε τηρεε θυοτεσ ιν α ροω αφτερ φορειγν!αδδρ. Τηε φιρστ τωο οφ τηεµ αρε δουβλεδ το προδυχε α σινγλε θυοτε ιν τηε α δδρεσσ, ανδ τηε τηιρδ ενδσ τηε αδδρεσσ ιτσελφ (βαλανχινγ τηε θυοτε ιν φροντ οφ τηε νµ%). Ηερε αρε σοµε τψπιχαλ ουτγοινγ µαιλ αδδρεσσεσ ασ υσεδ φροµ α ςΜΣ σψστεµ: Το: νµ%∆ΕΧΩΡΛ::∀λλλ−ωινκιν!νετσψσ!πηραχκ∀ Το: νµ%∆ΕΧΩΡΛ::∀ποστµαστερ≅µσπ.πνετ.σχ.εδυ∀ Το: νµ%∆ΕΧΩΡΛ::∀νετσψσ!πηραχκ≅υυνετ.υυ.νετ∀ Το: νµ%∆ΕΧΩΡΛ::∀πηραχκσερϖ≅ΧΥΝΨςΜ.βιτνετ∀ Το: νµ%∆ΕΧΩΡΛ::∀Χηρισ.ϑονεσ≅φ654.ν987.ζ1.φιδονετ.οργ∀ ∗ Σενδινγ φροµ Υλτριξ


Ιφ ψουρ Υλτριξ σψστεµ ηασ βεεν χονφιγυρεδ φορ ιτ, τηεν ψου χαν, φροµ ψουρ Υλτριξ σψστεµ, ϕυστ σενδ διρεχτλψ το τηε φ ορειγν αδδρεσσ, ανδ τηε µαιλ σοφτωαρε ωιλλ τακε χαρε οφ αλλ οφ τηε γατεωαψ ρουτινγ φορ ψου. Μοστ Υλτριξ σψστεµσ ιν Χορπορατε Ρεσεαρχη ανδ ιν τηε Παλο Αλτο χλυστερ αρε χονφιγυρεδ τηισ ωαψ. Το φινδ ουτ ωηετηερ ψουρ Υλτριξ σψστεµ ηασ βεεν σο χονφιγυρεδ, ϕυστ τρψ ιτ ανδ σεε ωηατ ηαππενσ. Ιφ ιτ δοεσν∋τ ωορκ, ψου ωιλλ ρεχειϖε νοτιφιχατιον αλµοστ ινσταντλψ. ΝΟΤΕ: Τηε Υλτριξ µαιλ σψστεµ ισ εξτρεµελψ φλεξιβλε; ιτ ισ αλµοστ χοµπλετελψ χονφιγυραβλε βψ τηε χυστοµερ. Ωηιλε τη ισ ισ ϖαλυαβλε το χυστοµερσ, ιτ µακεσ ιτ ϖερψ διφφιχυλτ το ωριτε γλοβαλ ινστρυχτιονσ φορ τηε υσε οφ Υλτριξ µαιλερσ, β εχαυσε ιτ ισ ποσσιβλε τηατ τηε λοχαλ χηανγεσ ηαϖε προδυχεδ σοµετηινγ θυιτε υνλικε τηε ϖενδορ−δελιϖερεδ µαιλερ. Ονε οφ τηε ποπυλαρ χηανγεσ ισ το τινκερ ωιτη τηε µεανινγ οφ θυοτε χηαραχτερσ (∀) ιν Υλτριξ αδδρεσσεσ. Σοµε σψστεµσ χονσι δερ τηατ τηεσε τωο αδδρεσσεσ αρε τηε σαµε: σιτε1!σιτε2!υσερ≅ηοστ.δεχ.χοµ ανδ ∀σιτε1!σιτε2!υσερ∀≅ηοστ.δεχ.χοµ ωηιλε οτηερσ αρε χονφιγυρεδ σο τηατ ονε φορµ ωιλλ ωορκ ανδ τηε οτηερ ωιλλ νοτ. Αλλ οφ τηεσε εξαµπλεσ υσε τηε θυοτεσ. Ιφ ψου ηαϖε τρουβλε γεττινγ τηε εξαµπλεσ το ωορκ, πλεασε τρψ τηεµ αγαιν ωιτηουτ τηε θυοτεσ. Περηαπσ ψουρ Υλτριξ σ ψστεµ ισ ιντερπρετινγ τηε θυοτεσ διφφερεντλψ. Ιφ ψουρ Υλτριξ σψστεµ ηασ αν ΙΠ λινκ το Παλο Αλτο (τψπε ∀/ετχ/πινγ δεχωρλ.δεχ.χοµ∀ το φινδ ουτ ιφ ιτ δοεσ), τηεν ψου χ αν ρουτε ψουρ µαιλ το τηε γατεωαψ ϖια ΙΠ. Τηισ ηασ τηε αδϖανταγε τηατ ψουρ Υλτριξ µαιλ ηεαδερσ ωιλλ ρεαχη τηε γατ εωαψ διρεχτλψ, ινστεαδ οφ βεινγ τρανσλατεδ ιντο ∆ΕΧΝΕΤ µαιλ ηεαδερσ ανδ τηεν βαχκ ιντο Υλτριξ ατ τηε οτηερ ενδ. ∆ο τ ηισ ασ φολλοωσ: Το: ∀αλιεν!αδδρεσσ∀≅δεχωρλ.δεχ.χοµ Τηε θυοτεσ αρε νεχεσσαρψ ονλψ ιφ τηε αλιεν αδδρεσσ χονταινσ α ! χηαραχτερ, βυτ τηεψ δον∋τ ηυρτ ιφ ψου υσε τηεµ υννε χεσσαριλψ. Ιφ τηε αλιεν αδδρεσσ χονταινσ αν ∀≅∀ χηαραχτερ, ψου ωιλλ νεεδ το χηανγε ιτ ιντο α ∀%∀ χηαραχτερ. Φορ ε ξαµπλε, το σενδ ϖια ΙΠ το ϕοε≅ωιδγετ.οργ, ψου σηουλδ αδδρεσσ τηε µαιλ. Το: ∀ϕοε%ωιδγετ.οργ∀≅δεχωρλ.δεχ.χοµ Ιφ ψουρ Υλτριξ σψστεµ ηασ ονλψ α ∆ΕΧΝΕΤ λινκ το Παλο Αλτο, τηεν ψου σηουλδ αδδρεσσ µαιλ ιν µυχη τηε σαµε ωαψ τ ηατ ςΜΣ υσερσ δο, σαϖε τηατ ψου σηουλδ νοτ πυτ τηε νµ% ιν φροντ οφ τηε αδδρεσσ: Το: ∆ΕΧΩΡΛ::∀στρανγε!φορειγν!αδδρεσσ∀ Ηερε αρε σοµε τψπιχαλ ουτγοινγ µαιλ αδδρεσσεσ ασ υσεδ φροµ αν Υλτριξ σψστεµ τηατ ηασ ΙΠ αχχεσσ. Υλτριξ σψστεµσ ω ιτηουτ ΙΠ αχχεσσ σηουλδ υσε τηε σαµε σψνταξ ασ ςΜΣ υσερσ, εξχεπτ τηατ τηε νµ% ατ τηε φροντ οφ τηε αδδρεσσ σηουλδ ν οτ βε υσεδ. Το: ∀λλλ−ωινκεν!νετσψσ!πηραχκ∀≅δεχωρλ.δεχ.χοµ Το: ∀ποστµαστερ%µσπ.πνετ.σχ.εδυ∀≅δεχωρλ.δεχ.χοµ Το: ∀πηραχκσερϖ%ΧΥΝΨςΜ.βιτνετ∀≅δεχωρλ.δεχ.χοµ Το: ∀νετσψσ!πηραχκ%υυνετ.υυ.νετ∀≅δεχωρλ.δεχ.χοµ Το: ∀Χηρισ.ϑονεσ≅φ654.ν987.ζ1.φιδονετ.οργ∀≅δεχωρλ.δεχ.χοµ

∆ΕΤΑΙΛΣ ΟΦ ΥΣΙΝΓ ΟΤΗΕΡ ΝΕΤΩΟΡΚΣ Αλλ οφ τηε ωορλδ∋σ χοµπυτερ νετωορκσ αρε χοννεχτεδ τογετηερ, µορε ορ λεσσ, σο ιτ ισ ηαρδ το δραω εξαχτ βουνδαριεσ β ετωεεν τηεµ. Πρεχισελψ ωηερε τηε ιντερνετ ενδσ ανδ ΥΥΧΠ βεγινσ ισ α µαττερ οφ ιντερπρετατιον. Φορ πυρποσεσ οφ σενδινγ µαιλ, τηουγη, ιτ ισ χονϖενιεντ το διϖιδε τηε νετωορκ υνιϖερσε ιντο τηεσε χατεγοριεσ: Εασψνετ: ∆ιγιταλ∋σ ιντερναλ ∆ΕΧΝΕΤ νετωορκ. Χηαραχτεριζεδ βψ αδδρεσσεσ οφ τηε φορµ ΝΟ∆Ε::ΥΣΕΡ. Εασψνετ χαν βε υσεδ φορ χοµµερχιαλ πυρποσεσ.


Ιντερνετ: Α χολλεχτιον οφ νετωορκσ ινχλυδινγ τηε ολδ ΑΡΠΑνετ, τηε ΝΣΦνετ, τηε ΧΣνετ, ανδ οτηερσ. Μοστ ιντερνατιοναλ ρεσεαρχη, δεϖελοπµεντ, ανδ εδυχατιοναλ οργανιζατιονσ αρε χοννεχτεδ ιν σοµε φασηιον το τηε Ιντερνετ. Χηαρα χτεριζεδ βψ αδδρεσσεσ οφ τηε φορµ υσερ≅σιτε.συβδοµαιν.δοµαιν. Τηε ιντερνετ ιτσελφ χαννοτ βε υσεδ φορ χοµµερχ ιαλ πυρποσεσ. ΥΥΧΠ:

Α ϖερψ πριµιτιϖε νετωορκ ωιτη νο µαναγεµεντ, βυιλτ ωιτη αυτο−διαλερσ πηονινγ ονε χοµπυτερ φροµ ανοτηερ. Χ ηαραχτεριζεδ βψ αδδρεσσεσ οφ τηε φορµ πλαχε1!πλαχε2!υσερ. Τηε ΥΥΧΠ νετωορκ χαν βε υσεδ φορ χοµµερχιαλ π υρποσεσ προϖιδεδ τηατ νονε οφ τηε σιτεσ τηρουγη ωηιχη τηε µεσσαγε ισ ρουτεδ οβϕεχτσ το τηατ.

ΥΣΕΝΕΤ: Νοτ α νετωορκ ατ αλλ, βυτ α λαψερ οφ σοφτωαρε βυιλτ ον τοπ οφ ΥΥΧΠ ανδ Ιντερνετ. ΒΙΤΝΕΤ:

Φιδονετ:

Αν ΙΒΜ−βασεδ νετωορκ λινκινγ πριµαριλψ εδυχατιοναλ σιτεσ. ∆ιγιταλ υσερσ χαν σενδ το ΒΙΤΝΕΤ ασ ιφ ιτ ωερε π αρτ οφ ιντερνετ, βυτ ΒΙΤΝΕΤ υσερσ νεεδ σπεχιαλ ινστρυχτιονσ φορ ρεϖερσινγ τηε προχεσσ. ΒΙΤΝΕΤ χαννοτ βε υσ εδ φορ χοµµερχιαλ πυρποσεσ. Α νετωορκ οφ περσοναλ χοµπυτερσ. Ι αµ υνσυρε οφ τηε στατυσ οφ υσινγ Φιδονετ φορ χοµµερχιαλ πυρποσεσ, νορ αµ Ι συρε οφ ιτσ εφφιχαχψ.

∆ΟΜΑΙΝΣ ΑΝ∆ ∆ΟΜΑΙΝ Α∆∆ΡΕΣΣΙΝΓ Τηερε ισ α παρτιχυλαρ νετωορκ χαλλεδ ∀τηε Ιντερνετ;∀ ιτ ισ σοµεωηατ ρελατεδ το ωηατ υσεδ το βε ∀τηε ΑΡΠΑνετ.∀ Τηε Ι ντερνετ στψλε οφ αδδρεσσινγ ισ φλεξιβλε ενουγη τηατ πεοπλε υσε ιτ φορ αδδρεσσινγ οτηερ νετωορκσ ασ ωελλ, ωιτη τηε ρεσ υλτ τηατ ιτ ισ θυιτε διφφιχυλτ το λοοκ ατ αν αδδρεσσ ανδ τελλ ϕυστ ωηατ νετωορκ ιτ ισ λικελψ το τραϖερσε. Βυτ τηε πηρα σε ∀Ιντερνετ αδδρεσσ∀ δοεσ νοτ µεαν ∀µαιλ αδδρεσσ οφ σοµε χοµπυτερ ον τηε Ιντερνετ∀ βυτ ρατηερ ∀µαιλ αδδρεσσ ιν τη ε στψλε υσεδ βψ τηε Ιντερνετ.∀ Τερµινολογψ ισ εϖεν φυρτηερ χονφυσεδ βεχαυσε τηε ωορδ ∀αδδρεσσ∀ µεανσ ονε τηινγ το πεοπλε ωηο βυιλδ νετωορκσ ανδ σοµετηινγ εντιρελψ διφφερεντ το πεοπλε ωηο υσε τηεµ. Ιν τηισ φιλε αν ∀αδδρεσσ∀ ισ σοµε τηινγ λικε ∀µικε≅δεχωρλ.δεχ.χοµ∀ ανδ νοτ ∀192.1.24.177∀ (ωηιχη ισ ωηατ νετωορκ ενγινεερσ ωουλδ χαλλ αν ∀ιντερνετ αδ δρεσσ∀). Τηε Ιντερνετ ναµινγ σχηεµε υσεσ ηιεραρχηιχαλ δοµαινσ, ωηιχη δεσπιτε τηειρ τιτλε αρε ϕυστ α βοοκκεεπινγ τριχκ. Ιτ δοεσν ∋τ ρεαλλψ µαττερ ωηετηερ ψου σαψ ΝΟ∆Ε: :ΥΣΕΡ ορ ΥΣΕΡ≅ΝΟ∆Ε, βυτ ωηατ ηαππενσ ωηεν ψου χοννεχτ τωο χοµπανιεσ∋ νετωορκσ τογετηερ ανδ τηεψ βοτη ηαϖε α νοδε ΑΝΧΗΟΡ?? Ψου µυστ, σοµεηοω, σπεχιφψ ωηιχη ΑΝΧΗΟΡ ψου µεαν. Ψου χουλδ σαψ ΑΝΧΗΟΡ.∆ΕΧ::ΥΣΕΡ ορ ∆ΕΧ.ΑΝΧΗΟΡ::ΥΣΕΡ ορ ΥΣΕΡ≅ΑΝΧΗΟΡ.∆ΕΧ ορ ΥΣΕΡ≅∆ΕΧ.ΑΝΧΗΟΡ. Τηε Ιντερνετ χονϖεντιον ισ το σαψ ΥΣΕΡ≅ΑΝΧΗΟΡ.∆ΕΧ, ωιτη τηε οωνερ (∆ΕΧ) αφτερ τηε ναµε (ΑΝΧΗΟΡ). Βυτ τηερε χουλδ βε σεϖεραλ διφφερεντ οργανιζατιονσ ναµεδ ∆ΕΧ. Ψου χουλδ ηαϖε ∆ιγιταλ Εθυιπµεντ Χορπορατιον ορ ∆ο ων Εαστ Χολλεγε ορ ∆ισαβλεδ Εδυχατιον Χοµµιττεε. Τηε τεχηνιθυε τηατ τηε Ιντερνετ σχηεµε υσεσ το ρεσολϖε χονφλιχτσ λ ικε τηισ ισ το ηαϖε ηιεραρχηιχαλ δοµαινσ. Α νορµαλ δοµαιν ισν∋τ ∆ΕΧ ορ ΣΤΑΝΦΟΡ∆, βυτ ∆ΕΧ.ΧΟΜ (χοµµερχιαλ) ανδ ΣΤΑΝΦΟΡ∆.Ε∆Υ (εδυχατιοναλ). Τηεσε δοµαινσ χαν βε φυρτηερ διϖιδεδ ιντο ΖΚ3.∆ΕΧ.ΧΟΜ ορ ΧΣ.ΣΤΑΝΦΟΡ∆.Ε∆Υ. Τηισ δ οεσν∋τ ρεσολϖε χονφλιχτσ χοµπλετελψ, τηουγη: βοτη Χεντραλ Μιχηιγαν Υνιϖερσιτψ ανδ Χαρνεγιε−Μελλον Υνιϖερσιτψ χουλδ χλαιµ το βε ΧΜΥ.Ε∆Υ. Τηε ρυλε ισ τηατ τηε οωνερ οφ τηε Ε∆Υ δοµαιν γετσ το δεχιδε, ϕυστ ασ τηε οωνερ οφ τηε ΧΜ Υ.Ε∆Υ γετσ το δεχιδε ωηετηερ τηε Ελεχτριχαλ Ενγινεερινγ δεπαρτµεντ ορ τηε Ελεµενταρψ Εδυχατιον δεπαρτµεντ γετσ συβδ οµαιν ΕΕ.ΧΜΥ.Ε∆Υ. Τηε δοµαιν σχηεµε, ωηιλε νοτ περφεχτ, ισ χοµπλετελψ εξτενσιβλε. Ιφ ψου ηαϖε τωο αδδρεσσεσ τηατ χαν ποτεντιαλλψ χονφ λιχτ, ψου χαν συφφιξ σοµε δοµαιν το τηε ενδ οφ τηεµ, τηερεβψ µακινγ, σαψ, δεχωρλ.ΥΥΧΠ βε σοµεηοω διφφερεντ φροµ ∆ΕΧ ΩΡΛ.ΕΝΕΤ. ∆ΕΧΩΡΛ∋σ εντιρε µαιλ σψστεµ ισ οργανιζεδ αχχορδινγ το Ιντερνετ δοµαινσ, ανδ ιν φαχτ ωε ηανδλε αλλ µαιλ ιντερναλλψ ασ ιφ ιτ ωερε Ιντερνετ µαιλ. Ινχοµινγ µαιλ ισ χονϖερτεδ ιντο Ιντερνετ µαιλ, ανδ τηεν ρουτεδ το τηε αππροπριατε δοµαιν; ιφ τηατ δοµαιν ρεθυιρεσ σοµε χονϖερσιον, τηεν τηε µαιλ ισ χονϖερτεδ το τηε ρεθυιρεµεντσ οφ τηε ουτβουνδ δοµαιν ασ ιτ πα σσεσ τηρουγη τηε γατεωαψ. Φορ εξαµπλε, τηεψ πυτ Εασψνετ µαιλ ιντο τηε δοµαιν ΕΝΕ.


Ον α σιδε νοτε, τηε ρεχεντ βοοκ Τηε Χυχκοο∋σ Εγγ προϖιδεσ σοµε ιντερεστινγ ινφορµατιον (ιν τηε φορµ οφ α στορψ, ηοωεϖ ερ) ον α Τψµνετ ηαχκερ. Ρεµεµβερ τηατ ηε ωασ ιντο ΒΙΓ τηινγσ, ανδ ηενχε ηε ωασ χραχκεδ δοων υπον. Ιφ ψου κεεπ α λοω προφιλε, νετωορκσ σηουλδ προϖιδε α γοοδ αχχεσσ µετηοδ. Ιφ ψου χαν φινδ α σψστεµ τηατ ισ χοννεχτεδ το τηε Ιντερνετ τηατ ψου χαν γετ ον φροµ Τψµνετ, ψου αρε δοινγ ωελλ. Υσερναµε≅φ<νοδε #>.ν<νετ #>.ζ<ζονε #>.ιφνα.οργ Ιν οτηερ ωορδσ, ιφ Ι ωαντεδ το µαιλ το Σιλιχον Σωινδλερ ατ 1:135/5, τηε αδδρεσσ ωουλδ βε Σιλιχον_Σωινδλερ≅φ5.ν135.ζ1.ιφ να.οργ ανδ, προϖιδεδ τηατ ψουρ µαιλερ κνοωσ τηε .ιφνα.οργ δοµαιν, ιτ σηουλδ γετ τηρουγη αλριγητ. Αππαρεντλψ, ασ οφ τ ηε ωριτινγ οφ τηισ αρτιχλε, τηεψ ηαϖε ιµπλεµεντεδ α νεω γατεωαψ ναµε χαλλεδ φιδονετ.οργ ωηιχη σηουλδ ωορκ ιν πλαχε ο φ ιφνα.οργ ιν αλλ ρουτινγσ. Ιφ ψουρ µαιλερ δοεσ νοτ κνοω ειτηερ οφ τηεσε δοµαινσ, υσε τηε αβοϖε ρουτινγ βυτ ρεπλαχε τη ε φιρστ ∀≅∀ ωιτη α ∀%∀ ανδ τηεν αφτερωαρδσ, υσε ειτηερ οφ τηε φολλοωινγ µαιλερσ αφτερ τηε ∀≅∀: ΧΣ.ΟΡΣΤ.Ε∆Υ ορ Κ9. ΧΣ.ΟΡΣΤ.Ε∆Υ (ι.ε. υσερναµε%φ<νοδε #>.ν<νετ #>.ζ<ζονε #>.φιδονετ.οργ≅ΧΣ.ΟΡΣΤ.Ε∆Υ [ορ ρεπλαχε ΧΣ.ΟΡΣΤ.Ε∆Υ ωιτη Κ9. ΧΣ.ΟΡΣΤ.Ε∆Υ]). Τηε φολλοωινγ ισ α λιστ χοµπιλεδ βψ Βιλλ Φεννερ (ΩΧΦ≅ΠΣΥΕΧΛ.ΒΙΤΝΕΤ) τηατ ωασ ποστεδ ον ΙΝΦΟΝΕΤΣ ∆ΙΓΕΣΤ ωηιχ η λιστσ α νυµβερ οφ ΦΙ∆ΟΝΕΤ γατεωαψσ: Νετ 104 105 107 109 125 128 129 143 152 161 369

Νοδε 56 55 320 661 406 19 65 Ν/Α 200 Ν/Α 17

Νοδε Ναµε µιλεηι.ιφνα.οργ χασπερ.ιφνα.οργ ρυββσ.ιφνα.οργ βλκχατ.ιφνα.οργ φιδογατε.ιφνα.οργ ηιπσηκ.ιφνα.οργ ινσιγητ.ιφνα.οργ φιδογατε.ιφνα.οργ χαστλε.ιφνα.οργ φιδογατε.ιφνα.οργ µεγασψσ.ιφνα.οργ

ΝΟΤΕ: Τηε ΥΥΧΠ εθυιϖαλεντ νοδε ναµε ισ τηε φιρστ παρτ οφ τηε νοδε ναµε. Ιν λιστεδ ασ µιλεηι.ιφνα.οργ βυτ χαν βε µαιλεδ διρεχτλψ οϖερ τηε ΥΥΧΠ νετωορκ.

οτηερ ωορδσ, τηε ΥΥΧΠ νοδε µιλεηι ισ

Ανοτηερ ωαψ το µαιλ το ΦΙ∆ΟΝΕΤ, σπεχιφιχαλλψ φορ Ιντερνετ πεοπλε, ισ ιν τηισ φορµατ: ιηνπ4!νεχντχ!νχοαστ!οηιοντ!<νετ #>!<νοδε #>!υσερ_ναµε≅ηυσχ6.ηαρϖαρδ.εδυ Ανδ φορ τηοσε ΥΥΧΠ µαιλινγ πεοπλε ουτ τηερε, ϕυστ υσε τηε πατη δεσχριβεδ ανδ ιγνορε τηε ≅ηυσχ5.ηαρϖαρδ.εδυ πορτιο ν. Τηερε ισ α ΦΙ∆ΟΝΕΤ ΝΟ∆ΕΛΙΣΤ αϖαιλαβλε ον µοστ ανψ ΦΙ∆ΟΝΕΤ βυλλετιν βοαρδ, βυτ ιτ ισ θυιτε λαργε.

ΟΝΤΨΜΕ Πρεϖιουσλψ κνοων ασ Τψµνετ, ΟνΤψµε ισ τηε Μχ∆οννελλ ∆ουγλασ ρεϖισιον. Αφτερ τηεψ βουγητ ουτ Τψµνετ, τηεψ ρεναµ εδ τηε χοµπανψ ανδ οπενεδ αν εξπεριµενταλ Ιντερνετ γατεωαψ ατ ΟΝΤΨΜΕ.ΤΨΜΝΕΤ.ΧΟΜ βυτ τηισ ισ συπποσεδλψ ονλψ γοοδ φορ χερταιν χορπορατε αδδρεσσεσ ωιτηιν Μχ∆οννελλ ∆ουγλασ ανδ Τψµνετ, νοτ τηειρ χυστοµερσ. Τηε υσεριδ φορµατ ισ ξξ.ψψψ ορ ξξ.ψ/ψψ ωηερε ξξ ισ α νετ ναµε ανδ ψψψ (ορ ψ/ψψ) ισ α τρυε υσερναµε. Ιφ ψου χαννοτ διρεχτλψ ναιλ τηισ, τρψ: ξξ.ψψψ%ΟΝΤΨΜΕ.ΤΨΜ

130.Σοδιυµ Χηλορατε

β ψ τηε ϑολλψ Ρογερ

Σοδιυµ Χηλορατε ισ α στρονγ οξιδιζερ υσεδ ιν τηε µανυφαχτυρε οφ εξπλοσιϖεσ. Ιτ χαν βε υσεδ ιν πλαχε οφ Ποτασσιυµ Χη λορατε. Ματεριαλ Ρεθυιρεδ: • 2 χαρβον ορ λεαδ ροδσ (1 ιν. διαµετερ βψ 5 ιν. λονγ) • Σαλτ, ορ οχεαν ωατερ


• • • • • • • • • • • • • •

Συλφυριχ αχιδ, διλυτεδ Μοτορ ςεηιχλε Ωατερ 2 ωιρεσ, 16 γαυγε (3/64 ιν. διαµετερ αππροξ.), 6 φτ. λονγ, ινσυλατεδ. Γασολινε 1 γαλλον γλασσ ϕαρ, ωιδε µουτη (5 ιν. διαµετερ βψ 6 ιν. ηιγη αππροξ.) Στιχκσ Στρινγ Τεασποον Τραψσ Χυπ Ηεαϖψ χλοτη Κνιφε Λαργε φλατ παν ορ τραψ

Σουρχεσ οφ Χαρβον ορ Λεαδ ροδσ: • ∆ρψ Χελλ Βαττεριεσ (2−↔ ιν. διαµετερ βψ 7∀ λονγ) ορ πλυµβινγ συππλψ στορε. Σουρχεσ οφ Σαλτ Ωατερ: • Γροχερψ στορε ορ οχεαν Σουρχεσ οφ Συλφυριχ Αχιδ: • Μοτορ ςεηιχλε Βαττεριεσ. Προχεδυρε: 1. Μιξ ↔ χυπ οφ σαλτ ιντο τηε ονε γαλλον γλασσ ϕαρ ωιτη 3 λιτερσ (3 θυαρτσ) οφ ωατερ. 2. Αδδ 2 τεασποονσ οφ βαττερψ αχιδ το τηε σολυτιον ανδ στιρ ϖιγορουσλψ φορ 5 µινυτεσ. 3. Στριπ αβουτ 4 ινχηεσ οφ ινσυλατιον φροµ βοτη ενδσ οφ τηε τωο ωιρεσ. 4. Ωιτη κνιφε ανδ στιχκσ, σηαπε 2 στριπσ οφ ωοοδ 1 βψ 1/8 βψ 1−↔. Τιε τηε ωοοδ στριπσ το τηε λεαδ ορ χαρβον ροδσ σο τηατ τηεψ αρε 1−↔ ινχηεσ απαρτ. 5. Χοννεχτ τηε ροδσ το τηε βαττερψ ιν α µοτορ ϖεηιχλε ωιτη τηε ινσυλατεδ ωιρε. 6. Συβµεργε 4−↔ ινχηεσ οφ τηε ροδσ ιν τηε σαλτ ωατερ σολυτιον. 7. Ωιτη γεαρ ιν νευτραλ ποσιτιον, σταρτ τηε ϖεηιχλε ενγινε. ∆επρεσσ τηε αχχελερατορ αππροξ. 1/5 οφ ιτσ φυλλ τραϖελ. 8. Ρυν τηε ενγινε ωιτη τηε αχχελερατορ ιν τηισ ποσιτιον φορ 2 ηουρσ, τηεν σηυτ ιτ δοων φορ 2 ηουρσ. 9. Ρεπεατ τηισ χψχλε φορ α τοταλ οφ 64 ηουρσ ωηιλε µαινταινινγ τηε λεϖελ οφ τηε αχιδ−σαλτ ωατερ σολυτιον ιν τηε γλα σσ ϕαρ. ΧΑΥΤΙΟΝ: Τηισ αρρανγεµεντ εµπλοψσ ϖολταγεσ ωηιχη χαν βε θυιτε δανγερουσ! ∆ο νοτ τουχη βαρε ωιρε λεαδσ ωηιλε ενγινε ισ ρυννινγ!! 10. Σηυτ οφφ τηε ενγινε. Ρεµοϖε τηε ροδσ φροµ τηε γλασσ ϕαρ ανδ δισχοννεχτ ωιρε λεαδσ φροµ τηε βαττερψ. 11. Φιλτερ τηε σολυτιον τηρουγη τηε ηεαϖψ χλοτη ιντο α φλατ παν ορ τραψ, λεαϖινγ τηε σεδιµεντ ατ τηε βοττοµ οφ τηε γ λασσ ϕαρ. 12. Αλλοω τηε ωατερ ιν τηε φιλτερεδ σολυτιον το εϖαπορατε ατ ροοµ τεµπερατυρε (αππροξ. 16 ηουρσ). Τηε ρεσιδυε ισ απ προξιµατελψ 60% ορ µορε σοδιυµ χηλορατε ωηιχη ισ πυρε ενουγη το βε υσεδ ασ αν εξπλοσιϖε ινγρεδιεντ.

131.Μερχυρψ Φυλµινατε

β ψ τηε ϑολλψ Ρογερ

Μερχυρψ Φυλµινατε ισ υσεδ ασ α πριµαρψ εξπλοσιϖε ιν τηε φαβριχατιον οφ δετονατορσ. Ιτ ισ το βε υσεδ ωιτη α βοοστερ εξπλοσιϖε συχη ασ πιχριχ αχιδ ορ Ρ∆Ξ (ωηιχη αρε ελσεωηερε ιν τηισ Χοοκβοοκ). Ματεριαλ Ρεθυιρεδ: • Νιτριχ Αχιδ, 90% χονχ. (1.48 σπ. γρ) • Μερχυρψ • Ετηψλ (γραιν) αλχοηολ (90%) • Φιλτερινγ µατεριαλ [Παπερ Τοωελσ] • Τεασποον µεασυρε (←, ↔, ανδ 1 τσπ. χαπαχιτψ)−αλυµινυµ, σταινλεσσ στεελ ορ ωαξ χοατεδ • Ηεατ Σουρχε • Χλεαν ωοοδεν στιχκ • Χλεαν ωατερ


• • •

Γλασσ χονταινερσ Ταπε Σψρινγε

Σουρχε οφ Νιτριχ Αχιδ: • Ελσεωηερε ιν τηισ Χοοκβοοκ • Ινδυστριαλ µεταλ προχεσσορσ Σουρχε οφ Μερχυρψ: • Τηερµοµετερσ • Μερχυρψ σωιτχηεσ • Ολδ ραδιο τυβεσ Προχεδυρε: 1. ∆ιλυτε 5 τεασποονσ οφ νιτριχ αχιδ ωιτη 2−↔ τεασποονσ οφ χλεαν ωατερ ιν α γλασσ χονταινερ βψ αδδινγ τηε αχιδ το τ ηε ωατερ. 2. ∆ισσολϖε 1/8 τεασποον οφ µερχυρψ ιν τηε διλυτεδ νιτριχ αχιδ. Τηισ ωιλλ ψιελδ δαρκ ρεδ φυµεσ. ΝΟΤΕ: Ιτ µαψ βε νεχε σσαρψ το αδδ ωατερ, ον δροπ ατ α τιµε, το τηε µερχυρψ−αχιδ σολυτιον ιν ορδερ το σταρτ α ρεαχτιον. • 1. 2.

Ωαρµ 10 τεασποονσ οφ τηε αλχοηολ ιν α χονταινερ υντιλ τηε αλχοηολ φεελσ ωαρµ το τηε ινσιδε οφ τηε ωριστ. Πουρ τηε µεταλ−αχιδ σολυτιον ιντο τηε ωαρµ αλχοηολ. Ρεαχτιον σηουλδ σταρτ ιν λεσσ τηαν 5 µινυτεσ. ∆ενσε ωηιτε φ υµεσ ωιλλ βε γιϖεν οφφ δυρινγ τηε ρεαχτιον. Ασ τιµε λαπσεσ, τηε φυµεσ ωιλλ βεχοµε λεσσ δενσε. Αλλοω 10 το 15 µ ινυτεσ το χοµπλετε ρεαχτιον. Φυλµινατε ωιλλ σεττλε το τηε βοττοµ. •

1. 2. 3.

ΧΑΥΤΙΟΝ: Αχιδ ωιλλ βυρν σκιν ανδ δεστροψ χλοτηινγ. Ιφ ανψ ισ σπιλλεδ, ωαση ιτ αωαψ ωιτη α λαργε θυαντ ιτψ οφ ωατερ. ∆ο ΝΟΤ ινηαλε φυµεσ!

ΧΑΥΤΙΟΝ: Τηισ ρεαχτιον γενερατεσ λαργε θυαντιτιεσ οφ τοξιχ, φλαµµαβλε φυµεσ. Τηε προχεσσ ΜΥΣΤ βε χον δυχτεδ ουτδοορσ ορ ιν α ωελλ−ϖεντιλατεδ αρεα, αωαψ φροµ σπαρκσ ορ οπεν φλαµεσ. ∆Ο ΝΟΤ ινηαλε φυ µεσ!

Φιλτερ τηε σολυτιον τηρουγη α παπερ τοωελ ιντο α χονταινερ. Χρψσταλσ µαψ στιχκ το τηε σιδε οφ τηε χονταινερ. Ιφ σο, τιλτ ανδ σθυιρτ ωατερ δοων τηε σιδεσ οφ τηε χονταινερ υντιλ αλλ οφ τηε µατεριαλ χολλεχτσ ον τηε φιλτερ παπ ερ. Ωαση τηε χρψσταλσ ωιτη 6 τεασποονσ οφ ετηψλ αλχοηολ. Αλλοω τηεσε µερχυρψ φυλµινατε χρψσταλσ το αιρ δρψ. •

ΧΑΥΤΙΟΝ: Ηανδλε δρψ εξπλοσιϖε ωιτη γρεατ χαρε. ∆ο νοτ σχραπε ορ ηανδλε ιτ ρουγηλψ! Κεεπ αωαψ φροµ σπαρκσ ορ οπεν φλαµεσ. Στορε ιν α χοολ, δρψ πλαχε.

132.Ιµπροϖισεδ Βλαχκ Ποωδερ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Βλαχκ ποωδερ χαν βε πρεπαρεδ ιν α σιµπλε, σαφε µαννερ. Ιτ µαψ βε υσεδ ασ βλαστινγ ορ γυν ποωδερ. Ματεριαλσ: • Ποτασσιυµ Νιτρατε, γρανυλατεδ, 3 χυπσ (3/4 λιτερ) • Ωοοδ χηαρχοαλ, ποωδερεδ, 2 χυπσ • Συλφυρ, ποωδερεδ, ↔ χυπ • Αλχοηολ, 5 πιντσ (2−↔ λιτερσ) (ωηισκεψ, ρυββινγ αλχοηολ, ετχ.) • Ωατερ, 3 χυπσ (3/4 λιτερ) • Ηεατ σουρχε • 2 βυχκετσ − εαχη 2 γαλλον (7−↔ λιτερσ) χαπαχιτψ, ατ λεαστ ονε οφ ωηιχη ισ ηεατ ρεσισταντ (µεταλ, χεραµιχ, ετχ.) • Φλατ ωινδοω σχρεενινγ, ατ λεαστ 1 φοοτ (30 χµ) σθυαρε • Λαργε ωοοδεν στιχκ • Χλοτη, ατ λεαστ 2 φεετ (60 χµ) σθυαρε Προχεδυρε: 1. Πλαχε αλχοηολ ιν ονε οφ τηε βυχκετσ. 2. Πλαχε ποτασσιυµ νιτρατε, χηαρχοαλ, ανδ συλφυρ ιν τηε ηεατ ρεσισταντ βυχκετ. Αδδ 1 χυπ ωατερ ανδ µιξ τηορουγηλ ψ ωιτη ωοοδεν στιχκ υντιλ αλλ ινγρεδιεντσ αρε δισσολϖεδ.


3.

Αδδ ρεµαινινγ ωατερ (2 χυπσ) το µιξτυρε. Πλαχε βυχκετ ον ηεατ σουρχε ανδ στιρ υντιλ σµαλλ βυββλεσ βεγιν το φορµ. •

1. 2. 3. 4.

ΧΑΥΤΙΟΝ: ∆Ο ΝΟΤ βοιλ µιξτυρε. Βε συρε ΑΛΛ µιξτυρε σταψσ ωετ. Ιφ ανψ ισ δρψ, ασ ον σιδεσ οφ παν, ιτ µαψ ιγνιτε!

Ρεµοϖε βυχκετ φροµ ηεατ ανδ πουρ µιξτυρε ιντο αλχοηολ ωηιλε στιρρινγ ϖιγορουσλψ. Λετ αλχοηολ µιξτυρε στανδ αβουτ 5 µινυτεσ. Στραιν µιξτυρε τηρουγη χλοτη το οβταιν βλαχκ ποωδερ. ∆ισχαρδ λιθυιδ. Ωραπ χλοτη αρουνδ βλαχκ ποωδερ ανδ σθυεεζε το ρεµοϖε αλλ εξχεσσ λιθυιδ. Πλαχε σχρεενινγ οϖερ δρψ βυχκετ. Πλαχε ωορκαβλε αµουντ οφ δαµπ ποωδερ ον σχρεεν ανδ γρανυλατε βψ ρυββινγ σ ολιδ τηρουγη σχρεεν. ΝΟΤΕ: Ιφ γρανυλατεδ παρτιχλεσ αππεαρ το στιχκ τογετηερ ανδ χηανγε σηαπε, ρεχοµβινε εν τιρε βατχη οφ ποωδερ ανδ ρεπεατ στεπσ 5 & 6. Σπρεαδ γρανυλατεδ βλαχκ ποωδερ ον φλατ, δρψ συρφαχε σο τηατ λαψερ αβουτ ↔ ινχη (1−← χµ) ισ φορµεδ. Αλλοω το δρψ. Υσε ραδιατορ, ορ διρεχτ συνλιγητ. Τηισ σηουλδ βε δριεδ ασ σοον ασ ποσσιβλε, πρεφεραβλψ ιν αν ηουρ. Τηε λονγερ τηε δρψινγ περιοδ, τηε λεσσ εφφεχτιϖε τηε βλαχκ ποωδερ. •

ΧΑΥΤΙΟΝ: Ρεµοϖε φροµ ηεατ ΑΣ ΣΟΟΝ ΑΣ γρανυλεσ αρε δρψ. Βλαχκ ποωδερ ισ νοω ρεαδψ το υσε.

133.Νιτριχ Αχιδ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Νιτριχ Αχιδ ισ υσεδ ιν τηε πρεπαρατιον οφ µανψ εξπλοσιϖεσ, ινχενδιαρψ µιξτυρεσ, ανδ αχιδ δελαψ τιµερσ. Ιτ µαψ βε πρεπ αρεδ βψ διστιλλινγ α µιξτυρε οφ ποτασσιυµ νιτρατε ανδ χονχεντρατεδ συλφυριχ αχιδ. Ματεριαλ Ρεθυιρεδ: • Ποτασσιυµ Νιτρατε (2 παρτσ βψ ϖολυµε) • ΧΟΝΧΕΝΤΡΑΤΕ∆ συλφυριχ αχιδ (1 παρτ βψ ϖολυµε) • 2 βοττλεσ ορ χεραµιν ϕυγσ (ναρροω νεχκσ αρε πρεφεραβλε) • Ποτ ορ φρψινγ παν • Ηεατ σουρχε (ωοοδ, χηαρχοαλ, ορ χοαλ) • Ταπε (παπερ, ελεχτριχαλ, µασκινγ, βυτ ΝΟΤ χελλοπηανε!) • Παπερ ορ ραγσ ΙΜΠΟΡΤΑΝΤ: Ιφ συλφυριχ αχιδ ισ οβταινεδ φροµ α µοτορ ϖεηιχλε βαττερψ, χονχεντρατε ιτ βψ βοιλινγ ιτ ΥΝΤΙΛ ωηιτε φυµ εσ αππεαρ. ∆Ο ΝΟΤ ΙΝΗΑΛΕ ΦΥΜΕΣ. ΝΟΤΕ: Τηε αµουντ οφ νιτριχ αχιδ προδυχεδ ισ τηε σαµε ασ τηε αµουντ οφ ποτασσιυµ νιτρατε. Τηυσ, φορ τωο ταβλεσποονσ οφ νιτριχ αχιδ, υσε 2 ταβλεσποονσ οφ ποτασσιυµ νιτρατε ανδ 1 ταβλεσποονφυλ οφ χονχεντρατεδ συλφυριχ αχιδ. Σουρχε οφ Ποτασσιυµ Νιτρατε: • Ελσεωηερε ιν τηισ Χοοκβοοκ • ∆ρυγ στορεσ Σουρχε οφ ΧΟΝΧΕΝΤΡΑΤΕ∆ συλφυριχ αχιδ: • Μοτορ ϖεηιχλε βαττεριεσ • Ινδυστριαλ πλαντσ Προχεδυρε: 1. Πλαχε δρψ ποτασσιυµ νιτρατε ιν βοττλε ορ ϕυγ. Αδδ συλφυριχ αχιδ. ∆ο νοτ φιλλ τηε βοττλε µορε τηαν ← φυλλ. Μιξ υ ντιλ παστε ισ φορµεδ. • 1. 2. 3. 4.

ΧΑΥΤΙΟΝ: ∆Ο ΝΟΤ ΙΝΗΑΛΕ ΦΥΜΕΣ!

Ωραπ παπερ ορ ραγσ αρουνδ νεχκσ οφ τωο βοττλεσ. σεχυρελψ ταπε νεχκσ οφ τωο βοττλεσ τογετηερ. Βε συρε τηατ βοττ λεσ αρε φλυση αγαινστ εαχη οτηερ ανδ τηατ τηερε αρε νο αιρ σπαχεσ. Συππορτ βοττλεσ ον ροχκσ ορ χανσ σο τηατ εµπτψ βοττλε ισ ΣΛΙΓΗΤΛΨ λοωερ τηαν βοττλε χονταινινγ παστε σο τηατ νιτριχ αχιδ τηατ ισ φορµεδ ιν ρεχειϖινγ βοττλε ωιλλ νοτ ρυν ιντο οτηερ βοττλε. Βυιλδ φιρε ιν ποτ ορ φρψινγ παν. Γεντλψ ηεατ βοττλε χονταινινγ µιξτυρε βψ γεντλψ µοϖινγ φιρε ιν ανδ ουτ. Ασ ρεδ φυµεσ βεγιν το αππεαρ περιοδιχαλλ ψ πουρ χοολ ωατερ οϖερ εµπτψ ρεχειϖινγ βοττλε. Νιτριχ αχιδ ωιλλ βεγιν το φορµ ιν ρεχειϖινγ βοττλε.


1.

ΧΑΥΤΙΟΝ: ∆ο νοτ οϖερηεατ ορ ωετ βοττλε χονταινινγ µιξτυρε ορ ιτ µαψ σηαττερ. Ασ αν αδδεδ πρεχαυτιον, π λαχε βοττλε το βε ηεατεδ ιν ηεατ ρεσισταντ χονταινερ φιλλεδ ωιτη σανδ ορ γραϖελ. Ηεατ τηισ ουτερ χον ταινερ το προδυχε νιτριχ αχιδ.

Χοντινυε τηε αβοϖε προχεσσ υντιλ νο µορε ρεδ φυµεσ αρε φορµεδ. Ιφ τηε νιτριχ αχιδ φορµεδ ιν τηε ρεχειϖινγ βοττλε ισ νοτ χλεαρ (χλουδψ) πουρ ιτ ιντο χλεανεδ βοττλε ανδ ρεπεατ στεπσ 2−6. •

ΧΑΥΤΙΟΝ: Νιτριχ αχιδ σηουλδ βε κεπτ αωαψ φροµ αλλ χοµβυστιβλεσ ανδ σηουλδ βε κεπτ ιν α ΣΕΑΛΕ∆ ΧΕΡ ΑΜΙΧ ΟΡ ΓΛΑΣΣ χονταινερ. ∆Ο ΝΟΤ ινηαλε φυµεσ!

134.∆υστ Βοµβ Ινστρυχτιονσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Αν ινιτιατορ ωηιχη ωιλλ ινιτιατε χοµµον µατεριαλ το προδυχε δυστ εξπλοσιονσ χαν βε ραπιδλψ ανδ εασιλψ χονστρυχτεδ. Τηισ τψπε οφ χηαργε ισ ιδεαλ φορ τηε δεστρυχτιον οφ ενχλοσεδ αρεασ συχη ασ ροοµσ ορ βυιλδινγσ. Ματεριαλ Ρεθυιρεδ: • Α φλατ χαν, 3 ιν. (8 χµ) ιν διαµετερ ανδ 1−↔ ιν. (3−3/4 χµ) ηιγη. Α 6−↔ ουνχε τυνα χαν σερϖεσ τηε πυρποσε θυιτε ωελ λ. • Βλαστινγ χαπ • Εξπλοσιϖε • Αλυµινυµ (µαψ βε ωιρε, χυτ σηεετ, φλαττενεδ χαν, ορ ποωδερ) • Λαργε ναιλ, 4 ιν. (10 χµ) λονγ • Ωοοδεν ροδ − ← ιν. (6 µµ) διαµετερ • Φλουρ, γασολινε, ανδ ποωδερ ορ χηιππεδ αλυµινυµ ΝΟΤΕ: Πλαστιχ εξπλοσιϖε προδυχε βεττερ εξπλοσιονσ τηαν χαστ εξπλοσιϖεσ. Προχεδυρε: 1. Υσινγ τηε ναιλ, πρεσσ α ηολε τηρουγη τηε σιδε οφ τηε τυνα χαν 3/8 ινχη το ↔ ινχη (1 το 1−↔ χµ) φροµ τηε βοττοµ. Υσ ινγ α ροτατινγ ανδ λεϖερ αχτιον, ενλαργε τηε ηολε υντιλ ιτ ωιλλ αχχοµµοδατε τηε βλαστινγ χαπ. 2. Πλαχε τηε ωοοδεν ροδ ιν τηε ηολε ανδ ποσιτιον τηε ενδ οφ τηε ροδ ατ τηε χεντερ οφ τηε χαν. 3. Πρεσσ εξπλοσιϖε ιντο τηε χαν, βεινγ συρε το συρρουνδ τηε ροδ, υντιλ ιτ ισ 3/4 ινχη (2 χµ) φροµ τηε τοπ οφ τηε χαν. Χ αρεφυλλψ ρεµοϖε τηε ωοοδεν ροδ. 4. Πλαχε τηε αλυµινυµ µεταλ ον τοπ οφ τηε εξπλοσιϖε. 5. ϑυστ βεφορε υσε, ινσερτ τηε βλαστινγ χαπ ιντο τηε χαϖιτψ µαδε βψ τηε ροδ. Τηε ινιτιατορ ισ νοω ρεαδψ το υσε. ΝΟΤΕ: Ιφ ιτ ισ δεσιρεδ το χαρρψ τηε ινιτιατορ σοµε διστανχε, χαρδβοαρδ µαψ βε πρεσσεδ ον τοπ οφ τηε αλυµινυµ το ινσυρε αγαινστ λοσσ οφ µατεριαλ. Ηοω το Υσε: Τηισ παρτιχυλαρ υνιτ ωορκσ θυιτε ωελλ το ινιτιατε χηαργεσ οφ φιϖε πουνδσ οφ φλουρ, ↔ γαλλον (1−2/3 λιτερσ) οφ γασολι νε, ορ τωο πουνδσ οφ φλακε παιντερσ αλυµινυµ. Τηε σολιδ µατεριαλσ µαψ µερελψ βε χονταινεδ ιν σαχκσ ορ χαρδβοαρδ χ αρτονσ. Τηε γασολινε µαψ βε πλαχεδ ιν πλαστιχ χοατεδ παπερ µιλκ χαρτονσ, ασ ωελλ ασ πλαστιχ ορ γλασσ βοττλεσ. Τηε χηαργεσ αρε πλαχεδ διρεχτλψ ον τοπ οφ τηε ινιτιατορ ανδ τηε βλαστινγ χαπ ισ αχτυατεδ ελεχτριχαλλψ ορ βψ α φυσε δεπε νδινγ ον τηε τψπε οφ χαπ εµπλοψεδ. τηισ ωιλλ δεστροψ α 2,000 χυβιχ φεετ ενχλοσυρε (βυιλδινγ 10 ξ 20 ξ 10 φεετ). Νοτε: Φορ λαργερ ενχλοσυρεσ, υσε προπορτιοναλλψ λαργερ ινιτιατορσ ανδ χηαργεσ.

135.Χαρβον−Τετ Εξπλοσιϖε

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Α µοιστ εξπλοσιϖε µιξτυρε χαν βε µαδε φροµ φινε αλυµινυµ ποωδερ χοµβινεδ ωιτη χαρβον τετραχηλοριδε ορ τετραχηλορο ετηψλενε. Τηισ εξπλοσιϖε χαν βε δετονατεδ ωιτη α βλαστινγ χαπ. Ματεριαλ Ρεθυιρεδ: • Φινε αλυµινυµ βρονζινγ ποωδερ • Χαρβον Τετραχηλοριδε ορ Τετραχηλοροετηψλενε • Στιρρινγ ροδ (ωοοδ) • Μιξινγ χονταινερ (βοωλ, βυχκετ, ετχ.)


• • • •

Μεασυρινγ χονταινερ (χυπ, ταβλεσποον, ετχ.) Στοραγε χονταινερ (ϕαρ, χαν, ετχ.) Βλαστινγ χαπ Πιπε, χαν ορ ϕαρ

Σουρχε οφ Χαρβον Τετραχηλοριδε: • Παιντ στορε • Πηαρµαχψ • Φιρε εξτινγυισηερ φλυιδ Σουρχε οφ Τετραχηλοροετηψλενε: • ∆ρψ χλεανερσ • Πηαρµαχψ Προχεδυρε: 1. Μεασυρε ουτ τωο παρτσ αλυµινυµ ποωδερ το ονε παρτ χαρβον τετραχηλοριδε ορ τετραχηλορετηψλενε λιθυιδ ιντο µιξ ινγ χονταινερ, αδδινγ λιθυιδ το ποωδερ ωηιλε στιρρινγ ωιτη τηε ωοοδεν ροδ. 2. Στιρ υντιλ τηε µιξτυρε βεχοµεσ τηε χονσιστενχψ οφ ηονεψ σψρυπ. • 1.

ΧΑΥΤΙΟΝ: Φυµεσ φροµ τηε λιθυιδ αρε δανγερουσ ανδ σηουλδ νοτ βε ινηαλεδ.

Στορε εξπλοσιϖε ιν α ϕαρ ορ σιµιλαρ ωατερ προοφ χονταινερ υντιλ ρεαδψ το υσε. Τηε λιθυιδ ιν τηε µιξτυρε εϖαπορατ εσ θυιχκλψ ωηεν νοτ χονφινεδ.

ΝΟΤΕ: Μιξτυρε ωιλλ δετονατε ιν τηισ µαννερ φορ α περιοδ οφ 72 ηουρσ. Ηοω το Υσε: 1. Πουρ τηισ µιξτυρε ιντο αν ιρον ορ στεελ πιπε ωηιχη ηασ αν ενδ χαπ τηρεαδεδ ον ονε ενδ. Ιφ α πιπε ισ νοτ αϖαιλαβλε, ψου µαψ υσε α δρψ τιν χαν ορ γλασσ ϕαρ. 2. Ινσερτ βλαστινγ χαπ ϕυστ βενεατη τηε συρφαχε οφ τηε εξπλοσιϖε µιξ. ΝΟΤΕ: Χονφινινγ τηε οπεν ενδ οφ τηε χονταινερ ωιλλ αδδ το τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε εξπλοσιϖε.

136.Μακινγ Πιχριχ Αχιδ φροµ Ασπιριν

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Πιχριχ Αχιδ χαν βε υσεδ ασ α βοοστερ εξπλοσιϖε ιν δετονατορσ, α ηιγη εξπλοσιϖε χηαργε, ορ ασ αν ιντερµεδιατε το πρ επαρινγ λεαδ πιχριχ. Ματεριαλ Ρεθυιρεδ: • Ασπιριν ταβλετσ (5 γραινσ περ ταβλετ) • Αλχοηολ, 95% πυρε • Συλφυριχ αχιδ, χονχεντρατεδ, (ιφ βαττερψ αχιδ, βοιλ υντιλ ωηιτε φυµεσ δισαππεαρ) • Ποτασσιυµ Νιτρατε (σεε ελσεωηερε ιν τηισ Χοοκβοοκ) • Ωατερ • Παπερ τοωελσ • Χαννινγ ϕαρ, 1 πιντ • Ροδ (γλασσ ορ ωοοδ) • Γλασσ χονταινερσ • Χεραµιχ ορ γλασσ διση • Χυπ • Τεασποον • Ταβλεσποον • Παν • Ηεατ σουρχε • Ταπε Προχεδυρε: 1. Χρυση 20 ασπιριν ταβλετσ ιν α γλασσ χονταινερ. Αδδ 1 τεασποον οφ ωατερ ανδ ωορκ ιντο α παστε. 2. Αδδ αππροξιµατελψ 1/3 το ↔ χυπ οφ αλχοηολ (100 µιλλιλιτερσ) το τηε ασπιριν παστε; στιρ ωηιλε πουρινγ.


3. 4. 5.

Φιλτερ τηε αλχοηολ−ασπιριν σολυτιον τηρουγη α παπερ τοωελ ιντο ανοτηερ γλασσ χονταινερ. ∆ισχαρδ τηε σολιδ λεφ τ ιν τηε παπερ τοωελ. Πουρ τηε φιλτερεδ σολυτιον ιντο α γλασσ ορ χεραµιχ διση. Εϖαπορατε τηε αλχοηολ ανδ ωατερ φροµ τηε σολυτιον βψ πλαχινγ τηε διση ιντο α παν οφ ηοτ ωατερ. Ωηιτε ποωδερ ωι λλ ρεµαιν ιν τηε διση αφτερ εϖαπορατιον. •

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ΝΟΤΕ: Τηε ωατερ ιν τηε παν σηουλδ βε ατ ηοτ βατη τεµπερατυρε, νοτ βοιλινγ, αππροξ 160Φ το 180Φ. Ιτ σηο υλδ νοτ βυρν τηε ηανδσ.

Πουρ 1/3 χυπ (80 µιλλιλιτερσ) οφ χονχεντρατεδ συλφυριχ αχιδ ιντο α χαννινγ ϕαρ. Αδδ τηε ωηιτε ποωδερ το τηε συλφυ ριχ αχιδ. Ηεατ χαννινγ ϕαρ οφ συλφυριχ αχιδ ιν α παν οφ σιµµερινγ ηοτ ωατερ βατη φορ 15 µινυτεσ; τηεν ρεµοϖε ϕαρ φροµ τηε βατη. Σολυτιον ωιλλ τυρν το α ψελλοω−ορανγε χολορ. Αδδ 3 λεϖελ τεασποονσ (15 γραµσ) οφ ποτασσιυµ νιτρατε ιν τηρεε πορτιονσ το τηε ψελλοω−ορανγε σολυτιον; στιρ ϖιγ ορουσλψ δυρινγ αδδιτιονσ. Σολυτιον ωιλλ τυρν ρεδ, τηεν βαχκ το α ψελλοω−ορανγε χολορ. Αλλοω τηε σολυτιον το χοολ το αµβιεντ ροοµ τεµπερατυρε ωηιλε στιρρινγ οχχασιοναλλψ. Σλοωλψ πουρ τηε σολυτιον, ωηιλε στιρρινγ, ιντο 1−← χυπ (300 µιλλιλιτερσ) οφ χολδ ωατερ ανδ αλλοω το χοολ. Φιλτερ τηε σολυτιον τηρουγη α παπερ τοωελ ιντο α γλασσ χονταινερ. Λιγητ ψελλοω παρτιχλεσ ωιλλ χολλεχτ ον τηε π απερ τοωελ. Ωαση τηε λιγητ ψελλοω παρτιχλεσ ωιτη 2 ταβλεσποονσ (25 µιλλιλιτερσ) οφ ωατερ. ∆ισχαρδ τηε ωαστε λιθυιδ ιν τηε χο νταινερ. Πλαχε αρτιχλεσ ιν χεραµιχ διση ανδ σετ ιν α ηοτ ωατερ βατη, ασ ιν στεπ 5, φορ 2 ηουρσ.

137.Ρεχλαµατιον οφ Ρ∆Ξ φροµ Χ−4 Εξπλοσιϖεσ

βψ τηε ϑολλψ Ρογερ

Ρ∆Ξ χαν βε οβταινεδ φροµ Χ−4 εξπλοσιϖεσ ωιτη τηε υσε οφ γασολινε. Ιτ χαν βε υσεδ ασ α βοοστερ εξπλοσιϖε φορ δετονατο ρσ ορ ασ α ηιγη εξπλοσιϖε χηαργε. Ματεριαλ Ρεθυιρεδ: • Γασολινε • Χ−4 εξπλοσιϖε • 2 − πιντ γλασσ ϕαρσ, ωιδε µουτη • Παπερ τοωελσ • Στιρρινγ ροδ (γλασσ ορ ωοοδ) • Ωατερ • Χεραµιχ ορ γλασσ διση • Παν • Ηεατ σουρχε • Τεασποον • Χυπ • Ταπε ΝΟΤΕ: Ωατερ, Χεραµιχ ορ γλασσ διση, παν, & ηεατ σουρχε αρε αλλ οπτιοναλ. Τηε Ρ∆Ξ χαν βε αιρ δριεδ ινστεαδ. Προχεδυρε: 1. Πλαχε 1−↔ τεασποονσ (15 γραµσ) οφ Χ−4 εξπλοσιϖε ιν ονε οφ τηε πιντ ϕαρσ. Αδδ 1 χυπ (240 µιλλιλιτερσ) οφ γασολινε . • 1. 2. 3. 4.

ΝΟΤΕ: Τηεσε θυαντιτιεσ χαν βε ινχρεασεδ το οβταιν µορε Ρ∆Ξ. Φορ εξαµπλε, υσε 2 γαλλονσ οφ γασολινε περ 1 χυπ οφ Χ−4.

Κνεαδ ανδ στιρ τηε Χ−4 ωιτη τηε ροδ υντιλ τηε Χ−4 ηασ βροκεν δοων ιντο σµαλλ παρτιχλεσ. Αλλοω µιξτυρε το στανδ φορ ↔ ηουρ. Στιρ τηε µιξτυρε αγαιν υντιλ α φινε ωηιτε ποωδερ ρεµαινσ ον τηε βοττοµ οφ τηε ϕαρ. Φιλτερ τηε µιξτυρε τηρουγη α παπερ τοωελ ιντο τηε οτηερ γλασσ ϕαρ. Ωαση τηε παρτιχλεσ χολλεχτεδ ον τηε παπερ το ωελ ωιτη ↔ χυπ (120 µιλλιλιτερσ) οφ γασολινε. ∆ισχαρδ τηε ωαστε λιθυιδ. Πλαχε τηε Ρ∆Ξ παρτιχλεσ ιν α γλασσ ορ χεραµιχ διση. Σετ τηε διση ιν α παν οφ ηοτ ωατερ, νοτ βοιλινγ ανδ δρψ φορ α περιοδ οφ 1 ηουρ. •

ΝΟΤΕ: Τηε Ρ∆Ξ παρτιχλεσ µαψ βε αιρ δριεδ φορ α περιοδ οφ 2 το 3 ηουρσ.


138.Εγγ−βασεδ Γελλεδ Φλαµε Φυελσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηε ωηιτε οφ ανψ βιρδ εγγ χαν βε υσεδ το γελ γασολινε φορ υσε ασ α φλαµε φυελ ωηιχη ωιλλ αδηερε το ταργετ συρφαχεσ. Ματεριαλσ Ρεθυιρεδ: Παρτσ βψ ςολυµε 85

Ινγρεδιεντ Γασολινε

Ηοω υσεδ Μοτορ Φυελ Στοϖε Φυελ Σολϖεντ

Χοµµον Σουρχε Γασ Στατιονσ Μοτορ ςεηιχλε

14

Εγγ Ωηιτεσ

Φοοδ Ινδυστριαλ Προχεσσεσ

Φοοδ Στορε Φαρµσ

1

Ταβλε Σαλτ

Φοοδ Ινδυστριαλ Προχεσσεσ

Σεα Ωατερ Νατυραλ Βρινε Φοοδ Στορε

3

Γρουνδ Χοφφεε

Φοοδ

Χοφφεε Πλαντ Φοοδ Στορε

3

∆ριεδ Τεα Λεαϖεσ

Φοοδ

Τεα Πλαντ Φοοδ Στορε

3

Χοχοα

Φοοδ

Χαχαο Τρεε Φοοδ Στορε

2

Συγαρ

Σωεετενινγ Φοοδσ

Συγαρ Χανε Φοοδ Στορε

1

Σαλτπετερ (Ποτασσιυµ Νιτρατε)

Πψροτεχηνιχσ Εξπλοσιϖεσ Ματχηεσ Μεδιχινε

Νατυραλ ∆εποσιτσ ∆ρυγ Στορε

1

Επσοµ Σαλτσ

Μεδιχινε Μινεραλ Ωατερ Ινδυστριαλ Προχεσσεσ

Νατυραλ Κισσεριτε ∆ρυγ Στορε Φοοδ Στορε

2

Ωασηινγ Σοδα (Σαλ Σοδα)

Ωασηινγ Χλεανερ Μεδιχινε Πηοτογραπηψ

Φοοδ Στορε ∆ρυγ Στορε Πηοτο Συππλψ Στορε

1↔

Βακινγ Σοδα

Βακινγ Βεϖεραγεσ Μεδιχινεσ Μινεραλ Ωατερσ

Φοοδ Στορε ∆ρυγ Στορε

1↔

Ασπιριν

Μεδιχινε

∆ρυγ Στορε Φοοδ Στορε

Ανψ ονε οφ τηε φολλοωινγ:


Προχεδυρε: ΧΑΥΤΙΟΝ: Μακε συρε τηατ τηερε αρε νο οπεν φλαµεσ ιν τηε αρεα ωηεν µιξινγ φλαµε φυελσ! ΝΟ ΣΜΟΚΙΝΓ!! 1. 2. 3.

Σεπαρατε τηε εγγ ωηιτε φροµ τηε ψολκ. Τηισ χαν βε δονε βψ βρεακινγ τηε εγγ ιντο α διση ανδ χαρεφυλλψ ρεµοϖινγ τηε ψολκ ωιτη α σποον. Πουρ εγγ ωηιτε ιντο α ϕαρ, βοττλε, ορ οτηερ χονταινερ, ανδ αδδ γασολινε. Αδδ τηε σαλτ (ορ οτηερ αδδιτιϖε) το τηε µιξτυρε ανδ στιρ οχχασιοναλλψ υντιλ γελ φορµσ (αβουτ 5 το 10 µινυτεσ).

ΝΟΤΕ: Α τηιχκερ γελλεδ φλαµε φυελ χαν βε οβταινεδ βψ πυττινγ τηε χαππεδ ϕαρ ιν ηοτ (65Χ) ωατερ φορ αβουτ ↔ ηουρ α νδ τηεν λεττινγ τηεµ χοολ το ροοµ τεµπερατυρε. (∆Ο ΝΟΤ ΗΕΑΤ ΤΗΕ ΓΕΛΛΕ∆ ΦΥΕΛ ΧΟΝΤΑΙΝΙΝΓ ΧΟΦΦΕΕ!!)

139.Χλοτηεσπιν Σωιτχη

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Α σπρινγ τψπε χλοτηεσπιν ισ υσεδ το µακε α χιρχυιτ χλοσινγ σωιτχη το αχτυατε εξπλοσιϖε χηαργεσ, µινεσ, βοοβψ τραπσ, ανδ αλαρµ σψστεµσ. Ματεριαλ Ρεθυιρεδ: • Σπρινγ τψπε χλοτηεσπιν • Σολδ χοππερ ωιρε −− 1/16 ιν. (2 µµ) ιν διαµετερ • Στρονγ στρινγ ον ωιρε • Φλατ πιεχε οφ ωοοδ (ρουγηλψ 1/8 ξ 1∀ ξ 2∀) • Κνιφε Προχεδυρε: 1. Στριπ φουρ ιν. (10 χµ) οφ ινσυλατιον φροµ τηε ενδσ οφ 2 σολιδ χοππερ ωιρεσ. Σχραπε τηε χοππερ ωιρεσ ωιτη ποχκετ κνι φε υντιλ τηε µεταλ ισ σηινψ. 2. Ωινδ ονε σχραπεδ ωιρε τιγητλψ ον ϕαω οφ τηε χλοτηεσπιν, ανδ τηε οτηερ ωιρε ον τηε οτηερ ϕαω. 3. Μακε α ηολε ιν ονε ενδ οφ τηε φλατ πιεχε οφ ωοοδ υσινγ α κνιφε, ηεατεδ ναιλ ορ δριλλ. 4. Τιε στρονγ στρινγ ορ ωιρε τηρουγη τηε ηολε. 5. Πλαχε φλατ πιεχε οφ ωοοδ βετωεεν τηε ϕαωσ οφ τηε χλοτηεσπιν σωιτχη. Βασιχ Φιρινγ Χιρχυιτ: ______________ | |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−∴ | ινιτιατορ |−−−−−−−−−−∴ | στρονγ −−−−−−−−−−−−−− | | τωινε | | ∴ | _−−−−−−−−−_________ | −−−−−−−−− | | ∴χλοτηεσπιν ∴ / ∴ / σωιτχη ∴ / ∴ / ∴ / + − −−−−−−−−−− | | | βαττερψ| −−−−−−−−−− Ωηεν τηε φλατ πιεχε οφ ωοοδ ισ ρεµοϖεδ βψ πυλλινγ τηε στρινγ, τηε ϕαωσ οφ τηε χλοτηεσπιν ωιλλ χλοσε, χοµπλετινγ τηε χι ρχυιτ. ΧΑΥΤΙΟΝ: ∆ο νοτ ατταχη τηε βαττερψ υντιλ τηε σωιτχη ανδ τριπ ωιρε ηαϖε βεεν εµπλαχεδ ανδ εξαµινεδ. Βε συρε τηατ τηε φλατ πιεχε οφ ωοοδ ισ σεπαρατινγ τηε ϕαωσ οφ τηε σωιτχη.


140.Φλεξιβλε Πλατε Σωιτχη

βψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Τηισ φλεξιβλε πλατε σωιτχη ισ υσεδ φορ ινιτιατινγ εµπλαχεδ µινεσ ανδ εξπλοσιϖεσ. Ματεριαλ Ρεθυιρεδ: • Τωο φλεξιβλε µεταλ σηεετσ: • Ονε αππροξιµατελψ 10 ιν. (25 χµ) σθυαρε • Ονε αππροξιµατελψ 10 ιν. ξ 8 ιν. (20 χµ) • Πιεχε οφ ωοοδ 10 ιν. σθυαρε ξ 1 ιν. τηιχκ • Φουρ σοφτ ωοοδ βλοχκσ 1 ιν. ξ 1 ιν. ξ ← ιν. • Ειγητ φλατ ηεαδ ναιλσ, 1 ιν. λονγ • Χοννεχτινγ ωιρεσ • Αδηεσιϖε ταπε Προχεδυρε: 1. Ναιλ 10 ιν. βψ 8 ιν. µεταλ σηεετ το 10 ιν. σθυαρε πιεχε οφ ωοοδ σο τηατ 1 ιν. οφ ωοοδ σηοωσ ον εαχη σιδε οφ τηε µεταλ . Λεαϖε ονε οφ τηε ναιλσ στιχκινγ υπ αβουτ ← ιν. 2. Στριπ ινσυλατιον φροµ τηε ενδ οφ ονε χοννεχτινγ ωιρε. Ωραπ τηισ ενδ αρουνδ τηε ναιλ ανδ δριϖε τηε ναιλ αλλ τηε ωα ψ ιν. 3. Πλαχε τηε φουρ ωοοδ βλοχκσ ον τηε χορνερσ οφ τηε ωοοδ βασε. 4. Πλαχε τηε 10 ιν. σθυαρε φλεξιβλε µεταλ σηεετ σο τηατ ιτ ρεστσ ον τηε βλοχκσ ιν λινε ωιτη τηε ωοοδ βασε. 5. ∆ριϖε φουρ ναιλσ τηρουγη τηε µεταλ σηεετ ανδ τηε βλοχκσ (1 περ βλοχκ) το φαστεν τηε σηεετ το τηε ωοοδ βασε. Α σε χονδ χοννεχτινγ ωιρε ισ ατταχηεδ το ονε οφ τηε ναιλσ ασ ιν στεπ #2. 6. Ωραπ τηε αδηεσιϖε ταπε αρουνδ τηε εδγεσ οφ τηε πλατε ανδ ωοοδ βασε. Τηισ ωιλλ ασσυρε τηατ νο διρτ ορ οτηερ φορε ιγν µαττερ ωιλλ γετ βετωεεν τηε πλατεσ ανδ πρεϖεντ τηε σωιτχη φροµ οπερατινγ. Ηοω το υσε: Τηε σωιτχη ισ πλαχεδ ιν α ηολε ιν τηε πατη οφ εξπεχτεδ τραφφιχ ανδ χοϖερεδ ωιτη α τηιν λαψερ οφ διρτ ορ οτηερ χαµουφλ αγινγ µατεριαλ. Τηε µινε ορ οτηερ εξπλοσιϖε δεϖιχε χοννεχτεδ το τηε σωιτχη χαν βε βυριεδ ωιτη τηε σωιτχη ορ εµπλαχεδ ε λσεωηερε ασ δεσιρεδ. Ωηεν α ϖεηιχλε πασσεσ οϖερ τηε σωιτχη, τηε τωο µεταλ πλατεσ µακε χονταχτ χλοσινγ τηε φιρινγ χιρχυιτ.

141.Λοω Σιγνατυρε Σψστεµσ (Σιλενχερσ)

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Λοω σιγνατυρε σψστεµσ (σιλενχερσ) φορ ιµπροϖισεδ σµαλλ αρµσ ωεαπονσ χαν βε µαδε φροµ στεελ γασ ορ ωατερ πιπε α νδ φιττινγσ. Ματεριαλ Ρεθυιρεδ: • Γρεναδε Χονταινερ • Στεελ πιπε νιππλε, 6 ιν. (15 χµ) λονγ − (σεε ταβλε 1 φορ διαµετερ) • 2 στεελ πιπε χουπλινγσ − (σεε ταβλε 2 φορ διµενσιονσ) • Χοττον χλοτη − (σεε ταβλε 2) • ∆ριλλ • Αβσορβεντ χοττον Προχεδυρε: 1. ∆ριλλ ηολε ιν γρεναδε χονταινερ ατ βοτη ενδσ το φιτ ουτσιδε διαµετερ οφ πιπε νιππλε. (σεε ταβλε 1) −> /−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−∴ / | | 2.75 ιν | ) ( <−ηολεσ δια. ∴ | | −> ∴−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−/ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| 5 ιν. 2.

∆ριλλ φουρ ροωσ οφ ηολεσ ιν πιπε νιππλε. Υσε ταβλε 1 φορ διαµετερ ανδ λοχατιον οφ ηολεσ.


(Νοτε: Ι συχκ ατ ΑΣΧΙΙ αρτ!) 6 ιν. |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| _____________________________________ ___ | Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο | | Χ (νοµ. δια.) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (σιζε οφ ηολε) | ∴ / (σπαχε βετωεεν) Β (δια.) Α 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Τηρεαδ ονε οφ τηε πιπε χουπλινγσ ον τηε δριλλεδ πιπε νιππλε. Χυτ χουπλινγ λενγτη το αλλοω βαρρελ οφ ωεαπον το τηρεαδ φυλλψ ιντο λοω σιγνατυρε σψστεµ. Βαρρελ σηουλδ βυττ αγαινστ ενδ οφ τηε δριλλεδ πιπε νιππλε. Σεπαρατε τηε τοπ ηαλφ οφ τηε γρεναδε χονταινερ φροµ τηε βοττοµ ηαλφ. Ινσερτ τηε πιπε νιππλε ιν τηε δριλλεδ ηολε ατ τηε βασε οφ τηε βοττοµ ηαλφ οφ τηε χονταινερ. Παχκ τηε αβσορβεντ χοτ τον ινσιδε τηε χονταινερ ανδ αρουνδ τηε πιπε νιππλε. Παχκ τηε αβσορβεντ χοττον ιν τοπ ηαλφ οφ γρεναδε χονταινερ λεαϖινγ ηολε ιν χεντερ. Ασσεµβλε χονταινερ το τηε βο ττοµ ηαλφ. Τηρεαδ τηε οτηερ χουπλινγ οντο τηε πιπε νιππλε.

Νοτε: Α λονγερ χονταινερ ανδ πιπε νιππλε, ωιτη σαµε ∀Α∀ ανδ ∀Β∀ διµενσιονσ ασ τηοσε γιϖεν, ωιλλ φυρτηερ ρεδυχε τηε σιγνατυρε οφ τηε σψστεµ. Ηοω το υσε: 1. 2. 3. 4.

Τηρεαδ τηε λοω σιγνατυρε σψστεµ ον τηε σελεχτεδ ωεαπον σεχυρελψ. Πλαχε τηε προπερ χοττον ωαδ σιζε ιντο τηε µυζζλε ενδ οφ τηε σψστεµ (σεε ταβλε 2) Λοαδ ωεαπον Ωεαπον ισ νοω ρεαδψ φορ υσε

Α .45 χαλ 3/8ιν .38 χαλ 3/8ιν 9 µµ 3/8ιν 7.62 µµ 3/8ιν .22 χαλ ←ιν ∗ Εξτρα Ηεαϖψ Πιπε

Ωεαπον .45 χαλ .38 χαλ 9 µµ 7.62 µµ .22 χαλ

Β ←ιν ←ιν ←ιν ←ιν 5/32ιν

ΤΑΒΛΕ 1 Λοω Σιγνατυρε Σψστεµ ∆ιµενσιονσ Χουπλινγ Ηολεσ περ 4 ροωσ Χ ∆ Ροω Τοταλ 3/8ιν 3/8ιν 12 48 ←ιν ←ιν 12 48 ←ιν ←ιν 12 48 ←ιν ←ιν 12 48 1/8∗ιν 1/8ιν 14 50

Χοττον Ωαδδινγ Σιζε 1−↔ ξ 6 ινχηεσ 1 ξ 4 ινχηεσ 1 ξ 4 ινχηεσ 1 ξ 4 ινχηεσ Νοτ νεεδεδ

142.∆ελαψ Ιγνιτερ φροµ α Χιγαρεττε

ΤΑΒΛΕ 2 Χοττον Ωαδδινγ Σιζεσ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Α σιµπλε ανδ εχονοµιχαλ (εϖερψονε ωαντσ το σαϖε µονεψ ηαηα) τιµε δελαψ χαν βε µαδε ωιτη α χοµµον χιγαρεττε. Ματεριαλσ Ρεθυιρεδ: • Χιγαρεττε • Παπερ µατχη • Στρινγ (σηοελαχε ορ σιµιλαρ χορδ)


Φυσε χορδ (ιµπροϖισεδ ορ χοµµερχιαλ)

Προχεδυρε: 1. Χυτ ενδ οφ φυσε χορδ ατ α σλαντ το εξποσε ιννερ χορε 2. Λιγητ χιγαρεττε ιν νορµαλ φασηιον. Πλαχε α παπερ µατχη σο τηατ τηε ηαδ ισ οϖερ εξποσεδ ενδ οφ φυσε χορδ ανδ τιε βοτη το τηε σιδε οφ τηε βυρνινγ χιγαρεττε ωιτη στρινγ. 3. Ποσιτιον τηε βυρνινγ χιγαρεττε ωιτη φυσε σο τηατ ιτ βυρνσ φρεελψ. Α συγγεστεδ µετηοδ ισ το ηανγ τηε δελαψ ον α τωι γ. Νοτε: Χοµµον δρψ χιγαρεττεσ βυρν αβουτ 1 ινχη εϖερψ 7 ορ 8 µινυτεσ ιν στιλλ αιρ. (Νοω Ι αµ ταλκινγ αβουτ αλλ εξχεπτ Αµεριχαν βρανδσ, ωηιχη βυρν αβουτ 1 ινχη εϖερψ 4−5 µινυτεσ) Ιφ τηε φυσε χορδ ισ πλαχε ονε ινχη φροµ τηε βυρνινγ ενδ οφ τηε χιγαρεττε α τιµε δελαψ οφ 7 ορ 8 µινυτεσ ωιλλ ρεσυλτ. ∆ελαψ τιµε ωιλλ ϖαρψ δεπενδινγ υπον τψπε οφ χιγαρεττε, ωινδ, µοιστυρε, ανδ οτηερ ατµοσπηεριχ χονδιτιονσ (γετ το κνοω ψουρ χιγαρεττε!) Το οβταιν αχχυρατε δελαψ τιµε, α τεστ ρυν σηουλδ βε µαδε υνδερ ∀υσε∀ χονδιτιονσ.

143.Νιχοτινε

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Νιχοτινε ισ αν αβυνδαντ ποισον. Εασιλψ φουνδ ιν τοβαχχο προδυχτσ, ιν χονχεντρατεδ φορµ α φεω δροπσ χαν θυιχκλψ κιλ λ σοµεονε. Ηερε ισ ηοω το χονχεντρατε ιτ: Φιρστ γετ α χαν οφ χηεωινγ τοβαχχο ορ πιπε τοβαχχο. Ρεµοϖε τηε χοντεντσ ανδ σοακ ιν ωατερ οϖερνιγητ ιν α ϕαρ (αβουτ 2/3 χυπ οφ ωατερ ωιλλ δο...). Ιν τηε µορνινγ, στραιν ιντο ανοτηερ ϕαρ τηε µιξτυρε τηρουγη α πορουσ τοωελ. Τηεν ωραπ τηε τοωελ αρουνδ τηε βαλλ οφ τοβαχχο ανδ σθυεεζε ιτ υντιλ αλλ οφ τηε λιθυιδ ισ ιν τηε ϕαρ. Τηροω αωαψ τηε τοβαχχο−−ψου ωιλλ νοτ νεεδ ιτ ανψµορε. Νοω ψου ηαϖε τωο οπτιονσ. Ι ρεχοµµενδ τηε φιρστ. Ιτ µακεσ τηε νιχοτινε µορε ποτεντ. 1. Αλλοω το εϖαπορατε υντιλ α στιχκψ σψρυπ ρεσυλτσ ιν τηε ϕαρ. Τηισ ισ αλµοστ πυρε νιχοτινε (ηελλ, ιτ ισ πυ ρε ενουγη φορ συρε!). 2. Ηεατ οϖερ λοω φλαµε υντιλ ωατερ ισ εϖαπορατεδ ανδ α τηιχκ στιχκψ σψρυπ ρεσυλτσ (Ι δον∋τ κνοω ηοω λον γ ιτ τακεσ... σηουλδν∋τ τακε τοο λονγ, τηουγη.). Νοω αλλ ψου ηαϖε το δο, ωηεν ψου ωιση το υσε ιτ, ισ το πυτ α φεω δροπσ ιν α µεδιχινε δροππερ ορ εθυιϖαλεντ, ανδ σλιπ α βουτ 4 ορ 5 δροπσ ιντο τηε ϖιχτιµ∋σ χοφφεε. Χοφφεε ισ ρεχοµµενδεδ σινχε ιτ ωιλλ δισγυισε τηε ταστε. Σινχε νιχοτινε ισ α δρ υγ, τηε ϖιχτιµ σηουλδ γετ θυιτε α βυζζ βεφορε τηεψ τυρν τηειρ τοεσ υπ το τηε δαισιεσ, σο το σπεακ. Νοτε: Ιφ τηε σψρυπ ισ τοο στιχκψ, διλυτε ιτ ωιτη α φεω δροπσ οφ ωατερ. Ανδ ωηιλε ψου αρε ατ ιτ, βεττερ αδδ αν εξτρα δροπ το τηε χοφφεε ϕυστ το βε συρε!

144.∆ριεδ Σεεδ Τιµερ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Α τιµε δελαψ δεϖιχε φορ ελεχτριχαλ φιρινγ χιρχυιτσ χαν βε µαδε υσινγ τηε πρινχιπλε οφ εξπανσιον οφ δριεδ σεεδσ. Ματεριαλ Ρεθυιρεδ: • ∆ριεδ πεασ, βεανσ, ορ οτηερ δεηψδρατεδ σεεδσ • Ωιδε−µουτη γλασσ ϕαρ ωιτη νον−µεταλ χαπ • Τωο σχρεωσ ορ βολτσ • Τηιν µεταλ πλατε • Ηανδ δριλλ • Σχρεωδριϖερ Προχεδυρε: 1. ∆ετερµινε τηε ρατε οφ τηε ρισε οφ τηε δριεδ σεεδσ σελεχτεδ. Τηισ ισ νεχεσσαρψ το δετερµινε τηε δελαψ τιµε οφ τηε τιµε ρ. • Πλαχε α σαµπλε οφ τηε δριεδ σεεδσ ιν τηε ϕαρ ανδ χοϖερ ωιτη ωατερ. • Μεασυρε τηε τιµε ιτ τακεσ φορ τηε σεεδσ το ρισε α γιϖεν ηειγητ. Μοστ δριεδ σεεδσ ινχρεασε 50% ιν ονε το τωο ηουρσ. 1. Χυτ α δισχ φροµ τηιν µεταλ πλατε. ∆ισχ σηουλδ φιτ λοοσελψ ινσιδε τηε ϕαρ.


ΝΟΤΕ: Ιφ µεταλ ισ παιντεδ, ρυστψ, ορ οτηερωισε χοατεδ, ιτ µυστ βε σχραπεδ ορ σανδεδ το οβταιν α χλεαν µεταλ σ υρφαχε 2. 3.

∆ριλλ τωο ηολεσ ιν τηε χαπ οφ τηε ϕαρ αβουτ 2 ινχηεσ απαρτ. ∆ιαµετερ οφ ηολεσ σηουλδ βε συχη τηατ σχρεωσ ορ βο λτσ ωιλλ τηρεαδ τιγητλψ ιντο τηεµ. Ιφ τηε ϕαρ ηασ α µεταλ χαπ ορ νο χαπ, α πιεχε οφ ωοοδ ορ πλαστιχ (ΝΟΤ ΜΕ ΤΑΛ) χαν βε υσεδ ασ α χοϖερ. Τυρν τηε τωο σχρεωσ ορ βολτσ τηρουγη τηε ηολεσ ιν τηε χαπ. Βολτσ σηουλδ εξτενδ αβουτ ονε ιν. (2 ↔ χµ) ιντο τηε ϕ αρ. ΙΜΠΟΡΤΑΝΤ: Βοτη βολτσ µυστ εξτενδ τηε σαµε διστανχε βελοω τηε χονταινερ χοϖερ.

4. 5.

Πουρ δριεδ σεεδσ ιντο τηε χονταινερ. Τηε λεϖελ ωιλλ δεπενδ υπον τηε πρεϖιουσλψ µεασυρεδ ρισε τιµε ανδ τηε δεσιρεδ δελαψ. Πλαχε τηε µεταλ δισχ ιν τηε ϕαρ ον τοπ οφ τηε σεεδσ.

Ηοω το υσε: 1. Αδδ ϕυστ ενουγη ωατερ το χοµπλετελψ χοϖερ τηε σεεδσ ανδ πλαχε τηε χαπ ον τηε ϕαρ. 2. Ατταχη χοννεχτινγ ωιρεσ φροµ τηε φιρινγ χιρχυιτ το τηε τωο σχρεωσ ον τηε χαπ. Εξπανσιον οφ τηε σεεδσ ωιλλ ραισε τηε µεταλ δισχ υντιλ ιτ χονταχτσ τηε σχρεωσ ανδ χλοσεσ τηε χιρχυιτ.

145.Ναιλ Γρεναδε

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Εφφεχτιϖε φραγµεντατιον γρεναδεσ χαν βε µαδε φροµ α βλοχκ οφ ΤΝΤ ορ οτηερ βλαστινγ εξπλοσιϖε ανδ ναιλσ. Ματεριαλ Ρεθυιρεδ: • Βλοχκ οφ ΤΝΤ ορ οτηερ βλαστινγ εξπλοσιϖε • Ναιλσ • Νον−ελεχτριχ (µιλιταρψ ορ ιµπροϖισεδ) βλαστινγ χαπ • Φυσε Χορδ • Ταπε, στρινγ, ωιρε, ορ γλυε Προχεδυρε: 1. Ιφ αν εξπλοσιϖε χηαργε οτηερ τηαν α στανδαρδ ΤΝΤ βλοχκ ισ υσεδ, µακε α ηολε ιν τηε χεντερ οφ τηε χηαργε φορ ινσε ρτινγ τηε βλαστινγ χαπ. ΤΝΤ χαν βε δριλλεδ ωιτη ρελατιϖε σαφετψ. Ωιτη πλαστιχ εξπλοσιϖεσ, α ηολε χαν βε µαδε βψ πρεσσινγ α ρουνδ στιχκ ιντο τηε χεντερ οφ τηε χηαργε. Τηε ηολε σηουλδ βε δεεπ ενουγη τηατ τηε βλαστινγ χα π ισ τοταλλψ ωιτηιν τηε εξπλοσιϖε. 2. Ταπε, τιε, ορ γλυε ονε ορ τωο ροωσ οφ χλοσελψ παχκεδ ναιλσ το τηε σιδεσ οφ τηε εξπλοσιϖε βλοχκ. Ναιλσ σηουλδ χοµ πλετελψ χοϖερ τηε φουρ συρφαχεσ οφ τηε βλοχκ. 3. Πλαχε βλαστινγ χαπ ον ονε ενδ οφ τηε φυσε χορδ ανδ χριµπ ωιτη πλιερσ. ΝΟΤΕ: Το φινδ ουτ ηοω λονγ τηε φυσε χορδ σηουλδ βε, χηεχκ τηε τιµε ιτ τακεσ α κνοων λενγτη το βυρν. Ιφ 12 ινχη εσ (30 χµ) βυρνσ φορ 30 σεχονδσ, α 10 σεχονδ δελαψ ωιλλ ρεθυιρε α 4 ινχη (10 χµ) φυσε. 4.

Ινσερτ τηε βλαστινγ χαπ ιν τηε ηολε ιν τηε βλοχκ οφ εξπλοσιϖε. Ταπε ορ τιε φυσε χορδ σεχυρελψ ιν πλαχε σο τηατ ιτ ωιλλ νοτ φαλλ ουτ ωηεν τηε γρεναδε ισ τηροων.

Αλτερνατε Υσε: Αν εφφεχτιϖε διρεχτιοναλ αντι−περσοννελ µινε χαν βε µαδε βψ πλαχινγ ναιλσ ον ονλψ ονε σιδε οφ τηε εξπλοσιϖε βλοχκ. Φ ορ τηε χασε, ανδ ελεχτριχ βλαστινγ χαπ χαν βε υσεδ.

146.Τηε Βελλ Γλοσσαρψ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

ΑΧ∆: Αυτοµατιχ Χαλλ ∆ιστριβυτορ − Α σψστεµ τηατ αυτοµατιχαλλψ διστριβυτεσ χαλλσ το οπερατορ ποολσ (προϖιδινγ σ ερϖιχεσ συχη ασ ιντερχεπτ ανδ διρεχτορψ ασσιστανχε), το αιρλινε τιχκετ αγεντσ, ετχ. Αδµινιστρατιον: Τηε τασκσ οφ ρεχορδ−κεεπινγ, µονιτορινγ, ρεαρρανγινγ, πρεδιχτιον νεεδ φορ γροωτη, ετχ.


ΑΙΣ: Αυτοµατιχ Ιντερχεπτ Σψστεµ − Α σψστεµ εµπλοψινγ αν αυδιο−ρεσπονσε υνιτ υνδερ χοντρολ οφ α προχεσσορ το αυτο µατιχαλλψ προϖιδε περτινεντ ινφο το χαλλερσ ρουτεδ το ιντερχεπτ. Αλερτ: Το ινδιχατε τηε εξιστενχε οφ αν ινχοµινγ χαλλ, (ρινγινγ). ΑΝΙ: Αυτοµατιχ Νυµβερ Ιδεντιφιχατιον − Οφτεν προνουνχεδ ∀Αννιε,∀ α φαχιλιτψ φορ αυτοµατιχαλλψ ιδεντιφψ τηε νυµβε ρ οφ τηε χαλλινγ παρτψ φορ χηαργινγ πυρποσεσ. Αππεαρανχε: Α χοννεχτιον υπον α νετωορκ τερµιναλ, ασ ιν ∀τηε λινε ηασ τωο νετωορκ αππεαρανχεσ.∀ Αττενδ: Τηε οπερατιον οφ µονιτορινγ α λινε ορ αν ινχοµινγ τρυνκ φορ οφφ−ηοοκ ορ σειζυρε, ρεσπεχτιϖελψ. Αυδιβλε: Τηε συβδυεδ ∀ιµαγε∀ οφ ρινγινγ τρανσµιττεδ το τηε χαλλινγ παρτψ δυρινγ ρινγινγ; νοτ δεριϖεδ φροµ τηε αχτυαλ ρινγινγ σιγναλ ιν λατερ σψστεµσ. Βαχκβονε Ρουτε: Τηε ρουτε µαδε υπ οφ φιναλ−γρουπ τρυνκσ βετωεεν ενδ οφφιχεσ ιν διφφερεντ ρεγιοναλ χεντερ αρεασ. ΒΗΧ: Βυσψ Ηουρ Χαλλσ − Τηε νυµβερ οφ χαλλσ πλαχεδ ιν τηε βυσψ ηουρ. Βλοχκινγ: Τηε ρατιο οφ υνσυχχεσσφυλ το τοταλ αττεµπτσ το υσε α φαχιλιτψ; εξπρεσσεσ ασ α προβαβιλιτψ ωηεν χοµπυτεδ α πριοριτψ. Βλοχκινγ Νετωορκ: Α νετωορκ τηατ, υνδερ χερταιν χονδιτιονσ, µαψ βε υναβλε το φορµ α τρανσµισσιον πατη φροµ ονε ενδ οφ τηε νετωορκ το τηε οτηερ. Ιν γενεραλ, αλλ νετωορκσ υσεδ ωιτηιν τηε Βελλ Σψστεµσ αρε οφ τηε βλοχκινγ τψπε. Βλυε Βοξ: Εθυιπµεντ υσεδ φραυδυλεντλψ το σψντηεσιζε σιγναλσ, γαινινγ αχχεσσ το τηε τολλ νετωορκ φορ τηε πλαχεµεντ ο φ χαλλσ ωιτηουτ χηαργε. ΒΟΡΣΧΗΤ Χιρχυιτ: Α ναµε φορ τηε λινε χιρχυιτ ιν τηε χεντραλ οφφιχε. Ιτ φυνχτιονσ ασ α µνεµονιχ φορ τηε φυνχτιονσ τηατ µυστ βε περφορµεδ βψ τηε χιρχυιτ: Βαττερψ, Οϖερϖολταγε, Ρινγινγ, Συπερϖισιον, Χοδινγ, Ηψβριδ, ανδ Τεστινγ. Βυσψ Σιγναλ: (Χαλλεδ−λινε−βυσψ) Αν αυδιβλε σιγναλ ωηιχη, ιν τηε Βελλ Σψστεµ, χοµπρισεσ 480ηζ ανδ 620ηζ ιντερρυπτε δ ατ 60ΙΠΜ. Βψλινκ: Α σπεχιαλ ηιγη−σπεεδ µεανσ υσεδ ιν χροσσβαρ εθυιπµεντ φορ ρουτινγ χαλλσ ινχοµινγ φροµ α στεπ−βψ−στεπ οφφι χε. Τρυνκσ φροµ συχη οφφιχεσ αρε οφτεν ρεφερρεδ το ασ ∀βψλινκ∀ τρυνκσ εϖεν ωηεν ινχοµινγ το νονχροσσβαρ οφφιχεσ; τ ηεψ αρε µορε προπερλψ ρεφερρεδ το ασ ∀δχ ινχοµινγ τρυνκσ.∀ Συχη ηιγη−σπεεδ µεανσ αρε νεχεσσαρψ το ασσυρε τηατ τη ε φιρστ ινχοµινγ πυλσε ισ νοτ λοστ. Χαβλε ςαυλτ: Τηε ποιντ ωηιχη πηονε χαβλε εντερσ τηε Χεντραλ Οφφιχε βυιλδινγ. ΧΑΜΑ: Χεντραλιζεδ Αυτοµατιχ Μεσσαγε Αχχουντινγ − Προνουνχεδ λικε Αλαβαµα. ΧΧΙΣ: Χοµµον Χηαννελ Ιντεροφφιχε Σιγναλινγ − Σιγναλινγ ινφορµατιον φορ τρυνκ χοννεχτιονσ οϖερ α σεπαρατε, νονσπεε χη δατα λινκ ρατηερ τηατ οϖερ τηε τρυνκσ τηεµσελϖεσ. ΧΧΙΤΤ: Ιντερνατιοναλ Τελεγραπη ανδ Τελεπηονε Χονσυλτατιϖε Χοµµιττεε− Αν Ιντερνατιοναλ χοµµιττεε τηατ φορµυλατεσ πλανσ ανδ σετσ στανδαρδσ φορ ιντερχουντρψ χοµµυνιχατιον µεανσ. Χ∆Ο: Χοµµυνιτψ ∆ιαλ Οφφιχε − Α σµαλλ υσυαλλψ ρυραλ οφφιχε τψπιχαλλψ σερϖεδ βψ στεπ−βψ−στεπ εθυιπµεντ. ΧΟ: Χεντραλ Οφφιχε − Χοµπρισεσ α σωιτχηινγ νετωορκ ανδ ιτσ χοντρολ ανδ συππορτ εθυιπµεντ. Οχχασιοναλλψ ιµπροπερ λψ υσεδ το µεαν ∀οφφιχε χοδε.∀ Χεντρεξ: Α σερϖιχε χοµπαραβλε ιν φεατυρεσ το ΠΒΞ σερϖιχε βυτ ιµπλεµεντεδ ωιτη σοµε (Χεντρεξ ΧΥ) ορ αλλ (Χεντρεξ Χ Ο) οφ τηε χοντρολ ιν τηε χεντραλ οφφιχε. Ιν τηε λατερ χασε, εαχη στατιον∋σ λοοπ χοννεχτσ το τηε χεντραλ οφφιχε. Χυστοµερ Λοοπ: Τηε ωιρε παιρ χοννεχτινγ α χυστοµερ∋σ στατιον το τηε χεντραλ οφφιχε. ∆∆∆: ∆ιρεχτ ∆ιστανχε ∆ιαλινγ − ∆ιαλινγ ωιτηουτ οπερατορ ασσιστανχε οϖερ τηε νατιονωιδε ιντερτολλ νετωορκ.


∆ιρεχτ Τρυνκ Γρουπ: Α τρυνκ γρουπ τηατ ισ α διρεχτ χοννεχτιον βετωεεν α γιϖεν οριγινατινγ ανδ α γιϖεν τερµινατινγ οφφι χε. ΕΟΤΤ: Ενδ Οφφιχε Τολλ Τρυνκινγ − Τρυνκινγ βετωεεν ενδ οφφιχεσ ιν διφφερεντ τολλ χεντερ αρεασ. ΕΣΒ: Εµεργενχψ Σερϖιχε Βυρεαυ − Α χεντραλιζεδ αγενχψ το ωηιχη 911 ∀υνιϖερσαλ∀ εµεργενχψ χαλλσ αρε ρουτεδ. ΕΣΣ: Ελεχτρονιχ Σωιτχηινγ Σψστεµ − Α γενεριχ τερµ υσεδ το ιδεντιφψ ασ α χλασσ, στορεδ−προγραµ σωιτχηινγ σψστεµσ συ χη ασ τηε Βελλ Σψστεµ∋σ Νο.1 Νο.2, Νο.3, Νο.4, ορ Νο↔. ΕΤΣ: Ελεχτρονιχ Τρανσλατιον Σψστεµσ − Αν ελεχτρονιχ ρεπλαχεµεντ φορ τηε χαρδ τρανσλατορ ιν 4Α Χροσσβαρ σψστεµσ . Μακεσ υσε οφ τηε ΣΠΧ 1Α Προχεσσορ. Φαλσε Σταρτ: Αν αβορτεδ διαλινγ αττεµπτ. Φαστ Βυσψ: (οφτεν χαλλεδ ρεορδερ) − Αν αυδιβλε βυσψ σιγναλ ιντερρυπτεδ ατ τωιχε τηε ρατε οφ τηε νορµαλ βυσψ σιγναλ ; σεντ το τηε οριγινατινγ στατιον το ινδιχατε τηατ τηε χαλλ βλοχκεδ δυε το βυσψ εθυιπµεντ. Φιναλ Τρυνκ Γρουπ: Τηε τρυνκ γρουπ το ωηιχη χαλλσ αρε ρουτεδ ωηεν αϖαιλαβλε ηιγη−υσαγε τρυνκσ οϖερφλοω; τηεσε γ ρουπσ γενεραλλψ ∀ηοµε∀ ον αν οφφιχε νεξτ ηιγηεστ ιν τηε ηιεραρχηψ. Φυλλ Γρουπ: Α τρυνκ γρουπ τηατ δοεσ νοτ περµιτ ρερουτινγ οφφ−χοντινγεντ φορειγν τραφφιχ; τηερε αρε σεϖεν συχη οφφιχε σ. Γλαρε: Τηε σιτυατιον τηατ οχχυρσ ωηεν α τωο−ωαψ τρυνκ ισ σειζεδ µορε ορ λεσσ σιµυλτανεουσλψ ατ βοτη ενδσ. Ηιγη Υσαγε Τρυνκ Γρουπ: Τηε αππελλατιον φορ α τρυνκ γρουπ τηατ ηασ αλτερνατε ρουτεσ ϖια οτηερ σιµιλαρ γρουπσ, αν δ υλτιµατελψ ϖια α φιναλ τρυνκ γρουπ το α ηιγηερ ρανκινγ οφφιχε. Ιντερχεπτ: Τηε αγενχψ (υσυαλλψ αν οπερατορ) το ωηιχη χαλλσ αρε ρουτεδ ωηεν µαδε το α λινε ρεχεντλψ ρεµοϖεδ φροµ α σερϖιχε, ορ ιν σοµε οτηερ χατεγορψ ρεθυιρινγ εξπλανατιον. Αυτοµατεδ ϖερσιονσ (ΑΣΙ) ωιτη αυτοµατιχ ϖοιχε ρεσπονσε υ νιτσ αρε γροωινγ ιν υσε. Ιντερρυπτ: Τηε ιντερρυπτιον ον α πηονε λινε το δισχοννεχτ ανδ χοννεχτ ωιτη ανοτηερ στατιον, συχη ασ αν Εµεργενχε Ιντε ρρυπτ. ϑυνχτορ: Α ωιρε ορ χιρχυιτ χοννεχτιον βετωεεν νετωορκσ ιν τηε σαµε οφφιχε. Τηε φυνχτιοναλ εθυιϖαλεντ το αν ιντραοφφι χε τρυνκ. ΜΦ: Μυλτι−Φρεθυενχψ − Τηε µετηοδ οφ σιγναλινγ οϖερ α τρυνκ µακινγ υσε οφ τηε σιµυλτανεουσ αππλιχατιον οφ τωο ουτ οφ σιξ ποσσιβλε φρεθυενχιεσ. ΝΠΑ: Νυµβερινγ Πλαν Αρεα. ΟΝΙ: Οπερατορ Νυµβερ Ιδεντιφιχατιον − Τηε υσε οφ αν οπερατορ ιν α ΧΑΜΑ οφφιχε το ϖερβαλλψ οβταιν τηε χαλλινγ νυµ βερ οφ α χαλλ οριγινατινγ ιν αν οφφιχε νοτ εθυιππεδ ωιτη ΑΝΙ. ΠΒΞ: Πριϖατε Βρανχη Εξχηανγε − (ΠΑΒΞ: Πριϖατε Αυτοµατιχ Βρανχη Εξχηανγε) Αν τελεπηονε οφφιχε σερϖινγ α πριϖα τε χυστοµερ, Τψπιχαλλψ , αχχεσσ το τηε ουτσιδε τελεπηονε νετωορκ ισ προϖιδεδ. Περµανεντ Σιγναλ: Α συσταινεδ οφφ−ηοοκ χονδιτιον ωιτηουτ αχτιϖιτψ (νο διαλινγ ορ ρινγινγ ορ χοµπλετεδ χοννεχτιον); σ υχη α χονδιτιον τενδσ το τιε υπ εθυιπµεντ, εσπεχιαλλψ ιν εαρλιερ σψστεµσ. Υσυαλλψ αχχιδενταλ, βυτ σοµετιµεσ υσεδ ιντε ντιοναλλψ βψ χυστοµερσ ιν ηιγη−χριµε−ρατε αρεασ το τηωαρτ οφφ βυργλαρσ. ΠΟΤΣ: Πλαιν Ολδ Τελεπηονε Σερϖιχε − Βασιχ σερϖιχε ωιτη νο εξτρα ∀φριλλσ∀. ΡΟΤΛ: Ρεµοτε Οφφιχε Τεστ Λινε − Α µεανσ φορ ρεµοτελψ τεστινγ τρυνκσ. ΡΤΑ: Ρεµοτε Τρυνκ Αρρανγεµεντ − Αν εξτενσιον το τηε ΤΣΠΣ σψστεµ περµιττινγ ιτσ σερϖιχεσ το βε προϖιδεδ υπ το 200 µιλ εσ φροµ τηε ΤΣΠΣ σιτε.


ΣΦ: Σινγλε Φρεθυενχψ. Α σιγναλινγ µετηοδ φορ τρυνκσ: 2600ηζ ισ ιµπρεσσεδ υπον ιδλε τρυνκσ. Συπερϖισε: Το µονιτορ τηε στατυσ οφ α χαλλ. ΣξΣ: (Στεπ−βψ−Στεπ ορ Στροωγερ σωιτχη) − Αν ελεχτροµεχηανιχαλ οφφιχε τψπε υτιλιζινγ α γροσσ−µοτιον στεππινγ σωιτχη ασ α χοµβινατιον νετωορκ ανδ διστριβυτεδ χοντρολ. Ταλκοφφ: Τηε πηενοµενον οφ αχχιδενταλ σψντηεσισ οφ α µαχηινε−ιντελλιγιβλε σιγναλ βψ ηυµαν ϖοιχε χαυσινγ αν υνιντε νδεδ ρεσπονσε. ∀ωηιστλινγ α τονε∀. Τρυνκ: Α πατη βετωεεν χεντραλ οφφιχεσ; ιν γενεραλ 2−ωιρε φορ ιντερλοχαλ, 4−ωιρε φορ ιντερτολλ. ΤΣΠΣ: Τραφφιχ Σερϖιχε Ποσιτιον Σψστεµ − Α σψστεµ τηατ προϖιδεσ, υνδερ στορεδ−προγραµ χοντρολ, εφφιχιεντ οπερατορ ασσιστανχε φορ τολλ χαλλσ. Ιτ δοεσ νοτ σωιτχη τηε χυστοµερ, βυτ προϖιδεσ α βριδγε χοννεχτιον το τηε οπερατορ. Ξ−βαρ: (Χροσσβαρ) − Αν ελεχτροµεχηανιχαλ οφφιχε τψπε υτιλιζινγ α ∀φινε−µοτιον∀ χοορδινατε σωιτχη ανδ α µυλτιπλιχι τψ οφ χεντραλ χοντρολσ (χαλλεδ µαρκερσ). Τηερε αρε φουρ ϖαριετιεσ: • Νο.1 Χροσσβαρ: Υσεδ ιν λαργε υρβαν οφφιχε αππλιχατιον; (1938) • Νο.3 Χροσσβαρ: Α σµαλλ σψστεµ σταρτεδ ιν (1974). • Νο.4Α/4Μ Χροσσβαρ: Α 4−ωιρε τολλ µαχηινε; (1943). • Νο↔ Χροσσβαρ: Α µαχηινε οριγιναλλψ ιντενδεδ φορ ρελατιϖελψ σµαλλ συβυρβαν αππλιχατιονσ; (1948) Χροσσβαρ Τανδεµ: Α µαχηινε υσεδ φορ ιντερλοχαλ οφφιχε σωιτχηινγ.

147.Πηονε ∆ιαλ Λοχκσ −− Ηοω το Βεατ∋εµ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ηαϖε ψου εϖερ βεεν ιν αν οφφιχε ορ σοµεωηερε ανδ ωαντεδ το µακε α φρεε πηονε χαλλ βυτ σοµε ασσηολε πυτ α λοχκ ον τ ηε πηονε το πρεϖεντ ουτ−γοινγ χαλλσ? Φρετ νο µορε πηελλοω πηρεακ, φορ εϖερψ σψστεµ χαν βε βεατεν ωιτη α λιττλε κνο ωλεδγε! Τηερε αρε τωο ωαψσ το βεατ τηισ οβσταχλε, φιρστ πιχκ τηε λοχκ, Ι δον∋τ ηαϖε τηε τιµε το τεαχη λοχκσµιτηινγ σο ωε γο το τηε σεχονδ µετηοδ ωηιχη τακεσ αδϖανταγε οφ τελεπηονε ελεχτρονιχσ. Το βε ασ σιµπλε ασ ποσσιβλε ωηεν ψου πιχκ υπ τηε πηονε ψου χοµπλετε α χιρχυιτ κνοων ασ α λοχαλ λοοπ. Ωηεν ψου ηαν γ υπ ψου βρεακ τηε χιρχυιτ. Ωηεν ψου διαλ (πυλσε) ιτ αλσο βρεακσ τηε χιρχυιτ βυτ νοτ λονγ ενουγη το ηανγ υπ! Σο ψου χ αν ∀Πυση−διαλ.∀ Το δο τηισ ψου >>> ΡΑΠΙ∆ΛΨ <<< δεπρεσσ τηε σωιτχηηοοκ. Φορ εξαµπλε, το διαλ αν οπερατορ (ανδ τ ηεν γιϖε ηερ τηε νυµβερ ψου ωαντ το χαλλ) >>> ΡΑΠΙ∆ΛΨ <<< & >>> ΕςΕΝΛΨ <<< δεπρεσσ τηε σωιτχηηοοκ 10 τιµεσ. Το διαλ 634−1268, δεπρεσσ 6 Ξ∋Σ παυσε, τηεν 3 Ξ∋Σ, παυσε, τηεν 4Ξ∋Σ, ετχ. Ιτ τακεσ α λιττλε πραχτιχε βυτ ψου∋λλ γετ τηε ηα νγ οφ ιτ. Τρψ πραχτιχινγ ωιτη ψουρ οων # σο ψου∋λλ γετ α βυσψ τονε ωηεν ριγητ. Ιτ∋λλ αλσο ωορκ ον τουχη−τονε σιν χε α ∆ΤΜΦ λινε ωιλλ αλσο αχχεπτ πυλσε. Αλσο, νεϖερ δεπρεσσ τηε σωιτχηηοοκ φορ µορε τηαν α σεχονδ ορ ιτ∋λλ ηανγ υ Φιναλλψ, ρεµεµβερ τηατ ψου ηαϖε ϕυστ ασ µυχη ριγητ το τηατ πηονε ασ τηε ασσηολε ωηο πυτ τηε λοχκ ον ιτ!

148.Εξχηανγε Σχαννινγ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Αλµοστ εϖερψ εξχηανγε ιν τηε βελλ σψστεµ ηασ τεστ #∋σ ανδ οτηερ ∀γοοδιεσ∀ συχη ασ λοοπσ ωιτη διαλ−υπσ. Τηεσε ∀γο οδιεσ∀ αρε υσυαλλψ φουνδ βετωεεν 9900 ανδ 9999 ιν ψουρ λοχαλ εξχηανγε. Ιφ ψου ηαϖε τηε τιµε ανδ ινιτιατιϖε, σχαν ψο υρ εξχηανγε ανδ ψου µαψ βεχοµε λυχκψ! Ηερε αρε σοµε φινδινγσ ιν τηε 914−268 εξχηανγε: 9900 − ΑΝΙ 9901 − ΑΝΙ 9927 − ΟΣΧ. ΤΟΝΕ (ΠΟΣΣΙΒΛΕ ΤΟΝΕ ΣΙ∆Ε ΟΦ Α ΛΟΟΠ) 9936 − ςΟΙΧΕ # ΤΟ ΤΗΕ ΤΕΛΧΟ ΧΕΝΤΡΑΛ ΟΦΦΙΧΕ


9937 − ςΟΙΧΕ # ΤΟ ΤΗΕ ΤΕΛΧΟ ΧΕΝΤΡΑΛ ΟΦΦΙΧΕ 9941 − ΧΟΜΠΥΤΕΡ (∆ΙΓΙΤΑΛ ςΟΙΧΕ ΤΡΑΝΣΜΙΣΣΙΟΝ?) 9960 − ΟΣΧ. ΤΟΝΕ (ΤΟΝΕ ΣΙ∆Ε ΛΟΟΠ) ΜΑΨ ΑΛΣΟ ΒΕ Α ΧΟΜΠΥΤΕΡ ΙΝ ΣΟΜΕ ΕΞΧΗΑΝΓΕΣ 9961 − ΝΟ ΡΕΣΠΟΝΣΕ (ΟΤΗΕΡ ΕΝ∆ ΟΦ ΛΟΟΠ?) 9962 − ΝΟ ΡΕΣΠΟΝΣΕ (ΟΤΗΕΡ ΕΝ∆ ΟΦ ΛΟΟΠ?) 9963 − ΝΟ ΡΕΣΠΟΝΣΕ (ΟΤΗΕΡ ΕΝ∆ ΟΦ ΛΟΟΠ?) 9966 − ΧΟΜΠΥΤΕΡ (ΣΕΕ 9941) 9968 − ΤΟΝΕ ΤΗΑΤ ∆ΙΣΑΠΠΕΑΡΣ−−ΡΕΣΠΟΝ∆Σ ΤΟ ΧΕΡΤΑΙΝ ΤΟΥΧΗ−ΤΟΝΕ ΚΕΨΣ Μοστ οφ τηε νυµβερσ βετωεεν 9900 & 9999 ωιλλ ρινγ ορ γο το α ∀ωηατ #, πλεασε?∀ οπερατορ.

149.Α Σηορτ Ηιστορψ οφ Πηρεακινγ

β ψ Τηε ϑολλψ Ρογερ

Ωελλ νοω ωε κνοω α λιττλε ϖοχαβυλαρψ, ανδ νοω ιτσ ιντο ηιστορψ, Πηρεακ ηιστορψ. Βαχκ ατ ΜΙΤ ιν 1964 αρριϖεδ α σ τυδεντ βψ τηε ναµε οφ Στεωαρτ Νελσον, ωηο ωασ εξτρεµελψ ιντερεστεδ ιν τηε τελεπηονε. Βεφορε εντερινγ ΜΙΤ, ηε ηαδ βυιλ τ αυτοδιαλερσ, χηεεσε βοξεσ, ανδ µανψ µορε γαδγετσ. Βυτ ωηεν ηε χαµε το ΜΙΤ ηε βεχαµε εϖεν µορε ιντερεστεδ ιν ∀φονε− ηαχκινγ∀ ασ τηεψ χαλλεδ ιτ. Αφτερ α λιττλε ωηιλε ηε νατυραλλψ σταρτεδ υσινγ τηε Π∆Π−1, τηε σχηοολσ χοµπυτερ ατ τη ατ τιµε, ανδ φροµ τηερε ηε δεχιδεδ τηατ ιτ ωουλδ βε ιντερεστινγ το σεε ωηετηερ τηε χοµπυτερ χουλδ γενερατε τηε φρεθυενχι εσ ρεθυιρεδ φορ βλυε βοξινγ. Τηε ηαχκερσ ατ ΜΙΤ ωερε νοτ ιντερεστεδ ιν ριππινγ οφφ Μα Βελλ, βυτ ϕυστ εξπλορινγ τηε τελ επηονε νετωορκ. Στεω (ασ ηε ωασ χαλλεδ) ωροτε α προγραµ το γενερατε αλλ τηε τονεσ ανδ σετ οφφ ιντο τηε ϖαστ νετωορκ. Νοω τηερε ωερε µορε πεοπλε πηρεακινγ τηαν τηε ονεσ ατ ΜΙΤ. Μοστ πεοπλε ηαϖε ηεαρδ οφ Χαπταιν Χρυνχη (Νο νοτ τηε χερεαλ), ηε αλσο δισχοϖερεδ ηοω το τακε ριδεσ τηρουγη τηε φονε σψστεµ, ωιτη τηε αιδ οφ α σµαλλ ωηιστλε φουνδ ιν α χερ εαλ βοξ (χαν ωε γυεσσ ωηιχη ονε?). Βψ βλοωινγ τηισ ωηιστλε, ηε γενερατεδ τηε µαγιχαλ 2600ηζ ανδ ιντο τηε µουτηπιεχε ιτ σαιλεδ, γιϖινγ ηιµ χοµπλετε χοντρολ οϖερ τηε σψστεµ. Ι ηαϖε ηεαρδ ρυµορσ τηατ ατ ονε τιµε ηε µαδε αβουτ ← οφ τηε χαλ λσ χοµινγ ουτ οφ Σαν Φρανχισχο. Ηε γοτ φαµουσ φαστ. Ηε µαδε τηε χοϖερ οφ πεοπλε µαγαζινε ανδ ωασ ιντερϖιεωεδ σεϖερ αλ τιµεσ (ασ ψου∋λλ σοον σεε). Ωελλ ηε φιναλλψ γοτ χαυγητ αφτερ α λονγ αδϖεντυρουσ χαρεερ. Αφτερ ηε ωασ χαυγητ ηε ωασ πυτ ιν ϕαιλ ανδ ωασ βεατεν υπ θυιτε βαδλψ βεχαυσε ηε ωουλδ νοτ τεαχη οτηερ ινµατεσ ηοω το βοξ χαλλσ. Αφτερ γεττ ινγ ουτ, ηε ϕοινεδ Αππλε χοµπυτερ ανδ ισ στιλλ ουτ τηερε σοµεωηερε. Τηεν τηερε ωασ ϑοε τηε Ωηιστλερ, βλινδ φορµ τηε δαψ ηε ωασ βορν. Ηε χουλδ ωηιστλε α περφεχτ 2600ηζ τονε. Ιτ ωασ ρυµ ορεδ πηρεακσ υσεδ το χαλλ ηιµ το τυνε τηειρ βοξεσ. Ωελλ τηατ ωασ υπ το αβουτ 1970, τηεν φροµ 1970 το 1979, πηρεακινγ ωασ µαινλψ δονε βψ χολλεγε στυδεντσ, βυσινεσσµεν ανδ ανψονε ωηο κνεω ενουγη αβουτ ελεχτρονιχσ ανδ τηε φονε χοµπανψ το µακε α 555 Ιχ το γενερατε τηοσε µαγιχ τονεσ. Βυσινεσσµεν ανδ α φεω χολλεγε στυδεντσ µαινλψ ϕυστ βλυε βοξ το γετ φρεε χαλλσ. Τηε οτηερσ ωερε στιλλ τηερε, εξπλορι νγ 800#∋σ ανδ τηε νεω ΕΣΣ σψστεµσ. ΕΣΣ ποσεδ α βιγ προβλεµ φορ πηρεακσ τηεν ανδ εϖεν α βιγγερ ονε νοω. ΕΣΣ ωασ νοτ ωιδεσπρεαδ, βυτ ωηερε ιτ ωασ, βλυε βοξινγ ωασ νεξτ το ιµποσσιβλε εξχεπτ φορ τηε µοστ εξπεριενχεδ πηρεακ. Τοδαψ ΕΣΣ ισ ινσταλλεδ ιν αλµοστ αλλ µαϕορ χιτιεσ ανδ βλυε βοξινγ ισ γεττινγ ηαρδερ ανδ ηαρδερ. 1978 µαρκεδ α χηανγε ιν πηρεακινγ, τηε Αππλε ][, νοω α χοµπυτερ τηατ ωασ αφφορδαβλε, χουλδ βε προγραµµεδ, ανδ χουλδ σαϖε αλλ τηατ πρεχιουσ ωορκ ον α χασσεττε. Τηεν ϕυστ α σηορτ ωηιλε λατερ χαµε τηε Αππλε Χατ µοδεµ. Ωιτη τηισ µοδε µ, γενερατινγ αλλ βλυε βοξ τονεσ ωασ εασψ ασ ωριτινγ α προγραµ το χουντ φορµ ονε το τεν (α λιττλε εξαγγερατεδ). Πρεττ ψ σοον προγραµσ τηατ χουλδ ιµιτατε αν οπερατορ ϕυστ ασ γοοδ ασ τηε ρεαλ τηινγ ωερε ηιττινγ τηε χοµµυνιτψ, ΤΣΠΣ ανδ Χατ∋σ Μεοω, αρε τηε στανδαρδ νοω ανδ αρε τηε βεστ. 1982−1986: Λ∆ σερϖιχεσ ωερε σταρτινγ το αππεαρ ιν µασσ νυµβερσ. Πεοπλε νοω ηαδ προγραµσ το ηαχκ Λ∆ σερϖιχεσ, τελε πηονε εξχηανγεσ, ανδ εϖεν πασσωορδσ. Βψ νοω µανψ πηρεακσ ωερε γεττινγ εξτρεµελψ γοοδ ανδ ΒΒΣ∋σ σταρτεδ το σπρινγ υπ εϖερψωηερε, εαχη ηαϖινγ µανψ δοχυµεντατιονσ ον πηρεακινγ φορ τηε νοϖιχε. Τηεν ιτ ηαππενεδ, τηε µοϖιε Ωαρ Γαµεσ ωασ ρελεασεδ ανδ µασσ νυµβερσ οφ σιξτη γραδε το αλλ αγεσ φλοχκεδ το σεε ιτ. Τηε προβλεµ ωασν∋τ τηατ τηε µοϖιε ωασ βαδ, ιτ ωασ τηατ νοω ΕςΕΡΨΟΝΕ ωαντεδ το βε α ηαχκερ/πηρεακ. Νοϖιχεσ χαµε ουτ ιν συχη µασσ νυµβερσ, τηατ βυλλετιν βοαρδσ σταρτεδ το βε βυσψ 24 ηουρσ α δαψ. Το τηισ δαψ, τηεψ στιλλ ηαϖε νοτ ρεχοϖερεδ. Οτηερ προβλεµσ σταρτεδ το ο χχυρ, νοϖιχεσ γυεσσεδ εασψ πασσωορδσ ον λαργε γοϖερνµεντ χοµπυτερσ ανδ σταρτεδ το πλαψ αρουνδ... Ωελλ ιτ ωασν∋τ λονγ βεφορε τηεψ ωερε χαυγητ, Ι τηινκ τηατ µανψ πεοπλε ρεµεµβερ τηε 414−ηαχκερσ. Τηεψ ωερε σο στυπιδ ασ το σαψ ∀ψε σ∀ ωηεν τηε χοµπυτερ ασκεδ τηεµ ωηετηερ τηεψ∋δ λικε το πλαψ γαµεσ. Ωελλ ατ λεαστ ιτ τακεσ τηε ηεατ οφφ τηε ρεαλ πηρ εακσ/ηαχκερ/χραχκερσ.

150. ∀Σεχρετσ οφ τηε Λιττλε Βλυε Βοξ∀

β ψ Ρο ν Ροσενβα υµ


∆υδεσ... Τηεσε φουρ φιλεσ χονταιν τηε στορψ, ∀Σεχρετσ οφ τηε Λιττλε Βλυε Βοξ∀. −Α στορψ σο ινχρεδιβλε ιτ µαψ εϖεν µακε ψου φεελ σορρψ φορ τηε πηονε χοµπανψ− Πριντεδ ιν τηε Οχτοβερ 1971 ισσυε οφ Εσθυιρε Μαγαζινε. Ιφ ψου ηαππεν το βε ιν α λιβραρψ ανδ χοµε αχροσσ α χολλεχτιο ν οφ Εσθυιρε µαγαζινεσ, τηε Οχτοβερ 1971 ισσυε ισ τηε φιρστ ισσυε πριντεδ ιν τηε σµαλλερ φορµατ. Τηε στορψ βεγινσ ον π αγε 116 ωιτη α πιχτυρε οφ α βλυε βοξ. −−Ονε Φαραδ Χαπ, Ατλαντιχ Αναρχηιστ Γυιλδ Τηε Βλυε Βοξ Ισ Ιντροδυχεδ: Ιτσ Θυαλιτιεσ Αρε Ρεµαρκεδ Ι αµ ιν τηε εξπενσιϖελψ φυρνισηεδ λιϖινγ ροοµ οφ Αλ Γιλβερτσο ν (Ηισ ρεαλ ναµε ηασ βεεν χηανγεδ.), τηε χρεατορ οφ τηε ∀βλυε βοξ.∀ Γιλβερτσον ισ ηολδινγ ονε οφ ηισ σηινψ βλαχκ−αν δ−σιλϖερ ∀βλυε βοξεσ∀ χοµφορταβλψ ιν τηε παλµ οφ ηισ ηανδ, ποιντινγ ουτ τηε τηιρτεεν λιττλε ρεδ πυ