Page 1

SPRĂ…K MATEMATIKK pedagogisk litteratur fra Info Vest Forlag


Info Vest Forlag Å tilegne seg språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Språk gir identitet, felleskap med andre og tilhørighet i det samfunnet vi lever i. Språket er også avgjørende for å tilegne seg ny kunnskap. Det finnes ingen standardteori som beskriver hvordan barn lærer seg talespråket. I praksis kan det være gunstig å tilegne seg en bred teoretisk referanseramme dersom en skal få en god forståelse av normal språklig utvikling og språklig avvik. Barns ferdigheter i og forståelse av matematikk er avhengig av samspillet mellom matematikken, individet og omgivelsene. Mangfoldige opplevelser og erfaringer på det matematiske området gir et godt utgangspunkt for videre utvikling. Barn bør så langt som mulig få ta utgangspunkt i dagligdagse og kjente situasjoner når de løser matematikkproblemer, og få hjelp til å knytte opplæringen til begreper og situasjoner som de gjenkjenner. I 2012 innledet vi et samarbeid med Special-Pædagogisk Forlag i Danmark og vi er nå forhandler av Steg for Steg som er et program som har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse. Forebyggende arbeid må starte tidlig for å ha mest mulig effekt. Gjennom samarbeidet med Special-Pædagogisk Forlag har vi også tilgang på mange spennende titler og materiell som vi sammen utgir på det nordiske markedet.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Observasjonsmateriell s. 3 Karlstadmodellen s. 8 Språkleker s. 10 Lese og stavetrening s. 11 Munnmotorikk s. 13 Spill og bilder s. 14 Aktivitetskort inPed s. 15 Matematikk s. 16 Konkreter s. 22 Steg for Steg s. 24 Fagbøker s. 26 Kurs s. 30

Finn litteratur i katalogen vår om emner som, karlstadmodellen, adhd, lese og stavetrening, språkleker, artikulasjontrening, spill, observasjons verktøyene Alle Med og TRAS. Katalogen er gratis og kan bestilles via våre nettsider. Besøk oss på www.infovestforlag.no.

I 2013 har vi gjennom samarbeid med inPed fått tilgang til mange spennende produkter tilrettelagt for barn og voksne i barnehagen.

Info Vest Forlag AS

Frank Sørensen

Hetlandsgt. 12, 4340 Bryne

Forlegger

Telefon: +47 51 42 30 57

frank@infovestforlag.no

firmapost@infovestforlag.no www.infovestforlag.no

Alle priser oppgitt i brosjyren er eks. mva.

2


Observasjonsmateriellet TRAS i ny utgave TRAS representerer en faglig forståelsesramme som omtaler åtte ulike språkområder. Det Blå området, omhandler Samspill, Kommunikasjon og Oppmerksomhet og er nært knyttet opp mot brukssiden av språket. Det Røde området består av Språkforståelse og Språklig bevissthet og representerer innholdssiden og bevisstheten om språket. Det Grønne området er Uttale, Ordproduksjon og Setningsproduksjon, som er formsiden av språket. Språkforståelse handler om hva barnet begriper av begreper, sammen med språklig bevissthet. Språkets formside refererer til hva barnet produserer av setninger, ord og uttale. Språk i bruk omfatter det sosiale aspektet, kommunikasjon og oppmerksomhet. TRAS observasjonen sikrer dermed at en en viss bredde av barns språk blir fanget opp, samtidig som en dybde sikres ved at TRAS har flere observasjonspunkter innen hvert område og for hver alder. TRAS har tre hovedområder. Første del har tre nye kapitler, som blant annet tar for seg hva TRAS er og hvordan det skal brukes. Det påpekes her at TRAS skal både gjennomføres og tolkes på bakgrunn av daglig samspill. Det anbefales å fylle ut sirkelen med blå farge for barn i alderen 2-3 år, rød farge ved 3-4 års alder og grønn farge når barna er 4-5 år. Dette kan gi et bilde av barnets språkutvikling over tid. At TRAS er et pålitelig instrument, omtales i kapittelet Validering av TRAS, der verktøyet sammenlignes med de standardiserte språktestene TROG-R og BPVS II. Studien viser at TRAS måler det den er ment å måle. Ved observasjon i naturlige situasjoner kan man altså fange opp viktige språklige elementer. Nytt er også kapittelet TRAS for aldersgruppen 0-2 år. Selv om dette ikke ligger inne i selve skjemaet, presenteres her viktige språklige aspekter man bør se etter hos barn under 2 år, både i forhold til forståelse, produksjon og bruk av språk. Omtalen av språkvansker hos barn gir barnehagepersonalet sentral informasjon om hva de skal se etter og når det kan være aktuelt å utrede videre, og/eller å henvise til andre instanser.

Det er lett å finne omtalen av de ulike observasjonspunktene, da disse er samlet i bokser for hvert kapitel. Omtalen av hvert område avsluttes med forslag til språklige aktiviteter som kan gjennomføres sammen med barna. Sammen med idepermen Tiltak til TRAS gis det mange praktiske forslag til gode språkaktiviteter man kan bruke i barnehagen. I fagbokas tredje del finner du også nye kapitler, for eksempel Implementering av TRAS i barnehager. Fagboka inneholder også et kapitel med ny, norsk forskning om Tidlig språkutvikling hos norske barn. Språkutviklingen hos norske barn i alderen 8 måneder til 3 år er undersøkt via foreldrerapporter. I tråd med resultatene fra studien er noen observasjonspunkter i TRAS-sirkelen justert. Nytt er også et eget kapittel om Barn med flere språk. Mangfold og flerspråklighet som ressurs løftes, sammen med viten om flerspråklige barns språkutvikling. Det gjøres rede for hvordan man kan bruke TRASsirkelen uten aldersinndeling for barn som er i starten av sin norskinnlæring. Videre anbefales det å gå over til å bruke TRAS med aldersmarkering når barnet har kommet skikkelig i gang med sin norsklæring. Ellers risikerer man å undervurdere de flerspråklige barna. Det siste kapittelet beskriver Lesefrø-prosjektet fra Stavanger, hvor både betydningen av å lese mye for barn, og hvordan bruke bøker på en god måte i barnehagen omtales. Litteratur beskrives som en kilde til språk- og begrepslæring, ikke minst for flerspråklige barn. Det er verdt å merke seg at det er foretatt noen endringer i selve observasjonssirkelen. Som nevnt over, er disse endringene basert på ny norsk forskning. I tillegg er det gjort en del omformuleringer av observasjonspunktene (særlig på de blå områdene), noe som presiserer bedre hva man skal se etter.

33


TRAS er et observasjonsmateriale som består av et skjema der åtte områder som er av betydning for språkutvikling tenkes observert. Områdene er samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig bevissthet og produksjon knyttet til lyd-, ordog setningsnivå. Observasjonsskjemaet gir et visuelt bilde av barns språk- og samspillsferdighet, oppgavene er aldersrelaterte og gir en pekepinn om hva en kan forvente ut fra barnets alder. 20 skjema med aldersinndeling pr pk Enkeltskjema uten aldersinndeling

TRAS i barnehagen

Barns språkutvikling vil alltid være mer sammensatt og komplekst enn at det totale bildet kan favnes i et skjema. Hensikten med å bruke et verktøy er å oppdage tidlig de barna som trenger oppfølging. Et godt verktøy bør vise både sterke sider ved barnets språkutvikling og sider som trenger styrking. Ved å lese fagboka til TRAS, delta på kurs og gjøre egne erfaringer med TRAS-observasjoner, kan barnehagepersonale øke sin kompetanse på det språklige området. Man kan ikke fylle ut en TRAS-sirkel uten å ha lest den medfølgende fagboka! For å bruke kartleggingsresultater på en fornuftig, hensiktsmessig og etisk måte, må pedagoger vite hva som kjennetegner en typisk språkutvikling og hva som eventuelt er avvikende. Pedagoger vil kunne håndtere kartleggingsresultater på en god måte, og iverksette tiltak for barn som er etisk forsvarlige. TRAS er utviklet i et samarbeid mellom Bredtvet kompetansesenter, Statped Vest, Lesesenteret og Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger og Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Dette er TRAS

Med stadig misvisende utspill om kartleggingsverktøy, ser Lesesenteret behov for å informere om hva TRAS er, og hvordan dette verktøyet skal brukes. TRAS - Observasjon av språk i daglig samspill - er et pedagogisk observasjonsverktøy som skal brukes til å observere barns språkutvikling. I tillegg skal det bidra til kompetanseutvikling blant barnehageansatte ved at de blir mer bevisst på hvilke fremgangsmåter, forklaringer og utfordringer som påvirker barns utvikling. Verktøyet ble utviklet som et resultat av en landsomfattende spørreundersøkelse i 2000, og den viste at førskolelærerne gjennom sin utdanning ikke hadde fått tilstrekkelig kunnskap til å kunne

4

vurdere barns språkutvikling. Førskolelærerne ønsket seg et verktøy som kunne bidra til mer systematiske observasjoner av barna, og dermed støttet dem i arbeidet med forebygging av vansker.

Hvorfor kartlegge?

Forskerne bak verktøyet erfarte stadig at barn med språkforsinkelser i førskolealder ikke ble oppdaget før de fikk problemer med å mestre lese- og skriveopplæringen. Tidspunktet hjelpetiltakene blir satt inn er avgjørende for barnas videre utvikling. Språkstimulering har best effekt når den gis på et tidlig tidspunkt, og intensiverte språktiltak i skoleårene vil derfor bare i begrenset grad kunne kompensere for tap av god språkstimulering i førskolealder. Hensikten med å observere barns språk er å se hvor langt de har kommet i utviklingen, for så å møte barna der de er – enten de har kommet langt eller kort. Målet er at TRAS skal bidra til at barn som strever med sin språktilegnelse skal få adekvat hjelp på et tidlig stadium i utviklingen. Alt for mange elever faller fra, og går ut av skolen uten utsikt til å få en utdanning som kan gi dem et selvstendig og verdig liv. Mange av disse barna kunne fått hjelp på veien fra barnehage til skole. Men uten rutiner for hvordan man skal drive med systematisk språkkartlegging, vil mange barn bli oversett og ikke få den hjelpen de har behov for. TRAS vil sikre at alle barn får den språklige stimuleringen de trenger.

Hvordan bruke TRAS?

Selv kartleggings- og observasjonsmateriell som tilfredsstiller de strengeste krav til reliabilitet og validitet har null reliabilitet og validitet dersom verktøyet brukes feil. TRAS er ikke en test hvor det forventes ett bestemt svar eller en bestemt respons, men et observasjonsverktøy som gir pedagogen mulighet til å merke seg sentrale utviklingstrekk og kvaliteter i den språklige og kommunikative utviklingen. For det er stor forskjell på det språket barn bruker i en testsituasjon og det språket de produserer i en naturlig situasjon.


TRAS er utviklet for observasjon av barns språk i daglig samspill, og skal derfor være en integrert del av barnehagens hverdag. Det vil si at førskolelærerne skal observere alle barn, uten at barna føler seg observert. Dette betyr at de skal ha TRAS ”i ryggmargen”, og ikke gå rundt med observasjonsskjemaet, for dette verktøyet er ikke en statisk evaluering, men en dynamisk interaksjon hvor fagpersonene observerer og stimulerer underveis. Meningen med observasjonene er å følge hvert enkelt barn i dets utvikling, og benytte observasjonene til å drøfte videre tilrettelegging av pedagogiske tiltak i forhold til Rammeplan for barnehagen. Dette vil være med på å kvalitetssikre observasjonene og den pedagogiske planleggingen.

Viktig med kunnskap og erfaring

Som alle andre kartleggingsverktøy, kan heller ikke TRAS benyttes uavhengig av kunnskap og erfaring hos den som bruker verktøyet. Erfarne førskolelærere må bruke sin kunnskap og sin kjennskap til barnet som observeres når man vurderer hvordan man skal forholde seg til et observasjonsresultat. Om barnet har en god eller dårlig dag, om det er friskt osv er alltid med i vurderingen. Kunnskap og erfaring hos den som bruker verktøyet vil være avgjørende for om man får et resultat man kan stole på.

Idébok med mange gode forslag til språkaktiviteter i barnehagen.

Kunnskapsministerens svar til kritikken

Mari Pettersvold og Solveig Østrem har blant annet hevdet at staten deltar i jakten på det normale barnet gjennom finansiering av ulike forskningsprosjekter, som for eksempel Barns sosiale utvikling (BSU) i regi av Atferdssenteret. I et innlegg i Morgenbladet (11.05.12) skriver kunnskapsminister Kristin Halvorsen at dette ikke er tilfelle. Halvorsen fremhever at Kunnskapsdepartementet finansierer barnehageforskning for å fremskaffe ny kunnskap for og om barnehagesektoren, og skriver blant annet: ”Jeg er av den oppfatning at disse prosjektene bidrar med verdifull kunnskap for barnehagesektoren, i likhet med prosjekter av høy kvalitet innenfor fagfeltene pedagogikk, økonomi, sosiologi mv.”.

Artikkeltekst: Alexandra Halsan - lesesenteret.uis.no - 2012

5


ALLE MED observasjonsmateriell og veiledningshefte ALLE MED skjema er enkelt å bruke og lett å forstå. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse. Utsagnene som er utviklet i verktøyet er formulert av førskolelærerne som selv arbeider, og har erfarings-grunnlaget sitt, i den kulturen barnehagen er. ALLE MED er nevnt som eksempel i Stortingsmelding 16 (2006-2007) ”…og ingen sto igjen”. Skjemaet er i tråd med den nasjonale satsingen om å fange opp de barna som sliter med mestring så tidlig som mulig. ALLE MED dekker 6 utviklingsnivå: Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.

ALLE MED er: utarbeidet med utgangspunkt i barnehagenes praksis og erfaringer. et observasjonsmateriell som er tenkt brukt på alle barn i barnehagen. et visuelt, lettfattelig observasjonsskjema der barnets utvikling tydelig kommer fram. et skjema som følger barnet gjennom hele barnehage-tiden og gir et helhetlig bilde av barnets mestring. hjelp i det pedagogiske planleggingsarbeidet. et hjelpemiddel til foreldresamtaler. en forenkling av barnehagens observasjonsarbeid i forhold til barns utvikling. en hjelp for personalet til å ha en observerende holdning i samspill med barnet.

6


KURS ALLE MED • • • • • • •

Teoretisk innledning, Gjennomgang av skjema 4-5 år Praktisk bruk av skjema Case Foreldresamarbeid Utfordringer Oppsummering og etiske prinsipper

På et 6 timer kurs vil det bli en utvidet teoribolk, gjerne to case, mer tid til ”summing” i forhold til bilder, eksempler, pluss mer tid til drøfting/ diskusjon. Priser: Se www.infovestforlag.no

Kursholderne i ALLE MED har alle pedagogisk bakgrunn, de fleste jobber og i dag i forhold til barnehage feltet. Målgruppe: Styrere, pedledere, assistenter og foresatte til barn i barnehagen. For påmelding og mer informa-sjon om Alle Med Kurs: Kontakt Info Vest Forlag på e-post: firmapost@infovestforlag.no tlf:51423057

“Alle med” i fellesskapet

I sin mastergradsoppgave ser Hege Byberg Klingsheim på effekten bruk av observasjonsverktøyet ”ALLE MED” har på den pedagogiske virksomheten i barnehagene. Formålet med studien var å studere om observasjonsverktøyet ALLE MED har en effekt på den pedagogiske virksomheten i barnehagene som bruker dette verktøyet. Det har den siste tiden vært fokus og debatt om kvalitet i barnehagene. I kjølvannet av denne debatten ligger diskursen om bruken av strukturerte observasjonsverktøy i barnehagene. Det finnes en rekke ulike verktøy til observasjon, der noen er utviklet lokalt og andre er utviklet av fagfolk. Skjemaene har til hensikt å fange opp barns mestring innen de områdene det skal observere. ALLE MED er et strukturert observasjonsverktøy som er utviklet i forbindelse med et samarbeid mellom Egersund kommune og Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Verktøyet har til hensikt å gi et helhetlig bilde av barnets mestring, med hovedvekt på sosial kompetanse sett i sammenheng med språklig kompetanse. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse. Utsagnene som er utviklet i verktøyet er formulert av førskolelærerne som selv arbeider, og har erfaringsgrunnlaget sitt, i den kulturen barnehagen er. Studien er en kvalitativ casestudie av to grupper barnehager. Informantene består av tre barnehager som har brukt verktøyet ALLE MED opp til tre år i den ene gruppen og tre barnehager som ikke bruker dette verktøyet i den andre gruppen. Det ble gjennomført intervjuer i hver barnehage, der det var pedagogisk

leder som ble intervjuet. Spørsmålene tok utgangspunkt i tre kategorier: Hva tar planleggingsarbeidet utgangspunkt i? Hvordan utføres pedagogisk virksomhet? Hvilket syn har personalet på læring? Resultatene har fokus på forskjeller og likheter innenfor de tre kategoriene i de to gruppene. Resultatene ble diskutert med grunnlag i teori om et sosiokulturelt syn på læring gjennom Sfard (1998) sine metaforer om tilegnelse og deltakelse. Samtidig ble resultatene sett gjennom mestringsteori for å kunne si noe om barnets utbytte av den pedagogiske virksomheten i de to gruppene. Det er dynamikken som gode tiltak må bygges opp rundt, barnets forutsetninger og miljøets muligheter, som har vært fokus i diskusjonen av resultatene. Konklusjonen viser at gruppen som bruker ALLE MED har oppnådd å utvikle et felles forståelses grunnlag ut fra den teorien som verktøyet har grunnlag i. Verktøyet brukes som et vurderingsskjema for internt arbeid samtidig som det har hatt en effekt på struktur og bevissthet i planleggingsarbeid og utførelse av pedagogisk virksomhet. Det var interessant å se at gruppen som bruker dette verktøyet viser en faglig bevissthet innenfor barnas utviklingskompetanse, og er mer presise i forhold til det å kunne sette ord på hvordan en planlegger og utfører pedagogisk virksomhet innenfor barns sosiale kompetanseutvikling. Gruppen viser også en større bevissthet rundt sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse. Les hele oppgaven på www.infovestforlag.no

7


karlstadmodellen Karlstadmodellen er en tankemodell og en praksis modell omkring språk og språkstimulering, og presenterer en idé om hvordan forskning kan omsettes til praktisk spesialpedagogisk arbeid. Visjonen til Karlstadmodellen er å fremme et godt liv for den enkelte med respekt, delaktighet og likeverd. Videre er retten for alle til å få lære, utvikle og bruke språk sentralt. Utvikling av modellen har pågått siden slutten av 1970 – tallet under ledelse av den svenske professoren Iréne Johansson. Modellen er utviklet i et samarbeid mellom foreldre, personale i barnehage/skole og ulike forskere knyttet til Umeå universitet, Karlstads universitet/Høyskole, Karolinska Universitetssykehus og Statped. Utvikling av modellen fortsetter i takt med nye erfaringer, nye samarbeidspartnere og ny kunnskap. Det finnes ulike tilnærmingsmåter til å lære språk, Karlstadmodellen er en blant flere. Forsterkning som virkemiddel «Empowerment» i relasjon til spesialpedagogikken vektleggges i modellen. Inkluderende prosesser trekkes frem, - rettigheter og strukturelle forhold – og har som mål å gjøre den enkelte i stand til å leve et selvstendig og meningsfylt liv uten å være styrt av andre. Foreldre som en viktig ressurs rundt egne barn er grunnleggende og sentral i modellen, og «Nettverk som pedagogisk ide» er et bærende element som samarbeidsform for språklig og pedagogisk utviklingsarbeid rundt barnet.

Innenfor rammen av Karlstadmodellen er det utgitt bøker med forslag til materiell og pedagogisk tilnærming på bakgrunn av teori/ som bygger på teori/filosofi/idegrunnlag. Deler av dette finnes som publisert materiell på norsk. Språktreningen skal skje i det daglige liv og tilrettelegges individuelt. Metodikk og materiell skal velges, og tilpasses ut fra de forutsetninger og behov som er aktuell for den enkelte. Materiellets funksjon er å vise alternative læringsveier, holde fokus på læringsmål, lette og å tydeliggjøre innlæring. Bøkene retter seg mot: Alle som i sin hverdag bidrar til språkutvikling hos barn med språk-vansker. Det bildemateriellet som presenteres til bok 2 og 3, kan med fordel brukes på andre måter enn de som blir foreslått i tekstboka. Innholdet har relevans og kan tilpasses også når det gjelder språktrening for ungdom og voksne som har behov for ekstra støtte. Hva tilbyr Statped: De ulike regionene i Statped gir tilbud både på individog systemnivå. Individnivå i form av veiledning og kompetanseheving av nettverket rundt brukeren, og på systemnivå i form av kurs, arbeid i nettverk og studiesirkler. Tilbud om generelle kurs og studiesirkler blir lagt på Statped sin kursoversikt. Se statped.no Les også mer på: karlstadmodellen.se og iakm.org

Tverrfaglig verktøy Karlstadmodellen er praksisrelatert og bygger på vanlige barns språkutvikling, kunnskap og erfaring omkring barn med store språk-, tale- og kommunikasjons-vansker. Den vektlegger pedagogiske prinsipper som struktur, kontinuitet og tydeliggjøring. Modellen kan brukes overfor barn, unge og voksne med ulike typer språk-, tale- og kommunikasjonsvansker i alle aldre og uavhengig av diagnose.

Rätten för alla att få lära, utveckla och använda språk är det centrala i Karlstadmodellen. Visionen är att främja ett gott liv för den enskilde med respekt, delaktighet och lika värde och ett mer humant samhället för oss alla.

8

Irené Johansson - Karlstadmodellen.se


Språkutvikling hos barn med språkvansker 1 Performativ kommunikasjon

Les Lett - tekstbok Irene Johansson

I boka redegjøres det for metoder, og det presenteres forslag til materiell for en tidlig iverksatt språk- og kommunikasjonstrening av barn med språkvansker. Den er aktuell fra barnet er nyfødt og fram mot at barnet etablerer sine første ord.

Dette er lærerens veiledningsbok. Det gjøres på en oversiktlig måte rede for hvordan arbeidet i Bildeboken skal bygges opp og utføres. Materiellet som presenteres, er organisert i 12 lesepakker. Hver lesepakke har en bok som sluttprodukt, og øvelsene i lesepakken er slik at de skal være bokforberedende.

154 sider, A5

70 sider, A5

Irene Johansson

295,-

Språkutvikling hos barn med språkvansker 2 Tekstbok og billedbok Ordstadiet Irene Johansson

Forfatteren gir i denne boka forslag til hvordan språktrening av barn som nettopp har begynt å bruke ord, kan legges opp. Boka omhandler bakgrunnen for- og instruksjoner til- enkle øvelser, samt tips om pedagogisk lekemateriell som kan brukes i språktreningsleker. Billedbokeninneholder det bildemateriellet som brukes til språkleker og spill som kan brukes sammen med tekstboka med samme navn. Tekstbok 129 sider, A5 295,Billedbok 182 sider, A4 395,-

Språkutvikling hos barn med språkvansker 3 Tekstbok og billedbok Enkel grammatikk Irene Johansson

I boka beskrives hvordan en ved hjelp av språkleker, spill og bøker kan legge opp språktreningen for barn som i hovedsak anvende enkle ett- til treordssetninger. Det vises til hvordan materiellet kan brukes i en barnegruppe, språktreningen gjøres da til noe som han eller hun kan utføre i samhandling og lek med andre barn. Billedboka inneholder det bildemateriellet som utgjør stammen til de språkleker og spill som presenteres i tekstboka med samme navn. Tekstbok 107 sider, A5 Billedbok 270 sider, A4

265,-

Les Lett - bildebok Irene Johansson

Ordbildelotto - helordslesing Lottobrett og lottobrikker er trykket i farger. Hver ordklasse har sin egen farge. Ord og bilde I denne øvelsen trener barnet på å skifte fokus mellom ordets form og ordets innhold. Rebus Dette er et spill der eleven kan lage setningsrebuser med ordbildekort eller med både ordbildekort og bildekort. Lyd - bokstav Eleven øver på auditiv og visuell diskriminasjon av fonem og grafem. Eleven trener på artikulasjon. Eleven får trening i å forme. bokstavene. Eleven kan lære seg tegnalfabetet. Analyse-syntese Eleven retter oppmerksomheten mot ordets deler, får innsikt i at et ord er en helhet som består av deler, og begynner å forstå hva et ord er. Skrivebøker Skriving kan foregå gjennom konkret bruk av ordkort med bilder eller ordbilder som legges på en skriveplate. Lesebøker Lesebok 1-12 er elevens lesebøker. De lages av eleven med hjelp fra en voksen. 265 sider, A4 465,Bokmål og nynorsk versjon

295,415,-

9


SPRÅKLEKER Lek med hele kroppen, få inspirasjon til et kvalitativt arbeid med å styrke barns språklige fundament til den innledende leseundervisningen.

Hit med teppet

Lytt og Fortell

Et ønsketeppe til barna. De vil elske å hoppe fra rute til rute mens de sier bokstavenes og dyrenes navn.

Astrid Frylmark Oversettelse: Kari Hole 100 språkleker for små barn passer å bruke både hjemme og i barnehagen/skolen. Boken egner seg også for barn med spesielle behov for språkøvelser, som styrker ordforrådet, fantasien og fortellerevnen og til barn med flere språk. 225,-

Bokstavinnlæringen starter på gulvet. Barnas lek på teppet gir ferdigheter som fremmer leseinnlæringen. Barnet får utvidet ordforrådet, lærer bokstavenes navn og lyder, og gjennom bevegelse lærer de om leseretning og linjer. Idéhefte på: infovestforlag.no Teppe 150x200 cm

Følg frosken

698,-

Språkvurdering – og hva så? Oppslagsbøker med leker, aktiviteter og tips til pedagogisk praksis. Kapitlene er fargeinndelt så de passer til TRAS, ALLE MED – og din praksis.

SOL – Språk og lek Helle Bylander, Inge Benn Thomsen

Aktivitetene har fokus på forskjellige deler av språket. Der i blant barns språklige behov i planlagte aktiviteter, inspirasjon til å arbeide med språket som en del av de pedagogiske læreplanene og tips til språklige aktiviteter i løpet av hverdagen. 410,-

10

Språk på spill Carl Anker Christiansen De 24 lekene på cd'en er utarbeidet for at det skal være lett for barnehagepedagoger og foreldre å få adgang til leker og spill til artig og givende språklig samvær med barna. Daglige krav om å forstå andre og selv bli forstått holder talespråkutviklingsprosessen i gang. Å kunne leke med språket sammen med andre gjør prosessen artig. 185,-

Astrid Frylmark Oversettelse: Kari Hole «Følg frosken» er en samling oppgaver til de yngste barna – skriv ut og bruk i klassen. Blant dinosaurer, drager, fisker og flyveøgler kan barnet løse oppgaver med spor, speilinger, former og labyrinter. Materialet består av et veiledningshefte i norsk utgave og en cd med 75 oppgaveark. 320,-

Så ka’ de lære det – om naturen Inge Benn Thomsen, Henrik Knudsen

Praktisk bok med mer enn 100 aktiviteter til bruk sammen med nysgjerrige og energiske barn fra 1 til 9 år med et eller flere språk. En lett anvendelig håndbok med engasjerende og lærerike aktiviteter til barn i barnehagen og SFO. Aktivitetene inspirerer til lek, utforskning, viten, utvikling og engasjement i lærerike rammer. Det vil komme to bøker til i serien – Så ka’ de lære det - om kulturen og om motorik. 328,-


Lese- og stavetrening Det er lyd i bokstavene, hva sier de? Hvordan ser de ut, og hvordan kan de settes sammen til ord? Lek med ordene og sett dem sammen i setninger og små historier. Læringsprosessen blir morsom når man leker med språket – ordenes innhold, betydning og bildeside.

Alfamateriell

Ina von Barm, ill. Keld Petersen, Torben Madsen De 40 kortene i hver eske viser en illustrasjon med flere svarmuligheter. Barnet peker det riktige svaret med Alfapennen. Svarmulighetene er markert med en sort prikk. Når pennen kommer i kontakt med prikken, lyser den grønt, med eller uten lyd, hvis svaret er riktig. Er svaret galt, lyser pennen rødt, med eller uten lyd. Lydinnstillingene kan man selv velge. Eskene leveres uten Alfapenn. Hva passer sammen? Hvilken geometrisk form? Finn den samme Pluss / minus Hvor mange? Kjenner du dyret? Hva passer ikke? Hva er det motsatte?

Alfahunden og Alfakatten

Festlige variasjoner av pennen. Alfahunden og Alfakatten er spesielt egnet for yngste fordi utformingen gir et godt grep. Du kan selv fremstille ekstra oppgaver med de selvklebende prikkene. Pr Alfaeske. . . . . . . . . . . 76,Alfapenn.. . . . . . . . . . . . 64,Alfakatten................... 76,Alfahunden................ 76,450 selvklebende prikker 48,-

Magnetalfabet

Sett sammen bokstavene til ord, og sett ordene sammen til en historie. Platene er i A4-format og passer i kopimaskinen. Med kopier kan elevene lage sine helt egne historier med tegninger til og sette dem i personlige mapper. 2 metallplater og 1 ark magnetfolie med 129 store og små bokstaver, tegn og tall. 198,-

Enkle setninger Bo Ege, nye illustrasjoner av Keld Petersen Enkle setninger arbeider med de fem syntaktiske grunnformene. Formålet er å lære elevene den enkleste ord- og leddrekkefølge som et redskap til mer kompliserte strukturer. Ny utgave 2007 med norsk veiledning. 305,-

Basisbok for begynneropplæring i lesing

Andreas Hansen, Kirsti Koppen, Anne Svendsen Boka inneholder en grundig metodikk for begynneropplæringa i lesing, og setter bl. a. fokus på tilrettelegging for barns bokstavlæring, hvordan en kan undervise barn i å dele ord inn i språklyder samt hvordan en kan undervise barn i sammenlesing eller syntesedanning. I denne sammenheng inneholder boka presise artikulasjonsbeskrivelser av språklydene og nøyaktige bokstavbeskrivelser. 395,-

11


Lese- og stavetrening Rulle-Marie og Store-Marie

CD, lesetrening kopioriginaler

Berit Wiig Jonsbråten

Leseopplæring til første trinn. Rulle-Marie lærer eleven at bokstavene har hver sin lyd, at lydene danner ord når de blir satt sammen og at setninger består av ord. Rulle-Marie er en stor hjelp som problemløser for elever som har litt vansker med lese- og skriveopplæringen.

65 leseark for oppøving av leseferdighet for 2. klasse.På hvert leseark vil dere få en kort instruksjon om hvordan dere skal arbeide med leseinnlæringen hjemme. På den måten får dere vite hvordan vi arbeider på skolen, og dere kan hjelpe barnet på rett måte med leseleksa. Det er godt for barnet å få øve hjemme uten å ha så mange rundt seg som det er i klasserommet. 550,-

Med Store Marie på bordet er det lett å snakke med hele klassen eller en gruppe elever om bokstavene - lydene, hvordan de settes sammen til ord og hvordan ord settes sammen til setninger. Norske veiledninger på infovestforlag.no Sett med 10 stk. . . . . . . . . . 160,Store-Marie. . . . . . . . . . . . . . . 269,-

lesing Når elevene på 1. trinn har lært bokstavene, er det naturlig at de viser stor iver for å vise både seg selv og andre at de også kan lese selvstendig. Når barna opplever at lesingen lykkes, resulterer dette i økt selvtillit og selvverd i form av mestring. En slik mestringsfølelse er en viktig forutsetning for at barna skal ha lyst til å lese mer og utvikle leseferdighetene sine på egen hånd.

Tor-bøker Tor er en fryktløs gutt med et gå-på-mot og en nysgjerrighet, som bringer ham i situasjoner, som ikke er helt ufarlige. I de fire bøkene i serien forsøker han å kjøre far sin bil, holder på å komme galt ut med et bål, driver alt for langt ut på havet med sin badering – og så får han kyss av den nye jenta i klassen. Tor og frosken. . . . . . . . . . . Tor kjører bil.............. Tor tenner bål. . . . . . . . . . . . Tor får en kyss............ 4 bøker med stivt omslag 275,-

12


MUNNMOTORIKK Det kan være mange årsaker til at et barn har munnmotoriske vanskeligheter. Disse munnmotoriske forstyrrelsene kan avhjelpes med forskjellige munnmotoriske øvelser. Munnmotoriske øvelser behøver ikke være kjedelige eller ensformige. Med de mange forskjellige materialene kan treningen være morsom, motiverende og underholdende. Kjenner du Myotopia? Har du lyst, så bli med til fantasilandet hvor munnmotorikken bor! Fargestrålende fantasifisk, summende bier, hoppende frosker og en sjiraff som savner sine fargede flekker på halsen, er bare noe av det som utfordrer barn fra 3 år i munnmotoriske leker. Spillene til den munnmotoriske treningen er inndelt i sugeøvelser, pusteøvelser og leppetungeøvelser. De trener dessuten øye-hånd koordinasjonen. Kassen inneholder alle de materialene som inngår i øvelsene. Norsk veiledning på: infovestforlag.no 698,-

Frosken med den brede munnen Else Steffin En motorikk- og lydhistorie som styrker munnmotorikk og artikulasjon, og den skaper en stor bevissthet om fonemenes dannelsessteder i munnen. 128,-

Articula Articula gir kunnskap om elevens oralmotoriske grunnlag for uttalen og elevens problemområder. Norsk registreringsark på infovestforlag.no 380,-

Mundmotorisk kompendium Anja Bau, Antje Schöps En samling av munnmotoriske øvelser som er bra for barn med nedsatt munnmotorisk funksjon og styrke. Et praktisk verktøy med ideer og konkrete forslag til leppe, gane og kjeve øvelser. Øvelsene kan brukes av talepedagoger, fysio- og ergoterapeuter og pedagoger. Det er lagt vekt på at øvelsene kan ”pakkes inn” i en lek, så de blir morsomme og motiverende. Kompendiet inneholder flere sider med spill og øvelser til fri kopiering. Dansk utgave. 335,-

Kortstokken artikulasjonsstillinger Kari Hole

Munnmotorisk spill Et kortspill med tunge- og leppeøvelser velegnet for å styrke talemuskulaturen og forbedre artikulasjonen. De enkelte øvelsene er illustrert. Norsk veiledning på: infovestforlag.no 195,-

Kortstokk med 55 kort som viser artikulasjonsstillinger for de fleste norske språklyder og bokstaver. Kortstokken inneholder et sett illustrasjoner av artikulasjonsstillinger for de fleste norske språklyder og et sett med de tilhørende bokstaver. Det er lagt vekt på å fremstille de fleste artikulasjonsstillingene i den best forståelige form for barn, frontalt snitt. 150,Artikulasjonsstillinger, CD med fontsett 140,-

13


Spill og bilder Spill er unnværlige verktøy for inspirerende språkarbeid, med fokus på språkbevissthet, språkutvikling, flyt, ordmobilisering og kommunikasjon. Utforsk også hefter og cd’er med illustrasjoner til nesten alt mellom himmel og jord.

Fotobasen

Billedsamlinger på cd 1 og 2

Keld Petersen Fotobasen inneholder 837 foto til fremstilling av egne undervisningsmaterialer – bildelotteri, vendespill, orddiktat, ordinnlæring med mer. Bildene ligger som jpg-filer i cmyk-format i alfabetisk rekkefølge. Dansk utgave

Hver cd har over 1000 enkle og tydelige svart/hvitt-bilder klar til bruk som illustrasjon, samtaleopplegg eller egne spill til alle aldre. Bildene er både inndelt i alfabetisk rekkefølge og i kategorier med undergrupper.

348,.

Billedbasen

Foran bakom spillet

Keld Petersen

Birgit Autzen

Billedbasen inneholder 2000 illustrasjoner til fri kopiering. Tegningene er ordnet alfabetisk. Boka inneholder en cd med alle bildene i tiff- og jpg-format. Det er mulig å endre bildenes størrelse. Dansk utgave 676,-

Buchwalds Billedbank John Buchwald

Buchwalds billedbank inneholder 603 illustrasjoner til fri kopiering Dansk utgave.

420,-

SPOT en feil, mangel, forskjell Forteller og spillbrett

Bildeserie med kjente temaer vist i innbydende og barnevennlige bilder. Motivene er enkle og holdt i lyse farger med de kjente dyrene fra Storycards i hovedrollene. 360,- pr. eske

14

pr cd 216,-

Foran bakom er et spill rettet mot barns innlæring av forholdsordene. Bildene er konstruert slik at de også kan brukes i arbeidet med setninger av forskjellig grammatisk vanskelighetsgrad, økt setningslengde, stedord og ordbøyning. Norsk veiledning på infovestforlag.no 225,-

Storyboards 2 Forteller og spillbrett StoryBoards 2 er til elever i alle aldre med alle språk og med mange forskjellige behov i barnehagen, skolen og samtlige undervisningssammenhenger hvor kommunikasjon er i fokus. Spillet kan inngå i den alminnelige språkstimulering til elever med særlige behov i spesialundervisningen, og i undervisningen av tospråklige elever. 456,-


Inped Våre verktøy er faglig begrunnet og knyttes opp mot målene fastsatt i Rammeplan for barnehager 2006. Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd, og samarbeider med profesjonelle utøvere for å få det beste resultatet. Målet med produktene er å sikre kvalitet på det pedagogiske innholdet i barnehagen og sette et større fokus på relasjoner og meningsbærende samtaler. inPed Aktivitetskort

inPed Samtalebilde

Aktivitetskort med rammeplanens fagområder140 spennende aktiviteter med faglig tyngde. 20 kort til hvert av de 7 fagområdene.Bevisstgjøring og refleksjon gjennom konkret og tydelig praksis.Bruk kortene i planlegging av aktiviteter knyttet til tema, prosjekt etc.

Samtalebilde– styrker personalets dialogkompetanse og barnehagens språkmiljø.Inneholder illustrasjon med samspillssituasjoner fra en barnehage, 30 kort med innledning til gode samtaler samt forklaring på hvordan du som voksen støtter og styrker barnets opplevelse og mestring i dialogen. Ypperlig verktøy for å skape gode språksituasjoner i barnehagen, begrepstrening og kommunikasjonsferdigheter. Støtter arbeidet med barns uttrykk, som igjen er en del av tanken bak barns medvirkning og danningsbegrepet i den reviderte rammeplanen.

Etter gjennomført aktivitet, brukes kortenes bakside som utgangspunkt for vurdering av det pedagogiske innholdet og refleksjon rundt egen praksis. Ypperlig grunnlag for dokumentasjon av barnehagens arbeid ut mot foreldrene. Støtter arbeidet med rammeplanen. Forplikter og engasjerer alle barnehagens ansatte med sin intuitive bruk og tilgjengelighet. 1680,-

inPed Lotto (6 stk) Komplett pakke Lotto, inkluderer følgende; ”Begreper 1-3 år” ”Begreper 1 3-6 år” ”Begreper 2 3-6 år” ”Sted 1” ”Sted 2” ”Aktiviteter 4-5 år” Lotto fremmer barns kreativitet, samspill og oppgaveløsning, og er en del av barns sosiale og intellektuelle utvikling. Barna får trening i strategisk tankegang og problemsløsningsevne.

750,-

inPed Pusle (6 stk) Komplett pakke Pusle, inkluderer følgende; ”Forlyd” ”Bokstav og figur” ”Kategori” ”Farge” ”Hører sammen” ”Rim” Puslespill fra inPed bidrar til barnets språkutvikling og begrepsforståelse, og er i tillegg et verktøy for trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. 1990,-

1990,-

15


Hvordan kan vi få til mestring

i matematikkfaget? går i ball».) De har ingen mulighet til å mestre matematikken verken på ungdomstrinnet eller i videregående skole.

Hvorfor er det så vanskelig å få til mestring? Det ser ut til å være tre forhold som vi må fokusere på i norsk skole: 1. Vi oppdager elever som strever med matematikken for sent. Vi burde oppdage dem allerede på 1. årstrinn. 2. Vi setter inn tiltakene altfor sent. Mye tid kastes bort med å «vente og se» om det ikke bedrer seg. Vanligvis vokser bare vanskene enda mer. 3. Hjelpen som settes inn, er ofte veldig generell. Vi må ha en presist utformet opplæring i forhold til de vanskene vi ser.

Olav Lunde Eksamenskarakterene våren 2012 viser en nedgang i videregående skole. Dette er urovekkende siden det har vært satset på styrking av matematikken i en 10-års periode. Men mestringen uteblir, noe som også gjenspeiler seg i planen «Fra matteskrekk til mattemestring» som Kunnskapsdepartementet la fram i august 2011.

• Hvorfor er det så vanskelig å få til mestring i matematikk? • Hvorfor er det så mange elever som har matematikkvansker?

• Hva er matematikkvansker? • Hvordan kan jeg som lærer finne ut om mine elever har slike vansker?

• Er det noe jeg og skolen kan gjøre for å hjelpe disse elevene? Matematikkvansker – et stort og sammensatt problem Nyere forskning tyder på at ca. 15 % av elevene på 10 årstrinn har en matematisk ferdighet og forståelse som er på nivå med gjennomsnittet på 4. årstrinn. (Se Lundes bok om «Hvorfor tall

16

Hvordan kan vi få til mestring? For det første må læreren vite hva som er de sentrale kjennetegnene på at eleven har matematikkvansker, enten disse er spesifikke eller funksjonelle. Grunnleggende vansker med telling, oppfatning av antall, sammenligning av to tall, plassverdi, enkel aritmetikk og estimering av tall, mengder og størrelser, samt bruk av strategier, står sentralt. For det andre må læreren kunne bruke resultatene av tester og kartleggingsmateriell, ikke bare «telle rette svar» for å finne et nivå. Vi trenger også å vite noe om elevenes ulike måter å lære på. Og så må vi ha gode modeller for hvordan tiltakene kan utformes og settes i verk.

En modell for å oppnå mestring tidlig I USA og Europa har en begynt å se på hvordan elevene lærer ut fra den undervisningen de får. Ofte kalles dette RTI – Response To intervention. Det sentrale er hvilket utbytte eleven har av undervisningen og av de hjelpetiltakene som settes inn. Det er først da vi kan gi en opplæring som er presist tilpasset elevens behov. Denne tenkingen skal gjennomsyre hele undervisningen fra første årstrinn og være kjernen i hjelpetiltakene som settes inn. En forutsetning for å kunne bruke denne modellen, er at personalet har god kompetanse og en felles tenking om hvordan dette kan gjøres.


Gode resultater av slikt arbeid! Skoleåret 2009/2010 ble en slik arbeidsmåte prøvd ut ved Seljestad barneskole i Harstad, se artikkel av Forthun & Lunde i Spesialpedagogikk nr. 5/2012. Målt med kartleggingsverktøyet «Alle Teller», hadde 23 elever på trinnene 3 til 6 over 20 % forbedring og 5 av dem hadde 100 % forbedring eller høyere. 8 elever hadde mellom 50 og 99 % forbedring i løpet av året. Noen elever (9 stk) hadde liten eller ingen framgang. Disse ble henvist PPT for nærmere utredning, men da hadde skolen et solid grunnlag med beskrivelse av innholdet i tidligere tiltak før henvisningen og kunne også si noe om utbytte av undervisningen. 2.årstrinn utmerket seg spesielt: 12 elever hadde feil på «Alle Teller» om høsten, men ved ny testing om våren var alle feilfri! Boken «Nå får jeg det til» ble opprinnelig skrevet som håndbok for lærerne ved Seljestad skole. Den er nå også utgitt i Danmark. «Hvorfor tall går i ball» beskriver det teoretiske grunnlaget for å arbeide på denne måten, og er nå utgitt både i Sverige og i Danmark.

Kompetanse + godt materiell = mestring! Dette er en enkel formel som all erfaring viser, gir resultat. Derfor fokuserer Info Vest forlag på bøker som gir kompetanse og på bøker om kartlegging og organisering, f. eks. «Matematikkverksted» og «Tilrettelagt opplæring». En spennende innfallsvinkel kan være å bruke «Les selv om matematikkens spennende verden». Disse 11 heftene gir en bred forståelse av matematiske problemstillinger inn i hverdagen. De egner seg godt både på mellomtrinnet, på ungdomstrinnet og i videregående skole. Men også matematiske konkretiseringsmateriell er viktige hjelpemidler og kan kjøpes i forlagets nettbutikk.

KURS Olav Lunde holder kurs om emner innen matematikkvansker. Det kan være halvdagskurs med fokus på en generell innføring i emnet eller et mer spesifikt emne, eller det kan være heldagskurs. Heldagskursene vil ofte ha fokus på kartlegging og tiltaksutforming. En kan også ha kurs over flere dager, og/eller spesielt utformet for begynneropplæringen, barnetrinnet, mellomtrinnet, ungdomstrinnet eller videregående skole. Hovedfokus vil alltid være å kunne foreta en rask og enkel kartlegging av vanskene og deretter kunne utforme et presist tiltaksopplegg. PPT har behov for en mer omfattende kompetanse med tanke på utredning og tiltaksutforming, og Lunde holder kurs for PPT fra en til tre dager. Da går en også en del inn på det teoretiske og hvordan en kan differensiere matematikkvansker fra andre former for lærevansker. Lærerstudentene skal ha kompetanse om matematikkvansker, og Lunde holder også forelesninger ved høgskoler og universiteter. Interesserte kan ta direkte kontakt med Lunde på: olav.lunde@infovestforlag.no eller på telefon 909 22 709. Da kan vi skreddersy kursopplegget etter ønsker og behov. Noen kurseksempler: «Skal vi snakke matte? – Om matematikkvansker, forebygging og tiltak.» - Hel dag, begynneropplæringen. «Når tall går i ball – hva gjør vi da?» - Hel dag, målgruppe lærere. «Fra kaos til orden – hvordan få til mestring av tall?» Halv dag, målgruppe lærere “Matematikkvansker - hva kan vi gjøre?” To halve dager for lærere og en halv dag for PPT/spes.ped. veiledere. “”Hvorfor tall går i ball- spesialpedagogisk fokus på matematikkvansker.” Hel dag, målgruppe lærere

17


Olav Lunde - matematikk Hvorfor tall går i ball Matematikkvansker er et omfattende og forsømt fagfelt innen skoleverket, delvis fordi vi vet for lite om ”Hvorfor tall går i ball” for mange elever. Dette medfører usikkerhet både når det gjelder kartlegging og utredning, og spesielt når det gjelder utformingen av tiltakene ved slike vansker. Fra innholdsfortegnelsen kan nevnes kapitler som ”Terminologi og definisjoner”, ”Kjennetegn på tall i ball”, ”Matematikkvansker i samspill med andre vansker”, ”En samlende arbeidsmodell: Den spesialpedagogiske hjelpen bør være ”evidensbasert”, dvs. ha grunnlag i forskning og utviklingsarbeid. Denne boken vil være en hjelp til å oppnå dette målet og vil kunne bidra til økt forståelse av hvor komplekse matematikkvansker er. Den vil også være et bidrag til diskusjonen om utviklingen av matematikkundervisningen, slik at matematikkvansker kan forebygges. Boken retter seg mot spesialpedagoger, ansatte innen PPT, Statped og lærerutdanningen, samt studenter innen spesialpedagogikk og matematikkdidaktikk. 350,-

Kartlegging og undervisning ved lærevansker i matematikk

(eller Bob-Kåres vei gjennom matematikkens verden)

10-12 % av elevene har matematikkvansker, og boken er tenkt som et praktisk hjelpemiddel i arbeidet for disse. Læreplanen legger vekt på matematikk i dagliglivet og på elevenes forutsetninger og erfaringer. Både kartleggingen og undervisningen bygger på dette, samt at eleven skal oppnå 95 % mestring, slik at også selvtillit og holdning til matematikken blir bedre. “Kartlegging og undervisningsopplegg legger vekt på kunnskapskvalitet og ikke på kunnskaps-mengde” (Olav Lunde). Dataprogrammet DE FIRE vil være til hjelp for å tilpasse oppgavene i de fire regningsartene, og boken inneholder detaljerte undervisningsforslag. Opplegget er spesielt rettet mot elever i 3.- 4. klasse (tidligere 2.- 3. klasse) som har behov for tilpasset undervisning, men det vil også være nyttig innen spesialundervisningen på ungdomstrinnet. Kartleggingen og undervisningsopplegget er resultatet av et tre- årig utviklingsarbeid som er støttet økonomisk av Nasjonalt Læremiddelsenter. 380,-

18


Olav Lunde - matematikk TILRETTELAGT OPPLÆRING FOR MATEMATIKKMESTRING Matematikkvansker har blitt kalt “lærevansken skolen glemte”. Forskning tyder på at 10-12 % av elevene i norsk grunnskole har så store vansker med matematikken at de vil risikere å gå ut av ungdomsskolen uten å beherske de fire regningsartene dersom de ikke får hjelp. St..m. 23 retter fokus bort fra vansker og diagnoser - mot utvikling og mestring. Boken tar opp matematikkvansker i dette perspektivet. Etter en innføring i hva matematikkvansker kan være, tar boken opp tre emner. A. Hvordan tenker elevene matematikk- hva er det som forstyrrer denne tenkningen, og hvordan kan vi kartlegge dette? B. Hva bør innholdet være i en tilrettelagt opplæring som fremmer tenkning i matematikk? Kan dette gis før vanskene viser seg? C. Hvordan kan vi gjennomføre en tilrettelagt opplæring i matematikk slik at elevene opplever å mestre faget? I siste del forsøker forfatteren å gi svar på noen av de vanligste problemene lærerne møter når det gjelder elever med matematikkvansker.Boken er praktisk vinklet og vender seg til studenter, lærere, spesialpedagoger i skolen og PP-tjenesten. 135 sider. 305,-

Nå får jeg det til! Om tilpasset opplæring i matematikk. Dette er en praktisk vinklet håndbok om hvordan elevene – her representert ved Bob-Kåre – kan mestre matematikken. Boken tar utgangspunkt i hvordan læreren raskt kan oppdage elever med vansker i matematikk og deretter utforme presise hjelpetiltak. Håndboken viser hvordan en enkelt kan kartlegge vanskene, og hva en ellers må vite om mulige andre vansker hos eleven. Ut fra dette viser boken hvordan innholdet bør være og gir tips om hvordan en kan få eleven til å ville lære dette. Spesielt vises det hva en kan gjøre når eleven har språkvansker eller lesevansker, og det drøftes hva en skal si til foreldrene og når eleven bør henvises til PPT. Siste delen har et kapittel om vanlige spørsmål om matematikkvansker, og der er også et tillegg med noen praktiske ideer. Vekten er lagt på arbeid med de grunnleggende områdene i matematikk og er lite teoretisk preget, men bygger på nyere spesialpedagogisk forskning om matematikkvansker (med referanser i fotnoter) og forfatterens egne erfaringer fra PPT og Sørlandet kompetansesenter. Hvert kapittel kan leses separat, og boken har preg av å være en oppslagsbok. Boken forutsetter ikke noen spesiell forkunnskap i matematikk eller spesial-pedagogikk, og den vil også passe godt innen lærerutdanningen og til spesialpedagogisk bruk ved matematikkvansker. 285,-

19


matematikK Ragnhild Efskin

MATEMATIKK-VERKSTED Boka er et praktisk pedagogisk opplegg for å ivareta den laborative og språklige siden av matematikkundervisningen på småskoletrinnet (1. - 4. klasse). Opplegget ivaretar leken i matematikkfaget på en fin måte, samtidig som det blir ei “bru” fra elevenes “hverdagsmatematikk” til “skolematematikken”. Opplegget er bygd opp på 25 ulike arbeidsstasjoner: Boka har mange illustrasjoner, en del kopioriginaler og eksempler på elevarbeid. Opplegget er utprøvd over flere år. Målgruppe Lærere, spesialpedagoger og lærerstudenter. 129 sider. 295,-

Olof Magne

barn oppdager matematikk

Aktiviteter for barn i barnehage og skole

Matematikkinnlæring er noe annet enn selve matematikken: Innlæringen skal hjelpe barna til selv å oppdage og forstå de matematiske strukturene og så bruke dem i sin egen hverdag. Barna bygger da opp en matematisk kunnskap innen tre områder: Problemløsning, form og posisjonsforståelse og ved å skape struktur i mengder (antall). Denne boken innbyr til at barna selv oppdager dette ved å ta utgangspunkt i konkrete, fysiske materialer og hverdagslige situasjoner. Barna får eksperimentere og utforske matematikken selv i lekbaserte aktiviteter. Boken beskriver detaljert slike aktiviteter innen områdene Problemløsning (25 aktiviteter), Geometri (30 aktiviteter) og Tallforståelse (29 aktiviteter). Aktivitetene er supplert med et spesielt utvalg av språkøvelser, eventyr, sanger og musikalske rytmer. Disse lekpregede aktivitetene gir barna et første stimulerende møte med matematikkens verden. Den vil være et godt hjelpemiddel i barnehagen, i begynneropplæringen i skolen og ved tilpasset opplæring for elever med matematikkvansker. Målgruppe: Førskolelærere, lærere, PPT-ansatte. 115 sider

310,-

Björn Adler

Dyskalkuli & matematikk

Aktiviteter for barn i barnehage og skole

En håndbok i matematikkvanskeligheter.Dyskalkuli & matematikk behandler emner som utredning og diagnose av dyskalkuli, ferdighets- og kognitiv trening, logikk og forståelse, motivasjon og lyst. Boka kan leses i sin helhet, men er også velegnet som oppslagsbok. Matematikk er en aktiv del av hverdagen på mange forskjellige måter. For eksempel er den av betydning når vi kjøper inn, vurderer priser og beregner skatt. Matematikken er over alt - i aviser, på tv, i planlegging av tiden og i samtalen mellom mennesker. Barn og voksne som ikke kan lese tallene, opplever et handikap i hverdagen. Dyskalkuli & matematikk har fokus på barn og unges spesifikke vanskeligheter med matematiske kompetanser, undersøkelse av den kognitive modning, vurdering av de matematiske funksjoner og trening av enkeltområder. Både de kognitive prosesser og de psykologiske faktorer inngår i beskrivelser av elevenes vanskeligheter. Dansk oversettelse av Bent Nørgaard

20

285,-


matematikK Pernille Pind Les selv om matematikkens spennende verden 1 og 2 En serie på 11 små matematikkbøker der formålet med bøkene er å gi elevene en mulighet til oppleve at matematikk kan leses og være noe annet enn oppgaveregning og matematiske undersøkelser. Målgruppe 6 - 11 trinn. Bøkene selges i kassetter. Les selv om matematikkens spennende verden. Serie nr. 1 inneholder bøker om: 1. Mynt og krone 2. Når VI er et tall 3. Tegne stjerner 4. De sju bruene 5. Tankeleseren Serie nr. 2 inneholder bøker om: 6. Måling 7. Kart 8. Labyrinter 9. Korttriks 10. Logikk 11. Uendelighet Bøkene er ment som en slags frilesningsmatematikk, hvor elevene får et alternativ til kopiark. 200,- pr boks Veiledningshefte laster du ned gratis fra infovestforlag.no.

GODE GRUBLISER - Problemløsning i matematik Formålet med denne boken er å gi en hjelp til problemløsning som kan være et vanskelig område. Generelt sett har matematikkundervisning et stort fokus på ferdigheter og begreper. Arbeidet med matematiske strategier er også særdeles viktig, – og det er det som er fokuset for denne boka. Det kan være vanskelig å få tak på hva det er vi egentlig gjør når vi løser problemer. ”Jeg bare gjør det”, ”Det er forskjellig fra gang til gang” og ”Det har jeg egentlig ikke tenkt over”, er typiske svar fra folk som har jobbet mye med matematiske problemstillinger. I boken gjennomgås det en rekke generelle metoder for problemløsning og en rekke forskjellige strategier en kan velge mellom i arbeidet med et konkret problem. Deretter arbeides det gjennom 25 klassiske problemstillinger ved å bruke forskjellige problemløsningsstrategier slik at en kan forstå dem i praksis. En må aldri bli fristet til å tro at å arbeide med problemløsningsstrategier bare er for flinke elever. Tvert i mot. Elever som opplever matematikk som vanskelig, mangler i høy grad kunnskap om strategiene. 350,-

Oppgavene lastes gratis ned på infovestforlag.no

21


matematikK - konkretiseringsmateriell l Evnen til forståelse av matematikk er knyttet til kroppen. Grunnlaget for yngre barns fortsatte utvikling av matematikk er kropp, sanser, bevegelse og språk. Barn utvikler seg og lærer når de er aktive. Kunnskaper og ferdigheter utvikles når de undersøker, eksperimenterer, sanser, reflekterer og når de bruker kroppen og språket. Barn har mange aktivitetsformer i tilegnelsesprosessen av matematikk. Utgangspunktet for aktivitetene er barnas erfaringer – det kjente og det konkrete.

Sortering og tellemateriell Bjørnefamilien

Tallinjer og talltavler .

195,-

Talltavle 1 - 100, 5 stk

112,-

Flexi, tall og talltrening

Kuber og klosser 1 cm kuber, 1000 stk.

FlexiGange, 10 stk

196,-

FlexiPluss, 10 stk

196,-

FlexiBrøk, 10 stk

196,-

348,-

2 cm kuber, 500 stk i 10 farger. 420,-

Penger Kassaapparat

452,-

Terninger Stor skumterning

68,-

Skumterninger med øyne i dispenser 200 stk 195,Skumterninger med tal i dispenser 200 stk

22

195,-


”Det er både morsomt og spennende for elevene å utforske en verden av geometri, finne ut de forskjellige brikkene, se hvordan geometriske figurer blir symmetriske og hvordan farger kan bli til vakre mønstre, og hvordan du kan kombinere dem” Brøktårn Brøksettet består av 51 klosser i 9 forskellige farger som passer inni hverandre. Hver kloss er påtrykt tallstørrelsene brøk, desimaltal og prosent på hver sin side. Solide og sammenklikkbare klosser til å utforske begrepet brøk. 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10,1/12 120,-

Tangrambrikker 30 sett tangrambrikker i 4 forskjellige farger i plastikk - nok til en hel klasse. Velegnet til barn i alderen 5 - 15 år. Puslespillet består i å danne geometriske former og tangramfigurer. Dessuten gir fargene mulighet for å lage mønster. Leveres i spann i assorterte farger. 295,-

Mønsterbrikker Inspirerende materiell til oppdagelse av hvordan geometriske former, symmetri og farger kan bli til flotte mønster. Settet inneholder 250 stk plastbrikker i 6 forskjellige farger og former. 2 plastikkspeil medfølger Kr 195,-

23


Steg for Steg Steg for Steg er et program for barnehagen og grunnskolen, 1.-7 trinn. Steg for Steg har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse. Forebyggende arbeid må starte tidlig for å ha mest mulig effekt.

Småsteg

Steg for Steg

Ny utvidet Steg for Steg utgave til 4-6 åringer. Små barn som kan lytte, være oppmerksomme, huske retninger og styre sin adferd, vil få mye større utbytte av barnehagen og være langt bedre forberedt til skolen med dette materiale. Tidlig læring er utvidet med avsnittet om selvregulering og overordnede ferdigheter. Leksjonene er bygget opp slik at de er enkle å benytte, og materialet er fylt med mange morsomme sanger, leker og spill. Alt i alt lærer barna ferdigheter til å styre sine følelser, få venner og løse problemer. De korte daglige aktivitetene omfatter også hjernebygger-leker, og dukkespill med de kjente dukkene, hunden og snilen.

En komplett undervisningspakke inneholder lærerveiledninger, plansjer, plakater, Impulsiv valp Rolig Snegl mm – alt hva dere behøver.

Utgis på norsk i løpet av høsten. Se infovestforlag.no

Steg for Steg barnehage (komplett) 2800,Steg for Steg 1.- 4. trinn (komplett) 2800,Steg for Steg 5.-7. trinn (komplett) 2800,Steg for Steg 1- 6 år Nordsamisk (komplett) 2640,-

Steg for Steg cd til barnehage Ekstra cd med sanger til Steg for Steg barnehage.

80,-

Start – Livskunnskap for de minste Lars Lövenborg og Björn Gislason En forberedelse til Steg for Steg programmet beregnet på barn 1 – 3 år. Utviklingen av sosiale ferdigheter starter tidlig og gir barnet mulighet til å ha et positivt samspill med omverdenen gjennom å forstå følelser og relasjoner. Veiledningshefte og hefte til samlingsstund i norsk utgave. 316,-

24

Hjerter til Steg for Steg barnehage 100 hjerter som kan brukes som forsterkning av positive handlinger. For barnehage. 40,-


Steg for Steg Steg for Steg tar for seg tre hovedområder: empati, problemløsning og mestring av sinne. Målsettingen er å øke barnas sosiale kompetanse gjennom positiv sosial ferdighetstrening. Steg for Steg styrker barns selvbilde og gjør dem i stand til å omgås andre på en fredelig måte. Steg for Steg forebygger mobbing og vold. Humørkort Kort til trening av de 6 grunnleggende følelser. Tegningene er svært uttrykksfulle, og kortene kan brukes som alminnelige spillkort og til samtaleopplegg om følelser, ansiktsuttrykk og kroppsspråk. 172,-

Labyrintplakater Barna følger labyrintsporet på hver plakat. Plakatene kan brukes som opplegg og inspirasjon for å gjenkjenne og skille mellom ansiktsuttrykkene som er karakteristisk for hver av de seks grunnleggende følelsene. 160,-

Dyrene i Hermans hage Mette Honoré I Hermanns hage er der mange forskjellige dyr. Noen av dem er blitt riktig gode venner, selv om de er helt forskjellige. Boken er en dukkespill-bok med manus til 10 dukkespill om følelser, trivsel, relasjoner og sosiale kompetanser med fingerdukkene Hund, Snegl, Mus og Marihøne. 95,-

PUMA – Inklusjon og annerkjennelse René Kristensen Pedagogisk utredningsmateriell med fokus på utvikling av gode relasjoner og nye handlingsmuligheter med og rundt barnet i skolen. Bok og cd med oppgaver, modeller og skjemaer i dansk utgave. Interaktive filer på nettet. 375,-

En koffert full av følelser En koffert full av følelser er utformet for å støtte den sosiale og emosjonelle utvikling av barn i alderen 2-7. Innholdet i kofferten er bygd opp rundt de fire grunnleggende følelser: glad, trist, sint og redd. Kofferten inneholder grunnleggende materiell for å få barn involvert i mer enn 20 ulike aktiviteter hele året. En koffert full av følelser kan tilbys på en fleksibel måte: som guidede gruppeaktiviteter, som valgfrie aktiviteter eller som en del av et eget område i en sosiale og emosjonelle utvikling. Kofferten inneholder A3 plakater, bilder av situasjonsforståelse, minikofferter / korthus, figurer, masker, spinnehjul og CD med 20 motiverende spor. Utgis på norsk i løpet av høsten. Se infovestforlag.no

Fingerdukke pr stk 76,-

25

25


Fagbøker Å tilegne seg språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Språk gir identitet, felleskap med andre og tilhørighet i det samfunnet vi lever i. Språket er også avgjørende for å tilegne seg ny kunnskap. Den lange veien fra barn til voksen er både kronglete og full av utfordringer.

Neuropedagogik i teori og praksis Kaj Struve

Det er veldig viktig at funksjonshemninger hos barn blir oppdaget, og at barna får behandling så tidlig som mulig. Boken har fokus på læreprosessen og bruk av kunnskap i praksis Dansk utgave.

266,-

Undervisning av barn med høretap etter cochleaimplantering Palle Vesteberg

Epokegjørende resultater blir dokumentert av engelsk forskning! Boken inneholder veldokumenterte resultater av en tverrfaglig innsats overfor barn med hørselstap. Målgruppen av lesere er alle som arbeider med eller er i berøring med barn og unge som bruker cocleaimplantater og høreapparater Dansk utagve

352,-

Selektiv Mutisme Einar Nilsen

Hva er selektiv mutisme? Mitt møte med problemet! Hva kan selektiv mutisme skyldes? Ulike behandlingsmetoder. Kan foreldreog lærere hjelpe barnet som viser tegn på selektiv mutisme? 105,-

26

Traumatiserte flyktningebarn i pedagogisk praksis Teresa Jakubcyk

Traumatiserte flyktningebarn er et høyst aktuelt og sterkt undervurdert område. Alle pedagoger i institusjoner kommer i kontakt med flyktningebarn som ikke har fått bearbeidet sine traumatiserte opplevelser. Kjennskap til signaler og særlig innsats er avgjørende overfor disse barna.Boken inneholder vesentlige teorier og metoder, og gir samtidig et godt innblikk i den virkelige verden. 225,-

Inkluderende specialpædagogik Kaj Struve

En håndbok om spesialpedagogikk i et inkluderende perspektiv for å kunne løse oppgaver, som er tilknyttet barn og unge med særlige behov. Boken er rettet mot alle som har en interesse i forholdet mellom teoretisk kunnskap og praksis. Boken er relevant for fagfolk fra PPT, logopeder og spesialpedagoger. Videre bør boken også anvendes på høyskoler og universitet på både bachelor og mastergradsnivå.

410,-


Fagbøker Noen barn og voksne trenger ekstra hjelp og stimulering til å styrke språkforståelsen og begrepsutviklingen. Det finnes god hjelp tilgjengelig i nyttige fagbøker.

Forslag til pedagogiske tiltak i skole og barnehage Olav Lunde Boka er en samling av praktiske pedagogiske tiltak basert på en gjennomgang av nyere faglitteratur og erfaringer fra PPT-kontorer, skoler og barnehager på Jæren. Den er tenkt som en oppslagsbok i det daglige arbeidet. Er også velegnet som hjelpemiddel ved utarbeidelse av individuelle læreplaner. Stikkordsliste, Fyldig referanseliste, 350 sider, A4 410,-

”Dette gidder jeg ikke, lærer” ADHD i skolen Bjarne Vetrhus og Terje Bjelland Mange av beskrivelsene og rådene er generelle for elevgruppene som er omtalt i denne boka, og kan passe for alle trinn i grunnskolen og videregående opplæring. Andre er spes-ifisert for de enkelte hovedtrinn. Der begrepet ”barn/ungdom” brukes, mener man at nevnte tiltak passer, eller passer stort sett, på de fleste elevene med disse vanskene, i hele grunnopplæringa. 170 sider, A4

325,-

Grunnleggende digitale ferdigheter for elever Leif Harboe

Leif Harboe

Grunnleggende digitale ferdigheter for elever

Digitale ferdigheter for elevene vil si at de kan bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Det viktigste er å skape mentale modeller gjennom fortellinger og eksempler, gjennom å formidle ideer om hvordan man kan jobbe smartere og mer effektivt ved hjelp av informasjonsteknologi. Målgruppen er elever på ungdomstrinnet og i videregående skole. Boka vil være skrevet slik at den kan brukes i forbindelse med at skolen kjører kurs for sine elever for å bidra og sikre at de har digital kompetanse, men den vil også være laget slik at elever kan bruke den på egenhånd. På bloggen finner man en tipsside for lærere. Kombinasjonen nettside og bok, gjør at læreren lett kan innpasse hele eller deler av boka i sin undervisning Se elevboka.blogspot.com

Hovedområder i boka A. Om studieteknikk med digitale verktøy B. Om verktøy for i forbindelse med lesing på nett C. Om verktøy for å organisere egen læring D. Om produksjonsverktøy E. Sosiale nettverk for læring F. Om å finne og vurdere informasjon 120 sider, spiralisert. 350,- pr bok Klassesett 10 stk Kr. 2625,-

27


fagbøker

Læringsstrategier i tilpasset opplæring Kari Hole

Boken viser hvordan lærer kan hjelpe elevene på grunnlag av elevenes egne erfaringer og skape harmoni mellom det de kan, og det nye som skal læres. Læringsstrategitenkingen kan sammenlignes med god, gammeldags studieteknikk. Boken viser hvordan dette arbeidsredskapet kan brukes på en bevisst, systematisk og målrettet måte. Det må ikke bare arbeides i forhold til hva elevene skal lære. Lærer må vise dem hvordan de skal arbeide og lære, -og i neste omgang hvorfor. Strategiene er anvendelige i alle former for opplæring fra individrettet arbeid, gruppearbeid, i klassesammenheng, sosialpedagogisk arbeid, full-/fådelt skole, i planarbeid og kan brukes av alle uansett alder. 275,-

Bruk av læringsstrategier ved ulike lærevansker Kari Hole

Håndbok for praktisk bruk av læringsstrategier med tanke på tilpasset opplæring i grunnskolen og videregående skole. Boken er en praktisk pedagogisk oppslagsbok som viser hvilke strategier som passer for ulikt lærestoff og ulike elever i arbeid med: språklig bevissthet, bokstavkunnskap og rettskriving begrepsforståelse norskfaget - lese/skrivevansker dysleksi, matematikk sosialpedagogisk arbeid og selvbildebygging hvordan elever med lærevansker kan tilegne seg læringsstrategier 310,-

28

Lesetrening for svake lesere

- Veiledning til et intensivt treningsopplegg ”Vi utforsker det skrevne ordet” Marit Oftedal I denne boka presenteres et intensivt treningsopplegg for svake lesere. Det består av 4 treningsprogram med detaljerte veiledninger for gjennomføring. Opplegget er utarbeidet og videreutviklet over tid, men baserer seg på en versjon som ble anvendt i en effektundersøkelse med positive resultater. Mange svake lesere strever med å lære seg funksjonelle måter å lese ord på. God og funksjonell ordlesingsferdighet er derfor et hovedmål for treningen. I den forbindelse legges det stor vekt på at elevene skal lære hvordan ord kan leses og bli forstått. Det gjøres ved hjelp av en grundig og systematisk utforsking av skrevne ord, for å styrke ferdigheter i både fonologisk og ortografisk ordlesing og ordgjenkjenning. Etter en intensiv og assistert treningsperiode på 4-5 uker, har mange elever fått erfare at de mestrer ordlesingen bedre, og at de har gjort framgang i leseferdighet. Utgis høsten 2013. 310,-

Fraværsdagbok Info Vest Forlag begynte å selge fraværsdagbøker i 1985 og vi har siden da utviklet disse til å være meget oversiktlige og ryddige, og blant de rimeligste på markedet. Bøkene holder enkelt orden på fraværet og brukes som et supplement til fraværsføring på nett som mange kommuner nå har innført. Bøkene er beregnet for føring av fravær ned på timenivå for den enkelte elev på ungdomskolen og Vgs. (7 t) og føring pr. dag for barneskolen / barnehagen Det er også lagt inn rubrikker for føring av annen nyttig informasjon i boka. 50,- pr stk


Språkvansker gir ensom lek Tidligere forskning har vist at barn med språkvansker står i fare for å utvikle leseog skrivevansker. En ny studie utført av førsteamanuensis Inger Kristine Løge ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, viser at disse barna også er i faresonen for å utvikle sosiale og emosjonelle vansker.

gjør, vil man forbedre ordforrådet til barnet. – I tillegg bør de voksne hjelpe barna med å komme inn i leken ved å vise hvordan andre barn gjør det, og lære barnet ord det kan bruke for å komme i kontakt med de andre. – Dette gjelder også evnerike barn, som også kan ha problemer med å finne noen å leke med. Språkbruken deres kan være så avansert at andre barn på samme alder kan ha problemer med å forstå hva de snakker om, sier Løge.

Inger Kristine Løge

Mange barn med språkvansker har en tenkeevne som er like god som andres, men de klarer ikke å uttrykke det de tenker eller ønsker. Språkvanskene gjør det vanskelig for dem å be om å få være med på leken, sette i gang lek og delta på lik linje med andre barn. – De river heller andre barn i håret, ødelegger det andre har bygd eller raser i sinne. Derfor er det så viktig å jobbe med språket og oppdage slike problemer tidlig, framhever Løge.

Referanse: Løge: “Språkvanskar og sosioemosjonelle vanskar”, i Midthassel, Bru, Ertesvåg & Roland (Red.): Sosiale og emosjonelle vansker: barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. (1. utg., s. 56-73), Universitetsforlaget 2011.

Like barn leker best Løges forskning og andre studier viser at barn som ikke klarer å uttrykke seg, som sier ting som ikke passer inn i sammenhengen, eller som svarer for sent, kan få vansker med å bli inkludert i leken. Dette er en tendens man kan se fra barna er små. – Barn velger lekekamerater som er like dem selv, som responderer slik de forventer, og når det er forventet, og som har lært seg kodene for å komme inn i leken, forteller Løge. Lek og sosialt samspill har stor innvirkning på barns utvikling. Gjennom lek utvikler de sine språklige og sosiale ferdigheter, og de lærer å samarbeide og sette seg inn i ulike situasjoner. Barn som blir utestengt, mister denne erfaringen. De blir isolert, de blir lei seg og de leker ofte alene eller med yngre barn. Det går ut over læringen, utviklingen og de sosiale relasjonene deres. – Mange ender opp med innagerende vansker: De blir stille og gjemmer seg. Andre får store atferdsproblemer: De blir voldsomme og slår, sier Løge.

Arbeid med språket Hun har selv arbeidet med barn med språkvansker og vet at systematisk tilrette-legging kan gi stor framgang. – Ved å arbeide aktivt med språket, repetere hva ting heter, lære barnet ord det trenger i ulike situasjoner, og språksette alt man

29


Kurs & kompetanseutvikling I 2012 opprettet vi Info Vest Kompetanse som er spesielt opptatt av formidling, og tar gjerne oppdrag som går på å undervise eller holde et foredrag. Vi har hatt flere kurs og holder foredrag på samlinger som interne bedrifts-seminarer, nettverksmøter, utdanningsinstitusjoner og lignende. Se nedenfor for våre spennende kurs spesielt rettet mot barnehager denne våren. Du kan enten bestille direkte gjennom våre kursholdere, eller vi skreddersyr et internkurs, fagdag, seminar for din skole eller kommune. Ta kontakt på firmapost@infovestforlag.no for nærmere opplysninger eller ring Frank Sørensen på 915 29 559.

Språklig bevissthet i skole og barnehage Et barns språklige bevissthet utvikler seg gradvis. Den språklige stimulering som barnet mottar, og ikke minst den form denne stimuleringen har, synes avgjørende for om barn i førskolealder eller tidlig skolealder utvikler den grad av språklig kompetanse som synes så avgjørende for lese- og skriveutviklingen. Kursholder: Inger Kristine Løge / ingerkristine@infovestforlag.no

Ernæring og fysisk aktivitet i barnehagen Det har heller aldri vært viktigere i et samfunn som i større grad byr på utfordringer i form av matvarevalg og behov for å holde seg aktiv. Barnehageansatte og foreldre har i denne forbindelse en svært viktig rolle i barns liv. Kursholder: Helene Lerbrekk / helene@sunnlivskraft.no

Hvordan bruke observasjonsskjema og verktøyet “Alle Med” Alle Med er et enkelt skjema i bruk, men flere kunne ønsket seg forklaringer og noen “case” slik at observasjonene ble bedre. Vi har nå utviklet et 3 t kurs for å imøtekomme alle henvendelsene. Kontakt: frank@infovestforlag.no

Del gleder - digitale verktøy i barnehagen Bruk av digitale verktøy og IKT i barnehagen er ikke et mål i seg selv, men bør integreres som en naturlig del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Variert bruk av ulike digitale verktøy sammen med barna gir mange muligheter, både innenfor lek, utforsking og læring. Kursholder er opptatt av at digitale verktøy skal være en naturlig del av barnehagehverdagen. Kursholder: Marianne Undheim / marianne.undheim@kleppbhg.no

30


Eksperiment i barnehagen I barnehagen skal vi gi barna opplevelser og erfaringer, og forståelse for hvordan ting virker. Barn lærer best gjennom fysisk erfaring, gjennom handling og aktivitet, samtidig som de lytter og ser. I Rammeplanen står det at personalet må ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien. Kursholder: Irene M. Torgersen / tatak.irene@gmail.com

Drama i barnehagen Å være en lekende voksen tar ikke mye tid, litt tull, lek ved maten, vise mimikk, bruke symboler kan gjennomsyre hverdagssituasjonene i barnehagen. På denne måten kan både planlagte og spontane estetiske uttrykk skape viktige inntrykk til støtte for barnets estetiske væremåte. Kursholder: Irene M. Torgersen / tatak.irene@gmail.com

Smartere bruk av data for elever og lærere Over 80% av alle 9. klassinger har egen datamaskin. Når begynner i videregående skole, får de et utstyrsstipend av staten, og det forventes da at de har med til skolen sin egen bærbare maskin (eventuelt nettbrett hvis skolen bruker det). Hvor kompetente databrukere er de da? Trenger de opplæring? Hva trenger de opplæring i? I likhet med elevene bruker lærerne datateknologi for å hente og organisere informasjon, de bruker kanskje ulike typer sosiale medier for å dele og samhandle med andre. Kursholder: Leif Harboe / leif.harboe@gmail.com

Førstehjelskurs for barnehager og skoler Førstehjelpkurs som er spesielt tilrettelagt for ansatte i barnehager og skoler. Kurset er tilrettelagt på en interessant og pedagogisk korrekt måte, og kan avholdes på dagtid, eller på kveldstid etter behov. Kurset kan holdes i deres barnehage/skole eller i våre kurslokaler.Kursinnholdet kan skreddersys hver enkelt barnehage/skole basert på den enkelte barnehage/skoles situasjon og behov. Vi tilbyr også Hjertestarterkurs (DHLR). Knutsen Førstehjelp Undervisning sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset. Kursholder: Knutsen Førstehjelp-undervisning / knutsenforstehjelp@hotmail.com

Lesing og skriving Sammenhengen mellom ferdigheter i rettskriving og leseferdighet. En gjennomgang av de mest vanlige rettskrivingsfenomen med forslag til tiltak for læring. Ordlesetrening i begynneropplæringa med fokus på mening. Forslag til tiltak som gir elevene trening i å avgjøre om det de leser er et ord eller et ikke-ord. Lesetrening for svake lesere. Hva forskning og erfaring sier om trening som gir effekt. Kursholder: Marit Oftedal / mpo@online.no

31


Fra boken Gode Grubliser

For mer informasjon, flere produkter, kurs og nettbutikk: www.infovestforlag.no

Hetlandsgt. 12 4340 Bryne Telefon: 51 42 30 57 E-post: firmapost@infovestforlag.no www.infovestforlag.no

Info Vest Forlag Katalog2013  

Språk og matematikk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you