Alle Med Håndbok

Page 2

Fo r o r d

Denne håndboka er en del av observasjonsmateriellet ALLE MED og er tenkt som en praktisk hjelp ved utfylling av observasjonsskjemaet (sirkelen). ALLE MED – sirkelen er tenkt brukt på alle barn i barnehagen. Det er et observasjonsskjema som synliggjør barnets utvikling på en visuell og lettfattelig måte. Målet er at materiellet skal være en hjelp til forberedelse og gjennomføring av foreldresamtalene, pedagogisk arbeid i barnehagen og for et eventuelt samarbeid med andre faggrupper. ALLE MED-materiellet består av: • Observasjonsskjema som dekker seks utviklingsområder (språkutvikling, lekeutvikling, sosioemosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling • Håndbok som skal være en hjelp til den praktiske utfyllingen Materiellet er et resultat av det samarbeidet Eigersund kommune ved barnehagesektoren og Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) har hatt med Læringsmiljøsenteret (SAF/UIS). I ferdigstillingen av ALLE MED i 2006 var vi helt avhengige av den hjelp vi fikk fra den enkelte barnehage i Eigersund i forbindelse med utprøvningene. Tusen takk til alle styrerne og barnehageansatte for positiv innsats og viktige tilbakemeldinger i skoleringsrunden og spørreundersøkelsen. Parallelt med skolering og redigering av sirkelens punkter har en arbeidsgruppe utarbeidet denne håndboka:

6

Følgende personer har deltatt: Inger Kristine Løge, førsteamanuensis, Læringsmiljøsenteret, UIS Karina Leidland, barnehagekonsulent Eigersund kommune Mette Ruby Mellegaard, spesialpedagog Eigersund kommune Aud Harriet Sleveland Olsen, styrer Husabø barnehage, Eigersund kommune Torill Waldeland, logoped/spesialpedagog, PPT, Eigersund kommune ALLE MED ble først utgitt I 2006. Ny revidering av ALLE MED-materiellet er gjennomført i 2014/15. Flere års erfaring med bruk av ALLE MED, kursvirksomhet, og et ønske om en tydeligere teoriforankring, har vært utgangspunktet for revideringsarbeidet. Det er foretatt noen små språklige endringer i observasjonsskjemaet. Innholdet i utsagnene er uendret. Revideringen omfatter også håndboka, med utvidelse av den teoretiske forankringen, økt fokus på flerspråklige barn og presentasjon av case. Egersund/Vigrestad/Stavanger, juni 2015 Forfattergruppen