__MAIN_TEXT__

Page 1

Tuinstraat 6 - 1506 VX Zaandam Postbus 159 - 1500 ED Zaandam t. 075 - 6 818 360 f. 075 - 6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: BIC:

NL55 RABO 0350 5030 36 RABONL2U

Het bestuur van de Stichting Het Veem Theater Van Diemenstraat 410 1013 CR AMSTERDAM

Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893 BTW nr. NL.8088.17.310.B.01

Zaandam, 31 maart 2017

Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht tot controle van de jaarrekening 2016 van uw Stichting brengen wij hierbij rapport uit. Wij delen ons rapport als volgt in: RAPPORT A. Algemeen B. Resultaten C. FinanciĂŤle positie FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag bestuur Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2016 2. Categoriale exploitatierekening over het boekjaar 2016 3. Grondslagen van de financiĂŤle verslaggeving 4. Toelichting op de balans per 31 december 2016 5. Toelichting op de categoriale exploitatierekening over het boekjaar 2016 6. Categoriale exploitatierekening Gemeente Amsterdam over het boekjaar 2016 7. Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) Overige gegevens - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlagen Additioneel te verstrekken gegevens - Kasstroomoverzicht over het boekjaar 2016 - Toelichting op de catergoriale exploitatierekening Gemeente Amsterdam - Prestatieverantwoording en speellijst - Aansluiting prestaties en baten

boekhouding

jaarrekening

fiscaal

loonadministratie

advisering


A. ALGEMEEN 1. Oprichting en doel van de Stichting De stichting is opgericht op 28 juli 1986 en staat ingeschreven in het Stichtingenregister onder nummer 41205659 en is statutair gevestigd te Amsterdam. Volgens de statuten van de Stichting (gewijzigd op 17 november 2014) luidt de doelomschrijving als volgt: “het bevorderen van podiumkunsten in de ruimste zin van het woord. Zij beoogt geen winst". Samenstelling bestuur Per 31 december 2016 hadden in het bestuur zitting: M.M. Hoogenboom B. de Jaeger H. Folkerts A.I.A. Demeester D.Blanga-Gubbay

voorzitter penningmeester lid lid lid

Deze gegevens worden opgenomen in het prestatie-overzicht, het activiteitenverslag en in het jaarverslag van het bestuur, waarnaar hierbij tevens wordt verwezen.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Samenstelling leiding Eind 2016 bestaat de leiding uit A.L.C. Breure (artistiek directeur) en M.A. Bezem (zakelijk leider). 2. Ministerie OCW Voor de kunstenplanperiode 2013-2014 is geen exploitatiesubsidie toegekend door het Ministerie van OCW. Per brief kenmerk 538252 d.d. 4 september 2013 is door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen medegedeeld dat het saldo ad € 37.905 dat resteert na de periode 2009 – 2012 van bestemmingsfonds OCW, niet teruggevorderd wordt door OCW. Wel met de verplichting om deze middelen aan te wenden in de periode 2013 – 2014 voor het doel waarvoor door het Fonds Podiumkunsten een meerjarige activiteitensubsidie 2013 – 2014 is verleend. 3. Subsidie van het Fonds voor Podiumkunsten Per brief van 26 juni 2014 met kenmerk 1947289/PS/25-06-2014 is door het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2015-2016 een subsidie toegekend ad € 150.000 aan elk jaar wordt € 75.000 toegerekend. Daarnaast is in dezelfde brief € 3.200 per jaar toegezegd voor stimulering van


arbeidsmarktbeleid. De aanvraag voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 is afgewezen. Per brief kenmerk 156022821/ALG/06-12-2016 is een frictiebijdrage toegezegd ad € 26.067. 4. Subsidie van de Gemeente Amsterdam Voor de kunstenplanperiode 2013 - 2016 is een exploitatiesubsidie toegekend. Per brief kenmerk 13/00462 d.d. 15 maart 2013 is door de Gemeente Amsterdam een subsidie toegekend in het kader van het Kunstenplan 2013-2016. Basissubsidie

179.800

Van dit subsidiebedrag is € 18.530 per jaar bestemd ten behoeve van de naleving van het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). Per brief kenmerk U-16/5261 d.d. 20 januari 2016 wordt Stichting Het Veem Theater geattendeerd op de beeindiging van de subsidierelatie tussen Gemeente Amsterdam en Stichting Het Veem Theater per 31 december 2016. 5. Subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst De aanvraag voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017- 2020 is slechts gedeeldelijk gehonoreerd.

6. Kwantitatieve gegevens Deze gegevens worden opgenomen in het prestatie-overzicht, het activiteitenverslag en in het jaarverslag van het bestuur, waarnaar hierbij tevens wordt verwezen.


B. RESULTATEN 1. Analyse van het exploitatiesaldo Het exploitatiesaldo over 2016 kan als volgt worden geanalyseerd: 2016 Subsidie FPK / Ministerie van OCW Subsidie Gemeente Amsterdam Overige subsidie/bijdragen uit publieke middelen Overige subsidie/bijdragen uit private middelen Af: Personeel beheer Materieel beheer Personeel activiteiten

63.200 179.800 36.288 18.060 297.348

47.149 99.992 90.400

93.200 179.800 9.475 89.567 372.042 46.842 92.562 147.533

237.541 59.807

Saldo Inkomsten Af: Materieel activiteiten Saldo

2015

116.509 191.720

Bijzondere bate Bijzondere last Rentebate Exploitatieoverschot resp. tekort (voor toevoeging bestemmingsreserves)

286.937 85.105 144.049 228.566

-75.211

-84.517

0 -9.436 66

0 1.210 138

-24.774

1.936

2. Vergelijking begroting en exploitatierekening 2016 volgens begroting van FPK Het begrote resultaat over 2016 was â‚Ź -/-30.200. Het resultaat voor toevoeging reserves kwam uit op â‚Ź -/-24.774. Ten opzichte van de begroting van FPK kan het werkelijke resultaat als volgt worden geanalyseerd: Baten Inkomsten Subsidie FPK Subsidie Gemeente Amsterdam Subsidie/bijdragen uit publieke middelen Subsidie/bijdragen uit private middelen Baten hoger dan begroot

16.509 4.000 0 16.288 -4.940 31.857


Lasten Personeel beheer Materieel beheer Personeel activiteiten Materieel activiteiten Lasten hoger dan begroot

1.449 10.842 -68.050 72.820 17.061 14.796 0 -9.436 66 5.426

Bijzondere baten Bijzondere lasten Rentebate, hoger dan begroot Werkelijk resultaat hoger dan begroot resultaat 3. Bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat is in mindering gebracht op Algemene reserve Bestemmingsreserve / -fonds

2016

2015

-23.866 -908 -24.774

912 1.024 1.936


C. FINANCIËLE POSITIE Voor een beoordeling van de financiële positie van de Stichting zijn de bedragen van de in hoofdstuk 2 opgenomen balans als volgt nader gegroepeerd:

31 december 2016

31 december 2015

18.152 46.530 64.682

42.926 56.551 99.477

Materiële vaste activa

50.702

61.937

Lang vermogen beschikbaar voor financiering van het werkkapitaal

13.980

37.540

32.638 57.841 90.479

73.337 79.356 152.693

26.067 47.107 3.325 76.499

45.127 64.128 5.898 115.153

13.980

37.540

Langdurig beschikbaar vermogen Eigen vermogen Voorzieningen

Langdurig vastgelegde middelen

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Kortlopende schulden Vooruitontvangen subsidies Crediteuren, te betalen kosten etc. Belastingen en sociale lasten

Werkkapitaal

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Administratiekantoor Van Mierlo B.V.


JAARVERSLAG BESTUUR


Inhoudsopgave- Voorwoord 1. Missie en doelstellingen 2. Kernactiviteiten 3. Financiering 4. Organisatie 5. Vooruitblik Tot slot

pagina 1 pagina 2 pagina 11 pagina 15 pagina 16

Voorwoord Dit is het bestuursverslag van Veem Huis voor Performance over het jaar 2016. Het laatste jaar van het kunstenplan 2013-2016. Met een resultaat dat € 5426 beter was dan begroot, prestaties over de hele budgetperiode die 168 voorstellingen meer opleverden dan was vereist, een eigen inkomstenquote die gemiddeld meer dan 40 % bedroeg (respectievelijke percentages 54-2013, 39-2014, 45-2015, 32-2016 heeft Stichting Het Veem Theater (Veem House voor Performance vanaf 2016) het ogenschijnlijk fantastisch gedaan de afgelopen vier jaar. We hebben daarvoor bijna ons gehele eigen vermogen en alle reserveringen ingezet en we hebben capaciteitsproblemen van ons team zelf opgelost door twee keer zo hard te werken. Vertaald in geld droeg het vermogen de helft bij van hetgeen we tekort kwamen. Onze arbeid droeg de andere helft bij. Tezamen zo’n € 200.000. Dat hebben we met liefde gedaan en er is dan ook grote dank verschuldigd aan ons team en aan onze kunstenaars die geloofden in de visie van ons theater. Onze subsidienten zijn hierover altijd geïnformeerd en deelgenoot van gemaakt. Ze waren niet in staat dit te vertalen in flankerend beleid. Ook is deze realiteit onderbelicht in de waardering van onze toekomstvisie, omdat een commissie natuurlijk niet over dit historische besef beschikt en er blijkbaar ook geen sturende impulsen uitgaan om dit besef als actuele realiteit te agenderen. Het bestuur wil op een positieve manier naar de toekomst kijken en wil ruim baan geven aan het realiseren van de plannen voor 2017-2020 ondanks het feit dat de basis mager is gefinancierd. 1. Doelstelling en missie Veem Huis voor Performance (Stichting Het Veem Theater) is hét huis in Amsterdam voor de ontwikkeling van performance en discours. Wij zijn een huis waar kunst, politiek, nieuwe gedachten en mensen samenkomen. Elke voorstelling zien we als een nieuw voorstel, als een gedachte-experiment dat we met kunstenaar en publiek aan gaan. Met zorg en aandacht scheppen we de juiste context om performance en discours te ontwikkelen en te delen met publiek. Samen met de kunstenaar ontwikkelen we een traject op maat, maar tegelijkertijd is er ook persoonlijke aandacht voor de toeschouwer. Een bezoek aan het Veem is nooit anoniem in die zin dat er aandacht wordt gegeven aan hoe je binnen komt, wie je bent en dat elke toeschouwer telt. Van onze kunstenaars verwachten we dat ze met hun werk een voorstel doen voor een radicaal andere manier van kijken naar de wereld. Juist in een tijd waarin we bewegen tussen economische crisis, klimaatcrisis, vluchtelingencrisis en politieke crisis, geloven we meer dan ooit dat er nood is aan andere, onbekende wereldbeelden en perspectieven. Kunst stelt onze status quo in vraag en laat zien of verbeeldt dat er een alternatief is, abstract of heel concreet. Ons huis biedt ruimte aan het oefenen van ‘anders kijken’, aan verschillende stemmen, aan dat conflict van mogelijkheden en het ‘oneens zijn’. Om de juiste context te scheppen voor dat ‘anders’ kijken is een huis nodig dat leeft en vertrouwen uitstraalt. Een plek waar je graag komt en waar een zekere mate van gemeenschapsgevoel aanwezig is. Dat doen we door programma’s, debatten en werksessies te organiseren en toeschouwers aan te spreken als actieve deelnemer. Met onze focus op performance sluiten we direct aan bij het Amsterdamse dans- en performance veld. We Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 1 van 20


werken veel met afgestudeerden van de internationaal hoogaangeschreven opleidingen die in onze stad gevestigd zijn, zoals de School voor Nieuwe Dansontwikkeling, de Mimeopleiding, Amsterdam Master of Choreography en DasArts (Master of Theatre). Veem is op dit moment hét huis in de stad en het land voor vernieuwende en tegendraadse artistieke geesten die keer op keer bevragen wat dans en performance zijn. Door verschillende coalities aan te gaan verankeren we ons stevig in de dans- en performance keten. We sloegen daartoe in 2016 de handen in een met onder meer het stadsdansgezelschap ICKAmsterdam, met het festival Something Raw (Brakke Grond en Frascati) en SPRINGfestival (Utrecht). Zo willen we een bloeiende infrastructuur ontwikkelen voor makers én publiek. Het Veem House For Performance werkt met de volgende doelstellingen: performance ontwikkelen met jonge makers. publiek actief betrekken bij het huis en het werk onze kunstenaars. ruimte vrijmaken voor discours rondom het kunstwerk. verbinding aangaan met partners uit het culturele veld Kunstwerken naar buiten brengen in Nederland en Europa. 2.

Kernactiviteiten

2.1 performance ontwikkelen met jonge makers. De kunstenaars van het Veem bewegen zich allemaal in het performance veld. Met performance bevinden we ons op het snijvlak van dans, theater, beeldende kunst en cinematografie. Het is een gebied dat de grenzen van de disciplines oprekt en tegelijkertijd bevraagt. Wat de kunstenaars gemeen hebben is dat het lichaam (dat van de performer en/of de toeschouwer) een belangrijke rol speelt en dat tijd en ruimte telkens essentiële elementen in het werk zijn. In 2016 (co)produceerden we onder meer nieuwe werken van Lisa Vereertbrugghen (Concrete, The Way She Moves), Maria Peralta (Spiegel Im Spiegel), Oneka von Schrader (Panda Express), Rodrigo Sobarzo (Prins of Networks), MOHA (Alice Pons en Olivia Reschovsky met Roof) en toerden we werk geproduceerd in voorgaande jaren.

Roof – door MOHA (Alice Pons en Olivia Reschovsky) Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 2 van 20


Ook gaven we in 2016 met ICK Amsterdam voor het eerst ruimte aan residenties en deden dat in de vorm van AT WORK. Tijdens deze AT WORK sessies gaat het niet om het produceren van een werk, maar juist om het onderzoek aan te gaan en een voorstellingsidee uit te testen om die vervolgens wellicht verder te ontwikkelen. Het is een ruimte die veel gemist wordt in het veld; de mogelijkheid eerst een idee te onderzoeken alvorens de productiemolen in te gaan. We vinden het belangrijk voor de ontwikkeling van jonge makers, om deze ruimte te geven. Tijdens de AT WORK sessies worden met de maker Outside Eyes uitgenodigd die feedback geven tijdens het werken, tot slot wordt de sessie afgesloten met een ‘deelmoment’ of ‘sharing’. Het publiek wordt daarbij expliciet uitgenodigd om feedback te geven; met post-its in de hand en specifieke vragen van de makers plus soep achteraf. Zo leiden de At Work sessies tot constructieve gedachtewisselingen tussen maker en publiek, waarmee deze jonge kunstenaar vervolgens weer verder kan. Te gast waren in 2016 onder meer de makers Aleksandra Lemm, Floor van Leeuwen, Samira Elagoz, Michele Rizzo, Tamar Blom, Zwoisy MayClark en Lisa Vereertbrugghen.

Sharing Floor van Leeuwen

Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 3 van 20


Sharing Aleksandra Lemm

Sharing Zwoisy McClark

Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 4 van 20


Sharing - feedback

Sharing - feedback

Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 5 van 20


Sharing - feedback

Sharing – feedback – soep

Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 6 van 20


Sharing – feedback – soep 2.2 publiek actief betrekken bij het huis en het werk onze kunstenaars Deze doelstelling was een integraal onderdeel van onze activiteiten in 2016. Bij AT WORK zie je dat bijvoorbeeld zeer expliciet terug. Ook ontwikkelen we er specifieke aparte strategieën voor die we in 2017 nog verder hopen uit te breiden. Het publieksplatform Les Spectaurs is daar een voorbeeld van. In 2016 zijn we daar reeds mee verder gegaan. Het is de plek waar de expertise van de toeschouwer en de expertise van de maker elkaar ontmoeten. Het is in eerste instantie bedoeld voor nieuwsgierige (mogelijke) toeschouwers die niet professioneel met kunst bezig zijn, maar wel graag betrokken willen zijn bij theater. In de buurt rondom het Veem en andere sociale culturele locaties zijn uitnodigingen rondgebracht met de vraag of mensen nieuwsgierig zijn naar het theater en dat ze van harte uitgenodigd zijn zich aan te sluiten bij Les Spectateurs. Deze groeiende en geëngageerde groep heeft uitwisselingsmomenten met makers die nieuw werk bij ons maken. Zo deelde Lisa Vereertbrugghen haar werk voordat het in premiere ging op Something Raw aan Les Spectateurs. Ze stelde hen specifieke vragen waar ze graag feedback op wil; wat ze van het plasticfolie vinden waarmee ze werkt, waar het ze aan doet denken, welke beelden het voor hen oproept etc. Op deze manier krijgen makers al in een vroeg stadium de kans ideeën te testen en aan te scherpen. Les Spectateurs zijn mensen die veelal uit de buurt komen en het theater nog niet van binnen kenden, maar op deze manier een inkijkje krijgen in het denk- en maakproces van een jonge maker. Het Veem verankert zich zo in de buurt en verrijkt zich met de blikken van buiten. Uit veelvuldig onderzoek is gebleken dat mensen zich het meest laten verleiden tot een voorstellingsbezoek doordat iemand anders het hen aanbeveelt. Wie het hen aanbeveelt kan zowel de recensent als de buurman zijn. ‘Les Spectateurs’ bekleden uiteraard deze ambassadeursfunctie. Zij kunnen mensen om hen heen over het Veem vertellen en hun kennissen of vrienden vanaf 2017 tegen een gereduceerd tarief meenemen.

Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 7 van 20


2.3 ruimte vrijmaken voor discours rondom het kunstwerk Veem wil expliciet ruimte geven aan de ontwikkeling van discours; ruimte voor reflectie en denken. Centraal staat altijd het kunstwerk of de praktijk zelf, het is vanuit daar dat de reflectie en het denken begint. De activiteiten die het ‘label’ discours hebben, geven de aandacht en ruimte voor het ontwikkelen van gedachten en taal die wij als relevant zien op dat moment in het dans- en performance veld en in de maatschappij. Ons vertrekpunt is altijd de kunst. Dat wil zeggen of wel vanuit een kunstwerk/voorstelling ofwel vanuit de kunstpraktijk. We hebben daarop verschillende activiteiten/formats ontwikkeld. We hadden in 2016 onder meer boekpresentaties van het boek ‘What’s the use’ van redacteuren ick Aikens, Thomas Lange, Jorinde Seijdel, Steven ten Thije (Valiz, Van Abbemuseum, L'Internationale, 2016) en het boek ‘The Practice of Dramaturgy’ van redacteuren Konstantina Georgelou, Efrosini Protopapa en Danae Theodoridou (Valiz, Antennae series, 2016). Hiervoor werken we zeer dankbaar samen met Jasiek Mischke van de Walter König bookshop.

Boekpresentatie ‘Whats the use?’ We organiseerden onder meer Reading and research groups over post-colonialism en over accelerationsim.

Reading and Research Group skypt met Patricia Reed over Xenofeminist Manifesto

Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 8 van 20


Reading and Research Group February 2016 We gingen door met onze maandelijke live-podcast The Sunday Scene gemodereerd door Noha Ramadan waar onder meer Maaike Bleeker, Pascal Gielen, Joachim Robrecht, Jennifer Lacey, Nicoline van Harskamp, Wouter Hillaert en Lara Staal te gast waren. Marijn Lems gaf regelmatig als politiek verslaggever updates over hoe de politieke en beleidsmatige ontwikkelingen in het (inter)nationale veld en de stad er voorstonden. Kunstenaars die dichtbij het huis staan waren voor een dag kok en kookten voor de gasten een maaltijd/soep.

Kunstenaars koken maaltijd voor The Sunday Scene Nicoline van Harskamp te gast bij The Sunday Scene

Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 9 van 20


2.5 verbinding aangaan met partners uit het culturele veld Veem House for Performance vindt het van belang om onderdeel te zijn van een uitgebreid Nederlands en internationale netwerk voor dans en performance. Maar we willen daarin zelf ook een voortrekkersrol aannemen. Daarom gaat het Veem keer op keer met verschillende Amsterdamse en Europese partners een alliantie aan. We werkten in 2016 onder meer samen met;  ICKAmsterdam om AT WORK op te zetten. Dankzij de incidentele talentontwikkelingsgelden waarop ICK aanspraak kon maken konden we deze sessies mogelijk maken. Dat leidde tot een zeer vruchtbare samenwerking. Het is dan ook zeer spijtig dat deze samenwerking in het nieuwe kunstenplan tot een einde komt.  SPRING festival Utrecht; we ondersteunden samen de jonge maker Oneka von Schrader en daarnaast leidde onze artistiek directeur een van de SPRING intensive programma’s.  Something Raw Festival; we organiseerden samen het discursieve randprogramma voor jonge makers ‘Something Shared’ en presenteerden de jonge maker Lisa Vereertbrugghen.  De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; we presenteerden het afstudeerwerk van de vierderjaas SNDO (School voor Nieuwe Dansontwikkeling), van de derdejaars van de SNDO presenteerden we het programma 3forMTD en we presenteerden de afstudeervoorstelling van de Mimeopleiding. We maakten ook een inhoudelijke slag in deze samenwerking en organiseerden met DasChoreography een Sunday Scene bij de Das Graduate School in Noord en gaven samen met DasTheatre de boekpresentatie van The Practice Dramaturgy vorm in het Veem.  Nieuwe Grond; we spreiden het posterproject Absent Images van Sarah Vanhee door heel Amsterdam (5000 posters) en gaven een programma naar aanleiding hiervan vorm tijdens Nieuwe Grond/Theaterfestival.  If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution; samen gaven we de maandelijkse Dancing Group (een variatie op de Reading Group) vorm. Onder inspirerende choreograaf Michele Rizzo werd er maandelijks in het Veem gedanst en gingen we het onderzoek dit keer niet vanuit theorie, maar vanuit beweging aan.  Performance Platform; samen met NBprojects, If I Can’t Dance, SNDO, DasTheatre blijven we performance bundelen en op de kaart zetten in/vanuit het Amsterdamse veld.  De Balie en De Ateliers; in 2016 vormden we met deze 2 partners de coalitie ‘Sociale Kunst’ in het kader van de 3packagedeal van het AFK. Andere partners in 2016 waren o.a.; Valiz, Walter König Bookshop, NBprojects, BAU, Transitiebureau, Productiehuis Rotterdam, Frascati. Kunstwerken naar buiten brengen in Nederland en Europa VeryNow Sinds jaren toeren we ons werk internationaal, het Nederlandse veld blijft wat betreft het presenteren van performance achter. Samen met SPRING zetten we daarom dankzij de incidentele talentontwikkelingsgelden (waarop SPRING aanspraak kon maken)een tour met performance werk in Nederland op, genaamd VeryNow. We bundelden daarin het werk van jonge makers dat zich op het snijvlak van dans/theater/beeldende kunst begeeft, inclusief een specifiek contextprogramma per speelplek. Zo gaat het werk wat door SPRING en Veem ondersteund wordt en internationaal vaak direct aanslaat, maar in ons land nog weinig buiten de randstad te zien is, getoond en ingebed. In 2016 toonden we in deze tour Rodrigo Sobarzo, Florentina Holzinger en Vincent Riebeek, Oneka von Schrader en Julian Hetzel. Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 10 van 20


Moving Meetings Met Julidans en Dutch Performing Arts gaven we een dag van het Moving Meetings programma voor buitenlandse programmeurs tijdens Julidans vorm. We herdachten het format van deze ‘pitchdagen’ intensief en organiseerden niet alleen eenzijdige presentaties, maar creeerden ook gesprekstafels waar programmeurs en makers met elkaar in gesprek gingen. Vervolgens presenteerden 9 opkomende performance en dans kunstenaars in intieme setting hun werk. Fiera en Life Long Burning Ook het Vlaams-Nederlands netwerk Fiera waar het Veem onderdeel vanuit maakt stimuleert het verder toeren van ons werk binnen Nederland en Vlaanderen (CAMPO, STUK, de Warande, - aan te vullen). Met ons Europese netwerk Life Long Burning kunnen onder meer onze kunstenaars gecoproduceerd worden en zorgen we dat ze bij een internationaal netwerk onder de aandacht worden gebracht. Daarbij mag Veem bouwen op reeds een groot netwerk aan internationale partners voor het coproduceren en presenteren van ons werk. Touren Het werk toerde in 2016 weer veel internationaal, hoewel je ziet dat de productiekracht (en daarmee de afzet) sterk is afgenomen door de onderfinanciering de afgelopen jaren. Desalniettemin zijn we trots op zoveel mooie festivals werk gepresenteerd te mogen hebben. Een Nederlands hoogtepunt was Ola Maciejewska met Bombyx Mori op de Nederlandse Dansdagen – ook binnen de Nederlandse dans worden deze nieuwe bewegingen steeds meer erkend…

Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 11 van 20


3.

FinanciĂŤn

Kwantitatieve beschrijving activiteiten P restatieverantwoord ing/ac tiviteitenplan H etV eem Theater2016

30 5 3

1000 400 300

0 6 3 42 19 23

1769 892 2121

W E RKE L IJK 2 0 1 5 aantal producties

aantal bezoekers

aantal voorstellingen

aantal producties

aantal bezoekers

aantal voorstellingen

aantal producties 3 5 5

B E GRO O T 2 0 1 5

aantal bezoekers

0 6 3

W E RKE L IJK 2 0 1 6

aantal voorstellingen

Podiumkunsten, producerend 1. nieuwe producties eigen producties coproducties 2. reprises 3. voorstellingen in Amsterdam in de rest van Nederland in het buitenland 4 anders huisevenementen Amsterdam

aantal bezoekers

GE M E E NTE A M S TE RD A M

aantal voorstellingen

aantal producties

B E GRO O T 2 0 1 6

38 6 42

1703 567 3614

4 4 3 30 13 22

1380 900 2000

mezze talk/ Sunday Scene Adam

6 6

6 6

260 120

9 7

22 7

909 209

6 6

6 6

260 120

6 4

6 4

271 63

projecten met AHK Amsterdam

4

10

500

4

39 8

737 473

4

12

500

9 3

11 7

1156 519

TO TA A L

25

60

258 0

33

160

7 110

25

89

5160

33

114

7 8 93

aantal voorstelling en

aantal bezoekers

6 3 6 10

aantal bezoekers

808 303 1110 605 4284 7 110

W E RKE L IJK 2 0 1 5 aantal producties

38

aantal producties

11

B E GRO O T 2 0 1 5

aantal bezoekers

400

3 3 5 2 20

6 3 6 10

aantal voorstelling en

aantal producties

Nieuwe productie Reprise Productie Nieuwe Co-productie Reprise Co-productie anders

W E RKE L IJK 2 0 1 6

aantal bezoekers

FO ND S P O D IUM KUNS TE N

aantal voorstelling en

aantal producties

B E GRO O T 2 0 1 6

aantal voorstelling en

5 anders anders

4 3 4 6 16

15

1601

51 2 1 3 42

2611 231 125 211 3614

114

8 393

900 Noord Oost Midden West Zuid Amsterdam (standplaats) Rotterdam Den Haag Utrecht Buitenland

2 1 2 2 30 2

1880

300 TO TA A L

25

50

258 0

33

3

71

2 1

2 5 80 6 1 2 23

133 1051 3360 138 19 217 2121

1 1 54 2 3 3 22

160

7 110

25

89

2260

2000 5160

33

Het Veem Huis voldeed ruim aan de opdracht in de standplaats. We zijn vooral verheugd over het op peil blijven van het aantal bezoekers in Amsterdam. Verder werden 160 uitvoeringen gerealiseerd met 7110 bezoekers. Dit is hoger dan begroot maar een minder resultaat dan in 2015. Het bestuur constateert dat in 2016 met minder middelen, meer publiek werd bereikt. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de resultaten van deze budgetperiode 2013-2016 en deze zijn onderaan de tabel samengevat afgezet tegen de prestaties die we moesten leveren. Het karakter van ons beleid hebben we ingrijpend moeten wijzigen in het laatste jaar van deze periode 2016. Dat leverde echter en veelheid aan activiteiten op. Wij telden er 160, waarvan 114 als volwaardige voorstelling aan te merken.

Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 12 van 20


Speellijst 2016

Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 13 van 20


Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 14 van 20


P restatieverantwoord ing/ac tiviteitenplan H etV eem Theater2 01 4

WERKELIJK 2013

GEM EE NTE A M S TE RD A M

WERKELIJK 2014

aantal voorstelling aantal en bezoekers

aantal producties

WERKELIJK 2015

aantal voorstelling aantal en bezoekers

aantal producties

WERKELIJK 2016

aantal voorstelling aantal en bezoekers

aantal producties

aantal voorstelling aantal en bezoekers

aantal producties

Podiumkunsten, producerend 1. nieuwe producties

3 12 6

eigen producties coproducties 2. reprises

5 11

4 4 3

3 5 5

3. voorstellingen in Amsterdam in de rest van Nederland in het buitenland

31 9 61

1274 1338 8448

36 8 61

1706 240 5746

38 6 42

1703 567 3614

42 19 23

1769 892 2121

4 anders mezze talk Amsterdam

6 5

11 5

1296 91

5 4

5 4

271 79

6 4

6 4

271 63

9 7

22 7

909 209

projecten met AHK Amsterdam

6

20

999

6

18

970

9 3

11 7

1156 519

0 4

39 8

737 473

TO TA A L

33

137

13446

36

132

9012

33

114

7893

33

160

7110

huisevenementen Amsterdam 5 anders anders

WERKELIJK 2013

FO ND S P O D IUM KUNS TE N

aantal producties

WERKELIJK 2014

aantal voorstelling aantal en bezoekers

aantal producties

3 2 18 6 7

Nieuwe productie

3 19 11

Reprise Productie Nieuwe Co-productie Reprise Co-productie anders

WERKELIJK 2015

aantal voorstelling aantal en bezoekers

9

350

aantal producties

4 3 3 0 16

WERKELIJK 2016

aantal voorstelling aantal en bezoekers

15

1156

aantal voorstelling aantal en bezoekers

aantal producties

3 3 5 2 20

Noord

38

808 303 1110 605 4284 7110

3

71

2 5 80 6 1 2 23

133 1051 3360 138 19 217 2121

160

7110

Oost Midden West Zuid Amsterdam (standplaats) Rotterdam

6 67 1

1142 3660 44

2 61

152 8448

137

13446

Den Haag Utrecht Buitenland TO TA A L

producties huisevenementen mezze talks/ Sunday scene Totaal

33

vereist tot en met 2016 productiesvoorstellingen 20 200 20 20 20 20 60

240

36

4 54

120 2676

1 3 61

36 84 5746

132

9012

26

51 2 1 3 42

2556 231 125 211 3614

114

7893

33

geleverd t/m 2016 productiesvoorstellingen 61 344 26 44 20 20 107

408

3.1. Exploitatie resultaat Het resultaat over 2016 bedraagt € 24.774 negatief terwijl een negatief resultaat was begroot van € 30.200. Het resultaat is dus € 5426 beter dan begroot. Het resultaat is via de resultaatbestemming onttrokken aan de verschillende reserves. Met alle maatregelen in 2015 hebben we inderdaad de continuïteit voor 2016 gewaarborgd. We zijn ook verheugd dat de zittende directie deze moeilijke taak met zo nu en dan moeilijke beslissingen met zoveel enthousiasme en elan heeft uitgevoerd. 3.2. Financiële positie Ook dit jaar werden de consequenties van de vermindering van meer dan 50% van het budget van het Veem in 2013 verder voelbaar. In 2015 verwachten we wel een verzwakking van het eigen vermogen in 2016. Het eigen vermogen is inderdaad geslonken tot bijna nihil Belangrijk onderdeel van onze plannen voor 2017-2020 is om vanuit een stevig eigen financieel fundament te vertrekken dat ons ook de ruimte moet bieden om ons eigen Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 15 van 20


vermogen weer te versterken. Een gezonde bedrijfsvoering tot het einde van de lopende kunstenplan periode bleek alleen realiseerbaar als met stevige bezuinigingen op de kosten. Ook in 2016 is dat gelukt. Naast externe relaties en fondswerving, maakt het ontwikkelen van een nieuw en alternatief verdienmodel nadrukkelijk deel uit van de taken van de artistiek directeur Anne Breure. Deze artistiek directeur vertegenwoordigt een jonge generatie die het veld betreedt in tijden van bezuinigingen en neemt daarom vanzelfsprekend de uitdaging op zich om over alternatieve structuren en manieren van inkomen genereren na te denken. Dat kost tijd zeker als er weinig middelen zijn om hierin te investeren 3.3. Continuïteit De subsidie van de gemeente Amsterdam en het Fonds Podiumkunsten eindigt van rechtswege met ingang van 31 december 2016. Het Veem dient dus rekening te houden met het feit dat vanaf 1 januari 2017 geen subsidie meer wordt ontvangen. In augustus 2016 werd bekend dat het fonds podiumkunsten het Veem niet langer meerjarig zal ondersteunen voor de periode 2017-2020. Het fonds Podiumkunsten heeft ons frictiemiddelen ter beschikking gesteld. Deze zijn oorspronkelijk geoormerkt als programmamiddelen te besteden in de eerste helft van 2017. Stichting het Veem Theater deed een verzoek de middelen ook voor andere doelen te kunnen bestemmen. De beschikking is hierop aangepast. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst zal het Veem wel meerjarig ondersteunen met een bescheiden bijdrage van € 180.000 Op grond van deze toezegging is er grond waarop gerede twijfel kan bestaan over de continuïteit van het Veem. Het bestuur heeft maatregelen getroffen om eventuele langlopende verplichtingen af te wikkelen. Bestaande verplichtingen voor ondersteunende taken in de organisatie zijn beëindigd. Bestuur en directie beraden zich over de invulling van de plannen hoe het verder moet vanaf 2017. Het feit dat op basis van de bestaande subsidiestromen het Veem structureel elk jaar minimaal € 100.000 te kort kwam wordt immers niet opgelost. Ingaande 2017 probeert Veem nog meer dan voorheen de tering naar de nering te zetten middels een beleidskeuze voor een 100 dagen beleid.

Herziene begroting 2017 Stichting Het veem Theater

donderdag 25 augustus 2016 BATEN A Opbrengsten (subtotaal) Directe opbrengsten 1 Publieksinkomsten totaal Uitkoopsommen Indirecte inkomsten 2 Diverse inkomsten totaal

B Bijdragen (subtotaal) 1 Subsidie Gemeente Amsterdam overige inkomsten publieke middelen 4 europese subsidies Som der baten

begroot 2017 71.950 10.000 10.000 51.950

247.100 180.000 41.200 25.900 319.050

LASTEN C Beheerslasten (subtotaal) 1 Beheerlasten personeel 2 Beheerlasten materieel

128.200 60.400 67.800

D Actvititeitenlasten (subtotaal) 3 Activiteitenlasten personeel 4 Activiteitenlasten materieel

190.850 120.000 70.850

Som der lasten Jaarsaldo

Bestuursverslag 2016

319.050 0

stichting Het Veem Theater

pagina 16 van 20


3.4. Liquiditeit en solvabiliteit Het budget is met ingang van 2013 bijna € 400.000,- minder geworden, en dat heeft ingrijpende gevolgen gehad voor het team, voor het aantal kunstenaars dat we kunnen ondersteunen en voor de voorwaarden waarmee het werk kan worden uitgevoerd. We hebben geconstateerd dat het Veem Huis eigenlijk ondergefinancierd is, veroorzaakt door een krappe financiering van het Fonds Podiumkunsten en frictie in het ontwikkelen van een succesvol verdienmodel in een markt die zichzelf nog aan het uitvinden is. Het Veem Huis verdiend en is gediend bij een beter financieel fundament. Dat kon en moest worden verwezenlijkt in de volgende kunstenplanperiode die van 2017-2020 loopt. Nu in maart 2017 constateren wij dat wij subsidienten onvoldoende hebben kunnen overtuigen. We sluiten 2016 af met een tekort. Het eigen vermogen staat daarom ook in 2017 onder druk. Dit kan de continuïteit van de stichting in gevaar brengen, versterking van het eigen vermogen blijft noodzakelijk in de periode 2017-2020. 3.5. Eigen inkomsten Het percentage eigen inkomsten is onverminderd hoog 31,64% (gemiddeld 42,39% in de periode 2013-2016). Dat hangt uiteraard ook samen met het geringe aandeel aan publieke middelen en we waren ook in 2016 weer behoorlijk succesvol om extern financieringsbronnen aan te boren. Ook in 2017 blijft deze situatie onveranderd. Vanaf 2017 hebben we interessante meerjarige samenwerkingspartners gevonden die onze activiteiten financieel ondersteunen 3.6. Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten De bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten is per 31-12-2016 € 3549. De bestemmingsreserve Amsterdam/ DMO is per 31-12-2016 nihil. Inzet extra ter beschikking gestelde middelen voor arbeidsmarktbeleid Het Veem ontvangt € 3.200 aan extra ter beschikking gestelde middelen voor arbeidsmarktbeleid. Deze zijn het afgelopen jaar ingezet voor een adviseur en coach ten behoeve van de artistiek directeur en aan ter beschikking gestelde werktijd voor een cursus van een personeelslid. 3.7. Onderhoud en MOP Het Meerjarig Onderhouds Plan (MOP, Gemeente Amsterdam) wordt uitgevoerd. Veel werkzaamheden worden in eigen beheer gedaan. In tijden van bezuiniging lijdt onderhoud het eerst. De MOP wordt nageleefd, maar investeringen blijven achter door constante druk op het budget. Extra comptabel besteden wij cumulatief € 10.692 te weinig en dit is ook als zodanig in de jaarrekening opgenomen. Er is geen reservering voor opgenomen omdat dit uitsluitend ten laste van het resultaat zou komen. We doen wat noodzakelijk is en niet wat nodig is. De al verouderde infrastructuur van het Veem blijft daardoor verder achter. We hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan hoe dit duurzaam te veranderen. Voor 2017-2020 hebben we daarom een aantal gedegen voornemens geformuleerd. Onze zaal moet voor een deel worden vernieuwd. In lijn met ons motto dat een organisatie duurzaam moet zijn en vanuit ons geloof dat het belangrijk is dat de cultuursector een voorbeeldfunctie kan hebben, zetten we daarbij vol in op verduurzaming. In samenwerking met de rest van het gebouw hebben we de afgelopen periode zonnepanelen op het pand laten plaatsen. We willen daar nu als theater een volgende stap in maken. Daar worden we bij geadviseerd en ondersteund door de gemeente. Met behulp van de Klimaatroute doen we het komende jaar een aanvraag voor het Duurzaamheidsfonds. Deze hele vernieuwing zal ook de verhuur van de zaal ten goede komen en worden we kosten efficiënter. 4.

Organisatie

4.1. Bestuur Stichting het Veem Theater heeft gezien de kleine omvang van de organisatie een bestuursmodel, het dagelijks bestuur is gedelegeerd aan de directie bestaande uit een artistiek directeur en zakelijk leider. Afgelopen jaar Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 17 van 20


zijn de statuten van de stichting gemoderniseerd, waarbij goed is gekeken naar de richtlijnen van de regeling Cultural Governance. Zo hebben in 2014 wijzigingen plaatsgevonden in de clausules die betrekking hebben op het bestuur en het boekjaar van de stichting. Het bestuur is gedurende een jaar vanaf eind 2015 stapsgewijs geheel vernieuwd. De zittende bestuursleden hadden door de nijpende financiĂŤle situatie en directiewissels reeds hun bestuurstermijn(en) overschreden. Inmiddels bestaat het bestuur uit; Marijke Hoogenboom is lector aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (NL/DE), Hendrik Folkerts is curator van DOCUMENTA (NL), Daniel Blanga Gubbay is professor aan de kunstacademie in Brussel en oprichter Aleppo, ruimte voor experiment in performance en politiek (IT/LB/SY), Bram de Jaeger is relatiemanager bij ABN Amro (NL) en Ann Demeester is de directeur van De Hallen en het Frans Hals Museum (NL/BE). Dat vormt een bestuur dat cultureel en qua leeftijd divers is en zowel inhoudelijk als qua ondernemerschap en internationale uitstraling als bestuurlijke en politieke ervaring een zeer gedegen steun is. Willy Smits, Mark Walraven en Edgar Jager traden in 2016 af. Het schema van af en aantreden is daarmee als volgt;

Naam

Functie

Datum aanstelling

Einde 1e termijn

1. W.F. Smits

Voorzitter

1-11-2006

1-11-2009

2.M.M. Hoogenboom

Huidig voorzitter

1-10-2015

1-10-2019

14-06-2016 Voorzitter per 14-062016

3. E. Jager

Bestuurslid

28-08-2013

1-9-2017

01-10-2016

4 A. Demeester

Bestuurslid

1-12-2014

5. H. Folkerts

bestuurslid

01-01-2016

1-12-2018 01-012020

6.M.A. Walraven

penningmeester

02-04-2009

7 B. de Jaeger

Huidig penningmeester

01-05-2016

8 D. Blanga-Gubbay

Bestuurslid

01-04-2016

Einde laatste termijn

02-04-2013 01-05-2016 01-052020 01-042020

De bestuursfuncties van de stichting zijn onbezoldigd. Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar en vaker in aanloop naar de kunstenplanperiode toe of als de situatie daarom vraagt. 4.2. Samenstelling team en directie De directie van het Veem Huis houdt functioneringsgesprekken met de medewerkers en biedt indien gewenst scholing aan, die (deels) uit het Scholingsfonds betaald wordt. Het personeel wordt betaald op basis van de CAO theater. Een dynamische en wendbare organisatie is belangrijk voor het Veem. Een klein team vormde ook in 2016 het hart. Wanneer nodig werd het uitgebreid met freelance productieleiders, technici en artistiek medewerkers; we konden zo per activiteit precies kijken hoeveel en welke expertise gevraagd is. Het vaste team bestond in 2016 uit productiecoĂśrdinator Lyndsey Housden, PR medewerker Jasmin Farag, hoofd techniek Stefan Mirck (tot 1 juni 2016) opgevolgd door Pablo Fontedevilla en office manager Gwenda de Marie en oproepkrachten voor zaal en kassadiensten De directie wordt gevormd door Anne Breure, artistiek directeur (sinds 1-11-2014) en Michel Bezem, zakelijk leider (sinds 1-1-2013). 4.3. Code Cultural Governance De Code Cultural Governance, waarin de normen voor goed bestuur zijn neergelegd, worden als zodanig nageleefd. Er is een profielschets voor de bestuurssamenstelling, er is een rooster van aftreden, zoals hierboven aangegeven. Er is een directie regelement vastgesteld, de administratieve organisatie is vastgelegd. Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 18 van 20


De statuten zijn gemoderniseerd en een bestuurslid wordt voor de periode van vier jaar benoemd, waarna herbenoeming kan plaatsvinden. Er worden gemiddeld vier à vijf bestuursvergaderingen per jaar gehouden, waarbij bestuur en directie aanwezig zijn. Het bestuur wordt door de directie op de hoogte gehouden van alle relevante artistieke, financiële en organisatorische zaken. Zoals de code aangeeft heeft het bestuur een vergadering gehad waarbij de directie afwezig was. 4.4. WNT (Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen) De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. De WNT is niet van toepassing, omdat de minimumeis van € 500.000 aan subsidie niet wordt gehaald. 5. Vooruitblik Op 1 en 2 augustus werden de uitslagen voor de subsidies 2017-2020 van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Fonds Podiumkunsten bekend gemaakt. Veem had er in haar ondernemingsplan op ingezet om naast meer eigen middelen te genereren, qua subsidie weer aan te sluiten bij het niveau van 2012. In 2013 was het Veem naar een dermate minimale basis toe gegaan dat het de afgelopen jaren steeds een fors tekort draaide (met name in 2013 en 2014) en slechts dankzij frictiegelden en het inzetten van reserves het hoofd boven water kon houden en de gemaakte beloftes waar kon maken. Dat eiste een enorme tol van de organisatie en bleek allesbehalve houdbaar. Het Veem wilde daarom naar een stevig eigen zakelijk fundament, met sterke samenwerkingen waarvan uit gebouwd zou kunnen worden. Ondanks de inhoudelijke erkenning die uit het AFK-advies sprak, bleek op 1 augustus dat de financiële basis vanaf 2017 gelijk blijft en niet wordt vergroot. Daarbij hoorden we op 2 augustus dat vanaf 2017 de kleine structurele financiering van het FPK van 75.000 definitief wegvalt voor 2017-2020. Ook bij partners die in ons plan een belangrijk onderdeel van ons zakelijk fundament uit maakten was er slecht nieuws en dat heeft consequenties. Frascati kreeg minder middelen toegekend dan aangevraagd, daardoor slinkt hun coproductie bijdrage licht. Samenwerkingspartner ICKAmsterdam moet nog veel sterker bezuinigen voor de komende periode (+/- 300.000). Als gevolg daarvan heffen zij hun gehele talentontwikkeling-pilaar op, inclusief onze samenwerking, zodat 150.000 euro weg valt uit onze begroting. Als we na de uitslagen nu de balans opmaken, is onze financiële basis zeer beperkt, ondanks de felicitaties die we veelvuldig kregen in het veld, en de positieve bevestiging van het AFK. Tegelijkertijd zien we kansen. Bijvoorbeeld dat het wegvallen van de structurele FPK-subsidie de gelegenheid biedt om bij dit fonds projectsubsidies aan te vragen voor specifieke projecten – iets wat eerder onmogelijk was door de structurele subsidiëring, maar wat wellicht veel beter past bij de werking van ons huis. De mooie inhoudelijke erkenning van het AFK maakt ook dat andere fondsen (ook buiten de kunsten) geïnteresseerd zijn om verder te praten over investeringen in de toekomst. En in vergelijking met andere organisaties mogen we blij zijn dat wij onze werking min of meer op hetzelfde niveau kunnen blijven continueren. Bovenal zijn we door de omstandigheden bij collega instellingen plots het grootste dans- en performance productiehuis van Amsterdam, en dat brengt een nieuwe verantwoordelijkheid met zich mee. Om de kracht van het Veem te waarborgen en vandaaruit initiatief te kunnen nemen, kiezen we ervoor om vanaf 2017 jaarlijks het huis voor 100 dagen neer te zetten, onder de noemer ‘100 Dagen Huis’. In die 100 dagen zal zich het huis overtuigd en geheel manifesteren volgens de visie zoals die is beschreven in het ondernemingsplan. Door ons 100 dagen intensief te profileren in plaats van het gehele jaar door voor een derde te opereren, zijn wij ervan overtuigd dat we het Veem op zijn sterkst kunnen door ontwikkelen. We behouden de programmatische lijnen/pilaren zoveel mogelijk (discours, verbinding, performance), maar passen die aan aan de huidige financiële situatie, zonder in te boeten aan inhoudelijke kwaliteit en zonder in te boeten op arbeids- en productievoorwaarden. Met een beperkte, herkenbare periode gaan we voor Bestuursverslag 2016

stichting Het Veem Theater

pagina 19 van 20


JAARREKENING


Stichting Het Veemtheater AMSTERDAM 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na bestemming van het resultaat)

ACTIVA

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

31 december 2016 € € 4.027 46.675 0

Totaal vaste activa

Voorraden Debiteuren Omzetbelasting Nog te ontvangen subsidies Overige vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa

31 december 2015 € € 0 61.937 0

50.702

0 20.332 0 0 12.306 0 57.841

61.937

0 17.566 9.784 800 45.187 0 79.356 90.479

152.693

141.181

214.630


PASSIVA € Algemene reserve Bestemmingsreserve FPK / OCW Bestemmingsfonds Gemeente Amsterdam

31 december 2016 €

14.603 3.549 0

31 december 2015 € 15.217 27.035 674

Totaal eigen vermogen

18.152

42.926

Voorzieningen

46.530

56.551

0

0

Langlopende schulden Vooruitontvangen subsidie Crediteuren Belastingen en sociale lasten Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

26.067 10.529 3.325 36.578

45.127 32.085 5.898 32.043 76.499

115.153

141.181

214.630


Stichting Het Veemtheater AMSTERDAM 2. CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2016 werkelijk 2016 BATEN 1a. Publieksinkomsten binnenland - Recette - Vrijkaarten - Uitkoop - Partage

begroting 2016 €

werkelijk 2015 €

11.720 3.620 0 0 15.340 0 15.340

20.000 0 20.000 0 40.000 0 40.000

19.297 845 4.600 0 24.742 11.150 35.892

0

0

0

3a. Vergoedingen coproducent 3b. Overige inkomsten 3 Overige inkomsten

20.702 34.960 55.662

20.000 10.000 30.000

52.998 16.943 69.941

4 Totaal directe opbrengsten

71.002

70.000

105.833

5 Indirecte opbrengsten

45.507

30.000

38.216

6a. Bijdragen particulieren incl. vrienden 6b. Bijdragen bedrijven 6c. Bijdragen van private fondsen 6d. Bijdragen van goede doelenloterijen 6e. Overige private bijdragen 6 Overige bijdragen uit private middelen

0 0 0 0 18.060 18.060

5.000 0 18.000 0 0 23.000

11.527 0 0 0 78.040 89.567

134.569

123.000

233.616

63.200 0 179.800 0 36.288

59.200 0 179.800 0 20.000

93.200 0 179.800 0 9.475

13 Totaal publieke subsidies en bijdragen

279.288

259.000

282.475

14 Totale baten

413.857

382.000

516.091

werkelijk 2016 € 31,64% 84,73%

begroting 2016 € 32,20% 84,50%

werkelijk 2015 € 45,10% 81,94%

1b. Publieksinkomsten buitenland 1 Publieksinkomsten totaal 2 Sponsorinkomsten

7 Totaal eigen inkomsten 8 Meerjarige subsidie Fonds Podium Kunsten 9 Meerjarige subsidie provincie 10 Meerjarige subsidie gemeente 11 Meerjarige subsidie overig 12 Overige bijdragen uit publieke middelen

INKOMSTENQUOTES Eigen inkomensquote Andere inkomensquote

De vrijkaarten zijn niet opgenomen in de eigen inkomensquote.


werkelijk 2016 â‚Ź

begroting 2016 â‚Ź

werkelijk 2015 â‚Ź

47.149 99.992 147.141

45.700 89.150 134.850

46.842 92.562 139.404

4a. Activiteitenlasten personeel voorbereiding 4b. Activiteitenlasten personeel uitvoering 4 Activiteitenlasten personeel

0 90.400 90.400

0 158.450 158.450

0 147.533 147.533

5a. Activiteitenlasten materieel voorbereiding 5b. Activiteitenlasten materieel uitvoering 5c. Marketing 5d. Educatieve activiteiten 5 Activiteitenlasten materieel

152.726 24.285 14.709 0 191.720

118.900

138.229 65.509 24.828 0 228.566

6 Totale activiteitenlasten

282.120

277.350

376.099

7 Totale lasten

429.261

412.200

515.503

8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering

-15.404

-30.200

588

66

0

138

-9.436

0

1.210

-24.774

-30.200

1.936

(negatief)

(negatief)

(positief)

LASTEN

1 Beheerlasten personeel 2 Beheerlasten materieel 3 Totale beheerlasten

9 Saldo rentebaten / lasten 10 Saldo bijzondere baten / lasten 11 Exploitatieresultaat

Resultaatbestemming Bestemmingsfonds Gemeente Amsterdam Bestemmingsreserve FPK Algemene reserve

Personele bezetting (beheer + activiteiten) Fte. Uitvoerend (op het podium) Fte. Niet-uitvoerend Totaal personele bezetting Waarvan in vaste dienst Waarvan in tijdelijke dienst

-674 -234 -23.866 -24.774

674 350 912 1.936

0,00 4,19 4,19

0,00 4,19 4,19

0,00 4,19 4,19

1,87 2,32 4,19

2,22 1,97 4,19

2,22 1,97 4,19


Stichting Het Veem Theater AMSTERDAM 3. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Materiële vaste activa Waardering vindt plaats tegen de aanschaffingsprijs verminderd met de hierop gebaseerde afschrijvingen. De afschrijvingspercentages bedragen: - verbouwing 10 - kantoorinventaris 20 - lichtapparatuur 20 - overige inventaris 20 In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Vorderingen Waardering vindt plaats tegen nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreft de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Overige activa en passiva Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde. Continuiteit van de stichting Met ingang van de nieuwe Kunstenplanperiode 2013 - 2016 heeft Het Veem Theater te maken gekregen met ernstige bezuinigingen met als gevolg onderfinanciering van de stichting. De exploitatietekorten, die daardoor zijn ontstaan, konden worden gedekt vanuit de frictiegelden en uit het eigen vermogen. De subsidie van de gemeente Amsterdam (hierna "DMO") en Fonds Podium Kunsten (hierna "FPK") eindigt van rechtswege met ingang van 31 december 2016. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van tegemoetkoming of vergoeding in dat verband. Voor het Kunstenplanperiode 2017 - 2020 gaat Het Veem Theater een subsidie ontvangen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst ter hoogte van € 180.000. Echter er is veel minder toegezegd dan nodig voor een stevig financieel fundament


Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuiteit van Stichting Het Veem Theater. Het bestuur zal maatregelen treffen om eventuele langlopende verplichtingen te kunnen afwikkelen en heeft de intentie om de activiteiten van de stichting in afgeslankte vorm voort te zetten. Ondanks dat het onzeker is of Stichting Het Veem Theater aanspraak kan doen op een additionele bijdrage van DMO of FPK in het kader van Brede Talentenontwikkeling of bijdragen van andere subsidienten, gaat het bestuur uit van een positieve continuiteitsveronderstelling. De jaarrekening is derhalve opgesteld op continuiteitsbasis.


GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTATENBEPALING

Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de subsidie van de Rijksoverheid, de overige subsidies, de opbrengst van voorstellingen alsmede overige baten en de historische kosten, voor zover deze betrekking hebben op het boekjaar. De bedragen in de jaarrekening luiden in euro’s en zijn afgerond op hele bedragen. Bijzondere baten en lasten Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord.


4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

2016 €

2015 €

VASTE ACTIVA Boekwaarde per 1 januari Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Aanschaffingsprijs per 31 december Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

61.937 0 0 -11.235

67.236 5.309 0 -10.608

50.702

61.937

194.139 -143.437

194.139 -132.202

50.702

61.937

De vaste activa zijn als volgt te specificeren: Vaste activa:

Materieel

Materieel

Immaterieel

Inventaris € 3.963 0 0 -1.601 2.362

Website

Boekwaarde per 1 januari 2016 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2016

Verbouwing € 52.886 0 0 -8.573 44.313 106.172 -61.859 44.313

82.658 -80.296 2.362

Aanschaffingsprijs per 31 december 2016 Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2016

Totaal €

5.088 0 0 -1.061 4.027

61.937 0 0 -11.235 50.702

5.309 -1.282 4.027

194.139 -143.437 50.702

De verzekerde som van inventaris/goederen theater bedroeg per 31 december 2016 € 228.000 De verzekerde som van gebouwen bedroeg per 31 december 2016 € 265.000. 2016 €

2015 €

VORDERINGEN Debiteuren

20.332

Het treffen van een voorziening voor dubieuze debiteuren is niet noodzakelijk.

17.566


2016 â‚Ź Nog te ontvangen subsidies Amsterdams Fonds voor de Kunsten Sargentini

2015 â‚Ź 0 0 0

800 0 800

6.223 1.244 4.762 77 12.306

6.573 4.518 0 34.096 45.187

37.322 25 2.223 12.372 3.447 52 2.400 57.841

19.353 94 5.698 52.086 573 1.552 0 79.356

Stand per 1 januari Resultaat Mutatie bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten, resultaat Mutatie bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten, frictiereg. OCW Mutatie bestemmingsreserve Gemeente Amsterdam Stand per 31 december

15.217 -24.774 234 23.252 674 14.603

14.305 1.936 -350 0 -674 15.217

Frictiebijdrage Fonds Podium Kunsten Stand 1 januari Toename resp. afname bestemmingsreserve OCW Stand per 31 december

27.035 -234 -23.252 3.549

26.685 350 0 27.035

0 0 0

0 0 0

674 -674 0

0 674 674

Overige vorderingen en overlopende activa Borgsommen Vooruitbetaalde kosten Pensioenfonds Overige vorderingen

LIQUIDE MIDDELEN ING 5109767 ING 5147363 ING 5154764 ING zakelijke spaarrekening ABN-AMRO Kas Kruispost PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve

Bestemmingsfonds Fonds Podium Kunsten/OCW Stand 1 januari Naar bestemmingsfonds Fonds Podium Kunsten Stand per 31 december Bestemmingsfonds Gemeente Amsterdam Stand 1 januari Afname Stand per 31 december


VOORZIENINGEN Investeringssubsidie Ten behoeve van de verbouwing in 2009 heeft de Gemeente Amsterdam een bijdrage toegekend van € 29.460. De bijdrage valt vrij in gelijke termijnen met de afschrijving van de verbouwing (10 jaar). Ten behoeve van de installatie van de hijslier in 2012 heeft de Gemeente Amsterdam een bijdrage van € 60.541 toegekend aan Stichting Het Veem Theater. De bijdrage valt vrij in gelijke termijnen met de afschrijving van de hijslier (10 jaar). Ten behoeve van de inrichting van de zaal zijn in 2013 stoelen aangeschaft ad € 3.013 welke onderdeel vormen van de frictieregeling. De bijdrage valt vrij in gelijke termijnen met de afschrijving van de stoelen (5 jaar). Ten behoeve van de automatisering is in 2013 de server vervangen, € 1.500, welke onderdeel vormt van de frictieregeling. De bijdrage valt vrij in gelijke termijnen met de afschrijving van de server (5 jaar). 2016 € 56.551 0 -10.021 46.530

2015 € 66.027 0 -9.476 56.551

Fonds Podium Kunsten, frictieregeling Danceweb

26.067 0 26.067

26.267 18.860 45.127

Crediteuren

10.529

32.085

Loonbelasting Omzetbelasting

2.848 477 3.325

5.898 -9.784 -3.886

Loonheffing, aangifte december

2.848

5.898

-2.211 2.688 477

-8.555 -1.229 -9.784

Stand 1 januari Toevoeging Vrijval Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruitontvangen subsidie

Belastingen en sociale lasten, verschuldigd

Omzetbelasting Aangifte 4e kwartaal Suppletie aangifte


2016 €

2015 €

Overige schulden en vooruitontvangen bedragen Te betalen kosten Accountantskosten Administratiekosten Pensioen Reservering vakantiegeld Vooruitontvangen bedragen

24.702 4.460 3.000 0 4.416 0 36.578

13.599 2.300 2.315 643 6.774 6.412 32.043

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Subsidies Voor het jaar 2016 heeft Fonds voor Podiumkunsten een subsidie van € 150.000 + een extra subsidie ad € 3.200 voor de stimulering van arbeidsmarktbeleid toegezegd. Voor het jaar 2016 heeft de Gemeente Amsterdam een subsidie van € 179.800 toegezegd. Wegens beeindiging van de subsidierealatie met het Fonds Podiumkunsten ultimo 31-12-2016 zijn frictiegelden ter beschikking gesteld ad € € 26.067 te besteden aan activiteiten in eerste helft van 2017. de Stichting verkreeg ook toestemming deze middelen anders te ten behoeve van afkoopsommen of beëindiging van contracten. Huurcontract Het huurcontract is aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden.


5. TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2016

werkelijk 2016 €

begroting 2016 €

werkelijk 2015 €

BATEN 1. Publieksinkomsten Publieksinkomsten binnenland - Uitkoopsommen - Recettes - Vrijkaarten - Partage

15.340

40.000

35.892

0 11.720 3.620 0 15.340

20.000 20.000 0 0 40.000

4.600 19.297 845 0 24.742

Publieksinkomsten buitenland - Uitkoopsommen

0

0

11.150

2. Sponsorinkomsten

0

0

0

3. Overige inkomsten

55.662

30.000

69.941

Vergoedingen coproducent

20.702

20.000

52.998

Overige inkomsten Verkoop bijproducten Doorbelaste kosten Overig

0 0 34.960 0 34.960

0 0 5.000 5.000 10.000

13.524 2.571 136 712 16.943

4. Totaal directe opbrengsten

71.002

70.000

105.833

5. Indirecte opbrengsten

45.507

30.000

38.216

Huuropbrengsten Overige indirecte inkomsten

25.071 20.436 45.507

30.000 0 30.000

38.216 0 38.216

18.060

23.000

89.567

0

5.000

11.527

0 18.060 18.060

18.000 0 23.000

0 78.040 89.567

134.569

123.000

233.616

6. Overige bijdragen uit private middelen Bijdragen vrienden en particulieren Bijdragen van private fondsen: - Life Long Burning (EU) - Overige bijdragen/fondsen

7. Totaal eigen inkomsten


5. TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2016

werkelijk 2016 € 8. Meerjarige subsidie FPK/OCW

begroting 2016 €

werkelijk 2015 €

63.200

59.200

93.200

179.800

179.800

179.800

36.288

20.000

9.475

26.267 0 10.021 36.288

20000 0 0 20.000

0 0 9.475 9.475

13. Totaal publieke subsidies en bijdragen

279.288

259.000

282.475

14. Totale baten

413.857

382.000

516.091

23.130 23.820 4.809 9.156 -13.766 47.149

23.000 24.500 4.600 8.800 -15.200 45.700

22.737 24.406 5.467 8.781 -14.549 46.842

23.130 0 23.130

23.000

22.737 0 22.737

23.820

24.500

24.406

Financiën Salaris medewerker financiën

4.809

4.600

5.467

Overig personeel beheer Salaris schoonmaker

9.156

8.800

8.781

10. Meerjarige subsidie gemeente Amsterdam 12. Overige bijdragen uit publieke middelen - Frictieregeling Fonds Podium Kunsten/OCW - Amsterdams Fonds voor de Kunst - Vrijval investeringssubsidie

LASTEN 1. Beheerlasten Personeel Zakelijke leiding Secretariaat Financiën Overig personeel beheer Overige personeelskosten

Zakelijke leiding Salaris zakelijke leiding Honorarium zakelijke leiding

Secretariaat Salaris secretariaat


5. TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2016

werkelijk 2016 € Overige personeelskosten Reiskosten woning-werk Onkostenvergoeding Scholing Arbodienst Loonkostensubsidie Overige personeelskosten

2. Beheerlasten Materieel Huisvesting Bureau Algemene publiciteit

Huisvesting Huur zaal en techniekkantoor Huur studio Bonte Zwaan Huur opslag Onderhoud kantoor Onderhoud zaal Schoonmaak/onderhoud Gas, water, energie Onroerende zaak belasting Afschrijving verbouwing Diverse huisvestingskosten

Bureau Kantoormateriaal Kopieermateriaal Porti Telefoon/fax/internet Automatisering en systeembeheer Verzekeringen Abonnementen en contributies Administratiekosten Accountantskosten Representatie algemeen Representatie productie en premierekosten Vergader- en bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Kantinekosten

begroting 2016 €

werkelijk 2015 €

597 0 0 0 -15.202 839 -13.766

0 0 0 0 -15.200 0 -15.200

871 0 0 0 -15.420 0 -14.549

45.001 36.299 18.692 99.992

43.450 35.700 10.000 89.150

51.006 33.273 8.283 92.562

18.360 2.558 5.250 0 2.350 422 6.673 0 8.573 815 45.001

18.200 0 7.600 0 8.200 300 6.000 0 2.800 350 43.450

18.360 6.219 5.750 0 5239 643 4.851 0 8.573 1.371 51.006

804 501 0 2.468 4.114 2.799 1.005 5.399 5.140 1.276 674 252 5.149 2.182

1.000 1.100 200 3.300 3.000 2.800 2.800 5.500 3.500 300 1.400 1.000 1.000 700

1.174 690 471 3.172 1.874 955 3.472 6.756 3.500 324 667 642 1.654 2.471


5. TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2016

werkelijk 2016 € Bankkosten Afschrijving kantoor- en overige inventaris Overige algemene bedrijfskosten Overhead doorbelast

Algemene publiciteit Affiches en folders Foto’s Advertenties Abonnementen publiciteit Drukwerk en kopieën Website Verspreiding en porti Interviews Jaarverslag Vertalingen Extra kosten publiciteit algemeen E-publiciteit Publiekskosten/ Onthaal Overige algemene publiciteit

4. Activiteitenlasten Personeel Algemene leiding Artistiek en/of uitvoerend personeel Technisch personeel Productie en publiciteit Overige personeelskosten

Algemene leiding Salaris algemeen leider

Artistiek en/of uitvoerend personeel Salaris Stagiairs

Technisch personeel Salaris techniek

begroting 2016 €

werkelijk 2015 €

1.210 2.662 7.312 -6.648 36.299

1.000 6.100 1.000 0 35.700

1.492 2.035 1.924 0 33.273

215 0 0 1.196 0 2.473 680 9.680 0 0 403 403 2.085 1.557 18.692

500 0 0 500 0 6.000 0 0 0 0 0 500 1.500 1.000 10.000

0 0 380 634 297 261 0 0 1.500 221 3.052 184 845 909 8.283

51.812 759 15.505 19.941 2.383 90.400

56.000 0 44.000 49.000 9.450 158.450

55.518 791 40.201 49.471 1.552 147.533

51.812

56.000

55.518

759 0 759

0 0

0 791 791

15.505

44.000

40.201


5. TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2016

werkelijk 2016 € Productie en publiciteit Salaris productie Salaris publiciteit Honoraria

Overige personeelskosten Onkostenvergoedingen Reiskostenvergoeding Vrijwilligersvergoedingen Scholing R&D kosten directie BHV Arbodienst Overig

5. Activiteitenlasten Materieel Materieel voorbereiding Materieel uitvoering Specifieke publiciteit

Materieel voorbereiding Honoraria decorontwerp Honoraria makers Honoraria productie/ techniek Honoraria lichtontwerp Honoraria publiciteit Overige honoraria Huur repetitieruimte Kostuums Techniek Afschrijving lichtapparatuur Reiskosten Verblijfkosten/sejours Transport/vervoer decors Coproducties Overige voorbereidingskosten Honoraria declarabel

begroting 2016 €

werkelijk 2015 €

0 19.941 0 19.941

49.000 0 0 49.000

29.911 19.560 0 49.471

23 740 80 1.250 0 0 0 290 2.383

2.500 0 0 1.200 4.000 1.000 250 500 9.450

0 1.712 0 53 0 0 0 -213 1.552

152.726 24.285 14.709 191.720

72.700 36.000 10.200 118.900

138.229 65.509 24.828 228.566

0 75.113 65.589 14.685 1.400 300 0 967 1.957 0 1.090 1.317 708 0 0 -10.400 152.726

0 50.000 10.000 0 0 10.000 0 0 0 2.700 0 0 0 0 0 0 72.700

0 90.472 37.461 0 746 3.500 0 466 3.592 0 557 997 363 0 75 0 138.229


5. TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2016

werkelijk 2016 € Materieel uitvoering Zaalhuur Decor Techniek Reiskosten Verblijfkosten/sejours Transport/vervoer decors Premièrekosten Afdrachtkosten coproducenten Overige uitvoeringskosten

Specifieke publiciteit Affiches/folders Fotowerk en videoregistratie Advertenties en reclame Porti en verspreiding Afdrachtkosten coproducenten Premierekosten Overige specifieke publiciteitskosten

9. Saldo rentebaten en lasten, bate 10. Bijzondere lasten Oninbare schenking Correcties oude jaren

Totale lasten Saldo exploitaitieoverschot resp. tekort

begroting 2016 €

werkelijk 2015 €

2.751 1.558 604 2.798 8.722 2.715 3137 396 1.604 24.285

0 6.000 5.000 6.000 6.000 5.000 0 8.000 0 36.000

203 7.652 7.059 14.198 23.275 6.048 0 1.171 5.903 65.509

582 3.070 256 250 10.292 259 0 14.709

3.200 2.700 2.000 1.000 0 300 1.000 10.200

2.765 4.952 1.659 1.335 12.169 193 1.755 24.828

66

0

138

7.000 2.436 9.436

0

0 -1.210 -1.210

438.631

412.200

514.155

-24.774

-30.200

1.936


Stichting Het Veemtheater AMSTERDAM 6. CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING GEMEENTE AMSTERDAM OVER BOEKJAAR 2016

werkelijk 2016 €

begroting 2016 €

werkelijk 2015 €

BATEN Directe opbrengsten Publieksinkomsten Overige inkomsten

15.340 55.662

40.000 30.000

35.892 69.941

Indirecte opbrengsten

45.507

30.000

38.216

Totale opbrengsten

116.509

100.000

144.049

179.800 63.200

179.800 59.200

179.800 93.200

0 36.288 18.060

0 20.000 23.000

0 9.475 89.567

Totaal subsidies en bijdragen

279.288

259.000

372.042

TOTALE BATEN

413.857

382.000

516.091

Percentage eigen inkomsten 31,64% De vrijkaarten zijn niet in dit percentage begrepen.

32,20%

45,10%

47.149 99.992 147.141

45.700 89.150 134.850

46.842 92.562 139.404

Activiteitenlasten materieel Totale activiteitenlasten

90.400 191.720 282.120

158.450 118.900 277.350

147.533 228.566 376.099

Totale lasten

429.261

412.200

515.503

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

-15.404

-30.200

588

66 -9.436

0 0

138 1.210

-24.774

-30.200

1.936

(negatief)

(negatief)

(positief)

Subsidie gemeente Amsterdam Subsidie Fonds Podium Kunsten Overige bijdragen uit publieke middelen Structureel Incidenteel Overige bijdragen uit private middelen

LASTEN

Beheerlasten Beheerlasten personeel Beheerlasten materieel Totale beheerlasten Activiteitenlasten Activiteitenlasten personeel

Saldo rentebaten / lasten Saldo bijzondere baten / lasten 11 Exploitatieresultaat


Stichting Het Veem Theater AMSTERDAM 7. MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN (MOP) EXPLOITATIE

Geoormerkt subsidiebedrag t.b.v. naleving MOP Onderhoudskosten Afschrijving verbouwing Afschrijving inventaris

2016 € Prognose 18.530

2015 2014 € € Werkelijk Werkelijk 18.530 18.530

2013 € Werkelijk 18.530

2.349 8.573 602

5.239 8.683 602

4.048 8.683 936

11.537 8.835 3.341

11.524

14.524

13.667

23.713

7.006

4.006

4.863

-5.183

2016

2015

2014

2013

Bestemmingsreserve MOP begin boekjaar

3.686

-320

-5.183

0

Resultaat MOP

7.006

4.006

4.863

-5.183

10.692

3.686

-320

-5.183

Uitgaven voor onderhoud Resultaat MOP

BALANS

Bestemmingsreserve MOP einde van het jaar

Het resultaat van de stichting verslechtert met € 10.692 als de subsidient deze reservering verplicht stelt. Het exploitaitetekort wordt dan € 24.774 + € 10.692 = € 35.466.


Accountantsverklaring


Accountantsverklaring


Accountantsverklaring


ADDITONEEL TE VERSTREKKEN GEGEVENS


KASSTROOMOVERZICHT OVER HET BOEKJAAR 2016

2016

2015

Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat Afschrijving materiële vaste activa

-24.774 11.235

1.936 10.608

Kasstroom uit exploitatie

-13.539

12.544

Mutatie voorraden Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden

0 40.699 -38.654

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

0 -21.261 -8.256 2.045

-29.517

-11.494

-16.973

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa

0 0

-5.309 0 0

-5.309

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie langlopende schulden Mutatie voorzieningen

Toename resp. afname geldmiddelen

0 -10.021

0 -9.476 -10.021

-9.476

-21.515

-31.758

57.841 79.356 -21.515

79.356 111.114 -31.758

Mutatie liquide middelen Liquide middelen einde boekjaar Liquide middelen begin boekjaar


TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING GEMEENTE AMSTERDAM OVER HET BOEKJAAR 2016

werkelijk 2016 €

begroting 2016 €

werkelijk 2015 €

0 11.720 3.620 0

20.000 20.000 0 0

4.600 19.297 845 0

0 15.340

0 40.000

11.150 35.892

20.702 0 34.960 0 55.662

20.000 0 5.000 5.000 30.000

52.998 2.571 136 712 56.417

25.071 20.436 45.507

30.000 0 30.000

38.216 0 38.216

179.800

179.800

179.800

63.200

59.200

93.200

26.267 0 10.021 36.288

20.000 0 0 20.000

0 0 9.475 9.475

0

5000

11527

0 18.060 18.060

18.000 0 23.000

0 78.040 89.567

BATEN Directe inkomsten Publieksinkomsten Publieksinkomsten binnenland - Uitkoopsommen - Recettes - Vrijkaarten - Partage Publieksinkomsten buitenland - Uitkoopsommen

Overige inkomsten Vergoedingen coproducent Verkoop bijproducten Doorbelaste kosten Overig

Indirecte opbrengsten Huuropbrengsten Overige indirecte inkomsten

Subsidie gemeente Amsterdam Subsidie Fonds Podium Kunsten Overige subsidies uit publieke middelen - Frictieregeling Fonds Podium Kunsten/OCW - Amsterdams Fonds voor de Kunst - Vrijval investeringssubsidie

Overige bijdragen uit private middelen Bijdragen vrienden en particulieren Bijdragen van private fondsen: - Life Long Burning (EU) - Overige bijdragen/fondsen


TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING GEMEENTE AMSTERDAM OVER HET BOEKJAAR 2016

werkelijk 2016 €

begroting 2016 €

werkelijk 2015 €

23.130 23.820 4.809 9.156 -13.766 47.149

23.000 24.500 4.600 8.800 -15.200 45.700

22.737 24.406 5.467 8.781 -14.549 46.842

23.130 0 23.130

0 0 23.000

22.737 0 22.737

23.820

24.500

24.406

Financiën Salaris medewerker financiën

4.809

4.600

5.467

Overig personeel beheer Salaris schoonmaker

9.156

8.800

8.781

597 0 0 0 0 -15.202 839 -13.766

0 0 0 0 0 -15.200 0 -15.200

871 0 0 0 0 -15.420 0 -14.549

45.001 36.299 18.692 99.992

43.450 35.700 10.000 89.150

51.006 33.273 8.283 92.562

LASTEN Beheerlasten Personeel Zakelijke leiding Secretariaat Financiën Overig personeel beheer Overige personeelskosten

Zakelijke leiding Salaris zakelijke leiding Honorarium zakelijke leiding

Secretariaat Salaris secretariaat

Overige personeelskosten Reiskosten woning-werk Onkostenvergoeding Scholing Arbodienst Ziekengelduitkeringen Loonkostensubsidie Overige personeelskosten

Beheerlasten Materieel Huisvesting Bureau Algemene publiciteit


TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING GEMEENTE AMSTERDAM OVER HET BOEKJAAR 2016

Huisvesting Huur zaal en techniekkantoor Huur studio Bonte Zwaan Huur opslag Onderhoud kantoor Onderhoud zaal Schoonmaak/onderhoud Gas, water, energie Onroerende zaak belasting Afschrijving verbouwing Diverse huisvestingskosten

Bureau Kantoormateriaal Kopieermateriaal Porti Telefoon/fax/internet Automatisering en systeembeheer Verzekeringen Abonnementen en contributies Administratiekosten Accountantskosten Representatie algemeen Representatie productie en premierekosten Vergader- en bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Kantinekosten Bankkosten Afschrijving kantoor- en overige inventaris Overige algemene bedrijfskosten Overhead doorbelast

Algemene publiciteit Affiches en folders Foto’s Advertenties Abonnementen publiciteit

werkelijk 2016 €

begroting 2016 €

werkelijk 2015 €

18.360 2.558 5.250 0 2.350 422 6.673 0 8.573 815 45.001

18.200 0 7.600 0 8.200 300 6.000 0 2.800 350 43.450

18.360 6.219 5.750 0 5.239 643 4.851 0 8.573 1.371 51.006

804 501 0 2.468 4.114 2.799 1.005 5.399 5.140 1.276 674 252 5.149 2.182 1.210 2.662 7.312 -6.648 36.299

1.000 1.100 200 3.300 3.000 2.800 2.800 5.500 3.500 300 1.400 1.000 1.000 700 1.000 6.100 1.000 0 35.700

1.174 690 471 3.172 1.874 955 3.472 6.756 3.500 324 667 642 1.654 2.471 1.492 2.035 1.924 0 33.273

215 0 0 1.196

500 0 0 500

0 0 380 634


TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING GEMEENTE AMSTERDAM OVER HET BOEKJAAR 2016

Drukwerk en kopieën Website Verspreiding en porti Interviews Jaarverslag Vertalingen Extra kosten publiciteit algemeen E-publiciteit Publiekskosten/ Onthaal Overige algemene publiciteit

Activiteitenlasten Personeel Algemene leiding Artistiek en/of uitvoerend personeel Technisch personeel Productie en publiciteit Overige personeelskosten

Algemene leiding Salaris algemeen leider Artistiek en/of uitvoerend personeel Honoraria Stagiairs

Technisch personeel Salaris techniek Productie en publiciteit Salaris productie Salaris publiciteit Honoraria Overige personeelskosten Onkostenvergoedingen Reiskostenvergoeding Vrijwilligersvergoedingen Scholing R&D kosten directie BHV

werkelijk 2016 € 0 2.473 680 9.680 0 0 403 403 2.085 1.557 18.692

begroting 2016 € 0 6.000 0 0 0 0 0 500 1.500 1.000 10.000

werkelijk 2015 € 297 261 0 0 1.500 221 3.052 184 845 909 8.283

51.812 759 15.505 19.941 2.383 90.400

56.000 0 44.000 49.000 9.450 158.450

55.518 791 40.201 49.471 1.552 147.533

51.812

56.000

55.518

759 0 759

0 0 0

0 791 791

15.505

44.000

40.201

0 19.941 0 19.941

49.000 0 0 49.000

29.911 19.560 0 49.471

23 740 80 1.250 0 0

2.500 0 0 1.200 4.000 1.000

0 1.712 0 53 0 0


TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING GEMEENTE AMSTERDAM OVER HET BOEKJAAR 2016

Arbodienst Overig

Activiteitenlasten Materieel Materieel voorbereiding Materieel uitvoering Specifieke publiciteit

Materieel voorbereiding Honoraria decorontwerp Honoraria makers Honoraria productie/ techniek Honoraria lichtontwerp Honoraria publiciteit Overige honoraria Huur repetitieruimte Decor Kostuums Rekwisieten Techniek Licht Afschrijving lichtapparatuur Reiskosten Verblijfkosten/sejours Transport/vervoer decors Materialen techniek Video Coproducties Overige voorbereidingskosten Honoraria declarabel

Materieel uitvoering Zaalhuur Technisch materiaal Decor Kostuums Rekwisieten Grime Techniek

werkelijk 2016 € 0 290 2.383

begroting 2016 € 250 500 9.450

werkelijk 2015 € 0 -213 1.552

152.726 24.285 14.709 191.720

72.700 36.000 10.200 118.900

138.229 65.509 24.828 228.566

0 75.113 65.589 14.685 1.400 300 0 0 967 0 1.957 0 0 1.090 1.317 708 0 0 0 0 -10.400 152.726

0 50.000 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 2.700 0 0 0 0 0 0 0 0 72.700

0 90.472 37.461 0 746 3.500 0 0 466 0 3.592 0 0 557 997 363 0 0 0 75 0 138.229

2.751 0 1.558 0 0 0 604

0 0 6.000 0 0 0 5.000

203 0 7.652 0 0 0 7.059


TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING GEMEENTE AMSTERDAM OVER HET BOEKJAAR 2016

Reiskosten Verblijfkosten/sejours Transport/vervoer decors Premièrekosten Gastproducties/uitkopen en recettes Verzekering Afdrachtkosten coproducenten Overige uitvoeringskosten

Specifieke publiciteit Affiches/folders Fotowerk en videoregistratie Advertenties en reclame Porti en verspreiding Afdrachtkosten coproducenten Premierekosten Overige specifieke publiciteitskosten

Saldo rentebaten en lasten, bate Bijzondere lasten Oninbare schenking Correcties oude jaren

Totale lasten Saldo exploitaitiesaldo

werkelijk 2016 € 2.798 8.722 2.715 3.137 0 0 396 1.604 24.285

begroting 2016 € 6.000 6.000 5.000 0 0 0 8.000 0 36.000

werkelijk 2015 € 14.198 23.275 6.048 0 0 0 1.171 5.903 65.509

582 3.070 256 250 10.292 259 0 14.709

3.200 2.700 2.000 1.000 0 300 1.000 10.200

2.765 4.952 1.659 1.335 12.169 193 1.755 24.828

66

0

138

7.000 2.436 9.436

0 0 0

0 -1.210 -1.210

438.631

412.200

514.155

-24.774

-30.200

1.936


Prestatieverantwoording/ activiteitenplan Het Veem Theater 2013

1000 400 300

42 19 23

1769 892 2121

4 4 3 30 13 22

1380 900 2000

0 6 3 38 6 42

1703 567 3614

WERKELIJK 2014 aantal producties

aantal bezoekers

BEGROOT 2014 aantal voorstellinge n

aantal bezoekers

aantal voorstellinge n

aantal producties

aantal bezoekers

aantal voorstellinge n

0 6 3

WERKELIJK 2015

aantal bezoekers

30 5 3

aantal producties

aantal bezoekers

aantal voorstellinge n

3 5 5

BEGROOT 2015

aantal voorstellinge n

0 6 3

WERKELIJK 2016 aantal producties

aantal bezoekers

aantal voorstellinge n

GEMEENTE AMSTERDAM Podiumkunsten, producerend 1. nieuwe producties eigen producties coproducties 2. reprises 3. voorstellingen in Amsterdam in de rest van Nederland in het buitenland 4 anders huisevenementen Amsterdam

aantal producties

BEGROOT 2016

aantal producties

Prestatieverantwoording/ activiteitenplan Het Veem Theater 2015

36 8 61

1706 240 5746

3 12 6 30 13 22

1380 975 2000

mezze talk/ Sunday Scene Adam

6 6

6 6

260 120

9 7

22 7

909 209

6 6

6 6

260 120

6 4

6 4

271 63

6 6

6 6

266 120

5 4

5 4

271 79

projecten met AHK Amsterdam

4

10

500

4

39 8

737 473

4

12

500

9 3

11 7

1156 519

4

12

552

6

18

970

TOTAAL

25

60

2580

33

160

7110

25

89

5160

33

114

7893

25

89

5293

36

132

9012

TOTAAL

25

71

2 1

2 1

2 2 30 2

2 5 80 6 1 2 23

133 1051 3360 138 19 217 2121

1 1 54 2 3 3 22

1 1 54 2 3 3 22

160

7110

50

2580

33

25

89

2260

2000 5160

350

2318

4 54

120 2676

2000

1 3 61

36 84 5746

132

9012

975

3

300

9

1601

2 1

1880

aantal bezoekers

15

WERKELIJK 2014

3 2 18 6 7

6 3 6 10

900 Noord Oost Midden West Zuid Amsterdam (standplaats) Rotterdam Den Haag Utrecht Buitenland

aantal bezoekers

aantal voorstellin gen

aantal producties

aantal bezoekers

BEGROOT 2014

aantal voorstellin gen

4 3 4 6 16

aantal voorstellin gen

aantal producties

6 3 6 10

aantal bezoekers

808 303 1110 605 4284 7110

WERKELIJK 2015

aantal producties

38

aantal producties

11

BEGROOT 2015

aantal bezoekers

400

3 3 5 2 20

6 3 6 10

aantal voorstellin gen

aantal producties

Nieuwe productie Reprise Productie Nieuwe Co-productie Reprise Co-productie anders

WERKELIJK 2016

aantal bezoekers

FONDS PODIUMKUNSTEN

aantal voorstellin gen

aantal producties

BEGROOT 2016

aantal voorstellin gen

5 anders anders

33

51 2 1 3 42

2611 231 125 211 3614

114

8393

25

89

5293

36


Berekening Subsidiebaten Fonds Podiumkunsten 2016

Circuit A B1 B2 C1 C2 D E

F

Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie Aantal subsidiabel tot en met 2016 `maximum subsidie 2013+2014+2015+2016 Aantal werkelijk gerealiseerd in verslagjaar 2016 Aantal toegerekend aan verslagjaar 2016 Aantal in baten verwerkt tot en met vorig verslagjaar Aantal in baten verwerkt in verslagjaar 2013 Aantal in baten verwerkt in verslagjaar 2014 Aantal in baten verwerkt in verslagjaar 2015 Aantal in baten verwerkt in verslagjaar 2016 Bedrag baten voor gerealiseerde prestaties in verslagjaar 2013 Bedrag baten voor gerealiseerde prestaties in verslagjaar 2014 Bedrag baten voor gerealiseerde prestaties in verslagjaar 2015 Bedrag baten voor gerealiseerde prestaties in verslagjaar 2016 Aantal subsidiabel in 13 + 14+15 minus in baten verwerkt in2015, 2014 en 2013

Klein 1.500 200 300.000 160 50 150 50 50 50 50 75.000 75.000 90.000 60.000 50

Maximaal te realiseren baten voor prestaties in 2013, 2014, 2015, 2016 Gerealiseerde baten voor prestaties in 2013 Gerealiseerde baten voor prestaties in 2014 Gerealiseerde baten voor prestaties in 2015 Gerealiseerde baten voor prestaties in 2016 Nog beschikbaar voor 2016

300.000 75.000 75.000 90.000 60.000 0

Midden 0 0 0 0 0 0 0

Groot 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Totalen nvt 200 300.000 160 50 150 50 50 50 50 75.000 75.000 90.000 60.000 50

Profile for Hetveemtheater Producties

Annual report 2016 Veem House for Performance  

Annual report 2016 Veem House for Performance  

Profile for infoveem
Advertisement