Page 1

เทศกาลนักเรียน 2557 หางใหมศูนยนักเรียน อาคารจอดรถใหม

ฉบับเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557


จุลสารศูนยนักเรียนกรุป สาระขาวสารที่นาสนใจ สำหรับลูกคาและสมาชิก

2

บอกกล า ว

ฉบับนี้ขอเรียกวาฉบับเทศกาลนักเรียนเหมือนทุกปนะครับ ดวยความที่ยังไมสามารถออกเปนฉบับรายเดือนได เราจึงรวบรวม ความเคลื1อนไหวและกิจกรรมจากหลายเดือนกอน มาประชาสัมพันธ ใหลูกคา - สมาชิกทราบความเปนไปของเรา เชนกันมุมทางสังคมของ EDITOR ก็ขอแสดงจุดยืนที่จะเดิน สายกลางเพื1อประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศที่มีศักยภาพมากที่สุด ใน อาเซียนใหกาวขามความรุนแรงที่ ไมพึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นได สำหรับผูปกครองและนองๆ นักเรียน เทศกาลนักเรียนปนี้เรามี โปรโมชั่นและกิจกรรมสนุกๆ รออยู ตั้งแต 17 มี.ค. - 30 มิ.ย.นี้ แลวเจอกันนะครับ

Editor’s Talk

เอกภาพของสั ง คมไทย

เปนที่รับรูกันวา ณ วันนี้สังคมไทยไดขัดแยงทางความคิดอยางรุนแรง เปน 2 ขั้วใหญๆ จนคนในชาติอีก จำนวนมาก(นาจะมากกวาทั้ง 2 ขั้วรวมกัน) ซึ่งไมไดเขาไปอยู ในขั้วใดๆ ตางพากันวิตกกังวลถึงขั้นวา สังคมไทย จะเกิ ด สงครามกลางเมื อ งหรื อ ไม ? จะแตกหั ก จนแยกเป น 2 ประเทศหรื อ ไม ? จะกลายเป น ประเทศล า หลั ง จนเป น คนป ว ยแห ง เอเชี ย หรื อ ไม ? อันที่จริง การคิดตางเปนเรื1องธรรมดาของทุกสังคม การขัดแยงทางความคิดก็เปนเรื1องปกติเชนกันในหลายๆ ประเทศ หากแตวาวิธีการแกปญหาความขัดแยง ถาแกแบบสันติวิธี สังคมก็จะกาวหนา การไดผานการถกเถียงกัน อยางโปรงใส ใชเหตุผลใชขอเท็จจริงและแสวงหาความจริง รูแพ - รูชนะ เคารพกฎหมาย ใหความสำคัญกับเสียง สวนใหญเคารพเสียงสวนนอย[ซึ่งเปนหัวใจของประชาธิปไตยสากล] หากวาสังคมนั้นๆ แกปญหาแบบพวกมากลากไป พวกกู พวกมึง ขาสีแดง เอ็งสีเหลือง เติมความเกลียดชัง ใชความรุนแรง ทำรายอีกฝายใหบาดเจ็บ - ลมตาย กดดันจนอีกฝายไมมที ย่ี นื ในสังคมเพราะตองการอำนาจเด็ดขาด ผูกขาดผลประโยชนไวทพ่ี วกตนกลุม เดียว สังคมก็จะ ถอยหลั ง เกิ ด กลี ย ุ ค ได ง  า ย หากเราตองการใหสังคมไทยมีเอกภาพ คนไทยที่ ไม ใชคูขัดแยง จะตองแสดงตนรวมกันเรียกรองสันติวิธี บนเปาหมายที่ตองการใหประเทศเจริญกาวหนา สังคมอยูกันอยางเปนสุข คนไทยสามัคคีกัน เราตองเดินหนา สรางเครือขายปฏิรปู ประเทศไทย รณรงคใหความรู ความเขาใจกับคนทีย่ งั สับสน วางเฉยจนเกิด เปนพลังเพือ1 ใหคขู ดั แยง ตระหนักรู และยอมรับสันติวธิ โี ดยปริยาย มีวาระปฏิรปู เดียวกันทัง้ สังคมกำหนดกรอบเวลา ที่ชัดเจนเพื1อดำเนินการอยางจริงจังตอไป ไมมีวิธีลัดแบบใจเร็วดวนได ไมมีวิธีแบบรัฐประหาร ไมมีวิธีแบบทุนสามานย ไมมีวิธีแบบอำนาจนอกระบบ ไมวาจะมาจากฝายใดเพราะ ประเทศไทยมีบทเรียน มากเกินพอแลว


จุลสารศูนยนักเรียนกรุป สาระขาวสารที่นาสนใจ สำหรับลูกคาและสมาชิก

3

โฉมใหม ช ว งเทศกาลคริ ส ต ม าสและป ใ หม ห  า ง ศูนยนกั เรียนกรุป ไดนำสินคาทีเ่ ปนอุปกรณประดับ ตกแตงขอความ บัตรอวยพรของขวัญตางๆมาให บริการ ซึ่งปนี้เปนปแรกก็ ไดรับการตอบรับ จากลู ก ค า เป น อย า งดี ในช ว งเทศกาล วันแหงความรัก เราไดจดั กิจกรรม ทำฉากถายภาพ และกิ จ กรรมสนุ ก สนานสำหรั บ ลู ก ค า และได จัดวางสินคาใหมบนชั้นลอยโซนหนังสือ สามารถ เดินทะลุผานลงบันไดไปพื้นที่ขายใหม ได พรอมจัด ทำปายกำกับหมวดหมูหนังสือ อุปกรณกีฬาก็ยาย

ไปรวมกับแผนกนักเรียน โซน CD/DVD ก็จัดทำ ปายหมวดหมู ทำใหมีพื้นที่กวางขวางเดินสะดวก ปนี้มีเครื1องเขียน เครื1องใชสำนักงานแบรนด ใหมๆ มาเพิ่มอีกทั้งมีขนมขบเคี้ยว น้ำดื1ม เครื1องดื1ม ไมมีแอลกอฮอลจำหนาย มีรถเข็นที่วางตะกราได ไว บ ริ ก ารสำหรั บ ลู ก ค า ที ่ ซ ื ้ อ สิ น ค า จำนวนมาก และในป น ี ้ เ รากำลั ง จั ด ทำถุ ง พลาสติ ก ใส ข องให ลูกคาทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม สามารถยอยสลาย ไดเองตามธรรมชาติ เพื1อเปนสวนหนึ่งของการ ลดโลกรอน ลดมลพิษในบานเรา


จุลสารศูนยนักเรียนกรุป สาระขาวสารที่นาสนใจ สำหรับลูกคาและสมาชิก

งานเลี้ยงปใหม ไนทปารตี้ คนมีหมวก 11 มกราคม 2557 งานเลีย้ งปใหมของพนักงานบริษทั ในเครือศูนยนกั เรียนกรุป พรอมกับ มอบรางวัลใหพนักงานที่มีอายุงาน 5 ป 15 ป และ 20 ป พนักงานดีเดน/Service mind และสถิติ การทำงานดีเดน มีการจับรางวัล ดนตรี การแสดง อวยพรปใหมและกิจกรรมอื1นๆ อีกมากมาย พนักงาน ผูติดตาม และเด็กๆ ไดสนุกสนานกันเต็มที่

4


จุลสารศูนยนักเรียนกรุป สาระขาวสารที่นาสนใจ สำหรับลูกคาและสมาชิก

งานเลี้ยงปใหม ไนทปารตี้ คนมีหมวก

5


จุลสารศูนยนักเรียนกรุป สาระขาวสารที่นาสนใจ สำหรับลูกคาและสมาชิก

6

เกี่ยวกับ Staff นักเรียน เทศกาลนักเรียนครั้งที่ 29 เริ่มแลว ในวั น ที ่ 17 มี น าคม ถึ ง 30 มิ ถ ุ น ายน ศกนี ้ ปนี้มีการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ที่ตองการ ทำงาน Part Time ในชวงปดภาคเรียน เขารับ การอบรมเปน Staff นักเรียน โดยเริ่มรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ – 15 มีนาคม 2557 ปรากฎว า ป น ี ้ ม ี ผ ู  ส มั ค รกว า 200 คน และมี ผูผานการคัดเลือก 30 คน จากนักเรียน นิสิต นักศึกษา หลากหลายสถาบัน ไดเขารับการอบรม ก อ นปฏิ บ ั ต ิ ง าน โดยทำการอบรม 4 วั น 25 ถึง 28 มีนาคม วันที่ 25 มีนาคมเปนการ

อบรมภาคทฤษฎี เกี่ยวกับเทคนิคการขายและ การบริ ก าร วั น ที ่ 26-27-28 มี น าคมเป น การ อบรมภาคปฏิบัติในสถานที่ทำงานจริงเพื1อสราง ความมั ่ น ใจก อ นการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ผู  ผ  า นการ อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจะไดปฏิบัติงาน ในห า งศู น ย น ั ก เรี ย น ในวั น ที ่ 1 เมษายน ถึงสิ้นสุดเทศกาลจะไดรับคาตอบแทนสวัสดิการ ตามกฎหมายกำหนด และไดรับเกียรติบัตร เมื1อ ปฏิบัติงานครบตามกำหนด เมื1อสิ้นสุดเทศกาลจะ มีงานเลี้ยงขอบคุณ (งาน Thank you Staff) ในวั น ที ่ 10 กรกฎาคม 2557


จุลสารศูนยนักเรียนกรุป สาระขาวสารที่นาสนใจ สำหรับลูกคาและสมาชิก

7

โปรโมชัน่ ของรางวัลงาน กิจกรรมงาน เทศกาลนักเรียน ป 56 สำหรับกิจกรรมเทศกาลนักเรียน ครั้งที่ 29 นี้ มีโปรโมชั่น มีการ จั บ รางวั ล ลุ  น โชค 2 ชั ้ น และมี กิจกรรมสำหรับทานที่มาใชบริการที่ หางศูนยนักเรียนกรุป เชน มีเกมส สนุ ก ๆ มี บ ิ ด ลู ก โป ง แจก มี M C สาวสวยและมาสค็อตมาคอยใหขอ มูล และสรางสีสันและความสนุกสนาน เหมื อ นทุ ก ป

โดยเฉพาะป น ี ้

หางศูนยนักเรียนมีอาคารจอดรถ พรอมลิฟทโดยสาร เพื1ออำนวย ความสะดวกท า นที ่ ม าใช บ ริ ก าร ใหไดรับความสะดวกสบายมายิ่งขึ้น ครับ......


จุลสารศูนยนักเรียนกรุป สาระขาวสารที่นาสนใจ สำหรับลูกคาและสมาชิก

10

สนับสนุนกิจกรรมเพื1อสังคมและการกุศล พิมพภาพโปสเตอรถวาย 7 กันยายน 56 คุณอดิศักดิ์ ศิรานันท กรรมการผูจัดการ บมจ. ไฮเดน ปริ้นสแอนดมีเดีย และอาจารยพล ไปสงมอบงานพิมพ หนังสือ 84 ป พระวรพรตปญญาจารย (หลวงพอเจือ) วัดอรัญญิกาวาส (วัดปา) พรอมกันนี้ ไดถวายชุดเครื1องเขียนและภาพโปสเตอร ขนาด A3 จำนวน 2,000 แผนแดพระเดชพระคุณหลวงพอดวย

บริจาคโลหิต (Be The Hero: ใหเลือด ใหชีวิต) 13 กั น ยายน 56 พนั ก งานศู น ย น ั ก เรี ย นและไฮเดน ปริ้นส แอนด มีเดียรวมบริจาคโลหิต ซึ่งจัดโดยโรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา มีนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาตางๆ และบุคคลทั่วไปเขารวมบริจาค โลหิตจำนวนมาก

สนับสนุน คาราวานบานศรีฯ ครั้งที่ 2 16 กันยายน 56 ศูนยนักเรียนกรุปและไฮเดนกรุป ไดมอบ เงิน 5,000 บาท สนับสนุนกิจกรรม "คาราวานบานศรีฯ เติมเต็มรัก" ครั้งที่ 2 ที่หองประดูแดง ร.ร. เทศบาลบานศรีมหาราชา อ.พล และนองแอมเปนตัวแทนมอบ

Walk Rally ดาราสมุทร

24 พฤศจิกายน 56 โรงเรียนดาราสมุทรจัดงานเดิน เพื1อสุขภาพ ครั้งที่ 6 คุณสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีวาการ กระทรวงวัฒนธรรม เปนประธาน ศูนยนักเรียนกรุป หนึ่งใน ผูสนับสนุนหลัก โดยคุณอดิศักดิ์ ศิรานันท กรรมการผูจัดการ และนายผดุงพล ใสเหลี่ยม ฝายกิจกรรมสัมพันธ เขารวมกิจกรรม ในครั้งนี้ดวย (ภาพจากเว็ปไซต โรงเรียนดาราสมุทร)

มอบทุนวันเด็ก 11 มกราคม 57 ตั ว แทนจากศู น ย น ั ก เรี ย นกรุ  ป โดยคุ ณ วิ ว ั ฒ น แสงทอง ผู  ช  ว ยผู  จ ั ด การ มอบทุ น การศึ ก ษา ทุ น ละ 1,000 บาท จำนวน 10 ทุ น รวม 10,000 บาท แก น ั ก เรี ย น เนื1องในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ที่สวนสุขภาพ


จุลสารศูนยนักเรียนกรุป สาระขาวสารที่นาสนใจ สำหรับลูกคาและสมาชิก

11

Abcd Efghijk

สาระนารู

5 อาการ บงบอกวาคุณเปนโรคติด Facebook ขัน้ รุนแรง! ตองยอมรับเลยวาปจจุบนั Facebook เขามามี สวนสำคัญในชีวติ เราไปแลว เพราะใครๆ ก็มี Facebook กันเกือบทุกคน เพราะประโยชนของมันไมไดใชแคคยุ เลนเทานัน้ แตยังสามารถทำอะไรไดอีกหลายอยางแตจะมีใครรูไหมวา ตัวเอง หรือคนขางๆเปนโรค Facebook Addict หรือโรคติด Facebook ขั้นรุนแรงมาดูกันครับวาคุณมี อาการเหลานี้หรือเปลา 1. นั่งวิตกกังวลวาทำไมจึงไมมี ใครสงขอความกลับ การนั่งคอยใหมีคนมากดไลคภาพหรือตอบคอมเมนท ของคุณ จนไมเปนอันทำอะไร นี่เปนอาการเริ่มตนของ โรคติด Facebook 2. ใชเวลาอยูกับ Facebook มากเกินไป การใชงาน Facebook เกิน 2 ชั่วโมงตอวันถือวามากเกินไปครับ สำหรับคนทัว่ ไป ไมรวมคนที่ ใช Facebook ในการทำงาน 3. เกิดอาการสับสนระหวางชีวติ จริง กับ Facebook จากทีค่ ณ ุ อานขอความตางๆ ของคนอืน1 มากเกินไป ทัง้ ที่

เรือ1 งนัน้ ๆ มีทง้ั เรือ1 งจริงและไมจริง แตคณ ุ ไมสามารถแยกแยะ ไดวา โลกแหงความจริง กับโลกออนไลนนน้ั มันคนละอันกัน และเก็บเรื1องนั้นๆ มาเปนอารมณของตนเอง 4. เปนพวกชอบโชว ชอบอวดตัวเอง บางคนชอบใช Facebook เปนเครื1องมือโออวดตัวเอง หรือเปนที่โชวอีโกของตัวเอง เพื1อจะไดมีเพื1อนมากๆสราง ขอมูลสวนตัวของตัวเองใหหรูหราเกินจริง(เคยถามเพื1อนๆ ของคุณมั้ยครับ วาเขาอยากรูกับคุณดวยหรือเปลา) 5. รู  ส ึ ก กระวนกระวายใจถ า ไม ไ ด เ ล น Facebook

เหมื อ นกั บ คนติ ด ยาเมื 1 อ ไม ไ ด เ สพ และจะรู  ส ึ ก โมโห หงุดหงิด หรือซึมเศรา อาการเหลานีแ้ สดงใหเห็นถึงวาคุณนัน้ ไดเปนโรคติด Facebook แลว ควรเลนแตพอดีอยาใหอะไรมามีผล ตอการใชชีวิตของคุณมากเกินไป Facebook ก็ไมใชสิ่ง ที่ ไมดี มันขึน้ อยูก บั วาคุณใชมนั อยางไรตางหาก สวนทาง แกไข ก็แคเอาเวลาไปทำอยางอื1นบาง แบงเวลาใหเปน

อ า งอิ ง จาก hitech.sanook.com by Kittipong TechXcite source: zdnet


จุลสารศูนยนักเรียนกรุป สาระขาวสารที่นาสนใจ สำหรับลูกคาและสมาชิก

12

ขาวความเคลื1อนไหว งานสมาคมเครื1องเขียน

28 กรกฎาคม 56 คุณอดิศกั ดิ์ ศิรานันท และคณะ ไปรวมงานฉลอง 20 ป สมาคมเครือ1 งเขียน ทีโ่ รงแรมมณเฑียรริเวอรไซด กรุงเทพฯ มีบริษทั ผูผ ลิต และจำหนายทั้งไทยและตางประเทศเขารวมงานกวา 30 บริษัท คุณอดิศักดิ์ ไดพบปะพูดคุยกับตัวแทนขายของบริษัทตางๆ และดูตัวอยางสินคาใหมๆ มาไวบริการลูกคาที่หางศูนยนักเรียน

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่18

22 ตุลาคม 56 ศูนยนักเรียนกรุป โดยคุณอดิศักดิ์ และคณะไปดูงาน มหกรรมหนังสือแหงชาติทศ่ี นู ยสริ กิ ติ ์ิ งานนีม้ สี ำนักพิมพตา งๆและพันธมิตร มาออกรานนำหนังสือมาจำหนายในราคาถูกกวาปกติ มีนกั เขียนและบุคคลสำคัญ มาใหแงคิดดีๆ เชน ทาน ว. วชิรเมธี เปนตน

Renewable Energy& Thai Water

6 มิถนุ ายน 56 คุณอดิศกั ดิ์ ศิรานันท และ คุณผดุงพล ดูงานที่ ไบเทคบางนา เกีย่ วกับการประหยัดพลังงานและการใชนำ้ อยางมีประสิทธิภาพ การประหยัด พลังงานเปนมาตรการหนึ่งที่จำเปน เพื1อใหสอดคลองกับอาคารใหมของ หางศูนยนกั เรียนกรุป

PROPAK ASIA 2013

29 สิงหาคม 56 คุณอดิศักดิ์ และ คุณผดุงพล ไปดูงานเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการพิมพ ที่ ไบเทค บางนา มีบริษัทตางๆ ทั้งในและตางประเทศ นำเครื1องจักร และวัสดุ ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาแสดง

TCDC

23 มกราคม 57 คุ ณ อดิ ศ ั ก ดิ ์ นำที ม สื 1 อ การตลาด ดู ง านที ่ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center) ชั้น 6 หางดิอิมโพเรียม กรุงเทพฯ เพื1อหาไอเดียใหมๆ ในการออกแบบ หนากากหางศูนยนักเรียนกรุป


จุลสารศูนยนักเรียนกรุป สาระขาวสารที่นาสนใจ สำหรับลูกคาและสมาชิก

ชมรมคนรักศรีราชา

25 ธันวาคม 56 คุณสัญญา มังกร พิธีกร รายการ สัญญา ออนทีวี ไดมาถายทำการสัมภาษณ คุณอดิศักดิ์ ศิรานันท คุณกิตติเชษฐ อนาพร และคุณผดุงพล ใสเหลีย่ ม ในนามชมรมคนรักศรีราชา เกี่ยวกับการทำปฏิทินปใหม ในป 2557 ซึ่ง นำเสนอ เกี่ยวกับ คนดี คนเดน คนเกงศรีราชา ทั้งในอดีต และปจจุบัน จำนวน 12 ทาน ไดแก 1. สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ พระพันวัสสาอัยิกาเจา ( ผูกอตั้ง โรงพยาบาล สมเด็จฯ ศรีราชา ) 2. เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี (ผูกอตั้งเมืองศรีราชา) 3. หลวงพ อ ผิ ว ( พระครู ป ริ ย ั ต ิ ว ราทร ) (พระนักพัฒนาผูนำศรัทธาของชุมชน) 4. ขุนจักกะพากพานิชกิจ ( ผูพัฒนาเมืองศรีราชา ) 5. นายผูก เอกพจน (ตำนานลำตัดของชาวศรีราชา และจังหวัดชลบุรี) 6. ซอสพริกศรีราชา (ซอสพริกของไทย ดังไกลทัว่ โลก)

13

7. หมอหลี (ตำรับยาสมุนไพรโบราณ ภูมปิ ญ  ญาพืน้ บาน) 8. นายสวัสดิ์ อัตตนาถ (ไวยาวัจกร ผูน ำในการพัฒนา วัดศรีมหาราชา) 9. อาจารยจุมภฎ มวงกลิ้ง ( ผูประดิษฐแบมบูลิน ไวโอลินไมไผ ) 10. นายพันธุศ กั ดิ์ จักกะพาก (ศิลปนสีนำ้ ฝมอื ระดับโลก) 11. หนังสือพิมพศรีราชา (สื1อสารงานขาว เพื1อชาว ศรีราชา) 12. นายกำพล ศักดิว์ นิชล (ครูจติ อาสา มีคา สอนเปน หนวยความสุข) ประวัติในขอ 2,3,5,6,7,8,9,11และ12 สามารถอาน เพิ่มเติม ไดในหัวขอคนดี คนเดน คนเกง ศรีราชา ในเว็ ป ไซต ช มรมคนรั ก ศรี ร าชา www.konruksriracha.in.th อีก 3 ทานในขอ 1, 4, และ 10 กำลังอยูระหวางหาขอมูลเพิ่มเติม

เรื1องใหมที่จะนำเสนอในเร็วๆ นี้ -ขาวหอมมะลิพันธุปนแกว ซึ่งมีถิ่นกำเนิดที่เมืองศรีราชา -ยอนรอยเสนทางรถไฟสมัยทานเจาคุณ (เจาพระยาสุรศักดิ์ฯ) -แผนที่ลำรางของศรีราชาในอดีต


จุลสารศูนยนักเรียนกรุป สาระขาวสารที่นาสนใจ สำหรับลูกคาและสมาชิก

14

ถาม - ตอบ Q : อาคารจอดรถของศูนยนักเรียนกรุป ที่จอดกวางขวางดี แตทางขึ้นชั้นแรก ชันเกินไปหรือเปลา ? A : มองผิวเผิน เหมือนจะชันจริงๆ แตจริงๆ แล ว ไม ช ั น นะครั บ เพราะได ม าตรฐาน ตามกฎหมายทางลาดเอียง คือ 1:7 ( โดยประมาณ ) ด ว ยที ่ ค วามสู ง ของอาคารชั้นลางประมาณ 3 เมตร ทางลาดเอี ย งจึ ง ยาว 21 เมตร ซึ่งยาวกว า อาคารอื 1 น ๆ ส ว นทางขึ ้ น อาคารชั้น 3 - 6 ของเรา ก็สั้นมาก ตามสั ด ส ว นความสู ง ของอาคาร ชั ้ นถั ด มาตามลำดั บ

Q : ไดไอเดียมาจากไหน ? มีสวนหยอมบน อาคารจอดรถ แถมชองจอดกวางมาก A : ไอเดียนี้มาจากลูกคาครับ ลูกคาหลาย รายปรารภใหฟง วา อาคารจอดรถทัว่ ไป ทึบ อบอาว ไมมีสีสัน แคบ เราก็เ ลย ตัดสินใจวา เมือ1 ทำอาคารจอดรถจะตอง โปรงสบาย มีสีเขียว มีสวนหยอม มีมุม พักผอน มีมุมสูบบุหรี่ ชองจอดตอง มาตรฐานสุดๆ คือกวาง 2.5 เมตร ลานจอดชัน้ 6 เราเปนดาดฟาเห็นวิวทะเล และภูเขา ของศรีราชาดวย


จุลสารศูนยนักเรียนกรุป สาระขาวสารที่นาสนใจ สำหรับลูกคาและสมาชิก

15

เกมสชิงรางวัล วิธีเลน

- ใหหาจุดแตกตางระหวาง 2 ภาพ - วงกลมจุดที่แตกตางของภาพใดภาพหนึ่งใหครบทุกจุด 1. สงคำตอบพรอมเขียนชื1อ-นามสกุลที่อยู เบอรโทรศัพท หมายเลขบัตรสมาชิกศูนยนักเรียน(ถามี) สงมาที่ เคานเตอรประชาสัมพันธศูนยนักเรียนกรุป หรือ 2. สงคำตอบมาที่ Email: phadungpol.adi@gamil.com หรือ 3. สงไปรษณียมาที่ กองบรรณาธิการจุลสารศูนยนักเรียน เลขที่ 1/18-19 ถ. สุรศักดิ์1 ต. ศรีราชา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110 รับของรางวัล แฟลซไดรฟ USB ความจุ 4 กิ๊ก 10 ชุด (สำหรับ 10 ทานแรกเทานั้น) สามารถถายเอกสาร สแกน เกมสหนานี้ ได หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ ครอบครัวละ 1 ทานเทานั้น หมดเขต ๅ0 พฤษภาคม 2557 นี้


หางศูนยนักเรียน/รานเด็กดี/รานตนกลา จันทร-ศุกร เสาร-อาทิตย วันหยุดราชการ

7.30 - 20.00 น. 9.00 - 20.00 น. 9.00 - 20.00 น.

บริษัท ไฮเดนกรุป ปริ้น แอนด มีเดีย จำกัด รานดีเอสซี ซัพพลาย

จันทร-ศุกร 8.00 - 20.00 น. เสาร 09.00 - 18.00 น. หยุดวันอาทิตย เทศกาลนักเรียน เดือน พ.ค. วันอาทิตยเปด 09.00 - 18.00 น.

สอบถาม แนะนำเกี่ยวกับบริการของศูนยนักเรียนกรุป ไดที่ฝายส�อการตลาด E-mail: marketings.adi@gmail.com โทรศัพทลูกคาสัมพันธ 081-9457330

Booklet of soonnakreian group  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you