Page 1

Informatieblad voor Rotselaar, Werchter en Wezemaal

31

R

O

T

S

E

L

A

A

R

maart-april 2013

Parking stationsomgeving

inhoud

Beleid Mobiliteit Cultuur Bibliotheek OCMW Wooninfopunt Jeugd Sport Toerisme Milieu Contact

2-5 5 6-7 8 8 13 7, 14 7, 15 16 16-17 18-20

Het station van Wezemaal is erg populair bij onze inwoners. Elke werkdag stoppen hier dan ook een 80-tal treinen. Neem je ook wel eens de trein? Dan kan je parkeren op de daarvoor voorziene parkings. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende fiets- en autoparkings. Voor de pendelaars is er parkeergelegenheid voorzien op 3 locaties: • hoek Winkelveldbaan – Langestraat • hoek Bessenlaan – Langestraat • parking naast gebouw Kind en Gezin Langestraat op +/- 250 m van het station Deze laatste parking is ’s morgens ideaal voor de treinreizigers die met de wagen komen vanuit Wezemaal en de trein nemen richting Leuven. Door hier te parkeren, kan het probleem van een gesloten overweg vermeden worden.

OPROEP ADVIESRADEN blz. 3

www.rotselaar.be

in Rotselaar middenkatern

Tip: Neem de fiets! Aan beide zijden van de spoorweg is een fietsenstalling voorzien.


beleid

Voorstelling nieuw schepencollege Op 1 januari 2014 gaat het nieuw gemeentelijk beleidsplan van 2014-2019 in. Het college van burgemeester en schepenen is volop bezig aan de voorbereidingen hiervan. Zij krijgen hierbij de hulp van de verschillende adviesraden van de gemeente. Deze adviesraden krijgen de kans advies te geven bij het opmaken van de beslissingen. Ze spelen dus een belangrijke rol bij beleidskeuzes die zowel de inwoners als de verenigingen van Rotselaar aangaan. (Lees meer op blz. 3: OPROEP Adviesraden)

colofon 2 info Rotselaar

Contact redactie & lay-out Joris Peeters - Ashley Mertens Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar tel. 016 61 63 27 redactie@rotselaar.be

Schepenen en hun bevoegdheden:

Artikels voor Info Rotselaar nr. 32 (verschijnt eind april) inleveren ten laatste 19 maart 2013 Activiteiten ingeven via www.UiTdatabank.be, zie middenbladzijde.

Eerste schepen: Jelle Wouters (CD&V) - Informatie & Communicatie, Evenementen, Jeugd, Kinderopvang, Speelpleinwerking

Leescomité Katrien Niclaes, Raf Van de Velde, Marie José Verhaegen, Annie Wouters, Christophe Jacobs, Els Spreuwers Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar Drukkerij Artoos Communicatiegroep Oudestraat 19, 1910 Kampenhout Tel. 016 60 00 85, fax: 016 60 47 90 info@artoos.be, www.artoos.be

Burgemeester: Dirk Claes (CD&V) - Ruimtelijke Ordening, Personeel, Toerisme, Erfgoed, Monumentenzorg, Veiligheid

Tweede schepen: Christel Hendrix (Open Vld) - Mobiliteit, Wonen, Sport, Ondernemen (Middenstand, Industrie, Vrije Beroepen, Landbouw), Gelijke kansen, Administratieve Vereenvoudiging Derde schepen: Dirk Jacobs (CD&V) - Onderwijs, Financiën, Cultuur, Bibliotheek, Erediensten, Informatica Vierde schepen: Carine Goris (CD&V) - Openbare Werken, Milieu, Begraafplaatsen, Dierenwelzijn Vijfde schepen (1ste helft legislatuur*): Gie Van Aerschot (CD&V) Burgerlijke Stand, Senioren, Gezin, Kunst- en Muziekonderwijs, Gezondheidszorg, Gehandicapten Zesde schepen (1ste helft legislatuur*): Lucia Wouters (CD&V) Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), Noord Zuid *Vanaf 1 januari 2016 treden Gert Heylen en Nico Lodewijks toe tot het college van Burgemeester en Schepenen.

Tijdens activiteiten worden er regelmatig foto’s genomen. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor latere publicaties. Indien je dit niet wenst, gelieve dit expliciet te vermelden: tel. 016 61 63 27.


OPROEP adviesraden

Adviseer mee het Rotselaars beleid Bij de installatie van een nieuwe gemeenteraad worden ook de adviesraden opnieuw samengesteld. Zij werken samen met het gemeentebestuur aan de toekomst van onze gemeente. Wil je graag je stem laten horen en wens je lid te worden van een of meerdere adviesraden? Stuur dan uiterlijk 29 maart schriftelijk je kandidatuur met volgende gegevens naar een van onderstaande e-mailadressen of naar ‘Gemeente Rotselaar Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar’ met vermelding van de juiste dienst: • Naam - Adres - Telefoonnummer - E-mail • Indien afgevaardigde van een vereniging, welke? • Je mag je kandidatuur extra motiveren (maximaal 5 regels) Adviesraad voor Personen met een Handicap Info en inschrijven via Theo Peeters theo.peeters@rotselaar.be of 016 61 64 15

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) Info en inschrijven via Maarten Deprouw (jeugddienst) maarten.deprouw@rotselaar.be of 016 61 64 13

Adviescommissie bibliotheek - gemeenschapscentrum cultuur - zie blz. 8 Info en inschrijven via Kristel Heylen (Bibliotheek) rotselaar@bibliotheek.be of 016 61 64 00

Milieuadviesraad (MAR) Info en inschrijven via Sven Buyens (milieudienst) sven.buyens@rotselaar.be of 016 61 63 49

Cultuurraad Info en inschrijven via Raf Van de Velde (cultuurdienst) raf.vandevelde@rotselaar.be of 016 61 64 05 Gezondheidsraad Info en inschrijven via Theo Peeters (dienst toerisme) theo.peeters@rotselaar.be of 016 61 64 15 Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) Info en inschrijven via Theo Peeters theo.peeters@rotselaar.be of 016 61 64 15 Jeugdraad Info en inschrijven via Maarten Deprouw (jeugddienst) maarten.deprouw@rotselaar.be of 016 61 64 13 Kandidaten moeten tussen de 16 en 30 jaar oud zijn. Landbouwraad Info en inschrijven via Sven Buyens (milieudienst) sven.buyens@rotselaar.be of 016 61 63 49

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) Info en inschrijven via Evelien Peeters (dienst RO) evelien.peeters@rotselaar.be of 016 61 63 62 Seniorenraad Info en inschrijven via Theo Peeters theo.peeters@rotselaar.be of 016 61 64 15 Kandidaten moeten minimaal 50 jaar oud zijn. Sportraad Info en inschrijven via Evi Willekens (sportdienst) evi.willekens@rotselaar.be of 016 61 64 50 Verkeersraad Info en inschrijvingen via Sofie Geens (dienst mobiliteit) sofie.geens@rotselaar.be of 016 61 63 50 Verzusteringscomité Bad Gandersheim Info en inschrijvingen bij Theo Peeters theo.peeters@rotselaar.be of 016 61 64 15

bouwen

Stel je kandidaat voor de gecoro Wat is een gecoro? De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad bij het ruimtelijk beleid van de gemeente. Op die manier kunnen beter overwogen beslissingen worden genomen. De voornaamste taken van de gecoro liggen op het vlak van planning (ruimtelijke structuurplannen, stedenbouwkundige projecten, ruimtelijke uitvoeringsplannen). Je kunt je rechtstreeks kandidaat stellen als deskundige op basis van je diploma, beroep, ervaring in ruimtelijke ordening of andere. Heb je interesse? Richt dan uiterlijk tegen 29 maart 2013 je schriftelijke kandidatuur aan het college van burgemeester en schepenen, waarin je vermeldt wat je motivatie is om deel uit te maken van de gecoro.

contact

Evelien Peeters, dienst Bouwen tel. 016 61 63 44 bouwen@rotselaar.be

3 info Rotselaar


beleid

Rationalisatie budget nieuwe legislatuur Bij het opmaken van de meerjarenbegroting en het budget voor de bestuursperiode 2013-2019 neemt de gemeente Rotselaar enkele noodzakelijke maatregelen. Door de stijgende pensioenkosten en de invloed van de aanslepende financieel-economische crisis, moet het - net zoals andere gemeenten en steden - op zoek naar het juiste financiële evenwicht. Dat doet de gemeente Rotselaar in de eerste plaats door de eigen uitgaven te rationaliseren.

4 info Rotselaar

Bij het opmaken van de meerjarenbegroting en het budget voor de bestuursperiode 2013 - 2019 wordt de gemeente Rotselaar geconfronteerd met enkele nieuwe uitdagingen. Enerzijds is er een vermindering van de inkomsten (onder andere het wegvallen van eenmalige inkomsten en dividenden uit de Gemeentelijke Holding, de daling van belastingopbrengsten en het snoeien door de bovenlokale overheden in subsidies en werkingsmiddelen). Anderzijds schuiven de hogere overheden steeds meer taken en verantwoordelijkheden naar de lokale besturen en is het verwachtingspatroon van de inwoners gestegen op vlak van dienstverlening en infrastructuur. De aanslepende bankencrisis en verplichte hogere marges die de banken nemen, zorgen ervoor dat een herschikking van de leningen niet noodzakelijk tot schuldafbouw leidt. Ten slotte leggen ook de drastische verhoging van de patronale bijdragen en pensioenlasten (van 25% in 2012 naar 34% in 2016: + 200.000 euro jaarlijks) voor het personeel een zware druk op de gemeentelijke begroting. Besparing in eigen werking In de eerste plaats levert het bestuur de grootst mogelijke inspanning om besparingen door te voeren binnen de eigen werking. Op een aantal gebieden, zoals politie en brandweer, kan en mag niet bespaard worden. Op het vlak van infrastructuur is de voorbije twaalf jaar een noodzakelijke inhaalbeweging gemaakt en moeten er de komende jaren dan ook geen grote infrastructuurwerken meer gebeuren. Dankzij een kritische opmaak van de begroting en een betere samenwerking met onder andere het OCMW realiseert de gemeente een interne besparing van meer dan een half miljoen euro (600.000 euro) in de eigen werkingskosten. Onder meer door het fors terugschroeven van de receptiekosten (-30%) en een rationalisering van het personeelsbestand: in de toekomst wordt nog slechts 1 op 3 personeelsleden vervangen.

Het DifTar-systeem (afvalophaling- en verwerking), dat in 2008 werd ingevoerd, wordt aangepast. Uit een grondige evaluatie blijkt dat de gemeente jaarlijks maar liefst 600.000 euro moet bijpassen. De gemeente streeft naar een kostendekkend systeem volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ zodat het milieu- en recyclagebeleid ook in de toekomst gegarandeerd blijft. De gemeente voorziet in het nieuwe financieringssysteem nog steeds een bijdrage uit de algemene inkomsten, maar dit aandeel moet dalen. Daarnaast wordt een forfaitaire bijdrage (55 euro per woning) ingevoerd om onder meer de basiskosten van het containerpark te financieren en de algemene reinheid in de gemeente te verzekeren. Aanpassing opcentiemen Ook de opcentiemen op onroerende voorheffing worden noodzakelijk geactualiseerd. De huidige belastingtarieven zijn onhoudbaar aangezien de laatste aanpassing van 1995 (personenbelasting) en 2001 (onroerende voorheffing) dateert. Met een aanpassing van 1200 naar 1450 punten (opcentiemen onroerende voorheffing) streeft Rotselaar ernaar zich onder het Vlaams gemiddelde te blijven positioneren. De belastingdruk wordt op die manier rechtvaardig gespreid omdat ook de niet-inwoners via de onroerende voorheffing bijdragen en mee betalen voor de gemeentelijke dienstverlening. Het is de expliciete keuze van het bestuur om niet te raken aan de aanvullende personenbelasting en deze te behouden op 6,5% - wat ver onder het Vlaamse gemiddelde van 7,4% ligt. In 2013 wordt een beleidsplan voor de bestuursperiode 2014-2019 uitgewerkt. Toekomstige projecten worden steeds voorzichtig en weloverwogen uitgevoerd, met een maximale benutting van mogelijke subsidies.

Met deze rationalisering neemt Rotselaar de nodige maatregelen om structureel tot een begroting in evenwicht te komen en de dienstverlening aan de inwoners op een kwaliteitsvolle manier verder te zetten. Dit alles met als uitgangspunt een efficiënte bestuursaanpak en een rechtvaardige en billijke verdeling van mogelijke lasten.

eID

Vanaf 1 april 2013 verhoogt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken de prijs voor de aanmaak van een elektronische identiteitskaart. Je betaalt vanaf dan 22 euro in plaats van 19 euro voor een normale aanvraagprocedure.


mobiliteit

Rotselaar vraagt verbetering van het bestaand mobiliteitsaanbod Shuttles naar lokale treinstations De gemeente Rotselaar vraagt De Lijn om eerst het bestaande busaanbod te verbeteren en bepleit een betere samenwerking tussen De Lijn en de NMBS, vooraleer het een nieuwe tramlijn in overweging neemt. Door een betere afstemming tussen het spoor- en busvervoer kan het bestaande vervoersaanbod in onze regio verhoogd worden. Dit kan al op korte termijn, omdat daarvoor geen grote infrastructuurwerken nodig zijn. Het advies komt er in het kader van een plan-MER (milieueffectenrapport) onderzoek naar de eventuele effecten op mens en milieu van een tramverbinding die De Lijn wil inleggen tussen Heist-op-den-Berg en Brussel. Eén van de mogelijke trajecten loopt over het grondgebied van Werchter. Het gemeentebestuur wil positief meewerken aan de ontsluiting van onze regio op het vlak van mobiliteit, maar wil dat in de eerste plaats doen door de huidige openbare vervoermogelijkheden op punt te stellen. Momenteel zijn er wel bussen naar de centrale stations (zoals Aarschot en Leuven), maar verschillende andere stations (zoals o.a. Wezemaal, Haacht of Wijgmaal) worden niet of onvoldoende bediend. Deze stations worden geconfronteerd met een grote vraag naar parkeermogelijkheden. De gemeente Rotselaar stelt voor om van en naar de lokale stations een speciale shuttle in te leggen die reizigers op spitsmomenten kan vervoeren. Bovendien ligt er nog heel wat onbenut potentieel in de optimalisatie van de dienstverlening tussen de bussen en de treinen. De gemeente Rotselaar vraagt dat

vervoermaatschappijen De Lijn en NMBS de handen in elkaar slaan om één netwerk van openbaar vervoer te creëren ten dienste van de reizigers. Veel inwoners stellen zich trouwens vragen over de financiële haalbaarheid van het tramproject. Het bestuur deelt die mening en vraagt meer middelen te investeren om het bestaande aanbod te optimaliseren.Het gemeentelijk advies houdt rekening met dertigtal aanbevelingen die het van haar inwoners heeft ontvangen. In het openbaar onderzoek van dit project (‘Mobiliteitsvisie 2020’) is het mogelijk om advies te verlenen dat mee kan worden opgenomen in het plan-MER. Dit milieueffectenrapport gaat over de invloeden op mobiliteit, milieu, economie en andere onderdelen, die verder onderzocht moeten worden. De gemeente Rotselaar betreurt dat initiatiefnemer De Lijn geen infovergadering organiseerde. Daarom lichtte het gemeentebestuur zelf de inwoners maximaal in over de voorliggende MER-studie, onder meer via de website, infokrant en ledschermen. De inwoners kregen de kans om aanbevelingen en opmerkingen te formuleren, die door de gemeente aan De Lijn en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid overgemaakt worden. Ook de gemeentelijke diensten en adviesraden werden bij dit onderzoek betrokken. Het volledige advies vind je op: www.rotselaar.be/tram

Vandalisme bushokjes Een vlotte en comfortabele busreis begint reeds aan de bushalte. Om het wachten zo aangenaam mogelijk te maken, zijn er maar liefst 35 haltes in onze gemeente van een schuilhuisje voorzien. De gemeente investeerde de voorbije jaren een fikse som geld in het plaatsen van veilige, comfortabele bushokjes en bijkomende fietsenstallingen. Spijtig genoeg merken we echter op dat er meer en meer schuilhuisjes beschadigd worden. Dit kan door een ongeval, maar in de meeste gevallen gaat het om vandalisme. De laatste maanden werden langsheen het traject Provinciebaan - Stationsstraat en op enkele plaatsen in Wezemaal tal van bushokjes beschadigd. De oplopende herstellingskosten zijn ten laste van de gemeente. Wij doen dan ook een oproep tot burgerzin en respect voor de omgeving van Rotselaar. Wij hopen op je medewerking om samen met ons de bushokjes in goede staat te houden.

5 info Rotselaar


cultuur

VERDIEP 2 Info en programma: www.rotselaar.be/verdiep2 Reservatie: cultuur@rotselaar.be | 016 61 64 07

THE JACQUELINES Woensdag 20 maart | 20u30 Deuren 20u15 | Tickets 15 euro

6 info Rotselaar

The Jacquelines is een project rond zangeres/componiste Iris Berardocco. Jarenlang bracht Iris uitgebreid hulde aan de driestemmige swing van de Andrew Sisters uit de jaren ’40. Dit resulteerde in tal van concerten doorheen België en Nederland (onder andere in tal van culturele centra, Zuiderzinnen, Gentse Feesten, …). Met haar kersverse groep The Jacquelines zet Iris Berardocco deze muzikale traditie voort, dit keer met uitsluitend eigen composities in deze stijl. De liedjesteksten zijn in de 21ste eeuw geschreven, met een verrassend eindresultaat tot gevolg. Tijdens haar studies aan het Conservatorium van Antwerpen leerde Iris een waaier aan topmuzikanten kennen. De drie zangeressen van The Jacquelines worden dan ook ondersteund door een heftig swingend en geroutineerd jazzcombo. Heel kort… een aanrader! Bezetting: Zang: Iris Berardocco | Eva Buchmann | Sara Raes Piano: Stijn Wauters Contrabas: Fré Madou Drums: Jelle Van Giel

WEG NAAR COMPOSTELA PELEGRINA EXPRESS Familievoorstelling voor 5+ Donderdag 11 april (paasvakantie) | 15u Deuren 14u30 | Tickets 10 euro / 5 euro (-12j) Is er iets leuker dan meezingen? Wij dachten het niet. We maken een reis van het hoge noorden naar het zonnige zuiden. Onze gids is de Zweedse Pelegrina. Ze is het koude, kille Zweden spuugzat en besluit op zoek te gaan naar de zon. Iedereen heeft trouwens de mond vol van Santiago de Compostela en daar wil ze heen! We maken een muzikale reis en dompelen het publiek onder in de oude Europese volksmuziek en bijhorende dansen. We zwaaien rond op polska’s, bourrées en trekken over zee met de wind in de zeilen en vanuit onze kelen klinken matrozengezangen. Meezingen, het is van alle tijden en het blijft plezant voor jong en oud. Met een schelp in de hand en een sterk samenhorigheidsgevoel wordt het einddoel Santiago De Compostela bereikt. Maar zoals bij vele zaken in het leven, is de tocht veel belangrijker dan het doel. Spelers: Soetkin Collier | Tom Theuns | Véronica Codesal | Sophie Cavez


Rotselaar geselecteerd voor De Slimste Gemeente van Vlaanderen Ongetwijfeld heb je reeds gehoord over de nieuwe quiz ‘De Slimste Gemeente van Vlaanderen’. Televisiezender Vier nodigde vorig jaar alle 308 Vlaamse gemeenten uit hieraan deel te nemen. Overal werden er quizploegen gevormd die zich op 1 december van vorig jaar moesten meten op een grote preselectie. Rotselaar werd vertegenwoordigd door Marc Van Leemputten en Jenny Elsen. 80 gemeenten (16 per provincie), uitgebreid met hoofdstad Brussel, werden geselecteerd voor de televisieopnames, zo ook onze gemeente! Als je weet dat elke gemeente of stad de beste quizzers afvaardigde, kunnen we Marc en Jenny alvast een dikke proficiat wensen!

jeugd - sport

Buitenspeeldag 2013

woensdag 27 maart van 13u tot 17u Nog nooit van de Buitenspeeldag gehoord? Dan zat jij de laatste jaren op een andere planeet. Geen Nickelodeon en Ketnet die dag. Van 13u tot 17u kan je je komen uitleven op de Buitenspeeldag. Waarom dus binnen blijven? Er is genoeg te doen om de nodige energie te verbanden. Een greep uit het aanbod: • Altijd al gedroomd om circusartiest te worden? Nu kan het! Circus in Beweging komt langs om jou de kneepjes van het vak te leren. • Aan spring-in-‘t-velden wordt ook gedacht. Klinken namen als ‘Dragon Castle’, ‘Vulcano Climber’ en ‘Ocean World’ jou als muziek in de oren, dan vind je zeker je ding op één van deze drie springkastelen. • Kleuters kunnen zich uitleven op het kleuter-doe-parcours. Klimmen, klauteren, kruipen, springen,… • Je fiets-skills kan je trainen op het fietsparcours. • Ben je eerder een speurneus, dan is de fotozoektocht zeker iets voor jou. Kom gratis en voor niets mee buiten spelen aan de grasterreinen van Sportoase ‘de Meander’ (Vakenstraat 18, 3110 Rotselaar). De jeugd- en sportdienst heten iedereen welkom: zowel kleine als grotere kinderen en natuurlijk de rest van de familie. De perfecte gezinsuitstap. Geen excuus om binnen te blijven op woensdag 27 maart. Allemaal naar de Buitenspeeldag!

contact

Evi Willekens, sportpromotor Vakenstraat 18, Rotselaar tel. 016 61 64 50 sport@rotselaar.be www.rotselaar.be/sport

contact

Maarten Deprouw, jeugdconsulent tel. 016 61 64 13 jeugd@rotselaar.be www.rotselaar.be/jeugd

7 info Rotselaar


bibliotheek Oproep kandidaten vaste commissie advies bibliotheek – gemeenschapscentrum cultuur Werk jij ook graag mee aan jouw droombib en wil je meebouwen aan de digitale bib van de toekomst? Is cultuurparticipatie jouw stokpaardje? Bruis je van ideeën en werk je graag actief mee? Stel je dan kandidaat voor de gezamenlijke adviesraad bibliotheek gemeenschapscentrum cultuur voor 29 maart 2013. Inschrijven kan via rotselaar@bibliotheek.be of cultuur@rotselaar.be of stuur een brief naar Gemeente Rotselaar, dienst bibliotheek, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar. Geef je naam, adres, telefoonnummer en e-mail. Ben je lid van een vereniging, vermeld dan ook welke.

Bib Rotselaar blogt Vanaf begin maart vind je onze nieuwe bibliotheekblog online. Niet alleen de laatste nieuwtjes en activiteiten in de bib worden gepost, maar we berichten ook over de collectie waarbij bepaalde boeken, dvd’s of andere materialen in de kijker worden gezet. Volg ons via de link op de gemeentelijke website of rechtstreeks op bibliotheekrotselaar.wordpress.com.

Jeugdboekenweek 2013 ‘Tijd’ is het thema van de Jeugdboekenweek 2013. Deze vindt plaats van 2 tot 17 maart met als slogan ‘Een zee van tijd’. De bib Rotselaar organiseert een leuk spel voor de leerlingen van onze scholen.

Motiveer eventueel je kandidatuur.

8 info Rotselaar

contact

Bibliotheek Rotselaar rotselaar@bibliotheek.be http://rotselaar.bibliotheek.be Volg ons ook op Facebook | Blog

Wist je dat … Femma (voorheen KAV) regelmatig leesclubs zal organiseren in de bib? Op maandag 11 maart bespreken ze ‘De Hongerspelen’. Info: www.femma.be/rotselaar.

OCMW Ben je mindervalide of gewoon niet goed te been? Geraak je zelf niet of moeilijk tot in de bibliotheek? Zou je graag nog eens een tijdschrift inkijken, een roman lezen of informatie opzoeken? Dat kan! De boekendienst aan huis brengt je 1 keer per maand boeken en tijdschriften gratis aan huis. Verloopt het lezen al iets moeizamer? Kies dan uit onze collectie grootletterboeken of luisterboeken.

Bestel ‘s een boek... bij de boekendienst aan huis! Bel Sarah Demoulin van het Lokaal Dienstencentrum ‘Oude Pastorie’ op het nr 016-60 61 61. Of mail haar: dienstencentrum@ocmwrotselaar.be. Ze vertelt je alles over de boekenlijst en de werkwijze.

OCMW

ROTSELAAR


M A A R T cultuur Reis rond de wereld (ballet) De balletafdeling Josée Nicola uit Wezemaal nodigt je uit om samen met hen een ‘Reis rond de wereld’ te maken. De dansers nemen je mee naar Parijs, Londen, NY, Tokio, Caïro, Honolulu … Vertrek vlucht: zaterdag 2 maart om 19u30 en zondag 3 maart om 15u Luchthaven: Scherpenheuvel (Rode zaal). Tickets: 10 euro p.p. Bestellen op JN – airlines : anbernard2@gmail.com of 0495 60 76 01.

in Rotselaar

Sportoase ‘de Toren’, Torenstraat 115 - Chiro Werchter

Fuif: Chirotiek

Parochiezaal ‘De Wal’ - Voetbalclub SK Plenke - www.skplenkewerchter.be

Voetbalquiz SK Plenke

Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ - milieuraad i.s.m. gemeente Rotselaar en CVN

Open milieuraad ‘Bomen buiten het bos’

Vertrek: parking Verhaegen, Grotebaan 115, Betekom - Wandelclub ‘De Bollekens’

Wandeling ‘De Bollekens’

Sportoase ‘de Toren’ - Sportregio Winge-Demervallei

Van onze reporter ter plaatse - Mark Vanlombeek

Harmoniezaal Concordia - Jeugd St. Cecilia Rotselaar

Concert: Jeugd in Space

Parking Sportoase ‘de Meander’ - Natuurpunt Rotselaar

Vogelobservatie op en rond de plas van Rotselaar

Parochiezaal Rotselaar-Heikant - Scouts Heikant

Mossel- en vidédagen

Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ - Comedy in Rotselaar - www.comedyinrotselaar.be

Comedy in Rotselaar - Bart Cannaerts e.a.

Parochiezaal Wezemaal - GroenSociaal

Heldenquiz

voor meer info en het recentste aanbod www.UiTinRotselaar.be

vr 1 maart om 19u30

vr 1 maart van 19u30 tot 23u za 2 maart 17u-20u | zo 3 maart 11u30-19u

zo 3 maart van 15u tot 17u

zo 3 maart van 8u30 tot 11u

De opbrengst gaat volledig naar de kinderafdeling van het UZ Gasthuisberg Leuven! Steun deze kinderen door met ons mee te vliegen. Veiligheid en amusement verzekerd!

ma 4 maart om 20u

za 9 maart om 21u

vr 8 maart om 20u

wo 6 maart van 20u tot 21u

di 5 maart van 7u tot 15u

De Nacht van de Geschiedenis Op dinsdag 19 maart organiseert Davidsfonds Rotselaar de elfde Nacht van de Geschiedenis. Deze staat dit jaar in het teken van de vakmannen en -vrouwen. Onze verhalen worden gebracht door Veerle Deneef, juweelontwerpster, Tim Wagendorp, messenmaker en Lieve Lieckens, mandenvlechtster/reuzenmaakster. Prof. Stefaan Top geeft een passende inleiding. Waar: Parochiezaal Wezemaal Wanneer: 20u Inkom: 5 euro (prijs met Davidsfonds Cultuurkaart: 3 euro) inschrijving niet nodig We doen mee met de actie Koffiestop ten voordele van


Klokken : comtooise, koekoeksklok, achturenklok… Beelden en kleding uit het processieleven van vroeger. Wat deden onze voorouders in hun vrije tijd ? Ontmoet restanten uit het rijke roomse verleden …

tentoonstelling

Inkom: gratis (toegankelijk voor rolstoelgebruikers)

Waar: Ten huize van Vic Van Nuffel, Torenstraat 38, Rotselaar

Wanneer: zondag 21 april van 10 tot 18 uur (doorlopend)

• • • •

Tentoonstelling Heemkunde Groot-Rotselaar (met gids):

Erfgoeddag ‘Stop de tijd.’

cultuur

A P R I L

za 27 april t.e.m. zo 5 mei

zo 21 april van 10u tot 18u

zo 21 april van 14u tot 17u

zo 21 april van 14u tot 16u

wo 17 april van 20u30 tot 22u

zo 14 april van 11u30 tot 21u

zo 14 april om 15u

za 13 april van 11u30 tot 20u30

do 11 april van 15u tot 16u30

di 9 april van 7u tot 15u

VERDIEP 2 | MENART - Kunst in de brouwerij

Torenstraat 38, Rotselaar - Heemkunde Groot-Rotselaar

Erfgoeddag ‘Stop de tijd’

Groenstraat - Scouts Rotselaar - groepsleiding@scoutsrotselaar.be

Speelstraat Scouts Rotselaar + spaghettidag Parochiezaal

Parochiezaal Wezemaal - KVLV Vlaams-Brakant (inschrijven: tania@vandk.net)

Wandeling KVLV

Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ - dienst Cultuur Rotselaar - blz. 7

VERDIEP 2 | Simply Live 2 - Stan van Samang

Voetbalkantine SK Plenke, Tremelobaan 21, 3118 Werchter - SK Plenke Werchter

Steakdag SK Plenke Werchter

Parochiezaal Wezemaal - K.H. Rotselaer’s Ware Vrienden

Jaarlijks concert K.H. Rotselaer’s Ware Vrienden

Café t’ Huis - KINA-BOYS

Eetdag

Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ - dienst Cultuur Rotselaar - blz. 6

VERDIEP 2 | Weg naar Compostela - Pelegrina Express

Vertrek: parking Verhaegen, Grotebaan 115, Betekom - Wandelclub ‘De Bollekens’

Wandeling ‘De Bollekens’

voor meer info en het recentste aanbod www.UiTinRotselaar.be

in Rotselaar


Ann Van Hoey

Dirk Eelen

Problemen bij het invoeren? Meld dan je probleem via vragen@uitdatabank.be.

Deadline Activiteiten voor mei en juni 2013 moet je invoeren via www.UiTdatabank.be voor 19 maart 2013.

Joris Peeters - Ashley Mertens tel. 016 61 63 27 redactie@rotselaar.be

contact

Dany Tulkens

Net als vorig seizoen opent GC ‘de Mena’ haar artistieke deuren onder de noemer MENART. Van 27 april tot en met 5 mei brengt VERDIEP 2 weer Kunst in de Brouwerij. Najaar wordt voorjaar… het concept wordt wel behouden: drie gerenommeerde kunstenaars, drie verschillende disciplines, een symbiose van drie aparte werelden.

Kunst in de brouwerij

VERDIEP 2 | MENART

Bezoekerscentrum Wezemaal - Natuurpunt Zaventem - tel. 02-7315946

Wandeling met Natuurpunt Zaventem

Parochiezaal ‘de Wal’ - Wandelclub Werchter vzw - www.wkwerchter.be

Aspergedabberstocht

uur en 17.00 uur!

Meer info? Mail naar groepsleiding@scoutsrotselaar.be

‘s middags en ‘s avonds kan je op de spaghettidag van de givers in de parochiezaal terecht voor een lekkere spaghett!

Inkomprijs: slechts €2. Iedereen welkom tussen 14.00

Je vindt de speelstraat in de Groenstraat te Rotselaar.

Op zondag 21 april organiseert scouts Rotselaar de jaarlijkse speelstraat. Leef je uit op o.a. volgende leuke activiteiten: springkastelen, speleobox, volksspelen, schminkstand,…

ZONDAG 21 APRIL 2013

Speelstraat scouts Rotselaar

“Hallo, ik ben Vlieg. Ben je 12 jaar of jonger? Vlieg dan met me mee naar toffe culturele activiteiten in Vlaanderen. Bzzzzalut!”

20 jaar ‘Het Balanske’: SCALA & Kolacny Brothers

Opgelet: de start en finish bevinden zich aan Sportoase ‘de Toren’: Torenstraat 115, 3110 Rotselaar.

Volg ons op Twitter (JavaRunBe) of Facebook

Meer info: www.javarun.be Contact: info@javarun.be

Hoe inschrijven? Inschrijven kan via www.javarun.be. Bij online inschrijving betaal je 5 euro bancontact/maestro (mogelijk). Schrijf je liever de dag zelf in, dan betaal je ter plaatse €6. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt! Supporters kunnen hun lopers natuurlijk volledig gratis komen aanmoedigen.

Waar en wanneer? Het startschot van de Java Run wordt gegeven om 14u30 aan Sportoase ‘de Toren’. De lopers halen tussen 12u30 en 14u15 hun rugnummer op. Alle comfort is aanwezig voor de sporters: kleedkamers met douches en drinkgelegenheid voor de supporters en de dorstige lopers achteraf. Een eerste honger kan ook gestild worden met een hotdog of een kommetje verse soep.

Wat? Als opdracht voor een opleidingsonderdeel van hun studies handelswetenschappen aan de Hogeschool Universiteit Brussel sloegen acht studenten de handen in elkaar en organiseren ze, ten voordele van het goede doel en met de steun van Java, de Java Run.

Op 24 maart 2013 vindt aan De Plas van Rotselaar de Java Run plaats. Lopers krijgen de mogelijkheid een parcours van 5, 10 of 15km te lopen. Het startschot wordt gegeven om 14u30. Iedere loper wordt beloond met een goodiebag. Voorinschrijving kost slechts €5. De opbrengst gaat integraal naar de Kinderkankeroudervereniging te Leuven.

JAVA Run: lopen voor het goede doel

zo 28 april van 9u tot 12u

zo 28 april van 7u tot 15u

Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ - dienst Cultuur Rotselaar - www.rotselaar.be/verdiep2


Broederlijk Delen. We schenken wereldwinkelkoffie en thee. Elke koffie- of theedrinker stopt een vrije bijdrage in de Koffiestop-collectebus en steunt zo groepen mensen in het Zuiden in hun strijd tegen armoede en onrecht.

Infoavond Je eigen huis energiezuinig (ver)bouwen. Hoe begin je eraan? Je gaat bouwen of verbouwen? Hoe stel je een globaal eisenprogramma voor architect en aannemer op? Wat zijn de valkuilen, hoe kun je het project faseren en financieren? Je leert hoe je met goede planschikking met minder m² toch meer comfort krijgt. Het globale bouwproces komt aan bod, maar bekeken vanuit het oogpunt van de energiezuinige bouwer. Deze infoavond wordt georganiseerd door de gemeente Rotselaar i.s.m. het Steunpunt DuBo, Dialoog vzw en de provincie Vlaams-Brabant, en met de steun van netbedrijf Infrax. Wanneer: 21 maart 2013 om 19u30 Waar: vrijetijdscentrum ‘de Mena’ – verdieping 2 Inkom: gratis Inschrijven is verplicht via interleuven@rotselaar.be of 0477 84 12 26

Open-MAR: ‘Bomen buiten het bos’ Wat is het juridisch statuut van bomen die zich niet in bosverband bevinden? Wat is de precieze taak van de gemeente hierin? In deze ‘open-milieuraad’ wordt de wetgeving (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Natuurdecreet en het Landschapszorgdecreet) overlopen m.b.t. het onderhoud, aanplanten, rooien e.d. van particuliere en openbare bomen. Interessant voor alle boomeigenaars! Wanneer: 6 maart 2013 van 20u tot 21u

Waar: vrijetijdscentrum ‘de Mena’ - verdieping 3 Een organisatie van de milieuraad i.s.m. de gemeente en CVN.

zo 10 maart om 15u vr 15 maart vanaf 18u

vr 15 maart om 20u

vr 15 - za 16 maart om 20u | zo 17 maart om 15u

za 16 maart van 9u tot 12u

zo 17 maart van 10u tot 19u

di 19 maart van 20u tot 22u

di 19 maart om 18u en wo 20 maart om 15u

wo 20 maart om 20u30

do 21 maart van 19u30 tot 22u

vr 22 maart | zo 23 maart om 20u

za 23 maart om 21u

zo 24 maart van 12u30 tot 19u

zo 24 maart om 14u

wo 27 maart van 13u tot 17u

za 30 maart

za 30 maart om 15u

Now let us Sing

Kapel Montfortcollege - De Gospelrats - gospelrats@gmail.com Bieravond Rapide Wezemaal

Kantine Rapide Wezemaal, Vleugtweg - Voetbalclub Rapide Wezemaal kEI-kwis

Parochiezaal Rotselaar Heikant - ‘t kEItheater - www.keitheater.be

Toneel KWB ‘Een weekendje moorden’

Cultuurhuis ‘De Jack-Op’ - KWB Toneel Werchter - toneel@kwbwerchter.be

Zwerfvuilopruimactie ‘LET’S DO IT BELGIUM’

Admin. centr., OCMW Werchter, Bezoekerscentr. Wezemaal - Milieudienst - blz. 17 Eetdag

Parochiezaal Rotselaar - De Siervogel De Nacht van de Geschiedenis

Parochiezaal Wezemaal - Davidsfonds Rotselaar - mariademol3110@gmail.com

Circus Pepino komt naar Rotselaar

Hoek Kapelstraat - Beemdenstraat - Circus Pepino - circuspepino@hotmail.com VERDIEP 2 | The Jacquelines

Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ - Cultuurdienst Rotselaar - blz. 6

Infoavond ‘Je eigen huis energiezuinig (ver)bouwen’: hoe begin je eraan?

Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ - Gemeente Rotselaar - interleuven@rotselaar.be

Toneel KWB ‘Een weekendje moorden’

Cultuurhuis ‘de Jack-Op’ - KWB Toneel Werchter - toneel@kwbwerchter.be Fuif: Wild Bunch

Sportoase ‘de Toren’ - Scouts Rotselaar - www.scoutsrotselaar.be Java Run

Sportoase ‘de Toren’ - Java Run - www.javarun.be - zie ommezijde Wandeling 75 jaar Pasar

Parking Montfortcollege - Pasar Buitenspeeldag

Sportoase ‘de Meander’ - Sportdienst Rotselaar - blz. 7 Kleuterhappening

Sportoase ‘de Meander’ - blz. 15 Wielerwedstrijd nieuwelingen

Provinciebaan / Herberg ‘t Huis - Vliegend Wiel Rotselaar

“Hallo, ik ben Vlieg. Ben je 12 jaar of jonger? Vlieg dan met me mee naar toffe culturele activiteiten in Vlaanderen. Bzzzzalut!”


wooninfopunt

Verzekering gewaarborgd wonen Bescherming tegen inkomensverlies Als je in Vlaanderen een woning bouwt, koopt of renoveert en hiervoor een hypothecaire lening aangaat, kun je jezelf tegen inkomensverlies beschermen via de verzekering gewaarborgd wonen. Omdat de Vlaamse overheid de verzekeringspremie betaalt, kost het jou niets. Indien je binnen 10 jaar na het afsluiten van de verzekering onvrijwillig volledig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, krijg je gedurende maximum 36 maanden een tegemoetkoming in de aflossing van je hypothecaire lening. Het bedrag van de tegemoetkoming is afhankelijk van het bedrag dat je hebt geleend, je laatst ontvangen loon en je maandelijkse vervangingsinkomen. De premie bedraagt maximum 500 of 600 euro per maand en neemt af met de duur van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Voorwaarden Je mag geen andere woning in je bezit hebben, moet arbeidsgeschikt zijn en een beroepsactiviteit uitoefenen. Concreet betekent dit dat je minstens deeltijds tewerkgesteld bent met een contract van onbepaalde duur waarvan de proeftijd is verstreken, of dat je een contract van bepaalde duur hebt maar reeds een jaar werkzaam bent bij je huidige werkgever. Als je werkt via uitzendcontracten, kom je niet in aanmerking voor de verzekering. Zelfstandigen moeten hun zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen om aanspraak te maken.

Hetzelfde geldt voor een lening die werd afgesloten enkel voor het kopen van een bouwgrond, een overbruggingskrediet en een lening op naam van een rechtspersoon. De door de kredietverstrekker geschatte verkoopwaarde van de woning mag, na uitvoering van eventuele renovatiewerken, niet hoger liggen dan 320.000 euro. Er zijn geen inkomensvoorwaarden verbonden aan de lening, tenzij je een nieuwe woning bouwt met een E-peil hoger dan E70. Enkel als je voldoet aan alle voorwaarden, kun je aanspraak maken op de gratis verzekering. Als je met z’n tweeën een lening hebt afgesloten en slechts één van jullie voldoet aan de voorwaarden, dan kan enkel die persoon genieten van de gratis verzekering. Documenten Je kunt de verzekering aanvragen vanaf de eerste kapitaalopname tot maximum één jaar na de eerste kapitaalopname van de lening. De documenten voor de aanvraag van de verzekering gewaarborgd wonen kun je krijgen op het Wooninfopunt of downloaden op www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.

Ook je hypothecaire lening moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je bij het kopen of bouwen van een woning minstens 50.000 euro en bij het renoveren van een woning minstens 25.000 euro hebben geleend. Een lening die werd afgesloten om een andere hypothecaire lening te vervangen, komt niet in aanmerking.

beleid

Onthaal nieuwe inwoners Op zaterdag 23 maart 2013 organiseert het gemeentebestuur een nieuwe onthaalmoment voor nieuwe inwoners. Wie in de gemeente werd ingeschreven tussen 1 september 2012 en 1 maart 2013 wordt per brief uitgenodigd. We doen ook een oproep naar onze handelaars: wie onze nieuwe inwoners een korting of geschenk wil aanbieden, kan contact opnemen met de dienst Communicatie (016 61 63 27 of info@rotselaar.be).

13 info Rotselaar

contact

Sabine Coppens & Tim Houben Wooninfopunt, Wonen tussen Dijle en Velp Spreekuur administratief centrum woensdag van 14u tot 16u tel. 016 31 18 69 info@wooninfopunten.be www.wooninfopunten.be


jeugd

Paas- en zomereditie speelplein ‘de Schavuit’ Kids! Als jullie zin hebben in een speelplein dat de ene dag omgebouwd wordt tot een autogarage, waar we de dag nadien verkleed landen op de maan, op donderdag een kapsalon opstarten en de week afsluiten met de bouw van een reuzegrote knikkerbaan, dan zit je goed bij speelplein ‘de Schavuit’. Voor wie Alle kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Waar Gemeentelijke basisschool Heikant, Schoolstraat 44. Wanneer • Paaseditie: van maandag 8 tot en met vrijdag 12 april. • Zomereditie: van dinsdag 9 juli tot en met donderdag 22 augustus. (15 augustus geen speelplein!). Vermijd lange wachtrijen op het speelplein: Schrijf op voorhand in Surf naar www.rotselaar.be/jeugd - ‘speelpleinwerking’. • Online inschrijven voor paaseditie kan tot en met woensdag 27 maart. • Online inschrijven voor zomereditie kan tot en met zondag 16 juni. Er kan ook nog steeds ingeschreven worden de dag zelf op het speelplein. OF vul op voorhand al de medische fiche in Je vindt de blanco medische fiche op www.rotselaar.be/jeugd - ‘speelpleinwerking’. Geef de fiche af op de eerste deelnamedag bij de inschrijving. 14 info Rotselaar

Meer info en huishoudelijk reglement Surf naar www.rotselaar.be/jeugd - ‘speelpleinwerking’, of contacteer de jeugdconsulent.

contact

Maarten Deprouw, jeugdconsulent tel. 016 61 64 13 jeugd@rotselaar.be www.rotselaar.be/jeugd

Speelpleinanimator! Iets voor jou? Speelplein ‘de Schavuit’ zoekt (hoofd)animatoren die zin hebben in een toffe vakantie met puur speelplezier! Wie zoeken we? • Creatieve, gedreven, kindvriendelijke, knotsgekke, animatieve enthousiastelingen met een gezonde dosis verantwoordelijkheidszin, die minimum 16 jaar worden in 2013, de speelkriebel duidelijk voelen en animator willen worden bij het speelplein in de paas- en/of zomervakantie. • Voor hoofdanimator moet je minimum 18 jaar zijn en opteren we voor iemand die een cursus hoofdanimator in het jeugdwerk achter de kiezen heeft. Wat bieden we? • Dolle pret met de kinderen • Een pak toffe medeanimatoren • Hilarische momenten • Een dagvergoeding Voor meer info en inschrijvingsformulieren: • www.rotselaar.be/jeugd - ‘word (hoofd)animator’ • Of neem contact op met de jeugdconsulent. Voor (hoofd)animator paasvakantie kun je je kandidaat stellen tot en met woensdag 6 maart. Voor (hoofd)animator zomervakantie kun je je kandidaat stellen tot en met woensdag 3 april.


Oproep Kampioenen

sport

Lentekriebels? Play and run Een atletiekinitiatie voor 6- t.e.m. 12-jarigen. Spurt, uithouding, estafetteloop, kogelstoten en verspringen staan allemaal op het programma. We oefenen telkens op zondag van 10u30 tot 11u30. De lessenreeks start op zondag 10 maart (7 opeenvolgende weken). Inschrijven kost 20 euro en doe je via het online inschrijfformulier op www.rotselaar.be/sport. Buitenspeeldag - blz. 7 Sporten, spelen, je reuze amuseren met o.a. springkastelen en hindernissenbaan, workshop circustechnieken (circus in beweging), fotozoektocht, kleuter-doe-parcours, fietsparcours en nog veel meer! En dit vooral allemaal GRATIS aan de grasterreinen van Sportoase ‘de Meander’. Allen daarheen op woensdag 27 maart, tussen 13u en 17u! Voor kleine en grote kinderen. De perfecte gezinsuitstap! Fun to run Wil je beginnen joggen, maar aarzel je omdat het een eeuwigheid geleden is dat je nog gesport hebt? Dan is de Fun to run zeker iets voor jou! In deze lessenreeks leer je je conditie opbouwen en leer je 5 km lopen in 10 weken. De lessenreeks start op woensdag 17 april. Wij trainen telkens op woensdag en vrijdag van 19u tot 20u. Inschrijven kost 30 euro en doe je via het online inschrijfformulier op www.rotselaar.be.

ACTIVITEITEN Sporteldag dinsdag 14 mei te Scherpenheuvel-Zichem Infoavonden: Van onze reporter ter plaatse Mark Vanlombeek Maandag 4 maart om 20u, Sportoase ’de Toren’ Rotselaar EHBO(jeugd)sportongevallen Rode Kruis Maandag 25 maart om 19u30, Holsbeek (Kasteel van Horst-Orangerie Wagenhuis) Stretching: zin of onzin Rudi Diels, topcoach atletiek Maandag 18 maart om 19u30, Tielt-Winge (’t Jongensschool) Inschrijven?

Mail naar patrick.frederix@vlaamsbrabant.be 5 euro te storten op BE89 0910 1891 0985 met vermelding datum infoavond + naam.

Heb je in je club ploegen die kampioen zijn? Of ben je als individu in je sporttak kampioen? Laat dit dan weten aan de sportdienst voor 1 mei!

Paasvakantie Kleuterhappening Zaterdag 30 maart is het weer zover! Dan kunnen de kleuters zich komen uitleven in sporthal ’de Meander’. Je kan fietsen, springen op de springkastelen, spelen met de bal, klimmen over de spannende hindernissen en dansen op de leukste muziek. Mama en papa kunnen mee ter begeleiding, voorzie wel aangepaste schoenen. Betaling is ter plaatse en bedraagt 4 euro.

PROGRAMMA SPORTKAMPEN Paasvakantie Week 8-12 april • Blokkenbouwdoos (kleuters) • Spel Mania (lagere school)

Zomervakantie Vanaf dit schooljaar kan je ook deelnemen aan ‘themakampen’ in samenwerking met Sporty. Ook het kampaanbod voor jongeren vanaf 12 jaar werd stevig uitgebreid. Inschrijven via online inschrijfformulier op de gemeentelijke website vanaf maandag 4 maart. Week 1-5 juli • SportyMIX (kleuters) • Legoweek (lagere school) • Skatekamp (+12 jaar) Week 8-12 juli • Welkom op de boerderij (kleuters) • Bikefun (lagere school) Week 5-9 augustus • Kleutersportkamp (hele of halve dagen) • Omnisportkamp (lagere school) • Rescuekamp (+12 jaar) i.s.m. redfed Week 19-23 augustus • Smekken en smullen (kleuters) • Prof.Electro zoekt techniekers (lagere school) • Clubsportenkamp (lagere school) Week 26-30 augustus • Holderdebolder (kleuters) • Clic it (lagere school) • Triatlonkamp (+12 jaar)

contact Evi Willekens, sportpromotor Vakenstraat 18, Rotselaar tel. 016 61 64 50 sport@rotselaar.be www.rotselaar.be/sport

15 info Rotselaar


toerisme

Rotselaar in actie! Winterrust op de dienst Toerisme van onze gemeente? Vergeet het maar! We zijn volop aan het werk voor het nieuwe seizoen. Eén van de projecten is het uitwerken van een toeristische brochure voor onze gemeente. Mooie plaatjes van Rotselaar hebben we wel. Wat in de collectie ontbreekt zijn foto’s van mensen in actie in Rotselaar: een speelstraat, wandelaars, fietsers, joggers, zwemmers, festivalgangers, fuivers. Kortom: alles met onze mooie gemeente op de achtergrond. Nu de lente stilletjes nadert, voel je misschien je creativiteit opborrelen? Ben jij een talentvol fotograaf? Of heb je een mooie collectie actiefoto’s uit Rotselaar? Mail ze naar toerisme@rotselaar.be. De mooiste exemplaren worden op de digitale schermen aan de grens van onze gemeente en in het administratief centrum en vrijetijdscentrum ‘de Mena’ getoond. Een jury selecteert de drie mooiste foto’s. De winnaars krijgen een pakket streekproducten cadeau. Fotovereisten: Foto in hoge resolutie (voor de infoschermen komt enkel het landscape formaat in aanmerking) De gemeente behoudt zich het recht de foto’s te gebruiken ter illustratie van gemeentelijke publicaties. Waar mogelijk, wordt steeds de naam van de fotograaf vermeld.

contact Volg de dienst Toerisme nu ook op Facebook!

16 info Rotselaar

Maria Lauwers dienst Toerisme tel. 016 61 64 15 toerisme@rotselaar.be www.rotselaar.be/toerisme

In en uit het Hageland Het Centrum Agrarische Geschiedenis in Leuven (CAG), doet een onderzoek naar arbeidsmigratie in het Hageland. Tussen 1850 en 1960 was er weinig werk te vinden in het Hageland. Mannen en ook vrouwen trokken weg om elders te gaan werken. Ze gingen werken op de grote boerderijen in Wallonië of in de Limburgse steenkoolmijnen. Sommigen trokken zelfs de grens over: naar Frankrijk om te gaan helpen bij de oogst of zelfs naar Canada, Argentinië, de Verenigde Staten of Congo. Ben je seizoenarbeider geweest? Ken je seizoenarbeiders die we kunnen interviewen, of mensen die verre oorden opzochten? Heb je foto’s over het onderwerp of ander materiaal? Laat het weten aan via greet.draye@cagnet.be of 016 32 35 47.

milieu

Doe mee met Earth Hour Geef jouw energie! Op 23 maart 2013 is het weer Earth Hour, de grootste actie voor het klimaat ter wereld. Meer nog: het is de grootste wereldwijde actie tout court. Opgestart in 2006 in Sydney, in 2012 uitgegroeid tot een deelname van 6.500 steden in 150 landen. In België alleen namen vorig jaar 650.000 families deel aan de actie. Ook talloze bedrijven en openbare besturen doofden de lichten. De gemeente Rotselaar schakelde voor de gemeentelijke gebouwen al over op 100% groene stroom. Op 23 maart 2013 worden de lichten gedoofd van het administratief centrum, de kerk in Rotselaar en het Mena-complex. Als particulier kun je de verlichting in de tuin en van de oprit evenals alle onnodige verlichting binnenshuis doven. Als bedrijfsleider kun je de klemtoonverlichting van je bedrijf uitschakelen. Wil je meer doen? Surf naar www.wwf.be/earthhour voor nog meer ideeën rond vervoer, energie, voeding, ....


Genoeg van zwerfvuil? Let’s do it! Heb jij ook genoeg van al dat vuil op en naast de straat? Trek dan samen met ons en heel België ten strijde! Tijdens het weekend van 15-17 maart organiseert LET’S DO IT! BELGIUM! haar tweede editie van deze nationale campagne tegen zwerfvuil en sluikstort. Rotselaar draagt graag haar steentje bij en roept alle inwoners op om op 16 maart tussen 9u en 12u, samen zwerfvuil te ruimen. Wil jij als vereniging, buurtcomité, met een groepje vrienden of gewoon op je eentje ook een tandje bijsteken voor een beter milieu en een propere buurt? Dan kan je je tot maandag 4 maart inschrijven via milieu@rotselaar.be of via 016 61 63 49.

Programma 16 maart:

Personaliseer je eigen affiche ‘zwerfvuil is niet meer van deze tijd’ op www.indevuilbak.be. Print ze af en hang ze aan je raam. Zo weet iedereen dat jij je bekommert om een propere buurt! De affiches zijn ook op het administratief centrum verkrijgbaar.

contact

Sven Buyens, milieuambtenaar tel. 016 61 63 50 milieu@rotselaar.be www.rotselaar.be/milieu

9u: ontvangst deelnemers met koffiekoeken en drank op één van de drie centrale locaties naar keuze: administratief centrum Rotselaar, OCMW Werchter of Bezoekerscentrum Hagelandse wijn Wezemaal. Verdelen van logistiek materiaal: zwerfvuilzakken met logo ‘Indevuilbak!’ (opgelet: enkel deze zakken mogen gebruikt worden!), handschoenen, fluovestjes en grijpstokken 9u30: vertrek deelnemers naar te ruimen locaties 10u-12u: zwerfvuil ruimen 11u-12u: ophalen volle zakken door technische dienst 12u: receptie met bedankje voor alle deelnemers aan het administratief centrum Inschrijven voor de zwerfvuilopruimactie (uiterlijk tegen 4 maart): Stuur een mailtje naar milieu@rotselaar.be met volgende gegevens: • Naam / vereniging / buurtcomité • Adres • Contactpersoon (indien vereniging of buurtcomité) • Contactgegevens • Aantal personen voor de zwerfvuilopruimactie • Stra(a)t(en) waar je zwerfvuil wilt ruimen • Plaats(en) waar zakken verzameld zullen worden • Of je al dan niet aanwezig bent op de receptie (zaterdag 16 maart om 13u) en met hoeveel personen.

Compost nodig? Naar het containerpark! Compost nodig? Vanaf heden kun je zowel naar Ecowerf als naar het containerpark in je buurt. Ecowerf verkoopt nu ook voorverpakte compost, zowel bij het milieubedrijf (Aarschotsesteenweg 210 in Wilsele) als op het containerpark. Een zak van 50 liter heb je al voor 3 euro (inclusief btw). Voor het afhalen van compost in bigbags, met een aanhangwagen of in bulk kun je nog steeds terecht bij het milieubedrijf. Grote hoeveelheden kun je ook aan huis laten leveren.

Koop geen kat in een zak, wel kwaliteitscompost EcoWerf-compost is een bodemverbeteraar van hoogwaardige kwaliteit, de samenstelling voldoet aan de strengste voorwaarden. Daarom heeft deze compost een Vlaco-kwaliteitslabel. De compost bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval en organisch bedrijfsafval dat gedurende vijf weken omgezet wordt in de composteerhal van EcoWerf. Nadien rijpt de gezeefde compost nog een vijftal weken na. Na verschillende kwaliteitscontroles is hij gebruiksklaar. De gebruiksaanwijzing vind je op de verpakking. Meer informatie over de samenstelling, het gebruik of de aankoop van compost: www.ecowerf.be of 016 28 43 00.

17 info Rotselaar


e-mailadressen

18 info Rotselaar

secretaris@rotselaar.be aankoop@rotselaar.be archief@rotselaar.be bevolking@rotselaar.be bouwen@rotselaar.be burgerlijke.stand@rotselaar.be cultuur@rotselaar.be financieel.beheerder@rotselaar.be financien@rotselaar.be ict@rotselaar.be info@rotselaar.be info@ocmwrotselaar.be jeugd@rotselaar.be milieu@rotselaar.be mobiliteit@rotselaar.be personeel@rotselaar.be preventie@rotselaar.be pzbrt@tremelo.be redactie@rotselaar.be rotselaar@bibliotheek.be secretariaat@rotselaar.be sport@rotselaar.be technische.uitvoering@rotselaar.be toerisme@rotselaar.be werken@rotselaar.be

contact gratis nummer: 0800 94 154 Administratief centrum Provinciebaan 20, Rotselaar tel. 016 61 63 11 - fax 016 61 63 93 e-mail: info@rotselaar.be website www.rotselaar.be open elke werkdag van 9u-12u ook op ma van 14u-20u & op wo van 14u-17u dienstverlening bevolking op za van 9u-12u Drugspreventie & burenbemiddeling Administratief centrum tel. 016 61 63 04 - gsm 0478 88 02 22 Wonen tussen Dijle en Velpe Wooninfopunt - administratief centrum open wo van 14u-16u tel. 016 31 18 69 Technische Uitvoering Beversluis 7, Rotselaar tel. 016 61 64 30 - fax 016 58 53 27 Vrijetijdscentrum ‘de Mena’ Cultuur - jeugd - toerisme Provinciebaan 2, Rotselaar cultuur - tel. 016 61 64 07 jeugd: tel. 016 61 64 13 toerisme: tel. 016 61 64 15 open elke werkdag van 9u-12u ook op ma van 14u-20u & op wo van 14u-17u Bibliotheek Provinciebaan 2 - tel. 016 61 64 00 open ma van 10u-12u & 18u-20u di van 10u-12u & 14u-20u wo van 10u-12 uur & 14u-20u do van 10u-12u & 18u-20u vr van 10u-12u za van 10u-13u

afvalkalender maart

april

Do 7 pmd/gft Do 14 huisvuil Do 21 pmd/gft Di 26 papier/karton Do 28 huisvuil

Do 4 pmd/gft Do 11 huisvuil Do 18 pmd/gft Di 23 papier/karton Do 25 huisvuil

Op dinsdag 30 april 2013 zijn de containerparken gesloten.

Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn Kerkstraat 16, Wezemaal tel. 016 61 64 40 zomer: vanaf 31 maart 2013 di t.e.m. vr van 13u-17u za en zo van 14u-18u winter: vanaf 6 november 2012 zo van 13u-17u Sportdienst ‘de Meander’ Vakenstraat 18, Rotselaar tel. 016 61 64 50 - fax 016 44 97 67 open: elke werkdag van 9u-12u ook op ma van 14u-20u & op wo van 14u-17u OCMW Secretariaat Werchterplein 23, Werchter tel. 016 60 61 61 - fax 016 60 46 80 open: elke werkdag van 9u -12u maandag van 18u-20u OCMW Sociale dienst Werchter (‘de Oude Pastorie’) open: ma van 9u-12u ma van 18u-20u Rotselaar (AC, Provinciebaan 20) open: di van 9u-12u Wezemaal (Langestraat 84) open: do van 9u-12u Lokaal Dienstencentrum ‘de Oude Pastorie’ Werchterplein 21, Werchter tel. 016 60 61 61 Sociaal Huis ‘de Oude Pastorie’ Werchterplein 21, Werchter open: ma van 18u-20u (Oude Pastorie) di van 9u-12u (Oude Pastorie)


wachtdiensten Belevingsscentrum ‘Rock Werchter X’ Amerstraat 1, Werchter begin juni - eind september woe t.e.m. zo van 14u-18u buiten deze periode: zo van 14u-18u Kinderdagverblijf Winkelveldbaan 34, Wezemaal tel. 016 58 15 22 - fax 016 58 54 09 open elke werkdag van 7u tot 18u30 Politie Wijkbureau Kapelstraat 47, Rotselaar tel. 016 44 82 82 - 016 44 82 83 open van ma tot za van 8u-12u en ook ma van 17u-20u Zonecommissariaat Kruisstraat 24, Tremelo tel. 016 53 11 23 open van ma tot vr van 8u-20u za van 8u-12u Administratieve zetel Kruisstraat 31, Tremelo tel. 016 53 16 72 open van ma tot vr van 8u-12u en van 13u-16u30 PWA Administratief centrum Provinciebaan 20, Rotselaar tel. 016 61 63 35 open di 9u-12u do 9u-12u of na afspraak

"

Hagelandse Academie Beeldende Kunst Sint-Jansstraat 85, Werchter tel. & fax 016 60 68 95 website: www.habk.be

Buitenschoolse kinderopvang Rotselaar-Centrum (Bergstraat 12) tel. 016 44 19 45 Rotselaar-Heikant (gemeenteschool) tel. 016 58 90 07 Werchter (gemeenteschool) tel. 016 25 59 51 Wezemaal (gemeenteschool) tel. 016 22 66 80 Vrije school ‘De Rank’ tel. 016 58 07 38 Kind & Gezin Langestraat 84, Wezemaal consultaties op woensdagavond en donderdagnamiddag, steeds na afspraak, bel hiervoor tussen 8u en 20u tel. 078 15 01 00 Postkantoor Dorpsplein 17, Rotselaar tel. 02 201 23 45 open van ma tot vr van 9u-12u30 en van 13u30-17u za van 9u-12u30 Containerparken Gemeentelijk containerpark Beversluis 7, Rotselaar tel. 016 58 53 23 Intercommunaal containerpark: Tremelobaan 35, Werchter tel. 016 60 60 36 open di, wo, do en vr van 12u30-19u30 za van 9u-16u

KLIK

Dokters (weekend): tel. 070 25 70 25 van vr 19u t.e.m. ma 8u Bij afwezigheid van je huisarts en enkel in dringende gevallen kun je ook in de week dit nummer bellen van 19u tot 8u ‘s morgens.

Apothekers: algemeen nummer: 0900 10 500 www.apotheek.be

Tandartsen: algemeen nummer: 0903 399 69 zaterdag, zondag en feestdagen: 9u- 18u

bloedinzameling (van 18u-20u30) Gemeenteschool Werchter di 26 maart 2013

Parochiezaal Wezemaal woe 17 april 2013 19 info Rotselaar

ONNODIG TE FRANKEREN

Contactcoördinaten: Naam: _____________________________ Adres: _____________________________________ _____________________________________ Telefoon: _____________________________ Datum: _____________________________ Je kunt ook problemen melden via www.rotselaar.be

SNELBALIE administratief centrum DA 852-434-7 Provinciebaan 20 3110 Rotselaar


sluiting gemeentelijke diensten

Gesloten • maandag 1 april • maandag 1 mei

Dienstverlening Bevolking OPEN op zaterdag • elke zaterdag van 9 tot 12 uur

gemeenteraden De volgende gemeenteraden zijn gepland op:

20 info Rotselaar

• maandag 25 maart 2013 • maandag 29 april 2013* * (administratief centrum!) De agenda’s, persberichten en verslagen van de gemeenteraden kun je vinden op de website, bij rubriek beleid.

" M E

L

D

o wegdek beschadigd o rijweg o fiets-/voetpad o berm o afwateringsproblemen o gracht o waterslikker (duiker) o riolering o onderhoud plantsoenen o bushokje beschadigd o verkeerslicht/- bord o onveilige verkeerssituatie o OPENBARE VERLICHTING STUK

I

N

G

S

o Milieuhinder of -verontreiniging o lucht o water o geluid o sluikstorten o bodem o huisvuilophaling (datum vermelden): o huisvuil o papier en karton o gft o grofvuil o kga o pmd o BOUWOVERTREDING o verspreiding Info Rotselaar

K

A

A

R

T

o PROBLEEM WEBSITE o ANDERE PROBLEMEN:

Plaats van het probleem:

o melden nieuwe zaak/praktijk:

Info Rotselaar 31  
Info Rotselaar 31  

Info Rotselaar, het tweemaandelijks infoblad van de gemeente Rotselaar

Advertisement