Page 1

Osobliwości przyrodnicze. Ziemia Wojsławicka to teren piękny i czysty ekologicznie. Warty odwiedzenia. Działy Grabowieckie, mezoregion Wyżyny Lubelskiej, jest najbardziej urozmaiconą krajobrazowo częścią powiatu chełmskiego. Garb kredowy pokryty warstwą lessu, przecinają doliny Wojsławki i jej dopływów, tworząc na przemian wzniesienia, zwane grzędami oraz obniżenia, zwane padołami. Padoły są efektem erozji pokrywy lessowej oraz miejscami podłoża kredowego. Boczne dolinki i wąwozy tworzą urozmaiconą formę terenu o różnicy wysokości względnych do 100 m. Grzędy osiągają maksymalną wysokość bezwzględną ponad 300 m n.p.m. Do tego mezoregionu należy w całości Gmina Wojsławice. Warunki naturalne obszaru gminy są charakterystyczne dla krainy Działów Grabowieckich o urozmaiconej rzeźbie terenu i doskonałych glebach lessowych. Warunki przyrodnicze i ekonomiczne predysponują gminę do rozwoju produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz agroturystyki. Gmina posiada duże walory przyrodnicze, krajobrazowe i rekreacyjne. Prawie w całości leżąca w Grabowiecko-Strzeleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu Zasadniczym celem ochrony krajobrazu jest zabezpieczenie wszystkich wartości przyrodniczych, których dotychczasowa gospodarka nie zdołała przekształcić lub

zniszczyć. Znajdują się tu cenne, nieznacznie przekształcone kompleksy leśne z dużym bogactwem biotopów (siedliska borowe, grądowe i łęgowe ze znaczną liczbą rzadkich roślin). Urozmaicona rzeźba terenu, o bardzo dużych walorach krajobrazowych charakteryzuje się systemem suchych dolinek i wąwozów wyrzeźbionych w podłożu lessowym. Lasy zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię tego obszaru, lecz ze względu na fakt, iż porastają najbardziej niedostępne zakątki, wykazują duży stopień naturalności. Jej południowa i południowo-wschodnia granica pokrywa się z granicą powiatu chełmskiego i sąsiaduje z gminami Grabowiec (powiat zamojski) i gminą Uchanie (powiat hrubieszowski). Od Zachodu gmina Wojsławice graniczy z gminą Kraśniczyn (powiat krasnostawski), od północy z gminami Leśniowice i Żmudź, a od wschodu z gminą Białopole. Ma wyjątkowo malownicze pejzaże z licznymi jarami, wąwozami i źródłami. Jest tu wiele cennych gatunków flory i fauny objętych ochroną prawną. Piękne krajobrazy i swoisty mikroklimat gminy zachęcają do uprawiania turystyki. Bliska odległość od ośrodków miejskich stwarza możliwość organizacji wypoczynku letniego i świątecznego dla mieszkańców miast. W miejscowościach Stary Majdan, Trościanka, Nowy Majdan, Rozięcin, Majdan Ostrowski możliwa jest realizacja zabudowy letniskowej. Zasadniczym celem ochrony krajobrazu jest zabezpieczenie wszystkich wartości przyrodniczych, których


dotychczasowa gospodarka nie zdołała przekształcić lub zniszczyć. Znajdują się tu cenne, nieznacznie przekształcone kompleksy leśne z dużym bogactwem biotopów (siedliska borowe, grądowe i łęgowe ze znaczną liczbą rzadkich roślin).

ROŚLINY I ZWIERZĘTA NASZYCH ŁĄK, PÓL I LASÓW Ślimak winniczek (Helix pomatia) – lądowy ślimak płucodyszny z rodziny ślimakowatych. Występuje w Europie południowo-wschodniej i centralnej. W Polsce pospolity niemal na całym niżu oraz pogórzu.

Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) – gatunek niewielkiego gryzonia z rodziny myszowatych. W jej pokarmie dominują nasiona traw, ziół i drzew, pąki i pędy roślin, owoce, grzyby, owady, pająki oraz ślimaki.

Jeżowate (Erinaceidae) – rodzina małych, naziemnych ssaków łożyskowych pokrytych sztywnymi włosami przekształconymi u niektórych w kolce.


Przylaszczka (Hepatica Mill.) – rodzaj roślin z rodziny jaskrowatych. Rośliny występują na półkuli północnej w klimacie umiarkowanym.

Niezapominajka (Myosotis L. – dosłownie "mysie uszko" z greckiego mys – mysz i us – ucho) – rodzaj roślin należący do rodziny ogórecznikowatych. Zwyczajowo nazywana czasami niezabudką.

Bocian biały (Ciconia ciconia) – gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny bocianowatych (Ciconiidae

Lis – nazwa zwyczajowa oznaczająca drapieżnego ssaka z rodzaju Vulpes, najczęściej stosowana w odniesieniu do gatunku Vulpes vulpes (w języku polskim zwanego lisem pospolitym, lisem rudym lub, po prostu, lisem).


Bóbr europejski (Castor fiber) – gatunek ziemnowodnego gryzonia z rodziny bobrowatych (Castoridae)

Miodunka (Pulmonaria L.) – rodzaj roślin należący do rodziny ogórecznikowatych. Na świecie występuje 16 gatunków, w Polsce są 4 gatunki dziko rosnące. Gatunkiem typowym jest Pulmonaria officinalis.

Borowik szlachetny (Boletus edulis Bull.) - gatunek grzyba jadalnego z rodziny borowikowatych.

Opieńka miodowa (Armillaria mellea) – gatunek grzyba jadalnego. Występuje na znacznym obszarze Europy, na terenie całej Polski w lasach, rzadziej w ogrodach.


Rusałka admirał (Vanessa atalanta) gatunek motyla z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae), obejmujący zasięgiem występowania Palearktykę orazAmerykę Północną. Jeden z najpiękniejszych motyli polskich

Wiewiórka ruda wiewiórkowatych.

(Sciurus

gatunek

gryzonia

z

rodziny

Zawilec (Anemone) – rodzaj roślin z rodziny jaskrowatych liczący około 120 gatunków.

Zając szarak (Lepus europaeus) – gatunek ssaków, należący do rzędu zajęczaków i rodziny zającowatych.


SZKOLNE KOŁO EKOLOGICZE ,,PRZYJACIELE PRZYRODY Szkolne koło ekologiczne swoją działalność rozpoczęło we wrześniu 2009 r., zrzesza 18 uczniów z klas I – IV. Koło działa na podstawie wspólnie opracowanego planu pracy, którego celem jest wdrażanie dzieci do działań na rzecz ochrony przyrody, dbanie o najbliższe środowisko oraz poszerzanie wiedzy ekologicznej. Sarna(Capreolus)gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych. Jedno z ważniejszych zwierząt łownych Europy. Samica jest nazywana kozą, samiec rogaczem, kozłem, młode zaś koźlętami. Istnieje również łowieckie określenie sarniak na dorosłego samca sarny. reolus)

W ramach koła uczniowie biorą udział w wycieczkach, pracach na rzecz środowiska przyrodniczego, zakładają hodowle, uczą się opiekować zwierzętami i roślinami, przeprowadzają doświadczenia przyrodnicze oraz poznają zasady zdrowego żywienia.


Członkowie koła byli na wycieczce w Oczyszczalni Ścieków w Wojsławicach. Dzieci dowiedziały się i zobaczyły jak działa i jakie znaczenie dla środowiska przyrodniczego ma oczyszczalnia ścieków.

Członkowie koła w inscenizacji pt. ,, Św. Franciszek z Asyżu – patronem ekologii”

W oczyszczalni ścieków w Wojsławicach.

Przeprowadziliśmy akcję „Żywe drzewko na święta”. Klasy0–III otrzymały świerki w doniczkach, które na święta zdobiły klasy, wiosną zostały wysadzone przy szkole.

Wspólnie założyliśmy akwarium. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z niezbędnym wyposażeniem akwarium i wymaganiami hodowlanymi ryb akwariowych. Koło nasze starało się przybliżyć koleżankom i kolegom z klas 0 – IIII postać św. Franciszka z Asyżu - patrona ekologów. Z tej okazji przygotowano inscenizację, która była także przedstawiona lokalnej społeczności w Kościele Parafialnym w Wojsławicach.

, ,Żywe drzewko na święta


Członkowie koła przygotowali apel ekologiczny z okazji Dnia Ziemi, wysadzili krzewy ozdobne, wzięli udział w porządkowaniu terenu wokół najbliższego otoczenia szkoły. Na spotkaniu z leśniczym dowiedzieli się jakie znaczenie dla środowiska ma las, poznali pracę leśnika. Pracownik nadleśnictwa zademonstrował, w jaki sposób należy sadzić drzewa.

Spiętrzenie??????????????

Wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie na album pt. ,,Mój las – cztery pory roku w lesie”. Dominika Dubaj zajęła I miejsce na etapie regionalnym.

Pracownik nadleśnictwa -Michał Jakubowski

Podczas wycieczek terenowych uczniowie dokonują obserwacji stanu środowiska naturalnego, tropią dzikie wysypiska śmieci, poznają różne gatunki roślin i zwierząt.

Członkowie koła ekologicznego na wycieczce w RPN


Wycieczka do Roztoczańskiego Parku Narodowego to doskonała okazja do zapoznania uczniów z różnorodnymi formami ochrony środowiska naturalnego, a zarazem ochrony ginących gatunków roślin i zwierząt.

Dbamy o najbliższe otoczenie naszej szkoły, porządkujemy teren, sadzimy drzewa i ozdobne krzewy.

Sadzenie drzew przy szkole w Wojsławicach

Przyjaciele przyrody  
Przyjaciele przyrody  

Przyjaciele przyrody