Page 105

A F G H A N I S TA N - K A M P E N O M D E M O K R AT I E T

_105

14.3 Vand, jord og hvede Omkring 80 % af Afghanistans befolkning bor på landet, de fleste lever i stor fattigdom. Det skyldes blandt andet, at de mange års krig har ødelagt de vandingssystemer, dæmninger, brønde osv., som er nødvendige for, at landbefolkningen kan dyrke jorden og skaffe foder og vand til deres husdyr. Folk flygtede fra landområderne under krigene, og da de år eller årtier senere vendte tilbage, havde oversvømmelser, krigshandlinger og almindeligt forfald ødelagt vandingskanaler og brønde. Desuden er den yngre generation af de tilbagevendende typisk vokset op i flygtningelejre eller større byer i Iran, Pakistan eller Vesten og har ikke nogen erfaring med landbrugsarbejde. For at bekæmpe fattigdommen på landet og sikre et bedre høstudbytte af især hvede, som er den væsentligste afgrøde i Afghanistan, har FAO, FN’s fødevare- og landbrugsorganisation derfor siden 2004 gennemført et projekt med at gen­ opbygge vandingssystemerne og uddanne landbefolkningen i brug og vedligeholdelse af dem. (3) Håbet er, at man på den måde kan øge fødevaresikkerheden og indkomsten for landbefolkningen. I perioden fra 2004-2011 er 778.000 hektar landbrugsjord blevet genetableret, og hvedeproduktionen i projektområderne er steget med mere end 50 %. Et nyt projekt, som løber fra 2012 og seks år frem, bygger videre på de gode erfaringer og skal komme op til 230.000 husholdninger til gode. En mulig forhindring for projektet er dog, at bønderne fortsat kan tjene op til ti gange så mange penge på at dyrke opiumsvalmuer som på at dyrke hvede.

14.4 Opium har finansieret krigene Traditionelt er blomster symbol på fred og bliver ofte brugt til at illustrere modsætningen til krig og ufred. De fleste har set symbolske billeder af soldater, der skifter geværet ud med en blomst, eller krigsmodstandere, der rækker blomster frem mod brutale militærfolk for at vise deres vilje til fred og appellere til soldaternes sans for det skrøbelige, men smukke liv. Men i Afghanistan er blomster snarere et symbol på krigen og dens ubønhørlige logik, der er tæt forbundet med sort økonomi, korruption og politiske magtkampe. Det gælder i hvert fald opiumsvalmuen. Dyrkning af valmuer til udvinding af opium, som senere raffineres til heroin, har i mange år været en vigtig indtægtskilde for krigsherrer i Afghanistan. Det begyndte for alvor under Sovjetunionens besættelse, hvor krigsherrer brugte indtægter fra opiumsdyrkningen til at finansiere våbenkøb og krigsførelse. USA så gennem fingre med, hvordan krigsherrerne finansierede deres kamp mod de sovjetiske besættelsestropper, og under den sovjetiske besættelse udviklede der sig en stor sort økonomi omkring opiumsdyrkningen. Da Sovjettropperne forlod landet i 1989, og den vestlige støtte forsvandt, blev krigsherrerne blot mere afhængige af indtægter fra opium.
 Også Taliban finansierede en del af sin krigsførelse med opiumsdyrkning, og mens Taliban var ved magten, boomede produktionen af opium. I 2000 erklærede Taliban det imidlertid for u-islamisk at dyrke valmuer til udvinding af opium, og det satte stort set en stopper for dyrkningen. Efter Talibanstyrets fald i 2001 og indsættelse af amerikanske styrker og NATO-styrker har opiumsproduktionen i Afghanistan igen været i voldsom vækst, og i flere år har produktionen været væsentlig større end under Taliban. Afghanistan står for 90 % af opiumsproduktionen i verden, og en stor del af den afghanske landbrugsjord bruges til at dyrke opiumsvalmuer; i 2011 blev 31.000 hektar brugt til at dyrke opium, hvilket var 7 % mere end i 2010. Mængden af produceret opium steg i samme periode med 61 %. (4) At udviklingen heller ikke siden da har været opmuntrende viser “Afghanistans Opium Undersøgelse for 2011”, offentliggjort af det afghanske ministerium for narkotikabekæmpelse og United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) i januar 2012. (5)
 Undersøgelsen viste, at bøndernes indkomst fra dyrkning af opiumsvalmuer var steget med 133 % sammenlignet med 2010. Denne værdi var i 2011 samlet på 1,4 milliarder dollars, svarende til 9 % af bruttonationalproduktet (BNP). Endnu mere slående var den

“Med andre ord, og dette er chokerende: Narkotika og bestikkelse er de to største indkomstgeneratorer i Afghanistan. Tilsammen udgør de omkring halvdelen af landets (ulovlige) BNP. Antonio Maria Costa, administrerende direktør for UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), i rapporten “Corruption in Afghanistan. Bribery as Reported by Victims”, januar 2010.


Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Afghanistan – Kampen om demokratiet  

I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ans...

Advertisement