Informacje24 nr 1 (2015)

Page 1

ÓW K Y A L N PO T A A DL Ł K I PIĘCZN Z E B IES

OR EF U S M THLY IS N MO E E FR

ITY UN M M CO H S I L PO

fot. Krzesimir Ostrowski

Informacje24.co.uk - Nr 1 (2015)

MIKA URBANIAK – polska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, łącząca najczęściej gatunki muzyczne takie jak R&B, jazz, hip hop.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.