Page 1

Dept.COMUNICACIONS

Solucions en infrestructures d’interconexió de xarxes inal·làmbriques 1


2


Infordisa es va fundar l’any 1986 per oferir solucions a una nova tecnologia en creixement. Des de llavors el nostre objectiu és oferir als nostres clients un servei

integral i punter del sistema informàtic, des del disseny

del mateix fins al manteniment, passant per la compra, implementació, suport i formació del seu personal, cercant sempre la solució que millor s’adapta a les necessitats de cada cas i proporcionant els millors productes del mercat.

Abans de proposar una solució al nostre client, Infordisa l’analitza detingudament i compara amb altres

fabricants. Si el producte no ens satisfà o n’hi pot haver un de millor en el mercat, no el recomanem. Per tan,

podem estar tranquils que els productes que venem no donaran problemes als nostres clients proporcionant

un alt grau de producció i un baixíssim percentatge de

parada, que es tradueix en satisfacció per part de client. La formació i especialització contínua del nostre

personal, així com les múltiples certificacions dels

fabricants més importants del sector, garanteixen la

implementació, suport i formació del sistema informàtic en condicions immillorables i per tant, en un alt rendiment.

Som conscients que el temps és un valor escàs i car, per

això, nosaltres ens encarreguem de tot perquè no s’hagi de preocupar de res.

La nostra oficina central està ubicada a Valls d’on es

dóna cobertura a tot Catalunya i l’estat Espanyol amb el suport i col·laboració d’altres empreses del sector.

3


ELS NOSTRTES DEPARTAMENTS

Infordisa ofereix serveis globals relacionats amb les TIC amb l’objectiu de millorar la productivitat i els processos de negoci. Garantim la màxima fiabilitat, escalabilitat i optimitzem la inversió del nostre client.

Principals tipus de projectes

Virtualització i Consolidació de sistemes.

Consolidació d’emmagatzemament de dades.

Renovació d’infraestructura informàtica.

Solucions per Centre de Procés de Dades i gestió d’ infraestructures TIC. Consultories pel bon govern, de seguretat i de gestió de serveis TIC. Solucions Outsourcing Integral: personal tècnic, manteniment CPD i equipament perifèric.

Gestió de recursos d’emmagatzament centralitzat (HP Storage Esential) Gestió de la seguretat de la informació i dels serveis de la xarxa: accessos LAN, gestió de Malware i de continguts, Prevenció d’instrussions, tallafocs i xarxes privades virtuals i gestió d’events de seguretat.

Els 25 anys d’experiència en desenvolupament de programari han fet d’Infordisa un implantador de solucions en tots els

àmbits. Oferim solucions tant en la creació de programari a mida, com en les personalitzacions dels programes de SAGE i OpenERP amb total èxit i satisfacció dels nostres clients.

Implantadors de la biblioteca productes de SAGE Solucions Empresarials (ERP, CRM i SCM) i Despatxos Professionals.

Implantadors de solucions basades amb el software freeware de OpenERP amb tots els seu mòduls i personalització sobre Paiton.

Desenvolupament de projectes de programari a mida sobre entorn ASP i PHP Integració de tots els processos de l’activitat empresarial al ERP: control

presència o d’accessos, captura de dades producció, comunicacions i “enllaços” interfaces amb altres aplicacions del mercat.

Solucions de pagament per ús, dels programes de gestió, de manera que el

client únicament ha de disposar d’un Ordinador amb accés a internet. Li oferim solucions a tot un ampli ventall de necessitats: servidor, còpies seguretat, manteniment, alta disponibilitat.

4


Des de la creació d’Infordisa fa 25 anys, l’activitat de formació sempre ha sigut un puntal important dins l’activitat de

l’empresa arribant a formar a més de 1.300 alumnes en l’any 2010.El departament de formació està format per 3 empreses.

Disposem de 1.350 m2 dedicats exclusivament a formació, dividits en els següents espais: 16 aules, 4 tallers i 9 mini-aules per ensenyament personalitzat. Totes les sales disposen del equipament tècnic i didàctic tecnològicament més avançat.

Centre col·laborador homologat de la Generalitat: formació per aturats en les àrees de Sanitat, Informàtica i oficines.

Centre homologat per la impartició de cursos subvencionats per: “La fundación Tripartita para la Formación y el Empleo”. Preparació dels alumnes per: Oposicions a l’Administració. Proves d’accés a la Universitat. Proves d’accés als mòduls de Formació grau Mitjà i Superior. Formació on-line de diverses especialitats. Desenvolupament de Plans de formació a mida per necessitats puntals de les empreses o institucions.

Infordisa, ofereix al mercat les millors solucions garantint la total integració entre elles, sempre buscant la simplificació i

optimització dels recursos, aportant al seus clients les millors solucions d’integració mitjançant claus en mà, algunes de les principals serien

Control de presència i d’accessos amb possibilitat d’utilitzar la connexió a Internet.

Terminals de control de producció i de processos de fabricació. Implantació i integració de videovigilància i megafonia. Solucions d’impressió a cost per pàgina a partir d’un cost (tot inclòs) de 0.006€/ pàg.

Contractes de de manteniment preventiu i correctiu de maquinari amb resposta 4 hores duran 365 dies a l’any.

Servei de Hot-Line telefònic i teleassistència. Servei de Help Desck: cessió de tècnics especialitzats a temps parcial o total per donar suport informàtic a l’usuari.

Lloguer d’equipament informàtic i audiovisual per períodes puntuals i com a fòrmula de finançament (rènting).

5


Departament de COMUNICACIONS

COMUNICACIONS Infordisa amb l’afany d’oferir al mercat les millors solucions en tots els àmbits relacionats amb les Tecnologies de la Informació i les comunicacions, i observant la constant evolució d’aquest món, vol aportar als seus clients les millors solucions a mida, oferint connectivitat en qualsevol punt ja sigui via cable o sense fils. Som una companyia líder en oferir solucions integrals de connectivitat aplicant les tecnologies més recents i innovadores, definim la solució més adequada en cada cas amb l’objectiu d’assolir el màxim rendiment tant a nivell de velocitat com de seguretat, a tot tipus d’aplicacions i entorns. Actualment les comunicacions són un punt clau a tots els nivells i entorns, permetent oferir una llarga llista de serveis i facilitant la transmissió d’informació i la interconnexió de qualsevol tipus de dispositiu, entre d’altres l’accés a Internet, el control de presència o vídeovigilància.

6


MALLES INTEL·LIGENTS

MALLES INTEL·LIGENTS Les infraestructures tecnològiques o malles intel·ligents

Disposem del mitjans tècnics més adequats per tal de

fiabilitat en la tramesa d’informació es clau a tots els nivells

completada la instal·lació es revisen tots els components

son un punt clau dins de les organitzacions, la rapidesa i

i les malles son els mecanismes que ens permeten garantir aquests aspectes.Per tal de definir la malla intel·ligent més adequada en cada situació, cal tenir en compte el següent conjunt de factors: En primer lloc caldrà decidir el mitjà a utilitzar per a la transmissió, escollint entre cablejat

estructurat, un sistema de comunicació inal·làmbric o una

combinació dels dos. Es buscarà el maquinari físic de xarxa que haurà de gestionar la recepció de les dades, finalment

i en funció dels serveis que es vulguin oferir per damunt de la malla, es cercaran els aparells que faran possible poderne disposar.En funció dels requeriments del projecte i de

la superfície a interconnectar, els nostres tècnics analitzen les possibles alternatives existents i dissenyen la millor infraestructura possible, amb l’afany d’assolir la millor connectivitat al menor cost.

poder assolir la millor solució pel client. Una vegada instal·lats, es certifica el correcte funcionament i es

garanteix la connectivitat realitzant proves de continuïtat

de senyal mitjançant comprovadors Fluke, garantint el bon funcionament de tot el conjunt.

Tots els projectes que realitzem estan avalats per enginyers de telecomunicacions i compleixen les normatives vigents.


Departament de COMUNICACIONS

CABLEJAT ESTrUCTURAT

El cablejat estructurat és la infraestructura tecnològica amb major durabilitat dins de tot el sistema i es vital fer-ne un

bon anàlisi i implantació. La bona configuració i instal·lació

del cablejat és fonamental per garantir el bon funcionament de tota la malla.

El cablejat estructurat es la millor solució d’interconnexió dels aparells de xarxa i equipaments informàtics

(ordinadors, servidors, impressores, ...), sempre que no hi hagi cap incompatibilitat física, de cost o de definició del projecte que ho impedeixi (haver de fer obra civil de costos elevats, que no s’aconsegueixi permisos municipals per fer-les, ... ). En el cas de no poder habilitar cablejat estructurat, caldrà cercar la millor solució inal·làmbrica, habilitant una xarxa

sense fils que enviï el senyal entre els diversos punts de la malla, caldrà tenir present que les velocitats de tramesa d’informació en aquest segon cas es inferior.

Els principals components d’un cablejat estructurat queden reflexats en el següent esquema:

A la planta baixa hi ha la sala amb tots els servidors

interconnectats amb cablejat de coure (cablejat backbone) i

el senyal es distribueix cap a la resta de plantes.Els armaris o

racks son punts de recepció del senyal que els arriba de la sala

de servidors o d¡un patch panel intermig i que s’acaba repartint als diferents aparells de la mateixa sala o planta. Els ordinadors els connectarem als jacks o rosetes fent servir latiguillos que

8

reben la senyal dels racks a través del cablejat horitzontal.

“Velocitat i fiabilitat assegurades”


MALLES INTEL·LIGENTS

Cablejat de coure

Fibra òptica

Quan sigui necessari interconnectar aparells ubicats en un

Els àmbits de les comunicacions cada vegada son més

hagi de tenir el cable que uneixi els dos aparells no superi els

més elevada, el nombre de receptors creix exponencialment

mateixa sala, planta o edifici i sempre que distància que

100 metres, es recomanable fer servir cablejat de coure. Es

el sistema que té un cost més ajustat i el més àmpliament utilitzat.Hi ha diferents tipologies de cable en funció de

les garanties de senyal que ofereixen i també del suport a

interferències suportades, amb el temps han anat apareixent diverses categories fins al punt de permetre arribar a

garantir velocitats del 1000Mbps (categoria 7)En general el

cablejat de coure s’utilitza per enllaçar entre si els ordinadors, impresores, portàtils, etc, amb els diferents aparells de xarxa com poden ser: Routers, Switch o Patch Panels que acabaran

enllaçant-los cap als diferents servidors de dades, d’aplicació o directament cap a Internet.

grans, la quantitat d’informació que es vol transmetre es i la distància a la que cal enviar aquesta informació cada

vegada es superior. La fibra òptica permet cobrir tots aquests requeriments sent el mitjà de transmissió per excel·lència. Garanteix una menor pèrdua d’informació deguda a les atenuacions de senyal, d’interferències i per condicions

ambientals.La fibra òptica està formada per filaments molt

fins i flexibles de vidre o plàstic, s’agrupen en grans quantitats formant cables que permeten l’enviament de gran quantitat d’informació. Existeixen dos tipus principals de fibra òptica,

la multimode per a distàncies inferiors als 5.000 metres i les monomode per a realitzar acoblaments de gran distància. En general la fibra es un sistema de tramesa d’informació d’un cost elevat i que s’evita sempre que sigui possible

cobrir les necessitats mitjançant cablejat de coure o amb una instal·lació sense fils.El principal ús de la fibra òptica

es per unir punts molt distants i interconnectant centrals d’operadores , o de distribució de senyal. En ciutats en

les quals la densitat de població es elevada i per tant el

requeriment de senyal es molt important s’està tendint a

apropar al màxim l’arribada de la senyal a través de la fibra

a l’usuari final (particular o empresa), en funció del punt fins

al qual aquesta arriba tenim quatre tipologies diferents, així:

FFTN » arriba al node de l’operador; FFTC » fins al carrer; FFTB » exterior de l’edifici; FFTH » s’arriba fins all domicili

9


Departament de COMUNICACIONS

Conectivitat inal·làmbrica Existeixen moltes situacions en les que cablejar tot l’àmbit del projecte no es viable per molts motius, implicant la cerca de solucions que permetin transmetre la senyal

de veu i dades a distàncies sense enllaç físic i evitant les dependències del cablejat. Les principals situacions que

ens poden portar a establir una comunicació inal·làmbrica serien:

El pas de cablejat estructurat resulta excessivament car, les distàncies a cobrir son massa grans o el disseny tècnic ho desaconsella.

Els requeriments del projecte demanen disposar de

connexió en qualsevol punt de la superfície a cobrir. És necessari comunicar dos edificis o recintes separats per una distància considerable.

Existeixen dues tipologies d’implantació de les xarxes sense fils. WI-FI i WIMAX. S’aplicarà una o l’altra en funció de la

distància que hi hagi entre els dos punts a connectar i de la velocitat de comunicació necessària, es possible habilitar

una combinació de les dies tipologies per tal d’aconseguir l’enllaç entre dues zones separades físicament (WIMAX) i després unir els punts més propers mitjançant WIFI.

La seguretat es un factor molt important a tenir present en

totes les comunicacions, però pren una rellevància superior en

les xarxes sense fils, ja que de no protegir-les qualssevol podria connectar-s’hi i provocar problemes a tots els nivells. Gràcies a protocols d’encriptació i de seguretat es garanteix que la

informació que es transmet a través d’elles viatja de manera

segura i que només accedeixen a la xarxa els usuaris i equips

autoritzats. Per tal de minimitzar la manca de servei en certes

zones provocades per la fallada d’una de les antenes o repetidors de senyal, la interconnexió de totes elles es en forma de malla

es global, de manera que totes les antenes estan connectades a

10

varies, d’aquesta tipologia d’enllaç s’anomena MESH.

“Menys costos i total flexibilitat”


MALLES INTEL·LIGENTS

Xarxes WI-FI Les xarxes WIFI son les xarxes inal·làmbrica de curt abast i

L’atenuació de la velocitat es important a mida que l’aparell

que permeten la interconnexió d’equips a poca distància.

es separa de l’antena emissora del senyal.

espasi oberts accedeixin a les dades que ofereixen altres

Per tal de localitzar la millor infraestructura d’antenes i

màximes a les que es pot reenviar el senyal en xarxes

el mínim cost, els nostres tècnics fan uns estudis d’impacte

està formada pels següents components

necessitats i mancances de tota la superficie a cobrir.

Habiliten que equips ubicats en varies sales o despatxos o ordinadors o accedir a Internet.En general les distàncies

repetidors a instal·lar, per assolir la màxima cobertura amb

d’aquest tipus es aproximadament de 5 kms. Una xarxa WIFI

tècnic, d’emissió i orogràfic, per determinar les cobertures,

A  ccess Point que rep el senyal del cablejat físic i que el

En el cas de ser necessaris, També portem a terme els

reenvia a una o varies antenes auxiliars o repetidores i

estudis de viabilitat legal, per tal de poder oferir les millors

també als equips finals

possibilitats d’explotació de la solució implantada.

A  ntenes direccionals o d’emissió que difonen

Es defineixen 3 tipologíes d’isntal·lacions WIFI, en funció

R  epetidors de senyal

així tenim Sistemes Line Of Sight quan la visibilitat es total,

A  parells que corregeixen la mancança de cobertura, els punts foscos de la superfície.

Les xarxes WIFI treballen sobre el protocol de comunicacions 802.11x, arribant a una velocitat màxima de 54Mbts en la

de la visibilitat existent entre els diferents punts a enllaçar, Near Line Of Sight quan hi ha alguna interferència (abre), però la pèrdua de senyal es baixa i només cal ajusatr les

orientacions de les antenes de manera més ajustada o bé

Non Line Of Sight visibilitat nul·la (varis arbres o edificies entre els punts a enllaçar) cal cercar ubicacions de les antenes que permetin superar

banda de senyal 2.4GHz i de 100Mbts en la banda de 5,4Mhz

Xarxes WIMAX La tecnologia WIMAX permet la connexió de punts separats

WIMAX-2 ofereix velocitats de transmissió superiors

de transmissió molt més elevada que en les xarxes WIFI i

distàncies de 35 Kms. Podríem llavors instal·lar antenes WiFi i

La tecnologia WIMAX permet oferir cobertura a zones

cap a una altra o directament als clients finals.

hi han fet arribar el cablejat DSL, es basa en el protocol de

En el cas de ser necessari enllaçar diverses xarxes WIFI de

seriaWIMAX permet enllaçar entre si diverses xarxes WIFI de

instal·lada una xarxa inal·làmbrica puguin compartir la

replicar a la resta, permetent la compartició de la mateixa

que es podria representar de la següent manera:

a gran distància fins a arribar a 50 kms, amb una velocitat

arribant a 1Gbps entre enllaços i fins a 100Mbps per usuari a

permetrà suportar una quantitat d’usuaris molt elevada.

configurar-les de manera que únicament traslladin la senyal

territorials es les que els operadors de comunicacions no comunicacions 802.16.Un esquema general del sistema

manera que diversos nuclis de població o àmbits que tenen

manera que fent arribar la senyal DSL a una d’elles, es podrà

mateixa senyal de l’operador, habilitant un Wi-Max HOTSPOT

senyal d’operador.

WIMAX està en constant evolució i el proper estàndard que

Els principals components que conformen una xarxa WIMAX

es definirà es WIMAX-2 que oferirà velocitats de tramesa

senyal, els repetidors i els punts d’accés.

per usuari a distàncies de 35 Kms (protocol 802.16m)

seran les antenes direccionals de recepció i emissió de

superiors arribant a 1Gbps entre enllaços i de fins a 100Mbps

11


Departament de COMUNICACIONS

Electrònica de xarxa

L’electrònica de xarxa inclou tot el maquinari necessari per tal de gestionar de manera eficient les dades transmeses pels diferents aparells connectats a la malla: Servidors,

centraletes i terminals de telefonia, ordinadors, impressores, etc. També permet la configuració de la seguretat d’accés a

la xarxa i optimitzar la distribució de la informació agilitzant la tramesa de la manera més òptima i la limitació de la visibilitat.

“Gestió completa de la malla intel·ligent”

Seguretat Perimetral

Subdivisió de la xarxa

En tota malla informàtica es imprescindible garantir la

Cada vegada es disposa de més aparells connectats a les

dels accessos i atacs externs com la sortida d’informació

gestió molt acurada i detallada dels grups d’aparells de

seguretat son els Firewalls o tallafocs, a través dels quals es

d’aquells que pertanyen al mateix departament, secció, grup

seguretat de la informació, tant pel que es refereix al control

xarxes de comunicacions i passa a ser imprescindible una

cap a l’exterior. Els aparells que permeten garantir aquesta

manera que cada un d’ells tingui accés i visibilitat només

podran determinar, entre d’altres, els equips que tindran accés

o àmbit de treball.

a l’exterior, els llocs als que podran accedir, quins llocs, etc.

Per portar aquesta divisió es crearan diferents VLANs o

segments de xarxa en els quals hi haurà organitzats els

diferents ordinadors que requereixen compartir informació i recursos. Tots els ordinadors formaran part d’una xarxa

global, però subdividida per garantir la seguretat i rapidesa de l’accés a la informació.

12

“Els Firewalls o tallafocs permeten controlar els accessos tant

“Podem generar una xarxa global i subdividida per garantir la

interiors com exteriors, garantint la seguretat de la xarxa.”

seguretat i rapidesa de l’accés a la informació.”


MALLES INTEL·LIGENTS

Divisió de l’ample de banda total Internet Telefonia Programes de gestió Comunicacions internes

Alta disponibilitat

Priorització de serveis

El treball amb els equipaments informàtics cada dia es més

Amb l’objectiu de garantir que la comunicació de la

si no es disposa de l’accés als ordinadors i a la informació

seu destinatari amb la qualitat de servei adequada, en

imprescindible, fins al punt que molts processos s’aturen que contenen. Per tal de garantir que les comunicacions

no impossibilitaran l’accés a la informació o bé que baixarà la seguretat en el sistema global, es poden disposar dos

aparells redundats que facin la mateixa funcionalitat, de

manera que si un queda fora de servei, l’altre ocupi el seu

lloc. Es disposaran dos Switch o dos Firewalls de la mateixa

informació transmesa per la malla informàtica arribi al el moment i rapidesa en la que es requereix, es possible

establir una sèrie de protocols de priorització de servei. Es

pot determinar que la veu tingui preferència per damunt de les dades (QoS) o del vídeo, de manera que els converses de veu no es vegin perjudicades per la tramesa d’informació.

tipologia i configuració, parametritzant que davant la manca

Es podran determinar prioritats a nivell d’aplicacions de

els aparells de manera que disposin de connexió permanent

banda específic i garantir que la informació que mouen

de servei en un d’ells, entri en servei l’altre o bé configurant als dos aparells de manera que si un deixa de funcionar, l’equip es comunica amb l’altre.

“Davant la manca de servei en un d’ells, entra en funcionament l’altre assegurant la contínua connexió.”

manera que a certs programes se’ls reservi un ample de aquestes aplicacions (per exemple la tramesa de les dades

que mouen els programes de gestió no quedin penalitzades

pel trànsit provocat per l’accés a Internet que es molt menys crític).

Un possible esquema de reserva d’ample de banda per

diferents serveis seria el següent, en el que es dóna molta

importància a les aplicacions de gestió i a la Telfonia deixant poc ample de banda per Internet i a les comunicacions internes.

13


Departament de COMUNICACIONS

Comunicacions unificades Les comunicacions unificades permeten a les empreses

disposar d’una integració de tots els possibles sistemes de

comunicació empresarials tant fixes com mòbils, facilitant a les organitzacions avançar a tots els nivells. Fan possible que els treballadors es puguin comunicar entre ells d’una

manera més àgil i eficaç. Habiliten la capacitat de localitzar una persona directament i sense haver de passar per

un interlocutor pont (trucada a la centraleta o punt de

distribució de trucades), tant si la persona localitzada es

al seu despatx com si està en mobilitat (fora de l’oficina). Ajuden a millorar els processos comercials (millora de

l’atenció als clients disminuint els temps de resposta, no es perden les trucades) i també col·laboren amb les empreses

a augmentar la seva rendibilitat i reduir els costos. I podent facilitar a cada punt de comunicació serveis de: Telefonia, Internet, accés a la xarxa local, etc.

A través de les comunicacions unificades es poden

configurar diversos tipus d’enllaç . Habilitant la capacitat de redirigir les comunicacions (desviament de trucades,

enviament de e-mails, enllaç amb videoconferència, etc.),

buscant en cada cas la manera més òptima possible, mirant d’oferir la solució més adequada en cada cas.

Les comunicacions unificades permeten a les empreses estalvis considerables en alguns dels següents àmbits: Estalvi de costos en les trucades de veu o dades al canalitzar-se a través d’Internet.

Reducció del cicle de les vendes i del temps de servei al client oferint un millor servei.

Increment de l’atenció de les trucades en el primer contacte

14

Fidelització dels clients.

“Gestió completa de la malla intel·ligent”


MALLES INTEL·LIGENTS

Telefonia IP El servei més àmpliament utilitzat de

les comunicacions unificades es el de la telefonia IP, que possibilita fer trucades de veu i dades a través de la malla de

comunicacions de manera que siguin sense cap cost addicional.

Es podran fer trucades entre els

diferents dispositius que estiguin enllaçats per la malla intel·ligent, ja sigui entre aparells ubicats en el mateix centre de treball o bé

que estiguin en seus de diferents poblacions o països, es possible

trucar directament a l’extensió del

interlocutor i sense haver de passar per línia d’operador amb el corresponent

estalvi de cost. Únicament es requereix

que els dos centres estiguin connectats a la mateixa xarxa de dades.

Altres serveis que es poden instal·lar serien:

Missatgeria: Redirecció de les

trucades a un sistema de missatgeria, ja sigui de veu o de dades (correu

electrònic o missatgeria instantània).

Enllaç amb Office Comunicator o IBM Lotus Sametime.

Traslladar trucades a un numero de telefonia fixa a telèfons mòbils.

Capacitat d’oferir conferencies de imatge, veu i dades.

Facilitar comunicacions multimèdia. Centralització de la recepció de

trucades (1 única centraleta) i distribució global.

Accés a compartir vídeo des del despatx o en mobilitat.

15


Departament de COMUNICACIONS

16


SERVEIS Una vegada hi ha la malla intel·ligent instal·lada i

configurada, es possible desplegar i oferir als usuaris un ampli ventall de serveis addicionals, alguns dels

quals permetran recuperar part de la inversió feta en la

instal·lació. Una bona part dels serveis oferiran un millor

rendiment si s’ofereixen sobre xarxes sense fils, sobretot si el cost de fer el desplegament del cablejat estructurat pot suposar un cost excessiu.


Departament de COMUNICACIONS

Hotspot Un HOTSPOT* consisteix en habilitar una zona de connectivitat a qualssevol tipus d’aparells amb

accés WIFI a Internet o a la intranet corporativa (Web de l’empresa, ajuntament o entitat) en

funció de les necessitats del client. Els usuaris que facin ús del HOTSPOT han d’estar identificats i

registrats, aplicant sistemes de control i de gestió dels usuaris per tenir coneixement i traçabilitat

de les accions que han realitzat. Sempre es podrà identificar l’usuari que ha fet les connexions.

Lliure: Accés obert a qualssevol que es vulgui

connectar a través de la xarxa, disposant d’una

connexió regida per la legalitat vigent que regula en l’actualitat la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.

Privat: Accés a la xarxa de manera controlada mitjançant un usuari i una contrasenya. Amb

mecanismes de control dels usuaris habilitats, coneixent el tràfic realitzat per cada usuari.

L’entitat o empresa que ofereix el servei de HOTSPOT pot

sol·licitar una compensació econòmica o de pagament per

tal de permetre la connexió al servei o bé deixar-lo de lliure accés.

En el cas de ser de pagament caldrà que l’entitat o empresa s’estableixi com a operador de comunicacions de manera

totalment legal, tot i que existeix la possibilitat de llogar o subcontractar l’explotació dels serveis que se’n derivin.

* Tots els HOTSPOT queden subscrits a la resolució X/2010 de la CMT

18

(Comissió del mercat de Telecomunicacions).

“Accés a internet sense fils de manera gratuïta o privada per a qualsevol usuari registrat”


SERVEIS

Extensions addicionals De manera addicional sobre una malla intel·ligent també es poden oferir altres tipus de serveis o

extensions. Els àmbits d’actuació d’aquests serveis es molt variat:

“Avantatges addicionals a la malla intel·ligent”

Videovigilància

Megafonia i interfonia

Senyal de televisió

Es possible instal·lar càmeres de

En els casos on sigui necessari habilitar

La IPTV es la retransmissió de senyal

tenir coneixement del que passa dins

permetin la difondre d’una manera

senyal rebuda per Internet o bé senyal

vídeo i micròfons que permetran

de qualsevol recinte i disposar d’un sistema de protecció. Si s’habilita

sobre una malla WIFI, la modificació de les posicions de les càmeres serà molt senzilla donat que l’obra civil

necessària per instal·lar la càmera es

molt petita. Les imatges enregistrades es podran emmagatzemar en un

ordinador central per tal de poder-les analitzar, si es necessari.

sistemes de comunicació de veu que ràpida i àgil, entre d’altres serveis:

Emetre informació d’interès (anuncis,

missatges, comunicació de finalització de servei), difondre música ambiental o activar dispositius d’emergència

en casos de perill. Sobre una malla intel·ligent aplicar un sistema de

megafonia no es massa complex i

l’obra civil a realitzar es baixa (receptor de senyal i altaveu de difusió) es

baixa. En el cas de necessitar ampliarla o ajustar-la, es molt senzill. La

de TV per sobre de la xarxa, ja sigui

analògica prèviament transformada amb un transductor de senyal.

Aquesta senyal s’envia cap als usuaris que la reben com si es tractés d’una

senyal igual a la que els podria oferir qualsevol repetidor TDT. Sense cap

cost addicional per part de l’emissor,

els usuaris reben el senyal de manera totalment transparent i no aprecien

cap diferencia respecte en com veurien la televisió en un altre lloc.

difusió podrà ser en el mateix central de treball o a tots els que estiguin

interconnectats a la mateixa malla.

19


Departament de COMUNICACIONS

Videoconferència Control de presència i accés En els casos on sigui necessari habilitar

Cada vegada es més important tenir

El control dels Stocks dels materials i

permetin la difondre d’una manera

d’accés a certes dependències o bé

important, tant a nivells econòmics

sistemes de comunicació de veu que ràpida i àgil, entre d’altres serveis:

Emetre informació d’interès (anuncis,

missatges, comunicació de finalització de servei), difondre música ambiental o activar dispositius d’emergència

en casos de perill. Sobre una malla intel·ligent aplicar un sistema de

megafonia no es massa complex i

l’obra civil a realitzar es baixa (receptor de senyal i altaveu de difusió) es

baixa. En el cas de necessitar ampliarla o ajustar-la, es molt senzill. La

difusió podrà ser en el mateix central de treball o a tots els que estiguin

interconnectats a la mateixa malla.

20

Control per radiofreqüència

un control de qui té possibilitat

conèixer quines o quantes persones,

vehicles o paquets han passat per un

certa ubicació. La informació recollida per aquests aparells es traspassa a

un ordinador central que permetrà

analitzar els valors i podent-ne fer varis usos, entre ells l’habilitar o denegar

l’accés a certs punts de l’espai, ....Fer la instal·lació sobre una malla WIFI

facilita la mobilitat dels aparells de

manera que la modificació dels punts

als quals es vol fer control, impliqui una despesa molt baixa, evitant el cablejar de nou, fer obra civil i inclús haver de traspassar la via pública.

de la seva ubicació, cada vegada es més com de localització. La rapidesa en la que es necessiten les dades, implica

disposar de mecanismes de controls

més àgils. Els xips de radiofreqüència permeten emmagatzemar i oferir aquestes dades ràpidament i la

informació es transmet per la malla intel·ligent al servidor de gestió

central facilitant la consulta d’aquesta

informació. Afegir , eliminar o modificar els punts de control RFID enllaçats a

una malla té un cost relativament baix.


SERVEIS

PARTNERs

Altres extensions Es possible instal·lar Terminals Punt de Venda que permetran agilitzar

la tasca d’entrada de comandes i la generació de rebuts d’una manera

molt àgil i senzilla, per exemple als

operaris d’establiments de restauració, autoservei, ...Altres aparells podrien

ser pissarres interactives en centres de formació per tal de facilitar les explicacions i exposicions dels

formadors. Els alumnes podran

connectar els seus portàtils i accedir als continguts formatius de manera àgil i senzilla.Es podran disposar en

punts estratègics, alguns quioscs de presentació d’informació turística o cultural de l’entorn, ... .

Altres dispositius que es poden

instal·lar i distribuir-los per qualsevol punt de la malla serien aparells

d’impressió, etiquetatge, lectors de codis de barres, ...

21


Departament de COMUNICACIONS

Administració Pública

Educació

Hosteleria

Entenem com a administració públi-

Tenint en compte les noves normati-

El sector hosteler és innovador i can-

diputació amb la finalitat de servir al

som conscients de les necessitats que

geogràfica, està limitat en infraestruc-

ca qualsevol ajuntament, consell o

ciutadà. És per aquesta raó que oferim diverses solucions en comunicacions i serveis d’internet. El client tindrà la

possibilitat d’oferir a tots els ciutadans que vulgui un servei d’internet gratuït

o de pagament totalment adaptat a la llei del mercat de telecomunicacions. Tantmateix, oferirem la possibilitat

de vigilar, controlar i gestionar l’espai públic mitjançant videovigilància i

megafonia, permentent infinitat de

possibilitats. En el sector de la telefonia, li oferirem també la possibilitat

d’utilitzar la telefonia IP per tal d’apro-

fitar la infraestructura en malla creada

ves aplicades al sector de l’educació

han sorgit i les solucions ideals per a

cada situació. Donarem la possibilitat

de gestionar correcta i legalment tots els ordinadors de l’alumnat amb les

corresponents limitacions de xarxa i

internet. Oferirem serveis en control

d’assistència tant per a l’alumnat com per al professorat per tenir un major

viant, i sovint, degut a la seva ubicació

tures i serveis. A Infordisa ens encarreguem de solucionar aquestes necessitats tals com l’accés a internet, l’accés de televisió, el control i vigilància dels recintes i inclús la gestió interna de tots els ordinadors i extencions del càmping o hotel.

control dels accesso i sortides. Tantmateix, tenint en compte la necessitat de

vigilància i control d’alguns centres de

grans proporcions, les nostres solucions en videovigilància i megafonia en facilitaràn la gestió.

per als serveis.

SERVEIS

SERVEIS

SERVEIS

HotSpot

HotSpot

HotSpot

Megafonia

Megafonia

Televisió

Videovigilància Telefonia IP

22

Videovigilància Conrol de presència

Videovigilància TPV


SECTORS PRINCIPALS

Empreses logístiques

Seus diversificades

Altres

Les necessitats que poden plantejar les

La principal característica de les seus

Les comunicacions son aplicables en

solució utilitzant una malla intel·ligent

cada un dels centres de l’empresa

sector del mercat. La necessitat de

empreses logístiques tenen una fàcil com la que ofereix Infordisa. Utilit-

zant una d’aquestes malles, l’empresa

podrà disposar dels serveis ideals per al control d’estocs i personal de manera informatitzada i instantània. Gràcies a serveis com el control per radiofre-

qüència, facilitarem clarament la gestió

del material en estoc dins l’empresa del client, mitjançant automatització del control de productes.

diversificades és la multi ubicació de

fent-ne difícil la seva intercomunicació. Amb serveis com videoconferència i telefonia IP, disminuirem els costs de les comunicacions ja que aprofitarem la

infraestructura d’internet i a la vegada, gràcies a la videoconferència, facilitarem el tracte personal entre cada un

dels usuaris de la comunicació. Altra-

ment, serveis com el HotSpot perme-

major o menor mesura a qualsevol disposar connectivitat de xarxa o

d’accés a Internet avui en dia es global, per quasi qualsevol cosa es necessari disposar d’accés a Internet. Tenir

un control de presencia o d’accés,

potenciar l’agilitat del contacte amb

els clients i col·laborar en la reducció de costos es en general imprescindible.

tràn traslladar aquestes possibilitats

a qualsevol ubicació dins el perimetre desitjat.

SERVEIS

SERVEIS

SERVEIS

Videoconferència

Telefonia IP

HotSpot

Control de presència

Videovigilància

Megafonia

Control per radiofreqüència Videovigilància

Videoconferència HotSpot

Videovigilància Televisió

Telefonia IP

Videoconferència TPV

Control de presència

Control per radiofreqüència

23


TARRAGONA

MONTBLANC

REUS

Passeig de l’estació, 13-15

C/ Castellers de Tarragona, 3 Entl 1

C/ Pintor Potau, 19

C/ Camí de Riudoms, 40

43800 Valls (Tarragona)

43002 Tarragona (Tarragona)

43400 Montblanc (Tarragona)

43202 Reus (Tarragona)

T. 977 612 073

T. 977 226 322

T. 977 862 025

T. 977 756 892

F. 977 612 483

E. tarragona@infordisa.com

E. montblanc@infordisa.com

E. reus@infordisa.com

E. comercial@infordisa.com

DCO-01-11-V01

24

VALLS

Departament de Comunicacions  

Departament de Comunicacions d'Infordisa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you