Tubadzin

Page 1

MOCNY AKCENT

uwodzi

COLOUR

inspiruje

MAJOLIKA

kreuje

CIEPŁY KLIMAT

WSZYSTKO JASNE


INDEKS A-Z INDEX A-Z TUBÑDZIN ABIGAILE ALL IN WHITE AMALIA ASHEN BILOBA BLINDS BRICKTILE EGZOTICA HELIUM ILMA LAVISH MALENA MAXIMA AZURE MAXIMA BLACK & WHITE MAXIMA BEIGE & BROWN MAXIMA BLUE MAXIMA VIOLET & PURPLE OBSYDIAN ONIS PALACIO SFUMATO TIMBRE TORTORA TRAVIATA VAMPA ZIRCONIUM

60-65 4-17 110-115 48-57 94-97 18-25 116-119 44-47 34-39 90-93 82-85 26-29 124-127 128-131 120-123 132-135 136-139 40-43 72-75 76-81 104-109 30-33 66-71 98-101 140-145 86-89

COLOUR COLOUR COLOUR COLOUR COLOUR COLOUR COLOUR COLOUR COLOUR COLOUR

MAJOLIKA

BLACK & RED BROWN CARMINE FLORAL GREEN POP VIOLET WHITE & BLACK YELLOW

160 148 150 162 164 158 152 154 156

zestawienie produktów kolekcji Colour/list of all Colour collection products

166-169

legenda/symbols – pakowanie/packaging

– rektyfikacja/rectification

– mrozoodpornoÊç/frost resistance

IV – klasa ÊcieralnoÊci/abrasion resistance class   R9 – antypoÊlizgowoÊç/non-slip qualities

MAJOLIKA AVIGNON MAJOLIKA CREME MAJOLIKA CREME & GREY MAJOLIKA CREME & PATCHWORK MAJOLIKA GRAPHITE MAJOLIKA HAGA MAJOLIKA INTENSE MAJOLIKA MOCCA & ORNAMENT MAJOLIKA PUEBLO MAJOLIKA QUARTET MAJOLIKA ROTUNDO

188 182 172 178 176 192 180 174 190 184 186

zestawienie produktów kolekcji Majolika/list of all Majolika collection products

194-197

atesty, certyfikaty, normy /approvals, certificates, technical standards

200-203


WSZYSTKO JASNE

WSZYSTKO JASNE, JEŚLI LUBISZ ROZJAŚNIONE WNĘTRZA

ZNAK ROZPOZNAWCZY: JASNA KOLORYSTYKA / DZIENNE ŚWIATŁO / SUBTELNE WZORY / GRA FAKTUR / PRZEZROCZYSTOŚĆ / LEKKOŚĆ / ODDECH / FINEZJA / SMAK / DELIKATNOŚĆ

EVERYTHING IS CLEAR IF YOU LIKE CLEAR-CUT INTERIORS THE LANDMARK: BRIGHT COLOURS / DAYLIGHT SUBTLE PATTERNS / A PLAY OF TEXTURES / TRANSPARENT NATURE / LIGHTNESS / BREATHING SPACE / FINESSE / TASTE / SUBTLETY


ALL IN WHITE Ka˝dà lini´, obłoÊç, fal´, ka˝dà ostroÊç i nieregularnoÊç… Ka˝dy ze wzorów zaczerpni´tych z natury spowiła biel. W ten sposób całe pi´kno organicznych struktur wyszło na jaw. Every line, oval, wave, every sharp edge and irregularity. Each of the nature-inspired patterns has been enshrouded in white. Thus the entire beauty of the organic structures has been exposed.

WSZYSTKO JASNE

ALL IN WHITE


WSZYSTKO JASNE

ALL IN WHITE

Białe powierzchnie, utworzone z regularnych szeÊciokàtów, przypominajà swà strukturà plastry miodu. Niektóre z nich sà wypukłe, inne zaledwie delikatnie zarysowane. White surfaces made up of regular hexagons are reminiscent of the honeycomb structure. Some of them are raised while others only sketched.

7


8

WSZYSTKO JASNE

ALL IN WHITE

9


WSZYSTKO JASNE

ALL IN WHITE

Szkic w´glem czy artystyczna, czarno-biała fotografia? Ceramiczna natura płytek sprawia, ˝e obraz nabiera szlachetnej mi´kkoÊci i gł´bi. Perspektywa pokoju, zamiast zamykaç si´ Êcianà, otwiera drog´ w głàb urokliwego parku. A charcoal sketch or an artistic black and white photo?   The ceramic nature of the tiles gives the picture a noble softness   and depth. Instead of closing off the walls, the room’s perspective opens up to a picturesque park.

10

11


Płytka Êcienna/wall tile All in white/white 598 × 298 mm  1,07 m2

Płytka Êcienna/wall tile All in white/grey 598 × 298 mm  1,07 m2

Płytka Êcienna/wall tile All in white 1 STR 598 × 298 mm  0,89 m2

Płytka Êcienna/wall tile All in white 2 STR 598 × 298 mm  0,89 m2

WSZYSTKO JASNE

ALL IN WHITE

13


Płytka Êcienna/wall tile All in white 3 STR 598 × 298 mm  0,89 m2

Płytka Êcienna/wall tile All in white 4 STR 598 × 298 mm  0,89 m2

Płytka Êcienna/wall tile All in white 5 STR 598 × 298 mm  0,89 m2

Płytka Êcienna/wall tile All in white 6 STR 237 × 78 mm  0,28 m2

Listwa Êcienna/wall border Steel 12 POŁYSK 598 × 10 mm  15 szt./pcs

14

Mozaika Êcienna/wall mosaic All in white/white 306 × 282 mm  9 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic All in white/grey 306 × 282 mm  9 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile All in white/white 598 × 598   /11 mm  1,43 m2

Płytka podłogowa/floor tile All in white/grey 598 × 598   /11 mm  1,43 m2

IV  R9

WSZYSTKO JASNE

ALL IN WHITE

III  R9

15


Obraz Êcienny 42-elementowy/42-element wall picture All in white 1 42 * 598 × 298 mm  1 szt./1 pc  (3598 × 2098 mm)

zdj´cie produktu w skali 44% w stosunku do pozostałych produktów size of the product photo: 44% of the other products

Obraz Êcienny 14-elementowy/14-element wall picture All in white 2 14 * 598 × 298 mm  1 szt./1 pc  (1198 × 2098 mm)

płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile All in white grey, white Płytka Êcienna/wall tile All in white 1 STR, 4 STR, 5 STR Płytka Êcienna/wall tile All in white 2 STR, 3 STR Płytka Êcienna/wall tile All in white 6 STR Obraz Êcienny 42-elementowy/42-element wall picture All in white 1 Obraz Êcienny 14-elementowy/14-element wall picture All in white 2 Mozaika Êcienna/wall mosaic All in white grey, white Listwa Êcienna/wall border Steel 12 POŁYSK Płytka podłogowa/floor tile All in white grey, white

16

wymiary (mm) dimensions in mm 598 × 298 598 × 298 598 × 298 237 × 78 42 * 598 × 298 14 * 598 × 298 306 × 282 598 × 10 598 × 598 / 11

szt./pcs 6 5 5 15 1 1 9 15 4

WSZYSTKO JASNE

ALL IN WHITE

zdj´cie produktu w skali 44%   w stosunku do pozostałych produktów size of the product photo: 44%   of the other products

m2 1,07 0,89 0,89 0,28 7,55 2,51 0,78 0,09 1,43

kg 18,62 15,55 18,65 4,7 131,4 43,8 11,72 2,15 36,2

17


Jak w spa mo˝na si´ tutaj zanurzyç w pełnej harmonii. T´ na pozór oszcz´dnà aran˝acj´ buduje całe bogactwo faktur. Âciany muÊni´te sà lekkim, przenikajàcym malarsko rysunkiem kamienia, oddajàcym zarówno jego gładkà, jak i szorstkà struktur´. You can immerse yourself in full harmony like in a spa.   This seemingly austere arrangement offers an entire array of textures.  The walls are brushed with a light half-sketched, half-painted outline   of a stone reflecting its smooth and rough structures alike.

19

WSZYSTKO JASNE

BLINDS


21

WSZYSTKO JASNE

BLINDS


Płytka Êcienna/wall tile Blinds white 598 × 298 mm  1,07 m2

22

Płytka Êcienna/wall tile Blinds white STR 598 × 298 mm  1,07 m2

Płytka Êcienna/wall tile Blinds grey STR 598 × 298 mm  1,07 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Blinds white STR 1 598 × 298 mm  6 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration Blinds grey STR 1 598 × 298 mm  6 szt./pcs

23

WSZYSTKO JASNE

BLINDS


Dekor Êcienny/wall decoration Blinds white STR 2 598 × 298 mm  5 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Blinds white STR 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

IV  R9

Płytka podłogowa/floor tile Blinds grey STR 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

III  R9

Dekor Êcienny/wall decoration Blinds grey STR 2 598 × 298 mm  5 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Steel 14 POŁYSK 598 × 50 mm  10 szt./pcs

płytka/tile

Obraz Êcienny szklany 8-elementowy/glass picture made of 8 elements Blinds 8  *  598  ×  298 mm (598  ×  2398 mm)  1 szt./pc  (zdj´cie produktu w skali 50% w stosunku do pozostałych produktów) /size of the product photo: 50% of the other products

24

Płytka Êcienna/wall tile Blinds white Płytka Êcienna/wall tile Blinds white STR Płytka Êcienna/wall tile Blinds grey STR Dekor Êcienny/wall decoration Blinds white STR 1 Dekor Êcienny/wall decoration Blinds white STR 2 Dekor Êcienny/wall decoration Blinds grey STR 1 Dekor Êcienny/wall decoration Blinds grey STR 2 Obraz Êcienny szklany 8-elementowy/glass picture made of 8 elements Blinds Listwa Êcienna/wall border Steel 14 połysk Płytka podłogowa/floor tile Blinds white STR Płytka podłogowa/floor tile Blinds grey STR

wymiary (mm) dimensions in mm 298 × 598 298 × 598 298 × 598 298 × 598 298 × 598 298 × 598 298 × 598 598 × 2398 598 × 50 448 × 448 448 × 448

szt./pcs 6 6 6 6 5 6 5 1 10 8 8

m2 1,07 1,07 1,07 1,07 0,89 1,07 0,89 1,44 0,3 1,6 1,6

kg 18,62 18,62 18,62 19,25 16,9 19,25 16,9 25 6,8 30,2 30.2

25

WSZYSTKO JASNE

BLINDS


WSZYSTKO JASNE

MALENA

Połàczenie tradycji z nowoczesnoÊcià. Zestawienie strukturalnego dekoru oraz geometrycznej mozaiki nadaje kolekcji przestrzenny wymiar. Spokojny klimat wn´trza tworzà stonowane płytki w odcieniach szaroÊci przełamane be˝em. A combination of tradition and modernity. A juxtaposition   of a structural decor and a geometric mosaic adds a spatial   dimension to the collection. The tiles which come in shades   of grey and beige contribute to an interior’s serene ambience.

26

27


Płytka Êcienna/wall tile Malena grey 608 × 308 mm  1,12 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Malena 608 × 308 mm  6 szt./pcs

WSZYSTKO JASNE

MALENA

Mozaika Êcienna/wall mosaic Malena 308 × 303 mm  10 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Steel 7 608 × 15 mm  18 szt./pcs

Płytka Êcienna/wall tile Malena graphite 608 × 308 mm  1,12 m2

Płytka Êcienna/wall tile Malena grey STR 608 × 308 mm  1,12 m2

płytka/tile

28

Płytka podłogowa/floor tile Malena grey 450 × 450    /    8,5 mm  1,62 m2

wymiary (mm) dimensions in mm

IV

szt./pcs

m2

kg

Płytka Êcienna/wall tile Malena grey Płytka Êcienna/wall tile Malena graphite, Malena grey STR Dekor Êcienny/wall decoration Malena

308 × 608 308 × 608

6

1,12

30,2

6

1,12

20,18

308 × 608

6

1,12

20,18

Mozaika Êcienna/wall mosaic Malena Listwa Êcienna/wall border Steel 7 Płytka podłogowa/floor tile Malena

308 × 303 608 × 15 450 × 450

10

0,93

6,8

18 8

0,16 1,62

3,44 15,4

29


WSZYSTKO JASNE

TIMBRE

Sposób, w jaki ceramika imituje drewniane faktury, zachwyca lekkoÊcià i finezyjnà formà. Dzi´ki monochromatycznej aran˝acji surowa kamienna kostka doskonale odnajduje si´ w sàsiedztwie bielonego drewna, tu i ówdzie ozdobionego delikatnym rysunkiem kwiatu. The way in which ceramics imitate wood textures delights with its lightness and finesse. The black and white arrangement of the rustic stone blocks perfectly combines with the adjacent bleached wood with effortlessly scattered delicate flower motifs.

30

31


Płytka Êcienna/wall tile Timbre cement 598 × 298 mm  1,07 m2

Płytka Êcienna/wall tile Timbre STR 598 × 298 mm  1,07 m2

Zestaw 3 listew Êciennych/pack of 3 wall borders Timbre flower 598 × 148 mm  3 szt./pcs

32

Płytka Êcienna/wall tile Timbre white 598 × 298 mm  1,07 m2

Mozaika Êcienna/wall mosaic Timbre cement 298 × 298 mm  9 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Timbre grey 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

Mozaika Êcienna/wall mosaic Timbre white 298 × 298 mm  9 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Rustic Maple white 898 × 223   /   11 mm  1,4 m2

IV  R9

Płytka Êcienna/wall tile Timbre wood 598 × 148 mm  0,97 m2

Listwa Êcienna/wall border Glass black 5 598 × 45 mm  12 szt./pcs

płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile Timbre cement, white, STR Płytka Êcienna/wall tile Timbre wood Mozaika Êcienna/wall mosaic Timbre cement, white Zestaw 3 listew Êciennych/pack of 3 wall borders Timbre flower Listwa Êcienna/wall border Glass black 5 Płytka podłogowa/floor tile Timbre grey Płytka podłogowa/floor tile Rustic Maple white

wymiary (mm) dimensions in mm 598 × 298 598 × 148 298 × 298 598 × 148 598 × 45 448 × 448 / 8,5 898 × 223   /   11

V

szt./pcs 6 11 9 3 12 8 7

m2 1,07 0,97 0,8 0,8 0,32 1,6 1,4

kg 18,62 17,58 11,9 14,6 5,72 30,2 34

33

WSZYSTKO JASNE

TIMBRE


Delikatny kremowy odcieƒ płytek, w połàczeniu z łagodnym dekorem, buduje spokojne i przytulne wn´trze. Harmonijne okr´gi i fale, dzi´ki delikatnym wypukłoÊciom, dajà złudzenie trójwymiarowoÊci. The tiles’ subtle cream hue combined with the understated strip create a quiet and cosy interior. The slightly convex harmonious circles and waves create an illusion of three dimensions.

35

WSZYSTKO JASNE

HELIUM


Neonowe szklane listwy przykuwajà wzrok niespotykanà intensywnoÊcià barw. W zestawieniu z ciemnokremowà płytkà w spokojnym odcieniu wprowadzajà do wn´trza nowoczesnoÊç z odrobinà ekstrawagancji. The extraordinary intensity of the neon-like colours attracts attention to the glass borders. Contrasted with   the tile’s dark cream tranquil hue, they introduce modernity with a touch of flamboyance.

37

WSZYSTKO JASNE

HELIUM


Płytka Êcienna/wall tile Helium latte 598 × 298 mm  1,07 m2

Mozaika Êcienna/wall mosaic Helium caffe 298 × 298 mm  9 szt./pcs

Płytka Êcienna/wall tile Helium caffe 598 × 298 mm  1,07 m2

Mozaika Êcienna/wall mosaic Helium latte 298 × 298 mm  9 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration Helium line 598 × 298 mm  6 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Mocca 1 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

IV

Dekor Êcienny 2-elementowy/2-element wall decoration Helium round 2 * 598 × 298 mm  3 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Helium latte 598 × 74 mm  10 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Glass blue 598 × 45 mm  12 szt./pcs

38

Dekor Êcienny/wall decoration Helium wave 598 × 298 mm  6 szt./pcs  płytka/tile

Listwa Êcienna/wall border Glass purple 598 × 15 mm  20 szt./pcs

Płytka Êcienna/wall tile Helium latte, caffe Dekor Êcienny/wall decoration Helium line, wave Dekor Êcienny 2-elementowy/2-element wall decoration Helium round Mozaika Êcienna/wall mosaic Helium latte, caffe Listwa Êcienna/wall border Helium latte Listwa Êcienna/wall border Glass blue Listwa Êcienna/wall border Glass purple Płytka podłogowa/floor tile Mocca 1

wymiary (mm) dimensions in mm 598 × 298 598 × 298 2 * 598 × 298 298 × 298 598 × 74 598 × 45 598 × 15 448 × 448 / 8,5

szt./pcs 6 6 3 9 10 12 20 8

m2 1,07 1,07 1,07 0,8 0,44 0,32 0,18 1,6

kg 18,62 18,8 18,8 11,9 7,9 5,72 3,8 30,2

39

WSZYSTKO JASNE

HELIUM


Nieregularny rysunek i magnetyzujàcy połysk obsydianu bywa ch´tnie wykorzystywany w tworzeniu małych jubilerskich dzieł sztuki. Kolekcj´ ceramiki inspirowanà naturà wulkanicznego kamienia dodatkowo uszlachetniajà połyskujàce na dekorach kwiaty. The irregular contour and the magnetising lustre of the obsidian is a popular element of small jewellery pieces of art. The ceramic collection inspired by the nature of the volcanic stone is even more sophisticated owing to the flowers sparkling on the strips.

40

41

WSZYSTKO JASNE

OBSYDIAN


Płytka Êcienna/wall tile Obsydian white 598 × 298 mm  1,07 m2

Płytka Êcienna/wall tile Obsydian grey 598 × 298 mm  1,07 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Obsydian white 598 × 298 mm  6 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration Obsydian grey 598 × 298 mm  6 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Obsydian white 598 × 98 mm  10 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Obsydian grey 598 × 98 mm  10 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Steel 10 POŁYSK 598 × 15 mm  18 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic Obsydian white 298 × 298 mm  9 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Obsydian white 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile Obsydian white, grey Dekor Êcienny/wall decoration Obsydian white, grey Mozaika Êcienna/wall mosaic Obsydian white, grey Listwa Êcienna/wall border Obsydian white, grey Listwa Êcienna/wall border Steel 10 POŁYSK Płytka podłogowa/floor tile Obsydian white, grey

42

Mozaika Êcienna/wall mosaic Obsydian grey 298 × 298 mm  9 szt./pcs

IV

Płytka podłogowa/floor tile Obsydian grey 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

wymiary (mm) dimensions in mm 598 × 298 598 × 298 298 × 298 598 × 98 598 × 15 448 × 448 / 8,5

szt./pcs 6 6 9 10 18 8

III

m2 1,07 1,07 0,8 0,59 0,16 1,6

kg 18,62 18,8 11,9 10,3 3,44 30,2

43

WSZYSTKO JASNE

OBSYDIAN


Jasnobe˝owe odcienie kreujà łagodny i relaksujàcy charakter wn´trza. Dekor z roÊlinnym ornamentem, dzi´ki zestawieniu połyskujàcych i matowych elementów, wywołuje wra˝enie trójwymiarowej gł´bi. 44

WSZYSTKO JASNE

EGZOTICA

The light beige shades determine the interior’s relaxing nature. Owing to a juxtaposition of shiny and matt elements, the decorative tile with a plant ornament makes an impression of three-dimensional depth.

45


Płytka Êcienna/wall tile Egzotica 1 598 × 298 mm  1,07 m2

Płytka Êcienna/wall tile Egzotica 2 598 × 298 mm  1,07 m2

Płytka podłogowa/floor tile Egzotica 1 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Egzotica 1 598 × 298 mm  6 szt./pcs

III

Płytka podłogowa/floor tile Egzotica 2 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

IV

Dekor Êcienny/wall decoration Egzotica 2 598 × 298 mm  6 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Egzotica 1 598 × 25 mm  13 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic Egzotica 1 300 × 300 mm  9 szt./pcs płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile Egzotica 1, 2 Dekor Êcienny/wall decoration Egzotica 1, 2 Mozaika Êcienna/wall mosaic Egzotica 1 Listwa Êcienna/wall border Egzotica 1 Płytka podłogowa/floor tile Egzotica 1, 2

46

wymiary (mm) dimensions in mm 598 × 298 598 × 298 300 × 300 598 × 25 448 × 448 / 8,5

szt./pcs 6 6 9 13 8

m2 1,07 1,07 0,81 0,19 1,6

kg 18,62 18,8 11,9 3,58 30,2

47

WSZYSTKO JASNE

EGZOTICA


W roli głównej pulsujàcy, grafitowy dekor. Geometryczny wzór diametralnie odmienia nowoczesne wn´trze, dynamizujàc aran˝acj´ i dodajàc jej przestrzennoÊci. The limelight is on a pulsating, anthracite decorative element. The geometric design dramatically changes a modern interior, adding a dynamic touch and freshness to the arrangement.

49

WSZYSTKO JASNE

ASHEN


Płytka Êcienna/wall tile Ashen 1 598 × 298 mm  1,07 m2

Płytka Êcienna/wall tile Ashen 2 598 × 298 mm  1,07 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Ashen 5 598 × 298 mm  6 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration Ashen 6 598 × 298 mm  6 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Ashen 5A 598 × 25 mm  13 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Ashen 6A 598 × 25 mm  13 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Ashen 5B 598 × 25 mm  13 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Ashen 6B 598 × 25 mm  13 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic Ashen 1 298 × 298 mm  9 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic Ashen 2 298 × 298 mm  9 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Ashen 1 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

Płytka podłogowa/floor tile Ashen 2 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile Ashen 1, 2 Dekor Êcienny/wall decoration Ashen 5, 6 Mozaika Êcienna/wall mosaic Ashen 1, 2 Listwa Êcienna/wall border Ashen 5A, 5B, 6A, 6B Płytka podłogowa/floor tile Ashen 1, 2

50

III

wymiary (mm) dimensions in mm 598 × 298 598 × 298 298 × 298 598 × 25 448 × 448 / 8,5

szt./pcs 6 6 9 13 8

IV

m2 1,07 1,07 0,8 0,19 1,6

kg 18,62 18,8 11,9 3,58 30,2

51

WSZYSTKO JASNE

ASHEN


Stonowana, elegancka paleta barw wykorzystuje bràzy, szaroÊci i kremy. Kwiatowy motyw, obrysowany ˝ywym srebrem, wzmacnia wra˝enie wyrafinowanej prostoty. The toned-down, elegant array of colours revolves around the shades of brown, grey and cream. The floral motif framed in lively silver, reinforces the impression of sophisticated simplicity.

52

WSZYSTKO JASNE

ASHEN


54

Płytka Êcienna/wall tile Ashen 1 598 × 298 mm  1,07 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Ashen 1 598 × 298 mm  6 szt./pcs

Płytka Êcienna/wall tile Ashen 2 598 × 298 mm  1,07 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Ashen 2 598 × 298 mm  6 szt./pcs

Płytka Êcienna/wall tile Ashen 3 598 × 298 mm  1,07 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Ashen 3 598 × 298 mm  6 szt./pcs

Płytka Êcienna/wall tile Ashen 4 598 × 298 mm  1,07 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Ashen 4 598 × 298 mm  6 szt./pcs

55

WSZYSTKO JASNE

ASHEN


Mozaika Êcienna/wall mosaic Ashen 1 298 × 298 mm  9 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic Ashen 2 298 × 298 mm  9 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Ashen 1 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

Mozaika Êcienna/wall mosaic Ashen 3 298 × 298 mm  9 szt./pcs

III

Płytka podłogowa/floor tile Ashen 2 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

IV

III

Płytka podłogowa/floor tile Ashen 4 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

IV

Mozaika Êcienna/wall mosaic Ashen 4 298 × 298 mm  9 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Ashen 1 598 × 23 mm  14 szt./pcs  Płytka podłogowa/floor tile Ashen 3 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

Listwa Êcienna/wall border Steel 6 598 ×15 mm  18 szt./pcs

Listwa Êcienna szklana/glass wall border Brown 3 598 × 15 mm  15 szt./pcs

56

płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile Ashen 1, 2, 3, 4 Dekor Êcienny/wall decoration Ashen 1, 2, 3, 4 Mozaika Êcienna/wall mosaic Ashen 1, 2, 3, 4 Listwa Êcienna/wall border Ashen 1 Listwa Êcienna/wall border Steel 6 Listwa Êcienna szklana/glass wall border Brown 3 Płytka podłogowa/floor tile Ashen 1, 2, 3, 4

wymiary (mm) dimensions in mm 598 × 298 598 × 298 298 × 298 598 × 23 598 × 15 598 × 15 448 × 448 / 8,5

szt./pcs 6 6 9 14 18 15 8

m2 1,07 1,07 0,8 0,19 0,16 0,14 1,6

kg 18,62 18,8 11,9 3,84 3,44 2,9 30,2

57

WSZYSTKO JASNE

ASHEN


CIEPŁY KLIMAT

CIEPŁY KLIMAT, JEŚLI KOCHASZ SŁONECZNĄ AURĘ

ZNAK ROZPOZNAWCZY: CIEPŁE BARWY / PRZYTULNOŚĆ / ELEGANCJA / SPOKÓJ / DREWNIANE DODATKI / HARMONIJNA KOMPOZYCJA / DZIENNE ŚWIATŁO

A WARM CLIMATE IF YOU LOVE SUNNY AURA THE LANDMARK: WARM COLOURS / COSINESS / DAYLIGHT / ELEGANCE / CALMNESS / WOODEN ACCESSORIES / A HARMONIOUS COMBINATION


CIEPŁY KLIMAT

ABIGAILE

Płytka o naturalnie matowej powierzchni oraz delikatnie piaskowej strukturze przybli˝a do natury. Charakter kolekcji tworzy motyw metalicznej koronki. Jej drobne, połyskujàce elementy wprowadzajà do wn´trza intrygujàcà gr´ Êwiatła. The tile with a naturally mat surface and a slightly sandy structure  takes you closer to nature. The collection’s character comes  from a motif of metallic lace. Its tiny and sparkling elements  bring about an intriguing play on light.

60

61


CIEPŁY KLIMAT

ABIGAILE

62 63


Płytka Êcienna/wall tile Abigaile STR 608 × 308 mm  1,12 m2

CIEPŁY KLIMAT

ABIGAILE

Mozaika Êcienna/wall mosaic Abigaile STR 298 × 270 mm  9 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Abigaile STR 450 × 450    /    11 mm  1,62 m2

Płytka Êcienna/wall tile Abigaile pillar STR 608 × 308 mm  0,93 m2

Listwa Êcienna/wall border Abigaile 1 308 × 59 mm  5 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Abigaile Wood 598 × 148    /    11 mm  0,9 m2

płytka/tile

Dekor Êcienny/wall decoration Abigaile 608 × 308 mm  6 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Abigaile 2 308 × 73 mm  16 szt./pcs

Listwa podłogowa/floor border Abigaile Wood 524 × 74    /    11 mm  0,39 m2

wymiary (mm) dimensions in mm

III

szt./pcs

m2

kg

308 × 608

6

1,12

20,18

308 × 608 308 × 608 298 × 27

5

0,93

16,85

6

1,12

19,07

9

0,72

11,99

Listwa Êcienna/wall border Abigaile 1

308 × 59

5

0,09

2,02

Listwa Êcienna/wall border Abigaile 2

308 × 73

16

0,36

6,2

Płytka podłogowa/floor tile Abigaile STR Płytka podłogowa/floor tile Abigaile wood STR

45 × 45 598 × 148

8

1,62

30,2

10

0,9

20,4

Listwa podłogowa/floor border Abigaile wood

524 × 74

10

0,39

8,4

Płytka Êcienna/wall tile Abigaile STR Płytka Êcienna/wall tile Abigaile pillar STR Dekor Êcienny/wall decoration Abigaile Mozaika Êcienna/wall mosaic Abigaile STR

64

III

IV  R10

65


CIEPŁY KLIMAT

TORTORA

Utrzymana w kolorach naturalnego piaskowca klasyka, która nigdy si´ nie nudzi. Czaruje dyskrecjà i prostotà. Jej urok budujà odwzorowania naturalnych form, matowe wykoƒczenia i geometryczne struktury. This is a timeless classic in the colour of natural sandstone   that will never be out of fashion. It enchants with its delicacy and simplicity. The collection’s projections of natural forms, the mat finishing   and the geometric structure are enchanting.

66

67


CIEPŁY KLIMAT

TORTORA

Płytka Êcienna/wall tile Tortora beige 1 STR 598 × 298 mm  1,07 m2

Płytka Êcienna/wall tile Tortora brown 1 STR 598 × 298 mm  1,07 m2

Płytka Êcienna/wall tile Tortora beige 3 STR 598 × 298 mm  1,07 m2

Płytka Êcienna/wall tile Tortora beige 2 STR 598 × 298 mm  0,89 m2

69


CIEPŁY KLIMAT

TORTORA

Mozaika Êcienna/wall mosaic Tortora 298 × 298 mm  9 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Tortora brown STR 448 × 448    /    8,5 mm  1,60 m2  Profil Êcienny/wall tile Tortora beige 298 × 45 mm  10 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall tile Tortora brown 1 298 × 115 mm  5 szt./pcs  płytka/tile

Listwa Êcienna/wall tile Tortora beige 2 298 × 74 mm  14 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall tile Tortora brown 2 298 × 74 mm  14 szt./pcs

III  R9

wymiary (mm) dimensions in mm

szt./pcs

m2

kg

1,07

17,9

Płytka Êcienna/wall tile Tortora brown 1 STR Płytka Êcienna/wall tile Tortora beige 1 STR

298 × 598

6

298 × 598

6

1,07

17,9

Płytka Êcienna/wall tile Tortora beige 2 STR

298 × 598 298 × 598 298 × 298

5

0,89

15,55

6

1,07

18,2

9

0,8

11,9

298 × 115

5

0,17

3,6

298 × 115

5

0,17

3,6

298 × 74

14

0,31

5,52

Płytka Êcienna/wall tile Tortora beige 3 STR Mozaika Êcienna/wall mosaic Tortora Listwa Êcienna/wall border Tortora brown 1 Listwa Êcienna/wall border Tortora beige 1 Listwa Êcienna/wall border Tortora brown 2 Listwa Êcienna/wall border Tortora beige 2 Profil Êcienny/wall tile Tortora brown Profil Êcienny/wall tile Tortora beige Płytka podłogowa/floor tile Tortora brown STR Płytka gresowa/gres tile Wood Pile Brown STR

70

Profil Êcienny/wall tile Tortora brown 298 × 45 mm  10 szt./pcs

Płytka gresowa/gres tile Wood Pile Brown STR 1198 × 190    /    10 mm  1,14 m2  Listwa Êcienna/wall tile Tortora beige 1 298 × 115 mm  5 szt./pcs

IV  R9

298 × 74

14

0,31

5,52

298 × 45

10

0,13

2,6

298 × 45 448 × 448 1198 × 190

10

0,13

2,6

8 5

1,6 1,14

30,2 29

71


CIEPŁY KLIMAT

ONIS

Jasne płytki doskonale odtwarzajà natur´ kamienia. W połàczeniu z koronkowym dekorem kreujà przestronne i ciepłe w klimacie wn´trze. Elegancki styl łazienki podkreÊla Êcianka w całoÊci wyło˝ona wypukłym dekorem, który wydaje si´ falowaç niczym zasłonka. The light-coloured stone combined with the lace-like strip create space and warm ambience. The elegant style of the bathroom is highlighted   by a wall completely covered with raised strips which seem to sway like a heavy curtain.

73


Płytka Êcienna/wall tile Onis 598 × 298 mm  1,07 m2

CIEPŁY KLIMAT

ONIS

Płytka Êcienna/wall tile Onis STR 598 × 298 mm  1,07 m2

Płytka gresowa/gres tile Onis POL 598 × 598   /11 mm  1,43 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Onis 598 × 298 mm  6 szt./pcs

IV

Listwa Êcienna/wall border Onis 598 × 98 mm  9 szt./pcs

Płytka gresowa/gres tile Onis POL 898 × 448 /11 mm  1,61 m2

Mozaika Êcienna/wall mosaic Onis 298 × 298 mm  9 szt./pcs

74

Listwa Êcienna/wall border Perla 3 298 × 25 mm  10 szt./pcs

płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile Onis Płytka Êcienna/wall tile Onis STR Dekor Êcienny/wall decoration Onis Mozaika Êcienna/wall mosaic Onis Listwa Êcienna/wall border Onis Listwa Êcienna/wall border Perla 3 Płytka gresowa/gres tile Onis POL Płytka gresowa/gres tile Onis POL

wymiary (mm) dimensions in mm 598 × 298 598 × 298 598 × 298 298 × 298 598 × 98 298 × 25 598 × 598 / 11 898 × 448 /11

szt./pcs 6 6 6 9 9 10 4 4

m2 1,07 1,07 1,07 0,8 0,53 0,07 1,43 1,61

IV

kg 18,62 18,2 18,8 11,9 13,16 1,6 36,2 38

75


CIEPŁY KLIMAT

PALACIO

Kropka w kropk´, kostka w kostk´, wn´trze wypełnia si´ regularnym, hipnotyzujàcym wzorem. Guziczki na dekorach metalicznie połyskujà, przypominajàc wyglàdem malutkie çwieki. The interiors are filled with regular, hypnotising patterns of aligned   dots and cubes. The little studs on the strips have a metallic shine   reminiscent of tiny hobnails.

77


CIEPŁY KLIMAT

PALACIO

Bogaty, rudozłoty dekor wprowadza do wn´trza iÊcie pałacowy przepych. Finezyjne ornamenty wydajà si´ byç delikatnie pokryte patynà czasu, przez co sà jeszcze bardziej szlachetne. The rich ginger and golden strip endows the facilities with truly palace-like splendour.   The finessed ornaments seem to be covered with a delicate patina which adds even   more refinement.

78


Płytka Êcienna/wall tile Palacio brown 598 × 298 mm  1,07 m2

Płytka Êcienna/wall tile Palacio beige 598 × 298 mm  1,07 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Palacio brown 598 × 298 mm  6 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration Palacio beige 598 × 298 mm  6 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Palacio brown 598 × 79 mm  9 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Palacio beige 598 × 79 mm  9 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic Palacio brown 298 × 298 mm  9 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic Palacio beige 298 × 298 mm  9 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Palacio brown 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

Płytka podłogowa/floor tile Palacio beige 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

płytka/tile Dekor Êcienny/wall decoration Palacio ornament 598 × 298 mm  6 szt./pcs

80

Listwa Êcienna/wall border Palacio ornament 598 × 115 mm  10 szt./pcs

Płytka Êcienna/wall tile Palacio brown, beige Dekor Êcienny/wall decoration Palacio brown, beige, ornament Mozaika Êcienna/wall mosaic Palacio brown, beige Listwa Êcienna/wall border Palacio brown, beige Listwa Êcienna/wall border Palacio ornament Płytka podłogowa/floor tile Palacio brown, beige

III

wymiary (mm) dimensions in mm 598 × 298 598 × 298 298 × 298 598 × 79 598 × 115 448 × 448 / 8,5

szt./pcs 6 6 9 9 10 8

CIEPŁY KLIMAT

PALACIO

IV

m2 1,07 1,07 0,8 0,43 0,69 1,6

kg 18,62 18,8 11,9 10,1 16,2 30,2

81


CIEPŁY KLIMAT

LAVISH

Magicznie połyskujàce i eleganckie wn´trze zawdzi´cza swój blask dekorom inkrustowanym złoceniami. Wypukłe profile stworzyły ozdobne obramowania dla luster. The magical sparkling and elegance of interiors should be attributed to the golden  strips. The raised profiles form an ornamental frame for mirrors.

82

83


LAVISH

Płytka Êcienna/wall tile Lavish beige 448 × 223 mm  1,5 m2

CIEPŁY KLIMAT

Płytka Êcienna/wall tile Lavish brown 448 × 223 mm  1,5 m2

Płytka podłogowa/floor tile Lavish brown 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2  Dekor Êcienny/wall decoration Lavish brown 448 × 223 mm  10 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration Lavish beige 448 × 223 mm  11 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Lavish brown 448 × 105 mm  11 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Lavish beige 448 × 105 mm  11 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Lavish 448 × 35 mm  48 szt./pcs

Profil ceramiczny/ceramic profile Lavish 448 × 50 mm  7 szt./pcs

płytka/tile

Mozaika Êcienna/wall mosaic Lavish brown 298 × 298 mm  10 szt./pcs

84

Mozaika Êcienna/wall mosaic Lavish beige 298 × 298 mm  10 szt./pcs

Płytka Êcienna/wall tile Lavish brown, beige Dekor Êcienny/wall decoration Lavish brown Dekor Êcienny/wall decoration Lavish beige Mozaika Êcienna/wall mosaic Lavish brown, beige Listwa Êcienna/wall border Lavish brown, beige Listwa Êcienna/wall border Lavish Profil ceramiczny/ceramic profile Lavish Płytka podłogowa/floor tile Lavish brown, beige

III

Płytka podłogowa/floor tile Lavish beige 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

wymiary (mm) dimensions in mm 448 × 223 448 × 223 448 × 223 298 × 298 448 × 105 448 × 35 448 × 50 450 × 450 / 8,5

szt./pcs 15 10 11 10 11 48 7 8

IV

m2 1,5 1 1,1 0,89 0,52 0,75 0,16 1,62

kg 20,9 14,4 16,7 9,9 8,12 11,24 2,82 30,2

85


CIEPŁY KLIMAT

ZIRCONIUM

Grafit zawarł przymierze z ciepłym be˝em. Ale to nie kolory wiodà prym w tej łazience. Kolekcja zachwyca misternym dekorem w wydaniu kwiatowym lub strukturalnym. Graphite has forged an alliance with warm beige. However, the colours are not this bathroom’s highlight:   the collection is delightful owing to its sophisticated strips with floral or structural patterns.

86

87


Płytka Êcienna/wall tile Zirconium white 448 × 223 mm  1,5 m2

CIEPŁY KLIMAT

ZIRCONIUM

Płytka Êcienna/wall tile Zirconium grey 448 × 223 mm  1,5 m2

Płytka podłogowa/floor tile Zirconium white 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2  Dekor Êcienny/wall decoration Zirconium 448 × 223 mm  11 szt.

Dekor Êcienny/wall decoration Zirconium STR 448 × 223 mm  10 szt.

Listwa Êcienna/wall border Zirconium 448 × 71 mm  10 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Steel 11 POŁYSK 448 × 15 mm  15 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic Zirconium white 298 × 298 mm  11 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic Zirconium grey 298 × 298 mm  11 szt./pcs

płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile Zirconium white, grey Dekor Êcienny/wall decoration Zirconium Dekor Êcienny/wall decoration Zirconium STR Mozaika Êcienna/wall mosaic Zirconium white, grey Listwa Êcienna/wall border Zirconium Listwa Êcienna/wall border Steel 11 POŁYSK Płytka podłogowa/floor tile Zirconium white, grey

88

IV

Płytka podłogowa/floor tile Zirconium grey 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

wymiary (mm) dimensions in mm 448 × 223 448 × 223 448 × 223 298 × 298 448 × 71 448 × 15 450 × 450 / 8,5

szt./pcs 15 11 10 11 10 15 8

III

m2 1,5 1,1 1 0,98 0,32 0,1 1,62

kg 20,9 16,7 15,2 10,87 5,2 2,15 30,2

89


CIEPŁY KLIMAT

ILMA

Ciepłe bràzy i be˝e doskonale imitujà struktur´ drewna. NaturalnoÊç połàczona z bogatym ornamentem dekoru zmienia łazienkowe wn´trze w prawdziwy salon. The warm hues of brown and beige perfectly imitate the wood texture. A natural look combined  with the opulence of the decorative element transforms a bathroom into a genuine living room.

90

91


Płytka Êcienna/wall tile Ilma beige 448 × 223 mm  1,5 m2

CIEPŁY KLIMAT

ILMA

Płytka Êcienna/wall tile Ilma brown 448 × 223 mm  1,5 m2

Płytka podłogowa/floor tile Ilma beige 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2  Płytka Êcienna/wall tile Ilma beige STR 448 × 223 mm  1,2 m2

III

Płytka podłogowa/floor tile Ilma brown 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

III

Dekor Êcienny/wall decoration Ilma ornament 448 × 223 mm  11 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Ilma ornament 448 × 71 mm  12 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration Ilma lines 448 × 223 mm  10 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Steel 3 448 × 23 mm  20 szt./pcs

płytka/tile Mozaika Êcienna/wall mosaic Ilma beige 298 × 298 mm  11 szt./pcs

92

Mozaika Êcienna/wall mosaic Ilma brown 298 × 298 mm  11 szt./pcs

Płytka Êcienna/wall tile Ilma beige, brown Płytka Êcienna/wall tile Ilma beige STR Dekor Êcienny/wall decoration Ilma ornament Dekor Êcienny/wall decoration Ilma lines Mozaika Êcienna/wall mosaic Ilma beige, brown Listwa Êcienna/wall border Ilma ornament Listwa Êcienna/wall border Steel 3 Płytka podłogowa/floor tile Ilma beige, brown

wymiary (mm) dimensions in mm 448 × 223 448 × 223 448 × 223 448 × 223 298 × 298 448 × 71 448 × 23 450 × 450 / 8,5

szt./pcs 15 12 11 10 11 12 20 8

m2 1,5 1,2 1,1 1 0,98 0,38 0,21 1,62

kg 20,9 20,66 16,7 15,2 10,87 6,2 6,2 30,2

93


BILOBA

CIEPŁY KLIMAT

BILOBA

Stonowane be˝e i bràzy sà jak malarskie płótno, które dopełniç mo˝na dowolnà kompozycjà. Dla zwolenników nowoÊci – fantazyjne esy-floresy, dla miłoÊników klasyki – delikatne gałàzki pnàce si´ na dowolnà wysokoÊç.   The toned-down beige and brown shades are like canvas where any arrangement can be the final touch. There are bold wavy patterns for amateurs of the new and delicate twigs climbing to any given height   for lovers of classic solutions.

94

95


Płytka Êcienna/wall tile Biloba creme 608 × 308 mm  1,12 m2

Płytka Êcienna/wall tile Biloba brown 608 × 308 mm  1,12 m2

Płytka Êcienna/wall tile Biloba beige 608 × 308 mm  1,12 m2

Płytka Êcienna/wall tile Biloba grey 608 × 308 mm  1,12 m2

Mozaika Êcienna/wall mosaic Biloba creme 324 × 324 mm  10 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic Biloba brown 324 × 324 mm  10 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic Biloba beige 324 × 324 mm  10 szt./pcs

CIEPŁY KLIMAT

BILOBA

Mozaika Êcienna/wall mosaic Biloba grey 324 × 324 mm  10 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration Biloba modern 608 × 308 mm  6 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Biloba brown 608 × 39 mm  10 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Biloba grey 608 × 39 mm  10 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Biloba brown 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile Biloba creme, brown, beige, grey Dekor Êcienny 2-elementowy/2-element wall decoration Biloba beige, grey Dekor Êcienny/wall decoration Biloba modern Dekor Êcienny 2-elementowy/2-element wall decoration Biloba beige 2 * 608 × 308 mm  3 szt./pcs

96

Dekor Êcienny 2-elementowy/2-element wall decoration Biloba grey 2 * 608 × 308 mm  3 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic Biloba creme, brown, beige, grey Listwa Êcienna/wall border Biloba brown, grey Płytka podłogowa/floor tile Biloba brown, grey

wymiary (mm) dimensions in mm

Płytka podłogowa/floor tile Biloba grey 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

IV  R9

IV  R9

szt./pcs

m2

kg

608 × 308 2 * 608 × 308

6

1,12

20,18

3

1,13

20,18

608 × 308

6

1,12

20,18

324 × 324

10

1,05

15,2

608 × 39  450 × 450 / 8,5

10 8

0,24 1,62

4,4 30,2

97


CIEPŁY KLIMAT

TRAVIATA

Matowe, czekoladowe bràzy uszlachetnia połyskujàce złoto, a chłód kamienia uzupełnia surowa chropowatoÊç drewna. W ten intrygujàcy sposób nowoczesnoÊç spotyka sià z klasykà. Gold shimmers finely in the matt, chocolate-coloured browns. The toned-down colours and the elaborate decorative element  in the form of shimmery threads or particles are the essence of elegance in a genuinely Italian style.

98

99


TRAVIATA

Płytka Êcienna/wall tile Traviata beige 608 × 308 mm  1,12 m2

CIEPŁY KLIMAT

Listwa Êcienna/wall border Traviata ornament 608 × 98 mm  9 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Traviata optical 608 × 73 mm  9 szt./pcs

Dekor Êcienny 2-elementowy/2-element wall decoration Traviata ornament 2 * 608 × 308 mm  3 szt./pcs

Płytka Êcienna/wall tile Traviata brown 608 × 308 mm  1,12 m2

Mozaika Êcienna/wall mosaic Traviata beige 303 × 308 mm  10 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration Traviata optical 608 × 308 mm  6 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic Traviata brown 303 × 308 mm  10 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Traviata beige 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

płytka/tile

IV

szt./pcs

m2

kg

Płytka Êcienna/wall tile Traviata beige, brown

608 × 308

6

1,12

20,18

Dekor Êcienny/wall decoration Traviata optical

608 × 308 2 * 608 × 308 303 × 308

6

1,12

20,18

3

1,13

20,18

10

0,93

15,4

Listwa Êcienna/wall border Traviata optical

608 × 73

9

0,4

6,5

Listwa Êcienna/wall border Traviata ornament

608 × 98

9

0,54

10,28

450 × 450 / 8,5

8

1,62

30,2

Dekor Êcienny 2-elementowy/2-element wall decoration Traviata ornament Mozaika Êcienna/wall mosaic Traviata beige, brown

Płytka podłogowa/floor tile Traviata beige, brown

100

wymiary (mm) dimensions in mm

Płytka podłogowa/floor tile Traviata brown 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

III

101


JEŚLI NIE BOISZ SIĘ EKSPERYMENTOWAĆ

ZNAK ROZPOZNAWCZY: SIŁA KOLORU / ODWAŻNE STYLIZACJE / MOCNE DODATKI / NIESZABLONOWOŚĆ / PRZEWAGA DEKORACJI / KONTRAST / CIEMNE TONACJE

A STRONG ELEMENT IF YOU ARE NOT AFRAID OF EXPERIMENTING THE LANDMARK: THE POWER OF COLOUR / AUDACIOUS ARRANGEMENTS / ROBUST ACCESSORIES / OUT-OF-THE-BOX THINKING / MAJORITY OF DECORATIONS / CONTRAST / DARK TONES

MOCNY AKCENT

MOCNY AKCENT,


MOCNY AKCENT

SFUMATO

DelikatnoÊç, ciepło i nutka egzotyki. To doskonałe tło dla wysmakowanych aran˝acji. Kolekcja cementowych, przydymionych płytek tworzy subtelny klimat. Głównà rol´ gra tutaj odciÊni´ty na płytkach patchworkowy, zró˝nicowany graficznie wzór, który zdobi zarówno Êciany, jak i podłog´. Subtlety, warm and a note of the exotic: an excellent background  for refined arrangements. The collection of cement, smoked-like tiles  adds a subtle note. The graphically diverse patchwork pattern  pressed on the tiles plays the main role here, adorning the walls  and the floor.

105


MOCNY AKCENT

SFUMATO

106

107


SFUMATO

Listwa Êcienna/wall border Steel 14 POŁYSK 598 × 50 mm  10 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic Sfumato hex 289 × 221 mm  9 szt./pcs Płytka Êcienna/wall tile Sfumato wood 598 × 148 mm  0,97 m2

Płytka Êcienna/wall tile Sfumato graphite 598 × 298 mm  1,07 m2

Płytka Êcienna/wall tile Sfumato hex STR 598 × 298 mm  1,07 m2

MOCNY AKCENT

Płytka Êcienna/wall tile Sfumato grey 598 × 298 mm  1,07 m2

Płytka podłogowa/floor tile Sfumato gray MAT 598 × 598   /   11 mm  1,43 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Sfumato STR 598 × 298 mm  5 szt./pcs

108

Dekor Êcienny/wall decoration Sfumato patch 598 × 298 mm  6 szt./pcs

IV  R9

płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile Sfumato wood Płytka Êcienna/wall tile Sfumato grey, Sfumato graphite, Sfumato hex STR Dekor Êcienny/wall decoration Sfumato STR Dekor Êcienny/wall decoration Sfumato patch Mozaika Êcienna/wall mosaic Sfumato hex Listwa Êcienna/wall border Steel 14 POŁYSK Płytka podłogowa/floor tile Sfumato grey MAT, Sfumato patch MAT

Płytka podłogowa/floor tile Sfumato patch MAT 598 × 598   /   11 mm  1,43 m2

wymiary (mm) dimensions in mm 148 × 598 298 × 598 298 × 598 298 × 598 289 × 221 598 × 50 598 × 598

szt./pcs 11 6 5 6 9 10 4

IV  R9

m2 0,97 1,07 0,89 1,07 0,57 0,3 1,43

kg 16,92 18,62 16,9 19,25 9,56 6,8 36,2

109


MOCNY AKCENT

AMALIA

Nowoczesna i retro. Charakterystyczna i nieszablonowa, stworzona na kontraÊcie bieli i czerni. Pełna sprzecznoÊci, które udało si´ intrygujàco pogodziç, dzi´ki wprowadzeniu szarych akcentów, kwiatowych dekoracji i ornamentu. „Falujàca” powierzchnia płytki oryginalnie odbija Êwiatło oraz dodaje wn´trzu gł´bi i tajemniczoÊci. Modern and retro. Characteristic and out-of-the-box,  based on the contrast of black and white. Full of contradictions which are reconciled in a skilful and intriguing way owing   to the grey notes, the flowery decorations and the ornament. The “wavy” surface of the tile reflects the light in an original way and adds an element of mystery.

110

111


MOCNY AKCENT

AMALIA

113


AMALIA

Płytka Êcienna/wall tile Amalia Bar White STR 237 × 78 mm  0,66 m2

Płytka Êcienna/wall tile Amalia white STR 608 × 308 mm  1,12 m2

Płytka Êcienna/wall tile Amalia Bar Grey STR 237 × 78 mm  0,66 m2

Płytka Êcienna/wall tile Amalia Bar Black STR 237 × 78 mm  0,66 m2

Płytka Êcienna/wall tile Amalia white 608 × 308 mm  1,12 m2

Płytka Êcienna/wall tile Amalia grey STR 608 × 308 mm  1,12 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Amalia STR 1 608 × 308 mm  6 szt./pcs Płytka gresowa/gres tile Wood Work white 1198 × 190    /    10 mm  1,14 m2

Płytka Êcienna/wall tile Amalia black STR 608 × 308 mm  6 szt./pcs

MOCNY AKCENT

Płytka Êcienna/wall tile Amalia Bar Ornament 237 × 78 mm  0,66 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Amalia STR 2 608 × 308 mm  6 szt./pcs

V  R9

płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile Amalia white, Amalia white STR Płytka Êcienna/wall tile Amalia grey STR, Amalia black STR Płytka Êcienna/wall tile Amalia Bar Ornament Płytka Êcienna/wall tile Amalia Bar White STR Płytka Êcienna/wall tile Amalia Bar Grey STR Płytka Êcienna/wall tile Amalia Bar Black STR Dekor Êcienny/wall decoration Amalia 1 STR, Amalia 2 STR Płytka gresowa/gres tile Wood Work White

114

wymiary (mm) dimensions in mm

szt./pcs

m2

kg

308 × 608

6

1,12

20,18

308 × 608 237 × 78

6

1,12

20,18

36

0,66

11

237 × 78 237 × 78

36

0,66

11

36

0,66

11

237 × 78

36

0,66

11

308 × 608 1198 × 190

6 5

1,12 1,14

20,18 29

115


MOCNY AKCENT

BRICKTILE

Pochwała minimalizmu. Połàczenie nowoczesnej prostoty z surowà strukturà starej cegły. Słowem, funkcjonalnoÊç płytki ceramicznej, która doskonale współgra z urokiem tradycji. A tribute to minimalism. A combination of modern simplicity and an austere structure  of an old brick. In short, the functionality of the ceramic tile which corresponds  very well ith the charm of tradition.

116

117


BRICKTILE

Płytka Êcienna/wall tile Bricktile beige 237 × 78 mm  0,66 m2

Płytka Êcienna/wall tile All in white/white 598 × 298 mm  1,07 m2

Płytka Êcienna/wall tile Bricktile red 237 × 78 mm  0,66 m2

Płytka gresowa/gres tile Wood Work white 1198 × 190    /    10 mm  1,14 m2

płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile Bricktile red, Bricktile beige Płytka Êcienna/wall tile All in white grey, white Listwa Êcienna/wall border Steel 6 Płytka gresowa/gres tile Wood Work White

118

V  R9

MOCNY AKCENT

Listwa Êcienna/wall border Steel 6 598 ×15 mm  18 szt./pcs

wymiary (mm) dimensions in mm 237 × 78 598 × 298 598 × 15 1198 × 190

szt./pcs 36 6 18 5

m2 0,66 1,07 0,16 1,14

kg 10,8 18,62 3,44 29

119


MAXIMA

MOCNY AKCENT

BEIGE & BROWN

CZT

ÓWK

120

The southern landscapes basking in the sun and creating an impression of pleasant warmth.  The chocolate-like browns and beiges form an excellent combination with the beautifully  photographed flowers as well as the refreshing sea wave.

J I§

PO

Z

I

a m i x a M

Południowe krajobrazy tonà w słoƒcu, które daje wra˝enie przyjemnego ciepła. Czekoladowe bràzy i be˝e doskonale łàczà si´ zarówno z pi´knie sfotografowanymi kwiatami, jak i z orzeêwiajàcà morskà falà.

WAKAC

121


BEIGE & BROWN

MAXIMA

Listwa Êcienna/wall border Maxima brown 1 448 × 100 mm  24 szt./pcs Płytka Êcienna/wall tile Maxima white STR 448 × 223 mm  1,2 m2

Płytka Êcienna/wall tile Maxima beige STR 448 × 223 mm  1,2 m2

Płytka Êcienna/wall tile Maxima brown STR 448 × 223 mm  1,2 m2

Listwa Êcienna/wall border Maxima brown 2 448 × 100 mm  24 szt./pcs Płytka Êcienna/wall tile Maxima beige 448 × 223 mm  1,5 m2

Listwa szklana/glass border Glass brown 448 × 10 mm  15 szt./pcs

MOCNY AKCENT

Płytka Êcienna/wall tile Maxima white 448 × 223 mm  1,5 m2

Obraz Êcienny 6-elementowy/6-element wall picture Maxima brown 1 6 * 448 × 223 mm  2 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Maxima white 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

IV

płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile Maxima white, beige Płytka Êcienna/wall tile Maxima white STR, beige STR, brown STR Obraz Êcienny 6-elementowy/6-element wall picture Maxima brown 1, 2 Listwa Êcienna/wall border Maxima brown 1, 2 Listwa szklana/glass border Glass brown Płytka podłogowa/floor tile Maxima white, brown

122

Płytka podłogowa/floor tile Maxima brown 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

wymiary (mm) dimensions in mm 448 × 223 448 × 223 6 * 448 × 223 448 × 100 448 × 10 450 × 450 / 8,5

szt./pcs 15 12 2 24 15 8

m2 1,5 1,2 1,21 1,08 0,07 1,62

III

kg 20,9 19,64 19,26 17,24 1,4 30,2

Obraz Êcienny 6-elementowy/6-element wall picture Maxima brown 2 6 * 448 × 223 mm  2 szt./pcs

123


AZURE

MAXIMA

ÓWK T Z C

CZT

ÓWK

124

MOCNY AKCENT Tam, gdzie kolor nieba doskonale harmonizuje z kolorem wody, poczuç mo˝na klimat goràcej, tropikalnej wyspy. Do morskich turkusów pasujà idealnie zarówno egzotyczne muszle, jak i delikatne płatki kwiatów. Where the colour of the sky is in perfect harmony with the colour of the water, you can get a flavour of the climate of a hot tropical island. The marine turquoise ideally matches the exotic shells as well as the subtle flower petals.

J I§

PO

Z

I

a m i x a M

C A WAK

JI

PO

Z

I

a m i x a M

WAKAC

125


AZURE

MAXIMA

Listwa Êcienna/wall border Maxima azure 1 448 × 100 mm  24 szt./pcs Płytka Êcienna/wall tile Maxima white STR 448 × 223 mm  1,2 m2

Płytka Êcienna/wall tile Maxima sapphire STR 448 × 223 mm  1,2 m2

Płytka Êcienna/wall tile Maxima azure STR 448 × 223 mm  1,2 m2

Listwa Êcienna/wall border Maxima azure 2 448 × 100 mm  24 szt./pcs Płytka Êcienna/wall tile Maxima white 448 × 223 mm  1,5 m2

MOCNY AKCENT

Listwa szklana/glass border Glass azure 448 × 10 mm  15 szt./pcs Obraz Êcienny 6-elementowy/6-element wall picture Maxima azure 1 6 * 448 × 223 mm  2 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Maxima white 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

IV

płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile Maxima white Płytka Êcienna/wall tile Maxima white STR, sapphire STR, azure STR Obraz Êcienny 6-elementowy/6-element wall picture Maxima azure 1, 2 Listwa Êcienna/wall border Maxima azure 1, 2 Listwa szklana/glass border Glass azure Płytka podłogowa/floor tile Maxima white, azure

126

Płytka podłogowa/floor tile Maxima azure 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

wymiary (mm) dimensions in mm 448 × 223 448 × 223 6 * 448 × 223 448 × 100 448 × 10 450 × 450 / 8,5

szt./pcs 15 12 2 24 15 8

m2 1,5 1,2 1,21 1,08 0,07 1,62

III

kg 20,9 19,64 19,26 17,24 1,4 30,2

Obraz Êcienny 6-elementowy/6-element wall picture Maxima azure 2 6 * 448 × 223 mm  2 szt./pcs

127


BLACK & WHITE

MAXIMA

ÓWK T Z C

CZT

ÓWK

128

MOCNY AKCENT Wyprawa na północ to podró˝ w rejony tajemniczych, skalistych wybrze˝y, o które rozbijajà si´ spienione fale. Ich kolor stał si´ inspiracjà dla wn´trza, otulonego łagodnà bielà i szaroÊcià. A trip to the north to the land of mysterious rocky sea coasts relentlessly whipped up by foaming waves.  The colours have inspired an interior wrapped in the subtle whites and greys.

J I§

PO

Z

I

a m i x a M

C A WAK

JI

PO

Z

I

a m i x a M

WAKAC

129


BLACK & WHITE

MAXIMA

Listwa Êcienna/wall border Maxima black 1 448 × 100 mm  24 szt./pcs Płytka Êcienna/wall tile Maxima white STR 448 × 223 mm  1,2 m2

Płytka Êcienna/wall tile Maxima grey STR 448 × 223 mm  1,2 m2

Płytka Êcienna/wall tile Maxima black STR 448 × 223 mm  1,2 m2

Listwa Êcienna/wall border Maxima black 2 448 × 100 mm  24 szt./pcs Płytka Êcienna/wall tile Maxima grey 448 × 223 mm  1,5 m2

Listwa szklana/glass border Glass black 448 × 10 mm  15 szt./pcs

MOCNY AKCENT

Płytka Êcienna/wall tile Maxima white 448 × 223 mm  1,5 m2

Obraz Êcienny 6-elementowy/6-element wall picture Maxima black 1 6 * 448 × 223 mm  2 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Maxima white 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

IV

płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile Maxima white, grey Płytka Êcienna/wall tile Maxima white STR, grey STR, black STR Obraz Êcienny 6-elementowy/6-element wall picture Maxima black 1, 2 Listwa Êcienna/wall border Maxima black 1, 2 Listwa szklana/glass border Glass black Płytka podłogowa/floor tile Maxima white, grey

130

Płytka podłogowa/floor tile Maxima grey 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

wymiary (mm) dimensions in mm 448 × 223 448 × 223 6 * 448 × 223 448 × 100 448 × 10 450 × 450 / 8,5

szt./pcs 15 12 2 24 15 8

m2 1,5 1,2 1,21 1,08 0,07 1,62

III

kg 20,9 19,64 19,26 17,24 1,4 30,2

Obraz Êcienny 6-elementowy/6-element wall picture Maxima black 2 6 * 448 × 223 mm  2 szt./pcs

131


BLUE

MAXIMA

ÓWK T Z C

CZT

ÓWK

132

MOCNY AKCENT Łazienka w klimacie mariny przynosi moc morskich inspiracji. Wzrok przykuwajà orzeêwiajàce chłodem bł´kity oraz biel przypominajàca odcieniem spłowiałe na słoƒcu ˝eglarskie płótno. A bathroom inspired by a marina offers a lot of nautical inspirations. The cool, refreshing shades of azure are  eye-arresting, accompanied by the colour white whose shade is reminiscent of sun-faded sailcloth.

J I§

PO

Z

I

a m i x a M

C A WAK

JI

PO

Z

I

a m i x a M

WAKAC

133


BLUE

MAXIMA

Listwa Êcienna/wall border Maxima blue 1 448 × 100 mm  24 szt./pcs Płytka Êcienna/wall tile Maxima white STR 448 × 223 mm  1,2 m2

Płytka Êcienna/wall tile Maxima blue STR 448 × 223 mm  1,2 m2

Płytka Êcienna/wall tile Maxima navy STR 448 × 223 mm  1,2 m2

Listwa Êcienna/wall border Maxima blue 2 448 × 100 mm  24 szt./pcs Płytka Êcienna/wall tile Maxima blue 448 × 223 mm  1,5 m2

Listwa szklana/glass border Glass blue 448 × 10 mm  15 szt./pcs

MOCNY AKCENT

Płytka Êcienna/wall tile Maxima white 448 × 223 mm  1,5 m2

Obraz Êcienny 6-elementowy/6-element wall picture Maxima blue 1 6 * 448 × 223 mm  2 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Maxima white 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

IV

płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile Maxima white, blue Płytka Êcienna/wall tile Maxima white STR, blue STR, navy STR Obraz Êcienny 6-elementowy/6-element wall picture Maxima blue 1, 2 Listwa Êcienna/wall border Maxima blue 1, 2 Listwa szklana/glass border Glass blue Płytka podłogowa/floor tile Maxima white, navy

134

Płytka podłogowa/floor tile Maxima navy 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

wymiary (mm) dimensions in mm 448 × 223 448 × 223 6 * 448 × 223 448 × 100 448 × 10 450 × 450 / 8,5

szt./pcs 15 12 2 24 15 8

m2 1,5 1,2 1,21 1,08 0,07 1,62

III

kg 20,9 19,64 19,26 17,24 1,4 30,2

Obraz Êcienny 6-elementowy/6-element wall picture Maxima blue 2 6 * 448 × 223 mm  2 szt./pcs

135


MAXIMA

MOCNY AKCENT

VIOLET & PURPLE

CZT

ÓWK

136

In the early spring when nature blossoms, the array of colours on each of the Japanese islands is hypnotizing. The fresh whiteness of the petals effortlessly transforms into a tempting shade of pink and violet, contributing  to a cosy and warm interior.

J I§

PO

Z

I

a m i x a M

Wczesnà wiosnà, gdy przyroda rozkwita, ka˝da z japoƒskich wysp hipnotyzuje niezwykłà grà kolorów. Âwie˝a biel płatków płynnie przechodzi w kuszàcy ró˝ oraz fiolet, tworzàc kameralne i ciepłe wn´trze.

WAKAC

137


VIOLET & PURPLE

MAXIMA

Listwa Êcienna/wall border Maxima violet 1 448 × 100 mm  24 szt./pcs Płytka Êcienna/wall tile Maxima white STR 448 × 223 mm  1,2 m2

Płytka Êcienna/wall tile Maxima violet STR 448 × 223 mm  1,2 m2

Płytka Êcienna/wall tile Maxima purple STR 448 × 223 mm  1,2 m2

Listwa Êcienna/wall border Maxima violet 2 448 × 100 mm  24 szt./pcs Płytka Êcienna/wall tile Maxima white 448 × 223 mm  1,5 m2

MOCNY AKCENT

Listwa szklana/glass border Glass violet 448 × 10 mm  15 szt./pcs Obraz Êcienny 6-elementowy/6-element wall picture Maxima violet 1 6 * 448 × 223 mm  2 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Maxima white 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

IV

płytka/tile Płytka Êcienna/wall tile Maxima white Płytka Êcienna/wall tile Maxima white STR, violet STR, purple STR Obraz Êcienny 6-elementowy/6-element wall picture Maxima violet 1, 2 Listwa Êcienna/wall border Maxima violet 1, 2 Listwa szklana/glass border Glass violet Płytka podłogowa/floor tile Maxima white, purple

138

Płytka podłogowa/floor tile Maxima purple 450 × 450   /   8,5 mm  1,62 m2

wymiary (mm) dimensions in mm 448 × 223 448 × 223 6 * 448 × 223 448 × 100 448 × 10 450 × 450 / 8,5

szt./pcs 15 12 2 24 15 8

m2 1,5 1,2 1,21 1,08 0,07 1,62

III

kg 20,9 19,64 19,26 17,24 1,4 30,2

Obraz Êcienny 6-elementowy/6-element wall picture Maxima violet 2 6 * 448 × 223 mm  2 szt./pcs

139


MOCNY AKCENT

VAMPA

Drobniutkie piksele wypełniajàce du˝e powierzchnie układajà si´ w dynamiczne kaskady spadajàcych kropel wody. Intrygujàcy dekor, podkreÊlony krwistà czerwienià dodatków, drapie˝nie pulsuje Êwiatłem. The tiny pixels filling the large surfaces are formed into cascading drops of water. The intriguing decorative tile highlighting by the blood-red accessories, rapaciously pulsates with light.

140


VAMPA

Czerƒ to kolor nocy, aksamitu, winylowej płyty. Potrafi byç jednoczeÊnie szalenie elegancka i ultranowoczesna. Tak jak tu – gdy łàczy si´ z fotograficznym dekorem, portretujàcym wielkie, skàpane w blasku Êwiateł metropolie.

MOCNY AKCENT

Black is the colour of the night, velvet and the vinyl record.   It could be extremely elegant and ultra-modern at the same time. A case in point is the Vampa collection where black blends with a photographic pattern portraying the bright lights of big cities.

142

143


VAMPA

Dekor Êcienny/wall decoration Vampa glass 1A 598 × 298 mm  1 szt./pc

Dekor Êcienny/wall decoration Vampa platinum 598 × 298 mm  6 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Vampa platinum 598 × 39 mm  10 szt./pcs

Płytka Êcienna/wall tile Vampa white 598 × 298 mm  1,07 m2  Mozaika Êcienna/wall mosaic Vampa black 298 × 298 mm  9 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic Vampa white 298 × 298 mm  9 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Vampa black 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

Płytka podłogowa/floor tile Vampa white 448 × 448   /   8,5 mm  1,6 m2

MOCNY AKCENT

Płytka Êcienna/wall tile Vampa black 598 × 298 mm  1,07 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Vampa glass 1B 598 × 298 mm  1 szt./pc

Dekor Êcienny/wall decoration Vampa pearl 598 × 298 mm  6 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Vampa 598 × 45 mm  10 szt./pcs

płytka/tile

wymiary (mm) dimensions in mm

IV

szt./pcs

m2

kg

598 × 298

6

1,07

18,62

Dekor Êcienny/wall decoration Vampa pearl, platinum

598 × 298

6

1,07

18,8

Dekor Êcienny/wall decoration Vampa glass 1A, 1B Mozaika Êcienna/wall mosaic Vampa black, white

598 × 298 298 × 298 598 × 45

1

0,18

3,3

9

0,8

11,9

10

0,27

4,8

10

0,23

4,8

18 8

0,16 1,6

3,44 30,2

Listwa Êcienna/wall border Vampa platinum

144

III

Płytka Êcienna/wall tile Vampa black, white

Listwa Êcienna/wall border Vampa Listwa Êcienna/wall border Steel 6 598 × 15 mm  18 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Steel 6 Płytka podłogowa/floor tile Vampa black, white

598 × 39 598 × 15  448 × 448 / 8,5

145


COLOUR, JEŚLI ŻYJESZ KOLOROWO

ZNAK ROZPOZNAWCZY: MIKS KOLORÓW / DUŻY FORMAT / ZABAWA / PRZESTRZENNOŚĆ FAKTUR / SOCZYSTOŚĆ / KOMBINACJE BARW /

COLOUR

LINEARNE DEKORACJE / MODUŁOWOŚĆ

COLOUR IF YOUR LIFE IS COLOURFUL THE LANDMARK: A MIXTURE OF COLOURS / A LARGE FORMAT / FUN / SPATIAL NATURE OF THE TEXTURES / JUICY COLOURS / COMBINATIONS OF COLOURS / LINEAR DECORATIONS / MODULES


COLOUR

BROWN

148

Elementy kolekcji na stronach 166-169/elements of the collection on pages 166-169.


COLOUR

CARMINE

150

Elementy kolekcji na stronach 166-169/elements of the collection on pages 166-169.


COLOUR

VIOLET

152

Elementy kolekcji na stronach 166-169/elements of the collection on pages 166-169.


COLOUR

WHITE & BLACK

154

Elementy kolekcji na stronach 166-169/elements of the collection on pages 166-169.


COLOUR

YELLOW

156

Elementy kolekcji na stronach 166-169/elements of the collection on pages 166-169.


COLOUR

POP

158

Elementy kolekcji na stronach 166-169/elements of the collection on pages 166-169.


COLOUR

BLACK & RED

160

Elementy kolekcji na stronach 166-169/elements of the collection on pages 166-169.


COLOUR

FLORAL

162

Elementy kolekcji na stronach 166-169/elements of the collection on pages 166-169.


COLOUR

GREEN

164

Elementy kolekcji na stronach 166-169/elements of the collection on pages 166-169.


COLOUR Zestawienie wszystkich produktów kolekcji Colour (strony 176-193)/list of all Colour collection products (pages 176-193).

Płytka Êcienna/wall tile Violet 1 593 × 327 mm  1,16 m2

Płytka Êcienna/wall tile Carmine 1 593 × 327 mm  1,16 m2

Płytka Êcienna/wall tile Yellow 1 593 × 327 mm  1,16 m2

Płytka Êcienna/wall tile Brown 1 593 × 327 mm  1,16 m2

Płytka Êcienna/wall tile Vanila 1 593 × 327 mm  1,16 m2

Płytka Êcienna/wall tile Mocca 1 593 × 327 mm  1,16 m2

Płytka Êcienna/wall tile White 1 593 × 327 mm  1,16 m2

Płytka Êcienna/wall tile Green 1 593 × 327 mm  1,16 m2

Płytka Êcienna/wall tile Black 1 593 × 327 mm  1,16 m2

Płytka Êcienna/wall tile Red 1 593 × 327 mm  1,16 m2

Płytka Êcienna/wall tile Violet 3 593 × 327 mm  0,97 m2

Płytka Êcienna/wall tile Carmine 3 593 × 327 mm  0,97 m2

Płytka Êcienna/wall tile Yellow 3 593 × 327 mm  0,97 m2

Płytka Êcienna/wall tile Brown 3 593 × 327 mm  0,97 m2

Płytka Êcienna/wall tile Vanila 3 593 × 327 mm  0,97 m2

Płytka Êcienna/wall tile Mocca 3 593 × 327 mm  0,97 m2

Płytka Êcienna/wall tile White 3 593 × 327 mm  0,97 m2

Płytka Êcienna/wall tile Green 2 1,16 m2 593 × 327 mm

Dekor Êcienny/wall decoration Black 593 × 327 mm  1 szt./pc

Dekor Êcienny/wall decoration Red 593 × 327 mm  1 szt./pc

Płytka Êcienna/wall tile Violet 4 593 × 327 mm  0,97 m2

Płytka Êcienna/wall tile Carmine 4 593 × 327 mm  0,97 m2

Płytka Êcienna/wall tile Yellow 4 0,97 m2 593 × 327 mm

Płytka Êcienna/wall tile Brown 4 593 × 327 mm  0,97 m2

Płytka Êcienna/wall tile Vanila 4 593 × 327 mm  0,97 m2

Płytka Êcienna/wall tile Mocca 4 593 × 327 mm  0,97 m2

Płytka Êcienna/wall tile White 4 593 × 327 mm  0,97 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Green 593 × 327 mm  1 szt./pc

Dekor Êcienny/wall decoration Sunflower Black 593 × 327 mm  5 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration Hoop Violet 593 × 327 mm  6 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration Hoop Carmine 593 × 327 mm  6 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration Hoop Yellow 593 × 327 mm  6 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration Colour Glass 2 593 × 327 mm  1 szt./pc

Dekor Êcienny/wall decoration Colour wave 593 × 327 mm  6 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration Colour Glass 1A 593 × 327 mm  1 szt./pc

Płytka Êcienna/wall tile White 2 593 × 327 mm  1,16 m2

Dekor Êcienny/wall decoration Pop Green 593 × 327 mm  6 szt./pcs

Dekor Êcienny 3-elementowy /3-element wall decoration Bloom Violet 3 * 593 × 327 mm  2 szt./pcs

Dekor Êcienny 3-elementowy /3-element wall decoration Bloom Carmine 3 * 593 × 327 mm  2 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration White 593 × 327 mm  1 szt./pc

COLOUR

Dekor Êcienny/wall decoration Colour Glass 1B 593 × 327 mm  1 szt./pc

Listwa Êcienna/wall border Pop Green 593 × 162 mm  10 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration Floral White 593 × 327 mm  6 szt./pcs

Dekor Êcienny/wall decoration Sunflower White 593 × 327 mm  5 szt./pcs

166

167


COLOUR

Listwa Êcienna/wall border Black&Red 1B 593 × 57 mm 9 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Black&Red 2A 593 × 120 mm 9 szt./pcs

Listwa Êcienna/wall border Black&Red 2B 593 × 57 mm 9 szt./pcs

Listwa Êcienna szklana /glass wall border Mint 593 × 45 mm  12 szt./pcs

Listwa Êcienna szklana /glass wall border Red 3 593 × 15 mm  15 szt./pcs

Listwa Êcienna szklana /glass wall border Green 3 593 × 15 mm  15 szt./pcs

Listwa Êcienna szklana /glass wall border Violet 3 593 × 15 mm  15 szt./pcs

Listwa Êcienna szklana /glass wall border Black 3 593 × 15 mm  15 szt./pcs

Listwa Êcienna szklana /glass wall border Gray 3 593 × 15 mm  15 szt./pcs

Listwa Êcienna szklana /glass wall border Carmine 3 593 × 15 mm  15 szt./pcs

Listwa Êcienna szklana /glass wall border Yellow 3 593 × 15 mm  15 szt./pcs

Mozaika Êcienna prostokàtna /rectangular wall mosaic Black 295 × 327 mm 10 szt./pcs

Mozaika Êcienna kwadratowa /square wall mosaic Black 300 × 300 mm 9 szt./pcs

Mozaika Êcienna prostokàtna /rectangular wall mosaic White 295 × 327 mm 10 szt./pcs

Mozaika Êcienna kwadratowa /square wall mosaic White 300 × 300 mm 9 szt./pcs

Mozaika Êcienna prostokàtna /rectangular wall mosaic Violet 295 × 327 mm 10 szt./pcs

Mozaika Êcienna kwadratowa /square wall mosaic Violet 300 × 300 mm 9 szt./pcs

Mozaika Êcienna kwadratowa /square wall mosaic Brown 300 × 300 mm 9 szt./pcs

Mozaika Êcienna kwadratowa /square wall mosaic Mocca 300 × 300 mm 9 szt./pcs

Mozaika Êcienna kwadratowa /square wall mosaic Vanila 300 × 300 mm 9 szt./pcs

Mozaika Êcienna kwadratowa /square wall mosaic Yellow 300 × 300 mm 9 szt./pcs

Mozaika Êcienna kwadratowa /square wall mosaic Green 300 × 300 mm 9 szt./pcs

Mozaika Êcienna kwadratowa /square wall mosaic Red 300 × 300 mm 9 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Black&Red 1 448 × 448 / 8,5 mm  1,6 m2      III  R9

168

Płytka podłogowa/floor tile Black&Red 2 448 × 448 /8,5 mm  1,6 m2      IV  R9

Płytka podłogowa/floor tile White 1 448 × 448 / 8,5 mm  1,6 m2      IV  R10

Płytka podłogowa/floor tile Gray 1 448 × 448 /8,5 mm  1,6 m2      III  R10

Mozaika Êcienna kwadratowa /square wall mosaic Carmine 300 × 300 mm 9 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Mocca 1 448 × 448 /8,5 mm  1,6 m2      IV

Mozaika Êcienna kwadratowa /square wall mosaic Gray 300 × 300 mm 9 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Brown 1 448 × 448 /8,5 mm  1,6 m2      III

płytka/tile

wymiary (mm) dimensions in mm

Płytka Êcienna (wszystkie kolory)/wall tile (all colours) 1, 2 Płytka Êcienna (wszystkie kolory)/wall tile (all colours) 3, 4 Dekor Êcienny/wall decoration White, Green, Black, Red Dekor Êcienny/wall decoration Sunflower Black, Sunflower White Dekor Êcienny/wall decoration Pop Green, Floral White, Hoop (wszystkie/all), Colour wave Dekor Êcienny/wall decoration Colour Glass 1A, 1B, 2 Dekor Êcienny 3-elementowy/3-element wall decoration Bloom Violet, Bloom Carmine Mozaika Êcienna prostokàtna (wszystkie kolory)/rectangular wall mosaic (all colours) Mozaika Êcienna kwadratowa (wszystkie kolory)/square wall mosaic (all colours) Listwa Êcienna/wall border Pop Green Listwa Êcienna/wall border Black&Red 1A, 2A Listwa Êcienna/wall border Black&Red 1B, 2B Listwa Êcienna szklana/glass wall border Mint Listwa Êcienna szklana (wszystkie kolory)/glass wall border (all colours) Płytka podłogowa (wszystkie kolory)/floor tile (all colours)

593 × 327 593 × 327 593 × 327 593 × 327 593 × 327 593 × 327 3 * 593 × 327 295 × 327 300 × 300 593 × 162 593 × 120 593 × 57 593 × 45 593 × 15 448 × 448 / 8,5

szt./pcs 6 5 1 5 6 1 2 10 9 10 9 9 12 15 8

m2 1,16 0,97 0,19 0,97 1,2 0,19 1,17 0,96 0,81 1 0,64 0,31 0,32 0,13 1,6

kg 19,64 19,64 3,4 15,7 18,8 3,6 18,8 15,9 11,9 17,8 11,9 6,05 5,72 2,9 30,2

COLOUR

Listwa Êcienna/wall border Black&Red 1A 593 × 120 mm 9 szt./pcs

169


MAJOLIKA, JEŚLI POCIĄGA CIĘ EGZOTYKA

ZNAK ROZPOZNAWCZY: ŻYWE KOLORY / ETNICZNE STYLIZACJE / BOGATA ORNAMENTYKA / SZKLISTA STRUKTURA /

MAJOLIKA IF YOU’RE INTO THE EXOTIC THE LANDMARK: BRIGHT COLOURS / ETHNIC ARRANGEMENTS / RICH ORNAMENTS / A GLASSY STRUCTURE / MEDITERRANEAN AMBIENCE

MAJOLIKA

ŚRÓDZIEMNOMORSKIE KLIMATY


MAJOLIKA

CREME & GREY

172

Elementy kolekcji na stronach 194-197/elements of the collection on pages 194-197.

173


MAJOLIKA

MOCCA & ORNAMENT

174

Elementy kolekcji na stronach 194-197/elements of the collection on pages 194-197.

175


MAJOLIKA

GRAPHITE

176

Elementy kolekcji na stronach 194-197/elements of the collection on pages 194-197.

177


MAJOLIKA

CREME & PATCHWORK

178

Elementy kolekcji na stronach 194-197/elements of the collection on pages 194-197.

179


MAJOLIKA

INTENSE

180

Elementy kolekcji na stronach 194-197/elements of the collection on pages 194-197.

181


MAJOLIKA

CREME

182

Elementy kolekcji na stronach 194-197/elements of the collection on pages 194-197.

183


MAJOLIKA

QUARTET

184

Elementy kolekcji na stronach 194-197/elements of the collection on pages 194-197.

185


MAJOLIKA

ROTUNDO

186

Elementy kolekcji na stronach 194-197/elements of the collection on pages 194-197.

187


MAJOLIKA

AVIGNON

188

Elementy kolekcji na stronach 194-197/elements of the collection on pages 194-197.

189


MAJOLIKA

PUEBLO

190

Elementy kolekcji na stronach 194-197/elements of the collection on pages 194-197.

191


MAJOLIKA

HAGA

192

Elementy kolekcji na stronach 194-197/elements of the collection on pages 194-197.

193


Płytka Êcienna  /wall tile Majolika grey  200 × 200 mm 1 m2

Profil Êcienny  /wall profile Majolika Margo grey  200 × 20 mm 144 szt./pcs

Płytka Êcienna  /wall tile Majolika creme  200 × 200 mm 1 m2

Profil Êcienny  /wall profile Majolika Margo creme  200 × 20 mm 144 szt./pcs

Płytka Êcienna  /wall tile Majolika mocca  200 × 200 mm 1 m2

Profil Êcienny  /wall profile Majolika Margo mocca  200 × 20 mm 144 szt./pcs

Płytka Êcienna  /wall tile Majolika graphite  200 × 200 mm 1 m2

Profil Êcienny  /wall profile Majolika Margo graphite  200 × 20 mm 144 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika grey STR A  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika grey STR B  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika creme STR A  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika creme STR B  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika mocca STR A  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika mocca STR B  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika graphite STR A  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika graphite STR B  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika patchwork STR A  200 × 200 mm 22 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika patchwork STR B  200 × 200 mm 22 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika patchwork STR C  200 × 200 mm 22 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika grey STR C  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika grey STR D  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika creme STR C  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika creme STR D  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika mocca STR C  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika mocca STR D  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika graphite STR C  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika graphite STR D  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika patchwork STR D  200 × 200 mm 22 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika patchwork STR E  200 × 200 mm 22 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika patchwork STR F  200 × 200 mm 22 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika ornament A  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika ornament B  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika intense STR A  200 × 200 mm 22 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika intense STR B  200 × 200 mm 22 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika ornament C  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika ornament D  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika intense STR C  200 × 200 mm 22 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika intense STR D  200 × 200 mm 22 szt./pcs

Mozaika Êcienna/wall mosaic Majolika grey  264 × 246 mm 12 szt./pcs

194

Mozaika Êcienna/wall mosaic Majolika creme  264 × 246 mm 12 szt./pcs

MAJOLIKA

MAJOLIKA

195


MAJOLIKA

Płytka Êcienna  /wall tile Majolika 12  200 × 200 mm 1 m2

Płytka Êcienna  /wall tile Majolika 14  200 × 200 mm 1 m2

Płytka Êcienna  /wall tile Majolika 15  200 × 200 mm 1 m2

Profil Êcienny  /wall profile Cygaro Majolika 11  200 × 25 mm 110 szt./pcs

Profil Êcienny  /wall profile Cygaro Majolika 12  200 × 25 mm 110 szt./pcs

Profil Êcienny  /wall profile Cygaro Majolika 14  200 × 25 mm 110 szt./pcs

Profil Êcienny  /wall profile Cygaro Majolika 15  200 × 25 mm 110 szt./pcs

Płytka Êcienna  /wall tile Majolika 17  200 × 200 mm 1 m2

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika Pueblo 11  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika Pueblo 12  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika Avignon 12  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika Avignon 15  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika Avignon 14  200 × 200 mm 20 szt./pcs

Mozaika Êcienna kwadratowa /square wall mosaic Majolika 11  301 × 301 mm 12 szt./pcs

Mozaika Êcienna kwadratowa /square wall mosaic Majolika 12  301 × 301 mm 12 szt./pcs

Mozaika Êcienna kwadratowa /square wall mosaic Majolika 14  301 × 301 mm 12 szt./pcs

Mozaika Êcienna kwadratowa /square wall mosaic Majolika 15  301 × 301 mm 12 szt./pcs

Mozaika Êcienna kwadratowa /square wall mosaic Majolika 17  301 × 301 mm 12 szt./pcs

Płytka podłogowa/floor tile Majolika 11 333 × 333   /   8 mm   IV    1,33 m2

196

Płytka podłogowa/floor tile Majolika 12 333 × 333   /   8 mm   III    1,33 m2

Płytka podłogowa/floor tile Majolika 14 333 × 333   /   8 mm II    1,33 m2

Płytka Êcienna  /wall tile Majolika 2  115 × 115 mm 0,5 m2

Płytka Êcienna  /wall tile Majolika 3  115 × 115 mm 0,5 m2

Płytka Êcienna  /wall tile Majolika 4  115 × 115 mm 0,5 m2

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika Haga 1A   115 × 115 mm 38 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika Quartet 1  115 × 115 mm 38 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika Quartet 2  115 × 115 mm 38 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika Quartet 3  115 × 115 mm 38 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika Quartet 4  115 × 115 mm 38 szt./pcs

Listwa Êcienna  /wall border Majolika Mezza 2  235 × 115 mm  18 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika Haga 1B   115 × 115 mm 38 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika Haga 1C   115 × 115 mm 38 szt./pcs

Dekor Êcienny  /wall decoration Majolika Haga 1D   115 × 115 mm 38 szt./pcs

Naro˝nik Êcienny  /wall corner Majolika Mezza 2  115 × 115 mm  38 szt./pcs

Dekor Êcienny  Dekor Êcienny  Dekor Êcienny  /wall decoration /wall decoration /wall decoration Majolika Rotundo 1  Majolika Rotundo 3  Majolika Rotundo 5  115 × 115 mm 115 × 115 mm 115 × 115 mm 38 szt./pcs 38 szt./pcs 38 szt./pcs

płytka/tile

wymiary (mm) dimensions in mm

szt./pcs

m2

kg

25

1

11,2

Płytka Êcienna/wall tile Majolika 11, 12, 14, 15, 17, creme, graphite, grey, mocca Płytka Êcienna/wall tile Majolika 1-4

200 × 200 115 × 115

38

0,5

9,32

Dekor Êcienny/wall decoration Majolika Avignon, Nimfea, Pueblo

200 × 200

20

0,8

9,8

Dekor Êcienny/wall decoration Majolika creme STR, graphite STR, grey STR, mocca STR, ornament

200 × 200

20

0,8

9,8

Dekor Êcienny/wall decoration Majolika intense, patchwork

200 × 200

22

0,88

10,76 9,32

Dekor Êcienny/wall decoration Majolika (wszystkie wzory 11,5x11,5/all 11,5x11,5)

115 × 115

38

0,5

Mozaika Êcienna/wall mosaic Majolika creme, grey

264 × 246

12

0,78

8,6

Mozaika Êcienna kwadratowa/square wall mosaic Majolika 11, 12, 14, 15, 17

301 × 301

12

1,08

11,12

Listwa Êcienna/wall border Majolika Mezza 2

235 × 115

18

0,49

8,3

Naro˝nik Êcienny/wall corner Majolika Mezza 2

115 × 115

38

0,51

9,32

Profil Êcienny/wall profile Majolika margo creme, graphite, grey, mocca

200 × 20

144

0,58

8,84

Profil Êcienny/wall profile Cygaro Majolika 11, 12, 14, 15

200 × 25

110

0,55

8,12

333 × 333 / 8

12

1,33

22,4

Płytka podłogowa/floor tile Majolika 11, 12, 14

MAJOLIKA

Płytka Êcienna  /wall tile Majolika 11  200 × 200 mm 1 m2

Płytka Êcienna  /wall tile Majolika 1  115 × 115 mm 0,5 m2

197


atesty, certyfikaty, normy approvals, certificates, standards


CERTYFIKATY I ATESTY/CERTIFICATES P∏ytki ceramiczne Tubàdzin posiadajà odpowiednie certyfikaty i atesty stwierdzajàce ich jakoÊç, w∏aÊciwoÊci oraz pe∏nà zgodnoÊç z obowiàzujàcymi normami. The ceramic tiles „Tubàdzin” have all necessary certificates and approvals confirming their quality, properties and full compatibility with applicable standards.

200

201


NORMY TECHNICZNE PŁYTEK CERAMICZNYCH/TECHNICAL STANDARDS OF CERAMIC TILES Normy techniczne płytek Êciennych/technical standards of wall tiles

Parametry techniczne /technical data

Wymagania normy   PN-EN14411 zał. L, Grupa B III /requirements

Normy techniczne płytek podłogowych/technical standards of floor tiles

Ârednia wartoÊç uzyskana /average value obtained

Norma /standard

Parametry techniczne /technical data

17

PN EN ISO 10545-3

NasiàkliwoÊç (%) /water absorption (%)

min. 15

19-24

PN EN ISO 10545-4

Klasa ÊcieralnoÊci (klasa I-V) /resistance to abrasion (grade I-V)

> 200

Êrednio/average 400

PN EN ISO 10545-4

WytrzymałoÊç na zginanie (N/mm2) /bending strength (N/mm2)

> 600

Êrednio/average 800

PN EN ISO 10545-4

wymagana/required

odporne/resistant

wymagana/required

Wymagania normy   PN-EN14411zał. G, Grupa B Ia /requirements

Ârednia wartoÊç uzyskana /average value obtained

Norma /standard

< 0,2%

PN EN ISO 10545-3

III-IV

PN EN ISO 10545-7

min. 35

51 (500 kg/cm2)

PN EN ISO 10545-4

OdpornoÊç termiczna /thermal shock resistance

wymagana/required

odporne/resistant

PN EN ISO 10545-9

PN EN ISO 10545-9

OdpornoÊç na p´kni´cia włoskowate /crazing resistance

wymagana/required

odporne/resistant

PN EN ISO 10545-11

odporne/resistant

PN EN ISO 10545-11

OdpornoÊç na działanie Êrodków  chemicznych domowego u˝ytku (GB) /resistance to household chemicals (GB)

min. klasa/min. class GB

klasa/class GA

PN EN ISO 10545-13

min. klasa/min. class 3

klasa/class 5

PN EN ISO 10545-14

OdpornoÊç na plamienie (1-5) /spot resistance (1-5)

min. klasa/min. class 3

klasa/class 5

PN EN ISO 10545-14

min. klasa /min. class GB

klasa/class GA

PN EN ISO 10545-13

OdpornoÊç na działanie kwasów  i zasad (GLC-GLA) /chemical resistance (GLC-GLA)

klasa/class GLA

PN EN ISO 10545-13

klasa/class GLA

PN EN ISO 10545-13

MrozoodpornoÊç /frost resistance

wymagana/required

mrozoodporne/frost resistant

PN EN ISO 10545-12

Siła łamiàca (N), gruboÊç > 7,5 mm /breaking strength (N), thickness > 7,5 mm

min. 1300

1800

PN EN ISO 10545-4

PN-EN14411 za∏. G, Grupa B Ia

PN-EN14411 za∏. L, Grupa B III

NasiàkliwoÊç (%) /water absorption (%) WytrzymałoÊç na zginanie (N/mm2) /bending strength (N/mm²) Siła łamiàca (N), gruboÊç < 7,5 mm

/breaking strength (N), thickness < 7,5 mm

Siła łamiàca (N), gruboÊç > 7,5 mm

_ 7,5 mm /breaking strength (N), thickness >

OdpornoÊç termiczna

/thermal shock resistance

OdpornoÊç na p´kni´cia włoskowate /crazing resistance

OdpornoÊç na plamienie (1-3) /spot resistance (1-3)

OdpornoÊç na działanie Êrodków   chemicznych domowego u˝ytku (AA-D) /resistance to household chemicals (AA-D)

OdpornoÊç na działanie kwasów  i zasad (GLC-GLA) /chemical resistance (GLC-GLA)

Dopuszczalne odchylenia /permissible deviations

Êrednio/average > 10

wg wskazaƒ producenta

/indicated by the manufacturer

Wymagania normy   PN-EN14411 zał. L, Grupa B III /requirements

Ârednia wartoÊç uzyskana /average value obtained

/length and width deviations (%)

Odchylenia gruboÊci (%) /thickness deviations (%)

PłaskoÊç powierzchni (%) /surface deviations (%)

Odchylenia od kàta prostego (%) /rectangularity deviation (%)

Krzywizna boków (%) /deviations of sides (%)

JakoÊç powierzchni /quality of surface

202

Dopuszczalne odchylenia ±0,5

0,25

PN EN ISO 10545-2

/permissible deviations

Odchylenia długoÊci i szerokoÊci (%)

±10

±3

PN EN ISO 10545-2

+0,5/-0,3

+0,35/-0,1

PN EN ISO 10545-2

±0,3

±0,15

PN EN ISO 10545-2

±0,3

±0,25

PN EN ISO 10545-2

/the minimum of 95% of tiles should  not have visible defects, causing the tiled surface looks worse

/length and width deviations (%)

Odchylenia gruboÊci (%) /thickness deviations (%)

PłaskoÊç powierzchni (%) /surface deviations (%)

/rectangularity deviation (%)

Krzywizna boków (%) /deviations of sides (%)

98%

wg wskazaƒ producenta

/indicated by the manufacturer

PN EN ISO 10545-2

Wymagania normy   PN-EN14411 zał. G, Grupa B Ia /requirements

Ârednia wartoÊç uzyskana /average value obtained

Norma /standard

±0,6

±0,1 - 0,3

PN EN ISO 10545-2

±5

±2 - 3,5

PN EN ISO 10545-2

±0,5

±0,03 - 0,08

PN EN ISO 10545-2

±0,6

±0,12 - 0,16

PN EN ISO 10545-2

±0,5

±0,09 - 0,12

PN EN ISO 10545-2

Minimum 95% płytek nie powinno mieç widocznych wad, powodujàcych pogorszenie wyglàdu powierzchni uło˝onych z płytek

zgodnie z normà

PN EN ISO 10545-2

PN-EN14411 za∏. G, Grupa B Ia

Odchylenia od kàta prostego (%)

Minimum 95% płytek nie powinno mieç widocznych wad, powodujàcych pogorszenie wyglàdu powierzchni uło˝onych z płytek

wg wskazaƒ producenta

/indicated by the manufacturer

Norma /standard

PN-EN14411 za∏. L, Grupa B III

Odchylenia długoÊci i szerokoÊci (%)

< 0,5%

JakoÊç powierzchni /quality of surface

/the minimum of 95% of tiles should not have visible defects, causing the tiled surface looks worse

203


Podczas sesji zdj´ciowych wykorzystano produkty dostarczone przez firmy /during the photo sessions, products were used, delivered by the following companies:

Twój sprzedawca płytek Tubàdzin

Almi Decor – almi-decor.com, Amica – www.amica.com.pl, Art Decor – www.artdecor.eu, Atak Design – www.atakdesign.pl,   Carre Blanc Sadyba Best Mall – carreblanc.pl, Cermag Wrocław oddział Łódê – www.cermag.com.pl, Fumino – www.fumino.pl,  Home & You – www.home-you.com, HOUSE&more – www.houseandmore.pl, Ikea – ikea.com, Kare Design – www.karestyle.pl,   Kludi – www.kludi.com, Leroy Merlin – www.leroymerlin.pl, Martela – www.martela.pl, Mirad oddzia∏ ¸ódê – www.mirad.com.pl,   PIES CZY SUKA DESIGN STORE – www.piesczysuka.com, Zara Home – www.zarahome.com Katalog ma charakter wy∏àcznie poglàdowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Z uwagi na technik´ druku przedstawione tutaj produkty mogà nieznacznie ró˝niç si´ od rzeczywistych. Zabrania si´ reprodukcji ca∏oÊci i fragmentów niniejszego katalogu bez zgody Tubàdzin Management Group. The Catalogue is to be regarded as a demonstration material and is not a quotation, as defined by the Civil Code. Because of the printing technique, the presentations may slightly differ from the original products. Neither any part of this Catalogue nor its entire contents may be copied in any way without permission of the Tubàdzin Management Group.


Tubàdzin Management Group Sp. z o.o. Cedrowice Parcela 11, 95-035 Ozorków tel. +48 42 710 37 00, www.tubadzin.pl