Page 1

Kulturavdelinga Ă…rsmelding 2010


Kulturavdelinga 2010 Administrativt ansvarlig

Kulturminnevern og museum

Fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø

Tove Lofthus Lars Forseth Eirik Solheim Rolf Dretvik Gunn Hege Lande Inger Marie Kimo Sindre Arnkværn (feltarkeolog) Ida Marie Rein (feltarkeolog)

Barn og unge Den kulturelle skolesekken: Irene Rosenblom Ivan Sundal Gunnel Kjenstad Gunn Mogseth Skrove Nord-Trøndelag barne- og ungdomrsråd

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Thor Brandt Jorleif Hatling (sluttet med pensjon 2010) Helge Kvithyll (sluttet med pensjon 2010) Katarina Sederholm Hoff

Musikk i Nord-Trøndelag (Inderøy) Anders Skaugen, musikksjef

Generell kultur, tilskudds- og stimuleringsordninger Clas Rønning Eva Renaa Eggen

Framsida: Kristian Hamstad Johansen fra Mosvik danser breakdance under UKM-fylkesmønstringa på Kolvereida april 2010. Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune

Utgivelse, redaksjon og layout: Kulturavdelinga i Nord-Trøndelag fylkeskommune, 2011 http://www.ntfk.no/arbeidsomrader/kultur/

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek Kristin Storvig, fylkesbiblioteksjef Kari Hortman Bjørnar Skjesol Mette Vaag Gyda Ulseth Nanna Ebbing Hildur Rein Inger Marie Gran


Innhold Den kulturelle skolesekken . . . . 4 Barn og unge . . . . . . . . . . . . . . 6 Begivenheter 2010 . . . . . . . . . . 7 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kulturminner . . . . . . . . . . . . . . 16 Fylkesbiblioteket . . . . . . . . . . . 20 Andre kulturformål . . . . . . . . . 24

Forord Innen fylkeskommunens engasjement på kulturområdet har fylkesrådet i 2010 arbeidet videre med å nå de mål som er satt i fylkesrådets politiske plattform for samarbeid i fylkestinget 2007-2011 - “Med blikket mot Framtida”. I 2010 har følgende mål vært prioritert: a) Økt kunst- og kulturformidling for hele befolkningen med barn og unge som hovedmålgruppe. b) Videreutvikle samarbeidet mellom lokalsamfunn, kommuner, fritids- og interesseorganisasjoner c) Sikre god kvalitet på fylkeskommunens forvaltnings- og tjenesteoppgaver innenfor kulturområdet d) Videreutvikle kulturdimensjonen i andre viktige samfunnsområder, eks. kultur og helse, kultur og næring m.v. Fylkeskommunens kulturavdeling er fylkesrådets viktigste redskap i dette arbeidet, og i 2010 har avdelinga gjennomført mange spennende og utviklende tiltak som gir gode resultater for å nå målene på kulturfeltet. Denne årsmeldinga dokumenterer resultatene som er oppnådd i 2010. Hovedpunktene i 2010 har vært mange, blant annet: • • •

Utdeling av fylkeskommunens kulturstipend for unge kunstnere som i 2010 gikk til: Stina Moltu, musiker, Lowri Rees, filmskaper, Kjetil Støa, operasanger og Eirik Øien, musiker. Utdelinga av fylkeskommunens kulturpris som i 2010 ble tildelt Frode Estil. Markeringen av fylkeskandidat til den nasjonale Frivillighetsprisen som i 2010 ble Boje Reitan, Frosta.

Steinkjer den 9. mars 2010

Annikken Kjær Haraldsen Fylkesråd for kultur Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

3


Den kulturelle skolesekken Ansvar: • Fylkeskommunen skal gjennom Den kulturelle skolesekken sørge for at elevene i grunnskole og videregående skole i fylket får møte profesjonelle utøvere innen film, visuell kunst, litteratur, scenekunst, kulturarv, musikk og blandede kunstformer. Kulturavdelinga har ansvar for tilbudet til grunnskolen. Mål: • Hver grunnskoleelev skal få minst 3 kunst- og kulturtilbud pr år. Tilbudene integreres i skolens planer og knyttes til oppnåelse av relevante læreplanmål for elevene. Kulturavdelinga skal arbeide for at alle involverte parter samordnet skaper et godt tilbud til elevene i fylket. ILM

DEN KULTU RELLE

Den kulturelle

skolesekken

SCENEK

med Den til nytt år Velkommen lesekken! sko kulturelle Den kulturelle

år med til i sitt åttende n er en gave elag går inn nord-trønd relle skolesekke spillemidler, om n. Den kultu skolesekke finansiert gjenn unene og rske elever, ing, komm nordtrønde sjonell kunst konsertordn tenes skole får møte profe barn n! rikskonser alle n. Absolutt relle skolesekke fylkeskommune om Den kultu e gjenn størst tida det skole t sett all og kultur i n er samle med et elevt skolesekke a. trøndelag Den kulturelle vi har i nordsjelden i medi gementet nt anmeldes enen geme kulturarran morg arran om t 000. Våre i all stillhe nde opp mot 100 e premierer ærlig og kreve derfor mang og et mer Det foregår ne i fylket. få. ing på skole en kunstner ikke kan rell rundt omkr kultu barn og unge r med Den publikum enn er som jobbe rundt på e ulike aktør rkontakter Det er mang ca 130 kultu dinatorer, 6 n i fylket vårt: natorer, 3 fylkeskoor skolesekke oordi institusjoner kommunek 6 nasjonale skolene, 24 leggere og , en hærskare er, 4 turné men ikke minst som besøker fylkesprodusent k. og sist, rer uttryk raktø kultu for hvert kunst og andre lle kunstnere ige av profesjone om det 13-år n utvikler gjenn hos elevene. skolene! skolesekke petanse Den kulturelle - og kulturkom en svært en viktig kunst kulturopplevelser har l skoleløpet g og trivse at kunst- og unges lærin på barn og Forskning viser kning v innvir viktig og positi sekken kulturelle skole en i skolen. kjærkomm ønsker vi Den Det blir en ! Dette året skole nde n i videregåe . velkomme av ordningen videreutvikling

- GRUNN SKOLEN

2010–2 011

beste åpn

ingsnumme

r!

Annett Hjelk rem – work Nord-Trøn delag Teate shop dans r Dette er en happening hvor seg, skape og være kreat elevene får danse, bevege på at alle mestrer opple ive i fellesskap. Det er lagt dans er påkre gget så ingen vet. Her er forkunnskaper vekt frivillige prest det asjoner. eleve også plass til individuel i scenisk numm ne får innbl le lære enkle er skapes, de får være ikk i hvordan et koreografit eknikker som i en prosess samt nummeret slik at de får er med på å tittelen på et workshopen eierskap til produksjon forme mestring, en. for dette skal skal gi en følelse av selvtillit og bli bra og ikke minst ArtIG! relevans for kroppsøvin g, dans, musi lage en fores tilling/sko kk, samarbeid leoppsetni , norsk , ng. tid: 2 timer og Arena: 15 min stort rom/ Maks antal l: 45 – 5.–10 gymsal med stereoanle gg .trinn

UNST/F

Faksimile av programheftet til Den kulturelle skolesekken.

SKOLES EKKEN

 Verdens

 Animer

mer!

Alice Winn berg – lære rkurs med workshop formidlingspa – Midtnors k filmsente kke, r Animasjon er setter grens en mulighetenes kuns er! På dette t – bare fanta enkel anim lærerkurse sien t skoleres asjonsprod lærerne i uksjon. en utstyr send koffert es under selve fra skole til skole som med nødvendig turneen. skole lærerne betje eventuelt formidlingsmat n må stille med PC-er ner eriell. og relevans for kunst og hånd verk og data. lærerkurs: 1 dag tid: ½ dag til 2 Arena: dager på skole rom med ne mange nok datamaskin strømuttak Maks antal er og l: 30 – 1.–4. til elevene. trinn

12

Haraldsen Annikken Kjær kultur Fylkesråd for

3

for grunnskolen i Nord-Trøndelag Skoleåret 2010–2011

Alle grunnskoleelever fikk minimum 3 tilbud hver innen film, visuell kunst, litteratur, scenekunst, kulturarv, musikk og blandede kunstformer. Dette var fordelt på 32 produksjoner i tillegg til kommunenes egne produksjoner. Samarbeidet mellom skole og kultur fungerer godt. Kommunene fikk 2 752 222,kr av spillemidlene til sitt lokale program, mens fylkeskommunen fikk 1 764 361,- kr til disposisjon for grunnskolens program. Den kulturelle skolesekken laget for første gang et programhefte med oversikt over programmet for skoleåret 2010-2011. Dette ble et fint supplement til oversikten på hjemmesiden dksnordtrondelag.no. 4

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

Møteplassen 2010 hadde større fokus på programvisninger enn tidligere programslipp har hatt, og bar slik sett preg av å være en festival. Denne ble gjennomført i samarbeid med DKS for videregående skole, Nord-Trøndelag Teater og SNK. Skolesekkprisen ble dessuten for første gang delt ut til beste skole og beste produksjon. Fylkeskommunen har evaluert spillemiddelfordelingen mellom kommunene og fylkeskommunen, og endrer fra skoleåret 2011-2012 fordelingen til en tredel til kommunene og to tredeler til fylkeskommunen. Dette er gjort for at det skal bli et mer likeverdig tilbud til elevene i fylket.


Produksjonsoversikt Visuell kunst

Hendelser

Gode melodier

Elever

64

3285

Petter Carlsen: A taste of what’s to come

26

4177

Edvard Munch – Barn som motiv, barn som tema

34

683

Finn din Grosch

58

1415

Lindgren

25

2919

27

4140

Jeg fant, jeg fant

38

1050

Off the wall

Port Maputo – a tale of one city

68

1209

Trekkspill på tur

44

5579

31

3535

Det lille Galleri

57

737

Du skal få en dag – Alf Prøysen i jazzdrakt

8

142

Slidorama

Tegn, Robot, Tegn!

263 Film

Hendelser

5236 Scenekunst

Elever

Animasjonsfilm

33

1794

Helt Grønn

33

643

I slipped inbetween two Wor(l)ds

28

774

94

3211

Litteratur

Hendelser

Den fremmede

6

612

W00T

7

485

19

1712

241

Fra barokk til rock

14

292

Historiekista

25

844

51

1377

74

2231

Psykt!Psprengt!

21

1394

Puddingmannen

62

1549

Fra barnefantasi til barnebok

27

757

2010

Konsertmysteriet

28

1420

Totalt

9

580

Musikk

263 9137

Hendelser

Elever

12

Historier om sørsamisk kultur

8

Hendelser

Fra trestokk til panel

943

242

Elever 615

13

Reven og Grisungen

Hendelser 6

Bokbøfler og lesehester

Laffen og Kikka i Eventyrland

1537 31517

Munch – en reise i dans, musikk & billedkunst

Kulturarv

Elever

16 301

Hendelser

Elever

919

50813

Elever

Amerikabåten

54

5839

Folkemusikk fra Rajasthan

14

506

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

5


Barn og unge Stimulerings- og aktivitetsstøtte til barne og ungdomsorganisasjonene I 2010 fordelte Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd til sammen kr 565 000 i fylkeskommunal støtte til ulike aktiviteter og kompetanseheving i de regionale leddene i barne og ungdomsorganisasjonene.

Ungdommens Kulturmønstring (UKM) Fylkesmønstring for UKM ble i 2010 arrangert i Kolvereid i samarbeid med Nærøy kommune 23. 25. april 2010. Det ble i alt 8 forestillinger fordelt på scenekunst, film og visuell kuns, med til sammen ca 500 deltakere i alderen 10-20 år fra alle kommunene i Nord-Trøndelag.

Ungdomskonferansen 2010 Ungdomskonferansen 2010 ble arrangert på høsten med 140 deltakere fra til sammen 21 kommuner. Blant andre deltok 12 ordførere, 84 ungdommer og 13 fylkestingsrepresentanter. Ungdomskonferansen hadde “Oppvekst” som tema.

6

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

www.ungint.no Ungdomsportalen www.ungint.no ble videreført i 2010 og har i dette året hatt ca. 230 besøk hver dag.

Kulturkort for ungdom – Plænti Plænti ble i 2010 utviklet gjennom en partnerskapsavtale med Steinkjer kommune. Utviklingen av Plænti i samarbeid med ulike kommuner vil bli videreført.

Rondell Rondell som et interreg-prosjekt mellom NordTrøndelag og Jämtland har som mål å skape en arena for kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging for ungdomsarbeidere.


Begivenheter 2010 Fylkeskulturprisen

Frode Estil mottok Fylkeskulturprisen 2010.

Kunstnerstipendet Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen i midten sammen med årets kunstnerstipendiater, fra venstre: Kjetil Støa, operasanger, Lowri Rees, filmskaper, Stina Moltu, musiker, og Eirik Øien, musiker.

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

7


Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Ansvar: • Fylkeskommunen er delegert myndighet til å fordele spillemiddelordningen til idrett i Nord-Trøndelag. Mål: • Å stimulere til fysisk aktivitet og idrettslige arrangement gjennom rådgiving og økonomiske overføringer.

Spillemidler I 2010 er det fordelt et rammebeløp på totalt 29 041 000 millioner kroner i spillemidler til ordinære anlegg. Av rammebeløp tildeles 27 076 000 millioner kroner til ordinære anlegg, 1 673 000 millioner kroner til nærmiljøanlegg og 292 000 til nærmiljøanlegg forenklet ordning. Oversikt 2010 (2009 tall i parentes) Søknadsgruppe Antall Søknadssum Tildelt rammebeløp Dekningsgrad Ordinære anlegg 104 (112) 152 715 000 (140 964 000) 27 076 000 (25 232 000) 17,8% (17,9%) Nærmiljøanlegg, ordinær 24 (42) 3 317 000 (5 787 000) 1 673 000 (2 673 000) 50,4% (46,2%) Nærmiljøanlegg, forenklet 10 (8) 345 497 (360 300) 292 000 (294 000) 84,8% (81,6%) Lokale kulturbygg 14 (7) 2 267 735 (2 207 446) 1 896 252 (1 904 991) 83,6% (86,3%) SUM 152 (171) 158 645 232 (148 958 446) 30 937 252 (33 037 361) 19,5% (22,1%)

Liernehallen ble offisielt åpnet september 2010 Foto: Erlend Malmo, Namdalsavisa

8

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010


Tildelte spillemidler fordelt på anleggskategori

Aktivitetsanlegg Bad og svømmeanlegg Flerbrukshall Fotballanlegg Friluftsliv Golfanlegg Hestesportanlegg Idrettshus Kart Kulturbygg Motorsportanlegg Skianlegg Skyteanlegg Tennisanlegg Aktivitetssal Diverse anlegg Friidrettsanlegg Isanlegg Luftsportanlegg Turnanlegg Vannsportanlegg

Kommune Folketall Tildelt beløp Flatanger kommune 1104 2 699 000 Fosnes kommune 670 0 Frosta kommune 2495 2 415 066 Grong kommune 2361 2 819 000 Høylandet kommune 1270 471 000 Inderøy kommune 5879 438 000 Leka kommune 593 0 Leksvik kommune 3528 316 000 Levanger kommune 18580 2 747 000 Lierne kommune 1435 99 000 Meråker kommune 2471 950 000 Mosvik kommune 810 0 Namdalseid kommune 1697 245 000 Namsos kommune 12795 1 608 000 Namsskogan kommune 928 1 480 000 Nærøy kommune 4990 2 102 000 Overhalla kommune 3577 618 125 Røyrvik kommune 495 0 Snåsa kommune 2164 1 778 000 Steinkjer kommune 21080 5 070 650 Stjørdal kommune 21375 1 835 085 Verdal kommune 14222 2 807 000 Verran kommune 2914 1 942 000 Vikna kommune 4122 200 000 Totalt * 32 639 926 *) Med rentemidler

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

9


Regionale utviklingsmidler Store anlegg som karakteriseres som spesielt viktige for regionen eller fylket kan etter egen søknad tildeles investeringstilskudd. Følgende er tildelt regionale utviklingsmidler i 2010: Regionale utviklingsmidler 2010 til idrett Meråker Testlab

Etablering

Nord-Trøndelag Idrettskrets

Testutstyr Campus Steinkjer

650 000

Levanger Håndballklubb

Utviklingsprosjekt

200 000

Steinkjerhallen

Utbygging del II

2 000 000

Meråker kommune

Rehab/utvidelse flerbruksløype

2 000 000

Levanger kommune

Trønderhallen

3 000 000

Leksvik kommune

Flerbrukshall

2 000 000

NM ski Steinkjer

Ankomst skianlegg/ oppgradering lyd/bilde/IT

TOTALT

Nord-Trøndelag idrettskrets er innvilget støtte på kr. 1 682 000 til deres arbeid med nordtrøndersk idrett. Friluftsliv og skytterorganisasjoner er tildelt støtte på kr. 85 000.

Store idrettsarrangement Fylkeskommunen har etter egen søknad gitt økonomisk støtte til 6 norske mesterskap (NM), 5 større arrangement av regional betydning blant annet St Olavsloppet, Sagamarsjen og Flyktningerennet. I tillegg til dette er det gitt støtte til å arrangere fylkesidrettslekene og vinteridrettslekene for funksjons-hemmede, totalt ca. 403 000.

Prosjekt Stod Volley. Prosjektet Styrking av fysisk og psykososial helse for 7.klassinger – SMS; selvbilde-motorikk-samhandling, kr 50 000,-. Steinkjer Friidrettsklubb Prosjekt: Steinkjer Friidrettsklubb – Barakarunners. Samarbeid, utveksling og integrering av to idrettsungdommer fra Kenya. Klubb, kommune og videregående skole har lagt til rette for en kulturutveksling mellom idrettsungdom i Eldoret/ Kenya og Steinkjer. Kr 75 000,-. 10

300 000 11 775 000

Økonomisk støtte Sagamarsjen samler mellom 1500 og 2000 deltakere hvert år.

1 625 000

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010


Steinkjerhallen slik den vil se ut etter utbygging. Illustrasjon: Praksis sivilarkitekter

Faglig rådgiving

Idrettspolitisk manifest

Fylkeskommunen har bistått kommuner, idrettslag og andre i planarbeidet med anlegg for fysisk aktivitet og kulturbygg. Det er også avviklet samlinger/ temadager for saksbehandlere som har ansvar for idrett og spillemidler i kommunene.

Manifestet var planlagt for perioden 2007-2010, og det formaliserte samarbeidet opphørte 31.12.2010. Det kan bli aktuelt med en sluttrapport av tiltakene for det siste året. Idrettshistorie: EM i luftvåpen ble arrangert i Meråker mars 2010. Foto: www.ech2010.no

Friluftsliv Fylkeskommunen har ansvar etter Friluftsloven for å ivareta allmennhetens muligheter til friluftsliv. Nord-Trøndelag Fylkeskommune ivaretar dette ansvaret bl.a. gjennom å påse at friluftslivets interesser tas med i vurderingen av ulike planer og kommunale saker vedrørende dispensasjoner og byggesaker, f.eks i 100-metersbeltet ved sjøen. Fra og med 2010 har Fylkeskommunen overtatt også det meste av Fylkesmannens ansvar innen friluftsliv i fylket. Dette innebærer at Fylkeskommunen nå har hovedansvaret for arbeidet med friluftsliv på regionalt nivå. Fylkeskommunen forvalter så vel fylkeskommunale som statlige friluftslivsmidler med årlig tildeling til lag og organisasjoner. I 2010 fordelte NTFK til generell tilrettelegging og friluftslivsaktivitet kr 283 000,- i fylkeskommunale midler og kr 235 000,- i statlige midler til slike formål i Nord-Trøndelag. Videre fordelte fylkeskommunen kr 300 000,- av statlige midler til tiltak i statlig sikrede friluftsområder i fylket.

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

11


Musikk Ansvar: • Musikk i Nord-Trøndelag skal produsere konsertopplevelser for barn og unge. • Musikk i Nord-Trøndelag skal støtte det frivillige musikklivet gjennom samproduksjoner og egne produksjoner. Mål: • Musikk i Nord-Trøndelag skal forsterke innsatsen med tanke på forutsigbare avtaler med kommuner og institusjoner. • Alle barn i grunnskolen skal få minimum to konserter der Musikk i Nord-Trøndelag er involvert. • Musikk i Nord-Trøndelag skal aktivt bidra med å etablere og utvikle kulturavdelingas plattform – både faglig og organisatorisk. • Musikk i Nord-Trøndelag genererer ca. halvparten av DKS-volumet i fylket. Musikk i Nord-Trøndelag skal fortsatt være aktiv part i utviklingen av Den Kulturelle Skolesekken – også innenfor den videregående skolen. • Musikk i Nord-Trøndelag skal alene eller i samarbeid med andre levere minimum 20 konsertopplevelser til det nord-trønderske publikum. • Musikk i Nord-Trøndelag skal i samarbeid med de ansattes organisasjoner fortsette arbeidet med fokus på arbeidsmiljøet. • Musikk i Nord-Trøndelag skal bidra faglig og administrativt til talentutviklingsprogram for unge utøvere.

12

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

Skole- og barnehagekonserter Tittel

Område, ant. dager/ konserter Lindgren Verdal /Levanger 11/25 Gode melodier Midt 13/31 Amerikabåten Nord 16/35 Trekkspill på tur Sør 8/19 Folkemusikk fra Rajasthan Nord (U) 10/17 Off the wall Sør/Midt (U) 12/29 Husene på Bronselurberget Hele (bgh) 15/30 Gode melodier Nord 10/35 Du skal få ein dag Midt 13/31 Trekkspill på tur Verdal/Levanger 11/25 Amerikabåten Sør 8/19 Slidorama Nord (U) 10/17 “A taste of what´s to come” Sør/Midt (U) 12/29 Trompippiano Hele 15/30

Periode

09.04.23.04. 04.03.26.03. 12.01.02.02. 10.02.19.02. 12.04.20.04. 27.04.12.05. 26.04.07.06. 25.10.15.11. 22.11.9.12. 27.01.11.10. 27.09.08.10. 27.09.08.10. 15.09.30.09. 27.09.05.11.


Folkemusikk fra Rajasthan.

I tilknytning til arbeidet med musikkformidlingsstrategien, er det gjennomført møter med vertskommuner og institusjoner med tanke på forutsigbare avtaler. Arbeidet er en del av grunnlagsmaterialet som legges frem for Fylkestinget i 2011. Til sammen er det gjennomført 372 skole- og barnehagekonserter. Konsertene omfatter i overkant av 18000 grunnskoleelever og barnehagebarn i Nord-Trøndelag. Musikk i Nord-Trøndelag leverer ca. 50 % av DKS-volumet målt i aktivitet pr elev. Musikk i Nord-Trøndelag har hatt 406 registrerte utøvende aktiviteter i 2010 – målt pr virkedag blir det et snitt på 1,7 utøvende aktivitet pr dag. Musikk i Nord-Trøndelag har gjennomført 17 egen/samproduksjoner med 34 konserter.

Slidorama

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

13


Lindgrenfokus i forestillingene “Lindgren” og Trompippiano”.

Egen- og samproduksjoner Tittel Dancing trees

Antall 2

Periode 28.-29.01.

Sted Stjørdal videregående (DKS) Inderøy videregående (DKS) Inderøy videregående (DKS)

Nuewje

1

10.02.

Fredsmesse Gode melodier

3 2

Du skal få ein dag imårå

5

Lindgren Olav Kallhovd trio Olsokorkester Fylkesgalleri-åpning Sissel Solo Kunststipend-utdeling Hilmarfestivalen Trompippiano Fylkeskulturprisen KOM (Kreativt oppvekstmiljø) Soddjazz Amerikabåten

2 4 4 1 3 1 1 1 1 1

13.-16.05. Namsos 04.05. og 09.11. Verran helsetun, Nærøy kommune 07.09.-09.09. Levanger, Den kulturelle spaserstokken 09.04 og 28.07. Stadsbygda og Stiklestad (Olsok) 6.10.-09.10. Levanger, Grong, Røyrvik, Steinkjer 18.07 – 31.07. Stiklestad 16.08. Namsos 21.-23.09. Grong, Stjørdal, Steinkjer 04.10. Steinkjer 12.11. Steinkjer 06.11. Steinkjer bibliotek 07.12. Steinkjer 04.03. Røros

1 1

01.05. 15.04.

14

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

Inderøy Stiklestad (Møteplassen DKS)


Andre forhold

Kunstnerisk råd

Det er etablert gode rutiner i arbeidet med skole- og barnehagekonsertene. Arbeidet med å videreutvikle og kvalitetssikre både de faglige og organisatoriske sidene ved produksjonene er en kontinuerlig prosess. Dette gjøres i nært samarbeid med Rikskonsertene og Den Kulturelle skolesekken.

Kunstnerisk Råd er oppnevnt av Fylkesrådet/Fylkesråden for kultur.

I 2010 har vi hatt avtale om regulære pedagogiske tjenester ved: Namsos kommunale kulturskole – hele året Olav Duun vgs – hele året Inderøy vgs – hele året HINT – lærerutdanningen – hele året. Musikk i Nord-Trøndelag har i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Rikskonsertene arbeidet frem en avtale der Høgskolen i NT tar imot en skoleproduksjon pr semester med faglig oppfølging fra musikkprodusenten.

Kunstnerisk råd består av: Inger Seem, leder Asgeir Skrove, nestleder Ingvild Aasen Bjørn Willadsen Olav Guttorm Kallhovd, representant for de ansatte Endringer i rådets sammensetting: Ingvild Aasen er innvilget permisjon. I hennes sted er Rolf Diesen oppnevnt. Gro Merete Hjertvik er oppnevnt som ansatterepresentant. Fylkesmusikksjefen er rådets sekretær. Kunstnerisk råds mandat er fastsatt i reglement, vedtatt av fylkestinget 18.010.07 i sak 07/67. Rådet har avviklet 3 møter og behandlet 13 saker.

KOM-prosjektet Musikkprodusent og turnekoordinator sitter i referansegruppa for KOM-prosjektet ( Kreativt Oppvekstmiljø) i regi av Norsk Kulturskoleråd.

Musa Prosjektet ”Med eleven som arrangør” er gjennomført i 2010 der Musikk i Nord-Trøndelag er en av flere regionale aktører i tillegg til Rikskonsertene. Prosjektet videreføres i 2011 gjennom prosjektet ”Kultarr” . Musikkprodusent og turnékoordinator er våre deltakere i prosjektet.

Hilmarfestivalen Musikkprodusent og Musikksjef har vært knyttet til festivalen gjennom styret, programråd og jury for Hilmarprisen.

Soddjazzfestivalen I likhet med tidligere år, leverte Musikk i NordTrøndelag en konsert til festivalen (3xO). MINTs forhold til denne festivalen skal drøftes med festivaleieren i løpet av 2011.

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

15


Kulturminner Ansvar: • Følge opp kulturminner som er fredet etter Kulturminneloven • Ivareta nasjonale interesser i plansaker • Føre en selvstendig politikk for regionalt viktige kulturminner Mål: • Følge opp fylkestingets handlingsprogram for kulturminnepolitikk

Nyere tid Kulturmiljøfredninger Fiskeværet Sør-Gjæslingan ble fredet som kulturmiljø av Kongen i Statsråd i 2010. Ca. 80 bygninger inngår i kulturmiljøet. I tillegg startet Riksantikvaren fredningssak for Levanger sentrum som kulturmiljø. Denne fredningssaken omfatter ca. 250 bygninger.

Veiledning og informasjon Nettstedet www.tronderskbyggeskikk.no ble lansert i juni og skal være til inspirasjon og informasjon for alle som eier eller jobber med gamle hus. Nettstedet skal også danne grunnlaget for et håndverkernettverk, der håndverkere kan diskutere og utveksle erfaringer.

Temating om kulturminner I oktober ble det avholdt fylkesting med tema kulturminner. Riksantikvar Jørn Holme og fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd fra Hordaland fylkeskommune holdt innlegg.

Nye stillinger Det ble opprettet en ny stilling som rådgiver i kulturminnevern nyere tid i 2009, og stillingen trådte i kraft i 2010. Denne stillingen er tillagt 16

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

hovedansvar for kontakt med og oppfølging av byggeprosjekter med økonomisk støtte fra Riksantikvaren (RA) og/eller fylkeskommunen. Det ble videre i 2010 opprettet ytterligere en stilling, i samsvar med økonomiplanen, for oppfølging av kulturmiljøfredninger. Denne vil tre i kraft i 2011.

Tilskudd kulturminnevern nyere tid 2010 I 2010 har fylkeskommunen klart å øke utbetalingsgraden av tilskudd i tilsagnsåret. Grunnen til dette er økt oppfølging av byggeledere. Oversikt over tilskudd fra RA til freda bygninger i Nord-Trøndelag 2010: Freda bygg og anlegg Kystkultur og kulturmiljø Brannsikring og beredskapstiltak Utviklingsmidler 2010 SUM

Omsøkt Tildelt 7 412 434 2 000 000 2 614 772 1 175 800 706 176 0 858 826 10 886 738

364 826 3 540 626


Restaurering av fiskehjeller på Sør-Gjæslingan.

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

17


Feltarkeolog Ida Marie Rein har funnet keramikk på Melby, Verdal.

Eldre tid Arkeologisk feltarbeid og undersøkelser Oppfølging av handlingsprogram for kulturminnepolitikken er gjennomført med systematiske regitreringer i Røyrvik i samarbeide med Sametinget og Røyrvik kommune. Nettstedet Mittkulturminne. no er satt i drift i ny og oppdatert versjon. I kulturminneregisteret Askeladden er det innført 129 nye lokaliteter, og foretatt over 3000 endringer og oppdateringer. 45 større og mindre arkeologiske registreringsprosjekter etter Kulturminnelovens §9 er gjennomført. Dette er undersøkelser som tar sikte på å avklare om et tiltak er i konflikt med automatisk freda kulturminner eller ikke. Det er mest bosetningsområder fra bronsealder til middelalder som er funnet ved disse registreringene. Også i 2010 var to feltarkeologer tilsatt i sesong fra april til desember. Dette har i vesentlig grad effektivisert arbeidet med plansaker og meldinger om tiltak.

LIDAR Nytt i 2010 er at fylkeskommunen har kunnet ta i bruk LIDAR data for å lete etter kulturminner. LIDAR er data som lages ved at en laserskanner montert i fly eller helikopter flys over landskapet og sender laserstråler ned mot bakken. Laseren gir et datasett med et antall punkter på bakken (fra 1-2 til 30 pr m2). Desto flere punkter pr kvadratmeter, jo bedre vises fornminner så som gravhauger og fangstgroper. Disse dataene blir analysert, og etter en kontrollbefaring blir kulturminnene registrert i Askeladden.

Gravfelt mellom Bjørka og Svepstad i Sparbu. LIDAR opptak fra 2009. Oppmålt og bekreftet i felt mai 2010. Innlagt i Askeladden.

18

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010


Bergkunst

Nye registreringer i kulturminneregisteret Askeladden for Nord-Trøndelag i 2010:

Det er også i 2010 gjennomført skjøtsel på bergkunstfeltene ved Leirfall, Hell, Holtås og Bardal. Erfaringene med spriting og tildekking viser bedre og bedre resultater. Arbeidet er så smått begynt på Evenhus i Frosta. Et nytt ristningsfelt på Elnan i Steinkjer er dokumentert. Under en utgravning av to gravhauger på Berg i Stjørdal oppdaget man et nytt ristningsfelt under haugenes kjernerøyser. En finner et større ristningsfelt ca hvert andre år i Nord-Trøndelag!

Kommune

Registrert av NTFK

Registrert av andre

Sum

Flatanger

2

0

2

Fosnes

0

1

1

Frosta

6

0

6

Grong

9

0

9

Leksvik

3

0

3

Levanger

5

5

10

Lierne

2

0

2

Meråker

1

0

1

Namdalseid

1

0

1

Namsos

3

6

9

Namsskogan

0

4

4

Nærøy

0

4

4

Overhalla

0

3

3

Røyrvik

6

45

51

Snåsa

45

0

45

Steinkjer

26

2

28

Stjørdal

1

0

1

Verdal

21

0

21

Vikna

0

2

2

131

62

193

Sum

Museum Ansvar: • Utvikle en regional museumspolitikk i samhandling med staten, kommunene og museumsenhetene Mål: • Følge opp Museumsstrategisk plattform for Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunale driftstilskudd til museumsområdet 2002 7 306 000

2003 7 866 000

2004 8 691 000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

9 011 000 10 630 000 11 982 000 13 099 000 13 969 000 14 863 000

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

19


Fylkesbiblioteket Ansvar: • Fylkesbiblioteket skal initiere og koordinere utviklingsprosjekter, ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket, organisere bibliotekenes lånesamarbeid, gi råd til lokale og regionale myndigheter, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse samt arrangere kurs og møter om bibliotekspørsmål. Mål: • Å styrke bibliotekenes formidling av informasjon, kunnskap, litteratur og andre kulturuttrykk, med fokus på gratis og god tilgang for alle innbyggere.

Fjernlån og fraktordning Fjernlånet til bibliotek i og utenfor fylket har en oppgang fra 2009. Det samme gjelder klassesettutlånet. I biblioteksjefmøtet på Frosta ble økt samarbeid innen følgende områder drøftet: Utlån, frakt, katalogdata og digitale tjenester. Fylkesbiblioteket fikk innspill til videre arbeid for å sikre fortsatt gratis og god tilgjengeliggjøring av bibliotekressurser. Det ble synliggjort et behov for bedre brukergrensesnitt - det må gjøres en jobb for å lette veien inn til våre bibliotekbaser og tjenester. Bibliotekenes omdømmebygging var videre et viktig tema. Resultat fjernlån og klassesettutlån Fjernlån til andre bibliotek (antall bøker og medier) Klassesett til skoler i Nord-Trøndelag (antall bøker) Totalt utlån fra Nord-Trøndelag fylkesbibliotek

20

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

Fraktordninga som ble iverksatt i desember 2010 representerer den største forandringen for alle bibliotekene vi samarbeider med. I tillegg ble det gjort forberedelser til inngåelse av felles avtale om katalogdata og overgang til ny versjon av biblioteksystemet Mikromarc. Dette er tiltak som skal gjennomføres for å gi kvalitetsheving av bibliotekenes tjenester i alle kommunene

2005 2006 2007 2008 2009 2010 11978 11331 12009 12297 11106 11932 5761 5784 4687 4648 4541 4548 17739 17115 16696 16945 15647 16480


Møter og kurs Fylkesbiblioteket arrangerte 13 kurs og møter med til sammen 509 deltakere. Inkludert i dette er det sørsamiske bokbusstreffet som samlet 190 barn og 50 voksne på Steinkjer torg. Viktige samarbeidspartnere har vært HINT, Leser søker bok, Steinkjer kommune, Frosta kommune, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Nordland fylkesbibliotek og Saemien Sijte. Kurs og møter 2010

Antall deltakere

Regionmøte Innherred Pluss

12

Livstekst – livsvev. Biografisk bokdag

39

Biblioteksjefmøte i Frosta

25

Bibliotektur til Meråker og Sverige Skolebiblioteket som læringsarena. Kurs/ studiesamling 2 dager

15

Kursdager om skolebibliotek. 2 dager Høstmøte for bibliotek i videregående skole, Trondheim IBBY-presentasjon årets barne- og ungdomsbøker + Stig Elvis Furset

19

Studiesamling Skolebibliotek IBBY-presentasjon årets barne- og ungdomsbøker. Namsos Ikke bare skjønt – seminar om sakprosa med Trond Berg Eriksen

12

Oppstartsmøte Litteraturhus Nord-Trøndelag

Plakat for seminaret “Livsvev - livstekst biografisk bokdag”

30

30 42

20 13 12

Sørsamisk bokbusstreff

240

Deltakere til sammen

509

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

21


Litteraturhus Nord-Trøndelag Fylkesbiblioteket vil kjennes igjen på at vi formidler litteratur og skaper leselyst gjennom samarbeid med folkebibliotek, skolebibliotek og andre aktører – samtidig vil vi gjennom vårt arbeid stimulere til lærelyst og deltagelse i samfunnet. Dette er sentrale elementer i vårt arbeid med prosjektet Litteraturhus Nord-Trøndelag som ble startet 1. september. Prosjektet er en felles satsing for 10 folkebibliotek i sørdelen av fylket, og prosjektstarten ble fylkesbibliotekets hovedaktivitet i tilknytning til Leseåret 2010. Logo for Litteraturhus NordTrøndelag ble utarbeidet til prosjektstart i 2010.

Bokdagen ble markert med et stort litteraturseminar i samarbeid med Kristofer Uppdals venner og Steinkjer kommune, foredragsholdere var Edvard Hoem, Arild Bye, Hege Duckert og Romeo Gill.

Eirik Hegdal blåser prosjektet Litteraturhus Nord-Trøndelag i gang.

22

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010


Barn og unge

f

Litteraturtilbudet i den kulturelle skolesekken omfattet 8 produksjoner og 140 forestillinger. I alt nådde vi ut til 6104 barn og unge. Produksjonen ”Historier om sørsamisk kultur” (samarbeid mellom Saemien Sijte og fylkesbiblioteket) turnerte i 30 dager i 2010. De møtte 1680 barn fra 1.-4. klasse på 35 forskjellige steder i Nord-Trøndelag. Til sammen ble det 57 Skolebibliotek, leseutvikling forestillinger. Skolebibliotekkurset i samarbeid med og litteraturformidling HINT gikk over tre to-dagers samlinger og hadde i Fakta Deltid, 1,5 år altStudietid: 54 deltakere. Studiested: Studiepoeng: Opptakskrav: Organisering:

Skolebibliotek, leseutvikling og litteraturformidling 15 studiepoeng fra høsten 2010

Levanger 15 (5 for hvert emne) Generell studiekompetanse 3 samlinger à 2 dager i hvert emne

Sørsamisk

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek 2010 / foto: Alex Rumford

Prosjektet ”Sørsamisk i biblioteket – en styrke for ► Skolebibliotek Søknadsfrist: 1. juni 2010 for skolebibliotek 5 stp identitet og fortsatte i 2010. Utstillingen ”Å Studiestart: 21.kultur” september 2010 kr 3 200,(støttes med tilskudd fra leveStudieavgift: med rein”, av fotograf Aina Bye, vandret videre i Nord-Trøndelag fylkesbibliotek) ► Leseutvikling bibliotek i Nord-Trøndelag. Til sammen 11 bibliotek Søknadsfrist: 1. november 2010 for leseutvikling for 5 stp 21. januar 2011 visteStudiestart: utstillingen. I tillegg ble utstillingen ”När dom Studieavgift: kr 6 200,andra sover” vist i 3 kommuner. Begge utstillingene Litteraturformidling er ►produsert Sijte. “Bokbusstreff” var et Søknadsfrist: 1.av juni Saemien 2011 for litteraturformidling for 5 stp Studiestart: 23. september 2011 annet viktig tiltak i prosjektet i 2010. De sørsamiske Studieavgift: kr 6 200,bokbussene fra Nordland og Sør-Trøndelag, pluss Elektronisk søknad Gå inn på studiets nettside: www.hint.no/studietilbud bokbussen i Steinkjer, møttes til felles arrangement på torget i Steinkjer.

Hvordan kan barn og unge bli mer interessert i og flinkere til å lese? ► ►

Til sammen 54 deltok på Skolebibliotekmodulen i studiet “Skolebibliotek, leseutvikling og litteraturformidling”, som er et samarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og fylkesbiblioteket.

bruk skolebibliotek i undervisninga gi faglitteratur og skjønnlitteratur større oppmerksomhet Informasjon og søkerlink:

www.hint.no/studietilbud

Digitale tjenester I 2010 ble det etablert et samarbeid med Olav Duunstiftelsen om utvikling av eget Duun-nettsted. Prosjektet fikk tilsagn om støtte fra Nasjonalbiblioteket. Digitaliseringen av fotosamlingen etter Ingulfsvatn ble fullført i samarbeid med Levanger museum. Driften av Ungint og Kulturnett Trøndelag er videreført i samarbeid med henholdsvis informasjonsavdelinga og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Organisasjonsendring Den største forandringen for ansatte ved fylkesbiblioteket var flyttingen av størstedelen av personalet til Fylkets hus. Flyttingen er en del av en organisasjonsprosess der alle deler av fylkeskommunens kulturavdeling knyttes nærmere sammen for å kunne gjøre en enda bedre jobb ut mot kommunene. Samtidig skal fylkesbiblioteket som bibliotek bevares gjennom fjernlånstjenesten og et fortsatt tett samarbeid med Steinkjer bibliotek i Dampsaga kulturhus. Dette samarbeidet omfatter blant annet etablering av nytt rom for samlingen etter Gunnar Skavlan i biblioteklokalet. Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

23


Andre kulturformål Ansvar: • Kulturavdelinga har ansvar for å gi utviklingshjelp og støtte til bredden av det nordtrønderske kulturlivet. Mål: • Alle skal ha muligheten til å oppleve kunst og kultur uavhengig av sosial bakgrunn og funksjonsdyktighet. • Fokus på tiltak rettet mot barn og unge, funksjonshemmede, flyktninger, innvandrere og sørsamisk kultur.

Generelle tilskudd til kulturtiltak Område

Omsøkt

Innvilget

Dekningsgrad 166 000 62,6 % 40 000 10,2 %

Kulturvernorganisasjoner 265 000 Minnesmarkeringer/ 394 000 bokprosjekt Eldre 106 000 45 000 Samiske 265 000 19 000 Funksjonshemmede 274 000 140 000 Innvandrere (IMDI485 750 163 000 midler) Friluftsspel og festivaler* 2 480 000 1 008 000 Diverse tilskudd 60 000 15 000 SUM 4 329 750 1 596 000

*) se egen tabell

24

Friluftsspel/festivaler 2010

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

42,5 % 7,2 % 51,1 % 33,6 % 40,6 % 25,0 % 36,9 %

Navn Straumspællet, Inderøy Namsens Auge, Grong MIG Tautra, Frosta Hilmarfestivalen, Steinkjer Steinkjer ungdomsfilmfestival Melamartnan, Overhalla Skei Kulturfestival , Leka Trua og saltet, Vikna Vikingfestivalen, Steinkjer Steinkjerfestivalen Midt-Nordisk Kunstfestival, Inderøy Soddjazz, Inderøy Røyrvik "Der stjernan bor" Vandrerteater " Rørvik - den første lille by på en øy", Vikna Barbroteatret, Vikna Blues in Hell, Stjørdal Midtvinterdansen, Verdal Sør-Samisk kulturfestival, Røros Inderøysommer Femmina Internasjonale Filmfestival, Verdal SUM

Tildeling 40 000 40 000 40 000 100 000 30 000 40 000 23 000 80 000 40 000 100 000 15 000 50 000 40 000 50 000 40 000 100 000 50 000 10 000 70 000 50 000 1 008 000


Flan Adolphe Gueu og gruppen GUETY har i en årrekke bydd det nordtrønderske publikumet på musikalske og flerkulturelle opplevelser. I 2010 samlet “Kobalia 2” lokale og internasjonale utøvere til konserter i Inderøy og Steinkjer.

Utviklingsprosjekter - flerkultur Innvandrerråd i Nord-Trøndelag

Organisasjonsutvikling i innvandrerorganisasjonene Kulturavdelinga har i samarbeid med NTBUR v/ Toleranseprosjektet og AOF bidratt til kompetanseutvikling blant innvandrernes egne organisasjoner gjennom regionale møter og kurs. Integrerings – og mangfoldsdirektoratets krav om registrering i Frivillighetsregisteret var ett av motivene for å delta.

Samarbeidsprosjekter i MidtNorden Midtnordiske Kulturdager 2010 Nord-Trøndelag fylkeskommune sto som vertskap for årets Midtnordiske Kulturdager. I nært samarbeid med Vikna kommune og lokale partnere ble arrangementet gjennomført i dagene 1.-4. juli.

ko b a l i a 2 Flan Adolphe Gueu - sang, perkusjon Michael Gueu - trommer Bahoue Gueu - trommer Sigrid Bjerkan - trommer Kossa Diomande - perkusjon Sidiki Camara - perkusjon Vidar Berg - trommer

Jimu Makurumbandi - tommelpiano, sang Macumbe Abea Eninga - sang, gitar Anna Rennemo - sang Roger Moen - sang, gitar Adrian Løseth Waade - fiolin Midtnordiske Kulturdager Johannes Tessem Jystad - gitar 2010 var lagt til KystkulturMattis Kleppen - bass

festivalen i Vikna. Foto: Anne Grete Walaunet, NORVEG

INDERØY: Rødbrygga fredag 21. mai kl 21.00

Programmet var lagt til Kystkulturfestivalen i Vikna som dette året var samordnet med Hurtigrutas Dag, ”Trua og Saltet, Sommertreff på SørGjæslingan, Kirkesøndag på Nærøya. Seminarer og andre arrangementer var lagt til Rørvik med Norveg som base. Midtnordisk Kulturpris ble delt mellom Frode Bjøru, Seglloftet, Jøa og Kvarkens Båtmuseum, Malax, Finland. Ungdommens Kulturpris gikk til Frode Grønningen, Sør-Trøndelag.

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

25

Plakatutforming: pronomen.no

Kulturavdelinga har i samarbeid med NTBUR v/ Toleranseprosjektet vært pådriver for etablering av Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag. I oppsummeringa av erfaringer fra Mangfoldsåret 2008 kom dette fram som et av flere aktuelle tiltak på området. I løpet av vårhalvåret ble det avholdt informasjonsmøte og valgmøte. De valgte representantene (4 med vara) deltok også som observatører under Fylkestingets behandling av saken 10. juni.


Samarbeid i nettverk Frivillighetssentralene i Nord-Trøndelag Kulturavdelinga bidrar med tilskudd til utviklingsarbeid i nettverket for de 15 frivillighetssentralene i Nord-Trøndelag.

Frivillighetsprisen 2010 I samarbeid med Frivillighet Norge og TV 2 nominerer fylkeskommunens jury hvert år en kandidat til den nasjonale Frivillighetsprisen. Boje Reitan ble valgt som kandidat fra Nord-Trøndelag. Den regionale prisutdelinga ble gjennomført i samarbeid med Frostas kommune. Reitan ble senere stemt helt fram til til den nasjonale finalen, som en av tre kandidater. Nord-Trøndelags kandidat til Frivillighetsprisen, Boje Reitan (nr. to fra høyre), var en av tre som var med helt fram til den offisielle utdelingen ved kulturminister Annkien Huitfeldt på TV2.

Midt-Norden Kulturavdelinga er representert med fast medlemsskap i Midtnordenkomiteens kulturarbeidsgruppe. Gruppen organiserer det midtnordiske kultursamarbeidet og møtes jevnlig.

26

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

Du store verden! NTFK er medlem av kulturnettverket Du store verden! som organiserer og koordinerer turneer og andre formidlingstiltak innen flerkultur og internasjonal kunst og kultur. Kulturavdelinga er i inneværende periode representert i styret for Du store verden!

Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Nord-Trøndelag fylkeskommune sto som vertskap for årets samling for saksbehandlerne i landets fylkeskommuner. I nært samarbeid med IMDI og Steinkjer kommune ble arrangementet gjennomført 8.-9. september.

HiNT og Namsos kommune Kulturavdelinga er representert i styringsgruppen for en nyskapning på teaterområdet. Teater nonSTOP er et prosjekt som eies av Namsos kommune og HiNT og har som mål å etablere kulturarbeidsplasser for funksjonshemmede og formidle denne gruppens opplevelser og ytringer i kultur og samfunnsliv.


Regionale institusjoner og organisasjoner Nord-Trøndelag Teater AS Nord-Trøndelag Teater AS som regional landsdelsscene (regionteater) er fra Nord-Trøndelag fylkeskommune overført kr 5 304 000 i tilskudd som fylkeskommunens andel av funksjonsfordelingssystemet med staten ( 30/70). Nord-Trøndelag Teater AS ivaretar sekretariatet for Nord-Trøndelag Teatersamlag som er gitt en overføring på kr 75 000 i 2010.

Norsk Revyfaglig Senter/Norsk Revyfestival I 2010 ble det gitt kr 450 000 i tilskudd til senteret/ festivalen for stimulering av utvikling og samhandling av revyområdet.

Trøndelag Senter for Samtidskunst/Trøndelagsutstillingen Senteret fikk i 2010 en økonomisk overføring på kr 245 000 for å ivareta kunstneres samfunnsrolle i tillegg til å gjennomføre ”Trøndelagsutstillingen” – den regionale kunstutstillingen.

Midtnorsk Filmsenter AS Midtnorsk Filmsenter AS, som er en felles institusjon for filmsatsing mellom Trondheim kommune, Sørog Nord-Trøndelag, er i 2010 gitt en overføring på kr 220 000.

Norsk Forfattersentrum – Midtnorge Norsk Forfattersentrum, Midtnorge er i 2010 gitt en overføring på kr 33 000.

Norsk Musikkråd avd. Nord-Trøndelag Norsk Musikkråd avd. Nord-Trøndelag er gitt et koordineringsansvar for tilskuddsordningen for musikkformål på regionalt nivå. Denne tilskuddsordningen var i 2010 på kr 677 000.

Nord-Trøndelag Husflidslag Nord-Trøndelag Husflidslag er fellesorganisasjon for husflidsområdet i Nord-Trøndelag. I 2010 er de gitt et tilskudd på kr 62 000 for arbeidet innenfor husflidsområdet.

Norges Husflidslag Norges Husflidslag er gitt en overføring på kr 56 000 for ivaretakelse av husflidskonsulenten i NordTrøndelag.

Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag 2009-2016 1. Kulturnæringsmiljøer 2. Kulturnæringene og det offentlige 3. Diversitet

Kulturavdelinga | Årsmelding 2010

27


Ă˜konomi totalt, Kultursektoren Brutto:

168 900 000

Netto:

62 800 000

Inntekt:

106 100 000

Produksjonskapitalen for kultursektoren er 168,9 millioner kroner.

SykefravĂŚr Kulturavdelinga 2010: Kvinner:

4,83 %

Menn:

18,97 %

Gjennomsnitt:

12,33 %

Årsmelding kulturavd. NTFK  
Årsmelding kulturavd. NTFK  

årsmelding, kultur, NTFK

Advertisement