Page 1

w numerze: Dro¿eje benzyna, dro¿ej¹ taksówki

Coraz chêtniej kupujemy przez Internet

Tu Es Petrus - oratorium Piotra Rubika

str. 5

str. 8

str. 10

Polityk niechciany Co zrobiæ z politykiem, który nie pope³ni³ nic na tyle nieprzyzwoitego lub niezgodnego z prawem, by odwo³aæ go na drodze impeachmentu, a jednoczeœnie jest powszechnie nielubiany i nic po¿ytecznego dla swoich wyborców nie robi? Do tej pory nie by³o ¿adnej mo¿liwoœci, jednak ju¿ nied³ugo mo¿e siê taka pojawiæ. str. 3

13.6 % mieszkañców Illinois nie ma ubezpieczenia zdrowotnego

Odwo³ano kolejne loty American oraz Midwest Bezpieczeñstwo pasa¿erów nie by³o zagro¿one Nie widaæ koñca problemów, z jakimi borykaj¹ siê osoby korzystaj¹ce z us³ug linii lotniczych. Jedn¹ spraw¹ s¹ opóŸnienia wynikaj¹ce z uziemienia kolejnych maszyn, inn¹ powód, dla którego to uczyniono. Odwo³ania lotów powoli obejmuj¹ ca³y kraj i wiêkszoœæ linii. Jedno wiemy na pewno - bêdzie jeszcze gorzej. W mijaj¹cym tygodniu linie American wstrzyma³y w sumie ponad 2400 lotów krajowych, z czego kilkaset przypad³o na chicagowskie lotnisko O`Hare. Frustracja pasa¿erów roœnie, a przewoŸnik poza zwyczajowymi przeprosinami oferuje zni¿ki i darmowe pokoje hotelowe uwiêzionym w portach lotniczych osobom. Jak zapewnia przedstawiciel linii, przegl¹dy maszyn powinny byæ ukoñczone do pi¹tku. Przyznaje jednoczeœnie, i¿ koniecznoœæ wstrzymania tak wielkiej liczby lotów nie mog³a przypaœæ w gorszym okresie. Ceny paliwa, op³aty lotniskowe, mniejsza liczba podró¿nych i spadki na gie³dzie przyczyni³y siê tylko w ubieg³ym tygodniu do bankructwa trzech krajowych przewoŸników. Pozostali prze¿ywaj¹ okresowe trudnoœci i ka¿da przerwa w us³ugach powiêksza ich problemy. W czwartek kilkaset lotów krajowych odwo³a³y linie Midwest. Powód by³ taki sam jak w przypadku konkurenta. Kolejne firmy przygotowuj¹ siê do podobnych przerw. str. 5

W oczekiwaniu na papie¿a

Tylko w 2006 roku jego brak by³ przyczyn¹ ponad 960 zgonów. To ponad 18 osób tygodniowo donosi niedochodowa organizacja Families USA. Badaniami objêto osoby pomiêdzy 25, a 64 rokiem ¿ycia. str. 3

Bezpieczna przystañ W 2001 roku stan Illinois uchwali³ prawo o nazwie "Safe Haven" pozwalaj¹ce matkom zostawiæ niechciane dziecko w jednym z wyznaczonych punktów bez ¿adnych konsekwencji prawnych. Ka¿dego roku w pierwszych dniach kwietnia przypomina siê o istnieniu tego zapisu. str. 5

10 studentów Dok³adnie tyle osób zapisa³o siê do programu Global Campus, czyli nauki przez internet w University of Illinois. Przygotowanie programu kosztowa³o ponad 3 miliony dolarów. str. 5

Zabi³a 6-letni¹ córkê, gdy¿ widzia³a w niej diab³a Zatrzymana przez policjê 25-letnia Nelly Vazquez-Salazar zezna³a, i¿ zada³a swej córce kilkanaœcie œmiertelnych pchniêæ du¿ym kuchennym no¿em w samoobronie. Wed³ug niej opêtana przez diab³a dziewczynka zaatakowa³a j¹ pierwsza. str. 5

Kursy Walut wg. NBP Dolar 1 USD Euro 1 EUR

2.19 z³ 3.45 z³

Gie³da Amerykañska

Podczas swej kwietniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych papie¿ Benedykt XVI zastanie wiernych w trakcie zmagañ ze znaczeniem pojêcia rzymsko-katolicki. M³odsze pokolenie uwa¿a, ¿e religia jest wa¿na, ale nie jest to równoznaczne z chodzeniem do koœcio³a. Wielu œwieckich chcia³oby mieæ wiêkszy wp³yw na funkcjonowanie ich parafii, a m³odzi seminarzyœci maj¹ nadziejê na odzyskanie tradycyjnej roli i autorytetu ksiêdza. Katolickie koled¿e i uniwersytety staraj¹ siê wzbogaciæ swoj¹ to¿samoœæ religijn¹ o wolnoœæ wypowiedzi, zbieraj¹c jednoczeœnie ciêgi ze strony libera³ów i konserwatystów. £awki koœcielne wype³niaj¹ imigranci, a biali opuszczaj¹ koœció³. Niemal jedna trzecia amerykañskich katolików to obecnie Latynosi, którzy niepokoj¹ siê, ¿e bêd¹ traktowani jako oddzielny, etniczny koœció³. Pomimo tych podzia³ów katolicy wszystkich odcieni s¹ zaktywizowani wizyt¹ papie¿a. Cz³owiek, który by³ w przesz³oœci odpowiedzialny za przestrzeganie wiernoœci doktrynie katolickiej, nie bêdzie prawdopodobnie tym razem nikogo upomina³. Zamiast tego oczekuje siê, ¿e doceni dynamikê amerykañskiego koœcio³a uwypuklaj¹c podstawowe wartoœci katolickie: absolutn¹ prawdê, zwi¹zek pomiêdzy wiar¹ a nauk¹ i umi³owanie wiary. str. 7

Dow Jones Industrial Nasdaq S&P 500 Bary³ka ropy

12,581 2,351 1,360 $109.64

Œrednie oprocentowanie po¿yczek: wg. www.bankrate.com Sta³a 30-letnia po¿yczka Sta³a 15-letnia po¿yczka Zmienna po¿yczka 5-letnia

5.63% 5.22% 5.41%

Najni¿sze ceny benzyny wg. www.chicagogasprices.com $3.43

Citgo

$3.43

Marathon

$3.45

Mobil

217 E Irving Park Rd & Cedar, Wood Dale 3325 Howard St., Skokie 600 W Irving Park & Church, Bensenville Dane: 10 pm, 04.10.2008


11 KWIETNIA 2008

MONITOR

WIADOMOŒCI LOKALNE

Polityk niechciany Co zrobiæ z politykiem, który nie pope³ni³ nic na tyle nieprzyzwoitego lub niezgodnego z prawem, by odwo³aæ go na drodze impeachmentu, a jednoczeœnie jest powszechnie nielubiany i nic po¿ytecznego dla swoich wyborców nie robi? Do tej pory nie by³o ¿adnej mo¿liwoœci, jednak ju¿ nied³ugo mo¿e siê taka pojawiæ. W ubieg³ym tygodniu wspominaliœmy na ³amach Monitora o wstêpnym g³osowaniu w stanowej legislaturze na temat ustawy daj¹cej wyborcom mo¿liwoœæ odwo³ywania osób pe³ni¹cych wysokie stanowiska. We wtorek, a wiêc zaledwie kilka dni póŸniej, Izba Reprezentantów naszego parlamentu zgodzi³a siê na wprowadzenie odpowiedniej poprawki na ten temat do konstytucji Illinois, by³by to tzw. "recall amendment". Podobn¹ wolê musz¹ teraz wyraziæ w niezale¿nym g³osowaniu cz³onkowie senatu, a nastêpnie wyborcy. Referendum odby³oby siê jednoczeœnie z listopadowymi wyborami prezydenckimi. Zak³adaj¹c jednak, ¿e senat zag³osuje podobnie, a wyborcy pozytywnie odnios¹ siê do proponowanej ustawy, to prawdopodobnie ju¿ po 1 stycznia przysz³ego roku kariera wielu lokalnych polityków mo¿e byæ powa¿nie zagro¿ona. Wœród nich na pewno znajdzie siê obecny gubernator. Wprawdzie autorzy ustawy zapewniaj¹, ¿e nie jest ona wymierzona w konkretn¹ osobê, to nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e mo¿e on byæ pierwszym politykiem, do którego mo¿e odnosiæ siê nowa legislacja. Nie bêdzie to jednak proces ³atwy i prosty. Po wyborze polityka na wysoki urz¹d odczekaæ nale¿y szeœæ miesiêcy. Nastêpnie trzeba zebraæ odpowiedni¹ liczbê podpisów pod petycj¹ o usuniêcie z urzêdu. Musz¹ one stanowiæ 12% liczby g³osów otrzymanych podczas wyborów - w przypadku Blagojevicha bêdzie to 418 tysiêcy. Wtedy, i tylko wtedy petycja trafi pod obrady parlamentu stanowego. Co bêdzie siê tam z ni¹ dzia³o zale¿eæ bêdzie ju¿ wy³¹cznie od legislatorów. Jednak w przypadku obecnego gubernatora prawdopodobieñstwo przychylnego jej rozpatrzenia by³oby olbrzymie. Na razie podobna poprawkê do swoich konstytucji wprowadzi³o w USA piêtnaœcie stanów. Pos³u¿y³y one do odwo³ania tylko dwóch gubernatorów w historii. Ostatnim przyk³adem by³a Kalifornia, gdzie w 2003 roku odwo³ano gubernatora Davisa. Jego miejsce zaj¹³, jak pamiêtamy, Arnold Schwarzeneger. Nie mo¿na wiêc powiedzieæ, by prawo - tam gdzie obowi¹zuje - by³o nadu¿ywane. "Nasz ostatni gubernator siedzi w wiêzieniu federalnym. Obecny jest obiektem wielu stanowych i federalnych dochodzeñ. Obywatele Illinois musz¹ mieæ mo¿liwoœæ odwo³ywania z³ego rz¹du" - mówi³ podczas poprzedzaj¹cej g³osowanie dyskusji demokratyczny reprezentant stanowy Jack Franks reprezentuj¹cy miasteczko Wood-

stock. Jest on te¿ g³ównym sponsorem ustawy. Zapewnia, ¿e nie jest ona wymierzona w konkretn¹ osobê, ale z jego wypowiedzi jasno wynika, ¿e nie jest wielkim zwolennikiem Roda Blagojevicha. Od wielu lat prowadzi zaciête boje z gubernatorem i proponuj¹c ustawê wykorzystuje nieprzychylne nastroje wobec obecnej administracji. By poprawka wesz³a w ¿ycie potrzebne bêd¹ teraz dwie trzecie g³osów po³¹czonych izb oraz ponad 50% poparcia podczas listopadowego referendum. Przeciwnicy wprowadzenia zmiany nie daj¹ za wygran¹. Wed³ug nich nowe prawo bêdzie narzêdziem do frywolnego karania lub dyscyplinowania polityków, którzy zdecyduj¹ siê na popieranie kontrowersyjnych i niepopularnych aktów legislacyjnych. "Wedle tej ustawy mo¿esz domagaæ siê odwo³ania gubernatora jeœli ma niemodn¹ fryzurê lub prokuratora generalnego, jeœli nie podoba ci siê krój jego garnituru" - mówi³ republikanin Roger Eddy reprezentuj¹cy w Springfield miasteczko Hutsonville. Barbara Flynn Curry, demokratka, doda³a - "Ostatni¹ rzecz¹, jak¹ chcemy zrobiæ, to jeszcze bardziej upolityczniæ takie instytucje jak senat, czy legislaturê". Jednak podczas g³osowania okaza³o siê, ¿e ustawa zosta³a zatwierdzona mia¿d¿¹c¹ ró¿nica g³osów. Gubernator Blagojevich, co mo¿e zaskoczyæ wiele osób, od pocz¹tku przychylny by³ wprowadzeniu podobnego aktu prawnego, uwa¿aj¹c, i¿ daje on wiêcej w³adzy wyborcom. Jednak w tym przypadku sk³onny jest podejrzewaæ sponsora ustawy, Jacka Franka, o nieczyst¹, polityczn¹ grê. Przysz³e losy ustawy trudne s¹ do przewidzenia. Prezydent senatu, a wiêc izby, która dopiero ma na ten temat siê wypowiedzieæ jest sojusznikiem gubernatora. To jednak nie jest wcale gwarancj¹ utr¹cenia propozycji. Jeœli zostanie ona wprowadzona to odnosiæ siê bêdzie wy³¹cznie do wysokich urzêdników stanowych i polityków piastuj¹cych przewidziane konstytucja stanowiska. Nie bêdzie ona mia³a ¿adnego wp³ywu na lokalne rz¹dy, takie jak np. radni miasteczek. Nie bêdzie ona te¿ dotyczy³a sêdziów. Jeden ze zwolenników wprowadzenia tej poprawki do stanowej konstytucji, demokratyczny reprezentant stanowy Kurt Granberg, tak podsumowa³ rozmowê na ten temat: "Bycie g³upim nie jest dla polityka przestêpstwem. Jednak czasami czekanie do nastêpnych wyborów mo¿e byæ ryzykowne".

3

13.6 % mieszkañców Illinois nie ma ubezpieczenia zdrowotnego Tylko w 2006 roku jego brak by³ przyczyn¹ ponad 960 zgonów. To ponad 18 osób tygodniowo - donosi niedochodowa organizacja Families USA. Badaniami objêto osoby pomiêdzy 25, a 64 rokiem ¿ycia. Brak ubezpieczenia mo¿e byæ przyczyn¹ œmierci z kilku powodów - pisz¹ autorzy opracowania. Przede wszystkim osoby nie posiadaj¹ce go do ostatniej chwili zwlekaj¹ z wizyt¹ u lekarza i podjêciem leczenia, czyli do momentu, gdy objawy choroby nasil¹ siê i czêsto nie pozwalaj¹ ju¿ na zastosowanie skutecznej terapii. Inn¹ przyczyn¹ jest brak okresowych badañ. W przypadku raka bardzo czêsto póŸne rozpoznanie zmniejsza szanse prze¿ycia. Osoby nieubezpieczone nie wykupuj¹ wszystkich przypisanych przez lekarzy lekarstw, które czêsto pozwalaj¹ na kontrolê wielu chorób takich jak astma, cukrzyca lub nadciœnienie. Powodem jest oczywiœcie brak pieniêdzy. Organizacja Families USA opublikowa³a dane dla wszystkich 50 stanów. Wynika z nich miêdzy innymi, ¿e w Illinois liczba nieubezpieczonych wynosi 13.6% populacji, podczas gdy œrednia w ca³ym kraju to 15.8%, co stanowi ponad 47 milionów mieszkañców. W 2006 roku w Illinois zmar³o w wyniku braku polisy 960 osób w wieku pomiêdzy 25, a 64 lata. W tym samym okresie w ca³ych Stanach Zjednoczonych liczba ta wynios³a 22 tysi¹ce. W raporcie sporo miejsca poœwiêcono Illinois ze wzglêdu na wprowadzony w 2005 roku program ubezpieczeñ dla dzieci o nazwie All Kids. Prezydent Family USA nazwa³ go "niebywa³ym sukcesem"

gubernatora Roda Blagojevicha. Przypomnia³ jednoczeœnie o nieudanych próbach wprowadzenia w Illinois stanowych polis dla osób doros³ych. Podobnej próby podj¹³ siê niedawno inny polityk, gubernator Kalifornii, Arnold Schwarzenneger. W obydwu przypadkach legislatury stanowe odrzuci³y propozycje, z tym, ze Blagojevich nieustannie próbuje przeforsowaæ swój plan. Raport Family USA wyjaœnia w czêœci powody, dla których ustawy o powszechnych ubezpieczeniach nie znajduj¹ podatnego gruntu. Przede wszystkim chodzi o brak funduszy i brak wspó³pracy z rz¹dem federalnym. To on powinien zaj¹æ siê najubo¿szymi mieszkañcami i zastanowiæ nad sposobami udostêpnienia im opieki zdrowotnej - wspominaj¹ autorzy raportu.

Bezpieczna przystañ W 2001 roku stan Illinois uchwali³ prawo o nazwie "Safe Haven" pozwalaj¹ce matkom zostawiæ niechciane dziecko w jednym z wyznaczonych punktów bez ¿adnych konsekwencji prawnych. Ka¿dego roku w pierwszych dniach kwietnia przypomina siê o istnieniu tego zapisu. W tej chwili ju¿ wszystkie stany USA wprowadzi³y u siebie "Safe Haven", czyli Bezpieczn¹ Przystañ. By³a to reakcja na rosn¹c¹ liczbê podrzucanych pod drzwi koœcio³ów niemowl¹t, z których czêœæ nie prze¿y³a do momentu odnalezienia, a tak¿e znajdowanych przez policjê w koszach na œmieci, toaletach publicznych, czy alejkach na ty³ach domów. W wyznaczonych miejscach, którymi najczêœciej s¹ koœcio³y, niektóre posterunki policji i szpitale, w ci¹gu ostatnich kilku dni pojawi³y siê nowe, du¿e znaki informuj¹ce, i¿ bez nara¿ania siê na kontakt z prawem mo¿na w nich zostawiæ nowo narodzone dziecko. Matka, ojciec, czy te¿ przypadkowa osoba mo¿e to uczyniæ bez odpowiadania na jakiekolwiek pytania. Czasami jednak osoby decyduj¹ce siê na taki krok udzielaj¹ kilku odpowiedzi i dziêki nim wiemy na przyk³ad, i¿ wiek tych osób waha siê pomiêdzy 14, a 41 lat. Wiêcej danych o matkach oddaj¹cych swe dzieci nie ma. Nie przeszkadza to jednak w rozwijaniu programu "Bez-

pieczna Przystañ". Od 2001 roku, czyli momentu wprowadzenia prawa w ca³ym Illinois oddano w ten sposób 41 niemowl¹t, z których wiêkszoœæ znalaz³a ju¿ zastêpcze rodziny. W tym samym czasie w przypadkowych miejscach porzucono 49 niemowl¹t, z czego 24 zmar³o. Ich matki s¹ poszukiwane przez policjê i odpowiedz¹ za swój czyn przed s¹dem. Organizacj¹, dziêki której prawo to zosta³o wprowadzone i nadzorowane jest National Safe Haven Alliance. Niezbyt zamo¿na organizacja, utrzymuj¹ca siê wy³¹cznie z prywatnych donacji uratowa³a w ostatnich latach ¿ycie kilkuset noworodkom. Jej przedstawicielem w Illinois jest maj¹ca sw¹ siedzibê w Chicago fundacja Save Abandoned Babies. W momencie, gdy do jednego z wyznaczonych punktów trafia niechciane dziecko, dy¿uruj¹ca tam osoba automatycznie przejmuje nad nim opiekê i zobowi¹zana jest do zapewnienia wszelkiej pomocy, przede wszystkim medycznej. Dziecko poddane jest oglêdzinom i jeœli nie stwierdzi siê œladów przemocy lub zaniedbania matka jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialnoœci. Nastêpnie, jeœli konkretna przystani¹ nie jest szpital, dziecko jak najszybciej jest do niego przewo¿one, gdzie zajmuj¹ siê nim lekarze. Dopiero wtedy trafia pod opiekê lokalnego departamentu opieki, które przejmuje wszelkie obowi¹zki. Wolontariusze dy¿uruj¹ przez 24 godziny na dobê pod numerem 1-800-510BABY. Wiêcej na stronie internetowej: www.SaveAbandonedBabies.org


11 KWIETNIA 2008

MONITOR

WIADOMOŒCI LOKALNE

5

10 studentów

Dro¿eje benzyna, dro¿ej¹ taksówki Chicago przyzna³o taksówkarzom prawo naliczania dodatkowego dolara do ka¿dego kursu gdy cena benzyny przekroczy $3.20 za galon. Ju¿ w tej chwili cena paliwa znacznie przekracza ustalon¹ granicê, w zwi¹zku z czym ceny przejazdów taksówkami wzrosn¹ w dniu, w którym prawo wejdzie w ¿ycie, a jest nim 28 kwietnia. Jednodolarowa dop³ata bêdzie pobierana od wszystkich, niezale¿nie od d³ugoœci trasy. Przedstawiciele organizacji zrzeszaj¹cych chicagowskich kierowców taksówek oceniaj¹, i¿ ka¿dego dnia przyniesie im to ok. 15 do 20 dolarów dodatkowego dochodu. "W okresie letnim - przypominaj¹ - ludzie mniej korzystaj¹ z naszych us³ug na krótkich trasach. Wola przejœæ kilka przecznic, ni¿ p³aciæ kilka dolarów." Poniewa¿ ceny benzyny wci¹¿ rosn¹, chicagowscy aldermani przygotowani s¹ na kolejne podwy¿ki. Prawdopodobnie - choæ jeszcze nie jest to ustalone - kolejna granica podwy¿ek bêdzie cena benzyny wynosz¹ca 4 dolary za galon. W tej chwili œrednia cena paliwa w Chicago i okolicach wynosi $3.52 za galon. Miesi¹c temu by³o to $3.25, a dok³adnie rok temu galon benzyny w naszej okolicy kosztowa³ œrednio $ 287. Ekonomiœci wci¹¿ przepowiadaj¹ 4 dolary za galon latem tego roku. Wszystko wskazuje na to, i¿ ich prognozy sprawdz¹ siê. Cena bary³ki ropy naftowej na gie³dzie przekroczy³a w tym tygodniu rekordowy poziom 112 dolarów. Przypomnijmy, i¿ najwy¿sz¹ w historii œredni¹ cenê benzyny w Chicago zanotowano w maju 2007 roku. Wynosi³a ona wówczas $ 3.66 za galon.

Dok³adnie tyle osób zapisa³o siê do programu Global Campus, czyli nauki przez internet w University of Illinois. Przygotowanie programu kosztowa³o ponad 3 miliony dolarów. Trudno od razu nazywaæ to przedsiêwziêcie pora¿k¹, gdy¿ w³adze uczelni zapewniaj¹, i¿ w niedalekiej przysz³oœci wzroœnie zainteresowanie ofert¹. Wed³ug prognoz do koñca wrzeœnia tego roku zapisaæ ma siê oko³o 100 osób, gdy pojawi¹ siê nowe kursy dostêpne poprzez sieæ www. By odzyskaæ zainwestowane fundusze University of Illinois musi kszta³ciæ w ten sposób ponad 700 studentów. Podobno stanie siê tak w ci¹gu trzech lat. Trudno jednak spodziewaæ siê wielkiego sukcesu, gdy obecnych 10 uczniów stanowi zaledwie ma³y procent planowanej wczeœniej liczby startowej. Wirtualnym uniwersytetem interesowa³o siê wiele osób. Chêæ uczestniczenia w zajêciach dla pielêgniarek wyrazi³o ponad 3,000 osób. Co z tego, skoro zapisa³y siê zaledwie trzy. Podobnie by³o z innymi kursami. Szefowie programu twierdz¹, ¿e przeszkod¹ w zapisaniu siê s¹ wysokie poprzeczki dla kandydatów. "Mamy du¿e wymagania" - mówi¹ i zapewniaj¹, ze to siê nie zmieni, gdy¿ uczelnia chce zachowaæ wysoka renomê. To, co ró¿ni kursy oferowane przez Univeristy of Illinois od innych, podobnych lekcji wirtualnych, to w³aœnie standard i dyplom renomowanej uczelni. Na razie jednak Global Campus kosztowa³ trzy miliony dolarów i w efekcie zainteresowa³ dziesiêæ osób. Mo¿e w przysz³oœci bêdzie lepiej.

Odwo³ano kolejne loty American i Midwest Bezpieczeñstwo pasa¿erów nie by³o zagro¿one ci¹g dalszy ze str. 1 Wszystko zaczê³o siê w ubieg³ym miesi¹cu od problemów linii Southwest. W jej samolotach dopatrzono siê opóŸnieñ w okresowych przegl¹dach technicznych, co mog³o naraziæ na niebezpieczeñstwo osoby podró¿uj¹ce. Jednak zdarzenie to przynios³o konsekwencje nie tylko dla przewoŸnika, ale równie¿ dla samej agencji FAA. Rz¹d federalny zainteresowa³ siê bowiem opiesza³oœci¹ w przeprowadzaniu kontroli przez jej pracowników i wystosowa³ odpowiednie upomnienie. Kontrolerzy FAA zostali wiêc wys³ani w teren z nakazem nadrobienia zaleg³oœci. To, co w tej chwili obserwujemy, jest niczym innym, jak efektem ich pracy. Wiele osób wci¹¿ wychodzi z za³o¿enia, ¿e lepiej poczekaæ na inny lot, ni¿ podró¿owaæ wadliwym samolotem. Nie wszyscy jednak. Czy rzeczywiœcie uziemione maszyny stanowi³y zagro¿enie w powietrzu? Raczej nie i prawdopodobnie mo¿na by³o kryzys ten rozwi¹zaæ stopniowo i bez nara¿ania na problemy setek tysiêcy pasa¿erów. Jednak w takim przypadku naci¹gano by nieco obowi¹zuj¹ce przepisy. A na to FAA zgodziæ siê nie mog³a.

zapasowy system zasilania pompy paliwowej. W uzasadnieniu napisano, i¿ kable te podczas lotu ocieraj¹ siê o siebie co mo¿e spowodowaæ spiêcie elektryczne, a w jego efekcie po¿ar. Producent samolotów nie uzna³ tego za konieczne, ale te¿ nie skrytykowa³ decyzji FAA. Warto odnotowaæ, ¿e do tej pory wspomniana wi¹zka kabli nie by³a odpowiedzialna za ¿adne usterki i nigdy nie wywo³a³a iskry w maszynach MD 80. Jednak prawo zosta³o wprowadzone i kilka tygodni temu okaza³o siê, ¿e zaledwie kilka samolotów poddano odpowiednim poprawkom od 2006 roku. Przy okazji kontroli ujawniono ca³¹ listê zaniedbañ ze strony przewoŸników. Na szczêœcie ani jedno nie by³o potencjalnym zagro¿eniem dla podró¿uj¹cych. Organizacje zrzeszaj¹ce linie lotnicze ca³y czas zapewniaj¹, ¿e w zwi¹zku ze wzmo¿on¹ kontrol¹ pasa¿erów i maszyn bezpieczeñstwo lotów jest najwy¿sze w historii.

American nie mia³o wyjœcia. Kontrolerzy federalni dopatrzyli siê kilka tygodni temu b³êdów w okablowaniu jednego z elementów samolotów MD 80, które stanowi¹ wiêkszoœæ floty tej firmy. Szybko poczyniono odpowiednie naprawy, jednak ponowne kontrole wykaza³y, ¿e poprawkom poddano jedynie czêœæ maszyn. Zdecydowano wiêc o uziemieniu wszystkich samolotów MD 80 jednoczeœnie. Mimo zapewnieñ, i¿ usterka ta nie mia³a wp³ywu na bezpieczeñstwo lotów, wielu pasa¿erów zaczyna siê zastanawiaæ nad wyborem innego przewoŸnika. Spróbujmy wiêc wyjaœniæ, na czym polega "niew³aœciwe okablowanie jednego z elementów maszyn".

Obecn¹ sytuacjê mo¿na oceniaæ jako przesadn¹ reakcjê szefostwa FAA na krytykê swoich dzia³añ ze strony Kongresu, lub jako przek³ucie balonika z naros³ymi przez lata problemami i zaniedbaniami. Rz¹d mia³ pe³ne prawo zapytaæ kierownictwo FAA o efekty dzia³añ i powody, dla których administracja nie kontrolowa³a wprowadzania w ¿ycie wydanych przez siebie decyzji. W tym przypadku wzmo¿one kontrole linii s¹ jedynie prób¹ zachowania twarzy i posad przez dyrekcjê FAA. Jeœli jednak spojrzymy na to ze strony bezpieczeñstwa, to dobrze, ¿e tak siê sta³o. FAA dzia³a podobnie jak inne wielkie departamenty rz¹dowe i biurokracja obecna jest tam na ka¿dym kroku. Do tej pory nic z³ego nie wynik³o z zaniedbañ, wiêc powinniœmy siê cieszyæ, ¿e ktoœ zwróci³ na to uwagê.

W 2006 roku Federal Aviation Administration wyda³o rozporz¹dzenie nakazuj¹ce w³aœcicielom samolotów MD 80 dodatkowe przykrycie i umocowanie wi¹zki kabli oplataj¹cych

Na koniec warto zastanowiæ siê co bêdzie dalej. Prawdopodobnie kolejne linie lotnicze bêd¹ poddawa³y masowo swoje samoloty dok³adnym przegl¹dom. Przez ostatnie kilka

lat FAA wyda³a kilkaset przepisów, które reguluj¹ bezpieczeñstwo w powietrzu. Ile z nich zosta³o wprowadzonych w ¿ycie - dok³adnie nie wiadomo. Na razie kontrole podzielono na kilka etapów. W³aœnie koñczy siê drugi. Kolejne potrwaj¹ do koñca czerwca. W ich wyniku odwo³ana mo¿e byæ kolejna liczba po³¹czeñ ju¿ nie tylko krajowych, ale równie¿ zagranicznych, gdy¿ rozporz¹dzenia odnosz¹ siê nie tylko do maszyn MD 80, ale praktycznie wszystkich znajduj¹cych siê na wyposa¿eniu amerykañskich przewoŸników.

Zabi³a 6-letni¹ córkê, gdy¿ widzia³a w niej diab³a Zatrzymana przez policjê 25-letnia Nelly Vazquez-Salazar zezna³a, i¿ zada³a swej córce kilkanaœcie œmiertelnych pchniêæ du¿ym kuchennym no¿em w samoobronie. Wed³ug niej opêtana przez diab³a dziewczynka zaatakowa³a j¹ pierwsza. Kilkuletnia Evelyn mia³a poder¿niête gard³o i dziesiêæ ran k³utych, w tym trzy na twarzy. Obok cia³a dziecka le¿a³ obrazek przedstawiaj¹cy œw. Józefa, Mariê i Dzieci¹tko Jezus. Twarze wszystkich trzech postaci by³y przek³ute no¿em. "Kobieta utrzymywa³a, i¿ jej córka by³a opêtana przez diab³a" - powiedzia³ w czasie wstêpnej rozprawy przedstawiciel biura prokuratora stanowego, Stephen Scheller. Szczegó³owo opisa³ miejsce zbrodni i widok, na jaki natknêli siê przybywaj¹cy policjanci. W historii Waukegan, bo tam dosz³o do morderstwa, jest to pierwszy tego typu przypadek. Nelly Vazquez utrzymuje, ¿e dziewczynka zaatakowa³a j¹ pierwsza. W d³oniach trzyma³a podobno wielki, kuchenny nó¿. Ten sam, od którego póŸniej zginê³a

z r¹k swej matki. Na rêkach kobiety znaleziono rany pochodz¹ce od tego samego no¿a, ale policja podejrzewa, i¿ zrobi³a ona je sama. Opiekunka dziecka i s¹siedzi zgodnie zeznaj¹, i¿ nigdy ¿adnych problemów pomiêdzy matk¹ i córk¹ nie zauwa¿yli. Wszyscy uwa¿ali Evelyn za urocz¹, zdoln¹ i pe³n¹ energii dziewczynkê, która lubi³a tañczyæ i jeŸdziæ na rowerze. Kobieta zosta³a umieszczona w stanowym wiêzieniu i znajduje siê pod obserwacj¹. Zachodzi podejrzenie, i¿ mo¿e próbowaæ pope³niæ samobójstwo. O zdarzeniu policja dowiedzia³a siê od s¹siadów. Do ich mieszkania w œrodku nocy przysz³a Nelly Vazquez i powiedzia³a: "Chyba zabi³am swoj¹ córkê".


6

MONITOR

11 KWIETNIA 2008

Rafa³ Jurak rafal@infolinia.com

Biedny kolekcjoner... Nie jestem zwolennikiem odebrania wszystkim obywatelom prawa do posiadania broni, ale daleki te¿ jestem od zapisania siê do National Rifle Association, organizacji stoj¹cej na stra¿y prawa do jej posiadania, które gwarantuje Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Wielokrotnie powtarza³em, ¿e nie lubiê skrajnoœci w jakiejkolwiek formie. Dodaje ona wprawdzie pikanterii rozmowom w wiêkszym lub mniejszym gronie, ale nic dobrego z niej nigdy nie wynika. Nie zawsze postawa alboalbo jest odpowiednia. Chwilowe niezdecydowanie jest czasami w³aœciwym rozwi¹zaniem i œwiadczy o obecnoœci procesu myœlowego u osób je prezentuj¹cych. Przyk³adów nie nale¿y daleko szukaæ. Wszechobecna polityka daje nam ich w nadmiarze. Grupy wyznaj¹ce skrajne pogl¹dy, niezale¿nie, w któr¹ stronê s¹ one skierowane, zawsze pocz¹tkowo wzbudzaj¹ wielkie zainteresowanie, póŸniej niechêæ, po czym s¹ powszechnie ignorowane. Tak by³o, jest i prawdopodobnie jeszcze d³ugo bêdzie. Z broni¹ paln¹ jest nieco inaczej, choæ pewne podobieñstwa s¹ widoczne. Dyskusja na ten temat toczy siê od lat i na razie nie widaæ jej koñca. Ka¿dy obywatel tego kraju ma na ten temat swoje zdecydowane zdanie. Niestety, zbyt czêsto spotykam osoby wypowiadaj¹ce siê w tej sprawie, a nie maj¹ce zbyt du¿ego pojêcia o co naprawdê chodzi. Dla wiêkszoœci z nas przeciwnicy posiadania broni to pacyfiœci chc¹cy zakazaæ posiadania jakiejkolwiek jej odmiany, a zwolennicy i obroñcy prawa, jakie daje konstytucja, to uzbrojeni po zêby, krwio¿erczy i bogaci konserwatyœci. W tym wszystkim jedno jest prawdziwe. Sympatycy organizacji NRA i zwolennicy obowi¹zuj¹cego prawa maj¹ nieco wiêcej pieniêdzy i bardzo silne lobby w ka¿dym zak¹tku tego kraju. Reszta od prawdy, niestety, nieco odbiega, o czym powiem za chwilê. Do poruszenia tego tematu sprowokowa³a mnie legislatura naszego stanu. Kilka dni temu odrzucono projekt ograniczenia zakupów broni palnej przez mieszkañców naszego stanu do jednej sztuki miesiêcznie. Nie chcê jednak oceniaæ tej decyzji, ale skupiæ siê na prezentowanych podczas dyskusji argumentach. By³y one bowiem czêœciowo ciekawe, niektóre ¿a³osne. Jeden z nich, prezentowany przez zwolenników pe³nego odstêpu, brzmia³: "A jeœli kolekcjoner bêdzie chcia³ na targach kupiæ na raz kilkanaœcie podobaj¹cych mu siê sztuk, to co zrobi jeœli bêdzie zakaz?". Wed³ug mnie dziwny argument. Mówimy przecie¿ o kolekcjonerze œmiercionoœnych urz¹dzeñ. Jeœli komuœ naprawdê zale¿y na prowadzeniu kolekcji, to nie bêdzie chyba wzbrania³ siê przed ubieganiem siê o specjaln¹ licencjê na zakup wielu sztuk. £atwiej j¹ wprowadziæ, ni¿ dalej pozwalaæ na czarnorynkowy handel. W koñcu w niektórych miasteczkach trzeba mieæ licencjê na posiadanie niektórych ras psów, czy zwierz¹t egzotycznych. A nielegalne odsprzedawanie wielkiej liczby karabinów przez tzw. "kolekcjonerów" jest faktem. To jedno z wiêkszych Ÿróde³ zaopatrzenia dla miejskich gangów i ró¿nej maœci przestêpców. Z drugiej strony mieliœmy powtarzaj¹cy siê argument zwolenników ograniczenia zakupów: "Mniej broni w rêkach obywateli to wiêk-

sze bezpieczeñstwo". No i jak na coœ takiego odpowiedzieæ bez pos¹dzeñ o sprzyjanie NRA? Za pomoc¹ statystyk. Wszystkie dane wskazuj¹, ¿e w rejonach, gdzie uda³o siê w jakimœ stopniu ograniczyæ lub kontrolowaæ zakupy broni liczba przestêpstw z jej u¿yciem utrzyma³a siê na tym samym poziomie, a w niektórych miejscach wrêcz podskoczy³a. Niezale¿nie od prezentowanych argumentów stron dyskusja stoi w miejscu. Byæ mo¿e tak jest lepiej, ni¿ gdyby wprowadzono nagle i bez przemyœlenia kontrowersyjne i sprzeczne z konstytucja zapisy. Powróæmy wiêc do pytania, o co w tym wszystkim chodzi? Zwolennicy kontroli broni palnej uwa¿aj¹ uwa¿aj¹, ¿e druga poprawka do Konstytucji daj¹ca ka¿dej osobie prawo do jej posiadania niekoniecznie odnosi siê do ka¿dego jej rodzaju. To, czego siê domagaj¹, to zakaz posiadania przez osoby prywatne tzw. assault weapons, czyli karabinów wojskowych lub produkowanych na ich wzór. Najwiêkszym zwyciêstwem tej grupy by³ rok 1994. W³aœnie wtedy Kongres uchwali³, a prezydent podpisa³ 10 letni zakaz posiadania tego typu broni, dok³adnie 19-tu modeli. W 2004 roku ustawa wygas³a i zwolennicy kontroli nie uzyskali w Kongresie wystarczaj¹cego poparcia na jego przed³u¿enie. Sprawa ta zreszt¹ by³a przedmiotem wielu dyskusji ówczesnych kandydatów na urz¹d prezydenta, czyli Bush`a i Kerry`ego. Lobby producentów i posiadaczy broni odetchnê³o z ulg¹, wszystko wróci³o do normy. Od tego czasu, poza próbami na szczeblu stanowym, niewiele siê zmieni³o. Na stra¿y poprawki do konstytucji i powszechnego prawa do posiadania broni palnej stoj¹ pieni¹dze, i to du¿e. Od 1989 roku NRA i podobne jej organizacje oraz osoby prywatne przekaza³y lobbystom prawie 20 milionów dolarów na walkê z próbami zmiany prawa, z czego 85% przypad³o republikanom. W tym samym czasie strona przeciwna zgromadzi³a i wyda³a na dok³adnie przeciwny cel nieca³e 2 miliony, z których 94% przekazano demokratom. Oprócz tego spore sumy przeznacza siê na niezale¿ne popieranie polityków lub kandydatów na ró¿ne urzêdy, maj¹cych wp³yw na zmianê prawa. Poza wymienionymi wczeœniej sumami ponad 30 dodatkowych milionów przeznaczyli na ten cel zwolennicy powszechnego dostêpu do ka¿dego rodzaju broni. W tym czasie strona druga ponownie zebra³a nieca³e 2 miliony. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e chocia¿ nakaz zabezpieczenia przed dzieæmi jêzyka spustowego, obowi¹zek zamykania w sejfie, czy dok³adne sprawdzanie kupuj¹cych powinno by³o byæ przeg³osowane. Nic z tego. NRA i jej sprzymierzeñcy uwa¿aj¹, ¿e najmniejszy zakaz jest zamachem na prawa jakie daje konstytucja. Poza tym czyni³oby to niebezpieczny precedens. Jasne jest, ¿e to pieni¹dze w tym przypadku decyduj¹ o wszystkim. Gdyby strony nagle zamieni³y siê kontami bankowymi w bardzo krótkim czasie dosz³oby do powa¿nej rewolucji. Nie jestem tylko pewien, czy przynios³aby ona pozytywne efekty. Nie jestem pewien, czyli wci¹¿ siê nad tym zastanawiam. Zapewniam te¿, ¿e nawet przez chwilê nie pomyœlê o losie biednego kolekcjonera. Mi³ego weekendu.


11 KWIETNIA 2008

MONITOR

7

W oczekiwaniu na papie¿a... Wznowiona debata

ci¹g dalszy ze str. 1 Papie¿ Benedykt XVI odby³ podró¿e do kilkunastu krajów od kiedy zosta³ wybrany w roku 2005, ale nadchodz¹ca wizyta papieska ró¿ni siê od innych ze wzglêdu na skalê koœcio³a i jego znaczenie. W kraju stworzonym przez protestantów, katolicy stanowi¹ zaledwie jedn¹ czwart¹ populacji. Katolicka Ameryka jest najwiêkszym donatorem Watykanu. Stany Zjednoczone s¹ równie¿ siedzib¹ 250 katolickich koled¿ów i uniwersytetów.

Dodatkowy poœpiech Podró¿y towarzyszy uczucie dodatkowego poœpiechu. Jakkolwiek jest to pierwsza podró¿ Benedykta XVI jako papie¿a, odby³ pierwsze piêæ wizyt jako kardyna³ Józef Ratzinger - mo¿e byæ jego ostatni¹. Papie¿ koñczy 81 lat podczas swej podró¿y w dniach od 15 do 20 kwietnia do Waszyngtonu i Nowego Jorku i wykazuje mniejsze zainteresowanie podró¿ami ni¿ jego poprzednik - globtroter, Jan Pawe³ II. Amerykanie nie wiedz¹ du¿o na temat Benedykta. Sonda¿e przeprowadzone przed wizyt¹ dowodz¹, ¿e trzy czwarte amerykañskich katolików ma o nim pozytywna opiniê. S¹ jego ciekawi. "Otrzymujê od 30 do 40 próœb dziennie by dostaæ siê na przemówienie jakie wyg³osi na Katolickim Uniwersytecie" stwierdza ojciec David O'Connel, prezydent Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, gdzie Benedykt XVI zwróci siê do liderów krajowych koled¿ów i uniwersytetów katolickich. "Mamy do czynienia z fascynacj¹ osob¹ papie¿a Benedykta, prawdopodobnie dlatego, ¿e jest on otoczony wiêksz¹ tajemnic¹." Mniejszy entuzjazm dotyczy przestrzegania zasad religijnych. Oko³o 64 milionów amerykañskich katolików nigdy nie uczêszcza na msze, a oko³o jedna czwarta bierze w niej udzia³ jedynie kilka razy w roku, informuje sonda¿ przeprowadzony w roku 2007 przez Center for Research in the Apostolate w Georgetown University. Wiêkszoœæ nie chodzi do spowiedzi albo nie czêœciej ni¿ raz w roku. Pokoleniowy podzia³ jest oczywisty: oko³o po³owa katolików urodzona przed rokiem 1960 twierdzi, ¿e uczêszcza we mszy przynajmniej raz w tygodniu, w porównaniu do jedynie 10 procent urodzonych w latach 1980. Jednym z podstawowych celów papie¿a Benedykta XVI jest wzmocnienie kultury katolickiej poprzez po³¹czenie tych trendów, podkreœlenie znaczenie ¿ycia religijnego i przyjmowania Komunii Œwiêtej i innych sakramentów. Oprócz praktyk religijnych m³odzi i starzy amerykañscy parafianie utrzymuj¹ ca³kowicie inne pogl¹dy na œwiat. Starzy katolicy, którzy pamiêtaj¹ Sobór Watykañski II w latach 1960. ci¹gle kwestionuj¹ jego zmodernizowane reformy. Sobór zmieni³ wszystko pocz¹wszy od roli ludzi œwieckich po kierunek, w jakim zwróceni s¹ ksiê¿a podczas celebrowania mszy. Nastêpne pokolenie ksiê¿y zasadniczo wyznaje te same pogl¹dy. Wice-dyrektor Immaculate Conception Seminary School of Theology w Seton Hall University, Nydegger stwierdzi³, ¿e seminarzyœci obecnie siêgaj¹ wstecz do katolickiej tradycji - podobnie jak papie¿ Benedict XVI - po rytua³y i ubiór, które s¹ dla nich inspiruj¹ce. Ale ³¹cz¹ to zainteresowanie z przes³ankami wspó³czesnego koœcio³a: by s³u¿yæ parafianom i szerszej spo³ecznoœci oraz by wyjœæ naprzeciw wyznawcom innych wierzeñ, stwierdzi³. "Nasi parafianie maj¹ du¿e wyczucie potrzeb duszpasterskich - na rzecz chorych, umieraj¹cych, ludzi borykaj¹cych siê z ¿yciowymi tragediami," komentuje Nydegger. "Chc¹ wyjœæ im naprzeciw i umo¿liwiæ im poznanie, ¿e s¹ czêœci¹ koœcio³a."

Papie¿ Benedykt powróci³ do niektórych tradycji i modlitw, które zosta³y w wiêkszoœci porzucone od czasów Soboru Watykañskiego II, co wznieci³o debatê. Ale m³odzi katolicy maj¹ doœæ walki pokoleniowej, wed³ug James Davidson, socjologa religii z Purdue University, który bada amerykañskich katolików. "Stali siê bardzo niecierpliwi, prawdopodobnie nie bez powodu, w stosunku do starszych generacji, które postrzegaj¹ wszystko w kategoriach konserwatywno-liberalnych, liberalno-konserwatywnych, i którzy odbierani s¹ niekiedy jako czerpi¹cy przyjemnoœæ z walki ideologicznej, nawet jeœli nie prowadzi do nik¹d," - stwierdza Davidson. "nie rozwi¹zuje siê problemów, ale ludzie pokrzykuj¹ na siebie." Powo³ania kap³añskie kurczy³y siê w kolejnych dekadach. Ponad 3,00 z 18,600 amerykañskich parafii nie posiada zamieszka³ych w parafiach ksiê¿y. Niektóre diecezje zatrudniaj¹ obecnie rekruterów by podró¿owali za granicami w poszukiwaniu kandydatów na duchownych. Liczba ksiê¿y z innych krajów roœnie stale, tak ¿e Seton Hall i inne seminaria dodaj¹ lekcje jêzyka angielskiego jako drugiego jêzyka, zatrudniaj¹c korepetytorów i tworz¹c kursy objaœniaj¹ce amerykañsk¹ kulturê - wewn¹trz i na zewn¹trz koœcio³a. Po wyœwiêceniu ksiê¿a znajduj¹ znacznie mniej œrodków wspieraj¹cych ich pracê.

Nacisk finansowy O ile amerykañscy katolicy sk³adaj¹ najwiêksze donacje na rzecz Watykanu w porównaniu z innymi krajami, to ich donacje na rzecz lokalnego koœcio³a wynosz¹ oko³o po³owy poziomu donacji protestantów, wed³ug Chucka Zech, profesora Villanova University, który bada finanse koœcio³a. Budynki koœcio³a siê starzej¹ i bardzo potrzebuj¹ remontów. W miarê jak rozrasta siê populacja na po³udniu i zachodzie, potrzebne staj¹ siê nowe parafie. Wiele diecezji ci¹gle nie zaadoptowa³o siê do utraty bezp³atnej si³y roboczej zakonnic i ksiê¿y i wyp³aca tak niskie zarobki, ¿e zmiany kadrowe w szko³ach i innych dziedzinach dzia³alnoœci koœcielnej s¹ wysokie, stwierdza Zech. The Lay Faculty Association, zwi¹zek zawodowy nauczycieli, autoryzowa³ strajk w 10 szko³ach katolickich Nowego Jorku podczas wizyty papie¿a Benedykta XVI. Poza codziennymi wydatkami, diecezje wyp³acaj¹ setki milionów dolarów na rzecz poszkodowanych od pocz¹tku kryzysu nadu¿yæ seksualnych w roku 2002. Koszty zwi¹zane z nadu¿yciami w koœciele od roku 1950 przewy¿szy³y $ 2 miliardy. Jedna wizyta Benedykta XVI nie rozwi¹¿e problemów amerykañskiego koœcio³a. Ale poprzez przyjazd do Stanów Zjednoczonych, mo¿e on pokazaæ katolikom - nawet pokrótce - jak mo¿e wygl¹daæ prawdziwe zjednoczenie w wierze.

Jak postrzega miejsce Ameryki w œwiecie? Konserwatywne pisma papie¿a Benedykta XVI sugeruj¹, ¿e rozmija siê on z du¿¹ czêœci¹ laickiego spo³eczeñstwa amerykañskiego, któr¹ postrzega jako ofiary moralnego relatywizmu, wszechobecnego w zachodniej kulturze. Bior¹c pod uwagê jego poprzedni¹ rolê jako watykañskiego stra¿nika ortodoksji, mo¿e nie przejawiaæ szczególnej sympatii wobec pluralistycznych wartoœci Ameryki. Analiza pism 80-letniego papie¿a i œwiadectwa tych, którzy go znaj¹ sugeruje, ¿e papie¿ Benedykt XVI ¿ywi ciep³e uczucia wobec Amerykanów i znajduje istotne wartoœci w amerykañskim koœciele, trzeciej pod wzglêdem liczebnoœci kongregacji na œwiecie. Odbiera Amerykê jako optymistyczne i zró¿nicowane, ale bogobojne spo³eczeñstwo, w którym wiara i osadzone w wierze konwersacje na tematy spo³eczne s¹ szczególnie ¿ywe dziêki oddzieleniu pañstwa od koœcio³a. Sympatia papie¿a nie przek³ada siê bezpoœrednio na bezkrytyczne poparcie polityki zagranicznej administracji Busha czy te¿ chêæ ignorowania skandali dotycz¹cych nadu¿yæ seksualnych amerykañskiego kleru. Pierwsze zetkniêcie papie¿a z Ameryk¹ mia³o miejsce podczas obrad Soboru Watykañskiego II w latach 1962-65. W swoich m³odych latach Ratzinger by³ teologicznym m³odym

zdolnym, który zyska³ nazwisko poza g³ówn¹ scen¹ wydarzeñ. Amerykañska delegacja zaanga¿owana by³a w kontrowersyjn¹ debatê na temat wolnoœci religijnych. Konserwatyœci oponowali. Ich zdaniem stany powinny wspieraæ wiarê, któr¹ powinna byæ wyznanie rzymsko-katolickie. Amerykanie dowodzili, ¿e religijna wolnoœæ stanowi imperatyw moralny, i, na podstawie doœwiadczenia - ¿e w wielowyznaniowym pañstwie katolicyzm bêdzie siê rozwija³ najlepiej jeœli rz¹d nie bêdzie faworyzowa³ ¿adnego z wyznañ. Rada soborowa zgodzi³a siê siê z nimi, a Ratzinger, spodziewaj¹c siê œwiata z³o¿onego z wielorakich religijnych jednostek, gor¹co popar³. W swojej analizie z roku 1966 napisa³ on: "W krytycznej godzinie, przewodnictwo Rady przesz³o z Europy do m³odych Koœcio³ów Ameryki", które "otwiera³y siê na przysz³oœæ." Po Watykanie II Ratzinger wkroczy³ na bardziej konserwatywn¹ œcie¿kê. Akceptacja religijnej wielowyznaniowoœci, w jego opinii, nie rozci¹ga siê na zaakceptowanie tego, ¿e wszystkie drogi do zbawienia s¹ sobie równe czy te¿ na licencjê na demokracjê wewn¹trz koœcio³a. Podczas 24 lat na stanowisku prefekta, Ratzinger zyska³ pseudonim "Boskiego Rottweilera", napadaj¹c z furi¹ na podejrzane herezje, w wiêkszoœci liberalne, i rujnuj¹c kariery kilkunastu sprzymierzeñców Watykanu. Amerykanie nie stanowili w tym wzglêdzie wyj¹tku. Papie¿ docenia równie¿ rolê Amerykanów jako "intelektualnych pierwszych respondentów," zw³aszcza kiedy sieæ krajowych szpitali boryka siê ze wspó³czesnymi problemami etyki medycznej. "Dziêki ogromnej sferze doœwiadczeñ, któr¹ posiada koœció³ w Ameryce," pisze papie¿ Benedykt XVI, "jak równie¿ dziêki wierze, zasadnicze doœwiadczenia mog¹ zostaæ przekazane." Papie¿ ukaza³ swoje zaufanie wobec bezpoœredniego i otwartego podejœcia Amerykanów poprzez wyznaczenie amerykañskich kandydatów na pierwsze i trzecie stanowisko na swoim by³ym, wp³ywowym stanowisku. Najbardziej g³êboki wyraz papieskiego entuzjazmu dla Stanów Zjednoczonych zawiera³ siê w dialogu z prezydentem w³oskiego Senatu w roku 2004, Marcello Pera, opublikowanym w ksi¹¿ce "Without Roots". Ubolewa on nad odmow¹ Unii Europejskiej w sprawie uznania chrzeœcijañstwa w projekcie konstytucji, a Pera zastanawia siê nad ponownym wprowadzeniem pewnego rodzaju multiwyznaniowej "œwieckiej religii Chrystusowej." W odpowiedzi Ratzinger cytuje "Democracy in America" autorstwa Alexis de Tocqueville i dowodzi, ¿e za³o¿yciele Ameryki byli ludŸmi bogobojnymi reprezentuj¹cymi ró¿norodne wyznania, którzy napisali Pierwsz¹ Poprawkê zakazuj¹c sponsorowania religii, jako ¿e mog³oby to usztywniæ nowo powstaj¹ce wyznania, maj¹ce rozwin¹æ siê w przysz³oœci. Ratzinger wierzy, ¿e amerykañska "oczywista, duchowa podstawa" jest naturalnym krêgos³upem moralnym kraju. Wie równie¿, ¿e ta podstawa siê kruszy; jest on zdania, ¿e Amerykanie ogl¹daj¹ zbyt du¿o telewizji i obawia siê, ¿e amerykañska sekularyzacja postêpuje w przyspieszonym tempie." Ale upiera siê, ¿e w Stanach Zjednoczonych "istnieje jaœniejsze i niepodwa¿alne poczucie" ni¿ w Europie na temat moralnoœci "wpisanej w chrzeœcijañstwo". Poœwiêci³ on równie¿ du¿o uwagi mechanice tej œwieckiej religii, wyjaœniaj¹c, ¿e by mog³a oddzia³aæ na œwiadomoœæ moraln¹ nie wystarczy by katolicy ocierali siê o innych chrzeœcijan; musz¹ oni przek³adaæ swoje niepokoje z jêzyka doktrynalnego w "publiczn¹ teologiê", dostêpn¹ dla ka¿dego. ci¹g dalszy na stronie 13.


8

MONITOR

11 KWIETNIA 2008

TECHNOLOGIA

Przegląd tygodnia Coraz chêtniej kupujemy przez Internet Analitycy Forrester Research s¹ przekonani, i¿ rynek internetowej sprzeda¿y wzroœnie o 17 procent w stosunku do roku ubieg³ego i osi¹gnie sumê dochodów równ¹ 204 milionom dolarów. W ubieg³ym roku, wartoœæ dochodów z rynku internetowego wynosi³a 174 miliony dolarów. W tym, wed³ug analityków z Forrester Research, s³upek procentowy podskoczy o 17 punktów, a wartoœæ sprzeda¿y ma osi¹gn¹æ 204 miliony dolarów. Co kupujemy przez Internet? Przede wszystkim ubrania, komputery i samochody. Wed³ug szefa sklepu internetowego shop.org, zjawisko e-commerce jest zdecydowanie jasnym punktem ca³ej sprzeda¿y detalicznej. W Stanach Zjednoczonych (zreszt¹ nie tylko tam), k³opoty gospodarcze prawdopodobnie pomagaj¹ wzrostowi rynku internetowego, gdy¿ pozbawieni gotówki konsumenci szukaj¹ okazji cenowych w sieci.

Yahoo! testuje reklamy Google Serwis Computerworld donosi, ¿e Yahoo! rozpoczyna testowanie emisji reklam koncernu Google przy w³asnych wynikach wyszukiwania. Próby potrwaj¹ przez okres dwóch tygodni i bêd¹ ograniczone wy³¹cznie do u¿ytkowników USA oraz 3 proc. wszystkich zapytañ. Informacja ta spowodowa³a bardzo szybk¹ reakcjê ze strony Microsoftu. Wed³ug przedstawicieli informatycznego giganta jakiekolwiek porozumienie pomiêdzy Google i Yahoo! spowoduje konsolidacjê 90 proc. rynku reklamy w wyszukiwarkach w rêkach firmy z Mountain View. A to w rezultacie przyczyni siê do zmniejszenia na rynku konkurencji, w przeciwieñstwie do oferty przedstawionej przez koncern z Redmond. Natomiast wed³ug Yahoo!, uruchomienie testów nie oznacza, ¿e firma do³¹czy do programu AdSense lub podpisze jakiekolwiek porozumienie z wyszukiwarkowym gigantem. Z oœwiadczenia przedstawionego przez zarz¹d firmy wynika, ¿e trwaj¹ poszukiwania alternatywnych przedsiêwziêæ biznesowych, które pozwol¹ na podniesienie wartoœci udzia³ów.

Laptop dla artysty Fujitsu Siemens LifeBook T4220 jednym ruchem mo¿na przekszta³ciæ w profesjonalny tablet. Ekran notebooka jest równoczeœnie aktywn¹ matryc¹, na której mo¿na rysowaæ, u¿ywaj¹c za³¹czonego rysika. Komputer pracuje na platformie Santa Rosa. Sercem urz¹dzenia jest procesor Intel Core 2 Duo T8300 (2.4 GHz), 2 GB pamiêci DDR2 oraz dysk twardy o pojemnoœci 160 GB. Uk³ad graficzny to chipset GMA X3100. Wyœwietlacz-tablet ma przek¹tn¹ 12.1 cala i pracuje z rozdzielczoœci¹ natywn¹ 1024 x 768 pikseli. Za ³¹cznoœæ ze œwiatem odpowiadaj¹ cztery wbudowane urz¹dzenia sieciowe, w tym najszybsze mo¿liwe obecnie po³¹czenia HSDPA i UMTS (poza WiFi i Ethernet). Wbudowana w obudowê ekranu kamerka, przyda siê w zdalnej pracy oraz wideokonferencjach. Dla wygodnej wymiany danych, w komputer wbudowano czytnik kart standardu SmartCard i PC Card. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, T4220 wyposa¿ono w czytnik linii papilarnych, zapewniaj¹cy ochronê przed niepowo³anym dostêpem.

Nowe szaty U¿ytkownicy serwisu YouTube od dziœ s¹ witani now¹, funkcjonalniejsz¹ szat¹ graficzn¹. YouTube zaprezentowa³ now¹ szatê graficzn¹ dla swojego serwisu, opieraj¹c¹ siê g³ównie na kartach. Funkcje Przeœlij, Ulubione, Listy odtwarzania i Zg³oœ zosta³y umieszczone w jednej ramce obs³ugiwan¹ poprzez system kart, dziêki czemu zdecydowanie wiêcej opcji jest pod rêk¹. Zautomatyzowano te¿ dzielenie siê plikami wideo: teraz za pomoc¹ dos³ownie kilku klikniêæ umieœcisz swój ulubiony klip, przyk³adowo, na swoim profilu MySpace. W nowej ramce znalaz³y siê równie¿ Komentarze oraz Statystyki i dane, podzielone na dwie osobne karty.

Technologia Intela przeciw z³odziejom Koncern Intel poinformowa³, i¿ pracuje nad anty-kradzie¿ow¹ technologi¹ dla notebooków, która wdro¿ona ma zostaæ w czwartym kwartale tego roku. Anti-Theft Technology zostanie dodana do us³ug oferowanych przez Active Management Technology, projektu firmy Intel, który umo¿liwia administratorom zdalne zarz¹dzanie i konfigurowanie komputerów. Pocz¹wszy od ostatniego kwarta³u 2008 roku, anty-kradzie¿owa technologia bêdzie potrafi³a zablokowaæ notebook, wraz z dyskami twardymi, chroni¹c dane przed kradzie¿¹. Oczywiœcie technologia ta nie uchroni nas przed kradzie¿¹, czy zgubieniem komputera, jednak da nam pewnoœæ, i¿ dane przechowywane na komputerze nie trafi¹ w niepowo³ane rêce. Nad podobnymi technologiami pracuj¹ równie¿ inne marki, jak Lenovo, McAfee, Fujitsu Siemens oraz Phoenix. Wiêcej konkretnych informacji na temat Anti-Theft Technology, Intel dotychczas nie ujawni³.

Popularna wtyczka do przegl¹darek mo¿e byæ niebezpieczna Wtyczka Adobe Flash Player jest jednym z najczêœciej u¿ywanych dodatków do wyœwietlania multimedialnej treœci online. Dlatego luki w niej s¹ szczególnie niebezpieczne. Firma Adobe wyda³a uaktualnienie wtyczki Adobe Flash Player do wersji 9.0.124.0, która usuwa siedem groŸnych luk bezpieczeñstwa. Mog³y one, dziêki odpowiednio spreparowanemu plikowi SWF, doprowadziæ do ca³kowitej utraty kontroli nad komputerem. Jedna z za³atanych luk zosta³a wykryta podczas konkursu Pwn to Own. U¿ytkowników przegl¹darek z zainstalowanym Flashem zachêcamy do niezw³ocznej aktualizacji. Przypominamy zarazem, ¿e osobno nale¿y aktualizowaæ przegl¹darki wykorzystuj¹ce ActiveX jako system wtyczek, a zatem, przyk³adowo, posiadaj¹c Internet Explorera i Operê nale¿y pobraæ odpowiednie uaktualnienia dla ka¿dej z przegl¹darek. Opracowane na podstawie serwisów internetowych


11 KWIETNIA 2008

MONITOR

9

W oczekiwaniu na papie¿a... ci¹g dalszy ze str. 7

Amerykañska trzódka Amerykañski koœció³ w rzeczywistoœci nie skurczy³ siê wiele. Stanowi¹c 24 procent populacji katolicy pozostaj¹ rozstrzygaj¹cym blokiem wyborczym, zw³aszcza w stanach takich jak Pensylwania, gdzie wydaj¹ siê faworyzowaæ kandydaturê Hillary Clinton. Ostatni sonda¿ przeprowadzony przez Pew Forum on Religion & Public Life dowodzi, ¿e jedna czwarta katolików w kraju opuœci³a szeregi. Ale zostali oni zast¹pieni przez konwertytów i wielu (uczêszczaj¹cych na mszê) latynoskich imigrantów, i co istotne, takie zmiany, dokonuj¹ siê na przestrzeni ca³ego kraju. Jakkolwiek niedostatek katolickich ksiê¿y postêpuje w Stanach Zjednoczonych, to skandale dotycz¹ce nadu¿yæ seksualnych nie wywo³a³y masowej rezygnacji z wiary. Prawdopodobnie z racji tego, ¿e papie¿ pisze encykliki o mi³oœci i dobroczynnoœci, a nie o herezji, amerykañscy katolicy wydaj¹ siê traktowaæ go jak jego poprzednika: obdarzaj¹c go 70-procentow¹ aprobat¹ ignoruj¹c nauki na temat kontroli urodzin i aborcji. W ka¿dym razie papie¿ Benedykt XVI jest mniej zainteresowany besztaniem amerykañskich katolików ni¿ dyskutowaniem na temat "nowych spo³ecznoœci religijnych... formuj¹cych siê w³aœnie, których celem jest sprostanie wymaganiom ¿ycia religijnego. "W Stanach Zjednoczonych oznacza to szko³y takie jak Thomas Aquinas College w Santa Paula, w Kalifornii, Christendom College w Front Royal, w Virginii, czy Avia Maria University w Ave Maria, na Florydzie. Ich liczba jest niewielka, trzy szko³y wy¿sze razem licz¹ oko³o 1,200 studentów, ale stanowi¹ w³aœnie takie wybuchy nie sponsorowanej przez pañstwo religijnoœci, w której, zdaniem papie¿a, przodujemy. Niekiedy fascynacja papie¿a amerykañskim pluralizmem religijnym wydaje siê nieco naiwna, zw³aszcza kiedy rozbija siê o jego nienegocjowalne postawy doktrynalne. W "Without Roots" wypowiada on wspania³e rzeczy o protestantyzmie jako o geniuszu amerykañskiej religijnoœci, a tak¿e utrwala zwi¹zek katolickich konserwatystów i amerykañskich ewangelików w opozycji wobec aborcji. Ale w roku 2000 i 2007 (po tym jak zosta³ papie¿em), Watykan wyda³ dokumenty okreœlaj¹ce protestanckie koœcio³y jako cierpi¹ce na eklezjastyczny "defekt", dodaj¹c, ¿e "trudno przypisaæ im definicjê Koœcio³a." Jakkolwiek papie¿ stawia pod znakiem zapytania protestantów i naukowych ateistów, to autentycznie anga¿uje siê na rzecz kulturowego pluralizmu w amerykañskim stylu, co przypomina bardziej polityczny talkshow ni¿ seminarium na temat wolnoœci konstytucyjnych. To d¹¿enie by utrzymaæ dialog i niwelowaæ ró¿nice mo¿e równie¿ wp³ywaæ na jego politykê wobec islamu (który, jak Watykan odnotowa³ w marcu, w³aœnie zast¹pi³ katolicyzm jako najbardziej powszechna religia na œwiecie). Po rozgramiaj¹cej przemowie z roku 2006, w której zacytowa³ Ÿród³o okreœlaj¹ce Mohameta jako z³o, powoduj¹c ¿e rozwœcieczeni ekstremiœci palili koœcio³y i zabili zakonnicê w Somalii, Benedykt wszed³ na drogê dialogu z klerykami islamskimi, którzy przes³ali list otwarty wystosowuj¹c bardziej pojednawcz¹ i niekiedy krytyczn¹ odpowiedŸ. ¯adna ze stron nie odchodzi od swoich teologii, ale budowany jest cieniutki most porozumienia.

Mo¿e byæ to lekcj¹ na temat tego jak papie¿ wyobra¿a sobie interakcje z islamem. Odmówi³ on zaakceptowania zapobiegawczej wojny jako sprawiedliwej i jego zaufani pamiêtaj¹ jak zaciskaj¹c piêœci wykrzykiwa³ "Basta" - "Wystarczy!" w pierwszych dniach wojny w Iraku. Konstruuje model starcia cywilizacyjnego bez przelewu krwi. Jak wyjaœnia Roberto Fontolan, rzecznik œwieckiej grupy Communion and Liberation: "Nie rozmawiajmy na temat dogmatów. Ani czy twój Bóg jest lepszy od mojego. Rozmawiajmy o rozs¹dku, który mamy jako dar od Boga. Co nam dyktuje?"

W poszukiwaniu przes³anek Rozum jest s³owem pojawiaj¹cym siê czêsto w rozmowach o papie¿u i Stanach Zjednoczonych. Krytycy Benedykta zwykle oskar¿aj¹ go o rewizjonizm Soboru Watykañskiego II - o lekcewa¿enie idei, ¿e katolicy mog¹ balansowaæ nauczanie koœcio³a i potrzeby œwiadomoœci. Szerzej, oskar¿aj¹ go o minimalizowanie stopnia, w którym Duch Œwiêty prowadzi³ Radê Soborow¹ do poczynienia zasadniczych zmian w wierze. Ale papie¿ pozostaje wierny nakazaniu Soboru Watykañskiego II o dope³nianiu prostej religijnoœci, która przewa¿a³a w koœciele przed rokiem 1960, racjonalizmem Oœwiecenia i duchem wspó³czesnoœci. Benedykt XVI nie jest w tym wzglêdzie pierwszy: Ju¿ Jan Pawe³ II okreœla³ wiarê i rozum jako parê skrzyde³, które unosz¹ koœció³. Ci¹gle jednak start pozostaje w sferze iluzji. Stany Zjednoczone s¹ jednym z kilku miejsc, gdzie wydaje siê on wystêpowaæ regularnie. "Ameryka jest jednoczeœnie zupe³nie wspó³czesnym i g³êboko religijnym krajem. W skali œwiata jest to wyj¹tkowe" - komentuje wy¿szy rang¹ urzêdnik Watykanu. Ratzinger d¹¿y do zrozumienia w jaki sposób te dwa aspekty mog¹ wspó³istnieæ. Niemal wszystko, co papie¿ ceni w Ameryce - nasz¹ wiarê w prawdziw¹ wartoœæ otwartej rozmowy, pluralistyczn¹ pobo¿noœæ i nawet nasze zmagania by zastosowaæ religijnie umotywowane pryncypia moralne do coraz bardziej niepojêtej nauki - mo¿e byæ zrozumiane w kontekœcie tego poszukiwania. Jeœli uda mu siê znaleŸæ odpowiedŸ w Stanach Zjednoczonych, to pomo¿e mu to w okreœleniu jego papiestwa. Kiedy przybêdzie do Stanów Zjednoczonych 15. kwietnia, bêdziemy analizowaæ ka¿de s³owo na temat jego opinii o amerykañskiej polityce albo krytyce amerykañskich wartoœci. Ale najwa¿niejsze fale emanuj¹ce z tego kontaktu mog¹ oddzia³aæ na sferê znacznie szersz¹ ni¿ jutrzejszy cykl medialny. Jan Pawe³ II i Stany Zjednoczone odgrywa³y rolê liderów antykomunistycznych na 20wiecznej scenie. Obecny papie¿, bardziej student globalnego dramatu ni¿ jego bohater, wie, ¿e rosn¹ce konflikty religijne mog¹ stanowiæ wielkie wyzwanie dla 21 wieku. Wydaje siê równie¿ wyczuwaæ, ¿e amerykañska potêga nie mo¿e ich rozwi¹zaæ w pojedynkê - ale, ¿e mo¿e to udaæ siê dziêki amerykañskim wartoœciom. Przegl¹daj¹c przykazania ojców za³o¿ycieli dla swoich apostolskich potrzeb, mo¿e znaleŸæ coœ wa¿nego do zapamiêtania równie¿ dla nas. Na podst. "Newsweek", "Time" i Ÿróde³ internetowych oprac. E.Z.

FACHOWA I SZYBKA INSTALACJA! 24 GODZINY NA DOBĘ DARMOWA INSTALACJA - DARMOWE DEKODERY WYMIANA STARYCH DEKODERΌW NA NOWE

POLSKIE PR O GRAMY TV UWAGA! TERAZ NA DISH NOWY KANAŁ PIŁKARSKI: SETANTA SPORTS !!!

ANTENY SATELITARNE

AUTHORIZED RETAILER

POLISH SUPER PACK:

POLISH PREMIUM PACK:

Polsat 2 International, TVN 24, itvn, Kino Polska oraz EuroNews

Polsat 2 International, TVN 24, itvn

$39.99 39.99

$29.99 29.99

Cena na miesiąc!

Cena na miesiąc!

• ZAMAWIAJĄC TV SATELITARNĄ W DISH OTRZYMASZ 3 MIESIĄCE ODBIORU ZA DARMO. • W SWITCH SATELLITE TERAZ AKTYWACJA ZA DARMO! • SKORZYSTAJ Z PROMOCJI DISH DVR ADVANTAGE DISH HD/DVR ADVANTAGE, A BĘDZIESZ MIAŁ GWARANTOWANĄ CENĘ NA MIESIĄC BEZ UKRYTYCH DODATKOWYCH OPŁAT • ZAMAWIAJĄC RECIEVER HD OTRZYMASZ ZA DARMO ZEWNĘTRZNĄ ANTENĘ NA KANAŁY LOKALNE W HDTV • TERAZ MOŻESZ ZAMOWIĆ TYLKO KANALY HD I POLSKIE

U NAS NAJTANIEJ! 847.232.1357 S W I TC H

SATELLITE SOLUTIONS, INC

e-mail: switchsatellite@yahoo.com


10

MONITOR

11 KWIETNIA 2008

IMPREZY

Mie js ki f iltr

Kino "Note by note: the making of Steinway L1037" Gene Siskel Film Center, 164 N State St, Od 11 do 17 kwietnia Nietypowy temat budowy fortepianu staje siê ujmuj¹c¹ histori¹ kunsztu i artyzmu sztuki rzemieœlniczej, pokazan¹ z niespotykan¹ doz¹ perfekcyjnoœci, która jest wyj¹tkiem w dobie komputeryzacji wszystkiego. Filmowcy Ben Niles i Ben Wolf spêdzili rok w fabryce fortepianów Steinway &Sons w Queens, dzielnicy Nowego Yorku, obserwuj¹c proces powstawania b³yszcz¹cego, czarnego, d³ugiego na dziewiêæ stóp fortepianu koncertowego, maj¹cego o¿yæ pod palcami pianistki Helene Grimaud. Dowodem na to, ¿e ka¿dy z wyprodukowanych tam fortepianów ma swoj¹ unikatowa osobowoœæ s¹ reakcje muzyków na nich graj¹cych, tak ró¿ne jak ró¿ni s¹ artyœci przes³uchuj¹cy swój przysz³y instrument: Pierre Laurent Aimard, Harry Connick Jr., Lang Lang i Hank Jones. Steinway & Sons wytwarza fortepiany w Nowym Yorku od 1853 roku. Fabryka zosta³a za³o¿ona przez niemieckiego imigranta, szybko siê rozwija³a, do tego stopnia, ¿e Steinway by³ w stanie ufundowaæ miasteczko, któremu nada³ nazwê Steinway Village, a które rozros³o siê i stworzy³o dzisiejsze Long Island City. Druga fabryka Steinwaya powsta³a w 1880 w niemieckim Hamburgu. Na sukces wp³ynê³a wysoka jakoœæ instrumentów i œwietne techniki marketingowe. Obie wytwórnie, wci¹¿ pod¹¿aj¹ za nowymi technologiami i do tej pory produkuj¹ fortepiany uznane za najlepsze na œwiecie. Re¿yser Ben Niles bêdzie obecny wœród publicznoœci podczas pi¹tkowego seansu, 11 kwietnia o godzinie 18:00 i 20:15.

Muzyka Ken Vandermark Elastic, 2830 N. Milwaukee Ave, 2 piêtro Wtorek, 15 kwietnia, godz.:21:00, wstêp: 10$ Ken Vandermark to jeden z najlepszych chicagowskich muzyków i aktywista tutejszej sceny jazzowej. Na scenie muzycznej Wietrznego Miasta dzia³a od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, kiedy to przeprowadzi³ siê na Œrodkowy Zachód z Bostonu. Muzyk komponuje i gra na klarnecie oraz saksofonach tenorowym, basowym i barytonowym. Ten ostatni zdaje siê byæ jego ulubionym instrumentem. Krytycy ceni¹ go za wielowarstwow¹ kompozycjê, która równowa¿y intryguj¹c¹ orkiestracjê z namiêtn¹ improwizacj¹. W najbli¿szy wtorek w Elastic dwa sety wyœmienitej muzyki. Vandermark na saksofonie i klarnecie, Dave Remis na saksofonie, Fred Lonberg- Holm na wiolonczeli, Kent Kessler na basie i Tim Daisy na perkusji. Elastic jest siedzib¹ organizacji non-profit o nazwie Elastic Arts Foundation, która za swój cel obra³a opiekê nad lokaln¹ spo³ecznoœci¹ artystyczn¹ i kulturaln¹. Fundacja organizuje kreatywne, niekomercyjne pokazy, performance, i wydarzenia artystyczne. Samo miejsce Elastic jest lokalem bez licencji alkoholowej, ale ho³duj¹ce zasadzie BYOB. Kwietniowa seria wystêpów Kena Vandermarka jest zorganizowana przy wspó³pracy z Umbrella Music, grup¹ chicagowskich muzyków i prezenterów pracuj¹cych nad stworzeniem mo¿liwoœci zaistnienia dla kreatywnych i improwizuj¹cych muzyków. Cz³onkowie grupy Umbrella organizuj¹ serie koncertów, które odbywaj¹ siê w œrody w Hideout, w czwartki w Elastic, w niedziele w The Hungry Brain, czyli miejscach bêd¹cych uznanymi scenami ambitnej muzyki. Kolejne koncerty Vandermarka w Elastic odbêd¹ siê 22 i 29 kwietnia, o tej samej porze.

Hot spot

Milk and Honey Café, 1920 W Division St, Milk and Honey Granola, 1939 W Fulton St, Milka and Honey Bake Shop, 1543 N Damen St,

Wiosna wprawdzie jeszcze nieœmia³a, ale aura ju¿ sprzyja budzeniu siê z zimowego snu. Wszystkie chicagowskie œpiochy zimowe te¿ zd¹¿y³y zauwa¿yæ tê przyjemn¹ zmianê pogodow¹ i uderzy³y na podbój miasta. Kawiarnie i lodziarnie, restauracje wszelkiej maœci wkraczaj¹ w tak zwany ruchliwy sezon. Dla wielu z nas zwyk³ych zjadaczy omletów, muffinów i pijaczy hektolitrów kawy, to sezon czekania na stolik we wszystkich wy¿ej wymienionych miejscach. Mo¿e w³aœnie dla zmniejszenia ruchu drogowego miêdzy stolikami Milk and Honey coraz bardziej siê rozrasta. Teraz to ju¿ trzy punkty z mlekiem i

miodem w nazwie, ale miejsc na dobre œniadanie, brunch, czy lunch nigdy wiele. Milk and Honey Cafe, od której siê wszystko zaczê³o, znajduje siê na jednej z najbardziej zagêszczonych restauracjami, butikami i barami ulicy Chicago. Serwuj¹ tam kawê i s³odkie wypieki, ale równie¿ pe³nowartoœciowe œniadanie. Menu zmienia siê czêsto i zale¿y od tego, co aktualnie jest w sezonie. Na przyk³ad specjalnoœci¹ tego tygodnia jest zupa - krem ze szparagów ze szczypiorkiem za $2.50, sa³atka Cezar z pieczonym kurczakiem, parmezanem i grzankami za $7.25 i kanapka w

Izabela G³uszak

Koncert

izag@infolinia.com

Tu Es Petrus - oratorium Piotra Rubika Bazylika œw. Jacka, 3636 W. Wolfram Pi¹tek, 11 kwietnia, godz.: 20:00, Arie Crown Theatre, McCormick Place, 2301 S. Lake Shore Dr, Sobota, 12 kwietnia, godz.: 20:00, bilety:$80-90 Christopher Entertainment zaprasza na oratorium "Tu Es Petrus" z okazji rocznicy œmierci Jana Paw³a II, pod honorowym patronatem Biskupa Pomocniczego Chicago, Thomasa J. Paprockiego, w wykonaniu dyrygenta i kompozytora Piotra Rubika. Kompozytorowi towarzyszyæ bêd¹: Krakowska Orkiestra Symfoniczna, Wroc³awski Chór Akademicki oraz soliœci: Anna Lubieniecka, Zofia Nowakowska, Marta Moszczyñska, Grzegorz Wilk, Micha³ Gasz, Micha³ Bogdanowicz oraz narrator Jakub Wieczorek. Oratorium stworzono na czeœæ Jana Paw³a II a ukoñczono tu¿ po jego œmierci. Autorem s³ów oratorium jest krakowski literat Zbigniew Ksi¹¿ek. "Tu Es Petrus" jest drug¹ czêœci¹, powsta³ego z inicjatywy prezydenta miasta Kielc Wojciecha Lubawskiego, tryptyku Œwiêtokrzyskiego. "Tu Es Petrus" to poetycka opowieœæ o trzech najwa¿niejszych tajemnicach tego œwiata. Te tajemnice to Tajemnica

Mityczne stworzenia: smoki, jednoro¿ce, syreny

Stworzenia, Tajemnica Krzy¿a i Tajemnica Mi³oœci. To jednoczeœnie poetycka opowieœæ o trzech najwiêkszych problemach XXI wieku. Te problemy to g³ód obok bogactwa, wojny w opozycji do pokoju i nienawiœæ w ludzkich sercach obok pragnienia ³adu serca. "Tu Es Petrus" to poetycka opowieœæ o nastêpcy Piotra - Janie Pawle II, któremu przysz³o w swoim ¿yciu i pontyfikacie zmierzyæ siê z powy¿szymi kwestiami. O Papie¿u, który pod¹¿y³ drog¹ Ukrzy¿owanego i z pokor¹ poniós³ krzy¿ cierpienia, krzy¿ ¿ycia, krzy¿ wiary i krzy¿ bólu."- mówi autor Zbigniew Ksi¹¿ek.

Wystawa

Field Museum, 1400 S. Lake Shore Dr, do 1 wrzeœnia, codziennie od 9:00 do 17:00. Od zarania dziejów na ca³ym œwiecie ludzkoœæ zafascynowana by³a dziwnymi stworami o niewiadomym pochodzeniu. Od œredniowiecznych zion¹cych ogniem smoków po jednoro¿ce o magicznej mocy i mityczne syreny wyobraŸnia ludzka by³a w mocy stworów. Dzisiaj Field Museum stwarza mo¿liwoœæ przeanalizowania legend i prawd, jakie kryj¹ w sobie najbardziej fascynuj¹ce kreatury stworzone przez kulturê i tradycjê. Otwiera podwoje do bajkowego œwiata smoków, podró¿y w g³¹b oceanów i ponad chmury, która odkryje sekrety mocarnych, niebezpiecznych i magicznych istot, które by³y czêœci¹ ludzkiego doœwiadczenia przez tysi¹ce lat. Zachowane szcz¹tki, wytwory sztuki ludowej i dzie³a sztuki uwypuklaj¹ zaskakuj¹ce podobieñstwa i ró¿nice w sposobie postrzegania mitów na ca³ym œwiecie. Na przyk³ad taki smok, co to takiego? W mitologiach jest przedstawiany jako zwierzê, rodzaj olbrzymiego, lataj¹cego gada. Smoki obdarzone by³y przewrotn¹ inteligencj¹ i wed³ug wielu mitów potrafi³y pos³ugiwaæ siê mow¹, oraz posiada³y rozmaite skarby. Ró¿ne zwierzêta podobne do smoków wystêpowa³y w mitologiach wielu kultur. A co to takiego jednoro¿ec? To fantastyczne stworzenie maj¹ce jeden róg po œrodku czo³a. Najwczeœniej jednoro¿ca opisa³ Ktezjasz, bo ju¿ w V wieku przed nasza er¹. Wtedy to te¿ dodano mu ³eb jelenia, stopy s³onia i ogon lwa. Œredniowieczu przedstawiano go jako bia³ego konia. W staro¿ytnych mitach jednoro¿ce stanowi³y zaprzêg rydwanu Artemidy i towarzyszy³y dziewiczym boginiom ksiê¿yca. W wiekach póŸniejszych symbolizowa³ nawet Chrystusa. Wierzono równie¿, ¿e róg jednoro¿ca ma magiczn¹ moc oczyszczania wszystkiego, czego siê dotknie i jest panaceum na wszelkie trucizny. Albo takie syreny. Jedne pó³-kobiety i pó³- ptaki a inne pó³-kobiety pó³-ryby. I wiele, wiele innych stworów. Po dzieñ dzisiejszy mityczne stworzenia istniej¹ i odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w codziennym ¿yciu wielu kultur, a teraz znalaz³y siê w Field Museum.

stylu œródziemnomorskim z tuñczykiem, serem provolone i pomidorem w tej samej cenie. Drugie miejsce to po prostu fabryka p³atków œniadaniowych, a konkretnie granoli, która jest przepisem w³aœcicielki Carol Watson i kombinacj¹ owsianki, pszenicy, s³onecznika, migda³ów, suszonych wiœni, kokosa, miodu i br¹zowego cukru. Mo¿na j¹ kupiæ w wiêkszoœci sklepów spo¿ywczych w Chi-

town. Trzecie miejsce, piekarnia, to ma³y lokal niedaleko przystanku Damen Blue Line, doskona³y, jeœli chcemy kupiæ kawê i œniadanie na wynos. W³aœciwie przypomina mi trochê polskie bary mleczne z epoki, ale tylko w wystroju, bo wypieki s¹ przepyszne. Polecam babeczkê marchewkow¹ i frittatê na zimno. Wizyta w Milk and Honey to wydarzenie mlekiem i miodem p³yn¹ce.


IMAGE

rky. o w ne t o m e

N ess l r H fo

s S nel . I n a D ch ime t re Mo about It ’s

Only DISH Network offers all of these options: » 100% all-digital packages and picture » Free DVR or HD DVR Receiver Upgrade (monthly $5.98 DVR fee) » Free Standard Professional Installation Procom Enterprises, Ltd

America’s Top 100 Over 100 Channels! Includes:

EAST/WEST

and more!

32

$

99 MONTH

Chicago 6615 W. Irving Park Rd., Suite 201

773-427-0202 Digital Home Advantage: Pay $49.99 Activation Fee. Requires Social Security Number, valid major credit card, credit approval and qualifying programming purchase. Equipment must be returned to DISH Network upon termination of qualifying service. Limit 4 tuners per account. Monthly package price includes an equipment rental fee of $5.00 or $7.00 for first receiver, based on selected model. In addition, a monthly equipment rental fee of $5.00 or $7.00 will be charged for each receiver beyond the first, based on selected model. A $5.00/mo. additional outlet programming access fee applies for each dual-tuner receiver; fee will be waived monthly for each such receiver continuously connected to Customer’s phone line. Lease upgrade fee may apply for select receivers (based on model). Monthly $5.98 DISH Network DVR Service fee applies for each DVR receiver. Offer ends 7/31/08 and is available in the continental United States for new, first-time DISH Network residential customers. All prices, packages and programming subject to change without notice. Local and state sales taxes may apply. Where applicable, equipment rental fees and programming are taxed separately. All DISH Network programming, and any other services that are provided, are subject to the terms and conditions of the promotional agreement and Residential Customer Agreement, available at www.dishnetwork.com or upon request. Local channels packages by satellite are only available to customers who reside in the specified local Designated Market Area (DMA). Local channels may require an additional dish antenna from DISH Network, installed free of any charges with subscription to local channels at time of initial installation. Social Security Numbers are used to obtain credit scores and will not be released to third parties except for verification and collection purposes only or if required by governmental authorities. All service marks and trademarks belong to their respective owners.


14

MONITOR

11 KWIETNIA 2008

IMPREZY

KALENDARIUM IMPREZ WYSTAWIENNICZYCH W CHICAGO

Koncerty - weekend

4/11/2008 - 4/15/2008 The Higher Learning Commission of the North Central Association of Colleges & Schools - NCA/The Higher Learning Commission Annual Meeting Hyatt Regency Chicago

Piยนtek, 04.11.2008

4/11/2008 - 4/13/2008 2008 Kitchen/Bath Industry Show and Conference Convention McCormick Place

Mark Rose (Spitalfield) / Bear Dog / Empires / Hotel Ahead 6:30 PM Beat Kitchen, Chicago, IL TW, bilety $10

4/13/2008 - 4/16/2008 Managers Conference Convention Renaissance Schaumburg Hotel and Convention Center

Caribou / F*CK Buttons Empty Bottle, Chicago, IL

4/14/2008 - 4/18/2008 Spring Scrum Gathering Convention Allerton Hotel 4/14/2008 - 4/21/2008 International Order of the Golden Rule - Annual Convention Renaissance Chicago Hotel 4/14/2008 - 4/17/2008 American Academy of Neurology 60th Annual Meeting McCormick Place West

Deals Gone Bad / Hillbilly Idle / the Stacks / Waste Basket 6:00 PM Reggie's Rock Club, Chicago, IL TW, bilety $10

7:00 PM TW, bilety $12

Flo-Rida: Peeda Pan: Gemstones: Tha Pope 7:00 PM Crossroads Entertainment Center, Chicago Heights, IL TM, bilety $30

4/19/2008 - 4/25/2008 Snomed 4/21/2008 - 4/24/2008 IEEE PES Transmission & Distribution Conference & Expo Convention McCormick Place North 4/22/2008 - 4/24/2008 IPA Technical Conference Convention Westin Chicago River North, The 4/22/2008 - 4/24/2008 The TFM Show Navy Pier 4/22/2008 - 4/23/2008 Morningstar Stocks Forum Convention Holiday Inn Chicago Mart Plaza 4/23/2008 - 4/25/2008 Claims Prevention and Procedures Council - CPPC Workshops Convention Oak Brook Hills Marriott Resort 4/23/2008 - 4/27/2008 Precast/Prestressed Concrete Institute - PCI Committee Days Convention Westin Michigan Avenue Chicago 4/24/2008 - 4/27/2008 North American Montessori Teachers Association The Fourth Adolescent Colloquium Convention 4/24/2008 - 4/25/2008 Combined Annual Meeting of CSCR and MWAFMR 4/25/2008 - 4/28/2008 The Merchandise Mart International Antiques Fair Merchandise Mart (MMPI) 4/25/2008 - 4/28/2008 ART Chicago Merchandise Mart (MMPI)

9:30 PM TW, bilety $10

Jerry Seinfeld 9:30 PM The Chicago Theatre, Chicago, IL TM, bilety $45-75 JT and the Clouds, Adam Fitz, Plus DJS John Ciba and Mike Lemaistre 9:30 PM Hideout, Chicago, IL TW, bilety $10 Kyle Cease 9:45 PM Zanies in Vernon Hills, Vernon Hills, IL TW, bilety $23

Possessed The Pearl Room, Mokena, IL

A Birdsong Valentine : Lucid Ground : Halfway Jane 10:00 PM Cubby Bear, Chicago, IL TM, bilety $7

7:00 PM TM, bilety $25

10:00 PM TM, bilety $6

ComedySportz ComedySportz, Chicago, IL

10:00 PM TM, bilety $19

Outformation 10:00 PM House of Blues Chicago, Chicago, IL TM, bilety $10

4/16/2008 - 4/20/2008 Mid-Year Conference-Gertrude Rush Award Dinner 4/16/2008 - 4/20/2008 Illinois Credit Union League Annual Convention Hilton Chicago

4/19/2008 - 4/24/2008 Society of Vacuum Coaters - Annual Technical Conference Hyatt Regency Chicago

Elf Power / Big Buildings / Michael Columbia Subterranean, Chicago, IL

16 Candles Durty Nellies, Palatine, IL

4/15/2008 - 4/16/2009 National Association of Mobile Entertainers, Annual Convention Delegates: 200

4/17/2008 - 4/20/2008 American Academy of Ambulatory Care Nursing - AAACN Annual Conference Hyatt Regency Chicago

9:30 PM TM, bilety $12

Jerry Seinfeld 7:00 PM The Chicago Theatre, Chicago, IL TM, bilety $45-75

4/14/2008 - 4/18/2008 Arrowhead Conferences and Events - Seminary Consortium for Urban Pastoral Education (SCUPE)Congress on Urban Ministry

4/17/2008 - 4/19/2008 Association for Asian American Studies - Annual Conference Hyatt Regency McCormick Place

Dale Watson FitzGerald's, Berwyn, IL

Widespread Panic

Widespread Panic Auditorium Theatre, Chicago, IL

7:00 PM TM, bilety $37.50

Dierks Bentley Braden Auditorium, Normal, IL

7:30 PM TM, bilety $37-45

ComedySportz ComedySportz, Chicago, IL

8:00 PM TM, bilety $19

Craig Ferguson Rialto Square Theatre, Joliet, IL

8:00 PM TM, bilety $25-57

Dells, Dramatics, Impressions, Emotions, Chi-Lites Arie Crown Theater, Chicago, IL

8:00 PM TM, bilety $42-59

Unwed Sailor / Ryan Lindsey / Sleeper Car Beat Kitchen, Chicago, IL

10:30 PM TW, bilety $10

Mr. Blotto Reggie's Rock Club, Chicago, IL

11:00 PM TW, bilety $6

ComedySportz : The Beatbox ComedySportz, Chicago, IL

11:59 PM TM, bilety $10

Sobota, 04.12.2008 ISU Greek Scene Braden Auditorium, Normal, IL

6:00 PM TM, bilety $10

Jerry Seinfeld 7:00 PM The Chicago Theatre, Chicago, IL TM, bilety $47-75 Kathleen Madigan 7:00 PM Zanies in Vernon Hills, Vernon Hills, IL TW, bilety $25 Los Rehenes Aragon Ballroom, Chicago, IL

7:00 PM TM, bilety $37

The Pop Culture Suicides featuring Zim Zum The Pearl Room, Mokena, IL

7:00 PM TM, bilety $10

Widespread Panic Auditorium Theatre, Chicago, IL

7:00 PM TM, bilety $37.50

Kyle Cease 8:00 PM Zanies in Vernon Hills, Vernon Hills, IL TW, bilety $23

American English Rialto Square Theatre, Joliet, IL

8:00 PM TM, bilety $27-42

Cowboy Mouth : Rum Runners : Where's Charlie 8:30 PM Joes, Chicago, IL TM, bilety $24

ComedySportz ComedySportz, Chicago, IL

8:00 PM TM, bilety $19

Piotr Rubik Tu Es Petrus Arie Crown Theater, Chicago, IL

8:00 PM TM, bilety $65-180

Johnny a 8:00 PM The New Lafayette Club, Bloomington, IL TW, bilety $10 Kinsey Report Plus Joanna Connor & Guitar Set 8:00 PM Kingston Mines, Chicago, IL TW, bilety $15

Autechre with Massonix (Graham Massey of 808 State) and Rob Hall Abbey Pub, Chicago, IL

9:00 PM TW, bilety $20

Garaz with Ravenhouse Klas Restaurant, Cicero, US

9:00 PM TW, bilety $25

Craig Ferguson

Las Guitarras De Espana with Fandanguero & Darwin Noguera's Evolution 9:00 PM Viaduct Theater, Chicago, US TM, bilety $15 Musical Outfits : Pete and J : Matt Mays : Pale Pale Pink 9:00 PM Double Door, Chicago, IL TM, bilety $8 New Model Army Otto's, Dekalb, IL

9:00 PM TM, bilety $10

The Besties / Ash In Pensacola / Mean Ohio / My My My 9:00 PM The Note, Chicago, IL TM, bilety $

Informacje o biletach: TW - www.ticketweb.com TM - www.ticketmaster.com


11 KWIETNIA 2008

MONITOR

IMPREZY

15

Zaplanuj koncerty... Bigg Laughs featuring Tyler and Vanessa Fraction 8:00 PM Harold Washington Cultural Center, Chicago, IL TM, bilety $40

KT Tunstall

Pi¹tek, 05/16/08 KT Tunstall Vic Theatre, Chicago, IL

7:30 PM TM, bilety $34

Duke Tumatoe & the Power Trio Plus Joanna Connor & Guitar Set Kingston Mines, Chicago, IL

8:00 PM TW, bilety $15

Eddie Izzard The Chicago Theatre, Chicago, IL

8:00 PM TM, bilety $50-72

Duke Tumatoe & the Power Trio Plus Joanna Connor & Guitar Set Kingston Mines, Chicago, IL

8:00 PM TW, bilety $15

Eddie Izzard The Chicago Theatre, Chicago, IL

8:00 PM TM, bilety $50-72

The Ventures Beverly Arts Center, Chicago, IL

8:00 PM TW, bilety $40

Jon Langford & the Pine Valley Cosmonauts / the Sadies / Rosie Flores 9:00 PM Bottom Lounge, Chicago, IL TW, bilety $20 65daysofstatic Subterranean, Chicago, IL

9:30 PM TW, bilety $10

8:30 PM TM, bilety $25

Enter the Haggis Martyrs, Chicago, IL

9:00 PM TM, bilety $10

Sponge : Malpractice LTD Double Door, Chicago, IL

9:00 PM TM, bilety $15

Subnoize Souljaz / Potluck / Dgof / Big B / Dirtball / Underrated 10:00 PM Subterranean, Chicago, IL TW, bilety $10

CPC Gangbangs / Cococoma / Mother of Tears Beat Kitchen, Chicago, IL

10:30 PM TW, bilety $10

The Beatbox ComedySportz, Chicago, IL

11:59 PM TM, bilety $10

Sobota, 05/17/08

Seether and Flyleaf

Bill Burr 9:30 PM Zanies in Vernon Hills, Vernon Hills, IL TW, bilety $25 Bottle Rockets Beat Kitchen, Chicago, IL

9:30 PM TW, bilety $15

Subtle / Pit Er Pat / Locks Empty Bottle, Chicago, IL

10:00 PM TW, bilety $12

The Hot Karl ComedySportz, Chicago, IL

11:59 PM TM, bilety $10

Niedziela, 05/18/08

Paul Green School of Rock Presents: the Beatles 3:00 PM Beat Kitchen, Chicago, IL TW, bilety $10

50th Annual Ebony Fashion Fair The Chicago Theatre, Chicago, IL

Bill Burr 7:00 PM Zanies in Vernon Hills, Vernon Hills, IL TM, bilety $25

Onesidezero Plus Munroe / Inn Cinema / Meqqa 6:00 PM Logan Square Auditorium, Chicago, IL TW, bilety $8

The Cure Allstate Arena, Rosemont, IL

7:00 PM TM, bilety $50-65

Seether and Flyleaf Riviera Theatre, Chicago, IL

6:00 PM TM, bilety $31

Joanna Connor Plus Joe Barr & the Soul Purpose Band Kingston Mines, Chicago, IL

8:00 PM TW, bilety $12

Mike Ness Park West, Chicago, IL

8:00 PM TM, bilety $30

Cluster / Chandeliers / Disappears Empty Bottle, Chicago, IL

9:00 PM TW, bilety $15

Old Time Relijun with B1g T1me and Spires That In the Sunset Rise and 9:00 PM Abbey Pub, Chicago, IL TW, bilety $8

Larry Reeb 9:45 PM Zanies in Vernon Hills, Vernon Hills, IL TW, bilety $23

The Rosewood Thieves , Dragon and Jones , and Cairo Gang 10:00 PM Hideout, Chicago, IL TW, bilety $8

Finger Eleven 6:00 PM The Fuel Room at Austin's Saloon and Eatery, Libertyville, IL TM, bilety $25

Rush 7:30 PM i wireless Center (formerly The MARK of the Quad Cities), Moline, IL TM, bilety $42-72

Larry Reeb 8:00 PM Zanies in Vernon Hills, Vernon Hills, IL TW, bilety $23 Tributosaurus Park West, Chicago, IL

Finger Eleven

3:00 PM TM, bilety $32-122

The Indestructible 6:00 PM The Pearl Room, Mokena, IL More Info on sale: Sat, 04/19/08 11:00 AM

Œroda, 05/21/08 Nightmare of You / the Graduate / Paper Rival / Edison Glass 6:30 PM Subterranean, Chicago, IL TW, bilety $10 Chronic Seizure / Invasion / Sin Orden / No Slogan 7:00 PM Beat Kitchen, Chicago, IL More Info on sale: Sat, 04/12/08 10:00 AM Beto Cuevas House of Blues Chicago, Chicago, IL

7:30 PM TM, bilety $35

Andre Taylor & the Blues Alley Cats Plus Jimmy Burns Blues Band Kingston Mines, Chicago, IL

8:00 PM TW, bilety $12

Train Accident Apollo Theater, Chicago, IL

8:00 PM TM, bilety $10

The Old Haunts / Red Eyed Legends / Stanley Ross 9:00 PM Empty Bottle, Chicago, IL TW, bilety $8 Making Movies / Silent Sirens 10:15 PM Beat Kitchen, Chicago, IL More Info on sale: Sat, 04/12/08 10:00 AM

Linsey Alexander & the L.A.B.B. Plus Charlie Love & the Silky Smooth B 8:00 PM Kingston Mines, Chicago, IL TW, bilety $12

Poniedzia³ek, 05/19/08 Arch Enemy House of Blues Chicago, Chicago, IL

5:00 PM TM, bilety $18

Hit the Lights featuring Set Your Goals / I AM the Avalanche / the Yea 7:00 PM House Cafe, DeKalb, IL TW, bilety $12 John Primer & the Real Deal Blues Band Plus J. W. Williams & the Chi-T 8:00 PM Kingston Mines, Chicago, IL TW, bilety $12 KTL / Nemeth / Helen Money Empty Bottle, Chicago, IL

9:00 PM TW, bilety $12

Rush

Wtorek, 05/20/08 The Cure

Bobaflex The Pearl Room, Mokena, IL

6:00 PM TM, bilety $10

Informacje o biletach: TW - www.ticketweb.com

TM - www.ticketmaster.com


11 KWIETNIA 2008

www.infolinia.com

MONITOR

PRACA

17

Zasady publikacji og³oszeñ drobnych w tygodniku Monitor Og³oszenia drobne drukowane s¹ w oparciu o aktualny cennik i poni¿sze zasady ogólne. I. Og³oszenia drobne przyjmowane s¹: 1. W redakcji gazety Monitor (6615 W. Irving Park Rd., Chicago, IL 60634) 2. We wszystkich autoryzowanych punktach przyjmowania og³oszeñ: Wallys Market, 3256 N. Milwaukee, Ave. Wallys Market, 6601 W. Irving Park Rd., Wallys Market, 1731 W. Golf Rd. 3. Telefonicznie, dzwoni¹c pod numer: 773205-0303; lub wysy³aj¹c og³oszenie faksem: 773-205-5252 (z podaniem numeru kontaktowego) 4. Poczt¹ - wype³niaj¹c kupon og³oszenia drukowany na koñcu gazety, wraz z za³¹czon¹ op³at¹ za og³oszenie 5. Przez Internet - na stronie www.infolinia.com lub e-mail na adres monitor@infolinia.com

II. Og³oszenia, które dotr¹ do redakcji do czwartku, do godz. 2 pm, uka¿¹ siê pi¹tkowym wydaniu gazety.

III. Rodzaje og³oszeñ drobnych: - og³oszenia bezp³atne - og³oszenia p³atne - og³oszenia "do skutku" - ramki Og³oszenia bezp³atne Og³oszenia bezp³atne przyjmowane s¹ w kategoriach: "praca poszukiwana" oraz "sprzeda¿ do $50" (w og³oszeniu musi byæ podana cena). Treœæ og³oszenia nie mo¿e przekraczaæ 15 s³ów - na dany nr telefonu mo¿na zamieœciæ maksymalnie 2 og³oszenia. S³owo - dowolny ci¹g minimum 2 znaków. Og³oszenia bezp³atne publikowane s¹ w 4 kolejnych numerach gazety, po czym musz¹ byæ zg³oszone ponownie jako nowe oferty. Redakcja zastrzega sobie prawo skrócenia czasu drukowania og³oszenia bez podawania przyczyny. Og³oszenia p³atne Og³oszenia p³atne s¹ przyjmowane do wszystkich pozosta³ych kategorii. Koszt og³oszenia na 1 tydzieñ wynosi $5, je¿eli og³oszenie nie przekracza 15 s³ów. Ka¿de dodatkowe s³owo - $0.50. Og³oszenia towarzyskie: $10/4 tygodnie. Og³oszenia p³atne drukowane s¹ przez okres zg³oszony przy zamówieniu.

Og³oszenia do skutku Og³oszenia do skutku dotycz¹ tylko kategorii: nieruchomoœci, sprzeda¿, motoryzacja. Og³oszenia do skutku ukazuj¹ siê przez 4 kolejne wydania gazety i mog¹ byæ odnawiane przez klienta dowoln¹ iloœæ razy. Je¿eli og³oszenie nie zostanie odnowione przed up³ywem 4 tygodnia (ale nie wczeœniej ni¿ 7 dni przed dat¹ ostatniej publikacji), bêdzie automatycznie wykasowane, bez mo¿liwoœci bezp³atnego odnowienia. W og³oszeniu do skutku mo¿e byæ wymieniona tylko jedna rzecz lub nieruchomoœæ (np. jeden samochód, jedno mieszkanie). Zmiana treœci og³oszenia w czasie jego publikacji wymaga dodatkowej op³aty. Jedyn¹ rzecz¹ podlegaj¹c¹ bezp³atnym zmianom jest cena, która mo¿e byæ dowoln¹ iloœæ razy obni¿ana. Cennik og³oszeñ do skutku (do 15 s³ów): - og³oszenia w kategorii: sprzeda¿, motoryzacja, - $20, nieruchomoœci - $30 - do skutku w ramce: sprzeda¿, motoryzacja - $30 nieruchomoœci - $40 - do skutku ze zdjêciem: sprzeda¿, motoryzacja - $40

nieruchomoœci - $60 - ka¿de dodatkowe s³owo - $1.00 Ramki Ramki mog¹ mieæ szerokoœæ jednej szpalty. Koszt og³oszenia w ramce to $15/tydzieñ. IV. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy drukowania og³oszenia bez podania przyczyny. V. Og³oszenia drobne zg³oszone do publikacji w Monitorze s¹ automatycznie publikowane na stronie www.infolinia.com. Za publikacjê tych og³oszeñ w Internecie nie pobieramy ¿adnej dodatkowej op³aty. VI. Op³aty za wszystkie og³oszenia pobierane s¹ przed publikacj¹, wed³ug aktualnego cennika. VII. Wszelkie reklamacje nale¿y sk³adaæ pisemnie, w ci¹gu 7 dni od ukazania siê og³oszenia, podaj¹c numer og³oszenia oraz numer gazety, w której ukaza³o siê og³oszenie. VIII. Monitor nie odpowiada za treœæ i skutki prawne powsta³e w wyniku umieszczenia na ³amach gazety og³oszenia i nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za treœæ zamieszczanych og³oszeñ ani za materia³y i zdjêcia dostarczone do produkcji. IX. Zlecenie zamieszczenia og³oszenia oznacza akceptacjê powy¿szych warunków publikacji og³oszeñ.

Praca - Dam Pracê Sprz¹tanie 1130 Zatrudniê pani¹ z samochodem do pracy w grupie na 6 dni, zarobki $600-800, p³atne œwiêta i wakacje. Angielski do porozumienia. Tel. 847-9219481 [0804-0242]

Praca - Dam Pracê Biurowa 1110 Atrakcyjna praca biurowa w okolicach O' hare Tel. 773405-7991 [0804-0094] Uwaga Mortgage i Real Estate Brokers. Œwietna okazja do zarobienia pieniêdzy, kiedy rynek stoi. Agencja ubezpieczeniowa poszukuje sprzedawców na full time lub part time, mo¿liwoœæ wyboru godzin pracy. Proszê zostawiæ wiadomoœæ. Tel. 847-809-87 30 [0804-0052]

Medical Equipment company is looking for a full time office/service representative. Medical field experience preferred but will provide training. 847-226-3049 [0803-0573] Agencja Allstate Insurance, full time lub part time. Wynagrodzenie + komisowe. Doœwiadczenie mile widziane. Tel. 773-775-4600; 847-3689400 [0803-0210]

Zatrudniê pani¹ z samochodem do pracy w grupie na 6 dni. Zarobki $600-800, p³atne œwiêta i wakacje. Angielski do porozumienia. Tel. 847-9219481 [0804-0242]

mkami) do rozwo¿enia 2 osób

Poszukujê 2 lub 3 osoby do pracy Jannitorial Commercial przy sprz¹taniu, okolice Libertyville, Lion Shale, eventualnie Gurnee. Tel. 847-9620400 [0804-0255]

Henry lub Wauconda Tel. 847

Potrzebna kobieta do sprz¹tania domków z okolic Schaumburg, samochód mile widziany Tel. 630-440-7850 [08 04-0099] Sprz¹tanie dla kobiety, œroda i pi¹tek, krótkie godziny okolica Arlington Hts. lub Chicago 773-322-8744 [0804-0049]

Praca - Dam Pracê Opieka 1120

Potrzebna pani do opieki nad starsz¹ osob¹ Tel. 815-5540298 [0804-0191]

dem (mo¿e byæ ze swoimi do-

Poszukujê 2 lub 3 osób do pracy Janitorial Commercial, przy sprz¹taniu okolice Libertyville, Lion Shale, eventualnie Gurnee. Tel. 847-962-04 00 [0804-0255]

Potrzebna pani do pracy przy sprz¹taniu domów w czwartki i pi¹tki Tel. 773-203-8380 [0804-0225]

Firma ubezpieczeñ zatrudni osoby do pracy w biurze na pó³ etatu w godz wieczornych. Przyuczymy, proszê zostawiæ wiadomoœæ. Tel. 847630-6415 [0710-1356]

Zatrudniê osobê z samocho-

na domki Marlena Tel. 630673-1498 [0803-0400] Potrzebna kobieta do serwisu sprz¹taj¹cego z okolic Mc-219-0949 [0803-0555] Potrzebna Pani do sprz¹tania domków pó³nocno- zachodnie przedmieœcia Chicago Tel. 630-250-0806 [0803-0482] Serwis sprz¹taj¹cy w Naperville poszukuje kobiety do pracy, wysokie zarobki, mo¿liwoœæ zamieszkania. Tel. 630935-6231 [0803-0327]


18

MONITOR

11 KWIETNIA 2008

szukaj nas w sieci:

PRACA Potrzebna pani do serwisu sprz¹taj¹cego, 6 dni w tygodniu, z samochodem lub bez. Bardzo dobre wynagrodzenie. Tel. 847-254-1085; 708715-6426 [0803-0197] Zatrudniê 2 osoby z okolic p³n-zach. Chicago do sprz¹tania domków, $10/godzinê. 773-541-1062 [0803-0192]

Praca - Dam Pracê Kontraktorka 1150 Potrzebny elektryk z doœwiadczeniem. Samochód wymagany. Tel. 773-338-6679 [08 04-0218]

Technik dentystyczny do laboratorium o profilu korony i mosty, do robienia modeli potrzebny 773-736-5713 [08040046]

Potrzebna osoba na part time do pracy w kuchni 10am2pm, p³n-zach przedmieœcia. Dzwoniæ do Ireny. Tel. 847385-1496 [0710-1335]

Harwood Hts. Autobody, poszukuje technika do wykonywania Autobody Frame Collision, full time, wymagane w³asne narzêdzia, oraz znajomoœæ jêzyka angielskiego Tel. 708-867-5377 po polsku Kris [0803-0582]

Praca - Szukam Pracy - Biurowa 1210

Stale rozwijaj¹ca siê firma dystrybucyjna European Food and Liquor poszukuje doœwiadczonych, dwujêzycznych energicznych osób, z siln¹ motywacj¹ i pragn¹cych odnosiæ sukcesy, na stanowisko przedstawicieli handlowych. 630-241-2447 [0803-0560]

Poszukujê pracownika z ma³ym doœwiadczeniem lub bez do pod³óg drewnianych. $11 na start. Musi posiadaæ Social Security i w³asny transport. 847-718-1178 [0803-0502] Potrzebny stolarz meblowy z doœwiadczeniem na po³udniu Chicago Tel. 630-464-5523 [0803-0345]

Praca - Dam Pracê Kierowcy 1160

Potrzebna osoba, która poprowadzi biuro show room w Chicago produktów u¿ytków domowego naszych i innych firm. CV proszê przes³aæ na adres: E-mail: gsmandpro@yahoo.com [0803-0539] Do wynajêcia stanowisko w damskim w salonie fryzjerskim. Dobra lokalizacja. Tel. 773-774-2990 [0803-0530] Zatrudniê masa¿ystkê z licencj¹ od zaraz Belmont/ Austin 773-889-8171 [0803-0457] Zegarmistrz potrzebny od zaraz. Tel. 312-282-4652 [08030445] Partner z doœwiadczeniem w ogrodnictwie, hodowla kwiatów. Antoni. Tel. 847-404-78 36 [0803-0203]

Praca - Dam Pracê Ró¿na 1180

Zatrudniê kucharza, najchêtniej z zamieszkaniem do restauracji w Antioch. Tel. 773988-4587 [0803-0185]

Potrzebny mechanik do na-

Potrzebny mê¿czyzna do warehouse do roz³adowywania i za³adowywania towaru. Tel. 773-491-6718, 773-745-3609 [0710-0740]

praw lodówek w trailerach Tel. 773-491-6718 [0804-0141] Potrzebne osoby do szycia na produkcji oraz do poprawek. Mo¿liwoœæ szycia w domu. Zg³aszaæ siê osobiœcie 6039 W. Irving Park Tel. 773286-0320 [0804-0069]

Potrzebny mechanik do trucków. Tel. 773-491-6718; 773745-3609 [0710-0739] Szukam osoby do naprawy blacharki i polakierowania auta. Tel. 773-858-7976 [07101354] Technik komputerów, pe³ny etat, pó³nocne przedmieœcia. Wymagane samochód, j. angielski i pozwolenie na pracê. 847-501-2678 [0710-1331] Potrzebny samodzielny kucharz do restauracji na pó³ etatu. Tel. 708-508-8585 [0710 -1326]

Doœwiadczona osoba przy pracy biurowej, dobra obs³uga komputera, szuka pracy na part time lub full time. Jan 312-379-8650 [0803-0451]

Praca - Szukam Pracy - Opieka 1220 Poszukujê pracy do opieki przy starszej osobie z zamieszkaniem. Referencje, jêzyk angielski, prawo jazdy. Tel. 773-699-7979 [0804-0252] Mogê opiekowaæ siê Twoim dzieckiem, starsz¹ osob¹, utrzymaæ czystoœæ w Twoim domu, lub w biurze. Tel. 773817-6262 [0804-0227] Szukam pracy do osoby starszej z zamieszkaniem na 5-6 dni. Wspania³e referencje, d³ugoletnie doœwiadczenie, j. angielski do porozumienia. 847-890-4142 [0804-0220] Polska pielêgniarka bez prawa jazdy, ale z 9- letni¹ praktyk¹ przy chorych w USA, serdecznie zaopiekuje siê starsz¹ lub chor¹ osob¹ Tel. 773-678-4213 [0804-0192]


11 KWIETNIA 2008

www.infolinia.com Podejmê pracê przy starszej osobie na weekendy. Angielski i samochód. Za dobê od $120. Tel. 773-656-5207 [08 04-0189] Poszukujê pracy do opieki przy starszej osobie z zamieszkaniem. Referencje, jêzyk angielski, prawo jazdy. 773-699-7979 [0804-0252] Pan w œrednim wieku, obywatel USA, poszukuje pracy przy opiece. 5 lat doœwiadczenia, samochód, angielski do porozumienia. W³adys³aw. 773-699-3957 [0804-0187] Pani w œrednim wieku poszukuje pracy - przy opiece, 5-6 dni w tygodniu, na dzieñ, w Chicago. Angielski do porozumienia, obywatelstwo. Tel. 773-698-0510 [0804-0186] Zast¹piê przy opiece nad starsz¹ pani¹ dzieñ lub dwa. Posiadam doœwiadczenie i prawo jazdy. Tel. 773-5454003 [0804-0139] Poszukujê pracy do opieki przy starszej osobie. Posiadam referencje i doœwiadczenie. Tel. 773-486-4808 [08040077] Zaopiekujê siê dzieckiem w swoim domu, w Wood Dale. Irena. Tel. 224-381-4986 [08 04-0055] Mê¿czyzna 50 lat szuka pracy do opieki nad starszymi osobami. Poniedzia³ek-pi¹tek, jêzyk polski, angielski. Zygi. 708-583-2382 [0804-0043]

Poszukujê pracy przy starszej osobie na weekendy Tel. 773656-5207 [0803-0394]

Zaopiekuje siê dzieckiem w swoim domu River Grove Tel. 708-453-3224 [0803-0550]

Poszukujê pracy przy opiece na wieczory lub noce. Posiadam wszystko, co potrzeba do tego rodzaju pracy. Tel. 630-290-3843 [0803-0381]

Babcia dziewczynki zaopiekujê siê dzieckiem w swoim domu Roselle Tel. 630-3515207 [0803-0529] Pani zaopiekuje siê starsz¹ osob¹ na weekendy. Doœwiadczenie, referencje, angielski. 773-517-4253 [0803-0508] Zaopiekuje siê dzieckiem w swoim domu, Higgins/Central. Tel. 773-592-8527 [08030503] Zaopiekujê siê troskliwie osob¹ chor¹, du¿e doœwiadczenie. Posiadam amerykañski certyfikat. Tel. 847-647-9698 [0803-0473] Pani w œrednim wieku z wykszta³ceniem medycznym poszukuje pracy przy opiece nad osobami starszymi. Tel. 773-931-0878 [0803-0437] M³oda dziewczyna z dobrym angielskim, posiada referencje, szuka pracy do opieki, przy osobach starszych lub dzieciach. Przyjmê ró¿ne oferty. Tel. 847-344-6714 [08 03-0435]

Szukam pracy do opieki nad starsz¹ osob¹ na ka¿dy weekend lub co drugi weekend. Tel. 708-452-4473 [0804 -0036]

Poszukujê pracy do opieki do starszej osoby, p³d. zachodnie przedmieœcia. Noce lub weekendy. Angielski, referencje, prawo jazdy, samochód. 773-396-3598 [0803-0415]

Zast¹piê przy opiece do starszej pani, obojêtnie jaki dzieñ. Posiadam prawo jazdy. Tel. 773-545-4003 [0804-0031]

Przejmê pracê przy opiece do starszych, weekendy, noce, dochodzenie. Tel. 773-4306159 [0803-0409]

Mama 2 dzieci (4 i 7 lat) zaopiekuje siê twoim dzieckiem u siebie w domu w Lake Zurich. 708-590-9198 [0804-0028]

Zast¹piê na domku w sobotê lub weekend. Doœwiadczenie, referencje, angielski, samochód. Tel. 708-668-3631 [08 03-0406]

Babcia dziewczynki zaopiekuje siê dzieckiem w swoim domu. Roselle. Tel. 630-3515207 [0804-0013] Pielêgniarka z Polski z samochodem i angielskim, szuka pracy na 6-7 dni w tygodniu, przy opiece. Tel. 773-563-00 88 [0804-0001] Poszukujê pracy na weekendy przy opiece; lub na noce. Samochód, referencje. Tel. 773-732-8472 [0803-0567]

PRACA

Szukam pracy do opieki nad starsz¹ osoba Zofia Tel. 773202-8904 [0803-0553]

Mama zaopiekuje siê dzieckiem w swoim domu w Des Plaines Tel. 847-296-2855 [0803-0549]

Babcia 2,5 letniego wnuczka zaopiekuje siê dzieckiem w podobnym wieku lub powy¿ej w swoim domu (ewentualnie do uzgodnienia), Arlington Hts. (Golf/Algonquin). Tel. 708-362-3508 [0803-0405] Poszukujê pracy na 6-7 dni w tygodniu z zamieszkaniem do osoby starszej. Referencje, praktyka w Ameryce, dobrze wykonujê swoj¹ pracê. Tel. 708-867-8974 [0803-0404]

MONITOR

Emerytowana pielêgniarka zast¹pi w weekendy przy opiece nad osob¹ starsz¹, mówi¹c¹ po polsku, p³n. przedmieœcia. Tel. 630-307-8956 [0803-0350] Szukam pracy przy opiece nad dzieæmi Tel. 773-2205810 [0803-0348] Zaopiekujê siê dzieckiem u siebie w domu Chicago Tel. 773-220-5810 [0803-0347] Caregiver live-in. Speak English. References and DL Tel. 773-699-1251 [0803-0317] Szukam pracy do opieki przy starszych, dobry angielski, prawo jazdy, samochód Tel. 773-699-1251 [0803-0316] Kobieta w œrednim wieku szuka pracy do osób starszych lub do dzieci, b.dobry angielski, na dochodzenie Tel. 773317-6412 [0803-0292] Zast¹piê na domku w dowolny dzieñ tygodnia, równie¿ weekend. Doœwiadczenie, referencje, angielski, samochód. Tel. 708-668-3631 [08 03-0290] Podejmê pracê z zamieszkaniem na 6 dni w tygodniu lub na dochodzenie, znam dobrze j. w³oski, j. angielski do porozumienia. Krystyna Tel. 773-615-0044 [0803-0289] Starsza kobieta szuka pracy do osób starszych z zamieszkaniem. Przyjmê ró¿ne oferty. Tel. 773-414-9384 [08 03-0286] Poszukujê pracy do dziecka na dochodzenie, wykszta³cenie wy¿sze, samochód. Tel. 847-849-7934 [0803-0274] Mê¿czyzna z doœwiadczeniem przy opiece osób starszych, poszukuje pracy na full time lub podejmie zastêpstwo. 773-531-0493 [08030259] Szukam pracy przy opiece nad starszymi, na dojazd 5-6 dni w tygodniu Tel. 773-8899445;773-756-7874 [08030236] Szukam pracy przy osobie starszej na zamieszkanie lub dochodzenie, posiadam doœwiadczenie Tel. 773-4010254 [0803-0235]

Mama troskliwie zaopiekuje siê dzieckiem w swoim domu, ok. Wheeling, Prospect Hts. 847-808-9348 [0803-0200]

19

PROGRAM POLVISION 14 - 20 kwietnia 2008 PONIEDZIA£EK, 04.14.2008

Poszukujê pracy do opieki z zamieszkaniem lub nie, full time lub na weekendy. Doœwiadczenie, zielona karta, samochód, kierowca handycap. Tel. 773-317-8037 [0803 -0120] Mê¿czyzna poszukuje pracy przy opiece do starszych i chorych, z zamieszkaniem w Chicago i okolicy. Tel. 773615-7141 [0803-0019] Pani zaopiekuje siê dzieckiem, niedrogo, w swoim domu, Park Ridge, Des Plaines. 847-384-0827 [0802-0437]

8.00 DZIECI MÓWI¥: - program dla najm³odszych 8.20 SERIAL POLVISION: - “Fitness Club”, odc. 3 9.00 MONITOR POLVISION - wiadomoœci lokalne, kurs waluty amerykañskiej, prognoza pogody, wiadomoœci sportowe 9.30 WIADOMOŒCI - z Polski i ze œwiata

WTOREK, 04.15.2008 8.00 PRAWNIK RADZI - magazyn o tematyce prawnej z udzia³em mec. Krzysztofa Kurczaby 8.20 SERIAL POLVISION: " Samo ¯ycie", odc. 400 9.00 MONITOR POLVISION - wiadomoœci lokalne, kurs waluty amerykañskiej, prognoza pogody, wiadomoœci sportowe 9.30 WIADOMOŒCI -z Polski i ze œwiata

ŒRODA, 04.16.2008 8.00 Z ARCHIWUM POLVISION 8.20 SERIAL POLVISION: - “Fitness Club”, odc. 4 8.47 MIESZANKA FILMOWA: - recenzja kinowa Zbigniewa Banasia 9.00 MONITOR POLVISION - wiadomoœci lokalne, kurs waluty amerykañskiej, prognoza pogody, wiadomoœci sportowe 9.30 WIADOMOŒCI - z Polski i ze œwiata

Educated, polish young woman is looking for full time job as caregiver, companion, secretary. Location down town or northwest Chicago area. Perfect English. Tel. 773544-4494 [0802-0312]

CZWARTEK, 04.17.2008

Zaopiekujê siê dzieckiem w moim domu mama dwóch dziewczynek Cumberland/ Foster Marta Tel. 773-4440686 [0802-0107]

PI¥TEK, 04.18.2008

Kobieta w œrednim wieku z bardzo dobrym angielskim, referencje, poszukuje pracy na zamieszkanie, na dochodzenie, b¹dŸ noce. Tel. 708296-9604 [0801-0551] Szukam pracy, przejmê opiekê od osoby wyje¿d¿aj¹cej do Polski, j. angielski, samochód, referencje. Tel. 773545-3340 [0801-0515] Pani poszukuje pracy na dochodzenie albo dojazd autobusem przy dzieciach lub osobie starszej, chodz¹cej. Mam du¿e doœwiadczenie. Irving Park / Central. Tel. 773283-1013 [0801-0268] Szukam pracy na weekendy. Mieszkam w Algonquin. Tel. 847-594-2161 [0801-0183] Mama 4 letniej dziewczynki zaopiekuje siê Twoim dzieckiem w swoim domu w Algonquin. Tel. 847-594-2161 [07 11-0299] Podejmê pracê przy starszej osobie z zamieszkaniem, posiadam 7 lat doœwiadczenia. 847-678-4572 [0710-1338] Mama dziewczynki zaopiekuje siê dzieckiem w swoim domu w Roselle. Tel. 224-8052234 [0710-1309]

8.00 DZIECI MÓWI¥- program dla najm³odszych 8.20 SERIAL POLVISION: - “Samo ¿ycie”, odc. 401 9.00 MONITOR POLVISION - wiadomoœci lokalne, kurs waluty amerykañskiej, prognoza pogody, wiadomoœci sportowe 9.30 WIADOMOŒCI - z Polski i ze œwiata

8.00 DOBRY WIECZÓR Z POLVISION 9.00 MONITOR POLVISION - wiadomoœci lokalne, kurs waluty amerykañskiej, prognoza pogody, wiadomoœci sportowe 9.30 WIADOMOŒCI - z Polski i ze œwiata

SOBOTA, 04.19.2008 8.00 S£OWO NA NIEDZIELÊ 8.10 7 DNI CHICAGO - magazyn reporterski. Podsumowanie najwa¿niejszych wydarzeñ lokalnych mijaj¹cego tygodnia. 8.30 MIESZKAJ Z IDE¥ 8.45 SERIAL POLVISION: - “Samo ¿ycie”, odc. 402 9.20 ROZMOWY NIEDOKOÑCZONE - program publicystyczny TV Trwam

NIEDZIELA, 04.20.2008 8.00 KULISY - program dla dzieci. 8.20 SPRAWA IMIGRACYJNA - program mec. Agaty Gostyñskiej-Frakt 8.45 SERIAL POLVISION: “Jest jak jest”, odc. 3 9.20 OTO POLSKA - program informacyjny podsumowuj¹cy wydarzenia tygodnia w Polsce

TYDZIEÑ W LOTTO (04/10 - 04/04) Czwartek, 04/10/2008 Evening Pick 3 2-6-4 Evening Pick 4 3-0-9-8 Little Lotto 01-08-21-28-30 Midday Pick 3 1-3-3 Midday Pick 4 2-6-6-3

Midday Pick 3 Midday Pick 4

Œroda, 04/09/2008 Evening Pick 3 5-4-0 Evening Pick 4 4-7-9-4 Little Lotto 08-12-19-32-36 Lotto 06-20-25-27-31-44 Midday Pick 3 0-1-5 Midday Pick 4 7-1-9-9

Sobota, 04/05/2008 Evening Pick 3 0-1-0 Evening Pick 4 4-8-8-5 Little Lotto 01-19-21-27-31 Lotto 02-22-31-32-40-46 Midday Pick 3 6-2-1 Midday Pick 4 4-9-4-3

Wtorek, 04/08/2008 Evening Pick 3 3-9-8 Evening Pick 4 6-6-3-8 Little Lotto 02-08-22-28-32 Mega Millions 8-09-31-37-44[38] Midday Pick 3 7-3-2 Midday Pick 4 3-2-3-1 Poniedzia³ek, 04/07/2008 Evening Pick 3 5-2-7 Evening Pick 4 5-7-1-4 Little Lotto 02-08-24-25-29 Lotto 03-16-17-20-35-49

1-4-7 9-0-5-0

Niedziela, 04/06/2008 Evening Pick 3 4-2-7 Evening Pick 4 8-5-9-4 Little Lotto 07-23-24-30-36

Pi¹tek, 04/04/2008 Evening Pick 3 3-8-9 Evening Pick 4 5-8-0-5 Little Lotto 17-21-22-33-38 Mega Millions 3-05-40-45-49[17] Midday Pick 3 6-0-9 Midday Pick 4 0-4-3-7 Na podstawie www.illinoislottery.com. Monitor nie ponosi odpowiedzialnoœci za przedrukowane wyniki.


20

MONITOR

11 KWIETNIA 2008

szukaj nas w sieci:

PRACA Polish lady is looking for job as caregiver, companion, housekeeper for came & go or live in for 5 days. I have own car, good English and over 10 years experience. Full time job. Please call. Tel. 773401-8841 [0710-1343] Kobieta poszukuje pracy przy opiece. Doœwiadczenie, dobry j.angielski i referencje. Mog¹ te¿ byæ noce. Tel. 708296-9604 [0710-1308]

Szukam pracy przy sprz¹taniu, mog¹ byæ w³asne domki, officy. Posiadam 16 lat doœwiadczenia, samochód. Tel. 773-787-3853 [0804-0204] Zaopiekujê siê dzieckiem w moim domu okolica Golf Mill Des Plaines Tel. 847-2962855 [0804-0202]

Kobieta szuka pracy do opieki do starszej osoby, doœwiadczenie, referencje, angielski, samochód. Tel. 773-569-2925 [0710-1344] Odpowiedzialna pani zaopiekuje siê dzieckiem lub osob¹ starsz¹ na dojazd. Legalny pobyt, doœwiadczenie, samochód, jêzyk angielski. Tel. 630-915-5637 [0803-0239] Kwalifikacje pielêgniarki, z du¿ym sta¿em - zaopiekuje siê osobami starszymi. Basia. Tel. 773-727-2210; 815-5052836 [0803-0216]

Przejmê domek - wynagrodzê (South-West). Tel. 708-7281426 [0801-0409] Szukam domków do sprz¹tania. Helena. Tel. 847-3619170 [0804-0194] Przedszkolanka, zaopiekuje siê dzieckiem w Twoim domu okolica Des Plaines, ko³o koœcio³a Œw. Zachariasza. Tel. 773-715-7593 [0804-0038] Przejmê domki oraz biura lub posprz¹tam. Doœwiadczenie, pó³nocno-zachodnie i zachodnie przedmieœcia. Tel. 708945-6568 [0804-0029] Szukam pracy na sprz¹taniu, lub osoby - dziewczyny - do wspólnego sprz¹tania w parze. Tel. 773-310-1423 [08040014] Przejmê domki. Anna. Tel. 773-818-8376 [0803-0568] Szukam domków i apartamentów do sprz¹tania w Chicago i bliskich okolicach. Tel. 773-968-9199 [0803-0537]

Poszukujê pracy do opieki nad starsz¹ osob¹. Posiadam bardzo dobre referencje i doœwiadczenie. Krystyna. Tel. 708-453-4665 [0803-0199]

Odkupiê 1 lub 2 domki do sprz¹tania. Wynagrodzê. Tel. 773-704-3092 [0803-0527]

Szukam dobrze p³atnej pracy. Angielski, DL, van, legalny pobyt. Ewa, tel. 773-780-71 29 [0804-0246] Szukam pracy, przyjmê wszystkie oferty. Posiadam samochód. Angielski do porozumienia. Tel. 773-787-3853 [08 04-0208] Szukam dobrze p³atnej pracy, angielski, DL, van, legalny pobyt. Ewa, tel. 773-7807129 [0804-0245]

Szukam pracy na œrody Tel. 630-616-8687 [0803-0100]

Posprz¹tam solidnie Twój dom w³asnymi œrodkami. Tel. 773-600-8300 [0802-0309]

Babcia 60 lat, zaopiekuje siê dzieckiem w swoim domu, okolice Mt. Prospect. Tel. 847718-1178 [0803-0201]

Praca - Szukam Pracy - Sprz¹tanie 1230

Pani szuka domku lub innej pracy co 2 czwartek Tel. 773695-8627 [0803-0288]

Szukam pracy jako housekeeping, sprz¹tanie, przejmê w Chicago, referencje, siedmioletnie doœwiadczenie, pobyt sta³y Tel. 773-716-4537 [0803-0071]

Kobieta z d³ugoletnim doœwiadczeniem szuka pracy przy sprz¹taniu: domy, apartamenty, officey. Samochód, angielski i dobre referencje. 773-593-3195 [0710-1321] Pani poszukuje pracy na dochodzenie albo dojazd autobusem przy dzieciach lub osobie starszej, chodz¹cej. Mam du¿e doœwiadczenie. Irving Park / Central. Tel. 773283-1013 [0710-1363]

Przyjmê domki do sprz¹tania. 708-668-3631 [0803-0291]

Odkupiê domki do sprz¹tania. 708-415-1724 [0803-0519]

Zast¹piê pani¹ na domku na weekendy. Tel. 708-456-4473 [0803-0252] Przejmê domki na wtorki, Elgin i okolice. Tel. 847-3383029 [0803-0250] Kobieta szuka pracy przy sprz¹taniu. Proszê zostawiæ wiadomoœæ. Tel. 773-2166717 [0803-0073]

Praca - Szukam Pracy - Kontraktorka 1250 Podejmê pracê jako pomocnik stolarza lub inne. Posiadam prawo jazdy. Tel. 773396-9362 [0804-0216] Pomocnik hydraulika poszukuje pracy Tel. 630-440-5818 [0804-0100] Poszukujê pracy stolarskiej, wykonujê wszystkie prace stolarskie. Tel. 773-419-7275 [0803-0576]

Szukam pracy na stanowisku supervisor przy sprz¹taniu 773-310-1423 [0803-0452]

Mê¿czyzna z doœwiadczeniem poszukuje pracy w zawodzie carpenter (najchêtniej porche i decki). Tel. 773-4160045 [0803-0542]

Kobieta z doœwiadczeniem poszukuje pracy, przy sprz¹taniu nocnym. Tel. 773-4037606 [0803-0448]

Dwóch doœwiadczonych malarzy, szuka pracy.Przyjm¹ ró¿ne oferty. Tel. 773-3446714 [0803-0434]

Odkupiê domki na p³d.- zach. stronie miasta Tel. 630-8536060 [0803-0403]

2 malarzy poszukuje zatrudnienia. Tel. 773-719-1945 [08 03-0383]

Odpowiedzialny, 1.5 roku doœwiadczenia w sprz¹taniu, stripowanie, bufowanie, waxowanie, pranie carpetów, szuka pracy. Tel. 773-8759532 [0803-0382]

Poszukujê pracy jako elektryk lub kierowca, posiadam narzêdzia, samochód, zielon¹ kartê. 5 lat praktyki. Tel. 773317-8037 [0803-0121]


11 KWIETNIA 2008

www.infolinia.com Elektryk poszukuje pracy oraz uczciwego zleceniodawcy. Instalacje, serwisy, wymiana paneli - baks. Tanio. Za³atwiam te¿ permity. Tel. 773742-3909 (komórka), 773-481 -2809 [0801-0399] Doœwiadczony pomocnik hydraulika poszukuje pracy Tel. 630-440-5818 [0803-0144] Szukam pracy - malarz, du¿e doœwiadczenie, posiadam Social Security, narzêdzia i samochód. Tel. 630-543-5148 [0803-0049]

Praca - Szukam Pracy - Kierowcy 1260 Poszukujê pracy jako truck driver, trasy lokalne. Tel. 630628-1933 [0804-0211] Kierowca CDL szuka pracy na weekendy. Tel. 773-4181990 [0710-1323]

Praca - Szukam Pracy - Ró¿na 1280 Szukam dobrze p³atnej pracy. Angielski, DL, van, legalny pobyt. Ewa, tel. 773-780-7129 [0804-0245] Szukam pracy do opieki na noce. Mieszkam w pobli¿u Lombard. Angielski do porozumienia. Doœwiadczenie, auto. Tel. 630-260-5968 [08040164] Szukam dobrze p³atnej pracy, angielski, DL, van, legalny pobyt. Ewa, tel. 773-7807129 [0804-02456 Podejmê bardzo dobrze p³atn¹ pracê. Legalny pobyt, jêzyk angielski, prawo jazdy Ewa Tel. 773-780-7129 [08 04-0103] Podejmê pracê dobrze p³atn¹. Legalny pobyt, jêzyk angielski [0804-0102] Eks perkusista i wokalistka zespo³u Dance Beat podejm¹ wspó³pracê. Tel. 773-5057331 [0804-0201] Asystentka medyczna w zakresie technik pobierania krwi i EKG, asystent medyczny z praktyk¹, poszukuje pracy. 773-419-4488 [0804-0136] Odpowiedzialna kobieta szuka pracy na full time od godz. 9 lub part time. Tel. 708-9456568 [0804-0030] Podejmê pracê na ca³y etat, dobrze p³atn¹. Doœwiadczenie, referencje, Social Security, prawo jazdy. Tel. 773-3047739 [0803-0414]

PRACA - NIERUCHOMOŒCI

Poszukujê pracy cha³upniczej. Tel. 630-307-8956 [08 03-0349] M³ody ch³opak z dobrym angielskim szuka pracy. Przyjmê ró¿ne oferty. Pobyt sta³y samochód Tel. 773-574-1872 [0803-0294] Poszukujê pracy na 2 dni w tygodniu w godzinach przedpo³udniowych. Mo¿e byæ opieka, sprz¹tanie lub inne. Referencje, angielski, samochód. Tel. 773-777-4978 [08 01-0483] Szukam pracy na wieczory. Mieszkam w Algonquin. Tel. 847-594-2161 [0712-0341] Pani zast¹pi pani¹ na weekendy. Tel. 708-543-5323 [08 03-0254] Jakiegokolwiek rodzaju pracy poszukuje pani na wtorki i soboty, lub w ci¹gu tygodnia na popo³udnia. Tel. 773-780-78 04 [0803-0244] Mê¿czyzna z doœwiadczeniem szuka pracy na rano. 773-304-7739 [0803-0187] Kobieta szuka pracy na wieczory, Lake Zurich i okolice oraz przyjmie reklamy na samochód. Tel. 708-590-9198 [0803-0083] Kobieta 35 lat szuka pracy na komputerze, pomoc w utrzymaniu biura (doœwiadczenie), telemarketing lub podobne. 708-945-6568 [0803-0082] Akompaniator szuka pracy 773-836-2629 [0803-0053] Poszukujê pracy przy komputerze, posiadam doœwiadczenie i wykszta³cenie. Tel. 312714-8933 [0803-0021] Szukam pracy na part time lub full time, Palatine, Lake Zurich i okolice. Tel. 708-5909198 [0802-0434] Kobieta z 30-letnim sta¿em za kierownic¹, poszukuje pracy. Tel. 708-203-0572 [08020339] Podejmê niebezpieczn¹ pracê, ale dobrze p³atn¹. Tel. 312-714-5999 [0802-0226] Grafik komputerowy, 10 lat doœwiadczenia + w³asne auto + high speed internet. Tel. 773-590-5005 [0802-0208] 40-letni mê¿czyzna, pracowity, solidny podejmie pracê na ca³y etat. Tel. 773-505-1859 [0802-0205]

MONITOR

Nieruchomoœci Wynajmê Mieszkania 2210 Addison / Cicero. Sypialnia w wysokim basemencie do wynajêcia. Tel. 773-736-8607 [0711-0592] Archer/Harlem mieszkanie do wspólnego zamieszkania na I piêtrze Tel. 773-216-1108 Arlington Hts. Do wynajêcia pokój na sta³e lub na weekendy. Kierowcy trucków mile widziani. Tel. 847-630-1147 Arlington Hts. sypialnia do wynajêcia dla pani bez na³ogów. Tel. 847-772-5479 [08 02-0323]

21


22

MONITOR

11 KWIETNIA 2008

NIERUCHOMOŒCI

szukaj nas w sieci:


11 KWIETNIA 2008

www.infolinia.com

MONITOR

Des Plaines

0706-0563

NIERUCHOMOŒCI wynajmê nowe, 1 syp. mieszkanie z gara¿em.

847-321-5727

Harlem / Diversey 4 syp. jak nowe wysokie sufity, parkiet, centralna klimatyzacja, taras parking, pralnia na miejscu.

847-630-6661 ; 847-971-0456

0706-0135

Belmont / Harlem, wynajmê samodzielne umeblowane mieszkanie w basemencie dla osób niepal¹cych. Tel. 773-481-5516 [0803-0615] Brickyard 2 sypialniowe kondominium, piêkne, du¿e z balkonem w nowym budynku z opcj¹ kupna Tel. 847-6964742 [0712-0162] Brookfield. 1 pokój umeblowane do wynajêcia. Tel. 708485-9028 [0710-1339] Burlington, Wisconsin. Umeblowany pokój do wynajêcia z parkingiem na 1 samochód. 262-539-2507 [0711-0416]

Palatine do wynajêcia 2 syp. mieszkanie, balkon, centralne ogrzewanie/och³adzanie, ogrzewanie wliczone.

847-903-9578

0608-0540

Palatine 2 sypialniowe mieszkanie do wspólnego zamieszkania.

847-903-9578

0608-0539

Austin - Lawrence, wynajmê jasne, umeblowane mieszkanie jednosypialniowe w basemencie dla ma³¿eñstwa bez na³ogów. Tel. 773-774-4980 [0801-0102] Austin / Belmont. Umeblowana sypialnia w basemencie dla spokojnej osoby bez na³ogów. 312-259-9124 [07100354] Austin/Addison, wysoki basement do wynajêcia dla pary, umeblowany lub nie. Tel. 773775-8193 [0801-0200] Austin/Belmont, du¿y, umeblowany pokój w basemencie tanio wynajmê osobie bez na³ogów. Tel. 773-777-4978 [07 12-0311] Belmont / Central. Sypialnia, umeblowana z centralnym ogrzewaniem w basemencie dla niepal¹cych. Tel. 773-6850308 [0710-0038] Belmont/ Kimbal pokój do wynajêcia $200 Tel. 733-2790984 [0804-0076] Belmont/Central, pokój w basemencie do wynajêcia. Tel. 773-427-5490; kom. 773-9098300 [0803-0450] Belmont/Cumberland, sypialnia do wynajêcia od zaraz. 773-620-4747 [0803-0116]

Central/Addison, 3 sypialnie w nowym basemencie, centralne och³adzanie, ogrzewanie, parkiety, pralnia, internet, sat. 773-350-2310; 773-4155280 [0804-0257] Central/Fullerton, 1 sypialniowe dla niepal¹cych. Tel. 773622-0980 [0803-0513] Chicago - ulica Pontiac, przyjmê starsz¹ pani¹ na zamieszkanie za ma³¹ p³atnoœci¹. 773-682-8932 [0804-0005] Chicago, Addison/Oak Park, mieszkanie jednosypialniowe w 2 syp. nowym, s³onecznym basemencie. Tylko $350. U¿ytecznoœci wliczone. Tel. 773-931-3262 [0801-0356] Diversey/ Laramie pokój do wynajêcia, do wspólnego zamieszkania Tel. 773-7873853 [0804-0149] Diversey/ Monitor 3 sypialniowe mieszkanie II piêtro w spokojnym domu dla niepal¹cych, odnowione, wygodne, zadbane, pralnia, ogródek do grillowania, ³atwy parking, lokator p³aci u¿ytecznoœci Tel. 773-889-1737 [0802-0081] Diversey/Narragansett, 3 syp. apartament oraz gara¿ na 2 samochody do wynajêcia. Tel. 773-745-7738 [0804-0263] Diversey/ Naraganset wynajmê wysoki, umeblowany 2 sypialniowy basement Tel. 773387-2810 [0802-0469] Diversey/Monitor. £adne, 3 sypialniowe, odnowione mieszkanie. Parkiet, pralnia, ogródek. Lokator p³aci u¿ytecznoœci. Dla rodziny bez na³ogów. Tel. 773-889-1737 [0802 -0026] Elmwood Park. Do wspólnego zamieszkania pokój na II piêtrze. Tel. 847-809-4156 [07 09-0634]

Foster/ Milwaukee basement 2 sypialniowy lub pokój do wynajêcia Tel. 773-727-4444 [0802-0135] Franklin Park 25 th/ Grand- 6 pokoi, 1000 sf, 15 minut od O'hare, gaz, woda, wliczone, zwierzêta ok. Tel. 847-4514967 [0804-0223] FRANKLIN PARK. pokój do wynajêcia przy rodzinie. Kierowcy trucków mile widziani. 847-288-0771 [0711-0642] Glendale Hts. Potrzebny mê¿czyzna do wspólnego zamieszkania $350. Od 1 maja. 847-797-5887 [0804-0143] Harlem/ Belmont ma³y domek do wspólnego zamieszkania. Potrzebna kobieta w œrednim wieku pal¹ca. Tel. 630-7885310 [0804-0181] Higgins/Nagle, pokój na weekendy $200 oraz okolica Harlem/Foster potrzebna starsza kobieta do wspólnego zamieszkania, $350. Tel. 312282-4132; 708-867-0549 [08 03-0413] Irving Park/ Oak Park basement do wynajêcia, du¿e okna, umeblowany z pralni¹ dla pary, lub 2 panie na weekendy oraz truckarze. Cena do uzgodnienia. Tel. 773-286-75 71 [0804-0068] jednosypialnowe z gara¿em w Naperville, centralne ch³odzenie i ogrzewanie, parter, spokojna okolica, dobry dojazd malgorzata dabrowska 630-670-8458 Email gocha59 @gmail.com [0712-0046] Karlov/Whellington mieszkanie 2 sypialniowe od zaraz do wynajêcia Tel. 847-825-9368 [0803-0548]

23

Laramie/Belmont, 2 sypialniowe mieszkanie, odnowione, pralnia na miejscu. Tel. 773704-6761; 773-494-1403 [08 04-0004] Larmie/Whellington Od zaraz condominium jednosypialniowe na piêtrze, w³asna pralnia, telefon, w³aœciciel p³aci za gaz. Tel. 815-600-6164 [08 04-0114] Lawrence/ Austin poszukujê osoby do wspólnego zamieszkania osobna sypialnia i ³azienka. Tel. 773-282-2280 [08 04-0080] Lawrence/Pulaski, basement 2 sypialniowy na weekendy. 773-685-7201 [0804-0247] Melrose Park, Franklin Park, do wynajêcia mieszkanie 1 sypialniowe, spokojny, czysty budynek. Tel. 773-680-6567 [0803-0407] Milwaukee/ Belmont/ Pulaski. Mieszkania do wynajêcia w budynku apart./ studio, 1 syp., 2 syp., ogrzewanie wliczone. Bez psów. $ 500- 775. Krystyna Tel. 773-725-0720 [0701-0720] Milwaukee/Montrose, duze 2 sypialniowe mieszkanie na I piêtrze od 1 maja. Dobra lokalizacja, pralnia na miejscu. Tel. 847-692-9410 lub kom. 847-942-9575 [0803-0293] Montrose/Austin Basement do wynajêcia Tel. 773-2020803 [0801-0535] Montrose/Austin, 3 sypialniowy basement od zaraz, centralne ogrzewanie, $750 miesiêcznie, u¿ytecznoœci wliczone. Tel. 773-653-0988; 773416-8461 [0801-0613]


26

MONITOR

11 KWIETNIA 2008

szukaj nas w sieci:

NIERUCHOMOŒCI Montrose/Milwaukee, pokój do wynajêcia, tylko $300 miesiêcznie. Proszê dzwoniæ po angielsku Tel. 773-704-7810 [0801-0239]

P³n - zach przedmieœcia. Irving / 83 th. Poszukujê osoby do wspólnego zamieszkania. Dzwoniæ w tyg. 4 pm - 6pm 630-595-8666 [0801-0477]

Montrose / Narragansett, do wspólnego zamieszkania osobie bez na³ogów w domu jednorodzinnym. Od zaraz. 847-712-3004 [0801-0628]

Pokój w basmencie oddam kontraktorowi na emeryturze bez op³at okolica Belmont/ Laramie bez na³ogów. Tel. 773-685-3473 [0801-0148]

Mt. Prospect, do wynajêcia 1 sypialniowe kondominium dla spokojnych, niepal¹cych, bez zwierz¹t, od 1 maja. Tel. 847439-1561 [0804-0237]

Pulaski/ Belmont wynajmê du¿e zamykane pokoje, niekrêpuj¹cy floor. Tel. 773-7423909; 773-481-2809 [08030446]

Mt. Prospect, w domu do wynajêcia umeblowana sypialnia z u¿ywalnoœci¹ kuchni i ³azienki. $400. Tel. 847-2972418 [0802-0278] Mt. Prospect, wynajmê pokój w 2 sypialniowym kondominium, $320. Tel. 847-2089836; 847-312-3457 [08020028] Oak Park / Irving Park. Wynajmê sypialniê w nowym basemencie. Tel. 773-865-8484 [0711-0702] Oak Park/ Diversey 1 lub 2 sypialnie w basemencie Tel. 708-867-7255 [0802-0256] Oak Park/Grand 2 sypialniowe mieszkanie, drewniane pod³ogi, pralnia w budynku, nowa kuchnia, ca³kowicie odnowiona Tel. 773-742-0140 [0802-0238] Okolica Milwaukee / Lawrence, mieszkanie do wynajêcia. 773-230-8287 [0706-0527] Palatine, mieszkanie do wynajêcia, 2 sypialnie, 2 ³azienki. Tel. 630-238-1216; 630890-5684 [0803-0052] Palos Hills 2 sypialniowe mieszkanie do wynajêcia, ca³kowicie odnowione $830. Tel. 708-415-0336 [0804-0176] Park Ridge, du¿e 1 sypialniowe mieszkanie, boczna ulica, blisko Dempster/Greenwood oraz szpitala Lutheran General od 1 maja. Tel. 773631-7441 [0804-0248] Park Ridge do wspólnego zamieszkania samodzielna sypialnia z ³azienk¹ w domu jednorodzinnym dla niepal¹cej osoby. Blisko Hwy 294,94,90, blue line, metra. Tel. 312-3751365 [0801-0320] Park Ridge. 3 syp mieszkanie blisko szko³y, kolejka, autostrada 294. Bardzo czyste. 847-340-7242 [0705-0017]

River Rd./ Grand mieszkanie jednosypialniowe dla spokojnej osoby. Tel. 708-452-8661 [0804-0079] Schiller Park okolica Lawrence/ River Rd. 1 sypialniowe mieszkanie $680 + depozyt 847-657-6710 [0804-0182] Schiller Park sypialnia do wynajêcia Tel. 773-704-3411 [08 03-0265] Sypialnia - Jefferson Park $300, sypialnia - Helenowo $200 Tel. 773-286-1604 [07 10-0487] Touhy/ Milwaukee 2 sypialnie, nowe carpety, appliance, AC i ogrzewanie wliczone, du¿a ceramiczna kuchnia i ³azienka Tel. 847-227-8634 [08040109]

Nieruchomoœci Wynajmê - Domy 2220 Bensenville, wynajmê murowany dom, 3 sypialnie. Tel. 847-671-2551 [0712-0070] Bufflo Grove do wynajêcia od zaraz, œliczny, 3 sypialniowy dom, ³azienka z ogródkiem, piêkne jacuzzi. Tel. 651-2358763 [0804-0057]

Des Plaines. 3 syp. townhouse, 1.5 ³az., wykoñczony basement, ogródek, pralka, suszarka wynajmê tanio. Wspania³a lokalizacja, blisko szkó³. 847-205-1093 [0711-0290] Dom do wynajêcia. 2 syp., ³azienka, drewniane pod³ogi, wykoñczony basement z oddzielnym wyjœciem, gara¿ na 3 auta. Du¿e podwórko. Owner / Agent Danuta. Tel. 630-917-5454 [0710-1349] Fox Lake do wynajêcia, 2 sypialniowy domek nad jeziorem, po remoncie. Tel. 847910-7385 [0706-0218] Góralski dom do wynajêcia okolica Wisconsin Dells weekendy, œwiêta, wakacje. Ma³e i du¿e grupy. Blisko jezioro. Tel. 773-206-2742, 773-7632742 [0803-0026] Portage Park 9 pokoi, 4 sypialnie, 2 ³azienki, dla du¿ej rodziny, ³adna jarda i du¿y deck. Od 1 maja $1400 + depozyt, bez zwierz¹t. Tel. 773580-3920 [0804-0039]

Nieruchomoœci Wynajmê - Biura, Biznesy 2230 Do wynajêcia polskie delikatesy z ma³¹ piekarni¹ Tel. 708-259-8091 [0802-0467] Pulaski/Addison pomieszczenie komercyjne do wynajêcia ok 1400sf Tel. 773-545-8328 [0802-0518] Stanowisko fryzjerskie lub pokoje Belmont/ Harlem lub zatrudniê fryzjerkê. Tel. 773699-4104 [0802-0384]


11 KWIETNIA 2008

www.infolinia.com Nieruchomoœci Wynajmê - Ró¿ne 2270 Addison/ Narraganset Miejsce parkingowe do wynajêcia od zaraz. Dzwoniæ po godz. 11 am - 8pm. Tel. 773-7060020 [0712-0166]

Diversey / Narragansett, wynajmê gara¿ na 2 samochody. Tel. 773-745-7738 [08 04-0264] Do wynajêcia gara¿ na 2 samochody, okolica Diversey/ Narragansett. Tel. 773-7457738 [0803-0565]

Nieruchomoœci Kupno Dzia³ki i grunty 2350 Kupiê w Polsce dom, dzia³kê lub mieszkanie. Tel. 773-2861604 [0710-0489]

Nieruchomoœci Sprzeda¿ Mieszkania 2410 Addison - sprzedam 1 sypialniowe condo. Tel. 773-2371278 [0802-0417]

MONITOR

NIERUCHOMOŒCI

27


28

MONITOR

11 KWIETNIA 2008

NIERUCHOMOŒCI

szukaj nas w sieci:


11 KWIETNIA 2008

www.infolinia.com Chicago, Pulaski/107th, 1 sypialniowe, du¿e, jasne condo. Dêbowe pod³ogi, parking na 2 auta, niski assesment, pralnia. Tel. 773-627-8922 [08020342] Condo na Harlem pomiêdzy Grand / North. Przez w³aœciciela 2 syp., nowa granitowa kuchnia, odnowiona ³azienka, drewniane pod³ogi, balkon od strony P³d. $185,000 Tel. 773240-9664; 773-385-6974 [07 05-0033] \

Cumberland z powodu wyjazdu sprzedam mieszkanie 2 sypialniowe na II piêtrze po remoncie $165,000 Dzwoniæ do 2 PM Tel. 773-444-0817 [0802-0478] Des Plaines (Elmhurst/Dempster) zamieniê kondominium 2 sypialnie, 2 ³azienki na dom lub sprzedam. Marta, VIP Realty Tel. 847-630-1098 [0804-0033] Des Plaines, niespotykane 2 sypialniowe condominium, na II piêtrze. Po wiêcej informacji zadzwoñ do Krsytyny Century 21 MB Tel. 847-340-7474 [0803-0280] Des Plaines, piêkne 2 sypialniowe, ca³kowicie odnowione, drewniane pod³ogi, jacuzzi, do wynajêcia lub na sprzeda¿. Tel. 847-828-5542 [08 03-0471] Des Plaines. Okazja - sprzedam mieszkanie 2-sypialniowe, po remoncie, wszystko nowe. Cena $143,000. Tel. 773-396-6507 [0801-0346]

Cumberland/ Catherine do sprzedania przez w³aœciciela, condo, 2 sypialnie, 1 ³azienka, balkon, parking, pralnia za free, storage, na 3 piêtrze, drewniane pod³ogi, och³adzanie, ogrzewanie, niskie podatki, niski assesment, mo¿na mieæ zwierzêta, gotowe od zaraz do zamieszkania.

773-693-7355 773-852-47570605-0225

Elmwood park, 1 sypialniowe 700 sq ft., drewniane pod³ogi, parking kryty, pralnia, winda, woda, ogrzewanie, gaz do gotowania $140, komunikacja i sklepy na miejscu, nie musisz mieæ samochodu. Tel. 708-452-5910 [0802-0211] Golf/ Milwaukee sprzedam condo 2 sypialniowe, 1 ³azienka. Tel. 847-299-0067 [08 03-0587] Harlem nowe 2 sypialniowe codnominium. Tanio Tel. 773744-9261 [0712-0149] Niles, 1 syp. condo W. Terrace Square przez w³aœciciela. Winda, basen, si³ownia, blisko sklepów, 2 piêtro, cena $136,000. Tel. 847-219-6598 [0802-0215] Northbrook. Condominium w bardzo dobrym stanie 2 syp., 2 ³az., drewniana pod³oga, cable, balkon, winda, gara¿, korty, basen, piêkne, spokojne osiedle. Z powodu wyjazdu zostaje ca³e wyposa¿enie. 847-272-0367 [0710-0318]

MONITOR

NIERUCHOMOŒCI Northlake 1 sypialniowe mieszkanie, odnowione, w cichym miejscu, blisko autostrady Tel. 708-790-8640 [08 04-0081] Prospect Heights, Willow Woods, 2 sypialnie, 1.5 ³azienki. Tel. 847-774-0606 [08 01-0098] Schiller Park 4614 N. River Rd mieszkanie jednosypialniowe, I piêtro, aktualnie wynajête, samo siê sp³aca $110,900 Tel. 708-452-8661 [0712-0194]

Nieruchomoœci Sprzeda¿ - Domy 2420 Arlington Hts. dom do sprzedania przez w³aœciciela, 3 syp., 2 ³az., kominek, gara¿ na 2 auta, du¿a piêkna dzia³ka, dobra lokalizacja. Tel. 847-630-1147 [0801-0572] Belmont/ Harlem, ca³kowicie wynajêty dom dwurodzinny, sprzedam lub zamieniê na nieruchomoœæ w Krakowie i okolicach Tel. 773-716-4524 [0803-0070] Bensenville. Murowany dom, split level, ca³kowicie odnowiony, 3 syp., 1 du¿a ³azienka z jacuzzi. Bardzo du¿y salon + kuchnia, ca³kowicie wykoñczony basement. Tel. 847671-2551 [0707-0474]

29


11 KWIETNIA 2008

www.infolinia.com

MONITOR

NIERUCHOMOŒCI

31


:,UYLQJ3DUN5G &KLFDJR,/

 

SURFRP HQWHUSULVHVOWG

'(//9RVWUR ,QWHO3HQWLXP&RUH'XR(*+] *%''56'5$0#0+] 0%19,',$*H)RUFH*6 *%6$7$,,5300%&DFKH ['9'5:'ULYH ,QWHJUDWHG(WKHUQHW 0LFURVRIW:LQGRZV9LVWD+RPH%DVLF 0RQLWRU'(//´:LGHVFUHHQ <HDU'(//VWDQGDUGZDUUDQW\

'(//9RVWUR ,QWHO&HOHURQ0*+] ´:6;*$/&' 0%''56'5$0'LPP ,QWHO*0$;*UDSKLFV *%6HULDO$7$+DUG'ULYH 530'(//9RVWUR

'(//9RVWUR6OLP ,QWHO3HQWLXP&RUH'XR(*+] *%''56'5$0#0+] ,QWHJUDWHG*0$; *%6$7$,,5300%&DFKH ['9'5:'ULYH ,QWHJUDWHG(WKHUQHW 0LFURVRIW:LQGRZV;3+RPH(GLWLRQ 0RQLWRU'(//´:LGHVFUHHQ <HDU'(//VWDQGDUGZDUUDQW\

 ,QWHO&RUH'XR7 *+]  ´:6;*$/&' 0%''56'5$0'LPP ,QWHO*0$;*UDSKLFV *%6HULDO$7$+DUG'ULYH 530

 ,QWHO&RUH'XR7 *+]  ´:6;*$/&' 0%''56'5$0'LPP 0%*H)RUFH*6 *%6HULDO$7$+DUG'ULYH 530'(//9RVWUR [&''9'5:&RPER'ULYH ,QWHJUDWHG(WKHUQHW 0LFURVRIW:LQGRZV9LVWD%DVLF;3+RPH %XLOW,Q&DPHUD03 \HDU'(//VWDQGDUGZDUUDQW\

'(//9RVWUR

 ,QWHO&RUH'XR7 *+]  ´:6;*$/&' *%''56'5$0DW0K]'LPP 0%*H)RUFH*7 *%6HULDO$7$+DUG'ULYH 530

 $PG6HPSURQ *+]  ´:6;*$/&' 0%''56'5$0'LPP $7,5DGHRQ;*UDSKLFV *%6HULDO$7$+DUG'ULYH 530

 [&''9'5:&RPER'ULYH ,QWHJUDWHG(WKHUQHW 0LFURVRIW:LQGRZV9LVWD%DVLFRU;3+RPH \HDU'(//VWDQGDUGZDUUDQW\

 [&''9'5:&RPER'ULYH ,QWHJUDWHG(WKHUQHW 0LFURVRIW:LQGRZV9LVWD%DVLF %XLOW,Q&DPHUD03 \HDU'(//VWDQGDUGZDUUDQW\

'(//9RVWUR

'(//9RVWUR ,QWHO'XDO&RUH*+] *%''56'5$0#0+] ,QWHJUDWHG*0$; *%6$7$,,5300%&DFKH ['9'5:'ULYH ,QWHJUDWHG(WKHUQHW 0LFURVRIW:LQGRZV;3+RPH(GLWLRQ 0RQLWRU'(//´:LGHVFUHHQ <HDU'(//VWDQGDUGZDUUDQW\

 [&''9'5:&RPER'ULYH ,QWHJUDWHG(WKHUQHW 0LFURVRIW:LQGRZV9LVWD%DVLFRU;3+RPH \HDU'(//VWDQGDUGZDUUDQW\ [&''9'5:&RPER'ULYH ,QWHJUDWHG(WKHUQHW 0LFURVRIW:LQGRZV9LVWD3UHPLXP 03&DPHUD%XLOW,Q \HDU'(//VWDQGDUGZDUUDQW\

'(//;3601(:

.UHG\WEH]VSÏDWSU]H]PLHVLrF\

 ,QWHO&RUH'XR7 *+]  ´:6;*$/&' 0%''56'5$0'LPP 0%*H)RUFH*7 *%6HULDO$7$+DUG'ULYH 530

.RPSXWHU\]JZDUDQFMÍZ3ROVFH 6\VWHPRSHUDF\MQ\SRSROVNX [&''9'5:&RPER'ULYH ,QWHJUDWHG(WKHUQHW 0LFURVRIW:LQGRZV9LVWD3UHPLXP %XLOW,Q&DPHUD03 \HDU'(//VWDQGDUGZDUUDQW\


11 KWIETNIA 2008

www.infolinia.com

NIERUCHOMOŒCI Pomoc w sprzeda¿y posiad³oœci zad³u¿onej na wiêksz¹ sumê ni¿ wartoœæ rynkowa. Bank p³aci wszystkie koszty (adwokat, agent, podatki itp.) i pokrywa stratê ( np. zad³u¿enie $300, sprzeda¿ $260, bank pokrywa ró¿nicê). Agent i adwokat prowadzi negocjacje. Po wiêcej informacji na temat ''short sale'' i listê domów po obni¿onych cenach dzwoñ. Tel. 847-606-00080 [0802-0499] Schiller Park. Ranch 4 sypialnie, 2 ³azienki, wykoñczony basement, boczny wjazd, du¿a dzia³ka, gara¿ na 2,5 auta. £adnie wykoñczony, cena $349,900. Tel. 847-529-8274 [0609-0137]

Chcesz kupiæ dom przez w³aœciciela, taniej - dzwoñ. Sprzedam dom murowany bungalow, okolica Austin/Irving Park. Agenci proszê nie dzwoniæ. Tel. 773-558-1810 [0802-0463] Cumberland / Addison. Do sprzedania 3 syp murowany dom, gara¿, basement, cena $259,000. Piotr Piekarczyk North Central GMAC. Tel. 708-439-0994 [0704-0295] Dom w Des Plaines. 3 syp., 1.5 ³az., odnowiony, piêkna, du¿a dzia³ka 59 x 176, tylko $334,500. Monika Szostak Major Enterprises. Tel. 630400-7081 [0710-0601] Franklin Park. 2 piêtrowy dom, podwójna dzia³ka, 4 syp., 2 ³az., wszystko po kapitalnym remoncie. Nowy gara¿ na 2.5 auta. Tel. 847-6712551 [0707-0475] Hanover Park, wynajmê lub sprzedam dom. Tel. 630-8304679 [0802-0134] Kompletnie wyremontowany dom do sprzedania w Lake in the Hills, 3 sypialnie, 1,5 ³azienki. Violetta Szumigraj Office ph: (847) 658-7043 Email mena112@tlen.pl[0711-0434] Niles na sprzeda¿ lub do wynajêcia, odnowiony dom (szko³y w Park Ridge, 4 syp., 2 ³az.) Tel. 224-875-8708 english;224-392-4317 po polsku [0801-0597] Okazja!!! 3 nowe domy Split Level w Bridgiew $394,900 www.housesbysylwia.com 847-845-8382 [0803-0461]

MONITOR

Sprzedajesz, kupujesz, inwestujesz czy te¿ budujesz - FINANSOWANIA potrzebujesz! 847-668-9878 [0711-0353] Sprzedam tanio ma³y domek letniskowy w Wisconsin niedaleko Lake Geniva. Tel. 773286-9625 [0708-0306]

Nieruchomoœci Sprzeda¿ Biura, Biznesy| 2430 Sprzedam restauracjê w Antioch lub przyjmê wspólnika. 773-988-4587 [0802-0177]

33


34

MONITOR

11 KWIETNIA 2008

szukaj nas w sieci:

NIERUCHOMOŒCI

Kraków wyremontowane mieszkanie 3 pokojowe 59 m2, 12 km od centrum, 420.000 z³ Tel. 011-48-12-657-9468;773716-4524 [0802-0504] £adna ko³o Tarnowa, nowy piêkny dom 1 rodzinny wraz domkiem gospodarczym i gara¿em, dzia³ka 25 arów. Cena 400 tys. z³otych. Tel. 708-3089855; 011-48-696-057-626 [0803-0189] Poszukujê mieszkania do wynajêcia w £añcucie oraz w okolicach Tel. 630-863-2210; 011-48-66-233-6996 [08040145] Skawa ko³o Rabki, sprzedam dom o powierzchni 160 m2, dobra lokalizacja, z dzia³k¹ rekreacyjn¹ nad rzek¹. Proszê dzwoniæ wieczorem. Tel. 773-625-0389;773-407-1752 [0711-0498]

Nieruchomoœci Sprzeda¿ W³asnoœci w Polsce 2440 Dêbica, sprzedam mieszkanie 4-pokojowe z du¿ym bal-

Sprzedam budynek pensjonatowo-mieszkalny w Rytro, woj. Sprzedam dzia³kê 11 arów w pobli¿u jeziora Ro¿nowskiego. Wszystkie media. Tel. 773-817-1590 [0803-0020]

konem na osiedlu S³onecznym, pow. 70 metrów kwadratowych. Cena 3,000 z³ za m2. 773-458-0696 [0804-0198] Gdañsk, nowe luksusowo wykoñczone mieszkanie w budynku jednopiêtrowym z ga-

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w Lublinie 84 m2 Tel. 773-625-1764 [0803-0541] Warszawa Kabaty Mieszkania 72 metry kwadratowe Tel. 773-780-6648;011-48-69243-6488 [0801-0040]

ra¿em i piwnic¹ Tel. 773-2038605;

011-48-501-611-223;

011-48-58-551-3350 0221]

[0804-

Nieruchomoœci Sprzeda¿ Dzia³ki i grunty 2450 Dzia³ka 100 mil od Chicago Varna IL, teren chroniony, nad dwoma jeziorami, pla¿a, camping. Tel. 708-415-1971 [08 02-0492]


11 KWIETNIA 2008

www.infolinia.com

Motoryzacja - Kupno - Ró¿ne 3140

Motoryzacja Sprzeda¿ 3200 '00 Mitsubishi Galant 63 tys mil, czarny, $4,600. Tel. 847299-0067 [0803-0586]

Dzia³kê na Florydzie. Blisko sklepów, Hwy oraz szko³y, ogrodzenie, drzewa owocowe, ozdobne krzewy i kwiaty, elektrycznoœæ. Gotowa do budowy domu. Tel. 941-6256301 [0711-0634] Lake Thunderbird dzia³ka 123 ft x 287 ft, 172 ft x 129 ft, 25 ft x 200 ft woda, elektryka, uzbrojona Tel. 773-419-2018 [0804-0175]

Nieruchomoœci Sprzeda¿ - Ró¿ne 2470 Trailer nad jeziorem, Marina w Antioch, $4,500. Tel. 708452-0290 [0802-0447]

'05 Nissan Murano, 22 tys. mil przebiegu, skóra, sun roof, $18, 700 Tel. 847-6714538 [0804-0166] 2000 r. Mack CX 600 Truck, du¿o nowych czêœci $27,000 oraz 2006 r. Dump Trailer $28,000 Tel. 630-664-2892 [0803-0142]

MONITOR

MOTORYZACJA

35


38

MONITOR

11 KWIETNIA 2008

szukaj nas w sieci:

PRZEWODNIK PODATKOWY 4 Cargo Vany na sprzeda¿ od $250 do $10,000: 95' Chevrolet G20, '95 Dodge Caravan, '00 Chevrolet Express, '03 Ford E150. Mila¿ od 50 tys. do 295 tys. Dobra kondycja techniczna. Proszê dzwoniæ po 5 pm. Tel. 773-742-1005 [0803-0375] Acura TSX 2004, skóra, kolor niebiesko-srebrny, 40 tys. mil, sprzeda¿ z powodu wyjazdu. Cena $16,900. Tel. 773-7804842 [0803-0089] BMW '02 325 CI Sport Package, przebieg 50 tys mil, biegowy, srebrny, czarna skóra. Dzwoniæ po 6 pm. Tel. 773344-4439 [0802-0189] BMW 745 2002, pilnie sprzedam, 60,000 mil, gwarancja. $30,000. Tel. 773-430-6159 [0803-0418] BMW Convertible 125 IC, 6 cylindrowy, czarny, '94, 173 tys mil $5,800 Barbara Tel. 847-428-1690 [0802-0078] Chevrolet Lumina '92, stan bardzo dobry $650-do negocjacji Tel. 224-578-0264 [08 02-0355] Chevy Astro Cargo Van, 94 tys. mil, pó³ki, raki, cena $3,900. Tel. 224-578-4967 [0803-0222] Chrysler Sebring Kabrio, 90 tys. mil, cena $2,150 - cena do uzgodnienia. Chevrolet Cavalier '00, 80 tys. mil, $2,450 - do uzgodnienia. Pilne - z powodu wyjazdu. Tel. 773-516-0183; 773-726-7956 [0804-0213] Dodge Avenger ES '98 kolor z³oty 129 tys.mil $2300 Tel. 773-663-1513 [0804-0105] Dodge Caravan 2001, przed³u¿ony, sprzedam. Cena $4,400. 773-732-8306 [08020431] Dodge Neon '95, zielony, sprzedam z powodu wyjazdu, cena $1,200. Tel. 630-3402791 [0802-0336] Ford van E250, przed³u¿ony, bardzo czysty, 105 tys. mil, w bardzo dobrym stanie. Cena $4,900 lub oferta. Tel. 847809-0861 [0803-0122] Honda Acord '00 LX 4 drzwiowa, srebrna, w œrodku szara, 40 tys mil $9,500 Tel. 312493-0552 [0802-0082] Honda Acord '00, wersja EX Toyota Siena '04 wersja EXL 773-510-5602 [0802-0455]

Honda Civic - 2001 - 53 tys. mil, $7,200, kolor burgundowy. Andrzej. Tel. 773-8174152 [0804-0018] Honda Civic '07, 2-drzwiowa, kolor srebrny, 995 mil; Honda Accord '00, kolor stalowy; Toyota Sienna '04, kolor srebrny. Tel. 773-510-5602 [08030427] Honda CRV 2006, 25 tys. mil, srebrna. Cena $15,900. Tel. 773-308-5967 [0803-0468] Jeep Grand Cherokee Loredo, '97, 120 tys. mil, pojemnoœæ 4.0, przez w³aœciciela. Tel. 773-615-1348 po 6pm [0712-0296] Kupujemy na zamówienie auta, motory, k³ady, skutery wodne, zabieramy na aukcje, wysy³amy do Polski, posiadamy du¿¹ selekcjê na stanie. Zobacz www.zmcauto.com lub zadzwoñ. Tel. 773-8768866 [0801-0363] Mazda 626, '02, 1 w³aœciciel, 90K. Tel. 847-409-2073 [08 03-0251] Mercedes E320, 1997, bia³y, 65 K mil, stan idealny. Tel. 708-533-8668 [0803-0220] Nissan Sentra, w dobrym stanie sprzedam, rok produkcji 1998. $1,200. Tel. 773-8172287 [0804-0207] Oldsmobile Brevada 4x4 '98 100 tys mil, najlepsza wersja CD, skóra i wiêcej, stan idealny $4300 Tel. 847-660-4474 [0802-0228] Plymouth Voyager'94, 153 tys.mil, ³adnie jeŸdzi $990. 773-387-7446 [0804-0224] Scion TC (Toyota) '06, przebieg 25 tys. mil, kolor ciemny grey, biegowy, po tuningu. Cena $9,900.Pilnie sprzedam. Tel. 773-430-0266;773297-7669 [0802-0497] Sprawny Box Truck przystosowany do kontraktorki. Sprzedam tanio. Tel. 773592-6293 [0802-0077] Sprzedam Ford Escape 2003. Tel. 773-988-4587 [08 03-0186] Sprzedam Lincoln Continental '95, przebieg 127 tys mil, stan dobry $1,000. Tel. 773517-4181 [0711-0488] Sprzedam Oldsmobill Cutlas Ciera S, '94, 95 tys mil przebiegu, kolor bia³y, w dobrym stanie, du¿o czêœci wymienione $1400 Tel. 773-545-6391 [0803-0143]

Toyota Camry 2001, sprzedam. Tel. 630-457-8520 [08 04-0161] Toyota Camry, stan techniczny dobry, 129 tys. mil, niewielkie uszkodzenia i rdza, cena $1300. Tel. 773-7441938 Email ennya1@wp.pl [0804-0203] Toyota Previa '91, ekonomiczny, idealny do ma³ej kontraktorki $1200 Tel. 773-9313169 [0804-0106] Toyota Scion XB '05, biegowa, 41 tys. mil, cna $8,900. 847-942-9547 [0801-0300] Truck International '00, dobry stan, 557 tys. mil Tel. 847456-2727 [0803-0284] Van GMC Safari '95 stan bardzo dobry $1700 Tel. 630696-0232 [0803-0101] Volswagen passat combi '99, 73 tys mil w bardzo dobrym stanie $6,000 Tel. 773-2863162 [0707-0232] Volvo 660 Truck 820 K, sprzedam tanio Tel. 708-533-8668 [0803-0146]

Motoryzacja Sprzeda¿ - Ró¿ne 3240 £ódka Glastron MX175 '05 Volvo Penta Canta 135 HP, u¿ywany 30 godzin $13,500 Tel. 773-419-2018 [08040167] Sprzedam ³ódkê 15 stóp, po remoncie Tel. 312-925-3127 [0804-0072]


11 KWIETNIA 2008

www.infolinia.com

KUPNO - SPRZEDA¯

£ódka wêdkarska Bayliner 14 stóp, 40 hoursepower Merkury, w dobrym stanie. Tel. 224659-4113 [0803-0354] Sprzedam ³ódŸ wêdkarsk¹ TUFFY, 3 os. z przyczep¹, z silnikiem eleketrycznym, w bardzo dobrym stanie, cena $1,500. Tel. 773-615-1348 po 6 pm [0802-0324] £ódŸ Tracker 175 nowa, przystosowana do ³owienia ryb. 847-421-9678 [0709-0393]

Kupiê 2 komplety wypoczynkowe, 2 kanapy, 2 fotele. Kupiê 2 rowery, mêski i damski. 773-290-9810 [0804-0261]

Sprzedam u¿ywane narzêdzia do prac kontraktorskich: drabiny, break do wyginania blachy, wiertarki plus du¿o wiêcej. Proszê dzwoniæ: 847998-9800 [0804-0234] Komplet wypoczynkowy, cena do uzgodnienia. Tel. 847334-1224 [0804-0232] Sprzedam meble do sypialni, krzes³o barowe skórzane, szafki segmentowe do dowolnego ustawiania, telewizor Sony 21 cali, gril gazowy, tel. 773-415-4215 [0804-0234] Nowy piec gazowy Rheem 90+z kojem $700, zmywarka $90, mikrofalówka Whirpool $100. Tel. 773-383-5441 [08 04-0253] Sprzedam 3-czêœciowy kredens z orzecha w³oskiego, styl nowoczesny. Tel. 773489-3316 [0804-0205] Komputer wraz z monitorem 773-501-6621 [0804-0190] Owczarek niemiecki rasowy czarno-br¹zowy, ciemny, 2 lata, piesek, szczepienia $500 708-544-7421 [0804-0177] Ziemniaki i cebulê ró¿ne gatunki, w wiêkszych iloœciach, sprzedam tanio na zamówienie Tel. 773-517-9058 [08040095]

MONITOR

Jamniczki m³ode $100. Do oddania w dobre rêce 2 jamniki 8 miesiêcy. Tel. 773-8650364 [0804-0071] Sprzedam

œliczn¹

sukniê

œlubn¹ z Polski Tel. 847-2535359 [0804-0064] 1-osobowy fotel rozk³adany ze skrzyni¹ na poœciel, u¿ywany kilka razy, materace rozmiar twin, obrazy. Tel. 773407-3396 [0804-0041]

39


40

MONITOR

11 KWIETNIA 2008

szukaj nas w sieci:

SPRZEDA¯ Sprzedam zabawki: chodzik dzieciêcy $5, activity center $25, exersaucer $25, huœtawka $30. Prospect Hts. Tel. 773-759-0706 [0803-0583] Sprzedam komplet wypoczynkowy, 2 kanapy, jasny be¿ i 2 stoliki. Tel. 773-8223231 [0803-0547] KOMODY drewniane br¹zowe z 6-ma szufladami SOLIDNE. Tylko $49 lub najlepsza oferta. Tel. 630-251-2521 po 6pm P.O.Box Carol Stream Email wojand@yahoo.com [08 03-0171] BIURKO 31x60" z 4-ma szufladami. TYlko $49. Tel. 630251-2521 po 6pm P.O.Box Carol Stream Email wojand@yahoo.com [0803-0170] Dodge Grand Caravan '94 AWD, 165 tys. mil, $1,200. 312-622-3280 [0803-0412] Sprzedam meble z IKEA: szafa (ma³a), ³ó¿ko Queen, materac, komoda (3 szuflady), kanapa ze skóry (dwójka), plus 2 aircodition w okno. 773-322-3894 [0803-0387] Sprzedam ortopedyczny materac King (materac górny). 708-351-6914 [0803-0376]

Sprzedam ³ó¿eczko dziecinne twin size $50 Tel. 847-8248013 [0802-0375]

Moving sale, wszystko do $10. Wheeling. Tel. 847-5372712 [0804-0215]

Sprzedam bia³e meble m³odzie¿owe i pianino firmy Baldwin. Tel. 847-832-0401 [08 01-0351]

Pralka $50, suszarka $50. 847-334-1224 [0804-0229]

Nowy kominek (gaz) do sprzedania tanio. Tel. 847848-0327 [0801-0292] Owczarki niemieckie czarnobr¹zowe Tel. 773-306-9103 [0712-0146] Syntezator "Yamaha", gitarê elektryczn¹ (pó³pud³o). Tel. 773-763-5012 [0711-0575] 10 tygodniowe szczeniaki yorkshire terrir z AKC rodowodem, do sprzedania. Tel: 224-305-3723 Tel. 224-3053723 Email mena112@tlen.pl [0711-0435] Maszyny krawieckie szybkie, produkcyjne. Tanio, dodatek nici. Tel. 773-401-2025 [07110368] Nowy stó³ + 4 krzes³a - jasny d¹b, stó³ u¿ywany, ³ó¿ko pojedyncze z dwoma nowymi materacami. Tel. 708-444-7150 [0711-0262]

Tanio sprzedam zielony, zadbany, ma³o u¿ywany komplet kanap. Beata. Tel. 847932-9823 [0803-0269]

T³umacz i s³ownik komputerowy wraz z gramatyk¹ ($65), obraz olejny Kraków-rynek ($200). Tel. 630-430-4369 [07 11-0096]

SZAFKI KUCHENNE I BLATY. TANIO. DU¯Y WYBÓR. 773-600-8969 [0803-0249]

Du¿y TV ekran 42" x 32" Tel. 773-227-8799 [0710-0676]

Sprzedam GPS, menu w jêzyku polskim. Tel. 773-5016621 [0803-0243] Sprzedam laptopy, stan bardzo dobry, idealne do Polski. 773-501-6621 [0803-0242] Szafki pod telewizory plazmowe, LCD i zwyk³e za pó³ ceny sklepowej. Micha³, Tel. 708717-3892 [0803-0219] Wszystkie narzêdzia i sprzêt do kompletnej kontraktorki wnêtrz: stolarka, elektryka, hydraulika, p³ytki, narzêdzia, klucze. Tel. 847-809-0861 [08 03-0124] Sprzedam œliczn¹ sukniê œlub¹, cena do uzgodnienia. Tel. 773-653-7878 [0802-0503] Zaproszenia do USA bez sponsora, wszystkie potrzebne dokumenty do rozmowyw ambasadzie. Tanio i solidnie. Werner. Tel. 224-578-0264 [0802-0461] Sprzêt kontraktorski do sidingu (s³upy, przed³u¿ki i inne). 773-592-5054 [0802-0460]

Maszyny do æwiczenia Easyshape, AB Lounge Sport. 847-322-4332 [0710-0490] Sprzedam organy Hammond, skrzypce Stainer, sampler S550, galienkrueger MBS, PA system 800 W cztery kolumny g³oœnikowe, tr¹bka. Tel. 773763-5012 [0710-1336] Telewizor + szafka, stó³ kuchenny okr¹g³y ze szklanym blatem + 4 krzes³a, ³awa + stolik. Tel. 773-544-7675 [07 10-1337] Najlepsze plastry oczyszczaj¹ce z toksyn i ciê¿kich metali, produkcji japoñskiej (lepsze od kinotakary) Bardzo tanie $1,5 / szt. Pomagaj¹ w oczyszczaniu i lecz¹ ró¿ne schorzenia. Posiadam te¿ zapper urz¹dzenie do zabijania bakterii w organizmie cz³owieka. 708-856-5556 [0703-0356]

Sprzeda¿ - Tanio 5050 Sprzedam rybkê bia³¹ cat fish do akwarium $10 Tel. 773836-9334 [0804-0226]

Sprzedam 1-osobowy fotel do living room, $50. Tel. 847334-1224 [0804-0230] Rowery u¿ywane od $25-$50, 773-283-7413 [0804-0243] Monitory starszej generacji (skrzynkowe), 17 cali $15, 19 cali $20. Tel. 773-283-7413 [0804-0244] Telewizor Sony 29 cali $50, szafka pod TV $10, komoda $10, nawil¿acz powietrza nowy $15, lampki nocne 3 sztuki po $5, rower $15, komplet pod kominek $10, dywan $10, wie¿a z dwoma kolumnami $10. Tel. 773-510-5602 [0804-0266] Wózek dzieciêcy Eddie Bauer $50, huœtawka dzieciêca $20. 630-392-0454 [0804-0265] Wózek Graco bardzo ma³o u¿ywany, niebieski $50 sprzedam z powodu wyjazdu + car seat, ³ó¿eczko dzieciêce z materacem, bardzo dobry stan $50. Tel. 773-286-1836 [0804-0214] Silnik od kosiarki do trawy 6.5 konia mechanicznego $10 630-628-1933 [0804-0212] Sprzedam rowery damskie i mêskie do $40. Tel. 773-4440477 [0804-0210] Sprzedam czarn¹ szafkê pod telewizor i wideo $30, ³ó¿ko szerokie z materacami $50, kwiatki doniczkowe $20, szafkê na ubrania $15, odkurzacz $40, stó³ kuchenny $30, stó³ pokojowy z krzes³ami $50, ³awê pokojow¹ $5, mikrofalówkê $10, air condition $40, kawiarkê $15, szafkê czarn¹ z lustrem i szufladami $50. Tel. 773-427-7323 [0804-0209] Sprzedam akwarium 30 galonów, $40. Tel. 773-934-0100 [0804-0193] Sprzedam ksi¹¿kê asystenta pielêgniarstwa geriatriv - $45. 773-932-8099 [0804-0188] Z powodu wyjazdu sprzedam kanapê, fotele, biurko, telewizor, kamerê i inne drobiazgi ceny $20-50. Tel. 773-7423909 [0804-0184] Rzeczy mêskie, damskie i dzieciêce, obuwie, nowe i lekko u¿ywane, od $1-$25 za sztukê. Tel. 773-736-7159 [0804-0174]


11 KWIETNIA 2008

www.infolinia.com

Sprzedam ³ó¿ko full size $50. 847-205-1496 [0804-0170] Suwmiarka 6 cali $5, micromierze 0-6" po $5, deep micrometr $10. Tel. 773-5450050 [0804-0163] Do sprzedania ma³e gazowe butle do $50. Tel. 630-2674955 [0804-0159] 4 opony jak nowe rozmiar 195-60-R15 $30 szt., granitowy blat do ³azienki z wmontowanym zlewem nowy $50 Tel. 773-936-4314 [0804-0140] Sprzedam ksi¹¿ki dla dzieci amerykañskie, piêkne wydania od $1- 2 szt. Tel. 847-2087503 [0804-0138] Sprzedam ksi¹¿ki Daniele Steel po $3 za sztukê oraz Harlequin $ 1.5 szt. Tel. 847208-7503 [0804-0137] £ó¿ko pojedyncze z szufladami w kolorze dêbu $50, biurko du¿e, drzewopodobne $50 773-283-7413 [0804-0101] Szafka pod telewizor drewnopodobna $20. Tel. 773-2837413 [0804-0091] Odkurzacz Hoover na torby papierowe $25. Tel. 773-2837413 [0804-0090] Sprzedam kuchenkê mikrofalow¹ $40, ³awê okolicznoœciow¹ $40, fotele obrotowe do komputera po $35, telewizor kolorowy $50. Tel. 773-5933195 [0804-0089] Sprzedam wiatrak ma³o u¿ywany $15, telefon bezprzewodowy at&t $15 oraz telefon w sieci Verizon $20 Tel. 773550-2725 [0804-0086] Sprzedam air condition $40, odkurzacz, ma³¹ maszynkê do czyszczenia carpetu $50, mopy do mapowania i zamiatania $20, ³ó¿ko z materacem $50. Dzwoniæ od 10 am- 10 pm Tel. 773-427-7323 [08040075]

Sprzedam telefon Motorola V3 z pokrowcem, przezroczystym etui oraz kart¹ SIM TMobile z nowym numerem + $10 na karcie, oraz ³adowarka. Cena $50. Telefon u¿ywany. Tel. 773-988-5800 [08040074] Kwiatek doniczkowy 50 inch wysokoœci $50, buty rolki rozmiar 9 i 10 po $25 za parê. 708-867-1257 [0804-0070] Sprzedam tanio p³yty muzyczne, gramofonowe 15 sztuk od $1- $2 za sztukê. Tel. 773736-8129 [0804-0066] Telewizor Sony $50, stolik pod TV $50, stolik z szufladami $50, stolik pod lampkê $30, dywan $30, wie¿a $20. Tel. 773-510-5602; 773-5411343 [0804-0060] Sprzedam komplet jadalny $50, 2 telewizory $50 za oba, klimatyzator okienny $50 Tel. 773-954-1316 [0804-0050] Sprzedam radio CB Cobra $50. Tel. 773-792-8227 [08 04-0042] Walizkowa maszyna do pisania $15, talerze i fili¿anki $10, radia od $20-40, 2 dywany po $30. Tel. 773-407-3396 [08 04-0040] Siedzonko do samochodu (3 pozycje) w bardzo dobrym stanie, $50. Tel. 773-4671945 [0804-0026] Sprzedam narzêdzia kontraktorskie i ogrodnicze w cenach $10-$50. Tel. 847-8783206 [0804-0016] Sprzedam stó³ i 4 krzes³a $50. Tel. 312-810-3493 [08 04-0015] Rowery sportowe górskie $50, maszynka do trawy $50, stoliki na kawê $50, sto³y $50, materace twin $50. Tel. 708867-8250 [0804-0007] Stó³, 4 krzes³a, kolor czarny, sprzedam, cena $50. Tel. 773-802-5522 [0804-0003]

MONITOR

SPRZEDA¯ Drewniane ³ó¿ko dzieciêce z materacem $50, sk³adany stó³ z 8 metalowymi krzes³ami $35, 2 komody do sypialni $40 szt., szafka nocna $20, 19 calowy Monitor $20, rowerek treningowy $15 Tel. 630440-4342 [0803-0592]

Moving sale. Oddam za darmo: szafki nocne, stó³, lampy, stoliki, ³ó¿ko i ró¿ne rzeczy kuchenne. Tel. 708-699-6444 [0803-0499]

Sprzedam stó³ okr¹g³y $20, stolik $20 Prospect Hts. Tel. 773-759-0706 [0803-0584]

Ksi¹¿ki w jêzyku polskim i angielskim $2- $5, p³yty d³ugograj¹ce $3 szt., 2 drukarki $10, 2 szafki na ksi¹¿ki $20 szt., nowa laska $20, ubrania mêskie ró¿ne od $5-30 za sztukê Tel. 708-484-8496 [08 03-0486]

Sprzedam 2 kanapy ka¿da po $50 (niebieska i be¿owa), Skokie. Tel. 773-273-0586 [08 03-0571] Sprzedam felgê aluminiow¹ z opon¹ rozmiar 225x70x16 Jeep Grand Cherokee, cena $40/sztuka, posiadam 4 sztuki. Tel. 773-988-5800 [08030570] Sprzedam video Toshiba + pilot, w bardzo dobrym stanie. Cena $20. Tel. 773-988-5800 [0803-0569] Greco car seat (fotelik do samochodu dla niemowlaka) cena $35. Tel. 847-669-2553 [0803-0563] Nowoczesny car seat prawie nowy Alfa Omega od 12 mc $40, ³ó¿eczko rok u¿ywane $30 Tel. 773-981-0803 [08030554] Telewizor Magnavox 19 cali, kolorowy, $25. 847-296-9242 [0803-0538] Komoda $40, klimatyzator ma³o u¿ywany $50, komplet do golfa z torb¹ $50. Tel. 708484-8496 [0803-0536] Sprzedam 5 lamp nocnych po $10 szt. Tel. 773-704-3092 [0803-0528] £ó¿ka pojedyncze, komody, szafki, lampy, wszystko w cenie do $50. Tel. 708-583-2113 [0803-0526] Do Mercedesa model 124 lampy tylne, lusterko prawe, wycieraczka szyby kompletna i inne oraz koñcówki wtrysków do Diesla i œwiece ¿arowe - wszystyko w cenach $30-$50. Tel. 773-622-7167 [0803-0517] Sprzedam dresser i komodê po $50, grill z butl¹ $30, mikrofalówka $30. Tel. 773-5038852 [0803-0514] Dywan 8x11 - $50, rower mêski - $25, 3 stoliki czarne do living room - $50, komoda $50, stolik pod TV - $15, fotel - $18, stó³ kuchenny - $20, obraz 48x60" - $50, narzêdzia elektryczne po $15/sztuka. 773-556-7377 [0803-0512]

Telewizor 27" - $40. Tel. 847409-8258 [0803-0496]

Lodówka $20, lampka $10. 773-396-7713 [0803-0484] Drukarka ze skanerem i faksem $40, mikrofalówka z poch³aniaczem powietrza $50, szafka na sprzêt audio $20, air condition okienny $40, grzejnik olejowy $25, DVD +video $40. Tel. 630-4404342 [0803-0466] Wózek do przewo¿enia ciê¿kich rzeczy $40, lustro du¿e $30, lustro ma³e $20. Tel. 773-286-1604 [0803-0447] Sprzedam kamerê Sony, nowszy typ$ 50 lub zamieniê na aparat cyfrowy. Tel. 773742-3909; 773-481-2809 [08 03-0443] Drewno do kominka $10. Tel. 773-286-1604 [0803-0440] Wózek do przewo¿enia ciê¿kich metali $40, du¿e lustro $30, lustro ma³e $20 Tel. 773286-1604 [0803-0436] Czarny, skórzany, d³ugi p³aszcz, rozmiar 12-14, cena $50. Tel. 847-966-9971 [08 03-0429] Oszczêdzaj energiê - ¿arówki Phillipsa (halogeny) do 60% oszczêdnoœci. Cena $5/sztuka. Tel. 847-207-1018 [08030428] Sprzedam star¹ komodê drewnian¹ (4 szuflady) $30. Wheeling. Tel. 847-537-2712 [0803-0420] Sprzedam odzie¿ ch³opiêc¹ 7-8 lat, $0.50-$1 oraz dywany $30. Tel. 773-430-6159 [08 03-0408] Sprzedam biurko u¿ywane pod komputer, cena $50. Tel. 773-725-3424 [0803-0386] Odzie¿ dziewczêca rozmiar 5/6 i ch³opiêca rozmiar 8/10; $1/sztuka, rowery na 5 i 8 lat. 847-710-4538 [0803-0380]

41


42

MONITOR

11 KWIETNIA 2008

szukaj nas w sieci:

SPRZEDA¯ - US£UGI £ó¿eczko przenoœne (Play pan) za $50, wózek w³oski PEC Pergo czerwony $40. Buffalo Grove. Tel. 847-2299324 [0803-0379] 14-calowy kolorowy TV Panasonic z wbudowanym wideo i radiem, koloru czarnego z pilotem + za darmo podwieszana metalowa czarna podstawka do mocowania na œcianie, $50. Tel. 773-5924796 [0803-0364] Maszyna do naczyñ, ciê¿ary do podnoszenia z ³awk¹, piec kuchenny i wiele wiêcej w cenie $50/sztuka. Tel. 847-2960871 [0803-0362] Sprzedam modem do internetu $45 i telefon domowy, bezprzewodowy $7. Tel. 773332-8145 [0803-0352] Ubrania m³odzie¿owe oraz buty od $1- $15 za sztukê Tel. 630-849-0760 [0803-0344] Sprzedam wyposa¿enie dla dziecka do lat 2, wózek $10, le¿aczek $10, buciki i ubranka $0.50- $1, monitor $50, obraz $20, zabawki dla noworodka $0.50- $1, szklane closetowe drzwi $50. Tel. 773699-4824 [0803-0343] Telewizor oraz video Sony sprzedam cena $50 (za wszystko). Tel. 773-205-2694 [08 03-0326] Telewizor Philips 27 cali $50 773-450-6206 [0803-0318] Telewizor 19 cali + video $50, stó³ do jadalni + 6 krzese³ $50, polska wersalka $50, coffe table $30, 2 komody do sypialni po $50 za sztukê, szafka na sprzêt audio $25, rozk³adany stó³+ 8 metalowych krzese³ $40, monitor 19 cali $25, Sony DVD+Video w jednym $25 Tel. 630-4404342 [0803-0314] Podstawka z ³adowark¹ do aparatu cyfrowego z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia do komputera 773-282-0324 [0803-0308] Aluminiowa laska rehabilitacyjna $25 Tel. 773-282-0384 [0803-0306] Gra w strza³ki nowa $30 Tel. 773-282-0384 [0803-0305] Plastikowa beczka do kiszenia ogórków lub kapusty $15 773-282-0384 [0803-0304] Kule rehabilitacyjne ma³o u¿ywane $30 Tel. 773-282-0384 [0803-0303] Grzyby marynowane i suszone od $8- $10 za s³oik Tel. 773-505-8506 [0803-0302]

Stolik pod TV $10, stó³ do kuchni $40, 4 fotele $25, 4 krzes³a ka¿de po $10, du¿y dywan $50, komoda z lustrem $45, stolik nocny $15. Tel. 773-631-5366 [0803-0285] Przewijak dla dziecka stan dobry $25, ubranka dla dziewczynki 1-2 lat $1-$3 za sztukê. Tel. 773-718-6467 [08030273] Telewizor Sharp 32 cale $40. 773-718-6467 [0803-0272] Rowerek dla dziewczynki Dona $30, oraz zabawki w cenie do $10 za sztukê. Tel. 773444-0686 [0803-0271] Sukienka do komunii œwiêtej ($50) i chrztu ($30), obrazy po $50, wózek dziecinny $50 oraz wiele innych rzeczy gospodarstwa domowego $30$50. 773-622-6340 (zostawiæ wiadomoœæ) [0803-0240] Rower marki Shwinn, szosowy, ko³a 27 cali, w¹skie opony, du¿a rama $45 Tel. 847296-9242 [0803-0233] £ó¿eczko Ikea $50, komodaprzewijak $50, rega³ na ksi¹¿ki Ikea $50, stó³ + 4 krzes³a $50 Tel. 773-704-3378 [08030232] Sprzedam 256 MB ( 200 - Pin Sodimm, DDR PC 2700 memory module - pamiêæ do laptopa)$10, Microsoft Digital Image (do obróbki zdjêæ) $30, mikrofalówka bia³a $50 Tel. 630-430-4369 [0802-0482] 3 szafki ³azienkowe pod zlew $30, wisz¹ca $20, stoj¹ca z szufladami $30, lustro za darmo Tel. 708-539-1826 [08020304] Przenoœny, kolorowy TV Sony Trinitron "13 wraz z anten¹ $50 nowe progresive cable (do odbioru wysokiej jakoœci obrazu) $18, nowe HDMI cable $15, pamiêæ do laptopa 256 MB ( 200 - pin sodimm, ddr PC 2007 memory module) $10 Tel. 630-430-4369 [0711-0095] Sprzedam sukienkê karnawa³ow¹, rozmiar 16 - $50. Tel. 847-696-4742 [0801-0095] Sprzedam tanio muchy ³ososiowe i pstr¹gowe. Cena $1. Ryszard Tel. 847-921-1765 [0711-0081] Telewizor kolorowy $50, odkurzacze $45-50, stoliki $40, ³awa okolicznoœciowa $40, mikser $20, odzie¿ damska oraz dzieciêca do $50 Tel. 773593-3195 [0710-1320]

Sprzedam nowe materace queen - œrednie cena $50 Tel. 773-744-4410 [0710-1340] Kuchnia gazowa 4 palnikowa panel na szafkê $50, pralka Kenmore $50, odkurzacze od $5 do $50, zlewozmywak stainless steal $50, pompa do kanalizacji $35, pompa do wody $25. Tel. 773-627-8865 [0803-0227] Sprzedam przyrz¹d do uprawiania narciarstwa biegowego $30. 2 fotele $30. Tel. 773545-7184 [0803-0214] Sprzedam nowy akumulator samochodowy, mo¿liwoœæ pod³¹czenia z góry lub z boku, 1/2 ceny $39.50. Tel. 847967-0755 [0803-0206]

Us³ugi - Nauka 6020 Lekcje gry na gitarze klastycznej, elektrycznej, keyboardzie, pianinie. Dzieci, m³odzie¿, doroœli. Tel. 773-8189414 [0804-0079] Korepetycje z matematyki, fizyki, chemii tylko college Marek Tel. 773-685-7693 [08010193]

Sukienka komunijna, rozmiar 12 $50. Tel. 773-401-6048 [0803-0205] Zestaw AB na brzuszki $40 oraz rower $15. Tel. 773-5029393 [0803-0184] Sprzedam ksi¹¿kê "Longterm care nursing assistant" cena $45. Tel. 773-932-8099 [0803-0181] Stó³ kuchenny $30, stó³ pokojowy $50, szafa ubraniowa $45, ³awa pokojowa $5, mikrofalówka $10, szafa pod TV $25, safa czarna z lustrem i z szufladami $50. Tel. 773-4277323 [0803-0153] Bie¿nia elektryczna $50, DVD CD player $25, love seat $50, lampka nocna $20. Tel. 773286-5241 [0803-0130] Odst¹piê meble do pokoju ucznia: ³ó¿ko, biurko, komoda, pe³ne drewno, tanio $50/sztuka. Tel. 773-792-8227 Sprzedam drukarki Canon, 2 szt. w nowym, nie otwieranym pude³ku, ka¿da $50. Tel. 630628-1933 [0803-0123] Stolik do przebierania dziecka $30, podgrzewacz do butelek $10,podgrzewacz do whipesów $10. Elmwood Park Tel. 312-330-0648 [0803-0094] Sprzedam przenoœny fotel do masa¿u pleców, $50. Tel. 847-966-9971 [0803-0087] Ch³opiêce bia³e ubranko do komunii $50 Tel. 708-4530883 [0803-0081] Sprzedam sukienkê do I Komunii œw. rozmiar 8, cena $40. Tel. 773-727-7007 [0803 -0065] Sprzedam noside³ko car seat dla niemowlaka, w bardzo dobrym stanie $30. Tel. 708846-6468 [0803-0064]

Nauczê jêzyka angielskiego szybko i tanio. Po³o¿enie Belmont / Oak Park

773-481-0659

0706-0090

Us³ugi - T³umaczenia 6030 T£UMACZ. Urzêdy, s¹dy, immigration. Tel. 847-707-8322 [0803-0500]

Us³ugi - Budowlane 6050 Dachy, siding, rynny. Tel. 773383-0773 [0804-0219] Z&E Construction Remonty basementów, ceramika, posadzki, stolarka wykoñczeniowa, wymiana drzwi i okien, remonty kuchni Tel. 847-5671616 [0804-0185] Elektryk. Tanio i solidnie. Naprawa starej lub instalacja nowej elektryki. Wymiana lub instalacja nowych serwisów (paneli), przeci¹ganie kabli TV, ma³e i du¿e roboty. Tel. 773-592-4796 [0804-0146]


11 KWIETNIA 2008

www.infolinia.com

US£UGI Profesjonalne malowanie, peciowanie, odnawianie mebli kuchennych. Malowanie na zewn¹trz i wewn¹trz. Tel. 773-719-1945 [0803-0384] Instalujê okna i drzwi. Tanio i solidnie. Wszystkie rodzaje Stanis³aw Tel. 708-769-4405 [0803-0281] Elektryka- permity, ''przedmieœcia'', linie telefoniczne, elektryczne, projektowanie i instalacja oœwietlenia, remonty kuchni oraz ³azienek. Tel. 630-946-9931 [0803-0258] Z³ota r¹czka, elektryka, hydraulika, karpenterka, naprawa urz¹dzeñ domowych. Kazik 773-627-8865 [0803-0226] Hydraulika, woda, kanalizacja, gaz. Szybko i niedrogo. Janek, Tel. 773-636-6255 [08 03-0221] F.S. Construction, wykonujemy tylko roboty cementowe, fugowanie. Ogrodzenia, szybko, wysoka jakoœæ. Tel. 847965-0587; 847-508-7591 [08 03-0074] Elektryk. Tanio instalacje, serwisy, wymiana paneli bax, za³atwiam permity Tel. 773-7423909; 773-481-2809 [08030055]

SZAFKI I BLATY KUCHENNE. Jeœli myœlisz o zmianie, nie przep³acaj, z twoich starych zrobimy nowe i zaoszczêdzisz tysi¹ce. S³awek 847-471-8589 [0711-0524]

Us³ugi - Transport 6060 Zawiozê, przywiozê, zamieszkanie i inne. Tel. 773-8189408 [0804-0206] Przeprowadzki. Tanio, szybko, solidnie. Tel. 773-6534250 [0711-0255]

Us³ugi - Auto us³ugi 6090 Auto Express. Naprawa samochodów krajowych lub z importu. Elektronika, elektryka, testy spalin oraz testy komputerem. Wszystkie naprawy mechaniczne silnika i podwozia. Tel. 312-310-7213 Frank lub 773-818-2530 Wojtek. [0804-0259]

Us³ugi Uroczystoœci 6070 Photo Video Serwis SD & HD 708-743-2202 [0804-0096]

Gara¿e, rozbudowy, remonty, dobudowy domów, schody, decki. Licencja i ubezpieczenie. Tel. 773-480-0698 [08020069] Wykonywanie i naprawa instalacji elektrycznej, wymiana bezpieczników, wykonywanie serwisów elektrycznych. Ceny konkurencyjne, Tel. 847302-3936 [0802-0027]

ALARMY Instalacja tymczasowego systemu na terenie budowy. Bez linii telefonicznej. Bez kontraktu.

773-909-1020 Konkurencyjne ceny. Malowanie, drobna stolarka, peciowanie na zewn¹trz i w œrodku Roman Tel. 224-3920493 [0804-0144] Painting Service inside / outside, zdejmowanie tapety, wymiana drywall. English / Polish. Estimate free. Marek Tel. 773-573-5606; 773-581-3842 [0803-0520] Posiadam wywrotkê Babcet, wykonujê ró¿ne prace, w tym rozbiórki Tel. 312-771-8699 [0804-0062]

MONITOR

Murowanie, reperacja budynków, domurówki, naprawa kominów, fugowanie. Tanio i solidnie. Tel. 773-814-7186 [08 02-0021] Najwy¿szej jakoœci materia³y, solidne wykonanie pod³óg i schodów, cyklinowanie, instalacja, reperacja. Tel. 773-4706089 [0801-0503] Hydraulik, woda, gaz, kanalizacja, ³azienki, systemy przeciw zalewowe, przetykanie kanalizacji, sprawdzanie kanalizacji kamer¹. Tel. 773909-8731 [0801-0379] Elektryk ma³e i du¿e prace elektryczne, wymiana paneli, tanio i solidnie Tel. 773-7424575 [0801-0195] HYDRAULIKA przetykanie rur kanalizacyjnych i naprawa drobnych usterek Darek Tel. 773-865-6488 [0801-0017]

Us³ugi - Komputery 6080 Masz problem z KOMPUTEREM czy internetem? Zadzwoñ a pomogê i doradzê. (Re)instalacja systemów. -Usuwanie wirusów. - Nauka obs³ugi komputera. Tel. 773290-0175 [0804-0087] Solidna naprawa komputerów, usuwanie wirusów. Micha³. Tel. 773-344-8870 [08 03-0504]

43


44

MONITOR

11 KWIETNIA 2008

szukaj nas w sieci:

US£UGI

Hydraulika, mechaniczne czyszczenie rur. Tel. 773-9682029 [0803-0444]

Profesjonalna naprawa komputerów, sieci komputerowych, konfiguracja routerów. Usuwanie wirusów i spyware. Dojazd do klienta.

Ostrzygê profesjonalnie Twojego psa w Twoim domu. Tel. 312-804-3110 [0803-0378]

Darek

773-355-1395

0608-0215

Pranie carpetów i dywanów i waxowanie pod³óg. Mycie drewnianych p³otów i deków oraz betonów, chodników i podjazdów do gara¿y. robne malowanie. Mycie okien. Zadzwoñ. Stanis³aw Tel. 773544-4592 [0803-0283] Masa¿e lecznicze, bóle pleców, r¹k, nóg. Usuwanie blokad emocjonalnych, psychoterapia, hipnoza, œwiat³oterapia. Wanda. Tel. 773-5741291 [0803-0188]

Us³ugi komputerowe. Tanio, solidnie i profesjonalnie. Pisanie programów na zamówienie. Strony www. Tel. 847452-8576 [0803-0497] Komputer doktor, nowe telewizje w twoim komputerze, usuwanie wirusów, naprawy, rozbudowa, darmowe oprogramowanie. Tel. 773-5104637 [0803-0474]

Dish Network Instalacja i serwis, z kontraktem lub bez. Tel. 773-510-5961 [0803-0149] Makija¿ permanentny, promocyjne ceny, naturalne barwniki, zabiegi kosmetyczne, peelingi Tel. 773-699-4104 [08020385]

Je¿eli masz problem z komputerem, z laptopem, zadzwoñ po pomoc. Tel. 773-9521162 [0803-0371] Naprawa komputerów. Tanio, profesjonalnie, szybko. Wzystko dotycz¹ce komputerów i internetu. Darmowa wycena i dojazd do klienta. Tel. 847220-1252 [0803-0279]

Us³ugi - Podatki 6100 Podatki-tax. Rozliczanie podatków, prowadzenie ksiêgowoœci. Payroll, sales tax, zak³adanie korporacji. Tel. 630740-7581 [0803-0202]

Naprawa, instalacja drzwi gara¿owych. Tomas 630-717-5329 773-744-6101 0606-0492

Wró¿by z kart.

TAROT Us³ugi - Ró¿ne 6120 Ubezpieczenia pracownicze Workers Comp., nie jest ju¿ opcj¹, jest koniecznoœci¹, po najtañsze ceny dzwoñ. Tel. 847-621-0888 [0804-0053] Zdrowie i uroda, skuteczne diety oczyszczaj¹ce organizm. Tel. 773-502-4400 [08 04-0017]

Biuro T³umaczeñ '' Don Quijote'' przy szkole jêzyka hiszpañskiego oferuje: t³umaczenia uwierzytelnione w jêzyku angielskim,hiszpañskim i polskim, ewaluacje dyplomów, indeksy, akty urodzenia, ma³¿eñstwa, zgonu, licencje zawodowe ( fryzjerki, kosmetyczki), pe³nomocnictwa, us³ugi notariusza publicznego, Apostille. Tel. 773-742-0140; 773-205-1399 [0802-0244] Licencjonowana bioenergoterape³tka i radiestetka usuwa choroby fizyczne i rozwi¹zuje problemy duchowe. Wykrywa szkodliwe promieniowanie ¿y³ wodnych. Regina Ciesielska. Tel. 773-586-7881;773-4562020 [0712-0339]

Barbara

773-319-8448

0603-0366

Prace remontowe, wywóz gruzu itp. Tel. 773-802-4545 [0803-0481] Naprawy na poczekaniu. Czynne codziennie, mo¿liwe równie¿ godziny wieczorne i weekendy. 4738 N. Harlem Tel. 708-867-8660 [08030275] Protezy zêbowe ró¿nego rodzaju: metalowe, elastyczne, Valplast, niepêkaj¹ce. Reperacja expresowa. Jedna lokalizacja 4854 W. Diversey, Chicago, IL, 60639 Tel. 773-3847726;773-725-6822;773-5933480 [0803-0458]

Komunikaty Oddam-przyjmêzamieniê 7050 Organy do oddania prze z klub akordeonowy w Chicago. Przyjmujemy donacje (stare p³yty i nagrania). Tel. 773-763-2643 [0804-0256] Oddam za darmo: fotel, ³awê, stolik pod TV, komódkê i inne rzeczy domowego u¿ytku. 773-517-4253 [0804-0195]


11 KWIETNIA 2008

www.infolinia.com Oddam narzêdzia pomiarowe dla tokarza-frezera. Idê na rentê i nie bêd¹ mi potrzebne - kilka oddam za darmo. Okolica Austin i Irving Park. Tel. 773-545-0050 [0804-0162] Piêkne kotki do oddania (7 miesiêczne + mama). Tel. 773-427-2788 [0803-0424] Oddam kotka w dobre rêce 847-825-1565 [0803-0035]

Komunikaty - Ró¿ne 7070 Wyprawa na pstr¹gi do Arkansas numer jeden w Stanach, zabierz siê z nami. Ryszard Tel. 847-921-1765 [07 11-0080]

KOMUNIKATY - TOWARZYSKIE Poznam kole¿anki w wieku 40-50 lat, które czuj¹ siê samotne i s¹ chêtne na organizowanie wspólnych, ciekawych weekendów. [08040196]

Lubisz ³owiæ pstr¹gi i ³ososie, zaledwie 70 mil od Chicago, zawiozê, poka¿ê, wyt³umaczê, to nic nie kosztuje. Ryszard Tel. 847-921-1765 [07 11-0079]

Atrakcyjna blondynka pozna mi³ego, uczciwego pana lat 47-55, w celu towarzyskomatrymonialnym. Foto mile widziane. [0804-0199] Polak obywatel zawsze ma³zeñstwo. Adres e-mail: protech07@hotmail.com [08040258]

MONITOR

Dzieci maj¹ swoje ¿ycie, a Ty? Czujesz siê samotny, chcia³byœ poznaæ dobr¹, m¹dr¹ i atrakcyjn¹ kobietê? Je¿eli jesteœ m¹dry ¿yciowo, o ³agodnym charakterze, niekonfliktowy, inteligentny, napisz do pani, lat 61, które mo¿e podobnie myœli, jak Ty. Niezale¿na finansowo, wra¿liwa, konkretna (sponsorowanie wykluczone). P.O.Box 87945, Carol Stream, IL 60188 [0804-0200] Kulturalna, samotna, wysoka, uczciwa, ³adna pani lat 45, bez zobowi¹zañ, pozna pana zdecydowanego na ¿ycie we dwoje. Email wmm7722@ yahoo.pl [0804-0197] Wolna, elegancka Pani, niezale¿na finansowo, pozna przystojnego Pana w wieku 55-6- lat w celu towarzyskim. [0804-0171] Wolna, elegancka, ze sta³ym pobytem, pozna odpowiedniego pana 60-67 lat w celu towarzyskim [0804-0169] Atrakcyjna pani lat 55, szczup³a blondynka bez zobowi¹zañ, pozna pana stanu wolnego. [0804-0168] 42-letni obywatel, 170 wzrostu, finansowo niezale¿ny, z domem, poszukuje ³adnej, szczup³ej pani do lat 40. Zdjêcie mile widziane. Cel matrymonialny. [0804-0119] Pan 57, domator, pozna pani¹, wiek 50-55, bez na³ogów i zobowi¹zañ. [0804-0117] Atrakcyjna, szczup³a, sympatyczna 50- letnia wdowa, obywatelka, pozna, uczciwego mê¿czyznê w wieku do 55 lat. Tylko powa¿ne oferty. [08040061] Atrakcyjna i mi³a Pani lat 52, obywatelka, wdowa, bez zobowi¹zañ, pozna odpowiedzialnego Pana bez na³ogów, który te¿ czuje siê samotny. [0804-0059] Mi³a, kulturalna, inteligentna, wysoka 57-latka, optymistka, raczej domatorka, niezale¿na finansowo, pozna pana o podobnych zaletach, powa¿nie myœl¹cego o ¿yciu we dwoje. [0804-0048] Mê¿czyzna 49 lat, 174 cm wzrostu, stanu wolnego, bez zobowi¹zañ chêtnie pozna mi³¹ pani¹ w wieku 40-49 lat. W celu przyjaŸni. [0804-0045]

Zmêczona samotnoœci¹, wysoka, szczup³a, 56-letnia domatorka o niespaczonym charakterze, pozna niezmanierowanego pana na resztê dni. [0804-0047] Mi³a, niezale¿na pani nawi¹¿e kontakt z wolnym, inteligentnym, wykszta³conym panem na resztê ¿ycia. Wiek powy¿ej 50 lat. Przelotne znajomoœci wykluczone. [08 04-0044] Mi³a, atrakcyjna wdowa, sta³y pobyt, pozna uczciwego pana 65-75 lat, który chcia³by s tworzyæ sta³y zwi¹zek na dobre i na z ³e. Anna. [08040009] Wysoki, przystojny, dyskretny, lat 49, pozna zgrabn¹, zadban¹, energiczn¹ pani¹, która lubi dominowaæ. Cel towarzyski. [0804-0006] Atrakcyjna Amerykanka 47 polskiego pochodzenia, pozna nowo przyby³ego od 3055 lat, do wspólnego spêdzania czasu w weekendy. Tylko foto oferty. [0803-0596] Mê¿czyzna w œrednim wieku, chcia³by poznaæ kobietê o dobrym sercu, do lat 50, szczup³¹, samotn¹, bez na³ogów, otwart¹ na nowy zwi¹zek [08 03-0579] Pan bez na³ogów, pozna szczup³¹, wysok¹ Pani¹ lat 40- 49, samotn¹, pogodn¹ i zaradn¹, myœl¹c¹ powa¿nie o ¿yciu we dwoje zdecydowan¹ na trwa³y zwi¹zek, opatry na zgodzie i szacunku. Email poznajmnie@sbcglobal.net [0803-0578] Pan w wieku 55 lat obywatel USA, pozna pani¹, szczup³¹ w podobnym wieku. Oferty ze zdjêciem. [0803-0562] Pan, sta³y pobyt, pozna pani¹ w wieku 48-50 lat w celu towarzyskim, oferty tylko ze zdjêciem. [0803-0561] Mê¿czyzna 48 lat, obywatel, pozna pani¹, która kocha zwierzêta las i wody [08030557] Pani po 40-tce, niezale¿na finansowo, z domem, szuka pana wysokiego, pomiêdzy 45-60 lat, który zaopiekuje siê ni¹ i jej 1,5-roczn¹ córeczk¹ na resztê ¿ycia. Je¿eli tak, jak ja czujesz siê samotny, myœlisz powa¿nie o stworzeniu rodziny - napisz do mnie. Mile widziane oferty ze zdjêciem. Dziêkujê. [0803-0516]

45


46

MONITOR

11 KWIETNIA 2008

szukaj nas w sieci:

TOWARZYSKIE 42/190/ kierowca trucka pragnie nawi¹zaæ mi³¹ i sympatyczn¹ znajomoœæ, szczup³a mama dziecka, do 37 lat mile widziana, która ceni ¿ycie rodzinne i ci¹gle wierzy w mi³oœæ. Email jk6571@centrum.cz [0803-0505] Mam 58 lat, jestem wdow¹, szukam przyjaciela wdowca na dobre i na z³e. [0803-0476] Poznam samotnego Pana 5558 lat, który zechcia³by w towarzystwie 56 letniej Pani spêdzaæ mi³o i kulturalnie popo³udniowe weekendy. [08030395] Poznam obywatela na dobre i z³e, wiek od 55 lat do 70. Jestem wysok¹ blondynk¹, ponoæ nie brzydk¹, ³agodn¹, niezale¿n¹. Pielêgniarka z Polski. [0803-0391]

Sympatyczna blondynka obywatelka Kanady, niezale¿na finansowo, pozna wolnego kulturalnego pana, 54-60 lat, na resztê ¿ycia. Tylko powa¿ne oferty. P.O.Box 48114m Dundes Sheppard, Missisaga ON L5A4G8, Canada [08030183] Poznam pani¹ do lat 50 zainteresowan¹ powa¿nym zwi¹zkiem pomiêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹ [0803-0135] Je¿eli uwa¿asz, ¿e jesteœ m¹dry, bez na³ogów, w miarê przystojny, prawdomówny do bólu, 48-56 lat, czeka go³êbiego serca wdowa od 2 lat, pe³na energii. [0802-0373] Mam 48 lat, jestem pogodn¹ osob¹, od 3 lat wdow¹, bez zobowi¹zañ. Poszukujê pana o dobrym sercu, z którym

Pani lat 60 lubi¹ca kino, teatr, wyjazdy za miasto, spacery, pozna pana o podobnych zainteresowaniach, do lat 67. [0803-0388] Wdowa, obywatelka USA, po 6-tce, z wy¿szym wykszta³ceniem, religijna, niezale¿na finansowo, zainteresowana: muzyka, przyroda - wêdkarstwo, pozna pana w wieku 65-75 lat. Na ka¿dy list dam odpowiedŸ. [0803-0365] 50-letnia pani, wdowa, pozna pana w zbli¿onym wieku. [0803-0361] Wolny 30 paroletni ch³opak szuka kobiety na dobre i z³e. Odwagi: a nie bêdziesz samotna. [0803-0360]

mog³abym spêdziæ resztê ¿ycia. [0802-0372] Pani lat 53, szczup³a, mi³a, pe³na poczucia humoru i optymizmu, kochaj¹ca taniec, z przyjemnoœci¹ pozna pana w

Wolny obywatel lat 69 wysoki, bez na³ogów, lubi¹cy naturê. Pozna, uczciw¹, mi³¹ pani¹ bez na³ogów [0803-0312] Wolny lat 56 pobyt sta³y wzrost 177, pozna pani¹ na dobre i na z³e, panie bez statusu wykluczone. Wdowy mile widziane. [0803-0257] Kulturalny, wysoki brunet bez na³ogów, 44 lata, szanuj¹cy dni¹ pani¹, wiek 35-45 lat, w celu

stworzenia

trwa³ego

Wolna, lat 55, o mi³ej powierzchownoœci, od niedawna w USA, pozna uczciwego pana z dobrym umys³em. [08030213] Kobieta 55 lat (mieszka w Chicago) pozna mê¿czyznê, obywatela w wieku powy¿ej 55 lat w celu towarzysko matrymonialnym. Znam dobrze angielski. P.O.Box 754, Bedford Park, IL 60499-754 [0803-0191]

Wysoka, 57-letnia optymistka (nadal), samotnie walcz¹ca z przeciwnoœciami losu, pozna mi³ego, kulturalnego pana z optymizmem przyjmuj¹cego realia ¿ycia i powa¿nie myœl¹cego o ¿yciu we dwoje. [0803-0090]

Sympatyczna blondynka po 60-tce o pogodnym usposobieniu, pozna pana w zbli¿onym wieku. [0802-0424]

Mê¿czyzna lat 35 pozna pani¹ w celu matrymonialnym. [0803-0088] Wolny, 46 lat, kulturalny, sympatyczny, ze œrednim wykszta³ceniem, chêtnie pozna pani¹, która ceni ¿ycie rodzinne i ci¹g³e wierzy w mi³oœæ. Email georg6211@v.p.pl [08 03-0066] Obywatel 48 lat, 1,80/82, wy¿sze wykszta³cenie, zawrze zwi¹zek ma³¿eñski. Email bog392@yahoo.com [08030062] 50-letni pan, niepal¹cy, pozna pani¹ do lat 45 lubi¹c¹ tañczyæ P.O.Box 56211;Harwood Hts. IL 60706 [0803-0037]

zwi¹zku. Email czekam77@ yahoo.com [0803-0225] Obywatel œrednio przystojny

Wysoka, szczup³a blondynka w œrednim wieku poszukuje mê¿czyzny na resztê ¿ycia. Proszê o powa¿ne oferty. [0803-0353]

Uœmiechniêta, zgrabna ,wysoka obywatelka pozna m¹drego pana do 55 lat. Zdjêcie mile widziane. Tylko powa¿ne oferty [0802-0491]

swoim wieku. [0803-0313]

p³eæ piêkn¹, pozna odpowiePani pozna kulturalnego wdowca lub rozwiedzionego Pana w wieku 54 do 68 lat w celu towarzyskim lub matrymonialnym. [0803-0356]

Cz³owieka nie ocenia siê na podstawie zawartoœci portfela i urody, lecz na podstawie piêkna i bogactwa wewnêtrznego. Na pana myœl¹cego podobnie czeka 56-letnia, wra¿liwa domatorka oraz realistka z doz¹ romantycznoœci. [0803-0091]

pozna pani¹ do lat 47 w celu zawarcia ma³¿eñstwa lub towarzyskim. [0803-0218] Pan pozna pani¹, obywatelkê lub Amerykankê gotow¹ na ma³¿eñstwo. Wiek pani 45-55 lat. Tylko powa¿ne oferty. [0803-0217] Pani lat 55, 1.55 wzrostu, pozna przyjaciela o mi³ym usposobieniu w wieku do lat 60. [0803-0128] Obywatelka lat 48, wysoka, sympatyczna, kulturalna, pozna pana o podobnych walorach. Foto-oferty. [0803-0093]

Mam 63 lata, mieszkam w Columbus, pracujê. Nawi¹¿ê kontakt w celu towarzyskim z mê¿czyzn¹ w odpowiednim wieku, zdrowym cia³em i duchem, energicznym, który ewentualnie móg³by przeprowadziæ siê do Ohio. Mo¿liwoœæ spotkania siê w Chicago 19-26 marca. [0803-0018] Refleksyjny pan 54, nie pozbawiony optymizmu, tolerancji i humoru, pozna szczup³¹ pani¹ do lat 52 z podobnymi cechami charakteru [08020505] Wdowiec lat 61, szczup³y, œredniego wzrostu, pozna szczup³¹, mi³¹ pani¹ w wieku 55-60 lat, cel towarzysko matrymonialny [0802-0493]

Pani po 60-tce pozna pana wykszta³conego, eleganckiego, bez na³ogów. [0802-0489]

Wolny, 45 lat, pozna pani¹ w podobnym wieku, lubi¹c¹ spokój domowego zacisza, dobry film, muzykê. [08020418] Jeœli nie chcesz sprzedawaæ ani kupowaæ mi³oœci i ¿yæ we dwoje. Wdowa 52 lata, 163/65 kg, zdrowa, kulturalna, wykszta³cenie œrednie. Cel towarzysko-matrymonialny. Poznam mi³ego, sympatycznego pana. Tylko powa¿ne oferty. [0802-0394] 57 letnia samotna bez zobowi¹zañ i na³ogów, pracowita, domatorka, zagubiona, na obczyŸnie i zmêczona samotnym ¿yciem, pragnê poznaæ, uczciwego zaradnego ¿yciowo pana, który doceni moj¹ osobowoœæ [0802-0359] Atrakcyjna wysoka pani lat 59 pozna pana o mi³ym usposobieniu, któremu brakuje bratniej duszy. [0802-0341] Spokojny bez na³ogów, wysoki 185, o mi³ej aparycji, rezydent lat 49, pozna zgrabn¹, zadban¹ pani¹ do lat 50 energiczn¹, zaradn¹ lubi¹c¹ dominowaæ w zwi¹zku [08020334] Samotna z³ota r¹czka, kontraktorze, potrzebujê Twojej mi³oœci i umiejêtnoœci. Mam chyba wszystko, co byœ lubi³. Poznajmy siê. [0802-0276] Pani 58 lat, obywatelka, kulturalna, poszukuje przyjaciela do 60 lat. [0802-0277] Obywatel po 40 bez zobowi¹zañ pozna pani¹ 35 do 45 lat. [0802-0210]


11 KWIETNIA 2008

www.infolinia.com

Pan

bez

na³ogów

pozna

szczup³¹, wysok¹ Pani¹ lat 40-49, powa¿n¹ w sprawach wa¿nych oraz pogodn¹ i zaradn¹ na co dzieñ, myœl¹c¹ powa¿nie o ¿yciu we dwoje w zgodzie i szacunku, z okolic Des Plaines, Mt. Prospect, Prospect Hts. lub chêtn¹ przeprowadziæ siê w te okolice, otwart¹ na nowy zwi¹zek. Email syngiel@sbcglobal.net [0802-0292] Samotny mê¿czyzna 39 lat pozna samotn¹ przyjació³kê 30-40 lat. [0802-0046]

Atrakcyjny, przystojny 40-latek, obywatel USA wolnego stanu, pozna mi³¹ i przedsiêbiorcz¹ operatywn¹ pani¹ lubi¹c¹ aktywny tryb ¿ycia. Cel matrymonialny lub do uzgodnienia. Email uczynny@yahoo.com [0802-0280] Pani po 40-tce o kobiecych kszta³tach, poszukuje Pana w celu towarzysko- matrymonialnym, o mi³ym usposobieniu. Mo¿e byæ z dzieæmi. Pomogê wychowaæ jak swoje. [0802-0216] Pan 57, domator, pozna pani¹, wiek 50-55, bez na³ogów i zobowi¹zañ. [0804-0117]

Cennik og³oszeñ drobnych:

MONITOR

47

TOWARZYSKIE Dzieci maj¹ swoje ¿ycie, a Ty? Czujesz siê samotny, chcia³byœ poznaæ dobr¹, m¹dr¹ i atrakcyjn¹ kobietê? Je¿eli jesteœ m¹dry ¿yciowo, o ³agodnym charakterze, niekonfliktowy, inteligentny, napisz do pani, lat 61, które mo¿e podobnie myœli, jak Ty. Niezale¿na finansowo, wra¿liwa, konkretna (sponsorowanie wykluczone). P.O.Box 87945, Carol Stream, IL 60188 [0804-0200] Kulturalna, samotna, wysoka, uczciwa, ³adna pani lat 45, bez zobowi¹zañ, pozna pana zdecydowanego na ¿ycie we dwoje. Email wmm7722@ yahoo.pl [0804-0197] Wolna, elegancka Pani, niezale¿na finansowo, pozna przystojnego Pana w wieku 55-6- lat w celu towarzyskim. [0804-0171] Wolna, elegancka, ze sta³ym pobytem, pozna odpowiedniego pana 60-67 lat w celu towarzyskim [0804-0169]

Atrakcyjna pani lat 55, szczup³a blondynka bez zobowi¹zañ, pozna pana stanu wolnego. [0804-0168] 42-letni obywatel, 170 wzrostu, finansowo niezale¿ny, z domem, poszukuje ³adnej, szczup³ej pani do lat 40. Zdjêcie mile widziane. Cel matrymonialny. [0804-0119] Atrakcyjna, szczup³a, sympatyczna 50- letnia wdowa, obywatelka, pozna, uczciwego mê¿czyznê w wieku do 55 lat. Tylko powa¿ne oferty. [08040061] Atrakcyjna i mi³a Pani lat 52, obywatelka, wdowa, bez zobowi¹zañ, pozna odpowiedzialnego Pana bez na³ogów, który te¿ czuje siê samotny. [0804-0059] Mi³a, kulturalna, inteligentna, wysoka 57-latka, optymistka, raczej domatorka, niezale¿na finansowo, pozna pana o podobnych zaletach, powa¿nie myœl¹cego o ¿yciu we dwoje. [0804-0048]

Zmêczona samotnoœci¹, wysoka, szczup³a, 56-letnia domatorka o niespaczonym charakterze, pozna niezmanierowanego pana na resztê dni. [0804-0047]

Atrakcyjna Amerykanka 47 polskiego pochodzenia, pozna nowo przyby³ego od 3055 lat, do wspólnego spêdzania czasu w weekendy. Tylko foto oferty. [0803-0596]

Mê¿czyzna 49 lat, 174 cm wzrostu, stanu wolnego, bez zobowi¹zañ chêtnie pozna mi³¹ pani¹ w wieku 40-49 lat. W celu przyjaŸni. [0804-0045]

Samotna, niezale¿na obywatelka po 60-tce, pozna pana do towarzystwa, a mo¿e i na jesieñ ¿ycia, ¿eby dnie i wieczory nie by³y koszmarem, we dwoje raŸniej. [08020332]

Mi³a, niezale¿na pani nawi¹¿e kontakt z wolnym, inteligentnym, wykszta³conym panem na resztê ¿ycia. Wiek powy¿ej 50 lat. Przelotne znajomoœci wykluczone. [08 04-0044]

Jeœli nie chcesz sprzedawaæ ani kupowaæ mi³oœci i ¿yæ we dwoje. Wdowa 52 lata, 163/65 kg, zdrowa, kulturalna, wykszta³cenie œrednie. Cel towarzysko-matrymonialny. Poznam mi³ego, sympatycznego pana. Tylko powa¿ne oferty. [0802-0394]

Mi³a, atrakcyjna wdowa, sta³y pobyt, pozna uczciwego pana 65-75 lat, który chcia³by s tworzyæ sta³y zwi¹zek na dobre i na z ³e. Anna. [08040009]

Wysoka, 57-letnia optymistka (nadal), samotnie walcz¹ca z przeciwnoœciami losu, pozna mi³ego, kulturalnego pana z optymizmem przyjmuj¹cego realia ¿ycia i powa¿nie myœl¹cego o ¿yciu we dwoje. [0803-0090]

Wysoki, przystojny, dyskretny, lat 49, pozna zgrabn¹, zadban¹, energiczn¹ pani¹, która lubi dominowaæ. Cel towarzyski. [0804-0006]

Jeœli chcesz zamieœciæ og³oszenie drobne w “Monitorze”

Š og³oszenie do 15 s³ów - $5/tydzieñ Š og³oszenie w ramce - $15/tydzieñ Š og³oszenie “do skutku” w kategorii: - nieruchomoœci - $30 lub $40/ramka - motoryzacja - $20 lub $30/ramka

FORMULARZ OG£OSZEÑ TYGODNIKA MONITOR KATEGORIA:

 NIERUCHOMOŒCI

 PRACA

 US£UGI

 MOTORYZACJA

 TOWARZYSKIE

 SPRZEDA¯

 KUPNO

 SPRZEDA¯ TANIO

Og³oszenia bezp³atne: szukam pracy, sprzeda¿ do $50 (w og³oszeniu musi byæ podana cena). Og³oszenia towarzyskie - 50% zni¿ki - $10 na 4 tygodnie.

Š og³oszenia w kategorii “praca poszukiwana” s¹ drukowane bezp³atnie

TYLKO

$5 za tydzieñ

Š og³oszenia w kategorii “sprzeda¿ do $50” s¹ drukowane bezp³atnie Š og³oszenia “towarzyskie” - zni¿ka 50% - tylko $10 na 4 tygodnie

Ka¿de dodatkowe s³owo - $0.50

Og³oszenia na dany tydzieñ przyjmujemy do czwartku, do godz. 2 pm. 1. Wype³nij formularz.

RAMKA + $10.00 Proszê podliczyæ koszt og³oszenia (dodaj¹c kwotê za dodatkowe s³owa, ramkê) i wpisaæ sumê. Ile tygodni og³oszenie ma siê ukazywaæ ................. X (razy)

2. Za³¹cz op³atê za og³oszenie w postaci czeku lub money order. (musi byæ wystawiony na Monitor). 3. Wyœlij og³oszenie i czek na adres redakcji Monitora: 6615 W. Irving Park Rd. Suite 202 Chicago, IL 60634 Tel. (773) 205 0303 www.monitorpl.com

$

.................. (Suma)

= $........................................

SUMA:

$

(ca³kowity koszt og³oszenia)

LUB WYBIERZ OG£OSZENIE DO SKUTKU*: do skutku:

 sprzeda¿, motoryzacja: - $20.00,

 nieruchomoœci - $30.00

+ $1.00 - ka¿de dodatkowe s³owo. Razem .................

do skutku w ramce: do skutku ze zdjêciem:

 sprzeda¿, motoryzacja: - $30.00, motoryzacja - $40.00,

 nieruchomoœci - $40.00 nieruchomoœci - $60.00

+ $1.00 - ka¿de dodatkowe s³owo. Razem ................. + $1.00 - ka¿de dodatkowe s³owo. Razem .................

* Og³oszenia do skutku dotycz¹ tylko kategorii: nieruchomoœci, motoryzacja, sprzeda¿ - ukazuj¹ siê przez 4 kolejne wydania gazety i mog¹ byæ odnawiane przez klienta dowoln¹ iloœæ razy. Je¿eli og³oszenie nie zostanie telefonicznie odnowione przed up³ywem 4 tygodnia (ale nie wczeœniej ni¿ 7 dni przed ostatni¹ publikacj¹), bêdzie automatycznie wykasowane, bez mo¿liwoœci bezp³atnego odnowienia. Pe³ny regulamin publikacji og³oszeñ dostêpny w redakcji oraz wydrukowany na str. 23.

Imiê i nazwisko:

Numer telefonu (tylko dla redakcji):

Monitor zastrzega sobie prawo odmowy drukowania reklam i og³oszeñ bez podania przyczyn. Monitor nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ i skutki prawne powsta³e w wyniku umieszczenia na ³amach gazety reklamy lub og³oszenia.

Polski Tygodnik Informacyjno Og³oszeniowy 6615 W. Irving Park Road Suite 202; Chicago, IL 60634 Tel. (773) 205-0303 Fax (773) 205-5252 www.infolinia.com email: monitor@infolinia.com

Redaktor naczelny: Jacek Zaworski Wiadomoœci lokalne: Rafa³ Jurak Redakcja: Izabela G³uszak, Rafa³ Jurak, Tomasz Pop³awski, Reklama: Ma³gorzata Pikul, Barbara Tomaszewski Opracowanie graficzne i sk³ad: Joanna Józefowiak Kolporta¿: Maciek Matykowski Monitor - Polski Tygodnik Informacyjno Og³oszeniowy is published weekly, 52 times a year by Monitor Publishing Inc. “Monitor” is a periodic publication and should not be construed as legal advice or a legal opinion on any specific facts or circumstances. The contents are intended for general information purpose only, and the reader is urged to consult his own attorney or consultant concerning his own Copyright 2008 by Monitor Publishing, Inc. situation. All Trademarks are the property of their respective holders!


Monitor 4/11/2008  

Polski tygodnik w Chicago

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you